Stavanger kommune Planavdeling ved Leni Andreassen Sandnes 5.februar Vedr. søknad om fradelig.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stavanger kommune Planavdeling ved Leni Andreassen Sandnes 5.februar 2014. Vedr. søknad om fradelig."

Transkript

1

2 Stavanger kommune Planavdeling ved Leni Andreassen Sandnes 5.februar 2014 Vedr. søknad om fradelig. Høsten 2013 ringte jeg jordbruksjef Daniela Dobbert, en meget behjelpelig saksbehandler. Jeg forklarte situasjonen familien Kjetil og Monica var i, ved å sitte med bolig uten fast eiendom. Hun rådet meg til å inngå en I 0-års drifisavtale, noe som er gjort nå. Hun rådet oss til å søke fradeling og hun ville ikke stå i veien for deling, da dette var ett lite dyrket område, og uten drifisbygning og uten boplikt. Som tilleggopplysning kan jeg nevne at Stavanger kommune er medeier i naboeiendom (39/80) mot Stavanger Golfbane. Her er der langt større dyrket mark, ingen drift, ingen driftsbygning, ingen våningshus. Hilsen Bjergabygg as Jan,Bjer a %;? : H 7-

3 Søknaden sendes Stavanger kommune Kultur og byutvikling Postboks Stavanger MOTTAT i Søknad om I Xi deling I I Iustering av grunneiendom (Alle relevante punkter fra i 7 må være utfylt) Soknaden/rekvisisjonen framsettes i medhold av plan- og bygningslovens (pbl 200$) 20-1, bokstav m og 26 - i og lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) kapittel 3 og Rekvisisjon ome klarlegging av eksisterende grenser eller I I uteareal eierseksjon (Alle relevante punkter 7, 6 og 7 må være utfylt) Sett kryss. Hvis plassmangel, benytt eget vedlegg i ad sjqnen gl$d dôørner);: hi nomsaoress Hjemmeishaver(e) (med DIOKKDOKStSV5t) 3 C/ 3 j 1/J t%4 K // -, Underskrifl 71ii1e ÏÆ;i-tc.e Gnr. Bor. Eiendomsadresse Underakrtt 714,11 Ii Gnr. Bnr. Eiendomsadresse HjemmeIsha er(e) (med blokkboklauer),qa?a,r /1/ 1J/f41,4 Underskhft 2 a Søknaden gjelder: fradeling av grunneiendom (parsell) med oppmålingsforretning fradeling av anleggseiendom med oppmålingsforretning E fradeling av tilleggsparsell, arealoverfo ring eller grensejustering med Lj oppmalingsforretning fradeling av veggrunn med oppmålingsforretning mindre endring av gjeldende reguleringsplan eller bestemmelser - kommentari 2 b Parsellenfe) skal brukes til: Legg ved kopi av gjeldende reguleringskart som viser hvilket areaugrense det søkes om. Selvstendig Parsell nr: Areal (ca areal) Formäl bmksenhet Tilleggsparsell Tilleggsparsell til gnrlbnr. i G Gnr Bor Det søkes om dispensasjon fra: tomtens tillatte utnyttelse iht. reguleringsplanen minste tomtestorrelse iht. reguleringsplanen reguleringsplanens forutsaffe arealbruk D avstandsbesternmelser i vegloven eller plan- og bygningsloven veiopparbeidelseskravet i pbl 13-1 og 27-4 Annet. (Spesifiser nærmere i folgebrevet) Dispensasjonssoknader skal begrunnes pbl 19-1 og 19-2 av Begrunnelse for dispensasjonen skal gis Side I a 2

4 Ekaisferende bebyngetse Ny bebyggelse Sum Ant all etasjer (lek 4-1) Antall bwksenheter (NS 3940) Bruksareal (NS 3940 eller TEK 3-5) Bebygd areal (NS 3940) vis beregnet grad av utnylling etter gjeldende regulering for ny parsell rn2 m vis beregnet grad av utnytling etter gjeldende regulering tør reslparsell aseii(er)detsoktfradellngfor -.,,; 5 a Minsteavstander: Minste avstand fra den Nabogrense Midt regulert vei Annen bygning Hoyspent Off /phv. vann- og krattlinjekabel avlopsiedning planlagte bygning til: m m m m m 5 b Atkomst - jf. pbl 27-4 og vegoven S Hva slags vei vil ny parsell ha atkomst fra? LlRiksvei LI Kommunal vei Privat tjy avkjorsel eller utvidet bruk av eksisterende? Er avkjorselstillatelse gitt? JA LI NEI 5 c Vannforsyning - jf. pbi 27 - i LINy avkjorsel fra offentlig vei (plan må vedlegges) LIUtvidet bruk av eksisterende avkjorsel Hvis avkjorsets tillatelse tidligere er gitt, må dokumentasjon vedlegges. Merknad hvis NEI: I Stavanger kreves generelt at alle Offentlig vannverk: JA LI NEI bygninger for beboelse tilknyttes offentlig vannforsyning og offentlig avlopsnett. Dersom annen vannforsyning og Offentlig avlopsanlegg: JA LI NEI avlopslosning ønskes, må det utforlig redegjores for planlagt løsning. Fot tilknytning til privat felles vannverk mâ tilknytningstillatelse vedlegges. l. Vedt. Vedi. nr.: Beskrivelse nr.: Beskrivelse i 5 7L/f ié( 6 2 A WczÆ / f!» 1 I s..iiv 7 -js JUW : r If -? k,r.,r( / i i ka.- c. AtJat a 8 Sc.kers navn og underskrift - Dato Sokers navn (med blokkboksfaver) Søke i erskrit Adresse Iiôi /Z Postadressa Deling)justering: Det er viktig st søknaden (på kartvedlegg) viser bygningens plassering, atkomst og parkering. Naboer og gjenboere som grensertil omsokl eiendom, skal varsles, og kvittering for varsling skal legges ved søknaden, I LNF-områder kreves det uttalelse fra )ordhruksmyndigheter. Dersom det er tinglysl urådighet pà eiendommen, kreves skriftlig samtykke fra urådighetehaver. Xlarleggingluteareal: Legg ved kart som viser rekvirert grens&areal. E-posladress I1jttF. /7/1/21 Ev mottaker av faktura m/underst Telefon Navn / Undajilt /1 /( Adresse Postadresse W / i Side 2 av 2

5 Vedlegg til søknad om fradeling. oc/o2 2o il! Søknad om fradeling av våningshus på gnr.39, bnr.35, Longebakke 41, 4042 Ha frs fj ord. 39/35 var eiet av søstrene Kristine Håland og Thelma Østbø, i fellesskap. Ingen av dem lever lenger. Gården eies nå av arvinger, 4 søsken etter Kristine og 8 barn og barnebarn etter Thelma. Kristine hadde egen tomt, (utskillet av gården) og Thelma hadde tinglyst særeie på våningshus. Da Thelma og Marthon, pga.høy alder, hadde problemer med å bo på gården, ble det inngått avtale med barnebarn Kjetil Bjerga og ektefelle Monica Bjerga om overtakelse av våningshus, til en pris som gjorde Thelma og Marthon i stand til å kjøpe egen leilighet i Madlastokken 27. Kjetil og Monica har ingen mulighet til å belåne boligen, da eiere ikke tillater at det tas pant i gården. Derfor ønsker Kjetil og Monica å fradele tilhørende tomt til våningshus, fra gårdsbruket. Dette har gjenlevende arvinger akseptert, en tomt på ca.600. Folgehuset ble, for 4-5 år, siden fradelt og da ble det fortalt at gården ikke lenger var plassert i langsiktigjordbruksareal. Den tid Thelma levde, ble hun opplyst om at det ville bli akseptert fradelig hvis alle eierne samtykket, men på det tidspunkt nektet arvingene til Kristine å signere på en avtale, med mindre de fikk en tilsvarende tomt byggegodkjent. Kristine og Thelma var i en tidligere fase i forhandlinger med Stavanger kommune om salg av den delen av gårdbruket som var omregulert til friareal, og dette er fremdeles aktuelt, dersom resterende ca.5-6 mål blir bebygget (hvor det nå er tre boliger). Vi (Kjetil og Monica) er en familie med tre barn og i den forbindelse trenger vi Det vedlegges et privat reguleringsforslag, for å belyse hvordan tomt kan fradeles, hvis mulig. Vi håper på positivt svar. Beste hilsen Kjetil og Monica påbygg på våningshuset, men det blir umulig uten lånemulighet. Våningshuset ble kjøpt i den tro at det ville la seg gjøre å ftadele tomt. Planavdeling Stavanger kommune t / I

6 Stavanger Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Longebakke 41 I forbindelse med søknad om deling av tomt for boligformål søkes det om dispensasjon fra 3 i reguleringsbestemmelsene i reguleringsplan 813 for området omkring store stokkavann der det står at området skal nyttes til jordbruk. Bebyggelse og faste anlegg eller innretninger kan bare tillates når det har direkte tilknytning til driften av jordbruket. Boligen som søkes fradelt er opprinnelig våningshuset på gården. Det har de siste årene ikke vært produksjon på gården av betydning. I dag er ca 6 mål benyttet til produksjon av gras, mens resten er utmark. En fradeling vil ikke få konsekvenser for dette. Det er inngått 10 års driftsavtale på den dyrkede delen av gården. Der er ingen driftsbygning på gården (den raste sammen for noen år siden og har ikke vært brukt som driftsbygning de siste 50 år). Nabogården, 39/80, som Stavanger kommune er medeier i,er i samme størrelsesorden og har ingen driftsbygning eller våningshus. I kommuneplanen for er det lagt føringer for at den sørlige delen av eiendommen der boligen er plassert, kan disponeres til bolig i fremtiden. Årsaken til at det søkes om fradeling av tomt begrunnes i behovet for egen eiendom for boligen. Gården tilhørte opprinnelig søstrene Thelma østbø og Kristine Håland og ble delt slik at Håland fikk en egen tomt, mens østbø fikk tinglyst særeie for våningshuset. Grunnen har vært felleseie og rettighetene til grunnen er overdratt til arvinger av Kristine Håland og Thelma Østbø. Det er gjort privat avtale mellom arvingene om at det skal søkes om fradeling av egen tomt til våningshuset slik at det ryddes opp i eierforholdene. Tiltakshaver er i dag eier av boligen, men ikke medeier i grunnen og kan blant annet ikke søke lån med pant i boligen. Dette igjen skaper problemer blant annet for videre vedlikehold. I tillegg til det faktum at det er lagt føringer i kommuneplanen for å utvikle deler av eiendommen i fremtiden, ligger det flere boligtomter i samme reguleringsområde i dag (39/807 og 39/415) som allerede er fradelt som bør tale til fordel for en fradeling av tomt. Vurdert opp mot hensyn til helse miljø og sikkerhet kan vi ikke se at en dispensasjon vil ha negative konsekvenser. Det søkes derfor om dispensasjon fra reguleringsplanens 3. I av i 2)

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møtested: Rådhuset, Nygårdsgt. 16, 4. etg., møterom Gutzeit Tidspunkt: 31.01.2012 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Mariann Gagnås, telefon 69 305667, e-post

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for fradeling av grunneiendom avsatt til felles bruksareal - GB 20/1 - Sjursholmen

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for fradeling av grunneiendom avsatt til felles bruksareal - GB 20/1 - Sjursholmen Søgne kommune Arkiv: 20/1 Saksmappe: 2014/1168-26382/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 22.08.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for fradeling av grunneiendom avsatt til felles bruksareal

Detaljer

Saksfremlegg. ::: &&& Sett inn innstillingen over (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& ... &&& Sett inn saksutredningen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&&

Saksfremlegg. ::: &&& Sett inn innstillingen over (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& ... &&& Sett inn saksutredningen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 10/538 Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK VEDR. OMDISPONERING AV BOLIG TIL FRITIDSBOLIG FRA EIENDOMMMEN GNR 60 BNR 85 I GRATANGEN - SAK 44/11 Innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Søknad om deling av eiendom. Forklaring - framgangsmåte - behandling

Søknad om deling av eiendom. Forklaring - framgangsmåte - behandling Søknad om deling av eiendom Forklaring - framgangsmåte - behandling 1 Hva er en delesak? DELI ELLER RESEJUSTERI? Ved deling av eiendom blir et areal av en eksisterende eiendom oppmålt, beskrevet i et matrikkelbrev

Detaljer

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN RANDABERG KOMMUNE VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK VEILEDNING + Tilbygg Garasje Bod / Hagestue Gjerde / Levegg VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN En veileder for deg som har byggeplaner

Detaljer

Hurum kommune INNKALLING TIL MØTE I. Natur- og landbruksnemnda i Hurum 21.09.2009 Kl 16:00 på Hovtun

Hurum kommune INNKALLING TIL MØTE I. Natur- og landbruksnemnda i Hurum 21.09.2009 Kl 16:00 på Hovtun Hurum kommune INNKALLING TIL MØTE I Natur- og landbruksnemnda i Hurum 21.09.2009 Kl 16:00 på Hovtun Eventuelt forfall meldes til Anne Bjørg Rian, telefon 32 22 04 89 eller abri@lier.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Kl. 12:00 Informasjon v/representant fra Avfall Sør om arbeidet med ny avfallsplan. Saker til behandling

Kl. 12:00 Informasjon v/representant fra Avfall Sør om arbeidet med ny avfallsplan. Saker til behandling VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 13/00035 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 201426420/5 EBYGG 5351 041214 VISK

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 201426420/5 EBYGG 5351 041214 VISK ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR OPPMÅLING Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 Oppmaling@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Lars Rasmussen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Teknisk utvalg Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 01.12.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Teknisk utvalg Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 01.12.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen Teknisk utvalg Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 01.12.2009 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Leka kommune. Formannskap. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.02.2015 Tidspunkt: 11:00

Leka kommune. Formannskap. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.02.2015 Tidspunkt: 11:00 Leka kommune Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.02.2015 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Bjørnen Møtedato: 26.05.2010 Tid: 11.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. NB! Møtet gjennomføres i tilknytning

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.08.2014 Møtetid:

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 22-25 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 05.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr:

Detaljer

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 16.01.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 14/00005 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Tileggssaksliste. Møteinnkalling. Formannskapet 17.03.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg 10.00

Tileggssaksliste. Møteinnkalling. Formannskapet 17.03.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg 10.00 Møteinnkalling Formannskapet 17.03.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg 10.00 Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Ark.: M41 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 Saksbehandler: Kari-Anne Steffensen Gorset, miljøvernkonsulent 23/136 SØKNAD OM UNNTAK FRA BESTEMMELSE

Detaljer

Saker til behandling. 7/12 11/04057 2 Stiftelsen Vennebu Søknad om ettergivelse av lån 2

Saker til behandling. 7/12 11/04057 2 Stiftelsen Vennebu Søknad om ettergivelse av lån 2 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan og økonomiutvalget Dato: 08.02.2012 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad - Redskapsbod på GB 31/36 - Neslandsheia 9

Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad - Redskapsbod på GB 31/36 - Neslandsheia 9 AREALENHETEN Plan- og miljøutvalget Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2014/1311 - Anne Marit Tønnesland 31/36 04.11.2014 35761/2014 Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad -

Detaljer

Søknad om tillatelse i ett trinn

Søknad om tillatelse i ett trinn Søknad om tillatelse i ett trinn etter plan- og bygningsloven (pbl) 20-1 Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, OPPFYLLES. Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg

Detaljer

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015 Hva er en dispensasjon? En dispensasjon er et vedtak som innebærer at det gis et unntak fra bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven (pbl). Dispensasjon vil si at kommunen gir noen

Detaljer

Nr. M/2-2009 Vår ref: Dato: 24. juni 2009

Nr. M/2-2009 Vår ref: Dato: 24. juni 2009 Rundskriv Til kommunene, fylkesmennene, Statens landbruksforvaltning og Tinglysingen Nr. M/2-2009 Vår ref: Dato: 24. juni 2009 Rundskriv M-2/2009 Konsesjon og boplikt (lov 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200805956/22 Saksbeh.: VIFR Emnekode: NYBY-5210 Kopi til:

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200805956/22 Saksbeh.: VIFR Emnekode: NYBY-5210 Kopi til: BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, næring og klima Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 26.10.2009 Saksnr.:

Detaljer

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1338-10 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN HER VISES GAMLE OG NYE LOVTEKSTER SOM ER AKTUELLE I PERIODEN 1.1.2015 1.1.2016. OVERSIKTEN ER AKTUELL FOR STUDENTER SOM UTEKSAMINERES SOMMEREN 2016 OG SOM BERØRES AV

Detaljer

Saksframlegg. Behandling etter jordlovens 9 søknad om dispensasjon for eiendom 40/4

Saksframlegg. Behandling etter jordlovens 9 søknad om dispensasjon for eiendom 40/4 Søgne kommune Arkiv: 40/4 Saksmappe: 2012/420-23951/2012 Saksbehandler: Wenche Anita Bergum Dato: 31.07.2012 Saksframlegg Behandling etter jordlovens 9 søknad om dispensasjon for eiendom 40/4 Utv.saksnr

Detaljer

BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon, pbl 19-1 Kl. 12.30 Lunch Kl. 13.00 Møte

BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon, pbl 19-1 Kl. 12.30 Lunch Kl. 13.00 Møte FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for plan, næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TIRSDAG 05.02.2013 kl. 13:00 BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon,

Detaljer

Tilleggsliste for Formannskapet

Tilleggsliste for Formannskapet Nøtterøy kommune Tilleggsliste for Formannskapet Møtedato: Møtested: Møtetid: 16.01.2013 Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Kl. 15:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter bare etter

Detaljer