ÅRSMØTE ROGALAND FJØRFELAG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE ROGALAND FJØRFELAG"

Transkript

1 INVITASJON TIL ÅRSMØTE ROGALAND FJØRFELAG laurdag på Bryne Kro & Hotell Årsmøte og val Skal Rema 1000 pakka egga og slakta kyllingane våre? v/ Sveinung Svebestad, Styreleiar Nortura Stolte hanar eller den vegen høna sparkar? v/ Humørbonde Geir Styve om livet og tilværet i seg sjølv, og ikke minst om optimisme Kaffe Stolte hanar eller den vegen høna sparkar? forts Kva skjer i fjørfenæringa? v/ Pål Grønbeck, Daglig leiar Norsk Fjørfelag Slutt Stort julebord sosialt samvær, dans til levande musikk Julebordet er sponsa av Felleskjøpet Rogaland Agder Eigenandel på kr per person Bindande påmelding innan til: Nortura v/ Reidun, tlf: Nils Steinsland, tlf: Gje beskjed om kor mange som skal vera med på julebordet. Dei som ønskjer overnatting må ta kontakt om dette direkte til Bryne Kro & Hotell - tlf: Pris kr 695 enkeltrom, kr 850 dobbeltrom (vis til reservasjon Rogaland Fjørfelag)

2 Rogaland Fjørfelag Årsmelding og rekneskap 2009 Årsmøtet vert halde laurdag 5. des på Bryne Kro & Hotell Møtet tek til kl laurdag 5. desember Kl samlast vi til julebord som er delvis sponsa av Felleskjøpet Rogaland Agder

3 Årsmelding og rekneskap Årsmøtet vert halde på Bryne Kro & Hotell 5. desember 2009 kl Årsmøtet startar kl Fagmøtet er ope for alle. Møtet vert avslutta ca. kl Det vert julebord kl Sakliste: 1. Opning ved leiar. 2. Godkjenning av innkalling og sakliste. 3. Val av 2 representantar til å skriva under møteprotokollen. 4. Årsmelding. 5. Rekneskap. 6. Val: a. Tre styremedlemmer b. Leiar c. Fire varamedlemmer. d. Ordstyrar og varaordstyrar. e. 4 utsendingar og varautsendingar til årsmøtet i Norsk Fjørfelag. f. Medlem og varamedlemmer til valnemnda. g. Revisor. 7. Godtgjersle til valde tillitsrepresentantar. 8. Andre saker. Faglege innslag: Skal Rema 1000 pakka egga og slakta kyllingane våre? v/ Sveinung Svebestad, Styreleiar Nortura Stolte hanar eller den vegen høna sparkar? v/ Humørbonde Geir Styve om livet og tilværet i seg sjølv, og ikke minst om optimisme. Kva skjer i fjørfenæringa? v/ Pål Grønbeck, Daglig leiar Norsk Fjørfelag

4 Årsmelding 2009 Rogaland Fjørfelag heldt årsmøte på Bryne Kro & Hotell laurdag 29. november Dagen starta med fagmøte og årsmøte og vart avslutta med julebord. Leiar Nils Steinsland ynskte alle velkomne. Det var ingen merknad til innkalling og sakliste. Gunleif Haukelid og Bjarne Bore vart valde til å skriva under møteprotokollen. Årsmelding og rekneskap vart godkjende utan kommentar. Val: Birger Bør la fram valnemnda sitt forslag til nye tillitsrepresentantar for Rogaland Fjørfelag. Jarle Hole, Voll, vart attvald som styremedlem. Nils Refve hadde sagt frå seg attval. Marianne Storhaug Strøm, Klepp, vart vald inn som ny styrerepresentant. Nils Steinsland, Bryne. vart attvald som leiar. Styret for Rogaland Fjørfelag 2009 er då: Nils Steinsland, Bryne - attval, leiar (ny 2002) Arle Ovin Grødeland, Bryne - styremedlem, kasserar (ny 2006) Marianne Storhaug Strøm, Klepp - ny styremedlem (ny 2008) Jarle Hole, Voll - attval styremedlem Gerd Bøe, Fogn - (ny 2006) Vararepresentantar: May Brit Auestad, Ålgård Rune Opsal, Fogn (ny) Arna Høyland, Nærbø Gaute Dahle, Rennesøy - vara for Arle Ovin Grødeland, Bryne - vara for Gerd Bøe, Fogn - vara for Jarle Hole, Voll - vara for Marianne Storhaug Strøm, Klepp Ordstyrar: Idar Hognestad, Bryne - attval (ny 2008) Varaordstyrar: Siri Rasmussen Lea, Varhaug- attval (ny 2008) Utsendingar til årsmøtet i Norsk Fjørfelag 2009 Jarle Hole, Voll Gerd Bøe, Fogn Arle Ovin Grødeland, Bryne Marianne Storhaug Strøm, Klepp - kjøt - egg - egg - egg Desse vart valde (Nils Steinsland er styrerepresentant i Norsk Fjørfelag) Varautsendingar Forslag: 1. May Brit Auestad, Ålgård - kylling 2. Gaute Dahle, rennesøy - rugeegg 3. Arna Høyland, Nærbø - kjøt 4. Rune Opsal, Fogn - egg Desse vart valde

5 Valnemnda for 2009 er: Gunleif Haukelid, Forsand Ingrid Hareland, Ålgård Svein Østhus, Fogn - 1 år - leiar - vald for 2 år - vald for 3 år Vararepresentantar til valnemnda: Desse vart attvalde: Ståle Rimestad, Nærbø Tor Rune Gudmestad, Nærbø Rune Opsal, Fogn Peder Østhus, Felleskjøpet Rogaland/Agder, vart attvald som revisor. Godtgjersla til leiar kr per år som før. I tillegg vart det vedtatt at sekretæren skal ha kr per år. Det var forslag om at dei som er utsendingar til årsmøtet i NFL må få dekka dei faktiske kostnadene. Rogaland Fjørfelag kan heller leggja på eigenandelen på seinsommartreffet for å betra økonomien. Fagmøte: Nytt om fôring og stell for å betra lønsemda (egg). Ved dr. Hermann Klein-Hessling, ISA- Hendrix Nederland (Stein Lima oversette foredraget) Fôring av dei reine linjene vil ha betyding for produksjonspotensialet til avkommet. ISA-Hendrix har som mål å laga ei robust høne som kan tilpassa seg mange ulike råvarer. Dekalb kvit har høg verpeprosent fram til høg alder, og bra eggvekt. Viktig å få kontroll med auken i eggvekta for å ha god skallstyrke I Nederland har dei mange vaksinasjonar. Dei strevar med å få unghønene tunge nok. I Norge vert hønene ofte i største laget ved oppverping. Dette krev ulike fôringsregime. Viktig med ca 2% Ca i oppalsfôr for å få ei god utvikling av beinsubstansen. Ved 2-5% verping må dei få eggleggingsfôr (4% Ca). Nytt om fôring og stell for å betra lønsemda (kylling). Ved Thomas Carlson, adm. dir. Swechick Swechick leverer 2,5 mill foreldrehøner av slaktekylling. Norge og Island har dei beste produksjonsresultata på kylling. Viktig at luftfuktighet og temperatur er rett i forhold til kvarandre. Dess lågare luftfuktigheten er, dess høgare bør starttemperaturen vera. Beinproblem hos kylling viktig å sjekka korleis tilgangen på fosfor er, og korleis fytasen fungerer. Viktig at kyllingane vert aktivisert det første døgnet. Omsetningsavgift og marknadsordningane kva får fjørfebonden igjen? Ved Ola Bergsaker, direktør for konsernutvikling i Nortura

6 Omsetningsavgifta er i dag på ca 59 øre per kg egg. Av desse går ca 30 øre til faglege tiltak og opplysningsverksemd. Totalt forbruk på 17,4 mill kr. Det er vanskeleg å måla effekten av dei midlane som går til reklame. Men det er viktig å oppretthalda eit visst reklametrykk for å oppretthalda forbruket. Det er ei utfordring å få til ein balansert marknad fram til Kan verta vanskeleg å få mange nok produsentar til å byggja nytt pga den økonomiske situasjonen og det at bankane er mindre villige til å låna ut pengar Det å avvikla marknadsordninga på egg slik som på kylling er ikkje gunstig. Då hadde det vore betre å avvikla målprisen og ha marknadsregulering på volum. Sentrale forhold i vidare vurderingar er: Mottaksplikt, forsyningsplikt, unntak frå konkurranselova og importvern. Kva skjer i fjørfenæringa? Ved Pål Grønbeck, dagleg leiar i Norsk Fjørfelag Bladet Fjørfe og nettsida til NFL er svært viktige informasjonskjelder. NFL arrangerte seminar for produksjon med frittgåande høner, Over 100 deltakarar. NFL har god kontakt med Bondelaget, Matdepartementet, Nortura og Stortingets næringskomité. Det er fremja forslag om å ha ein konsesjonssaldo på kylling, men det er ikkje gitt nokon tydelege signal om at dette vert vurdert. Styret sitt arbeid Det er i året halde 2 styremøte og to telefonstyremøte. Nils Steinsland har vore leiar, Jarle Hole nestleiar og Arle Ovin Grødeland kasserar. Gerd Bøe og Marianne Storhaug Strøm er styremedlemmer. Rogaland Fjørfelag sende inn innspel til Jordbruksforhandlingane om at avrekningsprisen (målprisen) må flyttast nærmare fjøsdøra og leggjast over på egg frå frittgåande høner. Det er truleg ikkje nokon fordel å gå over frå målpris til referansepris. Ut frå situasjonen i WTO der plassen i gul boks er brukt opp, vil egg også forsvinna frå marknadsordninga. Styret har sendt brev til Innovasjon Norge med spørsmål om praktisering av tilskot derifrå. Det er kome svar om at Jæren vert vurdert på lik linje med resten av landet ved omlegging til frittgåande høner. Den 19. september arrangerte Rogaland Fjørfelag Sensommertreff for 6. året på rad. Dette året gjekk turen med båt til Helleren med god matservering om bord. Rogaland Fjørfelag er svært takksame for alle dei gode sponsorane til dette arrangementet. Dette gjorde at dei rundt 90 deltakarane berre betalte kr. 100 i eigenandel. Årsmøtet i Norsk Fjørfelag vart i år avvikla juni i på Grand Hotell i Oslo. På grunn av omlegging i antal utsendingar, hadde Rogaland Fjørfelag 4 utsendingar dette året. Rogaland Fjørfelag har 279 røysteføre medlemmer i 2009, mot 276 i 2008.

ÅRSMELDING OG REKNESKAP

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2012 ÅRSMELDING OG REKNESKAP TA DET RETTE VALGET! 2% etableringsrabatt i 2 år Webrabatt ved handel på www.fkra.no lett som bare det! Ta del i fordelene med Min side på www.fkra.no Kvantumsrabatt for kraftfôr

Detaljer

REFERAT. Sak 42/08 Rekneskap pr. 31.11.2008 Frode orienterte om rekneskapen hittil og forventa utgifter og inntekter fram til nyåret.

REFERAT. Sak 42/08 Rekneskap pr. 31.11.2008 Frode orienterte om rekneskapen hittil og forventa utgifter og inntekter fram til nyåret. REFERAT Frå styremøte 2. 3. desember, Quality Airport Hotel Gardermoen. Desse møtte: Astrid Westberg, Finn Hoff, Jorulf Refsnes, Widar Skogan, Ellen Svarstad, Ingrid Løset. Frå administrasjonen: Frode

Detaljer

Hordaland Bondeog Småbrukarlag

Hordaland Bondeog Småbrukarlag Hordaland Bondeog Småbrukarlag ÅRSMELDING 2009 Innhald Framsida : På veg til Stavali.1 Program årsmøte 6.-7.mars.4 Tillitsvalde i HBS 2009...5 Lokallagsleiarar 2009...6 Råd og utval 2009.7 Leiaren har

Detaljer

Hordaland Sau og Geit

Hordaland Sau og Geit Hordaland Sau og Geit Referat årsmøte Hordaland Sau og Geit Park Hotell Vossevangen, Voss Frammøte til årsmøte fredag 17. februar kl. 18.00 starta opp med faginnlegg v/leiar i Noregs Bondelag Nils T. Bjørke.

Detaljer

Årsmelding 2014. Hordaland Sau og Geit. www.nsg.no/hordaland

Årsmelding 2014. Hordaland Sau og Geit. www.nsg.no/hordaland Årsmelding 2014 Hordaland Sau og Geit www.nsg.no/hordaland Innhald: Side Program til årsmøtet i 2015 3 Sakliste og valnemda si innstilling til årsmøtet i 2015 4-5 Arbeidet i fylkeslaget 5 HSG si heimeside

Detaljer

Time Sau- og Geit. Årsmelding og rekneskap - 2010 -

Time Sau- og Geit. Årsmelding og rekneskap - 2010 - Time Sau- og Geit Årsmelding og rekneskap - 2010 - NORGE`S AMBASSADØR I IRLAND INVITERTE TIME SAU & GEIT PÅ BESØK TIL IRLAND. IRLANDS BESTE CHAROLAIS VER MED SON (NEDRE BILETE) Torstein Tunheim er stolt

Detaljer

Referat. frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger

Referat. frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger Referat frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger Til stades: Finn Hoff, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Liv-Julie Wågan hadde meldt forfall.

Detaljer

2014 Rogaland sau og geit Årsmelding og rekneskap

2014 Rogaland sau og geit Årsmelding og rekneskap 2014 Rogaland sau og geit Årsmelding og rekneskap Trygg og effektiv øremerking siden 1936 Husdyr er levende verdier de er næring, vekst og liv for bonden, samfunnet og forbrukerne. I over 75 år har OS

Detaljer

Referat frå leiarmøtet 16. og 17. oktober på Quality Airport hotell Stavanger.

Referat frå leiarmøtet 16. og 17. oktober på Quality Airport hotell Stavanger. Side 1 av 10 Referat frå leiarmøtet 16. og 17. oktober på Quality Airport hotell Stavanger. Ole Jonny Espevold, leiar i RSG ønskte velkommen til leiarmøtet på Sola.. Arnhild Skjørestad tok opprop. 22 av

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. 1 S i d e

ÅRSMELDING 2013. 1 S i d e ÅRSMELDING 2013 1 S i d e Styret/funksjoner i klubben: Styret Navn Valg/År På valg Leiar Frode Fester 1 år Nei Nestleiar Christian Hagen 0 år Ja Skrivar Hildegunn Pettersen 0 År Ja Økonomi Thomas Zwartjes

Detaljer

Årsmøtet i Norsk Fjørfelag 2012

Årsmøtet i Norsk Fjørfelag 2012 Årsmøtet i Norsk Fjørfelag 2012 Daglig leder Pål Grønbeck, avtroppende styreleder David Koth-Norby og nyvalgt styreleder Jan Arne Broen. Foto: KFI Av Karianne Fuglerud Ingerø, NFL Årsmøtet i Norsk Fjørfelag

Detaljer

INNHALD: ÅRSMELDING MØRE OG ROMSDAL BONDELAG 2004

INNHALD: ÅRSMELDING MØRE OG ROMSDAL BONDELAG 2004 Landbruket i Møre og Romsdal står for ein tidel av grovfôrbasert husdyrhald i landet og gir Mat og Miljø frå levande Bygder og Arbeid til kvar tiande sysselsette ÅRSMELDING MØRE OG ROMSDAL BONDELAG 2004

Detaljer

Årsmelding 2010 Landbrukskonferansen i framkant av fylkesårsmøtet 12. og 13. mars 2010 samla 96 utsendingar og

Årsmelding 2010 Landbrukskonferansen i framkant av fylkesårsmøtet 12. og 13. mars 2010 samla 96 utsendingar og Årsmelding 2010 Landbrukskonferansen i framkant av fylkesårsmøtet 12. og 13. mars 2010 samla 96 utsendingar og gjestar frå heile fylket. I dei fremste rekkene ser vi frå høgre: landbruksdirektør Anne Berit

Detaljer

Årsmelding 2005. Innleiarane på Bondelagets næringskonferanse. framkant av fylkesårsmøtet

Årsmelding 2005. Innleiarane på Bondelagets næringskonferanse. framkant av fylkesårsmøtet Årsmelding 2005 Innleiarane på Bondelagets næringskonferanse i framkant av fylkesårsmøtet på Hotell Alexandra i Molde 11. mars. Heile 19 innlegg ved bonden og dei gode hjelparane. Namn sjå side 64. (Foto:

Detaljer

ÅRSMELDING OG REKNESKAP

ÅRSMELDING OG REKNESKAP ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2001 Foto: Johan Brun. NORGES FJORDHESTLAG Innkalling til årsmøte Møtestad: Nordfjord Hotell, 6770 Nordfjordeid Møtetid: Onsdag 1. mai kl. 13.00 2002 Sakliste Sak 1. Sak 2. Sak

Detaljer

Foto: Avisa Valdres og Tine Krange. Haldor Røynes ærespris 2008: Erik O. Røang og Hallvard Skrindsrud

Foto: Avisa Valdres og Tine Krange. Haldor Røynes ærespris 2008: Erik O. Røang og Hallvard Skrindsrud VALDRES FOLKEMUSIKKLAG Foto: Avisa Valdres og Tine Krange Haldor Røynes ærespris 2008: Erik O. Røang og Hallvard Skrindsrud ÅRSMØTE 12. mars 2009 Sakspapir til årsmøtet 12. mars 2009 Sakliste 1. OPNING,

Detaljer

Leiaren har ordet. Ola Hopperstad Styreleiar

Leiaren har ordet. Ola Hopperstad Styreleiar Leiaren har ordet 2009 har på mange måtar vore eit utfordrande, men spanande år for NLR Sogn og Fjordane. Styret og dagleg leiar har jobba godt og tett saman om desse utfordringane, slik som innføringa

Detaljer

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00 Sakliste og sakspapira for årsmøtet Det vises til innkallinga til årsmøte av 5. april 2013 på Eidfjord IL si nettside.

Detaljer

Referat. frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen.

Referat. frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen. Referat frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen. Til stades: Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Frå adm: Frode Alfarnes

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11 1. Konstituering A. Opning Det møtte 13 medlemmer, inkludert styret. Leiaren ønskte velkommen. B. Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 NORSK FJØRFELAG Fjørfe 04-12 211

ÅRSMELDING 2011 NORSK FJØRFELAG Fjørfe 04-12 211 ÅRSMELDING 2011 Norsk FJØRFELAG 21 Fra årsmøtet i Norsk Fjørfelag i Stavanger 2011. Foto: KFI Årsmeldingen er skrevet for perioden 1.1.2011 til 31.12.2011. I tillegg innleder vi med å beskrive situasjonen

Detaljer

Referat. Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen.

Referat. Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Referat frå styremøte 6. desember 2011 på Rica Hotel, Oslo Til stades: Frå adm: Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Frode Alfarnes og Romar

Detaljer

FKRA SA - REVISJON AV VEDTEKTER MED INSTRUKSAR STYREVEDTAK 18.12.2014 INNSTILLING TIL ÅRSMØTET 2015

FKRA SA - REVISJON AV VEDTEKTER MED INSTRUKSAR STYREVEDTAK 18.12.2014 INNSTILLING TIL ÅRSMØTET 2015 FKRA SA - REVISJON AV VEDTEKTER MED INSTRUKSAR STYREVEDTAK 18.12.2014 INNSTILLING TIL ÅRSMØTET 2015 PHV/HSrev020215 Vedlagt følgjer styret si innstilling til årsmøtet 2015 basert på vedtektskomiteen sitt

Detaljer

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae.

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Referat Frå Styremøte 21. oktober, Quality Airport Hotel Gardermoen - Gardermoen -- Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Frå adm.: Frode

Detaljer

1) OPNING - styreleiar Harald Lie. 2) GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE - møteleiar Johan Arnt Gjeten

1) OPNING - styreleiar Harald Lie. 2) GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE - møteleiar Johan Arnt Gjeten 1) OPNING - styreleiar Harald Lie 2) GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE - møteleiar Johan Arnt Gjeten 3) VAL AV SKRIVAR OG TO TIL Å SKRIVE UNDER MØTEBOKA - møteleiar Johan Arnt Gjeten 4) NAMNEOPPROP

Detaljer

Jordbruksforhandlingane 2012 - Fråsegn frå Sogn og Fjordane

Jordbruksforhandlingane 2012 - Fråsegn frå Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane Bondelag Utarbeidet av Merete Støfring Til Arild Bustnes, Næringspolitisk Fråsegn Kopi til Jordbruksforhandlingane 2012 - Fråsegn frå Sogn og Fjordane Det nærmar seg jordbruksforhandlingar.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

SAKSLISTE OG GRUNNLAG TIL MØTE 9 I UNGDOMMENS FYLKESUTVAL, 4. OKTOBER 2013

SAKSLISTE OG GRUNNLAG TIL MØTE 9 I UNGDOMMENS FYLKESUTVAL, 4. OKTOBER 2013 SAKSLISTE OG GRUNNLAG TIL MØTE 9 I UNGDOMMENS FYLKESUTVAL, 4. OKTOBER 2013 Sak 1/09 Godkjenning av innkalling Sak 2/09 Godkjenning av saksliste Sak 3/09 Godkjenning av møtebok frå 30. august og 4. september

Detaljer

ÅRSMØTEPAPIRER 2014. NORSK BOBIL OG CARAVAN CLUB avdeling Sogn og Fjordane

ÅRSMØTEPAPIRER 2014. NORSK BOBIL OG CARAVAN CLUB avdeling Sogn og Fjordane ÅRSMØTEPAPIRER 2014 NORSK BOBIL OG CARAVAN CLUB avdeling Sogn og Fjordane Årsmøte for årsmeldingsperioden 2014 Best Western Skei Hotel, Skei i Jølster 7. februar 2015 Kl. 14.00 Side! 2 av! 14 ÅRSMELDING

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 ÅRSMØTE 2015

ÅRSMELDING 2014 ÅRSMØTE 2015 ÅRSMELDING 2014 ÅRSMØTE 2015 Quality Hotel Ulstein, Ulsteinvik 15.mars 2015 1 INNHALD Side Dagsplan 2 Sakliste 3 Sak 1 Opning 3 Sak 2 Opprop av utsendingar 3 Sak 3 Val av møteleiar, referentar, pressekomite,

Detaljer