Moteprotokoll Arsmste for 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Moteprotokoll Arsmste for 2014"

Transkript

1 Moteprotokoll Arsmste for 2014 Fusa Kraftlag SA onsdag 20. mai 2015 kl Stad: konferansesenteret Skielbreid Poir e Tiktrdes Dl lnmotet: Medlemmer g Fullmakter t2 Stemmer totalt 66 Sakliste l Godkjenning av innkalling og sakliste. 2. Val av msteleiar, to medlemer til i underskrive protokoll og val av teljekorps. 3. Arsmelding og rekneskap for Fastsetjing av godtgjersle til revisor 5. Val 6. Fastsetjing av godtgiersle til styret 7. Endring av vedtektene Framlegg fr6 medlem S.A. Johansen b) $ 8.1 Forste ledd - framlegg fr6 styret c) $ 9.2 Forste ledd - framlegg fra styret

2 Sak 1. Godkjenning av innkalling og sakliste Det kom ikkje fram merknader til innkalling og saklista. Innkalling og sakliste vart samroystes godkjent og Srsmstet vart erklert lovleg sett. Sak 2. Val av meteleiar, to medlemer til A underskrive protokollen og val av teljekorps. Adm.direktor giorde framlegg om styreleiar Geir K. Vassdal som msteleiar. Moteleiar glorde framlegg om Ola E. Dale og Hans S. Vindenes til 6 underskriva moteprotokollen. Moteleiar gjorde framlegg om Gerd Berit Henanger og Janne Morlandsto som teljekorps. Til msteleiar vart vald Geir K. Vassdal Til i underskriva moteprotokollen vart vald Ola E. Dale og Hans S. Vindenes Til teljekorps vart vald Gerd Berit Henanger og Janne Morlandsts. Arsmotet vart mellombels heva. Etter at det var giort vedtak i sak 2 orienterte adm.direktor om forvorta endringar i energilova og mogelege konsekvensar for Fusa Kraftlag. Etter orienteringa vart det opna opp for sporsm6l/synspunkt fri medlernene. Medlemene synte forstiing for det arbeidet som Fusa Kraftlag gier med A tilpassa seg dei rammevilkir som blir gitt fri styresmaktene. Medlernene var opptekne av at deira og Fusasamfunnet sine interesser blir ivareteke i framtida, bade pi kort og lang sikt. Dette gleld serleg forsyningssikkerheit, beredskap og nettleige. Medlemene gav sterke signal om at det mi utgreiast fleire altemative loysingar, slik at det er mogeleg a ta eit reelt val nir det gjeld korleis Fusa Kraftlag skal tilpasse seg dei forventa endringane i rammevilkfua. Styreleiar forsikra medlernene om at styret vil utgreia fleire alternative loysingar for framtidig organisering av Fusa Kraftlag og leggla dette fram for medlemane. Styret vil koma med anbefaling til val av loysing til neste Arsmote. Arsmstet held fram.

3 Sak 3. Arsmelding og rekneskap lor 2Ql4 Framlegg til vedtak fri styret: Arsmotet godkjenner den framlagde irsmelding og irsrekneskapen for 2014 Styreleiar la fram Arsmeldinga og irsrekneskap for 2014, herunder konsernrekneskap. Det kom ikkje fiam merknader til irsmeldinga og drsrekneskapen. Arsmelding og rekneskap, herunder revisjonsmeldinga for 2014 vart samroystes godkjent. Sak 4 Fastsetjing av godtgiersle til revisor og val av revisor for 2015 Revisjonsselskapet Deloitte vart pi irsmotet for 2013 valt til revisor for Godtgiersle for revisjon er kr for morselskapet, og kr for konsemet totalt- Styreleiar viste til note 4 i irsrekneskapen, og ridde til at godtgjersla til revisor vert fastsett til fakturert belop. Stgeleiar ridde vidare til at revisjonsselskapet Doloitte vert valt som revisor for Godtgjersle til revisor vart samroystes godkjent. Revisjonsselskapet Deloitte vart valt som revisor for Sak 5. Val av styremedlemer, styreleiar, varamedlemer og valnemd Styret i Fusa Kraftlag bestir i dag av folgiande medlemer: Geir K. Vassdal Leiar (pi val) Nestleiar (ikkje pi val) Marianne Rsd Sigmund Sjursen Else Helvik Anker M. Knutsen Styremedlern (pa val) Styremedlem (ikkje pd val) Styreinedlem (representant fri dei tilsette - pi val) Tor Johannes Hjertnes 1. varamedlem (pi val) Torill Os Aadlan d 2. varamedlem (pi val) Wemer Skaathun (personleg vararepresentant for Anker M. Knutsen - pi val)

4 Leiar av valnemnda; Magrre Djuvik la fram innstilling lii valnernnda: Valnemnda sitt framlegg til styremedlem til styret for 2015: Sigmund Sjursen blir atwald som styremedlern med funksjonstid pi 2 ir. Medlem Endre Samnoy kom med framlegg om Atle Kvile som nytt styrernedlem. Medlem Roald Samnoy kom med framlegg om Hans S. Vindenes som nytt styrernedlern. Hans S. Vindenes tok ordet og kunngiorde at han ikkje onskjer i vera kandidat til styret i Fusa Kraftlag SA pi noverande tidspunkt. Val av styremedlem glekk til awoysting med folgjande kandidatar: Signund Sjursen og Atle KvAle. Atle KvAle fekk 31 royster Sigrnund Sjursen fekk 35 royster Signund Sjursen vart attvald for 2 flr. Valnernnda sitt framlegg til varamedlemer til styret for 2015: Torill Os Aadland l. varamedlem Attval 2 er Trond Svaren 2. varamedlern Ny 2 6r Torill Os Aadland vart vald til 1. varamedlem for 2 lr Trond Sveren vart vald til 2. varamedlem for 2 lr Valnemnda sitt framlegg til styreleiar for 2015: Geir K. Vassdal Geir K. Vassdal vart vald som styreleiar for 2015

5 Styret i Fusa Kraftlag SA for 2015: Geir K. Vassdal Styreleiar Marianne Rsd Else Helvik Styranedlern Styremedlem SigmundSjursen Styremedlan Werner Skaathun Styremedlem (vald av dei tilsette) Vararepresentantar: Torill Os Aadland 1. varamedlem Trond Svaren 2. varamedlern Svanhild Dale Eikeland varamedlern (vald av dei tilsette) Styret sitt framlegg til valnemnd for 2015 Magne Djuvik Ola Dale Bjorg Fossi Eikeland Valnemnda for 2015 vart attvald i si heilheit. Sak 6. Fastsetjing av godtgiersle til styret Gjeldande satsar vedteke pi irsm stet 2014: Fast godtgiersle til styreleiar: kr pr ir. Fast godtgiersle til styremedlemmane: kr pr 6r. Pr mste kr Pr heildagsmote kr fri dag 3 (2 dagar blir dekka av fast honorar) Franlegg til vedtak: Valnemnda tilrir at satsane blir uendra for Valnennda sitt framlegg til godtgiersle til styret vart samroystes vedteke.

6 Sak 7. Endring av vedtektene a) Framlegg frl medlem S.A. Johansen b) $ 8.1 Forste ledd c) $ 9.2 Forste ledd Sak 7 a) Framlegg fri medlem S.A. Johansen: Forslag til vedtektsendring: Selskapets tillitsvalgte i stlrende organer de 3 siste ar skal ikke vere tilglengelige ved ansettelser i Fusa Kraftlag SA. Begrunnelser for vedtektsendringen, spesielt siden dette er et samvirkelag: - Viktig at ikke vennskap og kjennskap internt, skaper mistro ved ansettelser. - Viktig med nye impulser utenfia, bide i administrasjon/drift og faglig. Styreleiar gjorde greie for at stfet har wrdert framlegget fri S.A. Johansen til vedtektsendring opp mot vedtektene og funne at $ 8, punkt 4, bokstav c) mi endrast. Vedtektene $ 8 listar opp styr t sine gjeremil, og punkt 4, bokstav c) lyder: - Tilsetje, suspendere eller avsetje dagleg leiar og i fastsetje lon, arbeidsvilkir og instruks for han/ho. Etter ein kort diskusjon tok Sigfred Ame Johansen ordet og trekte framlegget sitt til vedtektsendring. Arsmstet gjorde ingen vidare handsaming av sak 7 a). Sak 7 b) Styret sitt framlegg til vedtak: Ny $ 8.1 Fsrste ledd skal lyda: Fusa Kraftlag SA skal ha eit styre pa 5 medlerner og 3 varamedlemer med funksjonstid pi 2 ir. Dersom det ligg fore sarlege grunnar, kan styremedlem eller varamedlem veljast for kun eit ir. Styret sitt framlegg til ny $ 8.1 Forste ledd vart vedteke. Sak 7 c) Styret sitt framlegg til vedtak: Ny g 9.2 Fsrste ledd skal lyda: Ordinart irsmste vert kalla inn etter Lov om samvirkefsretak $$ Saksdokument til irsmotet blir glort tilgiengelege for medlaner pi heimesida seinast ei veke fsr irsmotet. Medlerner som ber om det, fiir tilsendt saksdokument.

7 Vedtek: Styret sitt framlegg tit ny $ 9.2 Forrte ledd vart vedteke. Arsmotet vert formelt avslutta- Ett r ersmotet orienterte adm.direktsr on kapitalfondd. Dct vart ori ntert om eirdringar i kapitalforvaltningsmodellen og umklinga av kapitalfondet fr6 start. Referent Liv Kolle-Holmef ord gql Hans S. Vlndenes

Det vert med dette kalla inn til generalforsamling i Sogn og Fjordane Energi AS

Det vert med dette kalla inn til generalforsamling i Sogn og Fjordane Energi AS Aksjonærane i Sogn og Fjordane Energi AS Medlem ene i styret for Sogn og Fjordane Energi AS Val komiteen for styret i Sogn og Fjordane Energi AS Sogn og Fjordane Energi AS- innkalling til generalforsamling

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til generalforsamling i Sogn og Fjordane Energi AS

Det vert med dette kalla inn til generalforsamling i Sogn og Fjordane Energi AS Aksjonærane i Sogn og Fjordane Energi AS Medlemene i styret for Sogn og Fjordane Energi AS Valkomiteen i Sogn og Fjordane Energi AS 04.06.2015 SFE Sogn og Fjordane Energi AS- innkalling til generalforsamling

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11 1. Konstituering A. Opning Det møtte 13 medlemmer, inkludert styret. Leiaren ønskte velkommen. B. Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden

Detaljer

Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA.

Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. VEDTEKTER FOR SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG SA 1 Organisasjon Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. 2 Virkeområde og forretningskontor Foretaket

Detaljer

FKRA SA - REVISJON AV VEDTEKTER MED INSTRUKSAR STYREVEDTAK 18.12.2014 INNSTILLING TIL ÅRSMØTET 2015

FKRA SA - REVISJON AV VEDTEKTER MED INSTRUKSAR STYREVEDTAK 18.12.2014 INNSTILLING TIL ÅRSMØTET 2015 FKRA SA - REVISJON AV VEDTEKTER MED INSTRUKSAR STYREVEDTAK 18.12.2014 INNSTILLING TIL ÅRSMØTET 2015 PHV/HSrev020215 Vedlagt følgjer styret si innstilling til årsmøtet 2015 basert på vedtektskomiteen sitt

Detaljer

Dokument 1154347-v2. Eigarstyring og selskapsleiing

Dokument 1154347-v2. Eigarstyring og selskapsleiing Eigarstyring og selskapsleiing Rekneskapspliktige som har utstedt verdipapir notert på regulert marknad i Noreg, skal i årsrapporten eller i dokument det er henvist til i årsrapporten, gjere greie for

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK IKS (SIM)

SELSKAPSAVTALE FOR SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK IKS (SIM) SELSKAPSAVTALE FOR SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK IKS (SIM) Sist endra i Representantskapsmøte den 30. april 1999. Endringa godkjend i eigarkommunane den 22. november 1999. Selskapsavtalen er tilpassa

Detaljer

(Styrerommet FK Molde er ikkje tilgjengeleg før etter påske.)

(Styrerommet FK Molde er ikkje tilgjengeleg før etter påske.) Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 6600 Sunndaløra E-post rådgiving: nordvest@lr.no Org.nr:NO984 468 822MVA E-post tenester: tenester@lr.no Telefax 935 77 019 Bankgiro nr: 4202.20.16347 Sunndalsøra 26. januar

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT AVFALLSELSKAP FOR ÅLESUNDREGIONEN

SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT AVFALLSELSKAP FOR ÅLESUNDREGIONEN SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT AVFALLSELSKAP FOR ÅLESUNDREGIONEN Vedteke 20. februar 2009. Sist oppdatert etter møte i representantskapet 22. oktober 2014. 1 Heimel. Ålesundregionen Interkommunale Miljøselskap

Detaljer

Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun

Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun Det var 16 medlemmar og 1 støttemedlem tilstades Sak 1 Konstituering a) Godkjenning av innkalling og saksliste Det var ein merknad

Detaljer

Oppdragsansvarleg revisor finansiell revisjon

Oppdragsansvarleg revisor finansiell revisjon VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Rådhuset- møterom 1, 1.etg. Dato: 05.05.2015 Møtet tok til: 09.00 Møtet slutta: 10.45 August Vonheim leia møte. Faste medlemar som møtte:

Detaljer

SANDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Formannskapssalen, rådhuset Dato: 01.06.2015 Tid: 08.00 10.20

SANDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Formannskapssalen, rådhuset Dato: 01.06.2015 Tid: 08.00 10.20 SANDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Formannskapssalen, rådhuset Dato: 01.06.2015 Tid: 08.00 10.20 Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Representerer Olav Myklebust Leiar Wenche

Detaljer

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 17. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 20.00 Til stades på møtet var 17 personar. 16 av desse hadde røysterett. Referent: Lisa

Detaljer

Dato: 6.6.2012 Kl.: 16.00 16.40 Stad: Clarion Hotel & Congress Trondheim Saknr.: 1 11

Dato: 6.6.2012 Kl.: 16.00 16.40 Stad: Clarion Hotel & Congress Trondheim Saknr.: 1 11 ~7 En møteplass for kommunale og fylkeskommunale PROTOKOLL Årsmøte i FKT. Dato: 6.6.2012 Kl.: 16.00 16.40 Stad: Clarion Hotel & Congress Trondheim Saknr.: 1 11 SAKSLISTE: 1. Registrering 2. Valg av dirigent,

Detaljer

Lov for SA Naustdal Båtlag

Lov for SA Naustdal Båtlag Lov for SA Naustdal Båtlag Vedteke på årsmøte 26. mars 2015 1 Laget sitt namn Laget sitt namn er SA Naustdal Båtlag, forkorta SA N.B.L 2 Forretningskontor SA Naustdal Båtlag skal ha forretningskontor i

Detaljer

Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB. Dale, 09. februar 2013

Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB. Dale, 09. februar 2013 Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB Dale, 09. februar 2013 ÅM 1-2013 ÅM 2-2013 ÅM 3-2013 ÅM 4-2013 ÅM 5-2013 ÅM 6-2013 ÅM 7-2013 ÅM 8-2013 ÅM 9-2013 ÅM 10-2013 ÅM 11-2013 ÅM 12-2013 ÅM 13-2013

Detaljer

Måndag 14.12.09 kl. 12.00. i Publikumsalen

Måndag 14.12.09 kl. 12.00. i Publikumsalen Stord kommune Sekretariat for kontrollutvalet OBS at nokre saker kan vera U. off. Det er avmerka øverst til høgre på dei sakene det gjeld Kontrollutvalet Bergen, 01.desember 2009 Innkalling til møte i

Detaljer

Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll

Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll Utvalg: Forum for Kontroll og Tilsyn Møtestad: Gardermoen, Clarion Hotel & Congress Oslo Airport Dato: 03.02.2015 Tidspunkt: 16:00-18:15 Følgjande faste medlemmer

Detaljer

1) Opning v/ styreleiar Astrid Westberg. 2) Godkjenning av innkalling og sakliste. 3) Val av skrivar og to til å skrive under møteboka

1) Opning v/ styreleiar Astrid Westberg. 2) Godkjenning av innkalling og sakliste. 3) Val av skrivar og to til å skrive under møteboka SAKLISTE SAKLISTE TIL ÅRSMØTET: 1) Opning v/ styreleiar Astrid Westberg 2) Godkjenning av innkalling og sakliste 3) Val av skrivar og to til å skrive under møteboka 4) Namneopprop og eventuelle fullmakter

Detaljer

Referat frå årsmøte i Silda Velforening påskeafta, 22.03. 2008.

Referat frå årsmøte i Silda Velforening påskeafta, 22.03. 2008. Referat frå årsmøte i Silda Velforening påskeafta, 22.03. 2008. Frammøtte: Utanom styret og varamedlemar møtte 15 medlemar. Sakliste: 1. Velkommen v/ leiar Helge Silden. 2. Valg av møteleiar og referent.

Detaljer

Idé og prinsipprogram Vedtekter

Idé og prinsipprogram Vedtekter Idé og prinsipprogram Vedtekter Idé og prinsipprogram for Folkehøgskoleforbundet Del A: Idé- og verdigrunnlag Idègrunnlag Idègrunnlaget bygger på den danske presten og folkeopplyseren Grundtvigs tanker

Detaljer

SELSKAPSAVTALE. Vedteke på representantskapsmøte 22.5.2002, med endringar vedteke på representantskapsmøte 29.4.2004, 27.4.2006, 10.5.08 og 29.4.

SELSKAPSAVTALE. Vedteke på representantskapsmøte 22.5.2002, med endringar vedteke på representantskapsmøte 29.4.2004, 27.4.2006, 10.5.08 og 29.4. SELSKAPSAVTALE Vedteke på representantskapsmøte 22.5.2002, med endringar vedteke på representantskapsmøte 29.4.2004, 27.4.2006, 10.5.08 og 29.4.10 1 Namn Interkommunalt arkiv i Hordaland IKS er ei interkommunal

Detaljer

VEDTEKTER FOR RYSSHOLMEN BÅTEIGARLAG

VEDTEKTER FOR RYSSHOLMEN BÅTEIGARLAG VEDTEKTER FOR RYSSHOLMEN BÅTEIGARLAG 1. LAGETS NAMN. Lagets namn er Ryssholmen båteigarlag. 2. LAGETS FORMÅL. Lagets formål er å bygge og drive ei trygg og god småbåthamn ved Ryssholmen, samt ta vare på

Detaljer

ÅRSMØTE ROGALAND FJØRFELAG

ÅRSMØTE ROGALAND FJØRFELAG INVITASJON TIL ÅRSMØTE ROGALAND FJØRFELAG laurdag 05.12.09 på Bryne Kro & Hotell 13.00 Årsmøte og val 13.30 Skal Rema 1000 pakka egga og slakta kyllingane våre? v/ Sveinung Svebestad, Styreleiar Nortura

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Austrheim kommune KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 3. mars 2014 Stad: Kommunehuset Møterom Børilden 3. etg Kl.: 12.00 18.50 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel nestleiar

Detaljer

Kontrollutvalet sender med dette si årsmelding for arbeid i 2014 til kommunestyret. Kari Marie Nygard seniorrådgjevar

Kontrollutvalet sender med dette si årsmelding for arbeid i 2014 til kommunestyret. Kari Marie Nygard seniorrådgjevar Tysnes kommune Sekretariat for kontrollutvalet Kommunestyret i Tynes kommune Vår sakshandsamar: Kari Marie Nygard Dykkar ref.: Vår ref: 2014/254 Vår dato: 23.02.2015 Årsmelding for kontrollutvalet i Tysnes

Detaljer

a) Ungdom mot EU skal samla ungdom og studentar til kamp mot norsk EUmedlemskap, driva folkeopplysing om EU og kjempa mot snikinnmelding i EU.

a) Ungdom mot EU skal samla ungdom og studentar til kamp mot norsk EUmedlemskap, driva folkeopplysing om EU og kjempa mot snikinnmelding i EU. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 1 NAMN OG FØREMÅL a) Ungdom mot EU skal samla ungdom og studentar

Detaljer

Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag

Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag Selskapskontroll Eidfjord Utvikling AS Eigarskapskontroll/forvaltningsrevisjon i Eidfjord

Detaljer