FOS rundskriv Justeringsvedtak dimensjonering av opplæringstilbudet (korrigert versjon)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FOS rundskriv 3-2015 Justeringsvedtak dimensjonering av opplæringstilbudet 2015-2016 (korrigert versjon)"

Transkript

1 Videregående opplæring FR-sak Intern Soon Elisabeth Øhrling, Hadeland videregående skole Kari Elisabeth Rustad, Valdres vidaregåande skule Erland Sandvik, Gausdal videregående skole Kristin Undseth, Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule Torfinn Overn, Lena-Valle videregående skole Åse Sletten, Gjøvik videregående skole Ingvild Rønn Sætre, Vinstra vidaregåande skule Kjersti Nørstebø, Raufoss videregående skole Tone Myhren, Dokka videregående skole Torbjørn Ljones, Lillehammer videregående skole, avdeling Sør Vår ref.: Lillehammer, 30. mars 2015 Deres ref.: Administrativt vedtak Vedtaksdato Sak nr FR-sak /15 A-07 Fylkesrådmannen gis myndighet til å ta avgjørelser på fylkeskommunens vegne og til å treffe vedtak i alle enkeltsaker og alle typer av saker som ikke er av prinsipiell politisk betydning, jfr. A-01 og A-02. Videregående opplæring FOS rundskriv av opplæringstilbudet (korrigert versjon) VEDTAK justering av for skoleåret i henhold til saksinnstilling. (Tabellen på side 5 er korrigert) Med hilsen Inge Myklebust Fylkesopplæringssjef (sing.) Gard Tekrø Rolid Leder for inntak og fagopplæring (sign.) Kopi til: Asgeir Bjørklund, Lillehammer videregående skole, avdeling Nord Gerd Vole Lund, Lillehammer videregående skole, avdeling Mesna Fagenhet videregående opplæring Tore Løkkeberg, Økonomi John Tangen, Økonomi Postadresse Besøksadresse Saksbehandler: Postboks 988 Kirkegaten 76, Lillehammer Elisabeth Berg Olsen 2626 LILLEHAMMER Bankkonto: Telefon: Org. nr: E-post: E-post:

2 Fra: Beløp -1 Ansvar Til: Funksjon Art Prosjekt Beløp Ansvar Funksjon Art Prosjekt SAKSINNSTILLING Bakgrunn Fylkesopplæringssjefen sitt vedtak om utlysing av opplæringstilbud og for fremgår i: FOS rundskriv Utlysing og av opplæringstilbudet I dette vedtaket gis det begrunnelser for de avgjørelser som er tatt i prosessen knyttet til utlysing og. Skolene fikk i juli 2014 i FOS-rundskriv i oppdrag å gjøre realistisk anslag for utlysing av opplæringstilbud og en for skoleåret Skolene fikk beskjed om at arbeidslivets behov i større grad skal styre en enn søkernes egne valg. Ved lav søkning, under 10, vil fylkesopplæringssjefen (FOS) vurdere å ikke sette i gang tilbudet hvis retten til elevene kan oppfylles ved andre skoler i Oppland. utlysing og av opplæringstilbud for ble fattet i november Prosessen i forkant av dette vedtaket var styrt av: Styringsdokumenter (Opplæringsloven med tilhørende forskrifter, Stortingsmelding 20 og Strategiplan for videregående opplæring, skoleeier) Yrkesopplæringsnemnda (rådgivende organ) Innspill internt, innspill fra skoler og innspill fra «andre» (eksempelvis Regionråd, Næringsråd, kommuner osv.) Fylkesopplæringssjefens ønske om en tett dialog og involvering av skolene underveis i prosessen Signaler fra Fylkesrådmannen om innsparinger Innspill fra arbeidstakerorganisasjonene i medbestemmelsesmøter med FOS Ifølge vedtak i sak i Fylkesutvalget skal vedtak om utlysning av opplæringstilbudet i hovedsak fattes administrativt av Fylkesopplæringssjefen. Dersom et utdanningsprogram i en region står i fare for å bli nedlagt skal dette behandles av fylkesutvalget. I FOS rundskriv Utlysing og av opplæringstilbudet pekte Fylkesopplæringssjefen på at elevtallsutviklingen er lav i enkelte regioner. Dette fører til reduksjon i statlige overføringer til videregående opplæring. I tillegg vil behovet i arbeidslivet være varierende i ulike deler av Oppland. Dette fører naturlig nok til at alle ikke alle skoler i Oppland kan tilby alle utdanningsprogram og programområder. Rådgivningstjenesten og skolene har et felles ansvar for at alle ungdommer som har rett til videregående opplæring i Oppland er godt kjent med de samlede muligheter som tilbys på alle de videregående skolene i Oppland både på Vg1, Vg2 og Vg3-nivå. På

3 den måten kan Opplandsungdommen ta gode og realistiske valg av opplæringsløp i videregående opplæring som gjør dem i stand til å gå ut med fag-/svennebrev eller studiekompetanse. Tidsplan for justeringsvedtak av opplæringstilbudet for : 1. mars Søknadsfrist 9. mars oversendes skolene 11. mars ene presenteres i rektormøte (Fra rundskriv om utlysning og dim. 3. juli: «Ved lav søkning, under 10, vil FOS vurdere å ikke sette i gang tilbudet hvis retten kan oppfylles ved andre skoler i Oppland») mars Orientering og drøfting med hovedtillitsvalgte 16. mars-20. mars Dialog med skolene i forhold til tilbud med lav søkning for å oppfylle retten til søker og finansiering av tilbud som krever ekstra midler. Ca. 25. mars av opplæringstilbud for Fattes i FOS-rundskriv Faktorene nedenfor kan påvirke behovet for ytterligere justeringer av en 15. april Endringsfrist for å endre søknader til videregående opplæring Ca. utgangen av april Vedtak: Søkere som har søkt om fortrinn, minoritetsspråklige og individuelle får svar på søknaden. Ca. 15. mai Ved behov foretas et nytt justeringsvedtak av av opplæringstilbud for Fattes i FOS rundskriv. av opplæringstilbud for Ut fra tidligere skissert tidsplan, foretas det justeringsvedtak etter søknadsfristen 1. mars. Vedtaket handler om justeringer innen enkelte utdanningsprogram/programområder. De store og prinsipielle diskusjoner og vedtak er fattet i FOS rundskriv Utlysing og av opplæringstilbudet Dette betyr at til tross for oversøking til både Vg1 elektro og Vg2 Helse- og oppvekstfag er det kun foretatt små justeringer på en innen disse utdanningsprogrammene. Årsakene til dette er belyst i FOS rundskriv Utlysing og av opplæringstilbudet For ordens skyld gjentas sentrale momenter innen disse to utdanningsprogrammene: Elektro Det er tydelige signaler fra elektrobransjen om at «arbeidslivets behov» er mettet, og at andelen som ikke får læreplass er voksende. Andre fylker melder om samme problematikk (Buskerud, Vestfold, Østfold og Oslo), og konklusjonene er tydelige: Mange ungdommer får ikke fullført sin utdanning fordi de ikke vil få nødvendig sertifisering for å jobbe i yrket. På bakgrunn av dette, ble det i sprosessen for gjort en reduksjon på Vg1 elektro. Dette anser FOS å ikke være tilstrekkelig, og ønsker å ta ned Vg1 elektro noe mer i utlysningen for Viser også til vedtak som ble fattet i møte i Yrkesopplæringsnemnda 16. oktober 2014: «Yrkesopplæringsnemnda anbefaler Fylkesopplæringssjefen å ta ned en skoleklasse ved Vg 1 elektrofag, vedtatt mot 1 stemme.»

4 Helse- og oppvekstfag Fylkesopplæringssjefen opplever at det er store utfordringer knyttet til Helse- og oppvekstfag, og mener at det er behov for å prøve ut endringer i organiseringen av utdanningsprogrammet. Fylkesopplæringssjefen og politisk ledelse i Oppland har per 4. november 2014 gjennomført besøk i 20 av 26 kommuner i Oppland. Flere kommuner signaliserer at videregående nivå ikke er interessant å rekruttere fra og sier at de primært ønsker høyskoleutdannede (sykepleier og barnehagelærer) inn i ledige stillinger. I tillegg signaliseres det fra flere skoler at mange elever på Helse- oppvekstfag ikke har intensjon om å ta fagbrev, men ønsker å bruke det som et springbrett til høyere utdanning. Noen betraktninger i forhold til utdanningsprogrammet Helse- og oppvekstfag: Det er for mange som kommer inn på utdanningsprogrammet sett i forhold til meldt behov i arbeidslivet Overgangstallene viser dårlig gjennomføring 28% av Vg2 barne- og ungdomsarbeiderfag elevene og 29% av Vg2 helsearbeiderfag elevene har i 2014 blitt formidlet til læreplass. Det er et stort sprik i skolenes evne til å få ut elever i lære fra Vg2. Det er uforholdsmessig mange elever som går over på påbygg fra dette utdanningsprogrammet Vedtak fra YON i 2013 sier at vi skal ned mot ca. 100 elever på Vg2 barne- og ungdomsarbeiderfaget Det er et paradoks at framskrivinger utarbeidet av blant annet KS viser at det er stor økning i behovet for hender i helsevesenet bare 7-8 år fram i tid Lillehammer vgs avd. Mesna vgs søkte i utlysningen for om et treårig opplæringstilbud innen Helse- og oppvekstfag, barne- og ungdomsarbeiderfaget, som gir studiekompetanse. Tilbudet har en på 20 elevplasser. Fellesfag og programfag blir nå fordelt over tre år. Skolen opplyser å ha god erfaring med dette tilbudet så langt. For å imøtekomme arbeidslivets signaler, besluttet derfor fylkesopplæringssjefen å sette i gang et tilsvarende treårig opplæringsløp innen utdanningsprogram for Helse- og oppvekstfag, helsearbeiderfaget, ved Lena-Valle avd. Lena vgs og Gjøvik vgs for skoleåret Dimensjoneringen er på 20 elevplasser per skole. Bakgrunnen for at Gjøvikregionen ble valgt er fordi det her er størst utfordringer med å skaffe nok læreplasser. Dimensjoneringen på Vg1-nivå Helse- og oppvekstfag på Lena-Valle avd. Lena vgs og Gjøvik vgs ble redusert tilsvarende på det ordinære Vg1 tilbudet innen helse- og oppvekstfaget. Det ble ikke foretatt tilsvarende reduksjon i en sett i forhold til elevtallet ved Lillehammer vgs avd. Mesna vgs for skoleåret Reduksjon i en er gjort for skoleåret På tross av lav overgang fra Vg2 til lære og at en stor andel av elevene fra Helse- og oppvekstfag går over til påbygg, ønsker Fylkesopplæringssjefen inntil videre å lyse ut tilbudet på alle skoler som har dette i dag. Det er sterke indikasjoner på at behovet for hender i helsevesenet vil vokse i årene som kommer, og Fylkesopplæringssjefen mener det vil være riktig å ha tilnærmet samme tilbud på Vg1 også for kommende utlysning. Fylkesopplæringssjefen ønsker imidlertid å være klar på at

5 opprettholdelse av dagens bredde i tilbudet på Helse og oppvekstfag betinger at skolene sammen med arbeidslivet klarer å få flere elever ut i lære. Overgang til læreplass påvirkes også av elevens/søkerens ønske og vilje til å ta imot læreplass der disse finnes i Oppland og i andre deler av landet. Dette er også faktorer som vil påvirke omfanget av de tilbud skoleeier kan tilby innen alle de yrkesfaglige utdanningsprogram. Opplæringstilbud med lave søkertall eller ingen søkere I FOS rundskriv Utlysing og av opplæringstilbudet er det signalisert at ved lav søkning, under 10, vil fylkesopplæringssjefen (FOS) vurdere å ikke sette i gang tilbudet hvis retten til elevene kan oppfylles ved andre skoler i Oppland. Fylkesopplæringssjefen har hatt dialog med den enkelte skole om årets søkertall og har foretatt justeringer og avklaringer. Følgende utdanningstilbud/programområder blir ikke igangsatt på grunn av lave søkertall eller ingen søkere. (Tabellen er korrigert fordi Gjøvik vgs var falt ut) I justeringsvedtaket er disse opplæringstilbud merket med Skole Nivå Utdanningsprogram/programområde Nord- Gudbrandsdal vgs Vg2 Salg, service og sikkerhet Vinstra vgs Vg1 Helse- og oppvekstfag, yrkes- og studiekompetanse, 4-årig (YSK) (Gir både fagbrev og studiekompetanse) Vg1 Elektrofag, yrkes- og studiekompetanse, 4-årig (YSK) (Gir både fagbrev og studiekompetanse) Gausdal vgs Vg1 Naturbruk Lillehammer vgs Data og elektronikk Vg2 avd. Nord Gjøvik vgs Vg2 Overflateteknikk Raufoss vgs Restaurant matfag, yrkes- og studiekompetanse, 4-årig Vg1 (YSK) (Gir både fagbrev og studiekompetanse) Hadeland vgs Vg2 Klima-, energi- og miljøteknikk Vg1 Musikk/dans/drama, drama Påbygging til generell studiekompetanse Fylkesopplæringssjefen har fra skoleåret redusert tilbudet på påbygging til generell studiekompetanse i årets utlysning. Årsakene til dette er: Fargen turkis. Gjennomføringsgraden på Vg3 påbygging er lav og varierer fra skole til skole. Elever som stryker på påbygging bruker opp opplæringsretten sin og står da som «ufaglært», dvs. at elevene da har hverken fag-/svennebrev eller studiekompetanse. Etter Fylkesopplæringssjefens oppfatning, er det for mange elever som tar Vg3 påbygging til generell studiekompetanse i Oppland i dag.

6 FOS ønsker at flere elever skal fullføre et yrkesfaglig utdanningsprogram gjennom å gå ut i lære. Dette mener FOS at vil øke mulighetene deres for å få gjennomført videregående opplæring. Det er foretatt en felles for: Vg4 ettårig påbygging til generell studiekompetanse for søkere som har fullført og bestått fag- og svenneprøve eller yrkeskompetanse. Programområde Vg3 påbygging til generell studiekompetanse for søkere med ungdomsrett etter fullført og bestått Vg2 yrkesfag. Årsaken til at fylkesopplæringssjefen har valgt en felles for ordinær Vg3-påbygging og Vg4-ettårspåbygging for skoleåret er at dette gir skolene større fleksibilitet til selv å differensiere opplæring ut fra korrekt timetall for de ulike tilbudene. I tillegg kan skolen tilby søkere med fag/svennebrev/yrkeskompetanse supplerende programfag hvis søker har behov eller ønsker dette. Felles opplæring av denne elevgruppen kan bidra til å øke kvaliteten på undervisningen og bidra til økt gjennomføring. Søkere som har fullført og bestått fag- og svenneprøve eller yrkeskompetanse har rett til ett års påbygging, jf. opplæringslova ledd og skal få tilbud. Fylkestinget behandlet 9. desember 2014 påbygging som en egen sak og fattet slikt vedtak knyttet til (antall elevplasser) av tilbudet om påbygging: Skole Dimensjonering 1-årig påbygging Dimensjonering ½-årig påbygging Nord-Gudbrandsdal vgs 25 Vinstra vgs 25 Lillehammer vgs avd. Mesna Raufoss vgs Hadeland vgs 30 Dokka vgs 25 Valdres vgs 25 Videre fremgår det blant annet i Fylkestingsvedtaket at elever som har fullført fag/svennebrev og annen yrkeskompetanse skal få tilbud. Det er en klar forventning om høyere bestått-andel og kvalitet. et er videre gjort ut fra vurdering av søkertall og prøveinntak for å sikre at søkere med ungsomrett får oppfylt sine rettigheter etter opplæringslova med tilhørende forskrifter: Søkere med ungdomsrett til videregående opplæring på Vg1-nivå har rett til inntak på ett av tre utdanningsprogram de har søkt på. Søkere med ungdomsrett til Vg2-nivå har rett til videregående opplæring innenfor det utdanningsprogrammet søker hadde på Vg1-nivå. Søker har ikke rett til et bestemt programområde. Rett til videregående opplæring (ungdomsretten) gjelder opplæringstilbud i hele fylket, og er ikke knyttet opp mot en bestemt skole. Søkere som ikke får inntak på sitt første ønske, vil få tilbud om inntak på et lavere ønske.

7 Søkere uten ungdomsrett som har fullført og bestått med yrkeskompetanse (fag- og svennebrev) har rett til påbygging. Behov for videre justeringsvedtak av opplæringstilbud for Det er fortsatt faktorer som kan føre til behov for ytterligere justering av en av opplæringstilbudet for : Inntak av søkere som fyller vilkårene for inntak etter bestemmelsene om fortrinn, eller individuelle behandling Endringsfristen 15. april. Søkere kan endre sin søknad til videregående opplæring til og med 15. april Disse faktorene vil kunne påvirke behov for justering av for å oppfylle rettigheter søkerne har i forhold til opplæringslova.

8 utlysing og av opplæringstilbud for (presentert per skole, utdanningsprogram og programområde) Tabellen viser oversikt over antall primærsøkere med ungdomsrett til den enkelte skole og opplæringstilbud i Oppland og antall elevplasser som er til disposisjon. Tallene i kolonnen søkere pr. mars 14 er søkertall publisert etter søknadsfristen 1. mars. Nord-Gudbrandsdal vgs. avd. Hjerleid: Det blir ikke satt i gang tilbud ved avd. Dombås for skoleåret fordi lokalitetene ikke er klare. Derfor fortsetter avd. Hjerleid med de samme skoletilbud også for 15-16, jf. fylkestingssak februar Tilbud som er merket med rosa er tilbud som ikke lyses ut for Tilbud som er merket med turkis er tilbud som ikke settes i gang for pga. lav eller ingen søkere. Nord-Gudbrandsdal vgs Avd. Hjerleid /Dombås pr. ST 1 Studiespesialisering ST 2 Realfag ST 2 Språk, samfunnsfag og økonomi ST 3 Språk, samfunnsfag og økonomi ST 3 Realfag HO 1 Helse- og Oppvekstfag 10 0 SS 1 Service og samferdsel 10 0 TOTAL Avd. Lom pr. BA 1 Bygg- og anleggsteknikk BA 2 Byggteknikk ST 1 Studiespesialisering ST 2 Språk, samfunnsfag og økonomi ST 2 Realfag ST 3 Språk, samfunnsfag og økonomi ST 3 Realfag TOTAL

9 Avd. Otta pr. DH 1 Design og håndverk DH 2 Frisør HO 1 Helse- og oppvekstfag HO 2 Helsearbeiderfag HO 2 Barne- og ungdomsarbeiderfag ID 1 Idrettsfag ID 1 Idrettsfag,toppidr badminton ID 2 Idrettsfag ID 2 Idrettsfag,toppidr badminton 1 4 ID 3 Idrettsfag ID 3 Idrettsfag,toppidr badminton PB 3 Påbygg til gen stk** PB 4 Påbygg til gen stk etter yrkeskomp RM 1 Restaurant- og matfag RM 2 Kokk- og servitørfag SS 1 Service og samferdsel SS 2 Reiseliv SS 2 IKT-servicefag SS 2 Salg, service og sikkerhet SS 2 Transport og logistikk ST 1 Studiespesialisering ST 2 Språk, samfunnsfag og økonomi ST 2 Realfag ST 3 Språk, samfunnsfag og økonomi ST 3 Realfag TP 1 Teknikk og ind. produksjon TP 2 Industriteknologi TP 2 Kjøretøy TP 2 Bilskade, lakk og karosseri TOTAL ** Inkludert 12 søkere uten rett i 2014 og 7 søkere uten rett i 2015

10 Vinstra vidaregåande skule pr. BA 1 Bygg- og anleggsteknikk BA 2 Byggteknikk BA 2 Klima-, energi- og miljøtek EL 1 Elektrofag EL 1 Elektrofag,YSK 4år EL 2 Data og elektronikk EL 2 Elenergi EL 3 Dataelektronikerfaget HO 1 Helse/oppvekst,YSK 4år HO 1 Helse- og oppvekstfag HO 2 Helsearbeiderfag HO 2 Helse/oppvekst,YSK 4år MD 1 Mus/dans/drama,musikk MD 1 Mus/dans/drama,dans MD 1 Mus/dans/drama,folkemusikk,LAL** MD 2 Musikk,folkemusikk,LAL** MD 2 Dans MD 2 Musikk MD 3 Musikk,folkemusikk,LAL** MD 3 Musikk MD 3 Dans MK 2 Medier og kommunikasjon MK 3 Medier og kommunikasjon 1 PB 3 Påbygg til gen stk* PB 4 Påbygg til gen stk etter yrkeskomp ST 1 Studiespesialisering ST 2 Språk, samfunnsfag og økonomi ST 2 Realfag ST 3 Språk, samfunnsfag og økonomi ST 3 Realfag TP 1 Teknikk og ind. produksjon TP 2 Arbeidsmaskiner TP 2 Kjøretøy Planlagt Vg3 yrkesfag 1 TOTAL * Inkludert 3 søkere uten rett i 2014 og 3 søkere uten rett i 2015 **Søkere fra andre fylker er ikke inkludert

11 Gausdal videregående skole pr. ID 1 Idrettsfag ID 2 Idrettsfag ID 3 Idrettsfag MK 1 Medier og kommunikasjon MK 2 Medier og kommunikasjon MK 3 Mediedesign studieforberedende 1,5 år MK 3 Studieforbered. medier og kom NA 1 Naturbruk NA 2 Anleggsgartner- og idrettsanl ST 1 Studiespesialisering ST 2 Språk, samfunnsfag og økonomi ST 2 Realfag ST 3 Realfag ST 3 Språk, samfunnsfag og økonomi Planlagt Vg3 yrkesfag 385 TOTAL Lillehammer vgs. avd. Mesna pr. HO 1 Helse- og oppvekstfag HO 1 Helse/oppvekst,b & ungd,sk 3år HO 2 Helseservicefag HO 2 Barne- og ungdomsarbeiderfag HO 2 Barne & ungd,sk 3år HO 2 Helsearbeiderfag HO 3 Helsesekretær PB 3 Påbygg til gen stk** PB 4 Påbygg til gen stk etter yrkeskomp PB 4 Påb.gsk halvår RM 1 Restaurant- og matfag RM 2 Kokk- og servitørfag RM 2 Matfag SS 1 Service og samferdsel SS 2 Salg, service og sikkerhet SS 2 IKT-servicefag SS 2 Reiseliv Planlagt Vg3 yrkesfag 1 TOTAL ** Inkludert 29 søkere uten rett i 2014 og 21 søkere uten rett i 2015

12 Lillehammer vgs. avd. Nord pr. BA 1 Bygg- og anleggsteknikk BA 2 Byggteknikk BA 2 Klima-, energi- og miljøtek DH 1 Design og håndverk DH 2 Interiør og utstillingsdesign DH 2 Design og tekstil DH 3 Interiør EL 1 Elektrofag EL 2 Data og elektronikk EL 2 Elenergi PB 3 Påbygg til gen stk* 15 TP 1 Teknikk og ind. produksjon TP 2 Kjøretøy TP 2 Industriteknologi TP 2 Bilskade, lakk og karosseri Planlagt Vg3 yrkesfag TOTAL * Inkludert 8 søkere uten rett i 2014 Lillehammer avd. Sør pr. ST 1 Studiespesialisering ST 1 Studiespes,kulturaktivitet ST 2 Realfag ST 2 Språk, samfunnsfag og økonomi ST 2 Realfag,kulturaktivitet ST 2 Språk/samf/øk,kulturaktivitet ST 3 Språk, samfunnsfag og økonomi ST 3 Realfag ST 3 Språk/samf/øk,kulturaktivitet ST 3 Realfag,kulturaktivitet TOTAL

13 Gjøvik videregående skole pr. BA 1 Bygg- og anleggsteknikk BA 2 Overflateteknikk BA 2 Byggteknikk BA 2 Klima-, energi- og miljøtek DH 1 Design og håndverk DH 2 Frisør HO 1 Helse- og oppvekstfag HO 1 Helse/oppvekst, helsearb, SK 3 år HO 2 Hudpleie HO 2 Helsearbeiderfag HO 2 Barne- og ungdomsarbeiderfag HO 3 Hudpleier MD 1 Mus/dans/drama,musikk MD 1 Mus/dans/drama,drama MD 2 Musikk MD 2 Drama MD 3 Drama MD 3 Musikk MK 1 Medier og kommunikasjon MK 2 Medier og kommunikasjon MK 3 Studieforbered. medier og kom SS 1 Service og samferdsel SS 2 Salg, service og sikkerhet ST 1 Studiespesialisering formgiv ST 1 Studiespesialisering ST 2 Språk, samfunnsfag og økonomi ST 2 Realfag ST 2 Formgivingsfag ST 2 International baccalaureate ST 3 Formgivingsfag ST 3 International baccalaureate ST 3 Realfag ST 3 Språk, samfunnsfag og økonomi Planlagt Vg3 yrkesfag TOTAL

14 Lena - Valle avd. Valle videregående skole pr. NA 1 Naturbruk NA 1 Naturbruk, en/miljø,sk 3år 3 0 NA 2 Landbruk og gartnernæring NA 2 Heste- og hovslagerfag NA 2 Anleggsgartner- og idrettsanl NA 2 Skogbruk NA 3 Studieforberedende naturbruk NA 3 Landbruk Planlagt Vg3 yrkesfag TOTAL Lena - Valle avd. Lena videregående skole pr. BA 2 Treteknikk DH 1 Design/håndv,trearbeid DH 1 Design og håndverk DH 2 Interiør og utstillingsdesign DH 2 Design og trearbeid DH 3 Interiør HO 1 Helse- og oppvekstfag HO 1 Helse/oppvekst, 15 helsearb, SK 3 år HO 2 Helsearbeiderfag ID 1 Idrettsfag ID 2 Idrettsfag ID 3 Idrettsfag SS 1 Service og samferdsel SS 2 Transport og logistikk ST 1 Studiespesialisering ST 2 Språk, samfunnsfag og økonomi ST 2 Realfag ST 3 Språk, samfunnsfag og økonomi ST 3 Realfag TP 1 Teknikk og ind. produksjon TP 2 Bilskade, lakk og karosseri TP 2 Industriell møbelproduksjon 1 0 TP 2 Kjøretøy TP 2 Arbeidsmaskiner Planlagt Vg3 yrkesfag TOTAL

15 Raufoss videregående skole pr. EL 1 Elektrofag EL 2 Automatisering EL 2 Elenergi EL 2 Data og elektronikk EL 3 Dataelektronikerfaget EL 3 Automatiseringsfaget HO 1 Helse- og oppvekstfag HO 1 Helse/oppvekst,YSK 4år HO 2 Barne- og ungd.arb,ysk 4år HO 2 Ambulansefag HO 2 Barne- og ungdomsarbeiderfag HO 2 Ambulansefag YSK 4 år PB 3 Påbygg til gen stk** PB 4 Påbygg til gen med yrkeskomp PB 3 Påb.gsk e yrkeskomp, YSK 1.år (3.oppl.år 20 TAF) PB 4 Påb.gsk e yrkeskomp, YSK 2.år (4.oppl.år 12 TAF) PB 4 Påb.gsk halvår RM 1 Restaurant/mat, YSK, 4 år RM 1 Restaurant- og matfag RM 2 Matfag,YSK 4år RM 2 Kokk- og servitørfag RM 2 Kokk- og servitørfag,ysk 4år RM 2 Matfag ST 1 Studiespes,fotball,4-årig ST 2 Språk/samf/øk,fotball,4-årig ST 3 Språk/samf/øk,fotball,4-årig ST 4 Språk/samf/øk,fotball,4-årig TP 1 Teknikk og ind. produksjon TP 1 Tekn/ind prod,ysk 4år TP 2 Industriteknologi TP 2 Industriteknologi,YSK 4år Planlagt Vg3 yrkesfag TOTAL ** Inkludert 19 søkere uten rett i 2014 og 22 søkere uten rett i 2015

16 Hadeland videregående skole pr. BA 1 Bygg- og anleggsteknikk BA 2 Byggteknikk BA 2 Klima-, energi- og miljøtek DH 1 Design og håndverk DH 2 Interiør og utstillingsdesign EL 1 Elektrofag EL 2 Elenergi EL 2 Data og elektronikk EL 3 Dataelektronikerfaget HO 1 Helse- og oppvekstfag HO 2 Barne- og ungdomsarbeiderfag HO 2 Helsearbeiderfag ID 1 Idrettsfag ID 2 Idrettsfag ID 3 Idrettsfag MD 1 Mus/dans/drama,drama MD 1 Mus/dans/drama,musikk MD 2 Drama MD 2 Musikk MD 3 Drama MD 3 Musikk MK 1 Medier og kommunikasjon MK 2 Medier og kommunikasjon MK 3 Studieforbered. medier og kom PB 3 Påbygg til gen stk** PB 4 Påbygg til gen stk etter yrkeskomp RM 1 Restaurant- og matfag RM 2 Kokk- og servitørfag SS 1 Service og samferdsel SS 2 Salg, service og sikkerhet SS 2 Reiseliv ST 1 Studiespesialisering ST 2 Språk, samfunnsfag og økonomi ST 2 Realfag ST 3 Realfag ST 3 Språk, samfunnsfag og økonomi TP 1 Teknikk og ind. produksjon TP 2 Kjøretøy TP 2 Industriteknologi Planlagt Vg3 yrkesfag TOTAL **Inkludert 6 søkere uten rett i 2014 og 5 søkere uten rett i 2015

17 Dokka videregående skole pr. BA 1 Bygg- og anleggsteknikk BA 2 Byggteknikk EL 1 Elektrofag EL 2 Elenergi HO 1 Helse- og oppvekstfag HO 2 Barne- og ungdomsarbeiderfag HO 2 Helsearbeiderfag PB 3 Påbygg til gen stk* PB 4 Påbygg til gen stk etter yrkeskomp RM 1 Restaurant og matfag 0 0 SS 2 IKT-servicefag ST 1 Studiespesialisering ST 2 Språk, samfunnsfag og økonomi ST 2 Realfag ST 3 Realfag ST 3 Språk, samfunnsfag og økonomi TP 1 Teknikk og ind. produksjon TP 2 Industriteknologi Planlagt Vg3 yrkesfag TOTAL *Inkludert 10 søkere uten rett i 2014 og 2 søkere uten rett i 2015

18 Valdres vidaregåande skule pr. BA 1 Bygg- og anleggsteknikk BA 2 Byggteknikk DH 1 Design og håndverk DH 2 Design og tekstil 1 EL 1 Elektrofag EL 2 Elenergi EL 2 Data og elektronikk HO 1 Helse- og oppvekstfag HO 2 Helsearbeiderfag HO 2 Barne- og ungdomsarbeiderfag ID 1 Idrettsfag ID 2 Idrettsfag ID 3 Idrettsfag PB 3 Påbygg til gen stk** Påbygg til gen stk etter PB yrkeskomp 3 RM 1 Restaurant- og matfag RM 2 Kokk- og servitørfag ST 1 Studiespes,kulturaktivitet ST 1 Studiespesialisering ST 2 Språk/samf/øk,kulturaktivitet ST 2 Realfag,kulturaktivitet ST 2 Språk, samfunnsfag og økonomi ST 2 Realfag ST 3 Språk, samfunnsfag og økonomi ST 3 Språk/samf/øk,kulturaktivitet ST 3 Realfag ST 3 Realfag,kulturaktivitet TP 1 Teknikk og ind. produksjon TP 2 Kjøretøy TP 2 Arbeidsmaskiner Planlagt Vg3 yrkesfag TOTAL **Inkludert 7 søkere uten rett i 2014 og 4 søkere uten rett i 2015

Elevtall pr.01.10.2014. Søkertall pr.28.04.15. 6 6 6 ST 3 Språk, samfunnsfag og 17 økonomi

Elevtall pr.01.10.2014. Søkertall pr.28.04.15. 6 6 6 ST 3 Språk, samfunnsfag og 17 økonomi Resultat 1. inntak per 07. juli 2015 Merknader til tabellen: Tilbud som er merket med rosa er tilbud som ikke lyses ut for 2015-2016 Tilbud som er merket med turkis er tilbud som ikke settes i gang for

Detaljer

FOS rundskriv 6-2015 Siste justeringsvedtak dimensjonering av opplæringstilbud 2015-2016

FOS rundskriv 6-2015 Siste justeringsvedtak dimensjonering av opplæringstilbud 2015-2016 Videregående opplæring FR-sak Intern Soon Elisabeth Øhrling, Hadeland videregående skole Kari Elisabeth Rustad, Valdres vidaregåande skule Erland Sandvik, Gausdal videregående skole Kristin Undseth, Nord-Gudbrandsdal

Detaljer

Resultat 1. inntak per 9. juli 2014

Resultat 1. inntak per 9. juli 2014 Resultat 1. per 9. juli Merknader til tabellene: Felter som er merket med rosa, er tilbud som ikke ble satt i ga på grunn av for få søkere. Søkertallene er per 28.04. og viser primærsøkere fra Oppland

Detaljer

Søkertall pr Elevtall pr Språk, samfunnsfag og økonomi

Søkertall pr Elevtall pr Språk, samfunnsfag og økonomi til videregående skoler i Oppland 2016-2017 Detaljert oversikt over antall primærsøkere med ungdomsrett til den enkelte skole og opplæringstilbud i Oppland. Primærsøkere fra Hedmark og Buskerud som inngår

Detaljer

Resultat 1. inntak pr 9. juli 2013

Resultat 1. inntak pr 9. juli 2013 Resultat 1. inntak pr 9. juli Elevtall pr. NORD-GUDBRANDSDAL VGS AVD. HJERLEID BA 1 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 10 BA 2 Vg2 Byggteknikk 8 3 ST 1 Vg1 Studiespesialisering 24 23 24 21 ST 1 Vg1 Studiespesialisering

Detaljer

FOS-rundskriv 9-2013 Utlysning av opplæringstilbudet 2014/2015

FOS-rundskriv 9-2013 Utlysning av opplæringstilbudet 2014/2015 Videregående opplæring FR-sak Intern Videregående skoler Vår ref.: 201200044-35 Lillehammer, 12. juni 2013 Deres ref.: Administrativt vedtak Vedtaksdato Sak nr FR-sak 14.06.2013 A-07 Fylkesrådmannen gis

Detaljer

SØKERE PR. 1. MARS I 2015 OG 2016

SØKERE PR. 1. MARS I 2015 OG 2016 SØKERE PR. 1. MARS I 2015 OG 2016 Nord-Østerdal videregående skole 0 Innføringsår GS for min.spr 5 10 1 11 1 Bygg- og anleggsteknikk 10 12 13 14 1 Elektrofag 19 21 19 21 1 Helse- og oppvekstfag 23 27 37

Detaljer

ADMINISTRATIVT VEDTAK Vedtaksdato Sak nr. Delegert myndighet A 07

ADMINISTRATIVT VEDTAK Vedtaksdato Sak nr. Delegert myndighet A 07 Videregående opplæring De videregående skolene Opplæringskontor og opplæringsringer Regionråd v/regionkoordinator Vår ref. 200809049 45 / A40 Deres ref. ADMINISTRATIVT VEDTAK Vedtaksdato Sak nr. Delegert

Detaljer

Administrativt vedtak Vedtaksdato Sak nr

Administrativt vedtak Vedtaksdato Sak nr Videregående opplæring FR-sak Intern Videregående skoler Vår ref.: 201200044-32 Lillehammer, 7. mai Deres ref.: Administrativt vedtak Vedtaksdato Sak nr FR-sak 07.05. A-07 Fylkesrådmannen gis myndighet

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2011,2012, 2013,2014 og 2015 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med

Detaljer

Søkertall videregående opplæring for skoleåret 2016-2017

Søkertall videregående opplæring for skoleåret 2016-2017 Søkertall videregående opplæring for skoleåret 2016-2017 Fristen for å søke til videregående opplæring for skoleåret 2016-2017 gikk ut 1. mars i samtlige fylker. Til grunn for kommentarene her ligger søkingen

Detaljer

FOS rundskriv 16-2014 Utlysing og dimensjonering av opplæringstilbudet 2015-2016

FOS rundskriv 16-2014 Utlysing og dimensjonering av opplæringstilbudet 2015-2016 Videregående opplæring FR-sak Intern Soon Elisabeth Øhrling, Hadeland videregående skole Kari Elisabeth Rustad, Valdres vidaregåande skule Erland Sandvik, Gausdal videregående skole Kristin Undseth, Nord-Gudbrandsdal

Detaljer

Nord-Østerdal videregående skole

Nord-Østerdal videregående skole REGION: NORD-ØSTERDAL Nord-Østerdal videregående skole Restaurant- og matfag Mus/dans/drama,musikk IKT-servicefag Kjøretøy Arbeidsmaskiner Kokk- og servitørfag Dataelektronikerfaget Storsteigen videregående

Detaljer

Søkjarar med ungdomsrett til fylkeskommunale vidaregåande skular, første ønske. 1 12 13 Service og samferdsel. 1 16 7 Studiespesialisering

Søkjarar med ungdomsrett til fylkeskommunale vidaregåande skular, første ønske. 1 12 13 Service og samferdsel. 1 16 7 Studiespesialisering 14001 Årdal vidaregåande 1 1 12 13 1 16 7 1 30 31 1 13 14 2 Automatisering 1 12 13 1 15 11 vg2 1 30 28 1 12 14 Kjemiprosess 1 12 7 3 Automatiseringsfaget 1 12 11 Påbygging til generell studiekompetanse

Detaljer

Vår ref.: 201200044-45 Lillehammer, 21. november 2013 Deres ref.:

Vår ref.: 201200044-45 Lillehammer, 21. november 2013 Deres ref.: Videregående opplæring FR-sak Intern Hadeland videregående skole Valdres vidaregåande skule Gausdal videregående skole Gjøvik videregående skole Lena videregående skole Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule

Detaljer

FOS rundskriv Forslag til utlysing og dimensjonering for skoleåret

FOS rundskriv Forslag til utlysing og dimensjonering for skoleåret Videregående opplæring FR-sak Intern Geir Otto Andersson, Dokka videregående skole, Nedre Smebyveg 3, 870 DOKKA Erland Sandvik, Gausdal videregående skole, Postboks 33, 649 ØSTRE GAUSDAL Åse Sletten, Gjøvik

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2012,2013,2014,2015 og 2016 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med ungdomsrett

Detaljer

Vedlegg 1: Klasser og elever skoleåret 2016/2017 per

Vedlegg 1: Klasser og elever skoleåret 2016/2017 per Skolenavn nivå Kursnavn Klasser Plasser Arendal vg1 Kunst, design og 0,5 16 15 1 94 % arkitektur Arendal vg4 Påb.gsk e 2,0 60 45 15 75 % yrkeskompetanse Arendal vg3 Påbygg. gen. 1,0 30 30 0 100 % studiekompetanse

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2010, 2011,2012, 2013 og 2014 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2013,2014,2015,2016 og 2017 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med ungdomsrett

Detaljer

Tal søkjarar med ungdomsrett til opplæring i skule

Tal søkjarar med ungdomsrett til opplæring i skule Tal søkjarar med ungdomsrett til opplæring i 2017-2018 Dale vidaregåande Eid vidaregåande 1 Helse- og oppvekstfag 1,0 17 26 1 Studiespesialisering 1,0 31 24 1 Teknikk og industriell produksjon 1,0 15 29

Detaljer

Søkere til videregående opplæring i Vestfold skoleåret 2015/2016 Sande videregående skole DH 1 DHDHV1---- Design og håndverk 6 DH 1 DHDHV1HTH2 DH Spes.u liten gr H, 2. år 2 EL 1 ELELE1---- Elektrofag 25

Detaljer

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012-2013 Søkjarar med ungdomsrett

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012-2013 Søkjarar med ungdomsrett Inntatte per region: Samla oversikt over alle søkjarar med ungdomsrett fordelt på regionar i fylket, kjøp av tenester, inntatte til lærefag og vidaregåande skolar i andre fylke. Region Plasser Klasser

Detaljer

SØKERE PR Nord-Østerdal videregående skole. Storsteigen videregående skole. Prim. Programområde. Egne U totalt

SØKERE PR Nord-Østerdal videregående skole. Storsteigen videregående skole. Prim. Programområde. Egne U totalt SØKERE PR. REGION: NORD-ØSTERDAL Nord-Østerdal videregående skole Nivå Programområde Innføringsår GS for min.spr Teknikk og ind. produksjon Studiespesialisering Restaurant- og matfag MD Spes.u egen gr,.

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND Statistikk 2012/2013 Elever fra Aust-Lofoten vg. skole Foto: Tor-Wiggo Skille Innholds- fortegnelse 1 Innhold: Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Definisjoner

Detaljer

Inntatte ungdomsrett Venteliste

Inntatte ungdomsrett Venteliste Kirkenes videregående skole ungdomsrett Vg0 Forberedende kurs for min.spr 15 4 4 0 0 11 Vg2 Anleggsteknikk,LAL 33 33 33 34 25 0 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 25 19 0 0 5 Vg2 Byggteknikk 15 15 15 1 0 0

Detaljer

FT 10.-11. desember 2014. Tilbudssak skoleåret 2015-2016. Marit S. Hågensen

FT 10.-11. desember 2014. Tilbudssak skoleåret 2015-2016. Marit S. Hågensen FT 10.-11. desember 2014 Tilbudssak skoleåret 2015-2016 Marit S. Hågensen 1 FØRINGER og RAMMER Politiske føringer Skoletilbud på alle de 8 videregående skolene Gjennomgående løp så langt som mulig Robuste

Detaljer

Ditt valg! Videregående opplæring 2017 2018. Gjelder for skoleåret 2017 2018. Side 1. Oppdatert 25.08.2016

Ditt valg! Videregående opplæring 2017 2018. Gjelder for skoleåret 2017 2018. Side 1. Oppdatert 25.08.2016 Ditt valg! Videregående opplæring 2017 2018 Side 1 Hva er videregående opplæring? Inngangsport til yrkeslivet og til videre studier Studieforberedende og yrkesfaglig opplæring: Studieforberedende opplæring

Detaljer

SØKERE PR Nord-Østerdal videregående skole. Storsteigen videregående skole. Tatt inn sum Søkere totalt. Nivå Programområde Pl

SØKERE PR Nord-Østerdal videregående skole. Storsteigen videregående skole. Tatt inn sum Søkere totalt. Nivå Programområde Pl SØKERE PR. REGION: NORD-ØSTERDAL Nord-Østerdal videregående skole Innføringsår GS for min.spr ST Spes.u liten gr H,. år Restaurant- og matfag Mus/dans/drama,musikk Kjøretøy Arbeidsmaskiner Kokk- og servitørfag

Detaljer

SØKERE PR. 02.03.2012 NORD-ØSTERDAL REGION: Nord-Østerdal videregående skole. Storsteigen videregående skole. Prim. totalt 24.

SØKERE PR. 02.03.2012 NORD-ØSTERDAL REGION: Nord-Østerdal videregående skole. Storsteigen videregående skole. Prim. totalt 24. SØKERE PR... REGION: NORD-ØSTERDAL Nord-Østerdal videregående skole Nivå Programområde Innføringsår GS for min.spr ALTERNATIV OPPLÆRING (APO/SAK) Bygg og anleggsteknikk Elektrofag Helse- og sosialfag Mus/dans/drama

Detaljer

Skolnavn Kurskode Kursnavn Rett Ikke rett

Skolnavn Kurskode Kursnavn Rett Ikke rett Brønnøysund vgs BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 10 2 Brønnøysund vgs BABYG2---- Byggteknikk 11 1 Brønnøysund vgs DHDHV1---- Design og håndverk 7 Brønnøysund vgs ELELE1---- Elektrofag 19 1 Brønnøysund

Detaljer

Kapasitetstilpasning av tilbudsstrukturen for skoleåret 2014-2015

Kapasitetstilpasning av tilbudsstrukturen for skoleåret 2014-2015 Vår dato: 13.05.2014 Vår referanse: 14/21723 Org.nr: 964 982 953 Kapasitetstilpasning av tilbudsstrukturen for skoleåret 2014-2015 Dokumentet viser endringer i dimensjoneringen av antall klasser og elevplasser

Detaljer

Kirkenes videregående skole. Inntatte totalt. Venteliste ungrett

Kirkenes videregående skole. Inntatte totalt. Venteliste ungrett Kirkenes videregående skole tottalt Ledige Vg2 Anleggsteknikk,LAL 30 30 30 23 28 0 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 30 30 2 4 0 Vg2 Byggteknikk 15 15 13 0 0 0 Vg2 Klima-, energi- og miljøtek. 7 7 7 0 2 0

Detaljer

Ledig 2014/2015. Klassar 2015/2016

Ledig 2014/2015. Klassar 2015/2016 Nordmøre Atlanten vgs vg 1 Idrettsfag 1 27 0 1 27 1 27 1 27 Mus/dans/drama dans 0 4 0 0 0 0 0 0 0 Mus/dans/drama musikk 1 23 14 1 27 1 27 1 27 Studiespesialisering 5 135 2 5 135 5 135 5 135 Totalt vg 1

Detaljer

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Ungdomsrett

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Ungdomsrett 15001 Atlanten videregående skole 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 1 41 2 IDIDR2---- Idrettsfag 27 1 25 3 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1 23 1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk 27 1 6 1 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans

Detaljer

Inntatte ungrett Venteliste

Inntatte ungrett Venteliste Kirkenes videregående skole ungrett Vg2 Anleggsteknikk,LAL 30 30 30 67 57 0 vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 29 29 6 4 1 Vg2 Byggteknikk 15 14 12 0 0 1 Vg2 Klima-, energi- og miljøtek. 7 7 7 3 1 0 Vg1 Design

Detaljer

Karaktergrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Karaktergrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Karaktergrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2008, 2009, 2010, 2011og 2012 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veiledesøkere i

Detaljer

Kirkenes videregående skole

Kirkenes videregående skole Kirkenes videregående skole Vg2 Anleggsteknikk,LAL 30 141 30 29 99 0 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 22 30 17 0 0 Vg2 Byggteknikk 15 11 15 10 0 0 Vg2 Klima-, energi- og miljøtek. 7 7 7 5 1 0 Vg1 Design

Detaljer

Viktige opplysninger. Andre frister 1. juli Forhåndssvar via vigo.no

Viktige opplysninger. Andre frister 1. juli Forhåndssvar via vigo.no Viktige opplysninger Søknad til private skoler med rett til statstilskudd På vigo.no kan du også søke til enkelte privatskoler i Agder. Det kan for disse skolene påløpe ekstra kostnader for eleven. For

Detaljer

Søkjarar til skular som er med i fellesinntaket per 4. mars 2013.

Søkjarar til skular som er med i fellesinntaket per 4. mars 2013. 14001 Årdal vidaregåande ELAUT2---- Automatisering 1 12 10 9 ELAUT3---- Automatiseringsfaget 1 12 15 15 1 12 14 12 1 15 9 8 SSSSA1 Service og samferdsel 1 15 6 6 SSSSS2---- Salg, service og sikkerhet 0

Detaljer

Kirkenes videregående skole. Inntatte totalt. Søkere Prim

Kirkenes videregående skole. Inntatte totalt. Søkere Prim Kirkenes videregående skole Vg2 Anleggsteknikk,LAL 30 0 78 30 30 66 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 2 20 24 24 16 Vg2 Byggteknikk 15 1 11 11 12 10 Vg2 Klima-, energi- og miljøtek. 7 0,5 7 7 7 6 Vg1 Design

Detaljer

1. ønske (primærsøkarar) til vgs i Møre og Romsdal 2011/2012 - UNGDOMSRETT

1. ønske (primærsøkarar) til vgs i Møre og Romsdal 2011/2012 - UNGDOMSRETT I denne oversikten ser du 1. ønske til søkarar med ungdomsrett. Desse er ikkje med i oversikten: Søkarar til Vg2 og Vg3 YSK (yrkes- og studiekompetanse), fordi dei blir manuelt registrert. YSK tilsvarar

Detaljer

Høringsdokument tilbudsstruktur 2014-2015

Høringsdokument tilbudsstruktur 2014-2015 Til: Ytre Namdal videregående skole Verdal videregående skole Steinkjer videregående skole Ole Vig videregående skole Olav Duun videregående skole Mære landbruksskole Meråker videregående skole Levanger

Detaljer

Skoletilbudet for Telemark 2013 2014. Videregående trinn 1 (Vg1)* Videregående trinn 2 (Vg2)* Inntaksområde A Inntaksområde B.

Skoletilbudet for Telemark 2013 2014. Videregående trinn 1 (Vg1)* Videregående trinn 2 (Vg2)* Inntaksområde A Inntaksområde B. Inntaksområde A Inntaksområde B Skoletilbudet for Telemark 2013 2014 Videregående trinn 1 (Vg1)* 8001 Bamble 8003 Croftholmen 8004 Hjalmar Johansen 8010 Kragerø 8006 Porsgrunn 8007 Skien 8008 Skogmo 8020

Detaljer

SØKERE OG INNTATTE PR. 20150805

SØKERE OG INNTATTE PR. 20150805 PR. REGION: NORD-ØSTERDAL Nord-Østerdal videregående skole Innføringsår GS for min.spr Restaurant- og matfag MD Spes.u egen gr,. år ID Spes.u liten gr H,. år Mus/dans/drama,musikk Kjøretøy Arbeidsmaskiner

Detaljer

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2015/2016 - Ungdomsrett

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2015/2016 - Ungdomsrett 221 Akademiet vgs Ålesund As 1 MKMED1---- Medier og kommunikasjon 1 0,0 47 2 MKMED2---- Medier og kommunikasjon 1 0,0 30 3 MKMED3---- Studieforbered. medier og kom. 1 0,0 15 3 PBPBY3---- Påbygg. gen. studiekompetanse

Detaljer

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012/2013 - Søkjarar med ungdomsrett

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012/2013 - Søkjarar med ungdomsrett Samla oversikt over alle søkjarar med ungdomsrett fordelt på regionar i fylket, kjøp av tenester, inntatte til lærefag, og vidaregåande skolar i andre fylke. Region Plasser Klasser Tatt inn sum Ledig Egne

Detaljer

Kirkenes videregående skole

Kirkenes videregående skole Kirkenes videregående skole Nivå Kursnavn pl kl Søkere iste Ledig Vg0 Forberedende kurs for min.spr 15 1 9 9 9 0 6 Vg2 Anleggsteknikk,LAL 30 2 135 30 30 89 0 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 2 18 30 14 0

Detaljer

Skolnavn Kurskode Kursnavn Med rett Uten rett Brønnøysund videregående skole BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 11 4 Brønnøysund videregående skole

Skolnavn Kurskode Kursnavn Med rett Uten rett Brønnøysund videregående skole BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 11 4 Brønnøysund videregående skole Skolnavn Kurskode Kursnavn Med rett Uten rett Brønnøysund videregående skole BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 11 4 Brønnøysund videregående skole BABYG2---- Byggteknikk 5 Brønnøysund videregående skole

Detaljer

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2015/2016 Søkjarar med ungdomsrett

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2015/2016 Søkjarar med ungdomsrett Nedanfor finn du ei oversikt over inntatte søkjarar per skole i fylket: Vi gjer merksam på at tilbodet "Generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse " (PBPBYK4----), ikkje er eit tilbod for søkjarar

Detaljer

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Alle søkjarar

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Alle søkjarar 15001 Atlanten videregående skole 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 1.0 43 2 IDIDR2---- Idrettsfag 27 1.0 29 3 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1.0 25 1 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans 4 0.0 1 1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk

Detaljer

Skoletilbud Vg1. = skolen har dette tilbudet. Steinerskolen i Trondheim 1) Trondheim katedralskole. Charlottenlund vgs.

Skoletilbud Vg1. = skolen har dette tilbudet. Steinerskolen i Trondheim 1) Trondheim katedralskole. Charlottenlund vgs. KVT 1) i Trondheim 1) ØYA VGS 1) Skoletilbud Vg1 = skolen har dette tilbudet STUSP1---- Studiespesialisering STFOR1---- Studiespes. Formgivningsfag STUSP1C---- Studiespes. for min. språkelige STUSP1UT---

Detaljer

FOS rundskriv Utlysning og dimensjonering for skoleåret

FOS rundskriv Utlysning og dimensjonering for skoleåret Videregående opplæring FR-sak Intern Soon Elisabeth Øhrling, Hadeland videregående skole Kari Elisabeth Rustad, Valdres vidaregåande skule Erland Sandvik, Gausdal videregående skole Kristin Undseth, Nord-Gudbrandsdal

Detaljer

Ungdomsrett Ja Nei Skolenr Skolenavn Niva Kode Programområde Antall Antall

Ungdomsrett Ja Nei Skolenr Skolenavn Niva Kode Programområde Antall Antall Ungdomsrett Ja Nei Skolenr Skolenavn Niva Kode Programområde Antall Antall 18010 BRØNNØYSUND VIDEREGÅENDE SKOLE 1 BABAT1---- Bygg og anleggsteknikk 9 1 1 DHDHV1---- Design og håndverk 15 1 ELELE1---- Elektrofag

Detaljer

Østfold FYLKESKOMMUNE. Videregående opplæring. Videregående trinn 1 (Vg1) Kunnskapsløftet. Videregående trinn 2 (Vg2) Kunnskapsløftet

Østfold FYLKESKOMMUNE. Videregående opplæring. Videregående trinn 1 (Vg1) Kunnskapsløftet. Videregående trinn 2 (Vg2) Kunnskapsløftet Østfold FYLKESKOMMUNE Videregående opplæring Det gjøres oppmerksom på at tilbudene kommer i gang under forutsetning av et tilstrekkelig antall søkere. Videregående trinn 1 (Vg1) Kunnskapsløftet 01060 Askim

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag ID Musikk, dans og drama MDD Studiespesialisering SP Medier og kommunikasjon MK Kunst, Design og Arkitektur KDA Yrkesforberedende Bygg

Detaljer

Tabell 2: Oslosøkere alle rettstyper per 04.03.2015, per nivå, programområde og skole (uten påbygg)

Tabell 2: Oslosøkere alle rettstyper per 04.03.2015, per nivå, programområde og skole (uten påbygg) Annet AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 3027 Hellerud videregående skole 1,0 23 14 Annet AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 3032 Kuben videregående skole 2,0 46 41 Annet AOLOV0J--- Forberedende

Detaljer

Nord-Østerdal videregående skole

Nord-Østerdal videregående skole PR. a REGION: NORD-ØSTERDAL Nord-Østerdal videregående skole Innføringsår GS for min.spr RM Spes.u egen gr,. år Restaurant- og matfag ID Spes.u liten gr H,. år Mus/dans/drama,musikk Kjøretøy Arbeidsmaskiner

Detaljer

Østfold fylkeskommune. Videregående opplæring

Østfold fylkeskommune. Videregående opplæring Østfold fylkeskommune Videregående opplæring 2010 2011 Hvordan søke videregående opplæring i Østfold for skoleåret 2010 2011 Du søker ved å logge deg på vigo.no med MinID Detaljert oversikt over fylkeskommunens

Detaljer

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal 2011/2012 - ALLE

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal 2011/2012 - ALLE 15001 ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE Kurskode Kursnavn Plasser Klasser Prim. søkere IDIDR2---- Idrettsfag 27 1 18 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1 28 IDRET1---- Idrettsfag 27 1 33 MDMDD1--1- Mus/dans/drama - musikk

Detaljer

Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder

Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder Kapittel 4 Nedre poenggrense for inntak til programområder OVERSIKT OVER NEDRE POENGGRENSE VED DE ENKELTE KURSTILBUD OG PROGRAMOMRÅDETILBUD ETTER 2. GANGS INNTAK 2013 Til landslinjer konkurrerer søkere

Detaljer

1. ønske (primærsøkarar) til vgs i Møre og Romsdal 2013/2014 - Alle søkjarar

1. ønske (primærsøkarar) til vgs i Møre og Romsdal 2013/2014 - Alle søkjarar I årets tal er elevar som har søkt YSK-tilboda (yrkes- og studiekompetanse) med. 15001 Atlanten videregående skole 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 1,00 27 2 IDIDR2---- Idrettsfag 27 1,00 26 3 IDIDR3---- Idrettsfag

Detaljer

Ditt valg! Videregående opplæring 2016 2017. Side 1

Ditt valg! Videregående opplæring 2016 2017. Side 1 Ditt valg! Videregående opplæring 2016 2017 Side 1 Gjelder for skoleåret 2016 2017 Nytt av året Karrieredager i uke 40 og 42 Søknad hospitering uke 43 Hospitering uke 45 & 46 Felles informasjonsmøte for

Detaljer

Merå. Kapasitet -10 0-20 -30. m kap. Vg1, Vg2, Vg3, Vg4 172. sum 2013-2014 45 6 sum 2014-2015 47 4 Endring 2 -

Merå. Kapasitet -10 0-20 -30. m kap. Vg1, Vg2, Vg3, Vg4 172. sum 2013-2014 45 6 sum 2014-2015 47 4 Endring 2 - Meråker videregående skole skoletilbud 2014/2015 Vg1,Vg2,Vg3 og Vg4 Utdanningsprogram Vg1 Vg2 Vg3 Vg4 Vg1 13-14 Programområder Studiespesialisering 7 7 Realfag 4 11 Idrettsfag 20 18 Idrettsfag 20 23 15

Detaljer

SØKERE OG INNTATTE PR

SØKERE OG INNTATTE PR PR. REGION: NORD-ØSTERDAL Nord-Østerdal videregående skole Innføringsår GS for min.spr Restaurant- og matfag MD Spes.u egen gr,. år ID Spes.u liten gr H,. år Mus/dans/drama,musikk Kjøretøy Arbeidsmaskiner

Detaljer

Gjennomført pr 17.10.14. Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder

Gjennomført pr 17.10.14. Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder Gjennomført pr 17.10.14 Kapittel 4 Nedre poenggrense for inntak til programområder OVERSIKT OVER NEDRE POENGGRENSE VED DE ENKELTE KURSTILBUD OG PROGRAMOMRÅDETILBUD ETTER 2. GANGS INNTAK 2014 Til landslinjer

Detaljer

FOS rundskriv 15-2015 (erstatter FOS rundskriv 17-2014). Rutine for elever som har behov for utvidet tid eller utvidet ungdomsrett

FOS rundskriv 15-2015 (erstatter FOS rundskriv 17-2014). Rutine for elever som har behov for utvidet tid eller utvidet ungdomsrett Videregående opplæring FR-sak Intern Videregående skoler i Oppland Soon Elisabeth Øhrling, Hadeland videregående skole Erland Sandvik, Gausdal videregående skole Kari Elisabeth Rustad, Valdres vidaregåande

Detaljer

Nedanfor finn du ein oversikt per skole i fylket:

Nedanfor finn du ein oversikt per skole i fylket: Nedanfor finn du ein oversikt per skole i fylket: Vi gjer merksam på at tilbodet "Generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse" (PBPBYK4--), ikkje er eit tilbod for søkjarar med ungdomsrett. Det ligg

Detaljer

Godt nytt år og velkommen til rådgiversamling 14.01.2016

Godt nytt år og velkommen til rådgiversamling 14.01.2016 Godt nytt år og velkommen til rådgiversamling 14.01.2016 1 Program for dagen o Velkommen, presentasjon, praktisk informasjon. o Vilbli.no Mille Paaske Aasen o Viktige forutsetninger for inntak o Tilbudsstruktur

Detaljer

Søkere med ungd.rett Søkere totalt. Søkere med ungd.rett

Søkere med ungd.rett Søkere totalt. Søkere med ungd.rett SØKERE PR... REGION: NORD-ØSTERDAL Nord-Østerdal videregående skole Innføringsår GS for min.spr Mus/dans/drama,musikk Restaurant- og matfag Arbeidsmaskiner IKT-servicefag Kjøretøy Kokk- og servitørfag

Detaljer

Orientering om søking til skole og læreplass 2016-2017. Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring

Orientering om søking til skole og læreplass 2016-2017. Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Orientering om søking til skole og læreplass 2016-2017 Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Søkeren må: Søke Svare Møte www.vigo.no Hvordan søke? Det søkes og svares på vigo.no Logg

Detaljer

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2016/2017 - Ungdomsrett. Nivå Kurskode Kursnavn Plassar Klassar. IDRET1---- Idrettsfag 27 1 41

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2016/2017 - Ungdomsrett. Nivå Kurskode Kursnavn Plassar Klassar. IDRET1---- Idrettsfag 27 1 41 15001 Atlanten videregående skole IDRET1---- Idrettsfag 27 1 41 Vg1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk 23 1 17 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans 4 0 1 STUSP1---- Studiespesialisering 135 5 100 IDIDR2---- Idrettsfag

Detaljer

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal 2012/2013 - Alle søkere

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal 2012/2013 - Alle søkere I årets tal er elevar som har søkt YSK-tilboda (yrkes- og studiekompetanse) med. 15001 Atlanten videregående skole IDIDR2---- Idrettsfag 27 1 29 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1 19 IDRET1---- Idrettsfag 27 1

Detaljer

Oversikt over ledige plasser etter 2.inntak

Oversikt over ledige plasser etter 2.inntak Oversikt over ledige plasser etter 2.inntak Skole Nivå Program Brønnøysund videregående skole Vg1 Medier og kommunikasjon Byggteknikk Barne- og ungdomsarbeiderfag Helsearbeiderfag Kokk- og servitørfag

Detaljer

Søkjarar til alle skular per 04.03.2012 (første ønske)

Søkjarar til alle skular per 04.03.2012 (første ønske) Søkjarar til alle skular per 04.03.0 336 Sygna vidaregåande skule HSBUA---- Barne- og ungdomsarbeiderfag 6 HSHSF---- Helse- og sosialfag IDIDR---- Idrettsfag IDIDR3---- Idrettsfag IDRET---- Idrettsfag

Detaljer

Utdanningsavdelingen Buskerud fylkeskommune. Til regionrådet i Midt-Buskerud

Utdanningsavdelingen Buskerud fylkeskommune. Til regionrådet i Midt-Buskerud Utdanningsavdelingen Buskerud fylkeskommune Til regionrådet i Midt-Buskerud INVITASJON TIL INNSPILL TIL REVIDERING AV LANGSIKTIG VIDEREGÅENDE SKOLETILBUD I BUSKERUD Bakgrunn Fylkestinget vedtok i desember

Detaljer

Saknr. 12/9395-20. Ark.nr. A41 Saksbehandler: Liv Fjellheim. Tilbudsstrukturen for videregående opplæring skoleåret 2013-2014

Saknr. 12/9395-20. Ark.nr. A41 Saksbehandler: Liv Fjellheim. Tilbudsstrukturen for videregående opplæring skoleåret 2013-2014 Saknr. 12/9395-20 Ark.nr. A41 Saksbehandler: Liv Fjellheim Tilbudsstrukturen for videregående opplæring skoleåret 3-4 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1.

Detaljer

Skoletilbudet for Telemark 2016 2017. Videregående trinn 1 (Vg1)* Videregående trinn 2 (Vg2)* Telemark Vestfold. 8040 Vest-Telemark.

Skoletilbudet for Telemark 2016 2017. Videregående trinn 1 (Vg1)* Videregående trinn 2 (Vg2)* Telemark Vestfold. 8040 Vest-Telemark. Telemark Vestfold Skoletilbudet for Telemark 2016 2017 Videregående trinn 1 (Vg1)* 8001 Bamble 8004 Hjalmar Johansen 8006 Porsgrunn 8007 Skien 8008 Skogmo 8010 Kragerø 8020 Bø 8022 Notodden 8026 Nome 8040

Detaljer

Totalt klassar 2012/2013. Totalt elevplassar 2012/2013. Ledige elevpl. 2012/2013

Totalt klassar 2012/2013. Totalt elevplassar 2012/2013. Ledige elevpl. 2012/2013 Nordmøre Atlanten vgs Vg 1 IDRET1---- Idrettsfag 1 27 0 1 27 1 27 1 27 MDMDD1--1- Mus/dans/drama - musikk 1 27 7 1 27 1 27 1 27 STUSP1---- Studiespesialisering 4 112 9 3 84 3 84 3 84 STUSP1--I- Studiespes

Detaljer

Velkommen til orienteringsmøte om videregående skole

Velkommen til orienteringsmøte om videregående skole Velkommen til orienteringsmøte om videregående skole Presentasjon Side 1 Ord og begreper Videregående skole- nivå etter ungdomsskole Yrkesfag Fag/ svennerbrev Studieforberedende Studiekompetanse Side 2

Detaljer

SØKERE OG INNTATTE PR

SØKERE OG INNTATTE PR PR. REGION: NORD-ØSTERDAL Nord-Østerdal videregående skole Innføringsår GS for min.spr Restaurant- og matfag Mus/dans/drama,musikk Kjøretøy Arbeidsmaskiner Kokk- og servitørfag Dataelektronikerfaget Storsteigen

Detaljer

1. inntak til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012-2013 Søkjarar med Ungdomsrett

1. inntak til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012-2013 Søkjarar med Ungdomsrett Inntatte per region Samla oversikt over alle søkjarar med ungdomsrett fordelt på regionar i fylket, kjøp av tenester, inntatte til lærefag, og vidaregåande skolar i andre fylke. Region Plasser Klasser

Detaljer

Viktige opplysninger. Andre frister 1. juli Forhåndssvar via vigo.no

Viktige opplysninger. Andre frister 1. juli Forhåndssvar via vigo.no Viktige opplysninger Søknad til private skoler med rett til statstilskudd På vigo.no kan du også søke til enkelte privatskoler i Agder. Det kan for disse skolene påløpe ekstra kostnader for eleven. For

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Skoletilbudet 2017 2018 Videregående opplæring Søk via vigo.no Les mer på telemark.vilbli.no Videregående opplæring 2017 2018 Hvordan søker du? Søking skjer via vigo.no som åpnes for søking ca 6. januar.

Detaljer

Yrkesfag lengre vei til målet

Yrkesfag lengre vei til målet Yrkesfag lengre vei til målet Det er mindre sannsynlig at elever som velger yrkesfag, fullfører videregående opplæring enn dem som tar studieforberedende. Mens 83 prosent av elevene på studieforberedende

Detaljer

Søkjarar med ungdomsrett til fylkeskommunale vidaregåande skular, første ønske Service og samferdsel Studiespesialisering

Søkjarar med ungdomsrett til fylkeskommunale vidaregåande skular, første ønske Service og samferdsel Studiespesialisering 14001 Årdal vidaregåande 1 1 12 10 1 32 28 1 12 22 2 Automatisering 1 12 19 1 12 11 Kjemiprosess vg2 1 30 31 3 Automatiseringsfaget Påbygging til generell studiekompetanse 1 30 19 vg3 1 30 30 12 224 211

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag Kunst, Design og Arkitektur Musikk, dans og drama Medier og kommunikasjon Studiespesialisering Studiespesialisering med

Detaljer

1.ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2017/2018 -Alle søkjarar Atlanten videregående skole. Primærsøkjarar

1.ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2017/2018 -Alle søkjarar Atlanten videregående skole. Primærsøkjarar 1.ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2017/2018 -Alle søkjarar 15001 Atlanten videregående skole IDRET1---- Idrettsfag ID 27 1 56 Vg1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk MD 23 1 13 MDMDD1--4-

Detaljer

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58223/2014/ Melvin Tornes, 71 25 80 56 18.09.2014

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58223/2014/ Melvin Tornes, 71 25 80 56 18.09.2014 Dei Vidaregåande skolane Lærarorganisasjonane Opplæringskontora Landsorganisasjonen Næringslivets hovedorganisasjon - Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58223/2014/ Melvin Tornes,

Detaljer

1. inntak til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret Søkjarar med ungdomsrett

1. inntak til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret Søkjarar med ungdomsrett Inntatte per region Samla oversikt over alle søkjarar med ungdomsrett fordelt på regionar i fylket, kjøp av tenester, inntatte til lærefag og inntatte til vidaregåande skolar i andre fylke. Region Plasser

Detaljer

Møte om utlysning og dimensjonering for skoleåret 2015-2016

Møte om utlysning og dimensjonering for skoleåret 2015-2016 Møte om utlysning og dimensjonering for skoleåret 2015-2016 31. oktober 2014 Noen utfordringer til oss alle Vi har aldri gjort dette før og håper vi sammen kan få møtet til å fungere Tidsskjemaet er stramt!

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Studiespesialisering med teknologi og forskningslære Medier og kommunikasjon

Detaljer

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2016/ Alle søkjarar. Nivå Kurskode Kursnavn Studkode Plasser Klasser

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2016/ Alle søkjarar. Nivå Kurskode Kursnavn Studkode Plasser Klasser 15001 Atlanten videregående skole Nivå Kurskode Kursnavn Studkode Plasser Klasser Primærsøkjarar IDRET1---- Idrettsfag ID 27 1 42 Vg1 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans MD 4 0 2 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk

Detaljer

Videregående opplæring i Aust-Agder og Vest-Agder

Videregående opplæring i Aust-Agder og Vest-Agder Videregående opplæring i Aust-Agder og Vest-Agder Informasjon om videregående opplæring: vilbli.no Søknadsfrister 1. mars (ordinær frist) 1. februar ved søknad om fortrinnsrett og individuell behandling

Detaljer

Plan for videregående opplæring i Oppland

Plan for videregående opplæring i Oppland Plan for videregående opplæring i Oppland - Innhold, omfang og struktur i tråd med samfunnets og næringslivets behov Innhold: 1. Utdanningsprogram... 4 1.1 Bygg- og anleggsteknikk... 4 1.1.1 Videregående

Detaljer

Levanger Meråker Mære. Inderøy. Leksvik

Levanger Meråker Mære. Inderøy. Leksvik SKOLETILBUD I NORD-TRØNDELAG 2012/2013 VG 1 Studieforberedende utdanningsprogram 17026 17013 17006 17007 17001 17019 17022 17002 17018 17012 17027 342 343 501 19052 STUSP1---- Studiespesialisering X X

Detaljer

Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar

Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar Utdanningsprogram - de ulike programmene - fag- og timefordeling Hvor kan du på skole? Hvilke rettigheter/plikter har du? Vi snakker litt om: - 3 alternativer

Detaljer

Tittel: Opplæringstilbodet for skuleåret 2016-2017. 1) Opplæringstilbodet ved skulane vert lyst ut slik: a) Årdal vidaregåande skule

Tittel: Opplæringstilbodet for skuleåret 2016-2017. 1) Opplæringstilbodet ved skulane vert lyst ut slik: a) Årdal vidaregåande skule Saksprotokoll Organ: Møtedato: 24.11.2015 Hovudutval for opplæring Sak nr.: 15/8405-41 Internt l.nr. 51233/15 Sak: 27/15 Tittel: Opplæringstilbodet for skuleåret 2016-2017 Behandling: Frå fylkesdirektøren

Detaljer

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2014/2015 Søkjarar med ungdomsrett

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2014/2015 Søkjarar med ungdomsrett Nedanfor finn du ein oversikt per skole i fylket: Vi gjer merksam på at tilbodet "Generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse" (PBPBYK4--), ikkje er eit tilbod for søkjarar med ungdomsrett. Det ligg

Detaljer

Endringer i utdanningsprogrammet medier og kommunikasjon - konsekvenser for tilbudsstrukturen

Endringer i utdanningsprogrammet medier og kommunikasjon - konsekvenser for tilbudsstrukturen Saksnr.: 2016/661 Løpenr.: 22150/2016 Klassering: A41 Saksbehandler: Bjørn Magnus Johansen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkestinget 18.02.2016 Endringer i utdanningsprogrammet

Detaljer