Kontoform (kryss av) Ordinær konto. Beredskapskonto. Oslo, dato... Sted og dato ...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kontoform (kryss av) Ordinær konto. Beredskapskonto. Oslo, dato... Sted og dato ..."

Transkript

1 Avtale om kontohold, oppgjør og pant mellom (her skrives bankens navn) og Norges Bank Kontoform (kryss av) Ordinær konto Beredskapskonto Oslo, dato... Sted og dato For Banken For Norges Bank......

2 Side 2 av 13 I INNLEDENDE BESTEMMELSER 1. Avtalens omfang Avtalen gjelder etablering og bruk av de konti Banken har eller som den kan opprette i Norges Bank og for det eller de betalingsoppgjør som Banken til enhver tid deltar i. Avtalen gjelder videre aktiva som Banken stiller som sikkerhet for egne lån i Norges Bank. Avtalen regulerer også Norges Banks rett til å foreta sluttavregning og til å realisere pantsatte verdipapirer. Denne avtalen gjelder enten ordinær konto eller beredskapskonto. Dersom Banken oppretter ordinær konto, gjelder alle bestemmelsene i avtalen med unntak av punkt 4, punkt 32 og punkt 35, siste ledd. Inngår Banken avtale om beredskapskonto, gjelder alle bestemmelsene med unntak av punkt 3, punkt 5, siste setning, punkt 9 og punkt 35, første ledd. Tidspunktet for ikrafttredelse av avtalen avhenger av hvilken type konto Banken oppretter, se punkt 35. Dersom Banken ønsker å endre kontoform, inngås ny avtale ved at ved at Banken sender en ny forside til Norges Bank der ønsket kontoform er markert. Forsiden skal være signert av autorisert person i Banken. 2. Definisjoner Med avregning menes beregning av netto betalingsposisjoner på grunnlag av enkeltbetalinger. Med avregningssystem menes et system for å beregne netto betalingsposisjoner. Med avvises menes at betalingsoppdraget kanselleres av Norges Bank. Med bank menes forretnings- og sparebank med hovedsete i Norge, filial i Norge av bank og kredittinstitusjon med hovedsete i annen stat, samt bank og kredittinstitusjon med hovedsete i annen stat og som har adgang til å markedsføre og yte tjenester i Norge (grensekryssende virksomhet). Med betalingsoppdrag menes kontohaveres ordre om å overføre betalinger, samt kontohaveres innskudd eller uttak av kontanter. Med bruttooppgjør menes oppgjør av enkeltvise betalingsoppdrag mellom to banker eller mellom en bank og Norges Bank. Med bunngaranti menes bankgarantien som Norges Bank krever at Verdipapirforetak stiller for at det skal kunne delta i VPO. Med dekning menes at det er tilstrekkelige midler, dvs. innskudd pluss ubenyttet låneadgang, til å gjennomføre et betalingsoppdrag med belastning av den kontoen som er angitt i oppdraget. Med driftsmønster for NBO menes åpnings- og stengetider samt frister for betalingsoppgjørene.

3 Side 3 av 13 Med kontantkonto menes særskilt innskuddskonto som tilføres utbetalinger ved innfrielse, avdrag og uttrekning av verdipapirer som er stilt som pant til fordel for Norges Bank. Innskudd på denne kontoen kan benyttes som pant til fordel for Norges Bank. Med LOM-konto (konto med likviditetsoptimeringsmekanisme) menes underkonto til hovedkonto som Banken har rett til å disponere over. Med RTM-konto (Real time mechanism) menes Bankens hovedkonto i NBO. Bankens lån eller innskudd vil stå på denne kontoen over natten. Betalingsoppdrag som søkes belastet denne kontoen, men som det ikke er dekning for, vil bli kansellert. Med NBO (Norges Banks oppgjørssystem) menes Norges Banks elektroniske system og regler, rutiner og prosedyrer for å gjøre opp betalingsoppdrag mellom banker eller mellom en bank og Norges Bank. Med NBO Online menes Norges Banks skjermbaserte informasjons- og transaksjonssystem for bankenes tilgang til NBO. Med NICS (Norwegian Interbank Clearing System) menes bankenes felles system for avregning og likviditetsinformasjon. Med nettooppgjør menes oppgjør av avregning mottatt fra avregningssystem. Med operatør av interbanksystem menes institusjon som er ansvarlig for drift av et avregningseller oppgjørssystem. Med oppgjør menes endelig overføring av penger mellom deltakerne i NBO. Med oppgjørsdag menes den virkedagen et betalingsoppdrag gjennomføres. Oppgjørsdager er hver av ukedagene fra og med mandag til og med fredag, med unntak av helligdager, offentlige høytidsdager og julaften. For hvert år kunngjøres oppgjørsdagene på Norges Banks internettside. Med oppgjørskonto menes hovedkonto og én eller flere underkonti (LOM-konti) i NBO som benyttes til oppgjør av betalingsoppdrag og som Banken har rett til å disponere over. Med oppgjørssystem menes system som benyttes til å gjøre opp fordringer mellom deltakerne i systemet. Oppgjøret kan skje i kontopenger eller i andre typer fordringer. Med pant menes aktiva som banker har stilt som sikkerhet for lån i Norges Bank i henhold til forskrift om bankers adgang til lån og innskudd i Norges Bank mv. Med pantekonto menes innskudd på ikke rentebærende konto i Danmarks Nationalbank, Sveriges riksbank og/eller Norges Bank som Banken stiller som sikkerhet for eget eller annen banks lån i Norges Bank eller i en av de to andre sentralbankene innenfor avtalen om Scandinavian Cash Pool (SCP). Med realisasjon menes salg av pantsatte verdipapirer og tiltredelse av innskudd på pantekonto.

4 Side 4 av 13 Med SCP-ordningen (Scandinavian Cash Pool) menes avtalen som innebærer at Danmarks Nationalbank, Sveriges riksbank og Norges Bank yter lån til banker mot pantesikkerhet i vedkommende banks innskudd på pantekonto i en av de to andre sentralbankene. Med skriftlig melding eller skriftlig søknad menes brev, SWIFT-melding, melding med testtall sendt som telefaks, e-post eller gjennom meldingssystemet til Verdipapirsentralen ASA. Med sluttavregning menes at partenes forpliktelser ved inntreden av en på forhånd avtalt situasjon fastsettes til pengekrav i henhold til avtalte kriterier, og gjøres opp ved motregning. II GJENNOMFØRING AV BETALINGSOPPDRAG, TILGANG TIL KONTO, FRISTER OG BELØPSGRENSER MV. 3. Disposisjonsadgang over ordinær konto Banken disponerer over sine konti i Norges Bank ved bruk av NBO Online eller SWIFTmeldinger. Banken er ansvarlig for at medarbeidere som skal registrere betalingsoppdrag i NBO på vegne av Banken, har gjennomgått nødvendig opplæring til å benytte systemet, herunder behandlingsregler for NBO Online. 4. Disposisjonsadgang over beredskapskonto Norges Bank fastsetter hvordan Banken kan disponere over sin beredskapskonto. Bestemmelsene om dette kunngjøres ved rundskriv fra Norges Bank. 5. Levering av betalingsoppdrag og deltagelse i oppgjør Banken skal angi oppgjørsdag og kan angi oppgjørstidspunkt for betalingsoppdraget. Oppdrag som skal gjøres opp med samme dags virkning, skal være mottatt i NBO innen de frister som er fastsatt i driftsmønsteret for NBO. Banken skal opplyse Norges Bank om hvilke nettooppgjør den deltar i. Banken skal varsle Norges Bank om endringer i sin deltagelse i nettooppgjør senest én (1) uke før endringen trer i kraft. 6. Driftsmønsteret for NBO Norges Bank fastsetter driftsmønsteret for NBO. Norges Bank kan gjøre endringer i driftsmønsteret med én (1) måneds varsel. Driftsmønsteret og endringer i dette kunngjøres ved rundskriv.

5 Side 5 av Beløpsgrenser, mv. Enkeltbetalinger på NOK ,- eller høyere skal gjøres opp i NBO som bruttooppdrag. For betalingsoppdrag som er under denne beløpsgrensen og som sendes gjennom NICS, bestemmer Banken om betalingsoppdraget skal gjøres opp brutto eller netto. 8. Opplysnings- og taushetsplikt Norges Bank skal gi Banken melding gjennom NBO Online om betalingsoppdrag som er gjort opp på Bankens konti. Kontoutskrifter gjøres tilgjengelig for hver enkelt konto gjennom NBO Online. Norges Bank kan også sende melding om oppgjør og kontoutskrifter via SWIFT. Ansatte hos Banken og Norges Bank har taushetsplikt med hensyn til opplysninger de får via kontoholdet i Norges Bank om andres forretningsmessige eller personlige forhold med mindre annet følger av lov. Tilsvarende gjelder andre som utfører oppdrag for en av partene i avtalen. Partene i avtalen plikter å gjøre alle berørte kjent med taushetsplikten. Taushetsplikten etter denne avtalen eller etter lovbestemt taushetsplikt er ikke til hinder for at partene gir de opplysninger som ansees nødvendige for at Norges Bank skal kunne utøve sine oppgaver som kontofører for Banken. Dersom én eller flere deltakere mangler dekning for sin posisjon i en avregning som skal gjøres opp i NBO, kan Norges Bank informere operatør for avregningssystemet om hvilke banker som mangler dekning. 9. Sikkerhetskrav ved anvendelse av NBO Online Banken skal utpeke en sikkerhetsansvarlig som skal være kontaktperson mot Norges Bank for NBO Online. Banken skal utpeke og autorisere de personer som skal ha tilgang til NBO Online. Banken skal melde nye brukere av NBO Online til Norges Bank, og tilordne rettigheter til brukerne. Banken skal også melde hvilke personer som ikke lenger er brukere. Banken har ansvar for at hver enkelt bruker håndterer sine autentiseringsdata (påloggingsinformasjon og kode) på en forsvarlig måte. Banken har ansvar for at utstyr som benyttes for tilgang til NBO Online, til en hver tid er sikret i tråd med beste praksis for informasjonssikkerhet i finansnæringen, herunder bruk av oppdatert sikkerhetsprogramvare. 10. Krav til dekning, prioritering av oppgjør og avvisning av betalingsoppdrag. Dersom Banken ikke har oppgitt annet oppgjørstidspunkt, skal Norges Bank gjøre opp betalingsoppdrag på Bankens konti i NBO i den rekkefølgen de er mottatt.

6 Side 6 av 13 Norges Bank kan bestemme endringer i reglene for oppgjør av betalingsoppdrag som ligger i kø på grunn av manglende dekning. Slike endringer skal varsles Banken minst én (1) måned før endringen trer i kraft. Ved manglende dekning på generell underkonto (generell LOM-konto) gjelder følgende prioriteringer for oppgjør av betalingsoppdrag: i. Renter på D- og F-lån ii. Avregninger fra NICS og VPS Clearing ASA iii. Bruttooppdrag innsendt av Banken. Banken skal ha dekning for sine forpliktelser innen de frister som er fastsatt i driftsmønsteret for NBO. Nettooppgjør og bruttooppgjør som skal belastes en underkonto, avvises ved manglende dekning på de tidspunktene som er fastsatt i driftsmønsteret. Betalingsoppdrag som skal belastes hovedkontoen, avvises umiddelbart dersom det ikke er dekning for oppdraget. Norges Bank kan kansellere en avregning uten dekning i NBO etter oppdrag fra operatøren for avregningssystemet. Dette gjelder selv om fristene i driftsmønsteret for NBO ikke er overskredet. Norges Bank kan gjøre opp en avregning som erstatter avregningen som er kansellert, etter avtale med operatøren for systemet. 11. Gjennomføring av verdipapiroppgjør Dersom Banken deltar i verdipapiroppgjør (VPO), skal Banken før hver avregning overføre midler til egen VPO LOM konto innen fristene som er fastsatt i driftsmønsteret for NBO. Banken disponerer ikke over disse midlene i de tidsrommene som er angitt i driftsmønsteret. Dersom Banken har stilt garanti for verdipapirforetak, skal Banken overføre midler til verdipapirforetakets VPO LOM konto innen fristene som er fastsatt i driftsmønsteret for NBO. Banken disponerer over innskudd på verdipapirforetakets konti i NBO, unntatt midler på VPO LOM konto i de tidsrommene som er angitt i driftsmønsteret. Norges Bank skal umiddelbart varsle Verdipapirsentralen ASA (VPS) om endringer i Bankens bunngaranti overfor verdipapirforetak som har inngått avtale med Norges Bank om kontohold og oppgjør i forbindelse med verdipapiroppgjør, herunder oppsigelse eller suspensjon, samt om opphevelse av suspensjon. 12. Rett til å belaste og godskrive konto Norges Bank har rett til å belaste Bankens konti på grunnlag av betalingsoppdrag som mottas i henhold til denne avtalen. Det samme gjelder krav som Norges Bank har mot Banken som følge av Bankens lån i Norges Bank. Innestående på Bankens konti og Bankens pantstillelse til fordel for Norges Bank kan ikke omstøtes etter dekningslovens 5-7, jf. lov om betalingssystemer 4-4.

7 Side 7 av Endelig oppgjør rett til tilbakekall Betalingsoppdrag er endelig når det er belastet eller godskrevet en av Bankens konti i NBO. Norges Bank, Banken eller tredjepart kan ikke kalle tilbake betalingsoppdrag etter dette tidspunktet. Norges Bank kan likevel foreta retting i samsvar med bestemmelsene i avtalens punkt 27. III VEDERLAG FOR KONTOHOLD OG PANT FOR LÅN I NORGES BANK 14. Vederlag Banken skal betale for etablering av avtale og bruk av konti samt for å stille pant for lån i henhold til Norges Banks prisliste. Prislisten kunngjøres for hvert år gjennom rundskriv fra Norges Bank minst én (1) måned før årsskiftet. Norges Bank kan fastsette endringer i prisene med én (1) måneds varsel ved kunngjøring gjennom rundskriv. Vederlaget knyttet til Bankens kontohold og deltakelse i betalingsoppgjør samt faste vederlag for pantsettelse for lån forfaller til betaling månedlig og betales ved at Norges Bank belaster Bankens konto. Norges Bank vil fakturere Banken særskilt for behandling av søknad om godkjenning av verdipapir som pant. 15. Dekning av Norges Banks kostnader i verdipapirregistre Kostnader knyttet til Bankens pantstillelse i verdipapirregistre skal bæres av Banken. Dersom slike kostnader belastes Norges Bank, vil Norges Bank fakturere kostnadene videre til Banken. IV PANT FOR LÅN I NORGES BANK 16. Innledende bestemmelser Bankens adgang til lån i Norges Bank reguleres i forskrift om bankers adgang til lån og innskudd i Norges Bank og av bestemmelsene i dette avsnittet. Dersom Banken deltar i SCP-ordningen, blir også adgangen til lån mot pant regulert i Avtale om finansiell sikkerhetsstillelse for annen banks lån i Norges Bank. Norges Bank kan bestemme at verdipapirer ikke gir låneverdi i en gitt periode før forfall eller uttrekk. Banken skal påse at verdipapirer som er pantsatt til fordel for Norges Bank, ikke er belånt i denne perioden. Nærmere regler om dette kunngjøres gjennom rundskriv fra Norges Bank. 17. Pantekravets størrelse Norges Banks maksimale krav mot Banken innenfor denne avtalen tilsvarer NOK.. (5 mrd. / 50 mrd. / 500 mrd avhengig av bankens forvaltningskapital eller til et høyere beløp etter Bankens ønske)

8 Side 8 av 13 Denne bestemmelsen gjelder ikke når Bankens lån er sikret med pant i innskudd i annen sentralbank (SCP-ordningen) eller innskudd i Norges Bank. 18. Panteerklæring Banken er innforstått med at pantet, herunder midler som er utbetalt ved forfall, avdrag eller uttrekning av pantsatte verdipapirer, skal benyttes som sikkerhet for Norges Banks nåværende og fremtidige krav på tilbakebetaling av hovedstol, renter, forsinkelsesrenter, gebyrer og kostnader knyttet til realisasjon av pantet. 19. Bankens disposisjonsrett Aktiva som Banken har stilt som sikkerhet for lån i Norges Bank, kan ikke benyttes som pant overfor tredjemenn. Banken kan heller ikke disponere pantet uten skriftlig samtykke fra Norges Bank. 20. Norges Banks disposisjonsrett Norges Bank kan bare benytte pantet til dekning av de krav som er angitt i punkt 17. Dekningen skal skje i samsvar med vilkårene i punktene Avdrag og innfrielse Utbetalinger i forbindelse med forfall, avdrag eller uttrekning av verdipapirer som er stilt som pant for lån i Norges Bank, inngår i Norges Banks panterett og skal godskrives den konto som Norges Bank bestemmer. 22. Renter Banken disponerer over utbetalte renter på pantsatte verdipapirer. 23. Mislighold og offentlig administrasjon, mv Innenfor rammen av denne avtalen har Norges Bank rett til å inndrive sine krav mot Banken ved å sluttavregne mot Banken og til å tiltre og realisere pantet dersom Banken: a) misligholder sine forpliktelser overfor Norges Bank til å betale tilbake lån og renter på lån, b) er satt under offentlig administrasjon eller det er åpnet konkurs hos Banken, eller c) det er besluttet suspensjon av eller begrensning i Bankens låneadgang etter bestemmelsene i forskrift om bankers adgang til lån og innskudd i Norges Bank. 24. Sluttavregning Dersom vilkårene i punkt 23 foreligger, kan Norges Bank dekke sine krav mot Banken etter denne avtalen ved avregning mot Bankens innskudd i Norges Bank, herunder F-innskudd. Deltar

9 Side 9 av 13 Banken i SCP-ordningen, kan Norges Bank også dekke sine krav mot innskudd i Sveriges riksbank og/eller Danmarks Nationalbank som er stilt som pant for lån i Norges Bank. Innskudd på Bankens pantekonto i Norges Bank som er stilt som sikkerhet for lån i Danmarks Nationalbank og/eller Sveriges riksbank, kan ikke inngå i sluttavregningen. 25. Realisasjon av pant, mv Dersom vilkårene i punkt 22 foreligger, kan Norges Bank omgående og uten ytterligere samtykke fra Banken realisere pant registrert i norsk eller utenlandsk verdipapirregister og pantsatte innskudd i Danmarks Nationalbank og/eller i Sveriges riksbank. Pantet skal brukes til dekning av de krav som er nevnt i punkt 17 i denne Avtalen. Verdifastsettelse, realisasjon og eventuelt sluttoppgjør mellom Banken og Norges Bank skal skje på kommersielt rimelige vilkår. For pantsatte innskudd i utlandet skal sluttoppgjøret baseres på den valutakursen som oppnås hos en uavhengig megler på tidspunktet for realisasjon av pantet. Ved undertegning av denne avtalen gir Banken Norges Bank ugjenkallelig fullmakt til å gi kontofører, verdipapirregister og megler de instrukser som er nødvendige for å realisere pantet. Dersom Banken er satt under offentlig administrasjon (bank med hovedsete i Norge) eller det er åpnet konkurs i Banken (bank med hovedsete i annen stat), skal Norges Bank varsle Banken eller boet før pantet realiseres. 26. Skatteplikt og rapportering Banken skal på anmodning fra Norges Bank fylle ut dokumenter som Norges Bank mottar fra utenlandsk verdipapirregister om skatteplikt til andre land, og oversende disse til Norges Bank. Norges Bank skal sende de ferdig utfylte dokumentene til de aktuelle mottagerne. Eventuelle økonomiske tap som Banken påføres som følge av feilaktig eller mangelfull utfylling av dokumentene, skal bæres av Banken. V RETTINGS- OG ERSTATNINGSANSVAR 27. Retting av konto Dersom Norges Bank har godskrevet feil konto eller korrekt konto med uriktig beløp, kan Norges Bank rette feilen uten å varsle Banken på forhånd hvis rettingen skjer innen utløpet av den tredje hele virkedagen etter at den uriktige godskriften fant sted. Etter utløpet av denne fristen skal Norges Bank innhente skriftlig samtykke fra Banken før retting foretas. Dersom Norges Bank har foretatt uriktig belastning av Bankens konti, skal Norges Bank rette slike feil uten ugrunnet opphold. Norges Bank skal gi Banken skriftlig melding om retting etter denne bestemmelsen.

10 Side 10 av Erstatningsansvar Norges Bank er ansvarlig for direkte tap, for eksempel rentetap, som skyldes at Norges Bank har gjennomført betalingsoppdrag feilaktig eller forsinket. Norges Banks ansvar for annet direkte tap enn rentetap gjelder likevel ikke dersom Norges Bank godtgjør at feilen eller forsinkelsen skyldes en hindring som ligger utenfor Norges Banks kontroll, og som Norges Bank ikke med rimelighet kunne ventes å ta i betraktning på avtaletidspunktet eller unngå eller overvinne følgene av på senere tidspunkt. Ansvarsfrihet gjelder så lenge hindringene foreligger. Ved feil som skyldes grov uaktsomhet eller forsett fra Norges Banks side, er Norges Bank også ansvarlig for indirekte tap. 29. Lemping av Norges Banks ansvar Hvis Banken har medvirket til feil eller forsinkelse, kan Norges Banks ansvar etter avtalens punkt 27 lempes eller falle bort. VI Sanksjoner 30. Gebyrer Norges Bank kan ilegge Banken gebyr hvis den ikke har dekning for sin betalingsforpliktelse i oppgjøret av avregninger innen fristene som er fastsatt i driftsmønsteret for NBO. Norges Bank kan ilegge Banken gebyr hvis den ikke tilbakebetaler lån som ytes innenfor SCPordningen innen fristen som er fastsatt i driftsmønsteret for NBO. Norges Bank kan ilegge Banken gebyr hvis verdipapirer som er pantsatt til fordel for Norges Bank, er belånt på tidspunkt der det etter punkt 16, annet ledd, ikke gir låneverdi. Norges Bank kan gjøre endringer i gebyrene med én (1) måneds varsel. Endringer av gebyrer kunngjøres gjennom rundskriv. Ilagte gebyrer belastes Bankens konto i Norges Bank. VII OPPSIGELSE OG OPPHØR 31. Oppsigelse og opphør Avtalen kan helt eller delvis sies opp med én (1) måneds varsel fra hver av partene. Oppsigelse fra Norges Banks side skal være saklig begrunnet. Banken skal gi Norges Bank melding om endring av selskapsform, fusjon eller fisjon senest én (1) måned før endringen iverksettes. Norges Bank kan si opp avtalen med virkning fra tidspunktet for iverksettelsen av endringen.

11 Side 11 av 13 Ved vesentlig mislighold av avtalen kan hver av partene suspendere avtalen for en angitt periode, eller heve avtalen med umiddelbar virkning. Avtalen opphører med umiddelbar virkning dersom Banken settes under offentlig administrasjon eller insolvensbehandling. VIII ANDRE BESTEMMELSER 32. Beredskapskonto Banken kan opprette en beredskapskonto i Norges Bank dersom den ikke deltar i betalingsoppgjørene i NBO. Beredskapskontoen kan ikke benyttes til oppgjør av betalingsoppdrag før den aktiviseres. Norges Bank kan aktivisere kontoen etter skriftlig anmodning fra Banken. Vedlagte søknadsskjema om aktivisering av beredskapskonto benyttes, jf. vedlegg 1. Norges Bank vil aktivisere beredskapskontoen etter en vurdering av søknaden. Norges Bank fastsetter nærmere bestemmelser om hvordan Banken kan disponere over beredskapskontoen og hvordan Banken skal få tilgang til kontoinformasjon. Bestemmelsene gjøres kjent gjennom rundskriv fra Norges Bank. Etter at beredskapskonto er aktivisert, må Banken beslutte om den skal opprette ordinær konto i Norges Bank eller i en annen oppgjørsbank. Norges Bank skal ha melding om Bankens beslutning innen fjorten (14) dager etter at beredskapskontoen er aktivisert. 33. Melding til EFTA Norges Bank kan gi EFTAs overvåkingsorgan de opplysninger om Banken som er nødvendig for å oppfylle krav til melding etter lov om betalingssystemer Lovvalg og tvisteløsning Partenes rettigheter og plikter etter denne avtalen reguleres av norsk rett. Tvist om forståelsen av vilkårene i denne avtalen skal søkes løst ved forhandlinger. Hvis forhandling ikke fører frem innen tre (3) måneder, skal tvisten løses ved ordinær domstolsbehandling. Partene vedtar Oslo som verneting. 35. Ikrafttredelse Denne avtalen trer i kraft på det tidspunktet nytt oppgjørssystem i Norges Bank settes i drift i Dersom avtalen inngås etter dette tidspunktet, trer avtalen i kraft når den er undertegnet. For banker som inngår avtale om beredskapskonto, jf. punkt 32, trer avtalen i kraft når beredskapskontoen aktiviseres av Norges Bank etter anmodning fra Banken.

12 Side 12 av 13

13 Side 13 av 13 Vedlegg: Anmodning om aktivisering av beredskapskonto...(navn på Banken) ber om at bankens beredskapskonto i Norges Bank blir aktivisert med virkning fra...(dato). Banken vil delta i følgende oppgjør i NBO (kryss av) Avregning fra NICS Verdipapiroppgjør (VPS) Derivatoppgjør Kredittsikringsoppgjør SWIFT-bruttoppgjør Annet (beskrevet i rundskriv fra Norges Bank) Sted og dato For Banken

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner VPO NOK Regelverket Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner 1 Kort om VPO NOK VPO NOK er et verdipapiroppgjørssystem for Avregning og Oppgjør av handler i finansielle instrumenter i norske

Detaljer

Del C av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold. Innholdsfortegnelse. Oppdatert per 20.02.

Del C av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold. Innholdsfortegnelse. Oppdatert per 20.02. Del C av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold Oppdatert per 20.02.12 Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når

Detaljer

Kontoavtale. Del C av kontoavtalen: Del A av kontoavtalen:

Kontoavtale. Del C av kontoavtalen: Del A av kontoavtalen: Kontoavtale Del A av kontoavtalen: Kontoavtale forbrukerforhold Hoveddokument for innskuddskonto med tilhørende betalingstjenester 1. Om kontoavtalen Lov av 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag

Detaljer

RAMMEAVTALE AV 11. JUNI 2014 OM BETALINGS- OG KONTOHOLDSTJENESTER FOR STATEN

RAMMEAVTALE AV 11. JUNI 2014 OM BETALINGS- OG KONTOHOLDSTJENESTER FOR STATEN U. off. 23 første ledd RAMMEAVTALE AV 11. JUNI 2014 OM BETALINGS- OG KONTOHOLDSTJENESTER FOR STATEN AVTALEPARTER (heretter kalt partene): DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING (heretter kalt DFØ) og. (heretter

Detaljer

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold Del C av kontoavtalen Side 1 av 8 Bl.nr.010 002-01.2012 Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk

Detaljer

Del B av kontoavtalen: Innholdsfortegnelse: 1. Kontoopprettelse legitimasjon. 2. Kontoavtale. 3. Opprettelse av konto for tredjemann

Del B av kontoavtalen: Innholdsfortegnelse: 1. Kontoopprettelse legitimasjon. 2. Kontoavtale. 3. Opprettelse av konto for tredjemann 24.08.2012 09:13 Del B av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester - forbrukerforhold Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når avtalens

Detaljer

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenes ter næringsfor hold

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenes ter næringsfor hold Bl.nr.010 008-01.2012 Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenes ter næringsfor hold Del C av kontoavtalen Disse vilkår gjelder for næringsdrivende, det vil si alle som ikke er forbrukere. Med forbruker

Detaljer

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold Del C av kontoavtalen Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når avtalens formål for denne

Detaljer

Avtalevilkår Nofa Medlem pluss 19. juli 2012

Avtalevilkår Nofa Medlem pluss 19. juli 2012 Avtalevilkår Nofa Medlem pluss 19. juli 2012 1. Kortutsteder Kredittgiver og kortutsteder er ya Bank AS. Nofa Medlem Pluss kredittkort utstedes i samarbeid med Medlemstjenester AS. Kortholder vil ved aksept

Detaljer

Elev-/Ungdoms-/Studentbedrift etablert gjennom Ungt Entreprenørskap (UE)

Elev-/Ungdoms-/Studentbedrift etablert gjennom Ungt Entreprenørskap (UE) Elev-/Ungdoms-/Studentbedrift etablert gjennom Ungt Entreprenørskap (UE) Kundeavtalen omfatter følgende: AVTALEVILKÅR Kontoavtale næringsforhold, hoveddokument, del A Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester

Detaljer

Norges Bank Finansiell stabilitet Avdeling for interbankoppgjør. Norges Banks oppgjørssystem (NBO) Tjenester for bankene og staten.

Norges Bank Finansiell stabilitet Avdeling for interbankoppgjør. Norges Banks oppgjørssystem (NBO) Tjenester for bankene og staten. Norges Bank Finansiell stabilitet Avdeling for interbankoppgjør Norges Banks oppgjørssystem (NBO) Tjenester for bankene og staten Årsrapport 26 26. april 27 2 Innhold 1. Introduksjon til Norges Banks oppgjørssystem...3

Detaljer

Generelle Vilkår: Generelle vilkår for Høyrentekonto/Sparekonto forbruker

Generelle Vilkår: Generelle vilkår for Høyrentekonto/Sparekonto forbruker Generelle Vilkår: Generelle vilkår for Høyrentekonto/Sparekonto forbruker Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når avtalens formål for denne ikke er hovedsakelig

Detaljer

Netfonds Bank AS. Rammeavtale med Netfonds Bank AS (NF) 1. Avtale vedrørende bankinnskudd: 2. Avtale vedrørende betalingsoppdrag:

Netfonds Bank AS. Rammeavtale med Netfonds Bank AS (NF) 1. Avtale vedrørende bankinnskudd: 2. Avtale vedrørende betalingsoppdrag: Rammeavtale med Netfonds Bank AS (NF) 1. Avtale vedrørende bankinnskudd: a) NF oppretter bankkonto for Kunden i tilknytning til Verdipapirdepotet. b) NF har rett til å belaste bankkontoen med et beløp

Detaljer

Partner - en enklere hverdag for din bedrift!

Partner - en enklere hverdag for din bedrift! Partner - en enklere hverdag for din bedrift! Kundeavtalen omfatter følgende: BASISPRODUKTER OG AVTALEVILKÅR Kontoavtale næringsforhold, hoveddokument, del A Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester

Detaljer

A vtalevilkår for konto avtale - forbrukerforhold

A vtalevilkår for konto avtale - forbrukerforhold A vtalevilkår for konto avtale - forbrukerforhold Del A av kontoavtalen 1. Om kontoavtalen Lov av 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven) krever at banken inngår en kontoavtale

Detaljer

Avtalevilkår Pangea Ecocard 19. desember 2014

Avtalevilkår Pangea Ecocard 19. desember 2014 Avtalevilkår Pangea Ecocard 19. desember 2014 1. Kortutsteder Kredittgiver og kortutsteder er ya Bank AS. Pangea Ecocard utstedes i samarbeid med Pangea AS og stiftelsen Pangeas miljøfond. Kortholder vil

Detaljer

Avtale om Plasseringskonto

Avtale om Plasseringskonto Avtale om Plasseringskonto 1. Avtaleinngåelsen I det følgende inngås det avtale mellom Skandiabanken AB - Filial Norge (heretter omtalt som Banken) og Kunden om Plasseringskonto. Som del av denne avtalen

Detaljer

Kundeavtale personer. 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) 2 Kunden. 3 Klassifisering. 4 Ordrefullmakt (kan eventuelt legges ved) 2/43

Kundeavtale personer. 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) 2 Kunden. 3 Klassifisering. 4 Ordrefullmakt (kan eventuelt legges ved) 2/43 Kundeavtale person Kundeavtale personer Arctic Fund Management AS P.O.Box 1833 Vika, NO-0123 Oslo E-post: fundinvestor@arcticam.no Faks 21 01 46 01 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) Navn: Arctic Fund

Detaljer

Regler om utstedelse og behandling av BankAxept-kort i kontantautomater og i betalingsterminaler på brukersteder

Regler om utstedelse og behandling av BankAxept-kort i kontantautomater og i betalingsterminaler på brukersteder Regler om utstedelse og behandling av BankAxept-kort i kontantautomater og i betalingsterminaler på brukersteder Fastsatt av Bransjestyre Bank og betalingsformidling i FNH den 4. mai 2004 og Sparebankforeningens

Detaljer

VILKÅR FOR HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER PÅ INTERNETT GJENNOM NORNE SECURITIES AS PÅ SKUE SPAREBANKS NETTBANKLØSNING

VILKÅR FOR HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER PÅ INTERNETT GJENNOM NORNE SECURITIES AS PÅ SKUE SPAREBANKS NETTBANKLØSNING VILKÅR FOR HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER PÅ INTERNETT GJENNOM NORNE SECURITIES AS PÅ SKUE SPAREBANKS NETTBANKLØSNING KONTAKTINFORMASJON Navn: Norne Securities AS Organisasjonsnummer: 992 881 828 Besøksadresse:

Detaljer

www.norne.no Kundevilkår - Norne Securities AS 1

www.norne.no Kundevilkår - Norne Securities AS 1 Kundevilkår Norne Securities AS www.norne.no Kundevilkår - Norne Securities AS 1 Innholdsfortegnelse Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter....................................

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE 10. Oktober 2014 DEL 1 ALMINNELIGE VILKÅR Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR NRP FINANS AS SIST ENDRET 1. OKTOBER 2013

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR NRP FINANS AS SIST ENDRET 1. OKTOBER 2013 ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR NRP FINANS AS SIST ENDRET 1. OKTOBER 2013 Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel av 29. juni 2007 nr. 75

Detaljer

Innholdsfortegnelse. DNB Bank ASA, 0021 Oslo Foretaksregisteret NO 984 851 006 MVA versjon 2011.11

Innholdsfortegnelse. DNB Bank ASA, 0021 Oslo Foretaksregisteret NO 984 851 006 MVA versjon 2011.11 Innholdsfortegnelse Avtalevilkår Partner Start Generelle vilkår for elektroniske tjenester Avtalevilkår DNB Connect Kontoavtale næringsforhold, hoveddokument, del A Generelle vilkår for innskudd- og betalingstjenester

Detaljer

KREDITTKORTAVTALE MELLOM NORDEA FINANS NORGE AS OG KORTINNEHAVER FRA 01. JANUAR 2012

KREDITTKORTAVTALE MELLOM NORDEA FINANS NORGE AS OG KORTINNEHAVER FRA 01. JANUAR 2012 VILKÅR Smart Club MasterCard KORT FORKLARING AV KREDITTKORT FORBRUKER Du er i ferd med å inngå en avtale om kredittkort for forbruker. Kredittkortet er et betalingskort hvor pengene du bruker lånes fra

Detaljer

SENTRAL VERGEMÅLSMYNDIGHETS REGELBOK FOR PLASSERINGSORDNING FOR VERGEMÅLSMIDLER I BANK

SENTRAL VERGEMÅLSMYNDIGHETS REGELBOK FOR PLASSERINGSORDNING FOR VERGEMÅLSMIDLER I BANK SENTRAL VERGEMÅLSMYNDIGHETS REGELBOK FOR PLASSERINGSORDNING FOR VERGEMÅLSMIDLER I BANK INNHOLD 1. Introduksjon... 4 2. Definisjoner... 4 3. Kvalifisering av Banker... 8 3.1. Forvaltning av Vergemålsmidler

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av tjenester for 1 Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvikårene gjelder ethvert tjenestekjøp foretatt

Detaljer

LÅNEAVTALE. Troms Kraft AS (låntager) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne

LÅNEAVTALE. Troms Kraft AS (låntager) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne ISIN NO 001 023063.4 LÅNEAVTALE mellom Troms Kraft AS (låntager) og Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av obligasjonseierne i obligasjonslån 5,25 % Troms Kraft AS åpent obligasjonslån 2004/2011

Detaljer

Allmenne bestemmelser (forretningsvilkår) for depot/konto hos Nordnet Bank NUF (2014:2)

Allmenne bestemmelser (forretningsvilkår) for depot/konto hos Nordnet Bank NUF (2014:2) Allmenne bestemmelser (forretningsvilkår) for depot/konto hos Nordnet Bank NUF (2014:2) I Depot-/kontoavtalen og i disse forretningsvilkårene skal begrepene nedenfor defineres som i den svenske loven (2007:528)

Detaljer

LÅNEAVTALE. E-CO Energi AS (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne

LÅNEAVTALE. E-CO Energi AS (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne ISIN NO 001 026568.9 LÅNEAVTALE mellom E-CO Energi AS (låntageren) og Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av obligasjonseierne i obligasjonslån Flytende rente E-CO Energi AS åpent obligasjonslån

Detaljer