Kontoform (kryss av) Ordinær konto. Beredskapskonto. Oslo, dato... Sted og dato ...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kontoform (kryss av) Ordinær konto. Beredskapskonto. Oslo, dato... Sted og dato ..."

Transkript

1 Avtale om kontohold, oppgjør og pant mellom (her skrives bankens navn) og Norges Bank Kontoform (kryss av) Ordinær konto Beredskapskonto Oslo, dato... Sted og dato For Banken For Norges Bank......

2 Side 2 av 13 I INNLEDENDE BESTEMMELSER 1. Avtalens omfang Avtalen gjelder etablering og bruk av de konti Banken har eller som den kan opprette i Norges Bank og for det eller de betalingsoppgjør som Banken til enhver tid deltar i. Avtalen gjelder videre aktiva som Banken stiller som sikkerhet for egne lån i Norges Bank. Avtalen regulerer også Norges Banks rett til å foreta sluttavregning og til å realisere pantsatte verdipapirer. Denne avtalen gjelder enten ordinær konto eller beredskapskonto. Dersom Banken oppretter ordinær konto, gjelder alle bestemmelsene i avtalen med unntak av punkt 4, punkt 32 og punkt 35, siste ledd. Inngår Banken avtale om beredskapskonto, gjelder alle bestemmelsene med unntak av punkt 3, punkt 5, siste setning, punkt 9 og punkt 35, første ledd. Tidspunktet for ikrafttredelse av avtalen avhenger av hvilken type konto Banken oppretter, se punkt 35. Dersom Banken ønsker å endre kontoform, inngås ny avtale ved at ved at Banken sender en ny forside til Norges Bank der ønsket kontoform er markert. Forsiden skal være signert av autorisert person i Banken. 2. Definisjoner Med avregning menes beregning av netto betalingsposisjoner på grunnlag av enkeltbetalinger. Med avregningssystem menes et system for å beregne netto betalingsposisjoner. Med avvises menes at betalingsoppdraget kanselleres av Norges Bank. Med bank menes forretnings- og sparebank med hovedsete i Norge, filial i Norge av bank og kredittinstitusjon med hovedsete i annen stat, samt bank og kredittinstitusjon med hovedsete i annen stat og som har adgang til å markedsføre og yte tjenester i Norge (grensekryssende virksomhet). Med betalingsoppdrag menes kontohaveres ordre om å overføre betalinger, samt kontohaveres innskudd eller uttak av kontanter. Med bruttooppgjør menes oppgjør av enkeltvise betalingsoppdrag mellom to banker eller mellom en bank og Norges Bank. Med bunngaranti menes bankgarantien som Norges Bank krever at Verdipapirforetak stiller for at det skal kunne delta i VPO. Med dekning menes at det er tilstrekkelige midler, dvs. innskudd pluss ubenyttet låneadgang, til å gjennomføre et betalingsoppdrag med belastning av den kontoen som er angitt i oppdraget. Med driftsmønster for NBO menes åpnings- og stengetider samt frister for betalingsoppgjørene.

3 Side 3 av 13 Med kontantkonto menes særskilt innskuddskonto som tilføres utbetalinger ved innfrielse, avdrag og uttrekning av verdipapirer som er stilt som pant til fordel for Norges Bank. Innskudd på denne kontoen kan benyttes som pant til fordel for Norges Bank. Med LOM-konto (konto med likviditetsoptimeringsmekanisme) menes underkonto til hovedkonto som Banken har rett til å disponere over. Med RTM-konto (Real time mechanism) menes Bankens hovedkonto i NBO. Bankens lån eller innskudd vil stå på denne kontoen over natten. Betalingsoppdrag som søkes belastet denne kontoen, men som det ikke er dekning for, vil bli kansellert. Med NBO (Norges Banks oppgjørssystem) menes Norges Banks elektroniske system og regler, rutiner og prosedyrer for å gjøre opp betalingsoppdrag mellom banker eller mellom en bank og Norges Bank. Med NBO Online menes Norges Banks skjermbaserte informasjons- og transaksjonssystem for bankenes tilgang til NBO. Med NICS (Norwegian Interbank Clearing System) menes bankenes felles system for avregning og likviditetsinformasjon. Med nettooppgjør menes oppgjør av avregning mottatt fra avregningssystem. Med operatør av interbanksystem menes institusjon som er ansvarlig for drift av et avregningseller oppgjørssystem. Med oppgjør menes endelig overføring av penger mellom deltakerne i NBO. Med oppgjørsdag menes den virkedagen et betalingsoppdrag gjennomføres. Oppgjørsdager er hver av ukedagene fra og med mandag til og med fredag, med unntak av helligdager, offentlige høytidsdager og julaften. For hvert år kunngjøres oppgjørsdagene på Norges Banks internettside. Med oppgjørskonto menes hovedkonto og én eller flere underkonti (LOM-konti) i NBO som benyttes til oppgjør av betalingsoppdrag og som Banken har rett til å disponere over. Med oppgjørssystem menes system som benyttes til å gjøre opp fordringer mellom deltakerne i systemet. Oppgjøret kan skje i kontopenger eller i andre typer fordringer. Med pant menes aktiva som banker har stilt som sikkerhet for lån i Norges Bank i henhold til forskrift om bankers adgang til lån og innskudd i Norges Bank mv. Med pantekonto menes innskudd på ikke rentebærende konto i Danmarks Nationalbank, Sveriges riksbank og/eller Norges Bank som Banken stiller som sikkerhet for eget eller annen banks lån i Norges Bank eller i en av de to andre sentralbankene innenfor avtalen om Scandinavian Cash Pool (SCP). Med realisasjon menes salg av pantsatte verdipapirer og tiltredelse av innskudd på pantekonto.

4 Side 4 av 13 Med SCP-ordningen (Scandinavian Cash Pool) menes avtalen som innebærer at Danmarks Nationalbank, Sveriges riksbank og Norges Bank yter lån til banker mot pantesikkerhet i vedkommende banks innskudd på pantekonto i en av de to andre sentralbankene. Med skriftlig melding eller skriftlig søknad menes brev, SWIFT-melding, melding med testtall sendt som telefaks, e-post eller gjennom meldingssystemet til Verdipapirsentralen ASA. Med sluttavregning menes at partenes forpliktelser ved inntreden av en på forhånd avtalt situasjon fastsettes til pengekrav i henhold til avtalte kriterier, og gjøres opp ved motregning. II GJENNOMFØRING AV BETALINGSOPPDRAG, TILGANG TIL KONTO, FRISTER OG BELØPSGRENSER MV. 3. Disposisjonsadgang over ordinær konto Banken disponerer over sine konti i Norges Bank ved bruk av NBO Online eller SWIFTmeldinger. Banken er ansvarlig for at medarbeidere som skal registrere betalingsoppdrag i NBO på vegne av Banken, har gjennomgått nødvendig opplæring til å benytte systemet, herunder behandlingsregler for NBO Online. 4. Disposisjonsadgang over beredskapskonto Norges Bank fastsetter hvordan Banken kan disponere over sin beredskapskonto. Bestemmelsene om dette kunngjøres ved rundskriv fra Norges Bank. 5. Levering av betalingsoppdrag og deltagelse i oppgjør Banken skal angi oppgjørsdag og kan angi oppgjørstidspunkt for betalingsoppdraget. Oppdrag som skal gjøres opp med samme dags virkning, skal være mottatt i NBO innen de frister som er fastsatt i driftsmønsteret for NBO. Banken skal opplyse Norges Bank om hvilke nettooppgjør den deltar i. Banken skal varsle Norges Bank om endringer i sin deltagelse i nettooppgjør senest én (1) uke før endringen trer i kraft. 6. Driftsmønsteret for NBO Norges Bank fastsetter driftsmønsteret for NBO. Norges Bank kan gjøre endringer i driftsmønsteret med én (1) måneds varsel. Driftsmønsteret og endringer i dette kunngjøres ved rundskriv.

5 Side 5 av Beløpsgrenser, mv. Enkeltbetalinger på NOK ,- eller høyere skal gjøres opp i NBO som bruttooppdrag. For betalingsoppdrag som er under denne beløpsgrensen og som sendes gjennom NICS, bestemmer Banken om betalingsoppdraget skal gjøres opp brutto eller netto. 8. Opplysnings- og taushetsplikt Norges Bank skal gi Banken melding gjennom NBO Online om betalingsoppdrag som er gjort opp på Bankens konti. Kontoutskrifter gjøres tilgjengelig for hver enkelt konto gjennom NBO Online. Norges Bank kan også sende melding om oppgjør og kontoutskrifter via SWIFT. Ansatte hos Banken og Norges Bank har taushetsplikt med hensyn til opplysninger de får via kontoholdet i Norges Bank om andres forretningsmessige eller personlige forhold med mindre annet følger av lov. Tilsvarende gjelder andre som utfører oppdrag for en av partene i avtalen. Partene i avtalen plikter å gjøre alle berørte kjent med taushetsplikten. Taushetsplikten etter denne avtalen eller etter lovbestemt taushetsplikt er ikke til hinder for at partene gir de opplysninger som ansees nødvendige for at Norges Bank skal kunne utøve sine oppgaver som kontofører for Banken. Dersom én eller flere deltakere mangler dekning for sin posisjon i en avregning som skal gjøres opp i NBO, kan Norges Bank informere operatør for avregningssystemet om hvilke banker som mangler dekning. 9. Sikkerhetskrav ved anvendelse av NBO Online Banken skal utpeke en sikkerhetsansvarlig som skal være kontaktperson mot Norges Bank for NBO Online. Banken skal utpeke og autorisere de personer som skal ha tilgang til NBO Online. Banken skal melde nye brukere av NBO Online til Norges Bank, og tilordne rettigheter til brukerne. Banken skal også melde hvilke personer som ikke lenger er brukere. Banken har ansvar for at hver enkelt bruker håndterer sine autentiseringsdata (påloggingsinformasjon og kode) på en forsvarlig måte. Banken har ansvar for at utstyr som benyttes for tilgang til NBO Online, til en hver tid er sikret i tråd med beste praksis for informasjonssikkerhet i finansnæringen, herunder bruk av oppdatert sikkerhetsprogramvare. 10. Krav til dekning, prioritering av oppgjør og avvisning av betalingsoppdrag. Dersom Banken ikke har oppgitt annet oppgjørstidspunkt, skal Norges Bank gjøre opp betalingsoppdrag på Bankens konti i NBO i den rekkefølgen de er mottatt.

6 Side 6 av 13 Norges Bank kan bestemme endringer i reglene for oppgjør av betalingsoppdrag som ligger i kø på grunn av manglende dekning. Slike endringer skal varsles Banken minst én (1) måned før endringen trer i kraft. Ved manglende dekning på generell underkonto (generell LOM-konto) gjelder følgende prioriteringer for oppgjør av betalingsoppdrag: i. Renter på D- og F-lån ii. Avregninger fra NICS og VPS Clearing ASA iii. Bruttooppdrag innsendt av Banken. Banken skal ha dekning for sine forpliktelser innen de frister som er fastsatt i driftsmønsteret for NBO. Nettooppgjør og bruttooppgjør som skal belastes en underkonto, avvises ved manglende dekning på de tidspunktene som er fastsatt i driftsmønsteret. Betalingsoppdrag som skal belastes hovedkontoen, avvises umiddelbart dersom det ikke er dekning for oppdraget. Norges Bank kan kansellere en avregning uten dekning i NBO etter oppdrag fra operatøren for avregningssystemet. Dette gjelder selv om fristene i driftsmønsteret for NBO ikke er overskredet. Norges Bank kan gjøre opp en avregning som erstatter avregningen som er kansellert, etter avtale med operatøren for systemet. 11. Gjennomføring av verdipapiroppgjør Dersom Banken deltar i verdipapiroppgjør (VPO), skal Banken før hver avregning overføre midler til egen VPO LOM konto innen fristene som er fastsatt i driftsmønsteret for NBO. Banken disponerer ikke over disse midlene i de tidsrommene som er angitt i driftsmønsteret. Dersom Banken har stilt garanti for verdipapirforetak, skal Banken overføre midler til verdipapirforetakets VPO LOM konto innen fristene som er fastsatt i driftsmønsteret for NBO. Banken disponerer over innskudd på verdipapirforetakets konti i NBO, unntatt midler på VPO LOM konto i de tidsrommene som er angitt i driftsmønsteret. Norges Bank skal umiddelbart varsle Verdipapirsentralen ASA (VPS) om endringer i Bankens bunngaranti overfor verdipapirforetak som har inngått avtale med Norges Bank om kontohold og oppgjør i forbindelse med verdipapiroppgjør, herunder oppsigelse eller suspensjon, samt om opphevelse av suspensjon. 12. Rett til å belaste og godskrive konto Norges Bank har rett til å belaste Bankens konti på grunnlag av betalingsoppdrag som mottas i henhold til denne avtalen. Det samme gjelder krav som Norges Bank har mot Banken som følge av Bankens lån i Norges Bank. Innestående på Bankens konti og Bankens pantstillelse til fordel for Norges Bank kan ikke omstøtes etter dekningslovens 5-7, jf. lov om betalingssystemer 4-4.

7 Side 7 av Endelig oppgjør rett til tilbakekall Betalingsoppdrag er endelig når det er belastet eller godskrevet en av Bankens konti i NBO. Norges Bank, Banken eller tredjepart kan ikke kalle tilbake betalingsoppdrag etter dette tidspunktet. Norges Bank kan likevel foreta retting i samsvar med bestemmelsene i avtalens punkt 27. III VEDERLAG FOR KONTOHOLD OG PANT FOR LÅN I NORGES BANK 14. Vederlag Banken skal betale for etablering av avtale og bruk av konti samt for å stille pant for lån i henhold til Norges Banks prisliste. Prislisten kunngjøres for hvert år gjennom rundskriv fra Norges Bank minst én (1) måned før årsskiftet. Norges Bank kan fastsette endringer i prisene med én (1) måneds varsel ved kunngjøring gjennom rundskriv. Vederlaget knyttet til Bankens kontohold og deltakelse i betalingsoppgjør samt faste vederlag for pantsettelse for lån forfaller til betaling månedlig og betales ved at Norges Bank belaster Bankens konto. Norges Bank vil fakturere Banken særskilt for behandling av søknad om godkjenning av verdipapir som pant. 15. Dekning av Norges Banks kostnader i verdipapirregistre Kostnader knyttet til Bankens pantstillelse i verdipapirregistre skal bæres av Banken. Dersom slike kostnader belastes Norges Bank, vil Norges Bank fakturere kostnadene videre til Banken. IV PANT FOR LÅN I NORGES BANK 16. Innledende bestemmelser Bankens adgang til lån i Norges Bank reguleres i forskrift om bankers adgang til lån og innskudd i Norges Bank og av bestemmelsene i dette avsnittet. Dersom Banken deltar i SCP-ordningen, blir også adgangen til lån mot pant regulert i Avtale om finansiell sikkerhetsstillelse for annen banks lån i Norges Bank. Norges Bank kan bestemme at verdipapirer ikke gir låneverdi i en gitt periode før forfall eller uttrekk. Banken skal påse at verdipapirer som er pantsatt til fordel for Norges Bank, ikke er belånt i denne perioden. Nærmere regler om dette kunngjøres gjennom rundskriv fra Norges Bank. 17. Pantekravets størrelse Norges Banks maksimale krav mot Banken innenfor denne avtalen tilsvarer NOK.. (5 mrd. / 50 mrd. / 500 mrd avhengig av bankens forvaltningskapital eller til et høyere beløp etter Bankens ønske)

8 Side 8 av 13 Denne bestemmelsen gjelder ikke når Bankens lån er sikret med pant i innskudd i annen sentralbank (SCP-ordningen) eller innskudd i Norges Bank. 18. Panteerklæring Banken er innforstått med at pantet, herunder midler som er utbetalt ved forfall, avdrag eller uttrekning av pantsatte verdipapirer, skal benyttes som sikkerhet for Norges Banks nåværende og fremtidige krav på tilbakebetaling av hovedstol, renter, forsinkelsesrenter, gebyrer og kostnader knyttet til realisasjon av pantet. 19. Bankens disposisjonsrett Aktiva som Banken har stilt som sikkerhet for lån i Norges Bank, kan ikke benyttes som pant overfor tredjemenn. Banken kan heller ikke disponere pantet uten skriftlig samtykke fra Norges Bank. 20. Norges Banks disposisjonsrett Norges Bank kan bare benytte pantet til dekning av de krav som er angitt i punkt 17. Dekningen skal skje i samsvar med vilkårene i punktene Avdrag og innfrielse Utbetalinger i forbindelse med forfall, avdrag eller uttrekning av verdipapirer som er stilt som pant for lån i Norges Bank, inngår i Norges Banks panterett og skal godskrives den konto som Norges Bank bestemmer. 22. Renter Banken disponerer over utbetalte renter på pantsatte verdipapirer. 23. Mislighold og offentlig administrasjon, mv Innenfor rammen av denne avtalen har Norges Bank rett til å inndrive sine krav mot Banken ved å sluttavregne mot Banken og til å tiltre og realisere pantet dersom Banken: a) misligholder sine forpliktelser overfor Norges Bank til å betale tilbake lån og renter på lån, b) er satt under offentlig administrasjon eller det er åpnet konkurs hos Banken, eller c) det er besluttet suspensjon av eller begrensning i Bankens låneadgang etter bestemmelsene i forskrift om bankers adgang til lån og innskudd i Norges Bank. 24. Sluttavregning Dersom vilkårene i punkt 23 foreligger, kan Norges Bank dekke sine krav mot Banken etter denne avtalen ved avregning mot Bankens innskudd i Norges Bank, herunder F-innskudd. Deltar

9 Side 9 av 13 Banken i SCP-ordningen, kan Norges Bank også dekke sine krav mot innskudd i Sveriges riksbank og/eller Danmarks Nationalbank som er stilt som pant for lån i Norges Bank. Innskudd på Bankens pantekonto i Norges Bank som er stilt som sikkerhet for lån i Danmarks Nationalbank og/eller Sveriges riksbank, kan ikke inngå i sluttavregningen. 25. Realisasjon av pant, mv Dersom vilkårene i punkt 22 foreligger, kan Norges Bank omgående og uten ytterligere samtykke fra Banken realisere pant registrert i norsk eller utenlandsk verdipapirregister og pantsatte innskudd i Danmarks Nationalbank og/eller i Sveriges riksbank. Pantet skal brukes til dekning av de krav som er nevnt i punkt 17 i denne Avtalen. Verdifastsettelse, realisasjon og eventuelt sluttoppgjør mellom Banken og Norges Bank skal skje på kommersielt rimelige vilkår. For pantsatte innskudd i utlandet skal sluttoppgjøret baseres på den valutakursen som oppnås hos en uavhengig megler på tidspunktet for realisasjon av pantet. Ved undertegning av denne avtalen gir Banken Norges Bank ugjenkallelig fullmakt til å gi kontofører, verdipapirregister og megler de instrukser som er nødvendige for å realisere pantet. Dersom Banken er satt under offentlig administrasjon (bank med hovedsete i Norge) eller det er åpnet konkurs i Banken (bank med hovedsete i annen stat), skal Norges Bank varsle Banken eller boet før pantet realiseres. 26. Skatteplikt og rapportering Banken skal på anmodning fra Norges Bank fylle ut dokumenter som Norges Bank mottar fra utenlandsk verdipapirregister om skatteplikt til andre land, og oversende disse til Norges Bank. Norges Bank skal sende de ferdig utfylte dokumentene til de aktuelle mottagerne. Eventuelle økonomiske tap som Banken påføres som følge av feilaktig eller mangelfull utfylling av dokumentene, skal bæres av Banken. V RETTINGS- OG ERSTATNINGSANSVAR 27. Retting av konto Dersom Norges Bank har godskrevet feil konto eller korrekt konto med uriktig beløp, kan Norges Bank rette feilen uten å varsle Banken på forhånd hvis rettingen skjer innen utløpet av den tredje hele virkedagen etter at den uriktige godskriften fant sted. Etter utløpet av denne fristen skal Norges Bank innhente skriftlig samtykke fra Banken før retting foretas. Dersom Norges Bank har foretatt uriktig belastning av Bankens konti, skal Norges Bank rette slike feil uten ugrunnet opphold. Norges Bank skal gi Banken skriftlig melding om retting etter denne bestemmelsen.

10 Side 10 av Erstatningsansvar Norges Bank er ansvarlig for direkte tap, for eksempel rentetap, som skyldes at Norges Bank har gjennomført betalingsoppdrag feilaktig eller forsinket. Norges Banks ansvar for annet direkte tap enn rentetap gjelder likevel ikke dersom Norges Bank godtgjør at feilen eller forsinkelsen skyldes en hindring som ligger utenfor Norges Banks kontroll, og som Norges Bank ikke med rimelighet kunne ventes å ta i betraktning på avtaletidspunktet eller unngå eller overvinne følgene av på senere tidspunkt. Ansvarsfrihet gjelder så lenge hindringene foreligger. Ved feil som skyldes grov uaktsomhet eller forsett fra Norges Banks side, er Norges Bank også ansvarlig for indirekte tap. 29. Lemping av Norges Banks ansvar Hvis Banken har medvirket til feil eller forsinkelse, kan Norges Banks ansvar etter avtalens punkt 27 lempes eller falle bort. VI Sanksjoner 30. Gebyrer Norges Bank kan ilegge Banken gebyr hvis den ikke har dekning for sin betalingsforpliktelse i oppgjøret av avregninger innen fristene som er fastsatt i driftsmønsteret for NBO. Norges Bank kan ilegge Banken gebyr hvis den ikke tilbakebetaler lån som ytes innenfor SCPordningen innen fristen som er fastsatt i driftsmønsteret for NBO. Norges Bank kan ilegge Banken gebyr hvis verdipapirer som er pantsatt til fordel for Norges Bank, er belånt på tidspunkt der det etter punkt 16, annet ledd, ikke gir låneverdi. Norges Bank kan gjøre endringer i gebyrene med én (1) måneds varsel. Endringer av gebyrer kunngjøres gjennom rundskriv. Ilagte gebyrer belastes Bankens konto i Norges Bank. VII OPPSIGELSE OG OPPHØR 31. Oppsigelse og opphør Avtalen kan helt eller delvis sies opp med én (1) måneds varsel fra hver av partene. Oppsigelse fra Norges Banks side skal være saklig begrunnet. Banken skal gi Norges Bank melding om endring av selskapsform, fusjon eller fisjon senest én (1) måned før endringen iverksettes. Norges Bank kan si opp avtalen med virkning fra tidspunktet for iverksettelsen av endringen.

11 Side 11 av 13 Ved vesentlig mislighold av avtalen kan hver av partene suspendere avtalen for en angitt periode, eller heve avtalen med umiddelbar virkning. Avtalen opphører med umiddelbar virkning dersom Banken settes under offentlig administrasjon eller insolvensbehandling. VIII ANDRE BESTEMMELSER 32. Beredskapskonto Banken kan opprette en beredskapskonto i Norges Bank dersom den ikke deltar i betalingsoppgjørene i NBO. Beredskapskontoen kan ikke benyttes til oppgjør av betalingsoppdrag før den aktiviseres. Norges Bank kan aktivisere kontoen etter skriftlig anmodning fra Banken. Vedlagte søknadsskjema om aktivisering av beredskapskonto benyttes, jf. vedlegg 1. Norges Bank vil aktivisere beredskapskontoen etter en vurdering av søknaden. Norges Bank fastsetter nærmere bestemmelser om hvordan Banken kan disponere over beredskapskontoen og hvordan Banken skal få tilgang til kontoinformasjon. Bestemmelsene gjøres kjent gjennom rundskriv fra Norges Bank. Etter at beredskapskonto er aktivisert, må Banken beslutte om den skal opprette ordinær konto i Norges Bank eller i en annen oppgjørsbank. Norges Bank skal ha melding om Bankens beslutning innen fjorten (14) dager etter at beredskapskontoen er aktivisert. 33. Melding til EFTA Norges Bank kan gi EFTAs overvåkingsorgan de opplysninger om Banken som er nødvendig for å oppfylle krav til melding etter lov om betalingssystemer Lovvalg og tvisteløsning Partenes rettigheter og plikter etter denne avtalen reguleres av norsk rett. Tvist om forståelsen av vilkårene i denne avtalen skal søkes løst ved forhandlinger. Hvis forhandling ikke fører frem innen tre (3) måneder, skal tvisten løses ved ordinær domstolsbehandling. Partene vedtar Oslo som verneting. 35. Ikrafttredelse Denne avtalen trer i kraft på det tidspunktet nytt oppgjørssystem i Norges Bank settes i drift i Dersom avtalen inngås etter dette tidspunktet, trer avtalen i kraft når den er undertegnet. For banker som inngår avtale om beredskapskonto, jf. punkt 32, trer avtalen i kraft når beredskapskontoen aktiviseres av Norges Bank etter anmodning fra Banken.

12 Side 12 av 13

13 Side 13 av 13 Vedlegg: Anmodning om aktivisering av beredskapskonto...(navn på Banken) ber om at bankens beredskapskonto i Norges Bank blir aktivisert med virkning fra...(dato). Banken vil delta i følgende oppgjør i NBO (kryss av) Avregning fra NICS Verdipapiroppgjør (VPS) Derivatoppgjør Kredittsikringsoppgjør SWIFT-bruttoppgjør Annet (beskrevet i rundskriv fra Norges Bank) Sted og dato For Banken

Side 1 av 14. Vilkår for kontohold, pantsettelse og deltakelse i Norges Banks oppgjørssystem (NBO)

Side 1 av 14. Vilkår for kontohold, pantsettelse og deltakelse i Norges Banks oppgjørssystem (NBO) Side 1 av 14 Vilkår for kontohold, pantsettelse og deltakelse i Norges Banks oppgjørssystem (NBO) Side 2 av 14 1 Innledende bestemmelser... 3 1.1 Virkeområde... 3 1.2 Endring i vilkårene mv.... 3 1.3 Definisjoner...

Detaljer

AVTALE OM OPPGJØR AV AVREGNINGER FRA VERDIPAPIRSENTRALEN ASA (VPS) MELLOM XXXXXX BANK ASA (banken) OG NORGES BANK

AVTALE OM OPPGJØR AV AVREGNINGER FRA VERDIPAPIRSENTRALEN ASA (VPS) MELLOM XXXXXX BANK ASA (banken) OG NORGES BANK AVTALE OM OPPGJØR AV AVREGNINGER FRA VERDIPAPIRSENTRALEN ASA (VPS) MELLOM XXXXXX BANK ASA (banken) OG NORGES BANK I INNLEDENDE BESTEMMELSER 1. Avtalens omfang og definisjoner Avtalen gjelder etablering

Detaljer

AVTALE OM OPPGJØR AV AVREGNINGER FRA VERDIPAPIRSENTRALEN ASA (VPS) MELLOM. (verdipapirforetaket) OG NORGES BANK

AVTALE OM OPPGJØR AV AVREGNINGER FRA VERDIPAPIRSENTRALEN ASA (VPS) MELLOM. (verdipapirforetaket) OG NORGES BANK AVTALE OM OPPGJØR AV AVREGNINGER FRA VERDIPAPIRSENTRALEN ASA (VPS) MELLOM (verdipapirforetaket) OG NORGES BANK I INNLEDENDE BESTEMMELSER 1. Avtalens omfang og definisjoner Avtalen gjelder etablering og

Detaljer

Regler for avregning og oppgjør av transaksjoner som inngår i Norwegian Interbank Clearing System (NICS)

Regler for avregning og oppgjør av transaksjoner som inngår i Norwegian Interbank Clearing System (NICS) Regler for avregning og oppgjør av transaksjoner som inngår i Norwegian Interbank Clearing System (NICS) Fastsatt av styret i NICS Operatørkontor 06.07.2010 etter behandling i Bransjestyre bank og betalingsformidling

Detaljer

Regler om innenlandske kreditoverføringer mellom banker

Regler om innenlandske kreditoverføringer mellom banker Regler om innenlandske kreditoverføringer mellom banker Fastsatt av Bankforeningens Servicekontor 5. desember 1995 og Sparebankforeningens Servicekontor 28. november 1995. Reglene trådte i kraft 1. juni

Detaljer

Ikrafttreden: 1. mars 2016 Versjon: 1.2 Publisert 29. februar 2016. VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner

Ikrafttreden: 1. mars 2016 Versjon: 1.2 Publisert 29. februar 2016. VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner VPO NOK Regelverket Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner 1 Kort om VPO NOK VPO NOK er et verdipapiroppgjørssystem for Avregning og Oppgjør av handler i finansielle instrumenter i norske

Detaljer

Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål

Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål 1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner 1.1 Disse Generelle Vilkårene fastsetter innskuddsvilkårene

Detaljer

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner VPO NOK Regelverket Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner 1 Kort om VPO NOK VPO NOK er et verdipapiroppgjørssystem for Avregning og Oppgjør av handler i finansielle instrumenter i norske

Detaljer

Regler om straksoverføringer Fastsatt 03.05.2012 av Bransjestyre betalingsformidling og infrastruktur i FNO Servicekontor

Regler om straksoverføringer Fastsatt 03.05.2012 av Bransjestyre betalingsformidling og infrastruktur i FNO Servicekontor Regler om straksoverføringer Fastsatt 03.05.2012 av Bransjestyre betalingsformidling og infrastruktur i FNO Servicekontor 1 Reglenes omfang og virkeområde Reglene gjelder for kreditoverføringer i norske

Detaljer

Regler for forholdet mellom oppgjørsbanker for nivå 2 og NICS

Regler for forholdet mellom oppgjørsbanker for nivå 2 og NICS Regler for forholdet mellom oppgjørsbanker for nivå 2 og NICS Fastsatt 10.11.2011 av styret i NICS Operatørkontor etter behandling i Bransjestyre bank og betalingsformidling i FNO Servicekontor 04.11.2011.

Detaljer

Spareavtale for tegning i SEB

Spareavtale for tegning i SEB Returadresse: SEB Postboks 1843 Vika 0123 OSLO Telefon: 22 82 70 00 Faks: 22 82 67 90 Spareavtale for tegning i SEB Generell informasjon Etternavn, fornavn: Personnummer (11 siffer): Tlf privat: Tlf arbeid:

Detaljer

Besøks- og postadresse: Karl Johans gate 16 B 0154 Oslo. Telefon: +47 23 31 85 00 Org.N.: NO974 344 815 Kontonr: 1602.48.98125

Besøks- og postadresse: Karl Johans gate 16 B 0154 Oslo. Telefon: +47 23 31 85 00 Org.N.: NO974 344 815 Kontonr: 1602.48.98125 3 Besøks- og postadresse: Karl Johans gate 16 B 0154 Oslo Telefon: +47 23 31 85 00 Org.N.: NO974 344 815 Kontonr: 1602.48.98125 Verdipapirforetak som ikke er kredittinstitusjon kan bare yte kreditt i

Detaljer

Felles varslingskrav for aktørene i NICS. (Norwegian Interbank Clearing System)

Felles varslingskrav for aktørene i NICS. (Norwegian Interbank Clearing System) Felles varslingskrav for aktørene i NICS (Norwegian Interbank Clearing System) 2014 Vedtatt av styret i NICS Operatørkontor 20. oktober 2011. Sist endret 2. januar 2014 Innhold: 1 Om Felles Varslingskrav

Detaljer

Norges Banks oppgjørssystem, sikkerhet for bankenes lån og kontohold for staten

Norges Banks oppgjørssystem, sikkerhet for bankenes lån og kontohold for staten Norges Banks oppgjørssystem, sikkerhet for bankenes lån og kontohold for staten Årsrapport 2012 Innhold 1 Introduksjon... 3 2 Oppgjørstjenester for bankene... 5 2.1 Innledning... 5 2.2 Sentrale aktører

Detaljer

NORGES BANKS OPPGJØRSSYSTEM

NORGES BANKS OPPGJØRSSYSTEM NORGES BANKS OPPGJØRSSYSTEM Årsrapport 214 MARKEDER OG BANKTJENESTER INTERBANKOPPGJØR Innhold Oppsummering og hovedpunkter...3 Formål...3 Kontohold og betalingsoppgjør...3 Bankenes sikkerhet for lån...3

Detaljer

oppgjørssystem Rammevilkår, funksjoner og oppgaver med Norges Banks oppgjørssystem Bankenes sikkerhetsstillelse for lån Kontohold for staten Juni 2014

oppgjørssystem Rammevilkår, funksjoner og oppgaver med Norges Banks oppgjørssystem Bankenes sikkerhetsstillelse for lån Kontohold for staten Juni 2014 Norges Banks oppgjørssystem Rammevilkår, funksjoner og oppgaver med Norges Banks oppgjørssystem Bankenes sikkerhetsstillelse for lån Kontohold for staten Innhold 1 Innledning...3 2 Betalingssystemet...3

Detaljer

AVTALE BYTTE AV STATSPAPIRER MOT OBLIGASJONER MED FORTRINNSRETT / GJENKJØPSAVTALE MELLOM. (banken eller kredittforetaket) (org.nr.

AVTALE BYTTE AV STATSPAPIRER MOT OBLIGASJONER MED FORTRINNSRETT / GJENKJØPSAVTALE MELLOM. (banken eller kredittforetaket) (org.nr. 3.12.2008 AVTALE OM BYTTE AV STATSPAPIRER MOT OBLIGASJONER MED FORTRINNSRETT / GJENKJØPSAVTALE MELLOM (banken eller kredittforetaket) (org.nr.) OG STATEN VED FINANSDEPARTEMENTET 1. Formål Avtalen gjelder

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE. Ordningen med bytte av statskasseveksler mot obligasjoner med fortrinnsrett

ANBUDSINNBYDELSE. Ordningen med bytte av statskasseveksler mot obligasjoner med fortrinnsrett ANBUDSINNBYDELSE Ordningen med bytte av statskasseveksler mot obligasjoner med fortrinnsrett Mandag 18. mai 2009 holdes det hollandsk auksjon i bytteordningen av statskasseveksler mot obligasjoner med

Detaljer

KUNDEAVTALE A Integrert Handels- og Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset )

KUNDEAVTALE A Integrert Handels- og Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset ) Clearingmedlem ( Medlemmet ) KUNDEAVTALE A Integrert Handels- og Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset ) Kontofører Andre handelskontoer kan ikke knyttes til en Integrert Handels- og

Detaljer

Kundeavtale. mellom. Norsk Helsenett SF, (heretter Leverandøren) (heretter Kunden) POSTNR./POSTSTED TELEFAKS TELEFAKS 73 93 14 80

Kundeavtale. mellom. Norsk Helsenett SF, (heretter Leverandøren) (heretter Kunden) POSTNR./POSTSTED TELEFAKS TELEFAKS 73 93 14 80 Kundeavtale mellom Norsk Helsenett SF (heretter Leverandøren) og (heretter Kunden) KUNDE FORETAKSNUMMER FORETAKSNUMMER NORSK HELSENETT SF 994 598 759 BESØKSADRESSE BESØKSADRESSE Professor Brochs gate 2,

Detaljer

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

Kapittel 1. Innledende bestemmelser Regler om AvtaleGiro Fastsatt av styret i Bankforeningens Servicekontor 14.06.95 og styret i Sparebankforeningens Servicekontor 01.05.95. Reglene trådte i kraft 01.09.95. Reglene er sist endret 10.06.2015

Detaljer

Alminnelige vilkår - Svea DirekteSpar.

Alminnelige vilkår - Svea DirekteSpar. Alminnelige vilkår - Svea DirekteSpar. 1. Om kontoavtalen Lov av 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven) krever at banken inngår en kontoavtale med sine kunder ved opprettelse

Detaljer

En del sentrale bestemmelser i finansavtaleloven som omtales i forelesningene i obligasjonsrett (pengekravsrett) våren 2011

En del sentrale bestemmelser i finansavtaleloven som omtales i forelesningene i obligasjonsrett (pengekravsrett) våren 2011 En del sentrale bestemmelser i finansavtaleloven som omtales i forelesningene i obligasjonsrett (pengekravsrett) våren 2011 1. Virkeområde (1) Denne loven gjelder for avtaler og oppdrag om finansielle

Detaljer

Finansiell stabilitet Avdeling for interbankoppgjør. Norges Banks oppgjørssystem og sikkerhet for bankenes lån. Tjenester for bankene og staten

Finansiell stabilitet Avdeling for interbankoppgjør. Norges Banks oppgjørssystem og sikkerhet for bankenes lån. Tjenester for bankene og staten Finansiell stabilitet Avdeling for interbankoppgjør Norges Banks oppgjørssystem og sikkerhet for bankenes lån Tjenester for bankene og staten Årsrapport 29 Innhold 1 Introduksjon... 3 2 Oppgjørstjenester

Detaljer

Alminnelig regelverk om interbanktransaksjoner ved innenlands betalingsformidling

Alminnelig regelverk om interbanktransaksjoner ved innenlands betalingsformidling Alminnelig regelverk om interbanktransaksjoner ved innenlands betalingsformidling Vedtatt av Sparebankforenings Servicekontor og Bankforeningens Servicekontor nov./des. 1989. Senest endret av styret i

Detaljer

TELEFAKS EMNE: TOTALT ANTALL SIDER INKLUDERT FORSIDEN:

TELEFAKS EMNE: TOTALT ANTALL SIDER INKLUDERT FORSIDEN: TELEFAKS TIL: FIRMA: Bestilling av NUF selskap Firmahjelp FAKSNUMMER: 22 00 80 71 FRA: DATO: EMNE: INSTRUKSJON ANG BESTILLING AV NUF SELSKAP TOTALT ANTALL SIDER INKLUDERT FORSIDEN: Etter avtaler ligger

Detaljer

STANDARDVILKÅR FOR FORBRUKER

STANDARDVILKÅR FOR FORBRUKER STANDARDVILKÅR FOR FORBRUKER Dette er Wipe AS standardvilkår ved avtale med forbruker om rengjøring av bolig, sist revidert den 24. september 2015. Alle våre kunder blir gjort oppmerksomme på at nærværende

Detaljer

TILLEGGSAVTALE TIL R A M M E A V T A L E. av 3.10.2006. mellom. SENTER FOR STATLIG ØKONOMISTYRING og BANKEN. vedrørende STATENS KONSERNKONTOORDNING

TILLEGGSAVTALE TIL R A M M E A V T A L E. av 3.10.2006. mellom. SENTER FOR STATLIG ØKONOMISTYRING og BANKEN. vedrørende STATENS KONSERNKONTOORDNING TILLEGGSAVTALE TIL R A M M E A V T A L E av 3.10.2006 mellom SENTER FOR STATLIG ØKONOMISTYRING og BANKEN vedrørende STATENS KONSERNKONTOORDNING Denne tilleggsavtalen ( Tilleggsavtalen ) er inngått den

Detaljer

Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO

Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO Innhold Vilkår for Debiterte Penger... 3 Artikkel 1. Definisjoner... 3 Artikkel 2. Kontraktsforhold... 3 Artikkel 3. Debiterte Penger... 3 Artikkel 4. Execution Only...

Detaljer

Generelle regler om behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) i SEBs norske virksomheter 1

Generelle regler om behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) i SEBs norske virksomheter 1 Generelle regler om behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) i SEBs norske virksomheter 1 1. Generelt De enkelte enheter som utgjør SEBs norske virksomheter (SEB) er blant annet gjennom lov

Detaljer

Regler om beregning av pris for tilgang til bankenes fellessystemer innen betalingsformidlingen

Regler om beregning av pris for tilgang til bankenes fellessystemer innen betalingsformidlingen Regler om beregning av pris for tilgang til bankenes fellessystemer innen betalingsformidlingen Vedtatt av hovedstyret i Bankforeningens Servicekontor 07.12.94 og av styret i Sparebankforeningens Servicekontor

Detaljer

Eidsiva Marked AS - Standard leveringsbetingelser for elektrisk kraft til bedriftsmarkedet (endret 01.01.2012)

Eidsiva Marked AS - Standard leveringsbetingelser for elektrisk kraft til bedriftsmarkedet (endret 01.01.2012) Eidsiva Marked AS - Standard leveringsbetingelser for elektrisk kraft til bedriftsmarkedet (endret 01.01.2012) 1. Generelt 1.1 Partene og avtaleforholdet Partene i avtaleforholdet er kunden ( Kunden )

Detaljer

DEPOT-/KONTOAVTALE FOR AKSJESPAREKLUBB (side 1 av 6)

DEPOT-/KONTOAVTALE FOR AKSJESPAREKLUBB (side 1 av 6) (side 1 av 6) Godkjent attestert kopi av legitimasjon må legges ved for samtlige deltagere. Depot-/kontohaverne har like store andeler i depotet/på kontoen dersom ingenting annet angis. Nordnet betrakter

Detaljer

WARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER)

WARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) 1 WARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) 1. GENERELT... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 NOTERING AV WARRANTER OG ETN-ER... 3 1.3 KRAV TIL UTSTEDER... 3 1.4 VIRKEOMRÅDE... 3 2. OPPTAKSVILKÅR...

Detaljer

OPPGJØR AV VERDIPAPIR- HANDLER I VPS

OPPGJØR AV VERDIPAPIR- HANDLER I VPS OPPGJØR AV VERDIPAPIR- HANDLER I VPS VPS OPPGJØR AV VERDIPAPIRHANDLER I VPS GENERELLE FORHOLD Et særtrekk ved infrastrukturen for verdipapirhandler i Norge er at VPS dekker funksjoner som i andre land

Detaljer

Om utfylling av maler for avrop på rammeavtaler om betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten

Om utfylling av maler for avrop på rammeavtaler om betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Om utfylling av maler for avrop på rammeavtaler om betalingsformidlings- og kontoholdstjenester 1. INNLEDNING Etter 17 i Reglement for økonomistyring i staten skal virksomhetene benytte felles standarder

Detaljer

Avtale. om tilrettelegging for ferdsel med hest på fremmed grunn (U2-3)

Avtale. om tilrettelegging for ferdsel med hest på fremmed grunn (U2-3) Denne avtalen er et samarbeid mellom Norges Bondelag, Norsk Hestesenter, Norges Rytterforbund, Norges Skogeierforbund og Det Norske Travselskap. Utgiver er uten ansvar som følge av feil ved avtalen eller

Detaljer

RAPPORT OM FINANSIELL INFRASTRUKTUR 2014 ANNA GRINAKER, ASS. DIREKTØR ENHET FOR FINANSIELL INFRASTRUKTUR OSLO, 22. MAI 2014

RAPPORT OM FINANSIELL INFRASTRUKTUR 2014 ANNA GRINAKER, ASS. DIREKTØR ENHET FOR FINANSIELL INFRASTRUKTUR OSLO, 22. MAI 2014 RAPPORT OM FINANSIELL INFRASTRUKTUR 2014 ANNA GRINAKER, ASS. DIREKTØR ENHET FOR FINANSIELL INFRASTRUKTUR OSLO, 22. MAI 2014 Finansiell infrastruktur 2014 Rapporten er del av Norges Banks arbeid med å fremme

Detaljer

Avtale om levering av. abonnement av kunngjøringer fra Brønnøysundregistrene

Avtale om levering av. abonnement av kunngjøringer fra Brønnøysundregistrene Avtale om levering av abonnement av kunngjøringer fra Brønnøysundregistrene 1. Avtalepartene Avtalepartene er Brønnøysundregistrene som ansvarlig for kunngjøringsdatabasen, og (organisasjonsnummer xxx

Detaljer

Tegningsblankett for barn/umyndige

Tegningsblankett for barn/umyndige Kundeservice hjelper deg» Du kan ringe Kundeservice på telefon 04001, hverdager mellom kl 8 21 (fredag 8-17), eller sende en e-post til kundeservice@skagenfondene.no. Du kan også gjerne besøke et av våre

Detaljer

Alminnelig regelverk om ansvarsregulering mellom banker ved betalingsformidling

Alminnelig regelverk om ansvarsregulering mellom banker ved betalingsformidling Alminnelig regelverk om ansvarsregulering mellom banker ved betalingsformidling Fastsatt av hovedstyret i Bankforeningens Servicekontor 8. desember 1998 og styret i Sparebankforeningens Servicekontor 10.

Detaljer

Avtale om arkivtjeneste

Avtale om arkivtjeneste Avtale om arkivtjeneste Avtale om arkivtjeneste er inngått mellom: Hedmark fylkeskommune, Serviceenhet Arkiv (heretter kalt Leverandør) og Interkommunal arkivordning Øst IKS (IKA Øst), org.nr.. (heretter

Detaljer

Skadeforsikringsselskapet. Borettslagenes Sikringsordning AS

Skadeforsikringsselskapet. Borettslagenes Sikringsordning AS 2014-09-17 Standardvilkår for Skadeforsikringsselskapet Borettslagenes Sikringsordning AS Gjelder fra 1.1.2015 C:\Users\ilb\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\HAOJ3EDK\SBS

Detaljer

Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester

Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester SSA-R 2015 Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester Statens standardavtale SSA-R SSA R juli 2015 Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester

Detaljer

Vilkår for Cash Margin DEGIRO

Vilkår for Cash Margin DEGIRO Vilkår for Cash Margin DEGIRO Innhold Vilkår for cash margin... 3 1. Definisjoner... 3 2. Kontraktsforhold... 3 2.1 Godkjenning... 3 2.2 Kredittopplysningsbyrå... 3 2.3 Ytterligere informasjon om investeringstjenester...

Detaljer

R-104/2007 04/1147 C TS/GFE 30.10.2007. Retningslinjer for oppgjørskonti i konsernkontosystemet i Norges Bank

R-104/2007 04/1147 C TS/GFE 30.10.2007. Retningslinjer for oppgjørskonti i konsernkontosystemet i Norges Bank Rundskriv Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-104/2007 04/1147 C TS/GFE 30.10.2007 Retningslinjer for oppgjørskonti i konsernkontosystemet i Norges Bank 1. Innledning Statlige

Detaljer

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale)

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) mellom BS KJØKKENINFO (heretter kalt BS) og (heretter

Detaljer

youngbank.no - for deg mellom 10 og 17 år Fra 30.8.15 22.06.2015

youngbank.no - for deg mellom 10 og 17 år Fra 30.8.15 22.06.2015 youngbank.no - for deg mellom 10 og 17 år Fra 30.8.15 22.06.2015 Sparing Brukskonto 0,02 % Sparekonto - MoneyBox 2,00 % 2,50 % 6 frie uttak pr. år + fjorårets rente Utover dette 2% uttaksgebyr Kort Uttak

Detaljer

Avtalevilkår for Egoria Televakt

Avtalevilkår for Egoria Televakt Online Services AS Telefon: 55 70 64 40 Postboks 219 Sentrum Telefaks: 55 32 73 91 NO-5804 BEREN E-post: post@egoria.no NO 988 914 754 MVA Internett: www.egoria.no Avtalevilkår for Televakt (heretter kalt

Detaljer

Avtale om kontroll av krediteringstransaksjoner og distribusjon av informasjon som grunnlag for slik kontroll

Avtale om kontroll av krediteringstransaksjoner og distribusjon av informasjon som grunnlag for slik kontroll Avtale om kontroll av krediteringstransaksjoner og distribusjon av informasjon som grunnlag for slik kontroll Vedtatt av Bransjestyre bank og betalingsformidling i Finansnæringens Servicekontor den 25.

Detaljer

AVTALE OM ANSVARLIG LÅN

AVTALE OM ANSVARLIG LÅN AVTALE OM ANSVARLIG LÅN mellom Viking Håndballklubb (heretter benevnt Låntaker) og Stavanger kommune (heretter benevnt Långiver) Avtale om ansvarlig lån Lavangen kommune 2 1.0 LÅNEBELØP OG FORMÅL 1.1 Lånebeløpet

Detaljer

Innholdsfortegnelse... 3 Oversikt over tabeller og figurer... 9 Forord... 11

Innholdsfortegnelse... 3 Oversikt over tabeller og figurer... 9 Forord... 11 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 Oversikt over tabeller og figurer... 9 Forord... 11 Kapittel I. Introduksjon... 13 1. Bakgrunn... 13 2. Betalingssystemet i Norge... 13 3. Systemer for betalingstjenester...

Detaljer

TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON

TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON KUNDEOPPLYSNINGER FIRMANAVN POSTANDRESSE GATEADRESSE PORTNUMMER/STED/LAND TELEFON/MOBIL E-PORT ORGANISASJONSNUMMER VPS-KONTO Opprett ny VPS-konto Jeg ønsker endringsmeldinger

Detaljer

Norges Bank Finansiell stabilitet Avdeling for interbankoppgjør. Norges Banks oppgjørssystem (NBO) Tjenester for bankene og staten.

Norges Bank Finansiell stabilitet Avdeling for interbankoppgjør. Norges Banks oppgjørssystem (NBO) Tjenester for bankene og staten. Norges Bank Finansiell stabilitet Avdeling for interbankoppgjør Norges Banks oppgjørssystem (NBO) Tjenester for bankene og staten Årsrapport 26 26. april 27 2 Innhold 1. Introduksjon til Norges Banks oppgjørssystem...3

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR RAMMEAVTALE FOR HANDEL MED IKKE- STANDARDISERTE OPSJONS- OG TERMINKONTRAKTER (ELSERTIFIKAT)

GENERELLE VILKÅR FOR RAMMEAVTALE FOR HANDEL MED IKKE- STANDARDISERTE OPSJONS- OG TERMINKONTRAKTER (ELSERTIFIKAT) GENERELLE VILKÅR FOR RAMMEAVTALE FOR HANDEL MED IKKE- STANDARDISERTE OPSJONS- OG TERMINKONTRAKTER (ELSERTIFIKAT) 1 RAMMEAVTALENS VIRKEOMRÅDE Rammeavtalen skal uten at det er nødvendig å henvise til Rammeavtalen

Detaljer

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser.

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser. Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Dryppvanning AS. 1. Generelt Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene gjelder alle leveranser fra Dryppvanning AS («Selger») til kunder («Kjøper»). De

Detaljer

Generelle forretningsvilkår arbeidsleie

Generelle forretningsvilkår arbeidsleie Generelle forretningsvilkår arbeidsleie Sammen med Oppdragsbekreftelsen gjelder disse Generelle forretningsvilkår arbeidsleie som People4you utfører for oppdragsgivere, om ikke annet uttrykkelig er avtalt

Detaljer

1 Stryn 01.04.16 -Org-nr- 997659953 - kundeservice@backtostart.no

1 Stryn 01.04.16 -Org-nr- 997659953 - kundeservice@backtostart.no 1. Definisjoner, generelt STANDARDVILKÅR FOR KJØP AV LISENS TIL Å TILBY TRENINGSKONSEPTER FRA BACK TO START Gjeldende fra 1. april 2016 1.1 Back to Start har utviklet treningskonseptene BasisBall Raw,

Detaljer

WARRANTREGLENE (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER)

WARRANTREGLENE (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) WARRANTREGLENE (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 NOTERING AV WARRANTER OG FINANSIELLE SERTIFIKATER... 2 1.3 KRAV TIL UTSTEDER... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2 2.

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE OG Avtaleperiode: ---------- 31.12.2016 Innhold 1 FORMÅL... 3 2 AVTALENS PARTER... 3 3 DEFINISJONER... 4 4 FULLMAKT... 4 5 INFORMASJON... 4 6 GJENSIDIGE RETTIGHETER

Detaljer

VILKÅR FOR HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER PÅ INTERNETT GJENNOM NORNE SECURITIES AS PÅ SKUE SPAREBANKS NETTBANKLØSNING

VILKÅR FOR HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER PÅ INTERNETT GJENNOM NORNE SECURITIES AS PÅ SKUE SPAREBANKS NETTBANKLØSNING VILKÅR FOR HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER PÅ INTERNETT GJENNOM NORNE SECURITIES AS PÅ SKUE SPAREBANKS NETTBANKLØSNING KONTAKTINFORMASJON Navn: Norne Securities AS Organisasjonsnummer: 992 881 828 Besøksadresse:

Detaljer

VEDLEGG 2 UTBETALINGER

VEDLEGG 2 UTBETALINGER VEDLEGG 2 UTBETALINGER 1. BETALINGSINSTRUMENT 1.1 Bankens betalingsformidling vedrørende utbetalinger i Statens konsernkontoordning skal utføres i henhold til dette Vedlegg 2 samt øvrige Vedlegg, samt

Detaljer

1 Avtalens omfang Avtalen omfatter alle saker som er til innfordring, herunder til oppfølgning, inkasso, rettslig inkasso og overvåkning.

1 Avtalens omfang Avtalen omfatter alle saker som er til innfordring, herunder til oppfølgning, inkasso, rettslig inkasso og overvåkning. Standardvilkår for INKASSOAVTALE mellom kunde og Kredeni AS - for tjenester levert av Kredeni AS, orgnr 914 153 131, med inkassobevilling i medhold av inkassoloven av 13.mai 1988 nr.2624 annet ledd, jf.

Detaljer

Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere

Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Sak 2015/1038 Avtale om Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Ruter As Organisasjonsnummer: 991 609 407 (Heretter kalt Oppdragsgiver) og

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring på personer i alderen 18 til og med 66 år. En forsikringsavtale kan bare

Detaljer

www.uk.no Generelle kontraktsbestemmelser for utførelse av uavhengig kontroll

www.uk.no Generelle kontraktsbestemmelser for utførelse av uavhengig kontroll www.uk.no Generelle kontraktsbestemmelser for utførelse av uavhengig kontroll 1. Formål Dette avtaledokument beskriver de generelle avtalevilkår mellom oppdragsgiver(tiltakshaver/byggherre) og kontrollforetak

Detaljer

rxd nusuanken Låneavtale - Alminnelige vilkår Kommune - Videretildeling Saksnr.: 16717036 Utskriftsdato: 11.09.2015

rxd nusuanken Låneavtale - Alminnelige vilkår Kommune - Videretildeling Saksnr.: 16717036 Utskriftsdato: 11.09.2015 rxd nusuanken Låneavtale - Alminnelige vilkår Kommune - Videretildeling Saksnr.: 16717036 Utskriftsdato: 11.09.2015 Undertegnede Balsfjord kommune, org.nr. 940208580, erkjenner å skylde Husbanken, org.nr.

Detaljer

Vilkår og betingelser for bruk av deltager.no for Arrangører:

Vilkår og betingelser for bruk av deltager.no for Arrangører: Vilkår og betingelser for bruk av deltager.no for Arrangører: Her finner du vilkår og betingelser for bruk av tjenesten Deltager.no. Aksept av de vilkår og betingelser som foreligger på det gjeldende tidspunkt

Detaljer

VPS Regelverk. for. registrering av finansielle instrumenter

VPS Regelverk. for. registrering av finansielle instrumenter VPS Regelverk for registrering av finansielle instrumenter Innholdsfortegnelse: 1 INNLEDNING... 4 1.1 Oversikt... 4 1.2 Fastsettelse av nærmere regler for VPS... 4 2 HOVEDTREKKENE VED ORGANISERINGEN AV

Detaljer

Børsnoterte råvarer (ETC-er) (Opptaksregler og løpende forpliktelser)

Børsnoterte råvarer (ETC-er) (Opptaksregler og løpende forpliktelser) Børsnoterte råvarer (ETC-er) (Opptaksregler og løpende forpliktelser) 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 KRAV TIL BØRSNOTERTE RÅVARER... 2 1.3 KRAV TIL UTSTEDER... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2 2. OPPTAKSVILKÅR...

Detaljer

Knut Sandal, Norges Bank. Seminar om betalingssystemer og IKT i finanssektoren arrangert av Finanstilsynet og Norges Bank, 3.

Knut Sandal, Norges Bank. Seminar om betalingssystemer og IKT i finanssektoren arrangert av Finanstilsynet og Norges Bank, 3. Knut Sandal, Norges Bank Seminar om betalingssystemer og IKT i finanssektoren arrangert av Finanstilsynet og Norges Bank, 3. mai 2012 Agenda Oversikt over betalingssystemet Norges Banks ansvar på betalingsområdet

Detaljer

TILSLUTNINGSAVTALE FOR Mediasite Tjeneste

TILSLUTNINGSAVTALE FOR Mediasite Tjeneste TILSLUTNINGSAVTALE FOR Mediasite Tjeneste Mellom UNINETT AS ("UNINETT") og INSTITUSJON INN HER ("Virksomheten") heretter samlet omtalt som "Partene", er det i dag inngått følgende avtale ("Avtalen"): 1/6

Detaljer

RAMMEAVTALE MELLOM DET KONGELIGE UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENT (UFD) OG UNINETT FAS AS

RAMMEAVTALE MELLOM DET KONGELIGE UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENT (UFD) OG UNINETT FAS AS RAMMEAVTALE MELLOM DET KONGELIGE UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENT (UFD) OG UNINETT FAS AS FOR LEVERANSE AV Teknisk drift av TROFAST-tjenere for høgskolene Rammeavtale om teknisk drift av TROFAST-tjenere

Detaljer

Del B av kontoavtalen:

Del B av kontoavtalen: Del B av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingsoppdrag - forbrukerforhold Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når avtalens formål for denne

Detaljer

Statens standardavtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved anskaffelse av IT av mindre omfang

Statens standardavtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved anskaffelse av IT av mindre omfang Statens standardavtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved anskaffelse av IT av mindre omfang Denne avtalen er inngått mellom: Avtalen omfatter: Som del av avtalen følger: Oslo og Akershus fylkeskommune

Detaljer

SØKNADSSKJEMA TESTSENTER NORSK TEST/BÅTFØRERPRØVEN

SØKNADSSKJEMA TESTSENTER NORSK TEST/BÅTFØRERPRØVEN SØKNADSSKJEMA TESTSENTER NORSK TEST/BÅTFØRERPRØVEN Gjelder som underlag for behandling av søknad sammen med signert Autorisasjonsavtale. OM ORGANISASJONEN 1. Organisasjonens navn FYLL UT SÅ NØYAKTIG SOM

Detaljer

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH 1. Generelt 1.1 Disse generelle salgs- og leveringsbetingelser ("Vilkårene") gjelder for alle tjenester som ytes fra KGH til Kunden, med mindre noe annet

Detaljer

Blankett for tegning og innløsning

Blankett for tegning og innløsning Blankett for tegning og innløsning Blanketten sendes: Arctic Fund Management AS E-post*: fundinvestor.afm@arctic.com P.O.Box 1833 Vika, NO-0123 OSLO *Merk at e-post blir behandlet etter tidspunkt for mottak,

Detaljer

Følgebrev til kontrakt mellom «NAVN_KONTRAKT_PART» og Rikskonsertene

Følgebrev til kontrakt mellom «NAVN_KONTRAKT_PART» og Rikskonsertene MANAGEMENT «NAVN_KONTRAKT_PART» v/«kpart_kpers_navn» «KPART_KPERS_ADRESSE_KONV» Deres ref: Vår ref: SR/«ANSV_TURNE» «PRODNR» Oslo, 7. januar 2014 Følgebrev til kontrakt mellom «NAVN_KONTRAKT_PART» og Rikskonsertene

Detaljer

SILVER PENSJONSKONTO. Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. februar 2009

SILVER PENSJONSKONTO. Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. februar 2009 SILVER PENSJONSKONTO Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. februar 2009 INNHOLD: Side: 1 Innledning 3 1.1 Om vilkårene 3 1.2 Forsikringens ikrafttredelse 3 1.3 Defi nisjoner 3 2 Forsikringsytelsene 4 2.1

Detaljer

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGSBETINGELSER 1. De her bekreftede betingelser gjelder for alle leveringer fra DEFA Lighting AS dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Ved bestilling bekrefter kunden

Detaljer

FORSVARSDEPARTEMENTETS ALMINNELIGE KO VILK ÅR FOR KONSULENTTJENESTER

FORSVARSDEPARTEMENTETS ALMINNELIGE KO VILK ÅR FOR KONSULENTTJENESTER FORSVARSDEPARTEMENTETS 0 ALMINNELIGE KO VILK ÅR FOR KONSULENTTJENESTER 1. Anvendelsen av kontrakten... 4 2. Oppdragstakers ansvar for oppdraget og utførelsen... 4 2.1 Ansvar... 4 2.2 Oppdragstakers personell...

Detaljer

TILSLUTNINGSAVTALE FOR CAMTASIA RELAY

TILSLUTNINGSAVTALE FOR CAMTASIA RELAY TILSLUTNINGSAVTALE FOR CAMTASIA RELAY Mellom UNINETT AS ("UNINETT") og ("Virksomheten") heretter samlet omtalt som "Partene", er det i dag inngått følgende avtale ("Avtalen"): 1/6

Detaljer

VILKÅR FOR HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER PÅ INTERNETT GJENNOM NORNE SECURITIES AS PÅ SPARESKILLINGSBANKENS NETTBANKLØSNING

VILKÅR FOR HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER PÅ INTERNETT GJENNOM NORNE SECURITIES AS PÅ SPARESKILLINGSBANKENS NETTBANKLØSNING VILKÅR FOR HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER PÅ INTERNETT GJENNOM NORNE SECURITIES AS PÅ SPARESKILLINGSBANKENS NETTBANKLØSNING KONTAKTINFORMASJON Navn: Norne Securities AS Organisasjonsnummer: 992 881

Detaljer

Følgebrev til kontrakt mellom «NAVN_KONTRAKT_PART» og Rikskonsertene

Følgebrev til kontrakt mellom «NAVN_KONTRAKT_PART» og Rikskonsertene LØNNSMOTTAKER «KPART_KPERS_NAVN» «KPART_KPERS_ADRESSE_KONV» Deres ref: Vår ref: SR/«ANSV_TURNE» «PRODNR» Oslo, 7. januar 2014 Følgebrev til kontrakt mellom «NAVN_KONTRAKT_PART» og Rikskonsertene om turneen

Detaljer

LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY

LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY Lisensavtale Buddy LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY BUDDYSAMARBEIDET: mellom Navn: Samarbeidet Buddysamarbeidet Adresse: Telefon: Telefaks: Kontaktperson: Telefon: e-post: og BUDDYMEDLEM:

Detaljer

AVTALE. Kjøp av tjenester

AVTALE. Kjøp av tjenester AVTALE Kjøp av tjenester Avtale om kjøp av tjenester Kjøp av tjenester (vår sak 2014/382) er inngått mellom: nn org nr aaa bbb ccc MVA (heretter kalt Leverandøren) og GRIMSTAD KOMMUNE (heretter kalt Kunden)

Detaljer

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden)

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden) Avtale om leie av medlemssystemet Zubarus er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Kundens underskrift Leverandørens underskrift

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/2. Gjennomføring av handel samt bruk av autogirofullmakt

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/2. Gjennomføring av handel samt bruk av autogirofullmakt ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/2 Klager: X Innklaget: Netfonds Bank ASA Steners gate 2 0184 Oslo Saken gjelder: Gjennomføring av handel samt bruk av autogirofullmakt Etisk Råd er satt med følgende

Detaljer

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester næringsforhold

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester næringsforhold Del C av kontoavtalen: Kontraktsutvalget 25. september 2015 Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester næringsforhold Disse vilkår gjelder for næringsdrivende, det vil si alle som ikke er forbrukere.

Detaljer

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2 Dødsfallsforsikring INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Når forsikringen gjelder... 2 3. Opplysningsplikt ved tegning og konsekvenser av å gi uriktige opplysninger... 2 4. Forbehold om tilpasning

Detaljer

Kontrakt. vedrørende sekretariatsfunksjon for Villreinnemnda for

Kontrakt. vedrørende sekretariatsfunksjon for Villreinnemnda for Kontrakt vedrørende sekretariatsfunksjon for Villreinnemnda for.. Mellom Fylkesmannen i.. og. 1. Parter Følgende parter inngår med dette revidert kontrakt om sekretariatsfunksjon for Villreinnemnda for..:

Detaljer

Veiledning og vilkår

Veiledning og vilkår Veiledning og vilkår Dette dokumentet inneholder en veiledning for utfylling av bestillingsskjema for tjenestene OCR og Direkte remittering fra Nets i tilknytning til 24SevenOffices regnskapssystem, samt

Detaljer

Regler for beregning og publisering av norske pengemarkedsrenter Nibor

Regler for beregning og publisering av norske pengemarkedsrenter Nibor 30.10.2013 Regler for beregning og publisering av norske pengemarkedsrenter Nibor Fastsatt første gang av FNO Servicekontor 14.04.2011, i kraft 01.08.2011. Sist endret av Finans Norge 30.10.2013, i kraft

Detaljer

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester næringsforhold. Del C av kontoavtalen:

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester næringsforhold. Del C av kontoavtalen: Del C av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester næringsforhold Disse vilkår gjelder for næringsdrivende, det vil si alle som ikke er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person

Detaljer

AVTALE OM AKTIV FORVALTNING

AVTALE OM AKTIV FORVALTNING AVTALE OM AKTIV FORVALTNING Det er i dag inngått avtale om Aktiv Forvaltning mellom (Oppdragsgiver) og Christiania Securities AS (Forvalter) 1. Innledende bestemmelser Avtalen regulerer forholdet mellom

Detaljer

Informasjon til kunder i Kaupthing Bank Hf.s norske filial

Informasjon til kunder i Kaupthing Bank Hf.s norske filial Informasjon til kunder i Kaupthing Bank Hf.s norske filial Kaupthings norske filial er satt under offentlig administrasjon. Den islandske banken Kaupthings filial i Norge ble søndag 12.oktober 2008 satt

Detaljer

Skadeforsikringsselskapet. Borettslagenes Sikringsordning AS

Skadeforsikringsselskapet. Borettslagenes Sikringsordning AS Standardvilkår for Skadeforsikringsselskapet Borettslagenes Sikringsordning AS Gjelder fra 1.1.2013 Skadeforsikringsselskapet Borettslagenes Sikringsordning AS Standardvilkår for forsikring mot tap av

Detaljer

Importør/produsent: Organisasjonsnummer:

Importør/produsent: Organisasjonsnummer: Avtale om produsentansvar for kasserte EE-produkter er inngått mellom Elretur AS, organisasjonsnummer 979 736 355 og Batterigjenvinning AS under stiftelse (heretter samlet kalt Elretur) og: Importør/produsent:

Detaljer

Følgebrev til kontrakt mellom «NAVN_KONTRAKT_PART» og Rikskonsertene

Følgebrev til kontrakt mellom «NAVN_KONTRAKT_PART» og Rikskonsertene UTØVER BOSATT I UTLANDET «KPART_KPERS_NAVN» «KPART_KPERS_ADRESSE_KONV» Deres ref: Vår ref: SR/«ANSV_TURNE» «PRODNR» Oslo, 7. januar 2014 Følgebrev til kontrakt mellom «NAVN_KONTRAKT_PART» og Rikskonsertene

Detaljer