ANBUDSINNBYDELSE. Ordningen med bytte av statskasseveksler mot obligasjoner med fortrinnsrett

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ANBUDSINNBYDELSE. Ordningen med bytte av statskasseveksler mot obligasjoner med fortrinnsrett"

Transkript

1 ANBUDSINNBYDELSE Ordningen med bytte av statskasseveksler mot obligasjoner med fortrinnsrett Mandag 18. mai 2009 holdes det hollandsk auksjon i bytteordningen av statskasseveksler mot obligasjoner med fortrinnsrett (OMF). Følgende OMF omfattes av bytteordningen: a. Obligasjoner med fortrinnsrett i norske lån sikret med pant i bolig i Norge mv. (bolighypotek-lån, jf. finansieringsvirksomhetsloven 2-28 første ledd bokstav a). b. Obligasjoner med fortrinnsrett i norske lån sikret ved pant i annen fast eiendom i Norge (norske eiendomshypoteklån), jf. samme lov 2-28 første ledd bokstav b), dersom det foreligger en plan for gjennomføring av kredittvurdering med sikte på en god rating. c. Obligasjoner med fortrinnsrett i norske lån til, eller lån garantert av, stat eller kommune, jf. samme lov 2-28 første ledd bokstav d), dersom det foreligger en plan for gjennomføring av kredittvurdering med sikte på en god rating. d. Tilsvarende obligasjoner (covered bonds) utstedt etter andre EU/EØS staters regelverk med sikkerhet i norske bolighypoteklån og norske eiendomshypoteklån. Covered bonds med sikkerhet i norske eiendomshypoteklån godtas bare dersom det foreligger en plan for gjennomføring av kredittvurdering med sikte på en god rating. Bytteordningen omfatter også OMF med sikkerhet i norske bolighypoteklån og norske eiendomshypoteklån denominert i svenske kroner, danske kroner, euro, amerikanske dollar, britiske pund eller sveitsiske franc. 1. Adgang til å delta i bytteordningen 1.1. Budgivere Banker med adgang til å ta opp F-lån i Norges Bank og kredittforetak, med tillatelse til å utstede OMF, eid av slike banker kan inngå bytteavtaler med staten Avtale For å delta i ordningen må bankene og kredittforetakene inngå egen avtale om bytte av statspapirer mot obligasjoner med fortrinnsrett med staten ved Finansdepartementet. 2. Bytteordningen 2.1. Beløp Inntil 10 milliarder kroner i pålydende verdi av statskasseveksler med børsbetegnelse NST 04 byttes mot OMF. Norges Bank står fritt til å fordele det totale auksjonsbeløpet på de ulike avtaleperiodene innen hver auksjon etter å ha vurdert alle innkomne bud Varighet Alle bytteavtaler skal ha forfall eller rullering på en IMM-dato, det vil si den tredje onsdagen i hver av månedene mars, juni, september eller desember Budgiverne kan i auksjonen av 18. mai 2009 inngå bytteavtaler med varighet til en eller flere av følgende IMM-datoer: 17. mars 2010, 16. mars 2011, 21. mars 2012, 20. mars 2013 og 19. mars Det er dermed følgende mulige forfall- og rulleringsdatoer for de bytteavtalene som blir inngått i auksjonen av 18. mai 2009: 1/5

2 IMMdato Varighet til Rullering Forfall Rullering Rullering Rullering Forfall Rullering Rullering Rullering Rullering Rullering Forfall Rullering Rullering Rullering Rullering Rullering Rullering Rullering Forfall Rullering Rullering Rullering Rullering Rullering Rullering Rullering Rullering Rullering Forfall 2.3. Minstepris i auksjonen og bytteordningen, prisfastsettelse av statskasseveksler Minsteprisen i auksjonen er NIBOR(5) 20 basispunkter. NIBOR(5) er gjennomsnittlig NIBOR de siste fem handledagene. I bytteavtalen brukes den NIBOR som har løpetid frem til vekselen forfaller. Når en avtale inngås og første veksel forfaller mellom tre og seks måneder frem i tid, beregnes NIBOR(5) med utgangspunkt i et veid gjennomsnitt av tre- og seksmåneders NIBOR. Alle NIBOR kvoteringer hentes fra Reuters side NIBP klokken Budgiverne byr på antall basispunkter (Y) utover minsteprisen definert i Auksjonsrenten er dermed gitt som NIBOR(5) 20 basispunkter + Y basispunkter Rentesatsen som legges til grunn i bytteavtalen, er den høyeste av enten (i) NIBOR(5) 20 basispunkter + Y basispunkter, eller (ii) effektiv statskassevekselrente for perioden frem til nærmeste rullering + 40 basispunkter Prisfastsettelsen av statskassevekslene vil bli basert på gjennomsnittlig høyeste kjøpskurs kvotert på Oslo Børs, de fem siste handledagene. Dersom Norges Bank observerer unormalt store kursbevegelser i denne perioden, vil Norges Bank utelate store avvik i beregningen eventuelt legge andre kurser til grunn i prisfastsettelsen Budgivers plikter Budgiver selger OMF til staten med oppgjørsdato onsdag 20. mai 2009 for et beløp lik markedsverdi av tildelt volum av statskasseveksler i auksjonen (beløp = B). Markedsverdien av OMF beregnes og avkortes som bestemt i punkt og 3.1.4, og skal etter avkorting være lik eller høyere enn markedsverdien av statskassevekslene Budgiver kjøper tilbake de samme OMF fra staten på den dato som blir avtalt i henhold til varigheten på bytteavtalen, for samme beløp (B) som budgiver solgte OMF til staten for Budgiver kjøper tildelt volum av statskasseveksel NST 04 i auksjonen for samme beløp (B) som staten har kjøpt OMF fra budgiver Hver gang statskassevekslene forfaller eller rulleres skal budgiver betale et vederlag lik beløp (B), som staten har kjøpt OMF fra budgiver for, multiplisert med den rentesats som fremkommer av punkt 2.3.3, i faktiske dager over 360 dagers kalenderår Ved rullering skal budgiver kjøpe statskasseveksler med seks måneders gjenstående løpetid fra staten for samme beløp (B) som da bytteavtalen ble inngått, avrundet til markedsverdi på et antall statskasseveksler med pålydende i hele millioner kroner. Prisfastsettelsen på statskassevekselen fremgår av punkt For budgivere som velger bytteavtale med etterfylling gjelder: Norges Bank vurderer verdien av OMF ved hvert forfall av statskasseveksler og ellers når staten anser at det er nødvendig. Markedsverdien av OMF beregnes som bestemt 2/5

3 i punkt Avkortingen for banker fastsettes ved at beregnet verdi av OMF justeres med samme avkortningssatser som gjelder for bankenes lån i Norges Bank. For kredittforetak gjelder de særskilte avkortingssatser som fremgår av vedlegg 1. Staten kan med fire dagers skriftlig varsel kreve etterfylling ved overføringer av ytterligere OMF eller et kontantbeløp, når staten anser at verdivurderingen etter punkt og viser at verdiforholdet mellom statskassevekslene og de mottatte OMF er vesentlig endret. Etterfylling skal skje slik at verdien av den samlede overføring fra budgiver står i samme forhold til verdien på statskassevekslene som ved inngåelsen av den enkelte bytteavtalen Budgiver har ikke adgang til å si opp en bytteavtale til førtidig oppgjør. 3. Om OMF i bytteavtalen 3.1. Verdivurdering og avkorting Budgivere som vil delta i auksjonen, må innlevere prospekt på OMF og opplyse om pålydende volum av OMF tilgjengelig for auksjonen. Budgivere må også angi valg av alternativ vedrørende etterfylling. Opplysningene sendes elektronisk til innen torsdag 14. mai 2009 kl Alle OMF må tilfredsstille de krav som gjelder for OMF i henhold til rundskriv nr. 1/7. januar 2009 om retningslinjer for pantsettelse av verdipapirer som sikkerhet for lån i Norges Bank. Ved bytteavtaler uten etterfylling i løpetiden godtas bare OMF som har flytende rente. Det gjelder også særskilte avkortingssatser som fremgår av vedlegg OMF med pålitelig markedsverdi verdsettes etter denne. For øvrig verdsettes OMF med en beregnet markedsverdi, som fastsettes ved å neddiskontere OMF pålydende inklusive kuponger til nåverdi med NIBOR-rente for tilsvarende eller nærmeste løpetid For banker som inngår bytteavtale med etterfylling gjelder at markedsverdi for OMF avkortes etter de samme regler som gjelder for bankenes lån i Norges Bank. For øvrig gjelder avkortingssatser og vilkår som fremgår av vedlegg For OMF denominert i utenlandsk valuta gjelder reglene om bytteavtaler med etterfylling i pkt og særskilt avkortingssats som fremgår av vedlegg Gjenværende løpetid på OMF OMF må ha gjenværende løpetid lengre, minst 15 dager, enn varigheten av den bytteavtalen som inngås Utbetalinger fra OMF Utbetalingene fra OMF fast kupong eller flytende rente godskrives budgiverne samme dag som utbetalingene finner sted, med mindre det foreligger mislighold av bytteavtalen. 4. Gjennomføringen av auksjonen 4.1. Auksjonsform Det gjennomføres hollandsk auksjon innenfor hver av de fem tilbudte varighetene for bytteavtalene (se punkt 2.2) Innlevering av bud Bindende bud må innleveres til Norges Bank på telefon mellom kl og mandag 18. mai Hver budgiver kan maksimalt innlevere tre konkurrerende bud innenfor hver av de fem tilbudte varighetene på bytteavtalene, jf. punkt Hvert bud må spesifisere følgende: Varighet på bytteavtalen i henhold til punkt /5

4 Antall basispunkter budgiver er villig til å betale utover minsteprisen i henhold til punkt Pålydende verdi (beløpet) av statskasseveksel NST 04 som budgiver vil bytte til seg Avkorting Dersom budgiverne summert over alle avtaleperiodene byr mer enn beløpet i punkt 2.1, skjer tildelingen etter prinsippet om pro rata avkorting for hver avtaleperiode Rangering Alle bud rangeres, etter avkorting, for hver avtaleperiode etter den pris budgiver er villig til å betale utover minsteprisen i henhold til punkt Ikke-konkurrerende bud Det gis anledning til å innlevere ett ikke-konkurrerende bud på inntil 500 millioner kroner i auksjonen. Budgivere som velger å innlevere ikkekonkurrerende bud kan ikke samtidig innlevere konkurrerende bud. Et ikkekonkurrerende bud spesifiserer kun pålydende verdi og varighet på bytteavtalen i henhold til punkt Budgiver vil måtte betale den prisen som fastsettes i auksjonen eller minsteprisen dersom det ikke er innlevert konkurrerende bud på ønsket varighet Ikke-konkurrerende bud kan ikke samlet utgjøre mer enn 25 prosent av beløpet i punkt Avvisning Norges Bank forholder seg retten til på fritt grunnlag å avvise ethvert innkommet bud eller alle innkomne bud. 5. Kunngjøring 5.1. Auksjonsresultatet blir kunngjort på Reuters sider NOCC og NOCD og Norges Banks internettside 6. Oppgjør 6.1. Norges Bank utarbeider tildelingsbekreftelse med angivelse av alternativ vedrørende etterfylling, tildelt volum (pålydende og markedsverdi), resultat i auksjonen og tilbakekjøpspris av OMF med ISIN-betegnelse og antall, samt oppgjørsbetingelser som er fastsatt i auksjonen av mandag 18. mai Tildelingsbekreftelsen vil oversendes til budgiverne som fikk tildeling, og må returneres underskrevet av budgiverne til Norges Bank samme dag Oppgjøret skjer onsdag 20. mai Kredittforetak må benytte en ordinær deltaker i verdipapiroppgjøret (VPO) til oppgjør av både penger og verdipapirer Ved alle auksjoner vil betalinger og overføringer av verdipapirer i ordningen skje i verdipapiroppgjøret (VPO). Budgiver registrerer handlene i VPS-systemet på auksjonsdagen. Norges Bank vil bekrefte handlene i VPS senest kvelden før oppgjørsdag slik at transaksjonene vil bli gjennomført i VPO I på oppgjørsdagen Ved rullering på de fastlagte IMM-datoene gjelder følgende: Oppgjøret i forbindelse med salg av ny statskasseveksel vil skje i VPO Utbetalinger i forbindelse med forfall vil skje på ordinær måte gjennom bankenes avregningssystem (NICS) Vederlaget i punkt innbetales til konto /5

5 6.6. Ved opphør av bytteavtalen skjer oppgjøret ved tilbakekjøp av OMF gjennom VPO Kupongutbetalinger knyttet til OMF, jf. pkt. 3.3, godskrives via masseavregningen i NICS Norges Bank kan velge å annullere tildelingen helt eller delvis, eller selge statskassevekslene for budgivers regning og risiko dersom oppgjør ikke finner sted innen fristen. Oslo, 13. mai 2009 Norges Bank Finansdepartementet Vedlegg Avkorting av markedsverdi - regler for bytteavtaler med kredittforetak med etterfylling Avkortingssatsene er ett prosentpoeng høyere enn avkortingssatsene i retningslinjer for bankers lån i Norges Bank og med tillegg av ytterligere ett prosentpoeng for hvert påbegynte år bytteavtalen varer utover ett år. 2. Avkorting av markedsverdi regler for bytteavtaler med banker og kredittforetak uten etterfylling. Følgende avkortingssatser gjelder i tillegg til avkortingssatsene i retningslinjer for bankers lån i Norges Bank og avkortingssatsene i pkt 1: - OMF med 0-3 år gjenstående løpetid avkortes med 2 prosentpoeng mer - OMF med 3-7 år gjenstående løpetid avkortes med 3 prosentpoeng mer - OMF med mer enn 7 år gjenstående løpetid avkortes med 5 prosentpoeng mer. 3. Avkorting av markedsverdi regler for OMF denominert i utenlandsk valuta For OMF denominert i utenlandsk valuta gjelder en tilleggsavkorting på 10 prosentpoeng. 5/5

AVTALE BYTTE AV STATSPAPIRER MOT OBLIGASJONER MED FORTRINNSRETT / GJENKJØPSAVTALE MELLOM. (banken eller kredittforetaket) (org.nr.

AVTALE BYTTE AV STATSPAPIRER MOT OBLIGASJONER MED FORTRINNSRETT / GJENKJØPSAVTALE MELLOM. (banken eller kredittforetaket) (org.nr. 3.12.2008 AVTALE OM BYTTE AV STATSPAPIRER MOT OBLIGASJONER MED FORTRINNSRETT / GJENKJØPSAVTALE MELLOM (banken eller kredittforetaket) (org.nr.) OG STATEN VED FINANSDEPARTEMENTET 1. Formål Avtalen gjelder

Detaljer

Norges Bank Finansiell stabilitet Avdeling for interbankoppgjør. Norges Banks oppgjørssystem (NBO) Tjenester for bankene og staten.

Norges Bank Finansiell stabilitet Avdeling for interbankoppgjør. Norges Banks oppgjørssystem (NBO) Tjenester for bankene og staten. Norges Bank Finansiell stabilitet Avdeling for interbankoppgjør Norges Banks oppgjørssystem (NBO) Tjenester for bankene og staten Årsrapport 26 26. april 27 2 Innhold 1. Introduksjon til Norges Banks oppgjørssystem...3

Detaljer

Verdipapirdokument. FRN Vardar AS Obligasjonslån 2011/2016 ISIN NO 001 0601248

Verdipapirdokument. FRN Vardar AS Obligasjonslån 2011/2016 ISIN NO 001 0601248 Verdipapirdokument FRN Vardar AS Obligasjonslån 2011/2016 ISIN NO 001 0601248 Vardar AS Postboks 1491, Gulskogen 3005 Drammen Sentralbord: 32 20 15 50 Fax: 32 20 14 10 www.vardar.no Tilrettelegger: Drammen,

Detaljer

Avtale om obligasjoner med fortrinnsrett

Avtale om obligasjoner med fortrinnsrett Avtale om obligasjoner med fortrinnsrett Inngått: 29. august 2012 mellom Utstederen: Verd Boligkreditt AS med org nr: 994 322 427 og Tillitsmannen: med org nr: 963 342 624 på vegne av Obligasjonseierne

Detaljer

LÅNEAVTALE. Troms Kraft AS (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne

LÅNEAVTALE. Troms Kraft AS (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne ISIN NO 001 023062.6 LÅNEAVTALE mellom Troms Kraft AS (låntageren) og Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av obligasjonseierne i obligasjonslån Flytende rente Troms Kraft AS åpent obligasjonslån

Detaljer

LÅNEAVTALE. Sandnes Sparebank (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne

LÅNEAVTALE. Sandnes Sparebank (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne ISIN NO 001 023784.5 LÅNEAVTALE mellom Sandnes Sparebank (låntageren) og Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av obligasjonseierne i obligasjonslån Flytende rente Sandnes Sparebank åpent obligasjonslån

Detaljer

LÅNEAVTALE. Klepp Sparebank (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne

LÅNEAVTALE. Klepp Sparebank (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne ISIN NO 001 024645.7 LÅNEAVTALE mellom Klepp Sparebank (låntageren) og Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av obligasjonseierne i obligasjonslån Flytende rente Klepp Sparebank fondsobligasjonslån

Detaljer

LÅNEAVTALE. Sparebanken Øst (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne

LÅNEAVTALE. Sparebanken Øst (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne ISIN NO 001 022970.1 LÅNEAVTALE mellom Sparebanken Øst (låntageren) og Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av obligasjonseierne i obligasjonslån Fast rente Sparebanken Øst fondsobligasjonslån

Detaljer

LÅNEAVTALE. E-CO Energi AS (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne

LÅNEAVTALE. E-CO Energi AS (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne ISIN NO 001 026568.9 LÅNEAVTALE mellom E-CO Energi AS (låntageren) og Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av obligasjonseierne i obligasjonslån Flytende rente E-CO Energi AS åpent obligasjonslån

Detaljer

Verdipapirdokument. FRN NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO0010683634. Tilrettelegger: Oslo, 16.08 2013

Verdipapirdokument. FRN NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO0010683634. Tilrettelegger: Oslo, 16.08 2013 NorgesGruppen ASA, 16.08 2013 Verdipapirdokument ISIN NO0010683634 Verdipapirdokument FRN NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO0010683634 Tilrettelegger: Oslo, 16.08 2013 Verdipapirdokumentet

Detaljer

Nordic Trustee ASA med orgnr: 963342624 på vegne av Obligasjonseierne i: FRN Orkdal Sparebank åpent obligasjonslån 2015/2020 medisin.

Nordic Trustee ASA med orgnr: 963342624 på vegne av Obligasjonseierne i: FRN Orkdal Sparebank åpent obligasjonslån 2015/2020 medisin. o bligasj onsavtale Inngått: 17. februar 2015 mellom Utstederen: Orkdal Sparebank med orgnr: 947278770 og Tillitsmannen: Nordic Trustee ASA med orgnr: 963342624 på vegne av Obligasjonseierne i: FRN Orkdal

Detaljer

Låneprogram med auksjonskalender for kalenderåret 2015

Låneprogram med auksjonskalender for kalenderåret 2015 STATSGJELDSFORVALTNINGEN 19.12.214 Låneprogram med auksjonskalender for kalenderåret 215 Spørsmål om låneprogrammet rettes til statsgjeldsforvaltningen i Norges Bank: E-post: debtmanagement@norges-bank.no

Detaljer

NORSK TILLITSMANN NORWEGIAN TRUSTEE

NORSK TILLITSMANN NORWEGIAN TRUSTEE NORSK TILLITSMANN NORWEGIAN TRUSTEE This letter to the bondholders is issued in Norwegian only. For further information please contact Norsk Tillitsmann ASA. Til obligasjonseierne i: NO 001053848.1 NO

Detaljer

Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen.

Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen. o bligasj onsavtale Inngått: 2. mars 2015 mellom Utstederen: BNBankASA med org nr: 914864445 og Tillitsmannen: Nordic Trustee ASA med org nr: 963342624 på vegne av Obligasjonseierne i: FRN BN Bank ASA

Detaljer

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner VPO NOK Regelverket Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner 1 Kort om VPO NOK VPO NOK er et verdipapiroppgjørssystem for Avregning og Oppgjør av handler i finansielle instrumenter i norske

Detaljer

Verdipapirdokument. FRN Sandnes Sparebank evigvarende fondsobligasjon 2014 med innløsningsrett for utsteder ISIN NO0010700446.

Verdipapirdokument. FRN Sandnes Sparebank evigvarende fondsobligasjon 2014 med innløsningsrett for utsteder ISIN NO0010700446. Sandnes Sparebank, 20.02 2014 Verdipapirdokument ISIN NO0010700446 Verdipapirdokument FRN Sandnes Sparebank evigvarende fondsobligasjon 2014 med innløsningsrett for utsteder ISIN NO0010700446 Tilretteleggere:

Detaljer

Underprising i norske statspapirauksjoner? Evaluering av auksjonene i norske statspapirer i perioden 20012010. Torgeir Kråkenes Institutt for samfunnsøkonomi NTNU, JUNI 2011 Forord Denne oppgaven er skrevet

Detaljer

LÅNEAVTALE. Statnett SF (låntager) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne

LÅNEAVTALE. Statnett SF (låntager) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne ISIN NO 001 028325.2 LÅNEAVTALE mellom Statnett SF (låntager) og Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av obligasjonseierne i obligasjonslån 4,15 % Statnett SF åpent obligasjonslån 2005/2020 INNHOLD

Detaljer

Obligasjonsavtale NOO010732233. Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen.

Obligasjonsavtale NOO010732233. Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen. Obligasjonsavtale Inngått: 3. mars 2015 mellom Utstederen: Lillestrøm Sparebank med org nr: 937885911 og Tillitsmannen: Nordic Trustee ASA med org nr: 963342624 på vegne av Obligasjonseierne i: medisin

Detaljer

Sikkerhet for lån i Norges Bank konsekvenser av endringer i regelverket

Sikkerhet for lån i Norges Bank konsekvenser av endringer i regelverket Sikkerhet for lån i Norges Bank konsekvenser av endringer i regelverket Bjørn Bakke, rådgiver i Avdeling for interbankoppgjør, Knut Sandal, assisterende direktør, og Ingrid Solberg, konsulent, begge i

Detaljer

7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling

7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling FORSLAG TIL VEDTAK 7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling Styret foreslår at vedtektenes 6 om fristen for innkalling til generalforsamlingen utvides fra 1 til 2 uker,

Detaljer

Kontoform (kryss av) Ordinær konto. Beredskapskonto. Oslo, dato... Sted og dato ...

Kontoform (kryss av) Ordinær konto. Beredskapskonto. Oslo, dato... Sted og dato ... Avtale om kontohold, oppgjør og pant mellom (her skrives bankens navn) og Norges Bank Kontoform (kryss av) Ordinær konto Beredskapskonto Oslo, dato... Sted og dato For Banken For Norges Bank...... Side

Detaljer

Anbefaling. til. Konvensjoner for det norske sertifikat- og obligasjonsmarkedet

Anbefaling. til. Konvensjoner for det norske sertifikat- og obligasjonsmarkedet Anbefaling til Konvensjoner for det norske sertifikat- og obligasjonsmarkedet Versjon 2.0 Oktober 2014 www.finansanalytiker.no 2 Forord Norske Finansanalytikeres Forenings Obligasjonskomité har utarbeidet

Detaljer

Utkast til forskrift om rente- og avdragsvilkår for lån i Husbanken

Utkast til forskrift om rente- og avdragsvilkår for lån i Husbanken Utkast til forskrift om rente- og avdragsvilkår for lån i Husbanken Fastsatt av Kommunal og regionaldepartementet xx.xx.2011 med hjemmel i lov 29. mai 2009 nr 30 om Husbanken (husbankloven) 8. 1 Virkeområde

Detaljer

Verdipapirdokument. FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2015/2018 ISIN NO001074178.8

Verdipapirdokument. FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2015/2018 ISIN NO001074178.8 Verdipapirdokument FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2015/2018 ISIN NO001074178.8 Nordea Bank Norge ASA Middelthuns gt. 17 0368 Oslo Telefon +47 22 48 50 00, Telefaks +47 22 48 44 96 www.nordea.com

Detaljer

REGLER FOR OPPTAK OG NOTERING AV OBLIGASJONER PÅ MARKEDSPLASSEN, HERUNDER LØPENDE FORPLIKTELSER. Høringsutkast versjon 1.0 /17.02.

REGLER FOR OPPTAK OG NOTERING AV OBLIGASJONER PÅ MARKEDSPLASSEN, HERUNDER LØPENDE FORPLIKTELSER. Høringsutkast versjon 1.0 /17.02. REGLER FOR OPPTAK OG NOTERING AV OBLIGASJONER PÅ MARKEDSPLASSEN, HERUNDER LØPENDE FORPLIKTELSER Høringsutkast versjon 1.0 /17.02.05 Side 1 av 26 INNHOLD: 1 INNLEDNING... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Virkeområde...

Detaljer

LÅNEAVTALE. mellom. Sparebanken Øst (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av. obligasjonseierne.

LÅNEAVTALE. mellom. Sparebanken Øst (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av. obligasjonseierne. ISIN NO 001 026877.4 LÅNEAVTALE mellom Sparebanken Øst (låntageren) og Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av obligasjonseierne i obligasjonslån 4,35 % Sparebanken Øst åpent obligasjonslån 2005/2015

Detaljer

LÅNEAVTALE. Troms Kraft AS (låntager) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne

LÅNEAVTALE. Troms Kraft AS (låntager) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne ISIN NO 001 023063.4 LÅNEAVTALE mellom Troms Kraft AS (låntager) og Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av obligasjonseierne i obligasjonslån 5,25 % Troms Kraft AS åpent obligasjonslån 2004/2011

Detaljer

STANDARDVILKÅR FOR ENERGIOPSJONER I FORBRUK 2014/2015

STANDARDVILKÅR FOR ENERGIOPSJONER I FORBRUK 2014/2015 19.5.2014 1 STANDARDVILKÅR FOR ENERGIOPSJONER I FORBRUK 2014/2015 DEL 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 2 1. Formål og virkeområde 2 2. Definisjoner 2 3. Forholdet til utøvelse av systemansvaret og andre virkemidler

Detaljer

Flytende rente Klæbu Sparebank Fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsingsrett for Utsteder

Flytende rente Klæbu Sparebank Fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsingsrett for Utsteder Lånebeskrivelse utarbeidet i forbindelse med søknad om notering på Nordic ABM Dato: 19.12.2013 Endelig ISIN: NO0010699945 Flytende rente Klæbu Sparebank Fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med evigvarende

Detaljer