ffi qhs j ffi*ffi - h*ffikff ffir: kmm pl*tt f*nsi l,qrlnffeløsr:ing ffi $il ilffiffi #ffiffi ffi I ili. ll" i ilm r= ffi frfi$ L* [Æ LJ #lh '

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ffi qhs j ffi*ffi - h*ffikff ffir: kmm pl*tt f*nsi l,qrlnffeløsr:ing ffi $il ilffiffi #ffiffi ffi I ili. ll" i ilm r= ffi frfi$ L* [Æ LJ #lh '"

Transkript

1 l 'j, : i Norske Boligbyggelag ffir: kmm pl*tt f*nsi l,qrlnffeløsr:ing q ffi qhs,\ #lh ' { j j ffi*ffi - n w 's ti ':! 'i ffi fffi ffi il!q!!!.!-re! fli*i åffiffiil r= ffi frfi$ ili. ll" i L* [Æ LJ ilffiffi #ffiffi ffi w il d;f t $ ffi ilm h*ffikff $il tæ

2 Totalforsikring for boligselskap fra Norske Boligbyggelag omfatter langt mer enn en vanlig bygningsforsikring. o Rettshjelpforsikring o Styreansvarsforsi kring Produktet er spesialutviklet for boligselskap av NBBL i samarbeid med lf og boligbyggelagene, og favner bredt i forhold til styrets ansvar. Det er nemlig boligselskapets styre som har ansvaret for å tegne de riktige forsikringene. Med Totalforsikring vil det sjelden være behov for tilleggsforsikringer. Dermed kan styret være trygg på at boligselskapet er tilstrekkelig dekket. Over B0 % av boligselskapene tilknyttet et boligbyggelag som er medlem i NBBL har tegnet forsikringen. Se for mer informasjon. Totalforsikring for boligselskap omfatter bl.a: o Huseieransvar o Byggherreansvar ved rehabilitering o Bekjempelse av skadedyr/treskadeinsekter For fullstendig oversikt, se forsikringsvilkåret. Vi kan tilby en rekke tiltak som vil forebygge skader og gi rabatt på forsikringspremien. Kontakt boligbyggelaget for informasjon el ler se www. nbbl. no/skadevern. Forsikringen er kun tilgjengelig for boligseskap tilknyttet Norske Boligbyggelag.. Bygninger inklusive rør og kabler. Tilbygg/påbygg til eksisterende boliger. Bygningsmessig tilleggsinnredning N. Bygningsmessige påbud etter skade. Boligselskapets fellesinventar og løsøre. Boligselskapets tap av fellesutgifter i utbedringsperioden etter skade. Borettshavers/sameiers husleietap utbedringsperioden etter skade. Gressklippere, snøfresere, tilhengere m.m.. Ulykkesforsikring ved dugnad. Ulykkesforsikring for styremedlemmer under arbeid for boligselskapet. Ulykkesforsikring for barn som skader seg på bol igselskapets fastmonterte lekeapparater. Yrkesskadeforsikring for kortvarig og tilfeldig ansatte samt for styremedlemmer i boligselskapet. U nderslagsforsi kri n g

3 Norske Boligbyggelag Mwm $r:s:#mr * Tmåm$f*tr-m*kr$ffi# s*n' h*$cgmr*$mkxep? ffi$qffimffii#$*r $ Bygninger, bygningsmessige forandringer og påkostninger Tilbygg til eksisterende boliger Byg-ningsmessig tilleggsinnredning i boligrom TV-kabler og utvendig varmekabler/vatmerøt Fellesanlegg for radio og TV Gressklippere, snøfresere, tilhengere Lagring og destruksjon av miliøfiendtlige rester etter skade Riving, rydding og bortkjøring Bygningsmessige påbud etter skade " Alle registrerte bygninger - inkl. omgløring av allerede registrert areal for eksempel loft til boligrom Utvidelse av arealer som stue, inngansparti, balkong mm. Op"Pgradering av 5iø-kken, baderomsinnrednin9 o l. Kabler og rør som nevnt - i bakken - som brukes j d1ft av Qglig,s_elsr!9p:t Antenneanlegg som brukes i drift av boligselskapet Dekker brann, tyveri, førerulykke og ansvar for uregistrerle arbeidsmaskiner under 750 kg inntil kr ,- PCB i vinduer og lysstoffarmaturer. Asbest rundt rør, og på vegger og tak, lnntil 20% av forsikringssum eller maks kr ,- _ * Gj9!q9ll9f :f?dede fgfikryde ting. og etter en erstatningsmessig skade på bvgning Dersom en bygning etter totalskade må oppføres på annen måte enn før skadetidspunket Prisstigning etter skadedag Boligselskapets tap av felleskostnader - inntil 36 mnd Beboers husleietap - inntil 36 mnd Huseieransvar Styrean svarsfo rs i kri n g Byggherreansvar ved rehabilitering Ulykkesforsikring ved felles organisert dugnad og ulykkesforsikring for styremedlemmer Ulykkesforsikring for barn under 12 år Underslagsforsikring Yrkesskadeforsikring for kortvarig og tilfeldig ansatte + styret Rettshjelpforsikring Bekjempelse av skadedyr/treskadeinsekter Naturskade Påløpne merutgiftet påsfg11ly-gg+lgg1s Dersom beboer ikke kan bo i sin leilighet pga skade som dekkes under forsikringen, dekker forsikringen beboers felleskostnader for denne perioden Dekker tap av potensiell leieinntekt fratrukket felleskostnader når leiligheten er ubeboelig etter skade Dekker boligselskapets ansvar overfor tredjeperson. F.eks. når noen skader seg på boligselskapets område, og boligselskapet blir rettslig erstatningspliktig Styret har bestilt vinduer til utskiftning, men har oppgitt feil må. Styret må bestille nye vinduer og, det påløper merkoslnader. Forsikringssum$-?!99.0*O!-_ Noen blir skadet på byggeplassen som følge av dårlig sikring og boligselskapet som byggherre blir rettslig erstatningspliktig Når noen skader seg under felles dugnadsarbeid og styremedlemmer som skader seg under utøvelse av styrevervet. Forsikringssum ved død kr og kr ved 1OO% medisinsk invaliditet samt behandlingsutgifter med inntil kr ,-. Forsikringen har også en begrenset dekning for de over 75 år Dersom et barn/barnebarn/fosterbarn av beboere skader seg i ballbinge eller under bruk av forsikringstakers fastmonterte lekeapparater. Forsikringssum ved død kr ,- og kr ,- ved 1OO o/o medisinsk invaliditet samt behandlingsutgifter med inntil kr ,- Noen gjør underslag i boligselskapets midler (f.eks penger/konto/varer/løsøre). Forsiking.ssum kr !9,- En skoleelev skader seg på gressklipperen under arbeid, og av den grunn pådrar seg en yrkesskade. Boligselskapet kommer i tvist med entreprenør, nabo eller egne andelseiere - forsikrinee_t ge"k[er_yl9tt"9rll-?gy-ok* e"-q"-teie-1,--lgniklte"g-svn-k r --- Beboer har fått med seg kakerlakker i kofferten fra sydenturen og disse har spredt seg i bygningen, Stokkmaur har gått til angrep på bygningskonstruksjonen' Jfr lov om naturskade

4 lf, Norske Boligbyggelag oganticimex har i samarbeid uwiklet en ny forsikringstjeneste for boligselskap som er forsikret med Totalforsikring for boligselskap. FØLGENDE ER NKLUDERT FORSKRNGEN: Skadedyrene som vises på baksiden av arket bekjempes av Antici mex. Er bærende bygningselementer skadet av treødeleggende insekter som er avbildet, dekker Anticimex i tittegg utbedring av denne delen av bygningsskaden. Eventuetl skadedyravtale med andre firmaer vil kunne sies opp.videre gir Anticimex 50 % rabatt på en skadedyrforebyggende avtate. Kontakt Anticimex via mex.no HOVEDNNHOLDET PRODUKTET ER: Anticimex besørger bekjempelse av skadedyr/treskadeinsekter på fagmessig og miljømessig riktig måte. lngen egenande[. utbedring av bygningsskade forårsaket av treskadeinsekter. Egenandel kroner inspeksjon av bygning der dette er nødvendig og Ønskelig. Erstatningen er pr. skadetilefe[[e: inntil 1 miltion kroner for bekjempelse av skadedyr og inntil2 millioner kroner for bekjempelse av treskadeinsekter inkt. eventuetl bygningsskade forårsaket av slike insekter. Følgende er ikke dekket Fjerning av døde dyr. Kostnader tit påvisning av angrep. Bygningsskade av estetisk karakter. Bygningsskade på råteskadet trevirke. Boligselska pets pli kter Anticimex må få titgang tit bygningen for i nspeksj on/skadedyrbekj em pelse. Rutiner Boligselskapet/beboer må påvise den bygn i ngsmessige skaden. Boligselskapet/beboer skat føtge Anticimex sine instrukser. Botigselskapet/beboer skal melde skadedyrangrep uten ugrunnet opphold. Ved angrep av treskadeinsekter skal boligselskapet/beboer ha skrifttig samtykke fra Anticimex før tiltak iverkettes. Metding om skadedyr meddeles Anticimex direkte av beboer e[[er styret. Telefon Oppgi boligsetskapets navn og adresse. Anticimex sin telefon er bemannet a[[e hverdager mellom kt til Metding om treskadeinsekter meldes Anticimex skriftlig av styret i botigselskapet. Skademelding settes opp i samarbeid med Anticimex. Fullstendige vitkår kan fås fra lt t\orske Botigbyggetag og Anticimex. z o f! E o (o N il,\ Norske

5 ABC om vanlige skadedyr Skadedyr som an griper mat og tekstiler r & i KAKERLAKKER. Altetere. Kan spres til huset med varer. rc-35 rnm. SøLVKRE. Trives på mørke og fuktige steder. to mm. KLESMØLL. Larvene angriper ulf og pels. 1z-i4mrn rnellom vinges pissene. STøV. OG BOKLUS. Lever av fiugg i fuktig miljø. r-z mm. MEL OG TøRRFRUKTSMØLL. Lever av mel, nøtter, torket frukt. 14-zS mrn mellom vinges p issene. La rve n bli r o-t 5 rnrn. # H ffiffi.ffi PELSBLLER. Larven skader ull, pels og skinn. 4-5 rnrn. Larvene blir opptil lc firrrr. MELMDD. Myldrer i fuktig miliø, 0,5 mm" F.ESKEKLANNER. LeveT oftest av tørket kjøtt, tørrfisk og dyrefor. 6-tz rnm. *'d ffi,firffi fryw& -r T{ cij'\ TYV- OC MESSNCBLLE. Altetere. Finnes ofte i stubbloft og vegger. 3-4 rnm. Skadedyr som kan plage mennesker ROTTER. Altetere, 5m ittespredere. Blir zr -27 cm uten halen. SAGTANNET MELELLE. Angriper mel- og gryn prod u kter. 2-3 mm. MUs. Altetere. Srn ittespredere- Blir 7-r3 cm uten halen. BRøD. OS TOBAKKSBLLE. Larven lever helst i kjeks, skorper eller krydder. 2-4 mm. svart ;0RDMAUR. nvaderer boliger på jakt etter mat. z-4mm. MELBTLLER. Angriper melprodukter. 4-5 mm. Larvene blir opptil ro mm. cn c$ a(g hs {r :) *A 1^i i" i#i$,i q1".,? tr;. *'*i'*of 4S i $+}i #$iu'i+'ii $ "4$EEWiJ S LOppE. Dyrelopper kan også angripe mennesker. e-4 rnm. vecggdyr. Suger blod om natten. 5-5 mm. HøNSEMDD. GiT irriterende stikl< och kløe" o,-t ffirn. vepslbter. Store bol kan være vanskelig å fjerne. Skadedyr som angriper trevirke HUSBUKK. LATVEN spiser opp treverket og gjør stor skade i hus. 7-za mm, / PRAKTB LLE. Angrepet ligner husbulckens, rnen er sjeldnere. r2-20 rnm. PARKETT. OG SPLNTVEDBLLE. Angriper løvtrevirke. 2-5 rnm. i"i 'xm,' ffi' STRPET BOREBLLE. Larven gir markstukne hus og møbler. 2-4 mm. STOKKMAUR. Bygger maurtuer i treverk i hus. 6-t8 mrn. Andre Skadgdlf nersoffi disse dyrene forekommer i store mengder kan de bli ubehagelige, W MUGGBLLE. 1-3 mrn. BRUNMDD. mm. SKRUKKETROLL. Opp till rb mm. På finnes mør informasjon om skadedyr og hvordan du på øgenhånd kan forebygge forekomsten av disse. SAKSEDYR. 1 O-14 rnrn. HUSS R SS" rn rn. TUSEN BEN. Opp till 5o FOREBYGCF OC BEVARE

Forsikringsvilkår. Avtalenummer SP742629. Kontaktinformasjon: Kundesenter Bedrift Magasinet Østre Torg 2317 HAMAR

Forsikringsvilkår. Avtalenummer SP742629. Kontaktinformasjon: Kundesenter Bedrift Magasinet Østre Torg 2317 HAMAR Forsikringsvilkår Avtalenummer SP742629 29. april 2014 1 (1) Furumo Sameie Jessheim OLE REISTADS VEG 5 1-13 gnr 135/418 2067 JESSHEIM Vedlagt følger vilkår som gjelder for forsikringen. Vennlig hilsen

Detaljer

Fakturanr. Avtalenr. Kundenr. Ant. terminer Termin nr. Betalingsfrist Utstedt dato 142216 22632.3 204538 1 1 01.01.2011 10.11.2010

Fakturanr. Avtalenr. Kundenr. Ant. terminer Termin nr. Betalingsfrist Utstedt dato 142216 22632.3 204538 1 1 01.01.2011 10.11.2010 Postboks 1934 Vika, 0125 OSLO v/ Asker og Bærum Boligbyggelag AL Postboks 385 1301 SANDVIKA Besøksadresse: Dronning Maudsgt. 10 Tlf 21 52 67 00 Fax 21 52 67 01 Org. nr. 950 421 363 FORSIKRINGER 2011 PREMIEVARSEL

Detaljer

Hus Maks. Gjelder fra 01.01.2015 EPH01- M01

Hus Maks. Gjelder fra 01.01.2015 EPH01- M01 Hus Maks Gjelder fra 01.01.2015 EPH01- M01 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader som ikke dekkes

Detaljer

Informasjon vedr. vilkårstekster

Informasjon vedr. vilkårstekster Informasjon vedr. vilkårstekster 3. november 2014 1 (29) Følgende vilkår er inkludert: Din kundekontakt 2 Informasjon fra forsikringsagenten 2 Generelle vilkår 3 1 Forsikringsavtalen 3 2 Ved skade 4 3

Detaljer

Fakturanr. Avtalenr. Kundenr. Ant. terminer Termin nr. Betalingsfrist Utstedt dato 113910 22679.1 204581 1 1 06.02.2009 07.01.2009

Fakturanr. Avtalenr. Kundenr. Ant. terminer Termin nr. Betalingsfrist Utstedt dato 113910 22679.1 204581 1 1 06.02.2009 07.01.2009 Postboks 1934 Vika, 0125 OSLO Besøksadresse: Dronning Maudsgt. 10 Østli Boligsameie v/ Asker og Bærum Boligbyggelag AL Postboks 385 Tlf 21 52 67 00 Fax 21 52 67 01 Org. nr. 950 421 363 FORSIKRINGER 2009

Detaljer

611 Huseier Borettslag og Boligsameie 2012. Gjelder fra 1.1.2012

611 Huseier Borettslag og Boligsameie 2012. Gjelder fra 1.1.2012 611 Huseier Borettslag og Boligsameie 2012 Gjelder fra 1.1.2012 Erstatter vilkår 612 av 1.8.2011 og vilkår 611 av apr 2008 Innhold 1. GENERELT 4 1.1 Generelt 4 2. EIENDOM 4 2.1 Hvem forsikringen gjelder

Detaljer

1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som er forsikret...2

1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som er forsikret...2 Vilkår av 1. januar 2014 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som er forsikret...2 Hoveddekninger (som gjelder for alle) 4. Brann, vann, innbrudd og

Detaljer

Vilkår Boligforsikring

Vilkår Boligforsikring Side 1 av 13 Vilkår Boligforsikring Gjeldende fra 01. april 2008 1 Hvem forsikringen gjelder for - sikrede Forsikringen gjelder for: Forsikringstaker. Ektefelle / partner eller samboer med felles adresse

Detaljer

Proforsikring for boligselskaper

Proforsikring for boligselskaper Proforsikring for boligselskaper Forsikringsvilkår av juni 2010 (erstatter vilkår av oktober 2009) fra Nemi Forsikring AS 612 PROFORSIKRING FOR BOLIGSELSKAPER VILKÅR AV JUNI 2010 1. EIENDOM... 6 1.1 Hvem

Detaljer

1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som er forsikret...2

1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som er forsikret...2 Vilkår av 1. januar 2012 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som er forsikret...2 Hoveddekninger (som gjelder for alle) 4. Brann, vann, innbrudd og

Detaljer

Proforsikring for boligselskaper. Forsikringsvilkår av april 2008 Erstatter vilkår av mars 2007 fra Nemi Forsikring ASA

Proforsikring for boligselskaper. Forsikringsvilkår av april 2008 Erstatter vilkår av mars 2007 fra Nemi Forsikring ASA Proforsikring for boligselskaper Forsikringsvilkår av april 2008 Erstatter vilkår av mars 2007 fra Nemi Forsikring ASA PROFORSIKRING FOR BOLIGSELSKAPER Vilkår av april 2008 EIENDOM 8 1 HVEM FORSIKRINGEN

Detaljer

Borettslagsforsikring

Borettslagsforsikring VILK IT100 0 Eff:20091201 Ver:008 Rev:011 Borettslagsforsikring VILKÅR NR. IT100 Vilkår av 01.12.2009 Avløser vilkår av 01.08.2008 For forsikringen gjelder også Generelle vilkår. A. Fellesbestemmelser,

Detaljer

Side. 1. Hvem som er forsikret sikrede...2. 2. Hvor forsikringen gjelder...2. 3. Hva som kan være forsikret...2

Side. 1. Hvem som er forsikret sikrede...2. 2. Hvor forsikringen gjelder...2. 3. Hva som kan være forsikret...2 Vilkår av 1. januar 2013 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som kan være forsikret...2 Hoveddekninger (som gjelder for alle) 4. Brann, vann, innbrudd

Detaljer

Forsikringsvilkår Bolig

Forsikringsvilkår Bolig Forsikringsvilkår Bolig 01.01.2015 Forsikringsvilkår Bolig Gjeldende fra 01.01.2015 INNHOLD 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3 HVA SOM ER FORSIKRET... 4 4 HVILKE SKADER

Detaljer

Åij. 6uuN!sio;sAilsbuuæN. JOJ fl!a

Åij. 6uuN!sio;sAilsbuuæN. JOJ fl!a c 4 ) Åij 6uuN!sio;sAilsbuuæN JOJ fl!a 0 Del 3 Side 2 av 24 Borettslagsforsi kring ViLKÅR NR. IT100 av 01.12.2011 Avløser vilkår av 01.08.2011 For forsikringen gjelder også Generelle vilkår. A. Fellesbestemmelser,

Detaljer

oaoaaaaaaaooaoaaaaooaaaaoaaoaacaooaaaaoaoaaaaaaoaoooaaaaaaaaooooaooaaoaoooaoaaaooo f.o.m. 1. januar 2015 t.o,m. 31. desember 2015

oaoaaaaaaaooaoaaaaooaaaaoaaoaacaooaaaaoaoaaaaaaoaoooaaaaaaaaooooaooaaoaoooaoaaaooo f.o.m. 1. januar 2015 t.o,m. 31. desember 2015 Forsikringsavtale AWalenummer SP718500.2.1 ilt s30957 E2734 oaoaaaaaaaooaoaaaaooaaaaoaaoaacaooaaaaoaoaaaaaaoaoooaaaaaaaaooooaooaaoaoooaoaaaooo 1 (11) SAMEIET HAMNETUNET Organisasjonsnummer 9861 31 41 8

Detaljer

Forsikringsvilkår Fritidsbolig

Forsikringsvilkår Fritidsbolig Forsikringsvilkår Fritidsbolig 01.01.2015 Forsikringsvilkår Fritidsbolig Gjeldende fra 01.01.2015 INNHOLD 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3 HVA SOM ER FORSIKRET...

Detaljer

Vilkår for Bygningsforsikring

Vilkår for Bygningsforsikring Vilkår av 1. januar 2015 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Hva som kan være forsikret... 2 Hoveddekninger (som gjelder for alle) 4. Brann, vann, innbrudd

Detaljer

Takk for at dere valgte forsikringer fra SpareBank 1. Vi ønsker at dere skal være fornøyd som forsikringskunde hos oss - både før og etter skade.

Takk for at dere valgte forsikringer fra SpareBank 1. Vi ønsker at dere skal være fornøyd som forsikringskunde hos oss - både før og etter skade. Returadresse: Boks 778 Sentrum, 0106 Oslo Kundenr.: 1867188 Sidenr.: 1 av 33 Sameiet Lilleborg B 2 Brækhus Dege Eiendom AS Boks Vika 1369 0114 Oslo Forsikringsavtale Kjære kunde, Denne forsikringsavtalen

Detaljer

Forsikringer. Gjelder for bransjeforeningene i Norsk Teknologi HLF INTEGRA NELFO VKE. T: 91324013 E: teknologiforsikring@pareto.no

Forsikringer. Gjelder for bransjeforeningene i Norsk Teknologi HLF INTEGRA NELFO VKE. T: 91324013 E: teknologiforsikring@pareto.no Forsikringer Gjelder for bransjeforeningene i Norsk Teknologi HLF INTEGRA NELFO VKE T: 91324013 E: teknologiforsikring@pareto.no Hvorfor velge Norsk Teknologi forsikring? FORSIKRING SOM VIRKER: Foreningen,

Detaljer

Hus- og hjemforsikring

Hus- og hjemforsikring Hus- og hjemforsikring Gjelder fra januar 2015 Innholdsfortegnelse 1 ENDRING AV RISIKO, SIKKERHETSFORSKRIFTER OG ANDRE PERSONERS HANDLINGER MED VIRKNING FOR DEKNINGEN... 1 1.1 ANSVARSBEGRENSNING VED ENDRING

Detaljer

HUSFORSIKRING - BYGNING HUS 901-03, gyldig fra 1.1.2014 erstatter vilkår 901-02 av 1.9.2011

HUSFORSIKRING - BYGNING HUS 901-03, gyldig fra 1.1.2014 erstatter vilkår 901-02 av 1.9.2011 HUSFORSIKRING - BYGNING HUS 901-03, gyldig fra 1.1.2014 erstatter vilkår 901-02 av 1.9.2011 INNHOLD: Hus - bygningskasko Hus - Super Ansvar Rettshjelp Naturskade Sopp, råte, insekter Skademelding/Plikter

Detaljer

Hus Maks. Gjelder fra 01.01.2013 EPH01- M01

Hus Maks. Gjelder fra 01.01.2013 EPH01- M01 Hus Maks Gjelder fra 01.01.2013 EPH01- M01 Innhold 1. Hvem bygningsforsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader som ikke

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR FOR LYBERG OG PARTNERE. HUS OG FRITIDSHUS Forsikringsvilkår fra 22.02.2013

FORSIKRINGSVILKÅR FOR LYBERG OG PARTNERE. HUS OG FRITIDSHUS Forsikringsvilkår fra 22.02.2013 FORSIKRINGSVILKÅR FOR LYBERG OG PARTNERE HUS OG FRITIDSHUS Forsikringsvilkår fra 22.02.2013 2013-01 Erstatter vilkår for Hus og Fritidshus fra 01.01.2012 Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår

Detaljer

Forsikringer. Gjelder for bransjeforeningene i Norsk Teknologi HLF INTEGRA NELFO VKE. T: 91324013 E: teknologiforsikring@pareto.no

Forsikringer. Gjelder for bransjeforeningene i Norsk Teknologi HLF INTEGRA NELFO VKE. T: 91324013 E: teknologiforsikring@pareto.no Forsikringer Gjelder for bransjeforeningene i Norsk Teknologi HLF INTEGRA NELFO VKE T: 91324013 E: teknologiforsikring@pareto.no Hvorfor velge Norsk Teknologi forsikring? FORSIKRING SOM VIRKER: Foreningen,

Detaljer

BIL OG CAMPINGBIL FORSIKRINGSVILKÅR FOR LYBERG & PARTNERE VILKÅR FOR FORSIKRINGEN

BIL OG CAMPINGBIL FORSIKRINGSVILKÅR FOR LYBERG & PARTNERE VILKÅR FOR FORSIKRINGEN FORSIKRINGSVILKÅR FOR LYBERG & PARTNERE BIL OG CAMPINGBIL VILKÅR FOR FORSIKRINGEN M01 M10 M11 F01 F10 PERSON-/VAREBIL OG CAMPINGBIL Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis.

Detaljer

1 Fellesbestemmelser... 2. 2 Hvem forsikringen gjelder for... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3. 4 Hva forsikringen omfatter...

1 Fellesbestemmelser... 2. 2 Hvem forsikringen gjelder for... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3. 4 Hva forsikringen omfatter... Bygningsforsikring Gjelder for bygning med inntil 4 leiligheter og hytter INNHOLD 1 Fellesbestemmelser... 2 2 Hvem forsikringen gjelder for... 3 3 Hvor forsikringen gjelder... 3 4 Hva forsikringen omfatter...

Detaljer

Innhold Forsikringsoversikt. DEL 1 - Forsikringsbevis. DEL 2 - Fellesdekninger og Generelle vilkår. DEL 3 - Erstatningsregler

Innhold Forsikringsoversikt. DEL 1 - Forsikringsbevis. DEL 2 - Fellesdekninger og Generelle vilkår. DEL 3 - Erstatningsregler Gjensidige Forsikring ASA Org.nr: NO-995 568 217 Bygdøy Alle 59 Sameiet v/ Sebra Forvaltning AS Gladengveien 1 0661 Oslo Innhold Forsikringsoversikt Viser oversikt over forsikringene 2 Side DEL 1 - Forsikringsbevis

Detaljer

1. Hvem som er forsikret sikrede...2. 2. Hvor forsikringen gjelder...2. 3. Hva som kan være forsikret...2

1. Hvem som er forsikret sikrede...2. 2. Hvor forsikringen gjelder...2. 3. Hva som kan være forsikret...2 Vilkår av 1. januar 2011 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som kan være forsikret...2 Hoveddekninger (som gjelder for alle) 4. Brann, vann, innbrudd

Detaljer

Etter lov om borettslag av 6. juni 2003, nr. 39, med ikrafttredelse 15. august 2005. Vedtatt på generalforsamling 6. mars 2008 og 7. juni 2012.

Etter lov om borettslag av 6. juni 2003, nr. 39, med ikrafttredelse 15. august 2005. Vedtatt på generalforsamling 6. mars 2008 og 7. juni 2012. VEDTEKTER FOR GRANDELØKKEN BORETTSLAG Etter lov om borettslag av 6. juni 2003, nr. 39, med ikrafttredelse 15. august 2005. Vedtatt på generalforsamling 6. mars 2008 og 7. juni 2012. 1 Innledende bestemmelser

Detaljer