Rt (Veritas I) Byskatteloven 10 b og 21 k første og annet ledd.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rt-1955-175 (Veritas I) Byskatteloven 10 b og 21 k første og annet ledd."

Transkript

1 Page 1 of 6 Rt INSTANS: Høyesterett - dom DATO: PUBLISERT: Rt STIKKORD: (Veritas I) Byskatteloven 10 b og 21 k første og annet ledd. SAMMENDRAG: Det norske Veritas ble ikke funnet skattepliktig til Oslo kommune etter byskatteloven 10 b, men som et almennyttig foretagende fritatt for skatt etter loven 21 k første ledd. Skatteplikt kunne heller ikke pålegges etter 21 k annet ledd, da inntektene i alt vesentlig skrev seg fra virksomhet som direkte gikk ut på å oppfylle institusjonens almennyttige formål. - Bestemmelsen i 1 fjerde ledd i den nå opphevede rentelov av 5. desember 1947 gjaldt også lovbestemte renter. SAKSGANG: L.nr. 15 B/1955 PARTER: Oslo kommune (overrettssakfører J.A. Dahl - til prøve) mot Det norske Veritas (høyesterettsadvokat I. Sundfør). FORFATTER: Helgesen, Skau, Berger, Nygaard og Soelseth. Dommer Helgesen: Saken gjelder spørsmålet om Det norske Veritas er skattepliktig til Oslo kommune i henhold til byskattelovens 10 b eller om denne institusjon nyter skattefrihet i medhold av bestemmelsen i byskattelovens 21 k. Spørsmålet Side 176 oppsto i forbindelse med Oslo kommunes ligning av Det norske Veritas for inntektsåret 1950 (budsjettåret 1951/52). Etterat ligningsbehandlingen vedrørende Det norske Veritas var avsluttet for dette år, ble institusjonen ilignet formues- og inntektsskatt til Oslo kommune med kr Skattebeløpet ble betalt til kommunen den 15. mai Det norske Veritas anla derpå sak mot Oslo kommune med krav om å få det ilignede beløp med renter tilbakebetalt. Oslo byrett avsa den 4. desember 1953 dom i saken med denne domsslutning: «1. Oslo kommune tilpliktes å betale til Det norske Veritas, Oslo, kr med 6 prosent årlig rente fra 15. mai 1952 til betaling skjer. 2. Saksomkostninger tilkjennes ikke.» Oslo kommune har påanket dommen, og med Høyesteretts Kjæremålsutvalgs samtykke er anken brakt direkte inn for Høyesterett. Som følge av foretatte korreksjoner vedrørende byskatten betalte kemneren i Oslo den 7. september 1953 tilbake til Det norske Veritas kr med 4 1/2 pst. rente fra 15. mai Det tilbakebetalingsbeløp tvisten nå dreier seg om er etter dette kr Dessuten er det tvist mellom partene om hvilken rentesats skal benyttes for det tilfelle kommunen blir dømt til å refundere skattebeløpet. Om saksforholdet viser jeg for øvrig til byrettens domsgrunner. For Høyesterett er det fremlagt en del nye dokumenter, blant andre Det norske Veritas' 50 års og 75 års beretninger. De nye dokumenter har ikke brakt saken i en annen stilling enn tidligere. Oslo kommune gjør gjeldende at byretten har tatt feil når den har funnet at Det norske Veritas ikke er skattepliktig for 1951/52 (for formuen pr. 1. januar 1951 og for inntekten i 1950). Kommunen hevder at institusjonen har erverv til formål og derfor ikke går inn under skattefrihetsbestemmelsen i byskattelovens 21 k første ledd. Kommunen mener at Det norske Veritas iallfall er skattepliktig etter bestemmelsen i byskattelovens 21 k annet ledd, fordi institusjonen etter kommunens oppfatning driver slik økonomisk virksomhet som omhandlet i denne lovbestemmelse. Oslo kommune har nedlagt denne påstand:

2 Page 2 of 6 «1. Prinsipalt: Oslo kommune frifinnes og tilkjennes saksomkostninger for byretten og Høyesterett. 2. Subsidiært: Oslo kommune tilpliktes å betale til Det norske Veritas kr med 4 1/2 pst. rente fra 15. mai 1952 til 15. desember 1953, med 6 pst. rente fra 15. desember 1953 til 1. juli 1954, og med 4 pst. rente fra 1. juli 1954 til betaling skjer.» Det norske Veritas, som gjør gjeldende de samme anførsler som for byretten, har nedlagt slik påstand: Side 177 «Prinsipalt: At Oslo kommune tilpliktes å betale Det norske Veritas: kroner med a) 1 1/2 prosent årlig rente av kroner fra 15. mai 1952 til 7. september b) 6 prosent årlig rente av kroner fra 15. mai 1952 til 1. juli 1954, og c) 4 prosent av kroner fra den sistnevnte datum til betaling skjer. 2. Sakens omkostninger for byretten og Høyesterett. Subsidiært: At Oslo kommune tilpliktes å betale Det norske Veritas kroner med a) 4 1/2 prosent årlig rente fra 15. mai 1952 til 15. desember 1953 og b) 6 prosent årlig rente fra 15. desember 1953 til 1. juli 1954 samt c) 4 prosent årlig rente fra sistnevnte datum til betaling skjer. 2. Som den prinsipale påstands punkt 2.» I spørsmålet om Det norske Veritas' skatteplikt er jeg kommet til samme resultat som byretten, hvis begrunnelse jeg i alt vesentlig tiltrer. Jeg er således på grunnlag av de foreliggende opplysninger om institusjonens formål, dens indre oppbygning og dens virksomhet, enig med byretten i at den må karakteriseres som en halvoffentlig institusjon, som fremmer almennyttige interesser og som ikke har erverv til formål i den forstand byskattelovens 21 k første ledd bruker dette uttrykk. Spørsmålet blir da om Det norske Veritas driver økonomisk virksomhet slik at institusjonen kan beskattes i medhold av byskattelovens 21 k annet ledd, jfr. 10 b. Jeg er også i dette spørsmål blitt stående ved samme resultat som byretten. Etter min oppfatning kan det ikke sies at den virksomhet Det norske Veritas driver - når man vurderer virksomheten under ett - er økonomisk virksomhet av en art, som bestemmelsen i byskattelovens 21 k annet ledd tar sikte på. I forbindelse med behandlingen av spørsmålet om skatteplikt for Det norske Veritas etter byskattelovens 21 k annet ledd uttaler byretten om Det norske Veritas' virksomhet: «All den virksomhet som Veritas utøver, tar etter rettens mening utelukkende sikte på å realisere institusjonens ikke ervervsmessige formål. Den driver ikke noen utenfor formålet liggende selvstendig næringsdrift.» Jeg mener at denne byrettens karakteristikk og bedømmelse av virksomheten i alt vesentlig er riktig. Jeg finner det godtgjort at den alt overveiende del av de inntekter som Det norske Veritas har, flyter av selve realisasjonen av det ikke ervervsmessige, almennyttige formål. Jeg anser dette avgjørende for at byskattelovens 21 k annet ledd ikke kan anvendes Side 178 overfor Det norske Veritas. Og det bevirker for så vidt ikke noen forandring i mitt syn på det foreliggende skatterettslige spørsmål om Det norske Veritas i tillegg til sine hovedinntekter i 1950 har hatt noen inntekter som etter en nærmere undersøkelse og bedømmelse måtte vise seg ikke å ha en nødvendig sammenheng med realisasjonen av formålet. Om så er tilfelle og om dette kan medføre en særlig skatteplikt for institusjonen for så vidt angår disse inntekter, tar jeg ikke standpunkt til. Det dreier seg i vår sak i alle tilfelle om uvesentlige beløp i forhold til den samlede inntekt. Det

3 Page 3 of 6 bestemmende for meg i den foreliggende tvist om skatteplikten er - som foran nevnt - at institusjonens formue og inntekter etter det dokumenterte i alt vesentlig skyldes virksomhet som direkte går ut på å oppfylle institusjonens almennyttige formål. Jeg bemerker for øvrig at partene er enige om å holde utenfor saken spørsmålet om det skulle bestå en særlig skatteplikt for Det norske Veritas for så vidt angår inntekter der den nødvendige sammenheng mellom inntektene og realisasjonen av formålet måtte mangle. Det siktes her til avgivelse av takster over skip, havaribesiktigelser for forsikringsselskaper og prøving av ikke maritimt materiell. Når det gjelder det omtvistede rentespørsmål, er jeg kommet til et annet resultat enn byretten. Partene er enige om at det skattebeløp som Oslo kommune etter sakens utfall vil være forpliktet til å betale tilbake til Det norske Veritas, skal forrentes med 4 pst. fra 1. juli 1954, jfr. den endring av blant annet skattelovens 104, som ble gjort ved lov av 30. juni 1954 nr. 3. Rentesatsen i 104, 6 pst., ble ved denne lov nedsatt til 4 pst. Videre faller partenes påstander med hensyn til rentesatsen for tidsrommet fra 15. desember 1953 til 1. juli 1954 sammen, nemlig 6 pst. At kommunen for dette tidsrom er villig til å betale 6 pst., henger sammen med at den midlertidige lovgivning om reguleringer av visse renter ble endret ved lov av 17. juli 1953 nr. 30 (den trådte i kraft 15. desember samme år), jfr. lovens 2, siste ledd. Derimot er det tvist om rentesatsen for tiden fra 15. mai 1952 til 15. desember Spørsmålet om hvilken rentesats skal benyttes i dette tidsrom, beror på tolkningen av loven av 5. desember 1947 om midlertidig regulering av visse renter m.v. Loven, som ble forlenget ved tilleggslover av 30. juni 1950 nr. 5, 25. mai 1951 nr. 5 og 19. desember 1952 nr. 4, bestemmer i 1 fjerde ledd at «uten vedkommende departements samtykke kan det ikke i noe tilfelle beregnes høyere rente enn 4 1/2 pst. p. a.». Av forarbeidene til loven av 1947 fremgår det uttrykkelig at det var lovgiverens mening med denne bestemmelse å fastsette maksimalrente for så vel kontraktsrenter som lovbestemte renter. Jeg finner dette sammenholdt med den siterte lovbestemmelses generelle ordlyd avgjørende for forståelsen av loven på det punkt det her gjelder. Side 179 Jeg antar at saksomkostninger bør tilkjennes både for byretten og Høyesterett. Etter sakens omfang og betydning mener jeg beløpet bør settes til kr Jeg stemmer for denne dom: Oslo kommune dømmes til å betale til Det norske Veritas åttiseks tusen seks hundre og syv - kroner med 4 1/2 - fire og en halv - prosent årlig rente fra 15. mai 1952 til 15. desember 1953, med 6 - seks - prosent årlig rente fra 15. desember 1953 til 1. juli 1954 og med 4 - fire - prosent årlig rente fra 1. juli 1954 til betaling skjer, samt tyvefem tusen - kroner i saksomkostninger for byretten og Høyesterett. Oppfyllelsesfristen er 2 - to - uker fra forkynnelsen av Høyesteretts dom. Dommer Skau: Jeg er i det Vesentlige og i resultatet enig med førstvoterende. Dommerne Berger, Nygaard og Soelseth: Likeså. Av byrettens dom (dommer A. B. Steffensen): Det norske Veritas er en institusjon for klassifikasjon og besiktigelse m.v. av skip, opprettet i 1864 av gjensidige norske skipsassuranseforeninger. Som medlemmer er senere tatt opp norske fraktassuranseforeninger, sjøforsikringsselskaper, gjensidige foreninger for ansvars- og avdragsforsikring og Skipsbyggerienes Landsforening. Institusjonens sete og sentraladministrasjon er i Oslo og den har permanente avdelingskontorer med både fastlønnede og ikke fastlønnede besiktigelsesmenn i Norge og i utlandet. Antallet av besiktigelsesstasjoner er for tiden ca Det norske Veritas bestyres av et representantskap bestående av representanter for de innlemmede foreninger og selskaper. Antall representanter for hver enkelt organisasjon er nærmere bestemt i lovens 3. Lovens 2 - formålsparagrafen - er sålydende: «Det norske Veritas' formål er å tilveiebringe en pålitelig og ensartet klassifikasjon av skip, å virke for sikkerhet til sjøs og å fremme rasjonell sjøforsikring.» Det norske Veritas gir ut regler for bygging og klassifisering av skip og skipsmaskiner og fører

4 Page 4 of 6 tilsyn med bygging av skip og maskiner. Med visse mellomrom foretar institusjonen besiktigelse av skipene. Når skade er oppstått blir de besiktiget av Veritas' folk som også fører tilsyn med reparasjoner. Det norske Veritas gir årlig ut et skipsregister omfattende skandinaviske skip og en statistikk vedrørende Norges, Sveriges og Danmarks handelsflåte. Veritas gir også ut Norsk Sjøforsikringsplan. Side 180 Den norske stat har overdradd til Veritas å utføre visse offentlige besiktigelser i utenlandske havner av norske skip. Institusjonen er i lover og forskrifter og ved overenskomst med staten tildelt en rekke funksjoner som ledd i den offentlige skipskontroll. Den er bemyndiget til å fastsette fribord og utstede lastelinjesertifikater. Lignende bemyndigelse har den også fra en rekke utenlandske regjeringer. Veritas-takstene ansees som offentlige takster og er anerkjent som sådanne ved kgl. resolusjon av 24. oktober Til dekning av sine driftsutgifter i inn- og utland oppkrever Veritas salærer for besiktigelser m.v., selger institusjonens publikasjoner og mottar kontingent fra sine medlemmer. Inntil 1925 sto de gjensidige assuranseforeninger som garantister, og underskuddene før 1925 ble utlignet på foreningene i forhold til inntegnet bruttotonnasje. Fra 1925 opphørte foreningens garantier for eventuelle underskudd. Selv om salærtariffene i en rekke år har vært de samme, er det på grunn av konjunkturforholdene innen skipsfarten ikke til å unngå at det enkelte år måtte oppstå underskudd, mens andre år ga overskudd. I 1925 ble det foretatt en omlegging av Veritas' økonomi med henblikk på å skaffe balanse i regnskapet. Ved hjelp av kontingenter fra medlemmene ble det opparbeidet et drifts- og reguleringsfond, hvis formål var å yte den nødvendige driftskreditt og dekke eventuelle underskudd (jfr. lovens 19). I krigsårene fra 1940 og utover ble det store underskudd på virksomheten. Både reguleringsfondet og et tidligere, ved gaver opprettet reservefond ble brukt opp i sin helhet. Institusjonen måtte oppta lån for å holde det gående. De siste årene har imidlertid gitt solide overskudd. Når regnskapet for et år viser overskudd, blir en vesentlig del av dette overført til «drifts- og reguleringsfondet». En del av overskuddet går til funksjonærenes pensjonskasse og en del til en disposisjonskonto for forskning av teknisk-vitenskapelig art. Dette formål har for øvrig også vært tilgodesett med bidrag på de senere års ordinære driftsbudsjett. Det Norske Veritas deler ikke ut utbytte. I tilfelle oppløsning av institusjonen skal ifølge lovenes 20 eventuelle aktiva anvendes slik at det formål Veritas har søkt å tjene, best mulig tilgodesees. Det norske Veritas hadde aldri vært skattlagt, men i brev av 27. april 1951 fra Oslo ligningsvesen til Veritas ble spørsmålet om Veritas' skatteplikt tatt opp for første gang. Spørsmålet er formentlig kommet opp fordi det engelske klassifikasjonsbyrå Lloyds Register of Shipping, som hadde vært skattelagt her i landet helt siden 1923 eller 1924, nettopp på den tid hadde tatt opp overfor Oslo ligningsvesen spørsmålet om byråets skatteplikt i Norge. Veritas protesterte mot å bli skattlagt og påsto skattefrihet i medhold av byskattelovens 21 k. Men ved iigningsnemndas klagekjennelse av 27. november 1951 opprettholdt nemnda ligningen 1951/52. Ved kjennelse av 26. april fastholdt overligningsnemnda ligningsnemndas avgjørelse for så vidt angår det prinsipielle spørsmål om Veritas' skatteplikt. Nemnda bygget sin avgjørelse på at Veritas må sies å ha «erverv til formål», subsidiært at institusjonen iallfall må være skattepliktig etter 21 k annet ledd, jfr. 10 b, Side 181 fordi den «driver økonomisk virksomhet». Det norske Veritas har deretter reist nærværende sak Rettens bemerkninger: Som før nevnt er saken begrenset til å gjelde det prinsipielle spørsmål om Veritas er skattepliktig etter hovedregelen, i byskattelovens 10 b eller om institusjonen skal nyte skattefrihet i medhold av lovens 21 k første ledd. Det er ved rettspraksis fastslått at oppregningen i denne bestemmelse av institusjoner m.v. som er fritatt for skatteplikt, ikke kan ansees uttømmende. På den annen side må

5 Page 5 of 6 bestemmelsen om unntaksregel fortolkes strengt. Dens øyemed er å frita for skatteplikt humanitære, almennyttige og selskapelige institusjoner, hvor samfunnsnyttige, sosiale eller kulturelle formål er de fremherskende. Når det gjelder Veritas ser retten det slik at institusjonen aldri har hatt erverv til formål. Den har oppkrevet salærer og avgifter m.v. for å dekke driftsutgiftene. Det ideelle for institusjonen ville være om utgifter og inntekter balanserte så noenlunde til enhver tid. Men dette er selvsagt utelukket, særlig når det gjelder en institusjon som arbeider på et så konjunkturbestemt område som skipsfarten. Konjunkturene avspeiles tydelig i Veritas regnskaper gjennom årene. De betydelige overskudd skriver seg særlig fra årene etter siste krig. Retten finner det rimelig at institusjonen sørger for et reguleringsfond til dekning av eventuelle underskudd. Det ville være meget lite heldig - næringspolitisk sett - om man i nedgangstider for skipsfarten skulle være nødt til å forhøye salærer og avgifter for å få budsjettet til å balansere. Etter rettens mening har hverken «reservefondet» eller «drifts- og reguleringsfondet» annet formål enn å sikre nødvendig driftskreditt og dekke driftsunderskudd uten å måtte gå til forhøyelse av salærer og avgifter i underskuddsperioder. Fondsoppleggene tar kun sikte på å tilgodese Veritas' formål som er «å virke for sikkerhet til sjøs og å fremme rasjonell sjøforsikring». Ifølge institusjonens lover har ikke medlemmene noen økonomiske fordeler av overskuddene, f. eks. i form av utbytte eller lignende. Skulle institusjonen besluttes oppløst, skal mulige aktiva gå til fremme av de samme formål som den ifølge formålsparagrafen skal tjene. Når det gjelder spørsmålet om institusjonen, selv om den ikke direkte har erverv til formål, allikevel må sies å tjene som en hjelpeorganisasjon for spesielle næringsinteresser, knyttet til skipsfarten, særlig assurandører og redere, men også befraktere, skipsbygningsindustrien og institusjoner som yter lån mot sikkerhet i skip, skal retten bemerke: Det fremgår av Veritas' lover at det var spesielle næringsgrupper, knyttet til skipsfarten som med den norske skipsfarts oppsving i forrige århundre, følte behov for og fikk satt ut i livet denne institusjon. Det gjaldt særlig skips- og fraktassuranseforeninger, sjøforsikringsselkaper og skipsbyggeriene, og det er fortrinsvis innen disse næringsinteresser at institusjonen fremdeles har sine medlemmer. Det er da også disse som velger representanter til Veritas' representantskap. Det bemerkes i denne forbindelse at her er de spesielle rederinteresser ikke representert i motsetning til det engelske Lloyds Register of Shipping, Side 182 hvor skipsrederne er den næringsgruppe som er sterkest representert i «General Committee». Selv om Veritas' formål ifølge lovens 2 både opprinnelig og hele tiden siden starten har hatt det generelle formål å virke for sikkerhet til sjøs, mener retten at institusjonen de første årtier allikevel var en hjelpeorganisasjon for de forannevnte spesielle næringsinteresser. Men skipsfartens utvikling og den norske stats behov for en stadig mer omfattende kontroll med henblikk på trygging av sikkerheten til sjøs har ført til at Veritas' samfunnsmessige, almennyttige virksomhet er blitt dominerende og har trengt de spesielle næringsinteresser i bakgrunnen. Særlig tydelig er dette blitt etterat sjødyktighetsloven av 9. juni 1903 trådte i kraft. Ved denne lov og ved forskrifter m.v. i henhold til denne lov er Det norske Veritas av staten tillagt en lang rekke oppgaver, hvor Veritas ofte må gå imot spesielle næringsinteresser av hensyn til krav det offentlige stiller utfra almennyttige hensyn, blant annet krav om størst mulig sikkerhet for passasjerer, mannskap og last. Etter rettens mening er Veritas etterhånden løftet opp over de spesielle næringsinteresser. Den er blitt en halvoffentlig institusjon med plikt til objektivitet og til først og fremst å ivareta de almennyttige interesser uten hensyn til om den derved måtte komme til å opptre i strid med enkelte medlemmers særinteresser. Sikkerheten til sjøs er blitt et samfunnsanliggende og Det norske Veritas er blitt et samfunnsorgan. I et brev til Oslo ligningsvesen fra Industri-, Håndverk- og Skipsfartsdepartementet, Sjøfartsavdelingen uttaler dette departement at det av «uttalelser og av bestemmelser i sjødyktighetsloven og de i henhold til denne utferdigede forskrifter vil framgå at Det Norske Veritas er tillagt funksjoner som det ville ha vært naturlig å benytte offentlige institusjoner og tjenestemenn til å utføre og at institusjonen derfor nærmest må betraktes som et ledd i den offentlige kontroll med skips sjødyktighet og som sådan som en halvoffentlig bedrift». Når det gjelder det annet spørsmål - om Veritas allikevel må være skattepliktig ifølge byskattelovens 21 k annet ledd, jfr. 10 b, fordi institusjonen «driver økonomisk virksomhet», kan

6 Page 6 of 6 retten stort sett innskrenke seg til å henvise til det som foran er anført i forbindelse med spørsmålet om institusjonen har «erverv til formål». All den virksomhet som Veritas utøver, tar etter rettens mening utelukkende sikte på å realisere institusjonens ikke ervervsmessige formål. Den driver ikke noen utenfor formålet liggende selvstendig næringsdrift. Retten vil sluttelig ha bemerket at også alminnelige rimelighetsbetraktninger etter dens mening taler for det resultat som retten er kommet til. Da Veritas i tilfelle skatteplikt måtte bli å ligne som personlig skattyter, vine den vesentlige del av de overskudd som gode tider gir og som skulle tjene til å dekke underskudd i nedgangstiden, bli spist opp av skattene. Det økonomiske grunnlag for virksomheten ville bli høyst labilt, og usikkerheten vil bare tjene til å svekke det almennyttige arbeid institusjonen er satt til å utføre. Salær- og avgiftsberegningen måtte i så fall tas opp til revisjon hvert år, og i dårlige tider måtte salærer og avgifter forhøyes, hvilket ville bety en ekstrabeskatning av dem som skal betale salærene m.v. og i neste omgang Side 183 ville det føre til at disse personer, selskaper m.v. ville bli tilsvarende redusert som skatteobjekter for sine respektive skattekommuner. Retten er således etter det anførte kommet til det resultat at Det norske Veritas i henhold til byskattelovens 21 k første ledd må være fritatt for å betale formues- og inntektaskatt, og Oslo kommune vil i samsvar hermed bli tilpliktet å tilbakebetale de byskatter m.v. som institusjonen har betalt for budsjettåret 1951/52, tilsammen kr med renter fra 15. mai 1952 inntil betaling skjer. Med hensyn til rentesatsen bemerkes: Saksøkeren har påstått renter beregnet med 6 pst. pr år i medhold av byskattelovens 104. Saksøkte har påstått at renter i tilfelle bare kan beregnes med 4 1/2 pst. pr år i samsvar med byskattelovens 108. Retten antar at det må være bestemmelsen i byskattelovens 104, siste ledd, som kommer til anvendelse i dette tilfelle hvor ligningen er «bragt under prøvelse av domstolene». Ifølge denne bestemmelse har skattyteren krav på 6 pst. årlig rente av det for meget erlagte. Byskattelovens 108 gjelder så vidt skjønnes renter av innbetalt skatt i slike tilfelle hvor det er tvist eller tvil om hvilken kommune som er berettiget til skatt, og hvor skattyteren er ilignet skatt til flere enn én kommune av samme formue og inntekt

Rt til formål og derfor fritatt for skatt etter byskatteloven 21 k. Jfr. Rt (Veritasdommen).

Rt <noscript>ncit: 10:04</noscript> til formål og derfor fritatt for skatt etter byskatteloven 21 k. Jfr. Rt (Veritasdommen). Page 1 of 7 Rt-1958-1108 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1958-11-01 PUBLISERT: Rt-1958-1108 STIKKORD: Fritagelse for skatt etter byskatteloven 21 k. SAMMENDRAG: Lloyd's Register of Shipping's Oslo-kontor

Detaljer

Rt-1991-705 (226-91) - UTV-1991-941

Rt-1991-705 (226-91) - UTV-1991-941 Page 1 of 7 Rt-1991-705 (226-91) - UTV-1991-941 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1991-06-21 PUBLISERT: Rt-1991-705 (226-91) - UTV-1991-941 STIKKORD: Skatterett. SAMMENDRAG: Veritas var i Rt-1955-175 blitt

Detaljer

Rt-1977-566 skattepliktig etter aksjegevinstbeskatningsloven av 10. desember 1971 1.

Rt-1977-566 <noscript>ncit: 4:02</noscript> skattepliktig etter aksjegevinstbeskatningsloven av 10. desember 1971 1. Page 1 of 5 Rt-1977-566 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1977-06-04 PUBLISERT: Rt-1977-566 STIKKORD: Skatterett. SAMMENDRAG: Gevinst ved salg av tildelingsbevis foretatt før den konstituerende generalforsamling

Detaljer

Rt (13-91) - UTV

Rt (13-91) - UTV Page 1 of 5 Rt-1991-34 (13-91) - UTV-1991-159 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1991-01-22 PUBLISERT: Rt-1991-34 (13-91) - UTV-1991-159 STIKKORD: Skatterett. Spørsmål om skatteplikt i Norge. SAMMENDRAG:

Detaljer

Rt-1982-1330 (337-82)

Rt-1982-1330 (337-82) Page 1 of 5 Rt-1982-1330 (337-82) INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1982-10-01 PUBLISERT: Rt-1982-1330 (337-82) STIKKORD: Skatterett. SAMMENDRAG: A hadde utbetalt sin hustru et utløsningsbeløp idet han

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-02145-A, (sak nr. 2009/789), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-02145-A, (sak nr. 2009/789), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 12. november 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-02145-A, (sak nr. 2009/789), sivil sak, anke over dom, Staten v/sentralskattekontoret for utenlandssaker (advokat Morten Søvik) mot

Detaljer

Rt-1963-944.

Rt-1963-944. <noscript>ncit: 4:03</noscript> Page 1 of 6 Rt-1963-944. INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1963-09-24 PUBLISERT: Rt-1963-944. STIKKORD: (Skattetakst) Den skattepliktige formue. SAMMENDRAG: I Oslo hvor skattetakstene legges til grunn også

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 5. desember 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Falch og Bergh i DOM:

NORGES HØYESTERETT. Den 5. desember 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Falch og Bergh i DOM: NORGES HØYESTERETT Den 5. desember 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Falch og Bergh i HR-2016-2480-U, (sak nr. 2016/2089), sivil sak, anke over dom: Jon Eilif Orrem

Detaljer

Rt-1973-87

Rt-1973-87 <noscript>ncit: 4:03</noscript> Page 1 of 6 Rt-1973-87 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1973-01-27 PUBLISERT: Rt-1973-87 STIKKORD: Byskatteloven 46 annet ledd «selgende gruppe». SAMMENDRAG: Et aksjeselskap hadde solgt en større aksjepost

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 13. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Skoghøy og Bårdsen i

NORGES HØYESTERETT. Den 13. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Skoghøy og Bårdsen i NORGES HØYESTERETT Den 13. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Skoghøy og Bårdsen i HR-2011-00979-U, (sak nr. 2011/739), sivil sak, anke over kjennelse: Bergen

Detaljer

Rt-1985-917 (307-85)

Rt-1985-917 (307-85) <noscript>ncit: 11:05</noscript> Page 1 of 9 Rt-1985-917 (307-85) INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1985-09-03 PUBLISERT: Rt-1985-917 (307-85) STIKKORD: (Ernst G. Mortensen) Skatterett. Spørsmål om stiftelse som eier og driver korrespondanseskole

Detaljer

Rt-1983-979 (223-83) - UTV-1983-646

Rt-1983-979 (223-83) - UTV-1983-646 Page 1 of 5 Rt-1983-979 (223-83) - UTV-1983-646 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1983-09-16 PUBLISERT: Rt-1983-979 (223-83) - UTV-1983-646 STIKKORD: (Fossdommen) Skatterett - spørsmål om fradrag for avskrivning

Detaljer

Rt-1997-779 (207-97) - UTV-1997-738

Rt-1997-779 (207-97) - UTV-1997-738 Page 1 of 6 Rt-1997-779 (207-97) - UTV-1997-738 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1997-05-06 PUBLISERT: Rt-1997-779 (207-97) - UTV-1997-738 STIKKORD: Skatterett. Endring. Periodisering av gevinst ved overdragelse

Detaljer

HR-2000-44-B - Rt-2000-1360 (322-2000)

HR-2000-44-B - Rt-2000-1360 (322-2000) Page 1 of 5 HR-2000-44-B - Rt-2000-1360 (322-2000) INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 2000-08-31 DOKNR/PUBLISERT: HR-2000-44-B - Rt-2000-1360 (322-2000) STIKKORD: Panterett. Salgspant. SAMMENDRAG: Tinglyst

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 22. juli 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Kallerud i

NORGES HØYESTERETT. Den 22. juli 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Kallerud i NORGES HØYESTERETT Den 22. juli 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Kallerud i HR-2014-01530-U, (sak nr. 2014/1193), sivil sak, anke over kjennelse: A B (advokat

Detaljer

Rt-1990-1265 (419-90) - UTV-1991-221

Rt-1990-1265 (419-90) - UTV-1991-221 Page 1 of 5 Rt-1990-1265 (419-90) - UTV-1991-221 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1990-12-19 PUBLISERT: Rt-1990-1265 (419-90) - UTV-1991-221 STIKKORD: Skatterett. Aksjeskatteloven av 19. juni 1969 nr.

Detaljer

Rt-1963-1360. Den personlige skatteplikt. - Den skattepliktige inntekt.

Rt-1963-1360. <noscript>ncit: 2:02</noscript> Den personlige skatteplikt. - Den skattepliktige inntekt. Page 1 of 6 Rt-1963-1360. INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1963-12-20 PUBLISERT: Rt-1963-1360. STIKKORD: Den personlige skatteplikt. - Den skattepliktige inntekt. SAMMENDRAG: Malersvennenes forening i

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 16. september 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Webster og Noer i

NORGES HØYESTERETT. Den 16. september 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Webster og Noer i NORGES HØYESTERETT Den 16. september 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Webster og Noer i HR-2011-01735-U, (sak nr. 2011/1354), sivil sak, anke over kjennelse: Arild

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 1. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Øie og Normann i. (advokat Janne Larsen)

NORGES HØYESTERETT. Den 1. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Øie og Normann i. (advokat Janne Larsen) NORGES HØYESTERETT Den 1. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Øie og Normann i HR-2013-00475-U, (sak nr. 2013/250), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat Janne

Detaljer

A (advokat Lars Holo) mot B (advokat Arne R Stray). Holmøy, Philipson og Schei.

A (advokat Lars Holo) mot B (advokat Arne R Stray). Holmøy, Philipson og Schei. Rt-1988-708 (211-88) INSTANS: DATO: 1988-06-22 Høyesteretts kjæremålsutvalg DOKNR/PUBLISERT: Rt-1988-708 (211-88) STIKKORD: SAMMENDRAG: Familierett. Tvangsfullbyrdelse. Gjennomføring av en samværsordning

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/208), straffesak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/208), straffesak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 28. juni 2012 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2012-01332-A, (sak nr. 2012/208), straffesak, anke over kjennelse, A AS (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

Rt-1970-1220

Rt-1970-1220 <noscript>ncit: 0:00</noscript> Page 1 of 6 Rt-1970-1220 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1970-10-24 PUBLISERT: Rt-1970-1220 STIKKORD: Byskatteloven 21 litra b og k - spørsmål om en trygdekasse var skattepliktig for sin utleievirksomhet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2016/519), sivil sak, anke over dom, (advokat Ståle R. Kristiansen)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2016/519), sivil sak, anke over dom, (advokat Ståle R. Kristiansen) NORGES HØYESTERETT Den 2. november 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-02249-A, (sak nr. 2016/519), sivil sak, anke over dom, Evry ASA (advokat Ståle R. Kristiansen) mot Staten v/sentralskattekontoret

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01740-A, (sak nr. 2011/205), sivil sak, anke over dom, (advokat Jostein Grosås til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01740-A, (sak nr. 2011/205), sivil sak, anke over dom, (advokat Jostein Grosås til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 19. september 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-01740-A, (sak nr. 2011/205), sivil sak, anke over dom, A (advokat Jostein Grosås til prøve) mot B (advokat Anders Flatabø til prøve)

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01008-A, (sak nr. 2014/1968), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01008-A, (sak nr. 2014/1968), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 8. mai 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01008-A, (sak nr. 2014/1968), sivil sak, anke over dom, GE Healthcare AS (advokat Ståle R. Kristiansen) mot Staten v/sentralskattekontoret

Detaljer

Rt-1993-1268 (467-93) - UTV-1993-1365

Rt-1993-1268 (467-93) - UTV-1993-1365 Page 1 of 5 Rt-1993-1268 (467-93) - UTV-1993-1365 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1993-10-30 PUBLISERT: Rt-1993-1268 (467-93) - UTV-1993-1365 STIKKORD: Skatterett. Tomtesalgsgevinst. SAMMENDRAG: - Spørsmål

Detaljer

Tvangsfullbyrdelse. Utleggstrekk i lønn

Tvangsfullbyrdelse. Utleggstrekk i lønn Tvangsfullbyrdelse. Utleggstrekk i lønn Utskriftsdato: 5.12.2017 12:26:55 Status: Gjeldende Dato: 12.12.2006 Nummer: HR-2006-2086-U Utgiver: Høyesterett Dokumenttype: Kjennelse Innholdsfortegnelse Tvangsfullbyrdelse.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2007/1825), straffesak, anke, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2007/1825), straffesak, anke, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 1. april 2008 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2008-00581-A, (sak nr. 2007/1825), straffesak, anke, A (advokat Erik Keiserud) mot B (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I

Detaljer

RETTSBOK. for VOLDGIFTSRETTEN. Ar 2002 den 11.januar ble rett holdt i Karmsund tingretts lokaler, Haugesund.

RETTSBOK. for VOLDGIFTSRETTEN. Ar 2002 den 11.januar ble rett holdt i Karmsund tingretts lokaler, Haugesund. RETTSBOK for VOLDGIFTSRETTEN Ar 2002 den 11.januar ble rett holdt i Karmsund tingretts lokaler, Haugesund. Rettens medlemmer: Sorenskriver Bjørn Solbakken, formann Lege Johs Vatne Lege Norvald Lundetræ

Detaljer

HR-2005-01682-A - UTV-2005-1185 - Rt-2005-1356

HR-2005-01682-A - UTV-2005-1185 - Rt-2005-1356 Page 1 of 9 HR-2005-01682-A - UTV-2005-1185 - Rt-2005-1356 INSTANS: Norges Høyesterett - Dom. DATO: 2005-10-26 PUBLISERT: HR-2005-01682-A - UTV-2005-1185 - Rt-2005-1356 STIKKORD: Skatterett. Kredittfradrag.

Detaljer

Rt-1964-636.

Rt-1964-636. <noscript>ncit: 0:00</noscript> Page 1 of 5 Rt-1964-636. INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1964-06-06 PUBLISERT: Rt-1964-636. STIKKORD: Den skattepliktige inntekt. SAMMENDRAG: Det kunne kreves betinget skattefritak for gevinst ved salg

Detaljer

Rt-1956-1323

Rt-1956-1323 <noscript>ncit: 9:05</noscript> Page 1 of 5 Rt-1956-1323 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1956-12-20 PUBLISERT: Rt-1956-1323 STIKKORD: Spørsmål om inntektsbeskatning. SAMMENDRAG: Den fordel skyldneren oppnår ved at hans gjeld foreldes,

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01864-A, (sak nr. 2015/569), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01864-A, (sak nr. 2015/569), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 14. september 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01864-A, (sak nr. 2015/569), sivil sak, anke over dom, Atle Øyvind Gunnheim Barlaup (advokat Andreas Bullen til prøve) mot Staten

Detaljer

Rt-1959-1191 rabattens beløp; jfr. landsskatteloven 42 første ledd jfr. 41 første ledd.

Rt-1959-1191 <noscript>ncit: 7:06</noscript> rabattens beløp; jfr. landsskatteloven 42 første ledd jfr. 41 første ledd. Page 1 of 6 Rt-1959-1191 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1959-11-28 PUBLISERT: Rt-1959-1191 STIKKORD: Skattepliktig inntekt. SAMMENDRAG: Almenningsrabatt ved levering av materialer til ny driftsbygning

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2015/1675), straffesak, anke over dom, (advokat Arne Gunnar Aas)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2015/1675), straffesak, anke over dom, (advokat Arne Gunnar Aas) NORGES HØYESTERETT Den 9. februar 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-00301-A, (sak nr. 2015/1675), straffesak, anke over dom, A (advokat Arne Gunnar Aas) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i HR-2011-01014-U, (sak nr. 2011/629), sivil sak, anke over kjennelse: Hadeland Montasje

Detaljer

Rt-1992-1379 (501-92) - UTV-1993-3

Rt-1992-1379 (501-92) - UTV-1993-3 Page 1 of 6 Rt-1992-1379 (501-92) - UTV-1993-3 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1992-11-04 PUBLISERT: Rt-1992-1379 (501-92) - UTV-1993-3 STIKKORD: (Dynpac) Skatterett. Sivilprosess. SAMMENDRAG: Et selskap

Detaljer

Rt-1993-700 (243-93) - UTV-1993-1091

Rt-1993-700 (243-93) - UTV-1993-1091 Page 1 of 6 Rt-1993-700 (243-93) - UTV-1993-1091 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1993-06-14 PUBLISERT: Rt-1993-700 (243-93) - UTV-1993-1091 STIKKORD: Skatterett. Aksjer i næring - tap på driftslån og

Detaljer

Rt-1999-1347 (332-99) - UTV-1999-1571

Rt-1999-1347 (332-99) - UTV-1999-1571 Page 1 of 6 Rt-1999-1347 (332-99) - UTV-1999-1571 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1999-09-23 PUBLISERT: Rt-1999-1347 (332-99) - UTV-1999-1571 STIKKORD: Skatterett. Utbyttebeskatning. Gjennomskjæring.

Detaljer

Rt-1992-236 (59-92) - UTV-1992-1103

Rt-1992-236 (59-92) - UTV-1992-1103 Page 1 of 5 Rt-1992-236 (59-92) - UTV-1992-1103 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1992-02-22 PUBLISERT: Rt-1992-236 (59-92) - UTV-1992-1103 STIKKORD: Selskapsrett. Skatterett. Foreldelse. SAMMENDRAG: Et

Detaljer

Rt-1990-59 (15-90) http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftmrens?0/lex/avg/hrsiv/rt1990-0059-00016b.html. Side 60

Rt-1990-59 (15-90) http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftmrens?0/lex/avg/hrsiv/rt1990-0059-00016b.html. Side 60 Page 1 of 6 Rt-1990-59 (15-90) INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1990-01-19 DOKNR/PUBLISERT: Rt-1990-59 (15-90) STIKKORD: (Myra Båt) Entrepriserett. Panterett. Konkurs. Tingsrett. SAMMENDRAG: En entreprenør

Detaljer

Rt-1997-1602 (436-97) - UTV-1997-1137

Rt-1997-1602 (436-97) - UTV-1997-1137 Page 1 of 5 Rt-1997-1602 (436-97) - UTV-1997-1137 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1997-10-16 PUBLISERT: Rt-1997-1602 (436-97) - UTV-1997-1137 STIKKORD: Skatterett. Ideelle organisasjoners skatteplikt

Detaljer

Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere

Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere Saksnr. 13/2642 06.06.2013 Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere 1 1 Innledning og sammendrag Det foreslås justeringer i reglene om skattlegging av eiere

Detaljer

Rt-1982-789 (175-82)

Rt-1982-789 (175-82) <noscript>ncit: 12:09</noscript> Page 1 of 6 Rt-1982-789 (175-82) INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1982-05-07 PUBLISERT: Rt-1982-789 (175-82) STIKKORD: Skattesak. SAMMENDRAG: A overdro ved «gavekjøpekontrakt» en fast eiendom til et skattefritt

Detaljer

Norges Høyesterett - HR-2015-538-A

Norges Høyesterett - HR-2015-538-A Norges Høyesterett - Instans Dato 2015-03-05 Publisert Stikkord Sammendrag Saksgang Parter Forfatter Norges Høyesterett - Dom. Skatterett. Sakskostnader. To selskaper hadde i egen interesse dekket sakskostnadene

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i HR-2013-02613-U, (sak nr. 2013/1975), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

HR-2005-01717-A - Rt-2005-1421 - UTV-2005-1253

HR-2005-01717-A - Rt-2005-1421 - UTV-2005-1253 Page 1 of 6 HR-2005-01717-A - Rt-2005-1421 - UTV-2005-1253 INSTANS: Norges Høyesterett - Dom. DATO: 2005-11-02 PUBLISERT: HR-2005-01717-A - Rt-2005-1421 - UTV-2005-1253 STIKKORD: Skatterett. Fusjon. Rederibeskatning.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 13. september 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Webster, Falkanger og Kallerud i

NORGES HØYESTERETT. Den 13. september 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Webster, Falkanger og Kallerud i NORGES HØYESTERETT Den 13. september 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Webster, Falkanger og Kallerud i HR-2013-01965-U, (sak nr. 2013/1195), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 21. september 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Håvard Skallerud)

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, (advokat Kristoffer Wibe Koch til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, (advokat Kristoffer Wibe Koch til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 17. februar 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, Repstad Anlegg AS (advokat Are Hunskaar) mot Arendal kommune (advokat Kristoffer

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 30. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Bull og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 30. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Bull og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 30. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Bull og Bergsjø i HR-2012-02033-U, (sak nr. 2012/1743), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02409-A, (sak nr. 2015/1072), sivil sak, anke over dom, (advokat Øystein Hus til prøve) (advokat Inger Marie Sunde)

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02409-A, (sak nr. 2015/1072), sivil sak, anke over dom, (advokat Øystein Hus til prøve) (advokat Inger Marie Sunde) NORGES HØYESTERETT Den 2. desember 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-02409-A, (sak nr. 2015/1072), sivil sak, anke over dom, A v/verge B (advokat Øystein Hus til prøve) mot C (advokat Inger Marie Sunde)

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/1386), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/1386), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 28. januar 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-00191-A, (sak nr. 2012/1386), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet Bistandsadvokat

Detaljer

Rt-1962-273.

Rt-1962-273. <noscript>ncit: 10:04</noscript> Page 1 of 7 Rt-1962-273. INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1962-03-10 PUBLISERT: Rt-1962-273. STIKKORD: Skatterett - den skattepliktige inntekt. SAMMENDRAG: En disponent og hovedaksjonær i et fondsmeglerfirma

Detaljer

Prinsipputtalelse - Skatteloven 2-32

Prinsipputtalelse - Skatteloven 2-32 Vår dato Din dato Saksbehandler 19.05.2017 05.04.2017 Anna Lie 800 80 000 Din referanse Telefon Skatteetaten.no 46055-501-5460393 22077350 Org.nr Vår referanse Postadresse 2017/418932 Postboks 9200 Grønland

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 9. juni 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Falkanger i

NORGES HØYESTERETT. Den 9. juni 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Falkanger i NORGES HØYESTERETT Den 9. juni 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Falkanger i HR-2011-01169-U, (sak nr. 2011/753), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

Rt-1995-872 (256-95) - UTV-1995-915

Rt-1995-872 (256-95) - UTV-1995-915 Page 1 of 5 Rt-1995-872 (256-95) - UTV-1995-915 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1995-05-19 PUBLISERT: Rt-1995-872 (256-95) - UTV-1995-915 STIKKORD: Skatterett. SAMMENDRAG: Skattepliktig aksjesalgsgevinst

Detaljer

Rt-1982-491 (77-82)

Rt-1982-491 (77-82) <noscript>ncit: 10:06</noscript> Page 1 of 8 Rt-1982-491 (77-82) INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1982-03-17 PUBLISERT: Rt-1982-491 (77-82) STIKKORD: Skatteloven 26 i og k. SAMMENDRAG: Direktøren for en bedrift overdro ved et gavebrev

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 14. oktober 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Falkanger og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 14. oktober 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Falkanger og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 14. oktober 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Falkanger og Normann i HR-2011-01941-U, (sak nr. 2011/1570), sivil sak, anke over kjennelse: Dagfinn

Detaljer

Rt-1952-150 Skattepliktig næringsvirksomhet, byskatteloven 36, første punktum. Fradragsposter.

Rt-1952-150 <noscript>ncit: 5:05</noscript> Skattepliktig næringsvirksomhet, byskatteloven 36, første punktum. Fradragsposter. Page 1 of 6 Rt-1952-150 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1952-02-16 PUBLISERT: Rt-1952-150 STIKKORD: Skattepliktig næringsvirksomhet, byskatteloven 36, første punktum. Fradragsposter. SAMMENDRAG: En kommisjonær

Detaljer

Rt-1973-679

Rt-1973-679 <noscript>ncit: 11:05</noscript> Page 1 of 6 Rt-1973-679 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1973-06-02 PUBLISERT: Rt-1973-679 STIKKORD: Skatterett. SAMMENDRAG: Kommanditist ble ved ligningen nektet fradrag i inntekten for avskrivning på

Detaljer

Rt-1 964-1345. Rt-1964-1345. Side 1 av 7 INSTANS:

Rt-1 964-1345. Rt-1964-1345. <noscript>ncit: 6:04</noscript> Side 1 av 7 INSTANS: Rt-1964-1345. ncit: 6:04 Side 1 av 7 Rt-1 964-1345. INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1964-12-09 DOKNRIPUBLISERT: Rt-1964-1345. STIKKORD: Arbeiderlovgivning. Arbeids- og tjenestekontrakter.

Detaljer

Rt-1994-912 (283-94) - UTV-1994-645

Rt-1994-912 (283-94) - UTV-1994-645 Page 1 of 5 Rt-1994-912 (283-94) - UTV-1994-645 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1994-07-01 PUBLISERT: Rt-1994-912 (283-94) - UTV-1994-645 STIKKORD: Skatterett. Utbyttebeskatning. Gjennomskjæring. SAMMENDRAG:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 29. juni 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, A (advokat Pål Behrens) mot Gjensidige Forsikring ASA (advokat Lars

Detaljer

Rt ( ) - UTV

Rt ( ) - UTV Page 1 of 8 Rt-2001-170 (41-2001) - UTV-2001-405 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 2001-01-31 PUBLISERT: Rt-2001-170 (41-2001) - UTV-2001-405 STIKKORD: Skatterett. Selskapsrett. Ligning. Aksjeselskap.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 9. desember 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 9. desember 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 9. desember 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Endresen og Matheson i HR-2011-02309-U, (sak nr. 2011/1717), sivil sak, anke over kjennelse: Hands

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 11. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Webster og Falkanger i

NORGES HØYESTERETT. Den 11. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Webster og Falkanger i NORGES HØYESTERETT Den 11. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Webster og Falkanger i HR-2012-01930-U, (sak nr. 2012/1599), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/832), sivil sak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) (advokat Olav Dybsjord til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/832), sivil sak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) (advokat Olav Dybsjord til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 17. november 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-02146-A, (sak nr. 2011/832), sivil sak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot B (advokat Olav Dybsjord til prøve) S

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR S, (sak nr. 2008/1265), straffesak, anke over beslutning, (advokat Steinar Thomassen til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR S, (sak nr. 2008/1265), straffesak, anke over beslutning, (advokat Steinar Thomassen til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 19. desember 2008 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2008-02176-S, (sak nr. 2008/1265), straffesak, anke over beslutning, A (advokat Steinar Thomassen til prøve) mot Den offentlige

Detaljer

Borgarting lagmannsrett

Borgarting lagmannsrett Borgarting lagmannsrett INSTANS: Borgarting lagmannsrett - Kjennelse DATO: 2008-04-03 PUBLISERT: LB-2008-37979 STIKKORD: Advarsel på internett mot selskap, ikke sikringsgrunn. SAMMENDRAG: På en hjemmeside

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2009/1001), sivil sak, anke over beslutning, A (advokat Bendik Falch-Koslung til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2009/1001), sivil sak, anke over beslutning, A (advokat Bendik Falch-Koslung til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 4. mars 2010 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2010-00405-A, (sak nr. 2009/1001), sivil sak, anke over beslutning, A B (advokat Bendik Falch-Koslung til prøve) mot X kommune (advokat

Detaljer

Rt-1962-909.

Rt-1962-909. <noscript>ncit: 1:01</noscript> Page 1 of 8 Rt-1962-909. INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1962-10-05 PUBLISERT: Rt-1962-909. STIKKORD: Arv. Testament. Dødsgaver. - Skifte. Uskiftet bo. - Familierett. - Ektefellers formuesforhold. Ektepakt.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. v/advokat Gunnar O. Hæreid til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. v/advokat Gunnar O. Hæreid til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 13. februar 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-00294-A, (sak nr. 2007/1268), sivil sak, anke, Kellogg Brown & Root Ltd. (advokat Finn Eide) mot Staten v/sentralskattekontoret for

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i HR-2011-00945-U, (sak nr. 2011/619), sivil sak, anke over kjennelse: Abderrazek

Detaljer

Rt-1993-480 (196-93) - UTV-1993-263

Rt-1993-480 (196-93) - UTV-1993-263 Page 1 of 5 Rt-1993-480 (196-93) - UTV-1993-263 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1993-02-10 PUBLISERT: Rt-1993-480 (196-93) - UTV-1993-263 STIKKORD: Skatterett. Tomtegevinst, jfr. skatteloven 43 fjerde

Detaljer

Besl. O. nr. 25. Jf. Innst. O. nr. 23 ( ) og Ot.prp. nr. 1 ( ) År 2000 den 30. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 25. Jf. Innst. O. nr. 23 ( ) og Ot.prp. nr. 1 ( ) År 2000 den 30. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 25 Jf. Innst. O. nr. 23 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 1 (2000-2001) År 2000 den 30. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lo v om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-01052-A, (sak nr. 2015/2246), sivil sak, anke over kjennelse,

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-01052-A, (sak nr. 2015/2246), sivil sak, anke over kjennelse, NORGES HØYESTERETT Den 18. mai 2016 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2016-01052-A, (sak nr. 2015/2246), sivil sak, anke over kjennelse, Staten v/arbeids- og velferdsdirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat

Detaljer

Rt-1988-7 (3-88)

Rt-1988-7 (3-88) <noscript>ncit: 41:14</noscript> Page 1 of 6 Rt-1988-7 (3-88) INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1988-01-08 PUBLISERT: Rt-1988-7 (3-88) STIKKORD: Erstatningsrett. SAMMENDRAG: En eiendomsmegler som formidlet salg av en fast eiendom, hadde

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-02094-A, (sak nr. 2013/348), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-02094-A, (sak nr. 2013/348), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 7. oktober 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-02094-A, (sak nr. 2013/348), sivil sak, anke over dom, KLP Skadeforsikring AS Isbrytertjenesten i Malangen (advokat Frithjof Herlofsen)

Detaljer

Rt-1987-1166 (334-87)

Rt-1987-1166 (334-87) Rt-1987-1166 (334-87) ncit: 1:01 Side I av 6 Rt-1987-1166 (334-87) INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1987-10-02 PUBLISERT: Rt-1987-1166 (334-87) STIKKORD: Skatterett. Eiendomsskatt.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. A (advokat Anders Brosveet) (advokat Eivor Øen til prøve) (advokat Lorentz Stavrum) (advokat Halldis Winje)

NORGES HØYESTERETT. A (advokat Anders Brosveet) (advokat Eivor Øen til prøve) (advokat Lorentz Stavrum) (advokat Halldis Winje) NORGES HØYESTERETT Den 28. april 2017 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2017-847-A, (sak nr. 2016/1740), sivil sak, anke over dom, A B (advokat Anders Brosveet) mot C X kommune D (advokat Eivor Øen til prøve)

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-00274-A, (sak nr. 2011/1427), sivil sak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-00274-A, (sak nr. 2011/1427), sivil sak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 2. februar 2012 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2012-00274-A, (sak nr. 2011/1427), sivil sak, anke over kjennelse, Höegh Eiendom AS (advokat Einar Harboe) mot Staten v/skatt øst

Detaljer

HR-2004-01989-A - UTV-2005-6 - Rt-2004-1860

HR-2004-01989-A - UTV-2005-6 - Rt-2004-1860 Page 1 of 8 HR-2004-01989-A - UTV-2005-6 - Rt-2004-1860 INSTANS: Norges Høyesterett - Dom. DATO: 2004-12-02 PUBLISERT: HR-2004-01989-A - UTV-2005-6 - Rt-2004-1860 STIKKORD: Skatterett. Negativ personinntekt.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. (advokat Randulf Schumann Hansen til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. (advokat Randulf Schumann Hansen til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 31. mai 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-01144-A, (sak nr. 2013/72), sivil sak, anke over dom, A (advokat Randulf Schumann Hansen til prøve) mot B (advokat Arve Opdahl) S T E

Detaljer

Rt-1980-173 Distriktsskatteloven - spørsmål om etterligning.

Rt-1980-173 <noscript>ncit: 1:01</noscript> Distriktsskatteloven - spørsmål om etterligning. Page 1 of 10 Rt-1980-173 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1980-02-05 PUBLISERT: Rt-1980-173 STIKKORD: Distriktsskatteloven - spørsmål om etterligning. SAMMENDRAG: A, som hadde avsatt midler for senere

Detaljer

Rt (303-88)

Rt (303-88) <noscript>ncit: 3:03</noscript> Page 1 of 6 Rt-1988-880 (303-88) INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1988-09-08 PUBLISERT: Rt-1988-880 (303-88) STIKKORD: Skatterett. Kontraktsrett. SAMMENDRAG: I forbindelse med utbyggingen av Øvre Nea ble

Detaljer

OSLO TINGRETT KJENNELSE. 24.06.2014 i Oslo tingrett, 14-033300TVI-OTIR/08. tingrettsdommer Anniken Nygaard Ottesen

OSLO TINGRETT KJENNELSE. 24.06.2014 i Oslo tingrett, 14-033300TVI-OTIR/08. tingrettsdommer Anniken Nygaard Ottesen OSLO TINGRETT KJENNELSE Avsagt: Sak nr.: Dommer: Saken gjelder: 24.06.2014 i Oslo tingrett, 14-033300TVI-OTIR/08 tingrettsdommer Anniken Nygaard Ottesen Legalitetskontroll av foreningsrettslig vedtak og

Detaljer

Utøvelse av forkjøpsrett etter aksjeloven ved salg av aksjer

Utøvelse av forkjøpsrett etter aksjeloven ved salg av aksjer Side 1 av 6 NTS 2014-1 Utøvelse av forkjøpsrett etter aksjeloven ved salg av aksjer Kilde: Bøker, utgivelser og tidsskrifter > Tidsskrifter > Nordisk tidsskrift for Selskabsret - NTS Gyldendal Rettsdata

Detaljer

HAR DU KREVD REFUNDERT 25% AV ALLE DINE ADVOKAT HONORAR!

HAR DU KREVD REFUNDERT 25% AV ALLE DINE ADVOKAT HONORAR! HAR DU KREVD REFUNDERT 25% AV ALLE DINE ADVOKAT HONORAR! Har ditt firma i løpet av de siste årene måttet bruke advokat for å bistå deg i skatte- eller avgiftssaker? Da har du sikkert betalt dine advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 15. mai 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 15. mai 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 15. mai 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Bull i HR-2013-01028-U, (sak nr. 2013/565), sivil sak, anke over kjennelse: Opplysningsvesenets

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. (advokat Tor Hannibal Fossum til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. (advokat Tor Hannibal Fossum til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 24. april 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-00728-A, (sak nr. 2008/140), sivil sak, anke, Fagutleie AS, dets konkursbo (advokat Jacob S. Bjønness-Jacobsen til prøve) mot TET Invest

Detaljer

Rt-1975-944

Rt-1975-944 <noscript>ncit: 0:00</noscript> Page 1 of 5 Rt-1975-944 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1975-09-25 PUBLISERT: Rt-1975-944 STIKKORD: Skatterett - indeksregulering av lån. SAMMENDRAG: Antatt at indekstillegget ikke kunne betraktes som

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 1 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND SAK NR. 10/1997 Klager: A Innklaget: NOKA Securities

Detaljer

Rt-1990-958 (339-90) - UTV-1990-1084

Rt-1990-958 (339-90) - UTV-1990-1084 Page 1 of 6 Rt-1990-958 (339-90) - UTV-1990-1084 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1990-10-10 PUBLISERT: Rt-1990-958 (339-90) - UTV-1990-1084 STIKKORD: Skatterett. Skatteloven 42 første ledd, 43 annet ledd

Detaljer

Rt Landsskatteloven 41 første og sjette ledd.

Rt <noscript>ncit: 1:01</noscript> Landsskatteloven 41 første og sjette ledd. Page 1 of 5 Rt-1958-869 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1958-06-13 PUBLISERT: Rt-1958-869 STIKKORD: Landsskatteloven 41 første og sjette ledd. SAMMENDRAG: Ved salget i 1953 av en fast eiendom med maskiner

Detaljer

Rt-1967-897.

Rt-1967-897. <noscript>ncit: 2:01</noscript> Page 1 of 7 Rt-1967-897. INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1967-08-26 PUBLISERT: Rt-1967-897. STIKKORD: Skattesak. SAMMENDRAG: Enkelte aksjonærer (leieboere) i et gårdaksjeselskap ga selskapet foruten vanlig

Detaljer

HR-2002-00879a - Rt-2003-293 - UTV-2003-497

HR-2002-00879a - Rt-2003-293 - UTV-2003-497 Page 1 of 8 HR-2002-00879a - Rt-2003-293 - UTV-2003-497 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 2003-03-04 PUBLISERT: HR-2002-00879a - Rt-2003-293 - UTV-2003-497 STIKKORD: Skatterett. Selskapsrett. Skattefradrag.

Detaljer

Rt-1963-1353.

Rt-1963-1353. <noscript>ncit: 1:01</noscript> Page 1 of 6 Rt-1963-1353. INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1963-12-14 PUBLISERT: Rt-1963-1353. STIKKORD: Den skattepliktige inntekt. SAMMENDRAG: I testament til fordel for en almennyttig institusjon bestemte

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2015/1044), sivil sak, anke over dom,

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2015/1044), sivil sak, anke over dom, NORGES HØYESTERETT Den 10. mai 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-00988-A, (sak nr. 2015/1044), sivil sak, anke over dom, ConocoPhillips Skandinavia AS (advokat Eirik Jensen) mot Staten v/oljeskattekontoret

Detaljer