Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet /13 Bystyret. Arkiv: ARP , K2-L12

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 12.02.2013 007/13 Bystyret. Arkiv: ARP-20120101, K2-L12"

Transkript

1 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet /13 Bystyret Sakshandsamar: Kjell Aage Udberg Arkiv: ARP , K2-L12 Arkivsaknr 12/34 DETALJREGULERINGSPLAN NOTØBAKKEN, GBNR 27/33 M.FL. - BUSTAD. PLANID: PLANVEDTAK Kva saka gjeld: ABO Plan & Arkitektur AS har på vegne av Notøbakken AS utarbeidd framlegg til reguleringsplan for område B12 og B13 i Sentrumsplanen. Planen omfattar også del av F2, og på oppdrag frå Flora kommune er også ny utforming av tilkomst/parkeringsareal til ungdomsskulen tatt med i planforslaget. Byggjeføremål er blokker, konsentrerte småhus og renovasjonsanlegg. Det er planlagt eit område med bustadblokker og eit område med konsentrerte småhus. Planen er i hovudsak i samsvar med Gjeldande kommunedelplan (Sentrumsplanen), men tomteutnyttinga er høgare enn i det som er vedtatt for område B13 i kommuneplanen fordi parkeringsareal under bakken er rekna med i samla utnytting. Planframlegget med planomtale, sist datert , er oppdatert i høve til tidlegare vedtak og merknader og vert tilrådd vedtatt. FRAMLEGG TIL VEDTAK: Flora bystyre godkjenner framlegg til privat detaljreguleringsplan - Notøbakken, Gbnr.27/33 m.fl. Planid: i samsvar med PBL Planframlegget er med planomtale og føresegner er sist datert PLAN- OG MILJØUTVALET Røysting: Rådmannen si tilråding vart samrrøystes vedteken. PMUV-007/13 VEDTAK: Flora bystyre godkjenner framlegg til privat detaljreguleringsplan - Notøbakken, Gbnr.27/33 m.fl. Planid: i samsvar med PBL Planframlegget er med planomtale og føresegner er sist datert

2 BYSTYRET Framlegg: Tilleggsframlegg frå Repr.Hanne Husebø Kristensen,H: Rådmannen skal legge til rette for at plankartet vert endra som mindre reguleringsendring i samsvar med intensjonen i skisseprosjekt utarbeidd av ABO plan og arkitektur, datert Røysting: Tilrådinga og tilleggsframlegget frå Kristensen vart samrøystes vedtekne. BYST-018/13 VEDTAK: Flora bystyre godkjenner framlegg til privat detaljreguleringsplan - Notøbakken, Gbnr.27/33 m.fl. Planid: i samsvar med PBL Planframlegget er med planomtale og føresegner er sist datert Rådmannen skal legge til rette for at plankartet vert endra som mindre reguleringsendring i samsvar med intensjonen i skisseprosjekt utarbeidd av ABO plan og arkitektur, datert Terje Heggheim Rådmann Rolf Bjarne Sund Plansjef

3 Innleiing: ABO Plan & Arkitektur AS har på vegne av Notøbakken AS utarbeidd framlegg til reguleringsplan for område B12 og B13 i Sentrumsplanen. Planen omfattar også del av F2, og på oppdrag frå Flora kommune er også ny utforming av tilkomst/parkeringsareal til ungdomsskulen tatt med i planforslaget. Denne delen av planen er tidlegare vurdert av brukar. Det vert starta planarbeid for ny samanbindingsveg mellom Havrenesvegen og RV5. Val av løysing for denne vegen har ikkje direkte konsekvens for tilkomst som er vist i omsøkt plan. Byggjeføremål er blokker, konsentrerte småhus og renovasjonsanlegg. Det er planlagt eit område med bustadblokker og eit område med konsentrerte småhus. Det er utarbeidd revidert planomtale som samsvarar med endringar som er gjort etter vedtak i planog miljøutvalet og merknader etter offentleg ettersyn. (vedlagt) Merknader: Samandrag av merknader etter offentleg ettersyn (utarbeidd av søkjar): "Planforslaget var lagt ut til offentlig ettersyn i perioden Følgjande merknader er mottekne: 1. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, datert Sogn og Fjordane fylkeskommune, datert Noregs vassdrags- og energidirektorat, datert Flora Bygg og Eigedom, datert SFE Nett AS, datert Linda og Petter Daniel Solheim, datert Aud, Evy og Greta Osland Andessen for Arthur Andersen, datert Samandrag av merknader: 1. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, datert Samandrag av merknad: Miljøvernavdelinga- Har ingen avgjerande merknader til planarbeidet, men minner om at alle vedtak som kan påverke naturmangfaldet også skal vurderast etter dei miljørettslege prinsippa i naturmangfaldlova Kravet til dokumentasjon kan tilpassast forhodla i den konkrete ska, men plikta til å synleggjere avvegingane gjeld generelt. Landbruksavdelinga- Merkar seg positivt av planen legg til rette for god arealutnytting. Beredskapseininga- Har ingen merknader til planen. Kommentar til merknad: - Det er vist til søk i naturbasen og artsdatabanken. Forholdet til naturmangfald er vist i planomtalen. - Ok - Ok 2. Sogn og Fjordane fylkeskommune, datert Klima: Kva klima vil prege arealet/passasjen gjennom året. Gjev arkitekturen eit variert og klårt utforma offentleg rom og passasje, med lokale le- sonar og opphaldssituasjonar for fleire menneske? - Arkitektur og natur: Ønskjer at arkitekturen vert delt opp og at det vert lagt til rette for nord/sør passasje. - Bustadblokk og rekkehus: Fylkeskommunen ønskjer tilrettelagt for nye og alternative bustadformer for tett og kompleks bustadbygging i Notøbakken

4 - Hus og hage: Ønskjer transformasjon og /eller utvikling av alternative formsvar å på tradisjonell hus og hage konsept for Notøbakken Kommentar til merknad: - Det er vanskeleg å tydleggjer eksakt kva klima som vil prege området gjennom året. Bustadblokka er forsøkt tilpassa terrenget samstundes som det med utforming av fasaden er lagt vekt på utsikt og skjerming for vind på privat/felles uteareal og terrassar. - På grunn av topografien er det svært vanskeleg å leggje til rette for passasje i nord/sør retning. Det er likevel lagt til grunn at det skal kunne etablerast ei gangbru frå den planlagde bustadblokka og inn mot terrenget mot sør. Gangbrua vil ikkje vere open for offentleg tilgjenge. Gangvegen som er planlagt gjennom området vil medføre lettare tilgang til etablert skogsveg til Storåsen. - Arkitekturen som er valt for utbyggingsområdet er gjort med omsyn til konsentrert utbygging og terrengtilpassing. Det er lagt vekt på at uteareala skal få lys og sol, samstundes som uteområda skal vere tilstrekkeleg store. - Det er ikkje lagt til rette for private hagar innanfor område for blokk. Utomhusarealet vil vere til felles bruk og leik. 3. Noregs vassdrags- og energidirektorat, datert Faresoner for tryggleiksklasse S3 jf. Byggteknisk forskrift TEK 10 må stadfeste faresona for skredfare 1:5000. Det vert rådd til at Flora kommune innarbeidar den nye faresona i plankartet. Faresone for tryggleiksklasse S3 med nominell sannsyn for skred på 1:5000 vil bli lag inn i plankart. 4. Flora Bygg og Eigedom, datert Samandrag av merknad: Flora kommune er grunneigar til gnr. 27 bnr. 5, 229 og 514. Desse eigedomane vert i større eller mindre grad omfatta av reguleringsplan for Notøbakken. Grunneigar har ikkje merknader til utarbeidd plankart for Notøbakken, men har fylgjande merknad til utkast til reguleringsføresegner. 3 inneheld ikkje noko om opparbeiding av nye parkeringsplassar til erstatning for dei som går tapt ved ombygging av dagens parkeringsplass. Grunneigar set som vilkår at utbyggar opparbeider like mange nye parkeringsplassar i felt P som går tapt ved ombygging av eksisterande parkeringsplass vest for skulebygget. Nye parkeringsplassar må vere på plass før ombygging av eksisterande parkeringsplass kan starte opp. Grunneigar ser det som formålstenleg at det vert etablert utbyggingsavtale mellom utbyggar og grunneigar Flora kommune. Det vil i føresegnene bli innarbeidd eit rekkjefølgjekrav til opparbeiding av nye parkeringsplassar før eksisterande plassar vert fjerna. 5. SFE Nett AS, datert Avstanden frå planområdet til eksisterande nettstasjon er så stor at det bør setjast av plass for nettstasjon i planområdet. Nødvendig areal for kiosk er ca 2,5 x 2,5 m, med 1meter klaring rundt kiosken. SFE Nett AS har høgspentkabel i Havrenesvegen, slik at nettstasjonen vil kunne forsynast frå denne kabelen. Det er i reguleringsføresegnene stilt rekkefølgjekrav om at el-forsyning skal vere etablert/dokumentert før det vert gitt løyve til igangsetting. Dette vert vurdert som tilfredstillande for plassering av ny nettstasjon.

5 6. Linda og Petter Daniel Solheim, datert Har tidlegare kommentert at den planlade utnyttinga av tomta vil medføre auka innsyn til hagen. Meinar utbygginga må halde seg til rammene sett i sentrumsplanen. Auka innsyn som del av byfortetting vert ikkje vurdert som ein vesentleg konsekvens av planen. Rammene for utnytting i forhold til sentrumsplanen er vurdert utvida til 120 % BRA med grunngjeving i at parkering er lagt under terrenget. Dette vil bli ein svært lite synleg del av utnytting i forhold til overflateparkering på terrenget. 7. Aud, Evy og Greta Osland Andessen for Arthur Andersen, datert Vil presisere at det ikkje føreligg avtale om kjøp/sal av eigedom gnr. 27 bnr Merknaden vert teken til følgje og gnr. 27 bnr. 452 vert endra frå bustader-blokker til bustader konsentrerte småhus, med føresegner som gjeld for område B12 i gjeldande kommunedelplan." I høyringsperioden har det også komme munnleg merknad til administrasjonen frå eigar av Gbnr 27/40 der det vart vist til ustabil overflater på deira eigedom, noko som må takast omsyn til ved sprenging. Det vart også vist til dårleg trykk på vasstilførsel til deira hus, og det blir bedt om at ein vurderer den totale kapasiteten ved ny utbygging i området. Administrasjonen sin kommentar: Naboar vert varsla i samband med byggemelding, og konsekvensar for naboar vert vurdert i byggesaka. Vurdering: I området er det i tillat med høg utnytting med krav til god terrengtilpassing. I planomtalen er det vist ei bygningsutforming som tek vare på intensjonane i kommuneplanen. Plankartet er retta opp i samsvar med vist differensiert høgde i planomtalen og etter innspel i høyringsperioden Planomtalen inneheld ei grundig ROS- analyse og vurdering av konsekvensar for naboar og for naturmangfaldet. Tiltaket er vurdert rimeleg grundig etter lova om naturen sitt mangfald NML Slik prosjektet er vist i planomtalen er det i stor grad tatt omsyn til krav i sentrumsplanen om tilpassing til terreng og silhuettar i området. Gangvegar som det er krav om i kommuneplanen, er innarbeidd i planforslaget med rekkefylgjekrav. Revisjon av planen når det gjeld utnytting av Gbnr 27/452 (BK2) er ikkje vist i revidert planomtale. Sol/skyggetilhøve for denne eigedommen er vist under føresetnad at eigedommen skulle gå inn i samla utbygging, men illustrasjonane gir grunnlag for å vurdere framtidige soltilhøve som akseptable for eigedommen med meir moderat utbygging eller framhald av eksisterande situasjon. Planforslaget vert tilrådd vedtatt. Økonomiske konsekvensar: Aktuelle lover, forskrifter, avtalar m.m.:

6 Prenta/uprenta vedlegg: Nr T Dok.dato Til/Frå Tittel Vedlagt (x) 1 U ABO v/ Ola Klyve Referat frå oppstartsmøte Dalland; Notøbakken AS v/geir Sandvik 2 U ABO v/ Ola Klyve Dalland Detaljreguleringsplan Notøbakken, Gbnr.27/33 m.fl. Bustad 3 I ABO Plan & Arkitektur Havrenesvegen - Notøbakken, gnr. AS 27 bnr. 33 og 1118 m.fl. - Varsel 4 I Sogn og Fjordane fylkeskommune - Kulturavd. 5 I Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 6 I Sogn og Fjordane fylkeskommune - Kulturavd. 7 U INC v/petter Daniel Solheim 8 I Flora bygg og eigedom v/ Vidar Vårdal 9 I Flora Ungdomsskule v/ Terje Folkestad 10 I ABO Plan & Arkitektur AS 11 I ABO Plan & Arkitektur AS 12 I Fylkesmannen i Sogn og Fjordane om oppstart av detaljregulering Flora - Havrenesvegen - Notøbakken gbnr. 27/33 og 1118 m.fl. - Varsel om oppstart av detaljregulering - Kulturminnefaglig uttale Fråsegn til oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Notøbakken gbnr 27/33, 1118 m.fl. Flora - Havrenesvegen - Notøbakken gbnr. 27/33 og 1118 m.fl. - tilbakemelding etter synfaring Prosjekt : Notøbakken Merknader - regulering Notøbakken Regulering Notøbakken, merknad Oppdragsbekreftelse Varsel om utviding av planområdet - Havrenesvegen - Notøbakken, gnr. 27 bnr. 33 og 1118 m.fl. Fråsegn til varsla utviding av planområde for detaljreguleringsplan for Havrenesvegen - Notøbakken gbnr 27/33, 1118 m.fl 13 I ABO Plan & Arkitektur Innlevering av plan til 1. gangs handsaming. Notøbakken gnr. 27 bnr. 33 og 1118 m.fl. 15 I ABO v/ Ola Klyve Dalland Notøbakken - Planforslag Gbnr 27/33,1118 m.fl. 14 I ABO v/ Ola Klyve Notøbakken - Planforslag Dalland 17 I Plan & arkitektur Overvannsvurdering ifm. reguleringsplan for Notøbakken 18 U Firdaposten Kunngjering plansaker 20 U Flora kommune; Flora kommune; KF Flora Bustad og Eigedom; Kommunalt råd for eldre; Privat detaljreguleringsplan Notøbakken, gbnr 27/33 m.fl. - Bustad. Planid: Utlegging til off. ettersyn.

7 Rådet for funksjonshemma; Telenor - Servicesenter for nettutbygging; NVE - Region Vest; Sogn og Fjordane fylkeskommune - Kulturavd.; SFE Nett AS; Sogn og Fjordane fylkeskommune - Plan og samfunnsavdelinga; Statens Vegvesen Sogn og Fjordane; Fylkesmannen i Sogn og Fjordane; Sogn og Fjordane fylkeskommune; Flora Hamn KF 19 U Sparebanken Vest; Eilif Døsen; Marit Døsen; Steinar Ove Døsen; Arthur A. Andersen; Bente Irene Bareksten; Bjørn Anton Døsen; Flora kommune; Knut Morten Ullaland; Kurt Arne Valberg; Marta H. Bareksten; Petter Daniel Solheim; Ragnhild Notø; Randi Halvorsen; Staale Klakegg; Tove L.L. Ullaland; Flora Ungdomsskule v/rektor PRIVAT DETALJREGULERINGSPLAN FOR NOTØBAKKEN. GBNR. 27/33 M.FL. BUSTADER. PLANID: I SFE Nett AS Høyringsfråsegn til privat detaljreguleringsplan Notøbakken GBnr 27/33 i Flora kommune 22 I NVE Fråsegn til offentleg ettersyn av detaljreguleringsplan - Notøbakken GBnr 27/33 m.fl. - Flora kommune 23 I Flora bygg og eigedom Notøbakken - Merknader til detaljreguleringsplan Gnr 27 Bnr 33 m.fl 24 I Sogn og Fjordane fylkeskommune Plan og samfunnsavd. Svar - Privat detaljreguleringsplan Notøbakken, gbnr 27/33 m.fl. - Bustad. Planid: Utlegging til off. ettersyn 25 I Petter Daniel Solheim Merknad til detaljreguleringsplan 26 I Greta Anderssen m/fl. på vegne av Arthur Anderssen for Notøbakken. Plan ID Merknad til reguleringsplan for Notøbakken

8 27 I Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Flora kommune - privat detaljreguleringsplan - gbnr 27/33 mfl. - utlegging til offentleg ettersyn 28 U ABO Plan & Arkitektur Detaljreguleringsplan Notøbakken, gbnr 27/33 m.fl. - merknader etter høyring Utskrift til: Sakshandsamar m/saka

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 16.10.2012 049/12 Bystyret 06.11.2012 139/12

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 16.10.2012 049/12 Bystyret 06.11.2012 139/12 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 16.10.2012 049/12 Bystyret 06.11.2012 139/12 Sakshandsamar: Kjell Aage Udberg Arkiv: ARP-20100103, K2-L12Objekt: Arkivsaknr 10/8 PLANID. 20100103.

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 41/1 Saksmappe: 2006/695-15987/2011 Sakshandsamar: Jonas Bjørklund Dato: 01.09.2011 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 41/1 Saksmappe: 2006/695-15987/2011 Sakshandsamar: Jonas Bjørklund Dato: 01.09.2011 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 41/1 Saksmappe: 2006/695-15987/2011 Sakshandsamar: Jonas Bjørklund Dato: 01.09.2011 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 100/11 Komité for plan og utvikling 08.11.2011 113/11 Kommunestyret

Detaljer

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning Aukra kommune Arkivsak: 2012/32-39 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 14.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 7/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 8/15 Kommunestyret 12.02.2015 Privat

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkivsaksnr.: 13/2993-17. 2. gangs handsaming - Reguleringsplan for Langavellene hyttefelt

Saksframlegg. Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkivsaksnr.: 13/2993-17. 2. gangs handsaming - Reguleringsplan for Langavellene hyttefelt Saksframlegg Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkivsaksnr.: 13/2993-17 Arkiv: L12 2. gangs handsaming - Reguleringsplan for Langavellene hyttefelt * Tilråding: Kommunestyret vedtek reguleringsplan for Langavellene

Detaljer

Innkalling til Utbyggingsutvalet

Innkalling til Utbyggingsutvalet FLORA KOMMUNE Innkalling til Utbyggingsutvalet Møtedato: 05.03.2015 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 10:00 - Det vert synfaring i høve sak 012/15 Store Høydal. Frammøte på Samfunnshuset kl.10.00 for

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 030/12 Plan og utvikling 07.05.2012 047/12 Kommunestyret 24.05.2012

Saksnr. Utval Møtedato 030/12 Plan og utvikling 07.05.2012 047/12 Kommunestyret 24.05.2012 Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 030/12 Plan og utvikling 07.05.2012 047/12 Kommunestyret 24.05.2012 Saksansvarleg: Jan Olav Møller Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 12/367-2 K2-L12

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 504 Saksmappe: 2010/501-15574/2011 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 08.07.2011 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 504 Saksmappe: 2010/501-15574/2011 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 08.07.2011 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 504 Saksmappe: 2010/501-15574/2011 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 08.07.2011 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 11/16 Delegert utval - Ordførar sommarfullmakt Framlegg til reguleringsplan

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/798-19840/14 Saksbeh.: Arkivkode: Saksnr.: Utval Møtedato 72/14 Formannskap/ plan og økonomi 28.08.2014 Berit Marie Galaaen PLAN Soneinndeling SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Endring av reguleringsplan for Farnes Planutgreiing

Endring av reguleringsplan for Farnes Planutgreiing Endring av reguleringsplan for Farnes Planutgreiing Balestrand 21.03.2013 1. Formål 1.1 Føremål med planarbeidet Planarbeidet tek utgangspunkt i gjeldande Reguleringsplan for Farnes, utarbeidd av Statens

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR. Kjørnes IV. Sogndal kommune. Rev. dato Vedteken i kommunestyret

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR. Kjørnes IV. Sogndal kommune. Rev. dato Vedteken i kommunestyret OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR Kjørnes IV Sogndal kommune Rev. dato Vedteken i kommunestyret Sogndal kommune v/ plan og næring Dato 30.3.2012 Innhald 1 BAKGRUNN OG FØREMÅL... 3 2 PLANPROSESS... 3 3 PLANSTATUS...

Detaljer

Detaljreguleringsplan For gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Helgøya/Klavelandet/Purkehola-Uførevika, Flora kommune

Detaljreguleringsplan For gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Helgøya/Klavelandet/Purkehola-Uførevika, Flora kommune Detaljreguleringsplan For gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Flora kommune Planomtale med ros-analyse, føresegner og plankart PLANFORSLAG TIL OFFENTLEG HØYRING Flora kommune Detaljreguleringsplan for gbnr. 81/1, 80/2

Detaljer

FEDJE KOMMUNE Formannskap. Møteinnkalling

FEDJE KOMMUNE Formannskap. Møteinnkalling FEDJE KOMMUNE Formannskap Møteinnkalling Møtedato: Møtestad: Møtetid: Sendt til: Kl. 21.01.2014 Sosiale rommet i fleirbrukshallen 16:00 Formannskapet, 1. varamedlem, partia v/leiar, kontrollutvalet, biblioteket

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 05.02.2013 Tid: 14:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller Tenestetorget (31 40 88 00).

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller Tenestetorget (31 40 88 00). MØTEINNKALLING Hovudutval Plan og Ressurs Dato: 19.12.2013 kl. 09:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03159 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller Tenestetorget

Detaljer

Planomtale Lindås kommune, Knarvik del av gnr 188 Områdeplan for Knarvik sentrum Plan ID 1263 201002

Planomtale Lindås kommune, Knarvik del av gnr 188 Områdeplan for Knarvik sentrum Plan ID 1263 201002 Planomtale Lindås kommune, Knarvik del av gnr 188 Områdeplan for Knarvik sentrum Plan ID 1263 201002 Vedteken av Kommunestyret den 18. juni 2015, sak 59/15 Innhald 1 Innleiing... 5 2 SAMANDRAG... 5 3 BAKGRUNN

Detaljer

Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13

Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13 Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13 Saka gjeld: PRIVAT OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR RENE 1. DELEGERT VEDTAK: I medhald av delegeringsreglement vedteke

Detaljer

Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet. Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013. Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra:

Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet. Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013. Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra: Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013 Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra: Innhald: Planomtale... 3 Samandrag... 3 Bakgrunn for planarbeidet... 4 Planprosess...

Detaljer

Fedje kommune. Innkalling av Formannskapet. Sakliste. Møtedato: 19.06.2014 Møtestad: Møtetid: 12:00-15:00

Fedje kommune. Innkalling av Formannskapet. Sakliste. Møtedato: 19.06.2014 Møtestad: Møtetid: 12:00-15:00 Fedje kommune Innkalling av Formannskapet Møtedato: 19.06.2014 Møtestad: Møtetid: 12:00-15:00 Eventuelle forfall må meldast til Vidar Bråthen per tlf. 56165113, sms til eller per epost til vidar.braathen@fedje.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0055/03 03/00149 POLITISK KVARTER 700 0056/03 03/01085 SFO GRUNNSKULE - VEDTEKTER 701

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0055/03 03/00149 POLITISK KVARTER 700 0056/03 03/01085 SFO GRUNNSKULE - VEDTEKTER 701 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 05.05.03 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0055/03 03/00149 POLITISK KVARTER 700

Detaljer

REGULERINGSPLAN - DEL AV PETTERBRÅTEN B2-2 GANGS BEHANDLING OG SLUTTBEHANDLING

REGULERINGSPLAN - DEL AV PETTERBRÅTEN B2-2 GANGS BEHANDLING OG SLUTTBEHANDLING Arkivsak-dok. 14/03837-21 Saksbehandler Hanne Cecilie Nes Saksgang Utval for natur og næring Kommunestyret REGULERINGSPLAN - DEL AV PETTERBRÅTEN B2-2 GANGS BEHANDLING OG SLUTTBEHANDLING Saka vert avgjort

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: måndag, 18.11.2013 Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: måndag, 18.11.2013 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus Dato: måndag, 18.11.2013 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte

Detaljer

Møtebok for Hovudutval for plan, landbruk og teknisk

Møtebok for Hovudutval for plan, landbruk og teknisk Møtedato: 15.04.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Møtebok for Hovudutval for plan, landbruk og teknisk Møtedeltakarar Parti Rolle Vigdis Villanger SP Utvalsleiar Kirsti Gjetle Floen AP Medlem

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune Sakshandsamar: Signe Rauboti Vår dato Vår referanse Telefon: 57643188 10.10.2014 2014/2218-423.1 E-post: fmsfsra@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 26.05.2014 Einar Myster Postboks 153 6859 SLINDE

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 09.12.2014 Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for

Detaljer

RETTLEIAR FOR UTARBEIDING AV REGULERINGSPLANAR Luster kommune 08.03.2011 Sist endra:

RETTLEIAR FOR UTARBEIDING AV REGULERINGSPLANAR Luster kommune 08.03.2011 Sist endra: RETTLEIAR FOR UTARBEIDING AV REGULERINGSPLANAR Luster kommune 08.03.2011 Sist endra: Innhaldsliste 1: Kvalitetssikring... 3 2: Om rettleiaren... 3 3: Kommunen si rådgjeving m.m.... 3 3.1: Oppstartmøte...

Detaljer

Møtebok for Utval for drift og utvikling

Møtebok for Utval for drift og utvikling Meland kommune Møtebok for Utval for drift og utvikling Møtedato: 02.12.2014 Møtestad: Meland rådhus formannskapssal Møtetid: 16:00 20:00 Møtet vart styrt av utvalsleiar Atle Håtuft. Medlemmane var innkalla

Detaljer

Innkalling Formannskapet

Innkalling Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Formannskapet Møtedato: 03.09.2014 Møtested: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00 Sak om Høyring - regional kulturplan for Hordaland vert teken opp i møte. Orientering om

Detaljer

LINDÅS KOMMUNE 1 INTENSJONAR I PLANEN. 2 FELLESFØRESEGNER (pbl 12-7)

LINDÅS KOMMUNE 1 INTENSJONAR I PLANEN. 2 FELLESFØRESEGNER (pbl 12-7) Dette dokumentet er ein mal som viser oppbygging av føresegner i reguleringsplanar. (kommunevåpen skal leggast inn ved vedteken plan) LINDÅS KOMMUNE DETALJREGULERING REGULERINGSFØRESEGNER FOR KUBBALEITET

Detaljer