Detaljreguleringsplan for Hovdeli del 4 (planid: Forslag) Vinje kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Detaljreguleringsplan for Hovdeli del 4 (planid: Forslag) Vinje kommune"

Transkript

1 PLANOMTALE Detaljreguleringsplan for Hovdeli del 4 (planid: Forslag) Vinje kommune Kunde: Hovdeli Utvikling AS Prosjekt: Detaljreguleringsplan Hovdeli del 4 Prosjektnummer: Rev.: 0 Dato

2 Samandrag: Detaljreguleringsplan for Hovdeli del 4, i Vinje kommune, opnar for etablering av eit høgstandard hyttefelt. Føremålet med reguleringa er å leggje til rette for 48 nye fritidsbustader med tilhøyrande infrastruktur. Planforslaget er i samsvar med kommunedelplan for Rukkemo- Torvetjønn, der området er sett av til utbyggingsføremål. Planområdet omfattar areal sett av til både noverande og framtidig kombinert føremål næring/fritidsbusetnad (delområda H3 og H4) samt noverande LNF-område. Sjølve utbyggingsområdane består i dag av ubygd areal. Det er vurdert at tiltaket ikkje utløyser krav om konsekvensutgreiing. ROS-analysen avdekker ingen risikoar som ikkje kan handterast med avbøtande tiltak. Det er gjennomført synfaring i planområdet i samband med kartlegging av biologisk mangfald, og det er i tillegg utarbeida ein VA-plan. Rapporteringsstatus: Endeleg Oversending for kommentar Utkast Utarbeidd av: Ragnhild Eiesland Kontrollert av: Signe Vinje Prosjektleder: Alexander Stettin Sign.: NORAEG Sign.: NOSIVI Prosjekteiger: Bjarne Geir Nenseter Revisjonshistorikk: Rev. Dato Beskriving Utarbeidd av Kontrollert av S w eco Vekanvegen 10 NO-3804 Seljord S wec o N org e AS Hovedkontor: Oslo Uta rbei de t av Ragnhild Eiesland Rådgiver plan og geologi Mobil

3 Innhaldsliste 1 Arealoppgåve Bakgrunn Hensikta med planen Lokalisering Forslagsstillar og plankonsulent Utbyggingsavtaler Vurdering av behov for konsekvensutredning Planprosess og medverknad Medverknadsprosess og sakshandsaming Varsling av planoppstart innkomne merknader Planstatus og rammer Statlege rammer Overordna planar Gjeldande reguleringsplanar Pågåande planer Temaplanar/andre planer av betydning for planarbeidet Eksisterande forhold i planområdet Lokalisering og avgrensing Dagens arealbruk og tilstøytane arealbruk Stadens karakter Eigedomsforhold Landskap Kulturminne og kulturmiljø Naturmiljø Friluftsliv og rekreasjon Naturressursar Sosial infrastruktur Universell utforming Barn og unges interesser Trafikk Teknisk infrastruktur Forureining Støy/luftkvalitet Grunnforhold Skildring av planforslaget Føremål Reguleringsformål/arealregnskap PLANBESKRIVELSE HOVDELI DEL 4 SIDE 3 AV 38

4 6.3 Bygningsplassering og utforming Verdiskaping og arbeidsplassar Eksisterande eigedomsforhold Trafikkløysing Universell utforming Friluftsliv og nærmiljø/uteopphaldsareal Teknisk infrastruktur Renovasjon Rekkefølgjekrav og gjennomføring Verknad av planforslaget Overordna planar Stadens karakter Landskap Naturmiljø Friluftsliv og rekreasjon Naturressursar Barn og unges interesser Trafikk Teknisk infrastruktur Støy og luftkvalitet Klima og berekraft Handtering av risiko- og sårbarheitsvurdering Kjelder Vedlegg 1. Plankart, datert Føresegner, datert ROS-analyse, datert VA-plan, datert Lengdeprofilar interne vegar 6. Rapport for biologisk mangfald, rev1 datert Rapport frå arkeologisk undersøking, datert xx.xx.2020 (føreligg ikkje enno) 8. Innkomne merknader etter oppstart av planarbeid PLANOMTALE DETALJREGULERINGSPLAN HOVDELI DEL 4 SIDE 4 AV 38

5 1 Arealoppgåve Nøkkelopplysningar Kommune Gnr./bnr. Tiltakshavar Forslagsstillar Planen er utarbeidd av Storleiken på planområdet Hovudføremål Tal på bueiningar Utnyttingsgrad Krav om konsekvensutgreiing Vinje 153/13, 194, 251, samt 153/50, 155, 170, 171, 207, 209, 224, 144 og 602/1 Hovdeli Utvikling AS v/ Arne Magnussen Hovdeli Utvikling AS v/ Arne Magnussen Sweco Norge AS Ca. 251 daa Fritidsbustad 51 BYA = 166 m 2 Nei Kunngjeringar Varsel om planoppstart Første gongs politisk handsaming Høyring og offentleg ettersyn Andre gongs politisk handsaming (planvedtak) PLANOMTALE DETALJREGULERINGSPLAN HOVDELI DEL 4 SIDE 5 AV 38

6 2 Bakgrunn 2.1 Hensikta med planen Hensikta med detaljreguleringsplanen er å legge til rette for eit høgstandard hyttefelt med ca. 50 tomter, i samsvar med kommunedelplan for Rukkemo-Torvetjønn. Dei fleste tomtene vil liggje i eit ubygd område med tilkomst i ny veg vest for Hovdelivegen 20. Nokre tomter blir fortetting mellom eksisterande tomter. Det blir lagt opp til vegtilkomstar og VA-leidningar også for fleire av dei eksisterande hyttene i planområdet. Eksisterande hytter er regulert i samsvar med sine tomtegrenser, der dei finst. Nokre tomter er regulert utan samsvar i eigedomsgrenser, då grensene ikkje er kjende.. Planen erstattar delvis gjeldande reguleringsplan Hovdeli, 153/13 (planid: ) og Detaljplan for Hovdeli del 3 (planid: ). 2.2 Lokalisering Planområdet ligg i Vinje kommune, om lag 2 km nord for Austbø (Figur 1). Tilkomstveg til området er via avkøyring frå Fv37. Plangrensa ligg mot fylkesveg 37 i vest. Eigedomgrense i nordintern veg (Hovdelivegen) og gjeldande reguleringsplan for Hovdeli del 3 i aust. Figur 1: Lokalisering av planområdet i Vinje kommune. PLANOMTALE DETALJREGULERINGSPLAN HOVDELI DEL 4 SIDE 6 AV 38

7 2.3 Forslagsstillar og plankonsulent Forslagsstillar er Hovdeli Utvikling AS v/ Arne Magnussen og plankonsulent er Sweco Norge AS. 2.4 Utbyggingsavtaler Kommuneplan for Rukkemo-Torvetjønn opnar for bruk av utbyggingsavtaler. I samband med varsel om oppstart blei det ikkje varsla oppstart om utbyggingsavtaler for denne planen, etter avtale i oppstartsmøtet. I referatet frå oppstartsmøtet står det at utbyggingsavtale skal takast opp ved eit seinare høve, og kan forhandlast om i ettertid. 2.5 Vurdering av behov for konsekvensutredning Det er vurdert at reguleringsplanen for Hovdeli del 4 ikkje utløyser krav om konsekvensutgreiing, med heimel i Forskrift om konsekvensutredninger. Forskrift om konsekvensutredninger seier at nye fritidsbustadområder som ikkje er i samsvar med overordna plan skal konsekvensutgreiast, jf. 6 b, vedlegg I, punkt 25. Denne reguleringsplanen er i samsvar med kommunedelplan for Rukkemo/Torvetjønn (planid: ), og det vil derfor ikkje vere krav om konsekvensutgreiing etter denne paragrafen. Reguleringsplanar skal konsekvensutgreiast dersom dei kan få vesentlege verknader for miljø eller samfunn, jf. 8 a, vedlegg II. I vedlegg II er det ingen relevante oppføringar, og det blir derfor ikkje gjort nokon vurdering av verknader for miljø og samfunn etter 10. PLANOMTALE DETALJREGULERINGSPLAN HOVDELI DEL 4 SIDE 7 AV 38

8 3 Planprosess og medverknad 3.1 Medverknadsprosess og sakshandsaming Oppstartsmøte Varsling av planoppstart gongshandsaming Høyring og offentleg ettersyn 2.gongshandsaming Slutthandsaming 3.2 Varsling av planoppstart innkomne merknader Varsel om oppstart av planarbeid blei kunngjort i Vest-Telemark blad, på Vinje kommune og Sweco sine heimesider, og med brev til aktuelle høyringsinstansar, grunneigarar, festarar og naboar den Det kom inn sju innspel. Alle innspela er lagt ved og kommentert nedanfor. Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, Viser til PBL 4-3. Oppdatert metodikk og rettleiingsmateriell skal leggast til grunn. Kapasitet på kommunale brann-, helse- og omsorgstenester bør synast i ROS-analysen. Viktig å ta med nærliggjande områder i ROSvurderingar. Forventa framtidige klimaendringar må vurderast gjennom klimatilpassing av planar for utbygging. Overvasshandtering, flaumfare og erosjonsfare bør vektleggjast i ROS-analysen og planarbeidet. Fylkesmannen føreset at reglane i del 4 om avløp i forurensningforskriften blir følgde. Føresegner for planen må sikre løysing for VA for å unngå forureining, og at Sauråi ikkje forringast. Miljøavdelinga viser til naturmangfoldloven 7, og meiner det er naudsynt å gjennomføre kartleggingar i samband med vurdering av naturmangfaldet i området. Oppmodar om at stiar og løyper blir ivareteke og vist i plankartet. Viktig å take vare på det naturlege landskapet i størst mogleg grad. Merknader frå planleggjar: Kapasiteten på kommunale brann- helse og omsorgstenester er oppgåva til kommunens overordna ROS analyse. Temaet blei særleg relevant i lock-down tida våren 2020, som følgje av koronautbruddet. Arealformålet i seg sjølv er avklara i overordna planprosessar. ROS-analyse følgjer DSB sin mal og fangar opp tilhøve innanfor planområdet og i relevante, tilstøytande område. Planframlegget forsøker å ta omsyn til effekten, som utbygging vil ha på overvatn. Ein har anaylsert avrenningstilhøva og effekten utbygging vil ha. Konseptet blei tilpassa funn som ein har gjort i analysen. Sjå kapittel 6 og 8, samt vedlagt VA-plan. Heile hyttefeltet skal koplast til offentleg vass- og avløpsforsying, som har tilstrekkeleg kapasitet til dette. Det er krav til rekkefølgje om dette i føresegnene. Naturmangfaldet blei kartlagt før oppstart av planarbeid, og viktige funn blei aktivt innarbeidd i konseptet for utbygging. PLANOMTALE DETALJREGULERINGSPLAN HOVDELI DEL 4 SIDE 8 AV 38

9 Eksisterande sti vil delvis bli erstatta av vegnett. Føresegner krev skilting av ny traséføring. Eksisterande skiløyper blir ikkje råka av planframlegget. Utbyggingskonseptet søkjer å ta mest mogleg omsyn til landskapet, med tanke på vegframføring og tomteplassering. Ein tek i tillegg omsyn til eksisterande tomter ved å spare urørte grøntbelte mot dei fleste tomtene. Vestfold og Telemark fylkeskommune, Planforslaget synast å vere i tråd med ATP Telemark. Planen vil støtte opp under Rauland, og dette synast bra for stadutvikling. Viktig å leggje til rette for større aktivitet innanfor berekraftige rammer. Viktig at utbygginga skjer på ein måte som sikrar kvalitet i områda. Fokus på allmenn tilgjenge av turvegar/skiløyper mm. Barn og unges interesser bør utgreiast. Viktig med tilrettelegging for felles opphaldsareal, møteplassar samt areal for leik og utfolding. Trafikksikre løysingar samt gang- og sykkelløysingar må særleg vektleggast. Dersom tiltaket råkar utmarksbeite må konsekvensane klargjerast. Regional vassforvaltningsplan skal leggast til grunn. Opplyser om rullering av vassforvaltningsplanane for perioden Viser til vassforskrifta 4-5. Vassmiljøet må ein take omsyn til. Planen må vurderast opp mot gjeldande vassforvaltningsplan, vassforskrifta og miljømål som er sett for nærliggjande vassførekomstar. Ein bør vurdere om det bør leggast føringar for å verne vassmiljø. Vegavdelinga føreset at vidare utvikling av området skjer med tilkomst frå Hovdelivegen. Kryssutforming frå fylkesveg (fv 37) og frisikt må regulerast i tråd med Håndbok N100 Veg og gateutforming. Byggjegrense mot fv må vere minst 30 m. Fylkeskommunen oppfordrar til at det blir lagt vekt på følgjande løysingar for klimavennleg hyttebygging: - Stille krav om klimavennleg materialbruk - Stille krav om tilrettelegging for forsyning av vassboren varme - Legge til rette for solenergiløysingar på tak og fasadar - Stille krav til etablering av ladepunkt for elbilar (og elsyklar) - Regulere parkeringsdekninga - Stille krav om fossilfrie, utsleppsfrie og avfallsfrie bygg- og anleggsplassar Fylkeskommunen minner dessutan om regional klimaplan for Telemark. Særleg: - Unngå negative konsekvensar av klimaendringar - Naturfare skal vurderast og utgreiast - Krav til handtering av alt vatn, inkludert overvatn (anbefaler tretrinnsprinsippet) - Unngå omdisponering av myrområde samt oppretthalde eksisterande jordbruksareal i drift Innspelet føreset at eksisterande løyper, stiar og ferdselsårer blir vidareført i planarbeidet. Det må leggast opp til eit samanhengande nettverk, og moglegheitene for å kople dette på andre løypenettverk utanfor planområdet må vurderast. Det bør vere planfri kryssing mellom løyper og evt. nye vegar. Det må utførast ein arkeologisk registrering. Landskap det bør lages illustrasjonar som viser fjern- og nærverknad. PLANOMTALE DETALJREGULERINGSPLAN HOVDELI DEL 4 SIDE 9 AV 38

10 Merknader frå planleggjar: Planforslaget legg opp til høg kvalitet i heile hyttefeltet. Berekraft er omtalt i vurderingskapittelet. Barn og unges interesser er utgreidd i vurderingskapittelet. Planen legg ikkje opp til særskilte møteplassar, men sparer mykje naturområde, som regulerast til friluftsføremål. Omfanget av trafikken internt i feltet krev ingen særskilte sikringstiltak. Kommunedelplanen legg opp til GS-løysing mellom Austbø og skisenteret, men gjennomføring av denne er ikkje kjend. Det er ingen utmarksbeiteinteresse i området. Byggegrense frå senterlinje fylkesveg er på 32 m i eitt tilfelle (eksisterande, eldre hytte), og på 49 m ved ei anna, eldre hytte. Elles er byggegrensa sett til 50 m. Frisikt er regulert med frisiktsoner. Kryssutforming er noko oppstramma i høve til dagens situasjon. Planleggjar gjer merksam på at fleire av innspelet om klimavennleg hyttebygging ikkje er lovlege å innarbeide i reguleringsplanen på grunn av motstrid mot gjeldande forskrifter (TEK17). Parkeringsdekninga er regulert i samsvar med krav frå Vinje kommune. Det er ikkje realistisk å avgrense parkering i planområdet, då det ikkje finst gode alternative høve til bilreise til hyttefeltet. Entreprenørmarknaden i øvre del av fylket er diverre ikkje i stand til å levere utsleppsfrie anleggsområde per dags dato. Konsekvensar av klimaendringar er utgreidd i eige kapittel (kap. 7.11). Myrområde (i hht. FKB) vert ikkje omdisponert. Vasshandering er utgreidd (kap. 7.9). Naturfare er vurdert (kap. 5.17). Eksisterande løyper blir vidareført uaendra, men eksisterande sti blir endra noko. Føresegner krev ny skilting. Arkeologisk registrering er gjennomført utan funn. Tilhøyrande rapport vil bli ettersendt. Det er laga ei eiga visualisering av landskapskonsekvensar. Direktoratet for mineralforvaltning (DMF), Planområdet rører ved ein sand- og grusførekomst av lokal betydning, Fitevad. DMF har ingen innvendingar mot at planlagt tiltak vert gjennomført. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), og NVE har i første omgang oversendt generelle innspel til planarbeid. Desse blei seinare supplert med meir konkrete innspel, som særleg omhandlar handtering av overvatn i planarbeidet: Planer som sikrar tretrinnsstrategien (infiltrere, fordrøye, bortlede) handterer overvatn på ein god måte, ved å gjere tiltak som bidrar til så «naturlik» overvasshandtering som mogleg. For å ivareteka tretrinnsstrategien må ein vite: - Vassmengd som skal handterast på eigedomen - Klimapåslag skal nyttast - Grunnens infiltrasjonskapasitet - Grunnvasstand - Korleis tomta skal nyttast (kva skal byggjast og kor, både over og under bakken) - Overvasstiltak med kapasitet - Delnedbørsfelt som viser at tiltaket er plassert riktig i høve til korleis overvatn kjem til å renne etter utbygging - Korleis tomta er plassert i nedbørfeltet PLANOMTALE DETALJREGULERINGSPLAN HOVDELI DEL 4 SIDE 10 AV 38

11 - Kart og føresegner bør beskrive avrenning til og frå tomt (flaumveger) Planleggar/utbyggar må sette av tilstrekkeleg, og føremålstenlege, areal for handtering av overvatn. Kommunen må sjå til at planen sikrar at utbygginga ikkje medfører fare for omgjevnadane. Dette kan gjerast ved å: - Vurdere og skildre konsekvensane for lågareliggjande areal - Legge inn omsynssoner for trygg bortledning av overvatn i plankartet - Utforme konkrete føresegner som stiller krav om korleis overvatn skal handterast - Reguleringsplanen må vise korleis overvatn skal infiltrerast, fordrøyast og overførast trygt til resipient. Det må også visast korleis dette skal gjerast utan at det fører til negative konsekvensar for grunnvatn, overflateavrenning, bekker, elvar, innsjøar. Terrengets og grunnens naturtgitte forutsetningar for å infiltrere, fordrøye og leie vekk vatn bør oppretthaldast. NVE rår til at det blir teke inn i eit føresegn i planen om at overvatn skal handterast lokalt, og viser til TEK (1) og (2). Merknader frå planleggjar: Det er utarbeidd eit eige notat om overvatn, som inneheld den etterspurde informasjonen. Noko av informasjonen vil det ikkje vere mogleg å svare på, då detaljert utforming av busetnaden på tomtene ikkje vil vere kjend før etter at regulering og sal av tomter er gjennomførd. Planframlegget inneheld omsynssoner, i tråd med vurderingar av fagkyndig, som viser korleis overvatn skal leiast bort. Planen inneheld elles føresegner som skal sikre prosjektering av overvasstiltak i samband med utbygging av infrastruktur og tomter. Statens vegvesen (SVV), SVV er ikkje vegmynde lenger, og uttalar seg difor ikkje til planoppstart. Edle Louise Bergan, Eigar av Furuvegen 1, gbnr. 153/79, som ynskjer: - Nytt kart med oppmerka tomtegrenser for Furuvegen 1, samt relevant informasjon - Langsiktig plan for korleis ivareta parkeringsplassar ved bommen og utanfor hytta, vatn- og avlaupsrøyr som går under eksisterande veg, samt brønnhuset like ved eksisterande veg - Grunngjeving for kvifor der ikkje føreligg KU - Stadfesting på at planen ikkje medføre kostnad for underteikna - Informasjon om korleis situasjonen med bommen er tenkt løyst. Minne om ny bom med eigen nøkkel for hytteeigarane. Merknader frå planleggjar: Planleggjar har hatt noko dialog med hytteeigar. Tomtegrenser blei innmålt i etterkant av innspelet, og tomta er lagt inn i plankartet med dei innmålte grensene. Reguleringsplanen legg opp til parkeringsplassar på tomtene, og på fellesparkeringsplassar for nokre eksisterande hytter som ikkje har vegtilkomst. Drift og vedlikehald av vegar, røyr og parkeringsplassar må takast opp med veglaget. PLANOMTALE DETALJREGULERINGSPLAN HOVDELI DEL 4 SIDE 11 AV 38

12 I samband med oppstart av planarbeid har Sweco undersøkt trongen for konsekvensutgreiing i samsvar med «forskrift om konsekvensutredning». Notatet med har vore utlagt på kommunens og Swecos heimeside. Her blei det påvist at det ikkje føreligg plikt for konsekvensutgreiing, sidan formålet med planen er i tråd med overordna plan (kommunedelplan Rukkemo-Torvetjønn) og forskrifta ikkje krev utgreiing av hyttefelt, som er i tråd med kommunedelplan. Planarbeidet har likevel gjennomført vurderingar av planens konsekvensar. Arbeidet som Sweco gjennomfører, vil ikkje belastast hytteeigar. Vi kan ikkje svare for privatrettslege høve. Vegbommen er eit privatrettsleg høve, som reguleringsplanen ikkje tek stilling til. Wenche og Magne Mjeltevik, Hytteeigar i Hovdelivegen 10, gbnr. 153/140, ynskjer køyretilkomst til tomta på sikt. Merknader frå planleggjar: Grunneigar har vore i kontakt med hyttene ikring 153/140, der fleirtalet ikkje ynskjer køyreveg. Reguleringsplanframlegget syner difor ingen køyrevegar og legg opp til noverande system med sti frå felles parkeringsplass (SPP1). Varsla plangrense Figur 2 viser illustrasjon av varsla plangrense. Planforslaget er innanfor den varsla plangrensa. Figur 2: Kartet viser den varsla plangrensa (svart, stipla linje). PLANOMTALE DETALJREGULERINGSPLAN HOVDELI DEL 4 SIDE 12 AV 38

13 4 Planstatus og rammer Reguleringsprosessen må vere i samsvar med lovverk og overordna planar og føringar, både på statleg, regionalt og kommunalt nivå. 4.1 Statlege rammer I alt planarbeid skal statlege rundskriv, retningsliner og lovverk følgjast. Rundskriv/retningslinjer Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning ( ) Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging ( ) Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene ( ) T-2/08 Om barn og planlegging (rundskriv ) Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen ( ) FOR T-1442/2016 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1520/2012 Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging Flom- og skredfare i arealplaner, NVE (Retningslinje 2/2011) Håndbok N100 Veg- og gateutforming, Statensvegvesen (sist endra ) Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging (DSB 2017) 4.2 Overordna planar Regionalplan Følgjande regionale planar er relevante for området: Regional plan for samordna areal- og transport i Telemark (ATP) Regional klimaplan for Telemark Regionalplan for folkehelse i Telemark Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken Kommunedelplanar Gjeldande kommunedelplan for Rukkemo/Torvetjønn (planid: ) vart vedteken Arealet som dekker planområdet er sett av til både noverande og framtidig kombinert føremål næring/fritidsbusetnad (delområda H3 og H4) samt noverande LNF-område. Sjå Figur 3. PLANOMTALE DETALJREGULERINGSPLAN HOVDELI DEL 4 SIDE 13 AV 38

14 Figur 3: Gjeldande kommunedelplan for Rukkemo/Torvetjønn. 4.3 Gjeldande reguleringsplanar Det meste av planområdet er regulert frå før. I den vestlege delen gjeld reguleringsplan for Hovdeli, 153/13 (planid: ) vedteken , og i den austlege gjeld ein liten del av detaljplan for Hovdeli del 3 (planid: ) vedteken Eit mindre område i nord og i sør er ikkje regulert. I nord grensar planområdet mot reguleringsplan for 150/2,4 Rukkemo (planid: ) vedteken Sjå Figur 4. Innanfor planområdet er det ein reguleringsplan under bakken (Rauland VA-anlegg, planid: , vedteken ) som går langs Hovdelivegen. 4.4 Pågåande planer Det pågår rullering av kommunedelplan for Rukkemo-Torvetjønn (planid: ). I kommunedelplanforslaget er det planlagde utbyggingsområdet i planområdet sett av til noverande fritidsbusetnad (H3 og H4). Sjå Figur Temaplanar/andre planer av betydning for planarbeidet Det er ingen andre planar som har relevans for planarbeidet. PLANOMTALE DETALJREGULERINGSPLAN HOVDELI DEL 4 SIDE 14 AV 38

15 Figur 4: Reguleringsplanar i og i tilknyting til planområdet. Figur 5: Kommunedelplanforslag for Rukkemo/Torvetjønn. PLANOMTALE DETALJREGULERINGSPLAN HOVDELI DEL 4 SIDE 15 AV 38

16 5 Eksisterande forhold i planområdet 5.1 Lokalisering og avgrensing Planområdet ligg om lag 2 km nord for Austbø i Vinje kommune. Tilkomstveg til området er Hovdelivegen, som er ei avkøyringsveg frå Fv37. Planområdet er på ca. 251 daa, og grensar i hovudsak mot eksisterande hyttefelt i aust, fylkesveg i vest og elles mot ubygd areal. Oversiktsbilde som viser områdets plassering i ein større samanheng er vist i Figur Dagens arealbruk og tilstøytane arealbruk Figur 6 viser eit flybilete av det aktuelle området. Innanfor plangrensa er det i dag 21 eksisterande fritidsbustader. I tillegg er der to ubygde tomter. Tilkomst til dei eksisterande hyttene er via eit internt vegnett (Hovdelivegen), som forgreinar seg frå fylkesvegen. Søraust for planområdet er eit større, eksisterande hyttefelt (Hovdeli) som har same tilkomstveg frå fylkesvegen som det planlagde tiltaket. Dei ubygde delane i området består hovudsakleg av bart fjell, blandingsskog, myrområde og nokre bekkar. Sjå vedlagt rapport for biologisk mangfald. Innanfor grensa til planområdet i sørvest ligg elva Sauråi. Figur 6: Flybilde av planområdet og omgjevnadane. 5.3 Stadens karakter Planområdet ligg i eit naturprega område og dei eksisterande hyttane som er innanfor plangrensa, har ein plassering som er godt tilpassa terrenget. Det er noko ulent terreng. Staden er solrik og naturskjønn. Området utanfor plangrensa er prega av Fv37, og både spreidde og noko konsentrert fritidsbustadområde. PLANOMTALE DETALJREGULERINGSPLAN HOVDELI DEL 4 SIDE 16 AV 38

17 Det er fleire «store» hyttefelt i nærleiken. Eksisterande busetnad og vegar er godt tilpassa terrenget. Tomter ligg spreidd i området, og hyttene er små og dels med enkel standard. 5.4 Eigedomsforhold Planområdet omfattar eigedomane gnr./bnr. 153/13, 194, 251, samt 153/50, 155, 170, 171, 207, 209, 224, 144 og 602/1 (veg). All eigedom, bortsett frå fylkesvegen, er privat eigd. 5.5 Landskap Planområdet ligg i eit noko ulent terreng vest for, og i foten av, Hovdenuten (973 moh). Høgdemessig ligg området mellom 770 og 830 m.o.h. Omgjevnadane er prega av eit landskap beståande av glissen skogsvegetasjon, bart fjell, myrområde og mindre bekkar. Det er mest skog i dei lågaste delane av teigen, dels som tett bjørke- og seljekratt. Høgareliggande område er prega enten av open furuskog med delvis store, gamle tre, eller av bjørk i fuktige drag. Solforhold Figur 7 viser soldiagram for eit område i senter av planområdet. Figur 7: Soldiagram for eit område i midten av planområdet. Lokalklima Data for middeltemperatur og middelnedbør er henta frå vêrstasjonen Møsstrand II (977 moh.), som har vore i drift sida 1980 (Figur 8). Dataene viser at årsmiddelnedbøren og årsmiddeltemperaturen i området er høvesvis 860 mm og 0,6 C i normalperioden Mykje av nedbøren kjem i løpet av seinsommaren og hausten, og den varmaste månaden er juli. Vindrosa vise at den dominerande vindretninga er hovudsakeleg frå vestleg retning (Figur 9). Vêrstasjonen Møsstrand II ligg ved Møsvatn, over 100 høgdemeter høgare og vesentleg meir eksponert mot vind. Ein kan nok rekne med at årsmiddeltemperaturen i planområdet er noko høgare enn ved målestasjonen, og at vindstyrken er noko lågare. PLANOMTALE DETALJREGULERINGSPLAN HOVDELI DEL 4 SIDE 17 AV 38

18 Figur 8: Middeltemperatur og middelnedbør ved målestasjonen Møsstrand i normalperioden Figur 9: Dominerande vindretningar ved målestasjonen Møsstrand. PLANOMTALE DETALJREGULERINGSPLAN HOVDELI DEL 4 SIDE 18 AV 38

19 5.6 Kulturminne og kulturmiljø I følgje offentleg tilgjengeleg informasjon (Naturbase) er det ikkje registrert eller kjent kulturminne innanfor plangrensa. Arkeologiske registreringar er gjort på staden seinsommaren 2020, og det er ikkje gjort funn av automatisk freda kulturminne. Rapport for arkeologisk registrering vil bli ettersendt. 5.7 Naturmiljø I følgje offentleg tilgjengeleg informasjon (Naturbase, Artskart) er det ingen prioriterte artar, verna artar, truga artar eller framande artar innanfor plangrensa. Etter synfaring i området den 20. august 2019 er det ikkje gjort observasjonar som kvalifiserte til å avgrense verdifulle naturtypar. Likevel blei det gjort observasjonar av naturverdiar som det anbefalast å taka omsyn til for å ivareta det biologiske mangfaldet. Vegetasjonen i planområdet vekslar i hovudsak mellom tørre kollar dominert av furuskog, og ofte med berg og stein i dagen, og fuktigare tidvis sumpskogområde dominert av bjørk, samt opne fattigmyrområde. Det blei ikkje gjort observasjonar av pattedyr under synfaringa, men fleire sporteikn etter elg og hare blei observert. Området er truleg viktig for elg. Det er gjort registrering av fugleartar. Sjå vedlagt rapport for biologisk mangfald. Det er ifølge Artsdatabanken registrert den framande arten mink i området. Elva Sauråi (vannforekomstid: R) har ingen beskytta områder (Vann-nett). 5.8 Friluftsliv og rekreasjon Kartet i Figur 10 er henta frå kommunekart.com som viser etablerte skiløyper og stiar. Her vises stien mellom Hovdeli og Holtardalen, samt skiløypa frå Holtar, som kryssar fylkesvegen før ho gjeng vidare til Rukkemo. Det er soleis høve til å kome til Silkedalen og Vierli på langrennsski utan vegkrysningar, og til Krossen, Raulandsgrend og Sveige bru med ei vegkryssing (like ved). Det er elles spor av at området blir brukt til ferdsel. På vestsida av fylkesvegen ved planområdet er det kartlagt eit svært viktig friluftslivsområde (Naturbase). Planområdet ligg litt i utkanten av dagens store løypenett, og eit stykke unna skiheisane. Heller ikkje om sommaren ligg området sentralt i høve til etablerte, merka stiar. Figur 10: Oversikt over etablerte skiløyper i området (blå) og sti (raud). PLANOMTALE DETALJREGULERINGSPLAN HOVDELI DEL 4 SIDE 19 AV 38

20 5.9 Naturressursar I følgje NGUs ressurskart er det registrert/kartlagt en grusressurs i den vestlege delen av planområdet (med usikker avgrensing). Elles er det ingen registrerte naturressursar i området. Det er ingen jord- eller skogbruksinteresser i planområdet. I følgje NIBIOs arealressurskart består området av blandingsskog og myr, ikkje dyrkbar jord Sosial infrastruktur Frå planområdet er det ca. 5 km til Rauland sentrum, der ein finn næraste skule og barnehage. I Rauland sentrum finn ein òg næraste service- og handelstilbod. I dag er det ingen gang- og sykkelveg langs Fv37 ved planområdet Universell utforming Vegnettet er ikkje tilpassa universell tilgjenge, verken når det gjeld stigning og overflate. Eksisterande hytter er frå 60 og 70-talet, og er heller ikkje universelt tilgjengelege. Stiar er ikkje tilrettelagte med anna enn kvisting/skilting Barn og unges interesser Det er nokre allereie etablerte fritidsbustader i og kring planområdet, som nyttast av alle aldersgrupper. Naturen i området fungerer som leikeplass for barn og ung ungdom, men området har ingen særeigne kvalitetar for barn utfolding utover dette. Det er ingen eksisterande felles møteplassar i området. Rauland skisenter ligg i underkant av 2 km frå planområdet Trafikk Tilkomst til planområdet er Hovdelivegen, ein avkøyringsveg frå Fv37 (fartsgrense 80 km/t). Det er fleire intervegar i feltet (grus), men det er blindvegar og det er ikkje moglegheit for gjennomkøyring. Parkering er forskjellig ved eksisterande tomter: 9 tomter har parkering på eigen grunn, 3 har parkeringslommer inntil vegen, 7 parkerer på to eksisterande felles parkeringsplassar. Ulykkesregisteret til Statens vegvesen (Figur 11) syner at det i perioden frå 1978 og fram til i dag, langs strekninga vist i kartet, er registrert til saman 14 hendingar. Den eine av hendingane ved Austbø er av omfang alvorleg skadd, mens dei resterande 13 er av omfang lettare skadd. Det er ikkje registrert dødsfall. Det er ingen registrerte ulykker på det interne vegnettet i planområdet. Årsdøgntrafikken (ÅDT) langs Fv37 ved avkøyringsvegen til planområdet er 1300 (2019). Avkøyringsvegen er relativt oversiktleg. Avkøyring til Hovdelivegen har totalt ca. 120 eksisterande hytter (inkl. nokre ubygde tomter). Dersom ein legg til grunn 3 bilturar per hytte i døgnet, kan ein kome opp i ein ÅDT på 360. Dette talet er truleg for høgt, då hyttene ikkje blir brukt året rundt. Høgstandard Figur 11: Utsnitt frå ulykkesregister (SVV) ved planområdet (rød pil). Blå sirkel markerer ulykkeslokalitet. PLANOMTALE DETALJREGULERINGSPLAN HOVDELI DEL 4 SIDE 20 AV 38

21 hytter vil vere i bruk i snitt 60 dagar i året, men kan vere brukt langt meir, dersom eigarane driv med privat utleige eller har ein intensiv privat bruk Teknisk infrastruktur Det er ingen høgspentmaster i området, men det går jordkablar gjennom planområdet. Lokaliseringa av kablane er kjend for planleggjar, men skal ikkje gjerast offentleg. Derfor er dei ikkje vist i planomtala. Området er knytt til kommunens drikkevass- og avløpsforsyning. Det er ikkje brannhydrantar i planområdet, og ikkje overvassleidningar. Det ligg kommunale vassleidningar langs Rv37 og Hovdelivegen frem til eksisterande hyttefelt. Frå den kommunale vassleidningen går det ei privat vassleidning opp i eksisterande felt. Fleire eksisterande hytter i planområdet er tilkopla kommunal vassforsyning via privat vassleidning i Bjørkevegen. Situasjon for VA i området er ytterlegare skildra i vedlagt VA-plan Forureining Det er ikkje registrert forureining i grunnen eller andre ureinande verksemder i eller ved planområdet (MD grunnforurensning). Tidlegare bruk av området tilseier at det er lite truleg at det finst forureining her. I følgje Vann-Nett er både den økologiske og kjemiske tilstanden til Sauråi (vassførekomstid: R) klassifisert som god. Miljømålet for elva er god økologisk og god kjemisk tilstand. Miljømålet for Sauråi er oppnådd Støy/luftkvalitet Det er verken kjennskap til luftforureining eller høge støyforhold i området. I følgje Statens vegvesen sitt støyvarselkart ligg ein liten del av planområdet innafor raud og gul støysone, i samband med fylkesvegen. Det er ikkje planlagt busetnad i støysonene, men to eksisterande hytter ligg inn mot gul støysone Grunnforhold Figur 12: Støysoner langs Fv37 (SVV). I følgje NGUs berggrunnskart (målestokk 1:50.000) består planområdet av omdanna grov feltspatrik sandstein (meta-arkose). Lausmassane i planområdet består av torv og myr, samt morenemateriale. Infiltrasjonsemna (lausmassane sin evne til å lede bort vatn) i området er stadvis ueigna og stadvis lite eigna. Sjå Figur 13. PLANOMTALE DETALJREGULERINGSPLAN HOVDELI DEL 4 SIDE 21 AV 38

22 Figur 13: Bildet øvst til høgre viser lausmassene i området (brun: torv og myr, grøn: morenemateriale, rosa: bart fjell, oransje: breelvavsetning). Bildet øvst til venstre viser berggrunnen i området (gul: meta-arkose, rosa: metabasalt). Bildet nedst til høgre viser infiltrasjonsemna i området (kvit = ueigna, lilla = lite eigna). Kjelde. NGU.no. Området ligg over marin grense. Grunnforholda i planområdet gjev ein eigna byggjegrunn. Planområdet ligg utanfor aktsemdområda for snøskred, steinsprang, samt jord- og flaumskred i NVE sine aktsemdskart. Delar av planområdet ligg innanfor aktsemdskart for flaum (Figur 14). Det er snakk om området langs Sauråi der det ikkje er planlagt nye tiltak. PLANOMTALE DETALJREGULERINGSPLAN HOVDELI DEL 4 SIDE 22 AV 38

23 Figur 14: Aktsemdområde for flaum langs Sauråi. PLANOMTALE DETALJREGULERINGSPLAN HOVDELI DEL 4 SIDE 23 AV 38

24 6 Skildring av planforslaget 6.1 Føremål Reguleringsplanen legg til rette for bygging av fritidsbustader med tilhøyrande infrastruktur. Føremålet med planen er å etablere eit høgstandard hyttefelt med 48 nye tomter. Dette er i samsvar med overordna plan, som legg til rette for etablering av fritidsbustader. Planområdet inkluderer i tillegg 21 etablerte fritidsbustader, samt ein tidlegare frådelt, ubygd tomt. Detaljreguleringsplan for Hovdeli del 4 er vist i Figur 15. Figur 15: Detaljreguleringsplan for Hovdeli del 4. PLANOMTALE DETALJREGULERINGSPLAN HOVDELI DEL 4 SIDE 24 AV 38

25 6.2 Reguleringsformål/arealregnskap Tabellen nedanfor gjev oversikt og reguleringsføremåla som inngår i planforslaget iht. PBL 12-5 og Reguleringsføremål Areal (m 2 ) Bygningar og anlegg Fritidsbusetnad frittliggjande Skiløypetrasé 4920 Energianlegg 110 Vass- og avløpsanlegg 102 Renovasjonsanlegg 549 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Køyreveg Annan veggrunn teknisk anlegg 10 Annan veggrunn grøntareal Parkeringsplassar 411 Landbruks- natur- og friluftsformål og reindrift Naturformål Friluftsformål Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhøyrande strandsone Naturområde i sjø og vassdrag Sum Bygningsplassering og utforming Bygningane er plassert slik at dei fell mest mogleg naturleg inn i landskapet. Det er regulert inn grøntkorridorar mellom hyttene for å skape rom mellom bygningane. Alle nye hytter skal vere knytt til tilkomstvegane, også nokre eksisterande hytter utan tidlegare vegtilkomst vert no knytt til køyrevegar. Planen set krav om at bygningane skal vere av tre (ståande eller liggjande kraftig kledning eller laft), og målast eller beisast i mørke jordfargar. Taktekking skal vere av torv eller sedum. Bygningar på same tomt skal harmonere ilag. PLANOMTALE DETALJREGULERINGSPLAN HOVDELI DEL 4 SIDE 25 AV 38

26 Utbyggingskonseptet legg i hovudsak opp til ein liknande tettleik som i Hovdeli del 3, som er det hittil siste utbyggingssteget på Hovdeli-feltet, med maksimalt 130 m² bygg på tomter på ca. 900 m². Nokre tomter er større for å kompensere for bratt terreng, nokre få er litt mindre. Det er høve til å bygge inntil 3 bygg per tomt, der sekundærbygg har høve til høvesvis 30 og 10 m². Mønehøgda for hyttene er noko høgare enn i Hovdeli del 3, av di krav til takkonstruksjon etter TEK 10 medfører auka utvendig høgde med den same innvendige høgda. Eit utval tomter får høve til uppstoge. Dette er tomter som ligg i noko bratt terreng, der oppstoga ikkje vil vere ruvande i terrenget. Samstundes er det ein del furuskog kring desse tomtene, som vil dempe bygningsinntrykket i fjernverknad. Sekundærbygg har lågare høgde, i tråd med reguleringsplan for Hovdeli del 3. Plankartet viser plassering av byggjegrenser på tomta, slik at dei mest eksponerte delane ikkje blir bygd ut. Det kjem òg fram av plankartet kva som skal vere den lågaste planeringskota i BFF 3,4 og 5. Det betyr at terrenget ikkje skal planerast lågare enn den aktuelle kota. Felt BFF4, som ligg i eit eige landskapsrom, skal få høve til særskilt, moderne utforming (Figur 16). Korkje fargar, bygningsavtrykk eller høgda skal avvike, men fasadeuttrykket og takform skal få høve til å avvike. Figur 16: Felt BFF4 (rød oval) ligg i eit eige landskapsrom og skal få høve til særskilt, moderne utforming. 6.4 Verdiskaping og arbeidsplassar Etablering av hytter i planområdet vil skape verdi for Rauland som turistdestinasjon. Bruk av fritidsbustadene vil skape grunnlag for arbeidsplassar og lokal vekst. PLANOMTALE DETALJREGULERINGSPLAN HOVDELI DEL 4 SIDE 26 AV 38

27 6.5 Eksisterande eigedomsforhold Tomter i BFF1 har uidentifiserte eigedomsgrenser. Delvis har ein forsøkt å regulere tomtene i samsvar med sannsynlege delesteinar, pluss 1 m margin på utsida. Dels er desse tomtene regulert med byggeareal langt mindre enn det sannsynlege, frådelte arealet. BFF2 syner tomter med sikre eigedomsgrenser. Delvis var desse i matrikkelen frå føre, dels blei tomtene målt inn av Vinje kommune sommaren 2020 og innmålingsdata blei lagt til grunn for reguleringsplanframlegget. Tomter med høvesvis sikre og ukjende eigedomsgrenser er: Sikre eigedomsgrenser Ukjende eigedomsgrenser 153/50 153/67 153/56 153/80 153/57 153/81 153/70 153/83 153/79 153/ / / / / / / / / / / / /209 Tomtene 9,10,31,36,38 og 45 ligg på to bruksnummer. Eigedomsgrense mellom dei opphavlege to bruksnumra skal her opphevast. Eigedom 153/147 har fått oppmålt sine grenser sommaren Eit sekundærbygg viste seg å liggje på utsida av tomtegrensa etter oppmåling. Hytteeigar og grunneigar er samde om at ein kan gjennomføre overføring av eit tilleggsareal, nyleg oppmålt eigedomsgrense synast som «eigedomsgrense, som skal opphevast». 6.6 Trafikkløysing Planen legg opp til at eksisterande avkøyring til Hovdelivegen vil bli brukt vidare. Køyrevegar internt skal tilfredsstille krava til landbruksveg klasse 3, med modifikasjonar. Dimensjonerande køyretøy er lastebil, i motsetnad til standardens vogntog. Dermed opnast det for noko krappare horisontalkurvatur og noko redusert breiddeutviding. Det er krav om at brannbil og andre utrykkingskøyretøy skal kunne kome fram til alle hytter i BFF3, 4 og 5. For eksisterande køyrevegar som vil oppleve auka trafikk er det regulert inn ei utviding av køyrebana. Dette gjeld Hovdelivegen og Furuvegen. Hårnålsvingen på Hovdelivegen utvidast kraftig for å kompenserefor den for store stigninga som vegen har i dag. PLANOMTALE DETALJREGULERINGSPLAN HOVDELI DEL 4 SIDE 27 AV 38

28 Vegane er for det meste regulert med særskilde teigar for kvar vegarm. SKV 1 (fylkesvegen) 3 (Bjørkevegen), 5 (Elvevegen) og 6 (veg til pumpestasjon) vil vere uendra. SKV 2 (Furuvegen) og 20 (Hovdelivegen) får heimel til utviding, men ingen krav til rekkefølgje. SKV4 er eksisterande avkøyringar inn til einskilde tomter. SKV10 er regulert, ny tilkomst til eksisterande tomt (153/142). Alle andre vegparsellar er forprosjektert og synast i vedlagte teikningar med lengdeprofil, med unntak av SKV9, som er regulert utan prosjektering (på grunn av greie terrengtilhøve). Forprosjekterte vegparsellar tilsvarer desse teignamn: Teignamn Vegparsell SKV SKV SKV SKV SKV SKV SKV SKV SKV SKV SKV Parkering Planen legg opp til mist 2 parkeringsplassar for kvar bueining, som skal vere lokalisert på tomta. Eksisterande felles parkeringsplassar vidareførast. Nokre parkeringsplassar inn mot køyreveg er ikkje regulert for å trigge etablering av avkøyringar inn på tomtene. Dermed er det berre tomtene med bruksnumra 80, 81, 83, 140, 143, 144, 170, 171 som vil ha parkeringsplassar i felles anlegg. 6.7 Universell utforming Planforslaget legg ikkje opp til strengare krav til universelt tilgjenge, enn det som vert kravd i teknisk forskrift. 6.8 Friluftsliv og nærmiljø/uteopphaldsareal Planen legg ikkje opp til felles uteopphaldsareal. Nærrekreasjonsområde er regulert som friluftsområde. Frå planområdet er det elles kort veg til natur og friluftsliv. Eksisterande skiløype regulerast til skiløypetrasé (BST). Den noverande stien mot Holtar ligg delvis i utbyggingsområde. Den kan skiltast i ny veg, eller i ein eigen stitrasé utanom vegnettet. Erfaring tilseier at vegen er mest sannsynlig å bli brukt. Det er knytt rekkefølgjekrav til skilting av stien. 6.9 Teknisk infrastruktur Løysingar for vatn og avlaup er skildra i vedlagt VA-plan for planområdet. Planen legg opp til at fritidsbustadene skal knytast til eksisterande offentleg VA-nett som ligg i nærleiken av planområdet. Spillvatn frå delar av området førast til eksisterande pumpestasjon på Hovdeli. Overvatn frå området skal i størst PLANOMTALE DETALJREGULERINGSPLAN HOVDELI DEL 4 SIDE 28 AV 38

29 mogleg grad handterast lokalt. Omsynssoner H190 syner VA-traséar gjennom friluftsområde og over tomter, som tiltakshavar ikkje eig sjølv. Det er ikkje planlagt lukka overvassleidningar, men det er krav i føresegnene til at opne vassgrøfter skal prosjekterast i teknisk plan (2.5 b). Omsynssoner H540 syner område der overvatn vil få renne her må det delvis gjennomførast tiltak for å garantere tilstrekkeleg avrenningskapasitet, og dels må det sikrast at eksisterande kapasitet ikkje reduserast Renovasjon Renovasjonsordning for heile planområdet er lokalisert til teig BRE. Eksisterande område er regulert utvida, slik at endringar i renovasjonsordninga eller i trongen for oppstillingsplass vil kunne realiserast Rekkefølgjekrav og gjennomføring Følgjande rekkefølgjekrav er føreslått i føresegnene: Før rammeløyve Dokumentasjonskrav skal vere godkjent Før igangsetjingsløyve Dokumentasjonskrav skal vere godkjent Køyretilkomst til omsøkt tiltak innanfor BFF skal vere etablert. Tiltak som ikkje er vist med køyretilkomst i plankartet skal dokumentere mellombels anleggsveg med plan for tilbakeføring. Før bruksløyve Dokumentasjonskrav skal vere oppfylt til ferdigattest. Sakshandsamar kan krevje tilsvarande dokumentasjon ved søknad om mellombels bruksløyve. Bueiningar skal vere tilkopla vatn- og avlaup i samsvar med krav til funksjon. Hydrant for brannsløkking innanfor 150 m frå tiltaket innanfor BFF3 og BFF4 skal vere etablert i samsvar med teknisk plan. Skilting av sti mot Holtar skal vere dokumentert innanfor planområdet, før bruksløyve for SKV13, 17 og 18 kan gjevast. PLANOMTALE DETALJREGULERINGSPLAN HOVDELI DEL 4 SIDE 29 AV 38

30 7 Verknad av planforslaget 7.1 Overordna planar Detaljreguleringsplan for Hovdeli del 4 er i samsvar med kommunedelplan for Rukkemo/Torvetjønn, som legg opp til framtidig fritidsbusetnad i planområdet. Planen er også stort sett i tråd med framlegget til KDP, som har vore på offentleg ettersyn. Einaste fråvik er framtidig turveg, som er teikna inn i KDP: Denne er ikkje regulert i framlegg til RP. Det er likevel høve til å etablere turstien, då formålet friluftsformål gjev heimel til det. 7.2 Stadens karakter Planforslaget fører til ei fortetting av eit naturområde med relativt lite konsentrert hyttebygging. Dette vil til ein viss grad endre stadens karakter lokalt. Gjennom føresegner for planområdet vil hyttene vere tilpassa terrenget og omgjevnadane i størst mogleg grad. Samstundes er det allereie etablerte hytter i planområdet. 7.3 Landskap Topografi og landskap For eigne vurderingar kan alle gå inn på ed og bruke den interaktive modellen av planen. Figur 17 og 18 viser utdrag frå modellen. Bildane inneheld ikkje høgdeinformasjon frå vegsystemet, men dei vil vere synlege ved bruk av linken ovanfor. Trevegetasjonen er teke frå laserscanningsdata, og klipt vekk innanfor byggeområde (infrastruktur, samt innanfor byggegrenser på nye tomter). Figur 17: Planområdet sett frå sørvest. PLANOMTALE DETALJREGULERINGSPLAN HOVDELI DEL 4 SIDE 30 AV 38

31 Figur 18: Planområdet sett frå nordaust. Utbygginga av planområdet vil føre til ein endring i landskapet, men det totale landskapsinngrepet vil ikkje vere dominerande da terrenget er noko kupert og det er regulert fleire grøntområde. Furuvegetasjonen vil bidra til skjerming av bygg. Grøne tak og mørke jordfargar på fasadar bidreg til dempa inntrykk i fjernverknad. Utbygginga vil ikkje endre på eksisterande sol- eller vindtilhøve. Trevegetasjonen vil vere noko redusert, slik at ein lokalt kan oppleve noko auka vind og sol. 7.4 Naturmiljø Verknadar av planen er vurdert i samsvar med naturmangfaldlovas 8-12 (sjå vedlagt rapport for biologisk mangfald). 8 (Kunnskapsgrunnlaget) Fleire registreringar i Artsdatabanken i området rundt planområdet tyder på at planområdet er middels grundig undersøkt gjennom tidlegare undersøkingar. Området er også enkelt tilgjengeleg og ofte besøkt av menneske (besøk til hytter). Ei ny synfaring blei gjennomført i godt ver mens det framleis var mykje vegetasjon utanfor hekkesesongen, men at vi fant sporteikn etter fugl. Potensialet for å finne ukjente og betydelege verdiar for biologisk mangfald vurderast som lågt. Kunnskapsgrunnlaget vurderast som godt nok for den planlagde utbygginga. 9 (Føre-var-prinsippet) Dersom kunnskapsgrunnlaget er fagleg svakt eller andre usikkerheitsmoment gjer vurderinga usikker, skal det etter føre-var prinsippet leggast ei spesielt restriktiv haldning til grunn. I dette tilfellet er det vurdert at føre-var prinsippet ikkje er relevant. 10 (Økosystem tilnærming og samla belastning) Formålet med 10 i naturmangfoldloven er å sikre at den enkelte lokalitet med verdi for biologisk mangfald blir vurdert ut frå ein større og meir heilskapleg samanheng. Eit av formåla er å unngå «bit for bit» nedbygging av norsk natur. PLANOMTALE DETALJREGULERINGSPLAN HOVDELI DEL 4 SIDE 31 AV 38

32 Alle nye arealbeslag bidreg negativt i forhold til biologisk mangfald, men dei kjente naturverdiane som blir råka er generelt typiske for området. Under forutsetning av at det (truleg) fisketome tjernet og våtmarksområda i kring ikkje blir negativt påvirka, vil ikkje planen føre til negative konsekvensar for biologisk mangfald. 11 (kostnadene ved miljøforringing skal berast av tiltakshavar) Paragrafen seier at det er den som ønskjer å få utført eit tiltak som kan eller vil ha negative konsekvensar for det biologiske mangfaldet, som må koste kunnskapsinnhenting og gjere eventuelle avbøtande eller kompenserande tiltak dersom dette er aktuelt. Tiltakshavar bør ha fokus på å unngå forsøpling, spreiing av uønska planteartar og å oppretthalde vasskvaliteten i våtmarksområde, sikre ospetre og ståande/liggande død ved, samt å unngå forureining av elva Saueråi (som renn like vest for planområdet). 12 (miljøforsvarlege teknikkar og driftsmetoder) Denne paragrafen skal sikre at tradisjonell utnytting av naturen med positiv samfunnsnytte ikkje blir hindra av omsynet til biologisk mangfald. I dette tilfellet er det ikkje noko hinder for at tradisjonell bruk av naturen kan fortsette. Konklusjon og tilrådingar Naturen i planområdet er generelt påvirka av menneskeleg aktivitet og er typisk for det geografiske området. Det ble ikkje gjort observasjonar som kvalifiserte til å avgrense verdifulle naturtypar etter DN Håndbok 13. Likevel ble det gjort observasjonar av naturverdiar som det blir tilrådt å tas omsyn til for å ivareta det biologiske mangfaldet. Følgjande tilrådingar og avbøtande tiltak er foreslått for å unngå negativ påverking på naturmangfaldet: Det (truleg) fisketome tjernet med bekk og myrsystem oppstrøms bør bli vernet mot utbygging og andre tekniske inngrep. Ospetre og død ved får stå/ligge urørt i størst mogleg grad o Ospetrea bør merkast og gjerdast av fysisk (f.eks. med «alpin-gjerde») under anleggsarbeidet for å forhindre skade. o Liggande og ståande død ved, spesielt ved med teikn til spetteaktivitet, bør bli verende i planområdet dersom det er mogleg, eller flyttast til eit område i nærleiken. Flytting av jordmassar bør ein unngå for å hindre spreiing av eventuelle framande planteartar. Riggplassar og fylling av drivstoff/olje og handtering av miljøskadelege kjemikaliar bør unngåast i nærleiken av våtmarksområde i planområdet. Fylling av drivstoff/olje og handtering av miljøskadelege kjemikaliar bør unngåast i nærleiken av elva Saueråi (utanfor planområdet). 7.5 Friluftsliv og rekreasjon Planen legg ikkje opp til felles møteplass, men det er regulert mykje grøntareal mellom hyttene som kan nyttast til ulike friluftsformål. Planområdet er omringa av skog, og det er kort veg til natur og friluftsliv. PLANOMTALE DETALJREGULERINGSPLAN HOVDELI DEL 4 SIDE 32 AV 38

33 Den eksisterande stien mellom Hovdeli og Holtardalen (sjå Figur 10) ligg delvis i utbyggingsområdet. Stien vil bli delvis nedbygd. Figur 19 viser to alternative omleggingar av eksisterande sti (raud markering). Stien kan enten skiltast i ny veg (grøn markering) eller leggast om i eigen trasé utanom vegnettet (blå markering). Planforslaget vil ikkje endre traseen for skiløypa, då den ligg utanfor utbyggingsområdet. Høve for tilkomst for brukarar på Hovdeli vil ikkje endre seg. Figur 19: Bilde til venstre: skiløypenett i og i tilknyting til planområdet (raud sirkel). Bilde til høgre: rød = eksisterande sti, grøn = omlagt sti langs veg, blå = omlagt sti mellom hyttefelta. 7.6 Naturressursar Planforslaget medfører ikkje tap av landbruksjord eller andre naturressursar. 7.7 Barn og unges interesser Planen legg opp til areal i form av utmark der barn og unge kan opphalde seg i omgjevnadar som gjev rom for leik og fysisk utfolding. Etablering av fritidsbustader vil kunne skape samvær mellom barn, unge og eldre. Planen oppfyller rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser. PLANOMTALE DETALJREGULERINGSPLAN HOVDELI DEL 4 SIDE 33 AV 38

34 7.8 Trafikk Planforslaget vil føre til noko auke i trafikken i området. Det er særleg Hovdelivegen, som vil oppleve dette. 34 nye hytter vil bruke Hovdelivegen forbi Elvevegen. I dag ligg det 101 hytter til den same vegtilkomsten. ÅDT vil dermed auke med ca. 30%. Reguleringsplanen legg opp til vegutvidingar som kompenserande tiltak, i tilfelle dagens veg ikkje skulle strekke til. Også Furuvegen regulerast med utviding for å kompensere for auka bruk. Her vil dagens 7 hytter med køyretilkomst auke til totalt 20. Parkering i vegkanten og på fellesparkeringsplassar vil bli redusert, når 4 eksisterande hytter får høve til parkering på tomta. Krysset med FV 37 er regulert mindre enn dagens grusa areal. Dette vil gjere at krysset framstår som mindre utflytande og køyreretningar vil kome tydlegare fram. Med avbøtande tiltak regulert inn i planen, vil trafikkavvikling ikkje få negative konsekvensar ved gjennomføring av planframlegget. 7.9 Teknisk infrastruktur Planforslaget vil medføre auka bruk av dagens VA-nett og straumnett. Sjå vedlagt VA-plan og notat. Eksisterande kommunale vass- og avløpsleidningar er truleg noko underdimensjonerte. Dette må vurderast og løysast i samband med teknisk plan, i samarbeid med TDV i Vinje kommune. Endelege løysingar må fastsettast i teknisk plan. Overvassnettet vil tole dimensjonerande nedbørsmengder etter utbygging Støy og luftkvalitet Planforslaget vil ikkje medføre betydeleg auke i trafikk og støy i området. Det er mykje vegetasjon i området som vil vere med å dempe eventuell støy til omgjevnadane, samt å binde vegstøv om sommaren Klima og berekraft Miljødirektoratet (MD) sitt verktøy for berekning av endringar i klimagassutslepp ved endra arealbruk er lagt til grunn. Dette verktøyet må seiast å vere ein «foreløpig versjon», då areala som kan inngå i berekningane er grove kategoriar. Det er likevel naturleg å leggje MD sin metodikk til grunn, då dette er den offisielle og nyaste metodikken for endring av klimagassutslett som følgje av arealbruksendring. Det er berre areal som får endra si arealbruk som er interessante ved berekning av endringar i klimagassutslepp. I dette tilfellet er det berre arealbrukskategorien skog som skal byggjast ned. Figur 20 viser dei skogområda innanfor planområdet som planleggjast nedbygd (sum areal = 40,3 daa). Myrområde vert ikkje omdisponert. PLANOMTALE DETALJREGULERINGSPLAN HOVDELI DEL 4 SIDE 34 AV 38

35 Figur 20: Svart linje = planavgrensing, grå skravur = bart fjell, lilla kravur = skogområder som planleggjast nedbygd. Nedanfor er det vist kva for parametare som er vald i MD sitt verktøy for berekning av endringar i klimagassutslepp ved endra arealbruk. PLANOMTALE DETALJREGULERINGSPLAN HOVDELI DEL 4 SIDE 35 AV 38

36 Arealbrukskategorien før endringa er definert som 40,3 daa skog. Etter arealbruksendringa er alt av dette arealet konvertert til utbygd areal. Effekten av arealbruksendringa på utslepp eller opptak frå arealet bereknast over ein 20-års periode. Dette tilsvara den tiden det tek frå ein arealbruksendring gjennomførast og til at utslepp/opptak frå arealet ikkje lengre innverkast av tidlegare arealbruk. Samla effekt på utslepp/opptak frå arealbruksendringa dersom skogområda blir nedbygd er anslått i tabellen nedanfor. Den samla klimakonsekvensen av tiltaket er altså anslått til ei total på ca tonn CO2-ekvivalentar over ein periode på 20 år. Dersom utbygginga ikkje blir gjennomført, bereknar modellen at utbyggingsarealet vil ha eit opptak av 169 tonn CO2, samt eit utslepp på 69 tonn CH4 og 5 tonn N2O over ein 20-årig periode. Utbygginga av skogområda vil isolert sett gi eit CO2-utslepp på 1208 tonn og fjerne utslepp av CH4 og N2O over ein 20-årig periode etter at den er gjennomført. Når den totale effekten av arealbruksendringa samstillast ser vi at netto CO2-utslepp er 1376 tonn for den 20-årige perioden etter utbygginga. Sidan utbygginga samstundes bidreg til å redusere utslepp av CH4 med 69 og N2O med 5 CO2-ekvivalentar blir samla klimaeffekt av utbyggingstiltaket ekvivalent med eit CO2- utslepp på 1303 tonn over den 20-årige perioden som modellen beskriver. Berekraft Planforslaget tek vare på strukturen som er i naturen per i dag i størst mogleg grad, slik som myrareal og avrenningsdrag i området. Planen legg opp til eit infrastruktursystem, samt plassering og utforming av tomtene, som inneber færrast mogleg terrenginngrep. Dette bidrar til mindre anleggsverksemd og difor redusert CO2-utslepp i anleggsfasen. Eksisterande veger har for må grøftar, og gjennom utbygging i feltet legger planen opp til oppgradering av overvasskapasitet. Dette er gunstig for eksisterande hytter og vegar. Det er mykje grøntareal mellom hyttene som ikkje vil bli rørt ved. I desse områda vil det biologiske mangfaldet, fordrøyning av overvatn og infiltrasjon vere opprettheldt. PLANOMTALE DETALJREGULERINGSPLAN HOVDELI DEL 4 SIDE 36 AV 38

37 8 Handtering av risiko- og sårbarheitsvurdering I samband med ROS-analysen er to potensielle hendingar identifisert: flaum i elv/bekk samt skog- og lyngbrann. Risikoen som er knytt til dei ulike hendingane kan reduserast gjennom risikoreduserande tiltak sikra gjennom føresegner og plankartet på følgjande måte: Flaum i elv/bekk: Omsynssone bør visast i plankart. Krav til flaumsikre høgder og vasshandtering for tiltak i omsynssområder. Skog- og lyngbrann: Føresegner bør setje krav om brannhydrantar. Rekkefølgjekrav må sikre dokumentasjon på løysingar av brannhydrantar/sløkkevatn før området tas i bruk. Planforslaget har brukt mykje energi på å handsame flaum/overvassproblematikken (hending 1). Flaum i elv har ein konkludert med at ikkje er konflikt med planforslaget, då aktsemdsområdet langs elva ikkje berører nye tiltak. Derfor har ein vald å ikkje utgreie reelle flaumtilhøve langs Sauråi. Ei eksisterande, ikkje utbygd tomt (153/209) ligg delvis i aktsemdsområdet. Dette løyser planframlegget ved å trekke byggjegrensa eit stykke lenger oppover i terrenget (sjå figur til høgre). Eksisterande vegar ligg også i aktsemdsområdet, men infrastruktur har ikkje dei same krav til sikkerheitsklasse som byggjeområde. Ein syner ikkje aktsemdsområdet på plankartet. Med omsyn til flaum i bekkar, så er dette ei problemstilling i grenselandet mellom flaum og overvasshandtering. Bekkefara i planområdet er små, og dei er delvis avbrotne (bekken forsvinn i grunnen). Dei kan i tillegg tørke ut om sommaren. Sweco valde å gjennomføre ei grundig avrenningsanalyse, sjå eige notat. Resultata i denne blei vidare bearbeidd i VA-planen, med fram legg om handtering av overvatn. Reguleringsplankartet og føresegner inneheld omsynssoner for blågrøn struktur, som skal gjeve heimelen etter PBL for tiltak som skal gjennomførast i samband med utbygging av området. Det er ikkje gjennomførd modellering av flaumvassstand, ein set difor ikkje krav til flaumsikre høgder. Gjennom dimensjoneringskrav og krav til utforming har ein likevel kontroll på korleis avrenningsdrag i planområdet takast vare på. Gjennom dette meiner Sweco at planframlegget for Hovdeli tek vare på flaumtryggleiken til både eksisterande og nye byggjeområde. Med omsyn til skog- og lyngbrann krev føresegner i planframlegget at nye hyttetomter (med unntak av to) skal liggje mindre enn 150 frå ein brannhydrant med tilstrekkeleg brannvasskapasitet. Teknisk plan må dokumentere dette. VA-planen, som ligg ved reguleringsplanframlegget, syner ei skisse til dette og utreknar trongen til vatn og trykk. Dei fleste av dei eksisterande hyttene innanfor planområdet vil liggje i same avstand til hydrant, som nye hyttetomter gjer. Dermed vil planforslaget også betre tryggleiken til eksisterande eigedommar. Brannhydrantane vil ikkje kunne sløkje ein skogbrann, men dei vil vere med på å hindre skade på bygg i planområdet og dimed redusere konsekvensen av hendinga. Sweco meiner difor at krav i ROS analysen til oppfølging er innarbeidd i planen og sikrar intensjonane i analysen. PLANOMTALE DETALJREGULERINGSPLAN HOVDELI DEL 4 SIDE 37 AV 38

31/15 Formannskapet Reguleringsplan for hytteområde Bjønnskardet - høyring og offentleg ettersyn

31/15 Formannskapet Reguleringsplan for hytteområde Bjønnskardet - høyring og offentleg ettersyn Vågå kommune Arkivsak: 2007/1300-37 Arkiv: L12 Saksbehandlar: Ingunn Moen Helland Utv.saksnr Utval Møtedato 31/15 Formannskapet 19.05.2015 Reguleringsplan for hytteområde Bjønnskardet - høyring og offentleg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 101/19 Planutval Detaljregulering Øvre Geiskelid 1. gongs høyring (planid )

SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 101/19 Planutval Detaljregulering Øvre Geiskelid 1. gongs høyring (planid ) Saksmappe: 2019/440 Sakshandsamar: ALI Dato: 18.06.2019 SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato 101/19 Planutval 24.06.2019 Detaljregulering Øvre Geiskelid 1. gongs høyring (planid 201906) Saksprotokoll

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske /17

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske /17 GISKE KOMMUNE Arkiv: PlanId - 2017012, K2 - L12, GNR - 129/0077 JournalpostID: 17/12682 Sakshandsamar: Per Inge Aakvik Dato: 05.10.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Hadlingatreet bustadfelt på Kyte. Planomtale

Detaljreguleringsplan for Hadlingatreet bustadfelt på Kyte. Planomtale Hadlingatreet AS. Detaljreguleringsplan for Hadlingatreet bustadfelt på Kyte. 1 Framlegg til detaljreguleringsplan for Hadlingatreet bustadfelt på Kyte Planomtale Voss, den 24.09.2013 Arkitektbruket ans

Detaljer

Grunneigarar, naboar, offentlege instansar, lag og organisasjonar «REGULERINGSENDRING TROLLDALEN GNR. 55 BNR. 19 M.FL»

Grunneigarar, naboar, offentlege instansar, lag og organisasjonar «REGULERINGSENDRING TROLLDALEN GNR. 55 BNR. 19 M.FL» Utviklingsavdelinga Grunneigarar, naboar, offentlege instansar, lag og organisasjonar Saksnr Arkiv Dykkar ref Avd /sakshandsamar Dato 2014/1043 L12 UTV / AZT 24.06.2014 VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID

Detaljer

B.TARBERG AS Graving Sprenging Transport Planlegging Byggsøk Rådgiving

B.TARBERG AS Graving Sprenging Transport Planlegging Byggsøk Rådgiving B.TARBERG AS Graving Sprenging Transport Planlegging Byggsøk Rådgiving Sandvika 25.01.2017 Sande kommune v/ Teknisk eining 6084 Larsnes sande.kommune@sandemr.kommune.no Vår referanse: 2018-08 SØKNAD OM

Detaljer

SAKSGANG. Framlegg til reguleringsplan for Stekka hyttefelt, 1 gongs handsaming, planid

SAKSGANG. Framlegg til reguleringsplan for Stekka hyttefelt, 1 gongs handsaming, planid Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutval for Teknisk og Næring 20.12.2013 066/13 Saksbeh: Sigbjørn Haugen Saka blir avgjort av: Arkiv: N-504 Arkivsaknr. 13/78 Framlegg

Detaljer

Gjeiskelid Hyttefelt

Gjeiskelid Hyttefelt 201412 Kay Jeiskelid Detaljreguleringsplan for Gjeiskelid Hyttefelt [PLANPROGRAM] Plankontoret Hallvard Homme AS Innhald INNHALD 1 1 BAKGRUNN 2 1.1 LOKALISERING AV OMRÅDET 2 1.2 KOMMUNEPLANENS AREALDEL

Detaljer

Vurdering etter forskrift om konsekvensutgreiingar (FOR )

Vurdering etter forskrift om konsekvensutgreiingar (FOR ) Vurdering etter forskrift om konsekvensutgreiingar (FOR- 2017-06-21-854) Detaljreguleringsplan for Dingemoen skule Dato: 27.09.2018 Vurdering etter 6 Planar og tiltak som alltid skal konsekvensutgreiast

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet /61 Plan- og miljøutvalet /85

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet /61 Plan- og miljøutvalet /85 Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2013/1446 Løpenr.: 5195/2017 Arkivkode: 151/5 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 22.03.2017 17/61 Plan- og miljøutvalet 19.04.2017 17/85

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/644-6867/14 Saksbeh.: Arkivkode: Magnhild Gjengedal PLAN sone Saksnr.: Utval Møtedato 27/14 Formannskap/ plan og økonomi 03.04.2014 SAMLA SAK - REGULERINGSENDRING

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Forvaltning 07.02.2013 019/13 FRH Kommunestyre 26.02.2013 005/13 OIV Sakshandsamar: Frida Halland Arkiv: N-504, gbn- 014/001 Arkivsaknr: 2013000206

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet /114 Kommunestyret /4

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet /114 Kommunestyret /4 Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2008/2164 Løpenr.: 13211/2017 Arkivkode: 136/117 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 21.06.2017 17/114 Kommunestyret 18.01.2018 18/4

Detaljer

Vinje kommune. Økonomi, plan og utvikling. Framlegg til detaljregulering for Botn Aust 100/1 endring -1. gongs handsaming

Vinje kommune. Økonomi, plan og utvikling. Framlegg til detaljregulering for Botn Aust 100/1 endring -1. gongs handsaming Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2014/2728 Løpenr.: 10072/2016 Arkivkode: 100/1 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet Sakshandsamar: Lotte Næss Framlegg til detaljregulering

Detaljer

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 32/2014 Formannskap/plan- og økonomiutvalet PS /2014 Kommunestyret PS

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 32/2014 Formannskap/plan- og økonomiutvalet PS /2014 Kommunestyret PS Vaksdal kommune SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 32/2014 Formannskap/plan- og økonomiutvalet PS 02.06.2014 40/2014 Kommunestyret PS 16.06.2014 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Kåre Ulveseth FA - L12, HistSak

Detaljer

SØKNAD OM OPPSTART AV ARBEID MED PRIVAT DETALJREGULERINGSPLAN FØREHANDSUTFYLT INFORMASJON TIL OPPSTARTSMØTE

SØKNAD OM OPPSTART AV ARBEID MED PRIVAT DETALJREGULERINGSPLAN FØREHANDSUTFYLT INFORMASJON TIL OPPSTARTSMØTE SØKNAD OM OPPSTART AV ARBEID MED PRIVAT DETALJREGULERINGSPLAN OG FØREHANDSUTFYLT INFORMASJON TIL OPPSTARTSMØTE Etter plan- og bygningslov av 2008, med tilhøyrande forskrifter, sist tredd i kraft 01.01.2018,

Detaljer

PLANOMTALE. Endring av reguleringsplan for Smiebakken - Byggeområde B1 Plan ID Nordbohus Sogn as

PLANOMTALE. Endring av reguleringsplan for Smiebakken - Byggeområde B1 Plan ID Nordbohus Sogn as PLANOMTALE Endring av reguleringsplan for Smiebakken - Byggeområde B1 Plan ID 1421-2010003 1 Bakgrunn og føremål Nordbohus Sogn AS har utarbeida framlegg om endring for del av reguleringsplan for Smiebakken,

Detaljer

Detaljreguleringsplan for: Hyttefelt i Gjesdal, del av gnr 45 bnr 8, del 2 med konsekvensutredning Godkjent Planprogram

Detaljreguleringsplan for: Hyttefelt i Gjesdal, del av gnr 45 bnr 8, del 2 med konsekvensutredning Godkjent Planprogram Detaljreguleringsplan for: Hyttefelt i Gjesdal, del av gnr 45 bnr 8, del 2 med konsekvensutredning Godkjent Planprogram Fagkyndig er Sivilingeniør Edvin Helle AS på vegne av: Sissel Gjesdal Sægrov. Sivilingeniør

Detaljer

2. Referat frå oppstartsmøte

2. Referat frå oppstartsmøte 2. Referat frå oppstartsmøte Sak (namn og ID): Smårustene Møtestad: Deltakar(ar): Frå forslagsstillar: Møtedato: Kommunehuset Smia 22.08.2019 Frå kommunen Anne Mari Tomasgard Nils Paul Haugen Einingsleiar

Detaljer

Vedlegg til oppstartsmøte gnr. 51 bnr. 1 m.fl. Misje

Vedlegg til oppstartsmøte gnr. 51 bnr. 1 m.fl. Misje Vedlegg til oppstartsmøte gnr. 51 bnr. 1 m.fl. Misje 1) Kort presentasjon av tiltaket/planområdet Det har blitt levert inn eit planforslag tidlegare for området, planid: 20100005, men dette arbeidet har

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske saker

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske saker GISKE KOMMUNE Arkiv: K2 - L12 JournalpostID: 17/10395 Sakshandsamar: Bjarte Friis Friisvold Dato: 15.08.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske saker 22.08.2017

Detaljer

På vegne av tiltakshavar Line Tools vert det søkt om oppstart av privat planarbeid for del av Opsalmarka gnr. 34 bnr.

På vegne av tiltakshavar Line Tools vert det søkt om oppstart av privat planarbeid for del av Opsalmarka gnr. 34 bnr. Fusa kommune Arealplan Postboks 24 5649 Eikelandsosen 23.04.2018 www.abo-ark.no post@abo-ark.no Avdeling Os Hamnevegen 53, PB. 291, 5203 Os Tlf: 56 57 00 70 Avdeling Stord Torgbakken PB. 32, 5401 Stord

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE PlanID: 201221 REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL. 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense. 1.2 PBL 12 5

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir

Kvam herad. Sakspapir Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saknr Nærings-, plan- og bygningsutvalet 07.03.2017 013/17 Kvam Ungdomsråd 06.03.2017 006/17 Avgjerd av: Arkiv: N - 504 Arkivsaknr Saksh.: Kaale, Leiv Ingmar

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet /102 Kommunestyret /86

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet /102 Kommunestyret /86 Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2013/2722 Løpenr.: 10512/2016 Arkivkode: 99/7 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 31.08.2016 16/102 Kommunestyret 15.09.2016 16/86 Sakshandsamar:

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr UTGÅTT - Planutvalet - UTGÅTT!! /117

Utval Møtedato Utval Saksnr UTGÅTT - Planutvalet - UTGÅTT!! /117 Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2005/2798 Løpenr.: 13136/2006 Arkivkode: 100/1 Utval Møtedato Utval Saksnr UTGÅTT - Planutvalet - UTGÅTT!! 14.11.2006 06/117 Sakshandsamar: Lotte Næss

Detaljer

Varsel om planoppstart av detaljregulering for utviding av bustadfelt B1, Kolset

Varsel om planoppstart av detaljregulering for utviding av bustadfelt B1, Kolset Nordfjordeid Ålesund Førde Vågå Til: Naboar, heimelshavarar og aktuelle offentlege instansar. Dato: 20.10.2015 Vår ref: May-Britt Drage Bakke Varsel om planoppstart av detaljregulering for utviding av

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet /19. Framlegg til detaljregulering for Listøyl Vest 99/4 og 99/6-1.

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet /19. Framlegg til detaljregulering for Listøyl Vest 99/4 og 99/6-1. Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2014/224 Løpenr.: 2943/2014 Arkivkode: 99/4/99/6 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 05.03.2014 14/19 Sakshandsamar: Lotte Næss Framlegg

Detaljer

Reguleringsføresegner

Reguleringsføresegner Reguleringsføresegner for Reguleringsplan Nautneset vest Detaljregulering Arkivsak 2014/1105 PlanID 1547201404 Dato/revisjonar 30.09.2014/18.03.2015 Vedtak Forslag ved Offentlig ettersyn, dato Sluttbehandling,

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: Mindre endring av reguleringsplan Skorpo Sørvest, byggeområde S11

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: Mindre endring av reguleringsplan Skorpo Sørvest, byggeområde S11 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 19.03.2018 Mindre endring av reguleringsplan Skorpo Sørvest, byggeområde S11 OS KOMMUNE Skorpo Sørvest, byggeområde S11, gnr. 27, bnr. 459 Nasjonal arealplanid 1243_20050604

Detaljer

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ei utbygging av bustadar med tilhøyrande anlegg.

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ei utbygging av bustadar med tilhøyrande anlegg. Detaljregulering for Roa 2, bustadområde i Ølen, (bustader på gnr. 271, bnr. 8 og 114) Føresegner Dei regulerte områda er på plankartet vist med reguleringsgrense, og avgrensar seg til gnr. 271, bnr. 8

Detaljer

SAKSGANG. 1. gongs utlegging til høyring og offentleg ettersyn - reguleringsplan Årvikneset

SAKSGANG. 1. gongs utlegging til høyring og offentleg ettersyn - reguleringsplan Årvikneset Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saknr Plan- og driftsutvalet 24.04.2017 025/17 Saksbehandlar Arkiv: Journalpostnr. Haugen, Sigbjørn N - 504 17/1679 1. gongs utlegging til høyring og offentleg

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS

AG Plan og Arkitektur AS AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Ørsta 12.2.2015 Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar Tiltak: OPPSTART AV REGULERINGSARBEID

Detaljer

SAKSGANG. Utvalg Møtedato Saknr Eidfjord formannskap /033 Eidfjord kommunestyre /028

SAKSGANG. Utvalg Møtedato Saknr Eidfjord formannskap /033 Eidfjord kommunestyre /028 EIDFJORD KOMMUNE Arkiv: K2 - L12, GBNR - 18/108 Arkivsak ID: 15/79-18 Journalpost ID: 2016001769 Saksh.: Elnan, Gunnar Dato: 01.04.2016 SAKSGANG Utvalg Møtedato Saknr Eidfjord formannskap 11.04.2016 16/033

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID - DETALJREGULERING

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID - DETALJREGULERING Til berørte parter Bergen, 2017-09-13 Vår ref: 612519-01, 10042-904855482-134-1 VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID - DETALJREGULERING Med heimel i 12-8 i plan- og bygningslova blir det med dette varsla oppstart

Detaljer

Reguleringsføresegner

Reguleringsføresegner Reguleringsføresegner Planmanm: Reguleringsplan Barnebo barnehage Type plan: Detaljregulering Planid: 1547201501 Datert: 03.12.2015 Sist revidert: 18.01.2017 (endringar etter 2. høyring med raud skrift)

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR VÅGSLID, VINJE KOMMUNE. UTTALE

KOMMUNEDELPLAN FOR VÅGSLID, VINJE KOMMUNE. UTTALE KOMMUNEDELPLAN FOR VÅGSLID, VINJE KOMMUNE. UTTALE ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: L10 2012/722 Jørn Trygve Haug UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: 13/22 Arbeidsutvalet i villreinnemnda 28.08.2013

Detaljer

SAKSGANG. Framlegg til reguleringsplan for Hyttefelt Vassel gard, 1 gongs handsaming, planid

SAKSGANG. Framlegg til reguleringsplan for Hyttefelt Vassel gard, 1 gongs handsaming, planid Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutval for Teknisk og Næring 20.12.2013 067/13 Saksbeh: Sigbjørn Haugen Saka blir avgjort av: Hovudutval for Teknisk og Næring Arkiv:

Detaljer

PLANINITIATIV. DETALJREGULERING FOR ØVSTE ØGGARDSLIA Gnr 50/1 og 51/2, Stranda kommune I henhold til Plan- og bygningsloven 12-3 og 12-8

PLANINITIATIV. DETALJREGULERING FOR ØVSTE ØGGARDSLIA Gnr 50/1 og 51/2, Stranda kommune I henhold til Plan- og bygningsloven 12-3 og 12-8 PLANINITIATIV DETALJREGULERING FOR ØVSTE ØGGARDSLIA Gnr 50/1 og 51/2, Stranda kommune I henhold til Plan- og bygningsloven 12-3 og 12-8 Forslagstiller: Ous & Emdal Utbyggingsselskap AS Plankonsulent: Arkitekt

Detaljer

Saksnr. utval Utval Møtedato 001/16 Planutvalet Detaljregulering Angedalsvegen 47 og 49 - offentleg ettersyn

Saksnr. utval Utval Møtedato 001/16 Planutvalet Detaljregulering Angedalsvegen 47 og 49 - offentleg ettersyn Førde kommune Arkiv: FA - L12 JournalpostID: 16/647 Sakshandsamar: Holme, Berit Dato: 12.01.2016 Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 001/16 Planutvalet 21.01.2016 Detaljregulering Angedalsvegen 47

Detaljer

Reguleringsføresegner pbl 12-7

Reguleringsføresegner pbl 12-7 Side 1 av 5 Fusa kommune Detaljreguleringsplan for: Del av fv 550 Fusa-Eikelandsosen. Parsell Gjerdevik. Reguleringsføresegner pbl 12-7 Sakshandsaming i samsvar med plan- og bygningslov av 14. juni 1985

Detaljer

Plankontoret Hallvard Homme AS. Per Kåre Kvålen [PLANPROGRAM] Planprogram for detaljreguleringsplanarbeid på Vadnuten

Plankontoret Hallvard Homme AS. Per Kåre Kvålen [PLANPROGRAM] Planprogram for detaljreguleringsplanarbeid på Vadnuten 20140011 Plankontoret Hallvard Homme AS Per Kåre Kvålen [PLANPROGRAM] Planprogram for detaljreguleringsplanarbeid på Vadnuten Innhald INNHALD 1 1 BAKGRUNN 2 1.1 LOKALISERING AV OMRÅDET 2 1.2 FØREARBEIDET

Detaljer

Detaljregulering for Lauvfjellet hyttefelt - Høyring og offentleg ettersyn 1. gongs handsaming

Detaljregulering for Lauvfjellet hyttefelt - Høyring og offentleg ettersyn 1. gongs handsaming Sakshandsamar: Helle Holte Bruland Arkivsaksnr: 16/1364 Journalpostnr: 16/13154 Styre, råd, utval Sak nr Møtedato Utval for plan og miljø 074/2016 29.09.2016 Ungdomsrådet 044/2016 26.09.2016 Råd for seniorar

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling dispensasjon - 185/187 - terrasse - Valen - Jan Gunnar Fatland. Innstilling frå rådmannen:

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling dispensasjon - 185/187 - terrasse - Valen - Jan Gunnar Fatland. Innstilling frå rådmannen: Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2016/1716-7 Hildegunn Furdal Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen Behandling dispensasjon - 185/187 - terrasse - Valen - Jan Gunnar Fatland Innstilling

Detaljer

DP Suistog Trovatn Plan ID 20050007 Framlegg til mindre reguleringsendring

DP Suistog Trovatn Plan ID 20050007 Framlegg til mindre reguleringsendring Vinje kommune DP Suistog Trovatn Plan ID 20050007 Framlegg til mindre reguleringsendring Føresegner Revisjon B, 30. Mai 2013 Plankontoret Hallvard Homme AS DETALJREGULERING SUISTOG TROVATN FØRESEGNER I

Detaljer

Radøy kommune Saksframlegg

Radøy kommune Saksframlegg Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 093/2016 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS 13.12.2016 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Rolf Raknes 16/882 16/13899 Plansak 12602016000500

Detaljer

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 045/18 Plan- og miljøutvalet PS

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 045/18 Plan- og miljøutvalet PS SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 045/18 Plan- og miljøutvalet PS 21.03.2018 Saksbehandlar ArkivsakID Christian H. Reinshol 18/342 1. gangs handsaming av reguleringsplan E39 Mundalsberget bomstasjon, plan-id

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 02.12.2015 15/28

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 02.12.2015 15/28 Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2012/2130 Løpenr.: 20963/2015 Arkivkode: 153/19/153/20/ 151/2 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 02.12.2015 15/28 Sakshandsamar: Lotte

Detaljer

Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16051 Bergen:

Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16051 Bergen: TELENOR KABELNETT Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16051 Bergen: 30.03.17 VARSEL OM MINDRE ENDRING ELLER REGULERINGSENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SOLNES GNR. 15 BNR. 4, 8, 18 OG 22, SOLUND KOMMUNE (PLANID 1412-201203,

Detaljer

Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal

Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal Jf. adresseliste Dato: 22. mars 2013 VARSEL OM OPPSTART AV PRIVAT DETALJREGULERING, 2. GONGS VARSEL, FOR DEL AV GNR. 50, BNR. 13-18 M. FL. FRITIDSBUSTADER STREITET, KYSNESSTRAND,

Detaljer

o

o 2017/544-26 Karl Andreas Johannessen 05.12.2018 karl.andreas.johannessen@bykle.kommune.n o Melding om vedtak Reguleringsendring Gbnr 2/85 Plassestøylen 21 Planutvalet vedtok i møte 03.12 2018 (sak 127/18)

Detaljer

Austevoll kommune. Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref Erik Andreas Kyvig 16/732-4

Austevoll kommune. Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref Erik Andreas Kyvig 16/732-4 Austevoll kommune Norconsult v/ Fritjof Stangnes Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref. 29.09.2016 Erik Andreas Kyvig 16/732-4 Melding om vedtak Vedtaksbrev om oppstartsvedtak for reguleringsplan til

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Referat basert på mal i Sogn og Fjordane Fylkeskommune sin rettleiar for utarbeiding av reguleringsplanar.

Referat basert på mal i Sogn og Fjordane Fylkeskommune sin rettleiar for utarbeiding av reguleringsplanar. Referat basert på mal i Sogn og Fjordane Fylkeskommune sin rettleiar for utarbeiding av reguleringsplanar. Referat frå oppstartsmøte Sak (namn og ID): Detaljregulering del av Grimsetmarka, del av B-f 28

Detaljer

SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD

SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD LINDÅS KOMMUNE KVERNHUSMYRANE 20 5914 ISDALSTØ Bergen, 6. juli 2015 SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD På vegne av Anders Myking Fammestad, søker as i samarbeid

Detaljer

Reguleringsplan Listaullia, del av gnr/bnr 152/1 Plan ID PLANOMTALE. REGULERINGSPLAN FOR LISTAULLIA DEL AV 152/1 PlanID

Reguleringsplan Listaullia, del av gnr/bnr 152/1 Plan ID PLANOMTALE. REGULERINGSPLAN FOR LISTAULLIA DEL AV 152/1 PlanID PLANOMTALE REGULERINGSPLAN FOR LISTAULLIA DEL AV 152/1 PlanID 20040011 Innhald INNHALD... 1 1 BAKGRUNN... 2 2 PLANAVGRENSING... 2 3 INNSPEL TIL PLANPROSESSEN... 3 4 ENDRINGAR I HØVE TIL GJELDANDE PLAN...

Detaljer

PLANPROGRAM FOR DETALJPLAN FOR RÆSTADHAGEN HYTTEFELT Detaljregulering av ein teig av gnr. 27, bnr. 4 på Ræstad i Midsund kommune.

PLANPROGRAM FOR DETALJPLAN FOR RÆSTADHAGEN HYTTEFELT Detaljregulering av ein teig av gnr. 27, bnr. 4 på Ræstad i Midsund kommune. PLANPROGRAM FOR DETALJPLAN FOR RÆSTADHAGEN HYTTEFELT Detaljregulering av ein teig av gnr. 27, bnr. 4 på Ræstad i Midsund kommune. 1 Forord Ha-Plan AS v/ siv.ing. Hallgeir Wuttudal har på vegne av grunneigar

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF Ørsta 22.09.2015 Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR DØSHAUGNESET, GNR. 46 BNR. m.fl., AUSTEVOLL OMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR DØSHAUGNESET, GNR. 46 BNR. m.fl., AUSTEVOLL OMMUNE REGULERINGSPLAN FOR DØSHAUGNESET, GNR. 46 BNR. m.fl., AUSTEVOLL OMMUNE PLANID: REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense. 1.2 Området er regulert

Detaljer

Saksutgreiing til folkevalde organ

Saksutgreiing til folkevalde organ Side 2 av 6 Saksutgreiing til folkevalde organ Dato: Arkivref: 03.10.2018 2018/318 24067/2018 / 504 Saksbehandlar: Linda Djuvik 53423156 linda.djuvik@bomlo.kommune.no Sak nr i møte Utval Møtedato 139/18

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 017/17 Plan- og. PS samfunnsutvalet

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 017/17 Plan- og. PS samfunnsutvalet Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 017/17 Plan- og PS 16.05.2017 samfunnsutvalet Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Heidi Dyrøy ARP - 20160109, K2 - L12 16/1824 Offentleg ettersyn av Detaljreguleringsplan

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 008/18 Plan- og. PS samfunnsutvalet 015/18 Bystyret PS

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 008/18 Plan- og. PS samfunnsutvalet 015/18 Bystyret PS Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 008/18 Plan- og PS 06.03.2018 samfunnsutvalet 015/18 Bystyret PS 24.04.2018 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Heidi Dyrøy ARP - 20150107, K2 - L12 15/1503 Privat detaljreguleringsplan

Detaljer

Styre, råd, utval Sak nr Møtedato Utval for plan og miljø 005/ Råd for seniorar og menneske med nedsett 002/

Styre, råd, utval Sak nr Møtedato Utval for plan og miljø 005/ Råd for seniorar og menneske med nedsett 002/ Sakshandsamar: Helle Holte Bruland Arkivsaksnr: 17/526 Journalpostnr: 18/693 Styre, råd, utval Sak nr Møtedato Utval for plan og miljø 005/2018 01.02.2018 Råd for seniorar og menneske med nedsett 002/2018

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS

AG Plan og Arkitektur AS AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Ørsta 12.2.2015 Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar Tiltak: OPPSTART AV REGULERINGSARBEID

Detaljer

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07 Privat forslag til reguleringsplan ANGELTVEIT VEST Gnr/Bnr - 23/ 4 og 6 m.fl. Fjell Kommune FØRESEGNER 1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: I II III

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Farhovd, del av gnr. 151, bnr. 5

Detaljreguleringsplan for Farhovd, del av gnr. 151, bnr. 5 Detaljreguleringsplan for Farhovd, del av gnr. 151, bnr. 5 2458 Plankontoret Hallvard Homme A/S PlanID 20110013 Planomtale Innhold INNHOLD... 2 BAKGRUNN... 3 1.1 GENERELT... 3 1.2 LOKALISERING AV OMRÅDET...

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene RIF Ørsta 02.02.2017 Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar Tiltak: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID I samsvar med 12-8

Detaljer

Vinje kommune. Økonomi, plan og utvikling. Framlegg til detaljregulering for Botn Aust 100/1 endring -1. gongs handsaming

Vinje kommune. Økonomi, plan og utvikling. Framlegg til detaljregulering for Botn Aust 100/1 endring -1. gongs handsaming Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2014/2728 Løpenr.: 10072/2016 Arkivkode: 100/1 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 18.05.2016 16/72 Sakshandsamar: Lotte Næss Framlegg

Detaljer

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 039/16 Plan- og miljøutvalet PS Vedtak av planprogram for reguleringsplan Nesfossen næringsområde

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 039/16 Plan- og miljøutvalet PS Vedtak av planprogram for reguleringsplan Nesfossen næringsområde SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 039/16 Plan- og miljøutvalet PS 16.03.2016 Saksbehandlar ArkivsakID Christian H. Reinshol 14/6423 Vedtak av planprogram for reguleringsplan Nesfossen næringsområde Vedlegg:

Detaljer

Skodje kommune Teknisk avdeling

Skodje kommune Teknisk avdeling Skodje kommune Teknisk avdeling Leite & Howden Arkitekt- og ingeniørkontor AS Dato Sakshandsamar Vår ref. Deres ref. 26.02.2015 Ingunn Stette 14/1485-15/10445 Reguleringsplan for Storbakken gnr. 23 bnr.

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 15.10.2014 14/114

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 15.10.2014 14/114 Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2011/2754 Løpenr.: 15778/2014 Arkivkode: 88/2 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 15.10.2014 14/114 Sakshandsamar: Lotte Næss Framlegg

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 41/2019 Utval for drift og utvikling PS

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 41/2019 Utval for drift og utvikling PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Merethe Tvedt PlanID-125602018 0002, Plannavn-Endring Meland kyrkje, Komnr-1256, Gbnr-17/4, FA-L13 18/453 Saksnr Utvalg Type Dato 41/2019 Utval for drift og utvikling

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF Ørsta 22.09.2015 Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID

Detaljer

Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart.

Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart. Fjell Kommune Privat forslag til reguleringsplan TONA SØR GNR/BNR del av 41/ 1 og 41/20, 41/136 FØRESEGNER 1 Allment Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart. Det

Detaljer

UTK- sak 032/19 Vedtaksbrev - 1. gongs handsaming av detaljreguleringsplan for Bråstøl

UTK- sak 032/19 Vedtaksbrev - 1. gongs handsaming av detaljreguleringsplan for Bråstøl Gøtz AS Sæ 132 5417 STORD Deres ref. Arkivsakid-doknr: 2018001125 - Saksbeh: Sigrid Halldorsson Arkivkode: Dato: 13 Journalpostid: 2019007446 Telefon: 53654666 Plan-2018002 15.05.2019 UTK- sak 032/19 Vedtaksbrev

Detaljer

Lærdal kommune. Sakspapir. Saksnr. Utval Møtedato 104/17 Formannskapet /17 Kommunestyret

Lærdal kommune. Sakspapir. Saksnr. Utval Møtedato 104/17 Formannskapet /17 Kommunestyret Lærdal kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 104/17 Formannskapet 22.06.2017 047/17 Kommunestyret 22.06.2017 Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: Arkivsaksnr. 12/702-31 Reguleringsendring Ofta Aust -

Detaljer

Varsel om mindre reguleringsendring for Nordre Urdland Hyttefelt planid

Varsel om mindre reguleringsendring for Nordre Urdland Hyttefelt planid Offentlege instansar, Partar og naboar 11.04.19 Varsel om mindre reguleringsendring for Nordre Urdland Hyttefelt planid. 1235 04025 Som høyringsinstans, grunneigar, annan rettigheitshavar eller part, vert

Detaljer

Søknad om godkjenning av oppstart - Reguleringsplan for Strandebarm gamle skule gnr 120/121 bnr 001, 002/171, 169, mfl Kvam Herad.

Søknad om godkjenning av oppstart - Reguleringsplan for Strandebarm gamle skule gnr 120/121 bnr 001, 002/171, 169, mfl Kvam Herad. Til Kvam herad 02.10.2013 Søknad om godkjenning av oppstart - Reguleringsplan for Strandebarm gamle skule gnr 120/121 bnr 001, 002/171, 169, mfl Kvam Herad. Forslag til planavgrensing: Reguleringsplan

Detaljer

Tinging av oppstartsmøte, Tysnes kommune

Tinging av oppstartsmøte, Tysnes kommune Dato: 18.09.2018 Vår ref.: B56318 Tysnes kommune post@tysnes.kommune.no Tinging av oppstartsmøte, Tysnes kommune I samsvar med 12-8 i Plan og bygningslova, vil Omega Areal as på vegne av Godøysund AS med

Detaljer

SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE

SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE Utval Møtedato Saknr Komite Forvaltning 09.06.2016 055/16 Etne kommunestyre 21.06.2016 055/16 Sakshandsamar: Arkiv: Arkivsaknr Roar Bævre PlanID - 201406, GNR - 032/143, N -

Detaljer

L A U V F J E L L E T REGULERINGSFØRESEGN Detaljreguleringsplan, del av gnr. 15, bnr. 9, Ådland, Fusa kommune. PlanID:

L A U V F J E L L E T REGULERINGSFØRESEGN Detaljreguleringsplan, del av gnr. 15, bnr. 9, Ådland, Fusa kommune. PlanID: Prosjekt: 2268 REGULERINGSFØRESEGN 16.01.2015 Detaljreguleringsplan, del av gnr. 15, bnr. 9, Ådland, Fusa kommune L A U V F J E L L E T PlanID: 1241201102 Fusa Kommune - Arkivsaknr: 2011/00179 Forslagstillar:

Detaljer

Surnadal kommune. Saksframlegg. Reguleringsplan for Røsta hyttegrend 17/7 17/8-1. gongs behandling

Surnadal kommune. Saksframlegg. Reguleringsplan for Røsta hyttegrend 17/7 17/8-1. gongs behandling Arkiv: 20140007 Arkivsaksnr: 2014/1701-10 Saksbehandlar: Håvard Stensønes Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Hovedutval for teknikk, miljø og næring 40/15 25.08.2015 Vedlegg 1 Forslag til reguleringsplan

Detaljer

INNHALD 1 SAMANDRAG NØKKELOPPLYSNINGAR BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET BAKGRUNN INTENSJONEN MED PLANFORSLAGET...

INNHALD 1 SAMANDRAG NØKKELOPPLYSNINGAR BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET BAKGRUNN INTENSJONEN MED PLANFORSLAGET... INNHALD 1 SAMANDRAG... 4 2 NØKKELOPPLYSNINGAR... 5 3 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET... 6 3.1 BAKGRUNN... 6 3.2 INTENSJONEN MED PLANFORSLAGET... 6 4 PLANPROSESSEN... 7 4.1 VARSLING... 7 4.2 MERKNADER I SAMBAND

Detaljer

Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12

Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 Lærdal, gnr.6 bnr.1 mfl. Saltkjelen bustadfelt Nasjonal arealplan-id 1201_xxxx xxxx Saksnummer Siste revisjonsdato føresegn

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV MINDRE ENDRING ELLER REGULERINGSENDRING AV REGULERINGSPLAN BOLSTADØYRI STASJON, PLANID: 09006, VOSS KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV MINDRE ENDRING ELLER REGULERINGSENDRING AV REGULERINGSPLAN BOLSTADØYRI STASJON, PLANID: 09006, VOSS KOMMUNE Til Grunneigarar og andre rettshavarar Offentlege høyringsinstansar Lag og organisasjonar DERES REF: VÅR REF: Bergen, 20. august 2019 DOKUMENTKODE: 617325-PLAN-BREV-001 TILGJENGE: Open VARSEL OM OPPSTART

Detaljer

«SLETTO VEST» DETALJREGULERINGSPLAN FOR FRITIDSBUSTADER. Del av gnr. 56, bnr. 17 og 142 i SVEIO KOMMUNE. REGULERINGSFØRESEGNER.

«SLETTO VEST» DETALJREGULERINGSPLAN FOR FRITIDSBUSTADER. Del av gnr. 56, bnr. 17 og 142 i SVEIO KOMMUNE. REGULERINGSFØRESEGNER. DETALJREGULERINGSPLAN FOR FRITIDSBUSTADER «SLETTO VEST» Del av gnr. 56, bnr. 17 og 142 i SVEIO KOMMUNE. Planid: 2014904 REGULERINGSFØRESEGNER jan. 16. rev.2 Gullvegen 1421, 5550 SVEIO tlf. 91358368 e-mail:

Detaljer

FØRESEGNER TIL DETALJREGULERING FOR RØYSET HYTTEFELT. Dato rev PlanID gjeldande plan:

FØRESEGNER TIL DETALJREGULERING FOR RØYSET HYTTEFELT. Dato rev PlanID gjeldande plan: FØRESEGNER TIL DETALJREGULERING FOR RØYSET HYTTEFELT Dato 18.2.2013 rev. 4.7.2013 - PlanID gjeldande plan: 19990003 Godkjend av Hareid kommunestyre den.. sak KST PS /. 1 GENERELT 1.1. Planområdet Røyset

Detaljer

Reguleringsføresegner

Reguleringsføresegner Reguleringsføresegner Planmanm: Reguleringsplan Barnebo barnehage Type plan: Detaljregulering Planid: 1547201501 Datert: 03.12.2015 Sist revidert: Vedtaksdato: Vedteken i Kommunestyret xx.xx.xxxx under

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkivsaksnr.: 13/2993-17. 2. gangs handsaming - Reguleringsplan for Langavellene hyttefelt

Saksframlegg. Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkivsaksnr.: 13/2993-17. 2. gangs handsaming - Reguleringsplan for Langavellene hyttefelt Saksframlegg Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkivsaksnr.: 13/2993-17 Arkiv: L12 2. gangs handsaming - Reguleringsplan for Langavellene hyttefelt * Tilråding: Kommunestyret vedtek reguleringsplan for Langavellene

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 012/19 Plan- og. PS samfunnsutvalet 030/19 Bystyret PS Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 012/19 Plan- og. PS samfunnsutvalet 030/19 Bystyret PS Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 012/19 Plan- og PS 14.05.2019 samfunnsutvalet 030/19 Bystyret PS 21.05.2019 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Heidi Dyrøy K2-L12, PlanId-20170101, PlanNavn-Joneset, gbnr

Detaljer

SAKSGANG. 2. gongs handsaming av reguleringsplan for Haugafossen kraftverk, gnr 30 bnr 76 mfl i Jondal.

SAKSGANG. 2. gongs handsaming av reguleringsplan for Haugafossen kraftverk, gnr 30 bnr 76 mfl i Jondal. Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutval for Teknisk og Næring 11.03.2014 019/14 Kommunestyret 26.03.2014 012/14 Saksbeh: Sigbjørn Haugen Saka blir avgjort av: Kommunestyret

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Forvaltning 13.11.2014 102/14 ROB Sakshandsamar: Roar Bævre Arkiv: PlanID- 201404, N-504 Arkivsaknr: 2014001072 DETALJREGULERING FOR PRESTALIO

Detaljer

Skodje kommune Teknisk avdeling

Skodje kommune Teknisk avdeling Skodje kommune Teknisk avdeling Sak 22/15 Arkivsak nr: 15/33 Arkiv: Sakshandsamar: Ingunn Stette Sak nr Utval Møtedato 22/15 Det faste planutvalet 18.03.2015 REGULERINGSENDRING FOR DEL AV DIGERNES NÆRINGSOMRÅDE

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/14 Plan- miljø og ressursutvalet 16.09.2014 64/14 Kommunestyret 07.10.2014

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/14 Plan- miljø og ressursutvalet 16.09.2014 64/14 Kommunestyret 07.10.2014 Bygland kommune Arkiv: 34/15 Saksmappe: 2011/283 Sakshandsamar: Inger Siri Lidi Dato: 12.08.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/14 Plan- miljø og ressursutvalet 16.09.2014 64/14 Kommunestyret

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet /100 Plan- og miljøutvalet /27 Kommunestyret

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet /100 Plan- og miljøutvalet /27 Kommunestyret Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2009/1810 Løpenr.: 14828/2013 Arkivkode: 151/3 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 16.10.2013 13/100 Plan- og miljøutvalet 26.03.2014

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

Jotunheimen caravan camp, Postfuru

Jotunheimen caravan camp, Postfuru Reguleringsplan for Jotunheimen caravan camp, Postfuru Reguleringsføresegner Vågå kommune Plan-id Dato 05152014004 07.05.15 1. Avgrensing av planområdet, reguleringsføremål og omsynssoner 1.1 Avgrensing

Detaljer

Samordna uttale til detaljregulering for Uggdal bustadområde - gnr. 66, bnr. 4, 6, 101 mfl.

Samordna uttale til detaljregulering for Uggdal bustadområde - gnr. 66, bnr. 4, 6, 101 mfl. Sakshandsamar, telefon Jan Vidar Voster, 5557 2034 Vår dato 13.12.2017 Dykkar dato 15.11.2017 Vår referanse 2015/14985 421.4 Dykkar referanse 16/47 Tysnes kommune Rådhuset 5685 Uggdal Samordna uttale til

Detaljer

Gunhild Austjord,

Gunhild Austjord, Tokke kommune ASPLAN VIAK AS Postboks 24 1301 SANDVIKA Att.: Lars Krugerud MELDING OM VEDTAK Dykkar Vår ref Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2014/1640-23 Gunhild Austjord,35075241 gunhild.austjord@tokke.kommune.no

Detaljer