Museumsplan Stiftelsen Nordlandsmuseet. Vedtatt i styret 24. januar 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Museumsplan 2013. Stiftelsen Nordlandsmuseet. Vedtatt i styret 24. januar 2013"

Transkript

1 Museumsplan 2013 Stiftelsen Nordlandsmuseet Vedtatt i styret 24. januar 2013

2 Innhold Innhold Stiftelsen Nordlandsmuseet Overordna målsettinger Nasjonale mål for museumssektoren Målsettinger Nordlandsmuseet Museumsfaglig Faglig utvikling Overordna mål Forvaltning Statlig målsetting Målsetting Faglige nettverk Bygningsvern... 6 Resultatmål bygningsvern om 5 år Gjenstander og foto Arkiv Bibliotek Samlingsforvaltningsplan... 7 Resultatmål samlinger om 5 år Forskning Statlige mål Målsetting Langsiktig mål... 8 Resultatmål forskning om 5 år Samarbeidsprosjekter Egenproduksjon Forskningsplan Samarbeid med FoU-miljøer Formidling Statlig målsetting Målsetting Langsiktig mål Resultatmål formidling om 5 år Utstillinger DKS og skoleformidling Æventurer - Opplevelseskonsepter Samarbeid Fornying Statlige mål Utviklingsprosjekter Side 2

3 Administrasjonsbygg og fotomagasin Jektemuseum Sulitjelma besøksgruve Blix-senter Båtbyggermuseum på Rognan Batteri Ditel Meløy museum Markedsarbeid Langsiktige mål Målsetting Markedsføring gjennom annonsering WEB Digitale medier Brosjyremateriell/trykksaker Skilting og merking Utvikling av egne profilprodukter / suvenirer for salg Mediestrategi Allianser og samarbeidspartnere Reiseliv Markedsdager/stands og markeringer, utstillinger osv Organisasjonsutvikling Organisasjon Administrativ Arbeidsmiljøutvalg (AMU) Samarbeidsutvalg (SU) Verneombud HMS Finansiering Reforhandling av avtaler med kommunene Side 3

4 1 Stiftelsen Nordlandsmuseet Stiftelsen Nordlandsmuseet ble stiftet som konsolidert museumsenhet for de 9 kommunene i Salten region i Nordland. Nordlandsmuseet har styret som overordna organ. Nordlandsmuseet omfatter per museumsanlegg som formidler et tverrsnitt av regionens kulturarv, samt litteraturarven etter Knut Hamsun. Nordlandsmuseet drifter følgende anlegg: Bodø Fauske Gildeskål Meløy Beiarn Saltdal Sørfold Steigen Hamarøy Kjerringøy handelssted Fauske bygdetun Kirkestedet Ørnes handelssted Beiarn bygdetun Saltdal bygdetun Husmannsplassen Kjelvik Steigen bygdetun Hamarøy bygdetun Nordlandsmuseet Sulitjelma besøksgruve Nordarnøy kystfort Øde skoletun Gullbakkgården Museet på Straumen Batteri Ditel Hamsuns barndomshjem Bodøsjøen Sulitjelma Blodveismuseet Skagstad Hamsunsenteret friluftsmuseum gruvemuseum skole Løp gård 2 Overordna målsettinger 2.1 Nasjonale mål for museumssektoren Museenes samfunnsrolle eller samfunnsoppdrag ligger i å utvikle og formidle kunnskap om menneskers forståelse av og samhandling med sine omgivelser. I Stortingsmelding nr /2009 beskrives framtidas museum med utgangspunkt i gjennomført konsolideringsprosess. Meldingen peker ut fire hovedmål for sektoren: Forvaltning: Museenes samlinger skal sikres og bevares best mulig for ettertiden og gjøres tilgjengelig for publikum og for forskning. Viktige delmål vil være gode sikrings- og bevaringsforhold samt prioritering og koordinering av samlingene. Forskning: Forskning og kunnskapsutvikling ved museene er et nødvendig faglig grunnlag for innsamling, dokumentasjon og formidling. Et delmål vil være økt forskningssamarbeid, både i museumsnettverket og mellom museene og forskningsmiljøer i kunnskapssektoren. Formidling: Museene skal nå publikum med kunnskap og opplevelse og være tilgjengelig for alle. Det innebærer målrettet tilrettelegging for ulike grupper og aktuell formidling som fremmer kritisk refleksjon og skapende innsikt. Fornying : Gjennom faglig utvikling, nytenking og profesjonalisering, skal museene være oppdaterte og aktuelle i alle deler av sin virksomhet, være solide institusjoner og ha en aktiv samfunnsrolle. Et delmål vil være å utvikle digital forvaltning og formidling. 2.2 Målsettinger Nordlandsmuseet Nordlandsmuseet skal kunne gjøre rede for Saltens årige historie, slik den kan spores i kulturlandskapet og alle andre typer natur og kulturhistoriske kilder. Hovedvekten legges på arbeidet med historien de siste 150 år. Kompetansen til de ansatte skal være en ressurs for arbeidet ved alle anlegg og tiltak i Salten, og skal videreutvikles for å sikre best mulig kvalitet på det museale arbeidet i regionen. Side 4

5 2.3 Museumsfaglig Alle kommunene skal ha tidsmessige formidlingstiltak som fremmer dialog og samarbeid mellom fagfolk og frivillige krefter. Det skal også legges vekt på variasjon i typer tiltak i ulike kommuner slik at det blir større bredde i historiske tema og formidlingsformer. Formidlingsarbeidet i Salten skal utmerke seg, både faglig og gjennom folkelig deltagelse. 3 Faglig utvikling 3.1 Overordna mål Nordlandsmuseet skal sikre tilfredsstillende bevaring, utvikling og formidling av den kulturarven våre anlegg og samlinger totalt sett ivaretar som kollektivt minne fra Saltenregionen. 3.2 Forvaltning Forvaltning av samlingene har hovedfokus i Nordlandsmuseet i Samlingenes status er beskrevet av AMB i 2007, og det er ikke tatt tilstrekkelig tak i de mange utfordringene som er beskrevet i dette dokumentet. Nordlandsmuseet ansatte samlingsansvarlig i 2012 som vil følge opp det videre arbeidet med å definere status, utfordringer og utvikling av samlingsporteføljen i Nordlandsmuseet. Samlingene er spredt rundt omkring i kommunene og er svært varierte hva gjelder innhold, omfang og oppbevaring. Ved konsolideringen i 2004 ble driftsansvaret for de lokale samlingene overført Nordlandsmuseet, mens eierskapet ble værende hos kommunene og ulike lag og foreninger. Samlingene representerer derfor ulik lokal prioritering og sammensetning, og bygdetunenes samlinger består av svært mange gjenstander som ikke er systematisk innsamlet og samlingene bør kompletteres planmessig Statlig målsetting Museenes samlinger skal sikres og bevares best mulig for ettertiden og gjøres tilgjengelig for publikum og for forskning, blant annet gjennom gode sikrings og bevaringsforhold samt prioritering og koordinering av samlingene Målsetting 2013 Hovedmål: Nordlandsmuseets samlinger skal understreke enhetenes diversitet og bidra til å skape en kollektiv bevissthet omkring regionens museumssamlinger gjennom en felles samlingsforvaltningsplan. I 2013 vil arbeidet med oppstart av samlingsforvaltningsplan være prioritert. Arbeidet vil bli organisert som et prosjekt over 2 år. Hovedfokus 2013: - Starte arbeidet med samlingsforvaltningsplan - Arbeide aktivt med samlingene (gjenstander og foto) og oppdatering av PRIMUS ved alle anlegg - Publisere på Digitalt museum - Avklare lokale magasinforhold - Fortsatt fokus på å få vedlikeholdsstandard på bygningsmassen - Utarbeide sikringsplaner for gjenstående anlegg Faglige nettverk Nordlandsmuseet deltar aktivt i ulike nasjonale faglige museums nettverk: Bergverk (Sulitjelma gruvemuseum) og Litteratur (Hamsunsenteret). Side 5

6 Det er et mål å delta i flere nettverk som faller inn i våre tematiske arbeidsområder blant annet: Arbeiderkultur (Sulis), Fiskeri- og kystkultur, Foto, Håndverk (Nordland båtbyggermuseum, Saltdal), Kvinnehistorie (alle anlegg), Magasin og bevaring (alle), Samtid (alle), Sjøfart (Bodø) og Teknologi og industri (Sørfold og Meløy) Bygningsvern Nordlandsmuseet har ansvaret for 130 bygninger i 9 kommuner og disse utgjør en viktig del av Nordlandsmuseets samlinger. Mange av bygningene holder vedlikeholdsstandard, men enkelte bygninger er det knyttet store utfordringer til. Periodisk og løpende vedlikehold av hele bygningsmassen er en prioritert oppgave. I forbindelse med utarbeiding av samlingsforvaltningsplan vil også bygningsmassen blir gått igjennom og det utarbeides planer for forvaltning og sikring av bygningsmassen. Hovedmål: Bygningsmassen skal holdes i god stand og være tilgjengelig for flest mulig. Arbeidet med sikringsplaner skal ferdigstilles for alle anleggene i Det skal gjøres en vurdering av kassasjon av bygninger. - Sikringsplan utarbeides for gjenstående anlegg i Bodø og Fauske - Brannsikring av anlegg Gildeskål og Sulitjelma gruvemuseum - Løpende vedlikehold av anleggene - Samarbeidsprosjekt med Fortidsminneforeningen for å spre kunnskap om bevaringsteknikker - Tilby kompetanse til privatpersoner som eier gamle hus Resultatmål bygningsvern om 5 år - Det er utviklet en plan for sanering av bygg som er av mindre historisk interesse. Planen utvikles i samarbeid med eierne - De bygninger en har vedtatt å ta vare på er på veldikeholdsnivå - Tegningsutarbeidelsen av bygningene er ferdig og lagt inn i HMS systemet - Alle brann- og innbruddsalarmer er montert - Sprinkelanlegg er påbegynt installert på freda anlegg - Utarbeidet sårbarhets og risikoanalyser for alle anlegg - Forvaltning, drift og vedlikeholdssystem e installert og i bruk - Internkontrollsystemer fungerer - HMS-systemet brukes aktivt av alle ansatte Gjenstander og foto Nordlandsmuseet forvalter rundt gjenstander og ca foto. Per 2013 er 49 % av gjenstandene og 49 % av fotosamlingen registrert i PRIMUS. Det gjenstår fortsatt en del arbeid med å få oversikt over uregistrerte gjenstander, gjennomgå og kvalitetssikre de registreringer som er gjort, samt konservere gjenstander i samlingen og sikre tilfredsstillende oppbevaringsforhold fremover. Tekstilmagasin må opprettes for å hindre forringing av materialer. Dette er planlagt som ent fellesmagasin i Bodø. Fotosamlingen må digitaliseres og legges ut på Digitalt museum fortløpende. Den største utfordringen er tilgang til kapasitet for å gjennomføre arbeidet. Oppbevaringsforholdene for foto er dårlig rundt omkring på anleggene. Det foreligger derfor planer om felles fotomagasin for Nordlandsmuseet i nytt administrasjonsbygg i Prinsensgate 116 i Bodø. Det er et hovedmål å skaffe oversikt over gjenstandssamlingens status, omfang og tilstand ved hvert enkelt anlegg og for Nordlandsmuseet som helhet. Side 6

7 - Definere status for gjenstandssamlinger ved hvert anlegg - Oppdatere PRIMUS - Gjennomføre opplæring i bruk av PRIMUS - Velge ut og kvalitetssikre fotosamlinger som skal publiseres på Digitalt museum (Kvantoland, Kanstad m.fl) - Definere status og utfordringer for eksisterende magasiner - Redusere antall magasiner - Definere og sette i gang fotoregistreringsprosjekt i hele Nordlandsmuseet - Ferdigstille planer for felles fotomagasin Arkiv Arkivsamlingen til Nordlandsmuseet er på totalt 381 hyllemeter, hvorav mesteparten (90 %) er registrert, men ikke i ASTA. - Registrere arkivmaterialet i ASTA - Opparbeide faglig kompetanse på systemet ASTA - Sikre tilfredsstillende lagringsforhold for lokale arkvisamlinger - Ta i bruk arkivene til forskning og formidling innen Nordlandsmuseet Bibliotek Største deler av boksamlingen finner vi i Bodø og på Hamarøy. Samlingen på Hamarøy er registrert i Tidemann, mens samlingen i Bodø er registrert i Win Regimus og må konverteres til Tidemann. - Registrere boksamlingen i Bodø i Tidemann Samlingsforvaltningsplan Planlegging av arbeidet med samlingsforvaltningsplan kom i gang i 2012 og vil ha fokus i 2013 og Planen skal utvikles i dialog med lokale eiere av samlingene. Prosessen skal ha stor grad av lokal involvering og medvirkning slik at vi både beholder det lokale engasjementet, sikrer lokal forankring av samlingene og samtidig bidrar til en fremtidig utvikling av egenart ved hvert anlegg. - Sette i gang arbeidet med å utarbeide samlingsforvaltningsplan for Nordlandsmuseet Resultatmål samlinger om 5 år Det er utarbeidet samlingsplan Arkivsamlingene er ferdig registrert i ASTA Boksamlingene er ferdig registrert i Tidemann Gjenstandssamlingen er ferdig registrert i PRIMUS Arbeidet med registrering av foto er kommet så langt at de viktigste samlingene er ferdig digitalisert og registrert i PRIMUS Nordlandsmuseet skal av samfunnet bli oppfattet som en ressursbank for kulturhistorisk materiale Viktige deler av det kulturhistoriske materialet skal være tilgjengelig for publikum via internett Det foreligger ei prosedyrehåndbok for samlingsarbeidet hvor det er beskrevet rutiner for fotobehandling, registrering, konservering og oppbevaring av museets kulturhistoriske materiale Felles fotomagasin skal være tatt i bruk Side 7

8 3.3 Forskning Forskning er et vitenskapelig og kunnskapsbasert arbeid som skal danne grunnlag for museets innsamlingspolitikk og formidling av Nordlands kulturhistorie. Forskning er nødvendig for å kvalitetssikre museets totale virksomhet og danner grunnlag for museets faglige beslutninger Statlige mål Forskning og kunnskapsutvikling ved museene er et nødvendig faglig grunnlag for innsamling, dokumentasjon og formidling, og skal sikres gjennom økt forskningssamarbeid, både i museumsnettverket og mellom museene og forskningsmiljøer i kunnskapssektoren Målsetting 2013 Hovedmål: Økt forskningsinnsats ved de enkelte enheter i Nordlandsmuseet - Sette av tid til forskning og kunnskapsutvikling innenfor konservatorstillingene (3 uker i året) - Bidra til økt forskningskompetanse gjennom å støtte opp om initiativ til kurs, opplæring og utdanning blant egne ansatte - Bidra til felles forskningsprosjekter blant ansatte og mellom ansatte og eksterne ressurser - Publisere forskningsresultater på ny hjemmeside og Årbok for Nordlandsmuseet - Legge til rette for forskning i samlingene gjennom økt tilgjengeliggjøring og digitalisering - Få i gang forskningsprosjektet Hamsun i Nordland, et samarbeid mellom Hamsunsenteret og Universitetet i Nordland - Formidle egne og andres forskningsresultater gjennom foredragsserier Langsiktig mål Utarbeide forskningsplan ved Nordlandsmuseet som bidrar til økt kunnskap om Nordlandsmuseets samlinger, ny kunnskap og spredning av kunnskap om museets samlinger. Resultatmål forskning om 5 år - Nordlandsmuseet skal være tilknyttet et forskningsnettverk - Det skal foreligge et forskningsprogram - Alle vitenskapelig ansatte skal være tilknyttet museets forskningsprogram Samarbeidsprosjekter Nordlandsmuseet har som mål å samarbeide med øvrige kompetanseinstitusjoner innen forskning. Samarbeidet med Universitetet i Nordlands skal formaliseres i Det skal legges til rette for masterstudenter som ønsker å forske i museets samlinger Egenproduksjon De faglige ansatte ved Nordlandsmuseet innehar bred kompetanse innen ulike forskningsfelt som historie, arkeologi, etnologi, kunsthistorie, litteraturhistorie og litteraturvitenskap. Det er viktig å ta denne kunnskapen i bruk til beste for utviklingen av gode formidlingsopplegg innenfor museet. Det forutsettes at det er god dialog mellom de vitenskapelig ansatte og museumspedagogene slik at formidlingene til en hver tid bidrar til kritisk refleksjon og skapende innsikt. Arbeidsgruppen (krigshistorisk gruppe) som forsker på 2. verdenskrig skal aktiviseres og bidra til å belyse nye sider ved de krigshistoriske samlingene. Side 8

9 3.3.6 Forskningsplan Det skal utarbeides en forskningsplan for Nordlandsmuseet som tar opp i seg både de eksisterende forskningsbehovene vi har med samlingene i dag, og stimulerer til ny forskning som belyser samlingene på en annen måte eller bidrar til nye formidlingsmetoder og formidlingsopplegg. Planen skal utformes slik at den bidrar til å nå målene i formidlingsplanen og en strategi for kompetanseheving blant det vitenskapelige personalet Samarbeid med FoU-miljøer Nordlandsmuseet samarbeider aktivt med FoU-miljøene i Nordland knyttet opp mot ulike utviklingsprosjekter. Universitetet i Nordland og Universitetet i Tromsø er de mest sentrale samarbeidspartnerne. «Gode forskningsmiljøer som tar nasjonale posisjoner setter Nordland på kartet, bidrar til rekruttering av kvalifiserte personer til fylket, og bidrar til at kunnskap utviklet med Nordlands-perspektiv formidles og brukes nasjonalt og internasjonalt. Det er makt i kunnskap, og gode kunnskapsmiljøer kan derfor bety noe for Nordlands rolle» (Innspillsnotat, ny FoU strategi, Nordland fylkeskommune 2012). Dette gjelder også innenfor museumssektoren. - Vi vil arbeide aktivt for flere utviklingsprosjekter sammen med andre som vil bidra til kompetanseheving internt. - Nordland fylkeskommune er i gang med å utarbeide ny FoU strategi og Nordlandsmuseet vil bidra aktivt inn i utformingen av strategien - Vi skal tilrettelegge for økt forskning utenfra i egne samlinger 3.4 Formidling Nordlandsmuseet driver aktiv formidling i alle anlegg og utvikling av gode og varierte formidlingsopplegg har vært høyt prioritert de senere årene. Formidlingen er både faste utstillinger, gjesteutstillinger, vandreutstillinger, forestillinger, skoleformidling i alle dens former og sommerformidling. Det er utarbeidet svært mange nye DKS tilbud i museene, og Bodø og Hamarøy har utmerket seg i så måte. Forankringen inn i skoleplanene er god, og tilbudene er etterspurt blant skolene i regionen. Vi ser en økende tendens til at skoler besøker museer i andre kommuner enn sin egen, og dermed får vi god spredning av formidlingen vår. Det er prøvd ut nye formidlingsformer gjennom utviklingen av Æventur-konseptene, noe som også har bidratt til økt samarbeid med lokale samfunnsaktører, lag og foreninger Statlig målsetting Museene skal nå publikum med kunnskap og opplevelse og være tilgjengelig for alle, blant annet gjennom målrettet tilrettelegging for ulike grupper og aktuell formidling som fremmer kritisk refleksjon og skapende innsikt Målsetting 2013 Hovedmål: Videreutvikle de eksisterende formidlingsoppleggene og knytte de tettere opp mot forskningsresultater og kunnskapsutvikling. I 2013 er det hovedfokus på Stemmerettsjubileet og planlegging av tiltak knyttet opp mot nasjonaljubileet i Fullt fokus på Stemmerettsjubileet. Portrettene publiseres og DKS prosjektet Kvinner skal tie i forsamlingen legger ut på en omfattende turné i hele Nordland. - Oppdatere alle formidlingsoppleggene ved anleggene i Bodø og Kjerringøy - Videreutvikle «Ordlaboratoriet» ved Hamsunsenteret og sende den på fylkesturné - Ta i bruk formidlingsoppleggene internt i Nordlandsmuseet - Videreutvikle eksisterende Æventur-konsepter og bidra til utvikling av nye Side 9

10 - Utarbeide formidlingsplan for nytt Jektemuseum - Utarbeide planer for prosjekter knyttet til Byjubileet i Bodø Etablering av digital plattform på nye hjemmesider med muligheter for nettutstillinger Langsiktig mål Det skal utarbeides en helhetlig formidlingsplan for Nordlandsmuseet som ivaretar ulike deler av vårt formidlingsoppdrag til ulike målgrupper. Det ligger et uutnytta potensiale i opplevelsesproduksjon spesielt knyttet til friluftsanleggene våre og de tematiske museene. Det skal utarbeides digital formidling ved de anleggene der dette er hensiktsmessig og spesielt vil dette bli prioritert ved det nye Jektemuseet i Bodøsjøen. Resultatmål formidling om 5 år - Anna Karoline skal vises frem i nytt utstillingsbygg i Bodøsjøen, i en ny jektefartsutstilling - Vi vil utarbeide nye DKS-prosjekter i alle kommuner - Æventurkonseptene videreutvikles og tilpasses formidlingen i alle kommuner - Vi vil bruke internett mer aktivt i skoleformidlingen, ved å utvikle skolesiden på nett og gjøre de mer tilgjengelige., interessante og brukervennlige - Vi vil bygge historarium, forskningsstasjon for barn og unge, i hver kommune - Byjubileeet i Bodø i 2016 skal markeres med ny byutstilling og aktiviteter Utstillinger Det planlegges ikke å utarbeide nye utstillinger av større karakter i Fokus er rettet mot gjennomføring av tiltak knyttet til Stemmerettsjubileet, forberedelser av utstillinger i forbindelse med markeringen av Norge 2014 og Bodø Øvrige utviklingsprosjekter prioriteres også (se eget kapittel 4.2) DKS og skoleformidling Det er et mål å ha minst ett DKS opplegg i alle kommuner ved utgangen av I tillegg skal eksisterende opplegg kvalitetssikres og videreutvikles Æventurer - Opplevelseskonsepter Æventurer er en særegen formidlingsform utviklet i Nordlandsmuseet som kombinerer historisk vandringer med dramatiserte fortellinger og opplevelser. Disse skal utvikles videre og tas i bruk som produkter overfor gruppemarkedet. Produktene er ressurskrevende og må derfor gjennomgås for å sikre en best mulig ressursutnytting Spesielt i Bodø er det et stort potensiale for å selge byvandringer til større grupper. Det samme gjelder Kjerringøy. Arbeidet med produktutvikling for grupper prioriteres i Bodø, Kjerringøy og på Hamsunsenteret Samarbeid Det er et mål å få til flest mulig samarbeid med lokale lag og foreninger for å ta ut et større potensiale ved det enkelte anlegg. Dette arbeides det aktivt med videre gjennom flere etablerte samarbeidsarenaer. I løpet av 2013 skal dette arbeidet tydeliggjøres og vurderes i forhold til egeninnsats og potensiell verdiskaping. 3.5 Fornying Nordlandsmuseet har ansvar for å være aktuell i alle deler av driften og ved alle anleggene. Dette er en stor utfordring og mange av anleggene har behov for oppgradering og utvikling av både bygninger og formidling for å fremstå som mer aktuelle for besøkende. Gjennom arbeidet med samlingsforvaltningsplan vil en se på hver avdelings egenart og spisse produktene mer. Dette håper vi vil bidra til økt aktualitet og interesse far publikum og økte publikumstall. Foreliggende utviklingsprosjekter vil også være med på å gi et vesentlig løft for Nordlandsmuseets totale innhold. Side 10

11 3.5.1 Statlige mål Museene skal være oppdaterte og aktuelle i alle deler av sin virksomhet, være solide institusjoner og ha en aktiv samfunnsrolle gjennom fagligutvikling, nytenking og profesjonalisering og gjennom utvikling av digital forvaltning og formidling Utviklingsprosjekter Administrasjonsbygg og fotomagasin Forprosjekt for realisering av nytt administrasjonsbygg i Prinsensgate skal videreutvikles og realitetsorienteres i Utbyggingen vil gi kontorlokaler for fellesadministrasjon, felles fotomagasin, felles tekstilmagasin, forskningsavdeling, nye publikumsarealer og universell utforming. Den største utfordringen ligger i finansiering av bygget, og særlig utfordrende er finansiering fra Bodø kommune. Kulturdepartementet og DA-Bodø søkes om tilskudd allerede i mars Byggestart: 2014 Ferdigstillelse: 2015 Finansiering: total ramme ca. 20 MNOK Jektemuseum Foreliggende skisseprosjekt fra Bodø kommune skal videreføres i et forprosjekt som skal kvalitetssikre hele prosjektet. Det utarbeides antikvarisk analyse og tålegrense analyse av jekta, utvikles formidlingsplan, forretningsplan, markedsanalyse, utstillingsdesign og justering av byggetegninger, etableringskostnader, driftsog finansieringsanalyser. Det legges opp til et tett samarbeid med Bodø kommune i utviklingen av prosjektet. Byggestart: 2016 (?) Ferdigstillelse: 2018 (?) Total kostnad: 70 MNOK Sulitjelma besøksgruve I løpet av 2013 må sikkerhetsmessige forhold ved Sulitjelma besøksgruve avklares før det vurderes å starte opp et større utviklingsprosjekt og opplevelsesproduksjon i gruvene. Blix-senter Det er inngått samarbeid med Universitetet i Nordland, Sør-Hålogaland bispedømme, Gildeskål kommune og Nordlandsmuseet om å videreutvikle samarbeidet om ble etablert i forbindelse med Blix-jubileet gjennom et tre-årig samarbeidsprosjekt. Prosjektet skal danne grunnlag for felles utvikling av Elias Blix liv og virke. Nordlandsmuseets rolle er knyttet til utvikling av formidlingsopplegg ved kirkestedet og barndomshjemmet på Våg. En er avhengig av ekstern støtte til ei formidlingsstilling for å få dette til. Båtbyggermuseum på Rognan Saltdal kommune har igangsatt arbeidet med å utrede form og innhold i et planlagt Nordland båtbyggermuseum. Forprosjektet varer ut Museet skal utvikles i eksisterende bygningsmasse i Rognanbryggene og øvrig bygningsmasse i Rognanfjæra og kostnadene søkes finansiert med eksterne midler. Den største utfordringen ligger i kommunens økonomi for å få realisert dette. Nordlandsmuseets rolle er knyttet til utvikling av det museumsfaglige innholdet når prosjektet er ferdig definert. Første mål for realisering er Batteri Ditel Det bør utarbeides et mulighetsstudium som vurderer utviklingspotensialet for en større satsing på Batteri Ditel som et av de unike anleggene innenfor Nordlandsmuseet. Meløy museum Utviklingen av nytt museum i Meløy er lagt litt på is på grunn av kommunens omstillingsstatus. Det arbeides med finansiering av et forprosjekt som skal vurdere nye muligheter for utbygging av nytt museum. En vesentlig del av diskusjonen må være hva som skal skje med eksisterende anlegg ved eventuelt nybygg. Side 11

12 4 Markedsarbeid Det er i løpet av 2013 satt i gang et arbeid for å øke synligheten av Nordlandsmuseet og våre aktiviteter i regionen. Hovedsakelig består denne innsatsen i markedsflater som medfører lave kostnader for museet. Dette arbeidet fortsetter i 203. Hensikten med dette er todelt. Ett mål er å øke kjennskapen/omdømmet til Nordlandsmuseet. For det andre er målsettingen å generere flere besøkende på våre anlegg og arrangementer. Markedsføring av aktiviteter i og rundt Nordlandsmuseet. Fokus lokalt og regionalt. Markedsarbeidet vil følge vårt arbeid med formidling 4.1 Langsiktige mål - Bygge en sterk merkevare med klare kundeløfter og en sterk og unik profil. - Øke publikumsbesøket til besøkende p.a. 4.2 Målsetting 2013 Det skal holdes fortsatt fokus på synliggjøring av aktivitetene i Nordlandsmuseet for å få flest mulig besøkende. - Skal vi bli stor ute, må vi være kjent hjemme - Utvikle ny hjemmeside - Utarbeide markedsplan - Delta i markedssamarbeidene/bedriftsnettverkene «Opplevelser i Nordland» og Kjerringøy markedsråd - I 2013 skal våre arrangementer og aktiviteter markedsføres gjennom egne nettsider, sosiale medier/facebook, pressemeldinger/redaksjonelle oppslag i aviser, i radio og gjennom våre samarbeidspartnere i ulike prosjekter og markedssamarbeider. - Arbeidet med å kvalitetssikre opplysninger om oss på andres nettsteder og digitale medier skal videreføres. - Det er opprettet en felles aktivitetskalender for alle aktiviteter i Nordlandsmuseet som alle skal benytte. Dette letter både vår interne informasjonsflyt og planleggingen av markedstiltak for arrangementer Markedsføring gjennom annonsering Vi annonserer blant annet i Nord Norsk Reiseguide, kataloger som Venture Norway, nasjonale og internasjonale tidsskrifter og magasiner, nettkataloger og aviser. Annonsering i 2013 må selvsagt tilpasses avsatte ressurser på annonsering. Hovedvekten på annonsering vil ligge rundt sesong for museet WEB Digitale medier Nordlandsmuseet skal videreutvikle ny webside. Målet er mer interaktiv nettsider, tilpasset smart-teknologi og våre kunders behov og ønsker. Det innebærer bl.a. intuitivt lett forståelig oppbygging av innhold i forhold til våre anlegg, ulike tema, mer fokus på interaktiv bruk og kobling mot sosiale medier, aktivitetskalender og tilgang til billettkjøp på nett. Websiden skal også på sikt integreres sterkere i formidlingsarbeidet mot barn, ungdom og andre grupper, med oppgaver knyttet direkte til aktiviteten, både i forkant og etterkant av besøket. Ny design skal være klar til sesongstart Brosjyremateriell/trykksaker Begrenser seg til å fornye en del av vårt eksisterende materiell. Plakater og andre informasjonsfoldere utarbeides av oss selv. Side 12

13 4.2.4 Skilting og merking Arbeidet med skilting og fortsetter utfra de ressurser som er avsatt til formålet. Målet er å bli mest mulig synlig og tilgjengelig for våre gjester. Til dette arbeidet hører navn- og informasjonsskilt på våre bygg, bedre og mer informativ teksting på våre utstillinger (økt bruk av tospråklig informasjon), tydelige og strategisk plasserte pekere inn til våre anlegg, samt arbeidet med skilting/pekere langs vei, på annen offentlig eller privateid grunn. Heri ligger også et arbeid mot statens vegvesen Utvikling av egne profilprodukter / suvenirer for salg Åpenbart lett salgbare produkter av god kvalitet og i henhold til vår profil vil bli vurdert anskaffet. Målet er på sikt, å utvikle et felles sortiment av profilprodukter og suvenirer til våre butikker. Vi har behov for fornyelse av postkort, men det er ikke prioritert i Mediestrategi Overordnet mediestrategi for 2013 er å være i forkant av media, og ha mer kontroll over hva som blir skrevet og sagt om museet, og til hvilke tidspunkt. Herunder å sende ut invitasjoner / pressemeldinger/bildemateriell til pressen i forkant av våre arrangementer Allianser og samarbeidspartnere Vi deltar i tre store samarbeidsprosjekter som er gode strategiske allianser og samarbeidspartnere for oss. Arbeidet prioriteres. Opplevelsesnettverk Nordland Markedsnettverk Hamarøy Kjerringøy, nettverk av næringsliv i Kjerringøy. Anna Karoline jektemuseum Nytt bymuseum i Bodø Reiseliv Vi vil i 2013 markedsføre museet overfor reiselivsnæringen, hovedsakelig gjennom våre samarbeidspartnere på området, bla. Visit Bodø og Reiseliv i Hamsuns rike. Nordlandsmuseet deltar i styringsgruppe for prosjektet reisemålsutvikling i Bodø, reiselivet i Gildeskål og i omstillingsarbeidet i Meløy Markedsdager/stands og markeringer, utstillinger osv. Vår deltakelse på markedsdager/stands i løpet av 2013 vil avgjøres utfra kapasitet på personell og aktualitet for oss på de enkelte arrangementer. 5 Organisasjonsutvikling Nordlandsmuseet har arbeidet med organisasjonsutvikling de siste årene og kan vise til gode resultater knyttet til utvikling av systemer for personalhåndtering, kommunikasjon, samarbeid og HMS. Det bør utarbeides en strategisk utviklingsplan for Nordlandsmuseets videre drift. 5.1 Organisasjon Nordlandsmuseet er en stiftelse med styret som øverste organ. Styret er sammensatt av 4 representanter som er utnevnt av Musets råd, 1 av ansatte og 1 av Nordland fylkeskommune. Det igangsettes et arbeid for å evaluere organisering, faglige strukturer og se på videre utviklingspotensial for Stiftelsen Nordlandsmuseet de neste 5 og 10 år. 5.2 Administrativ Vurdere administrative funksjoner og rutiner for å sikre bedre interne rutiner og kostnadskontroll. Videreutvikle samarbeidet i IT Nordland. Side 13

Museumsplan. for. Helgeland

Museumsplan. for. Helgeland Museumsplan for Helgeland 2011 2016 1 Innholdsfortegnelse Kap. 1 Innledning...4 1.1 Innledning...4 1.2 Finansiering...6 1.3 Organisering...6 1.3.1 Organisasjonsskisse...7 Kap. 2 Formidling...8 2.1 Innledning...8

Detaljer

Innst. 161 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen

Innst. 161 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Innst. 161 S (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen St.meld. nr. 49 (2008 2009) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om framtidas museum. Forvaltning, forskning, formidling,

Detaljer

Handlingsplan for teknologi og formidling i Vestfold www.vfk.no

Handlingsplan for teknologi og formidling i Vestfold www.vfk.no Forgjengelig eller tilgjengelig Handlingsplan for teknologi og formidling i Vestfold www.vfk.no Forsidefoto: Gudmund Hauge Løkken Innhold 1 Innledning...1 1.1 Organisering av arbeidet...1 1.2 Nasjonale

Detaljer

Àja sàmi musea 2010-2015

Àja sàmi musea 2010-2015 Plan for samisk museumsvirksomhet i nordlige Midt- Troms og Nord- Troms Àja sàmi musea 2010-2015 Godkjent av styret, Senter for Nordlige folk AS / Davvi álbmogiid guovddáš OS, 5. juni 2009 1. Innledning

Detaljer

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.05.2011 26672/2011 2011/4189 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/12 Komite for oppvekst og kultur 26.05.2011 11/106 Bystyret 16.06.2011 Kultursamarbeid

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 VEST-AGDER-MUSEET IKS INNHOLD

ÅRSMELDING 2013 VEST-AGDER-MUSEET IKS INNHOLD ÅRSMELDING 2013 VEST-AGDER-MUSEET IKS INNHOLD DIREKTØREN HAR ORDET... 2 STYRETS ÅRSBERETNING 2013... 3 VEST-AGDER-MUSEET IKS FORMÅL OG ORGANISASJONSFORM... 3 UTFORDRINGER... 6 TAKK TIL ANSATTE OG FRIVILLIGE...

Detaljer

Å gjete harer og bære staur

Å gjete harer og bære staur Å gjete harer og bære staur Organisering av Haugalandmuseene OLE MARIUS HYLLAND TF-rapport nr. 325 2013 Tittel: Undertittel: TF-rapport nr: 325 Forfatter(e): Å gjete harer og bære staur Organisering av

Detaljer

Selskapskontroll VEST-AGDER MUSEET IKS

Selskapskontroll VEST-AGDER MUSEET IKS VEST-AGDER FYLKESREVISJON Selskapskontroll i VEST-AGDER MUSEET IKS Rapport til kontrollutvalget i Vest-Agder fylkeskommune Innholdsfortegnelse FORORD TIL RAPPORTEN... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1. Etablering

Detaljer

From being about something, to being for somebody. (Keene, 2005: s. 2) Museene i Sør-Trøndelag AS. Plan for samlingsforvaltning

From being about something, to being for somebody. (Keene, 2005: s. 2) Museene i Sør-Trøndelag AS. Plan for samlingsforvaltning From being about something, to being for somebody. (Keene, 2005: s. 2) Museene i Sør-Trøndelag AS Plan for samlingsforvaltning Museene i Sør-Trøndelag AS Plan for samlingsforvaltning 2 Innhold Forord 4

Detaljer

Kongsvinger Kommune 2009-2013 ( 2021)

Kongsvinger Kommune 2009-2013 ( 2021) Kulturmelding Kongsvinger Kommune 2009-2013 ( 2021) Innhold Sammendrag... 2 1.0 Rammer for planarbeidet... 3 2.0 Stolt historie og en spennende fremtid... 3 2.1 Kultur og identitet... 3 2.2 Kulturelt mangfold...

Detaljer

Meld. St. 23. (2011 2012) Melding til Stortinget. Visuell kunst

Meld. St. 23. (2011 2012) Melding til Stortinget. Visuell kunst Meld. St. 23 (2011 2012) Melding til Stortinget Meld. St. 23 (2011 2012) Melding til Stortinget Innhold Del I Hovedmål... 9 1 Det visuelle kunstfeltet i Norge... 11 1.1 Bakgrunn for og hovedspørsmål som

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

Den verdifulle kystkulturen i Nordland

Den verdifulle kystkulturen i Nordland RAPPORT Riksantikvaren er som direktorat for kulturminneforvaltning Miljøverndepartementets rådgivende og utøvende Den verdifulle kystkulturen i Nordland med kulturarven som ressurs for utvikling faginstans

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

Innst. S. nr. 313. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. St.meld. nr. 24 (2008 2009)

Innst. S. nr. 313. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. St.meld. nr. 24 (2008 2009) Innst. S. nr. 313 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen St.meld. nr. 24 (2008 2009) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Nasjonal strategi for digital bevaring

Detaljer

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Helsedirektoratet Rapport Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes.

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes. Høringsuttalelser fra fagforeningene til høringssak: «Høring innføring av arbeidsgiverstrategi status i arbeidet og organisering av personalog organisasjon» sendt ut 01.12.2014 Det kom inn totalt seks

Detaljer

Innhold. 00. Sammendrag 5. 01. Om virksomheten 7. 02. Om Østfoldmuseene 8

Innhold. 00. Sammendrag 5. 01. Om virksomheten 7. 02. Om Østfoldmuseene 8 Årsmelding 2012 Innhold 00. Sammendrag 5 01. Om virksomheten 7 02. Om Østfoldmuseene 8 Østfoldmuseene Årsmelding 2012 03. Forvaltning 12 Østfoldmuseenes samlinger 13 Vedlikehold/bygningsinvestering 14

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4

Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4 ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2010 Endelig vedtatt i Regiontinget i Grenland 18. mars 2011 Innholdsfortegnelse I 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4 3 ORGANISERING

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

Vår ref Arkivkode Deres ref 05/00017-004 MARTiN 150

Vår ref Arkivkode Deres ref 05/00017-004 MARTiN 150 r ~. Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep Stikiestad, 15.03.2005 0030 OSLO Vår ref Arkivkode Deres ref 05/00017-004 MARTiN 150 BUISJETTS0KNIAJ) FOR 2006 Wren 2004 dannet Stikiestad Nasjonale

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 1. Innledning 1.1 Om strategien FoU-strategien er utarbeidet med utgangspunkt i Felles Fylkesplans mål om å styrke FoUbasert kunnskapsutvikling, verdiskaping og innovasjon

Detaljer

Bibliotekmelding 2014-2018. Høringsutkast

Bibliotekmelding 2014-2018. Høringsutkast Bibliotekmelding 2014-2018 Høringsutkast DEL 1... 3 1. INNLEDNING... 3 1.1 SAMMENDRAG AV BIBLIOTEKMELDING 2014-2018.... 3 1.2 HENSIKT MED MELDINGEN... 4 1.3 GENERELLE UTVIKLINGSTREKK FOLKEBIBLIOTEKENE

Detaljer

PS13/11Referatsaker. Side45

PS13/11Referatsaker. Side45 PS13/11Referatsaker Side45 Kulturkontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.02.2013 11905/2013 2012/1370 C03 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/5 Komitè for levekår 07.03.2013 STORMEN

Detaljer

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS SÁPMI NÆRINGSHAGE AS Forprosjekt «Nye IFU 2015» Sápmi Næringshage Innhold 1. Innledning... 2 2. Hva er en næringshage?... 2 3. Næringshager i Finnmark... 3 4. Hvorfor Sápmi Næringshage?... 4 5. Visjon

Detaljer

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse Røros; et sentrum for arrangementskompetanse SLUTTDOKUMENT Utarbeidet av Røros kommune og Rørosregionen Næringshage as - behandlet og vedtatt i styringsgruppa i prosjektet 12.12.2013 Røros, januar 2014

Detaljer

Innhold. Bygningsvernet 6. Året som gikk 2012 3. Samfunnsminnet 9. Mål, verdier og strategier 4. Nøkkeltall 4. Møtestedet 11. Regnskap og noter 14

Innhold. Bygningsvernet 6. Året som gikk 2012 3. Samfunnsminnet 9. Mål, verdier og strategier 4. Nøkkeltall 4. Møtestedet 11. Regnskap og noter 14 Årsmelding2012 1 Innhold Året som gikk 2012 3 Mål, verdier og strategier 4 Nøkkeltall 4 Styret 2012 5 Bygningsvernet 6 Samfunnsminnet 9 Møtestedet 11 Regnskap og noter 14 Ansatte 2012 5 2 Året som gikk

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND LUNNER RÅDHUS 21.09. 2012 SAKENE 38/12 til 40/12 En sentral føring for RHP 2013 og for samarbeidet med kommuner og regioner er at det skal støtte opp under

Detaljer

HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020?

HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020? HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020? Til: Fra: UHRs styre Utdanningsutvalget Utdanningsutvalget besluttet på møtet 7. februar 2012 å lage et framtidsrettet dokument til UHRs styre om kvalitet i høyere

Detaljer

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 2015-2020 Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 1 Innledning... 3 Formålet med «Næringsplan for Larvik

Detaljer