Museumsplan Stiftelsen Nordlandsmuseet. Vedtatt i styret 24. januar 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Museumsplan 2013. Stiftelsen Nordlandsmuseet. Vedtatt i styret 24. januar 2013"

Transkript

1 Museumsplan 2013 Stiftelsen Nordlandsmuseet Vedtatt i styret 24. januar 2013

2 Innhold Innhold Stiftelsen Nordlandsmuseet Overordna målsettinger Nasjonale mål for museumssektoren Målsettinger Nordlandsmuseet Museumsfaglig Faglig utvikling Overordna mål Forvaltning Statlig målsetting Målsetting Faglige nettverk Bygningsvern... 6 Resultatmål bygningsvern om 5 år Gjenstander og foto Arkiv Bibliotek Samlingsforvaltningsplan... 7 Resultatmål samlinger om 5 år Forskning Statlige mål Målsetting Langsiktig mål... 8 Resultatmål forskning om 5 år Samarbeidsprosjekter Egenproduksjon Forskningsplan Samarbeid med FoU-miljøer Formidling Statlig målsetting Målsetting Langsiktig mål Resultatmål formidling om 5 år Utstillinger DKS og skoleformidling Æventurer - Opplevelseskonsepter Samarbeid Fornying Statlige mål Utviklingsprosjekter Side 2

3 Administrasjonsbygg og fotomagasin Jektemuseum Sulitjelma besøksgruve Blix-senter Båtbyggermuseum på Rognan Batteri Ditel Meløy museum Markedsarbeid Langsiktige mål Målsetting Markedsføring gjennom annonsering WEB Digitale medier Brosjyremateriell/trykksaker Skilting og merking Utvikling av egne profilprodukter / suvenirer for salg Mediestrategi Allianser og samarbeidspartnere Reiseliv Markedsdager/stands og markeringer, utstillinger osv Organisasjonsutvikling Organisasjon Administrativ Arbeidsmiljøutvalg (AMU) Samarbeidsutvalg (SU) Verneombud HMS Finansiering Reforhandling av avtaler med kommunene Side 3

4 1 Stiftelsen Nordlandsmuseet Stiftelsen Nordlandsmuseet ble stiftet som konsolidert museumsenhet for de 9 kommunene i Salten region i Nordland. Nordlandsmuseet har styret som overordna organ. Nordlandsmuseet omfatter per museumsanlegg som formidler et tverrsnitt av regionens kulturarv, samt litteraturarven etter Knut Hamsun. Nordlandsmuseet drifter følgende anlegg: Bodø Fauske Gildeskål Meløy Beiarn Saltdal Sørfold Steigen Hamarøy Kjerringøy handelssted Fauske bygdetun Kirkestedet Ørnes handelssted Beiarn bygdetun Saltdal bygdetun Husmannsplassen Kjelvik Steigen bygdetun Hamarøy bygdetun Nordlandsmuseet Sulitjelma besøksgruve Nordarnøy kystfort Øde skoletun Gullbakkgården Museet på Straumen Batteri Ditel Hamsuns barndomshjem Bodøsjøen Sulitjelma Blodveismuseet Skagstad Hamsunsenteret friluftsmuseum gruvemuseum skole Løp gård 2 Overordna målsettinger 2.1 Nasjonale mål for museumssektoren Museenes samfunnsrolle eller samfunnsoppdrag ligger i å utvikle og formidle kunnskap om menneskers forståelse av og samhandling med sine omgivelser. I Stortingsmelding nr /2009 beskrives framtidas museum med utgangspunkt i gjennomført konsolideringsprosess. Meldingen peker ut fire hovedmål for sektoren: Forvaltning: Museenes samlinger skal sikres og bevares best mulig for ettertiden og gjøres tilgjengelig for publikum og for forskning. Viktige delmål vil være gode sikrings- og bevaringsforhold samt prioritering og koordinering av samlingene. Forskning: Forskning og kunnskapsutvikling ved museene er et nødvendig faglig grunnlag for innsamling, dokumentasjon og formidling. Et delmål vil være økt forskningssamarbeid, både i museumsnettverket og mellom museene og forskningsmiljøer i kunnskapssektoren. Formidling: Museene skal nå publikum med kunnskap og opplevelse og være tilgjengelig for alle. Det innebærer målrettet tilrettelegging for ulike grupper og aktuell formidling som fremmer kritisk refleksjon og skapende innsikt. Fornying : Gjennom faglig utvikling, nytenking og profesjonalisering, skal museene være oppdaterte og aktuelle i alle deler av sin virksomhet, være solide institusjoner og ha en aktiv samfunnsrolle. Et delmål vil være å utvikle digital forvaltning og formidling. 2.2 Målsettinger Nordlandsmuseet Nordlandsmuseet skal kunne gjøre rede for Saltens årige historie, slik den kan spores i kulturlandskapet og alle andre typer natur og kulturhistoriske kilder. Hovedvekten legges på arbeidet med historien de siste 150 år. Kompetansen til de ansatte skal være en ressurs for arbeidet ved alle anlegg og tiltak i Salten, og skal videreutvikles for å sikre best mulig kvalitet på det museale arbeidet i regionen. Side 4

5 2.3 Museumsfaglig Alle kommunene skal ha tidsmessige formidlingstiltak som fremmer dialog og samarbeid mellom fagfolk og frivillige krefter. Det skal også legges vekt på variasjon i typer tiltak i ulike kommuner slik at det blir større bredde i historiske tema og formidlingsformer. Formidlingsarbeidet i Salten skal utmerke seg, både faglig og gjennom folkelig deltagelse. 3 Faglig utvikling 3.1 Overordna mål Nordlandsmuseet skal sikre tilfredsstillende bevaring, utvikling og formidling av den kulturarven våre anlegg og samlinger totalt sett ivaretar som kollektivt minne fra Saltenregionen. 3.2 Forvaltning Forvaltning av samlingene har hovedfokus i Nordlandsmuseet i Samlingenes status er beskrevet av AMB i 2007, og det er ikke tatt tilstrekkelig tak i de mange utfordringene som er beskrevet i dette dokumentet. Nordlandsmuseet ansatte samlingsansvarlig i 2012 som vil følge opp det videre arbeidet med å definere status, utfordringer og utvikling av samlingsporteføljen i Nordlandsmuseet. Samlingene er spredt rundt omkring i kommunene og er svært varierte hva gjelder innhold, omfang og oppbevaring. Ved konsolideringen i 2004 ble driftsansvaret for de lokale samlingene overført Nordlandsmuseet, mens eierskapet ble værende hos kommunene og ulike lag og foreninger. Samlingene representerer derfor ulik lokal prioritering og sammensetning, og bygdetunenes samlinger består av svært mange gjenstander som ikke er systematisk innsamlet og samlingene bør kompletteres planmessig Statlig målsetting Museenes samlinger skal sikres og bevares best mulig for ettertiden og gjøres tilgjengelig for publikum og for forskning, blant annet gjennom gode sikrings og bevaringsforhold samt prioritering og koordinering av samlingene Målsetting 2013 Hovedmål: Nordlandsmuseets samlinger skal understreke enhetenes diversitet og bidra til å skape en kollektiv bevissthet omkring regionens museumssamlinger gjennom en felles samlingsforvaltningsplan. I 2013 vil arbeidet med oppstart av samlingsforvaltningsplan være prioritert. Arbeidet vil bli organisert som et prosjekt over 2 år. Hovedfokus 2013: - Starte arbeidet med samlingsforvaltningsplan - Arbeide aktivt med samlingene (gjenstander og foto) og oppdatering av PRIMUS ved alle anlegg - Publisere på Digitalt museum - Avklare lokale magasinforhold - Fortsatt fokus på å få vedlikeholdsstandard på bygningsmassen - Utarbeide sikringsplaner for gjenstående anlegg Faglige nettverk Nordlandsmuseet deltar aktivt i ulike nasjonale faglige museums nettverk: Bergverk (Sulitjelma gruvemuseum) og Litteratur (Hamsunsenteret). Side 5

6 Det er et mål å delta i flere nettverk som faller inn i våre tematiske arbeidsområder blant annet: Arbeiderkultur (Sulis), Fiskeri- og kystkultur, Foto, Håndverk (Nordland båtbyggermuseum, Saltdal), Kvinnehistorie (alle anlegg), Magasin og bevaring (alle), Samtid (alle), Sjøfart (Bodø) og Teknologi og industri (Sørfold og Meløy) Bygningsvern Nordlandsmuseet har ansvaret for 130 bygninger i 9 kommuner og disse utgjør en viktig del av Nordlandsmuseets samlinger. Mange av bygningene holder vedlikeholdsstandard, men enkelte bygninger er det knyttet store utfordringer til. Periodisk og løpende vedlikehold av hele bygningsmassen er en prioritert oppgave. I forbindelse med utarbeiding av samlingsforvaltningsplan vil også bygningsmassen blir gått igjennom og det utarbeides planer for forvaltning og sikring av bygningsmassen. Hovedmål: Bygningsmassen skal holdes i god stand og være tilgjengelig for flest mulig. Arbeidet med sikringsplaner skal ferdigstilles for alle anleggene i Det skal gjøres en vurdering av kassasjon av bygninger. - Sikringsplan utarbeides for gjenstående anlegg i Bodø og Fauske - Brannsikring av anlegg Gildeskål og Sulitjelma gruvemuseum - Løpende vedlikehold av anleggene - Samarbeidsprosjekt med Fortidsminneforeningen for å spre kunnskap om bevaringsteknikker - Tilby kompetanse til privatpersoner som eier gamle hus Resultatmål bygningsvern om 5 år - Det er utviklet en plan for sanering av bygg som er av mindre historisk interesse. Planen utvikles i samarbeid med eierne - De bygninger en har vedtatt å ta vare på er på veldikeholdsnivå - Tegningsutarbeidelsen av bygningene er ferdig og lagt inn i HMS systemet - Alle brann- og innbruddsalarmer er montert - Sprinkelanlegg er påbegynt installert på freda anlegg - Utarbeidet sårbarhets og risikoanalyser for alle anlegg - Forvaltning, drift og vedlikeholdssystem e installert og i bruk - Internkontrollsystemer fungerer - HMS-systemet brukes aktivt av alle ansatte Gjenstander og foto Nordlandsmuseet forvalter rundt gjenstander og ca foto. Per 2013 er 49 % av gjenstandene og 49 % av fotosamlingen registrert i PRIMUS. Det gjenstår fortsatt en del arbeid med å få oversikt over uregistrerte gjenstander, gjennomgå og kvalitetssikre de registreringer som er gjort, samt konservere gjenstander i samlingen og sikre tilfredsstillende oppbevaringsforhold fremover. Tekstilmagasin må opprettes for å hindre forringing av materialer. Dette er planlagt som ent fellesmagasin i Bodø. Fotosamlingen må digitaliseres og legges ut på Digitalt museum fortløpende. Den største utfordringen er tilgang til kapasitet for å gjennomføre arbeidet. Oppbevaringsforholdene for foto er dårlig rundt omkring på anleggene. Det foreligger derfor planer om felles fotomagasin for Nordlandsmuseet i nytt administrasjonsbygg i Prinsensgate 116 i Bodø. Det er et hovedmål å skaffe oversikt over gjenstandssamlingens status, omfang og tilstand ved hvert enkelt anlegg og for Nordlandsmuseet som helhet. Side 6

7 - Definere status for gjenstandssamlinger ved hvert anlegg - Oppdatere PRIMUS - Gjennomføre opplæring i bruk av PRIMUS - Velge ut og kvalitetssikre fotosamlinger som skal publiseres på Digitalt museum (Kvantoland, Kanstad m.fl) - Definere status og utfordringer for eksisterende magasiner - Redusere antall magasiner - Definere og sette i gang fotoregistreringsprosjekt i hele Nordlandsmuseet - Ferdigstille planer for felles fotomagasin Arkiv Arkivsamlingen til Nordlandsmuseet er på totalt 381 hyllemeter, hvorav mesteparten (90 %) er registrert, men ikke i ASTA. - Registrere arkivmaterialet i ASTA - Opparbeide faglig kompetanse på systemet ASTA - Sikre tilfredsstillende lagringsforhold for lokale arkvisamlinger - Ta i bruk arkivene til forskning og formidling innen Nordlandsmuseet Bibliotek Største deler av boksamlingen finner vi i Bodø og på Hamarøy. Samlingen på Hamarøy er registrert i Tidemann, mens samlingen i Bodø er registrert i Win Regimus og må konverteres til Tidemann. - Registrere boksamlingen i Bodø i Tidemann Samlingsforvaltningsplan Planlegging av arbeidet med samlingsforvaltningsplan kom i gang i 2012 og vil ha fokus i 2013 og Planen skal utvikles i dialog med lokale eiere av samlingene. Prosessen skal ha stor grad av lokal involvering og medvirkning slik at vi både beholder det lokale engasjementet, sikrer lokal forankring av samlingene og samtidig bidrar til en fremtidig utvikling av egenart ved hvert anlegg. - Sette i gang arbeidet med å utarbeide samlingsforvaltningsplan for Nordlandsmuseet Resultatmål samlinger om 5 år Det er utarbeidet samlingsplan Arkivsamlingene er ferdig registrert i ASTA Boksamlingene er ferdig registrert i Tidemann Gjenstandssamlingen er ferdig registrert i PRIMUS Arbeidet med registrering av foto er kommet så langt at de viktigste samlingene er ferdig digitalisert og registrert i PRIMUS Nordlandsmuseet skal av samfunnet bli oppfattet som en ressursbank for kulturhistorisk materiale Viktige deler av det kulturhistoriske materialet skal være tilgjengelig for publikum via internett Det foreligger ei prosedyrehåndbok for samlingsarbeidet hvor det er beskrevet rutiner for fotobehandling, registrering, konservering og oppbevaring av museets kulturhistoriske materiale Felles fotomagasin skal være tatt i bruk Side 7

8 3.3 Forskning Forskning er et vitenskapelig og kunnskapsbasert arbeid som skal danne grunnlag for museets innsamlingspolitikk og formidling av Nordlands kulturhistorie. Forskning er nødvendig for å kvalitetssikre museets totale virksomhet og danner grunnlag for museets faglige beslutninger Statlige mål Forskning og kunnskapsutvikling ved museene er et nødvendig faglig grunnlag for innsamling, dokumentasjon og formidling, og skal sikres gjennom økt forskningssamarbeid, både i museumsnettverket og mellom museene og forskningsmiljøer i kunnskapssektoren Målsetting 2013 Hovedmål: Økt forskningsinnsats ved de enkelte enheter i Nordlandsmuseet - Sette av tid til forskning og kunnskapsutvikling innenfor konservatorstillingene (3 uker i året) - Bidra til økt forskningskompetanse gjennom å støtte opp om initiativ til kurs, opplæring og utdanning blant egne ansatte - Bidra til felles forskningsprosjekter blant ansatte og mellom ansatte og eksterne ressurser - Publisere forskningsresultater på ny hjemmeside og Årbok for Nordlandsmuseet - Legge til rette for forskning i samlingene gjennom økt tilgjengeliggjøring og digitalisering - Få i gang forskningsprosjektet Hamsun i Nordland, et samarbeid mellom Hamsunsenteret og Universitetet i Nordland - Formidle egne og andres forskningsresultater gjennom foredragsserier Langsiktig mål Utarbeide forskningsplan ved Nordlandsmuseet som bidrar til økt kunnskap om Nordlandsmuseets samlinger, ny kunnskap og spredning av kunnskap om museets samlinger. Resultatmål forskning om 5 år - Nordlandsmuseet skal være tilknyttet et forskningsnettverk - Det skal foreligge et forskningsprogram - Alle vitenskapelig ansatte skal være tilknyttet museets forskningsprogram Samarbeidsprosjekter Nordlandsmuseet har som mål å samarbeide med øvrige kompetanseinstitusjoner innen forskning. Samarbeidet med Universitetet i Nordlands skal formaliseres i Det skal legges til rette for masterstudenter som ønsker å forske i museets samlinger Egenproduksjon De faglige ansatte ved Nordlandsmuseet innehar bred kompetanse innen ulike forskningsfelt som historie, arkeologi, etnologi, kunsthistorie, litteraturhistorie og litteraturvitenskap. Det er viktig å ta denne kunnskapen i bruk til beste for utviklingen av gode formidlingsopplegg innenfor museet. Det forutsettes at det er god dialog mellom de vitenskapelig ansatte og museumspedagogene slik at formidlingene til en hver tid bidrar til kritisk refleksjon og skapende innsikt. Arbeidsgruppen (krigshistorisk gruppe) som forsker på 2. verdenskrig skal aktiviseres og bidra til å belyse nye sider ved de krigshistoriske samlingene. Side 8

9 3.3.6 Forskningsplan Det skal utarbeides en forskningsplan for Nordlandsmuseet som tar opp i seg både de eksisterende forskningsbehovene vi har med samlingene i dag, og stimulerer til ny forskning som belyser samlingene på en annen måte eller bidrar til nye formidlingsmetoder og formidlingsopplegg. Planen skal utformes slik at den bidrar til å nå målene i formidlingsplanen og en strategi for kompetanseheving blant det vitenskapelige personalet Samarbeid med FoU-miljøer Nordlandsmuseet samarbeider aktivt med FoU-miljøene i Nordland knyttet opp mot ulike utviklingsprosjekter. Universitetet i Nordland og Universitetet i Tromsø er de mest sentrale samarbeidspartnerne. «Gode forskningsmiljøer som tar nasjonale posisjoner setter Nordland på kartet, bidrar til rekruttering av kvalifiserte personer til fylket, og bidrar til at kunnskap utviklet med Nordlands-perspektiv formidles og brukes nasjonalt og internasjonalt. Det er makt i kunnskap, og gode kunnskapsmiljøer kan derfor bety noe for Nordlands rolle» (Innspillsnotat, ny FoU strategi, Nordland fylkeskommune 2012). Dette gjelder også innenfor museumssektoren. - Vi vil arbeide aktivt for flere utviklingsprosjekter sammen med andre som vil bidra til kompetanseheving internt. - Nordland fylkeskommune er i gang med å utarbeide ny FoU strategi og Nordlandsmuseet vil bidra aktivt inn i utformingen av strategien - Vi skal tilrettelegge for økt forskning utenfra i egne samlinger 3.4 Formidling Nordlandsmuseet driver aktiv formidling i alle anlegg og utvikling av gode og varierte formidlingsopplegg har vært høyt prioritert de senere årene. Formidlingen er både faste utstillinger, gjesteutstillinger, vandreutstillinger, forestillinger, skoleformidling i alle dens former og sommerformidling. Det er utarbeidet svært mange nye DKS tilbud i museene, og Bodø og Hamarøy har utmerket seg i så måte. Forankringen inn i skoleplanene er god, og tilbudene er etterspurt blant skolene i regionen. Vi ser en økende tendens til at skoler besøker museer i andre kommuner enn sin egen, og dermed får vi god spredning av formidlingen vår. Det er prøvd ut nye formidlingsformer gjennom utviklingen av Æventur-konseptene, noe som også har bidratt til økt samarbeid med lokale samfunnsaktører, lag og foreninger Statlig målsetting Museene skal nå publikum med kunnskap og opplevelse og være tilgjengelig for alle, blant annet gjennom målrettet tilrettelegging for ulike grupper og aktuell formidling som fremmer kritisk refleksjon og skapende innsikt Målsetting 2013 Hovedmål: Videreutvikle de eksisterende formidlingsoppleggene og knytte de tettere opp mot forskningsresultater og kunnskapsutvikling. I 2013 er det hovedfokus på Stemmerettsjubileet og planlegging av tiltak knyttet opp mot nasjonaljubileet i Fullt fokus på Stemmerettsjubileet. Portrettene publiseres og DKS prosjektet Kvinner skal tie i forsamlingen legger ut på en omfattende turné i hele Nordland. - Oppdatere alle formidlingsoppleggene ved anleggene i Bodø og Kjerringøy - Videreutvikle «Ordlaboratoriet» ved Hamsunsenteret og sende den på fylkesturné - Ta i bruk formidlingsoppleggene internt i Nordlandsmuseet - Videreutvikle eksisterende Æventur-konsepter og bidra til utvikling av nye Side 9

10 - Utarbeide formidlingsplan for nytt Jektemuseum - Utarbeide planer for prosjekter knyttet til Byjubileet i Bodø Etablering av digital plattform på nye hjemmesider med muligheter for nettutstillinger Langsiktig mål Det skal utarbeides en helhetlig formidlingsplan for Nordlandsmuseet som ivaretar ulike deler av vårt formidlingsoppdrag til ulike målgrupper. Det ligger et uutnytta potensiale i opplevelsesproduksjon spesielt knyttet til friluftsanleggene våre og de tematiske museene. Det skal utarbeides digital formidling ved de anleggene der dette er hensiktsmessig og spesielt vil dette bli prioritert ved det nye Jektemuseet i Bodøsjøen. Resultatmål formidling om 5 år - Anna Karoline skal vises frem i nytt utstillingsbygg i Bodøsjøen, i en ny jektefartsutstilling - Vi vil utarbeide nye DKS-prosjekter i alle kommuner - Æventurkonseptene videreutvikles og tilpasses formidlingen i alle kommuner - Vi vil bruke internett mer aktivt i skoleformidlingen, ved å utvikle skolesiden på nett og gjøre de mer tilgjengelige., interessante og brukervennlige - Vi vil bygge historarium, forskningsstasjon for barn og unge, i hver kommune - Byjubileeet i Bodø i 2016 skal markeres med ny byutstilling og aktiviteter Utstillinger Det planlegges ikke å utarbeide nye utstillinger av større karakter i Fokus er rettet mot gjennomføring av tiltak knyttet til Stemmerettsjubileet, forberedelser av utstillinger i forbindelse med markeringen av Norge 2014 og Bodø Øvrige utviklingsprosjekter prioriteres også (se eget kapittel 4.2) DKS og skoleformidling Det er et mål å ha minst ett DKS opplegg i alle kommuner ved utgangen av I tillegg skal eksisterende opplegg kvalitetssikres og videreutvikles Æventurer - Opplevelseskonsepter Æventurer er en særegen formidlingsform utviklet i Nordlandsmuseet som kombinerer historisk vandringer med dramatiserte fortellinger og opplevelser. Disse skal utvikles videre og tas i bruk som produkter overfor gruppemarkedet. Produktene er ressurskrevende og må derfor gjennomgås for å sikre en best mulig ressursutnytting Spesielt i Bodø er det et stort potensiale for å selge byvandringer til større grupper. Det samme gjelder Kjerringøy. Arbeidet med produktutvikling for grupper prioriteres i Bodø, Kjerringøy og på Hamsunsenteret Samarbeid Det er et mål å få til flest mulig samarbeid med lokale lag og foreninger for å ta ut et større potensiale ved det enkelte anlegg. Dette arbeides det aktivt med videre gjennom flere etablerte samarbeidsarenaer. I løpet av 2013 skal dette arbeidet tydeliggjøres og vurderes i forhold til egeninnsats og potensiell verdiskaping. 3.5 Fornying Nordlandsmuseet har ansvar for å være aktuell i alle deler av driften og ved alle anleggene. Dette er en stor utfordring og mange av anleggene har behov for oppgradering og utvikling av både bygninger og formidling for å fremstå som mer aktuelle for besøkende. Gjennom arbeidet med samlingsforvaltningsplan vil en se på hver avdelings egenart og spisse produktene mer. Dette håper vi vil bidra til økt aktualitet og interesse far publikum og økte publikumstall. Foreliggende utviklingsprosjekter vil også være med på å gi et vesentlig løft for Nordlandsmuseets totale innhold. Side 10

11 3.5.1 Statlige mål Museene skal være oppdaterte og aktuelle i alle deler av sin virksomhet, være solide institusjoner og ha en aktiv samfunnsrolle gjennom fagligutvikling, nytenking og profesjonalisering og gjennom utvikling av digital forvaltning og formidling Utviklingsprosjekter Administrasjonsbygg og fotomagasin Forprosjekt for realisering av nytt administrasjonsbygg i Prinsensgate skal videreutvikles og realitetsorienteres i Utbyggingen vil gi kontorlokaler for fellesadministrasjon, felles fotomagasin, felles tekstilmagasin, forskningsavdeling, nye publikumsarealer og universell utforming. Den største utfordringen ligger i finansiering av bygget, og særlig utfordrende er finansiering fra Bodø kommune. Kulturdepartementet og DA-Bodø søkes om tilskudd allerede i mars Byggestart: 2014 Ferdigstillelse: 2015 Finansiering: total ramme ca. 20 MNOK Jektemuseum Foreliggende skisseprosjekt fra Bodø kommune skal videreføres i et forprosjekt som skal kvalitetssikre hele prosjektet. Det utarbeides antikvarisk analyse og tålegrense analyse av jekta, utvikles formidlingsplan, forretningsplan, markedsanalyse, utstillingsdesign og justering av byggetegninger, etableringskostnader, driftsog finansieringsanalyser. Det legges opp til et tett samarbeid med Bodø kommune i utviklingen av prosjektet. Byggestart: 2016 (?) Ferdigstillelse: 2018 (?) Total kostnad: 70 MNOK Sulitjelma besøksgruve I løpet av 2013 må sikkerhetsmessige forhold ved Sulitjelma besøksgruve avklares før det vurderes å starte opp et større utviklingsprosjekt og opplevelsesproduksjon i gruvene. Blix-senter Det er inngått samarbeid med Universitetet i Nordland, Sør-Hålogaland bispedømme, Gildeskål kommune og Nordlandsmuseet om å videreutvikle samarbeidet om ble etablert i forbindelse med Blix-jubileet gjennom et tre-årig samarbeidsprosjekt. Prosjektet skal danne grunnlag for felles utvikling av Elias Blix liv og virke. Nordlandsmuseets rolle er knyttet til utvikling av formidlingsopplegg ved kirkestedet og barndomshjemmet på Våg. En er avhengig av ekstern støtte til ei formidlingsstilling for å få dette til. Båtbyggermuseum på Rognan Saltdal kommune har igangsatt arbeidet med å utrede form og innhold i et planlagt Nordland båtbyggermuseum. Forprosjektet varer ut Museet skal utvikles i eksisterende bygningsmasse i Rognanbryggene og øvrig bygningsmasse i Rognanfjæra og kostnadene søkes finansiert med eksterne midler. Den største utfordringen ligger i kommunens økonomi for å få realisert dette. Nordlandsmuseets rolle er knyttet til utvikling av det museumsfaglige innholdet når prosjektet er ferdig definert. Første mål for realisering er Batteri Ditel Det bør utarbeides et mulighetsstudium som vurderer utviklingspotensialet for en større satsing på Batteri Ditel som et av de unike anleggene innenfor Nordlandsmuseet. Meløy museum Utviklingen av nytt museum i Meløy er lagt litt på is på grunn av kommunens omstillingsstatus. Det arbeides med finansiering av et forprosjekt som skal vurdere nye muligheter for utbygging av nytt museum. En vesentlig del av diskusjonen må være hva som skal skje med eksisterende anlegg ved eventuelt nybygg. Side 11

12 4 Markedsarbeid Det er i løpet av 2013 satt i gang et arbeid for å øke synligheten av Nordlandsmuseet og våre aktiviteter i regionen. Hovedsakelig består denne innsatsen i markedsflater som medfører lave kostnader for museet. Dette arbeidet fortsetter i 203. Hensikten med dette er todelt. Ett mål er å øke kjennskapen/omdømmet til Nordlandsmuseet. For det andre er målsettingen å generere flere besøkende på våre anlegg og arrangementer. Markedsføring av aktiviteter i og rundt Nordlandsmuseet. Fokus lokalt og regionalt. Markedsarbeidet vil følge vårt arbeid med formidling 4.1 Langsiktige mål - Bygge en sterk merkevare med klare kundeløfter og en sterk og unik profil. - Øke publikumsbesøket til besøkende p.a. 4.2 Målsetting 2013 Det skal holdes fortsatt fokus på synliggjøring av aktivitetene i Nordlandsmuseet for å få flest mulig besøkende. - Skal vi bli stor ute, må vi være kjent hjemme - Utvikle ny hjemmeside - Utarbeide markedsplan - Delta i markedssamarbeidene/bedriftsnettverkene «Opplevelser i Nordland» og Kjerringøy markedsråd - I 2013 skal våre arrangementer og aktiviteter markedsføres gjennom egne nettsider, sosiale medier/facebook, pressemeldinger/redaksjonelle oppslag i aviser, i radio og gjennom våre samarbeidspartnere i ulike prosjekter og markedssamarbeider. - Arbeidet med å kvalitetssikre opplysninger om oss på andres nettsteder og digitale medier skal videreføres. - Det er opprettet en felles aktivitetskalender for alle aktiviteter i Nordlandsmuseet som alle skal benytte. Dette letter både vår interne informasjonsflyt og planleggingen av markedstiltak for arrangementer Markedsføring gjennom annonsering Vi annonserer blant annet i Nord Norsk Reiseguide, kataloger som Venture Norway, nasjonale og internasjonale tidsskrifter og magasiner, nettkataloger og aviser. Annonsering i 2013 må selvsagt tilpasses avsatte ressurser på annonsering. Hovedvekten på annonsering vil ligge rundt sesong for museet WEB Digitale medier Nordlandsmuseet skal videreutvikle ny webside. Målet er mer interaktiv nettsider, tilpasset smart-teknologi og våre kunders behov og ønsker. Det innebærer bl.a. intuitivt lett forståelig oppbygging av innhold i forhold til våre anlegg, ulike tema, mer fokus på interaktiv bruk og kobling mot sosiale medier, aktivitetskalender og tilgang til billettkjøp på nett. Websiden skal også på sikt integreres sterkere i formidlingsarbeidet mot barn, ungdom og andre grupper, med oppgaver knyttet direkte til aktiviteten, både i forkant og etterkant av besøket. Ny design skal være klar til sesongstart Brosjyremateriell/trykksaker Begrenser seg til å fornye en del av vårt eksisterende materiell. Plakater og andre informasjonsfoldere utarbeides av oss selv. Side 12

13 4.2.4 Skilting og merking Arbeidet med skilting og fortsetter utfra de ressurser som er avsatt til formålet. Målet er å bli mest mulig synlig og tilgjengelig for våre gjester. Til dette arbeidet hører navn- og informasjonsskilt på våre bygg, bedre og mer informativ teksting på våre utstillinger (økt bruk av tospråklig informasjon), tydelige og strategisk plasserte pekere inn til våre anlegg, samt arbeidet med skilting/pekere langs vei, på annen offentlig eller privateid grunn. Heri ligger også et arbeid mot statens vegvesen Utvikling av egne profilprodukter / suvenirer for salg Åpenbart lett salgbare produkter av god kvalitet og i henhold til vår profil vil bli vurdert anskaffet. Målet er på sikt, å utvikle et felles sortiment av profilprodukter og suvenirer til våre butikker. Vi har behov for fornyelse av postkort, men det er ikke prioritert i Mediestrategi Overordnet mediestrategi for 2013 er å være i forkant av media, og ha mer kontroll over hva som blir skrevet og sagt om museet, og til hvilke tidspunkt. Herunder å sende ut invitasjoner / pressemeldinger/bildemateriell til pressen i forkant av våre arrangementer Allianser og samarbeidspartnere Vi deltar i tre store samarbeidsprosjekter som er gode strategiske allianser og samarbeidspartnere for oss. Arbeidet prioriteres. Opplevelsesnettverk Nordland Markedsnettverk Hamarøy Kjerringøy, nettverk av næringsliv i Kjerringøy. Anna Karoline jektemuseum Nytt bymuseum i Bodø Reiseliv Vi vil i 2013 markedsføre museet overfor reiselivsnæringen, hovedsakelig gjennom våre samarbeidspartnere på området, bla. Visit Bodø og Reiseliv i Hamsuns rike. Nordlandsmuseet deltar i styringsgruppe for prosjektet reisemålsutvikling i Bodø, reiselivet i Gildeskål og i omstillingsarbeidet i Meløy Markedsdager/stands og markeringer, utstillinger osv. Vår deltakelse på markedsdager/stands i løpet av 2013 vil avgjøres utfra kapasitet på personell og aktualitet for oss på de enkelte arrangementer. 5 Organisasjonsutvikling Nordlandsmuseet har arbeidet med organisasjonsutvikling de siste årene og kan vise til gode resultater knyttet til utvikling av systemer for personalhåndtering, kommunikasjon, samarbeid og HMS. Det bør utarbeides en strategisk utviklingsplan for Nordlandsmuseets videre drift. 5.1 Organisasjon Nordlandsmuseet er en stiftelse med styret som øverste organ. Styret er sammensatt av 4 representanter som er utnevnt av Musets råd, 1 av ansatte og 1 av Nordland fylkeskommune. Det igangsettes et arbeid for å evaluere organisering, faglige strukturer og se på videre utviklingspotensial for Stiftelsen Nordlandsmuseet de neste 5 og 10 år. 5.2 Administrativ Vurdere administrative funksjoner og rutiner for å sikre bedre interne rutiner og kostnadskontroll. Videreutvikle samarbeidet i IT Nordland. Side 13

14 5.2.1 Arbeidsmiljøutvalg (AMU) Nordlandsmuseet har arbeidsmiljøutvalg bestående av hovedtillitsvalgt, verneombud, administrasjonssjef og direktør. Stamina Hot bedriftshelsetjeneste deltar i møtene som normalt finner sted fire ganger i året Samarbeidsutvalg (SU) Nordlandsmuseet har etablert samarbeidsutvalg bestående av en representant for hver av de fagforeningene ved museet som har mer enn et medlem, samt direktør, fagsjef, og administrasjonssjef. Utvalget skal ha minst fire møter per år. Utvalget skal fungere som et informasjonsorgan mellom ansatte og ledelse, der viktige saker i museets drift og utvikling legge frem til drøfting Verneombud Det er ett hovedverneombud og fire regionale verneombud, som følger områdemøtenes oppdeling HMS Det er innført HMS-system som oppdateres jevnlig Finansiering Driften finansieres av et spleiselag mellom stat, fylkeskommunen og vertskommunene. I tillegg innhentes det årlig inn prosjekttilskudd til utviklingsprosjekter. 5.3 Reforhandling av avtaler med kommunene Avtalene med kommunene bør gjennomgås nå som det snart er gått 10 år siden de ble forhandlet frem. Både organisatoriske, økonomiske og ikke minst eiermessige utfordringer må drøftes med kommunene for å komme frem til hensiktsmessige avtaler som imøtekommer de utfordringer en står overfor når det gjelder driften av Nordlandsmuseet som helhet og i den enkelte kommune. Side 14

STRATEGIPLAN 2015-2020 Stiftelsen Nordlandsmuseet

STRATEGIPLAN 2015-2020 Stiftelsen Nordlandsmuseet STRATEGIPLAN 2015-2020 Stiftelsen Nordlandsmuseet 1 Innledning I 2014 er det 10 år siden konsolideringen av Stiftelsen Nordlandsmuseet trådte i kraft med avtaler om museumsdrift i de 9 Saltenkommunene.

Detaljer

STRATEGISK PLAN. VAM Vedlegg til høringsnotat Strategisak 05.11.2010 Side 1

STRATEGISK PLAN. VAM Vedlegg til høringsnotat Strategisak 05.11.2010 Side 1 STRATEGISK PLAN OM VEST-AGDER-MUSEET Vest-Agder-museet IKS (VAM) ble stiftet som et konsolidert museum høsten 2005. Museet er et interkommunalt selskap (IKS), og eies av Vest-Agder-fylkeskommune og kommunene

Detaljer

Forskningsfinansiering. Jan Christensen, Relativ verdi (2007)

Forskningsfinansiering. Jan Christensen, Relativ verdi (2007) Forskningsfinansiering Jan Christensen, Relativ verdi (2007) ICOMs museumsdefinisjon «Et museum er en permanent institusjon, ikke basert på profitt, som skal tjene samfunnet og dets utvikling og være åpent

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: C56 Arkivsaksnr.: 17/412-3 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: C56 Arkivsaksnr.: 17/412-3 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: C56 Arkivsaksnr.: 17/412-3 Klageadgang: Nei Høring Strategiplan 2017-2021 Stiftelsen Helgeland Museum Administrasjonssjefens innstilling:

Detaljer

Skal jeg telle deg også? Indikatorer for museene. 22. april, 2010 Rolf Røtnes

Skal jeg telle deg også? Indikatorer for museene. 22. april, 2010 Rolf Røtnes Skal jeg telle deg også? Indikatorer for museene 22. april, 2010 Rolf Røtnes Nordmenn er flittige museumsbrukere Over 10 millioner museumsbesøk - litt over to besøk per person i 2008 (SSB) Omtrent 43 prosent

Detaljer

Hvem styrer museene? Innlegg «Det relevante museum» Espen Hernes Leder for Kulturrådets museumsseksjon

Hvem styrer museene? Innlegg «Det relevante museum» Espen Hernes Leder for Kulturrådets museumsseksjon Hvem styrer museene? Innlegg 11.10.2013 «Det relevante museum» Espen Hernes Leder for Kulturrådets museumsseksjon hvem styrer museene?... styret armlengde Museet, strategi og 4 f er forventinger demos;

Detaljer

Sámediggi - Sametinget Ávjovárgeaidnu KARASJOK

Sámediggi - Sametinget Ávjovárgeaidnu KARASJOK Kulturkontoret Sámediggi - Sametinget Ávjovárgeaidnu 50 9730 KARASJOK Dato:...30.11.2016 Saksbehandler:...Hans Henrik Nordhus Telefon direkte:...75 55 60 58 Deres ref.:... Løpenr.:...89556/2016 Saksnr./vår

Detaljer

Hvem styrer museene? Innlegg «Det relevante museum» Espen Hernes Leder for Kulturrådets museumsseksjon

Hvem styrer museene? Innlegg «Det relevante museum» Espen Hernes Leder for Kulturrådets museumsseksjon Hvem styrer museene? Innlegg 20.10.2014 «Det relevante museum» Espen Hernes Leder for Kulturrådets museumsseksjon Kulturrådet og museumssektoren Oppfølging av oppgaver beskrevet i meldingen Framtidas

Detaljer

Mål og evaluering. Innlegg seminar Gardermoen 22. april 2010. Espen Hernes, ABM-utvikling. Statens senter for arkiv, bibliotek og museum

Mål og evaluering. Innlegg seminar Gardermoen 22. april 2010. Espen Hernes, ABM-utvikling. Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Mål og evaluering Innlegg seminar Gardermoen 22. april 2010 Espen Hernes, ABM-utvikling hvor er vi, hva har vi? kulturpolitikk, stortingsmeldinger statsbudsjett, mål og rapportering tilskuddsbrev rapportering

Detaljer

Handlingsplan digitalisering ABM-området i Vestfold

Handlingsplan digitalisering ABM-området i Vestfold Arkivsak 201000807-8 Arkivnr. E: C00 &10 Saksbehandler Unni Wenche Minsås Saksgang Møtedato Sak nr. Hovedutvalg for kultur, folkehelse og miljø 03.05.2011 18/11 Handlingsplan digitalisering ABM-området

Detaljer

Faglige museumsnettverk Espen Hernes Leder museumsseksjonen

Faglige museumsnettverk Espen Hernes Leder museumsseksjonen Faglige museumsnettverk 6.2.2013 Espen Hernes Leder museumsseksjonen Troms 30.01.13 Framtidas museum / Prop. 1 S mål: Fornying; museene skal være profesjonelle og aktuelle institusjoner og ha en aktiv

Detaljer

I representantskapsmøtet 24. april 2013 bestemte representantskapet i sak 05/13 at strategiplan og strategibudsjett skulle tas til etterretning.

I representantskapsmøtet 24. april 2013 bestemte representantskapet i sak 05/13 at strategiplan og strategibudsjett skulle tas til etterretning. Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS BEHANDLENDE ORGAN: Representantskapet AAks-IKS SAKSBEHANDLER: Kjell-Olav Masdalen MØTEDATO: 22.04.14 ARKIVNR.: SAK NR.: 05/14 Strategidokument 2015-2018 Vedlagt strategidokument

Detaljer

VERDIER Verdiene som Grimstad bys museers virksomhet er tuftet på, har disse kjennetegnene:

VERDIER Verdiene som Grimstad bys museers virksomhet er tuftet på, har disse kjennetegnene: Museumsplan for Grimstad bys museer vedtatt av styret 12. februar 2014 INNLEDNING Grimstad bys museer er et kulturhistorisk og naturhistorisk museum som formidler Henrik Ibsen og Knut Hamsuns liv og litteratur,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 25/17 17/412 Høring Strategiplan Stiftelsen Helgeland Museum

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 25/17 17/412 Høring Strategiplan Stiftelsen Helgeland Museum Leirfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kulturhuset, Leland Møtedato: 26.04.2017 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 25/17 17/412 Høring Strategiplan 2017-2021

Detaljer

Strategiplan 2016 2020

Strategiplan 2016 2020 9 Fokusområde 7: Organisering og arbeidsmiljø Fokusområdet omfatter organisatoriske og administrative forhold, retningslinjer og rutiner. Forhold som går på samhandling kollegaer/avdelinger, roller og

Detaljer

BuskerudMuseene. Konsolideringsprosess

BuskerudMuseene. Konsolideringsprosess { Konsolideringsprosess 2012-2013 Museumssektoren i Buskerud startet som private samlinger eller som private initiativ omkring forrige århundreskiftet. I dag har museumssektoren i Buskerud: 120 årsverk

Detaljer

Riksarkivets privatarkivstrategi en kommentar

Riksarkivets privatarkivstrategi en kommentar Riksarkivets privatarkivstrategi en kommentar Liv Ramskjær SAMDOK-konferansen, 11. november 2015 LR@museumsforbundet.no Norges museumsforbund er en interesseorganisasjon for museumspolitisk arbeid og faglig

Detaljer

Strategisk plan for Norsk Bergverksmuseum 2011-2015

Strategisk plan for Norsk Bergverksmuseum 2011-2015 Strategisk plan for Norsk Bergverksmuseum 2011-2015 2 Museets hovedmål: Norsk Bergverksmuseum skal være en aktuell, interessant og nyskapende kulturarv institusjon og være i god dialog med publikum og

Detaljer

KURSDELTAKERNE SA OM DET RELEVANTE MUSEUM 1:

KURSDELTAKERNE SA OM DET RELEVANTE MUSEUM 1: ET KURS OG HVA SÅ? KURSDELTAKERNE SA OM DET RELEVANTE MUSEUM 1: KURSDELTAKERNE SA OM DET RELEVANTE MUSEUM 2: OM GRUPPEARBEIDET: Museum stavanger Foto: Elisabeth Tønnessen/Museum Stavanger Museum stavanger

Detaljer

Søknad fra Nordlandsmuseet om 150.000 kroner i støtte til forprosjekt jektemuseum.

Søknad fra Nordlandsmuseet om 150.000 kroner i støtte til forprosjekt jektemuseum. Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.10.2013 73183/2013 2013/6982 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/189 Formannskapet 20.11.2013 Søknad fra Nordlandsmuseet om 150.000 kroner i støtte

Detaljer

Forskning + museer = sant? Fagdag i Tromsø 29.august 2017

Forskning + museer = sant? Fagdag i Tromsø 29.august 2017 Forskning + museer = sant? Fagdag i Tromsø 29.august 2017 Morgenbladet 7. juli 2017: «Museene stikker seg ut i evalueringen. Forskningen som pågår der, blir betegnet som fra «svært god» til «fremragende».

Detaljer

Digitalisering av kulturarv status, utfordringer, veien videre

Digitalisering av kulturarv status, utfordringer, veien videre Digitalisering av kulturarv status, utfordringer, veien videre 24. april 2017 Espen Hernes, Kulturrådet Kulturrådet og museumssektoren Kulturdepartementets tildelingsbrev: «Utvikle museumssektoren» Ansvar

Detaljer

STYRESAK 18/17 OPPFØLGING STRATEGISK PLAN MARKEDSFØRING OG KOMMERSIALISERING

STYRESAK 18/17 OPPFØLGING STRATEGISK PLAN MARKEDSFØRING OG KOMMERSIALISERING STYRESAK 18/17 OPPFØLGING STRATEGISK PLAN MARKEDSFØRING OG KOMMERSIALISERING Går til Styrets medlemmer Styremøte 8. mai 2017 Saksbehandler John Olsen Saksfremlegg Vest-Agder-museets strategiske plan gjelder

Detaljer

Innsamlingspolitikk. for Norsk Industriarbeidermuseum, med Heddal Bygdetun og Tinn museum. Del av Plan for Samlingsforvaltning

Innsamlingspolitikk. for Norsk Industriarbeidermuseum, med Heddal Bygdetun og Tinn museum. Del av Plan for Samlingsforvaltning for Norsk Industriarbeidermuseum, med Heddal Bygdetun og Tinn museum Del av Plan for Samlingsforvaltning Gnisten Innsamlingen er den mest grunnleggende funksjonen ved et museum. I forlengelsen av dette:

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 2008/04574 KU/KU2 SHA:amb

Deres ref Vår ref Dato 2008/04574 KU/KU2 SHA:amb Museene på 328.70/78 og Nasjonalmuseet Deres ref Vår ref Dato 2008/04574 KU/KU2 SHA:amb 14.11.2008 Stortingsmelding om status i museumsreformen Regjeringen vil i løpet av våren 2009 legge fram en stortingsmelding

Detaljer

Plan for Samlingsforvaltning: 12/2014 2016 Ferdigstilt 25.11.2014. Plan for Samlingsforvaltning

Plan for Samlingsforvaltning: 12/2014 2016 Ferdigstilt 25.11.2014. Plan for Samlingsforvaltning Plan for Samlingsforvaltning 1 1.Innledning 1.1 Bakgrunn og visjon Norsk industriarbeidermuseum (NIA) er et av tre regionmuseer i Telemark. Museet består i dag industriarbeidermuseet på Vemork, Tinn museum

Detaljer

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN 3 INNLEDNING Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig

Detaljer

Opplysninger om søker

Opplysninger om søker Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema for museumsprogrammer 2015 Referanse 1006108 Innsendt 05.05.2015 22:19:42 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Stiftelsen Nordlandsmuseet Institusjonens

Detaljer

Hvem og hva styrer museene?

Hvem og hva styrer museene? Hvem og hva styrer museene? Det Relevant Museum Trondheim 17.10.2016 Espen Hernes, Kulturrådet Hvem og hva styrer museene?... Museet/styret; strategi, 4 f er Privat kapital, gaver, sponsorater MUSEUM Gjenstand,

Detaljer

Faglige museumsnettverk

Faglige museumsnettverk Faglige museumsnettverk Hans Philip Einarsen og Marie Skoie, Museumsseksjonen 13. november 2014 Rammenotatet Status (sett gjennom statistikk og rapportering) Tiltak som vurderes Spørsmål Museumsreformen

Detaljer

Et godt varp 2014-2017

Et godt varp 2014-2017 Et godt varp 2014-2017 - Strategi for kulturminner og kulturmiljøer i Aust-Agder Vedtatt av fylkestinget 25.02.2014 Bilder på fremsiden er fra Lyngørsundet, foto: Bjarne T. Sørensen/VAF og fra Arkeologiske

Detaljer

Sak M 8/13. Forslag til rapport for 2012 og planer for 2013 for Tromsø Museum - Universitetsmuseets virksomhet TROMSØ MUSEUM - UNIVERSITETSMUSEET

Sak M 8/13. Forslag til rapport for 2012 og planer for 2013 for Tromsø Museum - Universitetsmuseets virksomhet TROMSØ MUSEUM - UNIVERSITETSMUSEET TROMSØ MUSEUM - UNIVERSITETSMUSEET Sak M 8/13 Til: Museumsstyret Møtedato: 4. februar 2013 Arkivref.: 2013/624 EST003/ Forslag til rapport for 2012 og planer for 2013 for Tromsø Museum - Universitetsmuseets

Detaljer

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi Universitetsbiblioteket i Bergens strategi 2016-2022 Innledning Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig bibliotek. UB er en del av det faglige og pedagogiske tilbudet ved Universitetet

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Vedlegg 2: Målstrukturen for universiteter og høyskoler

Vedlegg 2: Målstrukturen for universiteter og høyskoler Vedlegg 2: Målstrukturen for universiteter og høyskoler Studienes kvalitet Universitetene skal tilby utdanning av høy internasjonal kvalitet som er basert på det fremste innenfor forskning, faglig og kunstnerlig

Detaljer

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden.

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden. Strategi 2016-2020 Vedtatt av styret for UiA, 20. juni 2016 Visjonen: Samskaping av kunnskap Strategien og samfunnsoppdraget Læring og utdanning for framtiden UiA skal styrke koblingen mellom utdanning,

Detaljer

UNIVERSITETSMUSEET I BERGEN

UNIVERSITETSMUSEET I BERGEN UNIVERSITETSMUSEET I BERGEN Overordnete mål og oppgaver: (Vedtekter for Bergen Museum 1994): - Drive forskning, innsamling, dokumentasjon, bevaring og formidling innenfor de fagfelt som virksomheten omfatter

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

Opplysninger om søker

Opplysninger om søker Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema for museumsprogrammer 2015 Referanse 1006140 Innsendt 05.05.2015 22:03:11 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Museum Stavanger AS Institusjonens leder

Detaljer

1.1 Universitetsmuseene som?t samfunnsinstitusjoner

1.1 Universitetsmuseene som?t samfunnsinstitusjoner -S6/ 7 l Kapittel 1 Sammendrag 1.1 Universitetsmuseene som?t samfunnsinstitusjoner *? Kapittel 3 inneholder utvalgets vurdering av univer- Cf sitetsmuseenes forpliktelser og ansvar som samfunns- A institusjoner,

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

NASJONAL PUBLISERINGSPLATTFORM FOR DIGITALT MATERIALE NYE DIGITALARKIVET. SAMDOK-konferansen 2017, Anette Skogseth Clausen, Arkivverket

NASJONAL PUBLISERINGSPLATTFORM FOR DIGITALT MATERIALE NYE DIGITALARKIVET. SAMDOK-konferansen 2017, Anette Skogseth Clausen, Arkivverket NASJONAL PUBLISERINGSPLATTFORM FOR DIGITALT MATERIALE NYE DIGITALARKIVET SAMDOK-konferansen 2017, Anette Skogseth Clausen, Arkivverket Det nye Digitalarkivet med alle og for alle inneholder arkiv fra hele

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg Agenda Utgangspunkt for FoU-strategien Arbeidsprosess Strategiens innretning Oppfølging av strategien Hovedmål

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

FORSKNINGS INFRASTRUKTUR

FORSKNINGS INFRASTRUKTUR FORSKNINGS INFRASTRUKTUR HANDLINGSPLAN 2018 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN HANDLINGSPLAN FOR FORSKNINGSINFRASTRUKTUR 2018 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN 2 FORSKNINGS- INFRASTRUKTUR Universitetet i Bergens

Detaljer

Rapportering på indikatorer

Rapportering på indikatorer SAK TIL STYRINGSGRUPPEN Rapportering på indikatorer Saksnummer 29/2017 Avsender Senterleder Møtedato 07.09.2017 Bakgrunn Styringsgruppen stilte seg i sak 17/2017 bak senterets handlingsplan med kommentarer

Detaljer

Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018

Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018 Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018 Bevaring gjennom verdiskaping Strategiplanen for Norsk kulturminnefond er det overordnede dokumentet som skal legge rammer og gi ambisjonsnivået for virksomheten.

Detaljer

Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 KUNNSKAP KULTUR NYSKAPING

Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 KUNNSKAP KULTUR NYSKAPING Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 KUNNSKAP KULTUR NYSKAPING STRATEGI FOR UTVIKLING AV BIBLIOTEKET 2011-2015 Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 er forankret i Strategisk plan

Detaljer

Introduksjon til dokumentasjon

Introduksjon til dokumentasjon Introduksjon til dokumentasjon Trondheim 08.10.2013 Bård Bie-Larsen, seniorrådgiver Norsk Kulturråd 2.20 Dokumentasjon av Samlingen Museumssamlinger skal doku menteres i samsvar med aksep terte profesjonelle

Detaljer

Universitetsbibliotekets strategi

Universitetsbibliotekets strategi 1 Universitetsbibliotekets strategi 2016-2022 1. Visjon og målsetning Et åpent og nyskapende universitetsbibliotek for universitetets banebrytende forskning, utdanning og formidling. Universitetet i Bergen

Detaljer

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 NEDRE EIKER KOMMUNE Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004 Notat: L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 Oversikt over forslag til tiltak i kulturplanen A: Barne- og ungdomskultur 1

Detaljer

Strategisk plan for Universitetsbiblioteket i Bergen 2010-2015

Strategisk plan for Universitetsbiblioteket i Bergen 2010-2015 Strategisk plan for Universitetsbiblioteket i Bergen 2010-2015 Innhold 1. Visjon... 1 2. Virksomhetsidé... 2 3. Verdigrunnlag... 2 4. Hovedmål og delmål... 2 Hovedmål 1: Bygge opp samlinger av fag- og

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 115/15 26.11.2015 Dato: 13.11.2015 Arkivsaksnr: 2014/1649 Strategi 2016-2022, arbeid med oppfølging Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016 Side 1 av 5 Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012- Innhold 1. Verdigrunnlag og visjon... 1 2. Formål... 1 3. Hovedmål for perioden... 2 4. Satsingsområder for perioden... 2 4.1 Utdanning...

Detaljer

Kulturminnefondets strategiplan

Kulturminnefondets strategiplan Kulturminnefondets strategiplan 2014-2018 Bevaring gjennom verdiskaping Strategiplanen for Kulturminnefondet er det overordnede dokumentet som skal legge rammer og gi ambisjonsnivået for virksomheten.

Detaljer

Digitalisering former samfunnet

Digitalisering former samfunnet Digitalisering former samfunnet Digitaliseringsstrategi for Universitetet i Bergen Vedtatt av universitetsstyret 20.oktober 2016 1 Innledning Denne digitaliseringsstrategien skal støtte opp om og utdype

Detaljer

museumsutvikling i Buskerud

museumsutvikling i Buskerud 2011-2015 Utarbeidet av Buskerud fylkeskommune i samarbeid med Buskerud museumskrets. Vedtatt 25. oktober 2011 Strategi for museumsutvikling i Buskerud 1 Strategi for museumsutvikling i Buskerud 2011-2015

Detaljer

Strategi Et fremragende universitetsbibliotek for et fremragende universitet!

Strategi Et fremragende universitetsbibliotek for et fremragende universitet! Strategi 2020 Et fremragende universitetsbibliotek for et fremragende universitet! 1 Universitetsbiblioteket Strategi 2010-2020 Visjon Et fremragende universitetsbibliotek for et fremragende universitet!

Detaljer

Leka kommune Utviklingsavdelingen

Leka kommune Utviklingsavdelingen REFERAT fra MØTE angående framtidig modell for museumsarbeid koblet til reisemålsutvikling i Leka Mandag 2. februar Sted:, kommunestyresalen Tid: 10:30 14:00 Tilstede: Sigmund Alsaker, Ragnhild Kvalø,

Detaljer

Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi

Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi 1. Innledning Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi skal være et styringsverktøy for å oppnå rådets kommunikasjonsmål. Vår kommunikasjon bygger på vår

Detaljer

Museumsvirksomheten i Levanger

Museumsvirksomheten i Levanger Museumsvirksomheten i Levanger Levanger kommune Innhold, samhandling og organisering i (2009-2010) Mandatet t (kortversjon) Mål og satsingsområder Utrede kompetansebehovet Kommunens ansvar, roller og ambisjonsnivå

Detaljer

TILTAK 2006 (kroner) 2007 (kroner) Sum (kroner) Bukkerittet KIBIN

TILTAK 2006 (kroner) 2007 (kroner) Sum (kroner) Bukkerittet KIBIN Evaluering gjort av Tone Ibenholt Davoteam Davinci 6. SIVA 6.1. Organisering og aktiviteter i SIVA SIVA deltok med en ekstern konsulent i forprosjektgruppen fra oppstarten i 2006 og fram til våren 2007.

Detaljer

O R G A N I S A S J O N

O R G A N I S A S J O N O R G A N I S A S J O N FORSKNING OG SAMLING FORSKERE, DOKUMENTASJON, FORVALTNING DIREKTØR FORMIDLING FORMIDLERE ADMINISTRASJON STAB F O R M Å L S P A R A G R A F Norges rusmuseum er en uavhengig institusjon

Detaljer

Mål og målgrupper for ny UiO-web

Mål og målgrupper for ny UiO-web Mål og målgrupper for ny UiO-web UiOs virksomhetsidé fra kommunikasjonsplattformen Universitetet i Oslo skal være et vitenskapelig kraftsenter på høyt internasjonalt nivå, som gjennom utvikling og deling

Detaljer

Ski kommunes kommunikasjonsstrategi

Ski kommunes kommunikasjonsstrategi Ski kommunes kommunikasjonsstrategi 1. Kommunikasjonsutfordringer Å bruke kommunikasjon strategisk, betyr i Ski kommune (SK) at vi tar hensyn til at beslutninger og handlinger skal kommuniseres i alle

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

Søknadsnr. 2015-0116 Søknadsår 2015 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Montering av glassgulv og lys i Edvardsjakt på Koboltgruvene

Søknadsnr. 2015-0116 Søknadsår 2015 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Montering av glassgulv og lys i Edvardsjakt på Koboltgruvene Søknad Søknadsnr. 2015-0116 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Montering av glassgulv og lys i Edvardsjakt på Koboltgruvene Kort b eskrivelse

Detaljer

Handlingsplan

Handlingsplan SAK TIL STYRINGSGRUPPEN Handlingsplan 2017-2020 Saksnummer 17/2017 Avsender Senterleder Møtedato 15.06.2017 Bakgrunn for saken Utkast til handlingsplan for E-helseforskning i perioden fram til evaluering

Detaljer

Nasjonalmuseet Strategi 2011 2016

Nasjonalmuseet Strategi 2011 2016 Nasjonalmuseet Strategi 2011 2016 1 Nasjonalmuseet 2011 2016 Overordnet strategi 1 OM NASJONALMUSEET Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design Nasjonalmuseet ble etablert som en stiftelse i 2003 gjennom

Detaljer

Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen

Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen 1. Forholdet til samarbeidspartnere styrke og videreutvikle samhandlingen med og være

Detaljer

Vurderingskriterier for ledelses- og nettverksprosjektet av Nasjonalt senter for digitalt liv

Vurderingskriterier for ledelses- og nettverksprosjektet av Nasjonalt senter for digitalt liv Vurderingskriterier for ledelses- og nettverksprosjektet av Nasjonalt senter for digitalt liv Alle vurderingskriteriene blir evaluert av eksterne eksperter. 1. Relevans for digitalt liv satsingen En vurdering

Detaljer

Sikkert og bevisst! Norsk Hermetikkmusum Stavanger 4. Februar 2015

Sikkert og bevisst! Norsk Hermetikkmusum Stavanger 4. Februar 2015 Sikkert og bevisst! Norsk Hermetikkmusum Stavanger 4. Februar 2015 Sikring: Strategier, virkemidler og ansvar. Ingrid Louise Flatval Seniorrådgiver, museumsseksjonen Plansje logoar Kulturrådet og museumssektoren

Detaljer

Handlingsplan 2015. Visjon. Fokus. Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring.

Handlingsplan 2015. Visjon. Fokus. Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring. Visjon Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring. Fokus Hovedmålet for årets handlingsplan er samhandling, samordning og forutsigbarhet. Den

Detaljer

Norsk Teknisk Museum Informasjonsbrosjyre

Norsk Teknisk Museum Informasjonsbrosjyre Norsk Teknisk Museum Informasjonsbrosjyre Velkommen! Norsk Teknisk Museum er nasjonalmuseet for teknologi, industri, vitenskap og medisin. Museet holder interessante og lærerike utstillinger, aktiviteter

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

Saksframlegg. Konsolidering av museene i Sør-Trøndelag - Trondheim kommunes rolle i den videre prosessen Arkivsaksnr.: 03/10900

Saksframlegg. Konsolidering av museene i Sør-Trøndelag - Trondheim kommunes rolle i den videre prosessen Arkivsaksnr.: 03/10900 Saksframlegg Konsolidering av museene i Sør-Trøndelag - Trondheim kommunes rolle i den videre prosessen Arkivsaksnr.: 03/10900 Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet tar saken om konsolidering av

Detaljer

GOD KULTURMINNEFORVALTNING - BÆREKRAFTIG VERDISKAPING!

GOD KULTURMINNEFORVALTNING - BÆREKRAFTIG VERDISKAPING! H A N D L I N G S P R O G R A M 2014-2015 (tiltak som krever i kursiv) 1.1 1. Kulturarven som ressurs Kulturarven skal være grunnlag for bærekraftig verdiskaping og utvikling av samfunns- og næringsliv.

Detaljer

Driftsavtale mellom Vest-Agder-museet IKS og Stiftelsen Hestmanden

Driftsavtale mellom Vest-Agder-museet IKS og Stiftelsen Hestmanden Driftsavtale mellom Vest-Agder-museet IKS og Stiftelsen Hestmanden 1. Innledning Den vedtatte Stortingsmelding nr. 22 (1999-2000) Kjelder til kunnskap og oppleving (ABMmeldingen) setter krav til en forpliktende

Detaljer

Årsrapport 2008 Vitensenterprogrammet/VITEN (2007-09)

Årsrapport 2008 Vitensenterprogrammet/VITEN (2007-09) Årsrapport 2008 Vitensenterprogrammet/VITEN (2007-09) Året 2008 Oppnådde resultater og viktige hendelser i 2008: 1. Besøkstallene for de regionale vitensentrene har i 2008 økt med vel 100.000 til 520.000

Detaljer

DIGITALISERING FORMER SAMFUNNET

DIGITALISERING FORMER SAMFUNNET DIGITALISERING FORMER SAMFUNNET STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN 3 INNLEDNING Denne digitaliseringsstrategien skal støtte opp om og utdype Universitetet i Bergens (UiB)

Detaljer

Tematikk og prioriteringer

Tematikk og prioriteringer Strategi 2011-2014 Tematikk og prioriteringer FNs arbeid for fred og sikkerhet, menneskerettigheter og utvikling er FN-sambandets satsningsområder. I den neste fireårsperioden vil FN-sambandet prioritere:

Detaljer

Strategi 2020. Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020

Strategi 2020. Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020 Strategi 2020 Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020 STRATEGI 2020 Strategi 2020 Norsk Orientering har som mål at 1 % av Norges befolkning i 2020 skal være medlemmer av klubber tilsluttet Norges Orienteringsforbund.

Detaljer

Hvordan sette mål for arbeidet med samlingsforvaltning?

Hvordan sette mål for arbeidet med samlingsforvaltning? Hvordan sette mål for arbeidet med samlingsforvaltning? Seminar seksjon for museumsledelse Trondheim 8. september 2010 Tove Wefald Pedersen, Norsk Folkemuseum www.norskfolkemuseum.no www.digitaltmuseum.no

Detaljer

DIGITALISERING FORMER SAMFUNNET

DIGITALISERING FORMER SAMFUNNET DIGITALISERING FORMER SAMFUNNET STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN INNLEDNING 3 UiB I ET DIGITALISERT SAMFUNN 4 OVERORDNEDE MÅL FOR DIGITALISERING VED UiB 6 FEM STRATEGIER FOR DIGITALISERING

Detaljer

NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet

NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt av rektor 20.12.2016 1 Innhold NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet... 3 Visjon... 3 3 hovedmål... 3 Hovedmål 1 NTNU skal bidra til samfunnsutvikling,

Detaljer

Opplysninger om søker

Opplysninger om søker Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema for museumsprogrammer 2015 Referanse 1005507 Innsendt 05.05.2015 21:02:23 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Norsk industriarbeidermuseum Institusjonens

Detaljer

1 Kunnskapsdepartementet

1 Kunnskapsdepartementet 1 Kunnskapsdepartementet Status: Det går bra, men vi har større ambisjoner Det er et potensial for å heve kvaliteten ytterligere, og for å skape noen flere forskningsmiljøer i internasjonal toppklasse

Detaljer

17617 F-sak 070/2017 K-sak 063/2017

17617 F-sak 070/2017 K-sak 063/2017 Rødøy kommune Saksdokument Side 1 17617 F-sak 070/2017 K-sak 063/2017 Saksbehandler: Kitt Grønningsæter Sakens hjemmelsgrunnlag: Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja STRATEGIPLAN REISELIV SALTEN

Detaljer

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet 2010-2012 Vedtatt av fondsstyret 10.08.10 1. Sentrale føringer Kommunikasjonsplanen bygger på sentrale føringer og Oslofjordfondets handlingsplan. Oslofjordfondet

Detaljer

Strategi for Norsk Ornitologisk Forening 2014-2019. Vedtatt på NOFs årsmøte 26. april 2014

Strategi for Norsk Ornitologisk Forening 2014-2019. Vedtatt på NOFs årsmøte 26. april 2014 Strategi for Norsk Ornitologisk Forening 2014-2019 Vedtatt på NOFs årsmøte 26. april 2014 Strategi for Norsk Ornitologisk Forening 2014-2019 Vedtatt på NOFs årsmøte 26. april 2014 Innledning Denne strategien

Detaljer

Finnmarksbibliotekene (Ref #bccd70d2)

Finnmarksbibliotekene (Ref #bccd70d2) Finnmarksbibliotekene (Ref #bccd70d2) Søknadssum: 1 200 000 Varighet: Treårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass og arena for offentlig samtale og debatt Tjenesteutvikling Opplysninger

Detaljer

Davvi Siida AS Naturen er vår kultur Din guide til samiske opplevelser i Sápmi

Davvi Siida AS Naturen er vår kultur Din guide til samiske opplevelser i Sápmi Dato: 26.01.17 Deanu gielda 9845 TANA SØKNAD OM MARKEDSFØRINGSTILSKUDD Davvi Siida AS Naturen er vår kultur Din guide til samiske opplevelser i Sápmi Vi vil med dette søke om kr 25 000,- tilskudd til markedsføring

Detaljer

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse Innsendt :11:40

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse Innsendt :11:40 Skjemainformasjon Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse 490521 Innsendt 14.10.2011 15:11:40 Opplysninger om søker Søker på organisasjonen Verdensarvsenter for

Detaljer

Samlingsforvaltning i statistikken

Samlingsforvaltning i statistikken Samlingsforvaltning i statistikken Oslo 12.11.2014 Bård Bie-Larsen, seniorrådgiver Seksjon for museumsutvikling bard.bie-larsen@kulturrad.no Forvaltningen Den F-en det er enkelst å tallfeste? Tilskuddsbrevet:

Detaljer

Strategi for Norsk Ornitologisk Forening 2014-2019. Sentralstyrets forslag til NOFs årsmøte 26. april 2014

Strategi for Norsk Ornitologisk Forening 2014-2019. Sentralstyrets forslag til NOFs årsmøte 26. april 2014 Strategi for Norsk Ornitologisk Forening 2014-2019 Sentralstyrets forslag til NOFs årsmøte 26. april 2014 Strategi for Norsk Ornitologisk Forening 2014-2019 Sentralstyrets forslag til NOFs årsmøte 26.

Detaljer

vi forteller din historie

vi forteller din historie vi forteller din historie gode kollega Vest-Agder-museet har lange og stolte tradisjoner helt tilbake til begynnelsen av 1900-tallet. Hver dag besøkes vi fortsatt av forventningsfulle gjester, og stadig

Detaljer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Ny viten ny praksis Visjon og slagord Visjon Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Slagord Ny viten ny praksis Våre verdier

Detaljer

Strategi og eksempler ved UiO

Strategi og eksempler ved UiO Kobling mellom forskning og høyere utdanning i internasjonaliseringsarbeidet Strategi og eksempler ved UiO Bjørn Haugstad, Forskningsdirektør UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende

Detaljer

ØKONOMISK VERDISKAPING MED GRUNNLAG I KULTURMINNER OG KULTURMILJØER MARIANNE HOLMESLAND, RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING

ØKONOMISK VERDISKAPING MED GRUNNLAG I KULTURMINNER OG KULTURMILJØER MARIANNE HOLMESLAND, RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING ØKONOMISK VERDISKAPING MED GRUNNLAG I KULTURMINNER OG KULTURMILJØER MARIANNE HOLMESLAND, RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING OM UTREDNINGEN Formålet med utredningen var: å avdekke hvilke forhold som fremmer

Detaljer

FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2020 UTKAST

FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2020 UTKAST FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2020 UTKAST Pr januar 2016 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Bakgrunn for strategiarbeidet... 3 Om Filmkraft Rogaland... 3 Vår visjon...

Detaljer