Sparebanken Vest første kvartal 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sparebanken Vest første kvartal 2010"

Transkript

1 Sparebanken Vest første kvartal 2010 Hovedtrekk Sterk resultatvekst i første kvartal resultat før skatt 206 (30) mkr Vekst i nominell rentenetto; forbedring i finansielle instrumenter, moderate nedskrivninger på lån og lave kostnader Engangseffekter både i første og andre kvartal Vellykket emisjon refinansierer fondsobligasjon fra Statens Finansfond Høy aktivitet og inntektsvekst i bankens datterselskaper og tilknyttede selskaper God likviditet og kapitaldekning Hovedtall Driftsresultat før nedskrivninger og skatt Første kvartal 2010 Fjerde kvartal Tredje kvartal Andre kvartal Første kvartal 222 mkr 213 mkr 249 mkr 219 mkr 89 mkr Resultat før skatt 206 mkr 148 mkr 156 mkr 166 mkr 30 mkr Resultat/utvannet resultat pr egenkapitalbevis 3.53 kr 2.80 kr 3.06 kr 3.19 kr 0.08 kr Rentenetto 1.54 % 1.58 % 1.52 % 1.69 % 1.53 % Regnskapsmessig /inntektsrelasjon Egenkapitalavkastning annualisert kostnads- (ROE) 53.0 % 59.3 % 52.2 % 57.3 % 76.9 % 12.2 % 10.0 % 10.6 % 11.6% 0.2 % Finansieringsgrad ultimo 54.0 % 54.5 % 54.6 % 56.9 % 52.8 % Likviditetsindikator ultimo % % % % % Kjernekapitaldekning ultimo 10.3 % 10.6 % 8.4 % 8.6 % 8.6 % Kapitaldekning ultimo 11.5 % 11.8 % 9.9 % 10.2 % 10.2 % Kjernekapitaldekning ultimo (Basel II fullt implementert) Kapitaldekning ultimo (Basel II fullt implementert) 11.9 % 11.8 % 9.5 % 9.9 % 9.2 % 13.2 % 13.2 % 11.0 % 11.5 % 10.7 % Sparebanken Vest (SVEG) Delårsrapport 1/2010 ikke revidert Side 1 av 23

2 Videre vekst for bankens strategiske knoppskyting Sparebanken Vest gjorde et viktig veivalg ved å tre ut av SpareBank 1 Alliansen i Den underliggende strategiske føringen var å sikre Vestlandet en uavhengig bank med sterk, regional forankring også i fremtiden. Siden uttreden av alliansen har banken arbeidet systematisk med å styrke bankens distribusjonsnett, utvikle nye produkter, styrke produktbredden og videreutvikle kompetansen. Satsingen representerer en langsiktig og robust strategi, og har også fått viktige, strukturelle konsekvenser for banken. Sammen med tretten andre frittstående sparebanker har Sparebanken Vest de siste tre årene utviklet selskapene Frende Livsforsikring, Frende Skadeforsikring, Norne Securities og Verd Boligkreditt. Eierbankene, fra Sør Øst Norge til Helgeland representerer samlet betydelig distribusjonskraft, kundemasse og kompetanse og har til sammen en forvaltningskapital på 220 milliarder kroner, 165 kontorer og kunder. var første hele driftsår for Frende Forsikring. Allerede nå tegner fremtidsutsiktene godt for virksomheten. Både Frende Liv og Frende Skade rapporterer sterk vekst i porteføljen. Samlet hadde selskapene ved årsskiftet en forvaltningskapital på 1,2 milliarder kroner og vel 100 ansatte. Sparebanken Vest har 44,7 % eierandel i Frende Forsikring. Historisk har fire store forsikringsselskaper dominert det norske markedet og samlet hatt nærmere 90 % markedsandel i Norge. I løpet av få år har det blitt vesentlig enklere for kundene å skifte forsikringsselskap. Statistikk fra Finansnæringens Fellesorganisasjon viser at de mindre selskapene stadig tar markedsandeler. Frende Skadeforsikring har hatt størst vekst på skadeforsikringer i privatmarkedet gjennom de siste kvartalene. Gjennom sparebankenes distribusjonsapparat har Frende Skadeforsikring bygget opp en kundeportefølje på privatkunder og har pr en samlet premiebestand på 430 millioner kroner. Satsingen viser at bankassuranse er den mest effektive måten forsikring kan treffe markedet på. Finansiering og forsikring hører naturlig sammen og bankene representerer sammen en annen distribusjonskraft og produktbredde enn det tradisjonelle forsikringsselskaper gjør. Frende Skadeforsikring har blitt tatt godt i mot i markedet. Prisene oppfattes som meget konkurransedyktige og kom best ut i Dagbladets forsikringsbørs i fjor. Også Frende Liv har betydelig fremgang i personrisikodekninger og avtaler med bedrifter er gledelige tall etter knappe to år i markedet. Alt tyder på at den positive trenden vil fortsette også i år. Utviklingen for Frende Livsforsikring ligger foran delmålene for satsingen. Sammen med de andre sparebankene i Frendenettverket og Fondsfinans, landets eldste meglerhus, har Sparebanken Vest etablert Norne Securities, et fullservice verdipapirforetak med hovedkontor i Bergen. Sparebanken Vest har 42 % eierandel i Norne Securities. Det er gledelig å konstatere at veksten fortsetter i selskapet. Norne har nå det største miljøet i Norge utenfor Oslo innenfor aksjemegling og corporate finance. Ved utgangen av 1. kvartal har Norne ca kunder og 20 ansatte. Omsetningen innenfor aksjehandel og netthandel øker med 20 % fra 4. kvartal til 1. kvartal Videre er oppdragsmengden innen Corporate Finance økende. For Sparebanken Vest er forretningsutvikling et sentralt satsingsområde også i årene som kommer. Det tette samarbeidet i nettverket rundt Frende Forsikring har allerede resultert i nye utviklingsprosjekter, hvor det neste forventes lansert i løpet av første halvår Sparebanken Vest (SVEG) Delårsrapport 1/2010 ikke revidert Side 2 av 23

3 Delårsrapport 1/2010 Sterk resultatvekst i første kvartal Med et resultat før skatt på 206 (30) mkr har Sparebanken Vest en solid resultatfremgang i første kvartal. 1 Q Q Kvartalsvis 3 Q 2 Q 1 Q Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Netto banktjenester Inntekter av eierinteresser i tilknyttede selskaper (18) (9) (12) (10) (11) Netto gevinst/(tap) finansielle instrumenter (46) Andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter Netto driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Resultat før nedskrivninger og skatt Nedskrivninger på utlån og tap på garantier Resultat før skatt Resultatforbedringen sammenlignet med første kvartal i fjor skyldes god vekst i rentenettoen, vesentlig bedre nettoresultat for finansielle instrumenter, lavere nedskrivninger på utlån og garantier samt ekstraordinært lave driftskostnader som følge av engangseffekter ved implementering av nytt AFP-regelverk på 62 mkr. Annualisert egenkapitalavkastning er i første kvartal 12.2 (0.24) %. Resultatført kredittspreadvirkning fra verdivurderingen av bankens fastrentegjeld og fastrenteutlån på 16 mkr påvirker egenkapitalavkastningen positivt med om lag 1.3 %- poeng. Nominell rentenetto er i kvartalet 372 (341) mkr. Rentenettoen utgjør 1.54 (1.53) % p.a. av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Rentenettoen i forrige kvartal var 1.58 %. Rentenivået (3 måneders Nibor) har i første kvartal vært svakt stigende i forhold til fjerde kvartal. Banken har i kvartalet ikke gjennomført generelle reprisinger som påvirker perioderesultatet. Målt mot bankens gjennomsnittlige finansieringskostnad i pengemarkedet viser innskuddsmarginene marginal økning og utlånsmarginene marginal reduksjon. Rentemarginen er uendret fra fjerde kvartal i fjor. Underliggende nettoinntjening fra banktjenester er tilfredsstillende. Inntjeningen fra økt salg av Frendes forsikringsprodukter er fortsatt meget tilfredsstillende. En kald og lang vinter har gitt noe økte forsikringsutbetalinger fra Frende Skade. Dette kommer til uttrykk i inntektene fra bankens eierinteresser i tilknyttede selskaper. Inntjeningen fra alternative spareformer er i vekst, men er i sum påvirket av avtakende inntektsføring fra tidligere års salg av garanterte spareprodukter. Den lange og snørike vinteren har også medført tidsforskyvninger i omsetningen av boliger. Forskyvningene medfører noe lavere eiendomsmeglerprovisjon i kvartalet enn normalt. Nettoinntjeningen fra finansielle instrumenter er i kvartalet 14 (- 46) mkr. Sparebanken Vest vurderer fastrenteutlån til kunder og fastrentegjeld til markedsverdi. FVO-prinsippet innebærer at det i tillegg til endringer i rentenivå også resultatføres verdiendringer som følge av endret kredittspread. Resultateffekt finansielle instrumenter Netto gevinst/(tap) på finansielle instrumenter Ytterligere spesifikasjoner av netto andre driftsinntekter er vist i note 4. Driftskostnadene i første kvartal utgjør 250 (296) mkr. Kvartalets kostnader er lave. Dette skyldes hovedsakelig at det i kvartalet er tilbakeført 62 mkr som implementeringseffekt av nytt AFP-lovverk. Det er kostnadsført 18 mkr som resultatbonus etter bankens etablerte ordninger for bankens medarbeidere. Korrigert for disse virkningene er ordinære kostnader i kvartalet på 294 mkr. Den regnskapsmessige kostnads-/inntektsrelasjon er i første kvartal 53.0 (76.9) %. Konsernet har i kvartalsskiftet 823 (837) årsverk. Overtatt virksomhet i Sauda ultimo representerer 12 årsverk. Til tross for betydelig organisk vekst - bl.a. i Rogaland er antall årsverk redusert med 26 eksklusiv overtatt virksomhet i Sauda. Kostnadene er ytterligere spesifisert i note 5. Nedskrivninger på utlån og tap på garantier er 16 (59) mkr. Det vises til kapittelet om risiko- og kapitalforhold samt til notene 6, 8, 9 og 10 som også omfatter utviklingen i betalingsmislighold. Innskudds- og utlånsutviklingen Innskuddene er 45.3 (40.6) mrd kr. Fordelingen mellom personkunder og bedriftskunder er 26.2 (25.4) og 19.1 (15.2) mrd kr. Innskuddsveksten siste 12 mndr. er 11.6 % fordelt med 25.7 % i bedriftsmarkedet og 3.2 % i personmarkedet. Den relativt moderate veksten i personmarkedet er påvirket av at innskudd knyttet til innfrielse av tidligere års salg av garanterte spareprodukter er redusert. Innskuddsendringene er videre påvirket av lavt rentenivå. Dette sammen med bedrede finansmarkeder stimulerer kundene til i større grad å nedbetale gjeld og til å plassere frie midler i alternative spareformer bl.a. aksjefond. Netto utlån utgjør 84.0 (76.9) mrd kr fordelt med 61.1 (55.8) mrd kr på personkundene og 22.9 (21.1) mrd kr på bedriftskundene. Utlånsveksten siste 12 måneder er 9.2 %. Veksten er fordelt med 9.5 % i personmarkedet og 8.4 % i bedriftsmarkedet. Veksten i personmarkedet skjer i hovedsak på boliglån inklusive BSU-lån. Det vises til notene 11 og 12. Risiko og kapitalforhold Kredittrisiko Risikoprofilen i bankens kredittporteføljer utvikler seg noe bedre i første kvartal enn i foregående kvartaler. I så vel personmarkeds- som bedriftsmarkedsporteføljen er risikoprofilen relativt stabil. Dette er en indikasjon på god porteføljestyring og et noe bedre konjunkturbilde. I første kvartal isolert er netto kredittspreadeffekt resultatført Styret vurderer risikoprofilen i personmarkedsporteføljen som med + 16 (- 70) mkr. lav og i bedriftsmarkedsporteføljen som moderat. Banken har ved utgangen av første kvartal 235 (217) mkr i misligholdte lån (betalingsmislighold over 90 dager) i person- Sparebanken Vest (SVEG) Delårsrapport 1/2010 ikke revidert Side 3 av 23 mkr 1 Q Q Kvartalsvis 3 Q 2 Q 1 Q Utbytte Gevinst/(tap) på sertifikater og obligasjoner Gevinst/(tap) på aksjer Gevinst/(tap) andre finansielle instrumenter Gevinst/(tap) endring kredittspread FVO portefølje Produktmargin, amortisert

4 104 Balanseførte nedskrivninger Nedskrivninger i % av bto utlån markedet, og 177 (170) mkr i bedriftsmarkedet. Utviklingen i misligholdsgrader fremgår i tabell under. Misligholds grader PM 0,38 % 0,36 % 0,38 % 0,42 % 0,39 % 0,37 % BM 0,75 % 0,75 % 1,26 % 1,23 % 0,50 % 0,52 % Totalt 0,48 % 0,47 % 0,63 % 0,65 % 0,42 % 0,41 % Nedskrivningene på utlån og tap på garantier er i første kvartal samlet 16 (57) mkr. Konstaterte tap på utlån og garantier er i første kvartal 19 (9) mkr. Av disse er 11 (1) mkr dekket av tidligere nedskrivninger. Den samlede tapskostnaden utgjør 0.08 (0.31) % p.a. av gjennomsnittlige brutto utlån. Tapsutsatte, ikke misligholdte engasjementer er på 937 (428) mkr mot 904 mkr pr og relaterer seg i hovedsak til engasjement innen konjunkturutsatte næringer. Etterfølgende figur oppsummerer balanseførte nedskrivninger og avsetningsgrad ifht brutto utlån. Konsernets finansieringsstruktur består i tiltakende grad av utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett (OMF). Bytteordningen med Norges Bank har tidligere tilført konsernet 7.3 mrd kr i likviditet, mens 2.8 mrd er solgt i markedet ved utgangen av første kvartal. Etablering av boligkredittselskapet og utstedelse av OMF bidrar til å redusere konsernets likviditetsrisiko gjennom økt tilgjengelighet på finansiering. Lavere finansieringskostnad har dessuten en positiv effekt på konsernets rentenetto. Sparebanken Vest er ratet av Moody s og Fitch Ratings. Bankens rating på langsiktige innlån er A- hos Fitch med stabile fremtidsutsikter og A2 hos Moody s med negative fremtidsutsikter. Obligasjoner utstedt av Sparebanken Vest Boligkreditt AS har AAA rating. Soliditet og egenkapitalbevis Utviklingen i konsernets kapitaldekning/soliditet er vist i etterfølgende figurer: 600 0,60 % 0,63 % 0,62 % ,43 % 0,49 % 0,51 % 0,60 % 0,50 % Kapitaldekning ,29 % 0,24 % 0,23 % 0,22 % 0,21 % 0,28 % Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q ,40 % 0,30 % 0,20 % 0,10 % 0,00 % 10,2 % 11,8 % 11,5 % 10,2 % 9,9 % 1,2 % 1,2 % 1,7 % 1,6 % 1,5 % 8,5 % 8,6 % 8,4 % 10,6 % 10,3 % 1 kv 2 kv 3 kv 4 kv 1 kv 2010 Kjernekapital Tilleggskapital Markedsrisiko og operasjonell risiko Bankens markedsrisiko (renter, valuta, aksjer, kredittspread) er moderat. Endringene fra fjerde kvartal er små, og eksponeringene er innenfor bankens styringsrammer. Bankens styringsrammer for aksjer har på overordnet nivå fokus på samlet eksponering og konsentrasjon i selskaper og næringer. Eksponeringen (eksklusiv datterselskaper og tilknyttede selskaper) er ved utgangen av første i kvartal 768 mkr mot 716 mkr ved utgangen av fjerde kvartal. Endringen skyldes i hovedsak verdiøkning i perioden. Identifikasjon, analyse og oppfølgning av operasjonell risiko adresseres på overordnet nivå gjennom ekspertvurderinger, lederbekreftelser og hendelser. Gjennom årlige prosesser og løpende registrering av hendelser, er det i kvartalet ikke avdekket forhold som påvirker bankens drift negativt. Likviditet og finansiering Individuelle nedskrivninger Gruppenedskrivninger Avsetningsgrad Bankens likviditetsrisiko styres på overordnet nivå ved likviditetsindikator, strukturell likviditet og finansieringsgrad. Konsernets likviditetssituasjon er god. Konsernets beholdning av sertifikater og obligasjoner er ved utgangen av kvartalet ca mrd kr. Konsernets likviditetsindikator er (103.6) %. Finansieringsgraden er stabil gjennom kvartalet, og er ved utgangen av kvartalet 54.0 (52.8) %. Strukturell likviditet er også stabil i kvartalet, og er 12.1 måneder (12.5 måneder). 1,6 % Kapitaldekning - Basel II 10,7 % 11,5 % 11,0 % 1,6 % 1,5 % 9,2 % 9,9 % 9,5 % 13,2 % 13,2 % 1,4 % 1,3 % 11,8 % 11,9 % 1 kv 2 kv 3 kv 4 kv 1 kv 2010 Kjernekapital Tilleggskapital Konsernets kapitaldekning reduseres noe i første kvartal som følge av balansevekst. Medtas 50 % av periodens resultat øker kapitaldekningen med om lag 0.15 % -poeng. Sparebanken Vest viderefører arbeidet med bankens langsiktige finansieringsstrategi. I den forbindelse har styret i møte 20. april 2010 besluttet å foreslå overfor representantskapet å gjennomføre en kapitalforhøyelse av eierandelskapitalen gjennom en rettet egenkapitalbevisemisjon. Emisjonen er gjennomført med et samlet emisjonsproveny på NOK 600 mill. Det arbeides med en påfølgende reparasjons- Sparebanken Vest (SVEG) Delårsrapport 1/2010 ikke revidert Side 4 av 23

5 emisjon mot eksisterende egenkapitalbeviseiere som ikke har deltatt i den rettede emisjonen, på inntil NOK 150 mill. og en ansattemisjon på inntil NOK 30 mill. Tegningskursen er etter foreslått splitt NOK 45 pr. egenkapitalbevis for alle emisjonene. Tegningskurs før splitt er NOK 90. Netto emisjonsproveny anvendes til delvis innfrielse av fondsobligasjoner utstedt til Statens Finansfond på totalt 960 mkr. Transaksjonen medfører ingen endringer i bankens kapitaldekning. Resterende del av fondsobligasjoner til Statens Finansfond er planlagt finansiert ved utstedelse av fondsobligasjoner i det ordinære markedet i løpet av Som en del av dette arbeidet har styret justert bankens utbytteog utdelingspolitikk til: «Sparebanken Vest har som økonomisk mål for sin virksomhet å oppnå resultater som gir konkurransedyktig avkastning på bankens samlede egenkapital. Sparebanken Vests årsoverskudd blir fordelt mellom eierandelskapitalen og grunnfondskapitalen i tråd med eierbrøken. Egenkapitalbeviseiernes andel av resultatet vil bli fordelt mellom utbytte og utjevningsfond. Sparebanken Vest legger til grunn at over tid skal resultatdisponeringen sikre at alle egenkapitaleierne likebehandles, herunder unngå uønskede inn- og utvanningseffekter. Andelen av nettoresultatet som avsettes som utbytte- og gavemidler vil kunne utgjøre inntil 50 %, og vil tilpasses bankens løpende egenkapitalsituasjon.» Virksomheten i datterselskaper og tilsluttede selskaper Eiendomsmegler Vest AS har levert gode resultater også i første kvartal. Selskapet er med en markedsandel på 23 % markedsleder i Hordaland. I Rogaland opprettholdes markedsandelen på 11 %. Selskapets omsetning er påvirket av en lang og snørik vinter; hvilket har medført forskyvning i omsetningen fra første til andre kvartal. Datterselskapet Kyte Næringsmegling har en markedsandel på 30 %. Selskapet har meget god ordretilgang og omsetningen er økende; bl.a. som følge av at kredittmarkedet fungerer bedre enn i fjor. Eiendomsmegler Vest konsern har i første kvartal et resultat før skatt på 4.2 (5.5) mkr. Sparebanken Vest Boligkreditt AS er et heleid selskap som forvalter boliglån som er finansiert ved utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett. Selskapet er et viktig instrument i konsernets likviditetsforvaltning og driftes av morselskapet. I første kvartal har selskapet et resultat før skatt på 23.0 (14.9) mkr. Frende Forsikring (eierandel 44.7 %). Frende Skade har i kvartalsskiftet en premiebestand på 430 mkr fordelt på ca kunder. Siden oppstarten for 18 måneder siden har Sparebanken Vest gjenvunnet 40 % av tidligere forsikringsbestand. Med en vekst på 150 % er Frende blant de selskapene som hadde sterkest vekst i. Med bakgrunn i svært positiv salgsutvikling og porteføljevekst er kapitalbasen i Frende Forsikring styrket med 150 mkr gjennom en emisjon i januar. Verd Boligkreditt AS (eierandel 40 %) er et boligkredittselskap som i tillegg til Sparebanken Vest er eid av åtte selvstendige sparebanker i Frende-samarbeidet. Tillatelse til opprettelse av selskapet ble gitt i november. Haugesund Sparebank har siden årsskiftet vært pilotbank, og fullskaladrift blir gjennomført i løpet av Selskapet vil utstede særskilt sikre obligasjoner i det norske markedet. Selskapet driftes av Sparebanken Vest. Norne Securities AS (eierandel 42 %) har etablert tre forretningsområder; netthandel, aksjemegling og corporate finance. Alle forretningsområder er i vekst og har økende omsetning. gjennom første kvartal. Norne har om lag kunder og 20 ansatte. Andel akkumulert resultat fra tilknyttede selskaper er innarbeidet etter egenkapitalmetoden med - 18 (- 9) mkr. Endret revisjonsordning Sparebanken Vest har i første kvartal vedtatt utkontraktering av bankens internrevisjon. Representantskapet har tildelt PricewaterhouseCoopers oppdraget som ny internrevisor. Samtidig er Deloitte valgt som ekstern revisor. Begge ordningene gjelder fra Utsiktene fremover Nasjonalt og internasjonalt Utviklingen i internasjonal økonomi i 2010 ventes fortsatt å være preget av lav og ujevn vekst hvor de nye fremvoksende økonomiene vil være den dominerende drivkraften. Kortidsstatistikken for USA og Eurosonen styrker oppfatningen om moderat økonomisk innhenting. Høy arbeidsledighet og behov for gjeldskonsolidering legger en demper på både privat forbruk og offentlig etterspørsel. Uroen knyttet til gjeldsituasjonen i Hellas har vært en påminnelse om noen av de utfordringene EU står overfor. Når det gjelder utsiktene for Norge, er bildet fra fjerde kvartal tilnærmet uendret. Utsikter til en noe svakere konjunkturutvikling i Europa og en svak investeringsutvikling i Norge, sammen med en viss avdempning i privat forbruk, vil ventelig føre til en moderat vekst i fastlandsnorge de kommende årene. Norges Banks rentebeslutning i mars om uendret rente og en senkning av rentebanen er en indikasjon på at de økonomiske utsiktene er noe svakere enn ved utgangen av forrige kvartal. Boligprisene har nominelt steget med ca 7.3 % ved utgangen av mars, mens prisene sesongkorrigert har utviklet seg svakt negativt. Lav nybyggingsaktivitet gjennom, lav ledighet og fortsatt utsikter til lav rente bør bidra til opprettholdte boligpriser. Det ventes relativt moderat økning i arbeidsledigheten i En viss usikkerhet er knyttet til verftsindustrien og kraftkrevende industri. Kjerneinflasjonen forventes å ligge godt innenfor målet på 2.5 % både i 2010 og Opprettholdte vekstrater i de nye fremvoksende økonomiene kombinert med produksjonsdisiplin i OPEC vil ventelig fortsatt bidra til et relativt godt balansert oljemarked. Vestlandet Vestlandets næringsstruktur avviker noe fra resten av landet ved at det er en overvekt av olje-/gassrelatert virksomhet, metallproduksjon, verftsindustri, fiskeoppdrett/fiskeri og shipping. Utviklingen i første kvartal viser en oppgang i fastlandseksporten. For Vestlandsregionen, markedsområdet til banken, gir ekspansjon i verdensøkonomien og normalisering av kredittgivningen positive impulser for eksportrettet virksomhet. Opprettholdte oljepriser trekker også i samme retning. Virksomheter knyttet til produksjon av skip og oljeplattformer og deler av underleverandørene til oljeindustrien vil ventelig bære preg av svakere markeder, spesielt for skipsbygging, og økt konkurranse fra lavkostnadsområder. Tildelingen av hovedkontrakten for Goliat-utbyggingen til Korea og boligseksjonskontraktene for Ekofisk til Singapore vitner om dette. Næringsbarometrene for Hordaland/Sogn og Fjordane og Rogaland bekrefter lavere og kortere ordrereserver og hardere konkurranse. Norges Banks regionale nettverk for region sør-vest fra februar i år, bekrefter eksportveksten og bedriftenes positive forventninger fremover. Sparebanken Vest Bankens ambisjoner om styrket markedsposisjon på Vestlandet materialiserer seg ytterligere i første kvartal. Dette vises blant Sparebanken Vest (SVEG) Delårsrapport 1/2010 ikke revidert Side 5 av 23

6 annet gjennom vekst og gjennom bedret kundetilfredshet både på person- og bedriftsmarkedet. Forventningene til den økonomiske utvikling ventes å virke positivt for kvalitet og risiko i store deler av bankens portefølje. Størst usikkerhet er knyttet til eksportrettet industri, verft og deler av underleverandørene til oljeindustrien. Med unntak for positive engangsforhold (AFP) og moderate nedskrivninger er konsernets resultater for første kvartal 2010 i hovedsak i tråd med styrets forventninger. Engangsforhold vil også påvirke resultatet for andre kvartal. Det er ventet at fusjonen mellom Nordito AS og PBS-Holding AS vil synliggjøre verdier ved at urealiserte gevinster resultatføres. Resultateffekten vil være i størrelsesorden 100 mkr. Tapsutviklingen følger konjunkturbildet. Da utfallsrommet er usikkert, opprettholder styret tidligere gitte tapsestimater for resten av året. Nye regler knyttet til kapital og likviditet (Basel III) kan sette bankenes rentenetto under ytterligere press i Dette vil være betinget av omfang og tidspunkt for implementering. Styret forventer fortsatt at bankens egenkapitalavkastning i 2010 vil ligge på nivå med eller noe bedre. Bergen, den 27. april 2010 I styret for Sparebanken Vest Trygve Bruvik Anne Kverneland Bogsnes Jan O. Yttredal Styrets leder Styrets nestleder Marit Solberg Richard Rettedal Øyvind A. Langedal Arve Havnerås Gerd Kjellaug Berge Tone Mattsson Stein Klakegg Adm. direktør Sparebanken Vest (SVEG) Delårsrapport 1/2010 ikke revidert Side 6 av 23

7 Resultatregnskap konsern Noter Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Inntekter av eierinteresser i tilknyttede selskaper Netto gevinst/(tap) finansielle instrumenter Andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter Netto driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Resultat før nedskrivninger og skattekostnad Nedskrivninger på utlån og tap på garantier Resultat før skattekostnad Skattekostnad Resultat for perioden Majoritetsandel av periodens resultat Minoritetsandel av periodens resultat Egenkapitalbevisenes andel av resultat delt på antall egenkapitalbevis 3,53 0,08 9,06 Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis 3,53 0,08 9,06 Utvidet resultatregnskap Resultat for perioden Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg Totalresultat for perioden Majoritetsandel av periodens totalresultat Minoritetsandel av periodens totalresultat Sparebanken Vest (SVEG) Delårsrapport 1/2010 ikke revidert Side 7 av 23

8 Balanse konsern Noter 31/ / /12-09 Eiendeler Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Netto utlån 7, Aksjer til virkelig verdi over resultatet Sertifikater og obligasjoner Aksjer tilgjengelig for salg Finansielle derivater Eierinteresser i tilknyttede selskaper Utsatt skattefordel Øvrige immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Forskuddsbetalte kostnader Kundemidler innskuddspensjonsavtaler Andre eiendeler Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Finansielle derivater Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Andre avsetninger for forpliktelser Betalbar skatt Ansvarlig lånekapital Annen gjeld Sum gjeld Egenkapitalbevis Egne egenkapitalbevis Overkursfond Utjevningsfond Sum eierandelskapital Grunnfondskapital Gavefond Kompensasjonsfond Sum grunnfondskapital Fond for urealiserte gevinster Annen egenkapital Minoritetsinteresser Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital Sparebanken Vest (SVEG) Delårsrapport 1/2010 ikke revidert Side 8 av 23

9 Kontantstrømoppstilling konsern Kontantstrømmer vedrørende driften Renteinnbetalinger, provisjonsinnbetalinger og gebyrer fra kunder Renteutbetalinger, provisjonsutbetalinger og gebyrer til kunder Innbetalinger på tidligere avskrevne fordringer Netto ut-/innbetalinger av nedbetalingslån til kunder Endring i benyttede rammekreditter Netto inn-/utbetalinger av innskudd fra kunder Utbetalinger til andre leverandører for varer og tjenester Utbetalinger til ansatte, pensjonsinnretninger, arbeidsgiveravgift, skattetrekk m.v Utbetalinger av skatter og offentlige avgifter Innbetalinger ved salg av verdipapirer for kortsiktige handelsformål Utbetalinger ved kjøp av verdipapirer for kortsiktige handelsformål Netto kontantstrøm vedrørende driften Kontantstrømmer vedrørende investeringsaktivitet Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak Innbetalinger fra andre verdipapirer med kort løpetid Utbetalinger for kjøp av andre verdipapirer med kort løpetid Innbetalinger ved salg av verdipapirer, eiendommer m.v Utbetalinger ved kjøp av verdipapirer, eiendommer m.v Innbetalinger ved salg av driftsmidler m.v Utbetalinger ved kjøp av driftsmidler m.v Netto kontanteffekt ved overtakelse av Sauda Netto kontantstrøm vedrørende investeringsaktivitet Kontantstrømmer vedrørende finasieringsaktivitet Netto ut-/innbetalinger på utlån til og fordringer på andre finansinstitusjoner Netto inn-/utbetalinger av innskudd fra Norges Bank og andre finansinstitusjoner Innbetalinger av ansvarlig lånekapital Utbetalinger ved ansvarlig lånekapital Innbetalinger knyttet til obligasjonsgjeld Utbetalinger knyttet til obligasjonsgjeld Utbetalinger av utbytte / Gaver almennyttige formål Netto kontantstrømmer vedrørende finansieringsaktivitet Netto kontantstrøm for perioden Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt Sparebanken Vest (SVEG) Delårsrapport 1/2010 ikke revidert Side 9 av 23

Sparebanken Vest. Hovedtrekk. Hovedtall. Andre kvartal og første halvår 2011

Sparebanken Vest. Hovedtrekk. Hovedtall. Andre kvartal og første halvår 2011 Sparebanken Vest Andre kvartal og første halvår 2011 Hovedtrekk Hovedtall God fremgang i ordinær drift og sammenlignbart resultat Andre inntekter og resultatbidrag fra produktselskapene øker Høy aktivitet

Detaljer

Meget godt resultat bygget på solid drift

Meget godt resultat bygget på solid drift Side 1 Meget godt resultat bygget på solid drift 3. kvartal 2010 Resultat før skatt: 386 mill kr (503 mill kr) Egenkapitalavkastning etter skatt 14,3 % (25,2 %) Nedskrivning på utlån: 43 mill kr (85 mill

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015 Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015 Hovedtall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Endring i egenkapital... 15 Kontantstrømoppstilling... 16 Noter til regnskapet... 17-27 Note

Detaljer

Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013

Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013 Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 4. kv. 13 3. kv. 13 2. kv. 13 1. kv. 13 4. kv. 12 3. kv. 12

Detaljer

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011 Halvårsrapport 2. kvartal 2011 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 2. kv. 11 1. kv. 11 4. kv. 10 3. kv. 10 2. kv. 10 1. kv. 10 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank Konsernet Urevidert 1

SpareBank 1 SR-Bank Konsernet Urevidert 1 SpareBank 1 SR-Bank et Urevidert 1 Kvartalsregnskap 4. kvartal 2014 Hovedtall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Endring i egenkapital... 15 Kontantstrømoppstilling... 16

Detaljer

delårsrapport 4. kvartal urevidert

delårsrapport 4. kvartal urevidert 12 delårsrapport 4. kvartal urevidert 2 4. KVARTAL 2012 Innhold 3 Hovedtall konsern 4 Kvartalsrapport fra styret 11 Finansregnskapet 11 Resultat 12 Balanse 13 Egenkapitaloppstilling 15 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Helgeland Sparebank Regnskap hittil i år og 4. kvartal 2014

Helgeland Sparebank Regnskap hittil i år og 4. kvartal 2014 0 Helgeland Sparebank Regnskap hittil i år og 4. kvartal 2014 Generell informasjon Helgeland Sparebank driver tradisjonell bank- og finansieringsvirksomhet. Banken har 15 kontorer i 13 kommuner på Helgeland

Detaljer

Side Styrets beretning Hovedtall

Side Styrets beretning Hovedtall Kvartalsregnskap Side Styrets beretning Hovedtall 3 11 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16-26 Resultat fra kvartalsregnskapene Kontaktinformasjon

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 2. kvartal 2015

Innholdsfortegnelse. 2. kvartal 2015 Innholdsfortegnelse Hovedtall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 17 Balanse... 19 Kontantstrømoppstilling... 20 Endring i egenkapital... 21 Egenkapitalbevisbrøk... 24 Resultater fra kvartalsregnskapene...

Detaljer

Andre kvartal og første halvår 2010. Konsernet Sparebanken Vest. Adm. direktør Stein Klakegg 19. august 2010

Andre kvartal og første halvår 2010. Konsernet Sparebanken Vest. Adm. direktør Stein Klakegg 19. august 2010 Andre kvartal og første halvår 2010 Konsernet Sparebanken Vest Adm. direktør Stein Klakegg 19. august 2010 1 Vestlandets ledende finanshus Engasjert og selvstendig bank for privatpersoner og næringsliv

Detaljer

Delårsregnskap 4. kvartal-foreløpig årsregnskap 2014

Delårsregnskap 4. kvartal-foreløpig årsregnskap 2014 Delårsregnskap 4. kvartal-foreløpig årsregnskap 2014 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 4. kv. 14 3. kv. 14 2. kv. 14 1. kv. 14 4. kv. 13 3. kv. 13

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2007

Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Meget godt resultat - høy inntektsvekst resultat før skatt: 948 mill kr (769 mill kr). Egenkapitalavkastning etter skatt: 20,6 % (20,6 %). Inntektsvekst: 22,1 % (4,2 %)

Detaljer

Innholdsfortegnelse. s.1 Administrerende banksjefs kommentar. STYRETS ÅRSBERETNING s. 2 Innledning s. 6 Redegjørelse for årsregnskapet

Innholdsfortegnelse. s.1 Administrerende banksjefs kommentar. STYRETS ÅRSBERETNING s. 2 Innledning s. 6 Redegjørelse for årsregnskapet Årsrapport 2009 Innholdsfortegnelse s.1 Administrerende banksjefs kommentar STYRETS ÅRSBERETNING s. 2 Innledning s. 6 Redegjørelse for årsregnskapet REGNSKAP s. 17 Resultatregnskap s. 18 Balanse s. 19

Detaljer

delårsrapport 2. k va r ta l urevidert

delårsrapport 2. k va r ta l urevidert delårsrapport 2. k va r ta l urevidert 14 2 2. KVARTAL 2014 Innhold 3 Hovedtall konsern 4 Kvartalsberetning fra styret Finansregnskapet konsern 7 Resultat konsern 8 Balanse konsern 9 Egenkapitaloppstilling

Detaljer

Kvartalsrapport. Regnskap 1. kvartal 2015. www.snn.no

Kvartalsrapport. Regnskap 1. kvartal 2015. www.snn.no Kvartalsrapport Regnskap 1. kvartal 2015 www.snn.no Rapport 1. kvartal 2015 konsern (Tall i parentes er for samme periode 2014) Hovedtrekk: Resultat før skatt: 356 mill kroner (473 mill kroner etter innteksføring

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 34

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 34 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 1 Kvartalsrapport 2 Resultatregnskap 12 Balanse... 13 Endringer i egenkapitalen 14 Eierbrøk. 14 Kontantstrømanalyse... 15 Resultater fra kvartalsregnskapene... 16 Noter 1

Detaljer

Sparebanken Vest Boligkreditt AS

Sparebanken Vest Boligkreditt AS EIENDOMSMEGLER VEST FRENDE FORSIKRING NORNE SECURITIES brage finans KYTE NÆRINGSMEGLING Sparebanken Vest Boligkreditt AS Årsrapport 2010 Innhold Om Sparebanken Vest Boligkreditt AS 3 Årsberetning 2010

Detaljer

Banksjefens kommentar 3. Styrets Beretning 2013 4. Resultat og Balanse 15. Egenkapitaloppstilling 17. Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19

Banksjefens kommentar 3. Styrets Beretning 2013 4. Resultat og Balanse 15. Egenkapitaloppstilling 17. Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19 Årsberetning 2013 1 Innhold Banksjefens kommentar 3 Styrets Beretning 2013 4 Resultat og Balanse 15 Egenkapitaloppstilling 17 Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19 Eierstyring og selskapsledelse 2013 (Corporate

Detaljer

RappoRt. 3. kvartal. BN Bank ASA

RappoRt. 3. kvartal. BN Bank ASA RappoRt 3. kvartal 2009 BN Bank ASA innhold Styrets beretning...4 Nøkkeltall konsern... 11 Resultatregnskap konsern... 12 Balanse konsern... 13 Endring i egenkapital konsern...14 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

EIENDOMSMEGLER VEST NÆRINGSMEGLING. Årsrapport 2011

EIENDOMSMEGLER VEST NÆRINGSMEGLING. Årsrapport 2011 EIENDOMSMEGLER VEST FRENDE FORSIKRING NORNE SECURITIES BRAGE FINANS KYTE NÆRINGSMEGLING Årsrapport 2011 Sparebanken Vest skal ta posisjonen som det ledende finanshuset på Vestlandet. Miljø: Sparebanken

Detaljer

delårsrapport 4. k va r ta l urevidert

delårsrapport 4. k va r ta l urevidert delårsrapport 4. k va r ta l urevidert 4 4. KVARTAL 4 Innhold 3 Hovedtall konsern 4 Kvartalsberetning fra styret Finansregnskapet konsern Resultat konsern Balanse konsern 9 Egenkapitaloppstilling konsern

Detaljer

Innholdsfortegnelse. s.1 Administrerende banksjefs kommentar. STYRETS ÅRSBERETNING s. 3 Innledning s. 6 Redegjørelse for årsregnskapet

Innholdsfortegnelse. s.1 Administrerende banksjefs kommentar. STYRETS ÅRSBERETNING s. 3 Innledning s. 6 Redegjørelse for årsregnskapet Årsrapport 2008 Innholdsfortegnelse s.1 Administrerende banksjefs kommentar STYRETS ÅRSBERETNING s. 3 Innledning s. 6 Redegjørelse for årsregnskapet REGNSKAP s. 18 Resultatregnskap s. 19 Balanse s. 20

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2005. Delårsrapport 4. kvartal

Foreløpig årsregnskap 2005. Delårsrapport 4. kvartal Foreløpig årsregnskap 2005 Delårsrapport 4. kvartal Konsernet - hovedtall IFRS IFRS NRS NRS Mill. kroner 2005 2004 2004 2003 Resultat Resultat etter skattekostnad 267 219 217 180 Resultat før skattekostnad

Detaljer

urevidert delårsrapport 1. kvartal

urevidert delårsrapport 1. kvartal urevidert delårsrapport 1. kvartal 2015 Hovedtall konsern Resultat 1. kv. 2015 1. kv. 2014 2014 Mill. kroner I prosent Mill. kroner I prosent Mill. kroner I prosent Netto renteinntekter 273 1,93 269 1,98

Detaljer

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2010 Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa Hovedtrekk fjerde kvartal 2010 Økt innskuddsdekning Økt kundevekst Bankens virksomhet

Detaljer

Side. Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29

Side. Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29 ÅRSRAPPORT 2009-1 - Innhold Side Nøkkeltall 2 Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 12 Noter 13 Revisors beretning 28 Beretning fra kontrollkomiteen 29 Tillitsvalgte

Detaljer

Dette prospektet utgjør ikke et tilbud om å selge, tegne eller kjøpe egenkapitalbevis eller andre verdipapirer NOTERINGSPROSPEKT

Dette prospektet utgjør ikke et tilbud om å selge, tegne eller kjøpe egenkapitalbevis eller andre verdipapirer NOTERINGSPROSPEKT Dette prospektet utgjør ikke et tilbud om å selge, tegne eller kjøpe egenkapitalbevis eller andre verdipapirer NOTERINGSPROSPEKT PROSPEKTET ER UTARBEIDET I FORBINDELSE MED NOTERING AV 9 022 310 EGENKAPITALBEVIS

Detaljer

Dela rsregnskap 2. kvartal 2015

Dela rsregnskap 2. kvartal 2015 Dela rsregnskap 2. kvartal 2015 HOVEDTALL MELHUS SPAREBANK Beløp i tusen kroner og i % av midlere forvaltning Resultat 30.06.2015 30.06.2014 2014 Renteinntekter 122.213 3,67 % 136.031 4,32 % 271.989 4,19

Detaljer

Delårsrapport SpareBank 1 Telemark. 3. kvartal 2013

Delårsrapport SpareBank 1 Telemark. 3. kvartal 2013 Delårsrapport SpareBank 1 Telemark 3. kvartal 2013 Kvartalsrapport for tredje kvartal 2013 (urevidert) Hovedtall Driftsresultat før tap og skatt: 166,0 mkr (143,6 mkr) Netto renteinntekter: 213,9 mkr (231,0

Detaljer