Sparebanken Vest første kvartal 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sparebanken Vest første kvartal 2010"

Transkript

1 Sparebanken Vest første kvartal 2010 Hovedtrekk Sterk resultatvekst i første kvartal resultat før skatt 206 (30) mkr Vekst i nominell rentenetto; forbedring i finansielle instrumenter, moderate nedskrivninger på lån og lave kostnader Engangseffekter både i første og andre kvartal Vellykket emisjon refinansierer fondsobligasjon fra Statens Finansfond Høy aktivitet og inntektsvekst i bankens datterselskaper og tilknyttede selskaper God likviditet og kapitaldekning Hovedtall Driftsresultat før nedskrivninger og skatt Første kvartal 2010 Fjerde kvartal Tredje kvartal Andre kvartal Første kvartal 222 mkr 213 mkr 249 mkr 219 mkr 89 mkr Resultat før skatt 206 mkr 148 mkr 156 mkr 166 mkr 30 mkr Resultat/utvannet resultat pr egenkapitalbevis 3.53 kr 2.80 kr 3.06 kr 3.19 kr 0.08 kr Rentenetto 1.54 % 1.58 % 1.52 % 1.69 % 1.53 % Regnskapsmessig /inntektsrelasjon Egenkapitalavkastning annualisert kostnads- (ROE) 53.0 % 59.3 % 52.2 % 57.3 % 76.9 % 12.2 % 10.0 % 10.6 % 11.6% 0.2 % Finansieringsgrad ultimo 54.0 % 54.5 % 54.6 % 56.9 % 52.8 % Likviditetsindikator ultimo % % % % % Kjernekapitaldekning ultimo 10.3 % 10.6 % 8.4 % 8.6 % 8.6 % Kapitaldekning ultimo 11.5 % 11.8 % 9.9 % 10.2 % 10.2 % Kjernekapitaldekning ultimo (Basel II fullt implementert) Kapitaldekning ultimo (Basel II fullt implementert) 11.9 % 11.8 % 9.5 % 9.9 % 9.2 % 13.2 % 13.2 % 11.0 % 11.5 % 10.7 % Sparebanken Vest (SVEG) Delårsrapport 1/2010 ikke revidert Side 1 av 23

2 Videre vekst for bankens strategiske knoppskyting Sparebanken Vest gjorde et viktig veivalg ved å tre ut av SpareBank 1 Alliansen i Den underliggende strategiske føringen var å sikre Vestlandet en uavhengig bank med sterk, regional forankring også i fremtiden. Siden uttreden av alliansen har banken arbeidet systematisk med å styrke bankens distribusjonsnett, utvikle nye produkter, styrke produktbredden og videreutvikle kompetansen. Satsingen representerer en langsiktig og robust strategi, og har også fått viktige, strukturelle konsekvenser for banken. Sammen med tretten andre frittstående sparebanker har Sparebanken Vest de siste tre årene utviklet selskapene Frende Livsforsikring, Frende Skadeforsikring, Norne Securities og Verd Boligkreditt. Eierbankene, fra Sør Øst Norge til Helgeland representerer samlet betydelig distribusjonskraft, kundemasse og kompetanse og har til sammen en forvaltningskapital på 220 milliarder kroner, 165 kontorer og kunder. var første hele driftsår for Frende Forsikring. Allerede nå tegner fremtidsutsiktene godt for virksomheten. Både Frende Liv og Frende Skade rapporterer sterk vekst i porteføljen. Samlet hadde selskapene ved årsskiftet en forvaltningskapital på 1,2 milliarder kroner og vel 100 ansatte. Sparebanken Vest har 44,7 % eierandel i Frende Forsikring. Historisk har fire store forsikringsselskaper dominert det norske markedet og samlet hatt nærmere 90 % markedsandel i Norge. I løpet av få år har det blitt vesentlig enklere for kundene å skifte forsikringsselskap. Statistikk fra Finansnæringens Fellesorganisasjon viser at de mindre selskapene stadig tar markedsandeler. Frende Skadeforsikring har hatt størst vekst på skadeforsikringer i privatmarkedet gjennom de siste kvartalene. Gjennom sparebankenes distribusjonsapparat har Frende Skadeforsikring bygget opp en kundeportefølje på privatkunder og har pr en samlet premiebestand på 430 millioner kroner. Satsingen viser at bankassuranse er den mest effektive måten forsikring kan treffe markedet på. Finansiering og forsikring hører naturlig sammen og bankene representerer sammen en annen distribusjonskraft og produktbredde enn det tradisjonelle forsikringsselskaper gjør. Frende Skadeforsikring har blitt tatt godt i mot i markedet. Prisene oppfattes som meget konkurransedyktige og kom best ut i Dagbladets forsikringsbørs i fjor. Også Frende Liv har betydelig fremgang i personrisikodekninger og avtaler med bedrifter er gledelige tall etter knappe to år i markedet. Alt tyder på at den positive trenden vil fortsette også i år. Utviklingen for Frende Livsforsikring ligger foran delmålene for satsingen. Sammen med de andre sparebankene i Frendenettverket og Fondsfinans, landets eldste meglerhus, har Sparebanken Vest etablert Norne Securities, et fullservice verdipapirforetak med hovedkontor i Bergen. Sparebanken Vest har 42 % eierandel i Norne Securities. Det er gledelig å konstatere at veksten fortsetter i selskapet. Norne har nå det største miljøet i Norge utenfor Oslo innenfor aksjemegling og corporate finance. Ved utgangen av 1. kvartal har Norne ca kunder og 20 ansatte. Omsetningen innenfor aksjehandel og netthandel øker med 20 % fra 4. kvartal til 1. kvartal Videre er oppdragsmengden innen Corporate Finance økende. For Sparebanken Vest er forretningsutvikling et sentralt satsingsområde også i årene som kommer. Det tette samarbeidet i nettverket rundt Frende Forsikring har allerede resultert i nye utviklingsprosjekter, hvor det neste forventes lansert i løpet av første halvår Sparebanken Vest (SVEG) Delårsrapport 1/2010 ikke revidert Side 2 av 23

3 Delårsrapport 1/2010 Sterk resultatvekst i første kvartal Med et resultat før skatt på 206 (30) mkr har Sparebanken Vest en solid resultatfremgang i første kvartal. 1 Q Q Kvartalsvis 3 Q 2 Q 1 Q Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Netto banktjenester Inntekter av eierinteresser i tilknyttede selskaper (18) (9) (12) (10) (11) Netto gevinst/(tap) finansielle instrumenter (46) Andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter Netto driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Resultat før nedskrivninger og skatt Nedskrivninger på utlån og tap på garantier Resultat før skatt Resultatforbedringen sammenlignet med første kvartal i fjor skyldes god vekst i rentenettoen, vesentlig bedre nettoresultat for finansielle instrumenter, lavere nedskrivninger på utlån og garantier samt ekstraordinært lave driftskostnader som følge av engangseffekter ved implementering av nytt AFP-regelverk på 62 mkr. Annualisert egenkapitalavkastning er i første kvartal 12.2 (0.24) %. Resultatført kredittspreadvirkning fra verdivurderingen av bankens fastrentegjeld og fastrenteutlån på 16 mkr påvirker egenkapitalavkastningen positivt med om lag 1.3 %- poeng. Nominell rentenetto er i kvartalet 372 (341) mkr. Rentenettoen utgjør 1.54 (1.53) % p.a. av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Rentenettoen i forrige kvartal var 1.58 %. Rentenivået (3 måneders Nibor) har i første kvartal vært svakt stigende i forhold til fjerde kvartal. Banken har i kvartalet ikke gjennomført generelle reprisinger som påvirker perioderesultatet. Målt mot bankens gjennomsnittlige finansieringskostnad i pengemarkedet viser innskuddsmarginene marginal økning og utlånsmarginene marginal reduksjon. Rentemarginen er uendret fra fjerde kvartal i fjor. Underliggende nettoinntjening fra banktjenester er tilfredsstillende. Inntjeningen fra økt salg av Frendes forsikringsprodukter er fortsatt meget tilfredsstillende. En kald og lang vinter har gitt noe økte forsikringsutbetalinger fra Frende Skade. Dette kommer til uttrykk i inntektene fra bankens eierinteresser i tilknyttede selskaper. Inntjeningen fra alternative spareformer er i vekst, men er i sum påvirket av avtakende inntektsføring fra tidligere års salg av garanterte spareprodukter. Den lange og snørike vinteren har også medført tidsforskyvninger i omsetningen av boliger. Forskyvningene medfører noe lavere eiendomsmeglerprovisjon i kvartalet enn normalt. Nettoinntjeningen fra finansielle instrumenter er i kvartalet 14 (- 46) mkr. Sparebanken Vest vurderer fastrenteutlån til kunder og fastrentegjeld til markedsverdi. FVO-prinsippet innebærer at det i tillegg til endringer i rentenivå også resultatføres verdiendringer som følge av endret kredittspread. Resultateffekt finansielle instrumenter Netto gevinst/(tap) på finansielle instrumenter Ytterligere spesifikasjoner av netto andre driftsinntekter er vist i note 4. Driftskostnadene i første kvartal utgjør 250 (296) mkr. Kvartalets kostnader er lave. Dette skyldes hovedsakelig at det i kvartalet er tilbakeført 62 mkr som implementeringseffekt av nytt AFP-lovverk. Det er kostnadsført 18 mkr som resultatbonus etter bankens etablerte ordninger for bankens medarbeidere. Korrigert for disse virkningene er ordinære kostnader i kvartalet på 294 mkr. Den regnskapsmessige kostnads-/inntektsrelasjon er i første kvartal 53.0 (76.9) %. Konsernet har i kvartalsskiftet 823 (837) årsverk. Overtatt virksomhet i Sauda ultimo representerer 12 årsverk. Til tross for betydelig organisk vekst - bl.a. i Rogaland er antall årsverk redusert med 26 eksklusiv overtatt virksomhet i Sauda. Kostnadene er ytterligere spesifisert i note 5. Nedskrivninger på utlån og tap på garantier er 16 (59) mkr. Det vises til kapittelet om risiko- og kapitalforhold samt til notene 6, 8, 9 og 10 som også omfatter utviklingen i betalingsmislighold. Innskudds- og utlånsutviklingen Innskuddene er 45.3 (40.6) mrd kr. Fordelingen mellom personkunder og bedriftskunder er 26.2 (25.4) og 19.1 (15.2) mrd kr. Innskuddsveksten siste 12 mndr. er 11.6 % fordelt med 25.7 % i bedriftsmarkedet og 3.2 % i personmarkedet. Den relativt moderate veksten i personmarkedet er påvirket av at innskudd knyttet til innfrielse av tidligere års salg av garanterte spareprodukter er redusert. Innskuddsendringene er videre påvirket av lavt rentenivå. Dette sammen med bedrede finansmarkeder stimulerer kundene til i større grad å nedbetale gjeld og til å plassere frie midler i alternative spareformer bl.a. aksjefond. Netto utlån utgjør 84.0 (76.9) mrd kr fordelt med 61.1 (55.8) mrd kr på personkundene og 22.9 (21.1) mrd kr på bedriftskundene. Utlånsveksten siste 12 måneder er 9.2 %. Veksten er fordelt med 9.5 % i personmarkedet og 8.4 % i bedriftsmarkedet. Veksten i personmarkedet skjer i hovedsak på boliglån inklusive BSU-lån. Det vises til notene 11 og 12. Risiko og kapitalforhold Kredittrisiko Risikoprofilen i bankens kredittporteføljer utvikler seg noe bedre i første kvartal enn i foregående kvartaler. I så vel personmarkeds- som bedriftsmarkedsporteføljen er risikoprofilen relativt stabil. Dette er en indikasjon på god porteføljestyring og et noe bedre konjunkturbilde. I første kvartal isolert er netto kredittspreadeffekt resultatført Styret vurderer risikoprofilen i personmarkedsporteføljen som med + 16 (- 70) mkr. lav og i bedriftsmarkedsporteføljen som moderat. Banken har ved utgangen av første kvartal 235 (217) mkr i misligholdte lån (betalingsmislighold over 90 dager) i person- Sparebanken Vest (SVEG) Delårsrapport 1/2010 ikke revidert Side 3 av 23 mkr 1 Q Q Kvartalsvis 3 Q 2 Q 1 Q Utbytte Gevinst/(tap) på sertifikater og obligasjoner Gevinst/(tap) på aksjer Gevinst/(tap) andre finansielle instrumenter Gevinst/(tap) endring kredittspread FVO portefølje Produktmargin, amortisert

4 104 Balanseførte nedskrivninger Nedskrivninger i % av bto utlån markedet, og 177 (170) mkr i bedriftsmarkedet. Utviklingen i misligholdsgrader fremgår i tabell under. Misligholds grader PM 0,38 % 0,36 % 0,38 % 0,42 % 0,39 % 0,37 % BM 0,75 % 0,75 % 1,26 % 1,23 % 0,50 % 0,52 % Totalt 0,48 % 0,47 % 0,63 % 0,65 % 0,42 % 0,41 % Nedskrivningene på utlån og tap på garantier er i første kvartal samlet 16 (57) mkr. Konstaterte tap på utlån og garantier er i første kvartal 19 (9) mkr. Av disse er 11 (1) mkr dekket av tidligere nedskrivninger. Den samlede tapskostnaden utgjør 0.08 (0.31) % p.a. av gjennomsnittlige brutto utlån. Tapsutsatte, ikke misligholdte engasjementer er på 937 (428) mkr mot 904 mkr pr og relaterer seg i hovedsak til engasjement innen konjunkturutsatte næringer. Etterfølgende figur oppsummerer balanseførte nedskrivninger og avsetningsgrad ifht brutto utlån. Konsernets finansieringsstruktur består i tiltakende grad av utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett (OMF). Bytteordningen med Norges Bank har tidligere tilført konsernet 7.3 mrd kr i likviditet, mens 2.8 mrd er solgt i markedet ved utgangen av første kvartal. Etablering av boligkredittselskapet og utstedelse av OMF bidrar til å redusere konsernets likviditetsrisiko gjennom økt tilgjengelighet på finansiering. Lavere finansieringskostnad har dessuten en positiv effekt på konsernets rentenetto. Sparebanken Vest er ratet av Moody s og Fitch Ratings. Bankens rating på langsiktige innlån er A- hos Fitch med stabile fremtidsutsikter og A2 hos Moody s med negative fremtidsutsikter. Obligasjoner utstedt av Sparebanken Vest Boligkreditt AS har AAA rating. Soliditet og egenkapitalbevis Utviklingen i konsernets kapitaldekning/soliditet er vist i etterfølgende figurer: 600 0,60 % 0,63 % 0,62 % ,43 % 0,49 % 0,51 % 0,60 % 0,50 % Kapitaldekning ,29 % 0,24 % 0,23 % 0,22 % 0,21 % 0,28 % Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q ,40 % 0,30 % 0,20 % 0,10 % 0,00 % 10,2 % 11,8 % 11,5 % 10,2 % 9,9 % 1,2 % 1,2 % 1,7 % 1,6 % 1,5 % 8,5 % 8,6 % 8,4 % 10,6 % 10,3 % 1 kv 2 kv 3 kv 4 kv 1 kv 2010 Kjernekapital Tilleggskapital Markedsrisiko og operasjonell risiko Bankens markedsrisiko (renter, valuta, aksjer, kredittspread) er moderat. Endringene fra fjerde kvartal er små, og eksponeringene er innenfor bankens styringsrammer. Bankens styringsrammer for aksjer har på overordnet nivå fokus på samlet eksponering og konsentrasjon i selskaper og næringer. Eksponeringen (eksklusiv datterselskaper og tilknyttede selskaper) er ved utgangen av første i kvartal 768 mkr mot 716 mkr ved utgangen av fjerde kvartal. Endringen skyldes i hovedsak verdiøkning i perioden. Identifikasjon, analyse og oppfølgning av operasjonell risiko adresseres på overordnet nivå gjennom ekspertvurderinger, lederbekreftelser og hendelser. Gjennom årlige prosesser og løpende registrering av hendelser, er det i kvartalet ikke avdekket forhold som påvirker bankens drift negativt. Likviditet og finansiering Individuelle nedskrivninger Gruppenedskrivninger Avsetningsgrad Bankens likviditetsrisiko styres på overordnet nivå ved likviditetsindikator, strukturell likviditet og finansieringsgrad. Konsernets likviditetssituasjon er god. Konsernets beholdning av sertifikater og obligasjoner er ved utgangen av kvartalet ca mrd kr. Konsernets likviditetsindikator er (103.6) %. Finansieringsgraden er stabil gjennom kvartalet, og er ved utgangen av kvartalet 54.0 (52.8) %. Strukturell likviditet er også stabil i kvartalet, og er 12.1 måneder (12.5 måneder). 1,6 % Kapitaldekning - Basel II 10,7 % 11,5 % 11,0 % 1,6 % 1,5 % 9,2 % 9,9 % 9,5 % 13,2 % 13,2 % 1,4 % 1,3 % 11,8 % 11,9 % 1 kv 2 kv 3 kv 4 kv 1 kv 2010 Kjernekapital Tilleggskapital Konsernets kapitaldekning reduseres noe i første kvartal som følge av balansevekst. Medtas 50 % av periodens resultat øker kapitaldekningen med om lag 0.15 % -poeng. Sparebanken Vest viderefører arbeidet med bankens langsiktige finansieringsstrategi. I den forbindelse har styret i møte 20. april 2010 besluttet å foreslå overfor representantskapet å gjennomføre en kapitalforhøyelse av eierandelskapitalen gjennom en rettet egenkapitalbevisemisjon. Emisjonen er gjennomført med et samlet emisjonsproveny på NOK 600 mill. Det arbeides med en påfølgende reparasjons- Sparebanken Vest (SVEG) Delårsrapport 1/2010 ikke revidert Side 4 av 23

5 emisjon mot eksisterende egenkapitalbeviseiere som ikke har deltatt i den rettede emisjonen, på inntil NOK 150 mill. og en ansattemisjon på inntil NOK 30 mill. Tegningskursen er etter foreslått splitt NOK 45 pr. egenkapitalbevis for alle emisjonene. Tegningskurs før splitt er NOK 90. Netto emisjonsproveny anvendes til delvis innfrielse av fondsobligasjoner utstedt til Statens Finansfond på totalt 960 mkr. Transaksjonen medfører ingen endringer i bankens kapitaldekning. Resterende del av fondsobligasjoner til Statens Finansfond er planlagt finansiert ved utstedelse av fondsobligasjoner i det ordinære markedet i løpet av Som en del av dette arbeidet har styret justert bankens utbytteog utdelingspolitikk til: «Sparebanken Vest har som økonomisk mål for sin virksomhet å oppnå resultater som gir konkurransedyktig avkastning på bankens samlede egenkapital. Sparebanken Vests årsoverskudd blir fordelt mellom eierandelskapitalen og grunnfondskapitalen i tråd med eierbrøken. Egenkapitalbeviseiernes andel av resultatet vil bli fordelt mellom utbytte og utjevningsfond. Sparebanken Vest legger til grunn at over tid skal resultatdisponeringen sikre at alle egenkapitaleierne likebehandles, herunder unngå uønskede inn- og utvanningseffekter. Andelen av nettoresultatet som avsettes som utbytte- og gavemidler vil kunne utgjøre inntil 50 %, og vil tilpasses bankens løpende egenkapitalsituasjon.» Virksomheten i datterselskaper og tilsluttede selskaper Eiendomsmegler Vest AS har levert gode resultater også i første kvartal. Selskapet er med en markedsandel på 23 % markedsleder i Hordaland. I Rogaland opprettholdes markedsandelen på 11 %. Selskapets omsetning er påvirket av en lang og snørik vinter; hvilket har medført forskyvning i omsetningen fra første til andre kvartal. Datterselskapet Kyte Næringsmegling har en markedsandel på 30 %. Selskapet har meget god ordretilgang og omsetningen er økende; bl.a. som følge av at kredittmarkedet fungerer bedre enn i fjor. Eiendomsmegler Vest konsern har i første kvartal et resultat før skatt på 4.2 (5.5) mkr. Sparebanken Vest Boligkreditt AS er et heleid selskap som forvalter boliglån som er finansiert ved utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett. Selskapet er et viktig instrument i konsernets likviditetsforvaltning og driftes av morselskapet. I første kvartal har selskapet et resultat før skatt på 23.0 (14.9) mkr. Frende Forsikring (eierandel 44.7 %). Frende Skade har i kvartalsskiftet en premiebestand på 430 mkr fordelt på ca kunder. Siden oppstarten for 18 måneder siden har Sparebanken Vest gjenvunnet 40 % av tidligere forsikringsbestand. Med en vekst på 150 % er Frende blant de selskapene som hadde sterkest vekst i. Med bakgrunn i svært positiv salgsutvikling og porteføljevekst er kapitalbasen i Frende Forsikring styrket med 150 mkr gjennom en emisjon i januar. Verd Boligkreditt AS (eierandel 40 %) er et boligkredittselskap som i tillegg til Sparebanken Vest er eid av åtte selvstendige sparebanker i Frende-samarbeidet. Tillatelse til opprettelse av selskapet ble gitt i november. Haugesund Sparebank har siden årsskiftet vært pilotbank, og fullskaladrift blir gjennomført i løpet av Selskapet vil utstede særskilt sikre obligasjoner i det norske markedet. Selskapet driftes av Sparebanken Vest. Norne Securities AS (eierandel 42 %) har etablert tre forretningsområder; netthandel, aksjemegling og corporate finance. Alle forretningsområder er i vekst og har økende omsetning. gjennom første kvartal. Norne har om lag kunder og 20 ansatte. Andel akkumulert resultat fra tilknyttede selskaper er innarbeidet etter egenkapitalmetoden med - 18 (- 9) mkr. Endret revisjonsordning Sparebanken Vest har i første kvartal vedtatt utkontraktering av bankens internrevisjon. Representantskapet har tildelt PricewaterhouseCoopers oppdraget som ny internrevisor. Samtidig er Deloitte valgt som ekstern revisor. Begge ordningene gjelder fra Utsiktene fremover Nasjonalt og internasjonalt Utviklingen i internasjonal økonomi i 2010 ventes fortsatt å være preget av lav og ujevn vekst hvor de nye fremvoksende økonomiene vil være den dominerende drivkraften. Kortidsstatistikken for USA og Eurosonen styrker oppfatningen om moderat økonomisk innhenting. Høy arbeidsledighet og behov for gjeldskonsolidering legger en demper på både privat forbruk og offentlig etterspørsel. Uroen knyttet til gjeldsituasjonen i Hellas har vært en påminnelse om noen av de utfordringene EU står overfor. Når det gjelder utsiktene for Norge, er bildet fra fjerde kvartal tilnærmet uendret. Utsikter til en noe svakere konjunkturutvikling i Europa og en svak investeringsutvikling i Norge, sammen med en viss avdempning i privat forbruk, vil ventelig føre til en moderat vekst i fastlandsnorge de kommende årene. Norges Banks rentebeslutning i mars om uendret rente og en senkning av rentebanen er en indikasjon på at de økonomiske utsiktene er noe svakere enn ved utgangen av forrige kvartal. Boligprisene har nominelt steget med ca 7.3 % ved utgangen av mars, mens prisene sesongkorrigert har utviklet seg svakt negativt. Lav nybyggingsaktivitet gjennom, lav ledighet og fortsatt utsikter til lav rente bør bidra til opprettholdte boligpriser. Det ventes relativt moderat økning i arbeidsledigheten i En viss usikkerhet er knyttet til verftsindustrien og kraftkrevende industri. Kjerneinflasjonen forventes å ligge godt innenfor målet på 2.5 % både i 2010 og Opprettholdte vekstrater i de nye fremvoksende økonomiene kombinert med produksjonsdisiplin i OPEC vil ventelig fortsatt bidra til et relativt godt balansert oljemarked. Vestlandet Vestlandets næringsstruktur avviker noe fra resten av landet ved at det er en overvekt av olje-/gassrelatert virksomhet, metallproduksjon, verftsindustri, fiskeoppdrett/fiskeri og shipping. Utviklingen i første kvartal viser en oppgang i fastlandseksporten. For Vestlandsregionen, markedsområdet til banken, gir ekspansjon i verdensøkonomien og normalisering av kredittgivningen positive impulser for eksportrettet virksomhet. Opprettholdte oljepriser trekker også i samme retning. Virksomheter knyttet til produksjon av skip og oljeplattformer og deler av underleverandørene til oljeindustrien vil ventelig bære preg av svakere markeder, spesielt for skipsbygging, og økt konkurranse fra lavkostnadsområder. Tildelingen av hovedkontrakten for Goliat-utbyggingen til Korea og boligseksjonskontraktene for Ekofisk til Singapore vitner om dette. Næringsbarometrene for Hordaland/Sogn og Fjordane og Rogaland bekrefter lavere og kortere ordrereserver og hardere konkurranse. Norges Banks regionale nettverk for region sør-vest fra februar i år, bekrefter eksportveksten og bedriftenes positive forventninger fremover. Sparebanken Vest Bankens ambisjoner om styrket markedsposisjon på Vestlandet materialiserer seg ytterligere i første kvartal. Dette vises blant Sparebanken Vest (SVEG) Delårsrapport 1/2010 ikke revidert Side 5 av 23

6 annet gjennom vekst og gjennom bedret kundetilfredshet både på person- og bedriftsmarkedet. Forventningene til den økonomiske utvikling ventes å virke positivt for kvalitet og risiko i store deler av bankens portefølje. Størst usikkerhet er knyttet til eksportrettet industri, verft og deler av underleverandørene til oljeindustrien. Med unntak for positive engangsforhold (AFP) og moderate nedskrivninger er konsernets resultater for første kvartal 2010 i hovedsak i tråd med styrets forventninger. Engangsforhold vil også påvirke resultatet for andre kvartal. Det er ventet at fusjonen mellom Nordito AS og PBS-Holding AS vil synliggjøre verdier ved at urealiserte gevinster resultatføres. Resultateffekten vil være i størrelsesorden 100 mkr. Tapsutviklingen følger konjunkturbildet. Da utfallsrommet er usikkert, opprettholder styret tidligere gitte tapsestimater for resten av året. Nye regler knyttet til kapital og likviditet (Basel III) kan sette bankenes rentenetto under ytterligere press i Dette vil være betinget av omfang og tidspunkt for implementering. Styret forventer fortsatt at bankens egenkapitalavkastning i 2010 vil ligge på nivå med eller noe bedre. Bergen, den 27. april 2010 I styret for Sparebanken Vest Trygve Bruvik Anne Kverneland Bogsnes Jan O. Yttredal Styrets leder Styrets nestleder Marit Solberg Richard Rettedal Øyvind A. Langedal Arve Havnerås Gerd Kjellaug Berge Tone Mattsson Stein Klakegg Adm. direktør Sparebanken Vest (SVEG) Delårsrapport 1/2010 ikke revidert Side 6 av 23

7 Resultatregnskap konsern Noter Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Inntekter av eierinteresser i tilknyttede selskaper Netto gevinst/(tap) finansielle instrumenter Andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter Netto driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Resultat før nedskrivninger og skattekostnad Nedskrivninger på utlån og tap på garantier Resultat før skattekostnad Skattekostnad Resultat for perioden Majoritetsandel av periodens resultat Minoritetsandel av periodens resultat Egenkapitalbevisenes andel av resultat delt på antall egenkapitalbevis 3,53 0,08 9,06 Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis 3,53 0,08 9,06 Utvidet resultatregnskap Resultat for perioden Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg Totalresultat for perioden Majoritetsandel av periodens totalresultat Minoritetsandel av periodens totalresultat Sparebanken Vest (SVEG) Delårsrapport 1/2010 ikke revidert Side 7 av 23

8 Balanse konsern Noter 31/ / /12-09 Eiendeler Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Netto utlån 7, Aksjer til virkelig verdi over resultatet Sertifikater og obligasjoner Aksjer tilgjengelig for salg Finansielle derivater Eierinteresser i tilknyttede selskaper Utsatt skattefordel Øvrige immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Forskuddsbetalte kostnader Kundemidler innskuddspensjonsavtaler Andre eiendeler Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Finansielle derivater Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Andre avsetninger for forpliktelser Betalbar skatt Ansvarlig lånekapital Annen gjeld Sum gjeld Egenkapitalbevis Egne egenkapitalbevis Overkursfond Utjevningsfond Sum eierandelskapital Grunnfondskapital Gavefond Kompensasjonsfond Sum grunnfondskapital Fond for urealiserte gevinster Annen egenkapital Minoritetsinteresser Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital Sparebanken Vest (SVEG) Delårsrapport 1/2010 ikke revidert Side 8 av 23

9 Kontantstrømoppstilling konsern Kontantstrømmer vedrørende driften Renteinnbetalinger, provisjonsinnbetalinger og gebyrer fra kunder Renteutbetalinger, provisjonsutbetalinger og gebyrer til kunder Innbetalinger på tidligere avskrevne fordringer Netto ut-/innbetalinger av nedbetalingslån til kunder Endring i benyttede rammekreditter Netto inn-/utbetalinger av innskudd fra kunder Utbetalinger til andre leverandører for varer og tjenester Utbetalinger til ansatte, pensjonsinnretninger, arbeidsgiveravgift, skattetrekk m.v Utbetalinger av skatter og offentlige avgifter Innbetalinger ved salg av verdipapirer for kortsiktige handelsformål Utbetalinger ved kjøp av verdipapirer for kortsiktige handelsformål Netto kontantstrøm vedrørende driften Kontantstrømmer vedrørende investeringsaktivitet Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak Innbetalinger fra andre verdipapirer med kort løpetid Utbetalinger for kjøp av andre verdipapirer med kort løpetid Innbetalinger ved salg av verdipapirer, eiendommer m.v Utbetalinger ved kjøp av verdipapirer, eiendommer m.v Innbetalinger ved salg av driftsmidler m.v Utbetalinger ved kjøp av driftsmidler m.v Netto kontanteffekt ved overtakelse av Sauda Netto kontantstrøm vedrørende investeringsaktivitet Kontantstrømmer vedrørende finasieringsaktivitet Netto ut-/innbetalinger på utlån til og fordringer på andre finansinstitusjoner Netto inn-/utbetalinger av innskudd fra Norges Bank og andre finansinstitusjoner Innbetalinger av ansvarlig lånekapital Utbetalinger ved ansvarlig lånekapital Innbetalinger knyttet til obligasjonsgjeld Utbetalinger knyttet til obligasjonsgjeld Utbetalinger av utbytte / Gaver almennyttige formål Netto kontantstrømmer vedrørende finansieringsaktivitet Netto kontantstrøm for perioden Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt Sparebanken Vest (SVEG) Delårsrapport 1/2010 ikke revidert Side 9 av 23

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader

Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Resultatregnskap Ikke revidert Noter Renteinntekter og lignende inntekter 110.974 62.197 Rentekostnader og lignende kostnader 90.396 48.641 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 2 20.577 13.556 Provisjonsinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Sparebanken Vest Boligkreditt AS

Sparebanken Vest Boligkreditt AS EIENDOMSMEGLER VEST FRENDE FORSIKRING NORNE SECURITIES BRAGE FINANS KYTE NÆRINGSMEGLING Sparebanken Vest Boligkreditt AS Kvartalsrapport Q3 2012 Resultatregnskap Noter 01/01-12 30/09-12 01/01-11 30/09-11

Detaljer

Sparebanken Vest Boligkreditt AS

Sparebanken Vest Boligkreditt AS EIENDOMSMEGLER VEST FRENDE FORSIKRING NORNE SECURITIES BRAGE FINANS KYTE NÆRINGSMEGLING Sparebanken Vest Boligkreditt AS Kvartalsrapport Q2 2012 Resultatregnskap Noter 01/01-12 30/06-12 01/01-11 30/06-11

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Sparebanken Vest Boligkreditt AS

Sparebanken Vest Boligkreditt AS EIENDOMSMEGLER VEST FRENDE FORSIKRING NORNE SECURITIES BRAGE FINANS KYTE NÆRINGSMEGLING Sparebanken Vest Boligkreditt AS Kvartalsrapport Q1 2012 Resultatregnskap Noter 31/3-12 31/3-11 31/12-11 Renteinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 7,049 mill. mot NOK

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT

SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT KVARTALSRAPPORT Q1 2015 Resultatregnskap Noter - 31/03-15 - 31/03-14 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 448 518 477 933 1 914 945 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Resultatregnskap 01.01-30.06 2. kvartal 03.07-31.12 Noter 2010 2010 2009 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 638 370 243 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

RESULTAT BALANSE - EIENDELER BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal 3.

RESULTAT BALANSE - EIENDELER BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal 3. RESULTAT 3. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 23.572 22.378 69.498 65.691 88.571 Rentekostnader og lignende kostnader 7.528 7.257 22.436 24.141 31.749

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

Sparebanken Vest Boligkreditt AS

Sparebanken Vest Boligkreditt AS EIENDOMSMEGLER VEST FRENDE FORSIKRING NORNE SECURITIES BRAGE FINANS KYTE NÆRINGSMEGLING Sparebanken Vest Boligkreditt AS Kvartalsrapport Q1 2011 Resultatregnskap Noter 31/3-11 31/3-10 31/12-10 Renteinntekter

Detaljer

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.654 2.054 3.433 Renteinntekter og lignende

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 28,342 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2017

Delårsrapport 2. kvartal 2017 Delårsrapport 2. kvartal 2017 Morbank 2. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 23 997 21 397 46 643 43 365 87 792 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport pr. 30.9.2014 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og urolige markeder, i tillegg

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

Rapport 3. kvartal 2017

Rapport 3. kvartal 2017 Rapport 3. kvartal 2017 NØKKELTALL Nøkkeltall er annualisert der annet ikke er spesifisert Resultat Kostnader i % av inntekter justert for VP 68,3 % 74,0 % 73,2 % Kostnadsvekst siste 12 mnd 9,6 % 2,4

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2010 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2010 et driftsresultat før skatt på NOK 14,045 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2013

Delårsrapport 1. kvartal 2013 Delårsrapport 1. kvartal 2013 Resultat For 1. kvartal så er bankens resultat før tap på 3,8 mill. Dette er 2,7 mill. lavere enn samme periode i fjor. Andre tall pr 1. kvartal er listet under. Rentenetto

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 6,60 mill. kr, mot 6,57 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er inntektsført på tidligere tapsførte utlån og garantier 4.000 kr mot tapsføring på 62.000

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Side 1 Kvartalsrapport pr. 30.9.2013 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2017

Delårsrapport 1. kvartal 2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017 Regnskap Morbank 1. Kvartal 1. Kvartal Året Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 22 646 21 969 87 792 Rentekostnader og lignende kostnader 9 067 10

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Resultatregnskap 01.01-30.09 3. kvartal 03.07-31.12 Noter 2010 2010 2009 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2.054 1.416 243 Renteinntekter og lignende

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT

SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT KVARTALSRAPPORT Q1 2014 Resultatregnskap Noter - 31/03-14 - 31/03-13 2013 Renteinntekter og lignende inntekter 477 933 377 615 1 659 093 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hjartdal og Gransherad Sparebank Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 22,9 mill før skatt pr. 30.09.14. Etter skatt ble resultatet kr 17,3

Detaljer

Hovedtall konsern. 1. kvartal 2008

Hovedtall konsern. 1. kvartal 2008 1. kvartal 2008 Hovedtall konsern Resultat 31.03.08 31.03.07 2007 % av gj.sn. % av gj.sn. % av gj.sn. mill. kr. forv. kap. mill. kr. forv. kap. mill. kr. forv. kap. Renteinntekter 500 6,61% 323 4,89% 1

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal isolert 2. Kvartal. Året

RESULTATREGNSKAP. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal isolert 2. Kvartal. Året RESULTATREGNSKAP isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 20.961 25.245 42.992 50.049 98.774 Rentekostnader og lignende kostnader 9.988 14.159 21.862 28.120 54.558

Detaljer

RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015

RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resultat- og Balanseregnskap med noter for 3. kvartal 2015 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Hovedpunkter pr 3. kvartal. - Rentenettoen øker fra 1,89% til 1,91 %. - Driftsresultat før tap er høyere enn budsjettert.

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 3,76 mill før skatt pr. 31.03.2016 mot kr 4,87 mill i samme periode i fjor. Etter skatt

Detaljer

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.168 2.065 6.955 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT PR

REGNSKAPSRAPPORT PR 30.j uni2014 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2014 Hovedpunkter resultat 2. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 63,3 mill. kr (48,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 6 370 mill. kr (5 861 mill. kr) - Brutto

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

01.01-30.06 01.01-30.06 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011

01.01-30.06 01.01-30.06 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 928 1.277 2.009 Renteinntekter og lignende

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2016 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 6,7 mill. kr eller 0,63 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Resultatregnskap Noter 31/3-2010 2009 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 268 243 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på

Detaljer

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Resultat Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Renteinntekter og lignende inntekter 26.668 25.910 52.791 51.259 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 14.002 13.912

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 KVARTALSRAPPORT 2. Kvartal isolert 2. Kvartal Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 27.343 30.005 56.288 59.369 120.051 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2016

Delårsrapport 3. kvartal 2016 Delårsrapport 3. kvartal 2016 Morbank 3. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2016 2015 Renteinntekter og lignende inntekter 21 964 24 371 65 329 74 059 97 193 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2. kvartal BALANSEN Pr. 30.6.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.869 mill. som er en økning på kr. 20 mill. fra samme periode for ett

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 Morbank 2. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2016 2015 Renteinntekter og lignende inntekter 21 397 24 480 43 365 49 687 97 193 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2013 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal Kvartalsrapport 2013 1. kvartal DRIFTSRESULTAT Bankens driftsresultat etter skatt i første kvartal ble 4,07 millioner kroner, som er en økning på 1,32 millioner kroner sammenlignet med samme periode i

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal Trøgstad Sparebank

Kvartalsrapport 3. kvartal Trøgstad Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 Trøgstad Sparebank RESULTATREGNSKAP 3. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2016 2015 Renteinntekter og lignende inntekter 19.316 20.791 57.178 63.783 83.409 Rentekostnader

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 5,9 mill. kr i 2. kvartal, mot 5,6 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 5,9 mill. kr i 2. kvartal, mot 5,6 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 10,0 mill. kr, mot 10,1 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er tapsført på utlån og garantier 0,4 mill. kr mot 0,6 mill. kr. for samme periode i fjor.

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Andebu Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Andebu Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP isolert Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25 179 24 744 73 918 71 307

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 30.06.2012 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2012 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2012 - Driftsresultat før tap, 41,2 mill. kr (35,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 770 mill. kr (5 864 mill.

Detaljer

1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2

1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 1. KVARTALSRAPPORT 2012 Resultat for første kvartal 2012 før skatt ble på 5,9 millioner kroner. Dette er 0,7 millioner kroner høyere enn samme periode i fjor. Resultatet

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2015. Marker Sparebank

Rapport for 1. kvartal 2015. Marker Sparebank Rapport for Rapport for RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift utgjør per 1. kvartal i år kr 10,7 mill. eller 1,20 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot kr 10,5 mill. og 1,25 % i fjor. Resultat

Detaljer

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 539 521 1.831 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 2. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 23.569 26.668 48.587 52.791 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 10.148 14.002 22.556 27.195 56.372 Netto

Detaljer

Delårsrapport - 3. kvartal Marker Sparebank

Delårsrapport - 3. kvartal Marker Sparebank Delårsrapport - 3. kvartal 2014 Marker Sparebank Resultat Resultat av ordinær drift utgjør per 3. kvartal kr 44,0 mill. eller 1,69 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot kr 36,6 mill. og 1,47 %

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor. Resultat før skatt etter er på 5,8 mill. kr, mot 6,7 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden bokført inngang på tap på utlån og garantier med 0,5 mill. mot kr 0 på samme tid i fjor.

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2011

Delårsrapport 1. kvartal 2011 Delårsrapport 1. kvartal 2011 Vemork Foto: Wikipedia RESULTAT Resultat etter skatt viser et resultat på 3,00 MNOK, mot tilsvarende 5,00 MNOK på samme tid i fjor. Resultatet er noe svakere enn budsjettert

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal Trøgstad Sparebank

Kvartalsrapport 2. kvartal Trøgstad Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2016 Trøgstad Sparebank RESULTATREGNSKAP isolert Tall i tusen kroner NOTE 2016 2015 Renteinntekter og lignende inntekter 18.748 20.961 37.862 42.992 83.409 Rentekostnader og

Detaljer

KVARTALSRAPPORT KVARTALSRAPPORT

KVARTALSRAPPORT KVARTALSRAPPORT KVARTALSRAPPORT KVARTALSRAPPORT Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 28.945 29.364 120.051 Rentekostnader og lignende kostnader 15.095 17.584 71.123 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1

Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1 Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1 Resultatrekneskap og balanse (alle tall i 1.000 kroner) Resultat Renteinntekter og lignende inntekter 48.136 40.786 55.061 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Sparebanken Vest Boligkreditt AS

Sparebanken Vest Boligkreditt AS EIENDOMSMEGLER VEST FRENDE FORSIKRING NORNE SECURITIES BRAGE FINANS KYTE NÆRINGSMEGLING Sparebanken Vest Boligkreditt AS Kvartalsrapport Q1 2013 Resultatregnskap Noter 31/3-13 31/3-12 2012 Renteinntekter

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2011 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2016

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2016 DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL RESULTATUTVIKLING Resultat før skatt etter er på 23,4 mill. kr, mot 16,8 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden bokført tap på utlån og garantier med 0,7 mill.

Detaljer