360 Integrasjoner, tilpasninger og metodikk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "360 Integrasjoner, tilpasninger og metodikk"

Transkript

1 Integrasjoner, tilpasninger og metodikk Generelt om tilpasninger og tilpassede integrasjoner til er en markedsledende løsning bygd i henhold til moderne utviklings og arkitekturprinsipper. Produktet er utviklet i.net. er et meget integrasjonsvennlig produkt, med en rekke integrasjonsgrensesnitt og verktøy som kan benyttes i alt fra enkle filbaserte integrasjoner, til WebServices som typisk benyttes i tidmessige integrasjonsarkitekturer, som for eksempel SOA. I forhold til tilpasninger er vel tilrettelagt for tilpasninger som ikke krever programmering. tilpasses i stor grad gjennom å konfigurere standardproduktet. Det er i tillegg mulig å konfigurere den logiske datamodellen i. Dette gir en enormt god mulighet til å tilpasse til de ulike prosesser og behov som de ulike kunder har. I tillegg til endringer gjennom konfigurasjon, er det også mulig å tilpasse gjennom å programmere tilpasninger i.net. Dette sikrer full fleksibilitet.

2 Prosess Ny funksjonalitet Konfigurasjon Tilpasninger Sak Kontakt Prosjekt Prosesstøtte Datamodell Dokument Aktivitet App X App Y Eiendom ESB Løsning App Z SOA Alle konfigurasjonsendringer av samt tilpasninger via.net kode, kan eksporteres til såkalte installasjonspakker. Disse pakkene kan distribueres til nye installasjoner, slik at deployment av en tilpasset/konfigurert -løsning, foregår på en ensartet og standardisert måte. Dette sikrer konsistens ved flytting av en tilpasset løsning mellom ulike miljøer. integrasjonsgrensesnitt og tilpasninger Skissen nedenfor gir et forenklet bilde av arkitekturen i, med muligheter for integrasjoner og tilpasninger:

3 Web Client - SharePoint Office Add-In Outlook Add-In Kundetilpasset tjenestelag / Ekstern applikasjon WebService kall Import NOARK 4 Prosesstøtte UserInterface Rendition Framework Web Services Business Logic Meta Layer Skjermbilde definisjoner Events BIF, Configurability Plug-In Metadata Data Filer Tilpasninger & Integrasjoner Tilpasninger & Integrasjoner WebServices versjon 4.1 har flere standard tjenestelag for integrasjoner, de viktigste er: Web Service All forretningslogikk i er tilgjengelig både via et.net API og som Web Services. Web Services er det generelle forretningslaget. Dette er et lavnivå forretningslag basert på utveksling av XML er. Tjenestelaget gir stor fleksibilitet, men kan være komplekst i bruk. Krever spesialistkompetanse. Importsenter Web Service Dette er et rammeverk for import som inneholder et tjenestelag på et høyere nivå enn Web Services. Tjenestelaget er basert på utveksling av XML er, men reduserer kompleksiteten ved bruken betraktelig i forhold til standard Web Services gjennom bruk av konfigurerbare defaultverdier og automatiserte oppslag mot kodetabeller. Web Servicene er således velegnet for generelle utviklere uten

4 inngående kunnskap om. Funksjonaliteten er noe begrenset i forhold til Web Services. Tjenestelaget støtter i dag: o Import av dokumenter, saker og filer med tilhørende metadata o Import av kontaktinformasjon o Generell import av filer API I tillegg til web service tjenestelaget inneholder Importsenter en Windows Service. Denne benyttes til import av filer; både dokumentfiler og metadata i XML-filer. Både sak, dokument og fil kan importeres via Windows Servicen. Tjenestelag for SharePoint Records Management Gir mulighet for å sende en kopi av et dokument fra SharePoint til for arkivering. Benyttes typisk i forbindelse med såkalt record management. Tjenestelag for SharePoint Business Connectivity Services Knytte data fra eksterne applikasjoner inn i SharePoint på en generisk måte. har et tjenestelag som implementerer dette SharePoint-grensesnittet. NOARK 4 Web Services støtter NOARK 4 Web Services. Dette er et leverandøruavhengig tjenestelag for kommunikasjon mellom fagsystemer og sak/arkivsystemer basert på NOARK 4. Standarden er definert av KS. Høynivå Web Services Web Services for å hente ut data fra 360º, f.eks. saker, kontakter, prosjekter, dokumenter osv. API (Business Logic, BL) All forretningslogikk i er tilgjengelig både via et.net API og som WebServices. API er det generelle forretningslaget. Dette er et lavnivå forretningslag basert på utveksling av XML er. API et gir stor fleksibilitet, men kan være komplekst i bruk. Krever spesialistkompetanse. API et er eksponert via COM+. Eventmodell Bruk av eventmodeller gjør at det er mulig å hekte på tilpasninger ved gitt hendelser i løsningen. Dette kan gjøres både i forretningslogikken og i skjermbildene. Forretningslogikk Modifikasjoner og tilpasninger gjøres via plug-in s til sin eventmodell. Denne eventmodellen ligger i sitt forretningslag, og muliggjør tilpasninger ved gitte hendelser Skjermbilder Som en del av det såkalte BIF-rammeverket, finnes et code behind eventbasert rammeverk for tilpasninger i skjermbildet. Metadata Metalaget i -arkitekturen gir en logisk datamodell; entitetsmodellen. Denne datamodellen er konfigurerbar. Metadataene definerer selve datamodellen, mens dataene

5 ligger lagret i en fysisk datamodell. Sammen med de underliggende data utgjør metalaget en kraftfull konfigurerbar datamodell som lar seg tilpasse til kundens behov. Den såkalte stjernemodellen i angir de entiteter som finnes som standard i løsning. Ved hjelp av relasjonene mellom entitetene kan brukeren effektivt finne aktuelle entiteter av ulike typer som er knyttet til en gitt entitet. Kontakt Sak Prosjekt Dokument Aktivitet Eiendom BIF SI Rendition Framework, også kalt BIF er et lag som definerer og genererer skjermbildene i. Endringer til eksisterende skjermbilder, og nye skjermbilder kan defineres via konfigurering av BIF. SharePoint 4.1 er utviklet i SharePoint Dette betyr at er svært tilrettelagt for å integreres inn i andre løsninger basert på SharePoint. Det er mulig å la deler av skjermbildene benyttes direkte inn i eksterne SharePoint portaler. Eksterne Søk For integrasjon mot Enterprise Søk tilbys også ferdige integrasjonskomponenter: For federation støttes OpenSearchXML og muligheter for crawling av metadata og dokumenter er også tilgjengelig via connectorer mot forskjellige søkesystemer. vil alltid kontrollere brukernes tilgang ved integrasjoner mot søk.

6 Brukere og Autentisering Autentisering av brukere håndteres fullstendig av AD/LDAP, bruker person og organisasjons-data kan importeres fra AD/LDAP, kontaktinformasjon kan importeres fra HR systemer og /eller kundesystemer og kan eksportere data og dokumenter til andre applikasjoner på XML format eller på annet vis. støtter både OEP-standarden og BEST-standarden (for sikker utveksling av dokumenter). Standard integrasjoner Under finnes eksempler på standard integrasjoner mot 360º. Enterprise Search Connector integrasjon med Enterprise Søk (for eksempel Microsoft Search Server og FAST) basert på OpenSearchXML og/eller Web Service Active Directory Synkronisering - tjeneste for overføring av organisasjons- og brukerdata fra AD til s interne registre Web Service Tool-kit - generelt webservice lag for lagring, søking og publisering av informasjon til/fra KS NOARK 4 Web Service standardisert grensesnitt mot for arkivering og gjenfinning av saksdokumenter OEP export for eksport til felles offentlig elektronisk postjournal Import Service for XML basert skjema og dokumentimport via webservice eller fil SharePoint RM Connector - som gjør det mulig å arkivere filer direkte fra SharePoint dokumentbibliotek til SharePoint Business Connectivity Services connector som gir mulighet for bruk av metadata direkte i SharePoint-lister WebCruiter-integrasjon standard integrasjon med WebCruiter rekrutteringsløsninger EasyCruit-integrasjon standard integrasjon med EasyCruit rekrutteringsløsninger Visma HR Rekruttering-integrasjon standard integrasjon med Visma HR rekrutteringsmodul Integrasjon med rekrutteringsløsninger har en generell integrasjonsmodul mot rekrutteringsløsninger som er basert på Importsenter. På toppen av denne bygges adaptere mot de ulike rekrutteringsløsninger. Per i dag støtter løsningen WebCruiter, Easycruit og Visma. Adaptere kan utvikles for andre løsninger.

7 Rekrutteringssystem Web service Adapter / Høynivå Webservice Importsenter 360º Søknader, utlysninger osv. overføres fra Rekrutteringssystemet til 360º ved hjelp av et adapter. Adapteret ligger på toppen av 360º Importsenter og eksponerer en «sterkt typet», høynivå web service. Denne håndterer import av dokumenter og saker. Importsenteret gir muligheten til å sette opp og konfigurere felter som ikke følger med selve overføringen, men som kreves av 360º. Denne typen integrasjon gjør at innstillinger som relatert til arkivfaget vil kunne håndteres i 360º, og at fagsystemet for rekruttering ikke trenger å forholde seg til arkivfaglige innstillinger. Den «sterkt typede» tjenesten gir også mindre rom for misforståelser i forhold til hvilke data som skal importeres i 360º. Web servicen er basert på Windows Communication Foundation. Det gjøres tilgjengelig som en WSDL som kan konsumeres av rekrutteringssystemet. Integrasjonsarkitektur Normalt baseres integrasjoner mot omkringliggende applikasjoner, på at det bygges et kundetilpasset tjenestelag på toppen av sine standard tjenestelag. Dette kundetilpassede tjenestelaget defineres med funksjonalitet som direkte støtter kundens behov. I tillegg kan det gjerne være sterkt typet. Det betyr at kommunikasjonen mot tjenestelaget ikke baseres på XML er som kan være tunge å arbeide med, men på direkte metodekall med parametere. Dermed blir utvikling mot det tilpassede tjenestelaget langt enklere enn mot de mer generelle, generiske tjenestelagene som er en del av standard. Alle tjenestelagene i benytter Windows Communication Foundation (WCF) som rammeverk. I en SOA (Service Oriented Architecture) kan det kundetilpassede tjenestelaget igjen konsumeres av kundens ESB (Enterprise Service Bus; tjenestebuss), som i skissen nedenfor:

8 Fagapplikasjon X WebServices Fagapplikasjon Y Kundetilpasset Tjenestelag Enterprise Service Bus For andre kunder, og i andre tilfeller vil en punkt-til-punkt integrasjon, via en WebService eller med ren filimport kunne være rett løsning. I tillegg til tjeneste- eller filbaserte applikasjonsintegrasjoner, vil integrasjon på skjermbildenivå ofte være hensiktsmessig. er en webbasert applikasjon, bygd i SharePoint Dette gir store muligheter til å integrere skjermbildekomponenter fra inn i andre applikasjoner, eller å utvikle skreddersydde skjermbildekomponenter som integreres i skjermbilder til andre applikasjoner. Integrasjonskonsept Applikasjonsintegrasjon Sentralt i integrasjonskonseptet ligger utvikling av et kundetilpasset høynivå tjenestelag. Dette tjenestelaget eksponerer tjenester innen to hovedkategorier, hvor hver kategori håndterer ulike typer data: Tjenester Master data Integrasjonskonseptet baseres på at vi utvikler et kundetilpasset høynivå tjenestelag på toppen av og de standard tjenestelag som finnes i. Samtidig støtter vi import via filer ved hjelp av Importsenter som er en standardkomponent i. Arkitekturen blir som følger:

9 Fagapplikasjon X Fil Fagapplikasjon Y MD Adapter Fagapplikasjon Z Master Data Tjenester Fil-poll Tilpasset tjenestelag Importsenter WebServices + filimport WebServices Tjenestelaget er også velegnet for bruk sammen med en ESB i en SOA:

10 Fagapplikasjon X Fagapplikasjon Y Fagapplikasjon Z Fil Enterprise Service Bus (ESB) MD Adapter Master Data Tjenester Fil-poll Tilpasset tjenestelag Importsenter WebServices + filimport WebServices Tjenester Tjenestelaget inneholder et sett med høynivå tjenester som eksponerer nødvendig funksjonalitet i forhold til de aktuelle integrasjoner mot. Primært vil dette være metoder for håndtering av saker, dokumenter, filer, aktiviteter, kontakter og brukere. Tjenestelaget er ikke en standard komponent, men tilpasset hver kunde. Hensikten med tjenestelaget er å sikre at kunden og leverandørene av de omkringliggende applikasjoner mest mulig effektivt kan utvikle integrasjoner mot. Det er derfor viktig å sikre rett granulering på de tilbudte tjenester, og å kunne tilpasse seg kundens integrasjons- og SOA-policies. Tjenestelaget vil typisk kunne inneholde metoder for: Hent saker. Returnerer liste over saker som matcher søkekriterier Hent dokumenter. Returner liste over dokumenter som matcher søkekriterier Hent filer for gitt dokument. Returner liste over filer med unike fil-nøkler Hent fil basert på unik fil-nøkkel Hent/søk kontakt Hent/søk aktivitet Hent/søk prosjekt Hent/søk bruker Opprett/endre sak Opprett/endre dokument Opprett/endre fil

11 Opprett/endre kontakt Opprett/endre aktivitet Opprett/endre prosjekt Opprett/endre bruker Master Data Master data er basis registre som finnes i flere av de ulike applikasjonene i en virksomhetsarkitektur. Dette er registre som tidligere ble vedlikeholdt separat i de ulike applikasjonene, men i de siste årene har trenden gått mot en automatisk synkronisering mellom applikasjonene. Dette betyr at en eller flere applikasjoner kan defineres som autorativ kilde (eller master) for et gitt register. Typiske master data registre, er ansatte, brukere, organisasjonsstruktur, kunder, leverandører, prosjekter, osv. At nødvendige felles basis registre er synkronisert, er ofte en forutsetning for gode integrasjoner. Spesielt viktig er det at det finnes en felles global primærnøkkel for de applikasjoner som skal integreres, slik at det for eksempel er mulig å referere til en innbygger, en ansatt, en leverandør, eller en kunde gjennom integrasjonen. Håndtering av rene master data er basert på vårt rammeverk for håndtering av master data i tilknytning til. Rammeverket har støtte for ulike integrasjonstyper mot omkringliggende applikasjoner: Applikasjon X Applikasjon Y Applikasjon Z Tabell View Trigger Endringstabell Web service Fil Adapter Applikasjon X Endring Adapter Applikasjon Y Poll Endring Adapter Applikasjon Z Poll Endring Poll Adapter Endring Obj Obj Obj Master Data Manager Rammeverket støtter tre hovedtyper av integrasjoner mot fagapplikasjonene: Push: Applikasjonen hvor endringen finner sted, detekterer selv at endring har skjedd, og kaller en webservice i Master Data Manager. Kun endrede data overføres, og overføringen skjer når endringen finner sted. Databaseintegrasjon med triggerbasert deteksjon av endring: Applikasjonen hvor endringen finner sted, kan ikke selv detektere at endring har skjedd. Ved hjelp av

12 triggere i applikasjonens database detekteres endring i det den skjer, og det opprettes en rad i en endringstabell. Master Data rammeverket poller så endringstabellen og henter over endringen. Kun endrede data overføres, og overføringen skjer relativt raskt etter at endringen finner sted. Pull: Master Data rammeverket henter over et komplett register (dvs. alle radene på en gang) eller deler av et register via en SQL, et webservice kall eller via filimport. Både endrede og ikke endrede data overføres, overføringen går regelmessig, men forholdsvis sjeldent. Typisk en gang hvert døgn. For hver applikasjon som skal kobles til Master Data Manager, må det utvikles et adapter som inneholder fagapplikasjonsspesifikke, registerspesifikke og kundespesifikke tilpasninger. Konseptuelt er det mulighet for synkronisering begge veier. I en basisløsning bør i alle fall registre synkroniseres inn til. For hver kundeinstallasjon er det nødvendig med en workshop for å avklare hvilke registre i hvilke fagapplikasjoner som skal synkroniseres til og fra. Fil-integrasjon Import Center (Importsenteret) er et sett med konfigurerbare web services og en Windows service. Disse kan benyttes til import av elektroniske skjema med metadata i form av XML-filer, og av dokumentfiler. Importen kan skje via kall til en web service, eller Importsenteret kan settes opp til å overvåke gitte kataloger hvor den importerer filer fra. Importsenteret er ekstremt fleksibelt og kan konfigureres til å opprette flere typer objekter innen samme transaksjon, som for eksempel saker, dokumenter og kontakter. Importsenteret er konfigurerbart slik at det kan håndtere XML er med ulike format. Det kan dermed settes opp til å tolke det aktuelle XML-formatet til det avleverende system. Det kan også settes opp faste verdier på metadata som ikke leveres i XML filen. Skjermbilde/klient-integrasjoner I noen tilfeller vil integrasjoner baseres på at vi leverer skjermbildekomponenter som kan benyttes inne i andre løsninger eller applikasjoners skjermbilder. Dette kan typisk benyttes ved: Integrasjon mot samhandlings- eller publiseringsløsninger i form av intranett, ekstranett og internettløsninger som for eksempel innbyggerportaler Integrasjon med fagapplikasjoner og saksbehandlingsløsninger Av teknologier som kan benyttes er følgende mest aktuelt: SharePoint: Ved integrasjon mot en SharePoint basert løsning er det mulig å installere sitt BIF-rammeverk på SharePoint-installasjonen, slik at webparts kan benyttes direkte. Spesialutviklede skjermbildekomponenter: Utvikling av prosjektspesifikk høynivå webservice, samt prosjektspesifikk webpart eller annen skjermbildekomponent. Feeds : støtter både RSS og Atom feeds. Kan benyttes til bl.a.: o Støtte for lesebrukere mot. Kan gi tilgang til søk oppslag mot fra en ekstern portal. Gir mulighet for anonyme brukere.

13 o Publisering av informasjon og dokumenter fra 360 inn i en portal o Hente oppdaterte lister fra inn i for eksempel Outlook eller en mobiltelefon via en RSS feeder.

14 Metodikk Software Innovation er i ferd med å utvikle en metodikk for design av kundetilpassede integrasjoner. Denne definerer hvilke områder som skal belyses ved et overordnet design og hvordan dette skal utføres. Sammen med vårt konsept for utvikling av integrasjoner sikrer dette gode, gjennomtenkte integrasjonsløsninger. Dette gir forutsigbarhet i forhold til både kvalitet og omfang. Overordnet Overordnet berører metodikken følgende områder gjennom å hente relevant informasjon om kundens forhold og krav, og å tilpasse/designe integrasjonsløsningen rundt inn i helheten på en mest mulig hensiktsmessig måte. Informasjon/krav-innhenting fra følgende områder: Forretningsprosesser Virksomhetsarkitektur Dataarkitektur & Master Data Management Integrasjonsarkitektur Nettverksarkitektur Identitetshåndtering, og relevante deler av ansattprosessen Sikkerhet Design av løsning: Integrasjonsarkitektur Bestemme/designe metoder i kundetilpasset tjenestelag Avklaringer/design rundt synkronisering av master data Design av plattform for o Antall system, eventuell flerselskapsløsning o Skalering, ytelse og servere o Sikkerhet, eventuelt valg av løsning for sikret sone Design av skjermbilder og skjermbildekomponenter

15 Virksomhetsarkitektur Fagappl. Applikasjonsarkitektur ERP HR System Dok Sak Portal Brukergrupper Prosesser CRM BI Informasjon Virksomhetsarkitektur Dataarkitektur Integrasjonsarkitektur App X App X App X App Y Fil Fil-poll ESB -, sikkerhet- og nettverksarkitektur Detaljert, sjekkliste for workshop/design Metodikken som her skisseres, er tenkt benyttet i et forprosjekt, eller i en initiell designfase. Metodikken har fokus på basis arkitektur, i tillegg til å se på hver enkelte integrasjon. Metodikken er basert på workshops sammen men kunden hvor følgende temaer gjennomgås, med fokus på informasjonsinnhentning: Generell gjennomgang og/eller kartlegging og/eller design av relevante deler av: o Virksomhetsarkitekturen Hovedprosesser, aktuelle prosesser Applikasjoner, applikasjonsarkitektur Brukergrupper, interessenter og eiere o Dataarkitekturen Master Data (Felles basis registre), unike nøkler

16 Rettigheter og roller for de ulike applikasjoner i forhold til master registre og kolonner. Hvem kan endre hva? Hvem abonnerer på hva? Arkitektur/modell for Master Data Management; single-copy, multiple-copy, continuous merge Overordnet logisk datamodell med entiteter og relasjoner o Integrasjonsarkitekturen & Policy Punkt til punkt SOA ESB (Enterprise Service Bus, SOA tjenestebus) Transport Kategorisering av tjenester Arbeidsflyt og orkestrering Regler og regelhåndtering o Nettverksarkitekturen Infrastruktur og infrastrukturkomponenter Nettverkstopologi og Soner Logging, feilhåndtering og overvåkning o Identitetshåndtering og sikkerhet IAM Brukere og tilgangsrettigheter, policies SSO o Sikkerhet Datasikring Systemsikring Meldingssikring Transportsikring Prosessikirng o Føringer IT Policy/strategi o Design av plattform for Ytelse Skalering Database Servere og konfigurasjon av de ulike -komponenter Speiling, failover & clustering For hver enkelte integrasjon: o Kartlegging av eksisterende prosess o Eventuelt design/redesign av prosess o Design av integrasjon bl.a. basert på info fra generell gjennomgang Applikasjonsarkitektur Master data og dataarkitektur CRUD mot gitte registre? Søk og oppslag Transaksjonsdata

17 Mapping av masterdata og transaksjonsdata mellom og omkringliggende løsninger Integrasjonsarkitektur konfigurasjon og oppsett Saks/Mappetyper Dokumenttyper Skjermbilder: Spesifikasjon av tilpassede og nye skjermbilder Metadata; utvidelse av datamodell. Entiteter og felt. Kodetabeller. Spesifikasjon forretningskomponenter (Business Logic) som kalles fra GUI Bruk av standard tjenestelag Spesifikasjon av tilpasset tjenestelag (tilpasset WebService lag) på utsiden av standard tjenestelag o Interface o Objektbeskrivelse Flyt, arbeidsflyt Regler og regelhåndtering Konfigurasjon Skjermbildeintegrasjoner Validering Rettigheter og tilgangsstyring BIF CodeBehind komponenter (Eventmodell i GUI) Enterprise search Import av skjemaer Periodiske jobber Omfanget av forprosjektet vil variere avhengig av størrelsen på løsningen, og på kundens modenhet og ambisjoner. I enkle tilfeller kan det holde med en dags arbeide, andre ganger fra noen dager, opp til noen ukeverk.

Public 360 for Kommuner og Fylkeskommuner

Public 360 for Kommuner og Fylkeskommuner Public 360 for Kommuner og Fylkeskommuner er en unik standardløsning for saksbehandling, dokument-håndtering og arkiv for kommuner og fylkeskommuner, bygget på Microsoft Share- Point og Office. Løsningen

Detaljer

CorePublish. CorePublish. Webredaktørens beste venn

CorePublish. CorePublish. Webredaktørens beste venn CorePublish Webredaktørens beste venn CorePublish CorePublish Webredaktørens beste venn CorePublish er et system for enkel og effektiv publisering på web. Brukervennlighet og kostnadseffektivitet står

Detaljer

360 for Bedrifter. 360 for Bedrifter gir SharePoint forretningskritisk ECM-funksjonalitet

360 for Bedrifter. 360 for Bedrifter gir SharePoint forretningskritisk ECM-funksjonalitet En standard løsning for dokument- og informasjonshåndtering i SharePoint som gir kontroll over informasjon, god kunnskapsdeling og effektive prosesser 360 for Bedrifter gir SharePoint forretningskritisk

Detaljer

Funksjonell løsningsbeskrivelse. Business 360. 4.1 Servicepack 3

Funksjonell løsningsbeskrivelse. Business 360. 4.1 Servicepack 3 Funksjonell løsningsbeskrivelse Business 360 4.1 Servicepack 3 1 Innhold 1. INNLEDNING... 4 1.1 Formål... 4 1.2 Business 360 - innhold... 4 2. 360 I FORSKJELLIGE GRENSESNITT... 5 3. 360 ELEMENTER... 6

Detaljer

KS KS SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen. Versjon 1.0 2012-10-26

KS KS SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen. Versjon 1.0 2012-10-26 SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen Versjon 1.0 2012-10-26 EKOR AS Postboks 1406 Vika, 0115 Oslo www.ekor.no post@ekor.no Telefon: 901 14 042 org.nr. 989 466 852

Detaljer

Mal: Bransjens kravspesifikasjon (K2)

Mal: Bransjens kravspesifikasjon (K2) Bransjens kravspesifikasjon K2 Formål Bransjens kravspesifikasjon er et sentralt dokument i avtalene som inngås mellom partene for IT- løsningene i BIT Reiseliv. Formålet er å fange opp svakheter i kravspesifikasjonene

Detaljer

Frihet og fleksibilitet på dine vilkår!

Frihet og fleksibilitet på dine vilkår! Frihet og fleksibilitet på dine vilkår! EPiServer er en enkel, effektiv og fleksibel plattform et klokt valg for alle som vil bruke nettet som en kvalitetssikker og forretningskritisk informasjonskanal.

Detaljer

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com Administratorhåndbok Versjon 4.60 ElektroPost Stockholm www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt

Detaljer

B r u k e r h å n d b o k Teknisk & Administrativ

B r u k e r h å n d b o k Teknisk & Administrativ B r u k e r h å n d b o k Teknisk & Administrativ Copyright 2010 Input Data AS Alle rettigheter er reserverte Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1. Innledning... 3 2. Oppsett av forretningsområder

Detaljer

Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten

Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten Hovedrapport full versjon Styringsdokument Dokumentnavn/Versjon: Tjenesteorientert_arkitektur_i_spesialisthelsetjenesten_hovedrapport_full_v1_0e.doc

Detaljer

Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten

Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten Hovedrapport kort versjon Nasjonal IKT Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten Hovedrapport redusert versjon Styringsdokument Dokumentnavn/Versjon:

Detaljer

CommVault Simpana 10. "En teknisk beskrivelse"

CommVault Simpana 10. En teknisk beskrivelse CommVault Simpana 10 "En teknisk beskrivelse" Mars, 2014 Innhold Innledning... 3 En helhetlig plattform... 4 Oppbygging Roller i Simpana... 4 Sentrale funksjoner Teknologi... 5 Administrasjonsgrensesnitt...

Detaljer

ephorte5 Saksbehandling og arkiv gjort enkelt ephorte hjelper deg med å bruke, styre og dele virksomhetens dokumenter gjennom hele deres levetid

ephorte5 Saksbehandling og arkiv gjort enkelt ephorte hjelper deg med å bruke, styre og dele virksomhetens dokumenter gjennom hele deres levetid Saksbehandling og arkiv gjort enkelt ephorte hjelper deg med å bruke, styre og dele virksomhetens dokumenter gjennom hele deres levetid 2 Saksbehandling og arkiv gjort enkelt Ledere og saksbehandlere som

Detaljer

Intelle har siden starten i i 1999. leverandør av av programvare for data- og og systemintegrasjon.

Intelle har siden starten i i 1999. leverandør av av programvare for data- og og systemintegrasjon. Intelle har siden starten i i 1999 vokst til til å å bli bli en en viktig leverandør av av programvare for for data- og og systemintegrasjon. 2 Intelle CRM Rapportering er en integrert rapporteringsløsning

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Executive summary. 1. Innledning. 2. Bakgrunn. 3. Inndeling og besvarelse av kravene. 4. Overordnede prinsipper

Innholdsfortegnelse. Executive summary. 1. Innledning. 2. Bakgrunn. 3. Inndeling og besvarelse av kravene. 4. Overordnede prinsipper Innholdsfortegnelse Executive summary 1. Innledning 2. Bakgrunn 3. Inndeling og besvarelse av kravene 4. Overordnede prinsipper 4.1. Rettesnorer ordliste begrepsdefinisjoner 4.2 Arkitektur og integrasjon

Detaljer

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS.

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS. Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt uten tillatelse fra opphavsrettsinnehaveren.. Digitale eller trykte utgaver

Detaljer

Ny nasjonal geoportal

Ny nasjonal geoportal Designdokument Ny nasjonal geoportal En dør til all relevant informasjon om Norge digitalt infrastrukturen Prosjekt for analyse, design og implementering av ny nasjonal geoportal med tilhørende teknologier

Detaljer

Brukerhåndbok QSM EE v.5.0.1

Brukerhåndbok QSM EE v.5.0.1 Brukerhåndbok QSM EE v.5.0.1 QS Manager AS This manual was produced using ComponentOne Doc-To-Help. Innhold Innledning 1 Oppbygning av brukerhåndboka... 1 Modulene i QS Manager... 2 Systemkrav/Installasjon

Detaljer

Administrasjon av metadata og brukere

Administrasjon av metadata og brukere e-vitalize your business Administrasjon av metadata og brukere e-vitaliser din virksomhet Versjon 2.0 2006-12-18 www.evita.no 1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse...2 2 Innledning...4 2.1 Hovedformål...4

Detaljer

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn Temahefte Altinn Hvordan komme i gang med Altinn Forord Innledning Etater og andre offentlige aktører møter stadig nye forventninger fra brukerne om døgnåpen forvaltning og digitalt førstevalg for sine

Detaljer

SuperOffice 7 er her! Det beste verktøyet vi noensinne har laget for å finne, vinne og beholde kunder. Funksjoner i SuperOffice 7

SuperOffice 7 er her! Det beste verktøyet vi noensinne har laget for å finne, vinne og beholde kunder. Funksjoner i SuperOffice 7 SuperOffice 7 er her! Det beste verktøyet vi noensinne har laget for å finne, vinne og beholde kunder Funksjoner i SuperOffice 7 OVERSIKT OVER NYE OG FORBEDREDE FUNKSJONER Dokumentet du nå leser inneholder

Detaljer

Vedlegg 8: Løsningsbeskrivelse

Vedlegg 8: Løsningsbeskrivelse Vedlegg 8: Løsningsbeskrivelse Krav nr. Beskrivelse av krav Status Leverandøren sitt svar 1.1 Generelle krav 1.1.1 Løsningen skal bestå av et rammeverk som ivaretar design og navigasjon mellom de forskjellige

Detaljer

ETorg er slik den er implementert i dag en skisse til en nettbutikk.

ETorg er slik den er implementert i dag en skisse til en nettbutikk. ETORG - Elektronisk torg versjon 1.02 Innholdsliste 1 BASIS funksjonalitet...1 1.1 Teknisk arkitektur, lagdeling og scopes...2 1.1.1 GUI lag...3 1.1.2 Domene (forretnings) lag...4 1.1.3 Persistens lag...5

Detaljer

Redaktørhåndbok. Versjon 4.60. EPiServer AB www.episerver.com

Redaktørhåndbok. Versjon 4.60. EPiServer AB www.episerver.com Redaktørhåndbok Versjon 4.60 www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt uten tillatelse fra opphavsrettsinnehaveren.

Detaljer

IKT-STRATEGI 2014-2017

IKT-STRATEGI 2014-2017 SAMMENDRAG Med IKT skal vi bidra til gode tjenester for innbyggere og næringsliv. Vi skal være til stede på viktige lokale og nasjonale arenaer for IKT. Vi skal gå foran som en av landets ledende kommuner

Detaljer

4. Produktrapport. Forord

4. Produktrapport. Forord 4. Produktrapport Forord Det er en forutsetning at leseren har gjennomgått presentasjonen av prosjektet før denne rapporten leses. Under denne forutsetningen, kan rapporten leses selvstendig og er da uavhengig

Detaljer

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering...

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering... Innhold 1. Innledning... 1 2. Historikk... 2 3. Vurdering... 3 4. WisWeb som plattform... 4 5. Navi på Web... 5 6. Kostnader og finansiering... 9 7. Prosjektplan... 11 1. Innledning Dette dokumentet beskriver

Detaljer

Daglige driftsaktiviteter. Anbefaling

Daglige driftsaktiviteter. Anbefaling Daglige driftsaktiviteter Anbefaling Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen ble opprettet 1. januar 2010 og er underlagt Kunnskapsdepartementet. Senteret skal bidra til å iverksette

Detaljer

Redaktørhåndbok Versjon 4.20

Redaktørhåndbok Versjon 4.20 Redaktørhåndbok Versjon 4.20 ElektroPost Postbox 26 1326 Lysaker www.elektropost.no www.episerver.com Redaktørhåndbok for EPiServer 4.20 Rev A Opprettet 25.08.03 Sist lagret den 30 October 2003 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Denne brukerhåndboken omhandler funksjoner som kan kjøres under Personec Lønn Web.

Denne brukerhåndboken omhandler funksjoner som kan kjøres under Personec Lønn Web. Web funksjoner Innhold Web funksjoner... 1 Web Menyen... 1 Pålogging og valg av språk... 1 Publiseringsmenyen... 2 Generelle funksjoner... 4 Personlig brukeroppsett... 2 Personec Lønn Web... 3 Personopplysninger...

Detaljer