Det integrerte universitetssykehuset

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det integrerte universitetssykehuset"

Transkript

1 Det integrerte universitetssykehuset

2 Felles styrevedtak 30. mai 2013 Felles overordnet mål om «god folkehelse» Felles strategiske mål innen virksomhetsområdene: Pasientbehandling Forskning Utdanning Innovasjon Pasient- og pårørendeopplæring Formidling Felles mål om: regional ressurs nasjonal og internasjonal rolle adressere globale helseutfordringer Innovasjon Dekanus og adm. dir. utarbeider prosjektplan for operasjonalisering av strategiske mål innen 1. oktober. Forskning Pasientbehandling Utdanning Pasient- og pårørendeopplæring Formidling 2

3 Status for videreutvikling av det integrerte universitetssykehuset Mål for prosjektet i 2014: Kartlegge muligheter og hindringer: workshops og innspill Identifisere konkrete tiltak for å styrke samarbeidet: «lavthengende frukter» Igangsette og gjennomføre utvalgte tiltak for styrket samarbeid Utrede mulige organisatoriske modeller for økt samarbeid/integrasjon Lage utkast til plan for videre arbeid med styrket samarbeid/integrasjon 3

4 4 Innspill fra workshops og møter

5 Område Tiltak Prioriterte tiltak: Forskning Forskning Utdanning Utdanning Utdanning Kompetanseutvikling Kompetanseutvikling Ansettelsesforhold Kommunikasjon Kommunikasjon Kommunikasjon Møteplasser Administrasjon Administrasjon IKT IKT IKT Eiendom Eiendom Eiendom Styrke enhet for anvendt klinisk forskning og dens regionale funksjon Gi klinikere ved St. Olavs permisjon til å jobbe med felles EU-søknader / andre store forskningssøknader Tydeliggjøre roller og ansvar for undervisningsaktivitetene og utdanningskvalitet hos ledere i begge organisasjoner Tilrettelegge for mer klinisk forskning på forskerlinje gjennom seinere opptak, slik at studentene har mer klinisk erfaring Etablere felles kurs i klinisk veiledning Rekruttere personer motivert for og med kompetanse på forskning og utdanning vektlegges i tilsettingsprosesser Etablere samarbeid om karriereplanlegging for rekrutteringssvake områder Ferdigstille/vedta ny avtale om kombinerte stillinger med tilhørende praktiske retningslinjer Gjøre «Universitetssykehuset i Trondheim» mer framtredende i profilering Etablere felles webportal for det integrerte universitetssykehuset (eksternt) Videreutvikle Kunnskapsportalen for å synliggjøre det integrerte universitetssykehuset Felles møteplasser mellom institutter og klinikker/avdelinger innen samme fagområde Utvikle felles rutiner for rapportering på forskning og utdanning Etablere prosjektoppfølgingsmetodikk ved St. Olav som følger modellen fra DMF Tilgang til hverandres systemer Forbedre brukerhjelp for IKT, møterom, fellesrom, auditorier etc. Tilrettelegge IKT-infrastruktur for forskning og utdanning (i samarbeid med felles forskningsutvalg) Felles arealer for ledelse og til felles prosjekter, møtearena, representasjon, o.a Gjøre husrådene til en arena som styrker det integrerte universitetssykehuset Vurdere retningslinjer for adgangskontroll i bygg for større åpenhet 5

6 Status utvalgte tiltak - Samlokalisering av ledelsen i 1930-bygget mai Formalisering av Felles ledermøte St Olav DMF - Revidert mandat og sammensetning av FFU og FUU - Felles kommunikasjonsplan for det integrerte universitetssykehuset - Utvikling av Kunnskapsportalen - IKT systemtilgang og brukerstøtte - Åpnet adgangskontroll - Samkjørt katastrofeberedskap - Økt samarbeid om felles utlysninger og rekrutteringsprosesser - Utkast til felles målepunkter/indikatorer - Avtale om kombinerte stillinger - Utredning av mulige organisatoriske modeller for samarbeid/integrasjon: Integrasjonsseminar februar Forskningsstøtte (Bjørn og Petter) 6

7 7 Samlokalisering i 1930-bygget 15. mai 2015

8 Mandat for Felles ledermøte Formål Følge opp felles strategiske mål for Det integrerte universitetssykehuset. Iverksette tiltak og felles prosjekter for å videreutvikle samarbeidet. Være styringsgruppe for felles prosjekter og utvalg. Herunder Felles forskningsutvalg og Felles utdanningsutvalg, som rapporterer til- og er rådgivende overfor Felles ledermøte. Avklare overordnede praktiske og organisatoriske saker som ikke løses på lavere nivå. Form og innhold Felles ledermøte er ikke et beslutningsorgan, men dekan og direktør fatter beslutninger innenfor sine fullmakter, i møtet. Saker som skal behandles i møtet, meldes senest inn 7 virkedager før møtet. Møteinnkalling med agenda sendes ut senest 5 dager før møtet. Beslutning i innmeldte saker referatføres og publiseres på nett. Det settes av fast tid i møtet til gjensidig informasjon og diskusjon. Ledermøtets form og funksjon evalueres første gang i januar 2015 og deretter årlig. Sammensetning av deltakere Administrerende direktør ved St. Olav Dekan ved DMF I tillegg møter: direktørgruppen ved St. Olav prodekaner og adm.koordinator ved DMF eventuelt andre etter invitasjon Møtefrekvens, møteledelse og -administrasjon Det avholdes månedlige møter. Møteledelse og møteadministrasjon rullerer halvårlig; DMF er ansvarlig for høstsemesteret og St. Olav for vårsemesteret. 8

9 9 Felles kommunikasjonsplan Felles profileringsmateriell Felles web-portal Felles medieoppslag

10 10

11 Integrert på NRK Botox + kreft (NRK Puls +++) Botox + hodepine (NRK Puls +++) Botox + Fedme (NRK Puls + Dagsrevyen) Symfyse Fondus-app (God morgen Norge +++) MR og prostatakreft, NRK 11

12 12

13 13

14 Kunnskapsportalen Videoveggen Fire nye topphistorier før jul (Psykisk helsevern, ultralyd, fast track, Kavli instituttet) Prøveprosjekt med direkte overføring av fredagsforelesninger. Legges også på hjemmesidene til St. Olavs og NTNU. Overføring fra utdelingen av Nobelprisen i medisin 10. desember. Presentasjon av arrangementer som f.eks. verdens blodgiverdag på videoveggen. Prøveprosjekt: overføring av ph.d.-disputaser og presentasjon av kandidat på informasjonssøylen. Presentasjon av nøkkelinformasjon for besøkende og (ny)ansatte og av dagsaktuelle nyhetsoppslag. Tilrettelegge for bruk av videoveggen ved konferanser. Overføring av ulike kulturarrangementer, internt og eksternt. (f.eks. Arve Tellefsens julekonsert) Aktiviteter for barn og andre pasienter (F.eks. bruk av spill for pasienter ved barneklinikken) Tilrettelegge for informasjonsvideoer med innhold som ikke styres fra den interaktive kroppen. Miniveggene Alt som er produsert og laget for den store videoveggen kan vises på miniveggene. Videoer som viser pasientforløp Informasjon som den enkelte klinikk/institutt ønsker å legge ut. 14

15 IKT Tilgang til hverandres systemer: Gjensidig tilgang til elektroniske kalendere på plass før jul. Ansatte i kombinerte stillinger kan hente NTNU-e-post på St.Olav-PC. Vice versa er fortsatt under sikkerhetsmessig vurdering - avklares før jul. Sak om IKT-støttet forskning legges fram for Program for Pasientbehandling og Samhandling i Helse Midt-Norge 16. desember. Hemit tilbyr allerede rapporter av virksomhetsdata fra Lab-systemer, anestesisystem, fødesystem og andre pasientsystemer som kan brukes til forskningsformål. 15

16 IKT Brukerstøtte: NTNU Studieavd. har etablert lokal brukerstøtte på Øya våren 2014, både mht planlagt vedlikehold og tilkalling ved akutte AV/IT-tekniske problemer. Tilsvarende har sykehuset avtale med Viju mht preventivt vedlikehold. Støtte ved arrangementer: Hemit lokalservice, DMF IT og NTNU Studieavd. kan bestilles til tidfestet oppdrag for tilrettelegging og oppstart av f.eks. konferanser. Det er våren 2014 gjennomført sjekk på at det finnes brukerveiledning og info om brukerstøtte på alle rom med AV-utstyr. 16

17 Eiendom Adgangskontroll: Alle undervisningsrom som er tilgjengelig fra «åpent» areal er åpnet i ordinær arbeidstid. Retningslinjer for at alle ansatte i begge organisasjoner har tilgang til egne arealer. Ut fra sikkerhet er ikke generell tilgang for alle overalt på tvers av organisasjonene innført. Det er gjennomført tilpasninger i prosedyrer og det er planlagt tekniske oppgraderinger (januar 2015) for å bidra til at gjeldende policy etterleves. 17

18 Mulige målområder og indikatorer Målområde Effektindikator Utdanning, forskning, innovasjon Antall med ph.d. i den enkelte klinikk Utdanning, forskning, innovasjon Antall tilsatte ved St. Olav opptatt i ph.d.-program ved DMF Utdanning, forskning, innovasjon Andel ansatte med cand.-med. utdanning ved DMF Utdanning, forskning, innovasjon Antall kombinerte stillinger per klinikk i hht ny avtale Utdanning, forskning, innovasjon Antall utlyste 50/50 stillinger Utdanning Antall undervisn.timer levert fra sykehuset til studenter ved DMF Utdanning Antall avlagte ph.d. innen klinisk medisin Utdanning Antall/andel forskerlinjeprosjekter per kull med klinisk tema Utdanning Studentenes aktivitet i klinikken Utdanning Antall deltakere på kurs i klinisk veiledning Forskning, innovasjon Antall kliniske studier Forskning, innovasjon Antall pasienter i kliniske studier Forskning, innovasjon Totalt antall publikasjoner Forskning, innovasjon Totalt antall publikasjonspoeng på nivå 2 Forskning, innovasjon Antall EU-søknader Forskning, innovasjon Antall andre store forskningssøknader Forskning, innovasjon Antall felles innvilgede søknader Forskning, innovasjon Ressurser brukt til forskning Formidling Antall unike treff på felles webportal Formidling Medietreff integrert universitetssykehus Formidling Antall felles faglige arrangementer med antall deltakere per arrangement Formidling Bruk av Kunnskapsportalen Pasient- og pårørendeopplæring Pasientopplevd kvalitet 18

19 Hva vil vi oppnå med en ny avtale om kombinerte stillinger? At vi i fremtiden planlegger og tilrettelegger for kombinerte stillinger etter behov, og at vi har en felles prosedyre for utlysing og tilsetting i kombinerte stillinger. At vi gjennom individuelle avtaler avklarer forventninger til undervisning, forskning og klinisk arbeid. At vi får en felles oppfølging av den enkelte ansatte i kombinert stilling fra klinikksjef og instituttleder. 19

20 20 Fase 3 av integrasjonsprosjektet: - Vurdere ulike modeller for tettere samarbeid - Tiltak for mer kongruente organisasjoner - Innhente internasjonale erfaringer

21 Organisering Mulig samordning av prosesser og organisasjonsstrukturer Etablere felles rutiner for aktivitets- og bemanningsplanlegging (klinikk, undervisning, forskning) Vurdere hvilke administrative prosesser som bør forenkles og/eller samordnes Vurdere hvilke elementer i budsjettene som kan/bør samordnes Vurdere bedre samordning av organisasjonsstrukturene på klinikk-/instituttnivå Samordne arbeidet som gjøres innenfor organisasjonsutvikling og endringsledelse Finne en modell som gjør det mulig å la det integrerte universitetssykehus eller en annen felles innretning stå som søker på forskningsmidler (avklares juridisk) Videreutvikle og etablere felles støttefunksjoner for forskning; Joint Innovation and Grants Office? Etablere felles undervisningsenheter innenfor relevante spesialiteter 21

22 Mulige grader av samorganisering Uformelt samarbeid Samarbeidsavtale Felles prosesser Felles Enhet(er) 22

23 Integrasjonsseminar februar 2015 Foreløpig program klart (utenlandske innledere bekreftet): 23

24 Torsdag 12. februar Lunch Welcome Where are we and where do we want to go Nils og Stig The KI-SLL model for interaction between university, hospital and government Academic Health Science Centre The Imperial College Helathcare model The University Medical Centers in the Netherlands: what are they, how did they develop and what do they achieve 24 Professor Jan Andersson, Director of Research and Innovation, Stockholms läns landsting. Former Vice-rector at Karolinska Institutet, Sweden Professor Jonathan Weber, Director of Research, Imperial College Healthcare NHS Trust. Vice Dean (Research), Faculty of Medicine, Imperial College London, UK Professor dr. Geert H. Blijham, Former Chairman of the board and Vice Dean, AMC Utrecht, the Netherlands Sharing experiences and thoughts Q&A Panel. Moderators Petter og Hilde Fredag 13. februar Welcome Summary from day 1 Nils og Stig Cooperating for better healthcare in the Nordic countries Where are we and where should we go Merging universities and hospitals: international trends and the change dynamics involved Reflecting on added value of cooperation between the university and the healthcare services Norwegian Ministry of Helath and Care Services TBA Norwegian Ministry of Education and Reserach TBA Professor Lars Hvilsted Rasmussen, Director of Research, Aalborg University Hospital, Denmark Professor Peter Maassen, University of Oslo, Director of HEDDA. Former director of the Center for Higher Education Policy Studies, University of Twente, the Netherlands Rector, Professor Gunnar Bovim, NTNU. Former dean at the Faculty of Medicine. Former managing director, St. Olavs Hospital. Former managing director, Central Norway Regional Health Authority Lunch and discussions (Inviterte deltakere. Varer til 14.00)

25 25

MIDT-NORCE HELSE. Sluttrapport. Strategi 2020. Prosjekt: Fremtidig universitetssykehusfunksj on. Godkjent: Dato:

MIDT-NORCE HELSE. Sluttrapport. Strategi 2020. Prosjekt: Fremtidig universitetssykehusfunksj on. Godkjent: Dato: HELSE MIDT-NORCE Strategi 2020 Prosjekt: Fremtidig universitetssykehusfunksj on Godkjent: Dato: HELSE MIDT-NORGE Innhold 1. Sammendrag 2. Strategisk forankring 3. Mål 4. Tolking av strategisk forankring

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET Dato: 21.10.2014 Sted: Ås, Institutt for Naturforvaltning (INA), Sørhellinga, rom S257 Tid: 0900-1300 inkl lunsj SAKSLISTE Saker 40/2014 Godkjenning av innkalling

Detaljer

Rapport og planer (2013-2014)

Rapport og planer (2013-2014) Rapport og planer (2013-2014) For et 15.3.2014 Ref. 2013/1777 Innhold 1. Innledning... 3 2. Rapport 2013... 4 2.1. Rapport for virksomheten i 2013... 4 2.2. Øvrig rapportering...21 3. Planer for 2014...27

Detaljer

Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013. Mars 2014

Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013. Mars 2014 Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013 Mars 2014 2 Brukerutvalgets årsrapport 2013 1.0 Oppnevning av nytt brukerutvalg Helse Sør-Øst RHF oppnevnte i 2013 nytt brukerutvalg med funksjonstid

Detaljer

Årsrapport (2014-2015)

Årsrapport (2014-2015) Årsrapport (2014-2015) Utkast Versjon: 4. mars 2015 til behandling i styremøte 11. mars Forslag til omslag på årsrapporten: 2 Innhold 1 Styrets beretning... 4 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall...

Detaljer

Hovedprogram for forbedring 2012-2016

Hovedprogram for forbedring 2012-2016 Hovedprogram for forbedring 2012-2016 Handlingsplan 2012 INNLEDNING Innhold: Innledning... 3 2. Universitetssykehusfunksjonen... 4 2.1 Grunnutdanning og spesialistutdanning for leger... 4 2.2 Universitetssykehusets

Detaljer

Årlig melding 2012 for St. Olavs Hospital HF. til Helse Midt-Norge RHF

Årlig melding 2012 for St. Olavs Hospital HF. til Helse Midt-Norge RHF Årlig melding 2012 for St. Olavs Hospital HF til Helse Midt-Norge RHF 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag... 3 1.2 Sammendrag av positive resultater og

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 67/15 Tverrgående satsinger Saksnr: 15/01560-3 Saksansvarlig: Bjarte Hoem, fung utdanningsdirektør Møtedag: 11.06.2015 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 21 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Versjon 2, 14.4.211 Innhold 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger... 7 1.1 Undervisning og læringsmiljø... 7 1.2 Studieprogrammet... 7 1.3 Rekruttering...

Detaljer

De regionale helseforetakenes organisering av arbeidet med kvalitetsregistre

De regionale helseforetakenes organisering av arbeidet med kvalitetsregistre Årsrapport 2012 Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre Mandat for de regionale helseforetakenes arbeid med medisinske kvalitetsregistre Nasjonal Helseplan 2007 2010 understreket bruk av

Detaljer

EVALUERINGSRAPPORT. Rekrutteringsprogrammene til Bergens forskningsstiftelse. Desember 2014

EVALUERINGSRAPPORT. Rekrutteringsprogrammene til Bergens forskningsstiftelse. Desember 2014 EVALUERINGSRAPPORT Rekrutteringsprogrammene til Bergens forskningsstiftelse Desember 2014 Bergens forskningsstiftelse, Thormøhlensgate 51, 5006 Bergen Tlf: +47 908 57 399 Epost: post@bfstiftelse.no www.bfstiftelse.no

Detaljer

Bedre karrierepolitikk for vitenskapelig personale i UH-sektoren

Bedre karrierepolitikk for vitenskapelig personale i UH-sektoren Bedre karrierepolitikk for vitenskapelig personale i UH-sektoren Visjon: Norske UH-institusjoner skal bli langt mer attraktive for internasjonale og norske talenter Et inspirasjonsdokument utarbeidet av

Detaljer

Sluttrapport - organisasjonsutviklingsprosess Sunnaas sykehus HF 2011

Sluttrapport - organisasjonsutviklingsprosess Sunnaas sykehus HF 2011 Sluttrapport - organisasjonsutviklingsprosess Sunnaas sykehus HF 2011 Sammendrag og status gjennomført OU prosess 2011 Sunnaas sykehus HF har gjennom virksomhetsåret 2011 gjennomført en omfattende OU prosess

Detaljer

Undervisningsstrategi del 1

Undervisningsstrategi del 1 Undervisningsstrategi del 1 Utarbeidet av: Inger Gadgil Utarbeidet dato: 03.09.2009 Godkjent av: Tor Ingebrigtsen Dokumentnummer: MS0199 Gyldig for: UNN HF Versjon: 1! " # $! %!! # & ' () * & '+,-.+--/

Detaljer

FORSLAG TIL NASJONALT SATSINGSOMRÅDE HELSETJENESTEFORSKNING

FORSLAG TIL NASJONALT SATSINGSOMRÅDE HELSETJENESTEFORSKNING 19. oktober 2012 FORSLAG TIL NASJONALT SATSINGSOMRÅDE HELSETJENESTEFORSKNING Sammendrag Kunnskap om effektive måter å organisere, lede, finansiere og levere helsetjenester med høy kvalitet, er viktig for

Detaljer

Møteinnkalling Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Møteinnkalling Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 1 av 3 Det medisinske fakultet 12.02.2013 Møteinnkalling Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF, http://www.ntnu.no/dmf/fakultetsstyret Gunnar Bovim, administrerende direktør

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. juni 2015 Saksbehandler: Direktør for pasientsikkerhet og kvalitet Vedlegg: 1. Risikovurdering med tiltaksplaner etter 1.tertial 2015 2. Utvalgte områder

Detaljer

Ut A ÅRSRAPPORT (2014-2015)

Ut A ÅRSRAPPORT (2014-2015) Ut A ÅRSRAPPORT (2014-2015) FORORD Dette dokumentet er rapport for 2014 og planer for 2015 for Samisk høgskole (SH). Høgskolestyret har behandlet denne saken i to møter, i desember 2014 og i februar 2015.

Detaljer

Rapport og planer 2013-2014

Rapport og planer 2013-2014 Rapport og planer 2013-2014 Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Overordnet strategisk ramme... 2 1.2 Vurdering av styrets eget arbeid... 3 1.3 Styrets vurdering av måloppnåelse... 3 1.4 Prioriteringer for 2014...

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29-21 2 Innhold Forord...5 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger...6 2 Høgskolens arbeid for utdanningskvalitet...7

Detaljer

Årsmelding 2011. Sammendrag

Årsmelding 2011. Sammendrag Innholdsfortegnelse Sammendrag...2 Organisasjonskart Fremtidens operasjonsrom...4 Oversiktsbilde over St. Olavs Hospital og de 6 FOR-stuene...4 Personalet...5 AV Arena Norway...5 FOR Fagseminar 2011...10

Detaljer

Saksredegjørelse. Fig 1. Foretakets modell for virksomhetsstyring og intern kontroll

Saksredegjørelse. Fig 1. Foretakets modell for virksomhetsstyring og intern kontroll Saksredegjørelse Bakgrunn Administrerende direktør ønsker et økt fokus på intern styring og kontroll som ledd i arbeidet med å sikre at virksomheten drives i tråd med lover, retningslinjer og fastsatte

Detaljer

Profesjonsråd for designutdanning Sluttrapport for rådsperioden våren 2007 til våren 2013

Profesjonsråd for designutdanning Sluttrapport for rådsperioden våren 2007 til våren 2013 HØGKSOLEN I OSLO OG AKERSHUS Profesjonsråd for designutdanning Sluttrapport for rådsperioden våren 2007 til våren 2013 Petter Øyan, leder for Profesjonsråd for designutdanning (høsten 2007 våren 2013)

Detaljer

SUNNAAS SYKEHUS HF. Årlig melding 2014. til Helse Sør-Øst RHF

SUNNAAS SYKEHUS HF. Årlig melding 2014. til Helse Sør-Øst RHF SUNNAAS SYKEHUS HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Nesodden 5. februar 2015 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sunnaas sykehus HF oppgaver og organisering...

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSSTRATEGI 2011-2014

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSSTRATEGI 2011-2014 FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSSTRATEGI 2011-2014 Forsknings- og utviklingsarbeid i Sykehusapotek Nord HF skal fremme rasjonell legemiddelbruk på individ- og samfunnsnivå. Arbeidet skal styrke farmasøytisk forskning

Detaljer

Tiltak 42: Videreutvikling av spesialisthelsetjenestenes virksomhetsarkitektur

Tiltak 42: Videreutvikling av spesialisthelsetjenestenes virksomhetsarkitektur Prosjektrapport Tiltak 42: Videreutvikling av spesialisthelsetjenestenes virksomhetsarkitektur Videreutvikling av tjeneste- og prosessmodell i Nasjonal IKT sin arkitekturstrategi på områder knyttet til

Detaljer

FRAMTIDENS HR ORGANISERINGEN AV HR AVDELINGEN I PERSONAL OG ORGANISASJON. Tjenestemodell og hovedstruktur

FRAMTIDENS HR ORGANISERINGEN AV HR AVDELINGEN I PERSONAL OG ORGANISASJON. Tjenestemodell og hovedstruktur FRAMTIDENS HR ORGANISERINGEN AV HR AVDELINGEN I PERSONAL OG ORGANISASJON Tjenestemodell og hovedstruktur «De ansattes kompetanse og jobbengasjement er kanskje den enkeltfaktor som har størst betydning

Detaljer

Teknologi. for bedre ressursbruk i helsesektoren. Teknologiforum 2013. Torsdag 12. september 2013 Seminar i Trondheim, Lerchendal gård

Teknologi. for bedre ressursbruk i helsesektoren. Teknologiforum 2013. Torsdag 12. september 2013 Seminar i Trondheim, Lerchendal gård Teknologi for bedre ressursbruk i helsesektoren Teknologiforum 2013 Torsdag 12. september 2013 Seminar i Trondheim, Lerchendal gård Abstract fra innlederne 1 Forord NTVA arrangerer hvert år i september

Detaljer

Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold

Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold 1. Innledning... 1 1.1 Målsetting... 1 1.2 Roller og ansvar... 1 2.

Detaljer