Utvalgets faste medlemmer innkalles til fjernmøte kl. 18:00 via Microsoft Teams.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utvalgets faste medlemmer innkalles til fjernmøte kl. 18:00 via Microsoft Teams."

Transkript

1 POLITISK SEKRETARIAT MØTEINNKALLING Dato: HOVEDUTVALG FOR BARN OG UNGE Tirsdag kl. 18:00 Utvalgets faste medlemmer innkalles til fjernmøte kl. 18:00 via Microsoft Teams. Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall, skal straks melde fra om dette og oppgi forfallsgrunn. Forfall meldes på telefon eller epost SAKSLISTE Saksnummer Sakstittel 080/ 20 Godkjenning av protokoll 081/ 20 Midtveisrapportering på Handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold 082/ 20 Anmodning om bosetting av flyktninger / 20 Andel minoritetsspråklige barn i barnehagen 084/ 20 Gratis kjernetid i barnehagene 085/ 20 Elevenes ferie og fridager skolerute 086/ 20 Forslag om endring i skolerute skoleåret 2020/ / 20 Referatsaker 088/ 20 Henvendelser og innspill

2 2 Akutthjelpen i Bærum Kommune Innspill fra koordinerende verneombud vedr. Akutthjelpen Haakon Kvenna Veum Utvalgsleder Lusine Mkrtchyan Utvalgssekretær

3 3 KOMMUNEDIREKTØREN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: N / / Saksbehandler: Lusine Mkrtchyan Saksansvarlig: Lusine Mkrtchyan Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr. Hovedutvalg for barn og unge / 20 Godkjenning av protokoll Forslag til vedtak: Protokoll fra Hovedutvalg barn og unges møte godkjennes slik den foreligger. Vedlegg: Protokoll - Hovedutvalg for barn og unge

4 4 KOMMUNEDIREKTØREN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: / / Saksbehandler: Grete Syrdal Saksansvarlig: Nina Kolbjørnsen Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr. Råd for personer med funksjonsnedsettelse / 20 Eldrerådet / 20 Ungdomsrådet / 20 Hovedutvalg for barn og unge / 20 Hovedutvalg for bistand og omsorg Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur / 20 Formannskapet Kommunestyret Midtveisrapportering på Handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold Kommunedirektørens forslag til vedtak: Saken tas til orientering SAKEN I KORTE TREKK Bærum kommune vedtok i kommunestyret Handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold Det ble vedtatt at «planen og tiltakene evalueres, i samarbeid med aktuelle organisasjoner, i 2020 og 2022 og evalueringsrapportene legges frem for kommunestyret». Redegjørelse Handlingsplan for kjønns og seksualitetsmangfold har som hovedmål å øke respekten for kjønns- og seksualitetsmangfoldet i Bærum samt skape større trygghet for seksuelle minoriteter og øke kompetansen hos kommunens ansatte om kjønnsuttrykk og seksuell orientering. Vi skal: 1. Øke kommunens kunnskap om forhold som påvirker levekårene til lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og skeive i Bærum

5 5 2. Øke kompetansen blant innbyggere og ansatte i kommunen om kjønnsuttrykk og seksuell orientering Planen for kjønns- og seksualitetsmangfold er en sektorovergripende plan som i ulik grad berører alle deler av kommunens virksomhet. Tiltakene i handlingsplanen er basert på kommunens ansvar som tjenesteyter og som arbeidsgiver, og kommunen som samarbeidspartner med aktuelle lag og foreninger og det sivile samfunn. Kommunen har allerede en rekke planer som omhandler forhold som også angår LBHT+ personer. Implementeringen av planen for kjønns- og seksualitetsmangfold vil der det er relevant, gjennomføres sammen med implementering av tiltak fra andre relevante planer for å sikre helhet i kommunens arbeid. Kommunedirektøren vil ved rullering av planverk, vurdere om det er hensiktsmessig å samordne hele eller deler av planene, alternativt redusere og samordne noen av tiltakene. Vurdering Planen inneholder en tiltaksplan. Vedlegg 1 beskriver foreløpig status av tiltaksplanen så langt i 4 års perioden. Covid 19 situasjonen har ført til at enkelte av tiltakene er forsinket i forhold til plan. I 2019 og 2020 er det kartlagt forhold samt innledet dialog med relevante organisasjoner som FRI Oslo og Viken, Skeiv verden og Skeiv ungdom. Det har blitt avholdt en rekke samarbeidsmøter i perioden. I 2019 og 2020 er det internt i kommunen også etablert samarbeidsforum og utforsket muligheter, særlig innenfor relevant statistikk og plan for innhenting av statistikk. Relevante parter er Oppvekst- skole og ungdom og fritid, Natur og Idrett, Flyktningkontoret, samt SLT og Folkehelsekoordinator. Kommunedirektøren vil i 2021 etablere en definert arbeidsgruppe for å sikre innsatsen videre i perioden. Noen aktiviteter er planlagt med oppstart i Tilgang på tall og statistikk I behandlingen av handlingsplanen i kommunestyret var en del av vedtaket som følger: «Rådmannen bes fremme en tilleggssak der levekårene til LHBT+ personer i Bærum kartlegges. Det bes om data for Bærum lokalt tilsvarende data fremlagt i BAUN møtet i sak 004/19 nasjonale data, og i henhold til sak i kommunestyret i sak 69/18». Det planlegges en befolkningsundersøkelse knyttet til hatkriminalitet og hatefulle ytringer. Denne vil kunne gi mer informasjon om levekår til LHBT+ i Bærum. Forskning viser at det å være utsatt for hatkriminalitet og hatefulle ytringer redusere livskvaliteten. Kommunedirektøren vurderer også å gjennomføre en generell befolkningsundersøkelse innen levekår hvor man vil forsøke å få med en så god representasjon av alle grupper som mulig. Dette vil gi ytterligere informasjon om levekårene til LHBT+ personer i Bærum og vil bli lagt frem politisk. Ungdata undersøkelsen som ble gjennomført i 2019 inneholdt spørsmål om opplevd seksualitet for elever på videgåene skole. Disse tallene vil, supplert med befolkningsundersøkelsen, gi en indikasjon på levekår for LHBT+ ungdom som går på videregående skole i Bærum. Høsten 2020 ble spørsmål knyttet til rasisme og diskriminering inkludert i elevundersøkelsen på ungdomsskoletrinnet. Resultater fra denne foreligger i desember Bærum kommune vil være en pådriver for at kjønn og seksualitet blir en del av spørsmålene også blant ungdomsskoleelever

6 6 i neste runde av gjennomføringen av Ungdata undersøkelsene. Resultater av alle undersøkelsene vil bli lagt frem politisk i en egen sak når de foreligger. De vil også bli brukt til å målrette videre innsats for handlingsplanen. Vedlegg: Status tiltaksplan i Handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold per desember

7 7 KOMMUNEDIREKTØREN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: / / Saksbehandler: Grete Syrdal Saksansvarlig: Cai Birger Nesset Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr. Ungdomsrådet / 20 Hovedutvalg for barn og unge / 20 Hovedutvalg for bistand og omsorg Formannskapet Kommunestyret Anmodning om bosetting av flyktninger 2021 Kommunedirektørens forslag til vedtak: 1. I tråd med anmodning fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet vil Bærum kommune bosette 65 flyktninger i Fire av disse plassene benyttes til bosetting av enslige mindreårige, hvorav 2 benyttes til bosetting av enslige mindreårige under 15 år og 2 av plassene benyttes til enslige mindreårige over 15 år. 2. Inntil 40 familiegjenforente bosettes i tillegg. Familiegjenforente som bosettes utover dette vil gå til fratrekk på de ordinære bosettingene. 3. Kommunedirektøren kommer tilbake til konsekvenser av redusert bosetting i Økonomimelding 1 i SAKEN I KORTE TREKK Ingress Norske kommuner mottar årlig anmodning om bosetting av flyktninger. Anmodningene gjenspeiler stadige endringer i den internasjonale flyktningsituasjonen. Det var et stort behov for bosetting under flyktningkrisen i , mens nivået på anmodninger om bosetting de siste årene har vært på et lavere nivå. For 2021 har Bærum kommune fått anmodning om å bosette 65 flyktninger inkludert 4 enslige mindreårige.

8 8 I denne saken redegjør kommunedirektøren for anmodningen og legger frem forslag om bosetting i 2021 i tråd med anmodningen fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Tidligere behandling Sak om Anmodning om bosetting av flyktninger i 2020, (saksnr 144/19) behandlet i Kommunestyret den Sak om Rapportering på flyktningarbeidet - nøkkeltall og oppfølging av kvalitetsplan (saksnr. 168/20), behandlet i Formannskapet Redegjørelse Bakgrunn I anmodningsbrev datert om bosetting for 2021 (vedlagt), skriver Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi): «De nyeste prognosene fra Beregningsgruppa for utlendingsforvaltningen viser at det er behov for å bosette om lag 5030 flyktninger i Norge i Inkludert i dette tallet er 110 enslige mindreårige, hvorav 30 er under 15 år og bosettes av Bufetat. Det beregnede bosettingsbehovet har bakgrunn i: prognoser over antall asylsøkere til Norge prognoser over antall innvilgede asylsøknader prognoser over antall overføringsflyktninger Prognosene forutsetter antallet overføringsflyktninger i regjeringens forslag til statsbudsjettet» IMDi understreker at prognosene og bosettingsbehovet kan endre seg gjennom året som følge av endringer i forholdene over. Pandemien bidrar til mer usikkerhet enn det har vært tidligere år. IMDi s anmodning til Bærum kommune for 2021 «IMDi ber om at Bærum kommune bosetter 65 flyktninger i Vi ber videre om at 2 av de 65 plassene blir benyttet til bosetting av enslige mindreårige under 15 år og at ytterligere 2 av plassene benyttes til bosetting av enslige mindreårig over 15 år. Hvis alderssammensetningen for de enslige mindreårige endrer seg, ber vi om at kommunen er fleksibel og bosetter i begge aldersgrupper, dvs. både fra Barne-, ungdoms- og familieetatens omsorgssentre, og fra Utlendingsdirektoratets mottak for enslige mindreårige» Kort om status i bosettingsarbeidet I bosettingsarbeidet per oktober 2020 er det gjennomført 45 bosettinger, herav 34 ordinære bosettinger (dvs. overføringsflyktninger eller bosetting fra asylmottak). Opprinnelig vedtak om bosetting på 70 flyktninger ble redusert til 46 ordinære bosettinger, inklusiv 3 enslige mindreårige. På grunn av koronasituasjonen og stans i innreise for overføringsflyktninger ble nasjonale prognoser knyttet til behov for bosettingsplasser i 2020 redusert. For å imøtekomme et betydelig lavere behov for bosettingsplasser mottok Bærum kommune en justert anmodning fra IMDi om å bosette til sammen 46 flyktninger i Nivå for justert bosetting for 2020 ligger an til å bli nådd.

9 9 Utviklingen av nivået på bosetting i tiden 2012 til 2020 Årets anmodning om bosetting ligger på fortsatt lavt nivå sett i forhold til ordinære bosettingstall. Tabellen under viser oversikt over vedtak om bosetting de siste sju årene, samt antall ankomster av familiegjenforeninger. Familiegjenforeninger Antall familiegjenforente var 25 personer i 2018 og 26 personer i Per er det kun bosatt 11 familiegjenforente. Det lave nivået kan antas å ha sammenheng med koronapandemien. Nivået på antall bosatte familiegjenforente for hele 2020 estimeres til å kunne ende på på familiegjenforente. Erfaringen er at det ankommer flere familiegjenforeninger i høstmånedene. Dersom det tas høyde for at nivået på familiegjenforeninger utover i 2021 i noe mindre grad blir påvirket av pandemien, vil det være et estimat å planlegge for inntil 40 familiegjenforente. Det understrekes at en slik prognose er usikker. Landbakgrunn land med størst antall bosettinger Erfaringen gjennom mange års bosetting i kommunen er at flyktninger er en heterogen gruppe med stor variasjon i utdanningsnivå, erfaring og opplæringsbehov. Dette gjelder både mellom flyktninger fra forskjellige land og internt i de ulike landene. Hvor lang tid det har vært krig eller konflikt i hjemlandet, lengden på opphold og forhold i den enkelte flyktningleir har påvirket muligheter den enkelte har hatt til utdanning og nødvendig psykisk og fysisk helsehjelp. Dette har igjen påvirket oppfølgingsbehovet i kommunen. Med individuell tilpasning har flyktningene med ulike forutsetninger oppnådd gode resultater i introduksjonsprogrammet. Overgang til arbeid og utdanning ved avsluttet program - prognose for 2020 Per oktober 2020 viser evaluering av arbeidet at måloppnåelse for overgang til arbeid og utdanning rett etter endt introduksjonsprogram sannsynligvis vil ligge over målsettingen på 60 prosent ved årets slutt. Dagens resultat viser 63 prosent, men prognosen for 2020 er fortsatt usikker. Måloppnåelsen var på 53 prosent i 2017, økte til 67 prosent i 2018 med en videre økning til 70 prosent i På bakgrunn av at koronapandemien har resultert i et betydelig mere krevende arbeidsmarked, forventes det at måloppnåelsen vil bli noe lavere for 2020 enn foregående år.

10 10 Enslige mindreårige Botiltakene for enslige mindreårige har gjennom 2020 tilpasset seg en situasjon med færre bosatte enslige mindreårige, med den konsekvens at gradvis færre ungdommer mottar oppfølging i et botiltak. Dette har medført en reduksjon fra 5 til 2 bofelleskap, videre er boformen familiehjem opphørt. Det er gjennomført en omstilling av tjenesten som følge av dette. Det er i dag drift ved 2 døgnbemannede bofellesskap på henholdsvis Valler og Lommedalen med plass til sammen 12 ungdommer. Ungdommer som fyller 18 år og som er klare til å flytte ut blir gitt tilbud om oppfølging på hybel. Tjenesten har et hybelbygg med plass til 5 ungdommer over 18 år. Utfyllende rapportering på flyktningarbeidet I den årlige rapporteringen om integreringsarbeidet vil kommunedirektøren følge opp detaljert informasjon på nøkkeltall og indikatorer knyttet til bosetting og integrering av flyktninger. Kommunedirektøren vil, i likhet med tidligere år, komme med sak om dette før sommeren Intern prosess og ekstern medvirkning Det har vært gitt innspill fra alle tjenester i kommunen som er involvert i bosetting av flyktninger. Konsekvenser av beslutningene Kommunen mottar statlig integreringstilskudd som dekker de direkte kostnadene til tjenester som jobber direkte med bosetting og introduksjon. Kommunen har definert enhetskostnader som innebærer at ressurser tilpasses bosettingsnivået. Utgifter og tilskudd knyttet til bosetting og integrering av flyktninger er avhengig av bosettingsnivået. Lavere bosetting vil føre til reduserte inntekter til kommunen og samtidig tilsvarende reduserte driftsutgifter. Kommunedirektøren vil komme tilbake til økonomiske konsekvenser i økonomimelding De tjenester som er sentrale i tjenesteytingen for bosetting av flyktninger vurderer at anmodningen om bosetting for 2021 ikke vil innebære særskilte ressursutfordringer, hverken personalmessig, faglig eller organisatorisk.. Arbeidet med å tilpasse kapasiteten til nivået på bosettingen vil bli videreført i tjenestene. Følgende tjenester er sentrale i bosetting og integrering av flyktninger i kommunen: Flyktningkontoret - bosetting/etablering, introduksjonsprogram og helsetjeneste Voksenopplæringssenteret; norskopplæring og samfunnskunnskap og grunnskole for voksne Botiltak for enslige mindreårige; oppfølging på døgnbasis skole og hverdagsmestring NAV kontoret; kvalifisering og overgang til arbeid Boligbistand; fremskaffing av boliger, i samarbeid med Eiendomsenheten Barneverntjenesten; oppfølging av vedtak iht. barnevernsloven. Vedlegg: Anmodning om bosetting Bærum kommune

11 11 KOMMUNEDIREKTØREN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: / / Saksbehandler: Erik Førland Saksansvarlig: Gry Folge Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr. Hovedutvalg for barn og unge / 20 Andel minoritetsspråklige barn i barnehagen Kommunedirektørens forslag til vedtak: 1. Sak om andelen minoritetspråklige barn i barnehagene tas til orientering. 2. Kommunedirektøren fremmer sak om ny vurdering av måltall for minoritetspråklige barn i barnehagene i løpet av høsten 2021 eller så snart pandemisituasjonen tillater endring i arbeidsmetoder og tilnærming. SAKEN I KORTE TREKK I forbindelse med behandling av Handlingsprogram ble det fattet følgende vedtak: «Rådmannen bes fremlegge en sak i god tid før slutten av barnehageåret 2019/ 2020 med forslag til tiltak for å oppnå at en større andel av de minoritetsspråklige barna går i barnehage, samt å vurdere et høyere måltall.» Tidligere behandling Ingen tidligere behandling. Redegjørelse Bærum kommune har siden 2018 deltatt i en statlig satsing om å øke andelen minoritetsspråklige barn i barnehagene. Det ble søkt om og tilført tilskudd fra staten til denne satsingen, og det ble besluttet å ansette en til to rådgivere/ barnehagekontakter til å jobbe aktivt med rekruttering av

12 12 minoritetsspråklige barna. Administrasjonen har utarbeidet skriftlig informasjon på flere språk, for å opplyse om barnehagetilbudet. Ulike miljøer, organisasjoner og institusjoner er oppsøkt, for å komme i kontakt med målgruppen med informasjon om barnehagetilbudet. Barnehagekontaktene har fra høsten 2019 vært i dialog med og har samarbeidet med flere samarbeidspartnere for å kunne gi en målrettet informasjon om barnehagetilbudet i Bærum kommune. Dialogen og samarbeidet har skjedd i form av fysiske møter på helsestasjoner, i åpne barnehager, ved NAV, i moskéer, ved flyktningkontoret, ved krisesenteret, ved voksenopplæringen, i Røde Korshuset og ved frivillighetssentralen, samt hos styrere i flere barnehager i Bærum kommune. Hovedmålet med disse møtene har vært å formidle hva barnehagekontaktene kan hjelpe målgruppen med for å få barnehageplass: gi informasjon om barnehagene, hjelpe med å søke om barnehageplass, informere om de ulike moderasjonsordningene og hvordan søke om disse. Barnehagekontaktene følger også foreldre til besøk i åpen barnehage og ordinære barnehager. Tre hovedmål har vært sentrale i dette arbeidet: Å få flere minoritetspråklige familier til å søke barnehageplass Å jobbe forbyggende i form av informasjonsdeling med foreldre Å jobbe som brobygger mellom barnehagene og minoritetspråklige familier og barn Arbeidet er særlig rettet inn mot hovedopptaket for barnehageplass. Erfaringer fra dette arbeidet i de to årene som har gått gjør at administrasjonen i kommende hovedopptak vil følge opp familiene ekstra når svarbrev om barnehageplass sendes ut - slik at alle er oppmerksomme på svarfrister. Høyere måltall utfordringer per i dag Det er nå en pågående pandemisituasjon, med alle de reguleringer som iverksettes nasjonalt og lokalt for å få kontroll med smittesituasjonen. Åpen barnehage er stengt, likeledes er også mange andre steder som har vært møteplasser for barnehagekontaktene og familiene i disse to årene som har gått. Dette gjør arbeidet krevende. I 2018 var det 82% av målgruppen minoritetsspråklige barn som gikk i barnehagen, i 2019 var det 85,2%. Dette er en gledelig økning. Vurdering Andelen minoritetspråklige barn i bærumsbarnehagene har etter målrettet innsats økt de siste årene. Samfunnets situasjon med store smitteutfordringer gjør at kommunedirektøren mener det vil være riktig å ha som mål om å opprettholde dagens måltall for minoritetspråklige barn i barnehagene innværende barnehageår - all den tid dagens pågående pandemisituasjon setter en del hindringer i veien for en økning av måltallet. Kommunedirektøren vil derfor komme tilbake med en sak så snart situasjonen tillater en mer aktiv tilnærming.

13 13 KOMMUNEDIREKTØREN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: / / Saksbehandler: Erik Førland Saksansvarlig: Gry Folge Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr. Hovedutvalg for barn og unge / 20 Gratis kjernetid i barnehagene Kommunedirektørens forslag til vedtak: Sak om gratis kjernetid i barnehagene tas til orientering. SAKEN I KORTE TREKK I forbindelse med behandling av HP , ble det fattet følgende vedtak: «Kommunedirektøren bes fremme sak der det utredes hvordan ordningen med gratis kjernetid i barnehager kan utvides/ endres for eksempel med redusert pris også for foreldre med noe høyere inntekt med sikte på at flere barn kan omfattes av ordningen. Administrasjonen kommer med forslag før sommeren 2020.» Tidligere behandling Ingen tidligere behandling. Redegjørelse Regjeringen har innført 20 timer gratis kjernetid per uke for 2-, 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt. Husholdningene som har en samlet inntekt som er lavere enn kroner per år har rett til gratis kjernetid. Fra følger det av forslag til statsbudsjett at inntektsgrensen for gratis kjernetid vil økes til kr Dersom Bærum kommune ønsker å kunne gi ytterligere barn tilbud om 20 timers gratis kjernetid per uke, kan følgende alternativer være aktuelle: Alternativ 1: Gratis kjernetid for 1-åringer i Bærum kommune

14 14 Alternativet innebærer at Bærum også gir 1-åringer, som bor husholdninger med lav inntekt, rett til 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Basert på barnetall og inntektsgrenser for 2021 er kostnaden beregnet til 0,7 mill. per år. Alternativ 2: Inntektsgrensen for gratis kjernetid økes for 2-, 3-, 4-, 5- og 6-åringer i barnehage til 5,9 G Alternativet innebærer at Bærum kommune øker inntektsgrensen for gratis kjernetid fra nasjonal sats Kr til (= 5,9 G) for 2-, 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart. Detter utgjør en økning i inntektsgrensen på 2,5 % i forhold til nasjonal sats. Beregninger tilsier at dette alternativer vil utgjøre en totalkostnad på 0,4 mill. per år. Alternativ 3: Inntektsgrensen for gratis kjernetid økes for 2-, 3-, 4-, 5- og 6-åringer i barnehage til 6 G. Alternativet innebærer at Bærum kommune øker inntektsgrensen for gratis kjernetid fra nasjonal sats. Kr til (= 6 G) for 2-, 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart. Dette utgjør en økning i inntektsgrensen på 4,2 % i forhold til nasjonal sats. Beregninger tilsier at dette alternativer vil utgjøre en totalkostnad på 1,0 mill. per år. Vurdering Kommunedirektøren mener den statlige ordningen slik den er innrettet, sikrer at de barna som har størst behov for det omfattes av tilbudet om gratis kjernetid. Ordningen er særlig viktig for familier som ikke snakker norsk hjemme. Barnehagen er en viktig arena for lek og for utviklingen av språk og sosiale ferdigheter, og gir barna et godt utgangspunkt når de skal begynne på skolen. De økte satsene fra 1. januar 2021 gir flere familier mulighet til å bruke ordningen med gratis kjernetid, og kommunedirektøren vil ikke tilrå å utvide gratis kjernetid ut over statlig ordning.

15 15 KOMMUNEDIREKTØREN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: / / Saksbehandler: Siv Herikstad Saksansvarlig: Anne Hege Rosenlund Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr. Hovedutvalg for barn og unge / 20 Elevenes ferie og fridager skolerute Kommunedirektørens forslag til vedtak: Hovedutvalget for barn og unge vedtar kommunaldirektørens forslag til skolerute for skoleåret SAKEN I KORTE TREKK Skoleruta viser informasjon om ferie og fridager for grunnskolen i Bærum. Skoleruta viser også hvilke dager som er felles planleggingsdager for skole, SFO og kommunale barnehager. I forslaget er det vektlagt å legge sammen hengende fridager slik at foresatte skal kunne planlegge eventuelle reiser, og at det skal være mulig for eksterne aktører å arrangere konfirmasjonsleir og lignende uten at det genererer skolefravær. Skoleruta er utarbeidet i samråd med Barnehagekontoret, og den er samordnet med skolerute for Asker kommune. Det er også tatt hensyn til skoleruta for Viken fylkeskommune. Her skiller forslaget for Bærum kommune seg fra Viken fylkeskommune når det gjelder skolestart. Her foreslår kommunedirektøren oppstart mandag 16. august mot Vikens oppstart onsdag 18. august. Dette for å tilstrebe mest mulig fulle uker. Vedlegg: Skolerute (forslag)

16 16 KOMMUNEDIREKTØREN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: / / Saksbehandler: Siv Herikstad Saksansvarlig: Kari Kolbjørnsen Bjerke Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr. Hovedutvalg for barn og unge / 20 Forslag om endring i skolerute skoleåret 2020/ 21 Kommunedirektørens forslag til vedtak: Skoleruten endres for skoleåret 2020/ 21 ved å forskyve de to siste skoledagene av høstsemesteret, mandag og tirsdag 22.12, til vårsemesteret. Siste skoledag før jul er fredag 18. desember. Oppsatte fridager tirsdag 6.april og fredag 14.mai 2021 blir obligatoriske skoledager. SAKEN I KORTE TREKK Kommunedirektøren har fått flere henvendelser fra innbyggere der det foreslås å endre skoleruten for inneværende skoleår, slik at siste skoledag før jul blir fredag 18. desember Flere har gitt uttrykk for at dette vil være hensiktsmessig med tanke på Covid-19-situasjonen og muligheten for å redusere smitte hos innbyggerne i forbindelse med familiære sammenkomster i julen. Videre fremmet representanten Ida Ohme Pedersen (FrP) en et forslag i Formannskapet 9. november 2020 om frivillig skoletilbud før jul. Følgende vedtak ble fattet av Formannskapet: Kommunedirektøren bes gjøre en vurdering av en ordning om frivillig oppmøte for skole elever fra og med 14. desember, slik at det blir 10 dager til julaften. I følge Opplæringslovens 2-2 tredje ledd skal skoleåret være minst 38 skoleuker, altså 190 dager. Kommunen kan gi forskrift om skole- og feriedager for elevene, men kun innenfor rammen av opplæringsloven. Skoleruten vedtas årlig av hovedutvalg for barn og unge. Det er ikke innenfor kommunens fullmakter å fravike kravet om 190 obligatoriske skoledager. Derimot finnes det et handlingsrom hvor dager kan flyttes fra høstsemesteret og til vedtatte fridager i vårsemesteret. Kommunedirektøren foreslår å endre eksisterende skolerute for skoleåret 2020/ 21 slik at siste

17 17 skoledag før jul blir 18. desember (ikke 22. desember). Videre at skoleåret forlenges tilsvarende med to dager i vårsemesteret. Kommunedirektøren har i prosessen vurdert to alternative løsninger: Alternativ 1: Vårsemesteret forlenges med to dager, 6. april og 14. mai Alternativ 2: Vårsemesteret forlenges med to dager, 21. og 22. juni I kommunedirektørens forslag fremmes alternativ 1 på bakgrunn av at det kan være familier som allerede har planlagt feriestart fra og med mandag 21.juni. Beslutningen vil ikke få noen økonomiske konsekvenser. Skolefritidsordningen vil være åpen for barn på 1.-4.trinn hvor foreldres arbeidssituasjon fordrer et forutsigbart omsorgstilbud for barna på dagtid. Åpningstidene for SFO i perioden vil være tilsvarende åpningstidene for kommunale barnehager.

18 18 KOMMUNEDIREKTØREN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: N / / Saksbehandler: Lusine Mkrtchyan Saksansvarlig: Lusine Mkrtchyan Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr. Hovedutvalg for barn og unge / 20 Referatsaker Forslag til vedtak: Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger. Refererte dokumenter til orientering: Det foreligger ingen dokumenter.

19 19 KOMMUNEDIREKTØREN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: N / / Saksbehandler: Lusine Mkrtchyan Saksansvarlig: Lusine Mkrtchyan Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr. Hovedutvalg for barn og unge / 20 Henvendelser og innspill Forslag til vedtak: Dokumenter tas til orientering slik de foreligger. Dokumenter til orientering: Dokumentnummer Tittel 1. Akutthjelpen i Bærum Kommune 2. Innspill fra koordinerende verneombud vedr. Akutthjelpen

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 07.01.2019 18/31087 18/266290 Saksbehandler: Nina Kolbjørnsen Saksansvarlig: Grete Syrdal Behandlingsutvalg Møtedato Politisk

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 07.01.2019 18/31087 18/266290 Saksbehandler: Nina Kolbjørnsen Saksansvarlig: Grete Syrdal Behandlingsutvalg Møtedato Politisk

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune ,

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune , Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 17 Utvalg: Hovedutvalg livsløp og kultur Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset, Rødberg Dato: 23.08.2018 Tidspunkt: 15:00 Sakenes dokumenter ligger til

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 22.12.2016 N - 346 16/28521 16/225055 Saksbehandler: Cai Birger Nesset Saksansvarlig: Kristin Nilsen Behandlingsutvalg Møtedato

Detaljer

Rødøy kommune Saksdokument Side 1. Saksbehandler: Kitt Grønningsæter. Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja

Rødøy kommune Saksdokument Side 1. Saksbehandler: Kitt Grønningsæter. Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja Rødøy kommune Saksdokument Side 1 24515 K-sak 099/2015 Sakens hjemmelsgrunnlag: Saksbehandler: Kitt Grønningsæter Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER 2016-2019

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sakspapirer - Møte i Integreringsrådet den Buskerud innvandrerråd - Årsmøte 2018

Innholdsfortegnelse. Sakspapirer - Møte i Integreringsrådet den Buskerud innvandrerråd - Årsmøte 2018 Innholdsfortegnelse Sakspapirer - Møte i Integreringsrådet den 20.08.2018 PS 6/18 Buskerud innvandrerråd - Årsmøte 2018 Buskerud innvandrerråd - Årsmøte 2018 Møteinnkalling årsmøte Buskerud innvandrerråd

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 05.09.2012 kl. 09.00 STED: NORDRE LAND LÆRINGSSENTER Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Komité mennesker og livskvalitet.

Komité mennesker og livskvalitet. Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus Dato: 26.10.2015 Tid:

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager

RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager Arkivsak: 2010/1642-170 Arkiv: F30 Saksbeh: Søs Østgaard Nysted Dato: 23.10.2016 Bosetting av flyktninger 2017 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 36/16 Komité for barnehage,

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd. Saksliste

Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 16.09.2014 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 18:00 Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd Forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen fredag 12.09.14. Varamedlemmer

Detaljer

Saksbehandler: tjenesteleder Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: tjenesteleder Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 16/2367 Lnr.: 21066/16 Ark.: F30 Saksbehandler: tjenesteleder Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw Bosetting av flyktninger 2017 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar følgende

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Christian Hjulstad Arkiv F31 Arkivsaksnr. 17/2643. Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet / Kommunestyret

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Christian Hjulstad Arkiv F31 Arkivsaksnr. 17/2643. Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet / Kommunestyret SAKSFREMLEGG Saksbehandler Christian Hjulstad Arkiv F31 Arkivsaksnr. 17/2643 Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet / Kommunestyret BOSETTING AV FLYKTNINGER 2018 Rådmannens forslag til vedtak Rakkestad

Detaljer

Vestby kommune Kommunestyret

Vestby kommune Kommunestyret Vestby kommune Kommunestyret MØTEINNKALLING Tilleggsliste Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.12.2009 Tid: 17:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/19 19/3 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 4.

MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/19 19/3 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 4. MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN innkalles til møte 15.01.2019 kl. 18:00 Sted: Formannskapssalen SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/19 19/3 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 4. DESEMBER

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 24.05.2016 16/7554 16/36903 Saksbehandler: Thomas Soløst Saksansvarlig: Anne Margrethe Lindseth Behandlingsutvalg Møtedato Politisk

Detaljer

Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning for 2014 og 2015

Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning for 2014 og 2015 Saksframlegg Arkivnr. F31 Saksnr. 2011/2858-22 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Astrid Bjørnli Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning

Detaljer

Ås kommune. Bosetting av flyktninger saksfremlegg. Rådmannens innstilling: Ås kommune bosetter 10 nye flyktninger i Ås,

Ås kommune. Bosetting av flyktninger saksfremlegg. Rådmannens innstilling: Ås kommune bosetter 10 nye flyktninger i Ås, Bosetting av flyktninger 2019 - saksfremlegg Saksbehandler: Anders Glette Saksnr.: 19/00067-2 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for helse og sosial Formannskapet Rådmannens innstilling: bosetter

Detaljer

Anmodning om bosetting av flyktninger i

Anmodning om bosetting av flyktninger i Arkivsaksnr.: 14/1212-1 Arkivnr.: Saksbehandler: tjenesteleder, Ingvill Alisøy-Gjerløw Anmodning om bosetting av flyktninger i 2014-2017 Hjemmel: Rådmannens innstilling: Kommunestyret opprettholder vedtaket

Detaljer

Bosetting av flyktninger 2019

Bosetting av flyktninger 2019 JournalpostID: 19/2095 Arkiv: FA-F35, TI-&73 Saksbehandler: Gry Aas Telefon: Flyktning- og innvandrertjeneste Bosetting av flyktninger 2019 Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for helse 30.01.2019 002/19

Detaljer

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016 Rådmannens

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Hovedutvalg Folk 82/ Formannskapet 127/ Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Hovedutvalg Folk 82/ Formannskapet 127/ Kommunestyret Arkivsak. Nr.: 2015/1697-14 Saksbehandler: Bente Molde Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 82/16 15.11.2016 Formannskapet 127/16 16.11.2016 Kommunestyret Anmodning om bosetting av

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 16/1581 STATUS I ARBEID MED BOSETTING AV FLYKTNINGER I SIGDAL KOMUNE Saksbehandler: Jens Birger Bjercke Arkiv: F30 Saksnr.: Utvalg Møtedato 21/16 Formannskapet

Detaljer

MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet

MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet Ås kommune MØTEINNKALLING - tilleggssak Møtetid: 27.05.2015 kl. 18:30 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes

Detaljer

Nærmere informasjon om anmodningen

Nærmere informasjon om anmodningen Nærmere informasjon om anmodningen Permanent kommunal oppgave Bosetting av flyktninger er en permanent kommunal oppgave på lik linje med andre kommunale oppgaver. Bosettingsarbeidet må i likhet med andre

Detaljer

Anmodning om bosetting av flyktninger 2019

Anmodning om bosetting av flyktninger 2019 Arkivsak-dok. 18/09585-3 Saksbehandler Flemming Johnsen Saksgang Møtedato Sak nr. Utvalg for velferd og folkehelse 2016-2019 05.02.2019 Bystyret 2015-2019 28.02.2019 Anmodning om bosetting av flyktninger

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 10. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato:

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 10. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: Grane kommune Side 1 av 10 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 10.12.2015 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ida Cathrin Olsen Møteinnkalling (kunngjøring) 4. desember

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet Kommunestyret BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2016 OG RAMMEVEDTAK FOR

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet Kommunestyret BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2016 OG RAMMEVEDTAK FOR SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Christian Hjulstad Arkiv: F31 Arkivsaksnr.: 15/1534 Saksnr.: Utvalg Møtedato Formannskapet 09.12.2015 Kommunestyret BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2016 OG RAMMEVEDTAK FOR 2017-2019

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER 2015-2016

BOSETTING AV FLYKTNINGER 2015-2016 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 15/889-1 Ark.: F30 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 46/15 Kommunestyret 07.05.2015 Saksbehandler: Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw, tjenesteleder BOSETTING AV FLYKTNINGER 2015-2016

Detaljer

Bosetting av flyktninger 2017

Bosetting av flyktninger 2017 Flyktningkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.10.2016 81217/2016 2016/6838 F30 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for Oppvekst og kultur 23.11.2016 Bystyret 08.12.2016 Bosetting av flyktninger

Detaljer

Barn som kommer alene

Barn som kommer alene Barn som kommer alene Ellen Ølness Nadim Regiondirektør Bufetat, Region sør Barne-, ungdoms- og familieetaten 1 Barn som kommer alene / 06.06.2016 Bufetat Fem regioner underlagt Barne,- ungdoms-, og familiedirektoratet

Detaljer

Rådmannens innstilling: 1. Det opprettes bofellesskap for 5 enslige mindreårige flyktninger i Lunner kommune 2. Driften av boligen legges ut på anbud

Rådmannens innstilling: 1. Det opprettes bofellesskap for 5 enslige mindreårige flyktninger i Lunner kommune 2. Driften av boligen legges ut på anbud Arkivsaksnr.: 10/1311-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Det opprettes bofellesskap for 5 enslige mindreårige

Detaljer

Saksutskrift. Tilleggsbosetting av flyktninger med bakgrunn i flyktningkrisen

Saksutskrift. Tilleggsbosetting av flyktninger med bakgrunn i flyktningkrisen Saksutskrift Tilleggsbosetting av flyktninger med bakgrunn i flyktningkrisen Saksbehandler: Robabeh Afshari Saksnr.: 15/00294-7 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 42/15 27.05.2015 Formannskapets

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016

SAKSPROTOKOLL - TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016 SAKSPROTOKOLL - TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016 Formannskapet behandlet saken den 01.06.2015, saksnr. 78/15 Behandling: Holvik (Ap) fremmet følgende forslag til endring i innstillingens

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 68/16 16/844 VADSØ HAVN KF - ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2015

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 68/16 16/844 VADSØ HAVN KF - ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2015 Ordføreren Utvalg: Kommunestyret Møtested: Vårbrudd Møtedato: 20.10.2016 Klokkeslett: 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 31 eller e-post til goril.samuelsen@vadso.kommune.no

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/237-1 Arkivnr.: Saksbehandler: tjenesteleder, Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE Hjemmel: Rådmannens innstilling: Bosetning av 5 EM avventes til 2015 i påvente

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Utvalg for helse og omsorg Kommunestyret

Saksgang Saksnr Møtedato Utvalg for helse og omsorg Kommunestyret FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/1050 Arkivkode: F31 Saksbehandler: Arne Tregde Saksgang Saksnr Møtedato Utvalg for helse og omsorg Kommunestyret Økt bosetting av flyktninger 2014 og 2015 Administrasjonens

Detaljer

Samarbeid med bosettingskommuner om enslige flyktninger under 15 år -roller, ansvar og oppgaver

Samarbeid med bosettingskommuner om enslige flyktninger under 15 år -roller, ansvar og oppgaver Samarbeid med bosettingskommuner om enslige flyktninger under 15 år -roller, ansvar og oppgaver Pål Christian Bergstrøm Regiondirektør Bufetat, region nord Barne-, ungdoms- og familieetaten Store endringer

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 28.05.2019 19/10711 19/109685 Saksbehandler: Knut Skov Pedersen Saksansvarlig: Ove Myrvåg Behandlingsutvalg Møtedato Politisk

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Musikkrommet Tynset barneskole Møtedato: 26.08.2014 Tid: Kl. 18.00 TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 43/14 ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER 2014-2016

Detaljer

Bosetting av flyktninger 2016 og 2017 II

Bosetting av flyktninger 2016 og 2017 II Flyktningkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.12.2015 85091/2015 2015/5556 F30 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for Oppvekst og kultur 10.12.2015 Bystyret 10.12.2015 Bosetting av flyktninger

Detaljer

Opplæring av nyankomne og flerspråklige elever med fokus på barn i asylmottak og omsorgssentre. Bosettingsprosessen. 02.September 2013.

Opplæring av nyankomne og flerspråklige elever med fokus på barn i asylmottak og omsorgssentre. Bosettingsprosessen. 02.September 2013. Opplæring av nyankomne og flerspråklige elever med fokus på barn i asylmottak og omsorgssentre Bosettingsprosessen 02.September 2013 Ashna sablagi 1 IMDi Midt-Norge 2 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 28.03.2017 17/9188 17/74227 Saksbehandler: Berit S. Møller-Pettersen Saksansvarlig: Ove Myrvåg Behandlingsutvalg Møtedato Politisk

Detaljer

Saksframlegg. 2. Bofellesskapet skal være bemannet på dag, ettermiddag og kveld i ukedager og i helger etter foreslåtte arbeidstider.

Saksframlegg. 2. Bofellesskapet skal være bemannet på dag, ettermiddag og kveld i ukedager og i helger etter foreslåtte arbeidstider. Saksframlegg Arkivsak: 14/1791-1 Sakstittel: BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER - 2014 K-kode: F30 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Kommunestyret Rådmannens tilråding

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Tilleggsanmodning om bosetting av flyktninger 2015 og 2016 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rune Gjelvold rune.gjelvold@verdal.kommune.no Arkivref: 2015/44 - /F30 Saksordfører: (Ingen)

Detaljer

Bosetting av enslige mindreårige flyktninger over 15 år - endrede forutsetninger

Bosetting av enslige mindreårige flyktninger over 15 år - endrede forutsetninger Arkiv: F35 Arkivsaksnr: 2016/2818-1 Saksbehandler: Tone Østvang Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Bosetting av enslige mindreårige flyktninger over 15 år - endrede forutsetninger Rådmannens

Detaljer

Bosetting av flyktninger hva nå? Store variasjoner i bosettingstallene. Nina Gran, Fagleder, KS. «En selvstendig og nyskapende kommunesektor»

Bosetting av flyktninger hva nå? Store variasjoner i bosettingstallene. Nina Gran, Fagleder, KS. «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Bosetting av flyktninger hva nå? Store variasjoner i bosettingstallene. Nina Gran, Fagleder, KS «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Asylsøknader til Norge, 2016 og 2017 700 600 500 400 300 200

Detaljer

Anmodning om økt bosetting av flyktninger

Anmodning om økt bosetting av flyktninger Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2013/2197-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Astrid Bjørnli Anmodning om økt bosetting av flyktninger Dokumenter

Detaljer

Organisering av flyktningtjenesten

Organisering av flyktningtjenesten SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Formannskap 18.09.2019 095/19 Kommunestyret Saksbeh.: Rune Lund Arkivsaknr.: 17/2515 Organisering av flyktningtjenesten Rådmannens INNSTILLING Kommunestyret tar

Detaljer

Barn som kommer alene til Norge

Barn som kommer alene til Norge Barn som kommer alene til Norge 1 Navn på seminar / 25.11.2015 STORE ENDRINGER I ANKOMSTTALL OVER TID --- Prognoser Aldri vært på et høyere antall enslige mindreårige enn vi er på i dag. Forventer rundt

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 4281/19 Arkivsaksnr.: 19/1116-1

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 4281/19 Arkivsaksnr.: 19/1116-1 Saksframlegg Ark.: Lnr.: 4281/19 Arkivsaksnr.: 19/1116-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren BOSETTING - KOMMUNENS VEDTAK Vedlegg: Kommunestyresaken fra 16.06.2016 Andre saksdokument (ikke utsendt): Ingen SAMMENDRAG:

Detaljer

Bosetting av flyktninger - Tilleggsanmodning for Anmodning om bosetting i

Bosetting av flyktninger - Tilleggsanmodning for Anmodning om bosetting i Ås kommune Bosetting av flyktninger - Tilleggsanmodning for 2014-2015. Anmodning om bosetting i 2016-2017 Saksbehandler: Robabeh Afshari Saksnr.: 14/02907-7 Behandlingsrekkefølge Møtedato: 19.11.2014 Formannskapet

Detaljer

Bosetting av enslige mindreårige flyktninger over 15 år i perioden 2016-2019

Bosetting av enslige mindreårige flyktninger over 15 år i perioden 2016-2019 Arkiv: F30 Arkivsaksnr: 2016/1030-2 Saksbehandler: Eli Trøan Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse- og velferd Formannskapet Kommunestyret Bosetting av enslige mindreårige flyktninger

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: Inderøyheimen, møterom: Kantina, 3. etg. Dato: 20.10.2009 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210.

Detaljer

Lokal forskrift om kommunal skolefritidsordning (SFO) i Asker kommune - høring

Lokal forskrift om kommunal skolefritidsordning (SFO) i Asker kommune - høring Saksframlegg Saksbehandler: Heidi Trondsen Saksnr.: 19/105 Behandles av: Nye Asker fellesnemnda Lokal forskrift om kommunal skolefritidsordning (SFO) i Asker kommune - høring Rådmannens forslag til v e

Detaljer

regionaldepartementet og KS om bosetting av flyktninger i kommunene og om etablering og nedlegging av asylmottak samt omsorgssentre

regionaldepartementet og KS om bosetting av flyktninger i kommunene og om etablering og nedlegging av asylmottak samt omsorgssentre Samarbeidsavtale mellom Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet og KS om bosetting av flyktninger i kommunene og om etablering

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: Saksbehandlers vurdering: Saksopplysninger: II Sak nr.: 015/10 I DRIFTSUTVALG SAKSPAPIR BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2010

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: Saksbehandlers vurdering: Saksopplysninger: II Sak nr.: 015/10 I DRIFTSUTVALG SAKSPAPIR BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2010 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JoumalpostID: 10/1183 I Arkiv sakid.: 09/2326 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre II Sak nr.: 015/10 I DRIFTSUTVALG I I Saksbehandler: Steinar Johansen I Dato: 03.03.2010

Detaljer

Fra statens side koordineres avtalen av Kunnskapsdepartementet.

Fra statens side koordineres avtalen av Kunnskapsdepartementet. Samarbeidsavtale om bosetting av flyktninger, samt om etablering og nedlegging av asylmottak og omsorgssentre mellom KS, Kunnskapsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet

Detaljer

DERES REF VÅR REF DATO 11-01295-14.KJV 20.8.2015

DERES REF VÅR REF DATO 11-01295-14.KJV 20.8.2015 lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Bærum kommune Komm.nr.: 0219 Regnskapsenheten 1304 SANDVIKA Brevet bes distribuert til: Rådmann Ordfører DERES REF VÅR REF DATO 11-01295-14.KJV 20.8.2015 Anmodning

Detaljer

Sak nr. Behandles av: Møtedato Rådmannsutvalget 11.02.2015 Hovedstyret 19.02.2015

Sak nr. Behandles av: Møtedato Rådmannsutvalget 11.02.2015 Hovedstyret 19.02.2015 Saksframlegg Dokumentnr.: 14/01661-4 Saksbehandler: Nina Gran Dato: 30.01.2015 Sak nr. Behandles av: Møtedato Rådmannsutvalget 11.02.2015 Hovedstyret 19.02.2015 BOSETTING AV FLYKTNINGER Forslag til vedtak

Detaljer

Vedtekter Kommunale barnehager

Vedtekter Kommunale barnehager Vedtekter Kommunale barnehager Til høring januar/februar 2016 Vedtekter for kommunale barnehager i Ørland. 1. ADMINISTRASJON 1.1 Formål Barnehagene drives i samsvar med Lov om barnehager, herunder bl.a.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 20.10.2009 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 89/09 09/1036 REFERATER 2 90/09 09/916 ANMODNING OM MOTTAK AV FLYKTNINGER I 2010 3

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 89/09 09/1036 REFERATER 2 90/09 09/916 ANMODNING OM MOTTAK AV FLYKTNINGER I 2010 3 SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Herredshuset : 15.12.2009 Tid: 15.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 80 60 00 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. Kl 15.30

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 30.05.2018 18/14340 18/120821 Saksbehandler: Berit S. Møller-Pettersen Saksansvarlig: Ove Myrvåg Behandlingsutvalg Møtedato Politisk

Detaljer

Bosetting av flyktninger hva nå? Kommunenes utfordringer knyttet til innvandring fremover Nina Gran, Fagleder, KS

Bosetting av flyktninger hva nå? Kommunenes utfordringer knyttet til innvandring fremover Nina Gran, Fagleder, KS Bosetting av flyktninger hva nå? Kommunenes utfordringer knyttet til innvandring fremover Nina Gran, Fagleder, KS «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Asylsøknader til Norge, 2016 og 2017 700 600

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 75/09 13.10.2009 Overhalla kommunestyre 76/09 19.10.2009

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 75/09 13.10.2009 Overhalla kommunestyre 76/09 19.10.2009 Overhalla kommune Rådmann i Overhalla Saksmappe: 2009/7129-2 Saksbehandler: Trond Stenvik Saksframlegg Bosetting av flyktninger 2010 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 75/09 13.10.2009 Overhalla

Detaljer

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 10.09.2015 Tid: 10:00

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 10.09.2015 Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 10.09.2015 Tid: 10:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Bosetting av flyktninger ny anmodning fra IMDi

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Bosetting av flyktninger ny anmodning fra IMDi Selbu kommune Arkivkode: F70 Arkivsaksnr: 2013/552-130 Saksbehandler: Ingeborg Sandvik Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Bosetting av flyktninger 2016 - ny anmodning fra

Detaljer

Barnehage, skole, oppvekst og integrering

Barnehage, skole, oppvekst og integrering Barnehage, skole, oppvekst og integrering 12.11.2015 Utdanningsdirektør Jan Sivert Jøsendal, 10. november 2015 Utdanningsdirektørens ansvarsområde Utdanningsdirektør 24 (+1) virksomhetsledere Budsjett

Detaljer

Bosetting av flyktninger 2016

Bosetting av flyktninger 2016 Arkivsaksnr.: 15/1446 Lnr.: 17761/16 Ark.: F30 Saksbehandler: tjenesteleder Janicke Brechan Bosetting av flyktninger 2016 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Herredshuset Møtedato: 25.09.2012 Tid: 16.00 Det innkalles med dette til møte i Sigdal Kommunale råd for

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING MELDAL BARNE- OG UNGDOMSSKOLE MELDAL KOMMUNE Revidert Dato RETNINGSLINJER OG VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGER FOR MELDAL KOMMUNE GJELDENDE FOR Meldal barne- og ungdomsskole

Detaljer

Kvalifisering og velferd

Kvalifisering og velferd Alle som mottar økonomisk sosialhjelp skal få tilbud om meningsfulle arbeidsrettede tiltak. I 2016 var det 20 prosent av mottakerne under 30 år som ventet på aktive tiltak. Norskopplæringen ved Voksenopplæringen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/865 F30 Sissel Thorsrud

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/865 F30 Sissel Thorsrud SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/865 F30 Sissel Thorsrud BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE ARBEIDSGRUPPAS FORSLAG: Modum kommune oppretter et bofellesskap for fem enslige mindreårige

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 001 &73 Arkivsaksnr.: 13/244

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 001 &73 Arkivsaksnr.: 13/244 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 001 &73 Arkivsaksnr.: 13/244 EVENTUELL BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2014. Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar at Dønna kommune ikke skal inngå avtale

Detaljer

SKOLEFRITIDSORDNINGEN

SKOLEFRITIDSORDNINGEN VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RISSA HOK sin innstilling 10.9.2015 Innhold 1. Administrasjon... 3 1.1 Lovgrunnlag... 3 1.2 Definisjon og formål... 3 1.3 Styring og ledelse... 3 1.4 Bemanning...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 4/15 15/269 TILBUD OVERGANG BARNEHAGE/SKOLE - "FØRSKOLE".

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 4/15 15/269 TILBUD OVERGANG BARNEHAGE/SKOLE - FØRSKOLE. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KULTUR- OG OPPVEKSTUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.03.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77746000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.12.2015 Referanse: 28281/2015 Arkiv: F31 Vår saksbehandler: Jon Arne Bye Bosetting av flyktninger 2016-2017 Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Saksdokumenter

Detaljer

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret Balsfjord kommune Vår saksbehandler Karin Friborg Berger, tlf 77722050 Saksframlegg Dato Referanse 23.09.2013 2013/373-10013/2013 Arkivkode: Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret Møtedato Bosetting

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/4494-1 Arkiv: F00 &73 Saksbehandler: Svein Olav Hansen ANMODNING OM ØKT BOSETTING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/4494-1 Arkiv: F00 &73 Saksbehandler: Svein Olav Hansen ANMODNING OM ØKT BOSETTING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/4494-1 Arkiv: F00 &73 Saksbehandler: Svein Olav Hansen Sakstittel: ANMODNING OM ØKT BOSETTING Planlagt behandling: Hovedutvalget for oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

SAKSFREMLEGG BOSETTING AV FLYKTNINGER Saksbehandler: Hilde Korbi Arkiv: /F31/&73 Arkivsaksnr.: 13/635-2

SAKSFREMLEGG BOSETTING AV FLYKTNINGER Saksbehandler: Hilde Korbi Arkiv: /F31/&73 Arkivsaksnr.: 13/635-2 Behandles i: Formannskapet Kommunestyret BOSETTING AV FLYKTNINGER 2014-2017 Dokumenter Dato Trykt vedlegg til IMDi Anmodningsbrev om bosetting av flyktninger 2014-2016. IMDi - Tilskudd (2013) IMDi - Integreringstilskudd

Detaljer

Saksframlegg. Anmodning om bosetting av enslige mindreårige flyktninger i perioden 2014-2016

Saksframlegg. Anmodning om bosetting av enslige mindreårige flyktninger i perioden 2014-2016 Søgne kommune Arkiv: F30 Saksmappe: 2013/1534-10430/2014 Saksbehandler: Marianne Kleiven og Gustav Skretting Dato: 25.03.2014 Saksframlegg Anmodning om bosetting av enslige mindreårige flyktninger i perioden

Detaljer

HØRINGSINNSPILL TIL PLAN FOR KJØNNS OG SEKSUALITETSMANGFOLD

HØRINGSINNSPILL TIL PLAN FOR KJØNNS OG SEKSUALITETSMANGFOLD HØRINGSINNSPILL TIL PLAN FOR KJØNNS OG SEKSUALITETSMANGFOLD AV: FRI FORENINGEN FOR KJØNNS- OG SEKSUALITETSMANGFOLD BERGEN OG HORDALAND Side 1 Innhold Side 3: Generelle innspill Side 4: Bergen som regnbueby

Detaljer

Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015

Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015 Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015 Utdanningsdirektør Jan Sivert Jøsendal, 13. oktober 2015 Utdanningsdirektørens ansvarsområde Utdanningsdirektør 24 (+1) virksomhetsledere Budsjett 2015:

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 13/1258

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 13/1258 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 13/1258 ANMODNING OM BOSETTING AV FLUKTNINGER 2014-2016 UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådmannens innstilling:

Detaljer

Bosetting og integrering av flyktninger status og behov Samling om asyl- og bosettingssituasjonen Førde 16. desember 2015

Bosetting og integrering av flyktninger status og behov Samling om asyl- og bosettingssituasjonen Førde 16. desember 2015 Bosetting og integrering av flyktninger status og behov Samling om asyl- og bosettingssituasjonen Førde 16. desember 2015 Halwan Ibrahim Assisterende regiondirektør Integrerings- og mangfoldsdirektoratet,

Detaljer

Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00. Styret for kultur, omsorg og undervisning

Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00. Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00 Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune

Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune Disse vedtektene gjelder alle barnehager som eies av Stavanger kommune. I vedtektene finner dere generelle bestemmelser om driften av barnehagene

Detaljer

Behovfor økt bosetting

Behovfor økt bosetting KS uouuuntsanouausonsmsasnou uneuorwegsanusodauonofnncalnnunegnocualnuzrnnues Vårreferanse: Mlivkodei Sakabehandec Til kommunene 09/(X39097 033 NinaGran Deres referanse: Dato: 29.04.2014 Behovfor økt bosetting

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE SAKSLISTE MØTEINNKALLING FOR KOMITÉ FOR OPPVEKST. Møtedato: Møtested: Rådstua Møtetid: Kl. 18:00

KONGSVINGER KOMMUNE SAKSLISTE MØTEINNKALLING FOR KOMITÉ FOR OPPVEKST. Møtedato: Møtested: Rådstua Møtetid: Kl. 18:00 MØTEINNKALLING FOR KOMITÉ FOR OPPVEKST Møtedato: 23.09.2010 Møtested: Rådstua Møtetid: Kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 62 80 80 36. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale SAKSLISTE Sak nr.

Detaljer

Saksframlegg. Tiltaket er lagt inn i rådmannens budsjettforslag og finansieres med statlige tilskuddsordninger.

Saksframlegg. Tiltaket er lagt inn i rådmannens budsjettforslag og finansieres med statlige tilskuddsordninger. Saksframlegg Arkivsak: 11/1850 2 Sakstittel: VEDTAK BOSETTING AV FLYKTNINGER FOR PERIODEN 2012 2014 K kode: F30 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Kommunestyret Rådmannens tilråding

Detaljer

Forfall meldes på tlf til resepsjonen, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf til resepsjonen, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Sauherad kommune Møteinnkalling Tilleggssaker Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 10.12.2015 Tidspunkt: 13:00 Forfall meldes på tlf 35 95 70 00 til resepsjonen, som sørger for innkalling

Detaljer

Rådmannens innstilling: Lunner kommune oppretter ikke nye barnevernstiltak for å bosette et bestemt antall enslige mindreårige

Rådmannens innstilling: Lunner kommune oppretter ikke nye barnevernstiltak for å bosette et bestemt antall enslige mindreårige Arkivsaksnr.: 14/237-1 Arkivnr.: Saksbehandler: tjenesteleder, Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw FREMTIDIG BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE Hjemmel: Rådmannens innstilling: Lunner kommune oppretter ikke nye

Detaljer

Kommunalavdeling levekår. Notat

Kommunalavdeling levekår. Notat Kommunalavdeling levekår 11.12.2015 Sak nr. 2014/131-76 Notat Til: Fra: Kommunestyret Rådmannen Bosetting flyktninger 2016 og 2017 - notat til kommunestyret I UFL sitt møte den 1.12.15 ble dette sendt

Detaljer

Snart skoleklar. Foreldremøte for skolestarterforeldre ved Kringsjå skole

Snart skoleklar. Foreldremøte for skolestarterforeldre ved Kringsjå skole Snart skoleklar Foreldremøte for skolestarterforeldre ved Kringsjå skole 20. mars 2018 19.06.2018 Mye å lære et godt sted å være. 1 Mål for møtet Nyttig informasjon Forventningsavklaring 19.06.2018 Mye

Detaljer

BÆR U M K O M M U N E

BÆR U M K O M M U N E BÆR U M K O M M U N E RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 06.08.2018 18/14038 18/118869 Saksbehandler: Susanne Kaaløy Saksansvarlig: Siv Herikstad Behandlingsutvalg Møtedato Politisk

Detaljer

Statusrapport for bosetting av flyktninger i Balsfjord kommune. Mai 2016

Statusrapport for bosetting av flyktninger i Balsfjord kommune. Mai 2016 Statusrapport for bosetting av flyktninger i Balsfjord kommune Mai 2016 Flyktningtjenesten: Imigrasjons- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) har anmodet Balsfjord kommune til å bosette voksne og enslige mindreårige

Detaljer

Barn som kommer alene

Barn som kommer alene Barn som kommer alene Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger under 15 år Ellen Ølness Nadim Regiondirektør, Bufetat region sør Barne-, ungdoms- og familieetaten 1 Barn som kommer alene, Bø 01.03.2016

Detaljer

Den norske bosettingmodellen grunnlag for integrering Nina Gran, Fagleder KS. «En selvstendig og nyskapende kommunesektor»

Den norske bosettingmodellen grunnlag for integrering Nina Gran, Fagleder KS. «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Den norske bosettingmodellen grunnlag for integrering Nina Gran, Fagleder KS «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» 850 000 innvandrere i Norge fra 223 land 16% av befolkningen Innvandring - årsaker

Detaljer

Konferanse om flyktningsituasjonen i Buskerud Bosetting av flyktninger

Konferanse om flyktningsituasjonen i Buskerud Bosetting av flyktninger Konferanse om flyktningsituasjonen i Buskerud Bosetting av flyktninger 30.11.2015 1 Disposisjon Samfunnsoppdrag Hvem blir bosatt? Dagens utfordringsbilde Virkemidler Aktører og ansvar i bosettingsarbeidet

Detaljer

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum RØRVIK E-post: SAKSFRAMLEGG

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum RØRVIK E-post: SAKSFRAMLEGG VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no Saksnr.: 2011/75-4 Arkiv: F30 SAKSFRAMLEGG Dato: 31.05.2011 Saksbehandler/Tlf:

Detaljer