Saksframlegg. Tiltaket er lagt inn i rådmannens budsjettforslag og finansieres med statlige tilskuddsordninger.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksframlegg. Tiltaket er lagt inn i rådmannens budsjettforslag og finansieres med statlige tilskuddsordninger."

Transkript

1 Saksframlegg Arkivsak: 11/ Sakstittel: VEDTAK BOSETTING AV FLYKTNINGER FOR PERIODEN K kode: F30 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Kommunestyret Rådmannens tilråding til vedtak: Vedtak: (2010) 1. Randaberg kommune har som mål å bosette 60 flyktninger i perioden , hvorav 6 enslige mindreårige. Familiegjenforente kommer utenom. 2. Dersom kommunen ikke klarer å fremskaffe nok boliger opptas nye drøftinger med IMDI. 3. Oppfølgingsressurser i Nav Randaberg styrkes med 1 årsverk for å oppnå målsettingen. Tiltaket er lagt inn i rådmannens budsjettforslag og finansieres med statlige tilskuddsordninger. Grunnlagsdokumenter: Anmodning fra IMDI datert og Vedlagt saken. Saksnr. 83/10 kommunestyrevedat Rambøll rapport: analyse av resultatoppnåelse i introduksjonsordningen, september 2011 Bakgrunnen for saken: Integrerings og mangfoldsdirektoratet (IMDI) iverksetter statens integrerings og mangfoldspolitikk. Viktige oppgaver for IMDI er blant annet bosetting av flyktninger som har fått beskyttelse i Norge og integreringsarbei. IMDI er en viktig og god støttespiller for kommunene i det lokale integreringsarbeid.

2 Bosetting av flyktninger i kommunen er regulert gjennom samarbeidsavtale mellom KS og staten. Kommunestyret vedtok å bosette 15 flyktninger, hvorav 10 voksne og 5 enslige mindreårige i I brev datert opplyser IMDI at nasjonalt utvalg for mottak og bosetting fattet vedtak om at bosettingsbehovet for 2011 skal økes til 6700, hvor 400 er barn og unge som ankommer Norge alene (enslige mindreårige). På IMDIs integreringskonferanse som ble avholdt i Stavanger 27. og opplyste direktør Geir Barvik at det pr er 1500 flyktninger på mottak som venter på bosetting. Status for bosettingsarbeidet for 2011 jfr. Brev datert , er at det fremdeles mangler ca 1200 vedtaksplasser for bosetting i kommunene for Også i kommende år vil det være et stort behov for å ha vedtaksplasser om bosetting i kommunene. For 2012 har nasjonalt utvalg for mottak og bosetting fastsatt at det vil være behov for å bosette og integrere 6700 mennesker som har vært på flukt. Av disse er det beregnet 400 enslige mindreårige. Det vil også kommende år være en betydelig andel enslige voksne. IMDIs prognoser er basert på: Antall personer som har oppholdstillatelse og bor i mottak Ttallet på overføringsflyktninger som Norge forplikter seg til å ta i mot Tallet på asylsøkere som det er ventet vil få oppholdstillatelse som gir grunnlag for bosetting med offentlig hjelp IMDI har i møte og i brev kommet med en anmodning om å bosette 20 flyktninger, hvorav 2 enslige flyktninger i Vedtak 2011 Anmodning 2012 Antall bosetting : 10 Antall bosetting: 18 Enslige mindreårige: 5 Enslige mindreårige 2 Randaberg går inn for et flerårig bosettingsvedtak på totalt 60 fllykninger over en treårsperiode Hvorav 6 enslige mindreårige. Et bosettingsvedtak over 3 år vil gi en forutsigbar og stabil bosetting og integreringssituasjon for både IMDI og kommunen. Saksopplysninger: Med bakgrunn i tidligere vedtak har Randaberg bosatt 21 flyktninger i 2008 og 10 i 2009, hvorav 3 enslige mindreårige. I 2010 ble det bosatt 10 flyktninger, hvorav 2 enslige mindreårige. I 2011 er det bosatt 17 flyktninger, hvorav 2 er fra bosettingsvedtak for 2010 og 3 er enslige mindreårige. I tillegg er det 5 selvbosatte, det vil si bosatt på egen hånd uten offentlig hjelp og 3 sekundærbosette. Det vil si at vedkommende har valgt å flytte til Randaberg i en periode hvor kommunen mottar integreringstilskudd for begge disse gruppene, og Nav Randaberg har valgt å innvilge introduksjonsprogram for disse da det

3 ansees som hensiktsmessig med tanke på grunnleggende kvalifisering iforhold til ordinær utdanning og/ eller arbeid. Introduksjonsordningen Flyktninger som bosettes etter avtale med IMDI har rett og plikt til å delta i introduksjonsordningen for nyankomne flyktninger. Introduksjonsprogrammet kan vare i inntil 2 år, med mulighet for forlengelse med inntil 1 år hvis særlige grunner tilsier det. Det gis en stønad tilsvarende 2 x grunnbeløpet i folketrygden for de over 25 år. Deltagere mellom 18 og 25 år får 2/3 av 2G. Dette tilsvarer henholdvsis kr , og kr. 8866,. Stønaden er skattepliktig. Stønad kr. 8866, er utilstrekkeliog til å dekke boutgifter og forsvarlig livsopphold slik at undommene blir avhengig av økonomisk sosialhjelp. Undommende mottar derfor full stønad for å unngå at de blir introdusert til økonomisk sosialhjelp tidlig i en integreringsfase. Det skal utarbeides en individuell plan med mål og delmål for hvordan deltageren skalø kvalifisere seg for ordinær utdanning eller arbeid. Opplæring i norsk og samfunnsliv er for de fleste deltagerne hovedtema i starten. Randaberg kjøper tjenester ved Johannes læringssenter i Stavanger. Videre kan språkpraksis, arbeidspraksis, behov for behandling/trening inngå som en del av programmet. Det er kommunen som skaffer språk og arbeidspraksisplasser og har oppfølging med både deltager og arbeidsplass. Kommunen har i dag 34 deltagere i introduksjonsprogrammet, hvorav 4 er i barselpermisjon og vil starte opp igjen i De fire som er i barselpermisjon deltar på norskundervisning ved Randaberg voksenopplæring tre dager i uken hvor de har anledning til å ta med seg babyene.dette er et meget godt tiltak som er med på å forhindre at kvinnene faller tilbake i sin språkopplæring. I 2011 har 10 flyktninger avsluttet introdukjsonsprogrammet. De har gått over i følgende: Ordinær utdanning 3 ( hvorav en på universitetsnivå) Arbeid 5 Kombinert arbeid og AMO 1 AMO 1 Arbeidsledig/ sosial 0 Av de 10 som har fullført programmet er det 3 personer som har flyttet fra kommunen, hvorav 2 direkte relatert til utdanningsvalg og 1 på grunn av boligspørsmål. Totalt på landsbasis er det pr % som har gått over i ordinær utdanning eller arbeid etter endt programtid, jfr informasjon gitt av direktør i IMDI Geir Barvik. Randaberg kommune ligger med årets resultat langt over landsgjennomsnittet. Bolig Tjenesteområdet Tekniske tjenester har ansvar for å kjøpe inn og administrere kommunale boliger til vanskeligstilte grupper, inkludert flyktninger. Strategien for å imøtekomme et strammere boligmarked med knapphet på boliger og økt husleie er løst med å ta imot barnefamilier og å etablere enslige voksne i bo kollektiver hvor 2 3 enslige flyktninger av

4 samme etnisisk nasjonalitet deler leilighet/ bolig. Kommunen har relokalisert noen av bofelleskapene etter hvert som boligbehovene har endret seg ved familiegjenforening og familieforøkelser. Hovedvekten av boligmassen til flyktninger er boliger innleid på det private markedet. Denne strategien har kommunen lyktes med i 2011 og nådde måltallet for bosetting av flyktninger over 18 år i mai Å nå måltallet krever at Randaberg har ressurser til å fortsatt ha en god og tett oppfølging av flyktningene som bosettes. Barnehageplasser Skole og barnehageseksjonen har vært og er en nyttig og god samarbeidspartner i flyktningearbeidet. Det er et krav fra staten at kommunen skal tilby voksne sintroduksjonsprogram senest 3 måneder etter at de er bosatt i kommunen. Det betyr at barna under skolepliktig alder skal i barnehage så snart som mulig slik at den voksne kan delta i introduksjonsprogrammeet. Det er viktig for barna å kunne være i ordinær barnehage så mye som mulig før skolestart slik at de kan få språktrening og pedagogisk oppfølging Det er også helt avgjørende med et godt barnehgaetilbud slik at foreldrene skal føle seg trygge og kunne konsentrere seg om egen norsopplæring. Inntil i dag er barnehagetilbud ivaretatt innen ordinært driftsbudsjett. Bosetting av flyktninger Nav Randaberg har hovedansvaret for bosettingsarbeid som gjøres iforhold til bosetting av voksne over 18 år, inkludert barnefamilier. Nav Randaberg er bemannet utfra en kalkulasjon om å bosette og drive oppfølging med ca 30 flyktninger pr år med 2 årsverk. En regner da med oppfølging av 15 personer pr årsverk. Bosetting av enslig voksne fordrer mer oppfølging fra flyktningetjenesten fordi flere skal delta i introduksjonsprogrammet. For å få til en god og vellykket integrering kreves det tett oppfølging av den enkelte. Arbeidet med introduksjonsprogrammet bør organiseres slik at det er tilstrekkelig med tid til veiledning og oppfølging av deltagerne, og Nav sin kompetanse og tiltak kan med fordel benyttes inn i dette arbeidet. Dette understøttes av Rambøll rapport (2011) Analyse av kommunenes resultatoppnåelse i introduksjonsordningen) som ble fremlagt i Enslig mindreårige IMDI har hatt en spesiell avtale med et utvalg kommuner om bosetting av enslige mindreårige, og Randaber er en av disse. Det har tidligere vært en økning av antall enslige mindreårige flyktninger i Norge. Det kalkuleres med et bosettingsbehov på 400 enslige mindreårige for Tjenesteområdet Barn og Familie ved barneverntjenesten har ansvar for bosettingsarbeidet for enslige mindreårige flyktninger under 18 år i randaberg kommune. Barneverntjenesten har så langt i 2011 lyktes med å bosette 3 enslige mindreårige og har konkrete planer om å bosette en 4 person. Måltallet på 5 personer i 2011 er ikke oppnådd da det er knyttet særlige utfordringer med å finne egnede boliger for denne gruppen grunnet deres spesielle behov pga ung alder og migrasjonsproblematikk. Barneverntjenesten anser det som realistisk å bosette inntil 6 enslige mindreårige over en treårsperiode. Tilskudd

5 Kommunen mottar flere statstilskudd som skald ekke kommunenes gjennomsnitlige ekstra kostnader knyttet til bosetting og integreringsarbeidet. Integreringstilskuddet for voksne utgjør høsten 2012 kr over 5 år, kr for barn under 18 år, kr over 5 år for enslige voksne, og til kr over 5 år for enslige mindreårige. Personer som får vedtak om familieinnvandring med en person som har opphold på humanitært grunnlag utløser integreringstilskudd i 3 år. Det gis også tilskudd til norsk og morsmålsopplæring i grunnskolen for barn mellom 6 15 år med kr per barn når barnet utløser integreringstilskudd. Dessuten får kommunen ulike tilskudd som skal dekke kommunens kostnader ved å tilby flyktninger obligatorisk norskopplæring. Det gis også et særskilt tilskudd ved bosetting av personer over 60 år, samt at kommunen kan søke på ekstra tilskudd ved bosetting av personer med kjente funksjonshemminger og/ eller atferdsproblemer. Hvis vi bosetter 18 flyktninger i 2012 er prognosen kr i integreringstilskudd. Enslige mindreårige kommer i tillegg. Vi har da lagt til grunn bosetting av 10 enslige voksne over 18 år og 2 familer med totalt 4 år. KALKYLIE FOR INTEGRERINGSTILSKUDD SATS integreringstil Antall 2011 Beløp 2011 Antall 2012 Beløp 2012 skudd År 1 voksne enslige voksne barn År År År År Sum Antall 2013 Beløp 2013 Antall 2014 Beløp 2014 Antall 2015 Beløp : Bosetting etter avtale med IMDI 10 pluss 2 i etterskudd fra barn på familiegjenforening. De øvrige er selvbosatt

6 Bosatte flyktninger regnes å være økonomisk selvhjulpe etter 2 3 år. De to første årene er mest kostbare for kommunen da flyktningene har behov for tolk, etablering i nytt hjem, økonomisk sikring i form av økonomisk sosialhjelp de føste månedene til de begynner på introduksjonsprogrammet, introduksjonsstønad i inntil 2 år, tettere oppfølging fra blant annet flyktningekonsulent, boligkontor og andre samarbeidspartnere i kommunen. For gruppen enslige mindreårige regnes som økonomisk selvhjulpe etter 4 6 år. I verste fall kan de ha behov for oppfølging fra barnevernet til fylte 23 år. Kommunen får refusjon fra bufetat for utgifter utover kr Administrasjonsutgifter knyttet opp mot flyktningearbeid er vanskelig å beregne og vil bli utelatt i denne Utregningsmodellen. Likeledes er det vasnkelig å beregne hvor mye kommunen sparer i kroner og ører Ved å ha flyktninger i kommunale arbeidspraksisplasser mens de gjennomfører sitt 2 årige Introdukjonsprogram En kalkulasjon på hvordan kommunen kommer økonomisk ut av å bosete 20 ( 2 enslige mindreårige) i 2012 vil se slik ut: Bosetting av 18 flyktninger i 2012, 2013, og 2014 INNTEKTER bosett 18 Inntegreringstilskud d grunnskoletilskudd norsktilskudd sum inntekt Totale utgifter introstønad øk sosialhjelp Johannes læringssenter Røde kors, flyktningeguide Til toppstur Integreringstiltak i samarbeid med IMDI og Røde kors. Kronprinsparet og ministre fra regjeringen har også

7 deltatt. Tolketjeneste Jobbsøkerkurs Obligatorisk kurs for flyktninger bosatt 1 år. Kursholder og lokaler organiseres ved hjelp av komptanse fra Nav. Sum Kalkulasjonen er basert på gjennomsnittlige forhold, og kan endres både i positiv og negativ retning for kommunen avhengig av reel bosetningstall, oppfølgingsarbeid fra tjenesteapparatet, prisstigning, bolig og arbeidsmarked, egenskap og forhold ved den enkelte flyktning som bosettes og tilskuddsordningene fra IMDI. Vi har tatt utgangspunkt med et måltall på 18 ordinære flyktninger. Vi har valgt å holde enslige mindreårige utenom da det finnes særskilte refusjonsordninger for bosetting av enslige mindreårige. Rådmannens vurdering: Rådmannen foreslår at Randaberg kommune har som målsetting å bosette 60 flyktninger over en treårsperiode fra , herunder 6 enslige mindreårige. Familiegjenforente kommer i tillegg. Rådmannen foreslår å styrke oppfølgingsressursene i Nav Randaberg med 1 årsverk for å oppnå målsettingen. Saksbehandler: Hanne Carine Jensen Tjenesteområdesjef: Kel Tighe Hvilke planer har dette konsekvenser for: Budsjett 2012 Økonomiplan

8 Særutskrift:

Saksnr. Utvalg Møtedato Formannskapet 08.06.2015 Kommunestyret 17.06.2015 Komite for helse og sosial

Saksnr. Utvalg Møtedato Formannskapet 08.06.2015 Kommunestyret 17.06.2015 Komite for helse og sosial RÆLINGEN KOMMUNE Arkivkode/-sak: F30 / 2015/2253-4 Saksframlegg Saksbehandler: Brynhild Belsom Saksnr. Utvalg Møtedato Formannskapet 08.06.2015 Kommunestyret 17.06.2015 Komite for helse og sosial Anmodning

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 13/1258

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 13/1258 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 13/1258 ANMODNING OM BOSETTING AV FLUKTNINGER 2014-2016 UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådmannens innstilling:

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Utvalg for levekår Møtedato: 27.10.2014 Møtested:

Detaljer

Flyktningområdet 2015-2027

Flyktningområdet 2015-2027 Planprogram for Flyktningområdet 2015-2027 Vedtatt av kommunestyret 06.10.2014 Innhold Innledning 3 1.1 Kommuneplan 2011-23 3 1.2 Vedtak og føringer 3 2 Arbeid med flyktninger i Grimstad kommune 4 2.1

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 5/2013 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den 17.10.2013 klokka 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem

Detaljer

Byrådssak 335/14. Statusrapport for bosetting av flyktninger 2014 ESARK-492-201222487-34

Byrådssak 335/14. Statusrapport for bosetting av flyktninger 2014 ESARK-492-201222487-34 Byrådssak 335/14 Statusrapport for bosetting av flyktninger 2014 SOSE ESARK-492-201222487-34 Hva saken gjelder: Nærområdene til konfliktområdene i Midt-Østen og Europa står ovenfor en stor humanitær katastrofe

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 4/2014 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 30.10.2014 klokka 14:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Robert Wilhelmsen Nestleder

Detaljer

En ny hverdag gjennom mestring og integrering

En ny hverdag gjennom mestring og integrering En ny hverdag gjennom mestring og integrering Forslag til kommunedelplan for flyktningområdet 2015 2027 28.05.2015 Innhold 1 Sammendrag og avgrensning 3 2 Bakgrunn og rammer for planen 3 2.1 Forankring

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 64/2015 28.05.2015 Kommunestyret 11.06.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 64/2015 28.05.2015 Kommunestyret 11.06.2015 Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: Arkivsaksnr: 2015/1294-0 Saksbehandler: Trond Are Anti Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 64/2015 28.05.2015 Kommunestyret 11.06.2015 Tilflyttertjenesten

Detaljer

Introduksjonsordningen Moss kommune

Introduksjonsordningen Moss kommune Introduksjonsordningen Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 6. november 2012 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Problemstilling...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV KOMMUNENS INTEGRERINGSARBEID

FORVALTNINGSREVISJON AV KOMMUNENS INTEGRERINGSARBEID FORVALTNINGSREVISJON AV KOMMUNENS INTEGRERINGSARBEID EIGERSUND KOMMUNE SEPTEMBER 2013 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige

Detaljer

Flyktningplan. for Arendal kommune 2012-2015

Flyktningplan. for Arendal kommune 2012-2015 Flyktningplan for Arendal kommune 2012-2015 Mars 2012 Innhold 1 SAMMENDRAG... 2 2 INNLEDNING... 3 2.1 Mandat og rammer for arbeidet... 3 2.2 Føringer fra kommuneplanen... 3 2.3 Organisering av planarbeidet...

Detaljer

HAMAR KOMMUNE ANALYSE AV HAMAR KOMMUNES ARBEID MED INTEGRERING AV INNVANDRERE

HAMAR KOMMUNE ANALYSE AV HAMAR KOMMUNES ARBEID MED INTEGRERING AV INNVANDRERE Beregnet til Hamar kommune Dokument type Sluttrapport Dato Februar 2011 HAMAR KOMMUNE ANALYSE AV HAMAR KOMMUNES ARBEID MED INTEGRERING AV INNVANDRERE HAMAR KOMMUNE ANALYSE AV HAMAR KOMMUNES ARBEID MED

Detaljer

OPPFØLGING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER INTEGRERINGSARBEID

OPPFØLGING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER INTEGRERINGSARBEID FORVALTNINGSREVISJON AV OPPFØLGING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER INTEGRERINGSARBEID STAVANGER KOMMUNE APRIL 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget,

Detaljer

Helhetlig plan for bosetting og integrering av flyktninger 2014-2016

Helhetlig plan for bosetting og integrering av flyktninger 2014-2016 Helhetlig plan for bosetting og integrering av flyktninger 2014-2016 Bildet er fra Internasjonal fest august 2013. Kilde: Sisa Vedtatt av kommunestyret 18.11.2013, sak 100/13 Innhold 1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument

Detaljer

INTEGRERING OG INKLUDERING BOSETTING AV FLYKTNINGER I KONGSVINGER

INTEGRERING OG INKLUDERING BOSETTING AV FLYKTNINGER I KONGSVINGER INTEGRERING OG INKLUDERING BOSETTING AV FLYKTNINGER I KONGSVINGER 2013-2016 2016 1 2 Fra flyktning til aktiv samfunnsborger i Kongsvinger. Enhver har rett til i andre land å søke og å ta imot asyl mot

Detaljer

INTEGRERINGSPLAN FOR FLYKTNINGER

INTEGRERINGSPLAN FOR FLYKTNINGER INTEGRERINGSPLAN FOR FLYKTNINGER STANGE KOMMUNE 2013-2016 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 1.1. Nasjonale og lokale trender 5 2. Rammer og føringer for integreringsarbeidet 7 2.1. Introduksjonsloven

Detaljer

Helhetlig plan for bosetting og integrering av flyktninger 2014-2016

Helhetlig plan for bosetting og integrering av flyktninger 2014-2016 Helhetlig plan for bosetting og integrering av flyktninger 2014-2016 Bildet er fra Internasjonal fest august 2013. Kilde: Sisa Versjon 180913 Innhold 1 Kommunestyrets vedtak xx.xx.2013... 4 2 Sammendrag...

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg

Møteinnkalling for Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg Møtedato: 04.09.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 18:00 Forfall meldes til politisk sekretariat

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 08.06.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste 2

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 08.06.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste 2 SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 08.06.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. 7845 5223 Epost: POSTPS@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Integrering 2013. 25. april 2013

Integrering 2013. 25. april 2013 Integrering 2013 25. april 2013 1. Innledning... 2 2. Rammebetingelser og organisering... 2 3. Bosetting... 5 4. Barnehage... 6 5. Skole... 8 6. Forebygging og barnevern... 10 7. Voksenopplæring... 12

Detaljer

Bosetting av flyktninger. forslag til endringer i økonomiske virkemidler SIGBJØRN HJELMBREKKE, KJETIL LIE, AUDUN THORSTENSEN OG AILIN AASTVEDT

Bosetting av flyktninger. forslag til endringer i økonomiske virkemidler SIGBJØRN HJELMBREKKE, KJETIL LIE, AUDUN THORSTENSEN OG AILIN AASTVEDT Bosetting av flyktninger forslag til endringer i økonomiske virkemidler SIGBJØRN HJELMBREKKE, KJETIL LIE, AUDUN THORSTENSEN OG AILIN AASTVEDT TF-rapport nr. 261 2009 TF-rapport Tittel: Bosetting av flyktninger

Detaljer

Behovfor økt bosetting

Behovfor økt bosetting KS uouuuntsanouausonsmsasnou uneuorwegsanusodauonofnncalnnunegnocualnuzrnnues Vårreferanse: Mlivkodei Sakabehandec Til kommunene 09/(X39097 033 NinaGran Deres referanse: Dato: 29.04.2014 Behovfor økt bosetting

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.03.2012 Tid spunkt : 13: 00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.03.2012 Tid spunkt : 13: 00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.03.2012 Tid spunkt : 13: 00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 51 57 40 60 eller Eldbjorg. hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Integrering av innvandrere

Integrering av innvandrere Integrering av innvandrere Orkdal kommune Februar 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Orkdal kommunes kontrollutvalg i perioden november 2010 - januar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 28.10.2009 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Ekstraordinært møte Møtedato: 14.12.2010 Tid: Kl. 17.15 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

Bosettingsmodeller - en sammenligning av Norge, Sverige og Danmark

Bosettingsmodeller - en sammenligning av Norge, Sverige og Danmark Fra: Nina Gran Dato: 30.01.2014 Til: BLD, v/barbro Bakken Dokument nr.: 10/02460-22 Kopi til: KMD, JD Bosettingsmodeller - en sammenligning av Norge, Sverige og Danmark BOSETTING - TIL HVA; en sammenligning

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTE NR.: 04/15 TID: 30.11.2004 18:00 STED: BYSTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR Bystyret Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46).

Detaljer