Rambøll Norge AS Prosjekt: Wildenveys Park - Teknisk beskrivelse Side Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rambøll Norge AS Prosjekt: Wildenveys Park - Teknisk beskrivelse Side Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh."

Transkript

1 Prosjekt: Wildenveys Park - Teknisk beskrivelse Side 01-1 Kapittel: 01 Rigging og drift av byggeplass, fors. og sikker. for byggeoppdrag 01 Rigging og drift av byggeplass, fors. og sikker. for byggeoppdrag 01.1 AV1.1A ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID Rund sum Lokalisering: - RS Byggherre besørger riggplass og gjøre nødvendige avtaler med grunneier for etablering av adkomst. Posten omfatter også alle arbeider og planlegging i forbindelse med med nødvendige anleggsveier. Utarbeidelse og samordning av kvalitetssikringsplaner, kontrollplaner og HMS prosedyrer skal også være inkludert. Nødv. anleggsgjerder skal også være inkl. i pris. Pris skal også omfatte interne flyttinger. Hele anlegget skal være gjerdet inn under anleggsperioden. c) Utførelse Kontrollplan: Entreprenøren skal levere en skriftlig kontrollplan. Denne skal utarbeides på bakgrunn av et avklarende møte med byggherre og skal godkjennes. Det forventes at entreprenørens kvalitetssikringssystem ivaretar alle de sjekkpunkt som er nevnt i SHA-plan. Feil og forsinkelser som kan tilskrives entreprenørens underleverandører, er entreprenørens ansvar overnfor byggherre. Videre skal entreprenøren: - Føre protokoll for mottakskontroll - Daglig føre protokoll på utført arbeid - Følge opp egenkontroll iht. skjema. e) Prøving og kontroll Dersom det blir påvist svikt i entreprenørens egenkontroll, vil byggherre kunne forlange at en uavhengig kontroll gjennomføres. Entreprenøren skal gjennomføre mottakskontroll iht. beskrivelse og egne rutiner. byggherre skal ha beskjed minimum 1. døgn før levering skjer, og opplysning om hvilket materiell som ankommer og kvanta. Dette for at byggeleder, om ønskelig, skal ha mulighet for å delta ved mottak av materiell. Akkumulert Kapittel 01 Rigging og drift av byggeplass, fors. og sikker. for byggeoppdrag:

2 Prosjekt: Wildenveys Park - Teknisk beskrivelse Side 01-2 Kapittel: 01 Rigging og drift av byggeplass, fors. og sikker. for byggeoppdrag 01.2 AV2.1A DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID Rund sum Lokalisering: - RS Entreprenør er ansvarlig for en fortløpende drift på det definerte prosjekt. Ved eventuelle forsinkelser, fremdriftsmessige hindringer etc. på deler av prosjektet, må entreprenør innkalkulere eventuelle omprioriteringer av fremdrift og angrepspunkt innenfor kontrakten. Som del av denne post inngår også entreprenørens administrative oppgaver, som dokumentasjon overfor byggherren. Følgende sammenstilles i ringperm (2 sett): a. Tegninger og spesifikasjoner som grunnlag for "som bygget"-tegninger, inkl. angivelse av eventuelle avvik underveis. b. Søknad om gravetillatelse m/arbeidsvarslingsplan/skiltplan, med evt. revisjoner. c. Varsling til Arbeidstilsynet d. Avviksmeldinger e. Dokumentasjon fra sluttdokumentasjon/ sluttkontroll. Merk: Ytterligere krav til dokumentasjon er gitt i de enkelte postene AM3.868A DRIFT FOR VINTERARBEID Rund sum OMFANG: ALT VINTERARBEIDE Lokalisering: Omfatter hele anlegget Snødeponi: Valgfritt RS Inkluderer også eventuel nødvendig telebrekking. Inkluderer også tilrigging og nedrigging for vinterarbeider. Akkumulert Kapittel 01 Rigging og drift av byggeplass, fors. og sikker. for byggeoppdrag:

3 Prosjekt: Wildenveys Park - Teknisk beskrivelse Side 01-3 Kapittel: 01 Rigging og drift av byggeplass, fors. og sikker. for byggeoppdrag 01.4 AV3.1A AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID Rund sum Lokalisering: - RS NB! Etter anleggsarbeidenes avslutning plikter entreprenøren å foreta fullstendig opprydding i hele anleggsområdet. Posten omfatter også utførelse og dokumentasjon av sluttkontroll. Dokumentasjonen skal overleveres oppdragsgiver i god tid før overtakelsesforretning, i 2 eksemplarer, samlet i ringperm sammen med øvrig dokumentasjon og på DVD. Sluttkontrollen skal inkludere: Foto m/ tekstforklaring av: - Spesielle løsninger underveis. - Tilkoplingspunkt (angi nordpil). - Overflatefoto av réetablerte gravepunkt. Innmålinger iht. kommunens norm. Koordinatsystem EUREF 1989 og høydesystem NN 2000 skal benyttes. Data skal benyttes som grunnlag for "som bygget" tegninger og overleveres i sosiformat. Eventuell annen dokumentasjon Akkumulert Kapittel 01 Rigging og drift av byggeplass, fors. og sikker. for byggeoppdrag:

4 Prosjekt: Wildenveys Park - Teknisk beskrivelse Side 01-4 Kapittel: 01 Rigging og drift av byggeplass, fors. og sikker. for byggeoppdrag 01.5 TRAFIKKAVVIKLING Posten omfatter alle arbeider og materiell (inkl. anlegg for lysregulering) nødvendig for til enhver tid under anlegget å opprettholde nødvendig eksisterende trafikk, inkl. gang-/sykkeltrafikk og spesielt buss, brann- og ambulansekjøretøy. Enhver omlegging av trafikken må godkjennes av Nedre Eiker kommune og Statens vegvesen før gjennomføring. Entreprenøren må utarbeide plan for omlegging og opprettholdelse av nødvendig eksisterende trafikk, inkl. gang-/sykkeltrafikk, i anleggsperioden i henhold til Statens Vegvesens håndbok "Arbeid på og ved veg". I denne forbindelse skal utførelse og sikring av anleggsområdet og maskiner foregå med spesielt fokus på myke trafikanter. Alt nødvendig sperremateriell, sikringsmateriell, merking, skilting mm. innen anleggsområdet skal settes opp og demonteres av entreprenøren. Entreprenøren skal vedlikeholde alt materiell, inkludert skilting og merking i byggeperioden. Inkludert skal også være evt periodisk lysregulering av Nedbergkollveien. Ved massetransport inn- og ut av hele feltet må det utvises forsiktighet med overholdelse av trafikkgrense og lignende. Arbeidene skal foregå på en slik måte at det blir minst mulig ulempe for de berørte grunneiere. Massetransport skal foregå slik at det blir minst mulig tilsøling. Dersom det oppstår støvproblemer skal det foretas støvdempende tiltak. Rund sum RS Akkumulert Kapittel 01 Rigging og drift av byggeplass, fors. og sikker. for byggeoppdrag:

5 Prosjekt: Wildenveys Park - Teknisk beskrivelse Side 01-5 Kapittel: 01 Rigging og drift av byggeplass, fors. og sikker. for byggeoppdrag 01.6 FJA Vannhåndtering RS Posten omfatter alle nødvendige leveranser og arbeider i forbindelse med håndtering av bekk og overflatevann. Veias vannføring Middelvannføring: ca. 145 l/s Middelflom Qm = 4,4 m 3 /s Entreprenør må i anleggsfasen håndtere middelflom og ha beredskap og beredskapsplaner for håndtering av større flommer. x) Mengderegler Avregnes som Rund Sum 01.7 IVARETAKELSE AV EKS. BYGNINGER Ved arbeidene skal entreprenør sørge før leie og drift av rystelsemåler. Rystelsene skal ligge under tillatte grenseverdier for tilsvarende bygninger angitt i NS 8141, 1. utgave. Mengde prises som antall rystelsesmålere. Antall stk SPERRING OG SIKRING ETTER ARBEIDSTID Når byggeplassen er uten tilsyn, skal denne sikres med solid gjerde, min. høyde = 2 m. Gjerdet skal være sikret slik at barn og uvedkommende ikke har fri adkomst til byggeplassen. Alle interne flyttinger skal være inkludert. Komplett med utstyr og arbeid. Rund sum RS 01.9 INFORMASJON Utarbeidelse av infoskriv til grunneiere om anleggsarbeidene generelt og opplysninger om fremdrift. Inkludert skal også være nødvendig fortløpende kontakt med grunneiere under anleggets gang. Rund Sum RS Akkumulert Kapittel 01 Rigging og drift av byggeplass, fors. og sikker. for byggeoppdrag:

6 Prosjekt: Wildenveys Park - Teknisk beskrivelse Side 01-6 Kapittel: 01 Rigging og drift av byggeplass, fors. og sikker. for byggeoppdrag AU2.1A SLUTTDOKUMENTASJON Rund sum Dokumentasjonskrav: - RS Innmåling av omlagt/flyttet nettanlegg. c) Utførelse Avtales med de enkelte nettselskap som blir berørt av eventuell omlegging/flytting av kabler og/eller annet nettanlegg. Sum Kapittel 01 Rigging og drift av byggeplass, fors. og sikker. for byggeoppdrag:

7 Prosjekt: Wildenveys Park - Teknisk beskrivelse Side 02-1 Kapittel: 02 Konstruksjon 02 Konstruksjon Betongarbeider GENERELT Omfang Dette kapittelet omfatter arbeider med plasstøpte konstruksjoner. Pumpestasjon Amfi Støttemurer Bro Stålplatebro Tegninger Følgende tilbudstegninger vil bli vedlagt fra RIB som en del av tilbudsgrunnlaget: Formtegninger: K-200 Oversiktst RIB K-300 Plan pumpestasjon K-301 Snitt pumpestasjon K-302 Amfi K-303 Buet mur K-304 Diverse murer K-305 Bro K-306 Snitt amfi Akkumulert Kapittel 02 Konstruksjon:

8 Prosjekt: Wildenveys Park - Teknisk beskrivelse Side 02-2 Kapittel: 02 Konstruksjon TEKNISKE BESTEMMELSER Alle bestemmelser som er angitt i dette kapitlet skal innkalkuleres i enhetsprisene. Forskrifter og standarder Arbeidene skal utføres og kontrolleres i overensstemmelse med bestemmelsene i: FOR nr 489: Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift) NS 3420 utgave , og de standarder som det her henvises til. Utførelsesklasse Alle arbeider utføres i Utførelsesklasse 2 i henhold til NS Entreprenør skal før start av betongarbeidene legge frem en kvalitetssikringsplan som skal godkjennes av byggherren. Det legges vekt på at eventuelle avvik kan oppdages på et tidligst mulig tidspunkt slik at avviket kan korrigeres snarest mulig. Entreprenør skal uoppfordret oversende til byggherren alle resultater fra kontroll som skal utføres i henhold til NS Det skal tas hensyn til mulighet for separering ved utstøping av skallvegger, tiltak for å unngå dette skal iverksettes ved hjelp av støpeslange eller lignende. Støpeskjøter Støpeskjøter skal utføres fortannet iht. krav i pkt i Eurokode 2, prosjektering av betongkonstruksjoner (NS- EN :2004+NA:2008). Overflater Horisontale overflater skal brettskures. Alle betongflater og forskalede sider av støttemurer og trapper skal forutsettes å stå ubehandlet. For overflater som blir synlige kreves utført prøvefelt på avtalt sted hvor overflatens utseende er av mindre betydning. Byggherren skal tilkalles for godkjenning av prøvefeltene som standard for resten av flatene. Dersom betongkonstruksjonen, ved feil utførelse, får overflater som ikke tilfredsstiller beskrivelsens krav, kan byggherren forlange at flaten utbedres ved for eksempel sårfylling, gratfjerning m.v. Dette arbeidet regnes som utbedring av feil og betales ikke særskilt. Hvordan slikt arbeid skal utføres, skal avgjøres etter avtale med byggherren. Byggherren kan i slike tilfeller forlange at hele felt behandles for å oppnå enhetlig resultat. Akkumulert Kapittel 02 Konstruksjon:

9 Prosjekt: Wildenveys Park - Teknisk beskrivelse Side 02-3 Kapittel: 02 Konstruksjon Forskaling og ferdigstøpte betongflater må ikke tilsmusses med maling o. l. eller på annen måte tilsøles i byggetiden. Det anmerkes spesielt for støpeskjøter i synlige overflater at disse skal ha utførelse i samsvar med overflatekravet. Forskaling Bolteplassering skal være i mønster som skal godkjennes av byggherren. Det skal legges inn faset list i inntrinn mot opptrinn i amfi og trapper. Armering Armering skal være av kvalitet B500NC, eventuelle nett i kvalitet B500NA. De angitte armeringsmengder er stipulert og kan ikke brukes for entreprenørs bestilling. Horisontal og vertikal armering i rette jern i murer og rette jern i plater vil i hovedsak bli gitt i fallende lengder. Entreprenør må selv, og for egen regning, planlegge og tilpasse denne armeringen til de støpeavsnitt som han velger. Regler for kapping, skjøting og omfar i NS-EN : NA: 2008 skal følges. Overdekning etter 100 års levetid er gjeldende for alle betongkonstruksjoner i denne entreprisen. Byggeleder skal varsles minst 24 timer før støp igangsettes slik at han gis anledning til å kontrollere armeringen. Armeringen skal være ferdig lagt ved avtalt kontrolltidspunkt. Betong Bunnplate og vegger må tilfredsstille MF40 krav til bestandighet, det gir krav til betongfasthet B40. Utvendige konstruksjoner og plan 1 i pumpestasjon må tilfredsstille overdekningskrav iht. eksponeringsklasse XF3/4. I den grad det for leveranse fra blandeverk ikke er samsvar mellom krav til fasthetsklasse og krav til bestandighetsklasse i poster i etterfølgende spesifikasjon, er krav både til fasthetsklasse og til bestandighetsklasse minimumskrav som skal tilfredsstilles. Betong i bestandighetsklasse MF40 skal leveres i kloridklasse Cl 0,1. Entreprenøren er selv ansvarlig for betongsammensetning og støpemetode utover de minstekrav som angis. Blandetabeller med relevant dokumentasjon skal forelegges byggherren for kontroll. Akkumulert Kapittel 02 Konstruksjon:

10 Prosjekt: Wildenveys Park - Teknisk beskrivelse Side 02-4 Kapittel: 02 Konstruksjon Grunnarbeider FD GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER Prosjektert fast volum m 3 360,00 Omfang: Inkludert opplasting Utførelse: Uavstivet Graveskråning: 1:1½ Lokalisering: Byggegrop for pumpestasjon Formål: Forgraving før spunting Grunnforhold: Stedlige masser Nei FD GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER Prosjektert fast volum m 3 601,00 Omfang: Inkludert opplasting Utførelse: I byggegrop innenfor spunt Graveskråning: 1:1½ Lokalisering: I spuntet byggegrop Formål: Utgravin for pumpestasjon Grunnforhold: Stedlige masser Nei FD1.811 RENSK AV SPUNTVEGG Areal spuntvegg m 2 225,00 Lokalisering: I spuntet byggegrop Nei FS TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER MOT KONSTRUKSJON - VOLUM Prosjektert anbrakt volum m 3 377,00 Type utlegging: Gjenfylling Type masser/sortering: 0/300 - sprengt stein Levering: Eksterne masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll Lokalisering: I spuntet byggegrop mot pumpestasjon Type konstruksjon: Betongvegger Underlag: Stedlige masser Nivå/kote: UK -1,25 OK 4,3 Toleranse: Valgfritt Nei Akkumulert Kapittel 02 Konstruksjon:

11 Prosjekt: Wildenveys Park - Teknisk beskrivelse Side 02-5 Kapittel: 02 Konstruksjon GU6.21 GEOTEKSTIL TIL SEPARASJON IKKE TRAFIKKERT AREAL Areal m 2 75,00 Anvendelsesområde: Grunnarbeider/fundamentering/ støttekonstruksjon Lokalisering: Under plan 2 pumpestasjon på stedlige masser. Strekkfasthet: Valgfritt Statisk gjennomhulling (CBR): Valgfritt Bestandighet: Valgfritt Utførelse: Valgfritt Nei FS UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM Prosjektert anbrakt volum m 3 95,00 Type lag: Forsterkningslag av sprengt stein Type masse/sortering: 0/300 - sprengt stein Levering: Eksterne masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll Lokalisering: Under plan 2 pumpestasjon. Underlag: Fiberduk på stedlige masser Tykkelse: 650mm Nei FS UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM Prosjektert anbrakt volum m 3 110,00 Type lag: Forsterkningslag av pukk/kult Type masse/sortering: 22/120 Levering: Eksterne masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll Lokalisering: Under plan 2 pumpestasjon. Underlag: Fiberduk på stedlige masser Tykkelse: 750mm Nei FS UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM Prosjektert anbrakt volum m 3 15,00 Type lag: Forsterkningslag av sand/grus Type masse/sortering: 0/63 Levering: Eksterne masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll Lokalisering: Under plan 2 pumpestasjon. Underlag: Steinfylling Tykkelse: 100mm Nei Akkumulert Kapittel 02 Konstruksjon:

12 Prosjekt: Wildenveys Park - Teknisk beskrivelse Side 02-6 Kapittel: 02 Konstruksjon FM TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST VOLUM Prosjektert fast volum m 3 960,00 Opplastingssted: Gravested Total transportlengde: Fra 8 til og med 10 km Lokalisering: Utgravede masser for pumpestasjon Leveringssted: Valgfritt Type masser: Stedlige masser, sand/silt Nei FM5.15 LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT FOR RENE MASSER Vekt tonn 1730,00 Lokalisering: Utgravede masser for pumpestasjon Type masser: Stedlige masser, sand/silt Leveringssted: Valgfritt Nei FD GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER Prosjektert fast volum m ,00 Omfang: Inkludert opplegging Utførelse: Uavstivet Graveskråning: 1:1½ Lokalisering: Graving for utomhus konstruksojner Formål: Graving til fundamentnivå Grunnforhold: Stedlige masser Nei GU6.21 GEOTEKSTIL TIL SEPARASJON IKKE TRAFIKKERT AREAL Areal m 2 500,00 Anvendelsesområde: Grunnarbeider/fundamentering/ støttekonstruksjon Lokalisering: Fundamenter for utomhus konstruksjoner Strekkfasthet: Valgfritt Statisk gjennomhulling (CBR): Valgfritt Bestandighet: Valgfritt Utførelse: Valgfritt Nei Akkumulert Kapittel 02 Konstruksjon:

13 Prosjekt: Wildenveys Park - Teknisk beskrivelse Side 02-7 Kapittel: 02 Konstruksjon FS UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM Prosjektert anbrakt volum m 3 780,00 Type lag: Forsterkningslag av pukk/kult Type masse/sortering: 16/22 Levering: Eksterne masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll Lokalisering: Under og inntil utomhus konstruksjoner Underlag: Fiberduk på stedlige masser Tykkelse: mm Nei Bunnplater LG PLASSTØPT NORMALBETONG Volum m 3 12,00 Konstruksjonsdel: Magerbetong Fasthetsklasse: B20 Bestandighetsklasse: M60 Kloridklasse: Cl 0,40 Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN NA Lokalisering: Under bunnplate Nei LB3.412 FORSKALING AV FORKANT Lengde m 26,00 Forskalingsoverflate: Glatt Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Forkant bunnplate Dimensjon: h=500mm Nei LB3.412 FORSKALING AV FORKANT Lengde m 32,00 Forskalingsoverflate: Glatt Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Forkant bunnplate Dimensjon: h=250mm Nei Akkumulert Kapittel 02 Konstruksjon:

14 Prosjekt: Wildenveys Park - Teknisk beskrivelse Side 02-8 Kapittel: 02 Konstruksjon LG PLASSTØPT NORMALBETONG Volum m 3 34,00 Konstruksjonsdel: Bunnplater Fasthetsklasse: B45 Bestandighetsklasse: MF40 Kloridklasse: Cl 0,10 Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN NA Lokalisering: Bunnplater pumpestasjon Nei LM3.2122A TETNINGSBÅND MED INJEKSJONSSLANGE Samlet lengde m 35,00 Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Mot vegger over bunnplate Overlapp: Tilstrekkelig Svellebånd. Gjelder tetting mellom plasstøpt bunnplate og skallvegger. Tiltak som sikrer at tetting blir ivaretatt ved montering og utstøping av skallvegger skal inkluderes LG OVERFLATEBEARBEIDING Areal m 2 96,00 Konstruksjonsdel: Gulv på grunnen Overflatebearbeiding: Brettskuring Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Overkant bunnplate Nei Akkumulert Kapittel 02 Konstruksjon:

15 Prosjekt: Wildenveys Park - Teknisk beskrivelse Side 02-9 Kapittel: 02 Konstruksjon SF1.422A VANNAVVISENDE SJIKT AV PÅSTRYKNINGSMIDDEL Areal m 2 44,00 Lokalisering: Overkant bunnplate flomport Type: Se andre krav Bruksområde: Overkant bunnplate Funksjonskrav: Se andre krav : a1) Poreblokkerende behandling for en tettere overflate og økning av fasthet.utføres med to strøk vannglass. b) Materialer: Silikat (Vannglass) Enten Natrium- eller Kalsiumsilikat.Tilbyder skal vedlegge teknisk info som del av tilbudet c) Utførelse: I.h.t produsentens anvisning.post skal også inkludere nødvendig forberedende arbeider, rengjøring,mm før utlegging LB3.202A FORSKALING AV SLISS Lengde stk 1 Forskalingsoverflate: Valgfri Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Forsenking i bunnplate Dimensjon: BxLxD=500x400x300mm x) Mengderegler. Endret fra m til stk LC1.1392A ARMERING MED KAMSTENGER Masse kg 2800,00 Armeringsklasse: B500NC Diameter: 12, 16mm Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Bunnplater : Aktuell informasjon gitt i pkt /02/03 inngår som del av prisgrunnlag. x) Mengderegler: Avregnes. Akkumulert Kapittel 02 Konstruksjon:

16 Prosjekt: Wildenveys Park - Teknisk beskrivelse Side Kapittel: 02 Konstruksjon Vegger LW3.12A VEGG AV BETONGELEMENTER Areal m 2 45,00 Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Vegger pumpehus Prosjektering: Se tegning K-300 og K-301 Dimensjon: t=200mm Beskrivelse av veggelement: Skallvegg Gjelder innervegger plan 2 pumpehus. Skal inkludere skjøtarmering mellom elementer LW3.12A VEGG AV BETONGELEMENTER Areal m 2 160,00 Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Vegger pumpehus Prosjektering: Se tegning K-300 og K-301 Dimensjon: t=300mm Beskrivelse av veggelement: Skallvegg Gjelder vegger plan 1 pumpehus. Skal inkludere skjøtarmering mellom elementer LW3.12A VEGG AV BETONGELEMENTER Areal m 2 121,00 Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Vegger pumpehus Prosjektering: Se tegning K-300 og K-301 Dimensjon: t=300mm, 50mm iso XPS Beskrivelse av veggelement: Isolert skallvegg Gjelder yttervegger plan 2 pumpehus. Skal inkludere skjøtarmering mellom elementer. Utside av vegger/fasade skal forskales med vertikal bordforskaling. Hjørner og gesims skal ha spesielle avslutninger, ref tegning K-300 og K-301. Akkumulert Kapittel 02 Konstruksjon:

17 Prosjekt: Wildenveys Park - Teknisk beskrivelse Side Kapittel: 02 Konstruksjon LG PLASSTØPT NORMALBETONG Volum m 3 47,00 Konstruksjonsdel: Gulv på grunnen Fasthetsklasse: B45 Bestandighetsklasse: MF40 Kloridklasse: Cl 0,10 Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN NA Lokalisering: Skallvegger Nei PB3.1192A PLASSMONTERTE SUPPLERENDE STÅLKOMPONENTER - ANTALL Antall stk 1 Komponent: Stengeluke Utførelsesklasse: EXC2 Lokalisering: Stengeluke foran utløp fra pumpestasjon Type/ utforming: Glideluke bxh=1500x1500mm Materiale: Metall Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: Korrosjonsbeskyttet iht. korrosivitetskategori C5 Utførelseskrav: Valgfritt Skal inkludere alle nødvendige ytelser for komplett luke, levering og montering. Skal ha elektrisk styring. Belastning 50 kpa RH A LUKE - UTEN GLASS Antall stk 1 Type: Inspeksjonsluke Omfang: Levering og innsetting Brannmotstand: Ingen krav Luftlydisolasjon: Ingen krav Varmegjennomgang: Ingen krav Innbruddsmotstand: Ingen krav Lokalisering: I vegg inn til pumpekammer Luke nr: Valgfritt Type: Vanntett inspeskjsonluke/dør Dimensjon: bxh=800x1500mm Slagretning: Valgfritt Overflatebehandling: Korrosjonsbeskyttet iht. korrosivitetskategori C5 Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Nei Skal være vanntett. Akkumulert Kapittel 02 Konstruksjon:

18 Prosjekt: Wildenveys Park - Teknisk beskrivelse Side Kapittel: 02 Konstruksjon VE A LUFTINNTAKSRIST Antall stk 1 Type: Rist med liggende lameller Materiale: Aluminium Overflatebehandling: Valgfri Lokalisering: Betongvegg pumpestasjon Festemetode: Valgfritt Veggtype: Skallvegg betong Vinkel på lameller: Iht. produsent dieselaggregat Dimensjon: bxh=1700x1800 Penetreringsklasse iht. NS-EN 13030: Iht. produsent dieselaggregat Trykktapsklasse iht. NS-EN 13030: Iht. produsent dieselaggregat : Skal tilpasses krav fra produsent av dieselaggregat VE A LUFTAVKASTRIST Antall stk 1 Type: Rist med liggende lameller Materiale: Aluminium Overflatebehandling: Valgfri Lokalisering: Betongvegg pumpestasjon Festemetode: Valgfritt Veggtype: Skallvegg betong Vinkel på lameller: Iht. produsent dieselaggregat Dimensjon: bxh=1700x1800 Penetreringsklasse iht. NS-EN 13030: Iht. produsent dieselaggregat Trykktapsklasse iht. NS-EN 13030: Iht. produsent dieselaggregat : Skal tilpasses krav fra produsent av dieselaggregat. Akkumulert Kapittel 02 Konstruksjon:

19 Prosjekt: Wildenveys Park - Teknisk beskrivelse Side Kapittel: 02 Konstruksjon RH A PORT - UTEN GLASS Antall stk 1 Formål: Industriport Type: Leddheiseport Omfang: Levering og innsetting Brannmotstand: Ingen krav Luftlydisolasjon: Laboratoriemålt lydreduksjonstall (Rw) = 53 db Varmegjennomgang: U- verdi = 0,16 W/(m²K) Innbruddsmotstand: Motstandsklasse 4 Lokalisering: Betongvegg pumpehus Port nr: 1 Dimensjon: bxh=2600x2400 Overflatebehandling: Tilsvarende inntak/avkastrister Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Ja Fri innvendig høyde over åpning: 300mm Fri innvendig sideplass: 100mm Åpningsfrekvens: 1 gang pr uke Farge iht. ARK RH A PORT - UTEN GLASS Antall stk 1 Formål: Industriport Type: Leddheiseport Omfang: Levering og innsetting Brannmotstand: Ingen krav Luftlydisolasjon: Laboratoriemålt lydreduksjonstall (Rw) = 53 db Varmegjennomgang: U- verdi = 0,16 W/(m²K) Innbruddsmotstand: Motstandsklasse 4 Lokalisering: Betongvegg pumpehus Port nr: 2 Dimensjon: bxh=1900x2100 Overflatebehandling: Tilsvarende inntak/avkastrister Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Ja Fri innvendig høyde over åpning: 600mm Fri innvendig sideplass: 100mm Åpningsfrekvens: 1 gang pr uke Farge iht. ARK Akkumulert Kapittel 02 Konstruksjon:

20 Prosjekt: Wildenveys Park - Teknisk beskrivelse Side Kapittel: 02 Konstruksjon PN A GESIMS-/BRYSTNINGSBESLAG Lengde m 43,00 Plassering: Trappet med to horisontale trinn og ned på to sider Materiale: Aluminium Overflate: Valgfri Lokalisering: Gesims pumpestasjon, se tegning K301 for gesims Materialtykkelse: Tilstrekkelig Utfoldet bredde: 600mm Dekker Skal utføres som "trappet" beslag som følger formen til betong gesimsen LB FORSKALING AV DEKKE Areal forskaling m 2 127,00 Forskalingsoverflate: Glatt Forskalingstype: Plan, horisontal forskaling Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Dekke over plan 1 og plan 2 Nei LB FORSKALING AV UTSPARINGER Antall stk 1 Forskalingsoverflate: Glatt Form: Rektangulær Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Dekke over plan 1 Dimensjoner: 1700x4925mm Nei LB FORSKALING AV UTSPARINGER Antall stk 2 Forskalingsoverflate: Glatt Form: Rektangulær Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Dekke over plan 1 Dimensjoner: 800x950mm Nei Akkumulert Kapittel 02 Konstruksjon:

21 Prosjekt: Wildenveys Park - Teknisk beskrivelse Side Kapittel: 02 Konstruksjon LB FORSKALING AV UTSPARINGER Antall stk 1 Forskalingsoverflate: Glatt Form: Rektangulær Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Dekke over plan 1 Dimensjoner: 100x140mm Nei LB FORSKALING AV UTSPARINGER Antall stk 4 Forskalingsoverflate: Glatt Form: Sirkulær Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Dekke over plan 1 Dimensjoner: Ø360mm Nei LG PLASSTØPT NORMALBETONG Volum m 3 31,00 Konstruksjonsdel: Dekke Fasthetsklasse: B45 Bestandighetsklasse: MF40 Kloridklasse: Cl 0,10 Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN NA Lokalisering: Dekke over plan 1 og plan 2 Nei LG OVERFLATEBEARBEIDING Areal m 2 130,00 Konstruksjonsdel: Dekke Overflatebearbeiding: Brettskuring Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Dekke over plan 1 og plan 2 Nei LC1.1332A ARMERING MED KAMSTENGER Masse kg 2500,00 Armeringsklasse: B500NC Diameter: 12 mm Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Dekke over plan 1 og plan 2 Mengder avregnes Akkumulert Kapittel 02 Konstruksjon:

22 Prosjekt: Wildenveys Park - Teknisk beskrivelse Side Kapittel: 02 Konstruksjon LM1.1912A INNSTØPINGSGODS Antall m 25,00 Type: Oppleggsvinkler for gitterrister Faststøpingsmetode: Settes i forskalingen og faststøpes Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: DO1 opplegg for gitterrister Typebetegnelse: Tilpasset gitterrister Dimensjon innstøpingsgods: -- Overflatebehandling: Galvanisert Innstøpingsmørtel: Betong Skal være tilpasset gitterrister. x) Mengderegler Endret til meter PB3.1142A PLASSMONTERTE SUPPLERENDE STÅLKOMPONENTER - ANTALL Antall stk 5 Komponent: Gitterrister Utførelsesklasse: EXC2 Lokalisering: Gitterrister over utsparinger i dekke over plan 1. Type/ utforming: Valgfritt Materiale: Valgfritt Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: Iht. korrosivitetskategori C4 Utførelseskrav: Valgfritt Skal tåle belastning på 5kN/m2. Størrelse bxl=1000x1750mm PB3.1142A PLASSMONTERTE SUPPLERENDE STÅLKOMPONENTER - ANTALL Antall stk 2 Komponent: Gitterrister Utførelsesklasse: EXC2 Lokalisering: Gitterrister over utsparinger i dekke over plan 1. Type/ utforming: Valgfritt Materiale: Valgfritt Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: Iht. korrosivitetskategori C4 Utførelseskrav: Valgfritt Skal tåle belastning på 5kN/m2. Størrelse bxl=1000x850mm Akkumulert Kapittel 02 Konstruksjon:

23 Prosjekt: Wildenveys Park - Teknisk beskrivelse Side Kapittel: 02 Konstruksjon Støttemurer LB1.1112A FORSKALING AV FUNDAMENT Lengde forskaling m 180,00 Forskalingsoverflate: Glatt Forskalingstype: Vertikal Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Fundamenter støttemurer Forkant H=300mm x) Mengderegler endret fra m2 til m LB1.1112A FORSKALING AV FUNDAMENT Lengde forskaling m 110,00 Forskalingsoverflate: Glatt Forskalingstype: Vertikal Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Fundament buet støttemur Forkant H=300mm x) Mengderegler endret fra m2 til m LB1.4012A FORSKALING AV VEGG Areal forskaling m 2 345,00 Forskalingsoverflate: Valgfri Forskalingstype: Plan, vertikal forskaling Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Støttemurer Tykkelse vegg: mm Skal inkludere skrå topp på mur LB FORSKALING AV VEGG Areal forskaling m 2 146,00 Forskalingsoverflate: Valgfri Forskalingstype: Plan, vertikal forskaling Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Buetmur Tykkelse vegg: 400mm Nei Akkumulert Kapittel 02 Konstruksjon:

24 Prosjekt: Wildenveys Park - Teknisk beskrivelse Side Kapittel: 02 Konstruksjon LB FORSKALING AV STENG - LENGDE Lengde m 25,00 Type konstruksjon: Vegg Forskalingsoverflate: Valgfri Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Endesteng støttemurer Dimensjon: mm Nei LG PLASSTØPT NORMALBETONG Volum m 3 45,00 Konstruksjonsdel: Fundament for støttemurer Fasthetsklasse: B45 Bestandighetsklasse: MF40 Kloridklasse: Cl 0,10 Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN NA Lokalisering: Støttemurer Nei LG PLASSTØPT NORMALBETONG Volum m 3 94,00 Konstruksjonsdel: Støttemurer Fasthetsklasse: B45 Bestandighetsklasse: MF40 Kloridklasse: Cl 0,10 Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN NA Lokalisering: Støttemurer Nei LG OVERFLATEBEARBEIDING Areal m 2 55,00 Konstruksjonsdel: Støttemur Overflatebearbeiding: Brettskuring Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Overkant støttemurer Nei Akkumulert Kapittel 02 Konstruksjon:

25 Prosjekt: Wildenveys Park - Teknisk beskrivelse Side Kapittel: 02 Konstruksjon LC1.1392A ARMERING MED KAMSTENGER Masse kg 11000,00 Armeringsklasse: B500NC Diameter: 10, 12, 16mm Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Betongarbeider Bro : Aktuell informasjon gitt i pkt /2 inngår som del av prisgrunnlag. x) Mengderegler: Avregnes LW4.192A DEKKE AV BETONGELEMENTER Areal m 2 17,00 Elementtype: Massivelement Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Bro, se tegning K-308 Prosjektering: Iht. regelverk for gang og sykkelstier. Laster iht. Eurokoder og utforming i tråd med statens vegvesens håndbok N400 Dimensjon: ca 5x3x0,3 meter Skal inkludere 2 stk IPE300 som er faststøpt på hver langside. Stålbjelker skal være forberedt for montasje av rekkverk og overflatebehandlet. Kantforsterkningsvinkler på kortsider skal være inkludert. Opplegg på neopren skal inkluderes LM1.1912A INNSTØPINGSGODS Antall lm 6,00 Type: Kantforsterkningsvinkler Faststøpingsmetode: Settes i forskalingen og faststøpes Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Plate på mark Typebetegnelse: Kantbeslag Peikko UKT50 Dimensjon innstøpingsgods: 50x50x5mm Overflatebehandling: Galvanisert Innstøpingsmørtel: Betong Gjelder plate foran rådhuset x) Mengderegler Endret til LM Akkumulert Kapittel 02 Konstruksjon:

26 Prosjekt: Wildenveys Park - Teknisk beskrivelse Side Kapittel: 02 Konstruksjon Amfi LB FORSKALING AV TRAPP Areal forskaling m 2 35,00 Forskalingsoverflate: Valgfri Forskalingstype: Sidevange, rett løp Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Amfi. Ref tegning K-305 Dimensjon: h=850mm Nei LB FORSKALING AV TRAPP Areal forskaling m 2 45,00 Forskalingsoverflate: Valgfri Forskalingstype: Opptrinn Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Amfi Dimensjon: h=450mm Nei LB FORSKALING AV TRAPP Areal forskaling m 2 11,00 Forskalingsoverflate: Valgfri Forskalingstype: Opptrinn Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Amfi Dimensjon: h=225mm Nei LB FORSKALING AV FUNDAMENT Areal forskaling m 2 13,00 Forskalingsoverflate: Valgfri Forskalingstype: Vertikal Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Gjelder nederste del av amfi mot vest. Se tegning K-305. bxlxh=1x3,02x1,6m Nei LB FORSKALING AV VEGG Areal forskaling m 2 7,00 Forskalingsoverflate: Valgfri Forskalingstype: Ensidig, plan, vertikal forskaling Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Bakside amfi mot basseng Tykkelse vegg: -- Nei Akkumulert Kapittel 02 Konstruksjon:

27 Prosjekt: Wildenveys Park - Teknisk beskrivelse Side Kapittel: 02 Konstruksjon LG OVERFLATEBEARBEIDING Areal m 2 84,00 Konstruksjonsdel: Trapp Overflatebearbeiding: Brettskuring Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Inntrinn og horisontale flater amfi Nei LB3.212 FORSKALING AV SLISS Lengde m 19,00 Forskalingsoverflate: Glatt Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Gjelder nedsenk i amfi. Se tegning K-305 Dimensjon: b=500mm, h=150mm Nei LB3.212 FORSKALING AV SLISS Lengde m 3,00 Forskalingsoverflate: Glatt Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Gjelder overløp for nedsenk i amfi. Se tegning K-305 Dimensjon: b=100mm, h=100mm Nei LB FORSKALING AV UTSPARINGER Antall stk 4 Forskalingsoverflate: Valgfri Form: Iht. tegning K-305 Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Amfi mot sør Dimensjoner: Gjennomgående i trapp, b=500mm Nei LG PLASSTØPT NORMALBETONG Volum m 3 51,00 Konstruksjonsdel: Trapp Fasthetsklasse: B45 Bestandighetsklasse: MF40 Kloridklasse: Cl 0,10 Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN NA Lokalisering: Amfi Nei Akkumulert Kapittel 02 Konstruksjon:

28 Prosjekt: Wildenveys Park - Teknisk beskrivelse Side Kapittel: 02 Konstruksjon LC ARMERING MED KAMSTENGER Masse kg 4100,00 Armeringsklasse: B500NC Diameter: 12 mm Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Betongarbeider Nei Diverse arbeider LB3.412 FORSKALING AV FORKANT Lengde m 15,00 Forskalingsoverflate: Glatt Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Forkant bunnplate basseng ved amfi Dimensjon: h=150mm Nei LB3.412 FORSKALING AV FORKANT Lengde m 23,00 Forskalingsoverflate: Glatt Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Bunnplate ved utløp og stålplatebro Dimensjon: h=250mm Nei LG OVERFLATEBEARBEIDING Areal m 2 79,00 Konstruksjonsdel: Gulv på grunnen Overflatebearbeiding: Brettskuring Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Overkant bunnplater for basseng, utløp og stålplatebro. Nei Akkumulert Kapittel 02 Konstruksjon:

29 Prosjekt: Wildenveys Park - Teknisk beskrivelse Side Kapittel: 02 Konstruksjon SF1.422A VANNAVVISENDE SJIKT AV PÅSTRYKNINGSMIDDEL Areal m 2 79,00 Lokalisering: Overkant bunnplate flomport Type: Se andre krav Bruksområde: Overkant bunnplater for basseng, utløp og stålplatebro. Funksjonskrav: Se andre krav : a1) Poreblokkerende behandling for en tettere overflate og økning av fasthet.utføres med to strøk vannglass. b) Materialer: Silikat (Vannglass) Enten Natrium- eller Kalsiumsilikat.Tilbyder skal vedlegge teknisk info som del av tilbudet c) Utførelse: I.h.t produsentens anvisning.post skal også inkludere nødvendig forberedende arbeider, rengjøring,mm før utlegging LB FORSKALING AV FUNDAMENT Areal forskaling m 2 6,00 Forskalingsoverflate: Vertikale bord Forskalingstype: Vertikal Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Gjelder "blokk" ved utløp. Se tegning K bxlxh=0,75x2,8x0,75m Nei LB FORSKALING AV VEGG Areal forskaling m 2 13,00 Forskalingsoverflate: Vertikale bord Forskalingstype: Plan, vertikal forskaling Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Gjelder vegger ved utløp Tykkelse vegg: 400mm Nei Akkumulert Kapittel 02 Konstruksjon:

30 Prosjekt: Wildenveys Park - Teknisk beskrivelse Side Kapittel: 02 Konstruksjon LB FORSKALING AV STENG - LENGDE Lengde m 2,50 Type konstruksjon: Vegg Forskalingsoverflate: Vertikale bord Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Gjelder vegger ved utløp Dimensjon: 400mm Nei LB FORSKALING AV UTSPARINGER Antall stk 1 Forskalingsoverflate: Glatt Form: Sirkulær Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Gjelder vegger ved utløp Dimensjoner: Ø1200/1500 Se tegning K-309 Nei LB FORSKALING AV DEKKE Areal forskaling m 2 4,00 Forskalingsoverflate: Bordforskaling Forskalingstype: Plan, horisontal forskaling Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Dekke over utløp Nei LB3.412 FORSKALING AV FORKANT Lengde m 8,00 Forskalingsoverflate: Glatt Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Dekke over utløp. Dimensjon: h=250mm Nei LG OVERFLATEBEARBEIDING Areal m 2 8,00 Konstruksjonsdel: Dekke Overflatebearbeiding: Brettskuring Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Overkant dekke over utløp. Nei Akkumulert Kapittel 02 Konstruksjon:

31 Prosjekt: Wildenveys Park - Teknisk beskrivelse Side Kapittel: 02 Konstruksjon LB FORSKALING AV FUNDAMENT Areal forskaling m 2 10,00 Forskalingsoverflate: Vertikale bord Forskalingstype: Vertikal Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Gjelder "benker" ved amfi sør. Se tegning K-305. bxlxh=0,7x2x0,86m Nei LG OVERFLATEBEARBEIDING Areal m 2 3,00 Konstruksjonsdel: Dekke Overflatebearbeiding: Brettskuring Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Gjelder "benker" ved amfi sør. Se tegning K-305. bxlxh=0,7x2x0,86m Nei LB3.412 FORSKALING AV FORKANT Lengde m 2,20 Forskalingsoverflate: Glatt Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Gjelder trappetrinn ved yttervegg pumpestasjon, se tegning K-307 Dimensjon: h=450mm Nei LG PLASSTØPT NORMALBETONG Volum m 3 73,00 Konstruksjonsdel: Trapp Fasthetsklasse: B45 Bestandighetsklasse: MF40 Kloridklasse: Cl 0,10 Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN NA Lokalisering: Amfi. Gjelder bunnplater, vegger, amfi, fundamenter og dekke. Nei Akkumulert Kapittel 02 Konstruksjon:

32 Prosjekt: Wildenveys Park - Teknisk beskrivelse Side Kapittel: 02 Konstruksjon LC1.1392A ARMERING MED KAMSTENGER Masse kg 5800,00 Armeringsklasse: B500NC Diameter: 12, 16mm Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Amfi. Gjelder bunnplater, vegger, amfi, fundamenter og dekke. : Aktuell informasjon gitt i pkt /02/03 inngår som del av prisgrunnlag. x) Mengderegler: Avregnes RL5.22A STIGE Antall stk 1 Lokalisering: På vegg akse B plan 1 Type: Tilkomststige Etasjehøyde: 5,4m Innfesting: Boltes i betongvegg Skal inkludere alle nødvendige arbeider med montering. Korrosjonsbeskyttet iht. korrosivitetskategori C5. VA-stål, bredde 30cm, trinnhøyde 30cm, med påstigningshjelp(kan dras ut til 1 meter over terrengnivå), med fallvern PV2.3342A PLATTFORMER AV STÅL Antall stk 1 Type: Veranda Bunn: Gitterrister Utførelsesklasse: EXC2 Lokalisering: Arbeidsplattform i rom plan 1 ved pumper. Type/utforming: Gitterister med bærende ramme. bxl=1x5meter. Overkant på kote +2,4 Materiale: Valgfritt Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: Iht. korrosivitetskategori 5 Innfesting/fundamentering: Boltes i betongvegg eller settes på søyler Utførelseskrav: Valgfritt Skal inkludere alle nødvendige arbeider med montering. Korrosjonsbeskyttet iht. korrosivitetskategori C5. Skal inkludere rekkverk. Dimensjoneres for 3kN/m2 Akkumulert Kapittel 02 Konstruksjon:

33 Prosjekt: Wildenveys Park - Teknisk beskrivelse Side Kapittel: 02 Konstruksjon Stålkonstruksjoner GENERELT Omfang Dette kapittelet omfatter arbeider med utsiktspunkt, gangbro og gangveg. Tegninger Følgende tilbudstegninger vil bli vedlagt fra RIB som en del av tilbudsgrunnlaget: Formtegninger: J200 J201 J202 J203 J204 J205 J206 J207 Oversiktstegning RIB Gangbru Gangveg Amfi Støttemurer inntak Utsiktspunkt Betongplater og prinsippsnitt Adkomstbro Det er også referert til følgende tegninger fra LARK: O304 O307 O309 Akkumulert Kapittel 02 Konstruksjon:

34 Prosjekt: Wildenveys Park - Teknisk beskrivelse Side Kapittel: 02 Konstruksjon GENERELT Krav til pålitelighet og laster i henhold til NS-EN1990 og NS-EN1991-serien. Krav til prosjektering av stålkonstruksjoner i henhold til NS-EN serien. Krav til utførelse i henhold til NS-EN og NS-EN Om ikke annet er angitt gjelder: Brukskategori SC2 Produksjonskategori: PC2 Tegninger. Tilbudstegninger angir teoretiske hovedmål og dimensjoner. Entreprenøren vurderer nødvendige klaringer, justeringsmuligheter o.l og må selv utarbeide nødvendige verkstedstegninger og materiallister ( egen post ) på grunnlag av arbeidstegninger når disse foreligger. Stålkvaliteter I og U profiler ( varmformet ) S355J2 Bolter: fasthetsklasse 8.8 Stålkonstruksjoner skal leveres CE-merket iht. CPR/NS-EN Rekkverk PB3.2212A REKKVERK AV STÅL Lengde m 11,00 Utførelsesklasse: EXC2 Lokalisering: Bro Type/utforming: - Materiale: Pressgitter av stål Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: Iht. korrosjonsklasse C4 Utførelseskrav: Valgfritt Omfatter også innfesting til stegplater i IPE300 og håndløper av treverk Håndløper skal være kjemis eller termisk behandlet tilsvarende kebony. Håndløper skal være tilrettelagt for lyslist Akkumulert Kapittel 02 Konstruksjon:

35 Prosjekt: Wildenveys Park - Teknisk beskrivelse Side Kapittel: 02 Konstruksjon PB3.2212A REKKVERK AV STÅL Lengde m 9,00 Utførelsesklasse: EXC2 Lokalisering: Murer ved bro Type/utforming: - Materiale: Stål med glassfelt Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: Iht. korrosjonsklasse C4 Utførelseskrav: Valgfritt Omfatter også innfesting til betongmurer og håndløper av treverk Håndløper skal være kjemis eller termisk behandlet tilsvarende kebony. Håndløper skal være tilrettelagt for lyslist RF7.11A GLASS I REKKVERK Lengde m 9,00 Lokalisering: Murer Krav til glass: Sikkerhetsglass iht. NS3510 Farge: - Dimensjon: Iht leverandør Innfestingsmetode: Festes til vertikalt stålrekkverk Innfesting skal inkluderes. x) Mengderegler Enhet endret til meter PB3.2212A REKKVERK AV STÅL Lengde m 13,00 Utførelsesklasse: EXC2 Lokalisering: Mur etter bro Type/utforming: - Materiale: Stål med håndlist Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: Iht. korrosjonsklasse C4 Utførelseskrav: Valgfritt Omfatter også innfesting til betongmur og håndløper av treverk Håndløper skal være kjemis eller termisk behandlet tilsvarende kebony. Akkumulert Kapittel 02 Konstruksjon:

36 Prosjekt: Wildenveys Park - Teknisk beskrivelse Side Kapittel: 02 Konstruksjon Bjelker PB1.52A PLATEKONSTRUKSJONER AV STÅL Masse kg 2650,00 Utførelsesklasse: EXC2 Lokalisering: Stålplatebro 2200x3080x50mm Materiale: S355 Utførelseskrav: Skal utføres i kortensstål Kortensstål PB1.52A PLATEKONSTRUKSJONER AV STÅL Masse kg 950,00 Utførelsesklasse: EXC2 Lokalisering: Stålplatebro 2025x1500x40mm Materiale: S355 Utførelseskrav: Skal utføres i kortensstål Kortensstål PB3.1192A PLASSMONTERTE SUPPLERENDE STÅLKOMPONENTER - ANTALL Antall stk 6 Komponent: Stålplate Utførelsesklasse: EXC2 Lokalisering: Innfesting for rekkverk Type/ utforming: b/h/t=200x400x10mm Materiale: S355 Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: Kortensstål Utførelseskrav: Valgfritt Skal inkludere innfesting til stålplater. Akkumulert Kapittel 02 Konstruksjon:

37 Prosjekt: Wildenveys Park - Teknisk beskrivelse Side Kapittel: 02 Konstruksjon Andre bygningsmessige deler Membran SF1.332 ETTLAGS MEMBRAN AV PLAST- ELLER GUMMIBASERT BELEGG LØSTLIGGENDE Areal m 2 95,00 Lokalisering: Tak over plan 2 Underlag: Isolasjon Materiale: Valgfritt Tykkelse: Iht leverandør Nei SF1.381 AVSLUTNING I FORM AV OPPBRETT PÅ MEMBRAN Lengde oppbrett m 45,00 Lokalisering: Dekke over plan 2 Høyde: 300mm Nei SF1.382 AVSLUTNING I FORM AV NEDBRETT PÅ MEMBRAN Lengde nedbrett m 45,00 Lokalisering: Dekke over plan 2 Høyde: 400mm Nei SF1.388 SLUK SOM ER EN DEL AV MEMBRANSYSTEMET Antall stk 1 Lokalisering: Tak pumpestasjon Type sluk: Innvendig nedløp Ø150 Nei Isolering SB ISOLERING AV VEGGER MED CELLEMATERIALER Isolert areal m 2 146,00 Isolasjonsmateriale: XPS Montasje: Utenpå vegg av betong Tykkelse: 50 mm Lokalisering: Mot knotteplast som ligger nærmest betongvegg Krav til fysiske egenskaper: Trykkfasthet 110kPa ved 2% def. Langtidslast 50år Nei Akkumulert Kapittel 02 Konstruksjon:

38 Prosjekt: Wildenveys Park - Teknisk beskrivelse Side Kapittel: 02 Konstruksjon SB A ISOLERING AV TAK MED CELLEMATERIALER Isolert areal m 2 95,00 Isolasjonsmateriale: XPS Montasje: På støpt betongdekke under tettesjikt Tykkelse: 250 mm Lokalisering: Under membran på overside dekke over plan 2 Krav til fysiske egenskaper: Valgfritt Fallskåret isolasjon med fall mot innvendig sluk SB ISOLERING UNDER DEKKE PÅ GRUNNEN Areal m 2 96,00 Materiale: XPS, plater Tykkelse: 50 mm Lokalisering: Under bunnplater pumpehus Krav til fysiske egenskaper: Trykkfasthet 110kPa ved 2% def. Langtidslast 50år Utstikk: 0 Nei SB ISOLERING UNDER DEKKE PÅ GRUNNEN Areal m 2 245,00 Materiale: XPS, plater Tykkelse: 50 mm Lokalisering: Under bunnplater og amfi. Krav til fysiske egenskaper: Trykkfasthet 110kPa ved 2% def. Langtidslast 50år Utstikk: 1 meter Nei SB A ISOLERING UNDER LINJEFUNDAMENT I GRUNNEN Lengde m 2 370,00 Materiale: XPS, plater Tykkelse: 50 mm Lokalisering: Under Fundament for murer. Krav til fysiske egenskaper: Trykkfasthet 110kPa ved 2% def. Langtidslast 50år Fundamentbredde: Varierer Utstikk: 1 meter x) Mengderegler Endret til m2 Akkumulert Kapittel 02 Konstruksjon:

39 Prosjekt: Wildenveys Park - Teknisk beskrivelse Side Kapittel: 02 Konstruksjon SF1.432 VANNAVVISENDE SJIKT AV BELEGG PÅ RULL Areal m 2 146,00 Lokalisering: Utside vegger under terreng Type: Knotteplast med knotter mot betong Bruksområde: Vegger under terreng Funksjonskrav: Tetting mot vegg Nei Kran PB3.1192A PLASSMONTERTE SUPPLERENDE STÅLKOMPONENTER - ANTALL Antall stk 1 Komponent: Kran Utførelsesklasse: EXC2 Lokalisering: Over pumper, under tak over plan 2. Type/ utforming: Lettkransystem/todragerkran Tegning for ønsket kran fra annet prosjekt. Materiale: Stål Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: Valgfritt Utførelseskrav: Valgfritt Se Tegning Kran skal være av samme type men tilpasset må i dette prosjekt. 1600kg løftekapasitet. Skal inkludere alle kostnader ved anskaffelse, montering og testing/sertifisering av kran. Akkumulert Kapittel 02 Konstruksjon:

40 Prosjekt: Wildenveys Park - Teknisk beskrivelse Side Kapittel: 02 Konstruksjon Flomvern BE A YTTERVEGG Areal m 2 8,10 Brannmotstand: Ingen krav Varmegjennomgang: Ingen krav Luftlydisolasjon: Ingen krav Lokalisering: Gjelder flomvern under bro. Belastning: Vanntrykk ved flom Krav til utvendig flate: Valgfritt Krav til innvendig flate: Valgfritt Elementhøyde: Ref tegning K305 Gjelder flomvern under bro av typen PREFA mobil flomsikringsvegg eller tilsvarende. Skal inkludere alle nødvendige komponenter, pakninger, låser, innstøpingsgods etc. som er nødvendig for å ivareta funksjon som flomvern. Sum Kapittel 02 Konstruksjon:

41 Prosjekt: Wildenveys Park - Teknisk beskrivelse Side 03-1 Kapittel: 03 Grunnarbeider 03 Grunnarbeider 03.1 FD A GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER Prosjektert fast volum m 3 110,00 Omfang: Inkludert opplasting Utførelse: Valgfri Graveskråning: Valgfri Lokalisering: Ny GS-vei og fjerning av fortau, se landskapsplan Formål: GS-veg Grunnforhold: Antatt fyllmasser T3. Omfatter også opplasting og transport til godkjent deponi. Alle arbeider utføres i henhold til Statens Vegvesens HB N FF1.132A KONTROLL AV UNDERLAGET Rund sum Overflate: Traubunn Type kontroll: Underlagets nivå, jevnhet og fall Lokalisering: Ny GS-vei, se landskapsplan. Metode: Valgfritt RS Alle arbeider utføres i henhold til Statens Vegvesens HB N FF1.2300A AVRETTING UTEN TILFØRING AV MASSER Areal m 2 160,00 Overflate: Traubunn Tillatt høydeavvik: Uspesifisert Tillatt planhetsavvik: Uspesifisert Lokalisering: Ny GS-vei, se landskapsplan. Masser i underlaget: Antatt fyllmasser T3. Alle arbeider utføres i henhold til Statens Vegvesens HB N200. Akkumulert Kapittel 03 Grunnarbeider:

42 Prosjekt: Wildenveys Park - Teknisk beskrivelse Side 03-2 Kapittel: 03 Grunnarbeider FS A UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM Prosjektert anbrakt volum m 3 60,00 Type lag: Forsterkningslag av pukk/kult Type masse/sortering: 22/125 Levering: Valgfri Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll Lokalisering: Ny GS-vei og fjerning av fortau Underlag: Traubunn Tykkelse: 40 cm. Alle arbeider utføres i henhold til Statens Vegvesens HB N FS A UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM Prosjektert anbrakt volum m 3 30,00 Type lag: Bærelag av knust berg, fk Type masse/sortering: 0/32 Levering: Valgfri Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll Lokalisering: Ny GS-vei Underlag: Bærelag, antatt Fk. Tykkelse: 20 cm. Alle arbeider utføres i henhold til Statens Vegvesens HB N FS A UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM Prosjektert anbrakt volum m 3 20,00 Type lag: Øvre bærelag Type masse/sortering: 0/32 Levering: Eksterne masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll Lokalisering: Fortau langs Fv53. Underlag: Bærelag, antatt Fk. Tykkelse: 10 cm gjennomsnittlig. Alle arbeider utføres i henhold til Statens Vegvesens HB N200. Akkumulert Kapittel 03 Grunnarbeider:

Dimensjon Rådgivning AS Prosjekt: 1098 Skulebekken bro over bekk Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

Dimensjon Rådgivning AS Prosjekt: 1098 Skulebekken bro over bekk Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Prosjekt: 1098 Skulebekken bro over bekk Side 01-1 Nivå 1: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift 01.1 AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum Lokalisering: kulvert bygging og riving Nei 01.2 AV2.1

Detaljer

DBC AS Prosjekt: Elvefaret kulvert Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

DBC AS Prosjekt: Elvefaret kulvert Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Elvefaret kulvert Side 01-1 Kapittel: 01 Grunnarbeid 01 Grunnarbeid 01.21 Grunn og fundamenter 01.21.1 GENERELT Alle poster i dette kapittelet er regulerbare. 01.21.14 FD1.13113 GRAVING TIL GENERELLE

Detaljer

Prosjekt: Oppgave 1. Løsningsforslag Side: 02-1 Kapittel: 02 BYGNING Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Prosjekt: Oppgave 1. Løsningsforslag Side: 02-1 Kapittel: 02 BYGNING Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum 06.10.011 Prosjekt: Oppgave 1. Løsningsforslag Side: 0-1 Kapittel: 0 BYGNING 0 BYGNING 0.03 Betongarbeider Arbeidet omfatter: - 1 Fundamenter - 3 Yttervegger - 4 Innervegger - 5 Dekker 0.03.1 Grunn og

Detaljer

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1 03 Graving, Sprengning 03.1 DETTE KAPITTEL - Grunnarbeider og fundamenter 03.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser 0.0: Konkurransegrunnlag (eget dokument) 1.0: Rigg og drift

Detaljer

01 Rigg og drift Rigg og drift av byggeplass. Teknisk beskrivelse.

01 Rigg og drift Rigg og drift av byggeplass. Teknisk beskrivelse. Prosjekt: 922015 Klargjøring av tomt 144/37, Husnes Side: 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift 01.1 Rigg og drift av byggeplass Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg.

Detaljer

Norconsult AS 06.07.2013 Prosjekt: Returpunkt 12 for flyavfall. Arkitekt og bygningstekniske arbeider

Norconsult AS 06.07.2013 Prosjekt: Returpunkt 12 for flyavfall. Arkitekt og bygningstekniske arbeider Side AVF-5 Område:AVF AVFALLSBEHANDLING Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon 05 05.20 05.20.1 BETONGARBEIDER Bygning, generelt Generelle tekniske bestemmelser - Se kapittel 00 Generelle bestemmelser

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn.

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn. Kap.: 00.03 Grunnarbeider Side 8 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00.03 Grunnarbeider 00.03.20 Bygning, generelt 00.03.20.1 GRUNNFORHOLD Utgravingen vil være i grusmasser

Detaljer

01 ALT.1 MURÅPNING MED GLASS Riving for klargjøring av tomt

01 ALT.1 MURÅPNING MED GLASS Riving for klargjøring av tomt Prosjekt: Mo i RANA 2017-02 Side: 01-1 Område: 01 ALT.1 MURÅPNING MED GLASS 01 ALT.1 MURÅPNING MED GLASS 01.02 Riving for klargjøring av tomt 01.02.1 CH1.13A HULLTAKING Antall hulltakinger... Materiale:

Detaljer

Bilag til dokument nr : A B - CC Entreprise: 03 Grunnarbeider Dato : Bilag: Kapittel: - Side: 03-1

Bilag til dokument nr : A B - CC Entreprise: 03 Grunnarbeider Dato : Bilag: Kapittel: - Side: 03-1 Entreprise: 03 Grunnarbeider Dato : 14.12.2012 Bilag: Kapittel: - Side: 03-1 03 GRUNNARBEIDER GENERELT Byggegropa vil utføres med åpne skjæringer i eksisterende underbygging i dagens kjøreareal. Det er

Detaljer

RIB-01. Gangbro Brandaneset. Askøy 01.02.2012

RIB-01. Gangbro Brandaneset. Askøy 01.02.2012 RIB-01 Gangbro Brandaneset Askøy Prosjekt: Brandaneset Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 00 Generell del... 1 1 Anbudssammendrag... 2 2 Teknisk beskrivelse... 3 3 Arbeidsomfang entreprise... 4 4 Tegningsliste...

Detaljer

Kap.: 05 Betongarbeider Side 8 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 05 Betongarbeider Side 8 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Kap.: 05 Betongarbeider Side 8 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 05 Betongarbeider Redigering av beskrivelsen Postnummersystemet er KK.BBB.LL, der - KK er kapittelnummer

Detaljer

Sum denne side: Sum Kapittel 01 Rigg og drift: S:\MBU\GRØNN ETAT PROSJEKTER\PROSJEKTER\BARNAS BYROM\Bærekraftig Landås\Bygging av veien\02 Prosj

Sum denne side: Sum Kapittel 01 Rigg og drift: S:\MBU\GRØNN ETAT PROSJEKTER\PROSJEKTER\BARNAS BYROM\Bærekraftig Landås\Bygging av veien\02 Prosj Prosjekt: Bærekraftig liv på Landås - Beskrivelse Side 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift 01.1 AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum Lokalisering: RS 01.2 AV2.1 DRIFT AV EGET KONTRAKTARBEID

Detaljer

Yttervegger. 09a.16 Leca Ringmur 25 cm med LWA (gulvisolasjon)

Yttervegger. 09a.16 Leca Ringmur 25 cm med LWA (gulvisolasjon) Prosjekt: BESKRIVELSE WEBER LECA 2018 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.16 Leca Ringmur 25 cm med LWA (gulvisolasjon) 09a.16.1 NB2.2333332A (2018) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets

Detaljer

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS 09a.45.1 NB2.2393332A (2013) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 5 MPa Eksponering:

Detaljer

09 Murerarbeid. 09.44 Leca Ringmur 35 cm med LWA

09 Murerarbeid. 09.44 Leca Ringmur 35 cm med LWA Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.44 Leca Ringmur 35 cm med LWA 09.44.1 NB2.2393332A MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 5 MPa Eksponering: Eksponeringsklasse

Detaljer

Kap.: 00.05 Betongarbeider Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 00.05 Betongarbeider Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Kap.: 00.05 Betongarbeider Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00 00.05 Betongarbeider ORIENTERING Dette kapitlet omfatter betongarbeidene knyttet til etablering

Detaljer

Norconsult AS Prosjekt: Beskrivelse, Oppgradering p-plass Buer Side 01-1

Norconsult AS Prosjekt: Beskrivelse, Oppgradering p-plass Buer Side 01-1 Prosjekt: 5123261-Beskrivelse, Oppgradering p-plass Buer Side 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg. 4 med veiledning. Kodene

Detaljer

Yttervegger. 09a.15 Leca Ringmur 25 cm med EPS (gulvisolasjon)

Yttervegger. 09a.15 Leca Ringmur 25 cm med EPS (gulvisolasjon) Prosjekt: BESKRIVELSE WEBER LECA 2018 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.15 Leca Ringmur 25 cm med EPS (gulvisolasjon) 09a.15.1 NB2.2333332A (2018) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1 19. METALLARBEIDER Kapittelet omfatter følgende: - Hjørnebeslag - Rekkverk - Tak over inngangsparti - Trappenese i utvendig amfi Spesifikasjon PRISGRUNNLAG

Detaljer

09 Murerarbeid Leca Ringmur med EPS (gulvisolasjon)

09 Murerarbeid Leca Ringmur med EPS (gulvisolasjon) Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.15 Leca Ringmur med EPS (gulvisolasjon) 09.15.1 NB2.2333332A MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 4 MPa Eksponering:

Detaljer

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS Prosjekt: SAINT-GOBAIN BYGGEVARER-TEKSTER, NS 3420:2016 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS 09a.45.1 NB2.2393332A (2016) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets

Detaljer

Prosjekt: Snillfjord_2veg Side 1-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Snillfjord_2veg Side 1-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 1 Rigg og drift 1.1 Kapittel 1 gjelder etablering, drift og avvikling for alle arbeider beskrevet i de andre kapitlene. 1.2 AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Lokalisering: Anleggsområdet Prosjekt:

Detaljer

Kunstgressbane Giske grunn_betong. 00 Generell del Side Generell del

Kunstgressbane Giske grunn_betong. 00 Generell del Side Generell del Kunstgressbane Giske grunn_betong 00 Generell del Side 00-1 00 Generell del Det skal bygges en kunstgressbane ved eksisterende grusbane/parkeringsareal mellom Giske barneskole og Giske barnehage. Det er

Detaljer

Kap.: 05 Betongarbeid Side 13 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 05 Betongarbeid Side 13 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav OSLO LUFTHAVN AS 16.01.2014 Kap.: 05 Betongarbeid Side 13 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 05 Betongarbeid Orientering Kapitlet omfatter arbeider forbundet med betongarbeider,

Detaljer

Eidsvoll kommune RÅHOLT UNGDOMSSKOLE

Eidsvoll kommune RÅHOLT UNGDOMSSKOLE Eidsvoll kommune RÅHOLT UNGDOMSSKOLE Kapt. 2 Bygningsmessige beskrivelse Del 2ii Nytt tilbygg Kristin Jarmund Arkitekter AS Kap. 2ii Nytt tilbygg: GENERELLE BESTEMMELSER Ferdig bygning skal tilfredsstille

Detaljer

Prosjekt: _Næve_ Side 1

Prosjekt: _Næve_ Side 1 Prosjekt: 535709_Næve_201201 Side 1 Kapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 (201301). Prosjekt: 535709_Næve_201201 Side 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift

Detaljer

01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag AB1 FORSIKRING AV ANSVAR Rund sum...

01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag AB1 FORSIKRING AV ANSVAR Rund sum... Prosjekt: 708 Rep Storenesgrunnen N prisbærende del Side: 01-1 Kapittel: 01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag 01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer

Detaljer

A Økt toalettkapasitet pir øst. Kap.: 03 Graving, Sprengning Side 03-1

A Økt toalettkapasitet pir øst. Kap.: 03 Graving, Sprengning Side 03-1 Økt toalettkapasitet pir øst OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014 Kap.: 03 Graving, Sprengning Side 03-1 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 03 Graving, Sprengning ORIENTERING

Detaljer

05 Betong. Prosjektnummer 344013003 Prosjektnavn GE20 Lillestrøm hensetting Prosjektfil GE20 Lillestrøm hensetting Beskrivelse

05 Betong. Prosjektnummer 344013003 Prosjektnavn GE20 Lillestrøm hensetting Prosjektfil GE20 Lillestrøm hensetting Beskrivelse 25(555) 05 Betong 02.05.23.1.1 under terreng (grubevegger) Tykkelse vegg: 250 mm 42,3 m2 02.05.23.1.2 under terreng (grubevegger) Tykkelse vegg: 450 mm 19 m2 02.05.23.1.3 under terreng (grubevegger) Tykkelse

Detaljer

Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.23 Yttervegger 09.23.12 Leca Ringmur med EPS (gulvisolasjon) 09.23.12.1 NV1.11333923A SANDWICHVEGG MURPRODUKT: LETTKLINKER-BLOKK TRYKKFASTHET: 4 MPa

Detaljer

Byggherre xx Prosjekt: _Vegårshei_kirkegård_utvidelse_DRIFTSBYGG Side 1

Byggherre xx Prosjekt: _Vegårshei_kirkegård_utvidelse_DRIFTSBYGG Side 1 Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS 3420 (201801). Prosjekt: 602902-05_Vegårshei_kirkegård_utvidelse_DRIFTSBYGG Side 1 Kapittel: Akkumulert Kapittel : S:\oppdrag\arendal\602902\05\02_Produksjon\_Beskrivelse\01_Arbeidsfil\602902-05

Detaljer

Stærk & Co AS Prosjekt: Bomuldsfabriken kunsthall - Gangbaner Torbjørnsbu gruver Side 01-1

Stærk & Co AS Prosjekt: Bomuldsfabriken kunsthall - Gangbaner Torbjørnsbu gruver Side 01-1 Prosjekt: Bomuldsfabriken kunsthall - Gangbaner Torbjørnsbu gruver Side 01-1 Kapittel: 01 Rigging og drift av byggeplass, fors. og sikker. for byggeoppdrag 01 Rigging og drift av byggeplass, fors. og sikker.

Detaljer

A Utvidelse non-schengen. Kap.: 05 Betongarbeid Side 05-1

A Utvidelse non-schengen. Kap.: 05 Betongarbeid Side 05-1 OSLO LUFTHAVN AS 27.11.2014 Kap.: 05 Betongarbeid Side 05-1 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 05 Betongarbeid ORIENTERING Kapittelet omfatter arbeider forbundet med

Detaljer

Kap.: 00.03 Grunnarbeider Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 00.03 Grunnarbeider Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Kap.: 00.03 Grunnarbeider Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00 00.03 Grunnarbeider 00.03.20 Bygning, generelt 00.03.20.1 GRUNNFORHOLD Utgravingen vil være

Detaljer

262.20.01 PARKERINGSDEKKER - VARMT TAK

262.20.01 PARKERINGSDEKKER - VARMT TAK 262.20.01 PARKERINGSDEKKER - VARMT TAK Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.20.01 PARKERINGSDEKKER - VARMT TAK - GENERELT Bærende konstruksjon med plasstøpt eller prefabrikkert betong med overflatekvalitet

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn.

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn. Kap.: 00.05 Betongarbeider Side 13 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00.05 Betongarbeider ORIENTERING Dette kapitlet omfatter betongarbeidene knyttet til etablering

Detaljer

Norconsult AS Prosjekt: Haygsbygda ny molo Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Norconsult AS Prosjekt: Haygsbygda ny molo Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Haygsbygda ny molo Side 00-1 Kapittel: 00 Generelt 00 Generelt 00.1 Generelt Denne beskrivelsen er basert på NS 3420 utgave 4 Beskrivelse av ny molo: Den nye moloen blir en forlengelse av eksisterende

Detaljer

Prosjekt: Bygningsmessige arbeider Side 1

Prosjekt: Bygningsmessige arbeider Side 1 Prosjekt: Bygningsmessige arbeider Side 1 02.21.2.2 m3 180,00 FDA Uttak av løsmasser Andre krav: a) Omfang og 02.21.2.4 m2 250,00 GU6.21A GEOTEKSTIL TIL SEPARASJON IKKE TR 02.21.2.6 m3 180,00 FM2.223116A

Detaljer

ETABLERING, DRIFT OG AVVIKLING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS

ETABLERING, DRIFT OG AVVIKLING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS A ETABLERING, DRIFT OG AVVIKLING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS Side A-1 A ETABLERING, DRIFT OG AVVIKLING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS Dette kapittel er basert på NS 3420, 4 utgave (2016). Kodene ved de

Detaljer

RG Rustand Gruppen AS Prosjekt: Fagerlund barnehage Side 03-1

RG Rustand Gruppen AS Prosjekt: Fagerlund barnehage Side 03-1 Prosjekt: Fagerlund barnehage Side 03-1 03 Grunnarbeider sprengning/alun GENERELT Det er ikke utført grunnundersøkelser. Poster i denne beskrivelsen medtas som grunnlag for avregning i tilfelle fjell eller

Detaljer

Bok 1 Teknisk beskrivelse

Bok 1 Teknisk beskrivelse Bok 1 Teknisk beskrivelse 422908-4 Fosslibekken - sikringstiltak 18.10.2016 Rev 26.10.2016 Detaljbeskrivelse etter NS 3420 INNHOLDSFORTEGNELSE Prosjekt: SikringstiltakFosslia-beskrivelse Side 00-1 Kapittel:

Detaljer

OMBYGGING GAMMELSKOLEN GRUNNARBEIDER, BETONGARBEIDER, STÅLARBEIDER PREFAB. ELEMENTER NYSKOLEN

OMBYGGING GAMMELSKOLEN GRUNNARBEIDER, BETONGARBEIDER, STÅLARBEIDER PREFAB. ELEMENTER NYSKOLEN 13.09.011 Prosjekt: 1044 SULITJELMA K0-1 HOVED Side: 00-1 Kapittel: 00 ALMINNELIG DEL Postnr 00 ALMINNELIG DEL Tekst SULITJELMA SKOLE, FAUSKE KOMMUNE. K01- RIB-ARBEIDER OMBYGGING GAMMELSKOLEN GRUNNARBEIDER,

Detaljer

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 19-1

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 19-1 Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 19-1 Postnr Tekst 19 METALLARBEID 19.1 DETTE KAPITTEL - Hjørnebeskyttere - Fotskrapematter utvendig og absorbsjonsmatter innvendig - Rømningstrapp m.m. utvendig - Rekkverk

Detaljer

Prosjekt: Molo Grense Jakobselv, skadereparasjon Side 1-1

Prosjekt: Molo Grense Jakobselv, skadereparasjon Side 1-1 Prosjekt: Molo Grense Jakobselv, skadereparasjon Side 1-1 Delprosjekt: 1 RIGG, DRIFT og FELLESYTELSER Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon 1 RIGG, DRIFT og FELLESYTELSER RIGG, DRIFT og NEDRIGGING GENERELT

Detaljer

K201 General entreprise Tilbudsskjema Bok 1

K201 General entreprise Tilbudsskjema Bok 1 Nybygg Abel Meyers gt. 14 Private boliger med utleieleiligheter. 06.02.2012 Prosjekt: Stein Evensen, Nybygg Abel Meyers gt.14 Side 00-1 01 Forside K201 General entreprise Tilbudsskjema Bok 1 Q:\WEB-Prosjekt\1703_Abel_Meyers_gt_14\[B]

Detaljer

Kap.: Stålkonstruksjoner Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: Stålkonstruksjoner Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Kap.: 00.07 Stålkonstruksjoner Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00 00.07 Stålkonstruksjoner ORIENTERING Dette kapitlet omfatter stålarbeidene knyttet til

Detaljer

Lenden Skole Rehabilitering Stavanger Kommune

Lenden Skole Rehabilitering Stavanger Kommune Lenden Skole Rehabilitering Stavanger Kommune 15.02.2013 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: Lenden skole Side 00-2 00 Generell del INNLEDNING TIL TEKNISK BESKRIVELSE For anbudets priser, krav til

Detaljer

KVAM SKOLE Byggherre Steinkjer kommune BOK 1-1: K201-1 GRUNN- OG BETONGARBEIDER

KVAM SKOLE Byggherre Steinkjer kommune BOK 1-1: K201-1 GRUNN- OG BETONGARBEIDER KVAM SKOLE Byggherre Steinkjer kommune BOK 1-1: K01-1 GRUNN- OG BETONGARBEIDER 1 Prosjekt: 1045 Kvam skole Side: 00-1 Kapittel: 00 ALMINNELIG DEL Postnr 00 ALMINNELIG DEL 00.0 INNHOLDSFORTEGNELSE 00.0.1

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn.

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn. Kap.: 00.07 Stålkonstruksjoner Side 28 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00.07 Stålkonstruksjoner ORIENTERING Dette kapitlet omfatter stålarbeidene knyttet til etablering

Detaljer

Prosjektråd Innlandet AS Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE / Ny ungdomsklubb, personalavd. og kulturavd. Side 18-1

Prosjektråd Innlandet AS Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE / Ny ungdomsklubb, personalavd. og kulturavd. Side 18-1 Prosjektråd Innlandet AS.6.6 Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE /, personalavd. og kulturavd. Side 8- Kapittel: 8 Bygningsmessige hjelpearbeider for VVS 8 Bygningsmessige hjelpearbeider for VVS 8. Arbeider

Detaljer

09f.41 Våtrom med Leca Lettvegg 118 mm

09f.41 Våtrom med Leca Lettvegg 118 mm Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09f - 1 09f Våtrom 09f.41 Våtrom med Leca Lettvegg 118 mm 09f.41.1 LG1.1211223 (2013) PLASSTØPT NORMALBETONG Volum... Konstruksjonsdel: Gulv på grunnen Fasthetsklasse:

Detaljer

Prosjekt: NARDO SKOLE - NYTT BALLFELT Side I-1

Prosjekt: NARDO SKOLE - NYTT BALLFELT Side I-1 22.03.2014 Prosjekt: NARDO SKOLE - NYTT BALLFELT Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 7 UTOMHUS... 7-1 70 RIGG OG DRIFT... 7-1 71 TERRENGBEHANDLING... 7-2 76 VEI- OG PLASSARBEIDER... 7-4 77 PARK OG HAGE... 7-5

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE GJØVIK BARNEHAGE BYGNINGSMESSIG HOVEDENTREPRISE BOK D - ANBUDSBESKRIVELSE

GJØVIK KOMMUNE GJØVIK BARNEHAGE BYGNINGSMESSIG HOVEDENTREPRISE BOK D - ANBUDSBESKRIVELSE Gjøvik kommune Gjøvik barnehage Entreprise 214321 Bygningsmessig hovedentreprise GJØVIK KOMMUNE GJØVIK BARNEHAGE 215321 BYGNINGSMESSIG HOVEDENTREPRISE BOK D - ANBUDSBESKRIVELSE Anbudsgrunnlaget består

Detaljer

09f.41 Våtrom med Leca Lettvegg 118 mm

09f.41 Våtrom med Leca Lettvegg 118 mm Prosjekt: SAINT-GOBAIN BYGGEVARER-TEKSTER, NS 3420:2016 Side: 09f - 1 09f Våtrom 09f.41 Våtrom med Leca Lettvegg 118 mm 09f.41.1 LG1.1211223 (2016) PLASSTØPT NORMALBETONG Volum... Konstruksjonsdel: Gulv

Detaljer

Norconsult AS Prosjekt: Returpunkt 12 for flyavfall. Arkitekt og bygningstekniske arbeider

Norconsult AS Prosjekt: Returpunkt 12 for flyavfall. Arkitekt og bygningstekniske arbeider Side AVF-1 Område:AVF AVFALLSBEHANDLING Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon AVF 03 03.20 03.20.1 AVFALLSBEHANDLING GRUNNARBEIDER Bygning, generelt Generelle tekniske bestemmelser - Se kapittel 00 Generelle

Detaljer

RISSA OMSORGSBOLIGER HELSETUNET TILBUDSGRUNNLAG GENERALENTREPRISE. mai 2014. Prosjektutvikling Midt-Norge as - 3de arkitektur & design as

RISSA OMSORGSBOLIGER HELSETUNET TILBUDSGRUNNLAG GENERALENTREPRISE. mai 2014. Prosjektutvikling Midt-Norge as - 3de arkitektur & design as RISSA OMSORGSBOLIGER HELSETUNET TILBUDSGRUNNLAG GENERALENTREPRISE mai 2014 Prosjektutvikling Midt-Norge as - 3de arkitektur & design as Prosjekt: Omsorgsbolig Helsetunet Side 00-1 00 Innholdsfortegnelse

Detaljer

MILJØDIREKTORATET ETABLERING AV FISKESPERRE I DRIVA HOVEDENTREPRISE NS8405

MILJØDIREKTORATET ETABLERING AV FISKESPERRE I DRIVA HOVEDENTREPRISE NS8405 MILJØDIREKTORATET ETABLERING AV FISKESPERRE I DRIVA HOVEDENTREPRISE NS8405 Anbudsdokument Mengdebeskrivelse Bok 1 Byggherre: Miljødirektoratet Side 0-1 Objekt: 0 Orientering - kapittel: 1 Generelt Orientering

Detaljer

NTNU Ringve Botaniske Hage Nytt Veksthus. E20 Grunn og betong

NTNU Ringve Botaniske Hage Nytt Veksthus. E20 Grunn og betong 16.03.01 Prosjekt: NTNU Ringve Botaniske hage - Nytt Veksthus Side: 00-1 Fag: 00 Alminnelig Del Postnr 00 Alminnelig Del 00.00 FORSIDE Tekst NTNU Ringve Botaniske Hage Nytt Veksthus E0 Grunn og betong

Detaljer

Prosjekt: Bærekonstruksjoner Bygg E Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Bærekonstruksjoner Bygg E Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 01 RIGG OG DRIFT Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg. 4 med veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte

Detaljer

262.20.06 RADONMEMBRAN BRUKSKLASSE A, B, C

262.20.06 RADONMEMBRAN BRUKSKLASSE A, B, C 262.20.06 RADONMEMBRAN BRUKSKLASSE A, B, C Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.20.06 RADONMEMBRAN - GENERELT Radonmembran legges i forskjellige nivåer og navngis med bruksgruppe A, B eller C.

Detaljer

TILBUDSSKJEMA OG PRISGRUNNLAG GENERELT

TILBUDSSKJEMA OG PRISGRUNNLAG GENERELT Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 00-1 Kapittel: 00 TILBUDSSKJEMA OG PRISGRUNNLAG GENERELT Postnr Tekst 00 TILBUDSSKJEMA OG PRISGRUNNLAG GENERELT 00.1 TILBUDSKJEMA FOR DETTE DOKUMENT Hit overføres sum tilbud

Detaljer

Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201101).

Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201101). Prosjekt: 529686_Klæbu-Ståggåvegen_201101 Side 1 Kapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201101). Prosjekt: 529686_Klæbu-Ståggåvegen_201101 Side 01-1 Kapittel:

Detaljer

Prosjekt: Omsorgsboliger Beinskardet Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Omsorgsboliger Beinskardet Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 03 Graving, Sprengning GRUNNARBEIDER FOR ALLE BYGG Kapitlet er beskrevet etter NS 3420 utg. 4 (201101) Alle poster i dette kapitlet skal reguleres. Det er tatt med egen post for utarbeidelse av målebrev.

Detaljer

Prosjekt: Setermoen Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Setermoen Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 00 Orientering 00.1 Orientering I Setermoen leir skal asfalterte områder A-D rehabiliteres. Dette gjøres ved at asfalt innenfor skjærte områder fjernes, området avrettes og tilføres beskrevne mengder knustgrus

Detaljer

Prosjekt: Operativt Treningssenter, PHS Sæter Gård Side 01-1

Prosjekt: Operativt Treningssenter, PHS Sæter Gård Side 01-1 Prosjekt: Operativt Treningssenter, PHS Sæter Gård Side 01-1 Kapittel: 01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag 01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer

Detaljer

262.30.01 SEDUM EKSTENSIVE BETONGUNDERLAG

262.30.01 SEDUM EKSTENSIVE BETONGUNDERLAG 262.30.01 SEDUM EKSTENSIVE BETONGUNDERLAG Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.30.01 BETONGUNDERLAG - GENERELT Til tekning av ekstensive grønne tak (Sedum) over bærende konstruksjon med plasstøpt

Detaljer

Fundamenter Det er forutsatt at eksisterende, plasstøpte fundamenter i grunnen skal benyttes i sin helhet.

Fundamenter Det er forutsatt at eksisterende, plasstøpte fundamenter i grunnen skal benyttes i sin helhet. Trønder-plan as 0625 YSTERHAGAN BOFELLESKAP Rådg.ing. MRIF KONSTRUKSJONSTEKNISK BESKRIVELSE 7800 NAMSOS Tilbud 08.12.2009 KONSTRUKSJONSTEKNISK BESKRIVELSE. 20 GENERELT Dette kapitlet beskriver følgende

Detaljer

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 07-1 07 Stålkonstruksjoner 07.1 DETTE KAPITTEL - stålarbeider for bæresystem søyler bjelker avstivende fagverk tilhørende detaljer. 07.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser 0.0: Konkurransegrunnlag

Detaljer

262.20.05 GRØNNE TAK OG TAKHAGER

262.20.05 GRØNNE TAK OG TAKHAGER 262.20.05 GRØNNE TAK OG TAKHAGER Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.20.05 GRØNNE TAK OG TAKHAGER - GENERELT Bærende konstruksjon med plasstøpt eller prefabrikkert betong med overflatekvalitet

Detaljer

01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag

01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag Prosjekt: Kristiansand kommune - Badmingtonhallen Side: 01-1 Kapittel: 01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag Fag 01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer

Detaljer

01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag

01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag Prosjekt: Andøy kommune - ny fendring industrikai Side: 01-1 Kapittel: 01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag 01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer

Detaljer

SINGELBALLASTERT TAK

SINGELBALLASTERT TAK 262.10.07 SINGELBALLASTERT TAK Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.10.07 SINGELBALLASTERT TAK - GENERELT Bærende konstruksjon med plasstøpt eller prefabrikkert betong med overflatekvalitet tilsvarende

Detaljer

14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse. Kap.: 03 Graving, sprenging Side 03-1

14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse. Kap.: 03 Graving, sprenging Side 03-1 03 Graving, sprenging Redigering av beskrivelsen Postnummerstrukturen er aa.bbb.ccc, der - aa er kapittelnummer iht. NS3450:2006 Tillegg A, - ccc er løpenummer, 3 siffer. Unntak: generelle bestemmelser

Detaljer

Sweco Norge AS 12.11.2014 Prosjekt: Våla GS Bru - Grunnarbeider og Landkar A0 FELLESKOSTNADER... A-1

Sweco Norge AS 12.11.2014 Prosjekt: Våla GS Bru - Grunnarbeider og Landkar A0 FELLESKOSTNADER... A-1 Side EI-1 INNHOLDSFORTEGNELSE A Felles... A-1 A0 FELLESKOSTNADER... A-1 B Grunnarbeider og Underbygning... B-1 A2 Ikke bru-/kaiarbeider i forbindelse med bruer... B-1 B0 GRUNNEN... B-3 C0 UNDERBYGNING...

Detaljer

15.06.2006 Prosjekt: Fygle Skole Side 1.01-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

15.06.2006 Prosjekt: Fygle Skole Side 1.01-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 1 GRUNNARBEIDER GENERELT For beskrivelsen gjelder generelt gjelder NS 3420- F, 3.2 utg., mars 2003. Arbeidene i dette kapitlet omfatter utgraving, samt tilfylling under bygg med tilhørende arbeider som

Detaljer

Eidebakken skole BOK 1. Lyngen kommune BYGNINGSMESSIG BESKRIVELSE FOR

Eidebakken skole BOK 1. Lyngen kommune BYGNINGSMESSIG BESKRIVELSE FOR Eidebakken skole Lyngen kommune BOK 1 BYGNINGSMESSIG BESKRIVELSE FOR GRUNN- OG UTOMHUSARBEIDER BETONGARBEIDER, PLASSTØPT BETONGARBEIDER, PREFAB STÅLARBEIDER Prosjekt: Eidebakken skole Side 10-2 B2 Kapittelsammendrag

Detaljer

BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VVS

BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VVS Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 25-1 Postnr Tekst 25 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VVS 25.1 DETTE KAPITTEL Bygningsmessige hjelpearbeider VVS, inne og ute/ i grunnen 25.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser 0.0: Konkurransegrunnlag

Detaljer

Kapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201401). Beskrivelsen gjelder for Strandgaten med sidegater.

Kapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201401). Beskrivelsen gjelder for Strandgaten med sidegater. Prosjekt: Strandgaten Side 1 Kapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS342 utg. 4 (2141). Beskrivelsen gjelder for Strandgaten med sidegater. O:\5357\4\9_Beskrivelse\5357-4_Bb1_Strandgaten

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 15-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 15-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 15-1 KAP. 15 DØRER I dette kapitlet er det medtatt: Ytterdører Innerdører Inspeksjonsluker Spesifikasjon PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420, utgave

Detaljer

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: 10913 Hasvik kommune - Breivikbotn havn Side 72-1 72 KONSTRUKSJONER Stålarbeider Bestemmelsene i NS 3420, 3. utgave og NS 3472 gjelder som generelle krav for stålarbeidene. Generelle bestemmelser:

Detaljer

Rehabilitering av dam Krokvatn

Rehabilitering av dam Krokvatn Multiconsult AS Rehabilitering av dam Krokvatn 124930 Os kommune Tillegg - Mars 2015 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: Mengdebeskrivelse dam Krokvatn Side 01-1 Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT 01 RIGG

Detaljer

Prosjekt: B06 Grunn, betong, stål og tekking Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: B06 Grunn, betong, stål og tekking Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 17 Tekkearbeid 17.26 Yttertak TEKNISKE BESTEMMELSER PERMANENT TEKKING + ISOLASJON RÅBYGG Generelt Standarder, forskrifter, m.v. Isolasjon-, tekkings- og membranarbeidene skal utføres i overensstemmelse

Detaljer

MULTICONSULT Prosjekt: Masseutskifting Torvmyrveien Side 4-1 Hovedkapitell: 4 BESKRIVELSE - 00 RIGG OG DRIFT:

MULTICONSULT Prosjekt: Masseutskifting Torvmyrveien Side 4-1 Hovedkapitell: 4 BESKRIVELSE - 00 RIGG OG DRIFT: Prosjekt: Masseutskifting Torvmyrveien Side 4-1 Hovedkapitell: 4 BESKRIVELSE - 00 RIGG OG DRIFT: 4 BESKRIVELSE 4.00 RIGG OG DRIFT 4.00.01 Rigg 4.00.01.1 AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTSARBEID Lokalisering:

Detaljer

Ombygging av adminstrasjonsbygg i Lodalen

Ombygging av adminstrasjonsbygg i Lodalen Ombygging av adminstrasjonsbygg i Lodalen Generalentreprise Rev.0 11.05.2015 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: Ombygging av administrasjonsbygg i Lodalen Side 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift:

Detaljer

Prosjekt: Molo Berlevåg, skadereparasjon Side 1-1

Prosjekt: Molo Berlevåg, skadereparasjon Side 1-1 Prosjekt: Molo Berlevåg, skadereparasjon Side 1-1 Delprosjekt: 1 RIGG, DRIFT og FELLESYTELSER Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon 1 RIGG, DRIFT og FELLESYTELSER RIGG, DRIFT og NEDRIGGING GENERELT Postene

Detaljer

Kap.: 07 Stålkonstruksjoner Side 13 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 07 Stålkonstruksjoner Side 13 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Kap.: 07 Stålkonstruksjoner Side 13 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 07 Stålkonstruksjoner Redigering av beskrivelsen Postnummersystemet er KK.BBB.LL, der - KK er

Detaljer

SANDGOTNA SKOLE - SVØMMEANLEGG REHABILITERING OG OMBYGGING

SANDGOTNA SKOLE - SVØMMEANLEGG REHABILITERING OG OMBYGGING BERGEN KOMMUNALE BYGG SANDGOTNA SKOLE - SVØMMEANLEGG REHABILITERING OG OMBYGGING Tilbudsbeskrivelse juni 2010 Entreprise BY-01 Hovedentreprise bygningsmessige arbeider tilbyder:.. (Firmastempel) prosjekteringsgruppe:

Detaljer

02.05.2011 Prosjekt: Kvam Herad - NNB Nordheimsund nye barneskole - Nybygg og ombygging Side I-1 03 GRAVING, SPRENGNING... 03-1

02.05.2011 Prosjekt: Kvam Herad - NNB Nordheimsund nye barneskole - Nybygg og ombygging Side I-1 03 GRAVING, SPRENGNING... 03-1 .ga1 Prosjekt: Kvam Herad - NNB Nordheimsund nye barneskole - Nybygg og ombygging Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 03 GRAVING, SPRENGNING... 03-1 21 Grunn og fundamenter... 03-2 211 Klargjøring av tomt...

Detaljer

Ny mannskapsforlegning Høybuktmoen

Ny mannskapsforlegning Høybuktmoen PROSJEKT 2455168 Ny mannskapsforlegning Høybuktmoen TILBUD / KONTRAKT 450723 Generalentreprise Fagbeskrivelse Alle fag Utarbeidet av: FORSVARSBYGG UTVIKLING NORD DATO: 2012-06-25 PROSJEKT 2455168 Ny mannskapsforlegning

Detaljer

Ivest Consult AS Prosjekt: Gymsal Kalvåg Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Ivest Consult AS Prosjekt: Gymsal Kalvåg Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Gymsal Kalvåg Side 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg. 4 med veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene viser

Detaljer

Hjellnes Consult AS Prosjekt: Rigg og forberedende arbeider - Ørland Side 76-1

Hjellnes Consult AS Prosjekt: Rigg og forberedende arbeider - Ørland Side 76-1 Prosjekt: 500233 Rigg og forberedende arbeider - Ørland Side 76-1 76 Veier og plasser 76.01 Tekniske bestemmelser 76.01.1 76 VEIER OG PLASSER Generelt Dette kapitlet omfatter alle arbeider, materialer

Detaljer

Buøy skole - Grunn og betongarbeider

Buøy skole - Grunn og betongarbeider Buøy skole - Grunn og betongarbeider BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE INNLEDNING TIL TEKNISK BESKRIVELSE For anbudets priser, krav til materialer og til arbeidets utførelse, regler for mengdeberegning

Detaljer

Prosjekt: Setermoen Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Setermoen Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 00 Orientering 00.1 På Setermoen leir skal asfalterte områder A-D rehabiliteres. Dette gjøres ved at asfalt innenfor skjærte områder fjernes, området avrettes og tilføres beskrevne mengder knustgrus og

Detaljer

Tretten sjukeheim - BOK 1.1

Tretten sjukeheim - BOK 1.1 ARKÍS Arkitekter / Verkis Tretten sjukeheim - BOK 1.1 ARK / RIB / LARK, ombygg-tilbygg Øyer kommune 11.06.2014 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE ARKÍS Arkitekter / Verkis 11.06.2014 Bygg Prosjekt: Tretten

Detaljer

Byggherre: Trondheim Kommune Prosjekt: Ingeborg Ofstads veg Dokument: Bygningsteknisk beskrivelse RIB

Byggherre: Trondheim Kommune Prosjekt: Ingeborg Ofstads veg Dokument: Bygningsteknisk beskrivelse RIB 2.20 GENERELT GENERELT Det skal gis pris på komplette byggetekniske arbeider. Gjeldende lover, forskrifter og standarder skal overholdes. Det forutsettes at entreprenør orienterer seg om forholdene på

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - UTVIDELSE SENTRALLAGER Side 17-1 I dette kapitlet er det medtatt Isolering, falloppbygging og tekking av tak PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg,

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Avløpsrenseanlegg Entreprise B1 Bygningsmessige arbeider ADDENDUM for inngåelse av kontrakt om:

KONKURRANSEGRUNNLAG. Avløpsrenseanlegg Entreprise B1 Bygningsmessige arbeider ADDENDUM for inngåelse av kontrakt om: KONKURRANSEGRUNNLAG for inngåelse av kontrakt om: Avløpsrenseanlegg Entreprise B1 Bygningsmessige arbeider ADDENDUM1 08-12-14 1. GENERELT Dette dokument inneholder suppleringer og endringer i forhold til

Detaljer

Ibestad kommune. Renovering Ibestad svømmehall BETONGRENOVERING SVØMMEBASSENG

Ibestad kommune. Renovering Ibestad svømmehall BETONGRENOVERING SVØMMEBASSENG Ibestad kommune Renovering Ibestad svømmehall BETONGRENOVERING SVØMMEBASSENG Del III - Teknisk mengdebeskrivelse (NS3420-ver.2016) Betongrenovering svømmebasseng, luftsiden 25.11.2016 Prosjekt: Renovering

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 17-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 17-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 17-1 KAP. 17 TEKKEARBEID I dette kapitlet er medtatt: Tekking på flatt tak Isolasjon og tekking på flatt tak Tekking av tak på gangbro Spesifikasjon PRODUKTHENVISNING

Detaljer

Marnadal kommune, Marnarheimen

Marnadal kommune, Marnarheimen Marnadal kommune, Marnarheimen Marnarheimen Marnardal kommune Beskrivelse 12.07.2013 Marnadal kommune, Marnarheimen 01 RIGG OG DRIFT Side 01-1 01 RIGG OG DRIFT Dette kapitel omfatter alle arbeider som

Detaljer