Prosjekt: Kvam Herad - NNB Nordheimsund nye barneskole - Nybygg og ombygging Side I-1 03 GRAVING, SPRENGNING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "02.05.2011 Prosjekt: Kvam Herad - NNB Nordheimsund nye barneskole - Nybygg og ombygging Side I-1 03 GRAVING, SPRENGNING... 03-1"

Transkript

1 .ga1 Prosjekt: Kvam Herad - NNB Nordheimsund nye barneskole - Nybygg og ombygging Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 03 GRAVING, SPRENGNING Grunn og fundamenter Klargjøring av tomt Byggegrop Utendørs konstruksjoner Støttemurer og andre murer Gjerder, porter og bommer Andre utendørs konstruksjoner BETONGARBEIDER Grunn og fundamenter Direkte fundamentering Bæresystemer Søyler Bjelker Innervegger Bærende innervegger Dekker Frittbærende dekker Gulv på grunnen Gulvoverflate Trapper, balkonger mm Innvendige trapper Armering BETONKONSTRUKSJONER, PREFABRIKERTE Dekker Frittbærende dekker STÅLKONSTRUKSJONER Bæresystemer Søyler Bjelker Brannbeskyttelse av bærende konstruksjoner Sveiseplater BYGNINGSMESSIG ARBEID FOR VVS-INSTALLASJONER Grunnarbeider Betongarbeider Grunnarbeider utomhus VA BYGNINGSMESSIG ARBEID FOR ELEKTROINSTALLASJONER Grunnarbeider Betongarbeider RIVING VED OMBYGGING OG REHABILITERING Grunn og fundamenter

2 Prosjekt: Kvam Herad - NNB Nordheimsund nye barneskole - Nybygg og ombygging Side I-2 INNHOLDSFORTEGNELSE 211 Klargjøring av tomt Grunnforsterkning Støttekonstruksjoner Pelefundamentering Direkte fundamentering Utstyr og komplettering Yttervegger Bærende yttervegger Innervegger Bærende innervegger Dekker Gulv på grunn Yttertak Primærkonstruksjon Trapper, balkonger, m.m Innvendige trapper Baldakiner og skjermtak Andre bygningsmessige deler ANLEGGSARBEID PÅ TOMT Veger og plasser Plasser Parker og hager Gressarealer Utstyr ga1

3 03 GRAVING, SPRENGNING Denne beskrivelsen baserer seg på NS Poster med koder i tilknytning til tekst viser til NS 3420 databaseversjon utg. 4 (200901). Innledende tekst til dette kapittel beskriver omfanget til den aktuelle del av arbeidet. Det gjøres spesielt oppmerksom på at denne innledende tekst kan omfatte krav og bestemmelser som er av betydning for kalkulasjon av postene og for korrekt utførelse. For grunnarbeidene vises det spesielt til følgende norsk standard for utlegging og komprimering av masser: NS 3458 Komprimering, krav og utførelse, utg. 1 okt Prosjekt: Kvam Herad - NNB Nordheimsund nye barneskole - Nybygg og ombygging Side 03-1 Kapittel: 03 GRAVING, SPRENGNING: Akkumulert Kapittel 03 GRAVING, SPRENGNING:

4 Prosjekt: Kvam Herad - NNB Nordheimsund nye barneskole - Nybygg og ombygging Side 03-2 Kapittel: 03 GRAVING, SPRENGNING: 21 Grunn og fundamenter GRAVE OG FYLLINGS/PLANERINGSARBEIDER. Det skal graves i området mellom 67/ 97-bygget, undervisningsbygget (1987) og idrettshall (1987) for etablering av nytt tilbygg/nybygg. Overflaten skal profileres før gravearbeidene begynner samt etter graving/bunn gravenivå. Det var foretatt grunnundersøkelser av tomten i 1983 i forbindelse med oppføring av idrettshall, undervisningsbygg og ballplass. Det vises til rapport for grunnundersøkelser/geotekniske vurderinger vedlagt denne bok. Iflg. geoteknisk rapport består grunnen av løsmasser generelt av sand med middels fasthet. Noen områder forekommer det torv over bløt findsand og underliggende leire. Leirlaget antas å være lokalt. De øverste 0,5m bestod hovedsaklig av jord og sand før etablering av undervisningsbygget (1987) og idrettsbygget (1987). Jorden antas å være fjernet for planerte utomhusområder / asfaltområder utenfor tidligere byggegrop. Dvs at det antas at eksisterende asfalt / grusområder m.m ligger på løsmasser av sand. Dybden til fjell variere fra 0,4m-10,7m for hele det tidligere profilerte området med de minste dybdene mot eksisterende 67-bygg og de største dybdene langs veien helt i nord. Dybdene til fjell / fast grunn variere betydelig innenfor korte avstander for deler av tomten. For store deler av nybygget skal det graves til fjell og masseutskiftes. Antatt dybde til fjell variere men med max d < 4m. For omtalte del vil det fundamenteres med tillatt grunntrykk på 300kN/m². Under gulv på grunn utlegges det et 100mm forkilt pukklag som komprimeres godt og forkiles med pukk 16-22mm i topp, i tillegg skal forkiling avrettes med 5 cm magerbetong. For denne delen er bygget fundamentert på ringmur, stripefundamenter/veggfundamenter og søylefundamenter/forsterkningsplater. Generelt legges OK fundamenter 0,5m under ferdig terreng. I hovedsak gjelder dette veggfundamenter samt utv.søylefundamenter. For UK fundamenter legges det et bærelagt av 100mm forkilt pukk på forsterkningslag av kult OK sprengstein/masseutskiftet steinmasser. For graving mot eksisterende undervisningsbygg (87-bygget) og det teoretiske grensesnittet mellom den del som skal masseutskiftes/ikke masseutskiftes må det sikres / avstives for utrasing av eksisterende masser under ringmur/stripefundament og gulv på grunn da dette bygget er fundamentert på betongpilastere til fjell. Graving for denne del av nybygget må utføres først. Den del som ikke skal masseutskiftes er nybygget langs med idrettsbygget (mat/helse). Her skal det fundamenters på eksisterende løsmasser. Antatt dybde til fjell varierer også her med med dybde 4m<d<10m. Her vil det graves og fundamenters likt som tildigere utført for idrettsbygget. Dvs at det graves forsiktig ned til det 100mm nederste laget som håndgraves og de uforstyrrede massene i bunn trau dekkes med fiberduk og 5 cm magerbetong like etter utgraving/håndrensk. For omtalte del vil det fundamenteres med tillatt grunntrykk på 160kN/m². Under gulv på grunn utlegges det et 200mm forkilt pukklag som komprimeres godt og forkiles med pukk 16-22mm i topp, i tillegg skal forkilingen avrettes med 5 cm magerbetong. Mellom pukklaget/oppfyllingsmasser og de naturlige massene må det utlegges fiberduk i området for nybygg langs med idrettsbygget. For denne del er bygget fundamentert på ringmur, søylefundamenter/forsterkningsplater samt veggfundament. Her legges veggfundament 0,28m under gulv på grunn. Søylefundamenter/forsterkningsplater plasseres uk ringmur. UK fundamenter legges 5cm magerbetong OK fiberduk OK de uforstyrrede massene / naturlige massene. For graving mot eksisterende idrettsbygg må det sikres / avstives for utrasing av eksisterende masser under eksisterende ringmur/stripefundamenter og gulv på grunn da dette bygget er fundamentert på eksisterende løsmasser..ga1

5 Prosjekt: Kvam Herad - NNB Nordheimsund nye barneskole - Nybygg og ombygging Side 03-3 Kapittel: 03 GRAVING, SPRENGNING: 21 Grunn og fundamenter Det nye utomhusområdet skal ikke endres vesentlig fra i dag bortsett fra mindre små inngrep/justeringer samt masseutskifting for søndre kjellervegg langs 67-bygg i forbindelse med etablering av ny drensledning. For samme kjellervegg skal det etableres en rømningsvei - en lysgrube utside kjellervegg. For det nye planlagte utomhusanlegget skal det avgraves noe av eksisterende masser for ny utforming/nedsenket område samt litt oppfylling for nytt nivå. Da det i hovedsak er eksist. planerte grusmasser/asfalt på antatt eksisterende løsmasser skal det utføres minst mulig inngrep - ingen masseutskifting til fjell men justering av det øverste topplaget. Det må kontinuerlig vurderes nødvendigheten for masseutskifting av det øverste topplaget for hele området - vurderes av entreprenør i samråd med byggeleder. Eksisterende spillvann og overvannsledning ligger mellom idrettsbygg og undervisningsbygg. Disse skal opprettholdes/beholdes for deler av byggeperioden til nye ledninger m.m er etablert. Det må utøves forsiktig graving i området for eksist.ledninger da det er dårlige masser som beskrevet ovenfor samt ihht vedlagte geotekniske rapport fra Se for øvrig tilleggsarbeider VVS for grunnarbeider. Pga ovennevnte må grunnarbeider for den del av nybygget som skal masseutskiftes utføres først. Det kan bli noe sprengningsarbeider ved eksisterende 67-bygg for utviding av kjeller/ny adkomst. Eksisterende 67-bygg antas masseutskiftet til fjell. Eksisterende lekeapparater samt sittebenker i stein på skoleplassen skal stå inntil annet er avtalt med byggeleder. Grave og fylling/planneringsarbeider oppgjøres etter medgåtte masser. I etterfølgende poster er det masseberegnet for bortkjøring av alle gravemassene og tilkjøring av nye masser. Entreprenøren skal kontinuerlig vurdere massenes egnethet for tilbakefylling i byggegrop i samråd med byggeleder. Det kan bli justering av mengder for overflate konstruksjoner/masser/utforming park-hage i forbindelse med LARK engasjement som foregår parallellt med dette prosjekt. Der det er mulig skal entreprenøren bevare eksisterende vegetasjon på tomten og begrense omfang av graving i den grad det er mulig. Faktiske eksisterende høyder kan fravike noe og derfor små justering for nye høyder må påregnes. Løst utstyr på tomten som lekeapparater, sittebenker m.m skal stå - evt. tiltak avklares med byggeleder/byggherre på stedet. Det forutsettes at entreprenøren har gjort seg kjent med tomten før han priser mengdene. For utførelse av grunnarbeider vises det spesielt til følgende norsk standard: NS 3458 Komprimering Krav og utførelse 1 utgave oktober Entreprenøren skal også utarbeide skiltplan for arbeidene - se kap 01 rigg og drift. Generelt vises det til eksisterende geotekniske rapport (eget vedleggshefte), eksisterende profiler, ny oversiktstegning graveplan, vedlegg R15 og R10 samt vedlagte utomhusplan..ga1

6 Prosjekt: Kvam Herad - NNB Nordheimsund nye barneskole - Nybygg og ombygging Side 03-4 Kapittel: 03 GRAVING, SPRENGNING: 21 Grunn og fundamenter Massekontroll: Det er tidligere utført grunnundersøkelser/geoteknisk rapport for hele området - se eget vedleggshefte fra Noteby. Grave og fylling/planeringsarbeider oppgjøres etter medgåtte masser. Det er satt opp en foreløpig teoretisk massebalanse der tallverdier er prosjektert fast/anbrakt volum. Omregningsfaktor må entreprenøren selv kalkulere inn: Det er antatt at eksisterende masser ikke kan brukes men entreprenøren skal kontinuerlig vurdere massenes egnethet for tilbakefylling i byggegrop i samråd med byggeleder. Massebalanse: Graving vekstjord 300m 3 Bortkjøring vekstjord 300m³ Graving sand/finsand/morene/grus 5680 m³ Bortkjøring sand/finsand/morene/grus 5680 m³ Sprengsteinsmasser fra tomten 100 m³ Sprengstein 0/600 til fylling 3200 m³ Sprengstein 0/300 til fylling 450 m³ Sprengstein/kult 22/120 til fylling 700 m³ Underskudd sprengstein/kult 4250 m³ Tilkjøring pukk 22/32 mm 170 m³ Tilkjøring pukk 16/22 mm 500 m³.ga1

7 Prosjekt: Kvam Herad - NNB Nordheimsund nye barneskole - Nybygg og ombygging Side 03-5 Kapittel: 03 GRAVING, SPRENGNING: 21 Grunn og fundamenter Klargjøring av tomt BESKYTTELSE FOR TRÆR Gjelder for alle trær på eksisterende skoleplass untatt det store tuntreet med betongring i hele byggeperioden. Det brukes en sydd isolasjonsmatte med plank 48x98mm bundet fast rundt trestammer som beksyttelse. Omfang vurderes kontinuerlig i samråd med byggeleder/byggherre. Se for øvrig vedlegg R15. Post avregnes. stk 7 BØTELEGGING Gjelder bøtelegging for beskadigelse av trær som skal bevares på tomten Bøtelegges med kr ,- pr. stk. FB1.251A FELLING AV ENKELT-TRÆR Hvilke trær: Gjelder stort tuntre med betongring rundt på skoleplass a) Omfang og prisgrunnlag: Omtalte tre inkl. betongring fjernes Omfang vurderes på stedet ved befaring. Se vedlegg R15. Inkl. løsgjøring og fjerning av røtter x) Mengderegler: Pris inkl.opplasting og bortkjøring til egnet avfallsplass. Posten avregnes. Antall trær stk FB1.31A RYDDING AV BUSKAS OG HOGSTAVFALL Område som skal ryddes: Gjelder små områder med busker og trær fordelt på tomten - anvises av byggeleder på stedet. Det skal bare ryddes/fjernes det som er nødvendig for det videre arbeider. Oppsamlingsplass: a) Omfang og prisgrunnlag: Posten inkluderer bortkjøring/utlegging til godkjent avfallsdeponi.eventuelle tippavgifter skal være inkludert i posten. Se vedlegg R15. x) Mengderegler: Posten avregnes Areal m 2 200,00 Akkumulert Kapittel 03 GRAVING, SPRENGNING:

8 FB1.452A AVTAKING AV VEGETASJONSDEKKE Område som skal ryddes: Gjelder all vekstjord for små områder med busker og trær samt vekstjord for grøntområder på tomten innenfor graveområdet - anvises av byggeleder på tomten. a) Omfang og prisgrunnlag: Posten gjelder det øverste laget med gjennomsnittstykkelse t=ca 30cm. Posten inkluderer bortkjøring/utlegging til godkjent avfallsdeponi.eventuelle tippavgifter skal være inkludert i posten. Se vedlegg R15 x) Mengderegler: Posten avregnes Prosjekt: Kvam Herad - NNB Nordheimsund nye barneskole - Nybygg og ombygging Side 03-6 Kapittel: 03 GRAVING, SPRENGNING: 21 Grunn og fundamenter Areal m 2 300,00 Akkumulert Kapittel 03 GRAVING, SPRENGNING:

9 Byggegrop Graving/fylling/utlegging samt levering av steinmasser: Gjelder for nybygg, utvendige gangveier og plasser samt grønt områder. Viser generelt til vedlagte geoteknisk rapport datert 28. Juni 1983 (eget vedleggshefte), eksisterende profiler, utomhusplan. Prosjekt: Kvam Herad - NNB Nordheimsund nye barneskole - Nybygg og ombygging Side 03-7 Kapittel: 03 GRAVING, SPRENGNING: 21 Grunn og fundamenter OPPMÅLING Gjelder oppmåling/kontroll av eksisterende høyder for alle gulv/dekker i 67 og 87 bygget. Dette for å sikre at alle gulv kommer på samme nivå. PROFILERING Gjelder profilering av graveområdet før oppstart av graving samt etter oppmaling av utgravd tomt. Posten inkludere også utregning av masseoppsett/massebalanse FD A GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER OMFANG: INKLUDERT OPPLASTING UTFØRELSE: UAVSTIVET GRAVESKRÅNING: 1:2 Lokalisering: Gjelder graving av byggegrop for den del av nybygg som skal masseutskiftes til fjell. Det vises til oversiktstegning graveplan. Formål: Nybygg mellom 67 og 87 bygg som fundamenters på tilkjørte oppfyllingsmasser på fjell. Grunnforhold: Generelt sand, finsand eller morene/grus - samt viser til vedlagte geotekniske rapport (eget vedleggshefte) Øverste topplag er delvis eksist.grusmasser - tykkelse ikke definert. a) Omfang og prisgrunnlag: Posten inkluderer nødvendige tiltak for sikring/avstiving av eksisterende masser mot eksisterende 87- bygg og idrettsbygg, vurderes kontinuerlig av entreprenør i samråd med byggeleder. For området mellom eksist. byggeliv 87-bygg og utvendige søyler trengs det bare å grave til uk bærelag da det antatt er masseutskiftet fra vedlagte profiler i aktuelle området. For 2 stk utv. nye søyler - nær idrettsbygget skal det graves hull til gode/stabile masser for nedsetting av kummeringer som forskaling til punktfundamenter. RS RS Akkumulert Kapittel 03 GRAVING, SPRENGNING:

10 Posten inkluderer bortkjøring/utlegging til godkjent avfallsdeponi.eventuelle tippavgifter skal være inkludert i posten. c) Utførelse: Ved graving nord på tomten mellom undervisningsbygget (87-bygget) og idrettshall ligger det en eksisterende spillvann og overvannsledning. Tiltak ihht ovennevnte er medtatt under tileggsbeskrivelse VVS. x) Mengderegler: Posten avregnes. Prosjektert fast volum m ,00 Prosjekt: Kvam Herad - NNB Nordheimsund nye barneskole - Nybygg og ombygging Side 03-8 Kapittel: 03 GRAVING, SPRENGNING: 21 Grunn og fundamenter FD A GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER OMFANG: INKLUDERT OPPLASTING UTFØRELSE: UAVSTIVET GRAVESKRÅNING: 1:2 Lokalisering: Gjelder graving av byggegrop for den del av nybygg (mat/helse) som ikke skal masseutskiftes til fjell. Det vises til oversiktstegning graveplan. Formål: Tilbygg/nybygg langs idrettsbygg - fundamenters på eksisterende løsmasser. Grunnforhold: Generelt sand, finsand eller morene/grus - samt viser til vedlagte geotekniske rapport (eget vedleggshefte) Øverste topplag er delvis eksist.grusmasser - tykkelse ikke definert. a) Omfang og prisgrunnlag: Posten inkluderer nødvendige tiltak for sikring/avstiving av eksist.masser mot eksisterende idrettsbygg - vurderes kontinuerlig av entreprenør i samråd med byggeleder. Posten inkluderer bortkjøring/utlegging til godkjent avfallsdeponi.eventuelle tippavgifter skal være inkludert i posten. c) Utførelse: Det presiseres at utgraving må utføres meget omhyggelig da størrelsen på setningerne vil anhenge av hvor forsiktig og omhyggelig grunnarbeidet blir gjort. Gravingsdybden (med maskin) for ringmur og søylefundamenter avsluttes tilnærmet 100mm over uk magerbetong. Deretter skal de nederste 100mm utføres som håndgraving/håndrensk (se underpost) og hvis mulig komprimeres. De uforstyrrede masser dekke snarest med fiberduk og 50mm magerbetong (inngår i egen post under betongarbeider). Ved graving nord på tomten mellom Akkumulert Kapittel 03 GRAVING, SPRENGNING:

11 undervisningsbygget (87-bygget) og idrettshall ligger det en eksisterende spillvann og overvannsledning. Tiltak ihht ovennevnte er medtatt under tileggsbeskrivelse VVS. x) Mengderegler: Posten avregnes Prosjekt: Kvam Herad - NNB Nordheimsund nye barneskole - Nybygg og ombygging Side 03-9 Kapittel: 03 GRAVING, SPRENGNING: 21 Grunn og fundamenter Prosjektert fast volum m 3 150, FD A GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER OMFANG: Håndgraving/håndrensk inkl opplasting UTFØRELSE: UAVSTIVET GRAVESKRÅNING: VALGFRI Lokalisering: Gjelder håndgraving av byggegrop for den del av nybygg (mat/helse) som ikke skal masseutskiftes til fjell. Det vises til oversiktstegning graveplan. Formål: Tilbygg/nybygg langs idrettsbygg - fundamenters på eksisterende løsmasser. Grunnforhold: Generelt sand, finsand eller morene/grus - samt viser til vedlagte geotekniske rapport (eget vedleggshefte) a) Omfang og prisgrunnlag: I forbindelse med opplasting inkluderer denne post evt. bruk av trillebård der det er nødvendig. Posten inkluderer bortkjøring/utlegging til godkjent avfallsdeponi.eventuelle tippavgifter skal være inkludert i posten. c) Utførelse: De nederste 100mm skal utføres som håndgraving/håndrensk og hvis mulig komprimeres. Det skal håndgraves fra 100mm over uk magerbetong til uk planlagt ny magerbetong - gjelder for alle fundamenter og gulv på grunn i aktuelle området. De uforstyrrede masser dekke snarest med fiberduk og 50mm magerbetong (inngår i egen post under betongarbeider). Ved graving nord på tomten mellom undervisningsbygget (87-bygget) og idrettshall ligger det en eksisterende spillvann og overvannsledning. Tiltak ihht ovennevnte er medtatt under tileggsbeskrivelse VVS. x) Mengderegler: Posten avregnes Prosjektert fast volum m 3 30,00 Akkumulert Kapittel 03 GRAVING, SPRENGNING:

12 FD A GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER OMFANG: INKLUDERT OPPLASTING UTFØRELSE: UAVSTIVET GRAVESKRÅNING: VALGFRI Lokalisering: Gjelder graving for nytt planlagt utomhusområde. Formål: Gjelder utomhusområdet avgrenset ihht vedlagte utomhusplan men den del som er utenfor byggegrop Grunnforhold: Generelt sand, finsand eller morene/grus - samt viser til vedlagte geotekniske rapport (eget vedleggshefte) Øverste topplag er delvis eksist.grusmasser - tykkelse ikke definert. a) Omfang og prisgrunnlag: Det avgraves generelt 150mm for områder som skal følge eksisterende nivå for en senere avretting/justering + toppbelegg. For området ved lekeapparater skal dette senkes ca 1,0m for den del mot nybygg. For søndre kjellervegg 67-bygg skal det masseutskiftes samt etableres grøft for ny drensledning og lysgrube utside kjellervegg for rømning. Gjennomsnittstykkelsen vil her være ca 2,5 m. Graving for drensgrøften skal også være inkl i denne post. Fjerning av asfalt er beskrevet under rivingsarbeider og skal ikke medtas her. Fjerning av vekstjord er medtatt under klargjøring av tomt. Posten inkluderer bortkjøring/utlegging til godkjent avfallsdeponi.eventuelle tippavgifter skal være inkludert i posten. c) Utførelse: Der det skal masseutskiftes bør det etableres en graveskråning 1:2 - vurderes av entreprenør men skal være inkl. denne post. Ved graving nord på tomten mellom undervisningsbygget (87-bygget) og idrettshall ligger det en eksisterende spillvann og overvannsledning. Tiltak ihht ovennevnte er medtatt under tileggsbeskrivelse VVS. x) Mengderegler: Det må kontinuerlig vurderes nødvendigheten samt dybde for avgraving for de ulike områdene da det er antatt eksisterende løsmasser under det tilførte gruslaget fra Tykkelse på dette gruslag er udefinert. Prosjekt: Kvam Herad - NNB Nordheimsund nye barneskole - Nybygg og ombygging Side Kapittel: 03 GRAVING, SPRENGNING: 21 Grunn og fundamenter Akkumulert Kapittel 03 GRAVING, SPRENGNING:

13 Vurderes i samråd med byggeleder. Posten avregnes. Prosjektert fast volum m ,00 Prosjekt: Kvam Herad - NNB Nordheimsund nye barneskole - Nybygg og ombygging Side Kapittel: 03 GRAVING, SPRENGNING: 21 Grunn og fundamenter FM A TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST VOLUM OPPLASTINGSSTED: GRAVESTED TOTAL TRANSPORTLENGDE: USPESIFISERT Lokalisering: Gjelder for byggegroper og utomhusanlegg Leveringssted: Type masser: Eksisterende løsmasser fra utgraving. a) Omfang og prisgrunnlag: Entreprenøren finner selv egnet tipplass og inkalkulerer kjørelengde til denne. Antatt at alle masser må bortkjøres - viser til geoteknisk rapport (eget vedleggshefte). x) Mengderegler: Posten avregnes Prosjektert fast volum m , FH1.3312A SPRENGNING I DAGEN KRAV TIL KONTUR: KONTURKLASSE 1 Lokalisering: Gjelder for utvidelse kjeller 67-bygg for ny adkomst. Formål: Utvidelse betongkonstruksjoner Restriksjoner: Krav til underboring: a) Omfang og prisgrunnlag: Posten inkluderer sortering av stein som kan nyttes i tomten. c) Utførelse: Generelt skal det sprenges 0,5m ned til uk ny fundament/gulv Ved sprengning inntil eksisterende bygg må det utarbeides hensiktsmessig bore- og ladeplan for å minimere rystelser. Sprengningen utføres slik at svingningenes amplitude i nærliggende bygg ikke overskrider 100mm/s i henhold til NS x) Mengderegler: Posten avregnes. Prosjektert fast volum m 3 100,00 Akkumulert Kapittel 03 GRAVING, SPRENGNING:

14 FH1.821A MERKOSTNAD FOR FLÅSPRENGNING Lokalisering: Gjelder for utvidelse kjeller 67-bygg for ny adkomst. a) Omfang og prisgrunnlag: Volumet er med i posten over. x) Mengderegler: Post avregnes Prosjekt: Kvam Herad - NNB Nordheimsund nye barneskole - Nybygg og ombygging Side Kapittel: 03 GRAVING, SPRENGNING: 21 Grunn og fundamenter Areal m 2 120, FF5.2221A MASKINRENSK TYPE UTSTYR: MASKIN MED SKUFFE Lokalisering: Gjelder for utvidelse kjeller 67-bygg for ny adkomst. Krav til kapasitet/type utstyr: a) Omfang og prisgrunnlag: Rensk av fjell for løse steiner etter sprenging. c) Utførelse: Entreprenør velger utførelsemetode. x) Mengderegler: Tid avregnes etter medgått Tid timer 25, FM1.2313A OPPLASTING - FAST VOLUM OPPLASTINGSSTED: SPRENGINGSSTED I DAGEN Lokalisering: Gjelder for utvidelse kjeller 67-bygg for ny adkomst. Type masser: Sprengstein x) Mengderegler: Post avregnes Prosjektert fast volum m 3 100, FM A TRANSPORT INNENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST VOLUM TIL PERMANENT TIPP ELLER DEPOT OPPLASTINGSSTED: SPRENGINGSSTED I DAGEN Lokalisering: Gjelder for utvidelse kjeller 67-bygg for Akkumulert Kapittel 03 GRAVING, SPRENGNING:

15 ny adkomst. Type masser: Sprengstein Tippsted: Byggegrop for området som skal masseutskiftes. x) Mengderegler: Post avregnes Prosjekt: Kvam Herad - NNB Nordheimsund nye barneskole - Nybygg og ombygging Side Kapittel: 03 GRAVING, SPRENGNING: 21 Grunn og fundamenter Prosjektert fast volum m 3 100, GU6.21A GEOTEKSTIL TIL SEPARASJON IKKE TRAFIKKERT AREAL ANVENDELSESOMRÅDE: GRUNNARBEIDER/ FUNDAMENTERING/ STØTTEKONSTRUKSJON Lokalisering: Gjelder fiberduk uk magerbetong i bunn trau for den del av nybygg (mat/helse) som ikke skal masseutskiftes til fjell. Gjelder tilbygg/nybygg langs idrettsbygg. Det vises til oversiktstegning graveplan. Strekkfasthet: 16,7kN/m Statisk gjennomhulling (CBR): 2,35 Bestandighet: 50 år Utførelse: a) Omfang og prisgrunnlag: Posten inkludere 0,6m overlapp samt en del skjæring og tilpassing av duk der fundamenter har varierende dybde. x) Mengderegler: Posten avregnes Areal m 2 300, FS A UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM TYPE LAG: FORSTERKNINGSLAG AV SPRENGT STEIN TYPE MASSE/SORTERING: SPRENGT STEIN LEVERING: SPRENGSTEIN FRA TOMTEN KOMPRIMERING: NORMAL KOMPRIMERING KONTROLL AV KOMPRIMERING: NORMAL KONTROLL Lokalisering: For byggegrop som skal masseutskiftes Underlag: Fjell Tykkelse: ca 500mm lagtykkelse a) Omfang og prisgrunnlag: Gjelder utfylling med stein fra sprengsteinsmasser fra tomten. Gjelder ikke for området mellom eksist. Akkumulert Kapittel 03 GRAVING, SPRENGNING:

16 Prosjekt: Kvam Herad - NNB Nordheimsund nye barneskole - Nybygg og ombygging Side Kapittel: 03 GRAVING, SPRENGNING: 21 Grunn og fundamenter her byggeliv 87-bygg og utvendige søyler da det bare skal graves til uk nytt bærelag. Posten inkl lagvis normal komprimering ihht NS c) Utførelse: Utlegges i bunn byggegrop Steinstørrelse 2/3 av lagtykkelsen. x) Mengderegler: Posten avregnes. Prosjektert anbrakt volum m 3 100, FS A UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM TYPE LAG: FORSTERKNINGSLAG AV SPRENGT STEIN TYPE MASSE/SORTERING: 0/600 - SPRENGT STEIN LEVERING: EKSTERNE MASSER KOMPRIMERING: NORMAL KOMPRIMERING KONTROLL AV KOMPRIMERING: NORMAL KONTROLL Lokalisering: For byggegrop som skal masseutskiftes. Underlag: Fjell Tykkelse: ca 600mm lagtykkelse a) Omfang og prisgrunnlag: Gjelder utfylling med tilkjørte sprengsteinsmasser.. Gjelder ikke for området mellom eksist. byggeliv 87-bygg og utvendige søyler da det her bare skal graves til uk nytt bærelag. Posten inkl lagvis normal komprimering ihht NS c) Utførelse: Det utlegges til ca -500mm uk fundamenter og til ca -550mm uk grovstøp gulv på grunn. Steinstørrelse 2/3 av lagtykkelsen. x) Mengderegler: Posten avregnes. Prosjektert anbrakt volum m ,00 Akkumulert Kapittel 03 GRAVING, SPRENGNING:

17 FS A UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM TYPE LAG: FORSTERKNINGSLAG AV SPRENGT STEIN TYPE MASSE/SORTERING: 0/300 - SPRENGT STEIN LEVERING: EKSTERNE MASSER KOMPRIMERING: NORMAL KOMPRIMERING KONTROLL AV KOMPRIMERING: NORMAL KONTROLL Lokalisering: For byggegrop som skal masseutskiftes. Underlag: Spengstein Tykkelse: ca mm lagtykkelse - her bare ett lag. a) Omfang og prisgrunnlag: Gjelder utfylling med tilkjørte sprengsteins/kultmasser. Gjelder ikke for området mellom eksist. byggeliv 87-bygg og utvendige søyler da det her bare skal graves til uk nytt bærelag. Posten inkl lagvis normal komprimering ihht NS c) Utførelse: Det utlegges til ca -100mm uk fundamenter og til ca -200mm uk grovstøp gulv på grunn. x) Mengderegler: Posten avregnes. Prosjektert anbrakt volum m 3 450,00 Prosjekt: Kvam Herad - NNB Nordheimsund nye barneskole - Nybygg og ombygging Side Kapittel: 03 GRAVING, SPRENGNING: 21 Grunn og fundamenter FS A UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM TYPE LAG: BÆRELAG TYPE MASSE/SORTERING: 22/32 LEVERING: EKSTERNE MASSER KOMPRIMERING: NORMAL KOMPRIMERING KONTROLL AV KOMPRIMERING: NORMAL KONTROLL Lokalisering: For byggegrop som skal masseutskiftes. Underlag: Forsterkningslag av kult Tykkelse: ca 100mm lagtykkelse - her bare ett lag. a) Omfang og prisgrunnlag: Gjelder bærelag av forkilt pukk. Gjelder utfylling med tilkjørte pukkmasser. Posten inkl lagvis normal komprimering ihht NS c) Utførelse: Det utlegges til uk fundamenter og til Akkumulert Kapittel 03 GRAVING, SPRENGNING:

18 Prosjekt: Kvam Herad - NNB Nordheimsund nye barneskole - Nybygg og ombygging Side Kapittel: 03 GRAVING, SPRENGNING: 21 Grunn og fundamenter ca -100mm uk grovstøp gulv på grunn. x) Mengderegler: Posten avregnes. Prosjektert anbrakt volum m 3 120, FF A AVRETTING MED TILFØRING AV MASSER TYPE MASSER/SORTERING: 16/22 UNDERLAG: BÆRELAG TILLATT HØYDEAVVIK: ± 30 mm TILLATT PLANHETSAVVIK: ± 30 mm Lokalisering: For byggegrop som skal masseutskiftes. Underlag: Bærelag av forkilt pukk Tykkelse: ca 100mm lagtykkelse - her bare ett lag. a) Omfang og prisgrunnlag: Gjelder avretting/forkiling i topp med tilkjørte/tilførte pukkmasser. Posten inkl lagvis normal komprimering ihht NS c) Utførelse: Det utlegges til uk grovstøp gulv på grunn. x) Mengderegler: Posten avregnes. Areal m , FS A UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM TYPE LAG: BÆRELAG TYPE MASSE/SORTERING: 22/32 LEVERING: EKSTERNE MASSER KOMPRIMERING: NORMAL KOMPRIMERING KONTROLL AV KOMPRIMERING: NORMAL KONTROLL Lokalisering: Gjelder byggegrop for den del av nybygg (mat/helse) som ikke skal masseutskiftes til fjell. Underlag: Magerbetong Tykkelse: ca 200mm lagtykkelse - her bare ett lag. a) Omfang og prisgrunnlag: Gjelder bærelag av forkilt pukk. Gjelder utfylling med tilkjørte pukkmasser. Posten inkl lagvis normal komprimering ihht NS c) Utførelse: Det utlegges til ca -100mm uk grovstøp gulv på grunn. Akkumulert Kapittel 03 GRAVING, SPRENGNING:

19 Prosjekt: Kvam Herad - NNB Nordheimsund nye barneskole - Nybygg og ombygging Side Kapittel: 03 GRAVING, SPRENGNING: 21 Grunn og fundamenter x) Mengderegler: Posten avregnes. Prosjektert anbrakt volum m 3 50, FF A AVRETTING MED TILFØRING AV MASSER TYPE MASSER/SORTERING: 16/22 UNDERLAG: BÆRELAG TILLATT HØYDEAVVIK: ± 30 mm TILLATT PLANHETSAVVIK: ± 30 mm Lokalisering: Gjelder byggegrop for den del av nybygg (mat/helse) som ikke skal masseutskiftes til fjell. Underlag: Bærelag av forkilt pukk Tykkelse: ca 100mm lagtykkelse - her bare ett lag. a) Omfang og prisgrunnlag: Gjelder avretting/forkiling i topp med tilkjørte/tilførte pukkmasser. Posten inkl lagvis normal komprimering ihht NS c) Utførelse: Det utlegges til uk grovstøp gulv på grunn. x) Mengderegler: Posten avregnes. Areal m 2 200, FS A UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM TYPE LAG: FORSTERKNINGSLAG AV PUKK/ KULT TYPE MASSE/SORTERING: 22/120 LEVERING: EKSTERNE MASSER KOMPRIMERING: NORMAL KOMPRIMERING KONTROLL AV KOMPRIMERING: NORMAL KONTROLL Lokalisering: For søndre kjellervegg 67-bygg som skal masseutskiftes i forbindelse med grøft for ny drensledning samt lysgrube i samme området samt oppfylling av eksisterende trappadkomst til eksisterende kjeller. Underlag: Antatt eksisterende løsmasser Tykkelse: ca 300mm lagtykkelse a) Omfang og prisgrunnlag: Gjelder utfylling med tilkjørte kultmasser. Masser for side/omfylling m.m for drensledning er medtatt under tilleggsarbeider vvs. Posten inkl lagvis normal komprimering ihht Akkumulert Kapittel 03 GRAVING, SPRENGNING:

20 NS c) Utførelse: Det utlegges til ca -150mm fra ferdig terreng/ny asfalt for søndre kjellervegg og ca 0,5m fra OK FG for trapp som fylles igjen. x) Mengderegler: Posten avregnes Prosjektert anbrakt volum m 3 450,00 Prosjekt: Kvam Herad - NNB Nordheimsund nye barneskole - Nybygg og ombygging Side Kapittel: 03 GRAVING, SPRENGNING: 21 Grunn og fundamenter FF A AVRETTING MED TILFØRING AV MASSER TYPE MASSER/SORTERING: 16/22 UNDERLAG: BÆRELAG TILLATT HØYDEAVVIK: ± 30 mm TILLATT PLANHETSAVVIK: ± 30 mm Lokalisering: For søndre kjellervegg 67-bygg som skal masseutskiftes i forbindelse med grøft for ny drensledning samt alle utomhusområder som skal bearbeides i form av utlegging av asfalt, heller, vekstjord m.m Underlag: Forsterkningslag av kult samt eksisterende grus/løsmasser. Tykkelse: ca 100mm lagtykkelse - her bare ett lag. a) Omfang og prisgrunnlag: Gjelder avretting/forkiling i topp med tilkjørte/tilførte pukkmasser. Posten inkl lagvis normal komprimering ihht NS c) Utførelse: Det utlegges til uk asfalt, heller, vekstjord m.m - se utomhusplan. x) Mengderegler: Posten avregnes. Areal m , FS A TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER MOT KONSTRUKSJON - VOLUM TYPE UTLEGGING: GJENFYLLING TYPE MASSER/SORTERING: 22/120 LEVERING: EKSTERNE MASSER KOMPRIMERING: NORMAL KOMPRIMERING KONTROLL AV KOMPRIMERING: NORMAL KONTROLL Lokalisering: Gjelder for alle nybygg/tilbygg for hele området samt eksisterende kjellervegger -67 bygg. Type konstruksjon: Gjelder mot alle ringmurer, yttervegg og øvrige fundamenter. Underlag: Varierer: fjell/kult/eksist.løsmasser. Nivå/kote: til ca 150mm (gjenomsnitttykkelse) uk Akkumulert Kapittel 03 GRAVING, SPRENGNING:

21 ferdig terreng/asfalt/heller m.m Toleranse: a) Omfang og prisgrunnlag: Gjelder forsiktig tilbakefylling mot eksisterende og nye ytterkonstruksjoner så ikke overflaten blir skadet. x) Mengderegler Prosjektert anbrakt volum m 3 250,00 Prosjekt: Kvam Herad - NNB Nordheimsund nye barneskole - Nybygg og ombygging Side Kapittel: 03 GRAVING, SPRENGNING: 21 Grunn og fundamenter Akkumulert Kapittel 03 GRAVING, SPRENGNING:

22 03.72 Utendørs konstruksjoner UTENDØRSE KONSTRUKSJONER: Det kan bli justering av mengder for overflate konstruksjoner/masser/utforming park-hage i forbindelse med LARK engasjement som foregår parallellt med dette prosjekt. Det vises generelt til vedlagte utomhusplan. Prosjekt: Kvam Herad - NNB Nordheimsund nye barneskole - Nybygg og ombygging Side Kapittel: 03 GRAVING, SPRENGNING: 72 Utendørs konstruksjoner Støttemurer og andre murer KM1.11A ENSIDIG TØRRMUR Lokalisering: Gjelder støttemur rundt området for lekeapparater - se utomhusplan. Materiale: Stein - tilkjørt, det nyttes stein fra Fusa, Jondal eller tilsvarende. Legge-/monteringmetode: Dimensjon mur: Høyde gjennomsnitt ca 1m - ok varierer, l ca Mønster: Fuger: Muren skal ikke ha gjennomgående fuger. Toleransekrav: a) Omfang og prisgrunnlag.muren skal mures tørt for hånd eller med maskin. Vis flate stein: Mininumsstørrelse 20x40 cm. Maximumsstørrelse 60x100 cm. Muren skal være 60 cm tykk og utføres med max skredde 10:1 x) Mengderegler: Posten skal avregnes. Areal m 2 50,00 Akkumulert Kapittel 03 GRAVING, SPRENGNING:

23 Gjerder, porter og bommer Gjerder: Gjelder nye gjerder samt reperasjon av eksisterende gjerder. Prosjekt: Kvam Herad - NNB Nordheimsund nye barneskole - Nybygg og ombygging Side Kapittel: 03 GRAVING, SPRENGNING: 72 Utendørs konstruksjoner KP1.15A GJERDE FUNDAMENTERING: MED ENKELT PLASSBYGD FUNDAMENT Lokalisering: Ved inngang til skoleplass i sørvest. Type/materialer stolper: T-stål 50x50mm m/ hull for rør i topp og bunn av gjerdet. Materialer gjerdeflate: Flettverk, grønt plastbelagt. Utforming: Impregnering/overflatebehandling: Varmforsinket Underlag: Plassbygd punktfundamenter bxhxt= 0,5x0,5x0,3m c/c 1,5m. Posten inkluderer fundamentering og boring av hull. Høyde: 2 m Toleransekrav: a) Omfang og prisgrunnlag Stolpene leveres med ø16 mm tapp som gyses fast i oppborete hull c/c 1,5m. Gjerdet leveres komplett med rør i topp og bunn og nødvendige skråstag ved ender og vinkelendringer. Se vedlegg R10 og utomhusplan. x) Mengderegler Avregnes etter medgått lm. Lengde m 60, KP1.33A PORT I GJERDE MED PORTSTOLPE FUNDAMENTERING: FESTES/FORANKRES PÅ PLASSBYGD FUNDAMENT Lokalisering: I nytt 2 m høyt gjerde ved innkjøring sør. Se vedlegg R10. Type/materialer stolpe: Som gjerde i posten ovenfor. Type/materialer port: Som gjerde i posten ovenfor. Utforming: Som gjerde i posten ovenfor. Impregnering/overflatebehandling: Varmforsinket Dimensjon: bredde = 3m - tofløyet Toleransekrav: a) Omfang og prisgrunnlag Komplett inkludert fundament med tilhørende Akkumulert Kapittel 03 GRAVING, SPRENGNING:

24 Prosjekt: Kvam Herad - NNB Nordheimsund nye barneskole - Nybygg og ombygging Side Kapittel: 03 GRAVING, SPRENGNING: 72 Utendørs konstruksjoner innfesting av portstolper. Antall stk REPARASJON AV EKSISTERENDE GJERDE Gjelder reparasjon/oppstramming av eksisterende gjerde. Se vedlegg R10. Høyde gjerde = 2 m Komplett, inkludert nødvendig materiale. Posten avregnes etter medgått lm. lm 130, REPARASJON AV EKSISTERENDE GJERDE Gjelder reparasjon/oppstramming av eksisterende gjerde. Se vedlegg R10. Høyde gjerde = 1 m Komplett, inkludert nødvendig materiale. Posten avregnes etter medgått lm. lm 55,00 Akkumulert Kapittel 03 GRAVING, SPRENGNING:

25 Prosjekt: Kvam Herad - NNB Nordheimsund nye barneskole - Nybygg og ombygging Side Kapittel: 03 GRAVING, SPRENGNING: 72 Utendørs konstruksjoner Bommer: KP5.22A BOMMER FUNDAMENTERING: FESTES/FORANKRES TIL UNDERLAGET Lokalisering: Gjelder bommer ihht vedlagte utomhusplan. Type/materialer stolpe: Type/materialer port: Utforming: Overflatebehandling: Dimensjon: LBT manuell løftebom med hvilestolpe fra Euroskilt eller tilsvarende. Toleransekrav: a) Omfang og prisgrunnlag: Posten inkl oppgraving/fastøping og tilfylling for innfesting av bom til underlaget. x) Mengderegler: Komplett levert og montert. Antall stk 2 Akkumulert Kapittel 03 GRAVING, SPRENGNING:

26 Prosjekt: Kvam Herad - NNB Nordheimsund nye barneskole - Nybygg og ombygging Side Kapittel: 03 GRAVING, SPRENGNING: 72 Utendørs konstruksjoner Pullerter: KP3.12A PULLERTER TYPE: FASTE FUNDAMENTERING: FESTES/FORANKRES TIL UNDERLAGET Lokalisering: Gjelder bommer ihht vedlagte utomhusplan. Type/materialer: Utforming: Overflatebehandling: Dimensjon: Ro-Cycle fleksible pullerter fra Euroskilt eller tilsvarende. Toleransekrav: a) Omfang og prisgrunnlag: Posten inkl oppgraving/fastøping og tilfylling for innfesting av pullert til underlaget. x) Mengderegler: Komplett levert og montert. Antall stk 3 Akkumulert Kapittel 03 GRAVING, SPRENGNING:

27 Andre utendørs konstruksjoner Utendørs kanter samt fotskraberister m/fundamentering: Prosjekt: Kvam Herad - NNB Nordheimsund nye barneskole - Nybygg og ombygging Side Kapittel: 03 GRAVING, SPRENGNING: 72 Utendørs konstruksjoner KD2.31A PROFILSTØPT KANT AV BETONG Lokalisering: Gjelder rundt alle nye grøntområder/vekstjord for grasbakke. Fundament/underlag: Metode: a) Omfang og prisgrunnlag: Gjelder avisende kantstein nr. 131 fra Profilbetong eller tilvarende med visflate 13cm.. c) Utførelse: Kantsteinen armeres med B 500 C langsgående armeringsjern Ø 8 mm, forankret ned i underlaget for hver meter med 20 cm lange Ø 10 mm. x) Mengderegler: Posten avregnes. Lengde m 100,00 Akkumulert Kapittel 03 GRAVING, SPRENGNING:

28 Sokler/fundament fotskraberister: Det vises til plan kjeller med dekker og fundamenter over med tilhørende detaljsnitt. Prosjekt: Kvam Herad - NNB Nordheimsund nye barneskole - Nybygg og ombygging Side Kapittel: 03 GRAVING, SPRENGNING: 72 Utendørs konstruksjoner LB1.111 FORSKALING AV FUNDAMENT FORSKALINGSOVERFLATE: GLATT FORSKALINGSTYPE: VERTIKAL Lokalisering: Gjelder vertikale sideflater for alle sokler rundt ristgruber. Nei Areal forskaling m 2 30, LB2.1321A FORSKALING AV SOKKEL - LENGDE FORSKALINGSOVERFLATE: GLATT Lokalisering: Gjelder for sokler ristgrube. Dimensjon: ringmur. a) Omfang og prisgrunnlag: Gjelder tilleggsforskaling for horisontalt sprang innside sokkel med bredde = 30mm. Lengde m 38, LG PLASSTØPT NORMALBETONG KONSTRUKSJONSDEL: FUNDAMENT FASTHETSKLASSE: B30 BESTANDIGHETSKLASSE: M60 KONTROLLKRAV: KONTROLLKLASSE NORMAL KONTROLL KLORIDKLASSE: Cl 0,10 HERDETILTAK: VALGFRITT Lokalisering: Gjelder for sokler ristgrube. Nei Volum m 3 2, LG1.212 OVERFLATEBEARBEIDING KONSTRUKSJONSDEL: FUNDAMENT BEARBEIDINGSMETODE: BRETTSKURING Lokalisering: Gjelder for sokler ristgrube. Nei Areal m 2 5,00 Akkumulert Kapittel 03 GRAVING, SPRENGNING:

29 PV2.3642A PLATTFORMER AV STÅL TYPE: PLATTING BUNN: GITTERRISTER UTFØRELSESKLASSE: EXC2 Lokalisering: Gjelder fotskraperister inngangspartier. Type/utforming: Ristmål 2000 x 2500 mm - 4 stk som deles opp i nødvendige antall rister. Ristmål 2000 x 3000mm - 1 stk som deles opp i nødvendige antall rister. Rist maskevidde 9x30mm eller tilsvarende og bærestav 30x30x3 mm. Ramme tilpasset risthøyde,og leveres med påsveiste forankringsklør. Rammer gjelder for 3 sider av ristgrube. Side inn mot byggeliv blir fotskraberist opplagt på trebjelke 48x148mm. Materiale: Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: Rist og oppleggsramme i varmgalvansert utførelse. Innfesting/fundamentering: Settes i forskalingen og faststøpes. Posten inkl nødvendig undersøttelse under ristene på midten. Utførelseskrav: a) Omfang og prisgrunnlag:rister skal være sklisikker i alle retninger. Komplett levert og montert. e) Prøving og kontroll: Ristene skal være dimensjonert for å tåle punktbelastning vekt inntil 200 kg. Antall stk 5 Prosjekt: Kvam Herad - NNB Nordheimsund nye barneskole - Nybygg og ombygging Side Kapittel: 03 GRAVING, SPRENGNING: 72 Utendørs konstruksjoner PB1.2121A STÅLBJELKER PROFIL: VALSEPROFILER UTFØRELSESKLASSE: EXC2 TOLERANSER: GRUNNLEGGENDE TOLERANSER og FUNKSJONSTOLERANSEKLASSE 1 Lokalisering: Oppleggsvinkel sokler ristgrube for trebjelke 48x148mm langs byggeliv. Dimensjoner: L 50x50x5mm med 2 hull for ekspansjonsbolter M8 samt ett hull for 6mm treskrue. Materiale: Stålkvalitet S355J2G4 Antall: L=150mm, Antall: 10 stk à 0,58kg Utførelseskrav: Vinkel festes til sokler ved 2 stk ekspansjonsbolter pr. vinkel. Akkumulert Kapittel 03 GRAVING, SPRENGNING:

30 a) Omfang og prisgrunnlag: Posten inkluderer montering og levering av ekspansjonsbolter M8, tot 20 stk. x) Mengderegler: Pris levert og montert komplett Masse kg 7,00 Prosjekt: Kvam Herad - NNB Nordheimsund nye barneskole - Nybygg og ombygging Side Kapittel: 03 GRAVING, SPRENGNING: 72 Utendørs konstruksjoner QB4.22A BJELKER AV HELTRE FASTHETS-/SORTERINGSKLASSE: C24/T2 Lokalisering: Gjelder bjelke for opplegg fotskraberist. Dimensjoner (b x h x l): 48x148mm for henholdsvis L1=2450mm - 4 stk. L2=2950mm - 1 stk. Festemåte: 6mm treskrue - ett stk pr. opplegg - tot antall: 10 stk a) Omfang og prisgrunnlag: Post inkluderer levering og montering av treskruer. Antall stk 5 Sum Kapittel 03 GRAVING, SPRENGNING:

31 05 BETONGARBEIDER Denne beskrivelsen baserer seg på NS Poster med koder i tilknytning til tekst viser til NS 3420 databaseversjon utg. 4 (200901). Innledende tekster i dette kapittel beskriver omfanget til den aktuelle del av arbeidet. Det gjøres spesielt oppmerksom på at denne innledende tekst kan omfatte krav og bestemmelser som er av betydning for kalkulasjon av postene og for korrekt utførelse. For utførelse av betongarbeidene vises det spesielt til følgende norsk standard: NS-EN Utførelse av betongkonstruksjoner. Generelt: For armering av betongkonstruksjoner gjelder følgene regler for sikring av overdekning: - innvendige konstruksjoner: nominell overdekning 25 mm tillatte avvik ± 10 mm minimumsoverdekning 15 mm Prosjekt: Kvam Herad - NNB Nordheimsund nye barneskole - Nybygg og ombygging Side 05-1 Kapittel: 05 BETONGARBEIDER: monteringsstenger 15 ±5 mm - fundamenter og utvendige konstruksjoner: nominell overdekning 35 mm tillatte avvik ± 10 mm minimumsoverdekning 25 mm - mot grunnen: monteringsstenger 25 ±5 mm 50 mm Armeringsmengder for betongkonstruksjonene er angitt samlet i kapittel 80 Armering. Betongarbeidene er inndelt er følgende bygg: 1. Nybygg/tilbygg 2. Eksisterende 67-bygg 3. Eksisterende 87-bygg (undervisningsbygget) 4. Eksisterende Idrettsbygg 5. Eksisterende 97-bygg Akkumulert Kapittel 05 BETONGARBEIDER:

32 Prosjekt: Kvam Herad - NNB Nordheimsund nye barneskole - Nybygg og ombygging Side 05-2 Kapittel: 05 BETONGARBEIDER: 21 Grunn og fundamenter Grunn og fundamenter Direkte fundamentering Nybygg/tilbygg: Generelt: Kapitlet gjelder fundamenter plan kjeller med fundamenter og og plan kjeller med dekke og fundamenter over som vist på tegning 00U-B , 00U-B , 00U-B , 00U-B , 00U-B samt tilhørende hovedsnitt LG A PLASSTØPT NORMALBETONG KONSTRUKSJONSDEL: GULV PÅ GRUNNEN FASTHETSKLASSE: B20 BESTANDIGHETSKLASSE: M60 KONTROLLKRAV: KONTROLLKLASSE NORMAL KONTROLL KLORIDKLASSE: Cl 0,10 HERDETILTAK: VALGFRITT Lokalisering: Gjelder generelt UK fundamenter for den del av nybygg (mat/helse) som ikke skal masseutskiftes til fjell. a) Omfang og prisgrunnlag: Det utlegges 50mm magerbetong straks etter avgraving/håndgraving og utlegging av fiberduk. c) Utførelse: Avretting av grunnen med 50 mm uarmert betong. Gulv areal = 35 m². x) Mengderegler: Posten avregnes. Volum m 3 2,00 Punktfundamenter for stålsøyler: Søylene er fundamentert på fundamenter med varierende areal for tilnærmet likt grunntrykk. Ved yttervegg/ringmur inngår søylefundamentene som en del av ringmuren med forsterkningsplate under. I postene nedenfor er arealene og betongvolumet beregnet som om fundamentene ved ringmur støpes før ringmur. Alle punktfundamenter/forsterkningsplater er Akkumulert Kapittel 05 BETONGARBEIDER:

33 rektangulære bortsett fra 2 stk utv. runde fundamenter skal forskales med kummeringer. Alle punktfundamenter har tykkelse 300mm Følgende størrelse/antall punktfundamenter/forstekningsplater: 800x800x300mm, antall=11 stk 1100x1100x300mm, antall=2 stk 1200x1200x300mm, antall=2 stk 1300x1300x300mm, antall=3 stk 1500x1500x300mm, antall=1 stk 1750x1750x300mm, antall=1 stk (felles fundm. for søyler S100 og S102) Ø 2000mm, antall=2 stk Prosjekt: Kvam Herad - NNB Nordheimsund nye barneskole - Nybygg og ombygging Side 05-3 Kapittel: 05 BETONGARBEIDER: 21 Grunn og fundamenter Akkumulert Kapittel 05 BETONGARBEIDER:

34 LB1.111 FORSKALING AV FUNDAMENT FORSKALINGSOVERFLATE: GLATT FORSKALINGSTYPE: VERTIKAL Lokalisering: Gjelder forkanter for alle punktfundamenter/forsterkningsplater som nevnt i innledende tekst. Nei Areal forskaling m 2 26,00 Prosjekt: Kvam Herad - NNB Nordheimsund nye barneskole - Nybygg og ombygging Side 05-4 Kapittel: 05 BETONGARBEIDER: 21 Grunn og fundamenter LB1.199A FORSKALING AV FUNDAMENT FORSKALINGSOVERFLATE: BETONG FORSKALINGSTYPE: KUMMERING Lokalisering: Gjelder forskaling med kummeringer for 2 stk utv. runde punktfundamenter som nevnt i innledende tekst.. a) Omfang og prisgrunnlag: Posten inkl. kummeringer med ø=2000mmm x) Mengderegler: Enhet endret til antall. Det er antatt 2 ringer pr. fundament Posten avregnes. Areal forskaling stk LM1.121A INNSTØPINGSGODS TYPE: PLATER FASTSTØPINGSMETODE: SETTES I FORSKALINGEN OG FASTSTØPES Lokalisering: Gjelder i felles punktfundament for stålsøyle S100 ihht plan kjeller med dekke og fundamenter over. Typebetegnelse: PL 1 Dimensjon innstøpingsgods: SBKL 150x150x12mm med klør fra Peikko eller tilsvarende. Overflatebehandling: Innstøpingsmørtel: B30 a) Omfang og prisgrunnlag: Post inkl. levering og montering. Antall stk LM1.121A INNSTØPINGSGODS TYPE: PLATER FASTSTØPINGSMETODE: SETTES I FORSKALINGEN OG FASTSTØPES Akkumulert Kapittel 05 BETONGARBEIDER:

35 Lokalisering: Gjelder i punktfundament og felles punktfundament for stålsøyler S102 og S108 ihht plan kjeller med dekke og fundamenter over. Typebetegnelse: PL 4 Dimensjon innstøpingsgods: SBKL 250x250x12mm med klør fra Peikko eller tilsvarende. Overflatebehandling: Innstøpingsmørtel: B30 a) Omfang og prisgrunnlag: Post inkl. levering og montering. Antall stk 2 Prosjekt: Kvam Herad - NNB Nordheimsund nye barneskole - Nybygg og ombygging Side 05-5 Kapittel: 05 BETONGARBEIDER: 21 Grunn og fundamenter LG PLASSTØPT NORMALBETONG KONSTRUKSJONSDEL: FUNDAMENT FASTHETSKLASSE: B30 BESTANDIGHETSKLASSE: M60 KONTROLLKRAV: KONTROLLKLASSE NORMAL KONTROLL KLORIDKLASSE: Cl 0,10 HERDETILTAK: VALGFRITT Lokalisering: Gjelder for alle punktfundamenter/forsterkningsplater som nevnt i innledende tekst. Nei Volum m 3 8, LG1.212 OVERFLATEBEARBEIDING KONSTRUKSJONSDEL: FUNDAMENT BEARBEIDINGSMETODE: BRETTSKURING Lokalisering: Gjelder for alle punktfundamenter/forsterkningsplater som nevnt i innledende tekst. Nei Areal m 2 27,00 Akkumulert Kapittel 05 BETONGARBEIDER:

36 Platefundament: Gjelder felles fundament for stålsøyler S111 (3 stk). S112 (2 stk) og S109 (1 stk). Platefundament med t=300mm Prosjekt: Kvam Herad - NNB Nordheimsund nye barneskole - Nybygg og ombygging Side 05-6 Kapittel: 05 BETONGARBEIDER: 21 Grunn og fundamenter LB1.111 FORSKALING AV FUNDAMENT FORSKALINGSOVERFLATE: GLATT FORSKALINGSTYPE: VERTIKAL Lokalisering: Gjelder forkant for platefundament. Nei Areal forskaling m 2 18, LM1.121A INNSTØPINGSGODS TYPE: PLATER FASTSTØPINGSMETODE: SETTES I FORSKALINGEN OG FASTSTØPES Lokalisering: Gjelder i platefundament for stålsøyler S111og S112 ihht plan kjeller med dekke og fundamenter over. Typebetegnelse: PL 2 Dimensjon innstøpingsgods: SBKL 200x200x12mm med klør fra Peikko eller tilsvarende. Overflatebehandling: Innstøpingsmørtel: B30 a) Omfang og prisgrunnlag: Post inkl. levering og montering. Antall stk LM1.121A INNSTØPINGSGODS TYPE: PLATER FASTSTØPINGSMETODE: SETTES I FORSKALINGEN OG FASTSTØPES Lokalisering: Gjelder i platefundament for stålsøyle S109 ihht plan kjeller med dekke og fundamenter over. Typebetegnelse: PL 4 Dimensjon innstøpingsgods: SBKL 250x250x12mm med klør fra Peikko eller tilsvarende. Overflatebehandling: Innstøpingsmørtel: B30 a) Omfang og prisgrunnlag: Post inkl. levering og montering. Antall stk 1 Akkumulert Kapittel 05 BETONGARBEIDER:

37 LG PLASSTØPT NORMALBETONG KONSTRUKSJONSDEL: FUNDAMENT FASTHETSKLASSE: B30 BESTANDIGHETSKLASSE: M60 KONTROLLKRAV: KONTROLLKLASSE NORMAL KONTROLL KLORIDKLASSE: Cl 0,10 HERDETILTAK: VALGFRITT Lokalisering: Gjelder for platefundament. Nei Volum m 3 3,30 Prosjekt: Kvam Herad - NNB Nordheimsund nye barneskole - Nybygg og ombygging Side 05-7 Kapittel: 05 BETONGARBEIDER: 21 Grunn og fundamenter LG1.212 OVERFLATEBEARBEIDING KONSTRUKSJONSDEL: FUNDAMENT BEARBEIDINGSMETODE: BRETTSKURING Lokalisering: Gjelder for platefundament. Nei Areal m 2 11,00 Akkumulert Kapittel 05 BETONGARBEIDER:

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn.

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn. Kap.: 00.03 Grunnarbeider Side 8 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00.03 Grunnarbeider 00.03.20 Bygning, generelt 00.03.20.1 GRUNNFORHOLD Utgravingen vil være i grusmasser

Detaljer

Bilag til dokument nr : A B - CC Entreprise: 03 Grunnarbeider Dato : Bilag: Kapittel: - Side: 03-1

Bilag til dokument nr : A B - CC Entreprise: 03 Grunnarbeider Dato : Bilag: Kapittel: - Side: 03-1 Entreprise: 03 Grunnarbeider Dato : 14.12.2012 Bilag: Kapittel: - Side: 03-1 03 GRUNNARBEIDER GENERELT Byggegropa vil utføres med åpne skjæringer i eksisterende underbygging i dagens kjøreareal. Det er

Detaljer

Dimensjon Rådgivning AS Prosjekt: 1098 Skulebekken bro over bekk Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

Dimensjon Rådgivning AS Prosjekt: 1098 Skulebekken bro over bekk Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Prosjekt: 1098 Skulebekken bro over bekk Side 01-1 Nivå 1: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift 01.1 AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum Lokalisering: kulvert bygging og riving Nei 01.2 AV2.1

Detaljer

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1 03 Graving, Sprengning 03.1 DETTE KAPITTEL - Grunnarbeider og fundamenter 03.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser 0.0: Konkurransegrunnlag (eget dokument) 1.0: Rigg og drift

Detaljer

01 Rigg og drift Rigg og drift av byggeplass. Teknisk beskrivelse.

01 Rigg og drift Rigg og drift av byggeplass. Teknisk beskrivelse. Prosjekt: 922015 Klargjøring av tomt 144/37, Husnes Side: 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift 01.1 Rigg og drift av byggeplass Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg.

Detaljer

Prosjekt: _Næve_ Side 1

Prosjekt: _Næve_ Side 1 Prosjekt: 535709_Næve_201201 Side 1 Kapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 (201301). Prosjekt: 535709_Næve_201201 Side 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift

Detaljer

RG Rustand Gruppen AS Prosjekt: Fagerlund barnehage Side 03-1

RG Rustand Gruppen AS Prosjekt: Fagerlund barnehage Side 03-1 Prosjekt: Fagerlund barnehage Side 03-1 03 Grunnarbeider sprengning/alun GENERELT Det er ikke utført grunnundersøkelser. Poster i denne beskrivelsen medtas som grunnlag for avregning i tilfelle fjell eller

Detaljer

Sum denne side: Sum Kapittel 01 Rigg og drift: S:\MBU\GRØNN ETAT PROSJEKTER\PROSJEKTER\BARNAS BYROM\Bærekraftig Landås\Bygging av veien\02 Prosj

Sum denne side: Sum Kapittel 01 Rigg og drift: S:\MBU\GRØNN ETAT PROSJEKTER\PROSJEKTER\BARNAS BYROM\Bærekraftig Landås\Bygging av veien\02 Prosj Prosjekt: Bærekraftig liv på Landås - Beskrivelse Side 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift 01.1 AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum Lokalisering: RS 01.2 AV2.1 DRIFT AV EGET KONTRAKTARBEID

Detaljer

Norconsult AS Prosjekt: Beskrivelse, Oppgradering p-plass Buer Side 01-1

Norconsult AS Prosjekt: Beskrivelse, Oppgradering p-plass Buer Side 01-1 Prosjekt: 5123261-Beskrivelse, Oppgradering p-plass Buer Side 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg. 4 med veiledning. Kodene

Detaljer

RIB-01. Gangbro Brandaneset. Askøy 01.02.2012

RIB-01. Gangbro Brandaneset. Askøy 01.02.2012 RIB-01 Gangbro Brandaneset Askøy Prosjekt: Brandaneset Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 00 Generell del... 1 1 Anbudssammendrag... 2 2 Teknisk beskrivelse... 3 3 Arbeidsomfang entreprise... 4 4 Tegningsliste...

Detaljer

A Økt toalettkapasitet pir øst. Kap.: 03 Graving, Sprengning Side 03-1

A Økt toalettkapasitet pir øst. Kap.: 03 Graving, Sprengning Side 03-1 Økt toalettkapasitet pir øst OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014 Kap.: 03 Graving, Sprengning Side 03-1 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 03 Graving, Sprengning ORIENTERING

Detaljer

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum. Prosjektert areal m 2 50

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum. Prosjektert areal m 2 50 Prosjekt: Vannledning Fossen - Bakken Side 01-1 01.11.04.10 FS2.21276132A UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL Prosjektert areal m 2 50 Type lag: Drenslag Type masse/sortering: Grus Levering: Eksterne

Detaljer

Norconsult AS 06.07.2013 Prosjekt: Returpunkt 12 for flyavfall. Arkitekt og bygningstekniske arbeider

Norconsult AS 06.07.2013 Prosjekt: Returpunkt 12 for flyavfall. Arkitekt og bygningstekniske arbeider Side AVF-5 Område:AVF AVFALLSBEHANDLING Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon 05 05.20 05.20.1 BETONGARBEIDER Bygning, generelt Generelle tekniske bestemmelser - Se kapittel 00 Generelle bestemmelser

Detaljer

Kap.: 00.03 Grunnarbeider Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 00.03 Grunnarbeider Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Kap.: 00.03 Grunnarbeider Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00 00.03 Grunnarbeider 00.03.20 Bygning, generelt 00.03.20.1 GRUNNFORHOLD Utgravingen vil være

Detaljer

14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse. Kap.: 03 Graving, sprenging Side 03-1

14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse. Kap.: 03 Graving, sprenging Side 03-1 03 Graving, sprenging Redigering av beskrivelsen Postnummerstrukturen er aa.bbb.ccc, der - aa er kapittelnummer iht. NS3450:2006 Tillegg A, - ccc er løpenummer, 3 siffer. Unntak: generelle bestemmelser

Detaljer

Prosjekt: Oppgave 1. Løsningsforslag Side: 02-1 Kapittel: 02 BYGNING Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Prosjekt: Oppgave 1. Løsningsforslag Side: 02-1 Kapittel: 02 BYGNING Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum 06.10.011 Prosjekt: Oppgave 1. Løsningsforslag Side: 0-1 Kapittel: 0 BYGNING 0 BYGNING 0.03 Betongarbeider Arbeidet omfatter: - 1 Fundamenter - 3 Yttervegger - 4 Innervegger - 5 Dekker 0.03.1 Grunn og

Detaljer

Prosjekt: Vestby kommune - VA-sanering Høgda Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum.

Prosjekt: Vestby kommune - VA-sanering Høgda Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum. 24.04.2014 Prosjekt: Vestby kommune - VA-sanering Høgda Side 02-1 02 Graving og sprenging av grøfter 02.02.7 FD2.11210 GRAVING AV GRØFT - LENGDE OMFANG: INKLUDERT OPPLASTING UTFØRELSE: UAVSTIVET GRAVESKRÅNING:

Detaljer

15.06.2006 Prosjekt: Fygle Skole Side 1.01-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

15.06.2006 Prosjekt: Fygle Skole Side 1.01-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 1 GRUNNARBEIDER GENERELT For beskrivelsen gjelder generelt gjelder NS 3420- F, 3.2 utg., mars 2003. Arbeidene i dette kapitlet omfatter utgraving, samt tilfylling under bygg med tilhørende arbeider som

Detaljer

Prosjekt: Snillfjord_2veg Side 1-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Snillfjord_2veg Side 1-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 1 Rigg og drift 1.1 Kapittel 1 gjelder etablering, drift og avvikling for alle arbeider beskrevet i de andre kapitlene. 1.2 AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Lokalisering: Anleggsområdet Prosjekt:

Detaljer

For alle arbeider i denne beskrivelse gjelder de samme anbuds- og kontraktsbestemmelser som for øvrige betongarbeider

For alle arbeider i denne beskrivelse gjelder de samme anbuds- og kontraktsbestemmelser som for øvrige betongarbeider Prosjekt: Tilbygg - Kleppetunet, grunnarbeid for VVS Side 26-1 26 Bygningsmessige hjelpearbeider VVS 26.1 Grunnarbeid VVS 26.1.1 Generelt Denne beskrivelse er utarbeidet av Multiconsult og omfatter bygningsmessige

Detaljer

Prosjekt: NARDO SKOLE - NYTT BALLFELT Side I-1

Prosjekt: NARDO SKOLE - NYTT BALLFELT Side I-1 22.03.2014 Prosjekt: NARDO SKOLE - NYTT BALLFELT Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 7 UTOMHUS... 7-1 70 RIGG OG DRIFT... 7-1 71 TERRENGBEHANDLING... 7-2 76 VEI- OG PLASSARBEIDER... 7-4 77 PARK OG HAGE... 7-5

Detaljer

DBC AS Prosjekt: Elvefaret kulvert Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

DBC AS Prosjekt: Elvefaret kulvert Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Elvefaret kulvert Side 01-1 Kapittel: 01 Grunnarbeid 01 Grunnarbeid 01.21 Grunn og fundamenter 01.21.1 GENERELT Alle poster i dette kapittelet er regulerbare. 01.21.14 FD1.13113 GRAVING TIL GENERELLE

Detaljer

Norconsult AS Prosjekt: Returpunkt 12 for flyavfall. Arkitekt og bygningstekniske arbeider

Norconsult AS Prosjekt: Returpunkt 12 for flyavfall. Arkitekt og bygningstekniske arbeider Side AVF-1 Område:AVF AVFALLSBEHANDLING Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon AVF 03 03.20 03.20.1 AVFALLSBEHANDLING GRUNNARBEIDER Bygning, generelt Generelle tekniske bestemmelser - Se kapittel 00 Generelle

Detaljer

MULTICONSULT Prosjekt: Masseutskifting Torvmyrveien Side 4-1 Hovedkapitell: 4 BESKRIVELSE - 00 RIGG OG DRIFT:

MULTICONSULT Prosjekt: Masseutskifting Torvmyrveien Side 4-1 Hovedkapitell: 4 BESKRIVELSE - 00 RIGG OG DRIFT: Prosjekt: Masseutskifting Torvmyrveien Side 4-1 Hovedkapitell: 4 BESKRIVELSE - 00 RIGG OG DRIFT: 4 BESKRIVELSE 4.00 RIGG OG DRIFT 4.00.01 Rigg 4.00.01.1 AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTSARBEID Lokalisering:

Detaljer

Kunstgressbane Giske grunn_betong. 00 Generell del Side Generell del

Kunstgressbane Giske grunn_betong. 00 Generell del Side Generell del Kunstgressbane Giske grunn_betong 00 Generell del Side 00-1 00 Generell del Det skal bygges en kunstgressbane ved eksisterende grusbane/parkeringsareal mellom Giske barneskole og Giske barnehage. Det er

Detaljer

Rehabilitering av dam Krokvatn

Rehabilitering av dam Krokvatn Multiconsult AS Rehabilitering av dam Krokvatn 124930 Os kommune Tillegg - Mars 2015 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: Mengdebeskrivelse dam Krokvatn Side 01-1 Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT 01 RIGG

Detaljer

01 ALT.1 MURÅPNING MED GLASS Riving for klargjøring av tomt

01 ALT.1 MURÅPNING MED GLASS Riving for klargjøring av tomt Prosjekt: Mo i RANA 2017-02 Side: 01-1 Område: 01 ALT.1 MURÅPNING MED GLASS 01 ALT.1 MURÅPNING MED GLASS 01.02 Riving for klargjøring av tomt 01.02.1 CH1.13A HULLTAKING Antall hulltakinger... Materiale:

Detaljer

SANDGOTNA SKOLE - SVØMMEANLEGG REHABILITERING OG OMBYGGING

SANDGOTNA SKOLE - SVØMMEANLEGG REHABILITERING OG OMBYGGING BERGEN KOMMUNALE BYGG SANDGOTNA SKOLE - SVØMMEANLEGG REHABILITERING OG OMBYGGING Tilbudsbeskrivelse juni 2010 Entreprise BY-01 Hovedentreprise bygningsmessige arbeider tilbyder:.. (Firmastempel) prosjekteringsgruppe:

Detaljer

Prosjekt: Setermoen Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Setermoen Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 00 Orientering 00.1 Orientering I Setermoen leir skal asfalterte områder A-D rehabiliteres. Dette gjøres ved at asfalt innenfor skjærte områder fjernes, området avrettes og tilføres beskrevne mengder knustgrus

Detaljer

Eidsvoll kommune RÅHOLT UNGDOMSSKOLE

Eidsvoll kommune RÅHOLT UNGDOMSSKOLE Eidsvoll kommune RÅHOLT UNGDOMSSKOLE Kapt. 2 Bygningsmessige beskrivelse Del 2ii Nytt tilbygg Kristin Jarmund Arkitekter AS Kap. 2ii Nytt tilbygg: GENERELLE BESTEMMELSER Ferdig bygning skal tilfredsstille

Detaljer

Prosjekt: Setermoen Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Setermoen Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 00 Orientering 00.1 På Setermoen leir skal asfalterte områder A-D rehabiliteres. Dette gjøres ved at asfalt innenfor skjærte områder fjernes, området avrettes og tilføres beskrevne mengder knustgrus og

Detaljer

Norconsult AS Prosjekt: Skredvoll Sandvik - Kinsarvik Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

Norconsult AS Prosjekt: Skredvoll Sandvik - Kinsarvik Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Prosjekt: Skredvoll Sandvik - Kinsarvik Side 01-1 Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling 01 Etablering, drift og avvikling Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 med veiledning.

Detaljer

Byggherre: Trondheim Kommune Prosjekt: Ingeborg Ofstads veg Dokument: Bygningsteknisk beskrivelse RIB

Byggherre: Trondheim Kommune Prosjekt: Ingeborg Ofstads veg Dokument: Bygningsteknisk beskrivelse RIB 2.20 GENERELT GENERELT Det skal gis pris på komplette byggetekniske arbeider. Gjeldende lover, forskrifter og standarder skal overholdes. Det forutsettes at entreprenør orienterer seg om forholdene på

Detaljer

Prosjektråd Innlandet AS Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE / Ny ungdomsklubb, personalavd. og kulturavd. Side 18-1

Prosjektråd Innlandet AS Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE / Ny ungdomsklubb, personalavd. og kulturavd. Side 18-1 Prosjektråd Innlandet AS.6.6 Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE /, personalavd. og kulturavd. Side 8- Kapittel: 8 Bygningsmessige hjelpearbeider for VVS 8 Bygningsmessige hjelpearbeider for VVS 8. Arbeider

Detaljer

Norconsult AS Prosjekt: Skredvoll Sandvik - Kinsarvik Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

Norconsult AS Prosjekt: Skredvoll Sandvik - Kinsarvik Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Prosjekt: Skredvoll Sandvik - Kinsarvik Side 01-1 Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling 01 Etablering, drift og avvikling Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 med veiledning.

Detaljer

OMBYGGING GAMMELSKOLEN GRUNNARBEIDER, BETONGARBEIDER, STÅLARBEIDER PREFAB. ELEMENTER NYSKOLEN

OMBYGGING GAMMELSKOLEN GRUNNARBEIDER, BETONGARBEIDER, STÅLARBEIDER PREFAB. ELEMENTER NYSKOLEN 13.09.011 Prosjekt: 1044 SULITJELMA K0-1 HOVED Side: 00-1 Kapittel: 00 ALMINNELIG DEL Postnr 00 ALMINNELIG DEL Tekst SULITJELMA SKOLE, FAUSKE KOMMUNE. K01- RIB-ARBEIDER OMBYGGING GAMMELSKOLEN GRUNNARBEIDER,

Detaljer

Kapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201401). Beskrivelsen gjelder for Strandgaten med sidegater.

Kapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201401). Beskrivelsen gjelder for Strandgaten med sidegater. Prosjekt: Strandgaten Side 1 Kapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS342 utg. 4 (2141). Beskrivelsen gjelder for Strandgaten med sidegater. O:\5357\4\9_Beskrivelse\5357-4_Bb1_Strandgaten

Detaljer

Fundamenter Det er forutsatt at eksisterende, plasstøpte fundamenter i grunnen skal benyttes i sin helhet.

Fundamenter Det er forutsatt at eksisterende, plasstøpte fundamenter i grunnen skal benyttes i sin helhet. Trønder-plan as 0625 YSTERHAGAN BOFELLESKAP Rådg.ing. MRIF KONSTRUKSJONSTEKNISK BESKRIVELSE 7800 NAMSOS Tilbud 08.12.2009 KONSTRUKSJONSTEKNISK BESKRIVELSE. 20 GENERELT Dette kapitlet beskriver følgende

Detaljer

Prosjekt: Oppgradering turveger Tromsøya Side: 70-1 Kapittel: 70 Utendørs, generelt Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Prosjekt: Oppgradering turveger Tromsøya Side: 70-1 Kapittel: 70 Utendørs, generelt Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum Prosjekt: Oppgradering turveger Tromsøya Side: 70-1 Kapittel: 70 Utendørs, generelt 70 Utendørs, generelt Generell post: 1. Denne beskrivelsen tar utgangspunkt i følgende arbeider som skal utføres: Breddeutvidelse

Detaljer

03 GRAVING OG SPRENGNING

03 GRAVING OG SPRENGNING Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 03-1 03 Graving, Spregning 03 GRAVING OG SPRENGNING Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 03-2 03.100 Orientering om arbeida INNHOLDSLISTE ORIENTERING

Detaljer

KVAM SKOLE Byggherre Steinkjer kommune BOK 1-1: K201-1 GRUNN- OG BETONGARBEIDER

KVAM SKOLE Byggherre Steinkjer kommune BOK 1-1: K201-1 GRUNN- OG BETONGARBEIDER KVAM SKOLE Byggherre Steinkjer kommune BOK 1-1: K01-1 GRUNN- OG BETONGARBEIDER 1 Prosjekt: 1045 Kvam skole Side: 00-1 Kapittel: 00 ALMINNELIG DEL Postnr 00 ALMINNELIG DEL 00.0 INNHOLDSFORTEGNELSE 00.0.1

Detaljer

TILBUDSSKJEMA OG PRISGRUNNLAG GENERELT

TILBUDSSKJEMA OG PRISGRUNNLAG GENERELT Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 00-1 Kapittel: 00 TILBUDSSKJEMA OG PRISGRUNNLAG GENERELT Postnr Tekst 00 TILBUDSSKJEMA OG PRISGRUNNLAG GENERELT 00.1 TILBUDSKJEMA FOR DETTE DOKUMENT Hit overføres sum tilbud

Detaljer

Krav og ytelsesspesifikasjon byggningsmessigearbeider

Krav og ytelsesspesifikasjon byggningsmessigearbeider Rambøll AS Prestebakke skole Krav og ytelsesspesifikasjon byggningsmessigearbeider 2012-03-13 INNHOLD: 20 BYGGNINGSMESSIGEARBEIDER ORIENTERING... 4 21 GRUNN- OG FUNDAMENTER... 4 22 BÆRESYSTEM... 5 25 DEKKER...

Detaljer

Kap.: 05 Betongarbeid Side 13 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 05 Betongarbeid Side 13 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav OSLO LUFTHAVN AS 16.01.2014 Kap.: 05 Betongarbeid Side 13 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 05 Betongarbeid Orientering Kapitlet omfatter arbeider forbundet med betongarbeider,

Detaljer

Bok 1 Teknisk beskrivelse

Bok 1 Teknisk beskrivelse Bok 1 Teknisk beskrivelse 422908-4 Fosslibekken - sikringstiltak 18.10.2016 Rev 26.10.2016 Detaljbeskrivelse etter NS 3420 INNHOLDSFORTEGNELSE Prosjekt: SikringstiltakFosslia-beskrivelse Side 00-1 Kapittel:

Detaljer

Sweco Norge AS 11.06.2014 Prosjekt: 860731 Hauglifjell vannverk - Nytt gjerde og porter- Mengdebeskrivelse Side 01-1

Sweco Norge AS 11.06.2014 Prosjekt: 860731 Hauglifjell vannverk - Nytt gjerde og porter- Mengdebeskrivelse Side 01-1 Prosjekt: 860731 Hauglifjell vannverk - Nytt gjerde og porter- Mengdebeskrivelse Side 01-1 Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT 01 RIGG OG DRIFT Generelt Alle mengder i denne mengdebeskrivelsen er regulerbare. Endelig

Detaljer

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: 10913 Hasvik kommune - Breivikbotn havn Side 72-1 72 KONSTRUKSJONER Stålarbeider Bestemmelsene i NS 3420, 3. utgave og NS 3472 gjelder som generelle krav for stålarbeidene. Generelle bestemmelser:

Detaljer

Sweco Norge AS Prosjekt: B1 Harstad Narvik lufthavn Evenes Anleggsarbeider II Side 00-1

Sweco Norge AS Prosjekt: B1 Harstad Narvik lufthavn Evenes Anleggsarbeider II Side 00-1 Sweco Norge AS Prosjekt: B1 Harstad Narvik lufthavn Evenes Anleggsarbeider II Side 00-1 Kapittel: 00 GENERELT ENDRING: RIA-01 Konsekvens av endring: Supplering av tilbudsgrunnlag Årsak til endring: Tillegg

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1 19. METALLARBEIDER Kapittelet omfatter følgende: - Hjørnebeslag - Rekkverk - Tak over inngangsparti - Trappenese i utvendig amfi Spesifikasjon PRISGRUNNLAG

Detaljer

Hjellnes Consult AS Prosjekt: Rigg og forberedende arbeider - Ørland Side 76-1

Hjellnes Consult AS Prosjekt: Rigg og forberedende arbeider - Ørland Side 76-1 Prosjekt: 500233 Rigg og forberedende arbeider - Ørland Side 76-1 76 Veier og plasser 76.01 Tekniske bestemmelser 76.01.1 76 VEIER OG PLASSER Generelt Dette kapitlet omfatter alle arbeider, materialer

Detaljer

Sweco Norge AS 12.11.2014 Prosjekt: Våla GS Bru - Grunnarbeider og Landkar A0 FELLESKOSTNADER... A-1

Sweco Norge AS 12.11.2014 Prosjekt: Våla GS Bru - Grunnarbeider og Landkar A0 FELLESKOSTNADER... A-1 Side EI-1 INNHOLDSFORTEGNELSE A Felles... A-1 A0 FELLESKOSTNADER... A-1 B Grunnarbeider og Underbygning... B-1 A2 Ikke bru-/kaiarbeider i forbindelse med bruer... B-1 B0 GRUNNEN... B-3 C0 UNDERBYGNING...

Detaljer

Prosjekt: Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 03 Uttak av byggegrop Kapittelet omfatter masseuttak for industriområde med tilhørende poster. Uttaket skal gjøres tett inntil lagerbygg, høy silo, kai, nettstasjon og driftsbygninger. Det vil derfor være

Detaljer

RISSA OMSORGSBOLIGER HELSETUNET TILBUDSGRUNNLAG GENERALENTREPRISE. mai 2014. Prosjektutvikling Midt-Norge as - 3de arkitektur & design as

RISSA OMSORGSBOLIGER HELSETUNET TILBUDSGRUNNLAG GENERALENTREPRISE. mai 2014. Prosjektutvikling Midt-Norge as - 3de arkitektur & design as RISSA OMSORGSBOLIGER HELSETUNET TILBUDSGRUNNLAG GENERALENTREPRISE mai 2014 Prosjektutvikling Midt-Norge as - 3de arkitektur & design as Prosjekt: Omsorgsbolig Helsetunet Side 00-1 00 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Tårnet barnehage, Vikna kommune

Tårnet barnehage, Vikna kommune Prosjekt: Tårnet barnehage - Bygningsmessige arbeider RIB Side 00-1 00 FORSIDE Tårnet barnehage, Vikna kommune HOVEDENTREPRISE ANBUDSSKJEMA: - Bok 2.1 Grunn, betong og stålarbeider Prosjekt: Tårnet barnehage

Detaljer

Sundt ogthomassen AS 22.08.2013 Prosjekt: oppsett etter bygningsdelstabell Side 70-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

Sundt ogthomassen AS 22.08.2013 Prosjekt: oppsett etter bygningsdelstabell Side 70-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Prosjekt: oppsett etter bygningsdelstabell Side 70-1 Kapittel: 70 Utendørs, generelt 70 Utendørs, generelt 70.1 Rigg og drift 70.1.1 AV1.1A ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Lokalisering: Hele anleggsplassen

Detaljer

09 Murerarbeid. 09.44 Leca Ringmur 35 cm med LWA

09 Murerarbeid. 09.44 Leca Ringmur 35 cm med LWA Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.44 Leca Ringmur 35 cm med LWA 09.44.1 NB2.2393332A MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 5 MPa Eksponering: Eksponeringsklasse

Detaljer

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 19-1

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 19-1 Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 19-1 Postnr Tekst 19 METALLARBEID 19.1 DETTE KAPITTEL - Hjørnebeskyttere - Fotskrapematter utvendig og absorbsjonsmatter innvendig - Rømningstrapp m.m. utvendig - Rekkverk

Detaljer

Eidebakken skole BOK 1. Lyngen kommune BYGNINGSMESSIG BESKRIVELSE FOR

Eidebakken skole BOK 1. Lyngen kommune BYGNINGSMESSIG BESKRIVELSE FOR Eidebakken skole Lyngen kommune BOK 1 BYGNINGSMESSIG BESKRIVELSE FOR GRUNN- OG UTOMHUSARBEIDER BETONGARBEIDER, PLASSTØPT BETONGARBEIDER, PREFAB STÅLARBEIDER Prosjekt: Eidebakken skole Side 10-2 B2 Kapittelsammendrag

Detaljer

ADDENDUM 01 OMLEGGING TIL KUNSTGRESS PÅ FREDRIKSTAD STADION ANBUDSGRUNNLAG SEPTEMBER 2014

ADDENDUM 01 OMLEGGING TIL KUNSTGRESS PÅ FREDRIKSTAD STADION ANBUDSGRUNNLAG SEPTEMBER 2014 COWI AS ADDENDUM 01 OMLEGGING TIL KUNSTGRESS PÅ FREDRIKSTAD STADION ANBUDSGRUNNLAG SEPTEMBER 2014 ADDENDUM 01 - OMLEGGING TIL KUNSTGRESS PÅ FREDRIKSTAD STADION COWI AS 17.09.2014 Prosjekt: ADDENDUM 01

Detaljer

Grindaker AS Prosjekt: Apalløkka turvei Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Grindaker AS Prosjekt: Apalløkka turvei Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Apalløkka turvei Side 70-1 Kapittel: 70 Utendørs generelt, rigg og drift 70 Utendørs generelt, rigg og drift 70.1 AV1.1A ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum RS Det må påberegnes bruk av

Detaljer

Kap.: 05 Betongarbeider Side 8 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 05 Betongarbeider Side 8 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Kap.: 05 Betongarbeider Side 8 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 05 Betongarbeider Redigering av beskrivelsen Postnummersystemet er KK.BBB.LL, der - KK er kapittelnummer

Detaljer

Prosjekt: Bygningsmessige arbeider Side 1

Prosjekt: Bygningsmessige arbeider Side 1 Prosjekt: Bygningsmessige arbeider Side 1 02.21.2.2 m3 180,00 FDA Uttak av løsmasser Andre krav: a) Omfang og 02.21.2.4 m2 250,00 GU6.21A GEOTEKSTIL TIL SEPARASJON IKKE TR 02.21.2.6 m3 180,00 FM2.223116A

Detaljer

Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.23 Yttervegger 09.23.12 Leca Ringmur med EPS (gulvisolasjon) 09.23.12.1 NV1.11333923A SANDWICHVEGG MURPRODUKT: LETTKLINKER-BLOKK TRYKKFASTHET: 4 MPa

Detaljer

K201 General entreprise Tilbudsskjema Bok 1

K201 General entreprise Tilbudsskjema Bok 1 Nybygg Abel Meyers gt. 14 Private boliger med utleieleiligheter. 06.02.2012 Prosjekt: Stein Evensen, Nybygg Abel Meyers gt.14 Side 00-1 01 Forside K201 General entreprise Tilbudsskjema Bok 1 Q:\WEB-Prosjekt\1703_Abel_Meyers_gt_14\[B]

Detaljer

Maskinentreprenør. vedlegg og sjekkliste

Maskinentreprenør. vedlegg og sjekkliste Maskinentreprenør vedlegg og sjekkliste Beregninger iht. Eurokode 1 for last på konst. Eurokode 2 for betong konstruksjoner. VEDLEGG 1 Graveskråning max 1:1 om massene tilsier dette. Dersom massene tilsier

Detaljer

BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VVS

BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VVS Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 25-1 Postnr Tekst 25 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VVS 25.1 DETTE KAPITTEL Bygningsmessige hjelpearbeider VVS, inne og ute/ i grunnen 25.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser 0.0: Konkurransegrunnlag

Detaljer

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS 09a.45.1 NB2.2393332A (2013) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 5 MPa Eksponering:

Detaljer

Rambøll Norge AS Prosjekt: HAFSLUND KIRKEGÅRD Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Rambøll Norge AS Prosjekt: HAFSLUND KIRKEGÅRD Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: HAFSLUND KIRKEGÅRD Side 73-1 73 UTENDØRS RØRANLEGG 73.14 OPSJON Drensledninger mellom gravene og spylekummer på samleledninger 73.14.1 FD2.13219A GRAVING AV GRØFT - Prosjektert fast volum m 3

Detaljer

NOTAT. Funksjonsbeskrivelse - Midlertidige sikringstiltak Hegra barneskole. 1. Forberedende arbeider og generelle prinsipper for utførelse

NOTAT. Funksjonsbeskrivelse - Midlertidige sikringstiltak Hegra barneskole. 1. Forberedende arbeider og generelle prinsipper for utførelse NOTAT Oppdrag Paviljonger ved Hegra barneskole Kunde Stjørdal kommune Notat nr. G-not-001 Dato 2015/02/19 Til Håvard Krislok Fra Per Arne Wangen/Helle Bråtteng Olsen, Rambøll Norge AS Kopi Dato 2015/02/19

Detaljer

Prosjekt: Skjold Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Skjold Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 00 Orientering 00.1 På Skjold leir skal asfalterte områder A-D rehabiliteres. Dette gjøres ved at asfalt innenfor skjærte områder fjernes, området avrettes og tilføres beskrevne mengder knustgrus og re-asfalteres.

Detaljer

SNÅSA HELSESENTER BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER (RIB) BOK 2-1:

SNÅSA HELSESENTER BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER (RIB) BOK 2-1: Snåsa kommune SNÅSA HELSESENTER BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER (RIB) BOK 2-1: Grunn- og utomhusarbeider Betongarbeider og betongelementer Stålkonstruksjoner og takelementer Prosjekteringsgruppe: PGL/ARK- Espen

Detaljer

BOK 1 ENTREPRISE E20: BYGNINGSMESSIG HOVEDENTREPRISE

BOK 1 ENTREPRISE E20: BYGNINGSMESSIG HOVEDENTREPRISE BOK 1 ENTREPRISE E20: BYGNINGSMESSIG HOVEDENTREPRISE Åpen anbudskonkurranse for byggeprosjekt "422985 Ny Sandskogan barnehage INNHOLDSFORTEGNELSE: 07.01. 2013 Prosjekt: Sandskogan barnehage, E20 bygningsmessig

Detaljer

Norconsult AS Prosjekt: Industriområde Kjøllefjord, grunnarbeider Side 00-1 B2 KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER

Norconsult AS Prosjekt: Industriområde Kjøllefjord, grunnarbeider Side 00-1 B2 KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER Prosjekt: Industriområde Kjøllefjord, grunnarbeider Side 00-1 B2 KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER Kapittel: kr 02 REGNINGSARBEIDER... 10 RIGG OG DRIFT... 20 GRUNNARBEIDER... --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Lenden Skole Rehabilitering Stavanger Kommune

Lenden Skole Rehabilitering Stavanger Kommune Lenden Skole Rehabilitering Stavanger Kommune 15.02.2013 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: Lenden skole Side 00-2 00 Generell del INNLEDNING TIL TEKNISK BESKRIVELSE For anbudets priser, krav til

Detaljer

Prosjekt: Strekning Skipadalen - Børvenestunnelen Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

Prosjekt: Strekning Skipadalen - Børvenestunnelen Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. 50 KABELARBEIDER KABELGRØFTER Arbeider og leveranser skal tilfredsstille krav i REN publikasjon for kabelforlegging. Generelt skal kabelgrøfter plasseres i forhold til VA ledninger slik at det kan graves

Detaljer

Kap.: 00.05 Betongarbeider Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 00.05 Betongarbeider Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Kap.: 00.05 Betongarbeider Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00 00.05 Betongarbeider ORIENTERING Dette kapitlet omfatter betongarbeidene knyttet til etablering

Detaljer

KAP 1. Grøft langs kjellervegg, drenering av bygg

KAP 1. Grøft langs kjellervegg, drenering av bygg Prosjekt: Venastul Side 01-1 01 Drenering av grunnmur 01.1 KAP 1. Grøft langs kjellervegg, drenering av bygg Eksisterende drenering langs nordsiden av bygget skal rehabiliteres. Ny drenering etableres

Detaljer

Prosjekt: Molo Grense Jakobselv, skadereparasjon Side 1-1

Prosjekt: Molo Grense Jakobselv, skadereparasjon Side 1-1 Prosjekt: Molo Grense Jakobselv, skadereparasjon Side 1-1 Delprosjekt: 1 RIGG, DRIFT og FELLESYTELSER Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon 1 RIGG, DRIFT og FELLESYTELSER RIGG, DRIFT og NEDRIGGING GENERELT

Detaljer

Detaljutførelser det hersker tvil om forutsettes forelagt og avklart med byggherren i rimelig tid før selve utførelsen.

Detaljutførelser det hersker tvil om forutsettes forelagt og avklart med byggherren i rimelig tid før selve utførelsen. Kap. A Generelt Overordnede Krav Enhetsprisene skal omfatte følgende kostnader i den grad disse ikke er tatt med i poster for rigg og drift av byggeplassen: 1. Materialer og hjelpematerialer 2. Arbeidslønn

Detaljer

Prosjekt: LENDEN SKOLE OG RESURSSENTER Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum

Prosjekt: LENDEN SKOLE OG RESURSSENTER Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum 18 BYGNINGSMESSIGE HJELPEARBEIDER 181 Bygn.m.arb. for graveentreprenør 181.1 GRØFTER Generelt. For fremføring av kabler, skal det medregnes graving evt. spregning av grøfter med dybde ca 70 cm og bredde

Detaljer

Postnr. Reg.mengde enhet Enhetspris sum

Postnr. Reg.mengde enhet Enhetspris sum Anlegget utføres som hovedentreprise og tilbyder må sørge for at alle kostnader er inkludert i tilbudet. Anbudsbeskrivelsen er laget for å kunne fremheve enhetspriser som kan brukes ved eventuelle ekstraarbeider.

Detaljer

Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201101).

Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201101). Prosjekt: 529686_Klæbu-Ståggåvegen_201101 Side 1 Kapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201101). Prosjekt: 529686_Klæbu-Ståggåvegen_201101 Side 01-1 Kapittel:

Detaljer

Terningen Arena Uteanlegg

Terningen Arena Uteanlegg Terningen Arena Idrett og Kultur AS Terningen Arena Uteanlegg Tilbudsforespørsel, totalentreprise Generelle bestemmelser Side 1 TEKNISK BESKRIVELSE Grunnarbeider Terningen Arena Uteanlegg 2299 - Terningen

Detaljer

09f.41 Våtrom med Leca Lettvegg 118 mm

09f.41 Våtrom med Leca Lettvegg 118 mm Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09f - 1 09f Våtrom 09f.41 Våtrom med Leca Lettvegg 118 mm 09f.41.1 LG1.1211223 (2013) PLASSTØPT NORMALBETONG Volum... Konstruksjonsdel: Gulv på grunnen Fasthetsklasse:

Detaljer

07 Stålkonstruksjoner (bærende)

07 Stålkonstruksjoner (bærende) 43(555) 07 Stålkonstruksjoner (bærende) 00.07.1 Stålkonstruksjoner Posten gjelder generelt og overordnet for alle øvrige poster for arbeider med stålkonstruksjoner. Enhetsprisene skal inkludere utarbeidelse

Detaljer

7 LANDSKAP INNHOLDSFORTEGNELSE FILLAN BARNEHAGE PRISGRUNNLAG LANDSKAP Side 1 av 5

7 LANDSKAP INNHOLDSFORTEGNELSE FILLAN BARNEHAGE PRISGRUNNLAG LANDSKAP Side 1 av 5 7 LANDSKAP INNHOLDSFORTEGNELSE 70 GENERELT 2 71 TERRENGBEHANDLING 3 71.2 Behandling av eksisterende vegetasjon 3 71.3 Grunnarbeider 3 71.4 Terrenghøyder og innmåling 3 71.5 Masseflytting 3 72 VEIER, PLASSER

Detaljer

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS Prosjekt: SAINT-GOBAIN BYGGEVARER-TEKSTER, NS 3420:2016 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS 09a.45.1 NB2.2393332A (2016) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets

Detaljer

Planmateriale omfatter omlegging av eksisterende kjøreadkomst til Nedrehagen og en utvidelse av plassen.

Planmateriale omfatter omlegging av eksisterende kjøreadkomst til Nedrehagen og en utvidelse av plassen. 7 UTENDØRS 7.0 GENERELT 7.0.1 Landskapsarbeider Planmateriale omfatter omlegging av eksisterende kjøreadkomst til Nedrehagen og en utvidelse av plassen. Arbeidet omfatter foruten grunn-, terreng- og plassarbeider

Detaljer

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum. Samlet lengde m 150

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum. Samlet lengde m 150 Prosjekt: 534693 Veg Campus - Myklebust. VA-ledninger Side 01-1 Kapittel: 01 GRØFTER 01 GRØFTER 01.1 VA-grøft 01.1.1 FV3.11101 GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING Samlet lengde m 150 Omfang: Inkludert opplegging

Detaljer

09f.41 Våtrom med Leca Lettvegg 118 mm

09f.41 Våtrom med Leca Lettvegg 118 mm Prosjekt: SAINT-GOBAIN BYGGEVARER-TEKSTER, NS 3420:2016 Side: 09f - 1 09f Våtrom 09f.41 Våtrom med Leca Lettvegg 118 mm 09f.41.1 LG1.1211223 (2016) PLASSTØPT NORMALBETONG Volum... Konstruksjonsdel: Gulv

Detaljer

FORSKALINGSBLOKKER STATISKE BEREGNINGER PROSJEKTERING OG UTFØRELSE FORSKALINGSBLOKKER 01-04-2011 1 (10) Oppdragsgiver Multiblokk AS

FORSKALINGSBLOKKER STATISKE BEREGNINGER PROSJEKTERING OG UTFØRELSE FORSKALINGSBLOKKER 01-04-2011 1 (10) Oppdragsgiver Multiblokk AS 1 (10) FORSKALINGSBLOKKER Oppdragsgiver Multiblokk AS Rapporttype Dokumentasjon 01-04-2011 FORSKALINGSBLOKKER STATISKE BEREGNINGER PROSJEKTERING OG UTFØRELSE PROSJEKTERING OG UTFØRELSE 2 (10) Oppdragsnr.:

Detaljer

Entreprenøren skal besørge godkjennelse av beregninger og arbeidstegninger fra respektive myndigheter.

Entreprenøren skal besørge godkjennelse av beregninger og arbeidstegninger fra respektive myndigheter. 4.1 Funksjonsbeskrivelse byggeteknikk - RIB 4.1.1 Generelt Det er utarbeidet arkitekttegninger og kravspesifikasjon. Det er opp til anbyder å foreslå alternative løsninger til de som er vist på tegning

Detaljer

ENDRINGSLISTE E-01 ENDRINGSBESKRIVELSE: ÅRSAK TIL ENDRING: TEGNINGER BERØRT AV ENDRINGEN: ingen

ENDRINGSLISTE E-01 ENDRINGSBESKRIVELSE: ÅRSAK TIL ENDRING: TEGNINGER BERØRT AV ENDRINGEN: ingen ENDRINGSLISTE E-01 PROSJEKT : 527247_Hommelvik sjøside-infrastruktur KONTRAKT: ENTREPRENØR: Beskrivelsen UTARBEIDET AV: Asplan Viak AS ENDRINGSLISTE: 1, versjon 02 DATO: 15.12.2011 TITTEL: TEGNINGSREK.

Detaljer

Prosjekt: Buksnes Skole Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Buksnes Skole Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 1 GRUNN-/UTOMHUSARBEIDER GENERELT For beskrivelsen gjelder generelt NS 3420-0, 3.5 utg., april 2006 - tabell 1. Arbeidene i dette kapitlet omfatter utgraving, samt tilfylling under bygg med tilhørende

Detaljer

INDUSTRIOMRÅDE PÅ BØRØYA. Masseberegning og kalkyle for tilrettelegging av området til utbygging.

INDUSTRIOMRÅDE PÅ BØRØYA. Masseberegning og kalkyle for tilrettelegging av området til utbygging. INDUSTRIOMRÅDE PÅ BØRØYA. Masseberegning og kalkyle for tilrettelegging av området til utbygging. Premisser: 1. Kombinasjon av gjeldende områdereguleringsplan og detaljreguleringsforslag (2014) som revurderte

Detaljer

Prosjekt: Knarvik brannstasjon - grunnarbeid fase I Side: 00-1 Kapittel: 00 Alminnelig del

Prosjekt: Knarvik brannstasjon - grunnarbeid fase I Side: 00-1 Kapittel: 00 Alminnelig del Prosjekt: Knarvik brannstasjon - grunnarbeid fase I Side: 00-1 Kapittel: 00 Alminnelig del Postnr Tekst 00 Alminnelig del 00.A Sammendrag av tilbudet 00.A.1 Tilbudskjema I samsvar med tilbudsdokumentene

Detaljer

Prosjekt: LENDEN SKOLE OG RESURSSENTER Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum

Prosjekt: LENDEN SKOLE OG RESURSSENTER Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum 18 BYGNINGSMESSIGE HJELPEARBEIDER 181 Bygn.m.arb. for graveentreprenør 181.1 GRØFTER Generelt. For fremføring av kabler, skal det medregnes graving evt. spregning av grøfter med dybde ca 70 cm og bredde

Detaljer

Stærk & Co AS Prosjekt: Bomuldsfabriken kunsthall - Gangbaner Torbjørnsbu gruver Side 01-1

Stærk & Co AS Prosjekt: Bomuldsfabriken kunsthall - Gangbaner Torbjørnsbu gruver Side 01-1 Prosjekt: Bomuldsfabriken kunsthall - Gangbaner Torbjørnsbu gruver Side 01-1 Kapittel: 01 Rigging og drift av byggeplass, fors. og sikker. for byggeoppdrag 01 Rigging og drift av byggeplass, fors. og sikker.

Detaljer

Prosjekt: A-549 Rehabilitering av eksisterende Hyggenveien Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

Prosjekt: A-549 Rehabilitering av eksisterende Hyggenveien Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Prosjekt: A-549 Rehabilitering av eksisterende Hyggenveien Side 01-1 : 01 FORBEREDENDE OG DIVERSE ARBEIDER 01 FORBEREDENDE OG DIVERSE ARBEIDER Beskrivelse etter NS 3420, utg.4, 2011. 01.4 AB1 FORSIKRING

Detaljer

09 Murerarbeid Leca Ringmur med EPS (gulvisolasjon)

09 Murerarbeid Leca Ringmur med EPS (gulvisolasjon) Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.15 Leca Ringmur med EPS (gulvisolasjon) 09.15.1 NB2.2333332A MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 4 MPa Eksponering:

Detaljer