KVAM SKOLE Byggherre Steinkjer kommune BOK 1-1: K201-1 GRUNN- OG BETONGARBEIDER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KVAM SKOLE Byggherre Steinkjer kommune BOK 1-1: K201-1 GRUNN- OG BETONGARBEIDER"

Transkript

1 KVAM SKOLE Byggherre Steinkjer kommune BOK 1-1: K01-1 GRUNN- OG BETONGARBEIDER 1

2 Prosjekt: 1045 Kvam skole Side: 00-1 Kapittel: 00 ALMINNELIG DEL Postnr 00 ALMINNELIG DEL 00.0 INNHOLDSFORTEGNELSE A ANBUDSINNBYDELSE Tekst B SAMMENDRAG AV ANBUDET ANBUDSSKJEMA KAPITTELSAMMENDRAG PÅSLAGSPROSENTER SAMARBEIDENDE FIRMA C TEGNINGSLISTE

3 Prosjekt: 1045 Kvam skole Side: 00 - Kapittel: 00 ALMINNELIG DEL Postnr 00.A ANBUDSINNBYDELSE Tekst 00.A.1 På vegne av Steinkjer kommune innbys De herved til å gi anbud på KVAM SKOLE, 773 STEINKJER Anbudet skal gis på grunnlag av innhold og bestemmelser i de anbudsdokumenter som er listet opp i prosjektbeskrivelsen. Det vil bli avholdt anbudsbefaring kl Kontrakts- og anbudsbestemmelser fremgår av Bok 0. For å være med i anbudskonkurransen må anbudet være ankommet til: Postboks Namsos innen kl Anbudet skal være merket: "Anbud Kvam skole - K01-1". Det vil bli avholdt offisiell anbudsåpning. Ved bedømmelse av tilbud vil det bli lagt vekt på: Tilbudspris og økonomisk sikkerhet/soliditet. Kvalitet, herunder system for kvalitetskontroll og internkontroll Framdriftskapasitet Av disse hovedposter vil den økonomiske side bli tillagt størst vekt, forutsatt at beskrevne rammekrav til standard, kvalitet og framdrift er oppfylt. Namsos

4 Prosjekt: 1045 Kvam skole Side: 00-3 Kapittel: 00 ALMINNELIG DEL Postnr 00.B SAMMENDRAG AV ANBUDET ANBUDSSKJEMA Tekst I samsvar med anbudsdokumentene og de opplysninger som er gitt i medfølgende anbudsbrev, tilbyr undertegnede seg å utføre komplette arbeider og ytelser vedrørende: KVAM SKOLE til de priser som er oppført i anbudet og som samlet gir en sum på: Kr... inkl. mva. Dersom anbyder ønsker tillegg for lønns- og prisstigning på arbeidene i perioden oppgis dette som fast sum: Kr... inkl. mva Undertegnede forplikter seg til utføre arbeidet innen:... ( kfr. Bok 0. ) Undertegnede er autorisert i kl.:... Opplysninger om underentreprenører og samarbeidende firmaer er gitt i skjema B.7. Tilbud vedrørende påslagsprosenter ved regningsarbeid er gitt i skjema B.5 / B.6. Øvrige opplysninger vedrørende anbudet er gitt i medf lgende anbudsbrev.... den Anbyder stempel Adresse Telefon

5 Prosjekt: 1045 Kvam skole Side: 00-4 Kapittel: 00 ALMINNELIG DEL Postnr Tekst KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER Kapittel: Kr 01. RIGG OG DRIFT 03. GRUNNARBEIDER 5. BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VVS SUM + 5% merverdiavgift SUM TOTAL

6 Prosjekt: 1045 Kvam skole Side: 00-5 Kapittel: 00 ALMINNELIG DEL Postnr PÅSLAGSPROSENTER / TIMESATSER: Tekst Det tilbys følgende påslagsprosenter: For materialer:... % Regningsarbeider som utføres timebasert tilbys for:... kr./time (Her gjøres oppmerksom på at det i bedømmelsen av anbudet vil bli inkludert 00 timeverk med tilbudt timepris i prisgrunnlaget).

7 Prosjekt: 1045 Kvam skole Side: 00-6 Kapittel: 00 ALMINNELIG DEL Postnr Tekst SAMARBEIDENDE FIRMA / UNDERENTREPRENØRER: I anbudet er følgende firma forutsatt som samarbeidfarter / underentreprenører: Firma: Funksjon:

8 Prosjekt: 1045 Kvam skole Side: 00-7 Kapittel: 00 ALMINNELIG DEL Postnr 00.C LISTE OVER TEGNINGER, SKJEMAER OG TABELLER FRA ARKITEKTER OG KONSULENTER TEGNINGSLISTE Tekst Følgende tegninger inngår som grunnlag for anbudet for denne entreprise: B Graveplan B Drensplan B -01 Fundamentplan B -0 Markisolasjon B 3-01 Golv på grunn B 4-01 Grunnmurer B 4-0 Vegger 1. etg. B 4-03 Vegger. etg. B 4-04 Dekke over 1. etg. B Snitt graveplan B 40-0 Hovedsnitt B Tverrsnitt akse C3 og C6 B Detaljer

9 Prosjekt: 1045 Kvam skole Side: 01-1 Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT 01 RIGG OG DRIFT Bok 0 inngår som en del av denne entreprise. I Bok 0, kap. G "Entreprenørenes forhold på byggeplass", er beskrevet hva som inngår av felles riggforhold og hvem som ivaretar disse ytelser. All rigg og drift ut over dette som er nødvendig for å ferdigstille egne arbeider skal entreprenøren ta med her Rigging og klargjøring AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Lokalisering: På tomten Rund sum... RS AV4.1 TILRIGGING FOR EGET KONTRAKTARBEID Lokalisering: På tomten Rund sum... RS Drift av byggeplass AV.1 DRIFT AV EGET KONTRAKTARBEID Lokalisering: På tomten Rund sum... RS AV3.1 AVVIKLING AV EGET KONTRAKTARBEID Lokalisering: På tomten Rund sum... RS AV5.1 NEDRIGGING ETTER EGET KONTRAKTARBEID Lokalisering: På tomten Rund sum... RS... Sum Kapittel 01:

10 Prosjekt: 1045 Kvam skole Side: 03-1 Kapittel: 03 GRUNNARBEIDER 03 GRUNNARBEIDER Denne beskrivelse er basert på NS utgave Kodene ved de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser i standarden som gjelder for de enkelte utførelser. Dette kapitlet omhandler: Klargjøring av tomt 03.1 Byggegrop Drenering Entreprenøren skal selv foreta måling av eksisterende terreng, som grunnlag for masseoppgjør, men skal varsle byggherrens representant i forkant av slik måling. Uten at byggherrens representant får anledning til kontroll av målingene mens de gjøres, vil krav om massereguleringer bli avvist Grunn og fundamenter Det er utført geotekniske undersøkelser på tomta. Fra geoteknisk rapport utarbeidet av Multiconsult AS refereres: I byggeområdet er det påvist et øvre, ca.,5 m tykt middels fast leirlag. Videre ned til ca. 15 m dybde er det bløt og middels fast leire med siltlag. Området har til nå vært oppdyrket, og det antas derfor at det er et øvre vekstjordlag. Antatt tykkelse 0,3 m Klargjøring av tomt FB. AVTAKING AV VEKSTJORD TIL DEPOT - FAST VOLUM Område som skal avdekkes: Se graveplan. Det er antatt en tykkelse på 0,3 m på vekstlaget. Prosjektert fast volum... m³ 600, FM.1314 TRANSPORT FRA MARKRYDDING - VOLUM OPPLASTINGSSTED: GRAVESTED TYPE MASSE: VEKSTJORD Lokalisering: Ikke relevant Leveringssted: På tomteområdet etter anvisning fra byggeleder Byggegrop Volum før opplasting... m³ 600,

11 Prosjekt: 1045 Kvam skole Side: 03 - Kapittel: 03 GRUNNARBEIDER FD GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER OMFANG: INKLUDERT OPPLASTING UTFØRELSE: UAVSTIVET GRAVESKRÅNING: VALGFRI Lokalisering: Se graveplan Formål: Ikke relevant Grunnforhold: Ikke relevant Prosjektert fast volum... m³ 810, FM.3119 TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST VOLUM OPPLASTINGSSTED: GRAVESTED TOTAL TRANSPORTLENGDE: Bortkjøring av gravemasser. entreprenøren må selv skaffe depotplass. Lokalisering: Ikke relevant Leveringssted: Ikke relevant Type masser: Leire Prosjektert fast volum... m³ FM.1311 TRANSPORT INNENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST VOLUM TIL PERMANENT TIPP ELLER DEPOT OPPLASTINGSSTED: GRAVESTED Lokalisering: På tomta Type masser: Leire - masser for tilbakefylling Tippsted: Ikke relevant Prosjektert fast volum... m³ GU6.1 GEOTEKSTIL TIL SEPARASJON IKKE TRAFIKKERT AREAL ANVENDELSESOMRÅDE: GRUNNARBEIDER/FUNDAMENTERING/ STØTTEKONSTRUKSJON Lokalisering: Utlegging på graveplanum Strekkfasthet: Ikke relevant Statisk gjennomhulling (CBR): Ikke relevant Bestandighet: Ikke relevant Utførelse: Ikke relevant Areal... m² 090, FS.3331 UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM TYPE LAG: FORSTERKNINGSLAG AV PUKK/KULT TYPE MASSE/SORTERING: /10

12 Prosjekt: 1045 Kvam skole Side: 03-3 Kapittel: 03 GRUNNARBEIDER LEVERING: EKSTERNE MASSER KOMPRIMERING: NORMAL KOMPRIMERING KONTROLL AV KOMPRIMERING: NORMAL KONTROLL Lokalisering: Under golv på grunn. Underlag: Ikke relevant Tykkelse: Ikke relevant Prosjektert anbrakt volum... m³ 1 030, FS.3331 UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM TYPE LAG: FORSTERKNINGSLAG AV PUKK/KULT TYPE MASSE/SORTERING: 8/ LEVERING: EKSTERNE MASSER KOMPRIMERING: NORMAL KOMPRIMERING KONTROLL AV KOMPRIMERING: NORMAL KONTROLL Lokalisering: Skoledelen Underlag: Ikke relevant Tykkelse: 100 mm, underlag for isolering. Prosjektert anbrakt volum... m³ 85, FS8.53A UTLEGGING AV CELLEGLASS Lokalisering: Hall Formål: Kompensere for tilleggslast på terreng fra oppfylling under golv på grunn Underlag: Pukk /10 Sortering: Ikke relevant Komprimering: Ikke relevant Tykkelse/lagdeling: Varierende fra 0,4 m ved akse C5 til 1, m ved akse C1. Skråningshelning: Ikke relevant Tillatt høydeavvik: Ikke relevant Tillatt sideavvik: Ikke relevant Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag b) Materialer Romvekt maks 700 kg/m3 Prosjektert anbrakt volum... m³ 455, FS4.300 TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER MOT KONSTRUKSJON - VOLUM TYPE UTLEGGING: GJENFYLLING TYPE MASSER/SORTERING: USPESIFISERT LEVERING: MASSER FRA DEPOT KOMPRIMERING: NORMAL KOMPRIMERING KONTROLL AV KOMPRIMERING: NORMAL KONTROLL Lokalisering: Gjenfylling med gravemasser utenfor drenssjikt utenfor grunnmurer.

13 Prosjekt: 1045 Kvam skole Side: 03-4 Kapittel: 03 GRUNNARBEIDER Drenering Type konstruksjon: Ikke relevant Underlag: Ikke relevant Nivå/kote: Ikke relevant Toleranse: Ikke relevant Prosjektert anbrakt volum... m³ 95, GU6. GEOTEKSTIL TIL SEPARASJON IKKE TRAFIKKERT AREAL ANVENDELSESOMRÅDE: DRENERINGSSYSTEM Lokalisering: Ompakking av drensrør inkl. pukkpute 8/16 Strekkfasthet: Ikke relevant Statisk gjennomhulling (CBR): Ikke relevant Bestandighet: Ikke relevant Utførelse: Ikke relevant Areal... m² 513, UB DRENSLEDNINGER AV PLAST - GLATTE MATERIALE: PE NOMINELL DIAMETER: DN 100 Lokalisering: Rundt bygget samt langs senterlinje Underlag: Ikke relevant Relativ deformasjon: Ikke relevant Dimensjon: Ikke relevant l. Lengde... m 85, FS.3311 UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM TYPE LAG: DRENSLAG TYPE MASSE/SORTERING: 8/16 LEVERING: EKSTERNE MASSER KOMPRIMERING: NORMAL KOMPRIMERING KONTROLL AV KOMPRIMERING: NORMAL KONTROLL Lokalisering: Omfylling av drensledning utenfor grunnmurer og drensledning langs senterlinje Underlag: Ikke relevant Tykkelse: Ikke relevant Prosjektert anbrakt volum... m³ 43, GU6. GEOTEKSTIL TIL SEPARASJON IKKE TRAFIKKERT AREAL ANVENDELSESOMRÅDE: DRENERINGSSYSTEM Lokalisering: Utvendig grunnmurer mellom pukk /10 og tilbakefylte gravemasser Strekkfasthet: Ikke relevant

14 Prosjekt: 1045 Kvam skole Side: 03-5 Kapittel: 03 GRUNNARBEIDER Statisk gjennomhulling (CBR): Ikke relevant Bestandighet: Ikke relevant Utførelse: Ikke relevant Areal... m² 430, FS UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM TYPE LAG: DRENSLAG TYPE MASSE/SORTERING: /10 LEVERING: EKSTERNE MASSER KOMPRIMERING: NORMAL KOMPRIMERING KONTROLL AV KOMPRIMERING: NORMAL KONTROLL Lokalisering: Drenssjikt bredde 0,5 m utenfor grunnmurer Underlag: Ikke relevant Tykkelse: Ikke relevant Prosjektert anbrakt volum... m³ 105, UB DRENSLEDNINGER AV PLAST - GLATTE MATERIALE: PE NOMINELL DIAMETER: DN 100 Lokalisering: Hjørner skolefløy Underlag: Ikke relevant Relativ deformasjon: Ikke relevant Dimensjon: Ikke relevant Totalt 4 stakepunkter. Inkl. bend tilkoblet drensledning og topplokk (demonterbart). Lengde... m 5, UF.173 INSPEKSJONSKUM AV PLAST TYPE GJENNOMLØP: UTEN RENNELØP NOMINELL DIAMETER: DN 400 Lokalisering: Drenskum komplett ved utløp drensledninger Kumhøyde: Ikke relevant Rørledningsdimensjon: 100 mm Antall... stk Sum Kapittel 03:

15 Prosjekt: 1045 Kvam skole Side: 04-1 Kapittel: 04 BETONGARBEIDER 04 BETONGARBEIDER 04.1 Denne beskrivelse er basert på NS utgave Kodene ved de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser i standarden som gjelder for de enkelte utførelser. Dersom annet ikke er angitt gjelder "Normal kontroll". Arbeidene skal utføres i hht. NS-EN :004+NA:008 Prosjektering av betongkonstruksjoner NS-EN Sement: Sammensetning, krav NS-EN 1390 Prøving av herdnet betong NS-EN Armeringsstål ENV Utførelse av betongkonstruksjoner Dette kapitlet omhandler: 04.1 Grunn og fundamenter 04.3 Yttervegger - Grunnmurer opp til golv 1. etg Innervegger - Grunnmurer opp til golv 1. etg Dekker - Golv på grunn Entreprenøren skal før kontrakt inngås kontrollere mengder. Kontrakten vil dermed bli fix-sum med regulering av poster og mengder kun dersom tegninger endres. Unntatt herfra er armeringsmengder for plasstøpte konstruksjoner som avregnes etter bøyelister Grunn og fundamenter Kapitlet omfatter plasstøpte fundamenter (banketter og såler samt søyler på fundamenter utendørs) Direkte fundamentering SB ISOLERING UNDER PUNKTFUNDAMENT I GRUNNEN MATERIALE: EPS, PLATE R TYKKELSE: 100 mm Lokalisering: Under utv. fundamenter Krav til fysiske egenskaper: Langtidslast 70 kpa Fundament (bredde x lengde): Se fund.plan Utstikk: Se fund.plan Antall... stk LG6.1 MAGERBETONG - AREAL Lokalisering: Under banketter og såler. Utstøpes på

16 Prosjekt: 1045 Kvam skole Side: 04 - Kapittel: 04 BETONGARBEIDER filterduk. Tykkelse: 50 mm Prosjektert areal... m² 417, LB1.111 FORSKALING AV FUNDAMENT FORSKALINGSOVERFLATE: GLATT FORSKALINGSTYPE: VERTIKAL Lokalisering: Sidekanter i fundamenter og banketter Areal forskaling... m² 40, LB1.1 FORSKALING AV SØYLE FORSKALINGSOVERFLATE: GLATT FORSKALINGSTYPE: SIRKULÆR Lokalisering: Søyler på utvendige fundamenter. Dimensjon: Diameter Ø 00 mm Areal forskaling... m² 3, LC1.130 ARMERING MED KAMSTENGER ARMERINGSKLASSE: B500NC DIAMETER: USPESIFISERT Lokalisering: Fundamenter og søyler på fundamenter Masse... kg , LG PLASSTØPT NORMALBETONG KONSTRUKSJONSDEL: FUNDAMENT FASTHETSKLASSE: B35 BESTANDIGHETSKLASSE: M60 KLORIDKLASSE: Cl 0,10 HERDETILTAK: VALGFRITT ETTER NS-EN NA Lokalisering: Fundamenter og søyler på fundamenter Volum... m³ 130, LM1.131 INNSTØPINGSGODS TYPE: FORANKRINGSJERN FASTSTØPINGSMETODE: SETTES I FORSKALINGEN OG FASTSTØPES

17 Prosjekt: 1045 Kvam skole Side: 04-3 Kapittel: 04 BETONGARBEIDER Lokalisering: Topp søyler på fundamenter Typebetegnelse: Stålsko for innfesting av limtresøyler Dimensjon innstøpingsgods: mm bredde Overflatebehandling: Galvanisert Innstøpingsmørtel: Ikke relevant Antall... stk SB ISOLERING AV BYGNINGSDELER I GRUNNEN MED CELLEMATERIALER ISOLASJONSMATERIALE: XPS MONTASJE: Utvendig markisolasjon, horisontalt TYKKELSE: 100 mm Lokalisering: Topp bankett Krav til fysiske egenskaper: Trykkstyrke: 300 kpa korttid Krav til beskyttelse: Ikke relevant 04.3 Yttervegger Isolert areal... m² 370, Kapitlet omfatter plasstøpte grunnmurer på banketter inkl. innvendig og utvendig isolering av samme, f.eks. type BEWI, Sundolitt, Jackon eller tilsvarende. Det skal benyttes thermomur, dvs. system bestående av innvendig og utvendig 100 mm EPS-isolasjon forbundet med hverandre. Mellomrom 00 mm armeres og istøpes. Utvendig skal isolasjonen enten pusses 5 mm eller være levert med fastmontert tilsvarende sementplate (beskrevet som isolasjon i etterfølgende) I hallen skal betongsjiktet utvides innenfor veggens totale tykkelse ved at innvendig isolasjonssjikt sløyfes og ytre isolasjonssjikt minskes (beskrevet som pilaster i etterfølgende). Da det skal monteres betongelementer på topp av deler av grunnmurene skal det innstøpes festedetaljer for disse elementene. Disse festedetaljer er medtatt i annen entreprise, og entreprenøren må derfor koordinere dette med entreprise "K01- Stålarbeider inkl. y-vegg elementer og lett-tak for hall" før støping skjer Bærende yttervegger SB ISOLERING AV BYGNINGSDELER I GRUNNEN MED CELLEMATERIALER

18 Prosjekt: 1045 Kvam skole Side: 04-4 Kapittel: 04 BETONGARBEIDER ISOLASJONSMATERIALE: EPS MONTASJE: Isolasjonssystem for grunnmurer, komplett inkl. alle bindere, hjørner og yttersjikt. TYKKELSE: 100 mm Lokalisering: Grunnmurer Krav til fysiske egenskaper: Isolasjon 100 mm både utvendig og innvendig Krav til beskyttelse: Ikke relevant GRUNNMURSSYSTEM THERMOMUR. AVREGNES SOM m YTTERFLATE AV GRUNNMURER. Isolert areal... m² 15, LB.01 FORSKALING AV PILASTER FORSKALINGSOVERFLATE: VALGFRI FORSKALINGSTYPE: REKTANGULÆR Lokalisering: Utvidelse av betongsjikt i grunnmurskonstruksjon, kfr. post Dimensjon: Ikke relevant Lengde... m 14, LB8.10 FORSKALING AV UTSPARINGER FORSKALINGSOVERFLATE: VALGFRI FORM: SIRKULÆR Lokalisering: Drensutsparing i uk. grunnmurer Dimensjoner: Ø 100 mm Antall... stk LC1.130 ARMERING MED KAMSTENGER ARMERINGSKLASSE: B500NC DIAMETER: USPESIFISERT Lokalisering: Ikke relevant Masse... kg 4 300, LG PLASSTØPT NORMALBETONG KONSTRUKSJONSDEL: VEGG FASTHETSKLASSE: B35 BESTANDIGHETSKLASSE: M60

19 Prosjekt: 1045 Kvam skole Side: 04-5 Kapittel: 04 BETONGARBEIDER KLORIDKLASSE: Cl 0,10 HERDETILTAK: VALGFRITT ETTER NS-EN NA Lokalisering: Ikke relevant Volum... m³ 43, LM1.111 INNSTØPINGSGODS TYPE: BOLTER FASTSTØPINGSMETODE: SETTES I FORSKALINGEN OG FASTSTØPES Lokalisering: Akse C1 og CE Typebetegnelse: Fotbolter for stålsøyler i grupper a stk. Posten avregnes pr. gruppe. Dimensjon innstøpingsgods: M 0 x 500 med mutre i topp på hver bolt og forankringsplate 8x75x300 i bunn mellom boltene. Overflatebehandling: Ikke relevant Innstøpingsmørtel: Ikke relevant Antall... stk LM1.111 INNSTØPINGSGODS TYPE: BOLTER FASTSTØPINGSMETODE: SETTES I FORSKALINGEN OG FASTSTØPES Lokalisering: Akse C1 hjørner Typebetegnelse: Fotbolter for stålsøyler i grupper a stk. Posten avregnes pr. gruppe. Dimensjon innstøpingsgods: M 0 x 500 med mutre i topp på hver bolt og forankringsplate 8x75x100 i bunn av hver bolt. Overflatebehandling: Ikke relevant Innstøpingsmørtel: Ikke relevant Antall... stk Innervegger Kapitlet omfatter plasstøpte grunnmurer opp til UK. golv på grunn (akse C6, C7 og C8) Bærende innervegger LB1.411 FORSKALING AV VEGG

20 Prosjekt: 1045 Kvam skole Side: 04-6 Kapittel: 04 BETONGARBEIDER FORSKALINGSOVERFLATE: GLATT FORSKALINGSTYPE: PLAN, VERTIKAL FORSKALING Lokalisering: Akse CA, C6, C7 og C8 Tykkelse vegg: 00 mm Areal forskaling... m² 89, LB.11 FORSKALING AV PILASTER FORSKALINGSOVERFLATE: GLATT FORSKALINGSTYPE: REKTANGULÆR Lokalisering: Akse CA Dimensjon: Inntil 300x300 Lengde... m 5, LC1.130 ARMERING MED KAMSTENGER ARMERINGSKLASSE: B500NC DIAMETER: USPESIFISERT Lokalisering: Ikke relevant Masse... kg 900, LG PLASSTØPT NORMALBETONG KONSTRUKSJONSDEL: VEGG FASTHETSKLASSE: B35 BESTANDIGHETSKLASSE: M60 KLORIDKLASSE: Cl 0,10 HERDETILTAK: VALGFRITT ETTER NS-EN NA Lokalisering: Ikke relevant Volum... m³ 9, LM1.11 INNSTØPINGSGODS TYPE: PLATER FASTSTØPINGSMETODE: SETTES I FORSKALINGEN OG FASTSTØPES Lokalisering: Topp grunnmur Typebetegnelse: Dimensjon innstøpingsgods: Stålplate 00x00x10 med 4 klør kamstål Ø1 x 500

21 Prosjekt: 1045 Kvam skole Side: 04-7 Kapittel: 04 BETONGARBEIDER Overflatebehandling: Ikke relevant Innstøpingsmørtel: Ikke relevant Antall... stk LM1.111 INNSTØPINGSGODS TYPE: BOLTER FASTSTØPINGSMETODE: SETTES I FORSKALINGEN OG FASTSTØPES Lokalisering: Akse CA Typebetegnelse: Fotbolter for stålsøyler i grupper a stk. Posten avregnes pr. gruppe. Dimensjon innstøpingsgods: M 0 x 500 med mutre i topp på hver bolt og forankringsplate 8x75x300 i bunn mellom boltene. Overflatebehandling: Ikke relevant Innstøpingsmørtel: Ikke relevant Antall... stk Gulv på grunn Under golv på grunn skal det utlegges isolasjon i sjikt. På topp av isolasjonen legges ut radonsperre som også fungerer som diffusjonssperre. Radonsperren skal forlenges over topp grunnmurer og klemmes mellom grunnmur og yttervegg. Betongentreprenøren er ansvarlig for å sikre at radonsperren blir tilstrekkelig klemt. Under golvisolasjonen skal det legges ut et radon luftesystem. Systemet består av radonbrønner og lufterør som føres ut gjennom grunnmur og avsluttes med oppstikk som påsettes lokk VB A VENTILASJONSKANAL I GRUNNEN MATERIALE: PE SKJØTEMETODE: VALGFRI PLASSERING: OVER GRUNNVANN RINGSTIVHET: VALGFRI Lokalisering: Under golvisolasjon Dimensjon: Ø 100 mm RADONVENTILASJON INKL. OPPSTIKK MED LOKK Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Inkl. graving i oppfylte masser, legging av rørene og tilbakefylling

22 Prosjekt: 1045 Kvam skole Side: 04-8 Kapittel: 04 BETONGARBEIDER b) Materialer Plast Lengde... m 5, VB4. SEPARAT TILKOBLING AV KANAL FOR AVTREKK Lokalisering: Under golvisolasjon Tilkoblet utstyr (fabrikat/type): Radonbrønn Medium i avtrekk: Ikke relevant Kanaltype og dimensjon: Ø 100 mm RADONBRØNN a) Omfang og prisgrunnlag Antall... stk SB ISOLERING AV GULV MED CELLEMATERIALER ISOLASJONSMATERIALE: EPS MONTASJE: I GULV PÅ GRUNNEN TYKKELSE: 00 mm Lokalisering: Under golv på grunn Krav til fysiske egenskaper: Utlegges i sjikt a 100 mm Dimensjonerende belastning: Min. 80 kpa korttidslast Isolert areal... m² 1 410, SF1.331 MEMBRAN AV PLAST- ELLER GUMMIBASERT BELEGG Lokalisering: Under betonggolv Underlag: Isolasjon Antall lag: 1 lag Materiale: Radonsperre, bruksgruppe B, radonmotstand min 130x10^6, inkl. alt skjøtetilbehør. Festemetode: Ikke relevant Tykkelse: Ca. 1 mm Areal... m² 1 500, SF1.11 DAMPSPERRESJIKT AV PLAST Lokalisering: Glidesjikt på radonsperre Materiale: Plastfolie Tykkelse: 0.1 mm Fuktkontroll: Ikke relevant Skjøtemetode: Ikke relevant Innfesting: Ikke relevant Areal... m² 1 410,

23 Prosjekt: 1045 Kvam skole Side: 04-9 Kapittel: 04 BETONGARBEIDER LB3.31 FORSKALING AV SPRANG FORSKALINGSOVERFLATE: GLATT TYPE SPRANG: OVERLIGGENDE SPRANG I DEKKE Lokalisering: Forsenking for heis i golv på grunn Dimensjon: Dybde 100 mm Lengde... m 8, LB3.31 FORSKALING AV SPRANG FORSKALINGSOVERFLATE: GLATT TYPE SPRANG: OVERLIGGENDE SPRANG I DEKKE Lokalisering: Forsenking for spesielt golvbelegg Dimensjon: Ca. 10 mm Lengde... m, LC.13 ARMERING MED ARMERINGSNETT NETTYPE: K 57 Lokalisering: Sentrisk i golv Masse... kg 6 800, LG1.1310A PLASSTØPT NORMALBETONG KONSTRUKSJONSDEL: GULV PÅ GRUNNEN FASTHETSKLASSE: B30 BESTANDIGHETSKLASSE: M60 KLORIDKLASSE: Cl 0,10 HERDETILTAK: VALGFRITT ETTER NS-EN NA Lokalisering: Golv på grunn Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Tykkelse 100 mm NB! ANNEN ENTREPRENØR SKAL LEGGE GOLVVARMERØR OPPE PÅ ARMERINGSNETTET Volum... m³ 141, LG8.53 OVERFLATEBEARBEIDING KONSTRUKSJONSDEL: GULV PÅ GRUNNEN

24 Prosjekt: 1045 Kvam skole Side: Kapittel: 04 BETONGARBEIDER OVERFLATEBEARBEIDING: STÅLGLATTING Lokalisering: Golv på grunn Areal... m² 1 385, LG8.53A OVERFLATEBEARBEIDING KONSTRUKSJONSDEL: GULV PÅ GRUNNEN OVERFLATEBEARBEIDING: STÅLGLATTING Lokalisering: Golv i garderober Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag c) Utførelse Fall til sluker Areal... m² 5, Gulvoverflate Gjelder flytende betonggolv i teknisk rom. Utstøping mot vegger avgrenses med 10 mm mineralull for hindring av lydforplantning SB1.136A ISOLERING AV GULV MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL MONTASJE: PÅ DEKKE TYKKELSE: 50 mm Lokalisering: Teknisk rom Krav til fysiske egenskaper: Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Under betonggolv b) Materialer Tung mineralullplate, trykkfasthet min. 40 kpa Isolert areal... m² 37, SB ISOLERING AV GULV MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL MONTASJE: Mellom betonggolv og tilstøtende vegger. TYKKELSE: 10 mm Lokalisering: Ikke relevant Krav til fysiske egenskaper: Ikke relevant Isolert areal... m²,

25 Prosjekt: 1045 Kvam skole Side: Kapittel: 04 BETONGARBEIDER LC.1 ARMERING MED ARMERINGSNETT NETTYPE: K 189 Lokalisering: Golv i teknisk rom. Sentrisk plassering Masse... kg 150, LG PLASSTØPT NORMALBETONG KONSTRUKSJONSDEL: GULV PÅ GRUNNEN FASTHETSKLASSE: B30 BESTANDIGHETSKLASSE: M60 KLORIDKLASSE: Cl 0,10 HERDETILTAK: VALGFRITT ETTER NS-EN NA Lokalisering: Golv i teknsik rom Volum... m³ 3, LG8.53 OVERFLATEBEARBEIDING KONSTRUKSJONSDEL: GULV PÅ GRUNNEN OVERFLATEBEARBEIDING: STÅLGLATTING Lokalisering: Golv i teknisk rom Areal... m² 37, Sum Kapittel 04:

26 Prosjekt: 1045 Kvam skole Side: 5-1 Kapittel: 5 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VVS 5 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VVS 5.03 GRUNNARBEIDER Generelt. Alle grøfter skal utføres i hht SFT `s retningslinjer TA 53 og "Forskrifter om graving og avstiving av grøfter" fastsatt av direktoratet for arbeidstilsynet 19.november Grunnarbeider innvendige FD Uttak av grøft Graving i innfylte og oppfylte grusmasser. Grunnforhold:Sand/grus. Fundament:Sand/grus Sidefylling/beskyttelseslag: Sand/grus Gjenfylling: Velgr. grusmasser Bredde 600 mm, dybde 400 mm Gjelder for grøft med 1 ledninger. Komplett grøft med graving, masser samt gjenfylling. lm 90, FD Uttak av grøft Graving i innfylte og oppfylte grusmasser. Grunnforhold:Sand/grus. Fundament:Sand/grus Sidefylling/beskyttelseslag: Sand/grus Gjenfylling: Velgr. grusmasser Bredde 600 mm, dybde 600 mm Gjelder for grøft med 1 ledninger. Komplett grøft med graving, masser samt gjenfylling. lm 35, FD Uttak av grøft Graving i innfylte og oppfylte grusmasser. Grunnforhold:Sand/grus. Fundament:Sand/grus Sidefylling/beskyttelseslag: Sand/grus Gjenfylling: Velgr. grusmasser Bredde 600 mm, dybde 800 mm Gjelder for grøft med 1 ledninger. Komplett grøft med graving, masser samt gjenfylling. lm 35, FD Uttak av grøft Graving i innfylte og oppfylte grusmasser. Grunnforhold:Sand/grus. Fundament:Sand/grus Sidefylling/beskyttelseslag: Sand/grus Gjenfylling: Velgr. grusmasser Bredde 600 mm, dybde 800 mm Gjelder for grøft med ledninger. Komplett grøft med graving, masser samt gjenfylling. lm 35, BETONGARBEIDER

27 Prosjekt: 1045 Kvam skole Side: 5 - Kapittel: 5 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VVS BETONGARBEIDER LB8.111 FORSKALING AV UTSPARINGER FORSKALINGSOVERFLATE: GLATT FORM: REKTANGULÆR Forskaling av grunnmurer med tykkelse ca. 00 mm. Dim.00x00 mm. Inklusive gjenstøping etter at ledninger er lagt. Antall... stk Sum Kapittel 5:

28 Prosjekt: 1045 Kvam skole Side: i - 1 Innholdsfortegnelse 00 ALMINNELIG DEL INNHOLDSFORTEGNELSE A ANBUDSINNBYDELSE B SAMMENDRAG AV ANBUDET C LISTE OVER TEGNINGER, SKJEMAER OG TABELLER FRA ARKITEKTER OG KONSULENTER RIGG OG DRIFT Rigging og klargjøring Drift av byggeplass GRUNNARBEIDER Grunn og fundamenter Klargjøring av tomt Byggegrop Drenering BETONGARBEIDER Grunn og fundamenter Direkte fundamentering Yttervegger Bærende yttervegger Innervegger Bærende innervegger Gulv på grunn Gulvoverflate BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VVS GRUNNARBEIDER BETONGARBEIDER

K201 General entreprise Tilbudsskjema Bok 1

K201 General entreprise Tilbudsskjema Bok 1 Nybygg Abel Meyers gt. 14 Private boliger med utleieleiligheter. 06.02.2012 Prosjekt: Stein Evensen, Nybygg Abel Meyers gt.14 Side 00-1 01 Forside K201 General entreprise Tilbudsskjema Bok 1 Q:\WEB-Prosjekt\1703_Abel_Meyers_gt_14\[B]

Detaljer

Levanger Kommune BYGGING AV IDRETTSANLEGG MED SYKKELBANE PÅ MOAN

Levanger Kommune BYGGING AV IDRETTSANLEGG MED SYKKELBANE PÅ MOAN Levanger Kommune BYGGING AV IDRETTSANLEGG MED SYKKELBANE PÅ MOAN TILBUDSGRUNNLAG Del B: Teknisk beskrivelse Utarbeidet av: RG-prosjekt AS Dato: August 2012 Sign: A.F. Skrøvseth H:\Prosjekter Levanger\2012\PL12005

Detaljer

OSL T2. Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse Entreprise K-72612 Forenklet transfer - bygg

OSL T2. Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse Entreprise K-72612 Forenklet transfer - bygg Prosjekttittel: OSL T2 Tittel: Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse Entreprise K-72612 Forenklet transfer - bygg B02 12.12.14 612 KONKURRANSEGRUNNLAG ST MJ CH A01 28.11.14 612: TFK + IDK ST MJ CH Revisjon Dato

Detaljer

VEMUNDVIK KIRKE REHABILITERING

VEMUNDVIK KIRKE REHABILITERING Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side 00-1 NS 3420 Versjon 4 VEMUNDVIK KIRKE REHABILITERING K201 HOVEDENTREPRISE ANBUDSSKJEMA: Bygning ARK Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side 00-2 01

Detaljer

Tårnet barnehage. Elektro- og teletekniskeanlegg. Vikna kommune

Tårnet barnehage. Elektro- og teletekniskeanlegg. Vikna kommune Tårnet barnehage Elektro- og teletekniskeanlegg. Vikna kommune 15.10.2012 Side 00-1 01 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Vikna kommune innbyr vi Dem herved til å gi tilbud på: Elektro- og teletekniske anlegg

Detaljer

K 401 Sulitjelma skole

K 401 Sulitjelma skole VSO CONSULTING 0 K 401 Sulitjelma skole Nytt tilbygg og ombygging Elektro- og teletekniske anlegg. Fauske kommune 12.09.2011 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE VSO CONSULTING BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE

Detaljer

K 601 KVAM SKOLE PLATFORMHEIS STEINKJER KOMMUNE

K 601 KVAM SKOLE PLATFORMHEIS STEINKJER KOMMUNE K 601 KVAM SKOLE PLATFORMHEIS STEINKJER KOMMUNE 18.03.2011 Prosjekt: K 601 KVAM SKOLE Side 00-1 01 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Steinkjer kommune innbyr vi Dem herved til å gi tilbud på: Heistekniske

Detaljer

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN TEMA (EVT. BILDE/KARTUTSNITT FRA ANLEGGSOMRÅDET) Bymiljø og utbygging Plan og anlegg STAVANGER KOMMUNE DATO BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: Beskrivelsemal PoA Kapittel:

Detaljer

ANBUDSBESKRIVELSE E41 RIE beskrivelse. Brevik Oppvekstsenter BREVIK OPPVEKSTSENTER SKOLE OG BARNEHAGE PORSGRUNN. Dato : mars 2015

ANBUDSBESKRIVELSE E41 RIE beskrivelse. Brevik Oppvekstsenter BREVIK OPPVEKSTSENTER SKOLE OG BARNEHAGE PORSGRUNN. Dato : mars 2015 Brevik Oppvekstsenter BREVIK OPPVEKSTSENTER SKOLE OG BARNEHAGE PORSGRUNN ANBUDSBESKRIVELSE E41 RIE beskrivelse Dato : mars 2015 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Brevik Oppvekstsenter Anbudsdokumenter for

Detaljer

Vedrørende tilbud Buksnes skole.

Vedrørende tilbud Buksnes skole. Til Tilbydere Buksnes skole ref:tilbudsbrev juli 2006.DOC/SEL e-mail: post@aursark.no Namsos 24.07.2006 Vedrørende tilbud Buksnes skole. Viser oversendte tilbudsdokumenter. Tilbudsbefaring vil ikke bli

Detaljer

Prosesskode 2 Standard beskrivelsestekster for bruer og kaier Hovedprosess 8

Prosesskode 2 Standard beskrivelsestekster for bruer og kaier Hovedprosess 8 Prosesskode 2 Standard beskrivelsestekster for bruer og kaier Hovedprosess 8 R E T N I N G S L I N J E R Håndbok 026 026 November 2007 Håndbok 026 Prosesskode 2 Standard beskrivelsestekster for bruer og

Detaljer

FOSSHEIM TERRASSE GURHOLTVEGEN 1, SILJAN TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUD_ BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. Del 2

FOSSHEIM TERRASSE GURHOLTVEGEN 1, SILJAN TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUD_ BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. Del 2 FOSSHEIM TERRASSE GURHOLTVEGEN 1, SILJAN SINNBYDELSE OG _ BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER Del 2 Porsgrunn 18. des. 2013 ARK RIB RIV RIE RIBr Arkitektkontoret Børve og Borchsenius as Siv.ing Tore Mathisen as Sweco

Detaljer

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN Stavanger kommune PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN TEMA (EVT. BILDE/KARTUTSNITT FRA ANLEGGSOMRÅDET) Bymiljø og utbygging Plan og anlegg STAVANGER KOMMUNE DATO BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: GProg

Detaljer

TILBUDSSKJEMA: - Bok 2-1 TØMRER OG SNEKKERARBEIDER

TILBUDSSKJEMA: - Bok 2-1 TØMRER OG SNEKKERARBEIDER 21.03.2011 Prosjekt: Kvam skole Side 0-1 01 FORSIDE KVAM SKOLE K201 BYGNINGSMESSIG TILBUDSSKJEMA: - Bok 2-1 TØMRER OG SNEKKERARBEIDER s Prosjekt: Kvam skole Side 0-1 0 Elister Hovedentreprise : Beskrivelsen

Detaljer

Byggherre: Storfjord kommune, 9046 Oteren Org nr. 964 994 129 Side 1 av 45 Konsulent: Storfjord kommune, driftsetaten.

Byggherre: Storfjord kommune, 9046 Oteren Org nr. 964 994 129 Side 1 av 45 Konsulent: Storfjord kommune, driftsetaten. Byggherre: Storfjord kommune, 9046 Oteren Org nr. 964 994 129 Side 1 av 45 STORFJORD KOMMUNE TILBUD VA-ANLEGG STEINDALEN Dato: 14.03.2013 Byggherre: Storfjord kommune, 9046 Oteren Org nr. 964 994 129 Side

Detaljer

Håndbok 026 Prosesskode 2 Standard beskrivelsestekster for bruer og kaier Hovedprosess 8

Håndbok 026 Prosesskode 2 Standard beskrivelsestekster for bruer og kaier Hovedprosess 8 026 Desember 2012 Håndbok 026 Prosesskode 2 Standard beskrivelsestekster for bruer og kaier Hovedprosess 8 Desember 2012 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Statens vegvesens håndbokserie,

Detaljer

3 TEMAHEFTE I BUNN OG GRUNN

3 TEMAHEFTE I BUNN OG GRUNN Du bygger Vi tar oss av resten 3 TEMAHEFTE I BUNN OG GRUNN September 2013 optimeraproff.no 1 Rådgivning og opplæring Optimera har som mål å være i front når det gjelder formidling av kompetanse - gjennom

Detaljer

ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag.

ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag. Anbud Vadsø Helsesenter Omsorgssenteret. Vadsø Kommune. ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag. Namsos Mai 2003 Y:\-2002\2002-04 - Vadsø, omsorgsboliger\3 BESKRIVELSER\VADSØ - Anbudsbok bok 0 Orginal.doc (02.10.02)

Detaljer

KVAM HERAD NORHEIMSUND NYE BARNESKULE NYBYGG, OMBYGGING OG UTOMHUSARBEID MAI 2011 BOK-0

KVAM HERAD NORHEIMSUND NYE BARNESKULE NYBYGG, OMBYGGING OG UTOMHUSARBEID MAI 2011 BOK-0 KVAM HERAD NORHEIMSUND NYE BARNESKULE NYBYGG, OMBYGGING OG UTOMHUSARBEID MAI 2011 BOK-0 Rådgivere: ARK/ INTARK Og Arkitekter as RIB/ RIBr/ RIE/ RIM/ RIV Cowi AS RIAKU Kilde Akustikk as Lås og Beslag TrioVing

Detaljer

EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune

EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune FELLES TILBUDSGRUNNLAG / BOK 0 - (PA-BOK) - (HMS-Plan) - (Tekniske redegjørelser) Innholdsfortegnelse A. Tilbudsinnbydelse... 3 B. Prosjektet... 4 B1. Innledning... 4 B2.

Detaljer

Tilbudsgrunnlag FROLAND KOMMUNE. Verkstedbygg Utvidelse og ombygging. Totalentreprise Dok. Id.: PG-01 12.09.2012 Ver. 0

Tilbudsgrunnlag FROLAND KOMMUNE. Verkstedbygg Utvidelse og ombygging. Totalentreprise Dok. Id.: PG-01 12.09.2012 Ver. 0 FROLAND KOMMUNE Verkstedbygg Utvidelse og ombygging Tilbudsgrunnlag Totalentreprise Dok. Id.: PG-01 12.09.2012 Ver. 0 Tilbudsgrunnlag Side: 2 av 39 Innholdsfortegnelse 1. TILBUDSSKJEMA... 5 1.1 Tilbudssum...

Detaljer

26 Bygningsmessige Elektro

26 Bygningsmessige Elektro Prosjekt: Langset Skole Side: 26-1 26 Bygningsmessig hjelpearbeider elektro 26 Bygningsmessige Elektro Orientering Denne beskrivelse er basert på NS 3420-Utgave 4 "Beskrivelsestekster for bygg, anlegg

Detaljer

LOPPA KOMMUNE ANBUDSBESKRIVELSE. Flytekai Vassdalen industriområde

LOPPA KOMMUNE ANBUDSBESKRIVELSE. Flytekai Vassdalen industriområde LOPPA KOMMUNE ANBUDSBESKRIVELSE Flytekai Vassdalen industriområde Utarbeidet av Siv Ing Pål Pettersen Mars 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 ANNBUDSINNBYDELSE... 5 ANBUDSSKJEMA...

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE LOKALMEDISINSK SENTER Side 1

SANDEFJORD KOMMUNE LOKALMEDISINSK SENTER Side 1 SANDEFJORD KOMMUNE LOKALMEDISINSK SENTER Side 1 D01 BESRIVENDE DEL BYGNING... 4 20.0 BYGNING GENERELT... 4 20.1 Ansvar for prosjektering og utførelse... 4 20.2 Standarder og forskrifter... 5 20.3 Universell

Detaljer

Bjørnar Eiendom AS Moveien 111, Sandefjord

Bjørnar Eiendom AS Moveien 111, Sandefjord Bjørnar Eiendom AS Moveien 111, Sandefjord TOTALENTREPRISE Spesiell beskrivelse Sanitær, varme og sprinkleranlegg INNHOLDSFORTEGNELSE ANBUDSSKJEMA... 4 30 GENERELT... 6 301 Orientering... 6 301.02 Tilbudet...

Detaljer

BILAG B: TEKNISK BESKRIVELSE

BILAG B: TEKNISK BESKRIVELSE FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE BILAG B: TEKNISK BESKRIVELSE FUNKSJONSBESKRIVELSE Rev. Beskrivelse Dato Sign A Tekst for referanser til overflater og materialer er

Detaljer

NORHEIMSUND NYE BARNESKULE

NORHEIMSUND NYE BARNESKULE 1 KVAM HERAD NORHEIMSUND NYE BARNESKULE NYBYGG, OMBYGGING OG UTOMHUSARBEID MAI 2011 Beskrivelse med masseberegning K 401 ELEKTRO Rådgivere: ARK - Og Arkitekter as RIB/ RIBr/ RIE/ RIM/ RIV - Cowi AS RIAKU

Detaljer

SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader

SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader S. nr. 7191/92 SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader TILBUDSMATERIALE FOR TOTALENTREPRISE utarbeidet av: oktober 2013 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Sameiene Blindernveien 2 og 4 inviterer

Detaljer

KVAM FOR ALTA/O. Rambøll Norge AS NO 915 251 293 MVA. Arkiv ref.: H:\Alle

KVAM FOR ALTA/O. Rambøll Norge AS NO 915 251 293 MVA. Arkiv ref.: H:\Alle KVAM KOMMUNE SIKRINGSTILTAK GARTVEIT, ØYSTESE PROSJEKTBESKRIVELSE FOR ANLEGGSARBEIDENE OPPDRAGSNR: 7080885 (RN) ALTA/O OSLO 2008-09-26 20061329-22 (NGI) Arkiv ref.: H:\Alle Prosjekter 2008\ \7080885 Gartveitt

Detaljer

VADSØ3211 VADSØ UNGDOMSSKOLE

VADSØ3211 VADSØ UNGDOMSSKOLE VADSØ3211 VADSØ UNGDOMSSKOLE Revidert forprosjekt 21.10.2005 Prosjektbeskrivelse PG Korrigert 28.11.2005 Jfr. Vadsø bystyres vedtak i sak 57/05 16.11.2005 Espen Aursand Arkitektkontor AS Side 1 Sivilarkitekter

Detaljer