SANDGOTNA SKOLE - SVØMMEANLEGG REHABILITERING OG OMBYGGING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SANDGOTNA SKOLE - SVØMMEANLEGG REHABILITERING OG OMBYGGING"

Transkript

1 BERGEN KOMMUNALE BYGG SANDGOTNA SKOLE - SVØMMEANLEGG REHABILITERING OG OMBYGGING Tilbudsbeskrivelse juni 2010 Entreprise BY-01 Hovedentreprise bygningsmessige arbeider tilbyder:.. (Firmastempel) prosjekteringsgruppe: ARKITEKTKONTORET VAARDAL-LUNDE AS SWECO AS NORCONSULT AS OPAK AS

2 BERGEN KOMMUNALE BYGG SVARDOKUMENTER BY-01 Bygningsmessige arbeider Sandgotna skole svømmeanlegg Signatur (initialer) Side 1 av 6

3 Svardokumenter Bergen kommune, Bergen kommunale bygg Prosjekt: Sandgotna skule svømmeanlegg Entreprise By-01 Svardokumenter Dato: Denne og etterfølgende sider returneres i utfylt stand til oppdragsgiver. Det påføres initialer på hver side av person som har fullmakt til å binde selskapet for tilbudet. Tilbyderinformasjon Firmanavn: Org.nr.: Postadresse: Telefonnr.: Telefaksnr.: Kontaktperson: Telefonnr.: Telefaksnr.: E-postadresse: Tilbudets innhold Tilbudet består, foruten svardokumentene, av følgende: KRYSS AV I ALLE AKTUELLE RUTER Tilbudsbrev Skatteattest for skatt (kemner/kommunekasserer; skjema RF-1244) Skatteattest for mva (skattefogden/fylkeskommune; skjema RF-1244) Egenerklæring, HMS Firmaattest Sentral godkjenning for ansvarsrett (tiltaksklasse 1/2/3) eller Dokumentasjon på oppfylling av krav til lokal godkjenning Referanseliste Dokumentasjon på tildelingskriterium spesiell erfaring nøkkelpersonell Signatur (initialer) Side 2 av 6

4 Bergen kommune, Bergen kommunale bygg Prosjekt: Sandgotna skule svømmeanlegg Entreprise By-01 Svardokumenter Tilbudsskjema, sammendrag 1. I samsvar med tilbudsdokumentene og de opplysninger som er gitt i medfølgende tilbudsinnbydelse, tilbyr undertegnede seg å utføre de komplette arbeider og ytelser til de priser som er oppført nedenfor: Fellesytelser: Rigg/drift Komplett pris (beløpet er overført) kr kr kr Sum avregningspost endringsarbeider, (beløpet er overført) kr SUM EKS.MVA. kr 25 % MVA kr TILBUDSSUM INKL. MVA. kr.2 Fastpris Forutsetninger for avtale om regulering av arbeidslønninger og materialer se bestemmelser i Bok-0. Byggherren ønsker oppgitt fastpristillegg, der entreprenøren påtar seg risiko for svingninger i lønninger, priser og sosiale utgifter mm. fra tilbudsdato til ferdigstillelse iht. framdriftsplan for en fast pris. Fastpris - inkl. mva. kr =======================.3 Materialer Tilbyder oppgir en faktor hvor alle tillegg til netto selvkost på materialer er inkludert. Entreprenøren kan fakturere netto selvkost med faktor pluss mva. % = ======================= Signatur (initialer) Side 3 av 6

5 Bergen kommune, Bergen kommunale bygg Prosjekt: Sandgotna skule svømmeanlegg Entreprise By-01 Svardokumenter.4 Underentreprenører m.v. Navn på entreprenører innenfor de respektive fag skal oppgis nedenfor: Byggherren forbeholder seg retten til å godkjenne alle underentreprenører. Tilbyder skal utarbeide og legge ved en foreløpig organisasjonsplan som beskriver tilbyderens organisasjon under oppdraget, med CV på nøkkelpersoner som tilbyderen vil benytte i prosjektet..5 Entrepriseform Hovedentreprise.6 Sikkerhetsstillelse Selvskyldnergaranti i byggetiden og reklamasjonstid blir stilt gjennom:.7 Godkjennelse av tilbudsgrunnlaget Undertegnede entreprenør kunngjør at tilbudet er gitt i samsvar med tilbudsinnbydelsen og tilbudsgrunnlaget, og at tilbudet er gitt på grunnlag av kontraktsbestemmelsene, som krever oppfylling av krav til godkjenning og lignende slik det går fram av lover og forskrifter..8 Firma: Daglig leder: Adresse: Tlf: Fax: E-post: Sted. Dato: Tilbyders underskrift Signatur (initialer) Side 4 av 6

6 Bergen kommune, Bergen kommunale bygg Prosjekt: Sandgotna skule svømmeanlegg Entreprise By-01 Svardokumenter Dato: TILBUDSSKJEMA 3.1. I samsvar med tilbudsdokumentene og de opplysninger som er gitt i medfølgende tilbudsinnbydelse, tilbyr undertegnede seg å utføre de komplette arbeider og ytelser til de priser som er oppført nedenfor: BY-01 Bygningsmessige arbeider 01 Grunn- og betongarbeider kr 02 Murarbeider kr 03 Tømrerarbeider kr 04 Maler- og gulvlegger kr Sum Bygningsarbeider (overføres til sammendrag) kr 3.4. Entreprenøren skal for eventuelle endringsarbeider oppgi timelønn for følgende timer som avregnes: Tømrer 200t x kr kr Lærling 100t x kr kr Sum avregningspost endringsarbeider eks mva. kr... (beløpet overføres til sammendrag) Tilbyder skal utarbeide og legge ved en foreløpig organisasjonsplan som beskriver tilbyderens organisasjon under oppdraget, med CV på nøkkelpersoner som tilbyderen vil benytte i prosjektet. Signatur (initialer) Side 5 av 6

7 Bergen kommune, Bergen kommunale bygg Prosjekt: Sandgotna skule svømmeanlegg Entreprise By-01 Svardokumenter Konkurransens betingelser SETT ETT KRYSS: Tilbudet er gitt med basis i oppdragsgivers konkurransegrunnlag m/vedlegg, uten avvik, forbehold eller endringer fra vår side. Tilbudet er gitt med basis i oppdragsgivers konkurransegrunnlag m/vedlegg, men med avvik eller endringer fra vår side. Disse fremgår i sin helhet i tilbudsbrevet i eget avsnitt med overskriften Avvik/forbehold/endringer. Taushetsbelagte opplysninger SETT ETT KRYSS: Tilbudet inneholder opplysninger som tilbyderen anser som taushetsbelagte (jfr. konkurransegrunnlaget, pkt. 2.7), og disse er spesifiserte i tilbudsbrevet under overskrift Taushetsbelagte opplysninger. Tilbudet inneholder ikke noen opplysninger som tilbyderen anser som taushetsbelagte (jfr. konkurransegrunnlaget, pkt. 2.7) Underskrift STED DATO UNDERSKRIFT /STEMPEL NAVN MED BLOKKBOKSTAVER Signatur (initialer) Side 6 av 6

8 01 Grunn- og betong, stålarbeider og riving Sandgotna.ga1

9 Prosjekt: Sandgotna Svømmehall Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 11 Rivearbeider Grunnarbeider Betongarbeider Stålarbeider I:\09053\Dok\Beskrivelse\rib\ _Sandgotna-RIB_Anbud.ga1

10 Prosjekt: Sandgotna Svømmehall Side 11-1 Kapittel: 11 Rivearbeider 11 Rivearbeider Beskrivelse Denne beskrivelsen baserer seg på NS Poster med koder i tilknytning til tekst viser til NS 3420 utg. 4 (200801). Innledende tekster i dette kapittel beskriver omfanget til den aktuelle del av arbeidet. Det gjøres spesielt oppmerksom på at denne innledende tekst kan omfatte krav og bestemmelser som er av betydning for kalkulasjon av postene og for korrekt utførelse. For utførelse av betongarbeidene vises det spesielt til følgende norsk standard: NS 3465 Utførelse av betongkonstruksjoner, utg. 1 sept Rivningsarbeider Det presiseres at det skal være selektiv riving og alt avfall skal kildesorteres. Generelt: Det forutsettes at entreprenørene har gjort seg kjent med de faktiske forhold på byggetomten på tilbudsbefaringen. Dersom rivearbeidene avdekker spesialavfall som ikke er medtatt i øvrige poster, skal dette varsles oppdragsgiver, og pris for håndtering og levering avtales spesielt. Enhetsprisene omfatter fjerning av bygningsdeler, installasjoner og installasjonsdeler, sikring av arbeidsstedet/området tilsvarende den sikring og ivaretakelse av støv og stoffer som gjøres ved sanering, fjerning,opprydding, forskriftsmessig emballering og merking, intern og ekstern transport, mellomlagring, samt beredskap mot spill og søl. Alle avgifter og gebyrer knyttet til transport og levering av avfallet skal inkluderes i postene om ikke annet er angitt. I:\09053\Dok\Beskrivelse\rib\ _Sandgotna-RIB_Anbud.ga1 Akkumulert Kapittel 11 Rivearbeider:

11 Prosjekt: Sandgotna Svømmehall Side 11-2 Kapittel: 11 Rivearbeider Riving utomhus Omfatter riving av: - Eksisterende trapp - Svanehals for lufting - Asfalt på uteplass 11.3 ZB SKJÆRING DEKKETYPE: ASFALTDEKKE METODE: SAGING TOTAL DYBDE: FRA 50 TIL 100 mm ASFALTSKJÆRING Lokalisering: Renskjæring av asfalt ved overgang mellom ny og gammel asfalt. Eksisterende asfalt som skal beholdes finskjæres slik at overgang mot nytt asfaltert areal blir jevn. Som angitt på tegning 003. Mengder avregnes. Nei Samlet lengde m 20,00 I:\09053\Dok\Beskrivelse\rib\ _Sandgotna-RIB_Anbud.ga1 Akkumulert Kapittel 11 Rivearbeider:

12 Prosjekt: Sandgotna Svømmehall Side 11-3 Kapittel: 11 Rivearbeider 11.4 FD A GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER OMFANG: INKLUDERT OPPLEGGING UTFØRELSE: UAVSTIVET GRAVESKRÅNING: 1:1 AVGRAVING AV ASFALT Lokalisering: Som vist på tegning 003. Fremside av bygg i 1.etg. Formål: Avgraving av asfalt på områder som skal justeres og heves. Grunnforhold: Det antas at asfalten er lagt med tykkelse ca. 5-10cm. Under asfalten er det antatt å ligge en avrettende grusmasse. Post inkluderer opplasting og transport, samt levering til godkjent deponi. Mengder avregnes mot dokumenter innlevert mengde c) Utførelse Det forutsettes oppsamling av asfalt før transport til godkjent deponi. Post inkluderer sortering mellom asfalt og øvrige avgravde masser. Asfalt skal leveres som farlig avfall, mens øvrige masser skal leveres som normalt til godkjent deponi. x) Mengderegler Post mengdes som tonn asfalt Prosjektert vekt tonn 15,00 I:\09053\Dok\Beskrivelse\rib\ _Sandgotna-RIB_Anbud.ga1 Akkumulert Kapittel 11 Rivearbeider:

13 Prosjekt: Sandgotna Svømmehall Side 11-4 Kapittel: 11 Rivearbeider 11.5 CD A RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL BYGNINGSDEL: UTVENDIGE TRAPPER Lokalisering: Utvendig trapp ved inngangsparti Tilgjengelighet: 1.etg Materialer: Armert betong Byggeår: ca Dimensjon: som angitt på tegning 03 Konstruksjon/bæring: Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Sluttilstand for gjenværende deler: Komplett riving av eksisterende trapp. Inkludert finskjæring mot tilstøtende murer. Trapp skal rives og leveres godkjent deponi. Inkludert fotskraperiser. Betongen skilles fra armeringen og leveres som seperate fraksjoner. Antall stk CD RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL BYGNINGSDEL: Andre bygningsdeler - må spesifiseres Lokalisering: Riving av svanehals. Kappes og plugges i nivå slik at den ligger under ny justert asfaltert gangvei. Tilgjengelighet: 1.etg ved inngang. Materialer: stål Byggeår: Dimensjon: Konstruksjon/bæring: Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Sluttilstand for gjenværende deler: Nei Antall stk 1 I:\09053\Dok\Beskrivelse\rib\ _Sandgotna-RIB_Anbud.ga1 Akkumulert Kapittel 11 Rivearbeider:

14 Prosjekt: Sandgotna Svømmehall Side 11-5 Kapittel: 11 Rivearbeider Riving 1.etg Omfatter riving av: - Ringmur i garasje der utvidelse for ventilasjonsrom kommer. - Utsparing i ringmur for dør til nytt syrerom - Utsparing i ringmur for dør til nytt ventilasjonsrom - Utsparing for ny rømningsdør i vegg i akse B ved gavlvegg (opsjon) 11.8 CD A RIVING - LENGDE BYGNINGSDEL: STØTTEMURER OG ANDRE MURER Lokalisering: Riving av eksisterende ringmur i akse 40. Tilgjengelighet: Overbygg i garasje rives som angitt i arkitektbeskrivelsen. Avdekket ringmur rives deretter komplett eller ned til min. 450mm under FG inne i inngangsparti (referansehøyde). Materialer: Armert konstruktiv betong Byggeår: Dimensjon: b=150mm, ukjent høyde (antatt ca. 0,8m) Konstruksjon/bæring: Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Sluttilstand for gjenværende deler: Armering skilles fra betongen. Leveres som seperate fraksjoner til godkjent deponi. c) Utførelse Inkludert nødvendig finskjæring mot kant som skal beholdes. Lengde m 4,90 I:\09053\Dok\Beskrivelse\rib\ _Sandgotna-RIB_Anbud.ga1 Akkumulert Kapittel 11 Rivearbeider:

15 Prosjekt: Sandgotna Svømmehall Side 11-6 Kapittel: 11 Rivearbeider 11.9 CD A RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL BYGNINGSDEL: STØTTEMURER OG ANDRE MURER Lokalisering: Riving/ etablering av utsparing for dør til syrerom og dør til ventilasjonsrom. Som angitt på snitt A-A, tegning 03. Tilgjengelighet: Ringmur akse A+2,5m i 1.etg Materialer: Konstruktiv betong Byggeår: Dimensjon: b=150mm Konstruksjon/bæring: Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Sluttilstand for gjenværende deler: Armering skilles fra betongen. Leveres som seperate fraksjoner til godkjent deponi. c) Utførelse Inkludert nødvendig finskjæring mot kanter som skal beholdes. Antall stk CD A RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL BYGNINGSDEL: BÆRENDE YTTERVEGGER OPSJON: Lokalisering: Riving/ etablering av utsparing for dør til basseng. Som angitt på snitt A-A, tegning 03. Tilgjengelighet: Yttervegg Materialer: Armert betong Byggeår: Dimensjon: antatt t=200mm, bxh=1310xca. 1700mm Konstruksjon/bæring: Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Sluttilstand for gjenværende deler: Post kan utgå til fordel for etablering av gangvei på bakside av gavlvegg i akse 50. Antall stk 1 I:\09053\Dok\Beskrivelse\rib\ _Sandgotna-RIB_Anbud.ga1 Akkumulert Kapittel 11 Rivearbeider:

16 Prosjekt: Sandgotna Svømmehall Side 11-7 Kapittel: 11 Rivearbeider Riving U.etg Omfatter riving av: - Gulv i dusj - rom Gulv i dusj - rom Riving av vegg - utsparing nr. 2 for VVS - Riving av vegg - utsparing nr. 3 for VVS - Riving av vegg - utsparing nr. 4 for VVS Det gjøres oppmerksom på at byggherren ikke har avklart omfanget av utførelsen. Alle underliggende poster skal avregnes. MENGDER OPSJON: - Badstu - riving for lokal flytting av sluk: 1,5m2 - Gulv i dusj - rom 003: 27,5m2 - Gulv i dusj - rom 007: 26,3m CD RIVING - AREAL BYGNINGSDEL: GULV PÅ GRUNN Lokalisering: Dusj, rom Tilgjengelighet: U.etg Materialer: Gulv på grunn - beskrevet ovenfra og ned. Antatt: fliser+100mm armert betong+50mm isolasjon+50mm betongavretting (uarmert) Byggeår: orginalt Dimensjon: Konstruksjon/bæring: Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: inkludert riving av sluker. Vegger skal ikke rives. Det må tas hensyn til fliser på vegg over sokkelnivå. Sluttilstand for gjenværende deler: Armering skilles fra betongen. Leveres som seperate fraksjoner til godkjent deponi. Nei Areal m 2 57,70 I:\09053\Dok\Beskrivelse\rib\ _Sandgotna-RIB_Anbud.ga1 Akkumulert Kapittel 11 Rivearbeider:

17 Prosjekt: Sandgotna Svømmehall Side 11-8 Kapittel: 11 Rivearbeider CD RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL BYGNINGSDEL: BÆRENDE INNERVEGGER Lokalisering: Riving for etablering av utsparing i innervegg akse 30. Som vist på tegning 04 - utsparing nr. 2. Tilgjengelighet: I U.etg Materialer: Armert betong Byggeår: Orginalt Dimensjon: antatt t= 200, bxh= 1900x500mm Konstruksjon/bæring: Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Utsparing skal forsterkes som angitt på tegning 04. Denne post må inkludere komplett nødvendig midlertidig oppstøtting av overliggende etasjeskiller. Sluttilstand for gjenværende deler: Som angitt på tegning 04 og i beskrivelse under stålkapittel. Nei Antall stk CD RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL BYGNINGSDEL: BÆRENDE INNERVEGGER Lokalisering: Riving for etablering av utsparing i innervegg akse 30. Som vist på tegning 04 - utsparing nr. 3. Tilgjengelighet: I U.etg Materialer: Armert betong Byggeår: Orginalt Dimensjon: antatt t= 200, bxh= 2150x1000mm Konstruksjon/bæring: Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Utsparing skal forsterkes som angitt på tegning 04. Denne post må inkludere komplett nødvendig midlertidig oppstøtting av overliggende etasjeskiller. Sluttilstand for gjenværende deler: Som angitt på tegning 04 og i beskrivelse under stålkapittel. Nei Antall stk 1 I:\09053\Dok\Beskrivelse\rib\ _Sandgotna-RIB_Anbud.ga1 Akkumulert Kapittel 11 Rivearbeider:

18 Prosjekt: Sandgotna Svømmehall Side 11-9 Kapittel: 11 Rivearbeider CD RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL BYGNINGSDEL: BÆRENDE INNERVEGGER Lokalisering: Riving for etablering av utsparing i innervegg akse 30. Som vist på tegning 04 - utsparing nr. 4. Tilgjengelighet: I U.etg Materialer: Armert betong Byggeår: Orginalt Dimensjon: antatt t= 200, bxh= 900x1000mm Konstruksjon/bæring: Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Sluttilstand for gjenværende deler: Nei Antall stk CD RIVING - AREAL BYGNINGSDEL: VVS-INSTALLASJONER, GENERELT Lokalisering: Dusj, rom Tilgjengelighet: UK gulv og innstøpte sluker Materialer: Riving av sluker og bunnledninger som angitt på VVS-tegninger. Byggeår: Dimensjon: Konstruksjon/bæring: Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Sluttilstand for gjenværende deler: Nei Areal m 2 57,70 I:\09053\Dok\Beskrivelse\rib\ _Sandgotna-RIB_Anbud.ga1 Akkumulert Kapittel 11 Rivearbeider:

19 Prosjekt: Sandgotna Svømmehall Side Kapittel: 11 Rivearbeider Utsparing for VVS Alle poster avregnes. Se tegninger og beskrivelse RIV Alle poster i det underliggende avsnitt omfatter uttak av utsparing i eksisterende betong. Det skal medtas gjenstøping av utsparing etter at rør og installasjoner er montert. For basseng og utjevningstank må utsparinger gjenstøpes med ekspanderende mørtel av hensyn til tetthetskrav CH1.10 HULLTAKING MATERIALE: BETONG METODE: VALGFRI Lokalisering: I sidedekke basseng Type konstruksjon/bygningsdel: Betong Dimensjon hull: 2 stk Ø stk Ø150 Tykkelse: Antatt 300mm Nei Antall hulltakinger stk CH1.10 HULLTAKING MATERIALE: BETONG METODE: VALGFRI Lokalisering: I dekke dusj Type konstruksjon/bygningsdel: Betong Dimensjon hull: 1 stk Ø stk Ø400 Tykkelse: Antatt 250mm Nei Antall hulltakinger stk CH1.10 HULLTAKING MATERIALE: BETONG METODE: VALGFRI Lokalisering: Tilførsel i bassengvegger Type konstruksjon/bygningsdel: Betong Dimensjon hull: 12 stk Ø stk Ø150 Tykkelse: Antatt 300mm Nei Antall hulltakinger stk 14 I:\09053\Dok\Beskrivelse\rib\ _Sandgotna-RIB_Anbud.ga1 Akkumulert Kapittel 11 Rivearbeider:

20 Prosjekt: Sandgotna Svømmehall Side Kapittel: 11 Rivearbeider CH1.10 HULLTAKING MATERIALE: BETONG METODE: VALGFRI Lokalisering: Avløp overløpsrenne i basseng Type konstruksjon/bygningsdel: Betong Dimensjon hull: 10 stk Ø150 Tykkelse: Antatt 350mm Nei Antall hulltakinger stk CH1.10 HULLTAKING MATERIALE: BETONG METODE: VALGFRI Lokalisering: Utjevningstank Type konstruksjon/bygningsdel: Betong Dimensjon hull: - 3 stk Ø200-3 stk Ø150-2 stk Ø100-4 stk Ø50 Tykkelse: Antatt 250mm Nei Antall hulltakinger stk CH1.10 HULLTAKING MATERIALE: BETONG METODE: VALGFRI Lokalisering: Vegger og dekker generelt Type konstruksjon/bygningsdel: Betong Dimensjon hull: - 6 stk Ø50-8 stk Ø stk Ø150-8 stk Ø200 Tykkelse: Antatt 200mm Nei Antall hulltakinger stk 32 I:\09053\Dok\Beskrivelse\rib\ _Sandgotna-RIB_Anbud.ga1 Akkumulert Kapittel 11 Rivearbeider:

21 Prosjekt: Sandgotna Svømmehall Side Kapittel: 11 Rivearbeider CH2.1 SLISSING MATERIALE: BETONG Lokalisering: Sliss i gulv i teknisk rom i u-etg Type konstruksjon/bygningsdel: Betong Dimensjon/tverrsnitt:200x200mm Formål: Nei Lengde sliss m 4, CH2.1 SLISSING MATERIALE: BETONG Lokalisering: Sliss i gulv i teknisk rom i u-etg Type konstruksjon/bygningsdel: Betong Dimensjon/tverrsnitt:100x100mm Formål: Nei Lengde sliss m 5,00 I:\09053\Dok\Beskrivelse\rib\ _Sandgotna-RIB_Anbud.ga1 Akkumulert Kapittel 11 Rivearbeider:

22 Prosjekt: Sandgotna Svømmehall Side Kapittel: 11 Rivearbeider Avfallsplan UTFYLLING AV AVFALLSPLAN - SLUTTRAPPORT Sluttrapport for avfall ved bygging av nytt tilbygg. Ihht: Avfallsforskriften kapittel 15 om byggavfall. Entreprenøren skal levere sluttrapport til kommunen. Rapporten skal beskrive hvordan byggavfall som har oppstått i forbindelse med nybygget har blitt disponert. Dokumentasjon på leverte mengder avfall til gjenvinnig eller lovlig avfallsanlegg skal vedlegges. Gjelder alle arbeider Komplett RS I:\09053\Dok\Beskrivelse\rib\ _Sandgotna-RIB_Anbud.ga1 Sum Kapittel 11 Rivearbeider:

23 Prosjekt: Sandgotna Svømmehall Side 12-1 Kapittel: 12 Grunnarbeider 12 Grunnarbeider Beskrivelse Denne beskrivelsen baserer seg på NS Poster med koder i tilknytning til tekst viser til NS 3420 utg. 4 (200801). Innledende tekster i dette kapittel beskriver omfanget til den aktuelle del av arbeidet. Det gjøres spesielt oppmerksom på at denne innledende tekst kan omfatte krav og bestemmelser som er av betydning for kalkulasjon av postene og for korrekt utførelse. For utførelse av betongarbeidene vises det spesielt til følgende norsk standard: NS 3465 Utførelse av betongkonstruksjoner, utg. 1 sept I:\09053\Dok\Beskrivelse\rib\ _Sandgotna-RIB_Anbud.ga1 Akkumulert Kapittel 12 Grunnarbeider:

24 Prosjekt: Sandgotna Svømmehall Side 12-2 Kapittel: 12 Grunnarbeider Utraving for gangvei bak gavl i akse 50: OPSJON: Omfatter alle poster vedrørende gangvei. Fylling mot utsideside av gavlvegg i akse 50 skal senkes slik at det kan etableres gangvei. Avgravd og avrettet del av gangvei gruses til slutt med med 50mm 0-16mm FD A GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER OMFANG: INKLUDERT OPPLASTING UTFØRELSE: UAVSTIVET GRAVESKRÅNING: Annen graveskråning - må spesifiseres VEKKGRAVING AV MASSER FOR NY GANGVEI BAK GAVLVEGG I AKSE 50 Lokalisering: Eksisterende fyllmasse mot betongvegg i gavl akse 50 Formål: Masse graves ned til min.0,2m under FG inne i basseng. Gangvei etableres i bredde min. 1,2m Grunnforhold: Stedlige tilbakefylte masser Post inkluderer komplett vekkjøring av massene til godkjent deponi. Post avregnes mot dokumentasjon på avgravde mengder. c) Utførelse Avgravd skråning mot fjell i bakkant tilpasses. Prosjektert fast volum m 3 40, FF1.2244A AVRETTING UTEN TILFØRING AV MASSER OVERFLATE: UTGRAVD FLATE TILLATT HØYDEAVVIK: ± 20 mm TILLATT PLANHETSAVVIK: ± 20 mm AVRETTING AV AVGRAVD TERRENG FOR NY GANGVEI Lokalisering: Utgravd gangvei langs gavlvegg i akse 50. Masser i underlaget: Stedlige avgravde masser. c) Utførelse Post Inkluderer normal komprimering av avgravd flate. Areal m 2 25,00 I:\09053\Dok\Beskrivelse\rib\ _Sandgotna-RIB_Anbud.ga1 Akkumulert Kapittel 12 Grunnarbeider:

25 Prosjekt: Sandgotna Svømmehall Side 12-3 Kapittel: 12 Grunnarbeider 12.4 FS UTLEGGING I FYLLING TYPE MASSE/SORTERING: 8/16 LEVERING: EKSTERNE MASSER KOMPRIMERING: LETT KOMPRIMERING KONTROLL AV KOMPRIMERING: NORMAL KONTROLL GRUSING AV OVERFLATE NY GANGVEI Lokalisering: Utgravd gangvei langs gavlvegg i akse 50. Underlag: Avrettet stedlig avgravd masse Kote/nivå: ca. -200mm OK ferdig gulv inne. (referansehøyde) Tykkelse: 50mm (tilpasses) Krav til lagvis utlegging: Nei Prosjektert anbrakt volum m 3 1,50 I:\09053\Dok\Beskrivelse\rib\ _Sandgotna-RIB_Anbud.ga1 Akkumulert Kapittel 12 Grunnarbeider:

26 Prosjekt: Sandgotna Svømmehall Side 12-4 Kapittel: 12 Grunnarbeider Asfaltering Areal hvor asfalt er revet må høydejusteres før forkiling og reasfaltering. Berørte kummer justeres i høyden og tilpasses mot tilstøtende justert areal. Frem til akse 40 skal eksisterende terreng heves. Lavbrekk blir ca. -25cm ved ringmur i akse 35. Omfang som vist på tegning 03. Alle poster vedrørende avgraving avregnes FD A GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER OMFANG: INKLUDERT OPPLASTING UTFØRELSE: UAVSTIVET GRAVESKRÅNING: Annen graveskråning - må spesifiseres GRAVING PÅ FRAMSIDE AV BYGG MELLOM CA AKSE 40 OG 55 FOR Å SENKE EKSISTERENDE TERRENG Lokalisering: Framside av bygg mellom akse 40 og 55, i området der ventilasjonsbygg skal utvides, og ny rømningsvei ved hjørne, skal etableres Formål: Masse graves ned til min.0,1m under UK ny asfalt. Se tegning 03. Grunnforhold: Stedlige tilbakefylte masser Post inkluderer nødvendig vegetasjonsresk/ rydding av trær i området. Post inkluderer også komplett vekkjøring av massene til godkjent deponi. Post avregnes mot dokumentasjon på avgravde mengder. c) Utførelse Avgravd skråning mot fjell i bakkant tilpasses. Prosjektert fast volum m 3 100,00 I:\09053\Dok\Beskrivelse\rib\ _Sandgotna-RIB_Anbud.ga1 Akkumulert Kapittel 12 Grunnarbeider:

27 Prosjekt: Sandgotna Svømmehall Side 12-5 Kapittel: 12 Grunnarbeider 12.7 HØYDEJUSTERING AV KUMMER Eksisterende kummer som ligger på areal hvor asfalt er revet, skal justeres i høyden slik at OK sammenfaller med OK ny asfalt. Dette omfatter justering av 3 kummer som vist på tegning Kum ca. ved trapp justeres ca. 5cm opp. - Kum ved ny dør til ventilasjonsrom justeres opp ca. 25cm. - Kum ved fjell/ terreng mellom akse 45 og 50 justeres ned, antatt ca. 20cm. Denne post omfatter komplett arbeid med all justering av angitte og berørte kummer på areal som vist på tegning 003. Komplett RS 12.8 FS KOMPRIMERING AV LØSMASSER KRAV TIL KOMPRIMERING: NORMAL KOMPRIMERING KONTROLL AV KOMPRIMERING: NORMAL KONTROLL KOMPRIMERING AV AVGRAVD FLATE FØR HØYDEJUSTERING OG UTLEGGING AV NY ASFALT. Lokalisering: Areal hvor eksisterende asfalt er revet. Som vist på tegning 03. Type masser: Avgravde stedlige masser Kote: Ihht høyder som angitt på tegning 03. Nei Areal m 2 75,00 I:\09053\Dok\Beskrivelse\rib\ _Sandgotna-RIB_Anbud.ga1 Akkumulert Kapittel 12 Grunnarbeider:

28 Prosjekt: Sandgotna Svømmehall Side 12-6 Kapittel: 12 Grunnarbeider 12.9 FF A AVRETTING MED TILFØRING AV MASSER TYPE MASSER/SORTERING: Annen sortering - må spesifiseres UNDERLAG: UTGRAVD FLATE TILLATT HØYDEAVVIK: ± 15 mm TILLATT PLANHETSAVVIK: ± 15 mm JUSTERING AV HØYDE PÅ AREAL SOM SKAL REASFALTERES Lokalisering: Areal som skal asfalteres. Denne post omfatter høydejustering og forkiling med Fk 0-32mm før utlegging av ny asfalt. Masser i underlaget: Stedlige masser Midlere tykkelse: Det forutsettes ca. 25cm oppfylling Post inkluderer justering av fall mot eksisterende terreng og nødvendig normal komprimering. Post avregnes. b) Materialer: Forkiling med Fk 0-32mm Areal m 2 75, JH VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE FORMÅL: Annet formål - må spesifiseres ASFALTTYPE : Agb NOMINELL STEINSTØRRELSE : 11 LAG : SLITELAG BELASTNING: Annen belastning - må spesifiseres TYKKELSE 40 mm NY ASFALT Lokalisering: Areal som vist på tegning 03 skal reasfalteres etter at ny trapp og mur er etablert. Bindemiddel: Steinkvalitet: Nei Areal m 2 75,00 I:\09053\Dok\Beskrivelse\rib\ _Sandgotna-RIB_Anbud.ga1 Akkumulert Kapittel 12 Grunnarbeider:

29 Prosjekt: Sandgotna Svømmehall Side 12-7 Kapittel: 12 Grunnarbeider Kantstein og plen - Eablering av murkant i betong - Utlegging av rullestein/ elvestein i eksisterende bed - Utlegging av matjord i nytt bed - Planering og tilsåing av plen KD2.31A PROFILSTØPT KANT AV BETONG PLASSTØPT BETONGKANT Lokalisering: Etablering av kant langs plen som vist på tegning 01. Fundament/underlag: Kant settes på asfalten. Metode: Plasstøpes Mengder avregnes b) Materialer: Betongkvalitet: B30 M60, Armering B500NC c) Utførelse: Betongkant armeres med 2 stk ø8 fordelt sentrisk i tverrsnitt. Høyde 16cm. Bredde bunn 13cm. Hjørner avfases. Lengde m 10, KD1.6 Andre utendørs belegg Utlegging av naturstein av type "rullestein" i størrelse 30-40cm. Stein legges i bed mellom akse 15 og frem til ny trapp. Nedre avgrensing ca. akse A. Stein legges rundt eksisterende kummer. Komplett utlagt areal m 2 15,00 I:\09053\Dok\Beskrivelse\rib\ _Sandgotna-RIB_Anbud.ga1 Akkumulert Kapittel 12 Grunnarbeider:

30 Prosjekt: Sandgotna Svømmehall Side 12-8 Kapittel: 12 Grunnarbeider FS A TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER MOT KONSTRUKSJON - VOLUM TYPE UTLEGGING: VEKSTJORD TYPE MASSER/SORTERING: Annen sortering - må spesifiseres LEVERING: EKSTERNE MASSER KONTROLL AV KOMPRIMERING: NORMAL KONTROLL MATJORD I BED Lokalisering: I nytt bed ved gavl i utvidet ventilasjonsrom. I tillegg kan det forventes behov for noe supplering av jord i øvrige eksisterende bed. Type konstruksjon: Underlag: Nivå/kote: Toleranse: Post avregnes. Prosjektert anbrakt volum m 3 12, KB4.131A SÅDD GRASPLEN Lokalisering: Plan i forlengelse av nytt utvidet ventilasjonsrom. Frøblanding: Frømengde per areal: Godkjenningskriterier: Dokumentasjon: Komplett avretting og tilsåing av plen. Areal m 2 25,00 I:\09053\Dok\Beskrivelse\rib\ _Sandgotna-RIB_Anbud.ga1 Akkumulert Kapittel 12 Grunnarbeider:

31 Prosjekt: Sandgotna Svømmehall Side 12-9 Kapittel: 12 Grunnarbeider Ny ringmur og gulv på grunn, utvidelse av ventilasjonsrom. - Avgraving - Forkiling før utstøping av fundament og gulv på grunn. - Tilbakefylling mot ferdig mur - Tilbakefylling under forkiling, gulv på grunn FD A GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER OMFANG: INKLUDERT OPPLASTING UTFØRELSE: VALGFRI GRAVESKRÅNING: VALGFRI AVGRAVING FOR NY RINGMUR OG GULV PÅ GRUNN I UTVIDET VENTILASJONSROM Lokalisering: Utvidelse av ventilasjonsrom, ringmur akse A+2,5m, og akse 40+3,9m. Avgraving gjøres til nivå som vist på tegning 01. Formål: Avgraving for etablering av ringmurfundament og gulv på grunn i utvidet del. Grunnforhold: Stedlig masse, antatt drenerende, bæredyktig. Post inkluderer avretting av avgravd areal uten tilføring av masser. Prosjektert fast volum m 3 15, FS KOMPRIMERING AV LØSMASSER KRAV TIL KOMPRIMERING: NORMAL KOMPRIMERING KONTROLL AV KOMPRIMERING: NORMAL KONTROLL KOMPRIMERING AV AVGRAVD FLATE FØR UTLEGGING AV FORKILING. Lokalisering: Utvidelse av ventilasjonsrom, ringmur akse A+2,5m, og akse 40+3,9m. Type masser: Avgravde stedlige masser av uviss kvalitet. Det skal antas bæredyktige masser. Kote: Ihht høyder som angitt på tegning 01. Nei Areal m 2 22,00 I:\09053\Dok\Beskrivelse\rib\ _Sandgotna-RIB_Anbud.ga1 Akkumulert Kapittel 12 Grunnarbeider:

32 Prosjekt: Sandgotna Svømmehall Side Kapittel: 12 Grunnarbeider FF A AVRETTING MED TILFØRING AV MASSER TYPE MASSER/SORTERING: Annen sortering - må spesifiseres UNDERLAG: UTGRAVD FLATE TILLATT HØYDEAVVIK: ± 20 mm TILLATT PLANHETSAVVIK: ± 20 mm FORKILING AV BUNN UNDER RINGMUR OG UNDER NYTT GULV PÅ GRUNN I UTVIDET VENTILASJOSROM Lokalisering: - UK ny ringmur - UK gulv på grunn. Masser i underlaget: - Ringmur: Forkiling på avgravde stedlige masser. - Gulv på grunn: Forkiling av tilbakefylt masse. Stedlig masse, antatt drenerende, bæredyktig. Midlere tykkelse: 100mm c) Utførelse Avretting gjøres med Fk 0-32mm. Post inluderer nødvendig komprimering - Normal. Areal m 2 22, FS TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER MOT KONSTRUKSJON - VOLUM TYPE UTLEGGING: GJENFYLLING TYPE MASSER/SORTERING: 16/32 LEVERING: EKSTERNE MASSER KOMPRIMERING: NORMAL KOMPRIMERING KONTROLL AV KOMPRIMERING: NORMAL KONTROLL TILBAKEFYLLING MOT NY RINGMUR OG UK GULV PÅ GRUNN FØR UTLEGGING AV FORKILING Lokalisering: Utvidelse av ventilasjonsrom, ringmur akse A+2,5m, og akse 40+3,9m. Type konstruksjon: Underlag: Avgravd stedlig masse Nivå/kote: Ihht gravelinje som vist på tegning 01 Toleranse: Nei Prosjektert anbrakt volum m 3 4,00 I:\09053\Dok\Beskrivelse\rib\ _Sandgotna-RIB_Anbud.ga1 Akkumulert Kapittel 12 Grunnarbeider:

33 Prosjekt: Sandgotna Svømmehall Side Kapittel: 12 Grunnarbeider Avgraving for ny trapp med tilhørende mur Etter at trapp er revet må det avgraves for å støpe ut ny trapp med tilstøtende mur, som vist på tegning 03 - Avgraving for kantmur som går fra trapp på utside av gangvei. - Avgraving for ny trapp - Forkiling før utstøping av trapp og mur - Tilbakefylling mot ferdig kontruksjon FD A GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER OMFANG: INKLUDERT OPPLASTING UTFØRELSE: VALGFRI GRAVESKRÅNING: VALGFRI AVGRAVING FOR NY TRAPP OG TILHØRENDE MUR Lokalisering: Fremside av bygg, ved inngangsparti. Avgraving gjøres til nivå som vist på tegning 03. Formål: Avgraving for etablering av trapp og mur Grunnforhold: Stedlig masse, antatt drenerende, bæredyktig. Post inkluderer avretting av avgravd areal uten tilføring av masser. Prosjektert fast volum m 3 16, FS KOMPRIMERING AV LØSMASSER KRAV TIL KOMPRIMERING: NORMAL KOMPRIMERING KONTROLL AV KOMPRIMERING: NORMAL KONTROLL KOMPRIMERING AV AVGRAVD FLATE FØR UTLEGGING AV FORKILING. Lokalisering: Trapp og mur på fremside av bygg, ved inngangsparti. Type masser: Avgravde stedlige masser av uviss kvalitet. Det skal antas bæredyktige masser. Kote: Ihht høyder som angitt på tegning 03. Nei Areal m 2 18,00 I:\09053\Dok\Beskrivelse\rib\ _Sandgotna-RIB_Anbud.ga1 Akkumulert Kapittel 12 Grunnarbeider:

34 Prosjekt: Sandgotna Svømmehall Side Kapittel: 12 Grunnarbeider FF A AVRETTING MED TILFØRING AV MASSER TYPE MASSER/SORTERING: Annen sortering - må spesifiseres UNDERLAG: UTGRAVD FLATE TILLATT HØYDEAVVIK: ± 20 mm TILLATT PLANHETSAVVIK: ± 20 mm FORKILIING AV AVGRAVD STEDLIG MASSE I BUNN UNDER TRAPP OG TILHØRENDE MUR Lokalisering: Forkiling på avgravd, avrettet (uten tilførte masser) og komprimert horisontalt areal i bunn ny ringmur. Masser i underlaget: Stedlig masse, antatt drenerende, bæredyktig. Midlere tykkelse: 100mm c) Utførelse Avretting gjøres med Fk 0-32mm. Post inluderer nødvendig komprimering - Normal. Areal m 2 18, FS TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER MOT KONSTRUKSJON - VOLUM TYPE UTLEGGING: GJENFYLLING TYPE MASSER/SORTERING: 16/32 LEVERING: EKSTERNE MASSER KOMPRIMERING: NORMAL KOMPRIMERING KONTROLL AV KOMPRIMERING: NORMAL KONTROLL TILBAKEFYLLING MOT NY RINGMUR FØR UTLEGGING AV FORKILING UK ASFALT ELLER JORD I PLEN Lokalisering: Trapp og mur på fremside av bygg, ved inngangsparti. Type konstruksjon: Mur, utside og innside Underlag: Avgravd stedlig masse Nivå/kote: Ihht gravelinje Toleranse: Nei Prosjektert anbrakt volum m 3 12,00 I:\09053\Dok\Beskrivelse\rib\ _Sandgotna-RIB_Anbud.ga1 Akkumulert Kapittel 12 Grunnarbeider:

35 Prosjekt: Sandgotna Svømmehall Side Kapittel: 12 Grunnarbeider Ny grube inne i nytt ventilasjonsrom I eksisterende garasje er det tatt ut utsparing i vegg, akse B, mellom akse 35 og 40. Vegger og gulv i grube til denne utsparingen skal etableres. Tegning 01 viser høyder og mål. Utgraving er utført. Underliggende poster omfatter grunnarbeidene: - Komprimering og forkiling før utstøping av fundament og vegger - Tilbakefylling mot ferdig mur FS KOMPRIMERING AV LØSMASSER KRAV TIL KOMPRIMERING: NORMAL KOMPRIMERING KONTROLL AV KOMPRIMERING: NORMAL KONTROLL KOMPRIMERING AV AVGRAVD FLATE FØR UTLEGGING AV FORKILING UNDER GRUBE Lokalisering: Under vegger og gulv i grube inne i nytt ventilasjonsrom. Type masser: Avgravde stedlige masser av uviss kvalitet. Det skal antas bæredyktige masser. Kote: Ihht høyder som angitt på tegning 01. Nei Areal m 2 4,00 I:\09053\Dok\Beskrivelse\rib\ _Sandgotna-RIB_Anbud.ga1 Akkumulert Kapittel 12 Grunnarbeider:

36 Prosjekt: Sandgotna Svømmehall Side Kapittel: 12 Grunnarbeider FF A AVRETTING MED TILFØRING AV MASSER TYPE MASSER/SORTERING: Annen sortering - må spesifiseres UNDERLAG: UTGRAVD FLATE TILLATT HØYDEAVVIK: ± 20 mm TILLATT PLANHETSAVVIK: ± 20 mm FORKILIING AV AVGRAVD STEDLIG MASSE I BUNN UNDER GRUBE Lokalisering: Forkiling på avgravd, avrettet (uten tilførte masser) og komprimert horisontalt areal under vegger og gulv i grube inne i nytt ventilasjonsrom. Masser i underlaget: Stedlig masse, antatt drenerende, bæredyktig. Midlere tykkelse: 100mm c) Utførelse Avretting gjøres med Fk 0-32mm. Post inluderer nødvendig komprimering - Normal. Areal m 2 4, FS TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER MOT KONSTRUKSJON - VOLUM TYPE UTLEGGING: GJENFYLLING TYPE MASSER/SORTERING: 16/32 LEVERING: EKSTERNE MASSER KOMPRIMERING: NORMAL KOMPRIMERING KONTROLL AV KOMPRIMERING: NORMAL KONTROLL TILBAKEFYLLING MOT NY GRUBE Lokalisering: Mot vegger på grube, inne i nytt ventilasjonsrom. Type konstruksjon: Betong, utside grube. Underlag: Avgravd stedlig masse Nivå/kote: Ihht gravelinje Toleranse: Nei Prosjektert anbrakt volum m 3 6,00 I:\09053\Dok\Beskrivelse\rib\ _Sandgotna-RIB_Anbud.ga1 Akkumulert Kapittel 12 Grunnarbeider:

37 Prosjekt: Sandgotna Svømmehall Side Kapittel: 12 Grunnarbeider Gulv på grunn i u.etg Tegning 02 viser høyder og mål. Underliggende poster omfatter grunnarbeidene: - Komprimering og forkiling før utstøping av gulv på grunn. Alle poster avregnes da det er opsjon på utførelse av enkelte areal. Mengder i det underliggende i forhold til tegning 02 - Gulv i dusj - rom Gulv i dusj - rom 009 MENGDER OPSJON: - Badstu - lokal flytting av sluk: 1,5m2 - Gulv i dusj - rom 003: 27,5m2 - Gulv i dusj - rom 007: 26,3m FS8.2222A KOMPRIMERING AV LØSMASSER KRAV TIL KOMPRIMERING: NORMAL KOMPRIMERING KONTROLL AV KOMPRIMERING: NORMAL KONTROLL KOMPRIMERING AV AVGRAVD FLATE FØR UTLEGGING AV FORKILING. Lokalisering: Dusjer i U.etg. Type masser: Avgravde stedlige masser av uviss kvalitet. Det skal antas bæredyktige masser. Kote: Ihht høyder som angitt på tegning 02. Post avregnes i forhold til arbeid som er opsjon på. Areal m 2 57,70 I:\09053\Dok\Beskrivelse\rib\ _Sandgotna-RIB_Anbud.ga1 Akkumulert Kapittel 12 Grunnarbeider:

38 Prosjekt: Sandgotna Svømmehall Side Kapittel: 12 Grunnarbeider FF A AVRETTING MED TILFØRING AV MASSER TYPE MASSER/SORTERING: Annen sortering - må spesifiseres UNDERLAG: UTGRAVD FLATE TILLATT HØYDEAVVIK: ± 20 mm TILLATT PLANHETSAVVIK: ± 20 mm FORKILING AV BUNN UNDER RINGMUR OG UNDER NYTT GULV PÅ GRUNN I UTVIDET VENTILASJOSROM Lokalisering: Dusjer i U.etg. Masser i underlaget: Stedlig masse, antatt drenerende, bæredyktig. Midlere tykkelse: 100mm Post avregnes i forhold til arbeid som er opsjon på. c) Utførelse Avretting gjøres med Fk 0-32mm. Post inluderer nødvendig komprimering - Normal. Areal m 2 57,70 I:\09053\Dok\Beskrivelse\rib\ _Sandgotna-RIB_Anbud.ga1 Sum Kapittel 12 Grunnarbeider:

39 Prosjekt: Sandgotna Svømmehall Side 13-1 Kapittel: 13 Betongarbeider 13 Betongarbeider Beskrivelse Denne beskrivelsen baserer seg på NS Poster med koder i tilknytning til tekst viser til NS 3420 utg. 4 (200801). Innledende tekster i dette kapittel beskriver omfanget til den aktuelle del av arbeidet. Det gjøres spesielt oppmerksom på at denne innledende tekst kan omfatte krav og bestemmelser som er av betydning for kalkulasjon av postene og for korrekt utførelse. For utførelse av betongarbeidene vises det spesielt til følgende norsk standard: NS 3465 Utførelse av betongkonstruksjoner, utg. 1 sept Omfang betongarbeider: - Ny trapp, inkludert tilhørende murer - Ringmur for utvidelser ventilasjonsrom - Ny grube - Heving av sokler inne i eksisterende syrerom - Gulv på grunn ventilasjonsrom og syrerom - Gjennstøping av garasjeutsparing i ringmur - Gulv på grunn u.etg Generelt: For armering av betongkonstruksjoner gjelder følgene regler for sikring av overdekning: - innvendige konstruksjoner: nominell overdekning 25 mm tillatte avvik ± 10 mm minimumsoverdekning 15 mm monteringsstenger 15 ±5 mm - fundamenter og utvendige konstruksjoner: nominell overdekning 35 mm tillatte avvik ± 10 mm minimumsoverdekning 25 mm monteringsstenger 25 ±5 mm - mot grunnen: 50 mm I:\09053\Dok\Beskrivelse\rib\ _Sandgotna-RIB_Anbud.ga1 Akkumulert Kapittel 13 Betongarbeider:

40 Prosjekt: Sandgotna Svømmehall Side 13-2 Kapittel: 13 Betongarbeider Ny trapp og mur ved inngangsparti Etter at gammel trapp er revet skal det lages ny trapp med integrert fotskraperist og tilhørende murer. Betongmål for rister tilpasses aktuell ristramme. Grube er beskrevet med støpt bunn med avløp. Det vises til tegning 03 hvor ny trapp er tegnet i plan og snitt. All forskaling inkluderer avfasing med trakantlekte på alle synlige kanter LB1.401 FORSKALING AV VEGG FORSKALINGSOVERFLATE: VALGFRI FORSKALINGSTYPE: PLAN, VERTIKAL FORSKALING Lokalisering: Mur fra trapp mot eksisterende mur. Fra akse 25 og parallelt akse A i 7,35m lengde. Tykkelse vegg: 150mm Nei Areal forskaling m 2 13, LB1.604 FORSKALING AV TRAPP FORSKALINGSOVERFLATE: VALGFRI FORSKALINGSTYPE: SIDEVANGE, RETT LØP Lokalisering: Trapp inngangsparti. Omfatter komplett vange/ mur begge sider av trapp som vist på tegning 03. Nei Areal forskaling m 2 9, LB1.607 FORSKALING AV TRAPP FORSKALINGSOVERFLATE: VALGFRI FORSKALINGSTYPE: OPPTRINN Lokalisering: Trapp inngangsparti. Nei Areal forskaling m 2 2,00 I:\09053\Dok\Beskrivelse\rib\ _Sandgotna-RIB_Anbud.ga1 Akkumulert Kapittel 13 Betongarbeider:

41 Prosjekt: Sandgotna Svømmehall Side 13-3 Kapittel: 13 Betongarbeider 13.6 LC1.130A ARMERING MED KAMSTENGER KLASSE: B500NC Lokalisering: Armering av trapp og murer ved inngangsparti. Post avregnes mot bøyelister. Masse kg 600, LG PLASSTØPT NORMALBETONG KONSTRUKSJONSDEL: VEGG FASTHETSKLASSE: B30 BESTANDIGHETSKLASSE: M60 KONTROLLKRAV: KONTROLLKLASSE NORMAL KONTROLL KLORIDKLASSE: Cl 0,10 HERDETILTAK: HERDING VED UTLEGGING AV PLASTFOLIE Lokalisering: Mur fra trapp mot eksisterende mur. Fra akse 25 og parallelt akse A i 7,35m lengde. Nei Volum m 3 1, LG PLASSTØPT NORMALBETONG KONSTRUKSJONSDEL: TRAPP FASTHETSKLASSE: B30 BESTANDIGHETSKLASSE: M60 KONTROLLKRAV: KONTROLLKLASSE NORMAL KONTROLL KLORIDKLASSE: Cl 0,10 HERDETILTAK: HERDING VED UTLEGGING AV PLASTFOLIE Lokalisering: Trapp inngangsparti. Omfatter komplett vange/ mur begge sider av trapp som vist på tegning 03. Nei Volum m 3 2,50 I:\09053\Dok\Beskrivelse\rib\ _Sandgotna-RIB_Anbud.ga1 Akkumulert Kapittel 13 Betongarbeider:

42 Prosjekt: Sandgotna Svømmehall Side 13-4 Kapittel: 13 Betongarbeider 13.9 LG PLASSTØPT NORMALBETONG KONSTRUKSJONSDEL: GULV PÅ GRUNNEN FASTHETSKLASSE: B30 BESTANDIGHETSKLASSE: M60 KONTROLLKRAV: KONTROLLKLASSE NORMAL KONTROLL KLORIDKLASSE: Cl 0,10 HERDETILTAK: HERDING VED UTLEGGING AV PLASTFOLIE Lokalisering: Gjelder støpt bunn i ristfelt med fall mot sluk. 100 mm betong på pukk. Nei Volum m 3 0, LM1.28A LEVERING AV INNSTØPINGSGODS TYPE: RØR Lokalisering: Drenering i bunn ristfelt Typebetegnelse: Drensrør Dimensjon innstøpingsgods: Ø100 Overflatebehandling: Komplett levering og innstøping. Antall stk LG1.283 OVERFLATEBEARBEIDING KONSTRUKSJONSDEL: TRAPP BEARBEIDINGSMETODE: STÅLGLATTING Lokalisering: OK vanger trapp og OK mur Nei Areal m 2 4, LG1.282 OVERFLATEBEARBEIDING KONSTRUKSJONSDEL: TRAPP BEARBEIDINGSMETODE: BRETTSKURING Lokalisering: OK trinn og rapos, trapp. Nei Areal m 2 8,00 I:\09053\Dok\Beskrivelse\rib\ _Sandgotna-RIB_Anbud.ga1 Akkumulert Kapittel 13 Betongarbeider:

43 Prosjekt: Sandgotna Svømmehall Side 13-5 Kapittel: 13 Betongarbeider LG1.222 OVERFLATEBEARBEIDING KONSTRUKSJONSDEL: GULV PÅ GRUNNEN BEARBEIDINGSMETODE: BRETTSKURING Lokalisering: OK gulv på grunn under ristfelt. Nei Areal m 2 4, GITTERRIST - FOTSKRAPERIST Type: Elefantrist med maskevidde 9x30 mm eller tilsvarende. Dimensjon: 1+1 ristfelt med 4stk. rister à 1000x1000 mm. Varmforsinket utførelse. Leveres med ramme for innstøping på sider og nødvendig opplegg. Fotskraperistene skal leveres med børster. Sklisikker i begge retninger. Pris komplett levert og montert. Areal m 2 4,00 I:\09053\Dok\Beskrivelse\rib\ _Sandgotna-RIB_Anbud.ga1 Akkumulert Kapittel 13 Betongarbeider:

44 Prosjekt: Sandgotna Svømmehall Side 13-6 Kapittel: 13 Betongarbeider Ny ringmur for utvidelser ventilasjonsrom Eksisterende garasje skal rives og ringmur utvides for å bygge nytt ventilasjonsrom. Underliggende poster omfatter etablering av ny ringmur LB1.101A FORSKALING AV FUNDAMENT FORSKALINGSOVERFLATE: VALGFRI FORSKALINGSTYPE: VERTIKAL Lokalisering: Ringmur for ventilasjonsrom Inkludert horisontalt langsgående sprang i mur på innside. Areal forskaling m 2 10, LM1.353A INNSTØPING AV GODS TYPE: DYBLER METODE: BORING OG FASTGYSING Lokalisering: I skjøt mellom ny ringmur og eksisterende vegg Dimensjon innstøpingsgods: kamstål, svart ø12, lengde 400mm Innstøpingsmørtel: Ekspanderende mørtel Komplett inkludert levering og montering b) Materialer Kamstål B500NC c) Utførelse Innboring 100mm i eksisterende konstruksjon, 3 stk jern pr. skjøt jevnt fordelt, sentrisk i tverrsnitt. Antall stk LC1.130A ARMERING MED KAMSTENGER KLASSE: B500NC Lokalisering: Armering ringmur ventilasjonsrom Post avregnes mot bøyelister. Masse kg 150,00 I:\09053\Dok\Beskrivelse\rib\ _Sandgotna-RIB_Anbud.ga1 Akkumulert Kapittel 13 Betongarbeider:

45 Prosjekt: Sandgotna Svømmehall Side 13-7 Kapittel: 13 Betongarbeider LG PLASSTØPT NORMALBETONG KONSTRUKSJONSDEL: FUNDAMENT FASTHETSKLASSE: B30 BESTANDIGHETSKLASSE: M60 KONTROLLKRAV: KONTROLLKLASSE NORMAL KONTROLL KLORIDKLASSE: Cl 0,10 HERDETILTAK: HERDING VED UTLEGGING AV PLASTFOLIE Lokalisering: Ringmur for utvidelse av ventilasjonsrom Nei Volum m 3 1, LG1.213 OVERFLATEBEARBEIDING KONSTRUKSJONSDEL: FUNDAMENT BEARBEIDINGSMETODE: STÅLGLATTING Lokalisering: OK ringmur Nei Areal m 2 1,50 I:\09053\Dok\Beskrivelse\rib\ _Sandgotna-RIB_Anbud.ga1 Akkumulert Kapittel 13 Betongarbeider:

46 Prosjekt: Sandgotna Svømmehall Side 13-8 Kapittel: 13 Betongarbeider Heving av sokler inne i eksisterende syrerom Eksisterende sokler i rom for klor og saltsyre skal heves. bredde ca. 100mm og høydejustering blir ca. 100mm ytterligere opp LB2.1320A FORSKALING AV SOKKEL - LENGDE FORSKALINGSOVERFLATE: VALGFRI Lokalisering: Syrerom Dimensjon: ca: b=100, h=100 b) Materialer c) Utførelse Heving av eksisterende sokler. Forskaling tilpasses eksisterende bredde og høyde. OK Ferdig sokkel => 0-0,15m. d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler Lengde m 11, LC1.132A ARMERING MED KAMSTENGER KLASSE: B500NC DIAMETER: 10 mm Lokalisering: Sentrisk i hevet sokkel, horisontalt. Bøyes og tilpasses Avregnes mot bøyeliste Masse kg 30, LG PLASSTØPT NORMALBETONG KONSTRUKSJONSDEL: FUNDAMENT FASTHETSKLASSE: B30 BESTANDIGHETSKLASSE: M60 KONTROLLKRAV: KONTROLLKLASSE NORMAL KONTROLL KLORIDKLASSE: Cl 0,10 HERDETILTAK: VALGFRITT Lokalisering: Sokler Nei Volum m 3 0,20 I:\09053\Dok\Beskrivelse\rib\ _Sandgotna-RIB_Anbud.ga1 Akkumulert Kapittel 13 Betongarbeider:

47 Prosjekt: Sandgotna Svømmehall Side 13-9 Kapittel: 13 Betongarbeider LG1.293 OVERFLATEBEARBEIDING KONSTRUKSJONSDEL: Annen konstruksjonsdel - må spesifiseres BEARBEIDINGSMETODE: STÅLGLATTING Lokalisering: OK sokler Nei Areal m 2 1,20 I:\09053\Dok\Beskrivelse\rib\ _Sandgotna-RIB_Anbud.ga1 Akkumulert Kapittel 13 Betongarbeider:

48 Prosjekt: Sandgotna Svømmehall Side Kapittel: 13 Betongarbeider Ny grube inne i nytt ventilasjonsrom I eksisterende garasje er det tatt ut utsparing i vegg, akse B, mellom akse 35 og 40. Vegger og gulv i ny grube til denne utsparingen skal etableres. Tegning 01 viser høyder og mål. Utgraving er utført utenfor denne entreprise. Underliggende poster omfatter betongarbeidene LB1.400 FORSKALING AV VEGG FORSKALINGSOVERFLATE: VALGFRI FORSKALINGSTYPE: VALGFRI Lokalisering: Fundamentvegger i grube Tykkelse vegg: 200 Nei Areal forskaling m 2 11, LM1.353A INNSTØPING AV GODS TYPE: DYBLER METODE: BORING OG FASTGYSING Lokalisering: I skjøt mellom vegger grube og eksisterende vegger Dimensjon innstøpingsgods: kamstål, svart ø12, lengde 400mm Innstøpingsmørtel: Ekspanderende mørtel Komplett inkludert levering og montering b) Materialer Kamstål B500NC c) Utførelse Innboring 100mm i eksisterende konstruksjon, 4 stk jern pr. skjøt jevnt fordelt, sentrisk i tverrsnitt. Antall stk LC1.130A ARMERING MED KAMSTENGER KLASSE: B500NC Lokalisering: Armering grubevegger Post avregnes mot bøyelister. Masse kg 300,00 I:\09053\Dok\Beskrivelse\rib\ _Sandgotna-RIB_Anbud.ga1 Akkumulert Kapittel 13 Betongarbeider:

49 Prosjekt: Sandgotna Svømmehall Side Kapittel: 13 Betongarbeider LG PLASSTØPT NORMALBETONG KONSTRUKSJONSDEL: FUNDAMENT FASTHETSKLASSE: B30 BESTANDIGHETSKLASSE: M60 KONTROLLKRAV: KONTROLLKLASSE NORMAL KONTROLL KLORIDKLASSE: Cl 0,10 HERDETILTAK: HERDING VED UTLEGGING AV PLASTFOLIE Lokalisering: Grubevegger Nei Volum m 3 2, LG1.213 OVERFLATEBEARBEIDING KONSTRUKSJONSDEL: FUNDAMENT BEARBEIDINGSMETODE: STÅLGLATTING Lokalisering: OK grubevegg Nei Areal m 2 0, LG PLASSTØPT NORMALBETONG KONSTRUKSJONSDEL: GULV PÅ GRUNNEN FASTHETSKLASSE: B20 BESTANDIGHETSKLASSE: M90 KONTROLLKRAV: KONTROLLKLASSE NORMAL KONTROLL KLORIDKLASSE: Cl 0,10 HERDETILTAK: VALGFRITT Lokalisering: Gulv på grunn i grube Avretting av grunnen med 50 mm uarmert betong. Nei Volum m 3 0, LG1.222 OVERFLATEBEARBEIDING KONSTRUKSJONSDEL: GULV PÅ GRUNNEN BEARBEIDINGSMETODE: BRETTSKURING Lokalisering: OK gulv i grube Nei Areal m 2 3,30 I:\09053\Dok\Beskrivelse\rib\ _Sandgotna-RIB_Anbud.ga1 Akkumulert Kapittel 13 Betongarbeider:

50 Prosjekt: Sandgotna Svømmehall Side Kapittel: 13 Betongarbeider Gulv på grunn 1.etg Ventilasjonsrom og syrerom I forbindelse med utvidelse av ventilasjonsrom skal det etableres nytt gulv på grunn. Der eksisterende betongavretting ligger skal det bygges opp med isolajson før nytt gulv støpes. I areal for utvidet bygg, samt rundt allerede utgravd grube (i annen entreprise) skal nytt gulv bygges "komplett" opp over avrettet forkiling LG PLASSTØPT NORMALBETONG KONSTRUKSJONSDEL: GULV PÅ GRUNNEN FASTHETSKLASSE: B20 BESTANDIGHETSKLASSE: M90 KONTROLLKRAV: KONTROLLKLASSE NORMAL KONTROLL KLORIDKLASSE: Cl 0,10 HERDETILTAK: VALGFRITT Lokalisering: Avretting av grunnen med 50 mm uarmert betong. Post omfatter areal som ikke er dekket av eksisterende betongavretting. (nytt gulv+rundt ny grube). Nei Volum m 3 1, LG1.222 OVERFLATEBEARBEIDING KONSTRUKSJONSDEL: GULV PÅ GRUNNEN BEARBEIDINGSMETODE: BRETTSKURING Lokalisering: OK betongavretting Nei Areal m 2 30, SB ISOLERING AV GULV MED CELLEMATERIALER ISOLASJONSMATERIALE: EPS MONTASJE: I GULV PÅ GRUNNEN TYKKELSE: 20 mm Lokalisering: På innside av ringmur. Krav til fysiske egenskaper: Dimensjonerende belastning: Nei Isolert areal m 2 4,50 I:\09053\Dok\Beskrivelse\rib\ _Sandgotna-RIB_Anbud.ga1 Akkumulert Kapittel 13 Betongarbeider:

51 Prosjekt: Sandgotna Svømmehall Side Kapittel: 13 Betongarbeider SF TETTING MED ELASTISK FUGEMASSE MATERIALE: VALGFRITT ISOLASJON: Annen isolasjon - må spesifiseres FUGEAVDEKNING: Annen fugeavdekning - må spesifiseres Lokalisering: I topp isolasjon langs ringmur i ytterkant av plasstøpt dekke på grunn. Fugebredde: 20mm Etterbehandling: Nei Lengde tettet fuge m 44, SB A ISOLERING AV GULV MED CELLEMATERIALER ISOLASJONSMATERIALE: EPS MONTASJE: I GULV PÅ GRUNNEN TYKKELSE: 150 mm Lokalisering: Ventilasjonsrom og syrerom som vist på tegning 01. Legges på eksisterende og ny betongavretting. Krav til fysiske egenskaper: Dimensjonerende belastning: b) Materialer: Det benyttes Sundolitt S80 eller tilsvarende. c) Utførelse Legges som mm som vist på tegning 01. Isolert areal m 2 51,50 I:\09053\Dok\Beskrivelse\rib\ _Sandgotna-RIB_Anbud.ga1 Akkumulert Kapittel 13 Betongarbeider:

SVARDOKUMENT Riving av Nesttun idrettsplass Odins vei 39

SVARDOKUMENT Riving av Nesttun idrettsplass Odins vei 39 Vedlegg I.1 BERGEN KOMMUNE, ETAT FOR BYGG OG EIENDOM SVARDOKUMENT Riving av Nesttun idrettsplass Odins vei 39 Signatur (initialer) Side 1 av 5 Prosjekt: Svardokument Nesttun idrettsplass riving av klubbhus

Detaljer

Bårehus SVARDOKUMENTER

Bårehus SVARDOKUMENTER Vedlegg 04 Øystese kyrkje: Bårehus Bårehus m/ driftsavdeling og toaletter Øystese kyrkje Hardangerfjordvegen 631, 5610 ØYSTESE GNR. 44, BNR. 276 SVARDOKUMENTER Rivingsarbeider Nybygg Utomhusarbeider TOTALENTREPRISE

Detaljer

RIB-01. Gangbro Brandaneset. Askøy 01.02.2012

RIB-01. Gangbro Brandaneset. Askøy 01.02.2012 RIB-01 Gangbro Brandaneset Askøy Prosjekt: Brandaneset Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 00 Generell del... 1 1 Anbudssammendrag... 2 2 Teknisk beskrivelse... 3 3 Arbeidsomfang entreprise... 4 4 Tegningsliste...

Detaljer

Dimensjon Rådgivning AS Prosjekt: 1098 Skulebekken bro over bekk Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

Dimensjon Rådgivning AS Prosjekt: 1098 Skulebekken bro over bekk Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Prosjekt: 1098 Skulebekken bro over bekk Side 01-1 Nivå 1: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift 01.1 AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum Lokalisering: kulvert bygging og riving Nei 01.2 AV2.1

Detaljer

Prosjektråd Innlandet AS Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE / Ny ungdomsklubb, personalavd. og kulturavd. Side 18-1

Prosjektråd Innlandet AS Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE / Ny ungdomsklubb, personalavd. og kulturavd. Side 18-1 Prosjektråd Innlandet AS.6.6 Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE /, personalavd. og kulturavd. Side 8- Kapittel: 8 Bygningsmessige hjelpearbeider for VVS 8 Bygningsmessige hjelpearbeider for VVS 8. Arbeider

Detaljer

Bilag til dokument nr : A B - CC Entreprise: 03 Grunnarbeider Dato : Bilag: Kapittel: - Side: 03-1

Bilag til dokument nr : A B - CC Entreprise: 03 Grunnarbeider Dato : Bilag: Kapittel: - Side: 03-1 Entreprise: 03 Grunnarbeider Dato : 14.12.2012 Bilag: Kapittel: - Side: 03-1 03 GRUNNARBEIDER GENERELT Byggegropa vil utføres med åpne skjæringer i eksisterende underbygging i dagens kjøreareal. Det er

Detaljer

01 Rigg og drift Rigg og drift av byggeplass. Teknisk beskrivelse.

01 Rigg og drift Rigg og drift av byggeplass. Teknisk beskrivelse. Prosjekt: 922015 Klargjøring av tomt 144/37, Husnes Side: 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift 01.1 Rigg og drift av byggeplass Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg.

Detaljer

14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse. Kap.: 03 Graving, sprenging Side 03-1

14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse. Kap.: 03 Graving, sprenging Side 03-1 03 Graving, sprenging Redigering av beskrivelsen Postnummerstrukturen er aa.bbb.ccc, der - aa er kapittelnummer iht. NS3450:2006 Tillegg A, - ccc er løpenummer, 3 siffer. Unntak: generelle bestemmelser

Detaljer

Norconsult AS 06.07.2013 Prosjekt: Returpunkt 12 for flyavfall. Arkitekt og bygningstekniske arbeider

Norconsult AS 06.07.2013 Prosjekt: Returpunkt 12 for flyavfall. Arkitekt og bygningstekniske arbeider Side AVF-5 Område:AVF AVFALLSBEHANDLING Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon 05 05.20 05.20.1 BETONGARBEIDER Bygning, generelt Generelle tekniske bestemmelser - Se kapittel 00 Generelle bestemmelser

Detaljer

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1 03 Graving, Sprengning 03.1 DETTE KAPITTEL - Grunnarbeider og fundamenter 03.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser 0.0: Konkurransegrunnlag (eget dokument) 1.0: Rigg og drift

Detaljer

A Økt toalettkapasitet pir øst. Kap.: 03 Graving, Sprengning Side 03-1

A Økt toalettkapasitet pir øst. Kap.: 03 Graving, Sprengning Side 03-1 Økt toalettkapasitet pir øst OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014 Kap.: 03 Graving, Sprengning Side 03-1 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 03 Graving, Sprengning ORIENTERING

Detaljer

Prosjekt: Setermoen Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Setermoen Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 00 Orientering 00.1 Orientering I Setermoen leir skal asfalterte områder A-D rehabiliteres. Dette gjøres ved at asfalt innenfor skjærte områder fjernes, området avrettes og tilføres beskrevne mengder knustgrus

Detaljer

Prosjekt: Setermoen Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Setermoen Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 00 Orientering 00.1 På Setermoen leir skal asfalterte områder A-D rehabiliteres. Dette gjøres ved at asfalt innenfor skjærte områder fjernes, området avrettes og tilføres beskrevne mengder knustgrus og

Detaljer

BERGEN KOMMUNALE BYGG SVARDOKUMENTER. Ytre Arna skole HEIS I UTVENDIG SJAKT K600 Personheis

BERGEN KOMMUNALE BYGG SVARDOKUMENTER. Ytre Arna skole HEIS I UTVENDIG SJAKT K600 Personheis BERGEN KOMMUNALE BYGG SVARDOKUMENTER Ytre Arna skole HEIS I UTVENDIG SJAKT 2011 K600 Personheis Prosjekt: Svardokumenter Ytre Arna skole. Heis i utvendig sjakt 2011. K600 Personheis. Denne og etterfølgende

Detaljer

SVARDOKUMENT. Sætreparken oppgradering. Anskaffelse for bygging. Bergen kommune, Grønn Etat NS 8405 / NS

SVARDOKUMENT. Sætreparken oppgradering. Anskaffelse for bygging. Bergen kommune, Grønn Etat NS 8405 / NS Svardokument NOR 033-2016 vedlegg 4 SVARDOKUMENT Anskaffelse for bygging av Sætreparken oppgradering NS 8405 / NS 8406 11.12.15 Svardokument Bergen kommune, Grønn Etat Denne og etterfølgende sider returneres

Detaljer

Prosjekt: NARDO SKOLE - NYTT BALLFELT Side I-1

Prosjekt: NARDO SKOLE - NYTT BALLFELT Side I-1 22.03.2014 Prosjekt: NARDO SKOLE - NYTT BALLFELT Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 7 UTOMHUS... 7-1 70 RIGG OG DRIFT... 7-1 71 TERRENGBEHANDLING... 7-2 76 VEI- OG PLASSARBEIDER... 7-4 77 PARK OG HAGE... 7-5

Detaljer

BERGEN KOMMUNALE BYGG SVARDOKUMENT TOTALENTREPRISE. Midlertidige undervisningspaviljonger for Nattland skole. Ved Nye Sædalsveien Bergen

BERGEN KOMMUNALE BYGG SVARDOKUMENT TOTALENTREPRISE. Midlertidige undervisningspaviljonger for Nattland skole. Ved Nye Sædalsveien Bergen BERGEN KOMMUNALE BYGG SVARDOKUMENT TOTALENTREPRISE Midlertidige undervisningspaviljonger for Nattland skole Ved Nye Sædalsveien 190 5099 Bergen er Denne og etterfølgende sider returneres i utfylt stand

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn.

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn. Kap.: 00.03 Grunnarbeider Side 8 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00.03 Grunnarbeider 00.03.20 Bygning, generelt 00.03.20.1 GRUNNFORHOLD Utgravingen vil være i grusmasser

Detaljer

Prosjekt: Skjold Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Skjold Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 00 Orientering 00.1 På Skjold leir skal asfalterte områder A-D rehabiliteres. Dette gjøres ved at asfalt innenfor skjærte områder fjernes, området avrettes og tilføres beskrevne mengder knustgrus og re-asfalteres.

Detaljer

For alle arbeider i denne beskrivelse gjelder de samme anbuds- og kontraktsbestemmelser som for øvrige betongarbeider

For alle arbeider i denne beskrivelse gjelder de samme anbuds- og kontraktsbestemmelser som for øvrige betongarbeider Prosjekt: Tilbygg - Kleppetunet, grunnarbeid for VVS Side 26-1 26 Bygningsmessige hjelpearbeider VVS 26.1 Grunnarbeid VVS 26.1.1 Generelt Denne beskrivelse er utarbeidet av Multiconsult og omfatter bygningsmessige

Detaljer

Prosjekt: Oppgave 1. Løsningsforslag Side: 02-1 Kapittel: 02 BYGNING Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Prosjekt: Oppgave 1. Løsningsforslag Side: 02-1 Kapittel: 02 BYGNING Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum 06.10.011 Prosjekt: Oppgave 1. Løsningsforslag Side: 0-1 Kapittel: 0 BYGNING 0 BYGNING 0.03 Betongarbeider Arbeidet omfatter: - 1 Fundamenter - 3 Yttervegger - 4 Innervegger - 5 Dekker 0.03.1 Grunn og

Detaljer

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS 09a.45.1 NB2.2393332A (2013) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 5 MPa Eksponering:

Detaljer

Norconsult AS Prosjekt: Beskrivelse, Oppgradering p-plass Buer Side 01-1

Norconsult AS Prosjekt: Beskrivelse, Oppgradering p-plass Buer Side 01-1 Prosjekt: 5123261-Beskrivelse, Oppgradering p-plass Buer Side 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg. 4 med veiledning. Kodene

Detaljer

Prosjekt: _Næve_ Side 1

Prosjekt: _Næve_ Side 1 Prosjekt: 535709_Næve_201201 Side 1 Kapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 (201301). Prosjekt: 535709_Næve_201201 Side 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift

Detaljer

Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.23 Yttervegger 09.23.12 Leca Ringmur med EPS (gulvisolasjon) 09.23.12.1 NV1.11333923A SANDWICHVEGG MURPRODUKT: LETTKLINKER-BLOKK TRYKKFASTHET: 4 MPa

Detaljer

Sweco Norge AS Prosjekt: B1 Harstad Narvik lufthavn Evenes Anleggsarbeider II Side 00-1

Sweco Norge AS Prosjekt: B1 Harstad Narvik lufthavn Evenes Anleggsarbeider II Side 00-1 Sweco Norge AS Prosjekt: B1 Harstad Narvik lufthavn Evenes Anleggsarbeider II Side 00-1 Kapittel: 00 GENERELT ENDRING: RIA-01 Konsekvens av endring: Supplering av tilbudsgrunnlag Årsak til endring: Tillegg

Detaljer

Kap.: 05 Betongarbeid Side 13 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 05 Betongarbeid Side 13 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav OSLO LUFTHAVN AS 16.01.2014 Kap.: 05 Betongarbeid Side 13 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 05 Betongarbeid Orientering Kapitlet omfatter arbeider forbundet med betongarbeider,

Detaljer

09 Murerarbeid. 09.44 Leca Ringmur 35 cm med LWA

09 Murerarbeid. 09.44 Leca Ringmur 35 cm med LWA Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.44 Leca Ringmur 35 cm med LWA 09.44.1 NB2.2393332A MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 5 MPa Eksponering: Eksponeringsklasse

Detaljer

Norconsult AS Prosjekt: Returpunkt 12 for flyavfall. Arkitekt og bygningstekniske arbeider

Norconsult AS Prosjekt: Returpunkt 12 for flyavfall. Arkitekt og bygningstekniske arbeider Side AVF-1 Område:AVF AVFALLSBEHANDLING Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon AVF 03 03.20 03.20.1 AVFALLSBEHANDLING GRUNNARBEIDER Bygning, generelt Generelle tekniske bestemmelser - Se kapittel 00 Generelle

Detaljer

15.06.2006 Prosjekt: Fygle Skole Side 1.01-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

15.06.2006 Prosjekt: Fygle Skole Side 1.01-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 1 GRUNNARBEIDER GENERELT For beskrivelsen gjelder generelt gjelder NS 3420- F, 3.2 utg., mars 2003. Arbeidene i dette kapitlet omfatter utgraving, samt tilfylling under bygg med tilhørende arbeider som

Detaljer

Kap.: 05 Betongarbeider Side 8 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 05 Betongarbeider Side 8 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Kap.: 05 Betongarbeider Side 8 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 05 Betongarbeider Redigering av beskrivelsen Postnummersystemet er KK.BBB.LL, der - KK er kapittelnummer

Detaljer

Eidsvoll kommune RÅHOLT UNGDOMSSKOLE

Eidsvoll kommune RÅHOLT UNGDOMSSKOLE Eidsvoll kommune RÅHOLT UNGDOMSSKOLE Kapt. 2 Bygningsmessige beskrivelse Del 2ii Nytt tilbygg Kristin Jarmund Arkitekter AS Kap. 2ii Nytt tilbygg: GENERELLE BESTEMMELSER Ferdig bygning skal tilfredsstille

Detaljer

DBC AS Prosjekt: Elvefaret kulvert Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

DBC AS Prosjekt: Elvefaret kulvert Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Elvefaret kulvert Side 01-1 Kapittel: 01 Grunnarbeid 01 Grunnarbeid 01.21 Grunn og fundamenter 01.21.1 GENERELT Alle poster i dette kapittelet er regulerbare. 01.21.14 FD1.13113 GRAVING TIL GENERELLE

Detaljer

01 ALT.1 MURÅPNING MED GLASS Riving for klargjøring av tomt

01 ALT.1 MURÅPNING MED GLASS Riving for klargjøring av tomt Prosjekt: Mo i RANA 2017-02 Side: 01-1 Område: 01 ALT.1 MURÅPNING MED GLASS 01 ALT.1 MURÅPNING MED GLASS 01.02 Riving for klargjøring av tomt 01.02.1 CH1.13A HULLTAKING Antall hulltakinger... Materiale:

Detaljer

09 Murerarbeid Leca Ringmur med EPS (gulvisolasjon)

09 Murerarbeid Leca Ringmur med EPS (gulvisolasjon) Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.15 Leca Ringmur med EPS (gulvisolasjon) 09.15.1 NB2.2333332A MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 4 MPa Eksponering:

Detaljer

Sweco Norge AS 12.11.2014 Prosjekt: Våla GS Bru - Grunnarbeider og Landkar A0 FELLESKOSTNADER... A-1

Sweco Norge AS 12.11.2014 Prosjekt: Våla GS Bru - Grunnarbeider og Landkar A0 FELLESKOSTNADER... A-1 Side EI-1 INNHOLDSFORTEGNELSE A Felles... A-1 A0 FELLESKOSTNADER... A-1 B Grunnarbeider og Underbygning... B-1 A2 Ikke bru-/kaiarbeider i forbindelse med bruer... B-1 B0 GRUNNEN... B-3 C0 UNDERBYGNING...

Detaljer

05 Betong. Prosjektnummer 344013003 Prosjektnavn GE20 Lillestrøm hensetting Prosjektfil GE20 Lillestrøm hensetting Beskrivelse

05 Betong. Prosjektnummer 344013003 Prosjektnavn GE20 Lillestrøm hensetting Prosjektfil GE20 Lillestrøm hensetting Beskrivelse 25(555) 05 Betong 02.05.23.1.1 under terreng (grubevegger) Tykkelse vegg: 250 mm 42,3 m2 02.05.23.1.2 under terreng (grubevegger) Tykkelse vegg: 450 mm 19 m2 02.05.23.1.3 under terreng (grubevegger) Tykkelse

Detaljer

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS Prosjekt: SAINT-GOBAIN BYGGEVARER-TEKSTER, NS 3420:2016 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS 09a.45.1 NB2.2393332A (2016) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets

Detaljer

Sum denne side: Sum Kapittel 01 Rigg og drift: S:\MBU\GRØNN ETAT PROSJEKTER\PROSJEKTER\BARNAS BYROM\Bærekraftig Landås\Bygging av veien\02 Prosj

Sum denne side: Sum Kapittel 01 Rigg og drift: S:\MBU\GRØNN ETAT PROSJEKTER\PROSJEKTER\BARNAS BYROM\Bærekraftig Landås\Bygging av veien\02 Prosj Prosjekt: Bærekraftig liv på Landås - Beskrivelse Side 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift 01.1 AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum Lokalisering: RS 01.2 AV2.1 DRIFT AV EGET KONTRAKTARBEID

Detaljer

SVARDOKUMENT Leie av paviljong til Varden skole. Totalentreprenør

SVARDOKUMENT Leie av paviljong til Varden skole. Totalentreprenør BERGEN KOMMUNE Etat for eiendom SVARDOKUMENT Leie av paviljong til Varden skole. Vardeveien 71 Gnr 22 Bnr 167 NS 8407 Revidert 26.06.12 Svardokumenter Dato:27.6.2012 Svardokumenter Denne og etterfølgende

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Totalentreprise Ny barnehage i Fluberg

Konkurransegrunnlag. Totalentreprise Ny barnehage i Fluberg Søndre Land Kommune Konkurransegrunnlag Nr: 214166 Totalentreprise Ny barnehage i Fluberg Vedlegg D - Prisskjema Side 1 av 6 1 Innhold 1 Innhold 1 2 TILBUDSSKJEMA 3 3 KOSTNADSOVERSIKT 4 3.1 Generelt 4

Detaljer

TIENBRÅTEN BARNEHAGE TILBUDSKONKURRANSE- TOTALENTREPRISE SVARDOKUMENT

TIENBRÅTEN BARNEHAGE TILBUDSKONKURRANSE- TOTALENTREPRISE SVARDOKUMENT TIENBRÅTEN BARNEHAGE TILBUDSKONKURRANSE- TOTALENTREPRISE SVARDOKUMENT Denne og etterfølgende sider returneres i utfylt stand til oppdragsgiver. Det påføres initialer på hver side av person som har fullmakt

Detaljer

OMBYGGING GAMMELSKOLEN GRUNNARBEIDER, BETONGARBEIDER, STÅLARBEIDER PREFAB. ELEMENTER NYSKOLEN

OMBYGGING GAMMELSKOLEN GRUNNARBEIDER, BETONGARBEIDER, STÅLARBEIDER PREFAB. ELEMENTER NYSKOLEN 13.09.011 Prosjekt: 1044 SULITJELMA K0-1 HOVED Side: 00-1 Kapittel: 00 ALMINNELIG DEL Postnr 00 ALMINNELIG DEL Tekst SULITJELMA SKOLE, FAUSKE KOMMUNE. K01- RIB-ARBEIDER OMBYGGING GAMMELSKOLEN GRUNNARBEIDER,

Detaljer

Kap.: 00.03 Grunnarbeider Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 00.03 Grunnarbeider Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Kap.: 00.03 Grunnarbeider Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00 00.03 Grunnarbeider 00.03.20 Bygning, generelt 00.03.20.1 GRUNNFORHOLD Utgravingen vil være

Detaljer

Prosjekt: Molo Grense Jakobselv, skadereparasjon Side 1-1

Prosjekt: Molo Grense Jakobselv, skadereparasjon Side 1-1 Prosjekt: Molo Grense Jakobselv, skadereparasjon Side 1-1 Delprosjekt: 1 RIGG, DRIFT og FELLESYTELSER Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon 1 RIGG, DRIFT og FELLESYTELSER RIGG, DRIFT og NEDRIGGING GENERELT

Detaljer

Bok 1 Teknisk beskrivelse

Bok 1 Teknisk beskrivelse Bok 1 Teknisk beskrivelse 422908-4 Fosslibekken - sikringstiltak 18.10.2016 Rev 26.10.2016 Detaljbeskrivelse etter NS 3420 INNHOLDSFORTEGNELSE Prosjekt: SikringstiltakFosslia-beskrivelse Side 00-1 Kapittel:

Detaljer

02.05.2011 Prosjekt: Kvam Herad - NNB Nordheimsund nye barneskole - Nybygg og ombygging Side I-1 03 GRAVING, SPRENGNING... 03-1

02.05.2011 Prosjekt: Kvam Herad - NNB Nordheimsund nye barneskole - Nybygg og ombygging Side I-1 03 GRAVING, SPRENGNING... 03-1 .ga1 Prosjekt: Kvam Herad - NNB Nordheimsund nye barneskole - Nybygg og ombygging Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 03 GRAVING, SPRENGNING... 03-1 21 Grunn og fundamenter... 03-2 211 Klargjøring av tomt...

Detaljer

Firmanavn: Org. nr:... Postadresse:...Tlf:... Daglig leder:... Kontaktperson:. Tlf: E-post:...

Firmanavn: Org. nr:... Postadresse:...Tlf:... Daglig leder:... Kontaktperson:. Tlf: E-post:... Tilbudsbrev 1 Tilbyder Firmanavn: Org. nr:....... Postadresse:...Tlf:........ Daglig leder:... Kontaktperson:. Tlf: E-post:... 2 Mengdefortegnelse Nr. Post Mengde Enhetspris Sum 1 Rigg, drift, nedrigging,

Detaljer

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster)

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster) Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 9 10.1 GENERELT For tilbudets priser, krav til materialer og utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, samt postenes tekstkoding, gjelder

Detaljer

Prosjekt: Snillfjord_2veg Side 1-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Snillfjord_2veg Side 1-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 1 Rigg og drift 1.1 Kapittel 1 gjelder etablering, drift og avvikling for alle arbeider beskrevet i de andre kapitlene. 1.2 AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Lokalisering: Anleggsområdet Prosjekt:

Detaljer

FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP. K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark)

FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP. K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark) FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark) - Tilbudskjema - Rigg og Drift Prosjekteringsgruppe PGL/ARK - Espen Aursand Arkitektkontor AS LARK - Rambøll

Detaljer

Vedlegg 1 - Prisskjema 1 med sammendrag

Vedlegg 1 - Prisskjema 1 med sammendrag Vedlegg 1 - Prisskjema 1 med sammendrag 1 Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er krevd i konkurransegrunnlaget. Unnlatelse av

Detaljer

Prosjekt: LENDEN SKOLE OG RESURSSENTER Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum

Prosjekt: LENDEN SKOLE OG RESURSSENTER Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum 18 BYGNINGSMESSIGE HJELPEARBEIDER 181 Bygn.m.arb. for graveentreprenør 181.1 GRØFTER Generelt. For fremføring av kabler, skal det medregnes graving evt. spregning av grøfter med dybde ca 70 cm og bredde

Detaljer

Kap.: 00.05 Betongarbeider Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 00.05 Betongarbeider Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Kap.: 00.05 Betongarbeider Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00 00.05 Betongarbeider ORIENTERING Dette kapitlet omfatter betongarbeidene knyttet til etablering

Detaljer

Selskapsform: Foretaksnr.: Gateadresse: Postadresse: E-postadresse: Kontaktperson for tilbudet: Prosjektleder: Anleggsleder:

Selskapsform: Foretaksnr.: Gateadresse: Postadresse: E-postadresse: Kontaktperson for tilbudet: Prosjektleder: Anleggsleder: Side 1 av 6 TILBUDSSKJEMA BYGNINGSARBEIDER Opplysninger om tilbyder Navn: Selskapsform: Foretaksnr.: Gateadresse: Postadresse: Telefon: Telefaks: E-postadresse: Kontaktperson for tilbudet: Prosjektleder:

Detaljer

Krav og ytelsesspesifikasjon byggningsmessigearbeider

Krav og ytelsesspesifikasjon byggningsmessigearbeider Rambøll AS Prestebakke skole Krav og ytelsesspesifikasjon byggningsmessigearbeider 2012-03-13 INNHOLD: 20 BYGGNINGSMESSIGEARBEIDER ORIENTERING... 4 21 GRUNN- OG FUNDAMENTER... 4 22 BÆRESYSTEM... 5 25 DEKKER...

Detaljer

Prosjekt: LENDEN SKOLE OG RESURSSENTER Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum

Prosjekt: LENDEN SKOLE OG RESURSSENTER Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum 18 BYGNINGSMESSIGE HJELPEARBEIDER 181 Bygn.m.arb. for graveentreprenør 181.1 GRØFTER Generelt. For fremføring av kabler, skal det medregnes graving evt. spregning av grøfter med dybde ca 70 cm og bredde

Detaljer

Post Kode \ Tekst Enh Mengde Pris Sum. Gammel Heis Heisdør og vegg rives for tilpasning til ny dør. stk 4

Post Kode \ Tekst Enh Mengde Pris Sum. Gammel Heis Heisdør og vegg rives for tilpasning til ny dør. stk 4 Rivingsarbeider Gammel Heis Heisdør og vegg rives for tilpasning til ny dør. stk 4 Ny heis Van den Graf generator, dekker og vegger må fjernes. Nødvendig stemplingsarbeider inkluderes i enhetsprisene.

Detaljer

TILBUDSSKJEMA OG PRISGRUNNLAG GENERELT

TILBUDSSKJEMA OG PRISGRUNNLAG GENERELT Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 00-1 Kapittel: 00 TILBUDSSKJEMA OG PRISGRUNNLAG GENERELT Postnr Tekst 00 TILBUDSSKJEMA OG PRISGRUNNLAG GENERELT 00.1 TILBUDSKJEMA FOR DETTE DOKUMENT Hit overføres sum tilbud

Detaljer

Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201101).

Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201101). Prosjekt: 529686_Klæbu-Ståggåvegen_201101 Side 1 Kapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201101). Prosjekt: 529686_Klæbu-Ståggåvegen_201101 Side 01-1 Kapittel:

Detaljer

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum. Prosjektert areal m 2 50

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum. Prosjektert areal m 2 50 Prosjekt: Vannledning Fossen - Bakken Side 01-1 01.11.04.10 FS2.21276132A UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL Prosjektert areal m 2 50 Type lag: Drenslag Type masse/sortering: Grus Levering: Eksterne

Detaljer

Kunstgressbane Giske grunn_betong. 00 Generell del Side Generell del

Kunstgressbane Giske grunn_betong. 00 Generell del Side Generell del Kunstgressbane Giske grunn_betong 00 Generell del Side 00-1 00 Generell del Det skal bygges en kunstgressbane ved eksisterende grusbane/parkeringsareal mellom Giske barneskole og Giske barnehage. Det er

Detaljer

RISSA OMSORGSBOLIGER HELSETUNET TILBUDSGRUNNLAG GENERALENTREPRISE. mai 2014. Prosjektutvikling Midt-Norge as - 3de arkitektur & design as

RISSA OMSORGSBOLIGER HELSETUNET TILBUDSGRUNNLAG GENERALENTREPRISE. mai 2014. Prosjektutvikling Midt-Norge as - 3de arkitektur & design as RISSA OMSORGSBOLIGER HELSETUNET TILBUDSGRUNNLAG GENERALENTREPRISE mai 2014 Prosjektutvikling Midt-Norge as - 3de arkitektur & design as Prosjekt: Omsorgsbolig Helsetunet Side 00-1 00 Innholdsfortegnelse

Detaljer

09f.41 Våtrom med Leca Lettvegg 118 mm

09f.41 Våtrom med Leca Lettvegg 118 mm Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09f - 1 09f Våtrom 09f.41 Våtrom med Leca Lettvegg 118 mm 09f.41.1 LG1.1211223 (2013) PLASSTØPT NORMALBETONG Volum... Konstruksjonsdel: Gulv på grunnen Fasthetsklasse:

Detaljer

RG Rustand Gruppen AS Prosjekt: Fagerlund barnehage Side 03-1

RG Rustand Gruppen AS Prosjekt: Fagerlund barnehage Side 03-1 Prosjekt: Fagerlund barnehage Side 03-1 03 Grunnarbeider sprengning/alun GENERELT Det er ikke utført grunnundersøkelser. Poster i denne beskrivelsen medtas som grunnlag for avregning i tilfelle fjell eller

Detaljer

SNÅSA HELSESENTER-MEDISINSK BAD FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0:

SNÅSA HELSESENTER-MEDISINSK BAD FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0: Prosjekt: Bok 2.0 Felles tilbudskjema Side 1 Snåsa kommune SNÅSA HELSESENTER-MEDISINSK BAD FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0: Tilbudssjema, Rigg og Drift Prosjekteringsgruppe: PGL/ARK- Espen Aursand

Detaljer

Fundamenter Det er forutsatt at eksisterende, plasstøpte fundamenter i grunnen skal benyttes i sin helhet.

Fundamenter Det er forutsatt at eksisterende, plasstøpte fundamenter i grunnen skal benyttes i sin helhet. Trønder-plan as 0625 YSTERHAGAN BOFELLESKAP Rådg.ing. MRIF KONSTRUKSJONSTEKNISK BESKRIVELSE 7800 NAMSOS Tilbud 08.12.2009 KONSTRUKSJONSTEKNISK BESKRIVELSE. 20 GENERELT Dette kapitlet beskriver følgende

Detaljer

Prisskjema Vedlegg 2-4

Prisskjema Vedlegg 2-4 Feil! Ukjent Prisskjema Vedlegg 2-4 15/584 Konkurranse med forhandling for kjøp av: Totalentreprise for turn- og flerbrukshall på Kjenn Innhold 1 Generelt... 2 2 Tilbudsskjema... 2 3 Opsjoner... 3 4 Regningsarbeider...

Detaljer

Norconsult AS Prosjekt: Industriområde Kjøllefjord, grunnarbeider Side 00-1 B2 KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER

Norconsult AS Prosjekt: Industriområde Kjøllefjord, grunnarbeider Side 00-1 B2 KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER Prosjekt: Industriområde Kjøllefjord, grunnarbeider Side 00-1 B2 KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER Kapittel: kr 02 REGNINGSARBEIDER... 10 RIGG OG DRIFT... 20 GRUNNARBEIDER... --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Riving av internatbygg

Riving av internatbygg Riving av internatbygg Øksnevad Videregående Skole Rogaland Fylkeskommune 25.01.2011 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE 1 Rigg og drift Side 1-1 1 Rigg og drift 1.1 AB1 FOIKRING AV ANSVAR Nei 1.2 AB2 FOIKRING

Detaljer

09f.41 Våtrom med Leca Lettvegg 118 mm

09f.41 Våtrom med Leca Lettvegg 118 mm Prosjekt: SAINT-GOBAIN BYGGEVARER-TEKSTER, NS 3420:2016 Side: 09f - 1 09f Våtrom 09f.41 Våtrom med Leca Lettvegg 118 mm 09f.41.1 LG1.1211223 (2016) PLASSTØPT NORMALBETONG Volum... Konstruksjonsdel: Gulv

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema Entreprise Basis NS Høgskolen i Harstad,Kantine K203 Generalentreprise DL

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema Entreprise Basis NS Høgskolen i Harstad,Kantine K203 Generalentreprise DL TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og

Detaljer

Ibestad kommune. Renovering Ibestad svømmehall BETONGRENOVERING SVØMMEBASSENG

Ibestad kommune. Renovering Ibestad svømmehall BETONGRENOVERING SVØMMEBASSENG Ibestad kommune Renovering Ibestad svømmehall BETONGRENOVERING SVØMMEBASSENG Del III - Teknisk mengdebeskrivelse (NS3420-ver.2016) Betongrenovering svømmebasseng, luftsiden 25.11.2016 Prosjekt: Renovering

Detaljer

NTNU Ringve Botaniske Hage Nytt Veksthus. E20 Grunn og betong

NTNU Ringve Botaniske Hage Nytt Veksthus. E20 Grunn og betong 16.03.01 Prosjekt: NTNU Ringve Botaniske hage - Nytt Veksthus Side: 00-1 Fag: 00 Alminnelig Del Postnr 00 Alminnelig Del 00.00 FORSIDE Tekst NTNU Ringve Botaniske Hage Nytt Veksthus E0 Grunn og betong

Detaljer

Lenden Skole Rehabilitering Stavanger Kommune

Lenden Skole Rehabilitering Stavanger Kommune Lenden Skole Rehabilitering Stavanger Kommune 15.02.2013 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: Lenden skole Side 00-2 00 Generell del INNLEDNING TIL TEKNISK BESKRIVELSE For anbudets priser, krav til

Detaljer

Detaljutførelser det hersker tvil om forutsettes forelagt og avklart med byggherren i rimelig tid før selve utførelsen.

Detaljutførelser det hersker tvil om forutsettes forelagt og avklart med byggherren i rimelig tid før selve utførelsen. Kap. A Generelt Overordnede Krav Enhetsprisene skal omfatte følgende kostnader i den grad disse ikke er tatt med i poster for rigg og drift av byggeplassen: 1. Materialer og hjelpematerialer 2. Arbeidslønn

Detaljer

SNÅSA HELSESENTER FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0:

SNÅSA HELSESENTER FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0: Prosjekt: Bok 2.0 Felles tilbudskjema Side 1 Snåsa kommune SNÅSA HELSESENTER FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0: Tilbudssjema, Rigg og Drift Prosjekteringsgruppe: PGL/ARK- Espen Aursand Arkitektkontor

Detaljer

ADDENDUM 01 OMLEGGING TIL KUNSTGRESS PÅ FREDRIKSTAD STADION ANBUDSGRUNNLAG SEPTEMBER 2014

ADDENDUM 01 OMLEGGING TIL KUNSTGRESS PÅ FREDRIKSTAD STADION ANBUDSGRUNNLAG SEPTEMBER 2014 COWI AS ADDENDUM 01 OMLEGGING TIL KUNSTGRESS PÅ FREDRIKSTAD STADION ANBUDSGRUNNLAG SEPTEMBER 2014 ADDENDUM 01 - OMLEGGING TIL KUNSTGRESS PÅ FREDRIKSTAD STADION COWI AS 17.09.2014 Prosjekt: ADDENDUM 01

Detaljer

Prosjekt: Vestby kommune - VA-sanering Høgda Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum.

Prosjekt: Vestby kommune - VA-sanering Høgda Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum. 24.04.2014 Prosjekt: Vestby kommune - VA-sanering Høgda Side 02-1 02 Graving og sprenging av grøfter 02.02.7 FD2.11210 GRAVING AV GRØFT - LENGDE OMFANG: INKLUDERT OPPLASTING UTFØRELSE: UAVSTIVET GRAVESKRÅNING:

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1.

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider,

Detaljer

Hjellnes Consult AS Prosjekt: Rigg og forberedende arbeider - Ørland Side 76-1

Hjellnes Consult AS Prosjekt: Rigg og forberedende arbeider - Ørland Side 76-1 Prosjekt: 500233 Rigg og forberedende arbeider - Ørland Side 76-1 76 Veier og plasser 76.01 Tekniske bestemmelser 76.01.1 76 VEIER OG PLASSER Generelt Dette kapitlet omfatter alle arbeider, materialer

Detaljer

Prosjekt: EKEBERG SKOLE - VARMEPUMPEANLEGG Side 2-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: EKEBERG SKOLE - VARMEPUMPEANLEGG Side 2-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: EKEBERG SKOLE - VARMEPUMPEANLEGG Side 2-1 2 GRUNNARBEIDER VVS Denne beskrivelsen er basert på ny NS 3420 hvor annet ikke er oppgitt. Kodene ved de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser

Detaljer

25 Bygningsm. arb. for VVS

25 Bygningsm. arb. for VVS 226(555) 25 Bygningsm. arb. for VVS 01.25.1 Hulltaking og slissing i bygningsdeler RIV vil ikke utarbeide egne utsparingstegninger og boretegninger for VVS entreprenørens rørføringer gjennom betongvegger

Detaljer

3. Prisskjema med sammendrag

3. Prisskjema med sammendrag -Bøler Skole- klimaskjerm og auditorie. 3. Prisskjema med sammendrag 3.1 Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er krevd i konkurransegrunnlaget.

Detaljer

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: 10913 Hasvik kommune - Breivikbotn havn Side 72-1 72 KONSTRUKSJONER Stålarbeider Bestemmelsene i NS 3420, 3. utgave og NS 3472 gjelder som generelle krav for stålarbeidene. Generelle bestemmelser:

Detaljer

Norheimsund nye barneskule Tilbudssammendrag

Norheimsund nye barneskule Tilbudssammendrag Norheimsund nye barneskule Tilbudssammendrag Prosjekt: Norheimsund nye barneskule Side 00-2 02 POST A Tilbudsskjema del 1 Post A TILBUDSSKJEMA SAMMENDRAG Bok K201 Felles rigg- og drift Kap. 01 Rigg- og

Detaljer

A Utvidelse non-schengen. Kap.: 05 Betongarbeid Side 05-1

A Utvidelse non-schengen. Kap.: 05 Betongarbeid Side 05-1 OSLO LUFTHAVN AS 27.11.2014 Kap.: 05 Betongarbeid Side 05-1 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 05 Betongarbeid ORIENTERING Kapittelet omfatter arbeider forbundet med

Detaljer

Søråsen separering, Entreprise 1 Oppdragsbeskrivelse B.2.1 TILBUDSSKJEMA

Søråsen separering, Entreprise 1 Oppdragsbeskrivelse B.2.1 TILBUDSSKJEMA 211373 Søråsen separering, Entreprise 1 Oppdragsbeskrivelse B.2.1 TILBUDSSKJEMA 211373 Søråsen separering, Entreprise 1 B.2.1 Tilbudsskjema side: 1 av 5 B.2.1 TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG De komplette

Detaljer

SVARDOKUMENT. Totalentreprise Barne-/avlasting-/ omsorgsboliger

SVARDOKUMENT. Totalentreprise Barne-/avlasting-/ omsorgsboliger SVARDOKUMENT Totalentreprise Barne-/avlasting-/ omsorgsboliger Svardokumenter Denne og etterfølgende sider returneres i utfylt stand til oppdragsgiver. Det påføres initialer på hver side av person som

Detaljer

NOTAT. Funksjonsbeskrivelse - Midlertidige sikringstiltak Hegra barneskole. 1. Forberedende arbeider og generelle prinsipper for utførelse

NOTAT. Funksjonsbeskrivelse - Midlertidige sikringstiltak Hegra barneskole. 1. Forberedende arbeider og generelle prinsipper for utførelse NOTAT Oppdrag Paviljonger ved Hegra barneskole Kunde Stjørdal kommune Notat nr. G-not-001 Dato 2015/02/19 Til Håvard Krislok Fra Per Arne Wangen/Helle Bråtteng Olsen, Rambøll Norge AS Kopi Dato 2015/02/19

Detaljer

2006-14 Grue Skole TILBUDSGRUNNLAG ENTREPRISE K201. Prosjekt: 2006-14 Grue Skole Side 1. Espen Aursand Arkitektkontor AS 02.07.

2006-14 Grue Skole TILBUDSGRUNNLAG ENTREPRISE K201. Prosjekt: 2006-14 Grue Skole Side 1. Espen Aursand Arkitektkontor AS 02.07. Prosjekt: 2006-14 Grue Skole Side 1 2006-14 Grue Skole TILBUDSGRUNNLAG ENTREPRISE K201 Prosjekt: 2006-14 Grue Skole Side 00-1 G1 TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSUM I samsvar med anbudsdokumentene og de opplysninger

Detaljer

Prosjekt: Molo Berlevåg, skadereparasjon Side 1-1

Prosjekt: Molo Berlevåg, skadereparasjon Side 1-1 Prosjekt: Molo Berlevåg, skadereparasjon Side 1-1 Delprosjekt: 1 RIGG, DRIFT og FELLESYTELSER Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon 1 RIGG, DRIFT og FELLESYTELSER RIGG, DRIFT og NEDRIGGING GENERELT Postene

Detaljer

Klæbu Kommune. Klæbu - Omsorgsboliger sentrum Del 0.3 Tilbudsskjema. TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014. Tilbud fra: Side 1 av 8

Klæbu Kommune. Klæbu - Omsorgsboliger sentrum Del 0.3 Tilbudsskjema. TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014. Tilbud fra: Side 1 av 8 Klæbu - Omsorgsboliger sentrum TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014 Tilbud fra: Side 1 av 8 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. TILBUDSSKJEMA... 3 2.1. HOVEDSAMMENDRAG (NIVÅ

Detaljer

GRIEGHALLEN FORNYELSE K2-13 BYGG: BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER BESKRIVENDE MENGDEBEREGNING

GRIEGHALLEN FORNYELSE K2-13 BYGG: BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER BESKRIVENDE MENGDEBEREGNING GRIEGHALLEN FORNYELSE K2-13 BYGG: BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER BESKRIVENDE MENGDEBEREGNING 2013-01-30 Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE D1 beskrivende del... D1.00-1 00 Generell del... D1.00-1 B0 TILBUD... D1.00-3

Detaljer

Planmateriale omfatter omlegging av eksisterende kjøreadkomst til Nedrehagen og en utvidelse av plassen.

Planmateriale omfatter omlegging av eksisterende kjøreadkomst til Nedrehagen og en utvidelse av plassen. 7 UTENDØRS 7.0 GENERELT 7.0.1 Landskapsarbeider Planmateriale omfatter omlegging av eksisterende kjøreadkomst til Nedrehagen og en utvidelse av plassen. Arbeidet omfatter foruten grunn-, terreng- og plassarbeider

Detaljer

BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VVS

BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VVS Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 25-1 Postnr Tekst 25 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VVS 25.1 DETTE KAPITTEL Bygningsmessige hjelpearbeider VVS, inne og ute/ i grunnen 25.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser 0.0: Konkurransegrunnlag

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema - Totalentreprise Prosjektnummer Berg fengsel, nytt sauefjøs Doculive-nummer

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema - Totalentreprise Prosjektnummer Berg fengsel, nytt sauefjøs Doculive-nummer TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og

Detaljer

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster)

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster) Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 10 07 STÅLKONSTRUKSJONER 07.222.5 SB7.4111 BRANNBESKYTTELSE AV BÆRENDE m 292,20 KONSTRUKSJONER Stålprofil Materiale: Mineralull På søyler i ytter-

Detaljer

LEVERING AV HØYDEBASSENG FOR DRIKKEVANN

LEVERING AV HØYDEBASSENG FOR DRIKKEVANN LEVERING AV HØYDEBASSENG FOR DRIKKEVANN HÅNESÅSEN HØYDEBASSENG 06.03.2013 A1 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Røros kommune innbyr vi Dem herved til å gi tilbud på levering av 1 stk komplett høydebasseng

Detaljer

Maskinentreprenør. vedlegg og sjekkliste

Maskinentreprenør. vedlegg og sjekkliste Maskinentreprenør vedlegg og sjekkliste Beregninger iht. Eurokode 1 for last på konst. Eurokode 2 for betong konstruksjoner. VEDLEGG 1 Graveskråning max 1:1 om massene tilsier dette. Dersom massene tilsier

Detaljer