Eidsvoll kommune RÅHOLT UNGDOMSSKOLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eidsvoll kommune RÅHOLT UNGDOMSSKOLE"

Transkript

1 Eidsvoll kommune RÅHOLT UNGDOMSSKOLE Kapt. 2 Bygningsmessige beskrivelse Del 2ii Nytt tilbygg Kristin Jarmund Arkitekter AS

2 Kap. 2ii Nytt tilbygg: GENERELLE BESTEMMELSER Ferdig bygning skal tilfredsstille gjeldende lover og forskrifter som er relevante for denne type bygning, samt evnt. pålegg fra offentlige myndigheter. FELLESBESTEMMELSER Ved prising av delposter fra underentreprenører er entreprenøren ansvarlig for at hele pris- og kontraktsgrunnlaget, herunder NS 3420 beskrivelser, refererte standarder, vedlegg til kontrakt, tegninger, rapporter osv. blir gjort tilgjengelig for underentreprenøren. Entreprenøren er ansvarlig for at delpriser blir gitt med basis i kontraktsgrunnlaget. Poster i pris- og mengdefortegnelsen kan bestå av sammenslåtte NS 3420-poster. For disse postene skal alle kvalitetskrav og ytelser som kreves for delpostene som inngår, gjøres gjeldende. Entreprenøren, som utfører kalkulasjonen, skal selv vurdere om tillegg eller endringer, inkludert utfyllende tekst, restriksjoner og spesielle krav, har priskonsekvens for hver enkelt kode som prises. Bortsett fra tilbudets rundsumpriser (RS) som er faste, skal endelig oppgjør skje etter tilbudets enhetspriser og mengdekontrollen. Regulerbare poster på grunnlag av de virkelige mengder som måles opp etter angitte mengdeberegningsregler. Alle priser skal kunne benyttes uavhengig av arbeidenes omfang. PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420, utgave 4 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner (201001). Kodene ved de spesifiserende tekstene i beskrivelsen viser til de bestemmelser i standarden som gjelder for de enkelte utførelser. Enhetsprisene skal inkludere komplett produksjon, levering, montering og utførelse inklusive alle nødvendige delytelser, materialer og tilpasninger samt innfestning og forankring ihht. NS 3420 og de krav som er angitt i denne beskrivelsen. Beskrivelsen er hierarkisk oppbygd. Dette innebærer at generelle og spesielle krav i innledende tekst gjelder foran og i tillegg til oppgitt kode og tekst i henhold til NS3420 og at krav i innledende tekst kan påvirke enhetsprisen. Beskrivelsen gjelder før tegningsunderlaget, men beskrivelse og tegninger utyller hverandre. PRODUKTHENVISNING Der det er benyttet henvisning til spesielle produkter er dette å forstå som angivelse av en kvalitet. Entreprenøren kan tilby andre likeverdige produkter. Dette angis i tilbudsbrevet og det vedlegges dokumentasjon på likeverdighet. GENERELT De angitte mål på tegninger er teoretiske. Entrepenøren må selv foreta nødvendig målekontroll av underliggende og tilsluttende konstruksjoner før produksjon igangsettes. Det skal utføres oppmåling av kritiske punkter og kotehøyder. Det presiseres at kravene til ferdig montert konstruksjon, sammensatt byggeplassavvik, er overordnet kravene til delavvik for konstruksjonselementene. MILJØ Materialer skal ikke belaste miljø og inneklima unødig, lavemitterende materialer skal benyttes. Det skal derfor legges stor vekt på at overflatematerialer og overflatebehandlinger ikke skal ha negativ påvirkning på inneklima eller ytre miljø. Produkter med kjemisk innhold skal ikke inneha stoffer på Klima og Forurensnings-direktoratets (KLIF's) OBS-liste. DOKUMENTASJON OG GODKJENNING Entreprenøren skal fremlegge dokumentasjon på alle material- og funksjonskrav som settes til leveransen. Dette gjelder også pålagt detaljprosjektering og tegningsproduksjon. Dokumentasjonen inkl. tegninger skal fremlegges byggherren i god tid før utførelse, slik at eventuelle justeringer ikke forsinker fremdriften. Universell Utforming Det skal legges vekt på at skolen gis en universell utforming ihht relevante retningslinjer i PBL, TEK 10 og NS. Viktige fokuspunkter vil være farge- og lyssetting, materialvalg og nødvendig merking av gulv/veggflater, skilting, håndtering av nivåforskjeller og utforming av adkomster og innganger.

3 Kap. 2ii Nytt tilbygg: 03 GRAVEARBEIDER I DETTE KAPITTEL ER MEDTATT: - Graving - Tilbakefylling Tomta skal graves ned til planum som vist på graveplaner GENERELT Dette kapittel er basert på NS 3420, 4. utgave, versjon Målereglene i denne skal legges til grunn ved det endelige masseoppgjør. Anerkjente normer eller forskrift mht materialer og utførelse skal følges hvor det ikke foreligger Norsk Standard for fagarbeidet. Det vises til geoteknisk vurdering fra SWECO AS datert samt rapport fra grunnundersøkelser fra Mars Supplerende tekster under de enkelte poster gir presiseringer og er eventuelt utvidende i forhold til det omfang kodene generelt angir. Den supplerende beskrivende tekst skal ikke oppfattes som innskrenkende. PRISGRUNNLAG Anbudets mengder. Angitte volum for gravearbeider, opplasting og bortkjøring er prosjektert fast volum. Enhetsprisene skal ikke være avhengige av omfanget. Tilbudets enhetspris skal gjelde uansett mengderegulering.økt/redusert mengde medfører ingen rett til reforhandling av enhetsprisen Alle poster i dette kapittel skal reguleres etter medgått mengde. Alle beskrevne mengder etc. er kun orienterende og entreprenøren må selv ta ansvar for massene ved kontroll mot tegningene. Overmasser Overmasser utenfor forventet gravekontur betales ikke. Avstand fra vegg til bunn skråningen er målt iht NS Dersom entreprenøren av rigg- eller gravemessige årsaker ønsker større masseuttak skal dette godkjennes av byggeleder. Alle ekstra masseuttak (overmasser) skal erstattes med tilbakefylte ikke telefarlige lett komprimerbare masser. Utførelse Entreprenøren skal på grunnlag av de foreliggende opplysninger om grunnforholdene og kjennskapet til sitt eget utstyr, selv velge utførelsesmåte. Utførelsen skal være slik at byggegrubens stabilitet ikke forstyrres. Ferdig bunn skal ha fasthet tilsvarende den naturlig lagrede masse. Profilering Så snart bestilling foreligger skal entreprenøren igangsette profileringsarbeidene. Profiler skal godkjennes av byggherren, som varsles senest dagen før en profilering skal foretas.

4 Kap. 2ii Nytt tilbygg: 03 GRAVEARBEIDER Bygningsdel: 21 Fundamenter FD GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER OMFANG: INKLUDERT OPPLASTING UTFØRELSE: UAVSTIVET GRAVESKRÅNING: 1:1½ Lokalisering: For utgraving byggegrop. Formål: Gjelder utgraving byggegrop ned til UK. bærelag, ca. +197,35 Prosjektert fast volum m 3 814, FD GRAVING AV GROPER - VOLUM OMFANG: VALGFRITT UTFØRELSE: UAVSTIVET GRAVESKRÅNING: 1:1 Lokalisering: Utgraving av grop for kjeller Type grop: Kjellergrop. Graves ned til UK fundament. Dimensjoner: Teoretisk 9,8x14,7m. Uk kote + 192,62. Grunnforhold: Prosjektert fast volum m , FD GRAVING AV GROPER - VOLUM OMFANG: VALGFRITT UTFØRELSE: UAVSTIVET GRAVESKRÅNING: 1:1 Lokalisering: Utgraving av groper for sålefundamenter i plan 1 Type grop: Sålegrøfter. Graves ned til UK fundament. Dimensjoner: I all hovedsak fundamentbredde på 0,5m Dybde varierer mellom 0,73m 1,55m Grunnforhold: Som angitt i vedlagt grunnforholdsrapport Prosjektert fast volum m , FM TRANSPORT INNENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST VOLUM TIL PERMANENT TIPP ELLER DEPOT OPPLASTINGSSTED: GRAVESTED Lokalisering: Masser fra utgraving av groper Type masser: Telefrie sten/morenemasser Tippsted: Depot for gjenfylling på tomten samt oppfylling på deler av bygget Prosjektert fast volum m ,6 Side 03-2 Akkumulert Bygningsdel 21 Fundamenter:

5 Kap. 2ii Nytt tilbygg: 03 GRAVEARBEIDER Bygningsdel: 21 Fundamenter FF A AVRETTING MED TILFØRING AV MASSER Type masser/sortering: 8/11 Underlag: Traubunn Tillatt høydeavvik: ± 20 mm Tillatt planhetsavvik: ± 20 mm Lokalisering: Pukklag under stripefundament og punktfundamenter Masser i underlaget: friksjonsmasser (sand og grus hovedsakelig) Midlere tykkelse: 100 mm b) Materialer, Det skal dokumenteres levert radonfrie masser Areal m 2 483, UB DRENSLEDNINGER AV PLAST - KORRUGERTE MATERIALE: PVC NOMINELL DIAMETER: DN 145 Lokalisering: Under gulv på grunn Underlag: Ikke relevant Relativ deformasjon: Ikke relevant Dimensjon: 145mm Drensrør for oppsamling av radon c/c 5 m, inkludert oppsamlingssump. Lengde m 265, FS A UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL Type lag: Underlag for gulv på grunn Type masse/sortering: 8/16 Levering: Eksterne masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll Lokalisering: Bærelag for gulv på grunn i plan 1 Underlag: Utgravd traubunn Tykkelse: 200mm b) Materialer, Det skal dokumenteres levert radonfri masser Prosjektert areal m 2 872,9 Side 03-3 Akkumulert Bygningsdel 21 Fundamenter:

6 Side 03-4 Kap. 2ii Nytt tilbygg: 03 GRAVEARBEIDER Bygningsdel: 21 Fundamenter FS A UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL Type lag: Underlag for gulv på grunn Type masse/sortering: 8/16 Levering: Eksterne masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll Lokalisering: Bærelag for gulv på grunn i plan 1 Underlag: Utgravd traubunn Tykkelse: 100mm b) Materialer, Det skal dokumenteres levert radonfri masser Prosjektert areal m 2 213, FF AVRETTING UTEN TILFØRING AV MASSER Overflate: Utlagte masser Tillatt høydeavvik: ± 10 mm Tillatt planhetsavvik: ± 10 mm Lokalisering: Avretting for gulv på grunn Masser i underlaget: pukk 8/16 Areal m , FM TRANSPORT INNENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST VOLUM TIL PERMANENT TIPP ELLER DEPOT OPPLASTINGSSTED: GRAVESTED Lokalisering: Masser for tilbakefylling mot konstruksjoner Type masser: Telefrie sten/morenemasser Tippsted: Depot for gjenfylling på tomten samt oppfylling på deler av bygget Prosjektert fast volum m 3 650, FS A TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER MOT KONSTRUKSJON - VOLUM TYPE UTLEGGING: GJENFYLLING TYPE MASSER/SORTERING: USPESIFISERT LEVERING: STEDLIGE MASSER KOMPRIMERING: NORMAL KOMPRIMERING KONTROLL AV KOMPRIMERING: NORMAL KONTROLL Lokalisering: Utvendig langs bygget Type konstruksjon: Fundament Underlag: stedlige masser Nivå/kote: Opp til 300 mm under terrengkoter angitt på Akkumulert Bygningsdel 21 Fundamenter:

7 Side 03-5 Kap. 2ii Nytt tilbygg: 03 GRAVEARBEIDER Bygningsdel: 21 Fundamenter Landskapsarkiterkttegninger. Toleranse: ikke aktuelt. x) Mengderegler Mengdene er regulerbare Prosjektert anbrakt volum m 3 650, UB DRENSLEDNINGER AV PLAST - KORRUGERTE MATERIALE: PVC NOMINELL DIAMETER: DN 145 Lokalisering: Under gulv på grunn Underlag: Ikke relevant Relativ deformasjon: Ikke relevant Dimensjon: 145mm Drensrør for oppsamling av, inkludert oppsamlingssump. Lengde m 60, SB A ISOLERING INNTIL LINJEFUNDAMENT I GRUNNEN Materiale: XPS, plater Tykkelse: 70 mm Lokalisering: Markisolasjon av fundamenter Krav til fysiske egenskaper: Kortidslast 300kN/m2, Langtidslast 140 kn/m2 Bredde: 1000/1500mm x) Mengderegler: Mengde angitt i m2 Lengde m 2 583, GU5.03 GEOTEKSTIL SOM FILTER Poreåpning: Uspesifisert Brukskrav: Modifisert bruksklasse 3 Lokalisering: Tilbakefylling mot kjellervegger Anvendelse: Fiberduk mellom pukk og stedlige masser ved tilbakefylling. Areal m 2 764,1 Akkumulert Bygningsdel 21 Fundamenter:

8 Side 03-6 Kap. 2ii Nytt tilbygg: 03 GRAVEARBEIDER Bygningsdel: 21 Fundamenter FS TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER MOT KONSTRUKSJON - VOLUM Type utlegging: Gjenfylling Type masser/sortering: 16/22 Levering: Eksterne masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll Lokalisering: Mot kjellervegger Type konstruksjon: Drenslag mot kjellervegg Prosjektert anbrakt volum m 3 236, FM A TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET OPPLASTINGSSTED: GRAVESTED Leveringssted: Massene er nå entreprenørens eiendom og kjøres bort. Type masser: Faste til løsere leirholdige masser. Leverings- og behandlinsavgift inkluderes. mengdene reguleres iht faktisk medgåtte masser. Prosjektert fast volum m ,4 Sum Bygningsdel 21 Fundamenter:

9 Kap. 2ii Nytt tilbygg: 05 BETONGARBEIDER Omfang Dette kapittelet omfatter plasstøpte betongkonstruksjoner, golv på grunnen, påstøper, samt innstøpte ståldeler. Stålkonstruksjoner (bjelkeprofiler) som skal støpes sammen med dekket er medtatt i kap. 07, Stålkonstuksjoner. Prefabrikkerte betongelementer er medtatt i kapittel 06, Betongkonstruksjoner, prefabrikkerte. Henvisninger Dette kapittelet er basert på Norsk Standard 3420:2012. Det vises til gjeldende tegninger fra ARK, RIB og heisleverandør, samt utsparingstegninger. For evt innstøping av varmekabler eller varmerør, se tegning fra RIE og RIV. Dersom leveransen er nærmere spesifisert på skjema og tegninger, (se tegningsliste), så gjøres disse gjeldende sammen med denne beskrivelse. Krav til materialer Følgende skal legges til grunn og inkluderes i enhetsprisene hvis annet ikke er angitt i denne beskrivelse: Materialkrav slik de framgår av gjeldende tegninger Konstruksjonsstål og innstøpte ståldeler skal ha fasthetsklasse S355, stålkvalitet J2. Ståldeler som innstøpes, og som ikke er standard produkter ferdig behandlet fra produsent, skal være ubehandlet (svart) på flater som blir støpt inn i betongen, primet på flater som blir liggende innendørs og innebygd i tørr atmosfære men usynlig, alle øvrige deler/flater skal primes og males med egnet korrosjonshindrende overflatebehandling. Krav til utførelse og kontroll Følgende skal legges til grunn og inkluderes i enhetsprisene hvis annet ikke er angitt i denne beskrivelse: Overhøyde i dekkeforskaling som angitt på tegninger. Synlige hjørner avfases med trekanlekter, med maksimal sidekant 21mm. Alle støpeskjøter skal utføres med fortanning. Ender på bindere som holder forskalingen sammen, skal gis samme overdekning som armeringen. Den ferdige betongkonstruksjonen skal ha en tilstand og nøyaktighet som gjør at den kan bygges videre på som forutsatt. Forskalings- og betongmengdene er baseres på de angitte teoretiske mål og kotehøyder. Armeringsmengdene, også skjøtejern i støpeskjøter, er anslått og gjøres opp etter bøyelister. Eventuelle merkostnader for bruk av skjøtejernskassetter. Entreprenøren har ansvaret for den totale stabilitet av bygget/konstruksjonene fra arbeidene starter til bygget er ferdig. Synlige betongflater skal utføres med glatt lemmeforskaling. Platene skal være nye og glatte uten hull og skader. Platene skal benyttes maksimalt 5 ganger før de byttes med nye. Platene skal høytrykkspyles mellom hver gang de brukes. De synlige forskalingsskjøtene skal plasseres symmetrisk og jevnt fordelt ut over flaten. For gjennomgående bolter skal det kun benyttes gjennomgående bolter av type Dyvidag eller likeverdig produkt, til å sammenholde forskalingen. Stagene skal plasseres i et ordnet og symmetrisk mønster og ha kon utforming i begge ender. Boltehull skal tettes med nedsenket propp på utvendig side. Dersom armeringsstoler benyttes mot flater som forblir synlige, skal det benyttes betongstoler. Øvrig Entreprenøren plikter å holde byggherren orientert om støpearbeidenes framdrift, og varsle i rimelig tid før et arbeid settes i gang, slik at alle nødvendige opplysninger kan foreligge fra de prosjekterende og leverandører, samt at byggherren kan foreta kontroll av arbeidene. For alle dimensjonsangivelser som inneholder mer enn ett mål/tall, for eksempel 200x400x50, gjelder følgende: Det første tallet er sidekant eller bredde, det andre tallet er sidekant eller høyde og det tredje tallet er dybde eller tykkelse.

10 Kap. 2ii Nytt tilbygg: 05 BETONGARBEIDER Bygningsdel: 21 Fundamenter LB FORSKALING AV FUNDAMENT FORSKALINGSOVERFLATE: VALGFRI FORSKALINGSTYPE: VERTIKAL UTFØRELSE OG KONTROLL: UTFØRELSESKLASSE 2 Lokalisering: Stripefundamenter i kjeller. h=300mm Areal forskaling m 2 32, LB FORSKALING AV FUNDAMENT FORSKALINGSOVERFLATE: VALGFRI FORSKALINGSTYPE: VERTIKAL UTFØRELSE OG KONTROLL: UTFØRELSESKLASSE 2 Lokalisering: Gjelder punktfundamenter i kjeller. Dimensjon: 1600x1600x300 Areal forskaling m 2 3, LB FORSKALING AV FUNDAMENT FORSKALINGSOVERFLATE: VALGFRI FORSKALINGSTYPE: VERTIKAL UTFØRELSE OG KONTROLL: UTFØRELSESKLASSE 2 Lokalisering: Stripefundamenter i plan 1 h=300mm Areal forskaling m 2 157, LB FORSKALING AV FUNDAMENT FORSKALINGSOVERFLATE: VALGFRI FORSKALINGSTYPE: VERTIKAL UTFØRELSE OG KONTROLL: UTFØRELSESKLASSE 2 Lokalisering: Gjelder punktfundamenter i plan 1 Dimensjon: 1000x1000x250 Areal forskaling m 2 4, LB3.402 FORSKALING AV FORKANT Forskalingsoverflate: Valgfri Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Bunn i ventilasjonssjakt på utside av teknisk rom Side 05-2 Akkumulert Bygningsdel 21 Fundamenter:

11 Side 05-3 Kap. 2ii Nytt tilbygg: 05 BETONGARBEIDER Bygningsdel: 21 Fundamenter Dimensjon: h=200mm Lengde m 2, LB FORSKALING AV VEGG Forskalingsoverflate: Glatt Forskalingstype: Plan, vertikal forskaling Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Ringmur i plan 1 Tykkelse vegg: 300mm H= 1-1,5m Areal forskaling m 2 500, LB FORSKALING AV VEGG Forskalingsoverflate: Glatt Forskalingstype: Plan, vertikal forskaling Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Ringmur i plan 1 Tykkelse vegg: 150mm H= 1-1,5m Areal forskaling m 2 12, LB FORSKALING AV VEGG Forskalingsoverflate: Glatt Forskalingstype: Plan, vertikal forskaling Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Ringmur i plan 1, ved utbygg mellom akse 19 og 20 Tykkelse vegg: 250mm H= ca 0,6m Areal forskaling m 2 62, LB FORSKALING AV VEGG Forskalingsoverflate: Glatt Forskalingstype: Plan, vertikal forskaling Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Ringmur i gavl mot sør. Tykkelse vegg: 750mm H = ca 1,4m Forskaling av dobbel ringmur, kfr tegning Areal forskaling m 2 27,0 Akkumulert Bygningsdel 21 Fundamenter:

12 Side 05-4 Kap. 2ii Nytt tilbygg: 05 BETONGARBEIDER Bygningsdel: 21 Fundamenter LB FORSKALING AV VEGG Forskalingsoverflate: Valgfri Forskalingstype: Plan, vertikal forskaling Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Vegger i ventilasjonssjakt på utside av teknisk rom og ved utposinger for ventilasjonssjakter i akse GG og EE. Tykkelse vegg: 150mm Høyde = ca 1500 Areal forskaling m 2 32, LC1.1332A ARMERING MED KAMSTENGER ARMERINGSKLASSE: B500NC DIAMETER: 12 mm UTFØRELSE OG KONTROLL: UTFØRELSESKLASSE 2 Lokalisering: Armering i sålefundamenter, punktfundamenter og ringmurer. x) Mengderegler Regulerbare mengder, masse avregnes etter bøyelister. antatt 150 kg/ m3 betong Masse kg 5195, LC1.1352A ARMERING MED KAMSTENGER Armeringsklasse: B500NC Diameter: 16 mm Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Armering i sålefundamenter, punktfundamenter og ringmurer x) Mengderegler Regulerbare mengder, masse avregnes etter bøyelister. antatt 150 kg/ m3 betong Masse kg 10391, LC1.1362A ARMERING MED KAMSTENGER Armeringsklasse: B500NC Diameter: 20 mm Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Armering i sålefundamenter, punktfundamenter og ringmurer Akkumulert Bygningsdel 21 Fundamenter:

13 Side 05-5 Kap. 2ii Nytt tilbygg: 05 BETONGARBEIDER Bygningsdel: 21 Fundamenter x) Mengderegler Regulerbare mengder, masse avregnes etter bøyelister. antatt 150 kg/ m3 betong Masse kg 5195, LG PLASSTØPT NORMALBETONG KONSTRUKSJONSDEL: FUNDAMENT FASTHETSKLASSE: B35 BESTANDIGHETSKLASSE: M60 KLORIDKLASSE: Cl 0,40 UTFØRELSE OG KONTROLL: UTFØRELSESKLASSE 2 HERDETILTAK: HERDING MED HERDEMEMBRAN Lokalisering: Punktfundamenter og sålefundamenter Volum m 3 61, LG PLASSTØPT NORMALBETONG Konstruksjonsdel: Vegg Fasthetsklasse: B35 Bestandighetsklasse: M60 Kloridklasse: Cl 0,40 Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN NA Lokalisering: Ringmurer B=300mm: 77,1 m3 Volum m 3 77, LG OVERFLATEBEARBEIDING KONSTRUKSJONSDEL: FUNDAMENT OVERFLATEBEARBEIDING: VALGFRI UTFØRELSE OG KONTROLL: UTFØRELSESKLASSE 2 Lokalisering: Gjelder ok. stripefundamenter og punktfundamenter B=500 44m2 Areal m 2 44, LG OVERFLATEBEARBEIDING KONSTRUKSJONSDEL: VEGG OVERFLATEBEARBEIDING: BRETTSKURING UTFØRELSE OG KONTROLL: UTFØRELSESKLASSE 2 Lokalisering: Gjelder OK ringmurer Akkumulert Bygningsdel 21 Fundamenter:

14 Side 05-6 Kap. 2ii Nytt tilbygg: 05 BETONGARBEIDER Bygningsdel: 21 Fundamenter B= m2 Areal m 2 66, SB ISOLERING AV BYGNINGSDELER I GRUNNEN MED CELLEMATERIALER Isolasjonsmateriale: EPS Montasje: Utvendig på ringmur Tykkelse: 50 mm Lokalisering: Isolasjon av ytterside av ringmurer Kfr typisk detalj og Krav til fysiske egenskaper: Min l=0,038 W/(mK) Krav til beskyttelse: Ikke angitt Isolert areal m 2 317, SB ISOLERING AV BYGNINGSDELER I GRUNNEN MED CELLEMATERIALER Isolasjonsmateriale: EPS Montasje: Innvendig på ringmur Tykkelse: 50 mm Lokalisering: Isolasjon av innside av ringmurer Kfr typisk detalj og Krav til fysiske egenskaper: Min l=0,038 W/(mK) Krav til beskyttelse: Isolert areal m 2 295, SB ISOLERING AV BYGNINGSDELER I GRUNNEN MED CELLEMATERIALER Isolasjonsmateriale: EPS Montasje: Utvendig på ringmur Tykkelse: 100 mm Lokalisering: Isolasjon av ytterside av ringmur i fasade mot nord Krav til fysiske egenskaper: Min l=0,038 W/(mK) Isolert areal m 2 11, SB ISOLERING AV BYGNINGSDELER I GRUNNEN MED CELLEMATERIALER Isolasjonsmateriale: EPS Montasje: Monteres i forskaling. Tykkelse: 250 mm Lokalisering: Isolasjon mellom dobbel ringmur i gavl mot sør. Akkumulert Bygningsdel 21 Fundamenter:

15 Side 05-7 Kap. 2ii Nytt tilbygg: 05 BETONGARBEIDER Bygningsdel: 21 Fundamenter Monteres i forskaling. Kfr tegning Krav til fysiske egenskaper: Min l=0,038 W/(mK) Isolert areal m 2 11, LM INNSTØPINGSGODS Type: Plater Faststøpingsmetode: Settes i forskalingen og faststøpes Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Ringmurer Typebetegnelse: Fotplate, type 1 Dimensjon innstøpingsgods: 200x200x12 m/ 4 stk klør Antall stk LM INNSTØPINGSGODS Type: Plater Faststøpingsmetode: Settes i forskalingen og faststøpes Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Ringmurer Typebetegnelse: Fotplat, type 2 Dimensjon innstøpingsgods: 300x300x15 m/ 4 stk klør Antall stk LM INNSTØPINGSGODS Type: Plater Faststøpingsmetode: Settes i forskalingen og faststøpes Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Ringmurer Typebetegnelse: Fotplat, type 3 Dimensjon innstøpingsgods: 150x150x12 m/ 4 stk klør Antall stk FUNDAMENT FOR PERGOLA Akkumulert Bygningsdel 21 Fundamenter:

16 Side 05-8 Kap. 2ii Nytt tilbygg: 05 BETONGARBEIDER Bygningsdel: 21 Fundamenter LB FORSKALING AV FUNDAMENT FORSKALINGSOVERFLATE: VALGFRI FORSKALINGSTYPE: VERTIKAL UTFØRELSE OG KONTROLL: UTFØRELSESKLASSE 2 Lokalisering: Stripefundamenter ved pergola. h=250mm Areal forskaling m 2 29, LB FORSKALING AV VEGG Forskalingsoverflate: Glatt Forskalingstype: Plan, vertikal forskaling Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Ringmur ved pergola Tykkelse vegg: 250mm H= 0,15m Areal forskaling m 2 17, LC ARMERING MED KAMSTENGER ARMERINGSKLASSE: B500NC DIAMETER: 12 mm UTFØRELSE OG KONTROLL: UTFØRELSESKLASSE 2 Lokalisering: Armering i sålefundament og ringmur ved pergola Regulerbare, masse avregnes etter bøyelister. Masse kg 945, LG PLASSTØPT NORMALBETONG KONSTRUKSJONSDEL: FUNDAMENT FASTHETSKLASSE: B35 BESTANDIGHETSKLASSE: M60 KLORIDKLASSE: Cl 0,40 UTFØRELSE OG KONTROLL: UTFØRELSESKLASSE 2 HERDETILTAK: HERDING MED HERDEMEMBRAN Lokalisering: Sålefundament ved pergola Volum m 3 4,1 Akkumulert Bygningsdel 21 Fundamenter:

17 Side 05-9 Kap. 2ii Nytt tilbygg: 05 BETONGARBEIDER Bygningsdel: 21 Fundamenter LG PLASSTØPT NORMALBETONG Konstruksjonsdel: Vegg Fasthetsklasse: B35 Bestandighetsklasse: M60 Kloridklasse: Cl 0,40 Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN NA Lokalisering: Ringmur ved pergola Volum m 3 2, FUNDAMENT FOR UTVENDIG TRAPP FASADE SØR LB FORSKALING AV FUNDAMENT FORSKALINGSOVERFLATE: VALGFRI FORSKALINGSTYPE: VERTIKAL UTFØRELSE OG KONTROLL: UTFØRELSESKLASSE 2 Lokalisering: Stripefundamenter for utvendig trapp. h= ca 300mm Areal forskaling m 2 16, LB FORSKALING AV VEGG Forskalingsoverflate: Glatt Forskalingstype: Plan, vertikal forskaling Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Ringmur ved utvendig trapp. Tykkelse vegg: 200mm H= 0,6m Areal forskaling m 2 33, LC1.1332A ARMERING MED KAMSTENGER ARMERINGSKLASSE: B500NC DIAMETER: 12 mm UTFØRELSE OG KONTROLL: UTFØRELSESKLASSE 2 Lokalisering: Armering i sålefundament og ringmur ved utvendig trapp. Regulerbare, masse avregnes etter bøyelister. b) Materialer c) Utførelse d) Toleranser e) Prøving og kontroll Akkumulert Bygningsdel 21 Fundamenter:

18 Side Kap. 2ii Nytt tilbygg: 05 BETONGARBEIDER Bygningsdel: 21 Fundamenter x) Mengderegler Massene avregnes etter bøyelister. antatt 150 kg/m3 betong Masse kg 990, LG PLASSTØPT NORMALBETONG KONSTRUKSJONSDEL: FUNDAMENT FASTHETSKLASSE: B35 BESTANDIGHETSKLASSE: M60 KLORIDKLASSE: Cl 0,40 UTFØRELSE OG KONTROLL: UTFØRELSESKLASSE 2 HERDETILTAK: HERDING MED HERDEMEMBRAN Lokalisering: Sålefundamenter ved utvendig trapp Volum m 3 3, LG PLASSTØPT NORMALBETONG Konstruksjonsdel: Vegg Fasthetsklasse: B35 Bestandighetsklasse: M60 Kloridklasse: Cl 0,40 Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN NA Lokalisering: Ringmur ved utvendig trapp Volum m 3 3, FUNDAMENT FOR UTVENDIG RAMPE FASADE SØR LB FORSKALING AV FUNDAMENT FORSKALINGSOVERFLATE: VALGFRI FORSKALINGSTYPE: VERTIKAL UTFØRELSE OG KONTROLL: UTFØRELSESKLASSE 2 Lokalisering: Stripefundamenter for utvendig trapp. h= 300mm Areal forskaling m 2 12, LB1.4112A FORSKALING AV VEGG Forskalingsoverflate: Glatt Forskalingstype: Plan, vertikal forskaling Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Ringmur/vanger ved utvendig rampe. Tykkelse vegg: 200mm Akkumulert Bygningsdel 21 Fundamenter:

19 Side Kap. 2ii Nytt tilbygg: 05 BETONGARBEIDER Bygningsdel: 21 Fundamenter H= 1,45-2,35m c) Utførelse Alle utvendige og synlige hjørner avfases 20 mm. Areal forskaling m 2 83, LC1.1332A ARMERING MED KAMSTENGER ARMERINGSKLASSE: B500NC DIAMETER: 12 mm UTFØRELSE OG KONTROLL: UTFØRELSESKLASSE 2 Lokalisering: Armering i sålefundament og ringmur ved utvendig rampe. Regulerbare, masse avregnes etter bøyelister. x) Mengderegler Mengdene er regulerbare. det er benyttet 150 kg/m3 betong. Masse kg 1615, LG PLASSTØPT NORMALBETONG KONSTRUKSJONSDEL: FUNDAMENT FASTHETSKLASSE: B35 BESTANDIGHETSKLASSE: M60 KLORIDKLASSE: Cl 0,40 UTFØRELSE OG KONTROLL: UTFØRELSESKLASSE 2 HERDETILTAK: HERDING MED HERDEMEMBRAN Lokalisering: Punktfundamenter og sålefundamenter ved utvendig rampe BxH=400*300 Volum m 3 2, LG PLASSTØPT NORMALBETONG Konstruksjonsdel: Vegg Fasthetsklasse: B35 Bestandighetsklasse: M60 Kloridklasse: Cl 0,40 Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN NA Lokalisering: Ringmur ved utvendig rampe Volum m 3 8,3 Akkumulert Bygningsdel 21 Fundamenter:

20 Side Kap. 2ii Nytt tilbygg: 05 BETONGARBEIDER Bygningsdel: 21 Fundamenter FUNDAMENT FOR UTVENDIG SIRKULÆR TRAPP FASADE NORD LB1.1012A FORSKALING AV FUNDAMENT FORSKALINGSOVERFLATE: VALGFRI FORSKALINGSTYPE: VERTIKAL UTFØRELSE OG KONTROLL: UTFØRELSESKLASSE 2 Lokalisering: Stripefundamenter for utvendig trapp. h= 300mm Fundament er sirkulært. forskaling trenger ikke å være krum, men fundament må følge veggens plassering. Areal forskaling m 2 6, LB1.4112A FORSKALING AV VEGG Forskalingsoverflate: Glatt Forskalingstype: Plan, vertikal forskaling Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Stripefundamenter for utvendig trapp. Tykkelse vegg: 200mm H= 1,45m c) Utførelse Det skal benytts krum forskaling utvendig og valgfri forskaling med valgfrie knekkpunkt innvendig. Tykkelse på vegg skal være minimum 200 mm. Areal forskaling m 2 29, LC1.1332A ARMERING MED KAMSTENGER ARMERINGSKLASSE: B500NC DIAMETER: 12 mm UTFØRELSE OG KONTROLL: UTFØRELSESKLASSE 2 Lokalisering: Armering i sålefundament og ringmur ved utvendig rampe. Regulerbare, masse avregnes etter bøyelister. x) Mengderegler Mengdene er regulerbare. det er benyttet 150 kg/m3 betong. Masse kg 808,5 Akkumulert Bygningsdel 21 Fundamenter:

21 Side Kap. 2ii Nytt tilbygg: 05 BETONGARBEIDER Bygningsdel: 21 Fundamenter LG A PLASSTØPT NORMALBETONG KONSTRUKSJONSDEL: FUNDAMENT FASTHETSKLASSE: B35 BESTANDIGHETSKLASSE: M60 KLORIDKLASSE: Cl 0,40 UTFØRELSE OG KONTROLL: UTFØRELSESKLASSE 2 HERDETILTAK: HERDING MED HERDEMEMBRAN Lokalisering: Punktfundamenter og sålefundamenter ved utvendig rampe BxH=400*300 Mengdene er beregnet med en konstant dimensjon på 400x300 for fundamentet og fordrer krum forskaling innvendig og utvendig. Volum m 3 2, LG A PLASSTØPT NORMALBETONG Konstruksjonsdel: Vegg Fasthetsklasse: B35 Bestandighetsklasse: M60 Kloridklasse: Cl 0,40 Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN NA Lokalisering: Ringmur ved utvendig rampe Mengdene er beregnet med en konstant veggtykkelse på 200 mm og fordrer krum forskaling innvendig og utvendig. Volum m 3 2,9 Sum Bygningsdel 21 Fundamenter:

22 Kap. 2ii Nytt tilbygg: 05 BETONGARBEIDER Bygningsdel: 22 Bærende kontruksjoner LB FORSKALING AV BJELKE Forskalingsoverflate: Glatt Forskalingstype: Side- og underforskaling Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Bjelke i kjeller Dimensjon: 300x400mm Areal forskaling m 2 3, LB FORSKALING AV SØYLE Forskalingsoverflate: Glatt Forskalingstype: Sirkulær Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Søyler i kjeller Dimensjon: D=300mm Areal forskaling m 2 8, LC1.1302A ARMERING MED KAMSTENGER Armeringsklasse: B500NC Diameter: Uspesifisert Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Bjelke og søyler i kjeller x) Mengderegler Mengdene er regulerbare, og reguleres etter bøyelister. antatt 200kg/ m3 betong Masse kg 448, LG PLASSTØPT NORMALBETONG Konstruksjonsdel: Bjelke Fasthetsklasse: B30 Bestandighetsklasse: M60 Kloridklasse: Cl 0,40 Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN NA Lokalisering: Bjelke i kjeller Volum m 3 1,7 Side Akkumulert Bygningsdel 22 Bærende kontruksjoner:

23 Kap. 2ii Nytt tilbygg: 05 BETONGARBEIDER Bygningsdel: 22 Bærende kontruksjoner LG PLASSTØPT NORMALBETONG Konstruksjonsdel: Søyle Fasthetsklasse: B30 Bestandighetsklasse: M60 Kloridklasse: Cl 0,40 Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN NA Lokalisering: Søyler i kjeller Volum m 3 0,5 Side Sum Bygningsdel 22 Bærende kontruksjoner:

24 Kap. 2ii Nytt tilbygg: 05 BETONGARBEIDER Bygningsdel: 23 Yttervegg LB FORSKALING AV VEGG Forskalingsoverflate: Glatt Forskalingstype: Plan, vertikal forskaling Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Vegger i kjeller Tykkelse vegg: t=250mm Areal forskaling m 2 402, LC1.1232A ARMERING MED KAMSTENGER Armeringsklasse: B500NB Diameter: 12 mm Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Innervegg i kjeller x) Mengderegler: Avregnes etter bøyelister. antatt 200 kg/m3 betong Masse kg 2512, LC1.1252A ARMERING MED KAMSTENGER Armeringsklasse: B500NB Diameter: 16 mm Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Innervegg i kjeller x) Mengderegler: Avregnes etter bøyelister. antatt 200 kg/ m3 betong Masse kg 7537, LG PLASSTØPT NORMALBETONG Konstruksjonsdel: Vegg Fasthetsklasse: B35 Bestandighetsklasse: M60 Kloridklasse: Cl 0,40 Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Herdetiltak: Herding med herdemembran og herding ved utlegging av plastfolie Lokalisering: Yttervegg i kjeller Volum m 3 50,3 Side Akkumulert Bygningsdel 23 Yttervegg:

25 Kap. 2ii Nytt tilbygg: 05 BETONGARBEIDER Bygningsdel: 23 Yttervegg LG OVERFLATEBEARBEIDING Konstruksjonsdel: Vegg Overflatebearbeiding: Brettskuring Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Avtrekking av OK vegg i kjeller. Areal m 2 11, SF1.432 VANNAVVISENDE SJIKT AV BELEGG PÅ RULL Lokalisering: Kjellervegger Type: Grunnmursplast av typen Platon Xtra eller tilsvarende Bruksområde: Funksjonskrav: Fuktbeskyttelse Areal m 2 201, SB ISOLERING AV BYGNINGSDELER I GRUNNEN MED CELLEMATERIALER Isolasjonsmateriale: EPS Montasje: Utvendig på yttervegg delvis under terreng Tykkelse: 100 mm Lokalisering: Kjellervegger Krav til fysiske egenskaper: Min l=0,038 W/(mK). Kortidslast 80kN/m2 Krav til beskyttelse: Isolert areal m 2 201,0 Side Sum Bygningsdel 23 Yttervegg:

26 Kap. 2ii Nytt tilbygg: 05 BETONGARBEIDER Bygningsdel: 24 Innervegger LB FORSKALING AV VEGG Forskalingsoverflate: Valgfri Forskalingstype: Plan, vertikal forskaling Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Vegg i kjeller Tykkelse vegg: 200mm Areal forskaling m 2 61, LB FORSKALING AV STENG - LENGDE Type konstruksjon: Vegg Forskalingsoverflate: Valgfri Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Innervegg i kjeller, endesteng på vegg Dimensjon: t=200mm Lengde m 8, LC1.1232A ARMERING MED KAMSTENGER Armeringsklasse: B500NB Diameter: 12 mm Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Innervegg i kjeller x) Mengderegler: Avregnes etter bøyelister. Antatt 200 kg / m3 betong Masse kg 305, LC1.1252A ARMERING MED KAMSTENGER Armeringsklasse: B500NB Diameter: 16 mm Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Innervegg i kjeller x) Mengderegler: Avregnes etter bøyelister. Antatt 200 kg / m3 betong Masse kg 915,0 Side Akkumulert Bygningsdel 24 Innervegger:

27 Kap. 2ii Nytt tilbygg: 05 BETONGARBEIDER Bygningsdel: 24 Innervegger LG PLASSTØPT NORMALBETONG Konstruksjonsdel: Vegg Fasthetsklasse: B25 Bestandighetsklasse: M60 Kloridklasse: Cl 0,40 Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN NA Lokalisering: Innervegg i kjeller Volum m 3 6, LG OVERFLATEBEARBEIDING Konstruksjonsdel: Vegg Overflatebearbeiding: Brettskuring Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Avtrekking av OK vegg i kjeller. Areal m 2 1,4 Side Sum Bygningsdel 24 Innervegger:

28 Side Kap. 2ii Nytt tilbygg: 05 BETONGARBEIDER Bygningsdel: 25 Dekker DEKKER LB FORSKALING AV DEKKE Forskalingsoverflate: Glatt Forskalingstype: Plan, horisontal forskaling Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Dekke over kjeller Areal forskaling m 2 117, LB FORSKALING AV UTSPARINGER Forskalingsoverflate: Glatt Form: Rektangulær Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Dekke over kjeller Dimensjoner: ca 1900x6300mm Antall stk LB FORSKALING AV UTSPARINGER Forskalingsoverflate: Glatt Form: Rektangulær Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Dekke over kjeller Dimensjoner: ca 1000x2000mm Antall stk LB FORSKALING AV UTSPARINGER Forskalingsoverflate: Glatt Form: Rektangulær Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Dekke over kjeller Dimensjoner: ca 2850x630mm Antall stk LB FORSKALING AV STENG - LENGDE Type konstruksjon: Dekke Forskalingsoverflate: Glatt Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Akkumulert Bygningsdel 25 Dekker:

29 Side Kap. 2ii Nytt tilbygg: 05 BETONGARBEIDER Bygningsdel: 25 Dekker Lokalisering: Kantsteng for dekke over kjeller Dimensjon: h=320mm Lengde m 140, LB FORSKALING AV SPRANG Forskalingsoverflate: Glatt Type sprang: Overliggende sprang i dekke Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Etablering av nedsenk i dekke over kjeller Dimensjon: 20mm Lengde m 14, LC ARMERING MED KAMSTENGER ARMERINGSKLASSE: B500NC DIAMETER: 12 mm UTFØRELSE OG KONTROLL: UTFØRELSESKLASSE 2 Lokalisering: Dekke over kjeller Regulerbare, masse avregnes etter bøyelister. Varierende lengder inkluderes. Masse kg 1914, LC ARMERING MED KAMSTENGER Armeringsklasse: B500NC Diameter: 16 mm Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Dekke over kjeller Regulerbare, masse avregnes etter bøyelister. Varierende lengder inkluderes. Masse kg 5742, LG PLASSTØPT NORMALBETONG KONSTRUKSJONSDEL: DEKKE FASTHETSKLASSE: B35 BESTANDIGHETSKLASSE: M45 KLORIDKLASSE: Cl 0,40 UTFØRELSE OG KONTROLL: UTFØRELSESKLASSE 2 HERDETILTAK: VALGFRITT ETTER NS-EN NA Lokalisering: Dekke over kjeller Akkumulert Bygningsdel 25 Dekker:

30 Side Kap. 2ii Nytt tilbygg: 05 BETONGARBEIDER Bygningsdel: 25 Dekker Volum m 3 38, LG OVERFLATEBEARBEIDING KONSTRUKSJONSDEL: DEKKE OVERFLATEBEARBEIDING: BRETTSKURING UTFØRELSE OG KONTROLL: UTFØRELSESKLASSE 2 Lokalisering: Dekke over kjeller Areal m 2 117, LB1.5992A FORSKALING AV DEKKE Forskalingsoverflate: Combideck eller tilsvarende Forskalingstype: Combideck eller tilsvarende Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Gulv i gangbro Korrugerte stålplater av typen Plannja Combideck eller tilsvarende i samvirke med betong. Total høyde = 140mm Brannklasse: R60 : Dimensjoneres av leverandør. Areal forskaling m 2 43, LG PLASSTØPT NORMALBETONG KONSTRUKSJONSDEL: DEKKE FASTHETSKLASSE: B35 BESTANDIGHETSKLASSE: M45 KLORIDKLASSE: Cl 0,40 UTFØRELSE OG KONTROLL: UTFØRELSESKLASSE 2 HERDETILTAK: VALGFRITT ETTER NS-EN NA Lokalisering: Dekke i gangbro Volum m 3 3, LG OVERFLATEBEARBEIDING KONSTRUKSJONSDEL: DEKKE OVERFLATEBEARBEIDING: BRETTSKURING UTFØRELSE OG KONTROLL: UTFØRELSESKLASSE 2 Akkumulert Bygningsdel 25 Dekker:

31 Side Kap. 2ii Nytt tilbygg: 05 BETONGARBEIDER Bygningsdel: 25 Dekker Lokalisering: Gulv i gangbro Areal m 2 43, GULV PÅ GRUNN LB FORSKALING AV SPRANG Forskalingsoverflate: Glatt Type sprang: Overliggende sprang i dekke Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Etablering av nedsenk i gpg ved løftebord Dimensjon: 100mm Lengde m 5, LB FORSKALING AV SPRANG Forskalingsoverflate: Glatt Type sprang: Overliggende sprang i dekke Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Etablering av nedsenk i utvendig gpg ved inngang sør. Dimensjon: 50mm Lengde m 22, SB A ISOLERING AV GULV MED CELLEMATERIALER Isolasjonsmateriale: EPS Montasje: I gulv på grunnen Tykkelse: 200 mm Lokalisering: GPG i kjeller og plan 1 Min l=0,038 W/(mK) Dimensjonerende belastning: Trykkstyrke: min 80 KN/m2. (korttidslast) min 24 KN/m2. (langtidslast) c) Utførelse: Legges i 2 lag med 100mm plater med mellomliggende radonsperre. Inklusiv etablering av 20mm fuge under lydfuger. Fuge fylles med mineralull. Isolert areal m 2 755,9 Akkumulert Bygningsdel 25 Dekker:

32 Side Kap. 2ii Nytt tilbygg: 05 BETONGARBEIDER Bygningsdel: 25 Dekker SB ISOLERING AV GULV MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL Montasje: I gulv Tykkelse: 50 mm Lokalisering: Lydfuger i GPG Krav til fysiske egenskaper: Min l=0,038 W/(mK) Legges i en bredde på 1,5m under lydfuger.(0,75 meter mot kjellervegg). Lengde innvendig fuge=69,4 m Lengde mot kjellervegg=20 m Isolert areal m 2 119, SB A ISOLERING AV GULV MED CELLEMATERIALER Isolasjonsmateriale: EPS Montasje: I gulv på grunnen Tykkelse: 150 mm Lokalisering: GPG i kjeller og plan 1, under lydfuger. Min l=0,038 W/(mK) Dimensjonerende belastning: Trykkstyrke: min 80 KN/m2. (korttidslast) min 24 KN/m2. (langtidslast) Isolert areal m 2 119, SB ISOLERING MED CELLEMATERIALER Isolasjonsmateriale: XPS Montasje: Uspesifisert Tykkelse: 100 mm Lokalisering: I overkant av ringmur. Krav til fysiske egenskaper: Kortidslast 300kN/m2, Langtidslast 140 kn/m2 Kappes i samme bredde som ringmur Isolert areal m 2 61, SF1.332A ETTLAGS MEMBRAN AV PLAST- ELLER GUMMIBASERT BELEGG LØSTLIGGENDE Lokalisering: GPG i kjeller og plan 1 Underlag: Mellom EPS isolasjon Materiale: Radonsperre, Isola Radonsperre 400 eller tilsvarende. Tykkelse: 0,4mm Akkumulert Bygningsdel 25 Dekker:

33 Side Kap. 2ii Nytt tilbygg: 05 BETONGARBEIDER Bygningsdel: 25 Dekker Skjøtemetode: Legges med omskjøt, og skjøtes med fugemasse og skjøtebånd etter leverandørens anvisninger. Innfesting: Føres ut ned på innside av ringmur og limes til ringmur. I kjeller føres membran opp langs vegger og festes til disse. c) Utførelse: Min 25 cm nedbrett langs ringmur og 25 cm oppbrett langs vegger. Membran klebes mot vegger/ringmur etter leverandørens anvisning. x) Mengderegler: Overlapping og oppbrett/nedbrett er ikke medtatt i beskrevet areal men skal være inkludert i utførelse Areal m 2 875, SF6.43 TETTING MED FERDIG PRODUKT PRODUKT: MANSJETTER Lokalisering: Gulv på grunn Konstruksjon: Radonsperre Funksjonskrav: Tetting av radonsperre rundt gjennomføringer Type gjennomføring: Avløpsrør, vannrør, radonbrønn etc. Utsparingsmål: Varierer, se tegnigner fra RIV, RIE og ARK Produktmål: Varierende dimensjoner. Utførelsesmetode: Mansjetter skal monteres etter leverandørens anvisninger, slik at de oppfyller sin funksjon som tetting av radonsperren. Fyllingsgrad: ikke aktuelt Post avregnes etter antall. Antall tettede utsparinger stk SF1.121 DAMPSPERRESJIKT AV PLAST Lokalisering: GPG Materiale: Fuktsperre Tykkelse: 0,2mm Fuktkontroll: Ikke aktuellt Skjøtemetode: Overlapp Innfesting: Ikke aktuellt Glidesjikt mellom EPS og betong Areal m 2 875,0 Akkumulert Bygningsdel 25 Dekker:

34 Side Kap. 2ii Nytt tilbygg: 05 BETONGARBEIDER Bygningsdel: 25 Dekker LC2.112 ARMERING MED ARMERINGSNETT NETTYPE: K 131 UTFØRELSE OG KONTROLL: UTFØRELSESKLASSE 2 Lokalisering: GPG i kjeller og plan 1. For innfesting av varmerør. Masse kg 2296, LC2.132 ARMERING MED ARMERINGSNETT NETTYPE: K 257 UTFØRELSE OG KONTROLL: UTFØRELSESKLASSE 2 Lokalisering: GPG i kjeller og plan 1. Legges over varmerør. Legges med min 2 ruter overlapp. Masse kg 4495, LG PLASSTØPT NORMALBETONG KONSTRUKSJONSDEL: GULV PÅ GRUNNEN FASTHETSKLASSE: B35 BESTANDIGHETSKLASSE: M60 KLORIDKLASSE: Cl 0,40 UTFØRELSE OG KONTROLL: UTFØRELSESKLASSE 2 HERDETILTAK: HERDING MED HERDEMEMBRAN OG FUKTIG HERDING VED VANNOVERRISLING Lokalisering: GPG i kjeller og plan 1 Tykkelse 120mm Inkludert innstøping av rør for vannbåren varme. Volum m 3 105, LG OVERFLATEBEARBEIDING KONSTRUKSJONSDEL: DEKKE OVERFLATEBEARBEIDING: BRETTSKURING UTFØRELSE OG KONTROLL: UTFØRELSESKLASSE 2 Lokalisering: GPG i kjeller og plan 1 Brettskures for flytsparkel for belegg. Entreprenøren har ansvaret for sluttresultatet av brettskuring og flytsparkel. Flytsparkel, se post under ark kapitler. Areal m 2 985,0 Akkumulert Bygningsdel 25 Dekker:

35 Side Kap. 2ii Nytt tilbygg: 05 BETONGARBEIDER Bygningsdel: 25 Dekker LG8.622A ETABLERING AV FUGE TYPE FUGE: FORSEGLET FUGE UTFØRELSE OG KONTROLL: UTFØRELSESKLASSE 2 Lokalisering: GPG i plan 1 Utforming: Gjennomgående fuge gjennom betong under lydvegger. Fugebredde: Minimum 20mm. c) Utførelse : Fugen etableres med en 20mm matte av Rockwoll steinull eller lignende.det skal ikke komme betong inn under steinullmatten. Det anbefales å dekke denne med plast som ligger 0,5m ut på hver side. Lenge m 89, LG8.642 ETABLERING AV FUGE Type fuge: Saget fuge Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Gulv på grunn Utforming: Sagedybde 35mm. Skal kappe øvre armeringslag Fugebredde: 10mm Lenge m 50, PÅSTØP SF1.121 DAMPSPERRESJIKT AV PLAST Lokalisering: Påstøp plan 2. Legges oppe på isolasjonen før amering og utstøping av gulv. Materiale: Byggplast Tykkelse: 0,2mm Fuktkontroll: Ikke aktuelt Skjøtemetode: 200mm overlapp Innfesting: Festes mot bunnsvill/stendere etter behov. nei Overlapping og oppbrett langs øvrige konstruksjoner er ikke medtatt i beskrevet areal. Areal m 2 678, LC2.112A ARMERING MED ARMERINGSNETT NETTYPE: K 131 UTFØRELSE OG KONTROLL: UTFØRELSESKLASSE 2 Lokalisering: Påstøp i plan 2 Akkumulert Bygningsdel 25 Dekker:

36 Side Kap. 2ii Nytt tilbygg: 05 BETONGARBEIDER Bygningsdel: 25 Dekker For innfesting av varmerør. x) Mengderegler Post avregnes etter bøyelister Masse kg 1780, LC1.1332A ARMERING MED KAMSTENGER ARMERINGSKLASSE: B500NC DIAMETER: 12 mm UTFØRELSE OG KONTROLL: UTFØRELSESKLASSE 2 Lokalisering: Påstøp i plan 2 Regulerbare, masse avregnes etter bøyelister. Varierende lengder inkluderes. x) Mengderegler Post avregnes etter bøyelister Masse kg 500, LC2.132A ARMERING MED ARMERINGSNETT NETTYPE: K 257 UTFØRELSE OG KONTROLL: UTFØRELSESKLASSE 2 Lokalisering: Påstøp i plan 2 x) Mengderegler Post avregnes etter bøyelister Masse kg 3480, LG PLASSTØPT NORMALBETONG KONSTRUKSJONSDEL: PÅSTØP FASTHETSKLASSE: B35 BESTANDIGHETSKLASSE: M45 KLORIDKLASSE: Cl 0,40 UTFØRELSE OG KONTROLL: UTFØRELSESKLASSE 2 HERDETILTAK: VALGFRITT ETTER NS-EN NA Lokalisering: Påstøp i plan 2 Tykkelse 100 mm. Inkludert innstøping av rør for vannbåren varme. Volum m 3 67,8 Akkumulert Bygningsdel 25 Dekker:

37 Side Kap. 2ii Nytt tilbygg: 05 BETONGARBEIDER Bygningsdel: 25 Dekker LG OVERFLATEBEARBEIDING KONSTRUKSJONSDEL: DEKKE OVERFLATEBEARBEIDING: BRETTSKURING UTFØRELSE OG KONTROLL: UTFØRELSESKLASSE 2 Lokalisering: Påstøp i plan 2 Brettskures for flytsparkel for belegg. Entreprenøren har ansvaret for sluttresultatet av brettskuring og flytsparkel. Flytsparkel, se post under ark kapitler. Areal m 2 678, DEKKE VED PERGOLA OG INNGANG SLØYD LB FORSKALING AV STENG - LENGDE Type konstruksjon: Dekke Forskalingsoverflate: Valgfri Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Dekke ved pergola og inngang sløyd Dimensjon: h=150 mm Lengde m 85, LB FORSKALING AV SPRANG Forskalingsoverflate: Glatt Type sprang: Overliggende sprang i dekke Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Etablering av nedsenk i dekke ved pergola og dekke ved søydsal Dimensjon: 50mm Lengde m 36, SB ISOLERING AV GULV MED CELLEMATERIALER Isolasjonsmateriale: EPS Montasje: I gulv på grunnen Tykkelse: 100 mm Lokalisering: GPG ved pergola og utenfor sløydsal Min l=0,038 W/(mK) Dimensjonerende belastning: Trykkstyrke: min 80 KN/m2. (korttidslast) min 24 KN/m2. (langtidslast) Isolert areal m 2 124,1 Akkumulert Bygningsdel 25 Dekker:

38 Side Kap. 2ii Nytt tilbygg: 05 BETONGARBEIDER Bygningsdel: 25 Dekker SF1.121 DAMPSPERRESJIKT AV PLAST Lokalisering: GPG Materiale: Fuktsperre Tykkelse: 0,2mm Fuktkontroll: Ikke aktuellt Skjøtemetode: Overlapp Innfesting: Ikke aktuellt Glidesjikt mellom EPS og betong Areal m 2 124, LC1.1332A ARMERING MED KAMSTENGER ARMERINGSKLASSE: B500NC DIAMETER: 12 mm UTFØRELSE OG KONTROLL: UTFØRELSESKLASSE 2 Lokalisering: Armering ved nedsenk i dekke x) Mengderegler Regulerbare, masse avregnes etter bøyelister. Varierende lengder inkluderes. Masse kg 100, LC2.112A ARMERING MED ARMERINGSNETT NETTYPE: K 131 UTFØRELSE OG KONTROLL: UTFØRELSESKLASSE 2 Lokalisering: Utvendig gulv på grunn ved pergola og utgang sløydsal. For innfesting av varmerør. x) Mengderegler Regulerbare, masse avregnes etter bøyelister. Varierende lengder inkluderes. Masse kg 325, LC2.132A ARMERING MED ARMERINGSNETT NETTYPE: K 257 UTFØRELSE OG KONTROLL: UTFØRELSESKLASSE 2 Lokalisering: Utvendig gulv på grunn ved pergola og utgang sløydsal. Legges over varmerør. Legges med min 2 ruter overlapp. Akkumulert Bygningsdel 25 Dekker:

39 Side Kap. 2ii Nytt tilbygg: 05 BETONGARBEIDER Bygningsdel: 25 Dekker x) Mengderegler Regulerbare, masse avregnes etter bøyelister. Varierende lengder inkluderes. Masse kg 637, LG PLASSTØPT NORMALBETONG KONSTRUKSJONSDEL: GULV PÅ GRUNNEN FASTHETSKLASSE: B35 BESTANDIGHETSKLASSE: M60 KLORIDKLASSE: Cl 0,40 UTFØRELSE OG KONTROLL: UTFØRELSESKLASSE 2 HERDETILTAK: HERDING MED HERDEMEMBRAN OG FUKTIG HERDING VED VANNOVERRISLING Lokalisering: GPG ved pergola og utenfor sløydsal Tykkelse 150mm Inkludert innstøping av rør for vannbåren varme Volum m 3 18, LG OVERFLATEBEARBEIDING KONSTRUKSJONSDEL: DEKKE OVERFLATEBEARBEIDING: BRETTSKURING UTFØRELSE OG KONTROLL: UTFØRELSESKLASSE 2 Lokalisering: GPG ved pergola og utenfor sløydsal Entreprenøren har ansvaret for sluttresultatet av brettskuring. Areal m 2 124, DEKKE FOR UTVENDIG TRAPP FASADE SØR LB FORSKALING AV STENG - LENGDE Type konstruksjon: Dekke Forskalingsoverflate: Valgfri Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Dekke som danner trappetrinn for trapp fasade sør Dimensjon: h=200 mm Lengde m 85,0 Akkumulert Bygningsdel 25 Dekker:

40 Side Kap. 2ii Nytt tilbygg: 05 BETONGARBEIDER Bygningsdel: 25 Dekker LC1.1332A ARMERING MED KAMSTENGER ARMERINGSKLASSE: B500NC DIAMETER: 12 mm UTFØRELSE OG KONTROLL: UTFØRELSESKLASSE 2 Lokalisering: Armering i utvendig trapp fasade sør x) Mengderegler Regulerbare, masse avregnes etter bøyelister. Varierende lengder inkluderes. antatt 150kg/m3 betong Masse kg 2610, LG PLASSTØPT NORMALBETONG KONSTRUKSJONSDEL: TRAPP FASTHETSKLASSE: B35 BESTANDIGHETSKLASSE: M60 KLORIDKLASSE: Cl 0,40 UTFØRELSE OG KONTROLL: UTFØRELSESKLASSE 2 HERDETILTAK: HERDING MED HERDEMEMBRAN OG FUKTIG HERDING VED VANNOVERRISLING Lokalisering: Utvendig trapp ved fasade sør kfr tegning B- 20-S Moduler med tykkelse 200 mm Volum m 3 17, LG OVERFLATEBEARBEIDING KONSTRUKSJONSDEL: TRAPP OVERFLATEBEARBEIDING: BRETTSKURING UTFØRELSE OG KONTROLL: UTFØRELSESKLASSE 2 Lokalisering: Utvendig trapp ved fasade sør kfr tegning B- 20-S Entreprenøren har ansvaret for sluttresultatet av brettskuring. Areal m 2 45, DEKKE FOR UTVENDIG RAMPE FASADE SØR Akkumulert Bygningsdel 25 Dekker:

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1 03 Graving, Sprengning 03.1 DETTE KAPITTEL - Grunnarbeider og fundamenter 03.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser 0.0: Konkurransegrunnlag (eget dokument) 1.0: Rigg og drift

Detaljer

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS 09a.45.1 NB2.2393332A (2013) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 5 MPa Eksponering:

Detaljer

09 Murerarbeid. 09.44 Leca Ringmur 35 cm med LWA

09 Murerarbeid. 09.44 Leca Ringmur 35 cm med LWA Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.44 Leca Ringmur 35 cm med LWA 09.44.1 NB2.2393332A MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 5 MPa Eksponering: Eksponeringsklasse

Detaljer

01 Rigg og drift Rigg og drift av byggeplass. Teknisk beskrivelse.

01 Rigg og drift Rigg og drift av byggeplass. Teknisk beskrivelse. Prosjekt: 922015 Klargjøring av tomt 144/37, Husnes Side: 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift 01.1 Rigg og drift av byggeplass Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg.

Detaljer

Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.23 Yttervegger 09.23.12 Leca Ringmur med EPS (gulvisolasjon) 09.23.12.1 NV1.11333923A SANDWICHVEGG MURPRODUKT: LETTKLINKER-BLOKK TRYKKFASTHET: 4 MPa

Detaljer

Norconsult AS 06.07.2013 Prosjekt: Returpunkt 12 for flyavfall. Arkitekt og bygningstekniske arbeider

Norconsult AS 06.07.2013 Prosjekt: Returpunkt 12 for flyavfall. Arkitekt og bygningstekniske arbeider Side AVF-5 Område:AVF AVFALLSBEHANDLING Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon 05 05.20 05.20.1 BETONGARBEIDER Bygning, generelt Generelle tekniske bestemmelser - Se kapittel 00 Generelle bestemmelser

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 17-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 17-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 17-1 KAP. 17 TEKKEARBEID I dette kapitlet er medtatt: Tekking på flatt tak Isolasjon og tekking på flatt tak Tekking av tak på gangbro Spesifikasjon PRODUKTHENVISNING

Detaljer

09 Murerarbeid Leca Ringmur med EPS (gulvisolasjon)

09 Murerarbeid Leca Ringmur med EPS (gulvisolasjon) Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.15 Leca Ringmur med EPS (gulvisolasjon) 09.15.1 NB2.2333332A MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 4 MPa Eksponering:

Detaljer

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS Prosjekt: SAINT-GOBAIN BYGGEVARER-TEKSTER, NS 3420:2016 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS 09a.45.1 NB2.2393332A (2016) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets

Detaljer

RIB-01. Gangbro Brandaneset. Askøy 01.02.2012

RIB-01. Gangbro Brandaneset. Askøy 01.02.2012 RIB-01 Gangbro Brandaneset Askøy Prosjekt: Brandaneset Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 00 Generell del... 1 1 Anbudssammendrag... 2 2 Teknisk beskrivelse... 3 3 Arbeidsomfang entreprise... 4 4 Tegningsliste...

Detaljer

Dimensjon Rådgivning AS Prosjekt: 1098 Skulebekken bro over bekk Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

Dimensjon Rådgivning AS Prosjekt: 1098 Skulebekken bro over bekk Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Prosjekt: 1098 Skulebekken bro over bekk Side 01-1 Nivå 1: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift 01.1 AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum Lokalisering: kulvert bygging og riving Nei 01.2 AV2.1

Detaljer

Kap.: 05 Betongarbeider Side 8 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 05 Betongarbeider Side 8 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Kap.: 05 Betongarbeider Side 8 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 05 Betongarbeider Redigering av beskrivelsen Postnummersystemet er KK.BBB.LL, der - KK er kapittelnummer

Detaljer

Kap.: 05 Betongarbeid Side 13 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 05 Betongarbeid Side 13 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav OSLO LUFTHAVN AS 16.01.2014 Kap.: 05 Betongarbeid Side 13 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 05 Betongarbeid Orientering Kapitlet omfatter arbeider forbundet med betongarbeider,

Detaljer

Bilag til dokument nr : A B - CC Entreprise: 03 Grunnarbeider Dato : Bilag: Kapittel: - Side: 03-1

Bilag til dokument nr : A B - CC Entreprise: 03 Grunnarbeider Dato : Bilag: Kapittel: - Side: 03-1 Entreprise: 03 Grunnarbeider Dato : 14.12.2012 Bilag: Kapittel: - Side: 03-1 03 GRUNNARBEIDER GENERELT Byggegropa vil utføres med åpne skjæringer i eksisterende underbygging i dagens kjøreareal. Det er

Detaljer

DBC AS Prosjekt: Elvefaret kulvert Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

DBC AS Prosjekt: Elvefaret kulvert Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Elvefaret kulvert Side 01-1 Kapittel: 01 Grunnarbeid 01 Grunnarbeid 01.21 Grunn og fundamenter 01.21.1 GENERELT Alle poster i dette kapittelet er regulerbare. 01.21.14 FD1.13113 GRAVING TIL GENERELLE

Detaljer

01 ALT.1 MURÅPNING MED GLASS Riving for klargjøring av tomt

01 ALT.1 MURÅPNING MED GLASS Riving for klargjøring av tomt Prosjekt: Mo i RANA 2017-02 Side: 01-1 Område: 01 ALT.1 MURÅPNING MED GLASS 01 ALT.1 MURÅPNING MED GLASS 01.02 Riving for klargjøring av tomt 01.02.1 CH1.13A HULLTAKING Antall hulltakinger... Materiale:

Detaljer

TILBUDSSKJEMA OG PRISGRUNNLAG GENERELT

TILBUDSSKJEMA OG PRISGRUNNLAG GENERELT Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 00-1 Kapittel: 00 TILBUDSSKJEMA OG PRISGRUNNLAG GENERELT Postnr Tekst 00 TILBUDSSKJEMA OG PRISGRUNNLAG GENERELT 00.1 TILBUDSKJEMA FOR DETTE DOKUMENT Hit overføres sum tilbud

Detaljer

Prosjekt: Oppgave 1. Løsningsforslag Side: 02-1 Kapittel: 02 BYGNING Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Prosjekt: Oppgave 1. Løsningsforslag Side: 02-1 Kapittel: 02 BYGNING Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum 06.10.011 Prosjekt: Oppgave 1. Løsningsforslag Side: 0-1 Kapittel: 0 BYGNING 0 BYGNING 0.03 Betongarbeider Arbeidet omfatter: - 1 Fundamenter - 3 Yttervegger - 4 Innervegger - 5 Dekker 0.03.1 Grunn og

Detaljer

Kap.: 00.05 Betongarbeider Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 00.05 Betongarbeider Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Kap.: 00.05 Betongarbeider Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00 00.05 Betongarbeider ORIENTERING Dette kapitlet omfatter betongarbeidene knyttet til etablering

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn.

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn. Kap.: 00.03 Grunnarbeider Side 8 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00.03 Grunnarbeider 00.03.20 Bygning, generelt 00.03.20.1 GRUNNFORHOLD Utgravingen vil være i grusmasser

Detaljer

KVAM SKOLE Byggherre Steinkjer kommune BOK 1-1: K201-1 GRUNN- OG BETONGARBEIDER

KVAM SKOLE Byggherre Steinkjer kommune BOK 1-1: K201-1 GRUNN- OG BETONGARBEIDER KVAM SKOLE Byggherre Steinkjer kommune BOK 1-1: K01-1 GRUNN- OG BETONGARBEIDER 1 Prosjekt: 1045 Kvam skole Side: 00-1 Kapittel: 00 ALMINNELIG DEL Postnr 00 ALMINNELIG DEL 00.0 INNHOLDSFORTEGNELSE 00.0.1

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - UTVIDELSE SENTRALLAGER Side 17-1 I dette kapitlet er det medtatt Isolering, falloppbygging og tekking av tak PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg,

Detaljer

A Utvidelse non-schengen. Kap.: 05 Betongarbeid Side 05-1

A Utvidelse non-schengen. Kap.: 05 Betongarbeid Side 05-1 OSLO LUFTHAVN AS 27.11.2014 Kap.: 05 Betongarbeid Side 05-1 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 05 Betongarbeid ORIENTERING Kapittelet omfatter arbeider forbundet med

Detaljer

A Økt toalettkapasitet pir øst. Kap.: 03 Graving, Sprengning Side 03-1

A Økt toalettkapasitet pir øst. Kap.: 03 Graving, Sprengning Side 03-1 Økt toalettkapasitet pir øst OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014 Kap.: 03 Graving, Sprengning Side 03-1 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 03 Graving, Sprengning ORIENTERING

Detaljer

05 Betong. Prosjektnummer 344013003 Prosjektnavn GE20 Lillestrøm hensetting Prosjektfil GE20 Lillestrøm hensetting Beskrivelse

05 Betong. Prosjektnummer 344013003 Prosjektnavn GE20 Lillestrøm hensetting Prosjektfil GE20 Lillestrøm hensetting Beskrivelse 25(555) 05 Betong 02.05.23.1.1 under terreng (grubevegger) Tykkelse vegg: 250 mm 42,3 m2 02.05.23.1.2 under terreng (grubevegger) Tykkelse vegg: 450 mm 19 m2 02.05.23.1.3 under terreng (grubevegger) Tykkelse

Detaljer

15.06.2006 Prosjekt: Fygle Skole Side 1.01-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

15.06.2006 Prosjekt: Fygle Skole Side 1.01-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 1 GRUNNARBEIDER GENERELT For beskrivelsen gjelder generelt gjelder NS 3420- F, 3.2 utg., mars 2003. Arbeidene i dette kapitlet omfatter utgraving, samt tilfylling under bygg med tilhørende arbeider som

Detaljer

OMBYGGING GAMMELSKOLEN GRUNNARBEIDER, BETONGARBEIDER, STÅLARBEIDER PREFAB. ELEMENTER NYSKOLEN

OMBYGGING GAMMELSKOLEN GRUNNARBEIDER, BETONGARBEIDER, STÅLARBEIDER PREFAB. ELEMENTER NYSKOLEN 13.09.011 Prosjekt: 1044 SULITJELMA K0-1 HOVED Side: 00-1 Kapittel: 00 ALMINNELIG DEL Postnr 00 ALMINNELIG DEL Tekst SULITJELMA SKOLE, FAUSKE KOMMUNE. K01- RIB-ARBEIDER OMBYGGING GAMMELSKOLEN GRUNNARBEIDER,

Detaljer

Norconsult AS Prosjekt: Beskrivelse, Oppgradering p-plass Buer Side 01-1

Norconsult AS Prosjekt: Beskrivelse, Oppgradering p-plass Buer Side 01-1 Prosjekt: 5123261-Beskrivelse, Oppgradering p-plass Buer Side 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg. 4 med veiledning. Kodene

Detaljer

Dette kapittel er basert på NS 3420, kapittel Q og R. Kodene for de spesifiserende tekstene viser til ytelser som inngår.

Dette kapittel er basert på NS 3420, kapittel Q og R. Kodene for de spesifiserende tekstene viser til ytelser som inngår. Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 11 15.1 15 DØRER 15.100.1 INNHALDSLISTE ORIENTERING OM DØRER OG PORTER: 1. GENERELT 1.1 Forskrifter, standarder 1.2 Tilbodets mengder 1.3 Prisgrunnlag

Detaljer

262.20.06 RADONMEMBRAN BRUKSKLASSE A, B, C

262.20.06 RADONMEMBRAN BRUKSKLASSE A, B, C 262.20.06 RADONMEMBRAN BRUKSKLASSE A, B, C Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.20.06 RADONMEMBRAN - GENERELT Radonmembran legges i forskjellige nivåer og navngis med bruksgruppe A, B eller C.

Detaljer

Fundamenter Det er forutsatt at eksisterende, plasstøpte fundamenter i grunnen skal benyttes i sin helhet.

Fundamenter Det er forutsatt at eksisterende, plasstøpte fundamenter i grunnen skal benyttes i sin helhet. Trønder-plan as 0625 YSTERHAGAN BOFELLESKAP Rådg.ing. MRIF KONSTRUKSJONSTEKNISK BESKRIVELSE 7800 NAMSOS Tilbud 08.12.2009 KONSTRUKSJONSTEKNISK BESKRIVELSE. 20 GENERELT Dette kapitlet beskriver følgende

Detaljer

262.20.01 PARKERINGSDEKKER - VARMT TAK

262.20.01 PARKERINGSDEKKER - VARMT TAK 262.20.01 PARKERINGSDEKKER - VARMT TAK Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.20.01 PARKERINGSDEKKER - VARMT TAK - GENERELT Bærende konstruksjon med plasstøpt eller prefabrikkert betong med overflatekvalitet

Detaljer

Prosjektråd Innlandet AS Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE / Ny ungdomsklubb, personalavd. og kulturavd. Side 18-1

Prosjektråd Innlandet AS Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE / Ny ungdomsklubb, personalavd. og kulturavd. Side 18-1 Prosjektråd Innlandet AS.6.6 Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE /, personalavd. og kulturavd. Side 8- Kapittel: 8 Bygningsmessige hjelpearbeider for VVS 8 Bygningsmessige hjelpearbeider for VVS 8. Arbeider

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, utgave

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, utgave Prosjekt: K 210 Flisarbeid - Stavanger Forum Side 09-1 KAP. 9 MURERARBEID I dette kapitlet er det medtatt Innvendig murvegg PRODUKTHENVISNING Der det er benyttet henvisning til spesielle produkter er dette

Detaljer

Eidebakken skole BOK 1. Lyngen kommune BYGNINGSMESSIG BESKRIVELSE FOR

Eidebakken skole BOK 1. Lyngen kommune BYGNINGSMESSIG BESKRIVELSE FOR Eidebakken skole Lyngen kommune BOK 1 BYGNINGSMESSIG BESKRIVELSE FOR GRUNN- OG UTOMHUSARBEIDER BETONGARBEIDER, PLASSTØPT BETONGARBEIDER, PREFAB STÅLARBEIDER Prosjekt: Eidebakken skole Side 10-2 B2 Kapittelsammendrag

Detaljer

Dette kapittel er basert på NS 3420, kapittel L, N, S og T. Kodene for de spesifiserende tekstene viser til ytelser som inngår.

Dette kapittel er basert på NS 3420, kapittel L, N, S og T. Kodene for de spesifiserende tekstene viser til ytelser som inngår. Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 6 10.1 10 FLISARBEID 10.100.1 INNHOLDSLISTE ORIENTERING OM FLISARBEID: 1. GENERELT 1.1 Forskrifter, standarder 1.2 Tilbudets mengder 1.3 Prisgrunnlag

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn.

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn. Kap.: 00.05 Betongarbeider Side 13 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00.05 Betongarbeider ORIENTERING Dette kapitlet omfatter betongarbeidene knyttet til etablering

Detaljer

Kunstgressbane Giske grunn_betong. 00 Generell del Side Generell del

Kunstgressbane Giske grunn_betong. 00 Generell del Side Generell del Kunstgressbane Giske grunn_betong 00 Generell del Side 00-1 00 Generell del Det skal bygges en kunstgressbane ved eksisterende grusbane/parkeringsareal mellom Giske barneskole og Giske barnehage. Det er

Detaljer

09f.41 Våtrom med Leca Lettvegg 118 mm

09f.41 Våtrom med Leca Lettvegg 118 mm Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09f - 1 09f Våtrom 09f.41 Våtrom med Leca Lettvegg 118 mm 09f.41.1 LG1.1211223 (2013) PLASSTØPT NORMALBETONG Volum... Konstruksjonsdel: Gulv på grunnen Fasthetsklasse:

Detaljer

Prosjekt: _Næve_ Side 1

Prosjekt: _Næve_ Side 1 Prosjekt: 535709_Næve_201201 Side 1 Kapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 (201301). Prosjekt: 535709_Næve_201201 Side 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift

Detaljer

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: 10913 Hasvik kommune - Breivikbotn havn Side 72-1 72 KONSTRUKSJONER Stålarbeider Bestemmelsene i NS 3420, 3. utgave og NS 3472 gjelder som generelle krav for stålarbeidene. Generelle bestemmelser:

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1 19. METALLARBEIDER Kapittelet omfatter følgende: - Hjørnebeslag - Rekkverk - Tak over inngangsparti - Trappenese i utvendig amfi Spesifikasjon PRISGRUNNLAG

Detaljer

09f.41 Våtrom med Leca Lettvegg 118 mm

09f.41 Våtrom med Leca Lettvegg 118 mm Prosjekt: SAINT-GOBAIN BYGGEVARER-TEKSTER, NS 3420:2016 Side: 09f - 1 09f Våtrom 09f.41 Våtrom med Leca Lettvegg 118 mm 09f.41.1 LG1.1211223 (2016) PLASSTØPT NORMALBETONG Volum... Konstruksjonsdel: Gulv

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn.

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn. Kap.: 00.07 Stålkonstruksjoner Side 28 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00.07 Stålkonstruksjoner ORIENTERING Dette kapitlet omfatter stålarbeidene knyttet til etablering

Detaljer

For alle arbeider i denne beskrivelse gjelder de samme anbuds- og kontraktsbestemmelser som for øvrige betongarbeider

For alle arbeider i denne beskrivelse gjelder de samme anbuds- og kontraktsbestemmelser som for øvrige betongarbeider Prosjekt: Tilbygg - Kleppetunet, grunnarbeid for VVS Side 26-1 26 Bygningsmessige hjelpearbeider VVS 26.1 Grunnarbeid VVS 26.1.1 Generelt Denne beskrivelse er utarbeidet av Multiconsult og omfatter bygningsmessige

Detaljer

14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse. Kap.: 03 Graving, sprenging Side 03-1

14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse. Kap.: 03 Graving, sprenging Side 03-1 03 Graving, sprenging Redigering av beskrivelsen Postnummerstrukturen er aa.bbb.ccc, der - aa er kapittelnummer iht. NS3450:2006 Tillegg A, - ccc er løpenummer, 3 siffer. Unntak: generelle bestemmelser

Detaljer

Norconsult AS Prosjekt: Returpunkt 12 for flyavfall. Arkitekt og bygningstekniske arbeider

Norconsult AS Prosjekt: Returpunkt 12 for flyavfall. Arkitekt og bygningstekniske arbeider Side AVF-1 Område:AVF AVFALLSBEHANDLING Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon AVF 03 03.20 03.20.1 AVFALLSBEHANDLING GRUNNARBEIDER Bygning, generelt Generelle tekniske bestemmelser - Se kapittel 00 Generelle

Detaljer

BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VVS

BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VVS Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 25-1 Postnr Tekst 25 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VVS 25.1 DETTE KAPITTEL Bygningsmessige hjelpearbeider VVS, inne og ute/ i grunnen 25.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser 0.0: Konkurransegrunnlag

Detaljer

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum. Prosjektert areal m 2 50

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum. Prosjektert areal m 2 50 Prosjekt: Vannledning Fossen - Bakken Side 01-1 01.11.04.10 FS2.21276132A UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL Prosjektert areal m 2 50 Type lag: Drenslag Type masse/sortering: Grus Levering: Eksterne

Detaljer

25 Bygningsm. arb. for VVS

25 Bygningsm. arb. for VVS 226(555) 25 Bygningsm. arb. for VVS 01.25.1 Hulltaking og slissing i bygningsdeler RIV vil ikke utarbeide egne utsparingstegninger og boretegninger for VVS entreprenørens rørføringer gjennom betongvegger

Detaljer

SANDGOTNA SKOLE - SVØMMEANLEGG REHABILITERING OG OMBYGGING

SANDGOTNA SKOLE - SVØMMEANLEGG REHABILITERING OG OMBYGGING BERGEN KOMMUNALE BYGG SANDGOTNA SKOLE - SVØMMEANLEGG REHABILITERING OG OMBYGGING Tilbudsbeskrivelse juni 2010 Entreprise BY-01 Hovedentreprise bygningsmessige arbeider tilbyder:.. (Firmastempel) prosjekteringsgruppe:

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, utgave

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, utgave Prosjekt: K 216 Himlingsarbeid - Stavanger Forum Side 23-1 KAP. 23 HIMLINGSARBEIDER I dette kapitlet er det medtatt: Systemhimlinger PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for

Detaljer

Sum denne side: Sum Kapittel 01 Rigg og drift: S:\MBU\GRØNN ETAT PROSJEKTER\PROSJEKTER\BARNAS BYROM\Bærekraftig Landås\Bygging av veien\02 Prosj

Sum denne side: Sum Kapittel 01 Rigg og drift: S:\MBU\GRØNN ETAT PROSJEKTER\PROSJEKTER\BARNAS BYROM\Bærekraftig Landås\Bygging av veien\02 Prosj Prosjekt: Bærekraftig liv på Landås - Beskrivelse Side 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift 01.1 AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum Lokalisering: RS 01.2 AV2.1 DRIFT AV EGET KONTRAKTARBEID

Detaljer

K201 General entreprise Tilbudsskjema Bok 1

K201 General entreprise Tilbudsskjema Bok 1 Nybygg Abel Meyers gt. 14 Private boliger med utleieleiligheter. 06.02.2012 Prosjekt: Stein Evensen, Nybygg Abel Meyers gt.14 Side 00-1 01 Forside K201 General entreprise Tilbudsskjema Bok 1 Q:\WEB-Prosjekt\1703_Abel_Meyers_gt_14\[B]

Detaljer

Krav og ytelsesspesifikasjon byggningsmessigearbeider

Krav og ytelsesspesifikasjon byggningsmessigearbeider Rambøll AS Prestebakke skole Krav og ytelsesspesifikasjon byggningsmessigearbeider 2012-03-13 INNHOLD: 20 BYGGNINGSMESSIGEARBEIDER ORIENTERING... 4 21 GRUNN- OG FUNDAMENTER... 4 22 BÆRESYSTEM... 5 25 DEKKER...

Detaljer

RG Rustand Gruppen AS Prosjekt: Fagerlund barnehage Side 03-1

RG Rustand Gruppen AS Prosjekt: Fagerlund barnehage Side 03-1 Prosjekt: Fagerlund barnehage Side 03-1 03 Grunnarbeider sprengning/alun GENERELT Det er ikke utført grunnundersøkelser. Poster i denne beskrivelsen medtas som grunnlag for avregning i tilfelle fjell eller

Detaljer

262.30.02 SEDUM EKSTENSIVE STÅLPLATEUNDERLAG

262.30.02 SEDUM EKSTENSIVE STÅLPLATEUNDERLAG 262.30.02 SEDUM EKSTENSIVE STÅLPLATEUNDERLAG Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.30.02 STÅLPLATEUNDERLAG - GENERELT Til tekning av ekstensive grønne tak (Sedum) over bærende konstruksjon med

Detaljer

RISSA OMSORGSBOLIGER HELSETUNET TILBUDSGRUNNLAG GENERALENTREPRISE. mai 2014. Prosjektutvikling Midt-Norge as - 3de arkitektur & design as

RISSA OMSORGSBOLIGER HELSETUNET TILBUDSGRUNNLAG GENERALENTREPRISE. mai 2014. Prosjektutvikling Midt-Norge as - 3de arkitektur & design as RISSA OMSORGSBOLIGER HELSETUNET TILBUDSGRUNNLAG GENERALENTREPRISE mai 2014 Prosjektutvikling Midt-Norge as - 3de arkitektur & design as Prosjekt: Omsorgsbolig Helsetunet Side 00-1 00 Innholdsfortegnelse

Detaljer

262.30.01 SEDUM EKSTENSIVE BETONGUNDERLAG

262.30.01 SEDUM EKSTENSIVE BETONGUNDERLAG 262.30.01 SEDUM EKSTENSIVE BETONGUNDERLAG Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.30.01 BETONGUNDERLAG - GENERELT Til tekning av ekstensive grønne tak (Sedum) over bærende konstruksjon med plasstøpt

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, utgave

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, utgave Prosjekt: K 219 Taktekking - Stavanger Forum Side 17-1 KAP. 17 TEKKEARBEIDER I dette kapitlet er medtatt: Tekking av yttertak PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg

Detaljer

Rehabilitering av dam Krokvatn

Rehabilitering av dam Krokvatn Multiconsult AS Rehabilitering av dam Krokvatn 124930 Os kommune Tillegg - Mars 2015 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: Mengdebeskrivelse dam Krokvatn Side 01-1 Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT 01 RIGG

Detaljer

NTNU Ringve Botaniske Hage Nytt Veksthus. E20 Grunn og betong

NTNU Ringve Botaniske Hage Nytt Veksthus. E20 Grunn og betong 16.03.01 Prosjekt: NTNU Ringve Botaniske hage - Nytt Veksthus Side: 00-1 Fag: 00 Alminnelig Del Postnr 00 Alminnelig Del 00.00 FORSIDE Tekst NTNU Ringve Botaniske Hage Nytt Veksthus E0 Grunn og betong

Detaljer

262.50.01 SVØMMEHALL VAKUUMINFESTET PÅ BETONG/BETONGELEMENTER

262.50.01 SVØMMEHALL VAKUUMINFESTET PÅ BETONG/BETONGELEMENTER 262.50.01 SVØMMEHALL VAKUUMINFESTET PÅ BETONG/BETONGELEMENTER Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.50.01 SVØMMEHALL - VAKUUMINNFESTET TEKKESYSTEM - GENERELT Til tekning av fritt eksponerte tak

Detaljer

Kap.: 00.03 Grunnarbeider Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 00.03 Grunnarbeider Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Kap.: 00.03 Grunnarbeider Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00 00.03 Grunnarbeider 00.03.20 Bygning, generelt 00.03.20.1 GRUNNFORHOLD Utgravingen vil være

Detaljer

SNÅSA HELSESENTER BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER (RIB) BOK 2-1:

SNÅSA HELSESENTER BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER (RIB) BOK 2-1: Snåsa kommune SNÅSA HELSESENTER BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER (RIB) BOK 2-1: Grunn- og utomhusarbeider Betongarbeider og betongelementer Stålkonstruksjoner og takelementer Prosjekteringsgruppe: PGL/ARK- Espen

Detaljer

SINGELBALLASTERT TAK

SINGELBALLASTERT TAK 262.10.07 SINGELBALLASTERT TAK Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.10.07 SINGELBALLASTERT TAK - GENERELT Bærende konstruksjon med plasstøpt eller prefabrikkert betong med overflatekvalitet tilsvarende

Detaljer

Isola AS 20.04.2015 Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Kompakte tak Ettlags taktekking Side 01-1

Isola AS 20.04.2015 Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Kompakte tak Ettlags taktekking Side 01-1 Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Kompakte tak Ettlags taktekking Side 01-1 Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling 01 Etablering, drift og avvikling Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert

Detaljer

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 05-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 05-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 05-1 05 Betongarbeid 05.1 DETTE KAPITTEL - Betongarbeider sålefundamenter kjeller ringmur gulv på grunnen heissjakt betongvegger påstøper sparkling. 05.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser

Detaljer

262.20.05 GRØNNE TAK OG TAKHAGER

262.20.05 GRØNNE TAK OG TAKHAGER 262.20.05 GRØNNE TAK OG TAKHAGER Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.20.05 GRØNNE TAK OG TAKHAGER - GENERELT Bærende konstruksjon med plasstøpt eller prefabrikkert betong med overflatekvalitet

Detaljer

Isola AS 22.04.2015 Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Sedum tak Ettlag løstliggende membran Side 01-1

Isola AS 22.04.2015 Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Sedum tak Ettlag løstliggende membran Side 01-1 Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Sedum tak Ettlag løstliggende membran Side 01-1 Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling 01 Etablering, drift og avvikling Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 21-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 21-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 21-1 21. MALERARBEID Kapitlet omfatter komplette malerarbeider. Spesifikasjon Vinduer og dører leveres ferdig behandlet og er innsatt før malerarbeidene begynner.

Detaljer

Tårnet barnehage, Vikna kommune

Tårnet barnehage, Vikna kommune Prosjekt: Tårnet barnehage - Bygningsmessige arbeider RIB Side 00-1 00 FORSIDE Tårnet barnehage, Vikna kommune HOVEDENTREPRISE ANBUDSSKJEMA: - Bok 2.1 Grunn, betong og stålarbeider Prosjekt: Tårnet barnehage

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - DRIFTSBYGNING. TILBYGG/OMBYGGING Side 09-1 I dette kapitlet er det medtatt Nye teglforblendede felt under vinduer Sålbenker i naturstein Innvendige murte vegger Puss på murte vegger PRISGRUNNLAG

Detaljer

Prosjekt: Molo Grense Jakobselv, skadereparasjon Side 1-1

Prosjekt: Molo Grense Jakobselv, skadereparasjon Side 1-1 Prosjekt: Molo Grense Jakobselv, skadereparasjon Side 1-1 Delprosjekt: 1 RIGG, DRIFT og FELLESYTELSER Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon 1 RIGG, DRIFT og FELLESYTELSER RIGG, DRIFT og NEDRIGGING GENERELT

Detaljer

TØRMO KAPELL. Rehabilitering og tilbygg 01.07.2014

TØRMO KAPELL. Rehabilitering og tilbygg 01.07.2014 1 TØRMO KAPELL Rehabilitering og tilbygg Prosjekt: Tørmo kapell Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 01 Rigg og drift 2 02 Rivearbeider 6 03 Grunn og fundamenter 15 05 Betongarbeid 22 07 Stålkonstruksjoner 35

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - UTVIDELSE SENTRALLAGER Side 14-1 I dette kapitlet er det medtatt Vinduer PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4

Detaljer

Dekker / gulv. 09e.13 Leca Byggeplank med Komfortgulv

Dekker / gulv. 09e.13 Leca Byggeplank med Komfortgulv Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09e - 1 09e Dekker / gulv 09e.13 Leca Byggeplank med Komfortgulv 09e.13.1 NW2.32A (2013) DEKKE AV ELEMENTER AV LETTKLINKERBETONG AREAL Type dekkeelement: Leca Byggeplank

Detaljer

02.05.2011 Prosjekt: Kvam Herad - NNB Nordheimsund nye barneskole - Nybygg og ombygging Side I-1 03 GRAVING, SPRENGNING... 03-1

02.05.2011 Prosjekt: Kvam Herad - NNB Nordheimsund nye barneskole - Nybygg og ombygging Side I-1 03 GRAVING, SPRENGNING... 03-1 .ga1 Prosjekt: Kvam Herad - NNB Nordheimsund nye barneskole - Nybygg og ombygging Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 03 GRAVING, SPRENGNING... 03-1 21 Grunn og fundamenter... 03-2 211 Klargjøring av tomt...

Detaljer

Prosjekt: Horten Medisinske Senter - ombygging Side 24-1

Prosjekt: Horten Medisinske Senter - ombygging Side 24-1 Prosjekt: Horten Medisinske Senter - ombygging Side 24-1 KAP. 24 FAST BYGG I dette kapitlet er medtatt: Solavskjerming Fast inventar Spesifikasjon PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420, utg. 4,

Detaljer

NS Eksempler på poster - Passiv brannsikring. 2 Branntetting Brannfuging... 1

NS Eksempler på poster - Passiv brannsikring. 2 Branntetting Brannfuging... 1 NS 3420-2017 Eksempler på poster - Passiv brannsikring INNHOLDSFORTEGNELSE 2 Branntetting... 1 1 Brannfuging... 1 1 Branntetting av bevegelig fuge med fugemasse... 1 2 Branntetting av fuge med tettelist...

Detaljer

KAP 1. Grøft langs kjellervegg, drenering av bygg

KAP 1. Grøft langs kjellervegg, drenering av bygg Prosjekt: Venastul Side 01-1 01 Drenering av grunnmur 01.1 KAP 1. Grøft langs kjellervegg, drenering av bygg Eksisterende drenering langs nordsiden av bygget skal rehabiliteres. Ny drenering etableres

Detaljer

ADDENDUM 01 OMLEGGING TIL KUNSTGRESS PÅ FREDRIKSTAD STADION ANBUDSGRUNNLAG SEPTEMBER 2014

ADDENDUM 01 OMLEGGING TIL KUNSTGRESS PÅ FREDRIKSTAD STADION ANBUDSGRUNNLAG SEPTEMBER 2014 COWI AS ADDENDUM 01 OMLEGGING TIL KUNSTGRESS PÅ FREDRIKSTAD STADION ANBUDSGRUNNLAG SEPTEMBER 2014 ADDENDUM 01 - OMLEGGING TIL KUNSTGRESS PÅ FREDRIKSTAD STADION COWI AS 17.09.2014 Prosjekt: ADDENDUM 01

Detaljer

Byggherre: Trondheim Kommune Prosjekt: Ingeborg Ofstads veg Dokument: Bygningsteknisk beskrivelse RIB

Byggherre: Trondheim Kommune Prosjekt: Ingeborg Ofstads veg Dokument: Bygningsteknisk beskrivelse RIB 2.20 GENERELT GENERELT Det skal gis pris på komplette byggetekniske arbeider. Gjeldende lover, forskrifter og standarder skal overholdes. Det forutsettes at entreprenør orienterer seg om forholdene på

Detaljer

VAKUUM FESTET PÅ PLASSTØPT BETONG

VAKUUM FESTET PÅ PLASSTØPT BETONG 262.10.06 VAKUUM FESTET PÅ PLASSTØPT BETONG Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.10.06 VAKUUMINNFESTET TEKKESYSTEM - GENERELT Til tekning av fritt eksponerte tak over bærende konstruksjon benyttes

Detaljer

Lenden Skole Rehabilitering Stavanger Kommune

Lenden Skole Rehabilitering Stavanger Kommune Lenden Skole Rehabilitering Stavanger Kommune 15.02.2013 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: Lenden skole Side 00-2 00 Generell del INNLEDNING TIL TEKNISK BESKRIVELSE For anbudets priser, krav til

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - DRIFTSBYGNING. TILBYGG/OMBYGGING Side 15-1 I dette kapitlet er det medtatt Ytterdører Innerdører Flytting av dør Låser og beslag for dører PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420

Detaljer

Prosjekt: NARDO SKOLE - NYTT BALLFELT Side I-1

Prosjekt: NARDO SKOLE - NYTT BALLFELT Side I-1 22.03.2014 Prosjekt: NARDO SKOLE - NYTT BALLFELT Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 7 UTOMHUS... 7-1 70 RIGG OG DRIFT... 7-1 71 TERRENGBEHANDLING... 7-2 76 VEI- OG PLASSARBEIDER... 7-4 77 PARK OG HAGE... 7-5

Detaljer

Peab AS 27.03.2014 Prosjekt: Sollistrand BT3 G- Prog Side 09-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Peab AS 27.03.2014 Prosjekt: Sollistrand BT3 G- Prog Side 09-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Sollistrand BT3 G- Prog Side 09-1 09 Murarbeid 09.23 Yttervegger 09.23.1 Teglforblending + 150 mm mineralull mot betongvegg YV1A - Teglforbl. PARKERING 150,57 09.23.1.1 NB2.7173151 MURT FORBLENDING

Detaljer

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 62

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 62 Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 62 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Redigering

Detaljer

Prosjekt: Snillfjord_2veg Side 1-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Snillfjord_2veg Side 1-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 1 Rigg og drift 1.1 Kapittel 1 gjelder etablering, drift og avvikling for alle arbeider beskrevet i de andre kapitlene. 1.2 AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Lokalisering: Anleggsområdet Prosjekt:

Detaljer

TERRASSER TILDEKKET

TERRASSER TILDEKKET 262.20.04 TERRASSER TILDEKKET Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.20.04 TERRASSEMEMBRAN TILDEKKET - GENERELT Til tekning av terrasser over bærende konstruksjon benyttes Protan membran eller

Detaljer

Prosjekt: LENDEN SKOLE OG RESURSSENTER Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum

Prosjekt: LENDEN SKOLE OG RESURSSENTER Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum 18 BYGNINGSMESSIGE HJELPEARBEIDER 181 Bygn.m.arb. for graveentreprenør 181.1 GRØFTER Generelt. For fremføring av kabler, skal det medregnes graving evt. spregning av grøfter med dybde ca 70 cm og bredde

Detaljer

GRIEGHALLEN FORNYELSE K2-13 BYGG: BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER BESKRIVENDE MENGDEBEREGNING

GRIEGHALLEN FORNYELSE K2-13 BYGG: BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER BESKRIVENDE MENGDEBEREGNING GRIEGHALLEN FORNYELSE K2-13 BYGG: BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER BESKRIVENDE MENGDEBEREGNING 2013-01-30 Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE D1 beskrivende del... D1.00-1 00 Generell del... D1.00-1 B0 TILBUD... D1.00-3

Detaljer

VAKUUM FESTET PÅ BETONGELEMENTER

VAKUUM FESTET PÅ BETONGELEMENTER 262.10.05 VAKUUM FESTET PÅ BETONGELEMENTER Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.10.05 VAKUUMINNFESTET TEKKESYSTEM - GENERELT Til tekning av fritt eksponerte tak over bærende konstruksjon benyttes

Detaljer

B B206 Stripefundament h=300 mm, uk k S1 S1 S1 S1 S1 S1 B334.

B B206 Stripefundament h=300 mm, uk k S1 S1 S1 S1 S1 S1 B334. 2 3 4 5 B026 6 7 8 9 B025 B027 B028 4 600 6 000 4 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 B029 I B206 B206 Stripefundament h= mm, uk k+14.180 H 4 600 7 600 B305 B206 B305 Stripefundament h= mm, uk k+14.180 B206

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). 26.08.2013 Prosjekt: OSL - UTVIDELSE SENTRALLAGER Side 09-1 I dette kapitlet er det medtatt Teglforblending av fasader Innvendige murte vegger PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster

Detaljer

03 GRAVING OG SPRENGNING

03 GRAVING OG SPRENGNING Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 03-1 03 Graving, Spregning 03 GRAVING OG SPRENGNING Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 03-2 03.100 Orientering om arbeida INNHOLDSLISTE ORIENTERING

Detaljer

Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201101).

Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201101). Prosjekt: 529686_Klæbu-Ståggåvegen_201101 Side 1 Kapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201101). Prosjekt: 529686_Klæbu-Ståggåvegen_201101 Side 01-1 Kapittel:

Detaljer

Kap.: Stålkonstruksjoner Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: Stålkonstruksjoner Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Kap.: 00.07 Stålkonstruksjoner Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00 00.07 Stålkonstruksjoner ORIENTERING Dette kapitlet omfatter stålarbeidene knyttet til

Detaljer

Isola AS 20.04.2015 Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Kompakte tak Tolags taktekking Side 01-1

Isola AS 20.04.2015 Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Kompakte tak Tolags taktekking Side 01-1 Prosjekt: Isola Taktekking NS3420 Kompakte tak Tolags taktekking Side 01-1 Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling 01 Etablering, drift og avvikling Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert

Detaljer