Ressursbruk til forskning i helseforetakene i Hovedresultater og dokumentasjon. Ole Wiig Hebe Gunnes

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ressursbruk til forskning i helseforetakene i 2009. Hovedresultater og dokumentasjon. Ole Wiig Hebe Gunnes"

Transkript

1 Ressursbruk til forskning i helseforetakene i 2009 Hovedresultater og dokumentasjon Ole Wiig Hebe Gunnes Rapport 50/2010

2

3 Ressursbruk til forskning i helseforetakene i 2009 Hovedresultater og dokumentasjon Ole Wiig Hebe Gunnes Rapport 50/2010

4 Rapport nr. 50/2010 Utgitt av Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning Adresse PB 5183, Majorstuen NO Besøksadresse: Wergelandsveien 7. Oppdragsgiver Adresse Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 DEP, 0030 Oslo Trykk Link Grafisk ISBN ISSN

5 Forord Hovedformålet med denne rapporten er å dokumentere gjennomføringen av og hovedresultater fra rapporteringen av helseforetakenes ressursbruk til forskning i Beskrivelsen i rapporten bygger på innrapportert datamateriale fra helseforetak og private, ideelle sykehus. Det er fjerde gang NIFU gjennomfører rapportering av ressursbruk til forskning i spesialisthelsetjenesten for Helse- og omsorgsdepartementet. Rapporteringen bygger på et opplegg som ble utviklet av de regionale helseforetakene i regi av Helse- og omsorgsdepartementet og det daværende Helse Sør RHF, og som senere ble videreutviklet av NIFU i samarbeid med sektoren fra og med 2006-rapporteringen. Prosjektgruppen har bestått av Hebe Gunnes og Ole Wiig, med sistnevnte som prosjektleder. Vi vil benytte anledningen til å takke våre kontaktpersoner og andre i de enkelte helseforetak og private, ideelle sykehus og de regionale helseforetakene som har bidratt ved innrapporteringen av materialet og kommet med nyttige kommentarer og innspill i arbeidets ulike faser. Oslo, desember 2010 Sveinung Skule Direktør Susanne Lehmann Sundnes Forskningsleder 3

6 4

7 Innhold Sammendrag Innledning Bakgrunn og formål Avgrensninger Forskning og utviklingsarbeid (FoU) Bokførte kostnader til FoU FoU-årsverk Psykisk helse og spesialisert, tverrfaglig behandling av rusmisbrukere Forholdet mellom helseforetakene og universiteter og høgskoler Kort om regnskapsprinsipper og forholdet til FoU-statistikken Rapporteringsenhetene Metode og data Endringer i rapporteringsopplegget fra Utsendelsen og frist Kontroll av materialet Andre datakilder Om sammenligninger i tid og rom Samlet vurdering av datakvalitet mv Om denne rapporten Hovedresultater Samlede forskningsressurser Forskning i helseforetak med universitetssykehusfunksjoner sammenlignet med andre helseforetak Forskning i de private, ideelle sykehusene Forskerpersonalet i helseforetakene Utviklingen fra 2008 til Ressursbruk til forskning etter helseregion Forskningsressurser på regionalt nivå Forskningsressurser i de enkelte helseregionene Helse Midt-Norge Helse Nord Helse Sør-Øst Helse Vest Finansiering av forskning Forskningsfinansiering ved helseforetak med universitetssykehusfunksjoner sammenlignet andre

8 4.2 Forskningsfinansiering i de fire helseregionene Nærmere om ekstern forskningsfinansiering Forskning innen særskilte områder Ressursbruk til forskning innenfor psykisk helsevern Ressursbruk til tverrfaglig, spesialisert behandling av rusmisbrukere Vedlegg Vedlegg 1: Rapporteringsenhetene Vedlegg 2: Oversikter på helseforetaksnivå Vedlegg 3: Rapporteringsskjema og veiledningsmateriale Vedlegg 4: Tabeller for forskning og utviklingsarbeid (FoU) Vedlegg 5: Forskerpersonale i helseforetakene i 2009, etter stillingstype

9 Sammendrag 36 helseforetak og private, ideelle sykehus inngår i målesystemet for ressursbruk til forskning i spesialisthelsetjenesten. Også de fire regionale helseforetakene rapporterer, om enn på noe ulikt vis. Hovedresultater fra 2009-rapporteringen er: Helseforetak og private, ideelle sykehus rapporterte om samlede driftskostnader til forskning på 2,15 milliarder kroner i Dette omfatter all ressursbruk til forskning som er bokført av helseforetak og private, ideelle sykehus, dvs. lønn, annen drift, avskrivninger mv. og inkluderer både basisbevilgninger, øremerkede forskningsbevilgninger fra Helse- og omsorgsdepartementet og midler fra eksterne finansieringskilder. Forskning utgjorde i gjennomsnitt 2,3 prosent av helseforetakenes og de private, ideelle sykehusenes samlede driftskostnader til alle lovpålagte oppgaver i Det er noe varierende praksis mht. hvordan ekstern forskningsfinansiering registreres, og dette kan gi systematiske forskjeller i finansieringsstrukturen helseregionene i mellom. Ca. 400 millioner kroner eller 18 prosent av totale forskningskostnader i 2009, kom fra andre finansieringskilder og er inntektsført i helseforetakene. Eksempler på slike finansieringskilder er Norges forskningsråd og Kreftforeningen. Det ble utført forskningsårsverk i Det inkluderer årsverk utført av både aktive forskere og personale i forskningsstøttefunksjoner. Et forskningsårsverk kostet i gjennomsnitt vel 1 million kroner. Om lag 40 prosent av forskningsårsverkene ble utført av personale med ulik profesjonstilhørighet i forskerstillinger, av stipendiater eller postdoktorer, mens en femtedel ble utført av overleger og leger. Resten, vel en tredjedel, ble utført av annet sykehuspersonale, dvs. laboratoriepersonale, teknisk og administrativt støttepersonale, sykepleiere og hjelpepleiere. Nesten leger og personer i forskerstillinger deltok i forskning og utviklingsarbeid (FoU) i helseforetakene i Vel 60 prosent var overleger eller leger. I tillegg til de var ca personer i administrative eller tekniske støttestillinger involvert i FoU i prosent av FoU-personalet i helseforetakene i 2009 var kvinner. Kvinneandelen var høyest blant rekrutteringspersonalet og lavest blant overlegene. Det er betydelig konsentrasjon av forskningsinnsatsen i helsesektoren. Helseforetak med universitetssykehusfunksjoner stod for 86 prosent av de samlede 7

10 driftskostnadene til forskning i sektoren, og forskning i disse helseforetakene utgjorde i gjennomsnitt om lag 4 prosent av totalaktiviteten, målt i driftskostnader. Forskningen er også geografisk konsentrert. Helse Sør-Øst stod for 69 prosent av den samlede ressursbruken til forskning, og forskning utgjorde i gjennomsnitt 2,8 prosent av denne helseregionens samlede aktivitet, målt i driftskostnader. Oslo universitetssykehus HF (OUS) som er en fusjon av de tidligere helseforetakene Rikshospitalet HF, Ullevål universitetssykehus HF og Aker universitetssykehus HF er dominerende både på regionalt og nasjonalt nivå. OUS stod for om lag tre fjerdedeler av forskningsinnsatsen i Helse Sør-Øst og mer enn halvparten av den samlede forskningsinnsatsen i helseforetakssektoren samlet. Det er imidlertid betydelige variasjoner i forskningsressursene de enkelte enhetene som inngikk i målesystemet disponerer. Fra OUS som største enkeltenhet er det stor avstand til enkelte, spesialiserte private, ideelle sykehus med forskningsinnsats på kroner og mindre. 82 prosent av helseforetakenes samlede driftskostnader til forskning ble finansiert gjennom basisbevilgningen over Helse- og omsorgsdepartementets budsjett, øremerkede forskningsbevilgninger eller midler de regionale helseforetakene skyter til fra eget budsjett. Største enkeltkilde for forskningsfinansiering utover dette var Norges forskningsråd som stod for om lag 6 prosent. EU-midler og annen utenlandsk eller internasjonal finansiering er fortsatt marginal kvantitativt sett. 26 helseforetak og private, ideelle sykehus rapporterte forskning innenfor området psykisk helsevern. Med en ressursbruk tilsvarende 315 årsverk og nær 300 millioner kroner utgjorde forskning innen dette området om lag 14 prosent av den samlede forskningsinnsatsen i sektoren. 15 helseforetak rapporterte om til sammen 20 forskningsårsverk og 20 millioner kroner til forskning innen området tverrfaglig, spesialisert behandling av rusmisbrukere. Slik forskning utgjorde dermed om lag 1 prosent av den samlede forskningsinnsatsen i sektoren. Rapporteringsopplegget befinner seg fremdeles i en utviklingsfase. Generelt vurderer vi ressursmålingen for 2009-årgangen som mer presis og dekkende for forskningsaktiviteten enn tidligere målinger. Grunnlaget for sammenligninger mellom foretak blir stadig bedre etter hvert som helseforetakene bevisstgjøres og får innført bedre interne rapporteringsrutiner. I og med at rapporteringsopplegget er tilnærmet uendret fra 2008 vurderer vi det også slik at sammenligningsgrunnlaget over tid er bedre enn tidligere. Lokale endringer i rapporteringsopplegg som f.eks. omorganisering av større helseforetak, kan imidlertid fortsatt bidra til sammenligningsproblemer, og det kan være vanskelig å fastslå hvor stor 8

11 del av økningen fra 2008 til 2009 på om lag 3,7 prosent som skyldes reelt økt ressursinnsats og hvor mye som skyldes metodologiske forhold. Kjennskap til materialet tilsier imidlertid at metodologiske forklaringer på endringer i forskningsinnsatsen er avtakende, og at tallene er i ferd med å bli mer sammenlignbare også over tid. Tallene fra tidligere årganger blir imidlertid ikke bedre og revideres ikke. Sammenligninger med tall fra før 2008 bør derfor gjøres med forsiktighet! Til sammenligning er måling av ressursbruken til utviklingsarbeid i en tidlig fase, og det er fremdeles knyttet betydelig usikkerhet til disse tallene. Dette og enkelte andre utfordringer i rapporteringssystemet inngår i mandatet til en arbeidsgruppe bestående av representanter for de regionale helseforetakene som skal utarbeide forslag til ytterligere forbedringer av ressursmålingssystemet. Arbeidsgruppen vil avgi en rapport våren

12 10

13 1 Innledning I denne rapporten beskriver vi hovedmønstre fra helseforetakenes rapportering av ressursbruk til forskning i Beskrivelsen bygger på innrapportert materiale fra helseforetak og private, ideelle sykehus og er et ledd i arbeidet med å måle og videreutvikle systemet for måling av ressursbruk til forskning i spesialisthelsetjenesten for Helse- og omsorgsdepartementet. Fra 2007 er målesystemet samordnet med den nasjonale statistikken over forskning og utviklingsarbeid (FoU) FoU-statistikken slik at det i tillegg til forskning også rapporteres utviklingsarbeid. Mens 2006-rapporteringen bare dekket forskning, dekkes nå hele FoU-begrepet. For 2007 skilte ikke rapporteringen detaljert mellom forskning på den ene siden og utviklingsarbeid på den andre. Det begrenset mulighetene for nyanserte, separate beskrivelser av forskning. Fra 2008 muliggjøres relativt detaljerte beskrivelser av forskning og utviklingsarbeid hver for seg. Denne rapporten er i all hovedsak begrenset til forskning. FoU-statistikk publiseres i andre sammenhenger. 1 Vi vil i denne forbindelse understreke at rapporteringssystemet fortsatt er under utvikling. Det gjelder bl.a. rapporteringen av utviklingsarbeid som fortsatt krever videreutvikling av operasjonelle definisjoner og avgrensningskriterier. En arbeidsgruppe er oppnevnt for å håndtere denne og andre utfordringer i rapporteringssystemet. Den vil levere en rapport i tidlig i Bakgrunn og formål Forskning ble med virkning fra 2001 en av fire lovfestede 2 hovedoppgaver for spesialisthelsetjenesten. Det førte til et sterkt og økende fokus på medisinsk og helsefaglig forskning, både på forskningens omfang, produktivitet og kvalitet. Helhetlig og god styringsinformasjon er viktig for gode beslutninger og prioriteringer. Det er derfor etablert et system for rapportering av forskningsresultater og på grunnlag av dette et delvis resultatbasert forskningsfinansieringssystem. Etableringen av rapporteringssystemet for ressursbruk til forskning i helseforetakene og fra 2007 også ressurser til utviklingsarbeid er også et ledd i arbeidet med å få på plass grunnleggende styringsinformasjon for helsesektoren. Systemet er utviklet i regi av Helse- 1 2 Bl.a. i rapportserien Det norske forsknings- og innovasjonssystemet. Statistikk og indikatorer, fra Norges forskningsråd som fra 2009 publiseres årlig i papirversjon. Tallmaterialet oppdateres fortløpende på Forskningsrådets www-sider. LOV nr 61: Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven). 11

14 og omsorgsdepartementet og de regionale helseforetakene. I februar 2007 ble det besluttet at NIFU (den gang NIFU STEP) skal stå for måling av ressursbruk til forskning i spesialisthelsetjenesten, og det ble gjennomført en måling av ressursinnsatsen til forskning i Fra 2007-rapporteringen 4 er dette rapporteringssystemet, som nevnt, samordnet med den nasjonale FoU-statistikken, og inngår som grunnlag for den ordinære rapporteringen av slik statistikk nasjonalt så vel som internasjonalt. Det langsiktige målet med rapporteringen er å synliggjøre ressursbruk til forskning i helseforetakene på linje med andre forskningsutførende sektorer og med annen ressursbruk i helsetjenesten. For å få best mulig nytte av rapporteringssystemet er det viktig at dataene er sammenlignbare på nasjonalt nivå, mellom de fire regionale helseforetakene og mellom de mange større og mindre helseforetakene (inkludert private, ideelle sykehus). 1.2 Avgrensninger Rapporteringen er avgrenset langs to dimensjoner. For det første er den avgrenset med hensyn til hvilke aktiviteter som skal inkluderes. I 2006 var den avgrenset til forskning, men fra 2007 er i tillegg utviklingsarbeid inkludert, slik at hele FoU-begrepet nå dekkes. For det andre er rapporteringen avgrenset med hensyn til hvilke kostnader som skal registreres som relevante. Begge dimensjoner er viktige for å få gode, sammenlignbare data. Dette skal vi utdype noe i det følgende Forskning og utviklingsarbeid (FoU) OECD definerer forskning og utviklingsarbeid (FoU) som kreativ virksomhet som utføres systematisk for å oppnå økt kunnskap herunder kunnskap om mennesket, kultur og samfunn og omfatter også bruken av denne kunnskapen til å finne nye anvendelser. FoU deles gjerne i tre underaktiviteter: Grunnforskning, dvs. eksperimentell eller teoretisk virksomhet som primært utføres for å skaffe til veie ny kunnskap om det underliggende grunnlag for fenomener og observerbare fakta, uten sikte på spesiell anvendelse eller bruk. Anvendt forskning er også virksomhet av original karakter som utføres for å skaffe til veie ny kunnskap. Anvendt forskning er imidlertid primært rettet mot bestemte praktiske mål eller anvendelser. Utviklingsarbeid er systematisk virksomhet som anvender eksisterende kunnskap fra forskning og praktisk erfaring, og som er rettet mot å framstille nye eller vesentlig forbedrede materialer, produkter eller innretninger, eller mot å innføre nye eller vesentlig forbedrede prosesser, systemer og tjenester Ole Wiig: Ressursbruk til forskning i helseforetakene i Dokumentasjon av undersøkelsen og hovedresultater, NIFU STEP Rapport 39/2007. Ole Wiig: Ressursbruk til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i helseforetakene i Hovedresultater og dokumentasjon, NIFU STEP Rapport 50/2008

15 Definisjonene er relativt generelle, men er utdypet og eksemplifisert i eget vedlegg som fulgte rapporteringen og i oversendelsesbrevet til rapporteringsenhetene (jf. Vedlegg 3). Det er likevel problematisk å trekke klare grenser mellom utviklingsarbeid og andre relaterte aktiviteter i helsetjenesten, f.eks. innovasjon, kvalitetsutvikling, fagutvikling og utdanning. Frascatimanualens 5 definisjon av utviklingsarbeid er f.eks. ikke ulik den definisjonen av innovasjon som benyttes i helseforetakene. Innovasjon betraktes imidlertid ofte som et videre begrep enn FoU, bl.a. ved at innovasjoner kan oppstå uten at det kan føres tilbake til systematisk, kunnskapsgenererende aktivitet. Departementet har, på bakgrunn av tilbakemeldinger fra helseforetakene, bedt om at det iverksettes et arbeid for ytterligere å presisere definisjonen av utviklingsarbeid og avgrense mot aktivitet som ikke er å regne som FoU på den ene side og mot forskning på den andre Bokførte kostnader til FoU Ressursbruken måles med to hovedsett av indikatorer: Kostnader til FoU FoU-årsverk Opplysninger om kostnader og årsverk fremkommer dels direkte fra helseforetakenes økonomiske og personaladministrative systemer, dels indirekte gjennom mer skjønnsmessig vurderte størrelser (anslått arbeidstid medgått til FoU, anslått bruk av fellesarealer osv.). Avgrensning av FoU er basert på en skjønnsmessig anvendelse av felles definisjoner og retningslinjer; jf. avsnitt På kostnadssiden er den samme hovedavgrensningen benyttet som i pilotundersøkelsen fra 2005 og rapporteringene for 2006, 2007 og Kartleggingen skal dekke: forskning som utføres i helseforetakene, og som medfører kostnader (ressursbruk) som vises i helseforetakets regnskaper. anslag for ressursbruk som belastes helseforetakene (normalt infrastruktur og støttefunksjoner) direkte eller indirekte som følge av eksternt finansiert forskning, der forskeren er lønnet av andre enn foretaket (f.eks. universitet, forskningsinstitutt eller stiftelse). Her skal KUN ressursbruken til infrastruktur eller annen direkte merkostnad tas med. Fra 2007 er, som nevnt, også utviklingsarbeid inkludert i rapporteringsopplegget, og kostnadsavgrensningen brukes analogt for slik aktivitet. 5 Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development. Frascati Manual 2002, OECD Paris. 13

16 Tankegangen innebærer også at eksternt finansiert forskning, dvs. forskning finansiert av en ekstern kilde, f.eks. Norges forskningsråd, et legemiddelfirma, Kreftforeningen, skal tas med i den grad midlene inntektsføres i helseforetakets regnskaper. Når vi i rapporten benytter driftskostnader til forskning som mål for forskningsvolumet i helseforetakene er det altså uavhengig av finansieringskilde, dvs. både basisfinansiering, øremerkede forskningsbevilginger og midler fra eksterne kilder er tatt med forutsatt at helseforetakene har regnskapsført dem FoU-årsverk Det skal rapporteres årsverk som er brukt til forskning og utviklingsarbeid og som samsvarer med de bokførte kostnadene; jf. avsnitt I det første tilfellet, der foretaket selv bærer lønnskostnaden, skal altså alle årsverk til FoU tas med. I det andre tilfellet, der lønnskostnadene bæres av andre enn helseforetaket, skal årsverkene bare brukes som grunnlag for å kalkulere de infrastrukturkostnader FoU-aktiviteten belaster helseforetaket med. Selve årsverkene skal imidlertid ikke rapporteres. Der lønnskostnaden bæres av ekstern arbeidsgiver, f.eks. et universitet, vil den ikke synes i helseforetakets regnskap, og skal følgelig ikke tas med. Årsverkskartleggingen omfatter både aktive forskere og forskningsstøtte. I rapporteringsskjemaet skilles det mellom tre personalkategorier. leger som deltar i FoU, herunder avdelingsoverleger, overleger, assistentleger og andre leger. øvrig forskerpersonale, dvs. psykologer, postdoktorer, doktorgradsstipendiater, forskningsassistenter og personer i rene forskerstillinger. støttepersonale for FoU-aktiviteten, dvs. laboratoriepersonale, teknikere og profesjonsutdannet personale som sykepleiere, fysioterapeuter og lignende, samt administrativt personale. Noen av disse har høyere utdanning, men defineres som støttepersonale med bakgrunn i stilling. Som aktive forskere regnes på den ene siden overleger og leger under spesialisering som deltar i FoU-aktivitet og på den andre siden andre forskere, herunder doktorgradsstipendiater og postdoktorer. Denne gruppen omfatter også personer i forskerstillinger med annen enn medisinsk utdanningsbakgrunn, f.eks. psykologer, kjemikere, biologer o.l. Det vil kunne oppstå enkelte avgrensningsproblemer ved at personer med stilling som overlege og lege i en periode innehar stipendiat- eller postdoktorstillinger. Her vil det måtte gjøres skjønnsmessige vurderinger ut fra hovedaktiviteten, men dersom f.eks. en lege har en stipendiatstilling på rapporteringstidspunktet vil vedkommende i prinsippet inngå i denne gruppen. Som forskningsstøtte regnes teknisk personale (f.eks. laboratoriepersonale), administrativt personale og ledere som deltok i FoU. Prinsippet er at administrasjon og ledelse av FoU også skal regnes som FoU. 14

17 Når vi i rapporten benytter totalt antall forskningsårsverk som mål for forskningsvolumet i helseforetakene omfatter det årsverk utført av både aktive forskere og forskningsstøtte Psykisk helse og spesialisert, tverrfaglig behandling av rusmisbrukere Ressursbruk til FoU innen psykisk helsevern og innen tverrfaglig, spesialisert behandling av rusmisbrukere skal dessuten rapporteres særskilt, både med kostnader og årsverk. Også her skilles det detaljert mellom forskning på den ene siden og utviklingsarbeid på den andre Forholdet mellom helseforetakene og universiteter og høgskoler I forrige avsnitt gjorde vi rede for hovedprinsipper i avgrensningen av kostnader og årsverk til forskning i helseforetakene. Blant annet skal årsverk som utføres av personale med annen arbeidsgiver enn helseforetaket kun nyttes som grunnlag for beregning av infrastrukturkostnader. I praksis er slike avgrensninger vanskelige, og avgrensningsspørsmålene er særlig omfattende i forhold til universiteter og høgskoler, bl.a. på grunn av omfanget av delte stillinger. Det er relativt vanlig at leger og andre forskere har sin hovedstilling i et helseforetak og en bistilling ved et universitet og vice versa. I de fleste tilfeller er det relativt greit å trekke grensen mellom helseforetak og universitet, men enkelte institutter og sentre er særlig vanskelige å håndtere fordi de figurerer som organisatoriske enheter både ved universitet og helseforetak. I slike tilfeller blir det spesielt vanskelig å fastsette hvor stor del av fellesarealer, instrumenter og utstyr som benyttes av helseforetaksforskerne og universitetsforskerne. Helseforetakene er gitt et sett av felles retningslinjer å rapportere etter; jf. bl.a. skillet mellom registrering av ressurser for HFansatte vs. andre. Men historikk og ulike systemer gir naturligvis en fare for at avgrensningen mot universitetene kan bli gjenstand for ulik praksis regionene imellom. Grensene kompliseres også ved at det kan være noe ulik praksis knyttet til organisering av faglig personale og pengestrømmer gjennom interaksjon og samarbeid med organisasjoner i randsonene rundt universiteter og universitetssykehus, som Innovest, Inven2 og Stavanger helseforskning. De kan ivareta ulike funksjoner, bl.a. som forretningsfører, arbeidsgiver og forskningsutførende enhet. Enkelte av disse problemstillingene er for øvrig gjenstand for behandling i arbeidsgruppen som er oppnevnt for å forbedre og videreutvikle rapporteringssystemet Kort om regnskapsprinsipper og forholdet til FoU-statistikken Rapporteringen av ressursbruk til forskning i helseforetakene følger regnskapsprinsippet. Når den fra 2007 er samordnet med den nasjonale FoU-statistikken, blir materialet i andre sammenhenger publisert med enkelte avvik i forhold til foreliggende rapport. 6 Det skyldes 6 I tabellvedlegget til Det norske forsknings- og innovasjonssystemet 2010, Norges forskningsråd 2009, er materialet presentert etter begge prinsipper. 15

18 at FoU-statistikken i henhold til internasjonale retningslinjer følger kontantprinsippet. For å oversette innrapportert materiale til kontantprinsippet har vi valgt å benytte en forholdsvis grov tilnærming som innebærer at årets avskrivninger trekkes ut av driftskostnadene. Til driftskostnader, eksklusive avskrivninger, legges så årets investeringer. Avhengig av forholdet mellom avskrivninger og investeringer vil det følgelig kunne bli avvik. Særlig vil dette kunne gjelde større byggeprosjekter. I henhold til kontantprinsippet skal alle anskaffelser utgiftsføres fullt ut i anskaffelsesåret, mens de etter regnskapsprinsippet kan fordeles på flere år etter gjeldende avskrivningsregler. 1.3 Rapporteringsenhetene Rapporteringen gjelder spesialisthelsetjenesten i Norge. I praksis dekkes helseforetak og private, ideelle sykehus som driver forskning. Rapporteringsenhetene som inngår i 2009, er valgt med utgangspunkt i tidligere årganger og i samråd med de regionale helseforetakene. Ressursrapporteringen ses dessuten i sammenheng med Nasjonalt system for måling av forskningsresultater, og størst mulig overensstemmelse mellom enheter som inngår i de to målesystemene tilstrebes. Detaljerte oversikter over rapporteringsenhetene finnes i Vedlegg 1 til denne rapporten, og talloversikter per helseforetak finnes i vedlegg 2. Man bør imidlertid fortsatt utvise varsomhet med å tolke forskjeller mellom foretakene, og f.eks. trekke slutninger om foretakenes produktivitet og effektivitet. Dette er drøftet mer inngående nedenfor. I tillegg ble de regionale helseforetakene (RHF) forespurt. De har rapportert noe ulikt. Helse Sør-Øst RHF har oppgitt at forskningsmidler i sin helhet går til egen helseforetaksgruppe. Til egen helseforetaksgruppe regnes her også private, ideelle sykehus i regionen, f.eks. Lovisenberg diakonale sykehus og Diakonhjemmet sykehus. Disse inngår som rapporteringsenheter, og midler de mottar fra Helse Sør-Øst RHF fanges dermed i prinsippet opp av rapporteringssystemet. De tre øvrige RHFene rapporterte om forskningsressurser som fordeles utenom egen foretaksgruppe (inkludert private, ideelle sykehus), og dermed ikke registreres i helseforetakene i regionen. Midlene tildeles bl.a. etter søknad og kan gå til forskere ved samarbeidende institusjoner som universiteter, høgskoler og randsoneinstitusjoner i tilknytning til disse. Dermed kan de likevel komme helseforetakene til nytte gjennom for eksempel samarbeidsprosjekter eller spesifikke satsinger. Midlene kan også gå til forskning ved spesielle sentre eller til finansiering av stipendiater som kan være ansatt annet sted enn i et helseforetak. Helse- og omsorgsdepartementet har i brev av klargjort føringer for bruk av det statlige øremerkede tilskuddet til forskning i helseforetakene. I fremstillingen har vi, som tidligere år, valgt å sette hovedfokus på helseforetaksnivået. Til sammen omfatter 2009-rapporteringen 36 rapporteringsenheter, hvorav de fleste er 16

19 offentlige og organisert som helseforetak. Rapporteringen omfatter også private, ideelle institusjoner, hvorav noen har universitetssykehusfunksjoner. 7 Tabell 1.1 viser antall rapporteringsenheter langs de to dimensjonene og totalt, og klargjør også en del betegnelser som benyttes i rapporten. For en oversikt over hvilke helseforetak som finnes i de ulike kategoriene viser vi til Vedlegg 1. Tabell 1.1: Oversikt over typer av enheter (og antall enheter) som inngår i rapporteringen for 2009, etter hvorvidt de er offentlige eller private, ideelle og hvorvidt de har universitetssykehusfunksjoner. Offentlig Privat, ideell Har foretaket universitetssykehusfunksjoner? Sum Ja Nei antall Helseforetak med Andre helseforetak universitetssykehusfunksjoner (N=7) (N=18) 25 Private, ideelle sykehus med universitetssykehusfunksjoner (N=2) Kilde: NIFU/ Ressursbruk til forskning i helseforetakene. Andre private, ideelle sykehus (N=9) 11 Sum antall Inndelingen er den samme som er benyttet i tidligere rapporter, dvs. før ikrafttredelse av ny forskrift om bruk av betegnelsen universitetssykehus mm. Når det gjelder enkeltenheter vil vi nevne følgende: Helse Midt-Norge IT (HEMIT) er en avdeling i Helse Midt-Norge RHF og har som regional IT-enhet eierskap til og ansvar for sentrale servere, felles programvare og felles infrastruktur i Helse Midt-Norge. FoU-ressurser behandles i denne rapporten under RHF-et. Rikshospitalet HF, Ullevål universitetssykehus HF og Aker universitetssykehus HF som fra inngår i Oslo universitetssykehus HF, har rapport samlet for 2009 og behandles som én enhet. Sykehuset Asker og Bærum HF, Sykehuset Buskerud HF, Ringerike sykehus og Blefjell sykehus HF (Kongsbergdelen) fusjonerte fra til Vestre Viken HF. Enhetene rapporterte hver for seg i 2009, men behandles som en enhet i rapporten. 7 I denne rapporten forholder vi oss til situasjonen i 2009; en detaljert oversikt over hvilke helseforetak som regnes til de ulike kategoriene finnes i vedlegg 1. Dette er den samme inndelingen som ble brukt i 2008 og tidligere år og tar ikke hensyn til endringer som måtte følge av FOR nr 1706: Forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Forskriften trer i kraft

20 1.4 Metode og data I utformingen av rapporteringsopplegget har vi søkt å forene to til dels motstridende mål: utforme en enklest mulig rapportering som belaster helseforetakene minst mulig videreutvikle og utvide rapporteringen i tråd med overordnet plan for prosjektet med sikte på å få best mulig informasjon om ressursbruken til forskning i helseforetakssektoren. Vi prøver derfor å begrense omfanget av endringer og nye spørsmål mest mulig. Det er likevel gjort noen mindre endringer fra 2008 med sikte på å gi bedre og mer presis informasjon om ressursbruken til forskning i helseforetakene Endringer i rapporteringsopplegget fra 2008 Opplegget for 2009-rapporteringen er omtrent identisk med det som ble brukt i Det ble imidlertid gjort et par viktige presiseringer. Den første presiseringen gjelder årsverk til forskning og utviklingsarbeid som i dag fordeles på tre kategorier (leger, andre forskere og øvrig sykehuspersonale). I 2009 er det gjort en presisering i tråd med den overordnede avgrensningen av rapporteringen (endring er kursivert): - Årsverk utført av leger, dvs. overleger, overleger med kombinert stilling (her tas kun årsverk for stilling ved helseforetaket med, mens professor II-stilling ved et universitet, dvs. der universitetet betaler lønnskostnadene, ikke skal tas med), leger under spesialisering. Den andre presiseringen gjelder ekstern finansiering av FoU. I veiledningen er helseforetakene bedt om så langt som mulig å føre eksterne midler under primærkilden, f.eks. at forskningsrådsmidler helseforetakene måtte motta via universitetene føres som forskningsrådsmidler (og ikke universitetsmidler). Til slutt vil vi nevne at rapporteringsskjemaene som tidligere er i Excel-format. Rutene i regnearkene ble imidlertid låst slik at det bare ble mulig å endre de feltene der vi ønsker at det skal legges inn verdier. Dette hindrer og eliminerer til dels mulighetene for feiltastinger i ulike faser av rapporteringen. Tiltaket styrker mao. datakvaliteten Utsendelsen og frist Henvendelsen til helseforetak og private, ideelle sykehus ble sendt per e-post 2. februar 2010, med kopi til kontaktpersoner i de regionale helseforetakene som også ble bedt om å rapportere. I e-posten ble det oppgitt en lenke til NIFUs websider der følgende dokumenter var lagt ut: Rapporteringsskjema for måling av ressursbruk til forskning og utviklingsarbeid 2009 Følgebrev til rapporteringsskjema for måling av ressursbruk til forskning og utviklingsarbeid 2009 Vedlegg med definisjoner og retningslinjer for utfyllingen

Videreutvikling av system for måling av ressursbruk til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i helseforetakene. Rapport fra en arbeidsgruppe

Videreutvikling av system for måling av ressursbruk til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i helseforetakene. Rapport fra en arbeidsgruppe Videreutvikling av system for måling av ressursbruk til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i helseforetakene Rapport fra en arbeidsgruppe Mars 2011 2 Innhold 1 Arbeidsgruppens oppnevning, mandat, sammensetning

Detaljer

Ressursinnsatsen i medisinsk og helsefaglig FoU i 2011. En analyse basert på FoU-statistisk materiale

Ressursinnsatsen i medisinsk og helsefaglig FoU i 2011. En analyse basert på FoU-statistisk materiale Ressursinnsatsen i medisinsk og helsefaglig FoU i 2011 En analyse basert på FoU-statistisk materiale Hebe Gunnes Susanne L. Sundnes Ole Wiig Marte Blystad Rapport 24/2013 Ressursinnsatsen i medisinsk

Detaljer

Til helseforetak og private, ideelle sykehus

Til helseforetak og private, ideelle sykehus Til helseforetak og private, ideelle sykehus Oslo, 031213 Deres ref.: 12820240 / ow Vår ref.: Vår ref Oversikt over henvendelsen Henvendelsen er denne gangen tredelt og omfatter: 1. Måling av ressursbruk

Detaljer

Tidsbruksundersøkelser for FoUstatistikk. Hebe Gunnes Kaja Wendt

Tidsbruksundersøkelser for FoUstatistikk. Hebe Gunnes Kaja Wendt Tidsbruksundersøkelser for FoUstatistikk i UoH-sektoren for 2011 Hebe Gunnes Kaja Wendt Arbeidsnotat 6/2013 Arbeidsnotat 6/2013 Utgitt av Adresse Oppdragsgiver Adresse Nordisk institutt for studier av

Detaljer

Samordnet praksis for budsjettering og regnskapsføring av forsknings- og utviklingsprosjekter innen helse

Samordnet praksis for budsjettering og regnskapsføring av forsknings- og utviklingsprosjekter innen helse Samordnet praksis for budsjettering og regnskapsføring av forsknings- og utviklingsprosjekter innen helse Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet 6.

Detaljer

Kartlegging og analyse av tannhelseog odontologisk forskning i Norge. Kristoffer Rørstad Hebe Gunnes Ole Wiig

Kartlegging og analyse av tannhelseog odontologisk forskning i Norge. Kristoffer Rørstad Hebe Gunnes Ole Wiig Kartlegging og analyse av tannhelseog odontologisk forskning i Norge Kristoffer Rørstad Hebe Gunnes Ole Wiig Rapport 48/2014 Kartlegging og analyse av tannhelseog odontologisk forskning i Norge Kristoffer

Detaljer

Norges forskningsråd 2004

Norges forskningsråd 2004 Norges forskningsråd 2004 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks: 22 03 70 01 Publikasjonen kan bestilles via internett: http://www.forskningsradet.no/bibliotek/publikasjonsdatabase/

Detaljer

Godt sagt og godt gjort? Strategievaluering av Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet

Godt sagt og godt gjort? Strategievaluering av Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet Godt sagt og godt gjort? Strategievaluering av Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet Kyrre Lekve, Siri Aanstad, Fredrik Niclas Piro, Tone Cecilie Carlsten

Detaljer

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2007 til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 04.03.2008 Innhold 1 Innledning...5 1.1 Om årlig melding...5 1.2 Om Helse Sør-Øst...6 1.2.1 Visjon og verdigrunnlag... 7 2 Brukermedvirkning...7

Detaljer

Cristin Current research information system in Norway

Cristin Current research information system in Norway Cristin Current research information system in Norway Rapport fra arbeidsgruppe 22. februar 2010 Rapporten ble behandlet i styringsgruppen 9. mars 2010. Se referat fra 5. møte i styringsgruppa under rubrikken

Detaljer

UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST

UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST VEDLEGG UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST 1. RIKSREVISJONENS KONTROLL MED FORVALTNINGEN AV STATLIGE SELSKAPER FOR 2008, DOKUMENT 3:2 (2009 2010) FRA DEL II RESULTATER AV UTVIDEDE

Detaljer

Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen

Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen Fredrik Niclas Piro, Cathrine Tømte, Kristoffer Rørstad og Taran Thune Rapport 2/2013 Langsiktig kunnskapsutvikling

Detaljer

Er det noen SAK? Instituttsektorens rolle og organisering i Norge med spesiell vekt på samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK)

Er det noen SAK? Instituttsektorens rolle og organisering i Norge med spesiell vekt på samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) Er det noen SAK? Instituttsektorens rolle og organisering i Norge med spesiell vekt på samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) Magnus Gulbrandsen, Inge Ramberg, Bo Sarpebakken, Vera Schwach, Gunnar

Detaljer

Forskerrekruttering i Norge - status og komparative perspektiver

Forskerrekruttering i Norge - status og komparative perspektiver Forskerrekruttering i Norge - status og komparative perspektiver RAPPORT 2/27 Hebe Gunnes, Terje Næss, Aris Kaloudis, Bo Sarpebakken, Göran Melin (SISTER) og Linda Blomkvist (SISTER) NIFU STEP Studier

Detaljer

Hva koster en student? En kostnadskartlegging av universiteter og høgskoler

Hva koster en student? En kostnadskartlegging av universiteter og høgskoler Hva koster en student? En kostnadskartlegging av universiteter og høgskoler Rune Borgan Reiling, Mirjam Snåre, Edvin Finnanger, Torstein Rikter-Svendsen, Stein Bjørnstad og Per Olaf Aamodt Rapport 52/2014

Detaljer

Health Research Classification System (HRCS) Harmonisering og videreutvikling av bruk i Norge

Health Research Classification System (HRCS) Harmonisering og videreutvikling av bruk i Norge Health Research Classification System (HRCS) Harmonisering og videreutvikling av bruk i Norge Rapport fra en arbeidsgruppe Norges forskningsråd 2014 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131

Detaljer

Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift

Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift Kyrre Lekve, Svein Erik Moen og Rune Borgan Reiling Rapport 15/2014 Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Erfaringsoppsummering Bruk av periodisert regnskap i statlige virksomheter og departementer 2005-2008

Erfaringsoppsummering Bruk av periodisert regnskap i statlige virksomheter og departementer 2005-2008 Erfaringsoppsummering Bruk av periodisert regnskap i statlige virksomheter og departementer 2005-2008 Senter for statlig økonomistyring, 15. januar 2009 RAPPORT 1/2009 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

Patentering fra norske universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter

Patentering fra norske universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter ARBEIDSNOTAT 14/2006 Antje Klitkou, Magnus Gulbrandsen og Eric Iversen Patentering fra norske universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien

Detaljer

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere.

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. IMDi-rapport 8-2008 Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Foto: Christian Roth Christensen/IMDi

Detaljer

Bruk av informasjon om produktivitet i styringen av statlige virksomheter en kartlegging Direktoratet for økonomistyring, November 2011 RAPPORT 3/2011

Bruk av informasjon om produktivitet i styringen av statlige virksomheter en kartlegging Direktoratet for økonomistyring, November 2011 RAPPORT 3/2011 , Bruk av informasjon om produktivitet i styringen av statlige virksomheter en kartlegging Direktoratet for økonomistyring, November 2011 RAPPORT 3/2011 Forord Statlige virksomheter skal i henhold til

Detaljer

Lars Nerdrum, Inge Ramberg og Bo Sarpebakken. Inngående forskermobilitet til Norge Omfang og erfaringer. NIFU skriftserie nr.

Lars Nerdrum, Inge Ramberg og Bo Sarpebakken. Inngående forskermobilitet til Norge Omfang og erfaringer. NIFU skriftserie nr. Lars Nerdrum, Inge Ramberg og Bo Sarpebakken Inngående forskermobilitet til Norge Omfang og erfaringer NIFU skriftserie nr. 10/2003 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning Hegdehaugsveien

Detaljer

Regional strategi for forskning og innovasjon 2013-2016

Regional strategi for forskning og innovasjon 2013-2016 Regional strategi for forskning og innovasjon 2013-2016 Hamar 2013 1 Strategiske forutsetninger Helse Sør-Øst RHF tilbyr spesialisthelsetjenester til en befolkning på ca. 2,7 millioner; mer enn halve Norges

Detaljer

Forskerforbundet: Faglig utvikling og arbeidsvilkår i instituttsektoren

Forskerforbundet: Faglig utvikling og arbeidsvilkår i instituttsektoren Forskerforbundet: Faglig utvikling og arbeidsvilkår i instituttsektoren Skriftserien nr 7/2014 INNHOLD 1. INNLEDNING 3 1.1 Oppsummering av funn: 3 Tid og mulighet til egen faglig utvikling 3 Arbeidsvilkår,

Detaljer

Innovasjon i Møre og Romsdal R-02

Innovasjon i Møre og Romsdal R-02 Innovasjon i Møre og Romsdal R-02 2000 http://www.step.no/ Redaktør for seriene: Editor for the series: Dr. Philos. Finn Ørstavik (1998-2000) Stiftelsen STEP 2000 Henvendelser om tillatelse til oversettelse,

Detaljer

STILLINGER, KOMPETANSE, SAMARBEID

STILLINGER, KOMPETANSE, SAMARBEID Ulla Schmidt STILLINGER, KOMPETANSE, SAMARBEID Om samarbeid og tverrfaglighet mellom stillingstyper og fagområder i trosopplæringsreformen. KIFO Rapport 2012: 2 Ulla Schmidt STILLINGER, KOMPETANSE, SAMARBEID

Detaljer

Spill på flere strenger. Kandidatundersøkelse blant personer utdannet i skapende og utøvende musikk

Spill på flere strenger. Kandidatundersøkelse blant personer utdannet i skapende og utøvende musikk Spill på flere strenger Kandidatundersøkelse blant personer utdannet i skapende og utøvende musikk Clara Åse Arnesen, Erica Waagene, Elisabeth Hovdhaugen og Liv Anne Støren Rapport 10/2014 Spill på flere

Detaljer

Medisin og helse. Nøkkeltall. for medisinsk og helsefaglig forskning 2003. Norges forskningsråd

Medisin og helse. Nøkkeltall. for medisinsk og helsefaglig forskning 2003. Norges forskningsråd Medisin og helse Nøkkeltall for medisinsk og helsefaglig forskning 2003 Norges forskningsråd Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks:

Detaljer

Rapport 2009-056. Ressursbruk i spesialisthelsetjenesten

Rapport 2009-056. Ressursbruk i spesialisthelsetjenesten Rapport 2009-056 Ressursbruk i spesialisthelsetjenesten Econ-rapport nr. 2009-056, Prosjekt nr. 5Z080151.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-061-0 GLU/MSV/pil, EBO, 8. juni 2009 Offentlig Ressursbruk

Detaljer