Reform i Lunner Lunner omsorgs- og rehabiliteringssenter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reform i Lunner Lunner omsorgs- og rehabiliteringssenter"

Transkript

1 Lunner kommune Reform i Lunner Lunner omsorgs- og rehabiliteringssenter 1

2 1 Innledning Mandat Avgrensning og definisjoner Arbeidsform Sammendrag Kostnader, bemanning og drift Kostnader Reform i Lunner ved innbyggere Estimerte tall pr avdeling ved innbyggere Aktuelle funksjoner i en intermediæravdeling - Konkretisering Før og i stedet..9 4 Kompetanse 222 Lor Nåværende kompetanse Rekrutteringsbehov Kommentar til rekruttering Sykepleiere Spesialsykepleiere Lege: 2 x 50 % Vi bør tilsette 2 leger for å ha overlapping i ferie og fravær. Lettere å rekruttere hvis legene kan kombinere med fastlegehjemmel, samt også for å være tilknyttet et fagmiljø Vi vil videreføre kontinuerlig grupper som tar videreutdanning i demensomsorg Rekrutteringsbehov

3 1 Innledning 1.1 Mandat Utrede og dimensjonere tilbud innenfor områdene habilitering, rehabilitering, korttids og avlastning, langtidsplasser, ø-hjelp, demens /bemannede boliger, dagaktivitetstilbud, hjemmebasert omsorg, koordinerende enhet. Kartlegge og dimensjonere behov for økte personalressurser og økt kompetanse sett i forhold til Lunner omsorgs- og rehabilitetssenter. 1.2 Avgrensning og definisjoner Tempo og aktivitetsplanene i Reform i Lunner har i utgangspunktet en utredningsperiode på 8 mnd, fra august 2012 til ut april I mai 2012 vedtok kommunestyret at Reform i Lunner skal levere en analyse som skal legges frem, og parallelt med og i samme sak som hovedprosjekt alternativ IMA for Lunner og Gran. Dette betyr at vi i prosjektets første fase, fra til må avgrense arbeidet til å foreta estimerte beregninger i forhold til dimensjonering og kartlegging av økte personalressurser og økt kompetanse sett i forhold til Lunner omsorgs- og rehabilitetssenter. Dette betyr beregninger i forhold til: med beregnede kostnader. Kompetanse, kartlegging av nåværende kompetanse og behov for rekruttering. Bygningsmessig i forhold til nybygg og/eller rehabilitering, her skal det overslagsmessig beregnes kvadratmeter og investeringskostnader. Tiltak som foreslås i planperioden må innplasseres årlig, etter samme mal kommunedelplanenes drifts og investeringstabeller. 3

4 Begrepsavklaring: Intermediære senger Kommunalt øyeblikkelig hjelp opphold Observasjonsseng Flerbrukssenger Utskrivningsklar Rehabilitering Habilitering Koordinerende enhet En intermediær seng er en mellomting mellom en seng på et sykehjem og en seng på sykehus. Intermediæravdeling har en høyere bemanningsnorm enn et sykehjem, bedre tilgang til legetjenester inklusive andre helsefaglige tjenester. Bedre tilgjengelige laboratorietjenester, og utstyr til de laboratorieprøvene som må utføres lokalt må være på plass. Avdelingen skal kunne ta i mot pasienter før, i stedet for eller etter sykehusbehandling, herunder også kunne dekke behovet for øyeblikkelig døgntilbud. Målet med tilbudet er at det skal være tidsavgrenset før viderebehandling / oppfølging i eget hjem, sykehjem eller sykehus. Eventuelt ikke behov for oppfølging av kommunens omsorgstjeneste. En intermediæravdeling inngår ofte i et Lokal medisinsk senter eller ligger i tilknytning til et sykehjem. Kommunene skal sørge for tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig hjelp. Plikten gjelder kun for de pasienter og brukere som kommunene har mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg til (Helse- og omsorgsloven 3-5). Dette danner grunnlaget for «i stedet for» sykehusbehandling. Observasjonssenger brukes til pasienter med uavklarte tilstander, når det er usikkerhet om hvilken behandling/oppfølging pasienten trenger. Observasjonssengene kan være en del av kommunenes øyeblikkelig hjelp døgntilbud. Danner grunnlag for «før» og «i stedet for» sykehusbehandling. Døgnplasser som kan brukes til flere formål, som øyeblikkelig hjelp døgnopphold, observasjon og behandling før, etter eller i stedet for innleggelse i sykehus, eller for pasienter som har vært til behandling i sykehus, men som trenger oppfølging/rehabilitering før de kan reise hjem. En pasient er utskrivningsklar fra sykehuset når videre behandling og oppfølging av pasienten ikke lenger forutsetter innleggelse i spesialisthelsetjenesten når lege har vurdert pasienten og konklusjonene dokumentert i pasientjournal (jfr. forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter). Tidsavgrensa, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, der flere aktører samarbeider om å gi nødvendig assistanse til pasientens og brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet. Forstå på samme måte som rehabilitering, men dreier seg om tiltak retta mot barn eller voksne med medfødte eller tidlig ervervede helseeller funksjonsproblemer (Forskrift om habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator, kap. 2, 3). Ihht Kap 7 i helse- og omsorgstjenesteloven: Et sted som mottar alle henvendelser vedr behov for habilitering og rehabilitering og som har et overordnet ansvar for arbeid med individuell plan og for 4

5 Lindrende (palliativ) behandling Sirkulasjonsfaktor ved korttidsavdeling Tilgjengelighet til korttidsplass i sykeheim oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator. Lindrende behandling omfatter tjenester som aktiv behandling, pleie og omsorg for pasienter med uhelbredelig sykdom og kort forventa levetid. Et palliativt tilbud har faglig kompetent personell for å drive avansert lindrende behandling og pleie. Uavhengig av organisering forutsettes et tett samarbeid med palliative enheter i sykehus. Sirkulasjonsfaktor er antall utskrivinger fra korttidsavdeling delt på antall korttidsplasser Tilgjengelighet er en beskrivelse av tilbud i forhold til behov og er direkte sammenliknbart mellom kommuner. 1.3 Arbeidsform Prosjektgruppa har i tidsrommet 27.august til 15.oktober hatt 6 møter. Hvert gruppemedlem har jobbet med sitt område ved å ta kontakt med andre aktører på feltet for sammenligning og videre tips i forhold til vårt område. Vi har jobbet med kostnader og beregninger i forhold til bemanningsplaner. Som vist i rapportene på hvert felt/avdeling. Størsteparten av gruppa har vært på besøk i Sørum kommune, Sørvald Bo- og behandlingssenter der de har nytt sykehjemsbygg. Deler av gruppa har også vært på Døhli sykehjem og sett på rehabilitering og dagtilbud i Nittedal kommune. Tjenesteleder og rådgiver har hatt møter med kommunelege John Arne Ødegaard i forhold til Ø-hjelp og intermediær avdeling. 1.4 Disposisjon 2 Sammendrag Ut i fra vårt mandat i prosjektgruppe Lor, har vi forsøkt å gi et bilde av hvordan vi ser for oss at Lunner kommune alene, skal løse de eksisterende utfordringene innen pleie og omsorg, og samtidig planlegge for de nye oppgavene vi får gjennom samhandlingsreformen. Vi har tatt utgangspunkt i prosjektrapporten vi laget sammen med Gran der vi har sagt noe om hva vi mener vi med fordel kan samarbeide om. Forslagene til felles løsninger ble i stor grad samlet i et Lokal medisinsk senter, bygget i tilknytning til nødetatsbygget i Gran, for å spille på de ressursene som allerede ligger der med bl.a. legevakt og ambulanse. Hvis Lunner kommune skal løse alle oppgavene alene, mener vi at det må være en forutsetning at det bygges nytt tilpasset sykehjem, og at det i tilknytning til det blir bygget bofellesskap for demente og bemannede boliger for eldre. 5

6 Samhandlingsreformen har allerede startet med at kommunen må ta imot utskrivningsklare pasienter samme dag som sykehuset meddeler at de er utskrivningsklare eller betale sykehuset fra dag 1. I tillegg ser vi at med finansieringen er det lagt opp til at jo flere pasienter kommunen selv kan ta omsorg for jo mer får kommunen til å bygge opp tjenesten sin. Fra 2016 skal kommunen også sørge for at vi har et døgnbasert ø-hjelpstilbud lokalt. I tillegg legges det også opp til at kommunen skal opprette intermediære plasser. Antall plasser avsatt til dette formålet i Lunner beregnes til 1 seng ø-hjelp og 2 senger intermediær. Pga krav om høyt kvalifisert bemanning, må denne ses i sammenheng med korttids- og rehabilitering sengene, slik at kompetansen blir utnyttet på flere pasienter. (Flerbrukssenger) Denne pasientkategorien krever sykepleier til stede på døgnbasis, i tillegg til at også lege må være til stede hver dag på dagtid, samt lokal legevakt helger og kveld /natt. En slik enhet vil måtte påregne innleggelser gjennom hele døgnet, også gjennom helg. Pasientenes tilstand vil være mer medisinskfaglig krevende enn i ordinære korttidsposter i sykehjem. Videre vil kortere liggetid enn i ordinære sykehjemsavdelinger og større gjennomstrømning av pasienter, stille større krav til behandling, koordinering, dokumentasjon mv. Sykepleierkompetansen i en slik avdeling må være høy både på generalistkompetanse, spesielt innen akutt syke pasienter, og spesialistkompetanse innen palliasjon, onkologi og rehabilitering. Det forutsettes derfor to sykepleiere på vakt til enhver tid, hvorav en med spesialistkompetanse (eller god kunnskap om akutt syke pasienter). Å etablere et så vidt lite tilbud vil gi utfordringer både mht økonomi og i forhold til å få, og å opprettholde nødvendig faglig kompetanse. Videre vil en turnus med så få senger kunne gi mange små stillinger. Dette kan best løses ved at disse sengene blir en del av det øvrige tilbudet. I Lunner ser vi derfor for oss at vi må samle ø-hjelp og intermediær sengene sammen med korttidsog rehabilitering sengene slik at vi får en avdeling på ca senger. Det er i beregningen estimert 9 korttidsplasser og 9 rehabiliteringsplasser og 3 ø-hjelp og intermediær plasser. Vi tror pr i dag at vi vil ha behov for færre rehabiliteringsplasser, men flere korttids og avlastnings plasser. På bakgrunn av dette tenker vi at vi må etablere flerbrukssenger styrt etter pasientenes behov. Vi mener Lunner kan tilby et godt og forsvarlig tilbud til pasientene uten å gå sammen med Gran. Ved å bygge opp et godt og solid fagmiljø med tilgjengelig lege hver dag, og en forsterkning av sykepleiere hele døgnet, vil dette komme alle andre beboere på sykehjemmet og evt. de som bor i omsorgsboligene til gode. Det vil også bli lettere å rekruttere fagpersoner til Lunner ved å ha et slikt fagmiljø. 6

7 3 Kostnader, bemanning og drift 3.1 Kostnader Reform i Lunner ved innbyggere Kostnader Reform i Lunner ved innbyggere Lønns Andre Drifts Kapital Sum kostnader drifts kostnader kostnader bygg kostnader Bygg, inventar, utstyr (netto) kostnader Lunner omsorgs- og rehab senter Somatiske langtidsplasser Demensplasser Korttids- og avlastning Rehabiliteringsplasser Øyeblikkelig hjelpplasser Dagplasser Minibuss (nypris) Bofellesskap demente Bofellesskap somatiske Fysio- og ergo totalt Lor Hjemmebasert omsorg Koordinerende enhet Driftskostnader bygg Lor Kapitalkostnad Lor (netto) Ved vedtak om et Lokal medisinsk senter vil 1,5 stilling ergoterapeut og 1,5 stilling fysioterapeut utgjøre 1,8 millioner, pluss 40 % lege tilsvarende kroner, komme som fratrekk på totalkostnadene resterende vil Lor sitte igjen med som utgift. 7

8 3.2 Estimerte tall pr avdeling ved innbyggere innbyggere: Område Habilitering 0 Rehabilitering 9 Korttids og 9 avlastning Langtidsplasser 13 Ø-hjelp/Intermed 3 Demens 23 Bemannede 29 omsorgsboliger Dagsenter 25 Hjemmebasert 222 omsorg 7652 besøk pr uke (34,5 % økning fra i dag) Koordinerende enhet Tabellen baseres på estimerte tall utfra en befolkningsvekst til innbyggere. Bemanning og bemanningskostnader. I rapporten «helsetjenester til syke eldre» anbefaler ekspert gruppa et normtall for intermediære senger anslått til 1 seng pr 1000 innbygger dersom det gis tilbud både før, i stedet for og etter sykehusbehandling. Men erfaring fra andre kommuner tilsier at normen varierer fra 0,5 til 0,7 pr 1000 innbygger. Prosjektgruppa anbefaler en gradvis opptrapping som vil avhenge av ressurstilgang med tanke på tilstrekkelig kompetanse. Ved Lunner reform, må bemanning og bemanningskostnader ses i sammenheng med flere avdelinger under ett. En åpning av ø-hjelp og intermediære senger vil stille store krav til nødvendig kompetanse, og vil derfor være svært kostnadskrevende å se isolert. Denne pasientkategorien krever sykepleier tilstede hele døgnet, i tillegg må det være lege tilstede 5 dager pr uke fra kl til lokal legevakt (Gran) kveld, natt og helg. En enhet der det er åpnet for ø-hjelp og intermediære senger må påregne innleggelser gjennom hele døgnet, og også gjennom helg. Pasientenes tilstand vil være mer medisinskfaglig krevende enn i den ordinære korttidsavdelingen vi har pr i dag. Videre vil kortere liggetid og større gjennomstrømming av pasienter stille større krav til behandling, koordinering, dokumentasjon mv. Sykepleiekompetansen må være høy både på generalistkompetanse, men også på akutt syke pasienter og spesialistkompetanse innen palliasjon, onkologi og rehabilitering. Å etablere et så vidt lite tilbud vil gi utfordringer både med hensyn til økonomi og i fht å få opprettholde nødvendig faglig kompetanse. Videre vil en turnus med så få senger kunne gi mange små stillinger. Dette kan best løses ved at disse sengene blir en del av en avdeling som både har ø-hjelp, intermediære senger, korttidsplasser og rehabilitering. 8

9 Aktuelle funksjoner for ø-hjelp og intermediære senger: En grov sortering på funksjoner kan illustreres i følgende tabell Før sykehusopphold Aktuelle funksjoner i en intermediæravdeling Observasjon og enklere utredninger I stedet for sykehusopphold Døgnplasser ø-hjelp; jf. konkretisering nedenfor Enklere utredning og behandling (f.eks. infeksjon og med behov for intravenøs behandling, væsketilførsel mv). Palliativ behandling og terminal omsorg Etter sykehusopphold Mottak av utskrivningsklare pasienter (bufferkapasitet og ved særlig kompetansekrevende oppfølging) Rehabilitering - slagpasienter, kronisk lungesyke, kreft, hjertepasienter, hofteopererte mv. (korttidsplasser) Konkretisering av døgnopphold ø-hjelp inkl. observasjons plasser Før og i stedet for sykehusopphold. Følgende pasientkategorier er aktuelle for et slikt tilbud: a) Pasienter med nyoppstått sykdom, men som får avklart diagnose og funksjonsnivå ved legevakt eller hos fastlege, hvor risikoen for akutt forverring under oppholdet er liten, eksempelvis infeksjoner uten vesentlig systemisk påvirkning. b) Pasienter som har akutt forverring av kjent tilstand med avklart diagnose og behandlingsplan. c) Pasienter som har kjent sykdom hvor det skal gjøres planlagte tiltak og hvor døgnopphold er fordelaktig; eksempelvis palliativ og terminal omsorg, og medikamentjustering ved kronisk smerteproblematikk. d) Pasienter med avklarte infeksjonssykdommer med behov for oppstart av intravenøs antibiotikabehandling. e) Pasienter med andre avklarte tilstander der pasienten må ha medisinsk behandling og har behov for oppfølging og observasjon i en kortere periode. f) Pasienter med tilstander som kan avklares av lege med det som er tilgjengelig av utstyr og prøver i kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud, og som har behov for oppfølging og observasjon i en kortere periode. g) Observasjonspasienter; Pasienter med nyoppstått eller kjent sykdom som ikke har avklart diagnose, utløsende årsak eller funksjonsnivå, og hvor risikoen for akutt forverring under oppholdet er liten, men tilstede. 9

10 Bemanningsplan og kostnad pr enhet: Ø-Hjelp intermediær (3-4 senger ø-hjelp og intermediær) Vakttype Man Fre Lør Søn Vakter pr uke D ,96 A ,96 N ,80 Sum ,70 Bemanningskostnader Gjennomsnittslønn inkl sosiale utgifter Total kostnad Turnus spesialsykepleier Turnus sykepleier 7, Avdelingsleder 0, Lege Sum Bemanningskostnad pr seng Bemanningskostnad pr liggedøgn Avdelingsleder er beregnet til 0,33 % av en full stilling som sees i sammenheng med korttids- og rehabiliterings avdeling. Ergo- og fysioterapeut ressurs må inn, dette blir beregnet i eget notat for rehabiliteringsavdeling. 10

11 Korttids- og avlastning 9 plasser Vakttype Man - Fre Lør Søn Vakter pr uke D A N Sum Nattevakt blir beregnet sammen med kostnader for Ø-hjelp- og intermediæravdeling. Bemanningskostnader Turnus spesialsykepleier Gjennomsnittslønn inkl sosiale utgifter Total kostnad Turnus sykepleier Turnus hjelpepleier/helsefagarbeider Fysioterapeut 0,75* Ergoterapeut 0,75* Vernepleier/Miljøterapeut Lege 0,25* Avd leder 0,33* Sum Bemanningskostnad pr seng Bemanningskostnad pr liggedøgn *Ergo- og fysioterapeut kostnader blir beregnet i eget skjema for Fysio- og ergo/lor *Lege beregnes sammen med kostnader for ø-hjelp- og intermediæravdeling. *Avdelingsleder er beregnet til 0,33 % av en full stilling som sees i sammenheng med ø-hjelp, korttids- og rehabiliteringsavdeling. 11

12 Rehabilitering 9 plasser Vakttype Man - Fre Lør Søn Vakter pr uke D A N Sum Vi vil starte rehabiliteringsteam før byggingsprosessen starter. Bemanningskostnader Turnus spesialsykepleier Gjennomsnittslønn inkl sosiale utgifter Total kostnad Turnus sykepleier Turnus spes hjelpepleier/helsefagarbeider Fysioterapeut 1,5* Ergoterapeut 1,5* Vernepleier/Miljøterapeut Lege 0,25* Avd leder 0, Sum Bemanningskostnad pr seng Bemanningskostnad pr liggedøgn *Lege beregnes på ø-hjelps- og intermediæravdeling. *Ergo- og fysioterapeut kostnader blir beregnet i eget skjema for Fysio og ergo totalt Lor **Avdelingsleder er beregnet til 0,33 % av en full stilling som sees i sammenheng med ø-hjelp, korttids- og rehabiliteringsavdeling. 12

13 Ergo- og fysioterapeuter totalt for Lor Bemanningskostnader Somatisk Langtids avdeling 13 plasser Fysioterapeut Ergoterapeut Gjennomsnittslønn inkl sosiale utgifter Total kostnad 0,3 0, Demensavdeling 0, Korttidsavdeling 9 plasser Ø-hjelp- og intermediæravdeling 3 plasser Rehabiliteringsavdeling 9 plasser 0,75 0, ,5 1, Sum 2,85 2, Ved et Lokal medisinsk senter vil 1,5 årsverk, dvs 1,8 millioner gå til Gran resterende vil Lunner måtte ha til langtids-, korttidsplasser osv. 13

14 Dagsenter for demente pasienter 10 plasser Vakttype Man - Fre D 5 5 A N Sum 5 5 ene her inkluderer også aktivitetstilbud til husets beboere, spesielt rettet mot dementavdelingen. Dagsenter for somatiske pasienter 15 plasser Vakttype Man - Fre D 4 4 A N Sum 4 4 ene her inkluderer også Aktivitetstilbud til husets beboere, samt enkel kjøkkenvakt/kantinedrift. Totalt 25 pasienter på dagsenter vedtak og 36 langtidsplasser. Bemanningskostnader Turnus spesialsykepleier Turnus sykepleier Turnus hjelpepleier/helsefagarbeider Gjennomsnittslønn inkl sosiale utgifter Total kostnad Fysioterapeut Ergoterapeut Vernepleier/Miljøterapeut Lege Avd leder 0, Aktivitør Sum Bemanningskostnad pr pasient Ved å kjøpe en minibuss, har vi mulighet for å transportere dagpasienter til og fra dagsenteret. Kostnader til kjøp av minibuss framkommer på 3.1 Kostnader Reform i Lunner totalt ved innbyggere totalt. 14

15 Bofellesskap for personer med demens 16 plasser med 2 bofellesskap. Ønskelig med to bofellesskap med maks 8 personer. Med bofellesskap menes omsorgsboliger for personer med demens organisert som bofellesskap eller bokollektiv er et botilbud definert ut fra Husbankens krav til omsorgsboliger. Boligen skal være fysisk tilrettelagt slik at beboerne etter behov skal kunne motta heldøgns pleie- og omsorg, og den skal være tilpasset orienterings- og bevegelseshemmede. Disse bofellesskapene har gjerne en basisbemanning slik at trygghetsaspektet for beboerne ivaretas. Behov for ytterligere bemanning, alt etter beboernes behov, dekkes opp av hjemmetjenesten. Når det gjelder bofellesskap for personer med demensdiagnose vil disse ha behov for en høyere basisbemanning. Vakttype Man - Fre Lør Søn Vakter pr uke D ,44 A ,96 N Dekkes av hj.tj NV 0 Sum ,4 Bemanningskostnader Gjennomsnittslønn inkl sosiale utgifter Total kostnad Turnus spesialsykepleier Turnus sykepleier Turnus hjelpepleier/helsefagarbeider Kjøkkenhjelp Avd leder 0 * Sum Bemanningskostnad pr seng Bemanningskostnad pr liggedøgn *Kostnader til avdelingsleder beregnes sammen med demensavdeling 15

16 Bemannet omsorgsbolig 16 plasser En omsorgsbolig er en bolig som er tilpasset orienterings- og bevegelseshemmede ihht krav fra Husbanken. En omsorgsbolig er fysisk tilrettelagt slik at beboere etter behov skal kunne motta heldøgns pleie og omsorg. Søknad om omsorgsbolig rettes til kommunen der vedkommende bor. Vakttype Man - Fre Lør Søn Vakter pr uke D 1,5 1,5 7 2,22 A 1,5 1,5 7 2,22 N ,87 Sum ,31 Bemanningskostnader Turnus spesialsykepleier Turnus sykepleier Turnus hjelpepleier/helsefagarbeider Kjøkkenhjelp Avd leder Gjennomsnittslønn inkl sosiale utgifter Total kostnad 6, Sum Bemanningskostnad pr seng Bemanningskostnad pr liggedøgn *Kostnader til avdelingsleder beregnes sammen med demensavdeling 16

17 Demensavdeling 23 plasser fordelt på 3 avdelinger Skjermet enhet er et tilbud til personer som har behov for delvis skjerming fra omgivelsene på grunn av demens. En skjermet enhet er en avgrenset avdeling med færre beboere og høyere bemanning enn en vanlig sykehjemsavdeling. Grupper med 6-8 beboere er vanlig. Miljøterapien består av bevisst bruk av innredning, lys, møblering, støyreduksjon og tilrettelagte aktiviteter for den demente - ut fra den enkeltes interesser og behov. Vi velger å benytte begrepet demensavdeling i stedet for skjermet enhet. Vakttype Man Fre Lør Søn Vakter pr uke D ,92 A ,43 N ,87 Sum ,22 Bemanningskostnader Gjennomsnittslønn inkl sosiale utgifter Total kostnad Turnus spesialsykepleier Turnus sykepleier Turnus hjelpepleier/helsefagarbeider 12, Kjøkkenassistent (kokk el ass) Fysioterapeut Ergoterapeut Lege Avd leder Sum Bemanningskostnad pr seng Bemanningskostnad pr liggedøgn Lege kostnader blir ikke beregnet på disse avdelinger, da det er beregnet inn 1 stilling på ø-hjelp- og intermediæravdeling. 17

18 Somatisk langtidsavdeling: 13 plasser I Lunner kommune har vi tjenestebeskrivelser som sier noe om hva de ulike opphold og tjenester innebærer. Langtidsavdelinger i fremtiden vil få mer vekt på «syk» enn «hjem» sier Bjørn Lichtwarck (Omsorgsavdelingen Rana kommune). Pasientgruppen vil være alvorlig syke i livets sluttfase: - Demens sluttfase - Cancer - Hjerte- karsykdommer - Nevrologiske lidelser (ALS, MS, Parkinson) - Kols/lungelidelser Vakttype Man Fre Lør Søn Vakter pr uke D 5,5 4 30,5 7,25 A ,47 N ,87 Sum 9,5 8 58,5 13,6 Bemanningskostnader Gjennomsnittslønn inkl sosiale utgifter Total kostnad Turnus spesialsykepleier Turnus sykepleier Turnus hjelpepleier/helsefagarbeider Kjøkkenassistent 0, Fysioterapeut 0,30* Ergoterapeut 0,20* Vernepleier/Miljøterapeut Lege Avd leder / fagleder 1* Sum Bemanningskostnad pr seng Bemanningskostnad pr liggedøgn *Avdelingsleder er iberegnet kostnader her. *Fysio og ergo er beregnet i eget skjema for Lor 18

19 Koordinerende enhet Koordinerende enhet, pålagt ved ny helse- og omsorgstjenestelov, er fra midlertidig organisert under Tildelingskontoret. Koordinerende enhet omfatter følgende oppgaver: Individuell plan, koordinator og koordinerende enhet. 7-1 Individuell plan «Kommunen skal utarbeide en individuell plan for pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester etter loven her. Kommunen skal samarbeide med andre tjenesteytere om planen for å bidra til et helhetlig tilbud for den enkelte.» 7-2 Koordinator «For pasienter og brukere med langvarige og koordinerte tjenesteretter loven her, skal kommunen tilby koordinator. Koordinatoren skal sørge for nødvendig oppfølging av den enkelte pasient eller bruker, samt sikre samordning av tjenestetilbudet og fremdrift i arbeidet med individuell plan.» Merknader fra proposisjonen: Oppnevning av koordinator er en plikt for kommunen og en plikt selv om pasient/bruker ikke ønsker individuell plan. Koordinator har hovedansvaret for oppfølging av den enkelte bruker/pasient, men ikke for alle tjenestene som utføres. Koordinator skal utarbeide individuell plan og nærmeste leder må sørge for rammebetingelsene for å fylle rollen. Koordinator skal være kontaktperson og ha ansvar for oppfølging av innspill fra pas/pårørende. I tillegg sørge for et sømløst tilbud hvis behov for spesialisthelsetjenesten. 7-3 Koordinerende enhet Kommunen skal ha en koordinerende enhet for habilitering- og rehabiliteringsvirksomhet. Denne enheten skal ha overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan, og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator etter 7-1 og 7-2. Merknader i proposisjonen: Koordinerende enhet er en videreføring, en lovfesting av tidligere forskrift om koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering. I tillegg skal koordinerende enhet ha et overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan, for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator. Med overordnet ansvar menes ansvar for å utvikle og kvalitet sikre rutiner for utarbeidelse av planen, samt sørge for opplæring og veiledning av koordinator. Fordeler ved å organisere koordinerende enhet under Tildelingskontoret. Tildelingskontoret mottar allerede alle henvendelser fra sykehus/rehabiliteringsenheter etc. vedr personer med behov for bistand. Alle som har behov for kontakt med kommunen har et sted å henvende seg, noe som også sikrer og effektiviserer samhandlingen til beste for alle parter. Tildelingskontoret behandler alle søknader om tjenester og et mottak av dokumentasjon/ meldinger kvalitet sikrer behandlingen. Tildelingskontoret skal også være den enhet som har oversikt over alle tjenester det kan være behov for. Tildelingskontoret har allerede i dag system for samhandling med spesialisthelsetjenesten og med kommunale utførere. 19

20 Koordinerende enhet Vakttype Man - Fre Lør Søn Vakter pr uke D 1,5 3 A N Sum Bemanningskostnader Gjennomsnittslønn inkl sosiale utgifter Total kostnad Høyskolepersonell 1,5 (fysio/ergo eller vernepleier) Bemanningskostnad vil bare bli et anslag, da en vanskelig kan si omfanget av en ny tjeneste. 20

21 Hjemmebasert omsorg Vakttype Man Fre Lør Søn Vakter pr uke D A N Sum Bemanningskostnader Turnus spesialsykepleier Gjennomsnittslønn inkl sosiale utgifter Total kostnad Turnus sykepleier 8, Turnus hjelpepleier/helsefagarbeider Fysioterapeut Ergoterapeut Vernepleier/Miljøterapeut Lege Avd leder 10, Sum Bemanningskostnad pr seng Bemanningskostnad pr liggedøgn 17,25 nye årsverk, pluss en nattevakt som også betjener bofellesskapene. Pr i dag har vi 5690 hjemmebesøk pr uke, og vi med en beregning på innbyggere øke til 7652 besøk pr uke. Dette medfører en økning på 1962 besøk dvs 34,5 % økning. 21

22 4 Kompetanse 4.1 Nåværende kompetanse og rekrutteringsbehov Lor Nåværende kompetanse Rekrutteringsbehov Kommentar til rekruttering Sykepleiere Hjelpepleiere Helsefagarbeidere Spesialhjelpepleier Spesialsykepleier Vernepleier Fysioterapeut Ergoterapeut Aktivitør Sykehjemslege Ledere Spesialsykepleiere Lege kommunalt ansatt Fysioterapeut Ergoterapeut Helsepersonell med rehabilitering som fag Flere: Sykepleiere Hjelpepleiere Helsefagarbeidere med spesialkompetanse innenfor demens, psykiatri, palliasjon og rehabilitering. Lege: 2 x 50 % Vi bør tilsette 2 leger for å ha overlapping i ferie og fravær. Lettere å rekruttere hvis legene kan kombinere med fastlegehjemmel, samt også for å være tilknyttet et fagmiljø. Spesialsykepleiere: Vi vil måtte ha sykepleiere med intensivkunnskap / eller kunnskap /erfaring med akutt syke pasienter. Fysio/ergoterapeuter: Vi tenker oss at vi må ha kommunalt ansatte fysioterapeuter og ergoterapeuter. Pr i dag er det overskudd på disse faggruppene, og ved å kunne tilby et fagmiljø tror vi det er fullt mulig å rekruttere disse. Vi vil videreføre kontinuerlig grupper som tar videreutdanning i demensomsorg. Være en aktiv part i det nasjonale Sam-Aks, som gir opplæring / veiledning innenfor utredning og behandling av demens. Må regne med å konkurrere i et stramt marked. Kravet til avdelingsledere vil øke ytterligere i form av lederkompetanse og erfaring. Sykepleiere og vernepleiere er mangelvare pr i dag. Men vi tenker oss å kunne øke rekrutteringen ved å: Øke fagmiljø Konkurransedyktig lønn Utdanne egne ansatte Vurdere barnehage med utvidet åpning 22

23 4.2 Rekrutteringsbehov Kompetansemobilisering plan for rekruttering: Lokalt fagmiljø Nybygg Utdanne eget personale sette av midler (grunnutdanning/videreutdanning) Lønn som rekrutteringsmiddel/tiltak 23

Lunner kommune. Reform i Lunner. Mål og rammer

Lunner kommune. Reform i Lunner. Mål og rammer Lunner kommune Reform i Lunner Mål og rammer Innholdsfortegnelse 1 Organisering... 3 1.1 Prosjektansvarlig og øvrige roller... 3 2 Milepæler og milepælsplan... 3 3 Mandater... 4 3.1 Mandat for prosjekt

Detaljer

Saksframlegg ROMSITUASJONEN VED KORTTIDS/REHAB-AVDELINGEN - SAMHANDLINGSREFORMENS UTFORDRINGER

Saksframlegg ROMSITUASJONEN VED KORTTIDS/REHAB-AVDELINGEN - SAMHANDLINGSREFORMENS UTFORDRINGER Søgne kommune Arkiv: H12 Saksmappe: 2012/1471-34945/2012 Saksbehandler: Anne Christin Høyem Dato: 06.11.2012 Saksframlegg ROMSITUASJONEN VED KORTTIDS/REHAB-AVDELINGEN - SAMHANDLINGSREFORMENS UTFORDRINGER

Detaljer

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune 4 Sørlandet sykehus HF Delavtale mellom Sørlandets sykehushf og Søgne kommune Delavtale 4 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd Forhandlet 30.05.2012 Side

Detaljer

Samhandling i Østfold. så arbetar man i Norge

Samhandling i Østfold. så arbetar man i Norge Samhandling i Østfold så arbetar man i Norge Samarbeid mellom sykehus og kommune 21. mai 2012 Helsesjef Øivind W. Johansen Sarpsborg kommune Prosjektleder Trond Birkestrand Sykehuset Østfold HF Kommunene

Detaljer

Rehabilitering først. Nasjonal konferanse om rehabilitering og habilitering 19. og 20. mai 2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

Rehabilitering først. Nasjonal konferanse om rehabilitering og habilitering 19. og 20. mai 2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Rehabilitering først Nasjonal konferanse om rehabilitering og habilitering 19. og 20. mai 2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Rehabilitering først Lokale forhold Helsehuset Virtuell avdeling Rehabiliteringsprosjektet

Detaljer

Særavtale. Om øyeblikkelig hjelp døgntilbud. mellom. Helse Nord-Trøndelag HF (HNT) Levanger kommune

Særavtale. Om øyeblikkelig hjelp døgntilbud. mellom. Helse Nord-Trøndelag HF (HNT) Levanger kommune Særavtale Om øyeblikkelig hjelp døgntilbud mellom Helse Nord-Trøndelag HF (HNT) og Levanger kommune Gjeldende fra 28.02.2014 Innhold 1. Parter... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Formål... 3 4. Virkeområde... 4 5.

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppe «Pleiefaktor sykehjem»

Rapport fra arbeidsgruppe «Pleiefaktor sykehjem» Rapport fra arbeidsgruppe «Pleiefaktor sykehjem» Sandnes Kommune Prosjekt omstilling og effektivisering i Levekår 2016 Sandnes kommune Innledning På bakgrunn av kommunens økonomiske situasjon er det behov

Detaljer

Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp etter helse- og omsorgstjenesteloven 3-5 tredje ledd.

Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp etter helse- og omsorgstjenesteloven 3-5 tredje ledd. Tjenesteavtale 4 Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp etter helse- og omsorgstjenesteloven 3-5 tredje ledd. Retningslinjer for videre samarbeid om opprettelse av særavtale

Detaljer

5.2 Økonomiske beregninger av ulik dimensjonering av IMA... 10. 5.1 Forutsetninger... 10

5.2 Økonomiske beregninger av ulik dimensjonering av IMA... 10. 5.1 Forutsetninger... 10 Innhold 1. Bakgrunn... 2 2. Funksjoner i en intermediæravdeling... 4 2.1 Aktuelle funksjoner i en intermediæravdeling... 4 2.2 Flerbrukssenger... 5 3 Dimensjonering av IMA... 6 4. Bemannings- og kompetansebehov...

Detaljer

VELKOMMEN TIL ØRNES OMSORGSSENTER

VELKOMMEN TIL ØRNES OMSORGSSENTER VELKOMMEN TIL ØRNES OMSORGSSENTER Foto: Connie Slettan Olsen Ørnes omsorgssenter Hovedetasjen består av: 1. Sykehjemsavdelingen 2. Øyeblikkelig hjelp og døgnopphold (ØHJD) 3. Tildelingskontoret 4. Hjemmetjenesten

Detaljer

Samhandlingsreformen; Virkemidler og muligheter 2

Samhandlingsreformen; Virkemidler og muligheter 2 Samhandlingsreformen; Virkemidler og muligheter 2 Fylkesmannen i Vest-Agder 04. november 2011 Fremtidens utfordringer i helse og omsorg vegen videre Prosjektdirektør Tor Åm Lokalmedisinsk senter en paraplyorganisasjon

Detaljer

Foredrag 6.juni 2013

Foredrag 6.juni 2013 Foredrag 6.juni 2013 Kommunal rehabilitering i institusjon. Dokumentasjon av virksomheten. Kriterier for vellykket kommunal institusjonsrehabilitering Helgeland Rehabilitering Bodø rehabiliterings senter

Detaljer

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Klepp kommune og Helse Stavanger HF

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Klepp kommune og Helse Stavanger HF Prosjekt samhandling - trygge helsetenester der folk tur OTT/`-\T 27FEB 2013 Helse Stavanger HF Særavtale til delavtale nr. 4 Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom

Detaljer

Bedre samhandling omkring kronikere en satsning i Skien og Porsgrunn

Bedre samhandling omkring kronikere en satsning i Skien og Porsgrunn Bedre samhandling omkring kronikere en satsning i Skien og Porsgrunn Fylkesmannens høstkonferanse 01.10.13 Samhandling i Telemark helse- og omsorgstjenesten Bjørnar Nyen Kommuneoverlege Samhandlingsreformen

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Delavtale nr. 2c Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Samarbeid om ansvars- og oppgavefordeling i tilknytning til innleggelse, utskriving, rehabilitering og læring- og mestringstilbud

Detaljer

Høringsuttalelse til Tjenestestruktur 2014 Aure kommune.

Høringsuttalelse til Tjenestestruktur 2014 Aure kommune. Høringsuttalelse til Tjenestestruktur 2014 Aure kommune. Det er i sammenheng med høring hensiktsmessig å belyse noen momenter vedrørende ombygging av Tustna Sjukeheim til omsorgssenter og kjøkkentjenestens

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale 4 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd Godkjent av kommunestyret 27.9.2012 0 1.0 Parter

Detaljer

Prosessevaluering av Samhandlingsreformen: Statlige virkemidler, kommunale innovasjoner

Prosessevaluering av Samhandlingsreformen: Statlige virkemidler, kommunale innovasjoner Prosessevaluering av Samhandlingsreformen: Statlige virkemidler, kommunale innovasjoner Terje P. Hagen Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo Prosessevalueringen:

Detaljer

Helseregion Sør-Gudbrandsdal. Haakon B. Ludvigsen

Helseregion Sør-Gudbrandsdal. Haakon B. Ludvigsen Helseregion Sør-Gudbrandsdal Haakon B. Ludvigsen Samarbeid om utvikling og oppfølging av felles tiltak i tråd med Samhandlingsreformen Sammensatt av fem parter Lillehammer kommune Gausdal kommune Øyer

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp i Indre Namdal. Status og utfordringer ASU møte 28. nov. 2013

Øyeblikkelig hjelp i Indre Namdal. Status og utfordringer ASU møte 28. nov. 2013 Øyeblikkelig hjelp i Indre Namdal Status og utfordringer ASU møte 28. nov. 2013 Hva er gjort? ØHJ problemstillingen drøftet i mange fora, blant annet i INR og i region Namdal pluss en rekke prosjekter

Detaljer

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Februar 2016 26.02.2016 Skedsmo Kommune, Helse- og sosialsektoren 1 ORGANISASJONSKART HELSE- OG SEKTOREN 26.02.2016 Skedsmo Kommune,

Detaljer

Samhandlingsreformen i Follo

Samhandlingsreformen i Follo Samhandlingsreformen i Follo Øyeblikkelig hjelp døgntilbud utredningsfasen Fylkesmannens helsekonferanse 2012 Prosjektleder Ingvild Belck-Olsen Ansvarsforhold Prosjekteier: Follorådet Styringsgruppe Rådmannskollegiet

Detaljer

Oppsummering av tjenestetilbudet i Helsehuset jf. kommunestyresak 77/14

Oppsummering av tjenestetilbudet i Helsehuset jf. kommunestyresak 77/14 Oppsummering av tjenestetilbudet i Helsehuset jf. kommunestyresak 77/14 Kommunestyret i Aurskog-Høland vedtok 15.12.14 etablering av Helsehus på Bjørkelangen med samlokalisering av enkelte etablerte tjenester,

Detaljer

Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud (KØHD) Namdalseid helsetun. Avtale og rutinebeskrivelse med legevakt

Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud (KØHD) Namdalseid helsetun. Avtale og rutinebeskrivelse med legevakt Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud (KØHD) Namdalseid helsetun For kommunene Namdalseid, Osen og Flatanger Avtale og rutinebeskrivelse med legevakt Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Hensikt... 3 3. Omfang...

Detaljer

Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold 1 1. PARTER Bergen Kommune (BK) - organisasjonsnummer 974773880

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 v/ann Nordal og Kaja C. Sillerud Avd. psykisk helse og rus, Helsedirektoratet Erfaringskonferanse Scandic Oslo Airport Hotel,

Detaljer

Velkommen til Pleie og omsorg

Velkommen til Pleie og omsorg Trøgstad kommune Velkommen til Pleie og omsorg Trøgstadheimen bo- og servicesenter SYKEHJEMMET er en avdeling under virksomhet Pleie- og omsorg, og er delt inn i Sykehjem 1 og Sykehjem 2. Virksomhetsleder:

Detaljer

KORTVERSJON AV KRITERIENE: Er pasienten aktuell for innleggelse ved øyeblikkelig hjelp plasser ved Drammen helsehus?

KORTVERSJON AV KRITERIENE: Er pasienten aktuell for innleggelse ved øyeblikkelig hjelp plasser ved Drammen helsehus? Madli Indseth, 12/2014 Kriterier for innleggelse i Drammen kommunes døgnplasser for øyeblikkelig hjelp ved Drammen helsehus. Revidert 12/2014 KORTVERSJON AV KRITERIENE: Er pasienten aktuell for innleggelse

Detaljer

SAMHANDLINGSREFORMEN FOR LUNNER OG GRAN INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI

SAMHANDLINGSREFORMEN FOR LUNNER OG GRAN INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI Arkivsaksnr.: 10/2138-84 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Tjenesteleder, Rønnaug Egge Braastad SAMHANDLINGSREFORMEN FOR LUNNER OG GRAN INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI Hjemmel: Stortingsmelding nr

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunal regi

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunal regi Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunal regi Myndighetenes forventninger Bergen 28.05.13 Jo Kåre Herfjord, assisterende fylkeslege Bjarne Håkon Hanssen, Helse- og omsorgsminister 2008-2009 Samhandlingsreformen

Detaljer

Lokalmedisinsk senter i Sandefjord

Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Interkommunalt samarbeid med kommunene Andebu-Stokke Stokke-SandefjordSandefjord Prosjektleder Kirsti Nyerrød Stokke 06.04.2011 Utgangspunkt Sykehuseiendom i Sandefjord

Detaljer

Hvilke forventninger har sentrale myndigheter til lovkrav om døgnkontinuerlig øyeblikkelig hjelp - tilbud i kommunene?

Hvilke forventninger har sentrale myndigheter til lovkrav om døgnkontinuerlig øyeblikkelig hjelp - tilbud i kommunene? Hvilke forventninger har sentrale myndigheter til lovkrav om døgnkontinuerlig øyeblikkelig hjelp - tilbud i kommunene? Leena Stenkløv, regional koordinator for Samhandlingsreformen, Fylkesmennene i Midt-Norge,

Detaljer

Helse og sosialkomiteen 27. januar 2016. Etat for alders- og sykehjem

Helse og sosialkomiteen 27. januar 2016. Etat for alders- og sykehjem Helse og sosialkomiteen 27. januar 2016 Etat for alders- og sykehjem Sentrale lover Etaten yter institusjonsplasser som tildeles etter vedtak fra Etat for forvaltning Helse- og omsorgstjenesteloven Pasientrettighetsloven

Detaljer

Helsetjeneste på tvers og sammen

Helsetjeneste på tvers og sammen Helsetjeneste på tvers og sammen Pasientsentrert team Monika Dalbakk, prosjektleder, Medisinsk klinikk UNN HF -etablere helhetlige og koordinerte helse-og omsorgstjenester -styrke forebyggingen - forbedre

Detaljer

Tjenesteavtale 5 Utskrivningsklare pasienter

Tjenesteavtale 5 Utskrivningsklare pasienter Tjenesteavtale 5 Utskrivningsklare pasienter Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...4 2. Bakgrunn...4

Detaljer

Samarbeidsavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp

Samarbeidsavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Delavtale nr. 4 Samarbeidsavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 8 Innhold 1. Parter...

Detaljer

Tjenesteavtale 3 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp

Tjenesteavtale 3 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Tjenesteavtale 3 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp 1. Partene Tjenesteavtalen er inngått mellom Oslo kommune og X helseforetak/sykehus. 2. Bakgrunn og rettsgrunnlag

Detaljer

Veien frem til helhetlig pasientforløp

Veien frem til helhetlig pasientforløp Veien frem til helhetlig pasientforløp Anders Grimsmo Professor, Medisinsk faglig rådgiver, NHN Verdikjeden i helsetjenesten: Pasientforløpet Sykehus Sykehjem Fastlegebesøk Hjemmetjeneste Utfordringer

Detaljer

Kongsberg kommune / Grafisk profil

Kongsberg kommune / Grafisk profil Erna Vebostad Seksjonsleder ved forvaltningsavdelingen Helse og omsorg ET KOMMUNALT UTGANGSPUNKT FOR PRIORITERING AV DEMENSOMSORG Kongsberg kommune / Grafisk profil Visning av elementer 31.10.12 Kongsberg

Detaljer

Særavtale til Tjenesteavtale 4.

Særavtale til Tjenesteavtale 4. Særavtale til Tjenesteavtale 4. Mellom Haugesund kommune og Helse Fonna HF Avtale om kommunen sitt tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Innhold 1 Parter... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Formål... 3 4 Lokalisering

Detaljer

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering.

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering. Bestillerkontoret Bestillerkontorets oppgaver Bestillerkontoret mottar og behandler søknader om helse- og omsorgstjenester i Ski kommune. Ved mottak av søknad, vil bestillerkontoret innhente nødvendige

Detaljer

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp Døgnopphold øyeblikkelig hjelp Prosjektets hovedmål: Kommunene etablerer et samarbeid om døgnopphold til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig helse- og omsorgshjelp. Forslag til vedtak: Kommunene

Detaljer

Utvikling av samhandling i pasientforløpsperspektiv. Tove Røsstad Stipendiat, NTNU Overlege Trondheim kommune

Utvikling av samhandling i pasientforløpsperspektiv. Tove Røsstad Stipendiat, NTNU Overlege Trondheim kommune 1 Utvikling av samhandling i pasientforløpsperspektiv Tove Røsstad Stipendiat, NTNU Overlege Trondheim kommune 2 Kommunene Nye oppgaver og ansvar; hastetilbud, forskning, folkehelse Nye organisatoriske

Detaljer

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/503-1. Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/503-1. Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/503-1 Ark.: Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014 Saksbehandler: Bente Rudrud, kommunalsjef STATUS NYTT HELSE OG OMSORGSSENTER: VURDERING OM MANDATET

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter.

Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter. Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter. Vedtatt i Administrativt samarbeidsutvalg september 2008. Styrende lover/forskrifter:

Detaljer

Samhandlingsreformen; Mål, virkemidler og muligheter.. Hva skjer? Flekkefjord 28. september 2012 Prosjektdirektør Tor Åm

Samhandlingsreformen; Mål, virkemidler og muligheter.. Hva skjer? Flekkefjord 28. september 2012 Prosjektdirektør Tor Åm Samhandlingsreformen; Mål, virkemidler og muligheter.. Hva skjer? Flekkefjord 28. september 2012 Prosjektdirektør Tor Åm Sikre kvalitet og bærekraft Utfordringsbildet; Vi må gjøre endringer! 2 Samhandlingsreformen;

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/2941 H12 Nanna Sofie Nordhagen

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/2941 H12 Nanna Sofie Nordhagen SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/2941 H12 Nanna Sofie Nordhagen DRØFTINGSGRUNNLAG MED SKISSE TIL HVILKET TJENESTETILBUD SOM BØR LOKALISERES TIL DET NYE SYKEHJEMMET RÅDMANNENS

Detaljer

Forsterket sengepost ved sykehjem samarbeid om pasienter som er i aktiv behandling

Forsterket sengepost ved sykehjem samarbeid om pasienter som er i aktiv behandling TRONDHEIM KOMMUNE Forsterket sengepost ved sykehjem samarbeid om pasienter som er i aktiv behandling Intermediærenheten ved Søbstad sykehjem Rolf Windspoll Samhandlingssjef St.Olavs Hospital HF Helge Garåsen

Detaljer

Fremtidens kommunehelsetjeneste. Fylkesmannens høstmøte 8. 9. oktober 2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

Fremtidens kommunehelsetjeneste. Fylkesmannens høstmøte 8. 9. oktober 2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Fremtidens kommunehelsetjeneste Fylkesmannens høstmøte 8. 9. oktober 2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Hva vi har gjort Hva vi planla, men ikke har fått gjort Hva vi planlegger nå Lokale forhold

Detaljer

Dimensjonering av pleie- og omsorgstilbudet

Dimensjonering av pleie- og omsorgstilbudet Dimensjonering av pleie- og omsorgstilbudet Søndre Land Mandatet Dimensjonering av tilbudet som skal gis i pleieog omsorgstjenesten i institusjon og i hjemmebaserte tjenester som tar opp i seg de utfordringer

Detaljer

Nasjonal helse- og omsorgsplan

Nasjonal helse- og omsorgsplan Nasjonal helse- og omsorgsplan Kommunene skal få en utvidet rolle i den samlede helse- og omsorgstjenesten Hvilke pasienter gjelder det? Hvilke tjenester må etableres? Hvilken kompetanse vil det bli bruk

Detaljer

Værnesregionen DMS Samhandlingskonferansen 2013. Ann-Sissel Wangberg Helgesen Leder

Værnesregionen DMS Samhandlingskonferansen 2013. Ann-Sissel Wangberg Helgesen Leder Værnesregionen DMS Samhandlingskonferansen 2013 Ann-Sissel Wangberg Helgesen Leder VR DMS Ø.hjelpsplasser Værnesregionen med kommunene Tydal, Selbu, Meråker og Stjørdal søkte sammen med St.Olav og Helse

Detaljer

DISPOSISJON Driftskomite 31.8.2005. Bakgrunn:

DISPOSISJON Driftskomite 31.8.2005. Bakgrunn: DISPOSISJON Driftskomite 31.8.2005 Bakgrunn: Kommunestyret vedtok i sak 66/2000 følgende: Punkt 1: Det bygges 65 heldøgnsplasser. Punkt 2: Plassene fordeler seg med 26 sykeheims-plasser og 39 omsorgsboliger

Detaljer

Modell 3 (Avansert tilbud lokalisert i kommune): Senger med mer kompetanse og utstyr tilgjengelig (større kommuner/interkom.

Modell 3 (Avansert tilbud lokalisert i kommune): Senger med mer kompetanse og utstyr tilgjengelig (større kommuner/interkom. Vedlegg 1 til Tjenesteavtale nr 4 Modeller for tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold: Modell 1 (minimumsmodell): Senger med nødvendig kompetanse og utstyr tilgjengelig Modell 2 (tilpasset modell): Mellom

Detaljer

Helse- og sosialetaten

Helse- og sosialetaten Helse- og sosialetaten Informasjon om etatens ressurser, tjenester og oppgaver. Etatens tjenester: Tjenestene er delt inn i hovedområder: Kommunehelsetjenesten, pleie- og omsorgstjenesten, barneverntjenesten,

Detaljer

Statusrapport TRUST. Tiltak for Regional Utvikling av SamhandlingsTjenester

Statusrapport TRUST. Tiltak for Regional Utvikling av SamhandlingsTjenester Statusrapport TRUST Tiltak for Regional Utvikling av SamhandlingsTjenester 1. juni 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 2 INNLEDNING... 2 3 STATUS... 2 3.1 KOM-UT SENGENE... 2 3.2 FELLES

Detaljer

Rehabiliteringsavdelingen ved Bergåstjern ble opprettet i september 2012 og består av Finnåsen 2 og Bergåsen 2 i andre etasje av bygget.

Rehabiliteringsavdelingen ved Bergåstjern ble opprettet i september 2012 og består av Finnåsen 2 og Bergåsen 2 i andre etasje av bygget. Rehabiliteringsavdelingen ved Bergåstjern ble opprettet i september 2012 og består av Finnåsen 2 og Bergåsen 2 i andre etasje av bygget. Avdelingen har 20 enerom med egne bad, felles stuer med TV, radio,

Detaljer

Forslag til Avtale om etablering av døgnplass for øyeblikkelig hjelp i Herøy kommune Mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF

Forslag til Avtale om etablering av døgnplass for øyeblikkelig hjelp i Herøy kommune Mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Forslag til Avtale om etablering av døgnplass for øyeblikkelig hjelp i Herøy kommune Mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Bygger på tjenesteavtale 4 1 Innhold 1 Avtaleparter... 3 2 Bakgrunn og

Detaljer

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2011 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Samhandlingsprosjekt etablering av lindrende enhet lokalisert på Askøy

Samhandlingsprosjekt etablering av lindrende enhet lokalisert på Askøy Samhandlingsprosjekt etablering av lindrende enhet lokalisert på Askøy Samhandlingskonferanse Region Vest 1.Juni 2011 Anne Kjersti Drange Fagsjef åpen omsorg i Askøy Kommune Bakgrunn for samhandlingsprosjektet

Detaljer

Tjenesteavtale nr 4. mellom. XX kommune YY HF

Tjenesteavtale nr 4. mellom. XX kommune YY HF Tjenesteavtale nr 4 mellom XX kommune og YY HF om samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3-5 tredje ledd 1.

Detaljer

Askim Indre Østfold Fremtidens helsetjenester. Samhandlingskonferansen 1.12.2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

Askim Indre Østfold Fremtidens helsetjenester. Samhandlingskonferansen 1.12.2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Askim Indre Østfold Fremtidens helsetjenester Samhandlingskonferansen 1.12.2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Helsehuset med akuttleger KAD i Indre Østfold Virtuell avdeling i Eidsberg og Askim Fremtidens

Detaljer

Helse & Omsorg Utvalgsmøte 28 Oktober 2015

Helse & Omsorg Utvalgsmøte 28 Oktober 2015 Helse & Omsorg Utvalgsmøte 28 Oktober 2015 1 LIVSGLEDE ØYEBLIKK 2 Status Flyktninger i Fauske Kommune Etablert tverrfaglig arbeidsgruppe Sulitjelma I dag I morgen Brygga 40 stk. Røvika 50 stk Røsvik 3

Detaljer

Velkommen til Pleie og omsorg

Velkommen til Pleie og omsorg Trøgstad kommune Velkommen til Pleie og omsorg Trøgstadheimen bo- og servicesenter SYKEHJEMMET er en avdeling under virksomhet Pleie- og omsorg. Virksomhetsleder: Avdelingsleder: Ass.avdelingsleder: Avdelingsleder

Detaljer

Samhandlingsreformen konsekvenser, utfordringer og muligheter. Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Avd minoritetshelse og rehabilitering

Samhandlingsreformen konsekvenser, utfordringer og muligheter. Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Avd minoritetshelse og rehabilitering Samhandlingsreformen konsekvenser, utfordringer og muligheter Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Avd minoritetshelse og rehabilitering Disposisjon En retningsreform Historikk Nasjonal strategi for habilitering

Detaljer

Lindring der du bor et mål for oss i Nord. Mosjøen, tirsdag 24. mai 2011. Magne Nicolaisen, Regiondirektør KS Nord-Norge.

Lindring der du bor et mål for oss i Nord. Mosjøen, tirsdag 24. mai 2011. Magne Nicolaisen, Regiondirektør KS Nord-Norge. Lindring der du bor et mål for oss i Nord. Mosjøen, tirsdag 24. mai 2011. Magne Nicolaisen, Regiondirektør KS Nord-Norge. Nord-Norge, mulighetenes landsdel Kommunestørrelse, geografi og bosettingsmønster

Detaljer

Helse & Omsorg Budsjettkonferanse 2016

Helse & Omsorg Budsjettkonferanse 2016 Helse & Omsorg Budsjettkonferanse 2016 1 2 DRIFTS- OG RESSURSANALYSE FOR PLEIE- OG OMSORGSSEKTOREN 2013 RUNE DEVOLD Fauske har en omsorgstjeneste som er ganske raus og kostnadskrevende. Ressurstilgangen

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/1858-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: SAMHANDLINGSKOORDINATOR - NY STILLING

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/1858-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: SAMHANDLINGSKOORDINATOR - NY STILLING SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/1858-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: SAMHANDLINGSKOORDINATOR - NY STILLING Planlagt behandling: Administrasjonsutvalget Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN

HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN Helse og omsorgssektoren Budsjett 2015-735 mill 1000 årsverk ca 1400 ansatte 22 virksomheter/enheter (fra 1/1-16 19 virksomheter) Avdeling Omsorg Virksomheter 7 sykehjem Skudenes,

Detaljer

Helse- og omsorgsplan Østre Toten. Åpent møte tirsdag 27. september 2011 Innledning ved Per Schanche

Helse- og omsorgsplan Østre Toten. Åpent møte tirsdag 27. september 2011 Innledning ved Per Schanche Helse- og omsorgsplan Østre Toten Åpent møte tirsdag 27. september 2011 Innledning ved Per Schanche Spørsmål til deltakerne på møte Hva er ditt beste råd til kommunen for den videre utviklingen av tilbudet

Detaljer

Tjenesteavtale. mellom. Loppa kommune. Finnma kssykehuset

Tjenesteavtale. mellom. Loppa kommune. Finnma kssykehuset Tjenesteavtale nr 4 mellom Loppa kommune og Finnma kssykehuset HF om samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Drifts- og samarbeidsavtale

Drifts- og samarbeidsavtale 4 Okr LLH Ark;vsak: Drifts- og samarbeidsavtale mellom Tinn kommune og Sykehuset Telemark HF om kjøp av rehabiliteringsplasser 4 Tinn kommune SykehusetTelemark Denne avtalen er inngått mellom Tinn Kommune

Detaljer

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal»

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Status pr.24. februar 2015 fra prosjektgruppa Rådmann Mette Hvål- leder Rådmann Inger Anne Speilberg Kurt Orre -utreder Levert tidligere til styringsgruppa

Detaljer

hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur, administrasjonsutvalget

hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur, administrasjonsutvalget NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: eldreråd, råd for personer med nedsatt funksjonsevne, hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur, administrasjonsutvalget Fra: rådmannen Saksbehandler: Aud Palm Dato: 23.4.2014

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Alf Lorentsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 11/1225

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Alf Lorentsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 11/1225 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Lorentsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 11/1225 BUDSJETT HELSE OG SOSIAL 2012 Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Det opprettes 2 nye stillinger

Detaljer

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur:

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur: NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Eldrerådet, Råd for personer med nedsatt funksjonsevne, Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur, Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Aud Palm Dato: 23. februar

Detaljer

Døgnbasert kommunal øyeblikkelig hjelp

Døgnbasert kommunal øyeblikkelig hjelp Døgnbasert kommunal øyeblikkelig hjelp Ny veileder med økt fokus på integrerte, lokale løsninger. Hvilke erfaringer har vi fra valgt løsning i Farsund kommune? Ny veileder februar 2014 Veiledningsmateriellet

Detaljer

LINDRENDE (PALLIATIV) BEHANDLING

LINDRENDE (PALLIATIV) BEHANDLING Verdal kommune Informasjon LINDRENDE (PALLIATIV) BEHANDLING Tilbud til alvorlig syke og deres pårørende 1 Lindrende behandling vil si aktiv behandling, pleie og omsorg for pasienter med kort forventet

Detaljer

Særavtale til tjenesteavtale 4.

Særavtale til tjenesteavtale 4. Særavtale til tjenesteavtale 4. Mellom Karmøy kommune og Helse Fonna HF. Avtale om kommunen sitt tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp. Innhold 1 Parter 3 2 Bakgrunn. 3 3 Formål... 3 4 Lokalisering

Detaljer

PROSJEKTDIREKTIV. Planlagt startdato 01.01.13 Planlagt sluttdato 31.12.13. Utfylt av Elisabet Baade-Mathiesen, Lise W. Storhaug Dato 16.05.

PROSJEKTDIREKTIV. Planlagt startdato 01.01.13 Planlagt sluttdato 31.12.13. Utfylt av Elisabet Baade-Mathiesen, Lise W. Storhaug Dato 16.05. PROSJEKTDIREKTIV for Rygge, Råde, Våler og Moss kommune Prosjektnavn Klinisk blikk Planlagt startdato 01.01.13 Planlagt sluttdato 31.12.13 Oppdragsgiver Prosjekteier Rygge, Råde, Våler og Moss kommune

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF.

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF. Høringsutkast 10.12.2015 Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom..... kommune og St. Olavs Hospital HF. 1: PARTER Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Helse, velferd og omsorg

Helse, velferd og omsorg Helse, velferd og omsorg Kommunalsjef Helse, Velferd og Omsorg Leder møte Stab Utredning, kommunelege, kommunepsykolog, folkehelse Koordinerende enhet NAV Engveien PLO Tiltak Helse- og sosialmedisinsk

Detaljer

Program. Innlegg ved Marit Myklebust, leder Gatehospitalet, Oslo

Program. Innlegg ved Marit Myklebust, leder Gatehospitalet, Oslo Program Velkommen, Arnt Egil Ydstebø Stokka sykehjem Utviklingssenter for sykehjem Innlegg ved Marit Myklebust, leder Gatehospitalet, Oslo Presentasjon av prosjektet, Aart Huurnink prosjektleder og Ingrid

Detaljer

Særavtale. Om øyeblikkelig hjelp døgntilbud. mellom. Helse Nord-Trøndelag HF (HNT) Vikna kommune

Særavtale. Om øyeblikkelig hjelp døgntilbud. mellom. Helse Nord-Trøndelag HF (HNT) Vikna kommune HELSENORD-TRØNDELAG Vikna kommune Særavtale Om øyeblikkelig hjelp døgntilbud mellom Helse Nord-Trøndelag HF (HNT) og Vikna kommune Gjeldende fra 28.02.2014 Innhold Parter 3 Bakgrunn 3 3, Formål 3 Virkeområde

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 04.02.2014. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Møteleder.

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 04.02.2014. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Møteleder. Grane kommune Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 04.02.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Monica Kroken Møteinnkalling (kunngjøring) 28.01.14 Fraværende representanter

Detaljer

Omsorg for alvorlig syke og døende i Ringerike kommune

Omsorg for alvorlig syke og døende i Ringerike kommune Omsorg for alvorlig syke og døende i Ringerike kommune 1. Innledning Ringerike kommune har i flere år arbeidet for å bedre omsorgen for alvorlig syke og døende og deres pårørende. I Ringerike kommune er

Detaljer

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

Samhandlingsreformen - Implikasjoner for palliasjon

Samhandlingsreformen - Implikasjoner for palliasjon Samhandlingsreformen - Implikasjoner for palliasjon 12. Landskonferanse om utfordringer ved livets slutt Oslo 21. september 2012 Tor Åm Prosjektdirektør, HOD Samhandlingsdirektør, St. Olavs hospital Samhandlingsreformen;

Detaljer

Framtidens kommunehelsetjeneste i Indre Østfold. Helsekonferansen 07.05.2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

Framtidens kommunehelsetjeneste i Indre Østfold. Helsekonferansen 07.05.2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Framtidens kommunehelsetjeneste i Indre Østfold Helsekonferansen 07.05.2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Lokale forhold er viktige Helsehuset med akuttleger Virtuell avdeling i Eidsberg Kompetansebehov

Detaljer

Kommunale rettigheter og tjenester

Kommunale rettigheter og tjenester Kommunale rettigheter og tjenester Fylkesmannen/Helsetilsynets oppgaver Kurs HABU 25.11.2009 Seniorrådgiver Håkon Kiledal Aktuelle lover Sosialtjenesteloven Kommunehelsetjenesteloven Pasientrettighetsloven

Detaljer

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Lund kommune og Helse Stavanger HF

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Lund kommune og Helse Stavanger HF Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og Lund kommune Særavtale til delavtale nr 4 Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Lund kommune og Helse Stavanger HF Samarbeidsavtale

Detaljer

Værnesregionen. Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud 2013

Værnesregionen. Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud 2013 Værnesregionen Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud 2013 Øyeblikkelig Hjelp Etablert 19.11.2012 Stjørdal, Meråker, Selbu, Tydal (30.000) 4 døgnplasser basert på et forarbeid som er presentert i en vitenskapelig

Detaljer

Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso

Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso Enighet mellom XX kommune og Nordlandssykehuset helseforetak om partenes ansvar for

Detaljer

Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 41/15 Kommunestyret 31.08.2015

Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 41/15 Kommunestyret 31.08.2015 RENDALEN KOMMUNE Sak 41/15 KOMMUNAL PLIKT TIL ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNTILBUD Arkiv: F00 Arkivsaksnr.: 13/1038-12 Saksbehandler: Jens Sandbakken Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 41/15 Kommunestyret

Detaljer

Forslag til felles mal for tilleggsavtale D4

Forslag til felles mal for tilleggsavtale D4 Forslag til felles mal for tilleggsavtale D4 Forslag til tekst (og evt. kommentarer) 1. Parter Partene i denne tilleggsavtalen til delavtale 4 er.. kommune(r) og Sørlandet sykehus HF. 2. Bakgrunn og rettslig

Detaljer

Forløp og saksgang for slagpasienter

Forløp og saksgang for slagpasienter Forløp og saksgang for slagpasienter Beskrivelsen av forløpet tar utgangspunkt i pasienter innlagt ved Slagenhet v. UNN- Narvik. AKUTT FASE Diagnostisering, vurdering om trombolysebehandling er aktuelt

Detaljer

Tjenesteavtale nr 4. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Orn

Tjenesteavtale nr 4. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Orn UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV \C3C,CA UN.yrRS,TEH-AR.,OHCeE55,_, 7MÅLSELV KOMMUNE Tjenesteavtale nr 4 mellom Målselv kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Orn Samarbeid om og beskrivelse

Detaljer

Tjenesteavtale nr 1. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF

Tjenesteavtale nr 1. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV1 NONGCA UN:VERSI1F H TABUOHCCE VIFSSU "IMÅLSELV KOMMUNE Tjenesteavtale nr 1 mellom Målselv kommune og Universitetssykehuset Nord Norge HF Om Enighet mellom kommunen

Detaljer

Uttalelse fra kommuneoverlegefellesskapet i Indre Østfold vedrørende ressursgjennomgang ved Helsehuset

Uttalelse fra kommuneoverlegefellesskapet i Indre Østfold vedrørende ressursgjennomgang ved Helsehuset Uttalelse fra kommuneoverlegefellesskapet i Indre Østfold vedrørende ressursgjennomgang ved Helsehuset Konklusjon: Den foreløpige rapporten gir ikke grunnlag for å vurdere dagens situasjon ved Helsehuset

Detaljer