SENDT NORGE RAPPORT «NYE MENIGHETER FOR EN NY TID»

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SENDT NORGE RAPPORT «NYE MENIGHETER FOR EN NY TID»"

Transkript

1 SENDT NORGE RAPPORT 2016 «NYE MENIGHETER FOR EN NY TID»

2 INNLEDNING SENDT NORGE-undersøkelsen 2016 er den fjerde i rekken, de foregående ble gjennomført i 1995; 2005 og. Tidligere har vi undersøkt antall menigheter i Norge, og hvor mange som er aktive der. Årets undersøkelse gir en oversikt over menighetsplanting i Norge de siste 15 årene. Samtidig har vi ønsket å kartlegge hva det er som gjør at menighetsplantinger skjer, hva som skal til for å lykkes, og hvor utfordringene er størst. SENDT konferansen i Oslo mars 2014 samlet de fleste norske kristne kirkesamfunn og organisasjoner. Fra de deltakende sammenhenger der, har vi valgt ut i overkant av 200 menigheter, halvparten dannet etter 2000, og halvparten før. Det er et bredt utvalg fra alle fylker i Norge. Fra disse 200 har vi fått svar fra 45%, 91 stk. Av disse har vi 67 fullstendige svar hvor vi har sammenfattet funnene i vedlagte rapport. Spørreskjemaet ble utformet i to deler, en hoveddel som alle besvarte, og et tillegg for de som har vært med og planta nye menigheter. Spørreskjema ble sendt ut på epost, med purring inntil tre ganger. Undersøkelsen er gjort under veiledning av Jan Inge Jenssen, som er professor ved Universitetet i Agder. Øivind Augland Styreleder

3 INNHOLD 3 NYPLANTINGER OG NEDLEGGELSER 4-5 GUDSTJENESTEUTVIKLING I PERIODEN - 6 HVEM ER AKTIVE I MENIGHETENE? 7 GUDSTJENESTEUTVIKLING I NYE MENIGHETER 8 HVOR AKTIVE ER MENIGHETENE PÅ Å NÅ NYE MENNESKER? 9 MEDLEMMENES FUNKSJON OG GAVEUTRUSTNING KLARE VISJONER OG MÅL STØTTE OG OPPFØLGING I PLANTNINGSFASEN 16 HVORDAN KUNNE DU LYKTES BEDRE? 17 EN KORT OPPSUMMERING 18

4 4 NYPLANTINGER OG NEDLEGGELSER Etablerte forsamlinger i perioden Nedlagte plantinger fra perioden Nedlagte menigheter fra før perioden Nedlagte menigheter i alt Netto etablering PLANTINGER: Fra har vi klart å finne at det er etablert 206 nye menigheter og forsamlinger. I tillegg er vi kjent med 38 plantningsprosjekter som er i gang. Av de 130 som ble etablert i perioden , er 23 nedlagt igjen. etableringer: menighetene klarer i liten grad å nå våre nye landsmenn, og de etablerer seg i egne fellesskap. Noen av disse immigrantmenighetene blir tilsluttet norske kirkesamfunn, mens noen blir uavhengige. Deler vi kirkenorge inn i tre tradisjonelle grupper og immigrantmenigheten får vi: - DNK/Bedehus (ImF/Normisjon/NL M), - Tradisjonelle frikirkelige trossamfunn - Uavhengige menigheter - Immigrantmenigheter (som også kan tilhøre en av de tre andre kategoriene, men her er utskilt) På denne måten får vi et bedre inntrykk av utviklingen i kirkenorge, og hvor veksten er: Etablert '00-04 '05-09 '10-16 Prosjekt Totalt DNK/ BEDEHUS FRIK IMMI UAVH Totalsum Vi har også forsøkt å se på de viktigste trendene i kirkelandskapet. Noe av det vi ser skje er et økende antall immigrant-menigheter. De tradisjonelle Det er en sterk tilbakegang i plantingen av nye menigheter i Norge i periodene etter , og det gjelder i alle leire. 1 1 Tallene viser ikke et fullstendig bilde. Pga. metodikken (Gått hovedsakelig gjennom kirkesamfunn og organisasjoner representert på SENDT 2014) vil det være flere migrantmenigheter og uavhengige menigheter som ikke er med i vår statistikk. Spesielt fra og utover.

5 NEDLEGGELSER: Vi har også samlet inn data for nedleggelse av menigheter og forsamlinger. Totalt er det ut fra det materialet vi har klart å få oversikt over lagt ned 104 menigheter i årene fra Spredningen mellom retningene i kirkelandskapet fordeler seg på følgende måte: av Nedlagt pr periode BEDEHUS/ DNK '00-04 '05-09 '10-16 ukjent år Totalt FRIK IMMI UAVH Totalsum SAMMENSTILLING: Sammenstiller vi plantninger med nedleggelser, ser vi en netto plantning på 102 menigheter/forsamlinger, i tillegg er det 38 prosjekter på gang. Men ser vi på de tradisjonelle frikirkelige trossamfunnene, er det et netto minus på 2 menigheter (70 plantet, 72 nedlagt) men med 25 prosjekter på gang. Trenden fra er at det er lagt ned 5 flere menigheter enn det er plantet. 2 Bryter vi det ytterligere ned til kirkesamfunn, viser tallene følgende: Kirkesamfunn Nedlagt Etablert Netto Den Evangelisk Lutherske Frikirke Den Evangelisk Lutherske Kirke De Frie Evangeliske Forsamlinger Det Norske Baptistsamfunn Den Norske Kirke og NMS Det Norske Misjonsforbund Misjonskirken Doulous-nettverket Frelsesarmeen Indremisjonsforbundet Kristent Fellesskap Metodistene i Norge Norsk Luthersk Misjonssamband Normisjon Oslo Kristne Senter Pinsebevegelsen Pionerkirken Syvendedags Adventistene i Norge Uavhengige Vineyard Norge Andre Totalsum Her tror vi det er flere tall som vi ikke har oversikt over. Det skjer store er i kirkelandskapet der DNK stenger flere kirker, bedehus blir lagt ned og solgt. Det er også mangelfull oversikt over Migrantmenigheter og uavhengige når det kommer til nedleggelser.

6 6 GUDSTJENESTEUTVIKLING I PERIODEN - For å kunne lære og forstå hva som skaper vekst, har årets undersøkelse også forsøkt å se på gudstjenestebesøket og hvordan dette utvikler seg. Menighetene som er med i denne undersøkelsen er alle blant deltakerne fra Sendt-konferansen i Det er 45 menigheter som danner grunnlaget for disse tallene, og det er grunn til å tro at utvalget er skjevt i forhold til en gjennomsnittlig menighet i Norge. De som har deltatt på Sendt viser allerede et engasjement for menighetsplanting og vekst, og det er nok de som har overskudd og positive opplevelser som i første rekke har valgt å respondere på undersøkelsen. Vi har også delt opp i menigheter etablert før og etter Vi ba respondentene om å oppgi gjennomsnittlig gudstjenestebesøk i og. Siden vi naturlig nok ikke har gudstjenestedata fra for forsamlinger plantet etter, er disse ikke med. 18% VEKST 34% VEKST Etablert Før % % vekst - Selv om de eldre menighetene er litt større, så er den relative veksten i gudstjenestedeltakelsen nesten dobbelt så stor i yngre menigheter. Vi ser at også den absolutte veksten i snittet for gudstjenestedeltakelse er større for de nyeste kirkene. 3 3 I tallene for menigheter etablert før 2000 er bl.a. Storsalen i Oslo og Pinsemenigheten Betel i Trondheim som er med og trekker opp gjennomsnittet.

7 HVEM ER AKTIVE I MENIGHETENE? 7 Hvor kommer kirkenes aktive medlemmer fra? Vi stilte spørsmålet «Hvor kommer kirkemedlemmene fra?» og ba om en prosentvis fordeling mellom - Er kommet til aktiv kristen tro gjennom menighetens arbeid - Har hatt tro, men blitt menighetsaktive - Kommer fra aktivt menighetsliv i annen menighet - Oppvokst i menigheten Her har vi også tatt med menigheter etablert helt frem til Når vi slår sammen de to første kategoriene (begge disse er et resultat av menighetens arbeid) fant vi følgende data: Gjennomsnittlig, for hele perioden Etablert Blitt troende eller aktivert gjennom menighetens arbeid Kommer fra aktivt menighetsliv i annen menighet Oppvokst i menigheten Før % 32% 35% 23 Etter % 38% 24% 44 Totalsum 36% 36% 28% 67 menigheter Totalt ser vi at litt mer enn 1 av 3 er blitt troende eller blitt aktive gjennom menighetens eget arbeid. Denne andelen er litt høyere for nyplantinger (38%) enn for etablerte menigheter (33%). Det er også en større grad av overføringsvekst i nye menigheter (38%) enn i etablerte (32%), mens andelen oppvokst i menigheten øker fra ca 1 av 4 i nye menigheter (24%) til 1 av 3 (35%) i de etablerte.

8 8 GUDSTJENESTEUTVIKLING I NYE MENIGHETER Vi ba respondentene svare på om - Jeg er menighetsplanteren, den som ledet oppstarten av en ny menighet - Jeg er pastor/leder i dag, men ikke den som ledet oppstarten Her fikk vi 22 besvarelser for perioden , og sammenstilt med gudstjenesteutviklingen for disse menighetene får vi følgende tabell: Menigheter etablert Jeg er menighetsplanteren, den som ledet oppstarten av en ny menighet Jeg er pastor/leder i dag, men ikke den som ledet oppstarten % % Selv om utvalget er lite, er trenden likevel klar bytte av pastor i nye menigheter er ikke bra for gudstjenesteutviklingen. Vi har ikke noe bakgrunnsinformasjon om dette, men erfaring kan tilsi at bytte av pastor i nye menigheter ofte henger sammen med spenninger og konflikter. Vi ser at gudstjenestedeltakelsen var bortimot lik i, men de som byttet har i snitt bortimot nullvekst de neste fem årene mot en sterk vekst på 43% for de som har beholdt planteren som pastor/leder. Dette gir også indikasjoner hvor viktig det er å bevisst arbeide med skifte fra planter til evt. en ny pastor.

9 HVOR AKTIVE ER MENIGHETENE PÅ Å NÅ NYE MENNESKER? 9 På ett av spørsmålene kunne de gradere fra 1-7 (7 er best) om menigheten er evangeliserende. 1-4 i evangelisering Etablert før % Etablert % Totalsum % 5-7 i evangelisering Etablert før % Etablert % Totalsum % For menigheter etablert før 2000 er forskjellen minimal både i størrelse og økning i gudstjenestedeltakelsen om de beskriver seg selv som mye eller lite evangeliserende. Men det er helt klart yngre menigheter som også evangeliserer mye som øker gudstjenestedeltakelsen mest med hele 56% i perioden fra til mens de som scorer lavt, faktisk har en tilbakegang på 14%.

10 10 Vekst ifht evangelisereingsnivå 1-4: Vekst ifht evangeliseringsnivå 5-7: Videre stilte vi følgende spørsmål: Bruker dere følgende metoder i evangeliseringsarbeidet? - Søkersensitive gudstjenester - Alpha kurs eller tilsvarende - Gateevangelisering - Dør-til-dør evangelisering - TV- eller radioarbeid - Lavterskelmøter (eks: kafe, konsert, andre typer samlinger) - Andre metoder 0-2 metoder økning Etablert før % Etablert % 3 eller flere metoder Etablert før % Etablert % Vi sammenlignet så menigheter etablert før og etter 2000 ut fra om de krysset av på 0-2 metoder eller mer enn 3 metoder: 0-2 METODER 3 ELLER FLERE METODER Økning i gudstjeneste- deltagelse

11 11 Ser vi på menighetene etablert før 2000, er det små variasjoner i tallene, både i størrelse og vekst enten de har få eller mange metoder i evangeliseringsarbeidet. Sammenligner vi derimot de Etablert , ser vi at de større menighetene har færre metoder og oppnår høyere vekst (41% mot 23%). Dette kan indikere at det ikke er mange aktiviteter men fokusert aktivitet og prioritet på noen metoder som er viktig når en planter nye menigheter. Blant metodene som ble brukt, sammenlignet vi de som flere enn 4 benyttet for å se hvordan de påvirket gudstjenestebesøket. Søkersensitive gudstjenester Etablert før % Etablert % Alpha-kurs eller tilsvarende Etablert før % Etablert % Gateevangelisering Etablert før % Etablert % Lavterskelmøter (eks: kafe, konsert, andre typer samlinger) Etablert før % Etablert % Det er generelt få forskjeller i antall med to unntak. I menigheter etablert , henger søkersensitive gudstjenester og gateevangelisering tett sammen med en vekst på godt over 40%. For menigheter etablert før 2000, finner vi ingen indikasjoner på at en bestemt metode er bedre enn andre. Evnen til å komme i kontakt med nye mennesker % %

12 12 MEDLEMMENES FUNKSJON OG GAVEUTRUSTNING Ledertrening henger sammen med vekst i antall gudstjenestebesøkere De siste ti-årene har fokuset økt på medlemmenes gaver og utrustning i mange sammenhenger. Vi stilte diverse spørsmål knyttet både til undervisning, arenaer og lederutvikling. På spørsmål om menigheten driver lederutvikling, ser vi hvordan dette sammenhenger med gudstjenesteutviklingen. Etablert FØR 2000 JA % DELVIS % NEI % Etablert JA % DELVIS % NEI % Økning i gudstjenestebesøk med mer eller mindre fokus ledertrening: Hos eldre menigheter: Lederutvikling har en tydelig sammenheng med gudstjenestevekst i disse menighetene. Menigheter Etablert som har lederutviklingsprogram vokser med hele 54%, og menigheter etablert før 2000 med 27%. Spørsmålet «Det undervises regelmessig om åndelige og naturlige gaver og betydningen av å bruke dem i og utenfor kirken» med gradering 1-7 ga også tydelig signal om at dette hadde sammenheng med gudstjenestedeltakelsen: Hos nyere menigheter: Menigheter som gir 2-4 Etablert før % Etablert % Totalsum % Menigheter som gir 5-7 Etablert før % Etablert % Totalsum %

13 13 Det samme gjorde spørsmålet «Det er mange arenaer/muligheter i kirken for utvikling og bruk av nådegaver»: Menigheter som gir 2-4 Etablert før % Etablert % Totalsum % Menigheter som gir 5-7 Etablert før % Etablert % Totalsum % Samme funn gjør vi når vi spør om «Menigheten har gode metoder og rutiner for å trene nye medarbeidere og ledere»: Menigheter som gir 1-4 Etablert før % Etablert % Totalsum % Menigheter som gir 5-6 Etablert før % Etablert % Totalsum % Det er tydelig at gaver, funksjon, trening og oppfølging av ledere og medarbeidere har stor innvirkning på menighetens vekst. Det er naturlig å tenke at dette henger sammen med et tydelig lederskap som har en visjon og et mål, som ser menighetens medlemmer som aktive og deltakende for å nå dette i fellesskap, og som ser sin ledertjeneste som å skulle sette andre i stand til å leve et liv for Gud. Dette er fellesskap som både er utadrettede i fokus (tjeneste for andre) og virker tiltrekkende og inkluderende på nye (vekst i gudstjenestedeltakelsen).

14 14 KLARE VISJONER OG MÅL Et annet fokus som har vært mye fremme i all lederutvikling og menighetsbygging de senere årene, er behovet for klare visjoner og mål. Vi ønsket å se på om dette faktisk har noe for seg. Totalt fikk vi 44 besvarelser for periodene før 2000 og Første spørsmål var om «Menigheten har en klar og appellerende visjon og klare mål» med gradering 1-7. Menigheter som gir 1-4 Etablert før % Etablert % Totalsum % Menigheter som gir 5-7 Etablert før % Etablert % Totalsum % Vi ser utslaget er størst i nye menigheter. Dette indikerer en klar sammenheng mellom en tydelig visjon og mål, og vekst. I mer etablerte menigheter er utslagene mindre. Det samme er tilfelle når vi spør om «Menighetens ledere og medarbeidere vet hvordan de skal arbeide for å nærme seg visjon og mål». Menigheter som gir 1-3 Etablert før % Etablert % Totalsum % Menigheter som gir 4-7 Etablert før % Etablert % Totalsum %

15 Her er riktignok veksten større i menigheter etablert før 2000 med lav score (27%) enn med høy score (16%). I denne gruppen er imidlertid utvalget lite (6 stk), så tallet er noe usikkert. Totalbildet er likevel at menigheter med høy score både er større og vokser mer enn de med lav score. 15 Vi spurte også om «Menighetens aktive medlemmer kjenner visjonen og målene godt». Menigheter som gir 1-4 Etablert før % Etablert % Totalsum % Menigheter som gir 5-7 Etablert før % Etablert % Totalsum % Selv om forskjellene mellom «nye» og «gamle» menigheter er tilsvarende for foregående spørsmål, er totalen lik. Menigheter med høy score er både større i absolutte tall, og vokser fortere (mer enn dobbelt så fort i snitt, 13% mot 29%). Siste relevante spørsmål for visjon og mål var om «Menighetens kultur underbygger menighetens visjon og mål». Menigheter som gir 2-4 Etablert før % Etablert % Totalsum % Menigheter som gir 5-7 Etablert før % Etablert % Totalsum % Selv om det ser ut til å være en forskjell mellom menighetene etablert før og etter 2000 på dette området, er totalbildet at en tydelig visjon og klare mål henger sammen med større menigheter og sterkere vekst i gudstjenestebesøket. Hva forskjellene mellom yngre og eldre menigheter skyldes gir ikke denne undersøkelsen svar på, men en tese er at språk og arbeidsmetoder er forskjellig. Mens snakk om «visjon» og «mål» er fremmed for eldre menigheter, er det en integrert del av både språk og arbeidsmåte i yngre menigheter.

16 16 STØTTE OG OPPFØLGING I PLANTNINGSFASEN Et siste funn vi ønsker å ta med i denne rapporten, er planterens opplevelse av støtte i oppstartsfasen. Funnene her er interessante. Spørsmålet vi stilte var «I hvor stor grad opplevde du støtte på følgende områder de 2-3 første årene av oppstart? (gi en verdi fra 1-7, 1= liten grad, 7=maks grad)» og svarene vi fikk var: Økonomisk støtte % % Personlig oppfølging (coach/mentor) % % Oppfølging fra modermenighet % % Vi skal være forsiktig med å trekke konklusjoner fordi antall personer som har respondert her er lavt. Men for de som har svart er tallmaterialet ganske tydelig. De største menighetene med sterkest vekst hadde liten økonomisk støtte og lite personlig oppfølging av coach/mentor i oppstartsfasen. Når det gjelder oppfølging fra modermenighet er bildet noe annerledes, hvor de med sterkest oppfølging har størst vekst. Det er likevel verdt å merke seg at antallet her kun er 4.

17 HVORDAN KUNNE DU LYKTES BEDRE? 17 Vi spurte alle planterne følgende spørsmål. Når du i dag ser tilbake på plantingen - hvilke tre faktorer ville du trengt mere av for å lykkes bedre? Trenger mer av dette Gjennom svarene kom fem ulike områder tydelig frem. Arbeidet med å få sterkere team, mer lederstøtte, samt opplæring og trening i og under plantingen. Mer fokus på evangelisering kommer også frem. Igjen er det interessant å se at økonomi og ressurser i mindre grad blir nevnt. De to viktigste strategiske grep i plantingen. Ett annet spørsmål vi stilte var: Hva vil du si var de to viktigste strategiske grep du gjorde i plantingen? Her var svarende ganske jevnt fordelt når vi grupperte dem. Høyest var fokus på å bygge et sterkt team, tydeliggjøring av visjon og kultur, samt fokus på å starte fra mindre grupper. Samtidig ser vi at fokus på Evangelisering og bønn og disippelgjøring regnes som viktige strategiske grep. Flere nevnte også viktigheten av å stå i nettverk eller tett tilknyttet en organisasjon/ kirkesamfunn.

18 18 EN KORT OPPSUMMERING De viktigste funn i undersøkelsen er slik vi ser det. Mye tyder på at vi har plantet færre menigheter de siste 5 årene enn tidligere. Tallet på nedlagte menigheter i Frikirkeligheten er høyere enn tallet på ny plantninger. Ny plantede menigheter vokser i % mer en eldre og etablerte menigheter. De nye menighetene som har sterkt fokus på evangelisering vokser mest. Skifte av leder midt i en planting kan ha en sterk negativ virkning på plantingen. Det kan se ut som at noen områder er viktig for vekst i nye menigheter, disse er: o Ledertrening o Tilrettelegging for å kunne bruke sine gaver og tjenester o Utvikling av medarbeidere o Gode metoder og rutiner for å trene nye medarbeidere og ledere o Klar visjon og mål

19 19 D e n y e menighetene som har sterkt fokus på evangelisering vokser mest!!!

20 Sendt Norge Bjørnsonsgate Bergen SendtNorge.no

DAWN undersøkelsen 2010

DAWN undersøkelsen 2010 Discipling A Whole Nation DAWN undersøkelsen 2010 DAWN Norge drøm: se vanlig Jesu etterfølgere danne og multiplisere fellesskap alle steder. www.dawnnorge.no 1 DAWN undersøkelsen 2010 DAWN Norge har de

Detaljer

Kartlegging av migrantmenigheter i Oslo

Kartlegging av migrantmenigheter i Oslo Discipling A Whole Nation Kartlegging av migrantmenigheter i Oslo DAWN Norge drøm: se vanlig Jesu etterfølgere danne og multiplisere fellesskap alle steder. www.dawnnorge.no 1 DAWN undersøkelsen 2010 DAWN

Detaljer

M4 trening. av menighetsplantingsteam. Østlandet (Åpent for team fra hele Norge) Oppstart av ny M4 prosess 22-23 januar 2016

M4 trening. av menighetsplantingsteam. Østlandet (Åpent for team fra hele Norge) Oppstart av ny M4 prosess 22-23 januar 2016 trening av menighetsplantingsteam Østlandet (Åpent for team fra hele Norge) Oppstart av ny M4 prosess 22-23 januar 2016 Arrangeres av: Misjonsforbundet, Frelsesarmeen, Frikirken, Pinsebevegelsen, Kristent

Detaljer

M4 trening. av menighetsplantingsteam. Sørlandet

M4 trening. av menighetsplantingsteam. Sørlandet trening av menighetsplantingsteam Sørlandet Oppstart av ny M4 prosess i sør 30-31 januar 2015 M4 trening Hva er M4 trening? M4 menighetsplantingstrening er utviklet innen for nettverket DAWN Norge de siste

Detaljer

M4 trening. av menighetsplantingsteam. Østlandet Normisjons lokaler i Linstows gate 3

M4 trening. av menighetsplantingsteam. Østlandet Normisjons lokaler i Linstows gate 3 trening av menighetsplantingsteam Østlandet Normisjons lokaler i Linstows gate 3 Med tydelig utgangspunkt i Guds ord og egne erfaringer, ønsker vi å hjelpe til refleksjon og handling på områder som er

Detaljer

Årsrapport for DAWN Norge 2014

Årsrapport for DAWN Norge 2014 Årsrapport for DAWN Norge 2014 Viktig informasjon: Da det ikke ble avholdt årsmøte for 2013 vil denne årsrapporten inneholde informasjon om utviklingen av DAWN Norges arbeid både i 2013 og 2014. I følge

Detaljer

Her er ikke mann eller kvinne - Eller hva?

Her er ikke mann eller kvinne - Eller hva? NORGES KRISTNE RÅDS SKRIFTSERIE - NR 23 NORGES KRISTNE RÅDS SKRIFTSERIE 1 Her er ikke mann eller kvinne - Eller hva? Apostelen Paulus i brevet til Galaterne 3,28 NORGES KRISTNE RÅDS SKRIFTSERIE 3 Her

Detaljer

10 måneders traineeprogram for deg som vil noe mer. Oppstart september 2018

10 måneders traineeprogram for deg som vil noe mer. Oppstart september 2018 TRAINEEPROGRAM 2018 10 måneders traineeprogram for deg som vil noe mer. Oppstart september 2018 For deg som vil lede, bygge, pioneer, multiplisere, menigheter og forsamlinger i Norge www.m4norge.no Traineeprogram

Detaljer

M4 trening. av menighetsplantingsteam. Sørlandet

M4 trening. av menighetsplantingsteam. Sørlandet trening av menighetsplantingsteam Sørlandet Med tydelig utgangspunkt i Guds ord og egne erfaringer, ønsker vi å hjelpe til refleksjon og handling på områder som er viktige for alle som starter et nytt

Detaljer

Undersøkelse i nyplantede og etablerte menigheter i pinsebevegelsen

Undersøkelse i nyplantede og etablerte menigheter i pinsebevegelsen 600 kommet til tro 400 døpt 2500 3000 mennesker i månedelig gudstjenestedeltakelse Hva kan vi lære av vår historie Undersøkelse i nyplantede og etablerte menigheter i pinsebevegelsen Bodø Bergen Sandnes

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

VINNE OG DISIPPELGJØRE

VINNE OG DISIPPELGJØRE Mandag 14. til tirsdag 15. januar 2013 DAWN FORUM 2013 NB: Flyttet til Quality hotel Gardermoen VINNE OG DISIPPELGJØRE Du vil møte Andreas Svartdahl, Ola Grytten, Ørjan Hummelsund, Terje Liverød, Ole Kristian

Detaljer

Molde-fellesskapet

Molde-fellesskapet Molde-fellesskapet 07.05.2017 Om Normisjon Normisjon er en evangelisk luthersk organisasjon og har kontakt med over 70 000 personer over hele Norge, inkludert medlemmene i Acta - barn og unge i Normisjon.

Detaljer

Som menighetsbevegelse ønsker DNB å satse målrettet for å nå denne visjonen.

Som menighetsbevegelse ønsker DNB å satse målrettet for å nå denne visjonen. 14a I/2013 LM Strategier for Det Norske Baptistsamfunn Innledning Et fellesskap av levende, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet er visjonen til Det Norske Baptistsamfunn (DNB), vedtatt i 1994.

Detaljer

Introduksjon og informasjon

Introduksjon og informasjon Introduksjon og informasjon - et prosessverktøy for menighetsplantning - Med tydelig utgangspunkt i Guds ord og egne erfaringer, ønsker vi å hjelpe til refleksjon og handling på områder som er viktige

Detaljer

KAN VI FÅ STILLE DEG TO SPØRSMÅL?

KAN VI FÅ STILLE DEG TO SPØRSMÅL? KAN VI FÅ STILLE DEG TO SPØRSMÅL? Rapport fra gudstjenesteundersøkelse gjennomført av Agder og Telemark bispedømmekontor i et utvalg av menigheter i bispedømmet. Forespurte menigheter Oppdrag Bakgrunnen

Detaljer

Kartlegging av kjønnsfordelingen i styrene i 185 pinsemenigheter.

Kartlegging av kjønnsfordelingen i styrene i 185 pinsemenigheter. Kartlegging av kjønnsfordelingen i styrene i 185 pinsemenigheter. Spørsmålet om det skal stilles nye vilkår for tilskudd til tros- og livssynssamfunn har blitt reist av ulike utvalg, politiske partier

Detaljer

DYBDEMODELLEN. Lederskap: Hvordan være leder? Hvordan drive målrettet arbeid? Hvordan skal styret lede? Hvordan skal møtet ledes?

DYBDEMODELLEN. Lederskap: Hvordan være leder? Hvordan drive målrettet arbeid? Hvordan skal styret lede? Hvordan skal møtet ledes? Hvem gjør hva? Det lokale fellesskapet har ansvar for den praktiske tilretteleggingen og kan søke støtte hos Norges Kristelige Studieråd. Normisjon skaffer materiell og kvalifiserte kursholdere som også

Detaljer

M4 Trening 22-23 November 2012. Fase 1: Treningsdag 1 og 2. Kristiansand 12.10.2012

M4 Trening 22-23 November 2012. Fase 1: Treningsdag 1 og 2. Kristiansand 12.10.2012 M4 Trening 22-23 November 2012 Kristiansand 12.10.2012 Jeg ser frem til å treffe dere i torsdag 22 og fredag 23 November. Nedenfor har jeg prøvd å beskrive opplæringsprosessen som vi ser for oss i M4.

Detaljer

Introduksjon og informasjon

Introduksjon og informasjon Introduksjon og informasjon - et prosessverktøy for menighetsplantning - Med tydelig utgangspunkt i Guds ord og egne erfaringer, ønsker vi å hjelpe til refleksjon og handling på områder som er viktige

Detaljer

Konsekvenser av opprettelsen av «NLM trossamfunn»

Konsekvenser av opprettelsen av «NLM trossamfunn» Konsekvenser av opprettelsen av «NLM trossamfunn» Vil ikke NLM automatisk bli en frikirke hvis en oppretter et trossamfunn? - Det er viktig å presisere at NLM oppretter et trossamfunn som et tilbud til

Detaljer

Introduksjon og informasjon

Introduksjon og informasjon Introduksjon og informasjon - et prosessverktøy for menighetsplantning - Med tydelig utgangspunkt i Guds ord og egne erfaringer, ønsker vi å hjelpe til refleksjon og handling på områder som er viktige

Detaljer

Handlingsplan 2014 2015

Handlingsplan 2014 2015 Handlingsplan 2014 2015 Tilbedelse Storsamlinger Studentmøter Øke gudstjenesteoppslutning Samarbeidet med BiG og Laget Videreutvikle gudstjenestene. Legge vinn på å involvere barn og ungdom. F13 er med

Detaljer

Å ROMME DET UUTHOLDELIGE

Å ROMME DET UUTHOLDELIGE Invitasjon til konferanse Å ROMME DET UUTHOLDELIGE - fagdager om avmakt, slitasje og sårbarhet - Novemberkonferansen 2013 28. november og 29. november Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep

Detaljer

STRATEGI FOR HOLMEN MENIGHET

STRATEGI FOR HOLMEN MENIGHET STRATEGI FOR HOLMEN MENIGHET 2016-2019 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 4 2 FORMÅL OG MISJON 5 2.1 Formål 5 2.2 Misjon 5 3 VISJON 5 4 FOKUSOMRÅDER 6 4.1 Levende tro 6 4.2 Relevant trosopplæring 6 4.3

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2018

BRUKERUNDERSØKELSEN 2018 Barnehagerapport Antall besvarelser: 6 Svarprosent: 6 BRUKERUNDERSØKELSEN 2018 LL OM RAPPORTEN 01 OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden 06. februar til 26. februar 2018, og er gjennomført

Detaljer

SATT FRI TIL Å TJENE

SATT FRI TIL Å TJENE Molde Indremisjon Strategiplan frem mot 2020 Vår visjon: SATT FRI TIL Å TJENE Våre verdier: Inkluderende, troverdig, oppsøkende og omsorgsfull Generasjonsforsamling: MÅL: Vi vil være en generasjonsforsamling

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2018

BRUKERUNDERSØKELSEN 2018 Brukerundersøkelsen 218 Antall besvarelser: 11 376 Svarprosent: 75% BRUKERUNDERSØKELSEN 218 LL Brukerundersøkelsen 218 OM RAPPORTEN 1 OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden 6. februar

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2018

BRUKERUNDERSØKELSEN 2018 Barnehagerapport Antall besvarelser: 3 Svarprosent: % BRUKERUNDERSØKELSEN 28 LL OM RAPPORTEN OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden 6. februar til 26. februar 28, og er gjennomført som

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2018

BRUKERUNDERSØKELSEN 2018 Barnehagerapport Antall besvarelser: 21 Svarprosent: 9% BRUKERUNDERSØKELSEN 2018 LL OM RAPPORTEN 01 OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden 0. februar til 2. februar 2018, og er gjennomført

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2018

BRUKERUNDERSØKELSEN 2018 Barnehagerapport Antall besvarelser: 31 Svarprosent: 2% BRUKERUNDERSØKELSEN 201 LL OM RAPPORTEN 01 OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden 0. februar til 2. februar 201, og er gjennomført

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2018

BRUKERUNDERSØKELSEN 2018 Barnehagerapport Antall besvarelser: 3 Svarprosent: 71% BRUKERUNDERSØKELSEN 218 LL OM RAPPORTEN 1 OM UNDERSØKELSEN KJÆRE LESER Undersøkelsen er gjennomført i perioden 6. februar til 26. februar 218, og

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2018

BRUKERUNDERSØKELSEN 2018 Barnehagerapport Antall besvarelser: 44 Svarprosent: 92% BRUKERUNDERSØKELSEN 2018 LL OM RAPPORTEN 01 OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden 06. februar til 26. februar 2018, og er gjennomført

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2018

BRUKERUNDERSØKELSEN 2018 Barnehagerapport Antall besvarelser: 54 Svarprosent: 75% BRUKERUNDERSØKELSEN 2018 LL OM RAPPORTEN 01 OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden 06. februar til 26. februar 2018, og er gjennomført

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2018

BRUKERUNDERSØKELSEN 2018 Barnehagerapport Antall besvarelser: 3 Svarprosent: % BRUKERUNDERSØKELSEN 2018 LL OM RAPPORTEN 01 OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden 0. februar til 2. februar 2018, og er gjennomført

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2018

BRUKERUNDERSØKELSEN 2018 Barnehagerapport Antall besvarelser: 47 Svarprosent: 54% BRUKERUNDERSØKELSEN 2018 LL OM RAPPORTEN 01 OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden 06. februar til 26. februar 2018, og er gjennomført

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2018

BRUKERUNDERSØKELSEN 2018 Barnehagerapport Antall besvarelser: 15 Svarprosent: 45% BRUKERUNDERSØKELSEN 2018 LL OM RAPPORTEN 01 OM UNDERSØKELSEN KJÆRE LESER Undersøkelsen er gjennomført i perioden 06. februar til 26. februar 2018,

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2018

BRUKERUNDERSØKELSEN 2018 Barnehagerapport Antall besvarelser: 56 Svarprosent: 75% BRUKERUNDERSØKELSEN 218 LL OM RAPPORTEN 1 OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden 6. februar til 26. februar 218, og er gjennomført

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2018

BRUKERUNDERSØKELSEN 2018 Barnehagerapport Antall besvarelser: 5 Svarprosent: 56% BRUKERUNDERSØKELSEN 2018 LL OM RAPPORTEN 01 OM UNDERSØKELSEN KJÆRE LESER Undersøkelsen er gjennomført i perioden 06. februar til 26. februar 2018,

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN Svarprosent: 72% Den Internasjonale Kvinnegruppen i Bergen

BRUKERUNDERSØKELSEN Svarprosent: 72% Den Internasjonale Kvinnegruppen i Bergen Bydel/eierrapport Antall besvarelser: 56 BRUKERUNDERSØKELSEN Svarprosent: 72% 2018 LL OM RAPPORTEN 01 OM UNDERSØKELSEN KJÆRE LESER Undersøkelsen er gjennomført i perioden 06. februar til 26. februar 2018,

Detaljer

Medlemmer: Ove Eldøy, Hans Lie, Vidar Bakke, Kjetil Vignes, Bente Rolfsnes (referent), Atle Straume og Morgan Fjelde.

Medlemmer: Ove Eldøy, Hans Lie, Vidar Bakke, Kjetil Vignes, Bente Rolfsnes (referent), Atle Straume og Morgan Fjelde. Vår visjon er at nye mennesker skal komme til tro på Jesus og bli ført inn i et deltagende fellesskap der alle vokser i tro og kjærlighet. MØTEREFERAT - MENIGHETSRÅDET Sted: Draugveien 111 Tid: Onsdag

Detaljer

BARN OG MEDIER Seksuelle kommentarer og deling av nakenbilder hos norske åringer

BARN OG MEDIER Seksuelle kommentarer og deling av nakenbilder hos norske åringer BARN OG MEDIER 2018 Seksuelle kommentarer og deling av nakenbilder hos norske 13-18-åringer 1 Informasjon om undersøkelsen Undersøkelsen Barn og unges mediebruk 2018 er gjennomført av Sentio Research Norge

Detaljer

Handlingsplan

Handlingsplan Handlingsplan 2013 2014 Tilbedelse Storsamlinger Studentmøter Økt gudstjeneste- /møteoppslutning Videreutvikle gudstjenester og møter. Særlig for å involvere barn og ungdom i disse. F13 er med å planlegge

Detaljer

Bransjemonitor Trøndelag og Nordvestlandet 2013

Bransjemonitor Trøndelag og Nordvestlandet 2013 Bransjemonitor Trøndelag og Nordvestlandet 2013 1 Bakgrunn 2 Undersøkelse om vekstforventninger og holdninger til et utvalg sentrale bransjer i Trøndelag og på Nordvestlandet Med nær 4000 spurte totalt

Detaljer

DAWN DISCIPLING A WHOLE NATION VEST-AGDER DAWN AGDER

DAWN DISCIPLING A WHOLE NATION VEST-AGDER DAWN AGDER DAWN DISCIPLING A WHOLE NATION VEST-AGDER DAWN AGDER 1 DAWN AGDER Undersøkelsen er utført av: Jan Inge Jenssen og Øivind Augland med god hjelp av DAWN Agder styringsgruppe. Database -Tallbehandling: Jan

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

6-åringer og lek i skolen. Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er lærere i førsteklasse

6-åringer og lek i skolen. Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er lærere i førsteklasse 6-åringer og lek i skolen Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er lærere i førsteklasse 29. mai 18. juni 2018 1 Prosjektinformasjon Formål: Kartlegge hvordan lærere til førsteklassingene

Detaljer

Kartlegging av datingkulturen i Filadelfiakirken

Kartlegging av datingkulturen i Filadelfiakirken Kartlegging av datingkulturen i Filadelfiakirken Funn fra spørreundersøkelsen Bakgrunn og metode 2 Bakgrunn for presentasjonen I februar 2018 ble det gjennomført et arbeid for å kartlegge datingkulturen

Detaljer

Handlingsprogram

Handlingsprogram Handlingsprogram 2012 2015 Normisjons visjon er «Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag». Normisjons kjerneverdier er «elsket og sendt». Handlingsplanen omfter Normisjons totale arbeid i Norge

Detaljer

Naturlig menighetsutvikling profil

Naturlig menighetsutvikling profil Naturlig menighetsutvikling profil Bryne kyrkjelyd januar 13 Gudstjenestedeltakelse Minimumsfaktoren Tegn på kvalitet 8 Nåværende Høy (65) Gjennomsnitt () Lav (35) 69 66 61 58 54 58 57. Utrustende lederskap

Detaljer

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE VÅREN 2015

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE VÅREN 2015 BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE VÅREN 2015 OM UNDERSØKELSEN FORMÅL Undersøkelsen gjennomføres for å få økt forståelse av de foresattes perspektiver og erfaringer med barnehagene. Resultatene

Detaljer

Innhold. Forord Kapittel 1. Hva er kirken? Kirkekunnskapens rammer og oppgaver Ola Tjørhom Kirke i endring... 14

Innhold. Forord Kapittel 1. Hva er kirken? Kirkekunnskapens rammer og oppgaver Ola Tjørhom Kirke i endring... 14 Innhold Forord... 5 Kapittel 1 Hva er kirken?... 13 Kirkekunnskapens rammer og oppgaver Ola Tjørhom Kirke i endring... 14 Hva er kirken?... 21 Kirkekunnskapens sikte... 28 Kapittel 2 Mykere teologi, lavere

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2018

BRUKERUNDERSØKELSEN 2018 Barnehagerapport Antall besvarelser: 52 Svarprosent: 71% BRUKERUNDERSØKELSEN 2018 LL OM RAPPORTEN 01 OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden 06. februar til 26. februar 2018, og er gjennomført

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2018

BRUKERUNDERSØKELSEN 2018 Barnehagerapport Antall besvarelser: 16 Svarprosent: % BRUKERUNDERSØKELSEN 2018 LL OM RAPPORTEN 01 OM UNDERSØKELSEN KJÆRE LESER Undersøkelsen er gjennomført i perioden 06. februar til 26. februar 2018,

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 74%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 74% Bydel/eierrapport Antall besvarelser: 189 BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 74% LL Foto: Klosteret barnehage OM RAPPORTEN 01 OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden 07. februar til

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2018

BRUKERUNDERSØKELSEN 2018 Barnehagerapport Antall besvarelser: 1 Svarprosent: 2% BRUKERUNDERSØKELSEN 201 LL OM RAPPORTEN 01 OM UNDERSØKELSEN KJÆRE LESER Undersøkelsen er gjennomført i perioden 0. februar til 2. februar 201, og

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2018

BRUKERUNDERSØKELSEN 2018 Barnehagerapport Antall besvarelser: 33 Svarprosent: 92% BRUKERUNDERSØKELSEN 208 LL OM RAPPORTEN 0 OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden 06. februar til 26. februar 208, og er gjennomført

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2018

BRUKERUNDERSØKELSEN 2018 Barnehagerapport Antall besvarelser: 54 Svarprosent: 93% BRUKERUNDERSØKELSEN 2018 LL OM RAPPORTEN 01 OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden 06. februar til 26. februar 2018, og er gjennomført

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2018

BRUKERUNDERSØKELSEN 2018 Barnehagerapport Antall besvarelser: 36 Svarprosent: 58% BRUKERUNDERSØKELSEN 2018 LL OM RAPPORTEN 01 OM UNDERSØKELSEN KJÆRE LESER Undersøkelsen er gjennomført i perioden 06. februar til 26. februar 2018,

Detaljer

Lover for NLM Hamarkirken

Lover for NLM Hamarkirken LOVER 1.0 Navn 2.0 Bekjennelse 3.0 Formål og visjon 3.1 Å utbre Guds rike 3.2 Visjon, oppdrag og kjerneverdier 3.3 Fokus og strategi for menighetsarbeidet 4.0 Medlemskap 4.1 Personlig medlemskap 4.2 Barn

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 70%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 70% Barnehagerapport Antall besvarelser: 28 BRUKERUNDERSØKELSEN 217 Svarprosent: 7 LL Foto: Klosteret barnehage OM RAPPORTEN 1 OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. februar til 27. februar

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Barnehagerapport Antall besvarelser: 15 Svarprosent: 5% BRUKERUNDERSØKELSEN 201 LL Foto: Klosteret barnehage OM RAPPORTEN 01 OM UNDERSØKELSEN KJÆRE LESER Undersøkelsen er gjennomført i perioden 0. februar

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 74%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 74% Barnehagerapport Antall besvarelser: 56 BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 74% LL Foto: Klosteret barnehage OM RAPPORTEN 01 OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden 07. februar til 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2018

BRUKERUNDERSØKELSEN 2018 Barnehagerapport Antall besvarelser: 37 Svarprosent: 7% BRUKERUNDERSØKELSEN 28 LL OM RAPPORTEN OM UNDERSØKELSEN KJÆRE LESER Undersøkelsen er gjennomført i perioden 6. februar til 26. februar 28, og er

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 50%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 50% Barnehagerapport Antall besvarelser: 14 BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 5 LL Foto: Klosteret barnehage OM RAPPORTEN 01 OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden 07. februar til 27.

Detaljer

STRATEGIER. Strategier med målsettinger og handlingsplaner for nasjonal og internasjonal virksomhet

STRATEGIER. Strategier med målsettinger og handlingsplaner for nasjonal og internasjonal virksomhet STRATEGIER Strategier med målsettinger og handlingsplaner for nasjonal og internasjonal virksomhet Innledning Et fellesskap levende, grepet Kristus, midt i verden med evangeliet er visjonen til Det Norske

Detaljer

BYKIRKA LILLEHAMMER. Søknad om medlemskap i Det Norske Baptistsamfunn. Sak 7/2013 LM. Søknad om medlemsskap fra Bykirka Lillehammer

BYKIRKA LILLEHAMMER. Søknad om medlemskap i Det Norske Baptistsamfunn. Sak 7/2013 LM. Søknad om medlemsskap fra Bykirka Lillehammer Sak 7/2013 LM Søknad om medlemsskap fra Bykirka Lillehammer BYKIRKA LILLEHAMMER Søknad om medlemskap i Det Norske Baptistsamfunn. Bykirka Lillehammer skal være en kirke i byen, for byen. Vi vil være til

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 60%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 60% Barnehagerapport Antall besvarelser: 6 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: 6 LL Foto: Klosteret barnehage OM RAPPORTEN 01 OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden 0. februar til 2. februar

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 78%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 78% Barnehagerapport Antall besvarelser: 14 BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 78% LL Foto: Klosteret barnehage OM RAPPORTEN 01 OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden 07. februar til 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2018

BRUKERUNDERSØKELSEN 2018 Barnehagerapport Antall besvarelser: 27 Svarprosent: 66% BRUKERUNDERSØKELSEN 218 LL OM RAPPORTEN 1 OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden 6. februar til 26. februar 218, og er gjennomført

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 94%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 94% Barnehagerapport Antall besvarelser: 9 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: 9% LL Foto: Klosteret barnehage OM RAPPORTEN 01 OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden 0. februar til 2. februar

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 85%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 85% Barnehagerapport Antall besvarelser: 23 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: 85% LL Foto: Klosteret barnehage OM RAPPORTEN 01 OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden 0. februar til 2.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 81%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 81% Barnehagerapport Antall besvarelser: 2 BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 81% LL Foto: Klosteret barnehage OM RAPPORTEN 01 OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden 07. februar til 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2018

BRUKERUNDERSØKELSEN 2018 Barnehagerapport Antall besvarelser: 53 Svarprosent: 65% BRUKERUNDERSØKELSEN 2018 LL OM RAPPORTEN 01 OM UNDERSØKELSEN KJÆRE LESER Undersøkelsen er gjennomført i perioden 06. februar til 26. februar 2018,

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 67%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 67% Barnehagerapport Antall besvarelser: 50 BRUKERUNDERSØKELSEN 207 Svarprosent: 67% LL Foto: Klosteret barnehage OM RAPPORTEN 0 OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden 07. februar til 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Barnehagerapport Antall besvarelser: 16 Svarprosent: % BRUKERUNDERSØKELSEN 201 LL Foto: Klosteret barnehage OM RAPPORTEN 01 OM UNDERSØKELSEN KJÆRE LESER Undersøkelsen er gjennomført i perioden 0. februar

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Barnehagerapport Antall besvarelser: 3 Svarprosent: 72% BRUKERUNDERSØKELSEN 207 LL Foto: Klosteret barnehage OM RAPPORTEN 0 OM UNDERSØKELSEN KJÆRE LESER Undersøkelsen er gjennomført i perioden 07. februar

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 67%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 67% Bydel/eierrapport Antall besvarelser: 378 BRUKERUNDERSØKELSEN 7 Svarprosent: 67% LL Foto: Klosteret barnehage Brukerundersøkelsen 7 OM RAPPORTEN OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 65%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 65% Barnehagerapport Antall besvarelser: 31 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: 5% LL Foto: Klosteret barnehage OM RAPPORTEN 01 OM UNDERSØKELSEN KJÆRE LESER Undersøkelsen er gjennomført i perioden 0. februar

Detaljer

Hvordan opplever foreldre barnehagetilbudet?

Hvordan opplever foreldre barnehagetilbudet? Hvordan opplever foreldre barnehagetilbudet? Statistikknotat 1/2019 Et hovedfunn fra undersøkelsen er at foreldrene stort sett er fornøyde med barnehagetilbudet og at det er få endringer i foreldrenes

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 50%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 50% Barnehagerapport Antall besvarelser: 7 BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 5 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 14. mars

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Barnehagerapport Antall besvarelser: 6 Svarprosent: 67% BRUKERUNDERSØKELSEN 016 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden. februar til 14. mars 016,

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 54%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 54% Barnehagerapport Antall besvarelser: 29 BRUKERUNDERSØKELSEN 27 Svarprosent: 54% LL Foto: Klosteret barnehage OM RAPPORTEN OM UNDERSØKELSEN KJÆRE LESER Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. februar

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Barnehagerapport Antall besvarelser: 5 Svarprosent: 68% BRUKERUNDERSØKELSEN 7 LL Foto: Klosteret barnehage OM RAPPORTEN OM UNDERSØKELSEN KJÆRE LESER Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. februar til

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 71%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 71% Barnehagerapport Antall besvarelser: 5 BRUKERUNDERSØKELSEN 206 Svarprosent: 7% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 0 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 4. mars 206,

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 67%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 67% Barnehagerapport Antall besvarelser: 36 BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 67% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 14. mars

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 61%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 61% Barnehagerapport Antall besvarelser: 42 BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 61% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 14. mars

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 85%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 85% Barnehagerapport Antall besvarelser: 22 BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: % Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 1. mars

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 49%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 49% Barnehagerapport Antall besvarelser: 37 BRUKERUNDERSØKELSEN 216 Svarprosent: 49% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 1 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 14. mars

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 73%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 73% Barnehagerapport Antall besvarelser: 19 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: 73% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 1. mars

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 59%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 59% Barnehagerapport Antall besvarelser: 17 BRUKERUNDERSØKELSEN 216 Svarprosent: 59% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 1 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 14. mars

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Barnehagerapport Kvernslåtten barnehage Antall besvarelser: 5 Svarprosent: 94% BRUKERUNDERSØKELSEN 27 LL Foto: Klosteret barnehage Kvernslåtten barnehage OM RAPPORTEN OM UNDERSØKELSEN KJÆRE LESER Undersøkelsen

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 51%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 51% Bydel/eierrapport Antall besvarelser: 148 BRUKERUNDERSØKELSEN 216 Svarprosent: 51% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 216 OM RAPPORTEN 1 Undersøkelsen er gjennomført i perioden

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 47%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 47% Barnehagerapport Antall besvarelser: 1 BRUKERUNDERSØKELSEN 01 Svarprosent: % Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden. februar til 1. mars 01, og

Detaljer

1 Foretaksnavn Selskapets foretaksnavn er NLA Høgskolen AS. 2 Forretningskontor Selskapets forretningskontor er i Bergen kommune.

1 Foretaksnavn Selskapets foretaksnavn er NLA Høgskolen AS. 2 Forretningskontor Selskapets forretningskontor er i Bergen kommune. VEDTEKTER FOR NLA HØGSKOLEN AS (Vedtatt i generalforsamling 9. desember 2009 med endringer 21.11.2012 og 21.05.2014) 1 Foretaksnavn Selskapets foretaksnavn er NLA Høgskolen AS. 2 Forretningskontor Selskapets

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 65%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 65% Barnehagerapport Antall besvarelser: 4 BRUKERUNDERSØKELSEN 26 Svarprosent: 65% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 4. mars 26,

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 82%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 82% Barnehagerapport Domkirken barnehage Antall besvarelser: 28 BRUKERUNDERSØKELSEN 216 Svarprosent: % Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Domkirken barnehage OM RAPPORTEN 1 Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 83%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 83% Barnehagerapport Antall besvarelser: 24 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: 3% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 14. mars

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 78%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 78% Barnehagerapport Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: 8% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 1. mars 201,

Detaljer