Kartlegging av migrantmenigheter i Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kartlegging av migrantmenigheter i Oslo"

Transkript

1 Discipling A Whole Nation Kartlegging av migrantmenigheter i Oslo DAWN Norge drøm: se vanlig Jesu etterfølgere danne og multiplisere fellesskap alle steder. 1

2 DAWN undersøkelsen 2010 DAWN Norge har de 20 siste årene arbeidet med å kartlegge hva som skjer i Kristi kropp i Norge med fokus på menighetsplanting. To nasjonale undersøkelser er gjort av DAWN Norge og Ommund Rolfsen: 1995 Kirken i folket og folket i Kirken og i 2005 Kirkens Utfordring. Undersøkelsene ble lagt frem på DAWNs nasjonale konferanser. Vi har hele tiden hatt som mål å gjøre informasjonen i databasen tilgjengelig for ledere i kirkesamfunn, organisasjoner og menigheter. Dette hefte er en presentasjon av DAWN undersøkelsen Mer informasjon vil bli lagt ut på DAWN Norges webside norske menigheter og forsamlinger på web På DAWN Forum 2011 publiseres den tredje nasjonale DAWN undersøkelsen. DAWN Norge gjør sin database tilgjengelig på web. Over 2600 menigheter og forsamlinger er tilgjengelig på nett gjennom En dybdeundersøkelse på immigrantmenigheter i Oslo avdekker at det i dag er mellom 80 og100 gudstjenestefeirende fellesskap / immigrant-menigheter i vår hovedstad. På våre websider finner du mer informasjon, tabeller og statstikk fra vår undersøkelse. Metode og fremgangsmåte. Mye av tallene og informasjonen fra de ulike menigheter, kirkesamfunn, organisasjoner og nettverk har vi fått direkte fra dem selv. Vi har gitt dem lister med data fra vår database, så har representanter fra de ulike kirkelige sammenhenger oppdatert med tall og informasjon fra sin sammenheng. På den bakgrunn tror vi at kvaliteten i tallmaterialet for undersøkelsen er svært bra. I vedlegg 1 kan dere se hvordan tall fra de ulike sammenhenger er kommet inn. Der forklarer vi også hvordan vi har kommet frem til tallene for aktive kristne i de forskjellige sammenhenger. For å få best mulig tall fra immigrantmenigheter i Oslo har Rune Fiskerstrand fra KIA høsten 2010 arbeidet med å intervjue og samle informasjon fra pastorer og ledere i immigrantmenighetene. Dette er et arbeid som har vært sponset av DAWN Norge og Norges Kristne Råd. På grunn av denne undersøkelsen har vi mer oppdatert informasjon om immigrantmenigheter i Oslo enn noen gang før. Noen definisjoner: Antall aktive: Med antall aktive mener vi de som deltar på gudstjenester eller møter minst 1 gang i måneden eller mer. DAWNs definisjon av menighet er: En forsamling som har offentlige samlinger minst 1 gang i mnd eller mer. Dette er ikke en teologisk begrunnet definisjon. Den har helt klart sine svake sider. Den vil ikke fange opp en voksende bevegelse av husmenigheter og mindre fellesskap. Vår erfaring viser likevel at mange som er med i husmenigheter også går på gudstjenester andre steder og dermed kommer med i tellingen. Vi ser også at husmenighetsnettverk lager offentlige samlinger 1 gang i mnd eller mer som blir deres feiringer. Da vil disse være en del av undersøkelsen. Migrantmenighet: migranter som av ulike årsaker har kommet til Norge og har etablert egne menigheter. Feilkilder og mulighet for oppdatering. Våre data inneholder også feil. Gjennom enkle tilbakemeldingsrutiner gjennom web, håper vi at vi får tilbakemeldinger både på informasjon som kan være feil og på manglende informasjon. Vi ønsker at du kan være med å hjelpe oss til å få best mulig informasjon inn i vår database. Vi takker for hjelpen. 2

3 De som står bak Migrantmenighets undersøkelse er: DAWN Norge DAWN (Discipling A Whole Nation) Norge er et tjenende nettverk av mennesker som erkjenner at når vi står sammen som Kristi kropp har vi mulighet til å se nasjonen fylt med levende celler, grupper og menigheter av troende, inn i alle geografiske områder, etniske og kulturelle grupper i nasjonen. DAWN Norge arbeider side ved side med ledere og menighetsplantere fra ulike kirkesamfunn og organisasjoner. Vi ønsker å skape møteplasser for gjensidig læring, gi visjon og trening for å fullføre oppdraget. Vår drøm er å se vanlig Jesu etterfølgere danne og multiplisere fellesskap alle steder. Vår visjon er: Å se at hele Kristi kropp mobiliseres for å nå hele nasjonen gjennom heldekkende menighetsplanting. Flerkulturelt kirkelig nettverk i Norges Kristne Råd Flerkulturelt kirkelig nettverk i regi av Norges Kristne Råd består av kirkesamfunn, kirkelig organisasjoner og migrantmenigheter som arbeider for inkluderende flerkulturelle fellesskap i kirke og bidrar til inkludering i samfunnet for øvrig både lokalt og nasjonalt. Vi jobber for og sammen med flyktninger og innvandrere for: flere migrantmenigheter finner sin plass i kirkelandskapet i Norge tydeligere flerkulturell dimensjon i menighetene/organisasjonene styrke kirkelig kompetanse og engasjement i forhold til migrasjonsutfordringer. KIA - Kristent Interkulturelt Arbeid KIA er en diakonal grasrotbevegelse og den største av de landsomfattende organisasjoner på innvandrerfeltet. KIA vil fremme flerkulturelt fellesskap i menighet og samfunn gjennom ord og handling KIA vil legge til rette for at lokale menigheter og forsamlinger kan inkludere nye nordmenn i sine fellesskap på en naturlig måte slik at mangfold kan blomstre og være en ressurs. Alle mennesker, uansett etnisk, religiøs eller kulturell bakgrunn, skal gjennom KIA bli møtt med likeverd, omsorg og vennskap. Dette er KIAs LOV. KIA vil fremme respekt og likeverd ved å ha samme holdning til alle, uavhengig av etnisk, religiøs eller kulturell bakgrunn. KIA har et særlig oppdrag i å synliggjøre den kristne tro og gi mennesker mulighet til å bli en del av et kristent felleskap gjennom samarbeid med kirke og organisasjonsliv. KIA vil stimulere til økt kunnskap om ulike kulturer, og til økt engasjement mot rasisme og diskriminering. Baptistenes Integrasjonstjeneste Det Norske Baptistsamfunn (DNB) ønsker å være et raust og inkluderende kirkesamfunn. I løpet av de siste ti årene har DNB gått fra å være et etnisk norsk kirkesamfunn i nedgang til å bli et fargerikt, flerkulturelt kirkesamfunn i vekst. Rundt 25% av medlemmene våre har nå innvandringsbakgrunn, blant ungdommene er andelen hele 47%. DNB har en egen integrasjonsavdelingen som jobber både med integrasjon i norsktalende menigheter og med menighetsplanting blant ulike språkgrupper. Vi har 23 migrantmenigheter spredt over hele landet. Disse feirer gudstjenester på ulike språk; tamilsk, vietnamesisk, amharisk, engelsk, fransk, burmesisk, chin og karensk. Det viktigste for DNB er at mennesker uansett bakgrunn kan få vokse og utvikle seg i troen på Jesus, og at vi kan ha et stor-fellesskap som favner alle. 3

4 Antall aktive i Oslo Aktive kristne i Oslo er ca Dette utgjør nær 5% av befolkningen. Tallene er positivt overraskende i forhold til tidligere undersøkelser. Det er flere grunner til dette. For første gang har vi en total oversikt over migrantmenigheter i Oslo. Tallet skyldes også veksten i Den Katolske kirke. Fellessktrekk for alle menigheter i Oslo er at de tiltrekker seg svært mange også fra et større geografisk område. Dette er noe av grunnen til at tallene for Akershus er nesten halvparten av Oslo. Antall aktive i Oslo og Akershus Fylke Sum aktive Prosent av folketall i fylket Folketall i fylket Oslo ,9 % Akershus ,3 % Migrantmenighetene er også en voksende gruppe. Vi har registrert ca. 150 migrantmenigheter i Norge, men regner med at det finnes nær 200. Av de 150 migrantmenighetene ligger mellom ca. 90 i Oslo. Disse har nær 6300 aktive. Slik det fremgår av tallene, er det flere aktive i Den Katolske kirke enn i noen av de andre kategoriene. Det er flere aktive i migrantmenigheter enn i menigheter tilhørende frikirkeligheten eller Den Norske kirke og bedehusene. Kategori Antall aktive Antall menigheter DNK/Bedehus FRIK IMMI TRADK Ca Sum Antall aktive i Akershus Statistikken for Akershus fylke viser at Den Norske Kirke og frikirkeligheten er vesentlig større enn migrantmenighetene og de tradisjonelle kirkesamfunn. Dette understreker at både migrantmenighetene og de tradisjonelle kirkesamfunn trekker mennesker fra et større omland. Akershus er det fylke i Norge med minst kirketetthet i forhold til befolkningen. Akershus har ca mennesker pr. menighet. I Oslo er tallet ca Behovet for menighetsplanting i drabantbyene rundt Oslo er stort. Kategori Antall aktive Antall menigheter DNK/Bedehus FRIK IMMI TRADK Sum

5 Migrantmenighetene (Ved Rune Fiskerstrand) Fargerikt mangfold / Av alle nasjoner og tungemål De fleste immigranter som kommer til Norge har kristen bakgrunn. Mange har funnet sin plass i våre tradisjonelle menigheter mens andre har gått sammen om å danne nye menigheter og kristne felleskap. Undersøkelsen viser at vi kan regne med ca. 90 såkalte migrantmenigheter i stor Oslo. De fleste er startet de siste 10 til 20 år. Utvikling i immigrantmenigheter i Oslo de siste 20 år: Periode Antall menigheter Før Det er plantet 46 nye menigheter i Oslo de siste 10 årene. Immigranter står for ca % av alle menighetsplantinger i Oslo og har i dag ca 6300 aktive i sine menigheter. Tallet kan være misvisende på to områder: Kategori Antall menigheter BEDEHUS 1 DNK 2 FRIK 4 IMMI 39 Sum Flere av immigrantmenighetene tilhører eller har tilknytning til ulike kirkesamfunn. Under tallene for IMMI ligger blant annet 12 menigheter tilknyttet Det Norske Baptistsamfunn. Flere av menighetene har tilknytning i Pinsebevegelsen. I alt er ca. 20 av de 90 menighetene under kategorien migrantmenigheter knyttet opp mot tradisjonelle frikirkelige kirkesamfunn. Vi har likevel plassert dem i kategorien migrantmenigheter for gi en total oversikt over antallet aktive som kommer fra et annet land enn Norge. 2. Vi har bare fått oversikt over oppstartsår på litt over halvparten av migrantmenighetene, derfor vil dette tallet være noe misvisende. Det vil være flere menigheter som er startet som vi ikke har oppstartsår på, de fleste av disse er startet før De fleste som er startet etter år 2000 har angitt årstall. Gjennomsnittlig størrelse på migrantmenighetene Gjennomsnittlig størrelse på disse menigheten er ca. 60 aktive. Dette ligger litt under gjennomsnittstørrelsen på menigheter i Norge som er på ca. 75 aktive. Et mangfold i utrykk Menighetene representerer et fantastisk mangfold, både i forhold til språk, etnisitet, kultur, konfesjon, uttrykksformer og størrelse. Denne floraen av menigheter bringer med seg en vitalitet og rikdom i uttrykksformer og aktivitet som i økende grad beriker og velsigner kirken og samfunnet. Her er det ekthet og engasjement, her er visjoner og ofte brennende iver etter å formidle evangeliet og demonstrere Guds kraft. Mangfoldet vi ser utvider i høyeste grad vårt perspektiv på den verdensvide kirke og sier oss også noe om hvor uendelig rik og stor vår Gud er. 5

6 For mange er menigheten et fristed eller et hjem i en ellers krevende eksiltilværelse, et sted som er identitetsbyggende, der man kan være seg selv og kommunisere på eget språk. Menighetene kan bestå av flyktninger og asylsøkere, arbeidsmigranter, studenter osv, alt etter nasjonal bakgrunn. De fleste har kristen bakgrunn men en del har konvertert fra andre religioner. Samlet kan vi regne med flere hundre konvertitter, de fleste fra muslimsk bakgrunn. Mange menigheter er etnisk basert, men god del er internasjonale eller fler - kulturelle. Mange menigheter har et sterkt fokus på misjon og bønn. Andre igjen er engasjert i diakonale aktiviteter, enten blant egne landsmenn eller i prosjekter i opprinnelseslandet. Misjonspendelen svinger tilbake! En del er frukt av norsk misjon generasjoner tilbake i tid. I dag opplever noen av disse et kall til misjon i Norge. Menighetene når først og fremst andre fra samme etnisk og språklig bakgrunn. Men en del har etter hvert et sterkt ønske om å nå ut til det norske folk generelt. Formidling av evangeliet og bønnearbeid er sentralt for mange menigheter. Det bes mye for Norge og for andre kirker i disse menighetene. Bønnenetter og faste er blitt viktig for flere av disse menighetene. Fellesarenaer som Bønn for Oslo, begynner å merke dette. Det tales ca. 35 ulike språk i migrantmenighetene. 6

7 7 Språk i menigheter i Oslo

8 Samarbeid og felleskap Brorparten av migrantmenighetene deler tak med norske menigheter, dvs. de leier eller låner et etablert kirkelokale, menighetshus, gravkapell, bedehus etc. Noen få har maktet å kjøpe eget kirkelokale. Deling av hus gir en naturlig mulighet for samarbeid og flerkulturelt fellesskap og det ser vi gjenspeiler seg i flerkulturelle gudstjenester og møter. Innvandringen berører alle kirkesamfunn og mange menigheter. Den Katolske kirke i Oslo er en immigrantkirke, der etnisk norske er i klart mindretall. Over 125 fødeland er registrert i kirkens medlemskartoteker og det avholdes messer på mer enn 10 ulike språk. Det Norske Baptistsamfunn har inkludert mange migrantmenigheter som selvstendige likeverdige menigheter i sitt kirkesamfunn og har opplevd stor vekst og fornyelse de siste år. Mange av migrantmenighetene har en karismatisk profil og en del av disse assosierer seg med Pinsebevegelsen. Filadelfia alene har et direkte samarbeid med 7 8 ulike migrantmenigheter. Få menigheter har luthersk bakgrunn, men Den Norske Kirke står som utleier av lokaler til svært mange av menighetene i Oslo og kirken har offisielt en uttalt agenda om samarbeid og økumenisk fellesskap. Det er en oppvåkning hos mange kirker om at her er det et viktig satsningsområde. Katolske Kirke i Oslo (Ved Rune Fiskestrand) Oslo har to katolske kirker. St Olav domkirke som i 2010 hadde ca 9200 medlemmer. Av disse var ca. 54% av utenlandsk opprinnelse. Under St. Olavs kirken ligger også St. Josefs kirke. Disse menighetene feirer gudstjenester på språkene: Filippinsk, polsk, vietnamesisk, kroatisk, irakisk, spansk samt noen andre språk. Av medlemsmassen er det grupper på blant annet: 1100 polske; 570 filippinske; 330 vietnamesiske; 180 irakiske og flere andre store grupper. Den andre menigheten er St. Hallvard kirken. Den hadde i 2010 ca medlemmer. 57% av medlemmene er av utenlandsk opprinnelse. Av medlemsmassen er det grupper på blant annet: 1280 polske; 1430 filippinske; 440 tamilske og flere andre store grupper. Den katolske kirke har store utfordringer med plassen pga. alle immigranter som ønsker å delta i deres messer og samlinger. De regner selv med at de er langt flere som bruker deres kirker enn det som er medlemmer. I Oslo regnes det at går til messe minst en gang i måneden eller mer. Hvordan vokser den katolske kirke? Den katolske kirke er en global kirke og en enhetlig kirke med felles tradisjoner og liturgi osv. Folk fra ulike nasjoner finnet gjenkjennelse og tilhørighet i kirken. Mange av de som kommer fra land der den katolske kirke har står sterkt, finner sin plass både kulturelt og religiøst i den katolske kirke i Norge. Kirken er åpen og inkluderende i sin natur og har mange aktiviteter av sosial karakter som retter seg mot de ulike språkgrupper og nasjonaliteter. I Oslo er det tilrettelagt messer på mange språk og det ansettes prester og andre arbeidere med minoritetsbakgrunn. De har organisert dette i en nasjonal sjelesorgstjeneste og har også et stort diakonalt arbeid. 8

9 Den Norske Kirke og frikirkeligheten (Ved Øivind Augland) Den Norske Kirke Den norske kirke og bedehusene har ca aktive fordelt på 63 menigheter og forsamlinger Det utgjør 1% av befolkningen i Oslo. Gjennomsnittlige størrelse på den aktive kjerne i menighetene er på ca. 80 aktive. I Akershus fylke er tallet på ca aktive fordelt på 80 menigheter og forsamlinger. Dette utgjør ca 1,4% av befolkningen. Gjennomsnittlige størrelse på den aktive kjerne i menighetene er på ca. 95 aktive. Frikirkelighet. (Øivind Augland) Frikirkeligheten som består både av de som tilhører tradisjonelle frikirkelige kirkesamfunn og uavhengige menigheter har ca aktive fordelt på 47 menigheter i Oslo. Det utgjør 1% av befolkningen i Oslo. Gjennomsnittlige størrelse på den aktive kjerne i menighetene er på ca. 120 aktive. I Akershus fylke er tallet på ca aktive fordelt på 57 menigheter. Dette utgjør ca 0,6 % av befolkningen. Gjennomsnittlige størrelse på den aktive kjerne i menighetene er på ca. 54 aktive. Menighetsplanting i Oslo: Det er plantet 76 menigheter og forsamlinger i Oslo de siste 25 årene. Takten i menighetsplanting er økende i hovedstaden. De menigheter som plantes er migrantmenigheter. Den norske kirke har gjennom sitt samarbeid med Det Norsk Misjonsselskaps menighetsplantingsnettverk hatt flere menighetsplantingsprosjekter i Oslo. Et av disse prosjektene er F2 i Fagerborg sogn. Menighetsplanting innen frikirkeligheten har gått tilbake de siste 5-7 årene i Oslo. Det er plantet få frikirkelige menigheter i Oslo de siste 5 årene. Antall menigheter plantet i Oslo 9

10 Migrantmenighetene - Utfordringer og muligheter Andre generasjon Migrantmenighetene er her for å bli. I alle fall for første generasjon er de svært viktige. De skaper trygghet og styrker identiteten i en ellers tøff migrant - eller flyktninge tilværelse. Neste generasjon, det er mye barn og ungdom i disse menighetene, får en utfordrning i hva slags menighet de vil velge. De er to kulturelle, kan norsk språk flytende, og det er svært viktig at disse ivaretas på sine premisser. Vi trenger å samarbeide for å bevare neste generasjon. Her er Filadelfia Oslo et godt eksempel. 2 generasjon innlemmes i deres søndagsskoler mens foreldregenerasjonen feirer gudstjeneste på sitt morsmål. Økonomiske utfordringer Menighetene er rike på ressurser, på åndelig liv, sterke i bønn og misjon, har til sammen et enormt mangfold i tradisjoner og uttrykksformer og er derfor til stor berikelse for kirke og samfunn. Men mange sliter med en svak økonomi. Konsekvensen er at mange er pastor på sin fritid med de belastninger det innebærer. Møtelokaler Den største utfordringen er kanskje mangel på tilfredsstillende møtelokaler. For små lokaler, noen ganger for dårlige og ofte prisgitt de tidspunkt hvor lokalet er ledig. Dette er en felles utfordring som kirker og kanskje offentlige myndigheter må ta mer på alvor! Hvem sitt ansvar er dette egentlig? De norske kirkene er uansett rike på ressurser i form av store og gode lokaler, en relativt god økonomi, vi har språket, kjenner best samfunnssystemet og de norske kodene. Fellesarenaer og møteplasser Vi må framelske flere fellesarenaer og møteplasser slik at vi kan utveksle mer liv og erfaring. Det er mange måter og mange områder å samarbeide på. Vi har mye å tilføre hverandre og må møtes i gjensidig anerkjennelse og respekt for hverandre. Til sammen er vi Kristi Kropp i Oslo by! Eksempler på samarbeid: Deling av lokaler, flerkulturelle gudstjenester, og arrangementer, Bønn for Oslo, Fakkeltog for forfulgte kristne, aksjoner for asylsøkere/papirløse, for konkrete krisesituasjoner i hjemland etc. Inkluderingen kan og må skje på alle plan. Unådde folkegrupper i vår nærhet Det finnes bare 2 mindre menigheter bestående av pakistanere/indere med kristen etnisk bakgrunn. Blant flyktninger fra Irak har vi også 2 menigheter, en kaldeisk og en assyrisk. Somaliere er en stor gruppe i Oslo som har ingen kirke på deres språk. Det finnes heller ikke menigheter som primært består av tyrkere, nord afrikanere eller albanere. Alle disse er i hovedsak muslimske folkegrupper. Ulike bydeler i Oslo De fleste av menighetene vil aller helst være i sentrum og de fleste samles også her. Men flere og flere beveger seg utover i byen. Groruddalen, som er et FN i miniatyr, har nå ca 10 migrantmenigheter. Den eritreisk koptisk menighet som i fjor høst flyttet fra Kampen til Kalbakken er et eksempel på en menighet som går mot strømmen! 10

11 Vedlegg 1: Forklaringer til statistikk. Metode og fremgangsmåte. Mye av tallene og informasjonen fra de ulike menigheter, kirkesamfunn, organisasjoner og nettverk har vi fått direkte fra dem selv. Vi har gitt lister med de data fra vår database, så har representanter fra de ulike sammenhengene fylt ut informasjon og tall for sin sammenheng. Dette gjør at vi tror kvaliteten i tallmaterialet for undersøkelsen 2010 er svært bra. Noen menigheter og forsamlinger er det også gjort anslag på. Dette har vi gjort etter de samme kriteriene som lå til grunn for undersøkelsen i 2004 Nedenfor er en oversikt over hvordan data er innhentet. Tallene for Den norske kirke er hentet fra Norsk Samfunnsvitenskaplige Datatjeneste 2009 tall. I undersøkelsen 2004 ble ca. 600 menigheter innenfor DNK (hvor av 466 gav svar) spurt om anslag på hvor mange som var delaktig i lokalmenighetens gudstjenestefeiring minst 1 gang pr. mnd eller mer. Det viste seg at antallet som ble gitt fra disse 466 menighetene innenfor DNK var ca 90% av tallet fra den offisielle statistikken for gjennomsnittlig gudstjenestedeltakelse i DNK. På den måten ble antall aktive innen for DNK i 2004 regnet ut i alle menighetene ut fra et anslag om at aktive medlemmer i DNK er ca 90% av gjennomsnittlig gudstjenestedeltakelse ved vanlige gudstjenester innen DNK. Tallene for aktive i DNK er regnet ut på samme måte for 2010 undersøkelsen. For å få best mulig tall fra migrantmenigheter i Oslo har Rune Fiskestrand fra KIA arbeidet med å intervjue og samle informasjon fra pastorer og ledere i disse menighetene. Dette er et arbeid som har vært betalt av DAWN Norge og Norges Kristne Råd. Det har gitt oss mer oppdatert informasjon om immigrantmenigheter i Oslo enn tidligere undersøkelser. 11

12 Oversikt over datainnsamling Kirkesamfunn og menigheter Metode Den Norske Kirke NSD, undersøkelse og anslag Den Norske Kirke / Det Norske Misjonsselskap Vidar Mæland Bakke Apostolisk tro anslag Den Evangeliske Lutherske Frikirke Unni Westli /anslag Det Evangeliske Lutherske Kirkesamfunn Arvid Ludvigsen /anslag De Frie Evangeliske Forsamlinger Bjørn S. Olsen Den Katolske Kirke Anslag/Undersøkelse Det Norske Baptistsamfunn Bente Sandtorp Det Norske Misjonsforbund Torben Josvik Dolous nettverk Reidar Paulsen Evangelisk Luthersk Bekjennelseskirke Anslag Etniske immigrantmenigheter Undersøkelse / anslag Frelsesarmeen Ågot Meinert Sekretær, Feltavdelingen Foursquare John Henry Nøsen Hope Undersøkelse / anslag Internasjonalt Apostolisk Nettverk Undersøkelse / anslag Indremisjonsforbundet Aud Karin Kjølvik Kristent Fellesskap Terje Dahle Kvekerne Anslag Livets Senter Anslag Metodistkirken i Norge Vidar Bjerkseth Norsk Luthersk Misjonssamband Morten Egeland Normisjon Undersøkelse med spørreskjema Oslo Kristne Senter nettverk Thomas Åleskjær Ortodokse kirke Anslag Pinsebevegelsen Undersøkelse / anslag Pioner nettverk Geir Haraldseid Syvendedags Adventister i Norge Harald Giesebrecht Strandebarm Prosti Anslag Uavhengige Menigheter Undersøkelse/ anslag Vinyard Norge Ole Petter Erlandsen 12

13 Discipling A Whole Nation DAWN Norge er: Et tjenende nettverk av mennesker som erkjenner at når vi står sammen som Kristi kropp har vi mulighet til å se nasjonen fylt med levende celler, grupper og menigheter av troende, inn i alle geografiske områder, etniske og kulturelle grupper i nasjonen. Vi arbeider side ved side med leder og menighetsplantere fra ulike kirkesamfunn og organisasjoner. Vi ønsker å skape møteplasser for gjensidig læring, gi visjon og trening for å fullføre oppdraget. DAWN Norge visjon: Å se at hele Kristi kropp mobiliseres for å nå hele nasjonen gjennom heldekkende menighetsplanting. DAWN`s viktigste rolle: Være visjonsbærer for menighetsplanting og multiplisering av fellesskap gjennom å: Bygge nettverk og skape møteplasser regionalt og nasjonalt Være en læringsplattform som får frem historiene om det Gud gjør i Norge og utover Utruste og hjelp plantere og plantningsteam i Norge og utover. Gjøre undersøkelser som viser bilde av høstmarkene og høstfolket Mobilisere til bønn Et verktøy for trening av menighetsplantere og plantningsteam. 13

Hvordan forstår man diakoni i Metodistkirken i Norge, og hva kan det bety for metodistkirkens barne- og ungdomsarbeid i praksis?

Hvordan forstår man diakoni i Metodistkirken i Norge, og hva kan det bety for metodistkirkens barne- og ungdomsarbeid i praksis? 1 MGD 300 Masteroppgave i diakoni Hvordan forstår man diakoni i Metodistkirken i Norge, og hva kan det bety for metodistkirkens barne- og ungdomsarbeid i praksis? Student: Marit Kristine Hanssen Veileder:

Detaljer

Generalforsamling, randaberg arena 07.-12. juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER

Generalforsamling, randaberg arena 07.-12. juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER Generalforsamling, randaberg arena 07.-12. juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER Innhold Sak 1: Konstituering...3 Sak 2: Treårsmelding for perioden 2012 2014...4 1. Innledning...4 2. NLM Utland...5 3. NLM

Detaljer

Misjon til forandring

Misjon til forandring Misjon til forandring «Som Far har sendt meg, sender jeg dere» (Joh. 20.21) Innhold 2: Forord 5: Historikk «Misjon til forandring utfordringene fra Edinburgh 2010» 6: 1. Dåp og misjon 8: 2. Økumenikk og

Detaljer

Som menighetsbevegelse ønsker DNB å satse målrettet for å nå denne visjonen.

Som menighetsbevegelse ønsker DNB å satse målrettet for å nå denne visjonen. 14a I/2013 LM Strategier for Det Norske Baptistsamfunn Innledning Et fellesskap av levende, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet er visjonen til Det Norske Baptistsamfunn (DNB), vedtatt i 1994.

Detaljer

SYNLIG, MEN IKKE SETT?

SYNLIG, MEN IKKE SETT? SYNLIG, MEN IKKE SETT? Masteroppgave i teologi Det teologiske Menighetsfakultet, Oslo Vår 2009 AVH 502 - Masteravhandling (55 Ects) Johanne Garmann Gullaksen Veileder: Prof. Harald Hegstad Sider inkludert

Detaljer

Sak 08a/2013 LM Årsrapport 2012 Det Norske Baptistsamfunn (DNB)

Sak 08a/2013 LM Årsrapport 2012 Det Norske Baptistsamfunn (DNB) Sak 08a/2013 LM Årsrapport 2012 Det Norske Baptistsamfunn (DNB) Et fellesskap av levende menigheter, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet! Noen høydepunkter Blink 2012 Det første av fire år

Detaljer

Strategiplan for den norske kirke i borg 2015 2020

Strategiplan for den norske kirke i borg 2015 2020 Strategiplan for den norske kirke i borg 2015 2020 Flere eksemplarer kan bestilles fra: Borg bispedømmeråd Bjarne Aas gate 9 1606 Fredrikstad Epost: borg.bdr@kirken.no Telefon: 69 30 79 00 www.kirken.no/borg

Detaljer

Hva er kirken? - To økumeniske bidrag

Hva er kirken? - To økumeniske bidrag Hva er kirken? - To økumeniske bidrag Norges kristne råds skriftserie - nr. 15 Hva er kirken? - To økumeniske bidrag Norges kristne råds skriftserie - nr. 15 Norges Kristne Råd Rådhusgt. 1-3, 0151 Oslo

Detaljer

INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening

INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening 2014 RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Flyktningguide 07 Norsktrening 09 Andre integreringsaktiviteter

Detaljer

MENIGHETENS CARITAS. Organisert diakoni i menigheten Alle er kalt til tjeneste

MENIGHETENS CARITAS. Organisert diakoni i menigheten Alle er kalt til tjeneste MENIGHETENS CARITAS Organisert diakoni i menigheten Alle er kalt til tjeneste Innholdsfortegnelse 1. Om diakoni og nestekjærlighet 2. Kort om sosiallæren 3. Caritas i menigheten - Menighetens Caritas 4.

Detaljer

M4 trening. av menighetsplantingsteam. Sørlandet

M4 trening. av menighetsplantingsteam. Sørlandet trening av menighetsplantingsteam Sørlandet Med tydelig utgangspunkt i Guds ord og egne erfaringer, ønsker vi å hjelpe til refleksjon og handling på områder som er viktige for alle som starter et nytt

Detaljer

Frivillighet i en ny tid RAPPORT

Frivillighet i en ny tid RAPPORT Frivillighet i en ny tid RAPPORT Innhold 1.1 Innledning 3 1.2 Mål for prosjektet 4 1.3 Metodebruk, utvalgskriterier og arbeidsform 5 FUNN 2.1 Hva motiverer? 6 2.2 Rekruttering av frivillige 8 2.3 Riktig

Detaljer

Gi det videre! Hva kan Bedehuskirken gi videre?

Gi det videre! Hva kan Bedehuskirken gi videre? Gi det videre! Hva kan Bedehuskirken gi videre? Dette er et godt spørsmål, og vi trenger at andre enn oss i Bedehuskirken svarer på dette spørsmål. Jeg har spurt en del folk som kjenner til oss om hva

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Å rsmelding 2012. Den Evangelisk Lutherske Frikirke Kongsberg Menigheter

Å rsmelding 2012. Den Evangelisk Lutherske Frikirke Kongsberg Menigheter Å rsmelding 2012 Den Evangelisk Lutherske Frikirke Kongsberg Menigheter For jeg lengter etter å se dere, så jeg kan gi dere del i en Åndens gave for å styrke dere eller rettere sagt: for at dere og jeg

Detaljer

LIVSFASERITER RELIGIONS- OG LIVSSYNSPOLITISKE UTFORDRINGER I NORGE INGVILL THORSON PLESNER CORA ALEXA DØVING (RED.)

LIVSFASERITER RELIGIONS- OG LIVSSYNSPOLITISKE UTFORDRINGER I NORGE INGVILL THORSON PLESNER CORA ALEXA DØVING (RED.) LIVSFASERITER RELIGIONS- OG LIVSSYNSPOLITISKE UTFORDRINGER I NORGE INGVILL THORSON PLESNER CORA ALEXA DØVING (RED.) Forord Forord Riter og seremonier benyttes i de fleste religioner og livssyn til å markere

Detaljer

- en analyse av kirkevekstteoriens innpass i Frelsesarmeen.

- en analyse av kirkevekstteoriens innpass i Frelsesarmeen. Gjør noe - en analyse av kirkevekstteoriens innpass i Frelsesarmeen. Hvorfor denne oppgaven? Det har vært naturlig for meg å velge denne oppgaven p.g.a. min bakgrunn i Frelsesarmeen. Jeg er ikke bare "født

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier.

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg EN GOD NABO Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier NTNU Samfunnsforskning Dragvoll Allé 38 B 7491 Trondheim, Norway Tel: 73 59 63

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Trygve Gulbrandsen og Karl Henrik Sivesind Nasjonale organisasjoner. - en første oversikt

Trygve Gulbrandsen og Karl Henrik Sivesind Nasjonale organisasjoner. - en første oversikt Trygve Gulbrandsen og Karl Henrik Sivesind Nasjonale organisasjoner - en første oversikt Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Bergen/Oslo 2013 Senter for forskning på sivilsamfunn og

Detaljer

Trygve Gulbrandsen og Guro Ødegård Frivillige organisasjoner i en ny tid. Utfordringer og endringsprosesser

Trygve Gulbrandsen og Guro Ødegård Frivillige organisasjoner i en ny tid. Utfordringer og endringsprosesser Trygve Gulbrandsen og Guro Ødegård Frivillige organisasjoner i en ny tid Utfordringer og endringsprosesser Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Oslo/Bergen 2011 Senter for forskning

Detaljer

Interesseorganisasjoner for utviklingshemmede også for innvandrere?

Interesseorganisasjoner for utviklingshemmede også for innvandrere? Anna Kittelsaa Berit Berg Interesseorganisasjoner for utviklingshemmede også for innvandrere? NTNU Samfunnsforskning Dragvoll Allé 38 B 7491 Trondheim, Norway Tel: 73 59 63 00 Fax: 73 59 66 24 Grafisk

Detaljer

Gamle og nye diasporat

Gamle og nye diasporat Gamle og nye diasporat Den flerkulturelle immaterielle kulturen i Hedmark Tekst: Mustafa Pourbayat Seniorrådgiver, Hedmark fylkeskommune Hva er grunnlaget for at Hedmark betraktes som et flerkulturelt

Detaljer

RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK

RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK DEL 1 RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK Menighetskonferansen 14. mai 2014 I. INNLEDNING Som barn i ditt hus har vi hver og en et sted, Der vi kan søke ditt ansikt, og du gir oss av din fred. Så

Detaljer

Guds barns enhet og menneskers frelse. Strategi for Misjonsforbundets nasjonale og internasjonale virksomhet 2008-2014

Guds barns enhet og menneskers frelse. Strategi for Misjonsforbundets nasjonale og internasjonale virksomhet 2008-2014 Sak nr 16 Misjonsforbundets generalforsamling 2008 Guds barns enhet og menneskers frelse Strategi for Misjonsforbundets nasjonale og internasjonale virksomhet 2008-2014 1 Oppdrag Det Norske Misjonsforbund

Detaljer