Kartlegging av migrantmenigheter i Oslo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kartlegging av migrantmenigheter i Oslo"

Transkript

1 Discipling A Whole Nation Kartlegging av migrantmenigheter i Oslo DAWN Norge drøm: se vanlig Jesu etterfølgere danne og multiplisere fellesskap alle steder. 1

2 DAWN undersøkelsen 2010 DAWN Norge har de 20 siste årene arbeidet med å kartlegge hva som skjer i Kristi kropp i Norge med fokus på menighetsplanting. To nasjonale undersøkelser er gjort av DAWN Norge og Ommund Rolfsen: 1995 Kirken i folket og folket i Kirken og i 2005 Kirkens Utfordring. Undersøkelsene ble lagt frem på DAWNs nasjonale konferanser. Vi har hele tiden hatt som mål å gjøre informasjonen i databasen tilgjengelig for ledere i kirkesamfunn, organisasjoner og menigheter. Dette hefte er en presentasjon av DAWN undersøkelsen Mer informasjon vil bli lagt ut på DAWN Norges webside norske menigheter og forsamlinger på web På DAWN Forum 2011 publiseres den tredje nasjonale DAWN undersøkelsen. DAWN Norge gjør sin database tilgjengelig på web. Over 2600 menigheter og forsamlinger er tilgjengelig på nett gjennom En dybdeundersøkelse på immigrantmenigheter i Oslo avdekker at det i dag er mellom 80 og100 gudstjenestefeirende fellesskap / immigrant-menigheter i vår hovedstad. På våre websider finner du mer informasjon, tabeller og statstikk fra vår undersøkelse. Metode og fremgangsmåte. Mye av tallene og informasjonen fra de ulike menigheter, kirkesamfunn, organisasjoner og nettverk har vi fått direkte fra dem selv. Vi har gitt dem lister med data fra vår database, så har representanter fra de ulike kirkelige sammenhenger oppdatert med tall og informasjon fra sin sammenheng. På den bakgrunn tror vi at kvaliteten i tallmaterialet for undersøkelsen er svært bra. I vedlegg 1 kan dere se hvordan tall fra de ulike sammenhenger er kommet inn. Der forklarer vi også hvordan vi har kommet frem til tallene for aktive kristne i de forskjellige sammenhenger. For å få best mulig tall fra immigrantmenigheter i Oslo har Rune Fiskerstrand fra KIA høsten 2010 arbeidet med å intervjue og samle informasjon fra pastorer og ledere i immigrantmenighetene. Dette er et arbeid som har vært sponset av DAWN Norge og Norges Kristne Råd. På grunn av denne undersøkelsen har vi mer oppdatert informasjon om immigrantmenigheter i Oslo enn noen gang før. Noen definisjoner: Antall aktive: Med antall aktive mener vi de som deltar på gudstjenester eller møter minst 1 gang i måneden eller mer. DAWNs definisjon av menighet er: En forsamling som har offentlige samlinger minst 1 gang i mnd eller mer. Dette er ikke en teologisk begrunnet definisjon. Den har helt klart sine svake sider. Den vil ikke fange opp en voksende bevegelse av husmenigheter og mindre fellesskap. Vår erfaring viser likevel at mange som er med i husmenigheter også går på gudstjenester andre steder og dermed kommer med i tellingen. Vi ser også at husmenighetsnettverk lager offentlige samlinger 1 gang i mnd eller mer som blir deres feiringer. Da vil disse være en del av undersøkelsen. Migrantmenighet: migranter som av ulike årsaker har kommet til Norge og har etablert egne menigheter. Feilkilder og mulighet for oppdatering. Våre data inneholder også feil. Gjennom enkle tilbakemeldingsrutiner gjennom web, håper vi at vi får tilbakemeldinger både på informasjon som kan være feil og på manglende informasjon. Vi ønsker at du kan være med å hjelpe oss til å få best mulig informasjon inn i vår database. Vi takker for hjelpen. 2

3 De som står bak Migrantmenighets undersøkelse er: DAWN Norge DAWN (Discipling A Whole Nation) Norge er et tjenende nettverk av mennesker som erkjenner at når vi står sammen som Kristi kropp har vi mulighet til å se nasjonen fylt med levende celler, grupper og menigheter av troende, inn i alle geografiske områder, etniske og kulturelle grupper i nasjonen. DAWN Norge arbeider side ved side med ledere og menighetsplantere fra ulike kirkesamfunn og organisasjoner. Vi ønsker å skape møteplasser for gjensidig læring, gi visjon og trening for å fullføre oppdraget. Vår drøm er å se vanlig Jesu etterfølgere danne og multiplisere fellesskap alle steder. Vår visjon er: Å se at hele Kristi kropp mobiliseres for å nå hele nasjonen gjennom heldekkende menighetsplanting. Flerkulturelt kirkelig nettverk i Norges Kristne Råd Flerkulturelt kirkelig nettverk i regi av Norges Kristne Råd består av kirkesamfunn, kirkelig organisasjoner og migrantmenigheter som arbeider for inkluderende flerkulturelle fellesskap i kirke og bidrar til inkludering i samfunnet for øvrig både lokalt og nasjonalt. Vi jobber for og sammen med flyktninger og innvandrere for: flere migrantmenigheter finner sin plass i kirkelandskapet i Norge tydeligere flerkulturell dimensjon i menighetene/organisasjonene styrke kirkelig kompetanse og engasjement i forhold til migrasjonsutfordringer. KIA - Kristent Interkulturelt Arbeid KIA er en diakonal grasrotbevegelse og den største av de landsomfattende organisasjoner på innvandrerfeltet. KIA vil fremme flerkulturelt fellesskap i menighet og samfunn gjennom ord og handling KIA vil legge til rette for at lokale menigheter og forsamlinger kan inkludere nye nordmenn i sine fellesskap på en naturlig måte slik at mangfold kan blomstre og være en ressurs. Alle mennesker, uansett etnisk, religiøs eller kulturell bakgrunn, skal gjennom KIA bli møtt med likeverd, omsorg og vennskap. Dette er KIAs LOV. KIA vil fremme respekt og likeverd ved å ha samme holdning til alle, uavhengig av etnisk, religiøs eller kulturell bakgrunn. KIA har et særlig oppdrag i å synliggjøre den kristne tro og gi mennesker mulighet til å bli en del av et kristent felleskap gjennom samarbeid med kirke og organisasjonsliv. KIA vil stimulere til økt kunnskap om ulike kulturer, og til økt engasjement mot rasisme og diskriminering. Baptistenes Integrasjonstjeneste Det Norske Baptistsamfunn (DNB) ønsker å være et raust og inkluderende kirkesamfunn. I løpet av de siste ti årene har DNB gått fra å være et etnisk norsk kirkesamfunn i nedgang til å bli et fargerikt, flerkulturelt kirkesamfunn i vekst. Rundt 25% av medlemmene våre har nå innvandringsbakgrunn, blant ungdommene er andelen hele 47%. DNB har en egen integrasjonsavdelingen som jobber både med integrasjon i norsktalende menigheter og med menighetsplanting blant ulike språkgrupper. Vi har 23 migrantmenigheter spredt over hele landet. Disse feirer gudstjenester på ulike språk; tamilsk, vietnamesisk, amharisk, engelsk, fransk, burmesisk, chin og karensk. Det viktigste for DNB er at mennesker uansett bakgrunn kan få vokse og utvikle seg i troen på Jesus, og at vi kan ha et stor-fellesskap som favner alle. 3

4 Antall aktive i Oslo Aktive kristne i Oslo er ca Dette utgjør nær 5% av befolkningen. Tallene er positivt overraskende i forhold til tidligere undersøkelser. Det er flere grunner til dette. For første gang har vi en total oversikt over migrantmenigheter i Oslo. Tallet skyldes også veksten i Den Katolske kirke. Fellessktrekk for alle menigheter i Oslo er at de tiltrekker seg svært mange også fra et større geografisk område. Dette er noe av grunnen til at tallene for Akershus er nesten halvparten av Oslo. Antall aktive i Oslo og Akershus Fylke Sum aktive Prosent av folketall i fylket Folketall i fylket Oslo ,9 % Akershus ,3 % Migrantmenighetene er også en voksende gruppe. Vi har registrert ca. 150 migrantmenigheter i Norge, men regner med at det finnes nær 200. Av de 150 migrantmenighetene ligger mellom ca. 90 i Oslo. Disse har nær 6300 aktive. Slik det fremgår av tallene, er det flere aktive i Den Katolske kirke enn i noen av de andre kategoriene. Det er flere aktive i migrantmenigheter enn i menigheter tilhørende frikirkeligheten eller Den Norske kirke og bedehusene. Kategori Antall aktive Antall menigheter DNK/Bedehus FRIK IMMI TRADK Ca Sum Antall aktive i Akershus Statistikken for Akershus fylke viser at Den Norske Kirke og frikirkeligheten er vesentlig større enn migrantmenighetene og de tradisjonelle kirkesamfunn. Dette understreker at både migrantmenighetene og de tradisjonelle kirkesamfunn trekker mennesker fra et større omland. Akershus er det fylke i Norge med minst kirketetthet i forhold til befolkningen. Akershus har ca mennesker pr. menighet. I Oslo er tallet ca Behovet for menighetsplanting i drabantbyene rundt Oslo er stort. Kategori Antall aktive Antall menigheter DNK/Bedehus FRIK IMMI TRADK Sum

5 Migrantmenighetene (Ved Rune Fiskerstrand) Fargerikt mangfold / Av alle nasjoner og tungemål De fleste immigranter som kommer til Norge har kristen bakgrunn. Mange har funnet sin plass i våre tradisjonelle menigheter mens andre har gått sammen om å danne nye menigheter og kristne felleskap. Undersøkelsen viser at vi kan regne med ca. 90 såkalte migrantmenigheter i stor Oslo. De fleste er startet de siste 10 til 20 år. Utvikling i immigrantmenigheter i Oslo de siste 20 år: Periode Antall menigheter Før Det er plantet 46 nye menigheter i Oslo de siste 10 årene. Immigranter står for ca % av alle menighetsplantinger i Oslo og har i dag ca 6300 aktive i sine menigheter. Tallet kan være misvisende på to områder: Kategori Antall menigheter BEDEHUS 1 DNK 2 FRIK 4 IMMI 39 Sum Flere av immigrantmenighetene tilhører eller har tilknytning til ulike kirkesamfunn. Under tallene for IMMI ligger blant annet 12 menigheter tilknyttet Det Norske Baptistsamfunn. Flere av menighetene har tilknytning i Pinsebevegelsen. I alt er ca. 20 av de 90 menighetene under kategorien migrantmenigheter knyttet opp mot tradisjonelle frikirkelige kirkesamfunn. Vi har likevel plassert dem i kategorien migrantmenigheter for gi en total oversikt over antallet aktive som kommer fra et annet land enn Norge. 2. Vi har bare fått oversikt over oppstartsår på litt over halvparten av migrantmenighetene, derfor vil dette tallet være noe misvisende. Det vil være flere menigheter som er startet som vi ikke har oppstartsår på, de fleste av disse er startet før De fleste som er startet etter år 2000 har angitt årstall. Gjennomsnittlig størrelse på migrantmenighetene Gjennomsnittlig størrelse på disse menigheten er ca. 60 aktive. Dette ligger litt under gjennomsnittstørrelsen på menigheter i Norge som er på ca. 75 aktive. Et mangfold i utrykk Menighetene representerer et fantastisk mangfold, både i forhold til språk, etnisitet, kultur, konfesjon, uttrykksformer og størrelse. Denne floraen av menigheter bringer med seg en vitalitet og rikdom i uttrykksformer og aktivitet som i økende grad beriker og velsigner kirken og samfunnet. Her er det ekthet og engasjement, her er visjoner og ofte brennende iver etter å formidle evangeliet og demonstrere Guds kraft. Mangfoldet vi ser utvider i høyeste grad vårt perspektiv på den verdensvide kirke og sier oss også noe om hvor uendelig rik og stor vår Gud er. 5

6 For mange er menigheten et fristed eller et hjem i en ellers krevende eksiltilværelse, et sted som er identitetsbyggende, der man kan være seg selv og kommunisere på eget språk. Menighetene kan bestå av flyktninger og asylsøkere, arbeidsmigranter, studenter osv, alt etter nasjonal bakgrunn. De fleste har kristen bakgrunn men en del har konvertert fra andre religioner. Samlet kan vi regne med flere hundre konvertitter, de fleste fra muslimsk bakgrunn. Mange menigheter er etnisk basert, men god del er internasjonale eller fler - kulturelle. Mange menigheter har et sterkt fokus på misjon og bønn. Andre igjen er engasjert i diakonale aktiviteter, enten blant egne landsmenn eller i prosjekter i opprinnelseslandet. Misjonspendelen svinger tilbake! En del er frukt av norsk misjon generasjoner tilbake i tid. I dag opplever noen av disse et kall til misjon i Norge. Menighetene når først og fremst andre fra samme etnisk og språklig bakgrunn. Men en del har etter hvert et sterkt ønske om å nå ut til det norske folk generelt. Formidling av evangeliet og bønnearbeid er sentralt for mange menigheter. Det bes mye for Norge og for andre kirker i disse menighetene. Bønnenetter og faste er blitt viktig for flere av disse menighetene. Fellesarenaer som Bønn for Oslo, begynner å merke dette. Det tales ca. 35 ulike språk i migrantmenighetene. 6

7 7 Språk i menigheter i Oslo

8 Samarbeid og felleskap Brorparten av migrantmenighetene deler tak med norske menigheter, dvs. de leier eller låner et etablert kirkelokale, menighetshus, gravkapell, bedehus etc. Noen få har maktet å kjøpe eget kirkelokale. Deling av hus gir en naturlig mulighet for samarbeid og flerkulturelt fellesskap og det ser vi gjenspeiler seg i flerkulturelle gudstjenester og møter. Innvandringen berører alle kirkesamfunn og mange menigheter. Den Katolske kirke i Oslo er en immigrantkirke, der etnisk norske er i klart mindretall. Over 125 fødeland er registrert i kirkens medlemskartoteker og det avholdes messer på mer enn 10 ulike språk. Det Norske Baptistsamfunn har inkludert mange migrantmenigheter som selvstendige likeverdige menigheter i sitt kirkesamfunn og har opplevd stor vekst og fornyelse de siste år. Mange av migrantmenighetene har en karismatisk profil og en del av disse assosierer seg med Pinsebevegelsen. Filadelfia alene har et direkte samarbeid med 7 8 ulike migrantmenigheter. Få menigheter har luthersk bakgrunn, men Den Norske Kirke står som utleier av lokaler til svært mange av menighetene i Oslo og kirken har offisielt en uttalt agenda om samarbeid og økumenisk fellesskap. Det er en oppvåkning hos mange kirker om at her er det et viktig satsningsområde. Katolske Kirke i Oslo (Ved Rune Fiskestrand) Oslo har to katolske kirker. St Olav domkirke som i 2010 hadde ca 9200 medlemmer. Av disse var ca. 54% av utenlandsk opprinnelse. Under St. Olavs kirken ligger også St. Josefs kirke. Disse menighetene feirer gudstjenester på språkene: Filippinsk, polsk, vietnamesisk, kroatisk, irakisk, spansk samt noen andre språk. Av medlemsmassen er det grupper på blant annet: 1100 polske; 570 filippinske; 330 vietnamesiske; 180 irakiske og flere andre store grupper. Den andre menigheten er St. Hallvard kirken. Den hadde i 2010 ca medlemmer. 57% av medlemmene er av utenlandsk opprinnelse. Av medlemsmassen er det grupper på blant annet: 1280 polske; 1430 filippinske; 440 tamilske og flere andre store grupper. Den katolske kirke har store utfordringer med plassen pga. alle immigranter som ønsker å delta i deres messer og samlinger. De regner selv med at de er langt flere som bruker deres kirker enn det som er medlemmer. I Oslo regnes det at går til messe minst en gang i måneden eller mer. Hvordan vokser den katolske kirke? Den katolske kirke er en global kirke og en enhetlig kirke med felles tradisjoner og liturgi osv. Folk fra ulike nasjoner finnet gjenkjennelse og tilhørighet i kirken. Mange av de som kommer fra land der den katolske kirke har står sterkt, finner sin plass både kulturelt og religiøst i den katolske kirke i Norge. Kirken er åpen og inkluderende i sin natur og har mange aktiviteter av sosial karakter som retter seg mot de ulike språkgrupper og nasjonaliteter. I Oslo er det tilrettelagt messer på mange språk og det ansettes prester og andre arbeidere med minoritetsbakgrunn. De har organisert dette i en nasjonal sjelesorgstjeneste og har også et stort diakonalt arbeid. 8

9 Den Norske Kirke og frikirkeligheten (Ved Øivind Augland) Den Norske Kirke Den norske kirke og bedehusene har ca aktive fordelt på 63 menigheter og forsamlinger Det utgjør 1% av befolkningen i Oslo. Gjennomsnittlige størrelse på den aktive kjerne i menighetene er på ca. 80 aktive. I Akershus fylke er tallet på ca aktive fordelt på 80 menigheter og forsamlinger. Dette utgjør ca 1,4% av befolkningen. Gjennomsnittlige størrelse på den aktive kjerne i menighetene er på ca. 95 aktive. Frikirkelighet. (Øivind Augland) Frikirkeligheten som består både av de som tilhører tradisjonelle frikirkelige kirkesamfunn og uavhengige menigheter har ca aktive fordelt på 47 menigheter i Oslo. Det utgjør 1% av befolkningen i Oslo. Gjennomsnittlige størrelse på den aktive kjerne i menighetene er på ca. 120 aktive. I Akershus fylke er tallet på ca aktive fordelt på 57 menigheter. Dette utgjør ca 0,6 % av befolkningen. Gjennomsnittlige størrelse på den aktive kjerne i menighetene er på ca. 54 aktive. Menighetsplanting i Oslo: Det er plantet 76 menigheter og forsamlinger i Oslo de siste 25 årene. Takten i menighetsplanting er økende i hovedstaden. De menigheter som plantes er migrantmenigheter. Den norske kirke har gjennom sitt samarbeid med Det Norsk Misjonsselskaps menighetsplantingsnettverk hatt flere menighetsplantingsprosjekter i Oslo. Et av disse prosjektene er F2 i Fagerborg sogn. Menighetsplanting innen frikirkeligheten har gått tilbake de siste 5-7 årene i Oslo. Det er plantet få frikirkelige menigheter i Oslo de siste 5 årene. Antall menigheter plantet i Oslo 9

10 Migrantmenighetene - Utfordringer og muligheter Andre generasjon Migrantmenighetene er her for å bli. I alle fall for første generasjon er de svært viktige. De skaper trygghet og styrker identiteten i en ellers tøff migrant - eller flyktninge tilværelse. Neste generasjon, det er mye barn og ungdom i disse menighetene, får en utfordrning i hva slags menighet de vil velge. De er to kulturelle, kan norsk språk flytende, og det er svært viktig at disse ivaretas på sine premisser. Vi trenger å samarbeide for å bevare neste generasjon. Her er Filadelfia Oslo et godt eksempel. 2 generasjon innlemmes i deres søndagsskoler mens foreldregenerasjonen feirer gudstjeneste på sitt morsmål. Økonomiske utfordringer Menighetene er rike på ressurser, på åndelig liv, sterke i bønn og misjon, har til sammen et enormt mangfold i tradisjoner og uttrykksformer og er derfor til stor berikelse for kirke og samfunn. Men mange sliter med en svak økonomi. Konsekvensen er at mange er pastor på sin fritid med de belastninger det innebærer. Møtelokaler Den største utfordringen er kanskje mangel på tilfredsstillende møtelokaler. For små lokaler, noen ganger for dårlige og ofte prisgitt de tidspunkt hvor lokalet er ledig. Dette er en felles utfordring som kirker og kanskje offentlige myndigheter må ta mer på alvor! Hvem sitt ansvar er dette egentlig? De norske kirkene er uansett rike på ressurser i form av store og gode lokaler, en relativt god økonomi, vi har språket, kjenner best samfunnssystemet og de norske kodene. Fellesarenaer og møteplasser Vi må framelske flere fellesarenaer og møteplasser slik at vi kan utveksle mer liv og erfaring. Det er mange måter og mange områder å samarbeide på. Vi har mye å tilføre hverandre og må møtes i gjensidig anerkjennelse og respekt for hverandre. Til sammen er vi Kristi Kropp i Oslo by! Eksempler på samarbeid: Deling av lokaler, flerkulturelle gudstjenester, og arrangementer, Bønn for Oslo, Fakkeltog for forfulgte kristne, aksjoner for asylsøkere/papirløse, for konkrete krisesituasjoner i hjemland etc. Inkluderingen kan og må skje på alle plan. Unådde folkegrupper i vår nærhet Det finnes bare 2 mindre menigheter bestående av pakistanere/indere med kristen etnisk bakgrunn. Blant flyktninger fra Irak har vi også 2 menigheter, en kaldeisk og en assyrisk. Somaliere er en stor gruppe i Oslo som har ingen kirke på deres språk. Det finnes heller ikke menigheter som primært består av tyrkere, nord afrikanere eller albanere. Alle disse er i hovedsak muslimske folkegrupper. Ulike bydeler i Oslo De fleste av menighetene vil aller helst være i sentrum og de fleste samles også her. Men flere og flere beveger seg utover i byen. Groruddalen, som er et FN i miniatyr, har nå ca 10 migrantmenigheter. Den eritreisk koptisk menighet som i fjor høst flyttet fra Kampen til Kalbakken er et eksempel på en menighet som går mot strømmen! 10

11 Vedlegg 1: Forklaringer til statistikk. Metode og fremgangsmåte. Mye av tallene og informasjonen fra de ulike menigheter, kirkesamfunn, organisasjoner og nettverk har vi fått direkte fra dem selv. Vi har gitt lister med de data fra vår database, så har representanter fra de ulike sammenhengene fylt ut informasjon og tall for sin sammenheng. Dette gjør at vi tror kvaliteten i tallmaterialet for undersøkelsen 2010 er svært bra. Noen menigheter og forsamlinger er det også gjort anslag på. Dette har vi gjort etter de samme kriteriene som lå til grunn for undersøkelsen i 2004 Nedenfor er en oversikt over hvordan data er innhentet. Tallene for Den norske kirke er hentet fra Norsk Samfunnsvitenskaplige Datatjeneste 2009 tall. I undersøkelsen 2004 ble ca. 600 menigheter innenfor DNK (hvor av 466 gav svar) spurt om anslag på hvor mange som var delaktig i lokalmenighetens gudstjenestefeiring minst 1 gang pr. mnd eller mer. Det viste seg at antallet som ble gitt fra disse 466 menighetene innenfor DNK var ca 90% av tallet fra den offisielle statistikken for gjennomsnittlig gudstjenestedeltakelse i DNK. På den måten ble antall aktive innen for DNK i 2004 regnet ut i alle menighetene ut fra et anslag om at aktive medlemmer i DNK er ca 90% av gjennomsnittlig gudstjenestedeltakelse ved vanlige gudstjenester innen DNK. Tallene for aktive i DNK er regnet ut på samme måte for 2010 undersøkelsen. For å få best mulig tall fra migrantmenigheter i Oslo har Rune Fiskestrand fra KIA arbeidet med å intervjue og samle informasjon fra pastorer og ledere i disse menighetene. Dette er et arbeid som har vært betalt av DAWN Norge og Norges Kristne Råd. Det har gitt oss mer oppdatert informasjon om immigrantmenigheter i Oslo enn tidligere undersøkelser. 11

12 Oversikt over datainnsamling Kirkesamfunn og menigheter Metode Den Norske Kirke NSD, undersøkelse og anslag Den Norske Kirke / Det Norske Misjonsselskap Vidar Mæland Bakke Apostolisk tro anslag Den Evangeliske Lutherske Frikirke Unni Westli /anslag Det Evangeliske Lutherske Kirkesamfunn Arvid Ludvigsen /anslag De Frie Evangeliske Forsamlinger Bjørn S. Olsen Den Katolske Kirke Anslag/Undersøkelse Det Norske Baptistsamfunn Bente Sandtorp Det Norske Misjonsforbund Torben Josvik Dolous nettverk Reidar Paulsen Evangelisk Luthersk Bekjennelseskirke Anslag Etniske immigrantmenigheter Undersøkelse / anslag Frelsesarmeen Ågot Meinert Sekretær, Feltavdelingen Foursquare John Henry Nøsen Hope Undersøkelse / anslag Internasjonalt Apostolisk Nettverk Undersøkelse / anslag Indremisjonsforbundet Aud Karin Kjølvik Kristent Fellesskap Terje Dahle Kvekerne Anslag Livets Senter Anslag Metodistkirken i Norge Vidar Bjerkseth Norsk Luthersk Misjonssamband Morten Egeland Normisjon Undersøkelse med spørreskjema Oslo Kristne Senter nettverk Thomas Åleskjær Ortodokse kirke Anslag Pinsebevegelsen Undersøkelse / anslag Pioner nettverk Geir Haraldseid Syvendedags Adventister i Norge Harald Giesebrecht Strandebarm Prosti Anslag Uavhengige Menigheter Undersøkelse/ anslag Vinyard Norge Ole Petter Erlandsen 12

13 Discipling A Whole Nation DAWN Norge er: Et tjenende nettverk av mennesker som erkjenner at når vi står sammen som Kristi kropp har vi mulighet til å se nasjonen fylt med levende celler, grupper og menigheter av troende, inn i alle geografiske områder, etniske og kulturelle grupper i nasjonen. Vi arbeider side ved side med leder og menighetsplantere fra ulike kirkesamfunn og organisasjoner. Vi ønsker å skape møteplasser for gjensidig læring, gi visjon og trening for å fullføre oppdraget. DAWN Norge visjon: Å se at hele Kristi kropp mobiliseres for å nå hele nasjonen gjennom heldekkende menighetsplanting. DAWN`s viktigste rolle: Være visjonsbærer for menighetsplanting og multiplisering av fellesskap gjennom å: Bygge nettverk og skape møteplasser regionalt og nasjonalt Være en læringsplattform som får frem historiene om det Gud gjør i Norge og utover Utruste og hjelp plantere og plantningsteam i Norge og utover. Gjøre undersøkelser som viser bilde av høstmarkene og høstfolket Mobilisere til bønn Et verktøy for trening av menighetsplantere og plantningsteam. 13

DAWN undersøkelsen 2010

DAWN undersøkelsen 2010 Discipling A Whole Nation DAWN undersøkelsen 2010 DAWN Norge drøm: se vanlig Jesu etterfølgere danne og multiplisere fellesskap alle steder. www.dawnnorge.no 1 DAWN undersøkelsen 2010 DAWN Norge har de

Detaljer

M4 trening. av menighetsplantingsteam. Østlandet Normisjons lokaler i Linstows gate 3

M4 trening. av menighetsplantingsteam. Østlandet Normisjons lokaler i Linstows gate 3 trening av menighetsplantingsteam Østlandet Normisjons lokaler i Linstows gate 3 Med tydelig utgangspunkt i Guds ord og egne erfaringer, ønsker vi å hjelpe til refleksjon og handling på områder som er

Detaljer

Årsrapport for DAWN Norge 2014

Årsrapport for DAWN Norge 2014 Årsrapport for DAWN Norge 2014 Viktig informasjon: Da det ikke ble avholdt årsmøte for 2013 vil denne årsrapporten inneholde informasjon om utviklingen av DAWN Norges arbeid både i 2013 og 2014. I følge

Detaljer

M4 trening. av menighetsplantingsteam. Sørlandet

M4 trening. av menighetsplantingsteam. Sørlandet trening av menighetsplantingsteam Sørlandet Med tydelig utgangspunkt i Guds ord og egne erfaringer, ønsker vi å hjelpe til refleksjon og handling på områder som er viktige for alle som starter et nytt

Detaljer

M4 trening. av menighetsplantingsteam. Østlandet (Åpent for team fra hele Norge) Oppstart av ny M4 prosess 22-23 januar 2016

M4 trening. av menighetsplantingsteam. Østlandet (Åpent for team fra hele Norge) Oppstart av ny M4 prosess 22-23 januar 2016 trening av menighetsplantingsteam Østlandet (Åpent for team fra hele Norge) Oppstart av ny M4 prosess 22-23 januar 2016 Arrangeres av: Misjonsforbundet, Frelsesarmeen, Frikirken, Pinsebevegelsen, Kristent

Detaljer

VINNE OG DISIPPELGJØRE

VINNE OG DISIPPELGJØRE Mandag 14. til tirsdag 15. januar 2013 DAWN FORUM 2013 NB: Flyttet til Quality hotel Gardermoen VINNE OG DISIPPELGJØRE Du vil møte Andreas Svartdahl, Ola Grytten, Ørjan Hummelsund, Terje Liverød, Ole Kristian

Detaljer

Som menighetsbevegelse ønsker DNB å satse målrettet for å nå denne visjonen.

Som menighetsbevegelse ønsker DNB å satse målrettet for å nå denne visjonen. 14a I/2013 LM Strategier for Det Norske Baptistsamfunn Innledning Et fellesskap av levende, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet er visjonen til Det Norske Baptistsamfunn (DNB), vedtatt i 1994.

Detaljer

Introduksjon og informasjon

Introduksjon og informasjon Introduksjon og informasjon - et prosessverktøy for menighetsplantning - Med tydelig utgangspunkt i Guds ord og egne erfaringer, ønsker vi å hjelpe til refleksjon og handling på områder som er viktige

Detaljer

Handbok for kommende Celleledere

Handbok for kommende Celleledere Handbok for kommende Celleledere Hefte for lederopplæring i menigheter som arbeider med celler. Forord.... 6 Innledning:...Error! Bookmark not defined. Bli mindre for å bli større...error! Bookmark not

Detaljer

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent NLM Ung 20132018 Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent Jesus trådte fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til

Detaljer

Undersøkelse i nyplantede og etablerte menigheter i pinsebevegelsen

Undersøkelse i nyplantede og etablerte menigheter i pinsebevegelsen 600 kommet til tro 400 døpt 2500 3000 mennesker i månedelig gudstjenestedeltakelse Hva kan vi lære av vår historie Undersøkelse i nyplantede og etablerte menigheter i pinsebevegelsen Bodø Bergen Sandnes

Detaljer

Konsekvenser av opprettelsen av «NLM trossamfunn»

Konsekvenser av opprettelsen av «NLM trossamfunn» Konsekvenser av opprettelsen av «NLM trossamfunn» Vil ikke NLM automatisk bli en frikirke hvis en oppretter et trossamfunn? - Det er viktig å presisere at NLM oppretter et trossamfunn som et tilbud til

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd UKM 05/08 Trosopplæring i en ny tid. Bakgrunn Trosopplæringsreformen ble vedtatt av Stortinget i mai 2003. Reformen ble vedtatt ut fra et

Detaljer

Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016

Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016 Innledning Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016 SØNDAGSSKOLENs visjon er: JESUS TIL BARNA SØNDAGSSKOLENs grunnlag SØNDAGSSKOLEN NORGEs virksomhet skal skje i troskap mot Bibelen,

Detaljer

SATT FRI TIL Å TJENE

SATT FRI TIL Å TJENE Molde Indremisjon Strategiplan frem mot 2020 Vår visjon: SATT FRI TIL Å TJENE Våre verdier: Inkluderende, troverdig, oppsøkende og omsorgsfull Generasjonsforsamling: MÅL: Vi vil være en generasjonsforsamling

Detaljer

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018 Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke Mer himmel på jord Kirken i Stavanger bispedømme vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

UKM 06/13 Økumenisk dialog

UKM 06/13 Økumenisk dialog UKM 06/13 Økumenisk dialog Bakgrunn for saken: De senere år har UKM og KM behandlet flere saker som vedrører økumenikk. Noen eksempler: 1) I 2009 behandlet UKM en sak om Kirke som fellesskap (UKM 04/09).

Detaljer

Adresse og medlemmer i trossamfunn i Rogaland 2012

Adresse og medlemmer i trossamfunn i Rogaland 2012 Adresse og medlemmer i trossamfunn i Rogaland 2012 Troens Ord Karmøy Postboks 153 4295 Vedavågen 97 Irakisk trossamfunn Industrigaten 1 4307 Sandnes 205 Kristkirken i Sola Postboks 258 4097 Sola 79 Menigheten

Detaljer

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn?

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn? KAPITTEL 2 Katolsk og ortodoks kristendom 1 korttekst Side 32 43 i grunnboka Den katolske kirke Katolsk betyr «for alle mennesker» I Norge i dag har den katolske kirke litt over 55 000 medlemmer (tall

Detaljer

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Diakoni - Alle som var blitt troende, holdt sammen og hadde alt felles..og delte ut til alle etter

Detaljer

Visjon Oppdrag Identitet

Visjon Oppdrag Identitet Visjon Oppdrag Identitet Som alle kristne har også vi fått utfordringen om å forvalte Guds ord - i holdning, ord og handling. Men hvordan løser Misjonsforbundet og Misjonsforbundet UNG dette store oppdraget?

Detaljer

Ulike kristne skoletradisjoner 27. okt. 2015

Ulike kristne skoletradisjoner 27. okt. 2015 Ulike kristne skoletradisjoner 27. okt. 2015 Flertydig tittel kan være ulike på så mange måter. Men "kristne" peker i retning av teologiens/konfesjonens betydning for skoletenkningen. Som norsk lutheraner

Detaljer

BYKIRKA LILLEHAMMER. Søknad om medlemskap i Det Norske Baptistsamfunn. Sak 7/2013 LM. Søknad om medlemsskap fra Bykirka Lillehammer

BYKIRKA LILLEHAMMER. Søknad om medlemskap i Det Norske Baptistsamfunn. Sak 7/2013 LM. Søknad om medlemsskap fra Bykirka Lillehammer Sak 7/2013 LM Søknad om medlemsskap fra Bykirka Lillehammer BYKIRKA LILLEHAMMER Søknad om medlemskap i Det Norske Baptistsamfunn. Bykirka Lillehammer skal være en kirke i byen, for byen. Vi vil være til

Detaljer

DAWN DISCIPLING A WHOLE NATION VEST-AGDER DAWN AGDER

DAWN DISCIPLING A WHOLE NATION VEST-AGDER DAWN AGDER DAWN DISCIPLING A WHOLE NATION VEST-AGDER DAWN AGDER 1 DAWN AGDER Undersøkelsen er utført av: Jan Inge Jenssen og Øivind Augland med god hjelp av DAWN Agder styringsgruppe. Database -Tallbehandling: Jan

Detaljer

Bedehusbevegelsen i 2016 Fremtidsrettet og visjonær eller nostalgisk og forskanset?

Bedehusbevegelsen i 2016 Fremtidsrettet og visjonær eller nostalgisk og forskanset? Bedehusbevegelsen i 2016 Fremtidsrettet og visjonær eller nostalgisk og forskanset? Historiske utviklingslinjer Det kirkelige tyngdepunkt har historisk vært forholdet mellom statskirken og en lavkirkelig

Detaljer

TO UNIKE KIRKER EN UNIK MENIGHET. Strategiplan for Østre Aker og Haugerud sokn 2015-2018

TO UNIKE KIRKER EN UNIK MENIGHET. Strategiplan for Østre Aker og Haugerud sokn 2015-2018 TO UNIKE KIRKER EN UNIK MENIGHET Strategiplan for Østre Aker og Haugerud sokn 2015-2018 Hvem er vi? Østre Aker og Haugerud menighet strekker seg fra Ulven i sør til Trosterud i nord, og dekker områdene

Detaljer

Flerspråklighet en ressurs eller et problem???

Flerspråklighet en ressurs eller et problem??? Flerspråklighet en ressurs eller et problem??? Noe å tenke over : Hvorfor var det slik at fransktalende barn var stolte over sitt morsmål mens barn med arabisk ønsket å skjule? Er det slik at flerspråklighet

Detaljer

Medlemmer: Ove Eldøy, Hans Lie, Vidar Bakke, Kjetil Vignes, Bente Rolfsnes (referent), Atle Straume og Morgan Fjelde.

Medlemmer: Ove Eldøy, Hans Lie, Vidar Bakke, Kjetil Vignes, Bente Rolfsnes (referent), Atle Straume og Morgan Fjelde. Vår visjon er at nye mennesker skal komme til tro på Jesus og bli ført inn i et deltagende fellesskap der alle vokser i tro og kjærlighet. MØTEREFERAT - MENIGHETSRÅDET Sted: Draugveien 111 Tid: Onsdag

Detaljer

Folkekirken mulighetenes kirke

Folkekirken mulighetenes kirke Folkekirken mulighetenes kirke Foredrag på konferansen «Muligheter i folkekirken» Stavanger 22. november 2013 Harald Hegstad Menighetsutvikling i Stavanger bispedømme «Å selge sand i Sahara»? Et bispedømme

Detaljer

Å ROMME DET UUTHOLDELIGE

Å ROMME DET UUTHOLDELIGE Invitasjon til konferanse Å ROMME DET UUTHOLDELIGE - fagdager om avmakt, slitasje og sårbarhet - Novemberkonferansen 2013 28. november og 29. november Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep

Detaljer

Veiledning i religionsmøte

Veiledning i religionsmøte Veiledning i religionsmøte Et ressursdokument for Den norske kirke Vedtatt av Kirkemøtet 2006 Forord Møtet med mennesker som tilhører andre religiøse tradisjoner enn den kristne utfordrer kirken til teologisk

Detaljer

STATUTTER FOR KIRKENS NØDHJELP

STATUTTER FOR KIRKENS NØDHJELP STATUTTER FOR KIRKENS NØDHJELP Vedtatt av Representantskapet 23. oktober 1979 med endringer av 4 av 26. november 1993, 5 av 25. november 1983 og 22. april 1994, 4 av 22. november 1996, 5 og 6 av 26. november

Detaljer

Nye åndelige strømninger på livssynstorget. Mysen menighet 26.11.2014

Nye åndelige strømninger på livssynstorget. Mysen menighet 26.11.2014 Nye åndelige strømninger på livssynstorget Mysen menighet 26.11.2014 Sekularisering eller åndelig lengsel? Modernisering = religionens død? Religion og åndelighet kommer tilbake i alle fall i noen rom

Detaljer

M4 Trening 22-23 November 2012. Fase 1: Treningsdag 1 og 2. Kristiansand 12.10.2012

M4 Trening 22-23 November 2012. Fase 1: Treningsdag 1 og 2. Kristiansand 12.10.2012 M4 Trening 22-23 November 2012 Kristiansand 12.10.2012 Jeg ser frem til å treffe dere i torsdag 22 og fredag 23 November. Nedenfor har jeg prøvd å beskrive opplæringsprosessen som vi ser for oss i M4.

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Strategiplan for Kristelig studieforbund 2012 2015 Handlingsplan 2012

Strategiplan for Kristelig studieforbund 2012 2015 Handlingsplan 2012 plan for Kristelig studieforbund 2012 2015 Vedtatt av årsmøtet den 23.3.2012 Forankring planen bygger på K-studs visjon, virksomhetside og formål, slik de er gjengitt nedenfor. De overordnede målene i

Detaljer

Å være luthersk er å være økumenisk

Å være luthersk er å være økumenisk Harald Hegstad Å være luthersk er å være økumenisk Innledning på seminar om Den norske kirke som evangelisk-luthersk kirke i en økumenisk kontekst, Kirkemøtet i Tønsberg 7. april 2011 Hva betyr det at

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

I trygge hender. En enkel veiledning i det å være leder i Frelsesarmeens barn og unge (FAbU).

I trygge hender. En enkel veiledning i det å være leder i Frelsesarmeens barn og unge (FAbU). I trygge hender En enkel veiledning i det å være leder i Frelsesarmeens barn og unge (FAbU). 1 I trygge hender Kjempeflott at du har sagt ja til å være leder i Frelsesarmeens barn og unge! FAbU er helt

Detaljer

Dette vil vi. - et kirkelig visjonsdokument om innvandring og integrering. Flerkulturelt kirkelig nettverk

Dette vil vi. - et kirkelig visjonsdokument om innvandring og integrering. Flerkulturelt kirkelig nettverk Dette vil vi - et kirkelig visjonsdokument om innvandring og integrering Flerkulturelt kirkelig nettverk En liten familie på flukt til et fremmed land Far, mor og en liten gutt i armene Kanskje med båt

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

1 Foretaksnavn Selskapets foretaksnavn er NLA Høgskolen AS. 2 Forretningskontor Selskapets forretningskontor er i Bergen kommune.

1 Foretaksnavn Selskapets foretaksnavn er NLA Høgskolen AS. 2 Forretningskontor Selskapets forretningskontor er i Bergen kommune. VEDTEKTER FOR NLA HØGSKOLEN AS (Vedtatt i generalforsamling 9. desember 2009 med endringer 21.11.2012 og 21.05.2014) 1 Foretaksnavn Selskapets foretaksnavn er NLA Høgskolen AS. 2 Forretningskontor Selskapets

Detaljer

Internasjonalisering i grunnskolen

Internasjonalisering i grunnskolen Internasjonalisering i grunnskolen Internasjonalisering - flerkulturell skole, kulturmangfold, interkulturell kompetanse, inkluderende skole Norsk skole 2015 er internasjonal Hva klarer vi voksne å gjøre

Detaljer

Ledermanual. Verdigrunnlag

Ledermanual. Verdigrunnlag Ledermanual Verdigrunnlag Innhold 3 Vår visjon 4 Vårt oppdrag 5 Våre verdier og holdninger 6 Våre løfter 7 Inspirasjon Kjære menighetsarbeider Takk for at du har engasjert deg i menighetsarbeidet. Flekkerøy

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

KM 15/16 Religionsmøte og dialog

KM 15/16 Religionsmøte og dialog KM 15/16 Religionsmøte og dialog Kirkemøtekomiteens merknader Komiteen stiller seg i all hovedsak bak det fremlagte dokumentet. Komiteen ser at det foregår mye godt dialogarbeid i Den norske kirke lokalt,

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

NÅR TUNGENE TALER. www.norskbibelinstitutt.no post@norskbibelinstitutt.no

NÅR TUNGENE TALER. www.norskbibelinstitutt.no post@norskbibelinstitutt.no NÅR TUNGENE TALER Den samme form for tungetale som gjør seg gjeldende blant karismatiske kristne er også utbredt i mange ikke-kristne miljøer. Ved første øyekast kan det se ut til at Bibelen selv forsvarer

Detaljer

Lokal læreplan RLE Huseby skole. 8. trinn. Finne fram i Bibelen Muntlige diskusjoner Gruppearbeid

Lokal læreplan RLE Huseby skole. 8. trinn. Finne fram i Bibelen Muntlige diskusjoner Gruppearbeid Lokal læreplan RLE Huseby skole 8. trinn Kristendom Bibelen Hva slags bok? Å finne fram Forholdet mellom Bibelens to deler Profetene Protest og håp Fra Norges religionshistorie Fra reformasjonen til vår

Detaljer

BØNN FOR SYKE MED SALVING

BØNN FOR SYKE MED SALVING BØNN FOR SYKE MED SALVING BOKMÅL VEILEDNING INNHOLD I Bibelen... 2 Teologisk forståelse... 2 I kirkehistorien... 2 I sjelesorgen... 3 Praktisering av ordningen... 4 Forbønnshandlingen... 5 Før handlingen...

Detaljer

Omsorg på tvers. Frivillig hørselsomsorg i samarbeid med minoritetsorganisasjoner. Prosjektsøker: HLF Hørselshemmedes Landsforbund

Omsorg på tvers. Frivillig hørselsomsorg i samarbeid med minoritetsorganisasjoner. Prosjektsøker: HLF Hørselshemmedes Landsforbund Omsorg på tvers Frivillig hørselsomsorg i samarbeid med minoritetsorganisasjoner Prosjektsøker: HLF Hørselshemmedes Landsforbund Prosjektleder: Organisasjonssjef Roar Råken 1 Bakgrunn I 2010-2012 jobbet

Detaljer

Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015

Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015 Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015 Region Sørvest 1. Innledende kommentarer Dette strategidokumentet bygger på NLMs grunnregler

Detaljer

MÅLDOKUMENT FOR GRUNNLOVSJUBILEET 2014

MÅLDOKUMENT FOR GRUNNLOVSJUBILEET 2014 MÅLDOKUMENT FOR GRUNNLOVSJUBILEET 2014 Den norske Grunnloven av 17. mai 1814 har dannet selve fundamentet for utviklingen av folkestyret i Norge. Den har vist seg å være mer levedyktig enn andre konstitusjoner

Detaljer

Strategiplan 2012-15

Strategiplan 2012-15 Den norske Kirke Sør-Varanger menighet Strategiplan 2012-15 Vedtatt i menighetsrådsmøte 03.05.12 Den norske kirke, Sør-Varanger menighet, Pb 264, 9915 Kirkenes, www.kirkenes.kirke.no, e-post: kirken@svk.no

Detaljer

Adresse og medlemmer i trossamfunn i Rogaland

Adresse og medlemmer i trossamfunn i Rogaland Adresse og medlemmer i trossamfunn i Rogaland Troens Ord Karmøy Postboks 153 4295 Vedavågen 64 Irakisk trossamfunn Industrigaten 1 4307 Sandnes 184 Kristkirken i Sola Postboks 258 4097 Sola 81 Menigheten

Detaljer

MØTE NR. 7, 2011-2014, 7.-8.12-2012

MØTE NR. 7, 2011-2014, 7.-8.12-2012 PROTOKOLL FRA FRIKIRKENS SYNODESTYRE MØTE NR. 7, 2011-2014, 7.-8.12-2012 Fredag 16.30 Rundstykke + drikke 16.30-17.00 Guds ord og bønn 17.00-19.00 Strategi for satsningsområde misjon 19.00-20.00 Middag

Detaljer

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør Prinsipprogram For human-etisk forbund 2009-2013 Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør A - Interesseorganisasjon Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

NORME s misjonsstatistikk for 2004 Ressurssenter for misjon

NORME s misjonsstatistikk for 2004 Ressurssenter for misjon Norsk misjon 2004 NORME s misjonsstatistikk for 2004 Ressurssenter for misjon Statistikken omfatter 32 organisasjoner i NORMEN 13 andre organisasjoner arbeid i ca. 120 land 356 registreringer (ulike org./land)

Detaljer

Lære om Norge gjennom Idrett og gruppe arbeid

Lære om Norge gjennom Idrett og gruppe arbeid Lære om Norge gjennom Idrett og gruppe arbeid Bakgrunn til MIL (Møhlenpris Idrettslag) Møhlenpris idrettslag startet i høsten 2010. MIL opererer som et transitt mellom ungdommen og lokalt idrettslag. I

Detaljer

HVA ER BØNN? Det er vanskelig å bli kjent med Gud uten å snakke med ham. Bønn er å snakke med ham.

HVA ER BØNN? Det er vanskelig å bli kjent med Gud uten å snakke med ham. Bønn er å snakke med ham. HVA ER BØNN? Det er vanskelig å bli kjent med Gud uten å snakke med ham. Bønn er å snakke med ham. Bønn har en sentral plass i de fleste religioner. I islam er bønnen den nest viktigste av de fem sentrale

Detaljer

Referat DNB hovedstyremøte Stabekk, 17. og 18. september 2010:

Referat DNB hovedstyremøte Stabekk, 17. og 18. september 2010: Referat DNB hovedstyremøte Stabekk, 17. og 18. september 2010: Tilstede: Per Øvergaard (leder), Gunnar Krunenes, Anton Sinnathamby, Svanhild Gaasvær, Øystein Lode, Hege Norøm, Dag Frode Vaagsnes, Thang

Detaljer

Vi vil se barn og unge frelst og disippelgjort. Vi vil se dem ta del i levende kristne felleskap og leve sine liv til Guds ære

Vi vil se barn og unge frelst og disippelgjort. Vi vil se dem ta del i levende kristne felleskap og leve sine liv til Guds ære 1 STRUKTUR OG VISJON Frelsesarmeens barn og unge (FAbU) er en selvstendig barne- og ungdomsorganisasjon. Vi er en del av Frelsesarmeen, en internasjonal evangelisk bevegelse og en del av den universelle

Detaljer

Medlemsstatistikk for Digni og NORME

Medlemsstatistikk for Digni og NORME Medlemsstatistikk for Digni og NORME 2014 2 Fakta på bordet Rapporten er utarbeidet av førsteamanuensis Frank-Ole Thoresen/ Fjellhaug Internasjonale Høgskole på bestilling fra, og i samråd med, Digni og

Detaljer

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad 2 Kor 9,6-8 Men det seier eg: Den som sparsamt sår, skal òg hausta sparsamt, og den som sår med velsigning, skal òg hausta med velsigning. 7 Kvar må gje

Detaljer

Alfabetisk liste over trossamfunn med tilskudd. År: 2007. Medlemmer. AB Kirken Ahmadiyya Muslim Jamaat Albansk Islamsk Kultursenter

Alfabetisk liste over trossamfunn med tilskudd. År: 2007. Medlemmer. AB Kirken Ahmadiyya Muslim Jamaat Albansk Islamsk Kultursenter Alfabetisk liste over trossamfunn med tilskudd År: 27 Navn AB Kirken Ahmadiyya Muslim Jamaat Albansk Islamsk Kultursenter Medlemmer 187 4144 Tilskudd 352188 1342656 Al-Huda kultursenter 31 97524 All Nations

Detaljer

Morsmålet er hjertets språk

Morsmålet er hjertets språk Har morsmålet en egenverdi eller er det kun et verktøy for å lære seg norsk? Vi ser på Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, Kunnskapsløftet og Strategiplanen, likeverdig opplæring i praksis!

Detaljer

FORORD. 21. november 1995 9440 Evenskjer. Ommund Rolfsen. Copyright DAWN Norge Kopiering forbudt

FORORD. 21. november 1995 9440 Evenskjer. Ommund Rolfsen. Copyright DAWN Norge Kopiering forbudt FORORD Denne rapporten er en DAWN-rapport. Derfor samler og presenterer den opplysninger om det norske folk og om kirkesamfunnene i Norge. Den gir et bilde av vårt eget land og den delen av befolkningen

Detaljer

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet Kirkemøtet har vedtatt en definisjon på diakoni: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og

Detaljer

Lovverk for Normisjons foreninger

Lovverk for Normisjons foreninger Lovverk for Normisjons foreninger 1) Normalregler for foreninger i Normisjon Lagt frem for konstituerende generalforsamling i Vennesla 4. juli 2000 og vedtatt av Normisjons landstyre 20. oktober 2000 med

Detaljer

Kristine Sandmæl. Nåværende stilling: Sokneprest i Vågan, Henningsvær og Gimsøy og Strauman sokn

Kristine Sandmæl. Nåværende stilling: Sokneprest i Vågan, Henningsvær og Gimsøy og Strauman sokn Kristine Sandmæl 45 år Sivilstatus: Ugift Nåværende stilling: Sokneprest i Vågan, Henningsvær og Gimsøy og Strauman sokn Utdanning: Utdanningssted: Det teologiske menighetsfakultet Ordinert til prestetjeneste:

Detaljer

6.2 Godkjenning av vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder:

6.2 Godkjenning av vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: 6.2 Godkjenning av vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: Landsstyret Vedtakssak Årsmøtet i Osloforbundet har vedtatt nye vedtekter. Disse må godkjennes

Detaljer

Vi en menighet. En vakker kropp. Se på illustrasjonen av sirkler ut fra korset. Hvor opplever du at du er for øyeblikket? Hvor vil du gjerne være?

Vi en menighet. En vakker kropp. Se på illustrasjonen av sirkler ut fra korset. Hvor opplever du at du er for øyeblikket? Hvor vil du gjerne være? Vi en menighet Ord-assosiasjon > Hvilke ord, ideer og tanker assosierer du med ordet menighet? > Hva assosierer du med familie? > For noen er det positivt ladet å tenke på kirken som familie, for andre

Detaljer

Vi bygger kirke. Haukås Nærkirke - Nærkirken for Hylkje, Almås, Haukås og Breistein. Strategiplan for Haukås nærkirke 2011-2014

Vi bygger kirke. Haukås Nærkirke - Nærkirken for Hylkje, Almås, Haukås og Breistein. Strategiplan for Haukås nærkirke 2011-2014 Vi bygger kirke Haukås Nærkirke - Nærkirken for Hylkje, Almås, Haukås og Breistein Strategiplan for Haukås nærkirke 2011-2014 Revidert januar 2012 Evaluering av målene for 2011 medførte mindre justeringer

Detaljer

STYREMØTE 24. mars 2014 kl 09.30-15.00 Kirkens hus, møterom Bjørgvin, Oslo PROTOKOLL Medlemmer Andre medlemskirker/observatører/gjester Tidsplan

STYREMØTE 24. mars 2014 kl 09.30-15.00 Kirkens hus, møterom Bjørgvin, Oslo PROTOKOLL Medlemmer Andre medlemskirker/observatører/gjester Tidsplan STYREMØTE 24. mars 2014 kl 09.30-15.00 Kirkens hus, møterom Bjørgvin, Oslo PROTOKOLL Medlemmer Den katolske kirke: Den Evangelisk Lutherske Frikirke: Den norske kirke: Det Norske Baptistsamfunn: Det Norske

Detaljer

Lokal diakoniplan for Lura menighet

Lokal diakoniplan for Lura menighet Lokal diakoniplan for Lura menighet Utarbeidet høsten 2010 LOKAL DIAKONIPLAN FOR LURA KIRKE INNHOLD Den lokale plan er delt inn i 3 deler. Første del sier noe om mål og hva diakoni er. Del to er en fargerik

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

Kristendommen og andre kulturer

Kristendommen og andre kulturer Side 1 av 5 Bede Griffiths en engelsk munk i India Sist oppdatert: 1. desember 2003 Når en religion sprer seg til nye områder, tar den ofte til seg en del av kulturen på stedet den kommer. Og med tiden

Detaljer

EVANGELISERENDE GUDSTJENESTER

EVANGELISERENDE GUDSTJENESTER EVANGELISERENDE GUDSTJENESTER Hvordan kan en søker-sensitiv møteform fornye gudstjenesten i en tradisjonell frikirkelig menighet? Lars Råmunddal 2004 Ansgar Teologiske Høgskole Paulus har ordet Om nå hele

Detaljer

Tromsø kommunes visjon

Tromsø kommunes visjon Tromsø kommunes visjon Sammen betyr at vi i fellesskap samhandler og lojalt slutter opp om vårt viktige samfunnsoppdrag Varmt betyr at vi er inkluderende og at vi skal møte alle med åpenhet og respekt

Detaljer

DEN KATOLSKE KIRKE. Hva består en katolsk menighet av i Norge? Side 32, linje 7 og 8.

DEN KATOLSKE KIRKE. Hva består en katolsk menighet av i Norge? Side 32, linje 7 og 8. 1 DEN KATOLSKE KIRKE Hva vil det si at den katolske kirke er en minoritet i Norge i dag? Side 32, margen. Hva består en katolsk menighet av i Norge? Side 32, linje 7 og 8. Hvor mange katolikker er det

Detaljer

NORMISJON REGION AGDER. Valg 2014

NORMISJON REGION AGDER. Valg 2014 NORMISJON REGION AGDER Valg 2014 Regionårsmøte Bibelskolen 5. april 2014 Valg regionårsmøtet 2014 REGIONSTYRET Regionstyret har bestått av Geir Reinertsen, Vennesla (2013 2015) leder Ole Magne Omdal, Iveland

Detaljer

Norkirken Grimstad 2015-2016

Norkirken Grimstad 2015-2016 Norkirken Grimstad 2015-2016 Fellesskap satsings-område Familie, barn og unge 1. Opprettholde dagens tilbud for b & u. 2. Samlivskurs 3. Andaktskurs for ungdom 4. Nye familier inn i menigheten. Rekruttere

Detaljer

TROSOPPLÆRING MED ALLE

TROSOPPLÆRING MED ALLE TROSOPPLÆRING MED ALLE HEL 2014 «Tilrettelagt trosopplæring» visjon og virkelighet (Del 1 v/inkluderingsrådgiver Leif Johannes Netland, Stavanger bispedømme) FORMÅL Inkludering og tilrettelegging er en

Detaljer

ST. Hallvard kirkes søndagsblad

ST. Hallvard kirkes søndagsblad ST. Hallvard kirkes søndagsblad Søndag 26. juni 2011 A.D. I dag: Festen for Kristi Legeme og Blod, år A, messeboken side 326 1. lesning: 5 Mos 8, 2-3.14b-16a Omkved: Lovsyng Herren, Jerusalem. 2. lesning:

Detaljer

KRISTENDOMSKUNNSKAP (2 + 2)

KRISTENDOMSKUNNSKAP (2 + 2) Godkjent av Udir 31. mars 2014 KRISTENDOMSKUNNSKAP (2 + 2) - FELLESFAG I YRKESFAGLIG UTDANNINGSPROGRAM Fellesfaget Kristendomskunnskap er et kunnskapsfag, et holdningsskapende fag og et fellesskapsbyggende

Detaljer

5. Hvilke verdier er det spesielt viktig for kirken å formidle til mennesker i dag?

5. Hvilke verdier er det spesielt viktig for kirken å formidle til mennesker i dag? Valgrådet vedtok 14.januar følgende spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor har du svart ja til å være med i bispedømmerådet og Kirkemøtet, og hva er dine hjertesaker? Jeg tror mennesker trenger et sted å

Detaljer

ÅRSPLAN I RLE FOR 3. TRINN HØSTEN

ÅRSPLAN I RLE FOR 3. TRINN HØSTEN 33 34 35 36 37 38 39 40 42 ÅRSPLAN I RLE FOR 3. TRINN HØSTEN 2013 Læreverk: Vi i verden Faglærer: Astrid Løland Fløgstad MÅL (K06) TEMA ARBEIDSFORM VURDERING fortelle om innholdet i sentrale tekster fra

Detaljer

FOLKET. Av Ommund Rolfsen

FOLKET. Av Ommund Rolfsen FOLKET Av Ommund Rolfsen 1. Nordmenn er kristne - Nesten alle tilhører et kristent trossamfunn Nesten alle nordmenn tilhører et kristent trossamfunn. Nordmenn er kristne. Det er få land i verden hvor 90

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

DEN NYE EVANGELISERING FOR FORMIDLINGEN AV DEN KRISTNE TRO I DE NORDISKE LAND DEL 1

DEN NYE EVANGELISERING FOR FORMIDLINGEN AV DEN KRISTNE TRO I DE NORDISKE LAND DEL 1 DEN NYE EVANGELISERING FOR FORMIDLINGEN AV DEN KRISTNE TRO I DE NORDISKE LAND Innledning I dagene 1. 5. august var den skandinaviske foreningen for prestestudenter og ordenskandidater, Pro Scandiae Populis

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Sak 1: Virksomhetsplan kapittel 2.2: Diakoni omsorg og samfunnsengasjement Innspill som fremkom under behandling

Detaljer

Adr: Christian Krohgs g 34, N-0186 OSLO Tlf: 23 32 57 50 Fax: 23 32 57 60 E-post: post@misjonsforbundet.no Nett: www.misjonsforbundet.

Adr: Christian Krohgs g 34, N-0186 OSLO Tlf: 23 32 57 50 Fax: 23 32 57 60 E-post: post@misjonsforbundet.no Nett: www.misjonsforbundet. Svarslipp Adr: Christian Krohgs g 34, N-0186 OSLO Tlf: 23 32 57 50 Fax: 23 32 57 60 E-post: post@misjonsforbundet.no Nett: www.misjonsforbundet.no Bank: 3000.15.10300 Org.nr: 960 474 708 Komme ditt rike

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

Hovedområder Kompetansemål Delmål Aktivitet

Hovedområder Kompetansemål Delmål Aktivitet Plan for 7.trinn Hovedområder Kompetansemål Delmål Aktivitet Eleven skal kunne: Forklare Bibelens oppbygging,finne fram i bibelske tekster og reflektere over forholdet mellom Bibelen og språk og kultur

Detaljer

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen, og

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR FRELSESARMEENS BARNEHAGER

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR FRELSESARMEENS BARNEHAGER PEDAGOGISK PLATTFORM FOR FRELSESARMEENS BARNEHAGER Innledning Ordet «plattform» betyr grunnlag eller utgangspunkt. Frelsesarmeens barnehagers pedagogiske plattform danner utgangspunkt for alt arbeidet

Detaljer

ANBEFALTE VEDTEKTER FOR MENIGHETER I MISJONSFORBUNDET

ANBEFALTE VEDTEKTER FOR MENIGHETER I MISJONSFORBUNDET ANBEFALTE VEDTEKTER FOR MENIGHETER I MISJONSFORBUNDET (Vedtatt på Misjonsforbundets generalforsamling 20.-23. mai 2004. Med endringer: Generalforsamlingen 13.-16. mai 2010) Vedtektene har status som generalforsamlingens

Detaljer