NÆRINGS- OG INNOVASJONSPOLITIKKEN SETT NEDENFRA -MED BEDRIFTEN I FOKUS. av Professor Odd Jarl Borch Handelshøgskolen i Bodø/ Nordlandsforskning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NÆRINGS- OG INNOVASJONSPOLITIKKEN SETT NEDENFRA -MED BEDRIFTEN I FOKUS. av Professor Odd Jarl Borch Handelshøgskolen i Bodø/ Nordlandsforskning"

Transkript

1 NÆRINGS- OG INNOVASJONSPOLITIKKEN SETT NEDENFRA -MED BEDRIFTEN I FOKUS av Professor Odd Jarl Borch Handelshøgskolen i Bodø/ Nordlandsforskning

2 Fokus: Vise behovet for å differensiere virkemidlene innenfor nærings- og innvasjonspolitikken ut fra næringsmessige og regionale særtrekk Understreke betydningen av å bringe inn bedriftsinterne prosesser og et strategisk-entreprenørielt perspektiv i utviklingen av virkemidler i innovasjonspolitikken Få frem hvordan hver næring har sine særegenheter hva angår innovasjonsarbeid Vektlegge behovet for nyansering og et differensiert sett av verktøy innenfor en regional nærings-og innovasjonspolitikk

3 NÆRINGS-, DISTRIKTS- OG REGIONALPOLITIKKEN OG DET TILHØRENDE VIRKEMIDDELAPPPARAT I STØPESKJEEN- HAR VI DET FAGLIGE GRUNNLAGET FOR Å FORTELLE HVILKE VERKTØY VI TRENGER?

4 Gamle virkemidler tones ned: Regionalt rådgivningsapparat Rådgivning/næringsetater i kommunene Næringsfondene Distriktsrettede lån/bedriftstilskudd Næringsstøtte Regionalt differensierte skatte- og avgiftsløsninger Forskningsmidler til regionale forskningsmiljø/instituttsektoren

5 Nye virkemidler under utvikling: Skatteincentiver for teknologiutvikling (skatte-funn) Innovasjonsinstitusjoner: -inkubatorer -forskningsparker -kunnskapsparker - næringshager Såkorn-og venturefond Teknologiprogrammer Basisforskningssatsinger i få store miljø

6 Kritiske spørsmål når det gjelder forskning omkring regional næringsutvikling (1): Har forskningen bidratt til at tradisjonelle verktøy innen regional næringspolitikk har fått et negativt stempel? *konsentrasjon om støtte til kompetanse på bekostning av investeringer i fysiske aktiva? *radikale innovasjoner på bekostning av inkrementelle erfaringsbaserte forbedringer? *for sterk tilleggseffekt (addisjonalitetsfokus) på bekostning av bred kompensasjon for regional markedssvikt når det gjelder kapital- og komkpetanseinnsatsfaktorer? *ensidig fokus på problemcasene i tradisjonelle næringer og på suksesshistoriene i de nye?

7 Kritiske spørsmål når det gjelder forskning omkring regional næringsutvikling (2): Er man i ferd med å utvikle nye kostbare verktøy med smalt virkefelt (fare for å skyte spurv med kanoner)? * regionale innovasjonssystemer (SIVA-nettverk) på bekostning av lineært samspill i leverandørsystemer (primærnæringer) eller frie kreative nettverk (kunnskaps og emosjonsintensiv tjenesteyting) *teknologibasert FoU på bekostning av et mangfold i FoU-basert nyskapning *geografisk konsentrasjon/klyngetenkning på bekostning av regionalt mangfold, ikke minst innen FoU-politikken * picking the winner strategier med satsing på ekstremavkastnings- og høyrisikobransjer på bekostning av bredde i næringssatsing

8 Er vi ukritisk i ferd med å kaste oss på en internasjonal innovasjonsbølge der vi risikerer å kaste barnet ut med badevannet?

9 Noen kontrafaktiske spørsmål: Kan kapitaloverrisling til mange bransjer, gründere og innovatører gi bedre effekter enn konsentrasjon til de svært få såkalte vekstbransjer? Er kanskje de mange små innovasjoner bedre enn de få (risikable) store? Vil regional skreddersøm av virkemidlene være bedre enn standardiserte, nasjonale konsepter? Vil en desentralisering av ansvaret for statlige virkemidler (eks. kapital og FoU) være bedre enn å plassere mer hos de få som hittil har disponert det meste?

10 Postulat 1: Må ha mer kunnskap om næringsspesifikke forskjeller mellom næringer når det gjelder suksessfaktorer og behov for virkemidler

11 Må dekke spekteret av næringer i en regional innovasjonsforskning: Modne, (ressursbaserte) næringer Tjenesteproduksjon og servicenæringene De høyteknologiske industrinæringene De kunnskapsintensive, tjenesteytende næringene (KIFT) De emosjons-intensive kulturnæringene

12 Krav til næringsspesifikk kunnskap på strategiskentreprenørielt nivå Økt forståelse for hva som kreves av strategiske ressurser for å kunne konkurrere i en næring Kjenne de ulike næringers markedsstruktur og konkurransekrefter Fokus på evne til å skape verdier for kundene og beskytte seg mot/nøytralisere konkurransekreftene Se på hvordan entreprenøren spiller en særlig rolle som ressurs i arbeidet med å fornye etablerte virksomheter og å skape nye

13 Postulat 2: Må sette innovasjonspolitikken inn en bedriftskontekst for å finne ut hvilke virkemidler som skal utvikles og arbeidsdelingen mellom dem

14 Bedriftsinnovasjon Produktinnovasjoner Prosessinnovasjoner Organisatoriske innovasjoner Markedsførings/- relasjonsinnovasjoner Markedsinnovasjoner Fysiske ressurser Kompetanse ressurser Finansielle ressurser BASIS- RESSURSER Integrasjons/ nettverksressurser Entreprenøriell orientering Læringsrutiner/ intern PU INNOVATIVE PROSESSER DYNAMISKE RESSURSER Styreog ledelsesressurser STYRINGS- RESSURSER Universitet/forskningsinstitutt Forskningsparker/inkubatorer/ teknologiprogram Industriparker/Nærings hager Innov. Norge -fin. støtte -program Kommunale næringsetater Såkorn/ venturefond Rådgivningsinstitusjoner Skatteincentiver FoU

15 Postulat 3: Må åpne for fleksible innovasjonstilnærminger tilpasset de ulike bransjer og bedriftenes ambisjonsnivå

16 Grader av innovasjon: 1) Inkrementell innovasjon (same procedure as last year?) 2) Imitasjon- kopierer bestemt teknologi/kompetanse 3) Utvikling I: Tester ut og tilpasser kjente og utprøvde løsninger på nye områder 4) Utvikling II: Tester ut og tilpasser kjente, men ikke-prøvde løsninger 5) Forskning I: Skaper helt nye løsninger på bakgrunn av forsøksarbeid og utprøvning 6) Forskning II (avansert): Utvikler helt nye konsepter gjennom vitenskapelig etterprøvbare eksperimenter og analyser

17 INNOVASJONSFOKUS I MODNE RESSURSBASERTE NÆRINGER (FISK, HAVBRUK, LANDBRUK) Produktinnovasjoner -kontinuerlig forbedring i kvalitets-prisforhold -halvfabrikatautvikling og ferdigvarer norske markedet Produksjonsinnovasjoner -driftsoptimalisering -produksjonsteknologiinvesteringer -oppskalering/uttak av skalagevinster Organisatoriske innovasjoner -samarbeid om salg -nyskapning i samarbeid med leverandører -eierintegrasjon i flere ledd i verdikjeden -produksjonsenhets-rasjonalisering -outsourcing (til underleverandører)

18 INNOVASJONSFOKUS I HØYTEKNOLOGISKE INDUSTRINÆRINGER Produkt-markedsinnovasjoner -spissede kundetilpassede produkter -"glokale" produktprofiler (lokal kreativitet som basis i globale markedsnisjer) -høyt og økende kompetanseinnhold i produktene (FoU-basert) -verdenspatenter (born globals) Produksjonsinnovasjoner -avansert, gjerne skreddersydd teknologi i internasjonal toppklasse -hyppige teknologiske sprang med satsing på nye teknologiinvesteringer -IKT-integrerte systemer i alle ledd Organisasjonsinnovasjoner -utviklingssamarbeid i avanserte innovasjonssystemer (klynger) av kunder, leverandører, andre produsenter, FoU-miljø -aktive eiere med stor kapitalbase -nye organisasjonskonstellasjoner, oppkjøp/knoppskytinger

19 INNOVASJONSFOKUS I KOMPETANSE- INTENSIVE TJENESTEYTENDE NÆRINGER (IKT, RÅDGIVNING, FINANS, FOU) Produkt-markedsinnovasjoner -skreddersydde tjenester -internasjonal benchmarking/sammenligning med de beste -kompliserte, sammensatte produkter/tjenester Produksjonsinnovasjoner -faglig læringsevne/dynamiske egenskaper -prosjektstyring (styring av faglige likemenn) -nettverk mellom spisskompetanseaktører Organisasjonsinnovasjoner -virtuelle, nettverksbaserte organisasjonstyper -ad hoc integrasjon inn i kundebedrifter -originale (tverrfaglige) koblinger av ideer -internasjonale fagnettverk

20 SUKSESSFAKTORER I KULTURNÆRINGER (MUSIKK, BILDENDE KUNST, TEATER, DANS): Produkt-markedsinnovasjoner -kunstnerisk originalitet/uforutsigbarhet -mønsterbrudd -nye uttrykksformer -grenseløse budskap Produksjonsinnovasjoner -eksperimentering/improvisasjon -lek, tolkninger, utfordrende/provosererende interaksjon -nye kunstneriske uttrykksformer -spennende formidlingsarenaer Organisasjonsinnovasjoner -organisering for spontanitet -samspill kunstneriske nettverk -original gruppe/ensembleutvikling (art management) -salgsfellesskap -samarbeid næringsliv-kultur

21 De ulike næringers krav til innovasjonsvirkemidler: Primærnæring/ varehandel/ tradisjonell ind Behov for innsatsfaktorer: Høyteknologiindustri Kompetanseintensiv tjenesteyting Kulturnæringene Entreprenørressurser Nybyggeren Fagutdanning Praksiskunnsk. Endringsvilje Tekn.gründeren Høyere teknologiutdanning/bransje og teknologierf. Nettverksbyggeren Høyere profesjonsutdanning/bredt kunnskapsnettverk Kunstneren Talent Kunstnerutdanning Andre utviklings Ressurser Fysisk kapital bygninger/utstyr oppskalering Styringsrutiner Teknologi/ produkt utvikling FoU-midler kompetanseutvikling og nettverk Kunstnerisk støtte talentutvikling ensemblebygging Innovasj. system ressurser Verdikjedesamhandling (leverandør-og kundenettverk) Lokalt fagmiljø Lån/investerings -støtte Verdiskapningsverksteder/ laboratorier (Inkubatorer forskningsparker.) Investeringsfond FoU-midler Brede kunnskaps- /FoU-miljø (fagseminarer) Bredbåndkommunikasjon Prosjektmidler FoU-midler Kunsterisk nettverk Dialogfora Kreative miljø Kulturarenaer og massemedia (radio, TV, film)

22 Postulat 3: Behov for kobling mellom bedriftsnivået og regionalt næringsutviklingsnivå med særlig fokus på markedsimperfeksjoner og virkemiddelapparatets innhold og organisering

23 Prinsipper for regionalt næringsutviklingsarbeide: 1. Se på behovet i regionene for å videreutvikle mangfoldet i næringsgrunnlaget 2. Se nærmere på næringer som fungerer som særlige stimuli for annen næringsvekst (tjenesteyting) 3. Tilpass utviklingsarbeidet til hver nærings særtrekk 4. Klargjør hva som er knapp faktor når det gjelder innsatsfaktorer, og tilstedeværelsen av markedsimperfeksjoner hvor det offentlige bør intervenere 5. Vurder organisering ut fra særpreg når det gjelder næringers behov, regionale forutsetninger og virkemidler 6. Finn laveste optimale regionaliseringsnivå for forvaltning og partnerskap innen virkemiddelapparatet

24 Næringskarakteristika/ konkurransesærtrekk Innovasjonsgrad/ vekstambisjoner bedrift Regionale markedsimperfeksjoner Behov for interne strategiskentreprenørielle ressurser En region-og bransjedifferensiert nærings- og innovasjonspolitikk Fig. Sentrale påvirkningsfaktorer i utviklingen av en region-og bransjedifferensiert innovasjonspolitikk

25 Konklusjon: Viktig med fortsatt eksperimentering med nye næringsutviklings- og innovasjonsinstrumenter Krav til større bredde i perspektiver og kritisk forsknings-basert tilnærming når det gjelder arbeidet med utvikling av innovasjonspolitikken Viktig med bred næringstilpasning og regionale bottom-up perspektiver i utformingen av virkemidler En detaljert bedrifts- og næringsforståelse som knyttes opp mot inngående regional innsikt er nødvendig for å få til en tilpasset innovasjonspolitikk for hele landet

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det (Utdrag av Innovasjon Norges hovedrapport om #Drømmeløftet) Utfordringer og muligheter Vi lever i spennende tider, på godt og ondt. Verden står overfor store

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

Strategiplan for kulturnæringer

Strategiplan for kulturnæringer Samisk Kulturnæring Kulturarv musikk for kulturnæringer Trøndelag 2009 2016 Billedkunst, kunsthåndverk og håndverk arkitektur og design film Teater Festivaler og idrettsarrangement for kulturnæringer i

Detaljer

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Sammen bygger vi framtiden En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Innhold Forord 2 Sammendrag 3 1. Introduksjon 6 2. Bygg- og eiendomsnæringens betydning, overordnede trender, næringens

Detaljer

LANDBRUK - MER ENN LANDBRUK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTETS STRATEGI FOR NÆRINGSUTVIKLING

LANDBRUK - MER ENN LANDBRUK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTETS STRATEGI FOR NÆRINGSUTVIKLING LANDBRUK - MER ENN LANDBRUK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTETS STRATEGI FOR NÆRINGSUTVIKLING Tittel: Landbruk mer enn landbruk. Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling Utgiver: Landbruks-

Detaljer

Hva har vi lært? Erfaringer fra samhandling i VRI Agder

Hva har vi lært? Erfaringer fra samhandling i VRI Agder FoU rapport nr. 5/2010 Rapporten fra forskerprosjektet i VRI-Agder til styringsgruppen i VRI-Agder Hva har vi lært? Erfaringer fra samhandling i VRI Agder Kristiansand/Grimstad 31. mai 2010 Hans Chr. Garmann

Detaljer

Infrastruktur gjør forskjell Evaluering av SIVA 2002-2008

Infrastruktur gjør forskjell Evaluering av SIVA 2002-2008 Steinar Johansen, Harald Furre, Bjørn Brastad, André Flatnes og Frants Gundersen Infrastruktur gjør forskjell Evaluering av SIVA 2002-2008 Samarbeidsrapport NIBR/Oxford Research A.S. 2010 Infrastruktur

Detaljer

SØRLANDET I VERDEN - verden på sørlandet. Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet

SØRLANDET I VERDEN - verden på sørlandet. Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet SØRLANDET I VERDEN - verden på sørlandet Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet Sørlandsutvalget www.sorlandsutvalget.no Opplag:

Detaljer

Innovasjon gjennom samhandling. VRI Virkemidler for regional FoU og innovasjon

Innovasjon gjennom samhandling. VRI Virkemidler for regional FoU og innovasjon Innovasjon gjennom samhandling VRI Virkemidler for regional FoU og innovasjon DEL XX / seksjonstittel Norges forskningsråd er en sentral institusjon i norsk forskning og forvalter årlig om lag 7 milliarder

Detaljer

Er det noen SAK? Instituttsektorens rolle og organisering i Norge med spesiell vekt på samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK)

Er det noen SAK? Instituttsektorens rolle og organisering i Norge med spesiell vekt på samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) Er det noen SAK? Instituttsektorens rolle og organisering i Norge med spesiell vekt på samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) Magnus Gulbrandsen, Inge Ramberg, Bo Sarpebakken, Vera Schwach, Gunnar

Detaljer

FØRST MOT FREMTIDEN 2010-2016

FØRST MOT FREMTIDEN 2010-2016 FØRST MOT FREMTIDEN 2010-2016 Regional delplan for reiselivet i Buskerud Det er ikke den sterkeste arten som overlever, heller ikke den mest intelligente, men derimot den som best tilpasser seg forandringer

Detaljer

Det meste er nord SÅRBAR RIKDOM TROMSØ UTFORDRINGER

Det meste er nord SÅRBAR RIKDOM TROMSØ UTFORDRINGER Det meste er nord SÅRBAR RIKDOM TROMSØ UTFORDRINGER Nord Se oftere mot nord. Gå mot vinden, du får rødere kinn. Finn den ulendte stien. Hold den. Den er kortere. Nord er best. Vinterens flammehimmel, sommernattens

Detaljer

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St.

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St. Innst. 348 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Meld. St. 18 (2014 2015) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om konsentrasjon for

Detaljer

Potensial- og barrierestudie

Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg enova rapport 2012:01 201 Drivkraften for fremtidens energiløsninger Innhold Rapporten bringer frem

Detaljer

"Å eie, det er å ville"

Å eie, det er å ville Rapport 2009-091 Eierskapets betydning for de regionale energiselskapenes utvikling og verdiskaping i regionene Econ-rapport nr. 2009-091, Prosjekt nr. 5Z090056.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-091-7

Detaljer

Forskningsplan del 1 2015-2018

Forskningsplan del 1 2015-2018 Forskningsplan del 1 2015-2018 Forord Det er en glede for meg å presentere FFIs forskningsplan for perioden 2015 2018. Ved FFI gjør vi kunnskap og ideer til et effektivt forsvar, og instituttet er en sentral

Detaljer

SØF-rapport nr. 02/14. Næringsutvikling, utdanningsvekst og urbanisering: Utfordringer for kommunereform

SØF-rapport nr. 02/14. Næringsutvikling, utdanningsvekst og urbanisering: Utfordringer for kommunereform Næringsutvikling, utdanningsvekst og urbanisering: Utfordringer for kommunereform Jørn Rattsø SØF-prosjekt nr. 1350/1450: Utredning om kommunereform Prosjektet er finansiert av Næringslivets Hovedorganisasjon

Detaljer

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi Innhold 1 1.1 Innledning.................... Hvorfor

Detaljer

Drømmeløftet - Tilbakemelding til Innovasjon Norge fra SE-senteret

Drømmeløftet - Tilbakemelding til Innovasjon Norge fra SE-senteret Drømmeløftet - Tilbakemelding til Innovasjon Norge fra SE-senteret Fra: Senter for sosialt entreprenørskap og innovasjon SE-senteret Oslo 1. mai 2015 SE-senteret har som Visjon: En arena for et likeverdig

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

Samhandling i og mellom klynger. evaluering av seks NCE-prosjekter. Hovedrapport

Samhandling i og mellom klynger. evaluering av seks NCE-prosjekter. Hovedrapport Hovedrapport Samhandling i og mellom klynger evaluering av seks NCE-prosjekter Hovedrapport Evaluering av seks NCE-prosjekter Høst 2012 (Rapport nr. 40/2012) Av: Erik Jakobsen, Lisbeth Iversen, Hanne Jordell

Detaljer

Hovedrapport Samhandling i og mellom klynger evaluering av seks NCE-prosjekter

Hovedrapport Samhandling i og mellom klynger evaluering av seks NCE-prosjekter Hovedrapport Samhandling i og mellom klynger evaluering av seks NCE-prosjekter Hovedrapport Evaluering av seks NCE-prosjekter høst 2012 (Rapport nr. 40/2012) Av: Erik Jakobsen, Lisbeth Iversen, Hanne Jordell

Detaljer

Innovative offentlige innkjøp mer produktivitet og bedre tjenester

Innovative offentlige innkjøp mer produktivitet og bedre tjenester Rapport Innovative offentlige innkjøp mer produktivitet og bedre tjenester MENON-PUBLIKASJON 11 2014 av Sveinung Fjose, Leo Grünfeld, Erland Skogli og Øystein S. Sørvig Innhold Forord... 3 Innledning og

Detaljer

2 Det nasjonale FoU- og innovasjonssystemet

2 Det nasjonale FoU- og innovasjonssystemet Kapittel 2 2 Det nasjonale FoU- og innovasjonssystemet Hovedpunkter........................................... 5 Innledning.............................................. 51 Sentrale definisjoner......................................

Detaljer

Håndbok i omdømmeog merkevarebygging

Håndbok i omdømmeog merkevarebygging Håndbok i omdømmeog merkevarebygging 2 Håndbok i omdømme- og merkevarebygging Side 4 Side 6 Side 10 Side 14 Side 16 Side 24 Side 35 Innledning 1. Hva betyr omdømme- og merkevarebygging for din bedrift?

Detaljer

I GLOBAL KONKURRANSE HOLDER DET IKKE Å VÆRE KRETSMESTER! Suksessfaktorer og hindre for norske gründere med internasjonale ambisjoner

I GLOBAL KONKURRANSE HOLDER DET IKKE Å VÆRE KRETSMESTER! Suksessfaktorer og hindre for norske gründere med internasjonale ambisjoner I GLOBAL KONKURRANSE HOLDER DET IKKE Å VÆRE KRETSMESTER! Suksessfaktorer og hindre for norske gründere med internasjonale ambisjoner Norges BNP per innbygger er på verdenstoppen, på FNs Human Development

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Effekter av samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv en forstudie

Effekter av samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv en forstudie Ellen Brandt, Marianne Dæhlen, Anna Hagen, Dagfinn Hertzberg, Aris Kaloudis, Åsmund Arup Seip, Liv Anne Støren, Taran Thune, Agnete Vabø Effekter av samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv en forstudie

Detaljer

Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge

Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com - Åpen Rapport Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge - statusbeskrivelse og fremtidsutsikter

Detaljer