SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk."

Transkript

1 SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: MØTEINNKALLING Utvalg: Dispensasjonsutvalget Møtedato: Møtested: Eget møterom Møtetid: Kl. 10:00 Ved eventuelt forfall, er representantene selv ansvarlig for å innkalle vara. Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. Kirkenes, 19 april 2013 Andre Johnsen Leder

2 SAKSLISTE: Saksnr.: Sakstittel: ArkivsakID: 076/13 DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK, SØKER SVEIN B H JOHANSEN 13/ /13 DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK, SØKER ER ANITA STOKVOLD 13/ /13 DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK, SØKER ER SVEIN OLAV NILSEN 13/ /13 DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK, SØKER RADIUS KIRKENES 13/ /13 DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK, SØKER SVEIN-ERIK ABRAHAMSEN 13/ /13 DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK, SØKER ER FRANK ALFRED S BEDNARCZYK 13/ /13 DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK, SØKER ER SØR-VARANGER JEGER OG FISK 13/ /13 DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK, SØKER ER PASVIKDALEN JFF V/ A EMANUELSEN 13/ /13 DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK, SØKER ER PASVIKDALEN JFF V/ AKSEL EMANUELSEN 13/ /13 DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK, SØKER ER SVEN ARNE MIDTLI 12/904 3

3 SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Faks E-post: SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Åse Stenersen Dato: Virksomhetsleder:, tlf. Arkivkode: K2-K01 Arkivsaksnr.: 13/1086 Saksordfører: SAKSGANG Behandling: Møtedato: Saksnr.: Dispensasjonsutvalget DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK, SØKER SVEIN B H JOHANSEN Vedlagte dokumenter: Dokumenter i saken: Dok.dato Type Avsender/mottaker Tittel I Svein B.H. Johansen SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK Kort sammendrag: Svein B H Johansen søker om dispensasjon til motorferdsel i utmark etter 6 særlige behov. Han oppgir at han skal flytte en båt fra Lille Føllvann til Abborvann. Det er om lag 800 meter mellom vannene, men ikke elv slik at båten kan fraktes mellom vannene på sommeren. Det søkes om at det skal benyttes to skutere, slik at i tillegg til søker, ønsker søkers svigersønn Thomas Rundtom å benytte dispensasjonen, som hjelper under flyttingen. Det søkes altså om dispensasjon for to skutere. Det opplyses om at det skal kjøres inn vei fra Hauge, og følge denne hele vegen inn til Lille Føllvann, og tilbake samme vei. Saksutredning: Side 1 av 3

4 Søknaden skal behandles etter 6 i Nasjonal forskrift T-1/96 til motorferdselloven. Dette er en unntaksbestemmelse som skal praktiseres svært restriktivt. Dispensasjon etter forskriftens 6 krever at følgende betingelser må være oppfylt: Søker må påvise et særlig behov. Behovet må ikke knytte seg til turkjøring. Behovet må ikke kunne dekkes på annen måte. Behovet må vurderes mot mulige skader og ulemper ut fra målet om å redusere motorferdsel til et minimum. Dispensasjon gis bare i unntakstilfeller. Søknaden skal lovbehandles med hjemmel i 6 i Nasjonal forskrift T-1/96 til motorferdselloven, men vurdering etter naturmangfoldlovens 8-12 skal også legges til grunn. Transportbehovet anses i dette tilfellet til ikke å kunne dekkes på en annen måte. Det er ingen elv mellom vannene, slik at båten kan fraktes på sommeren. Imidlertid kan det ikke sies at det er behov for to skutere til å transportere en båt. Det skal kjøres langs vegen inn til stedet der båten skal flyttes, og medhjelper kan bringes med på søkers skuter, evnt i slede. Det gis derfor dispensasjon til en skuter, en tur inn til Lille Føllvann, derfra til Abborvann med båten, og så tilbake samme veg ned. Dato for denne ene turen er valgfri frem til Forslag til vedtak: Med hjemmel i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr. 82, og nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 6, innvilges Svein B H Johansen dispensasjon for motorferdsel i utmark. Side 2 av 3

5 1. Det gis dispensasjon til motorferdsel i utmark til Svein B H Johansen 6 særlige behov. 2. Formålet er frakt av båt fra Lille Føllvann til Abborvann 3. Dispensasjonen gjelder for trase avmerket på kart. Den gjelder fra Hauge, opp langs veg til Lille Føllvann, derfra med båt til Abborvann, og så tilbake samme veg. 4. Dispensasjonen gjelder for EN skuter, en tur på valgfri dag frem til Bente Larssen rådmann - Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. - Side 3 av 3

6 SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Faks E-post: SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Åse Stenersen Dato: Virksomhetsleder:, tlf. Arkivkode: K2-K01 Arkivsaksnr.: 13/880 Saksordfører: SAKSGANG Behandling: Møtedato: Saksnr.: Dispensasjonsutvalget DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK, SØKER ER ANITA STOKVOLD Vedlagte dokumenter: Dokumenter i saken: Dok.dato Type Avsender/mottaker Tittel I Anita Stokvold SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK U Anita Stokvold VEDRØRENDE SØKNAD OM DISPENSASJON TIL MOTORFERDSEL I I Anita Stokvold BEKREFTELSE PÅ BRUKSRETT U Anita Stokvold DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK I Anita Stokvold KLAGE ANG. DISPENASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK Kort sammendrag: Side 1 av 3

7 Anita Stokvold klager på vedtak om avslag på søknad om dispensasjon til motorferdsel i utmark etter 6. Hun søkte tidligere om dispensasjon til å få kjøre med skuter til hytte i Nordmannsbukt i Bugøyfjord, med formål å frakte utstyr. Denne hytta ligger under 2,5 kilometer fra brøytet bilveg. Sønn av søker, Bengt Stokvold er eier av hytta, men søker har bruksrett til denne. Sønnen har dispensasjon til transport av utstyr til denne hytta 5 dager per sesong ut denne vintersesongen. Hun opplyser i klagen at hun er 10 % ufør etter en yrkesskade, og at båt eller skuter er eneste løsning for å komme seg til hytta, som er av stor betydning for søkeren som rekreasjonssted. Det søkes altså nå også om dispensasjon til persontransport. Saksutredning: Dispensasjonssøknad for motorferdsel i utmark skal vurderes etter naturmangfoldlovens I dette tilfellet vurderes kunnskapsgrunnlaget om naturmangfoldet som tilstrekkelig, og det er ikke registrert forekomst av truede arter eller naturtyper, som vurderes til å ta særlig skade av en eventuell motorferdsel i området. Motorferdsel på vinterføre medfører begrensede skader på naturmangfoldet og har lav påvirkning på økosystemet i forhold til barmarkskjøring. Søknaden skal behandles etter 6 i Nasjonal forskrift T-1/96 til motorferdselloven. Dette er en unntaksbestemmelse som skal praktiseres svært restriktivt. Dispensasjon etter forskriftens 6 krever at følgende betingelser må være oppfylt: Søker må påvise et særlig behov. Behovet må ikke knytte seg til turkjøring. Behovet må ikke kunne dekkes på annen måte. Behovet må vurderes mot mulige skader og ulemper ut fra målet om å redusere motorferdsel til et minimum. Dispensasjon gis bare i unntakstilfeller. Søknaden skal lovbehandles med hjemmel i 6 i Nasjonal forskrift T-1/96 til motorferdselloven, men vurdering etter naturmangfoldlovens 8-12 skal også legges til grunn. Det ble i behandling av første søknad konkludert med at søkers behov for transport av materiell til hytta, konkludert med at behovet kunne dekkes på annen måte når sønnen har dispensasjon for transport til hytta. Søker opplyser nå i klagen at det også dreier seg om behov for persontransport i tillegg. Hytta ligger som nevnt under 2,5 kilometer fra veg. Søker opplyser at hun er ufør og således ikke kommer seg til hytta per fots. Det er ikke fremlagt legeerklæring i forbindelse med søkers klage. Forskriftens 6 sier at det vanligvis ikke kan gis tillatelse etter persontransport, men at bevegelseshemmede har større behov, og bør gis større muligheter til å bruke motoriserte fremkomstmidler. Funksjonshemmede kan derfor ha et særlig behov for motorferdsel etter 6, men at det må vurderes i hvert enkelt tilfelle, og at det kan være aktuelt å legge vekt på legeerklæring. Det er i dette tilfellet ikke fremlagt erklæring fra lege, så behovet for persontransport er ikke dokumentert. Behovet for transport av utstyr kan dekkes på annen måte, da sønn, og eier av hytta, har dispensasjon til transport med skuter 5 dager per år. Det innstilles derfor til at klage på avslag om dispensasjon til motorferdsel avslås, og at tidligere vedtak opprettholdes. Side 2 av 3

8 Forslag til vedtak: Med hjemmel i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr. 82, og nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 6, opprettholdes vedtak om å avslå Anita Stokvold sin søknad om dispensasjon for motorferdsel i utmark. Begrunnelse: Søker har ikke fremlagt legeerklæring på funksjonshemming, så behovet for persontransport er ikke tilstrekkelig dokumentert. Søkerens sønn som er eier av hytta har dispensasjon til transport av utstyr til hytta i 5 dager ut denne sesongen, så behov for transport av utstyr kan dekkes på annen måte. Klage tas derfor ikke til følge, og oversendes til Fylkesmannen i Finnmark som videre klageinstans. Bente Larssen rådmann - Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. - Side 3 av 3

9 SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Faks E-post: SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Åse Stenersen Dato: Virksomhetsleder:, tlf. Arkivkode: K2-K01 Arkivsaksnr.: 13/1116 Saksordfører: SAKSGANG Behandling: Møtedato: Saksnr.: Dispensasjonsutvalget DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK, SØKER ER SVEIN OLAV NILSEN Dokumenter i saken: Dok.dato Type Avsender/mottaker Tittel I Svein Olav Nilsen SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK Kort sammendrag: Svein Olav Nilsen søker om tillatelse til å lande med helikopter ved Store Gallok og Formålet er fisketur i området. Saksutredning: Landing med luftfartøy i utmark må behandles etter lov om motorferdsel i utmark og skal vurderes etter naturmangfoldlovens Artsdatabanken, Naturbasen og biologisk mangfolds rapport (2004) for Sør- Varanger kommune er benyttet for å innhente informasjon om naturmangfoldet. I dette tilfellet vurderes kunnskapsgrunnlaget om naturmangfoldet som tilstrekkelig, og det er ikke registrert naturtyper eller truede arter som vil ta direkte skade av en landing i området. Det henstilles til varsomhet da området sør for Store Gallok er svært viktige områder for det biologiske mangfoldet, og artsrike områder for vilt. Side 1 av 4

10 I medhold av 5, første ledd i lov av 10 juni 1977 nr 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag skal flg. Forskrift vedtatt i kommunestyret gjelde : 1. I Sør-Varanger kommune er det generelt forbud mot landing med luftfartøy. 2. Kommunestyret eller annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer kan etter skriftlig søknad gi tillatelse til landing og start til følgende : - Nødvendig transport i forbindelse med jakt, fangst, fiske og bærsanking - Nødvendig transport til private hytter, ødestuer og lignende - Befordring av eldre og funksjonshemmede i Store Gallok og Garsjøen. 3. I unntakstilfeller kan samme organ etter skriftlig søknad gi tillatelse til landing og start også andre steder og til andre formål. Før evt tillatelse gis, skal transportbehovet vurderes mot mulige skader og ulemper. 4. Kommunal forskrift ang. Lov om motorisert ferdsel i utmark og vassdrag av 22. januar 1986 oppheves. Søknaden er i tråd med kommunal forskrift vedtatt i kommunestyret som gir tillatelse til start/ landing på bla på Store Gallok i forbindelse med fiske. Søknaden vurderes på den bakgrunn som kurant og dispensasjon kan innvilges med hjemmel i forskriftens pkt. 2. Landing må imidlertid ikke finne sted mer enn 300 meter fra vannkanten av Store Gallok, og ikke inne i landskapsvernområdet. Side 2 av 4

11 Forslag til vedtak: Med hjemmel i 5, første ledd i lov av 10 juni 1977 nr 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag, og pkt. 2 i forskrift vedtatt i kommunestyret om landing med luftfartøy i Sør- Varanger kommune, gis Svein Olav Nilsen dispensasjon for landing med luftfartøy ved Store Gallok. 1. Dispensasjon innvilges for 2 turer og Formålet er transport til fisketur. 3. Landing ved Store Gallok kan finne sted i området merket på vedlagte kart, men det må ikke landes mer enn 300 meter fra vannkanten av Store Gallok, og ikke inne i landskapsvernområdet. Side 3 av 4

12 Bente Larssen rådmann - Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. - Side 4 av 4

13 SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Faks E-post: SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Åse Stenersen Dato: Virksomhetsleder:, tlf. Arkivkode: K2-K01 Arkivsaksnr.: 13/809 Saksordfører: SAKSGANG Behandling: Møtedato: Saksnr.: Dispensasjonsutvalget DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK, SØKER RADIUS KIRKENES Vedlagte dokumenter: Nr. Dok.dato Tittel AVSLAG PÅ SØKNAD OM TILLATELSE TIL OPPANKRING AV BÅT I NEIDEN OG MUNKEFJORD NATURRESERVAT (L)(269252) SVAR PÅ KLAGE (L)(308774) Dokumenter i saken: Dok.dato Type Avsender/mottaker Tittel I Radius Kirkenes as SØKNAD OM MOTORFERDSEL I NEIDEN- OG MUNKEFJORD NATURRESERVAT Kort sammendrag: Side 1 av 5

14 Radius Kirkenes søker om dispensasjon til motorferdsel i utmark. Formålet er transport av utstyr samt skutersafari til seilskute som skal fryses inne i isen i Neiden og Munkefjord naturreservat. Det søkes om dispensasjon fra til i perioden 2014 til Plasseringen av seilskuta er det, etter avslag hos Fylkesmannen i Finnmark, gitt tillatelse til etter klagebehandling hos Direktoratet for Naturforvaltning. Her er det lagt til grunn at turister skal fraktes inn med hundespann. Skuta skal ligge i isen fra januar til april hvert år. De fire årene er en prøveperiode som etter hvert skal evalueres. Det opplyses fra søker at meningen er å arrangere skutersafari fra Sandnes og til Munkefjord langs den offentlige løypa, så skal det videre kjøres med safariturister mellom løype og iskant. På isen er det fri ferdsel med motorkjøretøy. Søker opplyser at safarien skal gå helt frem til skipet. Det opplyses at to av grunneierne i området er ikke villig til å la Radius Kirkenes kjøre over sin eiendom. Radius Kirkenes ønsker å følge offentlig løype til Munkelva, kjøre elva ned under brua, opp fra Munkelva og langs en smal stripe landområde eid av FeFo mellom to private grunneiere. De vil så følge Munkeferdens trase over myra nordøst for E6 og ut på isen nord i bukta. Det opplyses at de ikke vil holde åpent for tilfeldig besøkende og at det vil være plass til gjester per døgn på skuta. Faktiske opplysninger: Dispensasjonssøknad for motorferdsel i utmark skal vurderes etter naturmangfoldlovens I dette tilfellet vurderes kunnskapsgrunnlaget om naturmangfoldet som tilstrekkelig, og det er registrert forekomst av truede arter eller naturtyper i området. Området det søkes om å kjøres i grenser inn til naturreservat, som er den strengeste verneformen etter naturmangfoldloven. Det fremgår av Forskrift om vern av Neiden og Munkefjord naturreservat nr 941 at formålet med vernet er å bevare våtmarksområdet med plante-, dyre og fugleliv og at dette er et viktig overvintringsområde for en rekke våtmarksfugler. Motorferdsel på vinterføre medfører imidlertid begrensede skader på naturmangfoldet og har lav påvirkning på økosystemet i forhold til barmarkskjøring. Området det søkes om er ikke reservat, men det grenser inntil reservatet. Så dette bør tas med i vurderingen. Det bør og tas med i vurderingen at reservatet har et rikt fugleliv som det er usikkert om vil påvirkes av økt motorstøy i området. Det fremgår som nevnt av forskrift at dette er et overvintringsområde for en rekke våtmarksfugler. En eventuell dispensasjon vil legge til rette for økt ferdsel og støy i reservatet. Søknaden skal behandles etter 6 i Nasjonal forskrift T-1/96 til motorferdselloven. Dette er en unntaksbestemmelse som skal praktiseres svært restriktivt. Dispensasjon etter forskriftens 6 krever at følgende betingelser må være oppfylt: Søker må påvise et særlig behov. Behovet må ikke knytte seg til turkjøring. Behovet må ikke kunne dekkes på annen måte. Behovet må vurderes mot mulige skader og ulemper ut fra målet om å redusere motorferdsel til et minimum. Dispensasjon gis bare i unntakstilfeller. Søknaden skal lovbehandles med hjemmel i 6 i Nasjonal forskrift T-1/96 til motorferdselloven, men vurdering etter naturmangfoldlovens 8-12 skal også legges til grunn. Når det gjelder søknad om skutersafari mellom offentlig løype og iskant for fjord og dermed også grense for reservat er lovverket klart vedrørende skutersafari. Side 2 av 5

15 Det fremgår i Fylkesmannen i Finnmark sitt presedensarkiv når det gjelder regelverk for motorferdsel at motorferdsellova er svært streng når det gjelder snøskuterkjøring i reiselivssammenheng. Presedensarkivet har brev fra Miljøverndepartementet som grunnlag for sine vurderinger. Det påpekes helt klart at det ikke er adgang for kommuner å gi dispensasjon til snøskutersafari og liknende, da dette regnes som unødig kjøring, og dermed ikke oppfyller kriteriene etter Nasjonal forskrift T-1/96 6 særlige behov. Behovet kan dekkes på annen måte, da søker har lagt til grunn i sin søknad vedrørende innfrysing av skip at transport av turister til skipet skal skje med hundesleder. I Nasjonal forskrift T-1/96 6 vedrørende særlige behov står det at etter Miljøverndepartementets vurdering bør det være mulig å satse på alternative reiselivsprodukter i stedet for å legge opp turistarrangementer som forutsetter bruk av snøskuter. Dermed er kriteriene helt klart gitt, og understrekes ytterligere at dette grenser inn mot naturreservat, selv om dette på langt nær er avgjørende i denne sammenheng, rammene er satt allerede. Dermed er det spørsmål om turister kan fraktes med skuter og slede mellom løype og iskant/reservat. Forskriftens 6 peker på forskriftens 3 første ledd bokstav c. Her sies det at bestemmelsen gir hjemmel for dispensasjon til transport av varer, gods og personale til fast etablerte turistanlegg uten veg, samt transport av gjester til overnattingssteder langt unna veg dersom det er nødvendig for å opprettholde driften av stedet. Det som da er avgjørende er hvordan begrepet overnattingssted skal defineres i spørsmålet om hvorvidt det kan tillates å frakte turister med skuter mellom løypa og iskanten. I fylkesmannens presedensarkiv for motorferdselssaker sies det at det er tillatt å transportere turister inn til fast etablerte og permanente turistanlegg som er faste bygg på stedet og ikke f eks teltleire. Dette vil si at definisjonen av turistanlegg skal tolkes analogt med forskriftens 3 c i følge fylkesmannens presedensarkiv. Et skip som skal flyttes inn for fire måneder i året kan ikke defineres som et fast anlegg i henhold til denne forskrift da det stilles krav om at anlegget skal være et fast byggverk. 6 sier videre at transportbehovet ikke skal kunne dekkes på annen måte. I søknad vedrørende innfrysing av skip opplyses det at turister skal fraktes dit med hundespann, så transporteb av gjester kan dermed dekkes på annet vis. Det søkes videre om å få transportere utstyr og personell mellom iskant og skuterløype. Også når det gjelder dette spørsmålet stiller lovhjemmel også krav til at det skal dreie seg om et fast anlegg. I forskrifts 6 underbygget av videre definisjon i 3 samt Fylkesmannens presedensarkiv sies det at bestemmelsen gir hjemmel for transport av varer, gods og materiale til turistanleggene (det vil si fast etablerte turistanlegg uten veg). Også her stilles det klart krav om at det skal være fast etablert anlegg, noe skipet ikke kan defineres til å være, i henhold til utredning i forrige avsnitt. Søknaden skal som nevnt behandles etter 6 i Nasjonal Forskrift. Allikevel understrekes det av andre lovbestemmelser at snøskutersafari er en virksomhet som er lite ønsket etter norsk lovhjemmel, da heller ikke andre lovhjemler som berører problemstillingen åpner for å kunne dispensere for dette. Forskriftens 5 regulerer motorferdsel i forbindelse med utmarksnæring. Her sier Nasjonal Forskrift t-1-96 klart at snøskutersafari ikke kan tillates etter denne bestemmelsen. Side 3 av 5

16 Forskriftens 3c gir heller ikke hjemmel for snøskutersafari mellom løype og iskant.. Forskriftens 6 har allerede klart definert snøskutersafari som unødvendig transport, og forskriftens 3 c sier og at transporten skal være nødvendig. Denne bestemmelsen, forskriftens 3c, gir heller ikke anledning til å transportere gjester til båten, da det understrekes fra Fylkesmannen og lovgiver at bestemmelsen er svært streng og at muligheten for mer skånsom transport skal vurderes. Hundeslede er nevnt fra søker. Når det gjelder transport av utstyr og personell i henhold til 3 i Forskrift er også begrepet turistanlegg brukt på samme måte som der Fylkesmannens presedensarkiv definerer dette som faste etablert anlegg bygd på stedet. Begrepet er og, som tidligere nevnt, definert slik i forskriftens 6. Selv om verneforskrift for naturreservatet i Munkefjord ikke sier noe om restriksjoner i motorferdsel på isen kan det heller ikke være ønskelig å tilrettelegge for økt motorferdsel samt større aktivitet i naturreservatet vinterstid, når ivaretakelse som overvintringsplass for våtmarksfugler er et av formålene med vernetiltaket. Siden det hittil ikke har vært mulig for andre enn reindriftsutøvere å komme seg til iskanten med skuter på lovlig vis, har området i stor grad vært forskånet mot skutertrafikk på isen. Under Direktoratet for Naturforvaltning sin klagebehandling av Fylkesmannen sitt avslag vedrørende spørsmålet om skuta kan fryses inne i naturreservatet, er det lagt til grunn at gjester skal fraktes inn med hundespann, og skutersafari er ikke nevnt i denne forbindelse. Det opplyses fra DN at en eventuell skutertrase skal lages med tanke på transport av varer og utstyr, skutersafari eller frakt av gjester med skuter er ikke nevnt i klagesaken. Av denne redegjørelsen innstilles det til at det gis avslag på Radius Kirkenes sin søknad om dispensasjon til motorferdsel i utmark mellom offentlig løype til Munkefjord og sjøisen i Munkefjord naturreservat. Det gis avslag både på søknad om skutersafari, frakt av turister samt transport av materiell og personell mellom offentlig løype og iskant. Innstillingen gjøres selvstendig på 6 i Nasjonal forskrift. Lovbestemmelsen er streng, skal praktiseres restriktiv og er helt klar på at skutersafari ikke er tillatt. Bestemmelsen gir heller ikke mulighet for frakt av turister, personale eller utstyr grunnet krav om at det skal være fast etablert anlegg. Innstillingen støttes på bestemmelsene 5 og 3c i forskriften samt Fylkesmannens presedensarkiv. Tilslutt understrekes innstillingen om avslag på søknaden av at omsøkt område grenser inntil naturreservat og at to grunneiere i området ikke er positivt innstilt til en slik løype på egen eiendom, samt at DNs medhold i klagesak forutsetter at transport av turister til skute skal skje med hundespann.. Forslag til vedtak: Med hjemmel i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr. 82, og nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 6, avslås Radius Kirkenes sin søknad om dispensasjon for motorferdsel i utmark. Det gis avslag både på søknad om skutersafari da nasjonal forskrift 6 er klar på at skutersafari ikke er tillatt. Side 4 av 5

17 Det gis videre avslag på transport av gjester til iskanten med skuter, grunnet krav i bestemmelsen 6 jamfør 5 og 3c samt Fylkesmannens presedensarkiv om at det skal være et fast etablert anlegg, samt at transportbehov ikke skal kunne dekkes på annen måte. Det gis avslag på søknad om transport av personale og materiell til iskant med samme grunngivelse som i forrige avsnitt.. Innstillingen støttes på bestemmelsene 5 og 3c i forskriften samt Fylkesmannens presedensarkiv. Tilslutt understrekes avslaget på at omsøkt område grenser inntil naturreservat og at grunneiere i området ikke er positivt innstilt til en slik løype på egen eiendom. DNs medhold i klagesak forutsetter dessuten at transport av turister til skute skal skje med hundespann. Bente Larssen rådmann - Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. - Side 5 av 5

18

19

20

21

22

23 DIREKTORATET FOR NATURFORVALTNING Radius Kirkenes AS Postboks KIRKENES Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2012/6713 NAT - VE - LLO Arkivkode: 423.5/20 Neiden- og Munkefjord naturreservat i Sør-Varanger kommune - Svar på klage Direktoratet for naturforvaltning viser til klagesak oversendt fra Fylkesmannen i Finnmark i brev av 5. juni Saken gjelder klage på Fylkesmannens vedtak av 18. april 2012 om avslag på søknad om innfrysing av båt i Neiden- og Munkefjord naturreservat i Sør-Varanger kommune i Finnmark. Direktoratet for naturforvaltning er klageinstans i saken,jf. 28 i lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (heretter kalt forvaltningsloven). Det følger av 34 at direktoratet kan prøve alle sider av en sak ved klagebehandlingen, og herunder ta hensyn til nye omstendigheter. Direktoratet kan treffe nytt vedtak i saken eller oppheve vedtaket og sende saken tilbake til underinstansen til helt eller delvis ny behandling. Direktoratet beklager at klagesaksbehandlingen har tatt lang tid. Dette skyldes stor saksmengde den siste tiden. Bakgrunnen for saken Soknaden Turistbedriften Radius Kirkenes AS søkte i brev av 13. mars 2012 om tillatelse til oppankring og innfrysing av båt i Neiden- og Munkefjord naturreservat. Bakgrunnen for søknaden er at bedriften ønsker å tilby overnatting og aktiviteter for turister som ønsker å komme nært naturen og oppleve nordlyset. Båten man ønsker å fryse inn er en klassisk seilskute av høy standard med plass til ca. 30 gjester. Alternative plasseringer i kommunen er vurdert, og man mener Munkefjord er en ideell plassering for omsøkte aktivitet, vurdert ut fra nærhet til Kirkenes og fasiliteter på land når det gjelder lagring av utstyr. Radius Kirkenes AS ønsker å ankre opp båten ca. 200 m fra land, i tidsrommet mellom 1. desember og 10.januar, og deretter tilby turister overnatting og opplevelser i tilknytning til båten i perioden fra januar og t.o.m. mars. Båten søkes tatt ut av isen senest 1. april, da ved hjelp av isbryter dersom nødvendig. Søker opplyser at båten har en bunkerkapasitet på liter diesel, som vurderes å være tilstrekkelig for den aktuelle perioden. Det opplyses videre at båten vil være utstyrt for å håndtere utslipp i sjø i samsvar med internasjonale regler. Herunder har båten utstyr for å rense septik og gråvann med kapasitet på 6000 liter pr. døgn. I sine beregninger har søker lagt til grunn et belegg på 20 personer Besøksadresse: Telefon: Videokonf: Internett: Saksbehandler: Tungasletta Line Løvås Postadresse: Telefaks: E-post: Telefon: Postboks 5672 Sluppen N-7485 Trondheim

24 JJ DIREKTORATET FOR NATURFORVALTNING med et forbruk på 35 liter pr. person pr. døgn, dette utgjør et totalt utslipp på ca. 700 liter septik og gråvann pr. døgn. Båten vil gå på aggregat som forbrenner ca. 100 liter diesel pr. døgn, og vil ifølge søker ikke slippe ut noe til sjøen. Søker ønsker å frakte utstyr, varer og avfall med snøscooter på isen mellom båten og Munkelv bru. Gjestene vil bli fraktet inn med hundespann og sleder fra Sandnesdalen over Munkefiellet. I tillegg til overnatting ønsker Radius Kirkenes at båten skal brukes i forbindelse med møter og lunsjer for lokalt næringsliv. Andre aktuelle aktiviteter knyttet til båten kan være krabbefangst, trugeturer og isfiske. Søker opplyser at prosjektet er svært kostnadskrevende og krever en 5-års horisont dersom det skal være bedriftsøkonomisk forsvarlig. Fylkesmannens avslag på soknaden Fylkesmannen avslo søknaden i vedtak av 18. april 2012, med begrunnelse at tiltaket vil være i strid med verneformålet og på sikt kan påvirke verneverdiene negativt. Fylkesmannen har i sin vurdering lagt vekt på at naturreservat er den strengeste verneformen etter naturmangfoldloven, og at verneinteressene generelt vil være viktigere enn næringsinteresser i et verneområde. Fylkesmannen mener at drift av turistbåt med daglig snøscootertransport og hundesledeturer, med de forstyrrelser og inngrep det medfører, ikke er forenlig med verneformålet. Fylkesmannen mener videre at tiltaket er av en slik karakter at det kan legge grunnlaget for en utvikling som på sikt kan skade verneverdiene i naturreservatet, jf. naturmangfoldloven 10. En tillatelse vil også kunne skape presedens for andre søknader, både i Neiden og Munkefjord naturreservat og i andre verneområder. Fylkesmannen har vurdert kloakkutslipp og faren for annen forurensning fra båten, feks diesel, i henhold til føre-varprinsippet i naturmangfoldloven 9, men har ikke lagt avgjørende vekt på disse momentene. Klage Radius Kirkenes AS påklaget vedtaket i brev av 9. mai I klagen understrekes at bedriften har meget høy standard på 1-IMS-arbeid,slik at man ikke ville søkt om tiltaket dersom man var i tvil om at det kunne medføre en trussel for natur og miljø. Bedriften har i anledning saken innhentet en miljøfaglig uttalelse fra Bioforsk Svanhovd v/paul E. Aspholm, og anfører på grunnlag av denne uttalelsen at tiltaket ikke vil medføre skader på plante- eller dyreliv, og således ikke være i strid med verneformålet eller påvirke verneverdiene negativt. Når det gjelder Fylkesmannens presedensvurdering peker Radius Kirkenes AS på at forvaltningen av sårbar natur har utviklet seg fra forbud til involvering, og at tiltaket vil bidra til økt kunnskap om og forståelse for å ta vare på naturen. Det vises til at presedensfaren neppe vil være stor, da man tror det ikke er mange andre aktuelle lokaliteter i Norge hvor det er trygg og forutsigbar is for innfrysing av båt til reiselivsformål. Notat fra Bioforsk Svanhovd Bioforsk Svanhovd har på bakgrunn av henvendelse fra Radius Kirkenes AS utarbeidet et notat om effektene av omsøkte tiltak på fuglefauna og flora i naturreservatet. I notatet påpekes innledningsvis at det ikke finnes noen tilgjengelige rapporter eller systematiske registreringer av fuglefaunaen i området gjennom de ulike årstidene, slik at notatet er basert på egne betraktninger fra Bioforsk. Bioforsk viser til at Neiden Munkefjord er et viktig område for vade- og sjøfugl, spesielt på vår og høst, men at området også er et viktig furasjerings- og rasteområde på sommer- og vinterstid. Det opplyses at det meste av fuglefaunaen i Munkefjorden i perioden fra desember til april befinner seg i det åpne vannet nordøst for iskanten, og at det i hovedsak er deltaet for Neidenelva som er det viktigste området vinterstid. Innsig av sil og sild vil ha noe betydning for hvor fuglefaunaen befinner seg i området. Bioforsk uttaler at det er klart at trafikk på vannet i dette området vil ha negativ effekt på fuglefaunaen, men dette er avhengig av årstid og type trafikk. Tatt i betraktning trafikken fra E6 og 2

MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET OM VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2014

MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET OM VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2014 MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET OM VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2014 September 2014 1 1. Forslag Miljødirektoratet tilrår med dette opprettelse av 62 nye skogreservater i

Detaljer

Endelig avgjørelse i klagesak: klage på tillatelse til utsetting av sitkagran i Klepp kommune

Endelig avgjørelse i klagesak: klage på tillatelse til utsetting av sitkagran i Klepp kommune Naturvernforbundet, SABIMA, WWF Trondheim, 22.06.2015 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2015/1351 Saksbehandler: Ingvild Skorve Endelig avgjørelse i klagesak: klage på tillatelse

Detaljer

Forvaltningsplan for Hemmeldalen naturreservat i Stor-Elvdal, Åmot, Hamar og Ringsaker kommuner, Hedmark fylke

Forvaltningsplan for Hemmeldalen naturreservat i Stor-Elvdal, Åmot, Hamar og Ringsaker kommuner, Hedmark fylke Fylkesmannen i Hedmark Forvaltningsplan for Hemmeldalen naturreservat i Stor-Elvdal, Åmot, Hamar og Ringsaker kommuner, Hedmark fylke 2 Forord Hemmeldalen naturreservat ble opprettet ved kongelig resolusjon

Detaljer

Svar på søknad fra Nord-Trøndelag Turistforening om bygging av bruer over Forra og Heståa i Øvre Forra naturreservat

Svar på søknad fra Nord-Trøndelag Turistforening om bygging av bruer over Forra og Heståa i Øvre Forra naturreservat Saksbehandler: Hilde Ely-Aastrup Deres ref.: Vår dato: 17.01.2014 Tlf. direkte: 74 16 80 74 E-post: fmnthel@fylkesmannen.no Vår ref.: 2013/6970 Arkivnr: 432.4 Nord-Trøndelag Turistforening Postboks 232

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Se adresseliste Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Bruk av snøscooter for fornøyelseskjøring forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift for motorkjøretøyer i utmark

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Representantlovforslag nr. (2008-2009) fra stortingsrepresentanten(e) Øyvind Korsberg, Tord Lien, Per Sandberg, Ketil Solvik-Olsen og Åge Starheim

Representantlovforslag nr. (2008-2009) fra stortingsrepresentanten(e) Øyvind Korsberg, Tord Lien, Per Sandberg, Ketil Solvik-Olsen og Åge Starheim Representantlovforslag nr. (2008-2009) fra stortingsrepresentanten(e) Øyvind Korsberg, Tord Lien, Per Sandberg, Ketil Solvik-Olsen og Åge Starheim Dokument nr. 8: (2008-2009) Representantlovforslag fra

Detaljer

Høringsuttalelse fra Naturvernforbundet Bruk av snøskuter for fornøyelseskjøring

Høringsuttalelse fra Naturvernforbundet Bruk av snøskuter for fornøyelseskjøring Norges Naturvernforbund Mariboesgt 8 0183 Oslo Oslo 19.september 2014 Klima og Miljødepartementet postmottak@kld.dep.no Deres Ref: 14/523 Høringsuttalelse fra Naturvernforbundet Bruk av snøskuter for fornøyelseskjøring

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

Verneplan for Ytre Hvaler. Opprettelse av Ytre Hvaler nasjonalpark i Hvaler og Fredrikstad kommuner i Østfold fylke.

Verneplan for Ytre Hvaler. Opprettelse av Ytre Hvaler nasjonalpark i Hvaler og Fredrikstad kommuner i Østfold fylke. Miljøverndepartementet Miljø- og utviklingsminister: Erik Solheim KONGELIG RESOLUSJON Ref.nr.: Saksnr: Dato: Verneplan for Ytre Hvaler. Opprettelse av Ytre Hvaler nasjonalpark i Hvaler og Fredrikstad kommuner

Detaljer

Veileder til kommunens behandling av dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven. Februar 2012

Veileder til kommunens behandling av dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven. Februar 2012 Veileder til kommunens behandling av dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven Februar 2012 Fylkesmannen i Buskerud Veileder om dispensasjonssaker 3 Forord Denne veilederen gjelder dispensasjonssaker

Detaljer

Revisjon av vern - Saltfjellet-Svartisen

Revisjon av vern - Saltfjellet-Svartisen Revisjon av vern - Saltfjellet-Svartisen Høringsdokument revidering av vern tilknyttet Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark Miljøvernavdelinga Rapportnummer 2015/16 Forsidebilde: Vinterjakt. Foto: Kjell

Detaljer

Forsøk med ny forvaltningsordning for motorferdsel i utmark

Forsøk med ny forvaltningsordning for motorferdsel i utmark Hattfjelldal kommune EVALUERINGSRAPPORT FOR HATTFJELLDAL Forsøk med ny forvaltningsordning for motorferdsel i utmark Hege Dalen Evalueringsrapport Hattfjelldal: Forsøk med lokal forvaltning av motorferdsel

Detaljer

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Klagenemnda Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

Tilrådning fra Fylkesmannen i Vest-Agder til Miljødirektoratet om opprettelse av Geislafoss naturreservat i Audnedal kommune

Tilrådning fra Fylkesmannen i Vest-Agder til Miljødirektoratet om opprettelse av Geislafoss naturreservat i Audnedal kommune Fylkesmannen i Vest-Agder Tilrådning fra Fylkesmannen i Vest-Agder til Miljødirektoratet om opprettelse av Geislafoss naturreservat i Audnedal kommune Foto: Katrine Skajaa Gunnarsli Foto: Katrine Skajaa

Detaljer

Høring av søknad om tillatelse til drift av kobbergruve i Kvalsund kommune - Nussir ASA

Høring av søknad om tillatelse til drift av kobbergruve i Kvalsund kommune - Nussir ASA Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep 0032 Oslo Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2012/1465 NAK-MA-MPS 21.05.2012 Arkivkode: 631.61 Høring av søknad om tillatelse til drift

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800..

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800.. Steigen kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 28.02.2011 Tid: Kl. 09:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet,

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Kåfjord hovedutvalg drift

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Kåfjord hovedutvalg drift GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Kåfjord hovedutvalg drift Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 08.05.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Møteinnkalling Utvalg: Møtedato: Møtested: Møtetid: Formannskapet/utvalg

Detaljer

RAPPORT 2014/44. Samfunnsøkonomiske virkninger av økt fornøyelseskjøring. Annegrete Bruvoll, Simen Pedersen og Henrik Lindhjem

RAPPORT 2014/44. Samfunnsøkonomiske virkninger av økt fornøyelseskjøring. Annegrete Bruvoll, Simen Pedersen og Henrik Lindhjem RAPPORT 2014/44 Samfunnsøkonomiske virkninger av økt fornøyelseskjøring med snøscooter Annegrete Bruvoll, Simen Pedersen og Henrik Lindhjem Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapportnummer 2014/44 Rapporttittel

Detaljer

Revisjon av motorferdselsloven verdier, interesser og veivalg

Revisjon av motorferdselsloven verdier, interesser og veivalg Terje Kleven (red.), Inger-Lise Saglie og Aud Tennøy Revisjon av motorferdselsloven verdier, interesser og veivalg Rapport II fra Motorferdsel og samfunn" (MoSa) Revisjon av motorferdselsloven - verdier,

Detaljer

Redigert Møteinnkalling

Redigert Møteinnkalling HARSTAD KOMMUNE Redigert Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtedato: 21.01.2014 Møtested: Rådhus IA Formannskapssalen Tidspunkt: 13:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter

Detaljer

Bakgrunn for vedtak. Skrondal kraftverk. Sunndal kommune i Møre og Romsdal fylke

Bakgrunn for vedtak. Skrondal kraftverk. Sunndal kommune i Møre og Romsdal fylke Bakgrunn for vedtak Skrondal kraftverk Sunndal kommune i Møre og Romsdal fylke Tiltakshaver Clemens Kraft AS Referanse 200906090-37 Dato 11.12.2014 Notatnummer KSK-notat 97/2014 Ansvarlig Øystein Grundt

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Utvalg for plan og samferdsel Møtedato: 29.11.2013

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde - GB 25/186 - Borøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde - GB 25/186 - Borøya Søgne kommune Arkiv: 25/186 Saksmappe: 2014/247-38647/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 26.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde

Detaljer

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 16.01.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 14/00005 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

FJERNING AV ULOVLIGE STENGSLER I STRANDSONEN DN-HÅNDBOK NR.14-2 000

FJERNING AV ULOVLIGE STENGSLER I STRANDSONEN DN-HÅNDBOK NR.14-2 000 FJERNING AV ULOVLIGE STENGSLER I STRANDSONEN DN-HÅNDBOK NR.14-2 000 Direktoratet for naturforvaltning 7485 Trondheim Telefon: 73 58 05 00 - Telefaks: 73 58 05 01 http://www.naturforvaltning.no DN-HÅNDBOK

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Teknisk utvalg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Kvænangen Teknisk utvalg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Kvænangen Teknisk utvalg Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer