SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk."

Transkript

1 SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: MØTEINNKALLING Utvalg: Dispensasjonsutvalget Møtedato: Møtested: Eget møterom Møtetid: Kl. 10:00 Ved eventuelt forfall, er representantene selv ansvarlig for å innkalle vara. Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. Kirkenes, 19 april 2013 Andre Johnsen Leder

2 SAKSLISTE: Saksnr.: Sakstittel: ArkivsakID: 076/13 DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK, SØKER SVEIN B H JOHANSEN 13/ /13 DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK, SØKER ER ANITA STOKVOLD 13/ /13 DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK, SØKER ER SVEIN OLAV NILSEN 13/ /13 DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK, SØKER RADIUS KIRKENES 13/ /13 DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK, SØKER SVEIN-ERIK ABRAHAMSEN 13/ /13 DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK, SØKER ER FRANK ALFRED S BEDNARCZYK 13/ /13 DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK, SØKER ER SØR-VARANGER JEGER OG FISK 13/ /13 DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK, SØKER ER PASVIKDALEN JFF V/ A EMANUELSEN 13/ /13 DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK, SØKER ER PASVIKDALEN JFF V/ AKSEL EMANUELSEN 13/ /13 DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK, SØKER ER SVEN ARNE MIDTLI 12/904 3

3 SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Faks E-post: SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Åse Stenersen Dato: Virksomhetsleder:, tlf. Arkivkode: K2-K01 Arkivsaksnr.: 13/1086 Saksordfører: SAKSGANG Behandling: Møtedato: Saksnr.: Dispensasjonsutvalget DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK, SØKER SVEIN B H JOHANSEN Vedlagte dokumenter: Dokumenter i saken: Dok.dato Type Avsender/mottaker Tittel I Svein B.H. Johansen SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK Kort sammendrag: Svein B H Johansen søker om dispensasjon til motorferdsel i utmark etter 6 særlige behov. Han oppgir at han skal flytte en båt fra Lille Føllvann til Abborvann. Det er om lag 800 meter mellom vannene, men ikke elv slik at båten kan fraktes mellom vannene på sommeren. Det søkes om at det skal benyttes to skutere, slik at i tillegg til søker, ønsker søkers svigersønn Thomas Rundtom å benytte dispensasjonen, som hjelper under flyttingen. Det søkes altså om dispensasjon for to skutere. Det opplyses om at det skal kjøres inn vei fra Hauge, og følge denne hele vegen inn til Lille Føllvann, og tilbake samme vei. Saksutredning: Side 1 av 3

4 Søknaden skal behandles etter 6 i Nasjonal forskrift T-1/96 til motorferdselloven. Dette er en unntaksbestemmelse som skal praktiseres svært restriktivt. Dispensasjon etter forskriftens 6 krever at følgende betingelser må være oppfylt: Søker må påvise et særlig behov. Behovet må ikke knytte seg til turkjøring. Behovet må ikke kunne dekkes på annen måte. Behovet må vurderes mot mulige skader og ulemper ut fra målet om å redusere motorferdsel til et minimum. Dispensasjon gis bare i unntakstilfeller. Søknaden skal lovbehandles med hjemmel i 6 i Nasjonal forskrift T-1/96 til motorferdselloven, men vurdering etter naturmangfoldlovens 8-12 skal også legges til grunn. Transportbehovet anses i dette tilfellet til ikke å kunne dekkes på en annen måte. Det er ingen elv mellom vannene, slik at båten kan fraktes på sommeren. Imidlertid kan det ikke sies at det er behov for to skutere til å transportere en båt. Det skal kjøres langs vegen inn til stedet der båten skal flyttes, og medhjelper kan bringes med på søkers skuter, evnt i slede. Det gis derfor dispensasjon til en skuter, en tur inn til Lille Føllvann, derfra til Abborvann med båten, og så tilbake samme veg ned. Dato for denne ene turen er valgfri frem til Forslag til vedtak: Med hjemmel i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr. 82, og nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 6, innvilges Svein B H Johansen dispensasjon for motorferdsel i utmark. Side 2 av 3

5 1. Det gis dispensasjon til motorferdsel i utmark til Svein B H Johansen 6 særlige behov. 2. Formålet er frakt av båt fra Lille Føllvann til Abborvann 3. Dispensasjonen gjelder for trase avmerket på kart. Den gjelder fra Hauge, opp langs veg til Lille Føllvann, derfra med båt til Abborvann, og så tilbake samme veg. 4. Dispensasjonen gjelder for EN skuter, en tur på valgfri dag frem til Bente Larssen rådmann - Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. - Side 3 av 3

6 SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Faks E-post: SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Åse Stenersen Dato: Virksomhetsleder:, tlf. Arkivkode: K2-K01 Arkivsaksnr.: 13/880 Saksordfører: SAKSGANG Behandling: Møtedato: Saksnr.: Dispensasjonsutvalget DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK, SØKER ER ANITA STOKVOLD Vedlagte dokumenter: Dokumenter i saken: Dok.dato Type Avsender/mottaker Tittel I Anita Stokvold SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK U Anita Stokvold VEDRØRENDE SØKNAD OM DISPENSASJON TIL MOTORFERDSEL I I Anita Stokvold BEKREFTELSE PÅ BRUKSRETT U Anita Stokvold DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK I Anita Stokvold KLAGE ANG. DISPENASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK Kort sammendrag: Side 1 av 3

7 Anita Stokvold klager på vedtak om avslag på søknad om dispensasjon til motorferdsel i utmark etter 6. Hun søkte tidligere om dispensasjon til å få kjøre med skuter til hytte i Nordmannsbukt i Bugøyfjord, med formål å frakte utstyr. Denne hytta ligger under 2,5 kilometer fra brøytet bilveg. Sønn av søker, Bengt Stokvold er eier av hytta, men søker har bruksrett til denne. Sønnen har dispensasjon til transport av utstyr til denne hytta 5 dager per sesong ut denne vintersesongen. Hun opplyser i klagen at hun er 10 % ufør etter en yrkesskade, og at båt eller skuter er eneste løsning for å komme seg til hytta, som er av stor betydning for søkeren som rekreasjonssted. Det søkes altså nå også om dispensasjon til persontransport. Saksutredning: Dispensasjonssøknad for motorferdsel i utmark skal vurderes etter naturmangfoldlovens I dette tilfellet vurderes kunnskapsgrunnlaget om naturmangfoldet som tilstrekkelig, og det er ikke registrert forekomst av truede arter eller naturtyper, som vurderes til å ta særlig skade av en eventuell motorferdsel i området. Motorferdsel på vinterføre medfører begrensede skader på naturmangfoldet og har lav påvirkning på økosystemet i forhold til barmarkskjøring. Søknaden skal behandles etter 6 i Nasjonal forskrift T-1/96 til motorferdselloven. Dette er en unntaksbestemmelse som skal praktiseres svært restriktivt. Dispensasjon etter forskriftens 6 krever at følgende betingelser må være oppfylt: Søker må påvise et særlig behov. Behovet må ikke knytte seg til turkjøring. Behovet må ikke kunne dekkes på annen måte. Behovet må vurderes mot mulige skader og ulemper ut fra målet om å redusere motorferdsel til et minimum. Dispensasjon gis bare i unntakstilfeller. Søknaden skal lovbehandles med hjemmel i 6 i Nasjonal forskrift T-1/96 til motorferdselloven, men vurdering etter naturmangfoldlovens 8-12 skal også legges til grunn. Det ble i behandling av første søknad konkludert med at søkers behov for transport av materiell til hytta, konkludert med at behovet kunne dekkes på annen måte når sønnen har dispensasjon for transport til hytta. Søker opplyser nå i klagen at det også dreier seg om behov for persontransport i tillegg. Hytta ligger som nevnt under 2,5 kilometer fra veg. Søker opplyser at hun er ufør og således ikke kommer seg til hytta per fots. Det er ikke fremlagt legeerklæring i forbindelse med søkers klage. Forskriftens 6 sier at det vanligvis ikke kan gis tillatelse etter persontransport, men at bevegelseshemmede har større behov, og bør gis større muligheter til å bruke motoriserte fremkomstmidler. Funksjonshemmede kan derfor ha et særlig behov for motorferdsel etter 6, men at det må vurderes i hvert enkelt tilfelle, og at det kan være aktuelt å legge vekt på legeerklæring. Det er i dette tilfellet ikke fremlagt erklæring fra lege, så behovet for persontransport er ikke dokumentert. Behovet for transport av utstyr kan dekkes på annen måte, da sønn, og eier av hytta, har dispensasjon til transport med skuter 5 dager per år. Det innstilles derfor til at klage på avslag om dispensasjon til motorferdsel avslås, og at tidligere vedtak opprettholdes. Side 2 av 3

8 Forslag til vedtak: Med hjemmel i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr. 82, og nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 6, opprettholdes vedtak om å avslå Anita Stokvold sin søknad om dispensasjon for motorferdsel i utmark. Begrunnelse: Søker har ikke fremlagt legeerklæring på funksjonshemming, så behovet for persontransport er ikke tilstrekkelig dokumentert. Søkerens sønn som er eier av hytta har dispensasjon til transport av utstyr til hytta i 5 dager ut denne sesongen, så behov for transport av utstyr kan dekkes på annen måte. Klage tas derfor ikke til følge, og oversendes til Fylkesmannen i Finnmark som videre klageinstans. Bente Larssen rådmann - Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. - Side 3 av 3

9 SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Faks E-post: SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Åse Stenersen Dato: Virksomhetsleder:, tlf. Arkivkode: K2-K01 Arkivsaksnr.: 13/1116 Saksordfører: SAKSGANG Behandling: Møtedato: Saksnr.: Dispensasjonsutvalget DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK, SØKER ER SVEIN OLAV NILSEN Dokumenter i saken: Dok.dato Type Avsender/mottaker Tittel I Svein Olav Nilsen SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK Kort sammendrag: Svein Olav Nilsen søker om tillatelse til å lande med helikopter ved Store Gallok og Formålet er fisketur i området. Saksutredning: Landing med luftfartøy i utmark må behandles etter lov om motorferdsel i utmark og skal vurderes etter naturmangfoldlovens Artsdatabanken, Naturbasen og biologisk mangfolds rapport (2004) for Sør- Varanger kommune er benyttet for å innhente informasjon om naturmangfoldet. I dette tilfellet vurderes kunnskapsgrunnlaget om naturmangfoldet som tilstrekkelig, og det er ikke registrert naturtyper eller truede arter som vil ta direkte skade av en landing i området. Det henstilles til varsomhet da området sør for Store Gallok er svært viktige områder for det biologiske mangfoldet, og artsrike områder for vilt. Side 1 av 4

10 I medhold av 5, første ledd i lov av 10 juni 1977 nr 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag skal flg. Forskrift vedtatt i kommunestyret gjelde : 1. I Sør-Varanger kommune er det generelt forbud mot landing med luftfartøy. 2. Kommunestyret eller annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer kan etter skriftlig søknad gi tillatelse til landing og start til følgende : - Nødvendig transport i forbindelse med jakt, fangst, fiske og bærsanking - Nødvendig transport til private hytter, ødestuer og lignende - Befordring av eldre og funksjonshemmede i Store Gallok og Garsjøen. 3. I unntakstilfeller kan samme organ etter skriftlig søknad gi tillatelse til landing og start også andre steder og til andre formål. Før evt tillatelse gis, skal transportbehovet vurderes mot mulige skader og ulemper. 4. Kommunal forskrift ang. Lov om motorisert ferdsel i utmark og vassdrag av 22. januar 1986 oppheves. Søknaden er i tråd med kommunal forskrift vedtatt i kommunestyret som gir tillatelse til start/ landing på bla på Store Gallok i forbindelse med fiske. Søknaden vurderes på den bakgrunn som kurant og dispensasjon kan innvilges med hjemmel i forskriftens pkt. 2. Landing må imidlertid ikke finne sted mer enn 300 meter fra vannkanten av Store Gallok, og ikke inne i landskapsvernområdet. Side 2 av 4

11 Forslag til vedtak: Med hjemmel i 5, første ledd i lov av 10 juni 1977 nr 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag, og pkt. 2 i forskrift vedtatt i kommunestyret om landing med luftfartøy i Sør- Varanger kommune, gis Svein Olav Nilsen dispensasjon for landing med luftfartøy ved Store Gallok. 1. Dispensasjon innvilges for 2 turer og Formålet er transport til fisketur. 3. Landing ved Store Gallok kan finne sted i området merket på vedlagte kart, men det må ikke landes mer enn 300 meter fra vannkanten av Store Gallok, og ikke inne i landskapsvernområdet. Side 3 av 4

12 Bente Larssen rådmann - Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. - Side 4 av 4

13 SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Faks E-post: SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Åse Stenersen Dato: Virksomhetsleder:, tlf. Arkivkode: K2-K01 Arkivsaksnr.: 13/809 Saksordfører: SAKSGANG Behandling: Møtedato: Saksnr.: Dispensasjonsutvalget DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK, SØKER RADIUS KIRKENES Vedlagte dokumenter: Nr. Dok.dato Tittel AVSLAG PÅ SØKNAD OM TILLATELSE TIL OPPANKRING AV BÅT I NEIDEN OG MUNKEFJORD NATURRESERVAT (L)(269252) SVAR PÅ KLAGE (L)(308774) Dokumenter i saken: Dok.dato Type Avsender/mottaker Tittel I Radius Kirkenes as SØKNAD OM MOTORFERDSEL I NEIDEN- OG MUNKEFJORD NATURRESERVAT Kort sammendrag: Side 1 av 5

14 Radius Kirkenes søker om dispensasjon til motorferdsel i utmark. Formålet er transport av utstyr samt skutersafari til seilskute som skal fryses inne i isen i Neiden og Munkefjord naturreservat. Det søkes om dispensasjon fra til i perioden 2014 til Plasseringen av seilskuta er det, etter avslag hos Fylkesmannen i Finnmark, gitt tillatelse til etter klagebehandling hos Direktoratet for Naturforvaltning. Her er det lagt til grunn at turister skal fraktes inn med hundespann. Skuta skal ligge i isen fra januar til april hvert år. De fire årene er en prøveperiode som etter hvert skal evalueres. Det opplyses fra søker at meningen er å arrangere skutersafari fra Sandnes og til Munkefjord langs den offentlige løypa, så skal det videre kjøres med safariturister mellom løype og iskant. På isen er det fri ferdsel med motorkjøretøy. Søker opplyser at safarien skal gå helt frem til skipet. Det opplyses at to av grunneierne i området er ikke villig til å la Radius Kirkenes kjøre over sin eiendom. Radius Kirkenes ønsker å følge offentlig løype til Munkelva, kjøre elva ned under brua, opp fra Munkelva og langs en smal stripe landområde eid av FeFo mellom to private grunneiere. De vil så følge Munkeferdens trase over myra nordøst for E6 og ut på isen nord i bukta. Det opplyses at de ikke vil holde åpent for tilfeldig besøkende og at det vil være plass til gjester per døgn på skuta. Faktiske opplysninger: Dispensasjonssøknad for motorferdsel i utmark skal vurderes etter naturmangfoldlovens I dette tilfellet vurderes kunnskapsgrunnlaget om naturmangfoldet som tilstrekkelig, og det er registrert forekomst av truede arter eller naturtyper i området. Området det søkes om å kjøres i grenser inn til naturreservat, som er den strengeste verneformen etter naturmangfoldloven. Det fremgår av Forskrift om vern av Neiden og Munkefjord naturreservat nr 941 at formålet med vernet er å bevare våtmarksområdet med plante-, dyre og fugleliv og at dette er et viktig overvintringsområde for en rekke våtmarksfugler. Motorferdsel på vinterføre medfører imidlertid begrensede skader på naturmangfoldet og har lav påvirkning på økosystemet i forhold til barmarkskjøring. Området det søkes om er ikke reservat, men det grenser inntil reservatet. Så dette bør tas med i vurderingen. Det bør og tas med i vurderingen at reservatet har et rikt fugleliv som det er usikkert om vil påvirkes av økt motorstøy i området. Det fremgår som nevnt av forskrift at dette er et overvintringsområde for en rekke våtmarksfugler. En eventuell dispensasjon vil legge til rette for økt ferdsel og støy i reservatet. Søknaden skal behandles etter 6 i Nasjonal forskrift T-1/96 til motorferdselloven. Dette er en unntaksbestemmelse som skal praktiseres svært restriktivt. Dispensasjon etter forskriftens 6 krever at følgende betingelser må være oppfylt: Søker må påvise et særlig behov. Behovet må ikke knytte seg til turkjøring. Behovet må ikke kunne dekkes på annen måte. Behovet må vurderes mot mulige skader og ulemper ut fra målet om å redusere motorferdsel til et minimum. Dispensasjon gis bare i unntakstilfeller. Søknaden skal lovbehandles med hjemmel i 6 i Nasjonal forskrift T-1/96 til motorferdselloven, men vurdering etter naturmangfoldlovens 8-12 skal også legges til grunn. Når det gjelder søknad om skutersafari mellom offentlig løype og iskant for fjord og dermed også grense for reservat er lovverket klart vedrørende skutersafari. Side 2 av 5

15 Det fremgår i Fylkesmannen i Finnmark sitt presedensarkiv når det gjelder regelverk for motorferdsel at motorferdsellova er svært streng når det gjelder snøskuterkjøring i reiselivssammenheng. Presedensarkivet har brev fra Miljøverndepartementet som grunnlag for sine vurderinger. Det påpekes helt klart at det ikke er adgang for kommuner å gi dispensasjon til snøskutersafari og liknende, da dette regnes som unødig kjøring, og dermed ikke oppfyller kriteriene etter Nasjonal forskrift T-1/96 6 særlige behov. Behovet kan dekkes på annen måte, da søker har lagt til grunn i sin søknad vedrørende innfrysing av skip at transport av turister til skipet skal skje med hundesleder. I Nasjonal forskrift T-1/96 6 vedrørende særlige behov står det at etter Miljøverndepartementets vurdering bør det være mulig å satse på alternative reiselivsprodukter i stedet for å legge opp turistarrangementer som forutsetter bruk av snøskuter. Dermed er kriteriene helt klart gitt, og understrekes ytterligere at dette grenser inn mot naturreservat, selv om dette på langt nær er avgjørende i denne sammenheng, rammene er satt allerede. Dermed er det spørsmål om turister kan fraktes med skuter og slede mellom løype og iskant/reservat. Forskriftens 6 peker på forskriftens 3 første ledd bokstav c. Her sies det at bestemmelsen gir hjemmel for dispensasjon til transport av varer, gods og personale til fast etablerte turistanlegg uten veg, samt transport av gjester til overnattingssteder langt unna veg dersom det er nødvendig for å opprettholde driften av stedet. Det som da er avgjørende er hvordan begrepet overnattingssted skal defineres i spørsmålet om hvorvidt det kan tillates å frakte turister med skuter mellom løypa og iskanten. I fylkesmannens presedensarkiv for motorferdselssaker sies det at det er tillatt å transportere turister inn til fast etablerte og permanente turistanlegg som er faste bygg på stedet og ikke f eks teltleire. Dette vil si at definisjonen av turistanlegg skal tolkes analogt med forskriftens 3 c i følge fylkesmannens presedensarkiv. Et skip som skal flyttes inn for fire måneder i året kan ikke defineres som et fast anlegg i henhold til denne forskrift da det stilles krav om at anlegget skal være et fast byggverk. 6 sier videre at transportbehovet ikke skal kunne dekkes på annen måte. I søknad vedrørende innfrysing av skip opplyses det at turister skal fraktes dit med hundespann, så transporteb av gjester kan dermed dekkes på annet vis. Det søkes videre om å få transportere utstyr og personell mellom iskant og skuterløype. Også når det gjelder dette spørsmålet stiller lovhjemmel også krav til at det skal dreie seg om et fast anlegg. I forskrifts 6 underbygget av videre definisjon i 3 samt Fylkesmannens presedensarkiv sies det at bestemmelsen gir hjemmel for transport av varer, gods og materiale til turistanleggene (det vil si fast etablerte turistanlegg uten veg). Også her stilles det klart krav om at det skal være fast etablert anlegg, noe skipet ikke kan defineres til å være, i henhold til utredning i forrige avsnitt. Søknaden skal som nevnt behandles etter 6 i Nasjonal Forskrift. Allikevel understrekes det av andre lovbestemmelser at snøskutersafari er en virksomhet som er lite ønsket etter norsk lovhjemmel, da heller ikke andre lovhjemler som berører problemstillingen åpner for å kunne dispensere for dette. Forskriftens 5 regulerer motorferdsel i forbindelse med utmarksnæring. Her sier Nasjonal Forskrift t-1-96 klart at snøskutersafari ikke kan tillates etter denne bestemmelsen. Side 3 av 5

16 Forskriftens 3c gir heller ikke hjemmel for snøskutersafari mellom løype og iskant.. Forskriftens 6 har allerede klart definert snøskutersafari som unødvendig transport, og forskriftens 3 c sier og at transporten skal være nødvendig. Denne bestemmelsen, forskriftens 3c, gir heller ikke anledning til å transportere gjester til båten, da det understrekes fra Fylkesmannen og lovgiver at bestemmelsen er svært streng og at muligheten for mer skånsom transport skal vurderes. Hundeslede er nevnt fra søker. Når det gjelder transport av utstyr og personell i henhold til 3 i Forskrift er også begrepet turistanlegg brukt på samme måte som der Fylkesmannens presedensarkiv definerer dette som faste etablert anlegg bygd på stedet. Begrepet er og, som tidligere nevnt, definert slik i forskriftens 6. Selv om verneforskrift for naturreservatet i Munkefjord ikke sier noe om restriksjoner i motorferdsel på isen kan det heller ikke være ønskelig å tilrettelegge for økt motorferdsel samt større aktivitet i naturreservatet vinterstid, når ivaretakelse som overvintringsplass for våtmarksfugler er et av formålene med vernetiltaket. Siden det hittil ikke har vært mulig for andre enn reindriftsutøvere å komme seg til iskanten med skuter på lovlig vis, har området i stor grad vært forskånet mot skutertrafikk på isen. Under Direktoratet for Naturforvaltning sin klagebehandling av Fylkesmannen sitt avslag vedrørende spørsmålet om skuta kan fryses inne i naturreservatet, er det lagt til grunn at gjester skal fraktes inn med hundespann, og skutersafari er ikke nevnt i denne forbindelse. Det opplyses fra DN at en eventuell skutertrase skal lages med tanke på transport av varer og utstyr, skutersafari eller frakt av gjester med skuter er ikke nevnt i klagesaken. Av denne redegjørelsen innstilles det til at det gis avslag på Radius Kirkenes sin søknad om dispensasjon til motorferdsel i utmark mellom offentlig løype til Munkefjord og sjøisen i Munkefjord naturreservat. Det gis avslag både på søknad om skutersafari, frakt av turister samt transport av materiell og personell mellom offentlig løype og iskant. Innstillingen gjøres selvstendig på 6 i Nasjonal forskrift. Lovbestemmelsen er streng, skal praktiseres restriktiv og er helt klar på at skutersafari ikke er tillatt. Bestemmelsen gir heller ikke mulighet for frakt av turister, personale eller utstyr grunnet krav om at det skal være fast etablert anlegg. Innstillingen støttes på bestemmelsene 5 og 3c i forskriften samt Fylkesmannens presedensarkiv. Tilslutt understrekes innstillingen om avslag på søknaden av at omsøkt område grenser inntil naturreservat og at to grunneiere i området ikke er positivt innstilt til en slik løype på egen eiendom, samt at DNs medhold i klagesak forutsetter at transport av turister til skute skal skje med hundespann.. Forslag til vedtak: Med hjemmel i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr. 82, og nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 6, avslås Radius Kirkenes sin søknad om dispensasjon for motorferdsel i utmark. Det gis avslag både på søknad om skutersafari da nasjonal forskrift 6 er klar på at skutersafari ikke er tillatt. Side 4 av 5

17 Det gis videre avslag på transport av gjester til iskanten med skuter, grunnet krav i bestemmelsen 6 jamfør 5 og 3c samt Fylkesmannens presedensarkiv om at det skal være et fast etablert anlegg, samt at transportbehov ikke skal kunne dekkes på annen måte. Det gis avslag på søknad om transport av personale og materiell til iskant med samme grunngivelse som i forrige avsnitt.. Innstillingen støttes på bestemmelsene 5 og 3c i forskriften samt Fylkesmannens presedensarkiv. Tilslutt understrekes avslaget på at omsøkt område grenser inntil naturreservat og at grunneiere i området ikke er positivt innstilt til en slik løype på egen eiendom. DNs medhold i klagesak forutsetter dessuten at transport av turister til skute skal skje med hundespann. Bente Larssen rådmann - Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. - Side 5 av 5

18

19

20

21

22

23 DIREKTORATET FOR NATURFORVALTNING Radius Kirkenes AS Postboks KIRKENES Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2012/6713 NAT - VE - LLO Arkivkode: 423.5/20 Neiden- og Munkefjord naturreservat i Sør-Varanger kommune - Svar på klage Direktoratet for naturforvaltning viser til klagesak oversendt fra Fylkesmannen i Finnmark i brev av 5. juni Saken gjelder klage på Fylkesmannens vedtak av 18. april 2012 om avslag på søknad om innfrysing av båt i Neiden- og Munkefjord naturreservat i Sør-Varanger kommune i Finnmark. Direktoratet for naturforvaltning er klageinstans i saken,jf. 28 i lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (heretter kalt forvaltningsloven). Det følger av 34 at direktoratet kan prøve alle sider av en sak ved klagebehandlingen, og herunder ta hensyn til nye omstendigheter. Direktoratet kan treffe nytt vedtak i saken eller oppheve vedtaket og sende saken tilbake til underinstansen til helt eller delvis ny behandling. Direktoratet beklager at klagesaksbehandlingen har tatt lang tid. Dette skyldes stor saksmengde den siste tiden. Bakgrunnen for saken Soknaden Turistbedriften Radius Kirkenes AS søkte i brev av 13. mars 2012 om tillatelse til oppankring og innfrysing av båt i Neiden- og Munkefjord naturreservat. Bakgrunnen for søknaden er at bedriften ønsker å tilby overnatting og aktiviteter for turister som ønsker å komme nært naturen og oppleve nordlyset. Båten man ønsker å fryse inn er en klassisk seilskute av høy standard med plass til ca. 30 gjester. Alternative plasseringer i kommunen er vurdert, og man mener Munkefjord er en ideell plassering for omsøkte aktivitet, vurdert ut fra nærhet til Kirkenes og fasiliteter på land når det gjelder lagring av utstyr. Radius Kirkenes AS ønsker å ankre opp båten ca. 200 m fra land, i tidsrommet mellom 1. desember og 10.januar, og deretter tilby turister overnatting og opplevelser i tilknytning til båten i perioden fra januar og t.o.m. mars. Båten søkes tatt ut av isen senest 1. april, da ved hjelp av isbryter dersom nødvendig. Søker opplyser at båten har en bunkerkapasitet på liter diesel, som vurderes å være tilstrekkelig for den aktuelle perioden. Det opplyses videre at båten vil være utstyrt for å håndtere utslipp i sjø i samsvar med internasjonale regler. Herunder har båten utstyr for å rense septik og gråvann med kapasitet på 6000 liter pr. døgn. I sine beregninger har søker lagt til grunn et belegg på 20 personer Besøksadresse: Telefon: Videokonf: Internett: Saksbehandler: Tungasletta Line Løvås Postadresse: Telefaks: E-post: Telefon: Postboks 5672 Sluppen N-7485 Trondheim

24 JJ DIREKTORATET FOR NATURFORVALTNING med et forbruk på 35 liter pr. person pr. døgn, dette utgjør et totalt utslipp på ca. 700 liter septik og gråvann pr. døgn. Båten vil gå på aggregat som forbrenner ca. 100 liter diesel pr. døgn, og vil ifølge søker ikke slippe ut noe til sjøen. Søker ønsker å frakte utstyr, varer og avfall med snøscooter på isen mellom båten og Munkelv bru. Gjestene vil bli fraktet inn med hundespann og sleder fra Sandnesdalen over Munkefiellet. I tillegg til overnatting ønsker Radius Kirkenes at båten skal brukes i forbindelse med møter og lunsjer for lokalt næringsliv. Andre aktuelle aktiviteter knyttet til båten kan være krabbefangst, trugeturer og isfiske. Søker opplyser at prosjektet er svært kostnadskrevende og krever en 5-års horisont dersom det skal være bedriftsøkonomisk forsvarlig. Fylkesmannens avslag på soknaden Fylkesmannen avslo søknaden i vedtak av 18. april 2012, med begrunnelse at tiltaket vil være i strid med verneformålet og på sikt kan påvirke verneverdiene negativt. Fylkesmannen har i sin vurdering lagt vekt på at naturreservat er den strengeste verneformen etter naturmangfoldloven, og at verneinteressene generelt vil være viktigere enn næringsinteresser i et verneområde. Fylkesmannen mener at drift av turistbåt med daglig snøscootertransport og hundesledeturer, med de forstyrrelser og inngrep det medfører, ikke er forenlig med verneformålet. Fylkesmannen mener videre at tiltaket er av en slik karakter at det kan legge grunnlaget for en utvikling som på sikt kan skade verneverdiene i naturreservatet, jf. naturmangfoldloven 10. En tillatelse vil også kunne skape presedens for andre søknader, både i Neiden og Munkefjord naturreservat og i andre verneområder. Fylkesmannen har vurdert kloakkutslipp og faren for annen forurensning fra båten, feks diesel, i henhold til føre-varprinsippet i naturmangfoldloven 9, men har ikke lagt avgjørende vekt på disse momentene. Klage Radius Kirkenes AS påklaget vedtaket i brev av 9. mai I klagen understrekes at bedriften har meget høy standard på 1-IMS-arbeid,slik at man ikke ville søkt om tiltaket dersom man var i tvil om at det kunne medføre en trussel for natur og miljø. Bedriften har i anledning saken innhentet en miljøfaglig uttalelse fra Bioforsk Svanhovd v/paul E. Aspholm, og anfører på grunnlag av denne uttalelsen at tiltaket ikke vil medføre skader på plante- eller dyreliv, og således ikke være i strid med verneformålet eller påvirke verneverdiene negativt. Når det gjelder Fylkesmannens presedensvurdering peker Radius Kirkenes AS på at forvaltningen av sårbar natur har utviklet seg fra forbud til involvering, og at tiltaket vil bidra til økt kunnskap om og forståelse for å ta vare på naturen. Det vises til at presedensfaren neppe vil være stor, da man tror det ikke er mange andre aktuelle lokaliteter i Norge hvor det er trygg og forutsigbar is for innfrysing av båt til reiselivsformål. Notat fra Bioforsk Svanhovd Bioforsk Svanhovd har på bakgrunn av henvendelse fra Radius Kirkenes AS utarbeidet et notat om effektene av omsøkte tiltak på fuglefauna og flora i naturreservatet. I notatet påpekes innledningsvis at det ikke finnes noen tilgjengelige rapporter eller systematiske registreringer av fuglefaunaen i området gjennom de ulike årstidene, slik at notatet er basert på egne betraktninger fra Bioforsk. Bioforsk viser til at Neiden Munkefjord er et viktig område for vade- og sjøfugl, spesielt på vår og høst, men at området også er et viktig furasjerings- og rasteområde på sommer- og vinterstid. Det opplyses at det meste av fuglefaunaen i Munkefjorden i perioden fra desember til april befinner seg i det åpne vannet nordøst for iskanten, og at det i hovedsak er deltaet for Neidenelva som er det viktigste området vinterstid. Innsig av sil og sild vil ha noe betydning for hvor fuglefaunaen befinner seg i området. Bioforsk uttaler at det er klart at trafikk på vannet i dette området vil ha negativ effekt på fuglefaunaen, men dette er avhengig av årstid og type trafikk. Tatt i betraktning trafikken fra E6 og 2

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Dispensasjonsutvalget Møtedato: 03.10.2017 Møtested:

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Dispensasjonsutvalget Møtedato: 10.04.2014 Møtested:

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Møteinnkalling Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: E-post Dato: 30.03.2015 Tidspunkt: Tilbakemelding snarest. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 948 50 236. Vararepresentanter

Detaljer

Fylkesmannen opphever Formannskapets vedtak i sak 15/19.

Fylkesmannen opphever Formannskapets vedtak i sak 15/19. Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Gøril Einarsen 77 64 21 13 22.10.2015 2014/6770-33 444 Deres dato Deres ref. Røkenes gård - og gjestehus Stornesveien 127 9402 Harstad Harstad kommune

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Dispensasjonsutvalget Møtedato: 15.09.2016 Møtested:

Detaljer

Direktoratet for naturforvaltning

Direktoratet for naturforvaltning Norges Naturvernforbund Postboks 342 Sentrum 0101 Oslo Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2002/279 ARE-PI-SG 05.06.2007 Arkivkode: 462.5 Motorferdselloven - Vedrørende funksjonshemmedes

Detaljer

Klage på Fylkesmannens omgjøring av Balsfjord kommunes vedtak vedrørende søknaden fra Malangen Resort

Klage på Fylkesmannens omgjøring av Balsfjord kommunes vedtak vedrørende søknaden fra Malangen Resort Advokatfirmet Rekve Pleym & co Postboks 520 9255 TROMSØ Trondheim, 14.09.2015 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2015/3981 Saksbehandler: Marit Johanne Birkeland Klage på Fylkesmannens

Detaljer

Dispensasjon for frakt av utstyr og personell i sammenheng med vedlikehold av grensegjerde Norge-Finland sør for Somajávri.

Dispensasjon for frakt av utstyr og personell i sammenheng med vedlikehold av grensegjerde Norge-Finland sør for Somajávri. NASJONALPARKSTYRET REISA NASJONALPARK RÁISDUOTTARHÁLDI LANDSKAPSVERNOMRÅDE Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2016/4441-3 Saksbehandler: Rune Benonisen Dato: 23.06.2016 Utvalg Utvalgssak Møtedato Reisa nasjonalparkstyre

Detaljer

Besøksadresse Veksthuset Setermoen Altevannsveien Bardu

Besøksadresse Veksthuset Setermoen Altevannsveien Bardu Besøksadresse Veksthuset Setermoen Altevannsveien 7 9365 Bardu Postadresse Postboks 137 9365 Bardu Kontakt Sentralbord +47 77 64 20 00 Direkte +47 91 32 86 14 fmtrakb@fylkesmannen.no Hugo Walle Lyngveien

Detaljer

Bruk av naturmangfoldloven. motorferdselsaker. Kristine Schneede Ass. miljøverndirektør Fylkesmannen i Hedmark

Bruk av naturmangfoldloven. motorferdselsaker. Kristine Schneede Ass. miljøverndirektør Fylkesmannen i Hedmark Bruk av naturmangfoldloven i motorferdselsaker Kristine Schneede Ass. miljøverndirektør Fylkesmannen i Hedmark Viktige dokumenter Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag Nasjonal forskrift for bruk av

Detaljer

VERNEOMRÅDESTYRET FOR SØLEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE

VERNEOMRÅDESTYRET FOR SØLEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE VERNEOMRÅDESTYRET FOR SØLEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE Møtedato: 21. januar 2014 Sak 1/2014: Søknad om dispensasjon fra verneforskriften for motorisert transport av materialer til gapahuk - Grøndalen fritidsområde

Detaljer

Vi viser til brev fra Fauske kommune av , samt tidligere korrespondanse om saken.

Vi viser til brev fra Fauske kommune av , samt tidligere korrespondanse om saken. Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Vår dato Vår referanse Vår arkivkode Christian Brun-Jenssen, 75 53 15 58 29.04.2010 2005/6903 432.3 cbj@fmno.no Deres dato Deres referanse 22.04.2010 10/3478 Fauske

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-post Dato:

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-post Dato: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post Dato: 08.07.2015 Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side1 Saksliste

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngsalpan verneområdestyre. Utvalg: Møtested: E-postmøte, behandling av søknad om motorferdsel Dato: 25.03.2014 Tidspunkt: Side1

Møteinnkalling. Lyngsalpan verneområdestyre. Utvalg: Møtested: E-postmøte, behandling av søknad om motorferdsel Dato: 25.03.2014 Tidspunkt: Side1 Møteinnkalling Lyngsalpan verneområdestyre Utvalg: Møtested: E-postmøte, behandling av søknad om motorferdsel Dato: 25.03.2014 Tidspunkt: Side1 Side2 Saksliste Utvalgssaksnr ST 2/14 Innhold Lukket Arkivsaksnr

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre. Dette møtet har kun én sak på dagsorden (dispensasjonssak).

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre. Dette møtet har kun én sak på dagsorden (dispensasjonssak). Møteinnkalling Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Pr. e-post (hastesak) Dato: 09.01.2013 (se nedenfor) Tidspunkt: Kl. 13.00 (se nedenfor) Dette møtet har kun én sak på dagsorden

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: e-post, Dato: 18.08.2016 Tidspunkt: 12:00 Lyngen formannskap Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Karl Arvid Brose Medlem SP Line van

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: 16.03.2012 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: 16.03.2012 Tidspunkt: Møteinnkalling Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: 16.03.2012 Tidspunkt: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Nord -Kvaløy a og Rebbenesøy a verneområdesty re Møtested: E-post møte Dato: Tidspunkt :

Møteinnkalling. Utvalg: Nord -Kvaløy a og Rebbenesøy a verneområdesty re Møtested: E-post møte Dato: Tidspunkt : Møteinnkalling Utvalg: Nord -Kvaløy a og Rebbenesøy a verneområdesty re Møtested: E-post møte Dato: 06.05.2013 Tidspunkt : Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 90930802. Vararepresentanter møter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 14.12.2016 kl. 10.00 STED: MØTEROMMET 4.ETG. RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.30 Eventuelle forfall meldes på telefon 61

Detaljer

ROHKUNBORRI NASJONALPARKSTYRE

ROHKUNBORRI NASJONALPARKSTYRE ROHKUNBORRI NASJONALPARKSTYRE Jan Nordhus Nordhusveien 9360 BARDU Saksbehandler: Asgeir Kvalvåg Blixgård Arkivkode: 2014/583-432.3 Dato: 14.03.2014 Innvilget søknad om dispensasjon fra verneforskriften

Detaljer

Saksframlegg. Avslag på søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Jon Gunnar Helland - Øygardsheia

Saksframlegg. Avslag på søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Jon Gunnar Helland - Øygardsheia Søgne kommune Arkiv: K01 Saksmappe: 2012/2211-16219/2015 Saksbehandler: Steinar Sunde Dato: 23.04.2015 Saksframlegg Avslag på søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Jon Gunnar Helland

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Reisa nasjonalparkstyre Møtested: Kågtind, Haltibygget Dato: Tidspunkt: 11:30

Møteinnkalling. Utvalg: Reisa nasjonalparkstyre Møtested: Kågtind, Haltibygget Dato: Tidspunkt: 11:30 Møteinnkalling Utvalg: Reisa nasjonalparkstyre Møtested: Kågtind, Haltibygget Dato: 29.05.2017 Tidspunkt: 11:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 48117248. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsutvalget Lyngsalpan verneområdestyre - delegerte styresaker Møtested: E-postmøte Dato:

Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsutvalget Lyngsalpan verneområdestyre - delegerte styresaker Møtested: E-postmøte Dato: Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsutvalget Lyngsalpan verneområdestyre - delegerte styresaker Møtested: E-postmøte Dato: 19.05.2014 Tidspunkt: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 90930802. Vararepresentanter

Detaljer

Søknad om bruk av snøscooter i forbindelse med avvikling av «friarstituren», Lakselvdalen - Elvevoll 2014, Vestre Storfjord lysløypelag

Søknad om bruk av snøscooter i forbindelse med avvikling av «friarstituren», Lakselvdalen - Elvevoll 2014, Vestre Storfjord lysløypelag Vestre Storfjord Lysløypelag Att: Frank Dreyer SAKSBEHANDLER: ODDRUN SKJEMSTAD ARKIVKODE: 2014/1606-432.2 DATO: 13.03.2014 Søknad om bruk av snøscooter i forbindelse med avvikling av «friarstituren», Lakselvdalen

Detaljer

Utmarksnemnda

Utmarksnemnda Utmarksnemnda 14.11.2012 Møtested : Møterom 3. etasje, Herredshuset Dato : 14.11.2012 Tid : 09:00 Sakliste Saksnr Sakstittel PS 12/12 Motorferdsel i utmark - Innredning av hytte - Eva Røssing PS 13/12

Detaljer

Vedtak i Lyngen kommune om dispensasjon til landing med helikopter. Klage på Fylkesmannens vedtak om omgjøring.

Vedtak i Lyngen kommune om dispensasjon til landing med helikopter. Klage på Fylkesmannens vedtak om omgjøring. Giæver Eiendom v/ Ola O.K Giæver Kjosveien 9060 LYNGSEIDET Trondheim, 20.10.2015 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2015/6780 Saksbehandler: Elisabeth Mo Berg Vedtak i Lyngen kommune

Detaljer

Kommunale retningslinjer for behandling av motorferdselsaker i Lierne kommune.

Kommunale retningslinjer for behandling av motorferdselsaker i Lierne kommune. Kommunale retningslinjer for behandling av motorferdselsaker i Lierne kommune. Vedtatt av Lierne kommunestyre den 29. juni 2004, med virkning fra 1. desember 2004 De kommunale retningslinjene gjelder inntil

Detaljer

Saksbehandlingsrutiner. Jannike Wika Verneområdeforvalter

Saksbehandlingsrutiner. Jannike Wika Verneområdeforvalter Saksbehandlingsrutiner Jannike Wika Verneområdeforvalter Hvilke verneområder inngår i forvaltningsområdet? Naturreservat: - Lånan - Skjærvær - Kjellerhaugvatnet - Holandsosen - Eidemsliene Fuglefredningsområde:

Detaljer

ll 2 MARS 2017 i

ll 2 MARS 2017 i FYLKESMANNEN I TROMS S nr.\ I Adolf Thomassen Finnfjordveien 178 9300 HNNSNES ll 2 MARS 2017 L, @121 i l Trondheim, 23.02.2017 Offl. 5 13 jf. fvl. 5 13 første ledd nr. 1) Deres ref.: Vàr ref. (bes oppgitt

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre. Utvalg: Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre. Utvalg: Dato: Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre Epostmøte Dato: 12.05.2015 Tidspunkt: 13:00 Dato og tidspunkt over er svarfrist for medlemmene. Bruk «Svar til alle». 7.5.2015

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested:, Telefonmøte Dato: 09.03.2016 Tidspunkt: 10:00 Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Møteinnkalling Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: E-post Dato: 12.06.2015 Tidspunkt: Tilbakemelding snarest! Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter

Detaljer

Motorferdsel i utmark

Motorferdsel i utmark Direktoratet for naturforvaltning r naturforvaltning B e s ø k s a d r e s s e : T u n g a s l e t t a 2 T e l e f o n : 7 3 5 8 0 5 0 0, T e l e f a x : 7 3 5 8 0 5 0 1 P o s t a d r e s s e : 7 4 8 5

Detaljer

Saksliste Mail-møte. Saker

Saksliste Mail-møte. Saker Midtre Nordland nasjonalparkstyre Saksliste Mail-møte Utvalg: Arbeidsutvalget E-post oversendt: 10.januar 2012 Saker Sak nr Tittel Arkiv nr 05/2012 Sjunkhatten nasjonalpark søknad om dispensasjon til bruk

Detaljer

Vedtak etter naturmangfoldloven og verneforskrifter. Grotli 10. juni 2013 Line Novstad og Marte Eliasson

Vedtak etter naturmangfoldloven og verneforskrifter. Grotli 10. juni 2013 Line Novstad og Marte Eliasson Vedtak etter naturmangfoldloven og verneforskrifter Grotli 10. juni 2013 Line Novstad og Marte Eliasson Oppbygging av verneforskrifter 1. Verneområdets formål 2. Vernebestemmelser: - forbud mot inngrep,

Detaljer

Dispensasjon for utvidet minkjakt i utvalgte verneområder i Arendal, Grimstad og Lillesand kommuner

Dispensasjon for utvidet minkjakt i utvalgte verneområder i Arendal, Grimstad og Lillesand kommuner Miljøvernavdelingen Bjørn Johannessen Sendes som e-post Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2015/299 / FMAAAGO 24.02.2015 Dispensasjon for utvidet minkjakt i utvalgte verneområder i

Detaljer

Møteinnkalling. Stabbursdalen nasjonalparkstyre/rávttošvuomi álbmotmeahccestivra Møtested: Telefonmøte Dato: 27. oktober 2017 Tidspunkt: 09:00 10:00

Møteinnkalling. Stabbursdalen nasjonalparkstyre/rávttošvuomi álbmotmeahccestivra Møtested: Telefonmøte Dato: 27. oktober 2017 Tidspunkt: 09:00 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Stabbursdalen nasjonalparkstyre/rávttošvuomi álbmotmeahccestivra Møtested: Telefonmøte Dato: 27. oktober 2017 Tidspunkt: 09:00 10:00 Ved eventuelt forfall er representantene selv

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Torgarden, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Torgarden, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Torgarden, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2017/ Kirsti Jakobsen,

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2017/ Kirsti Jakobsen, Osen kommune Utvikling og Miljø Kjell Aage Gotvassli Moloveien 7 7714 STEINKJER MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2017/302-20 Kirsti Jakobsen, 17.08.2017 Søknad om motorferdsel

Detaljer

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - Utvalg for hastesaker. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt:

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - Utvalg for hastesaker. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 01.09.2015 Tidspunkt: Midtre Namdal samkommune - Utvalg for hastesaker De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. 01.09.2015 Sakliste Utvalgssaksnr PS 13/15

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKSLISTE 157/17 MOTORFERDSEL - SØKNAD OM DISPENSASJON - NAF ØVINGSBANER

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKSLISTE 157/17 MOTORFERDSEL - SØKNAD OM DISPENSASJON - NAF ØVINGSBANER TYNSET KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.12.2017 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKSLISTE Saksnr. Tittel 157/17 MOTORFERDSEL - SØKNAD OM DISPENSASJON - NAF ØVINGSBANER TYNSET,

Detaljer

Borrevannet naturreservat - søknad om etablering av treningsarena for roklubb - avgjørelse i klagesak

Borrevannet naturreservat - søknad om etablering av treningsarena for roklubb - avgjørelse i klagesak Horten Roklubb Bromsveien 8 3183 HORTEN Trondheim, 10.12.2015 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2015/11960 Saksbehandler: Pål Foss Digre Borrevannet naturreservat - søknad om etablering

Detaljer

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - Utvalg for hastesaker. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt:

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - Utvalg for hastesaker. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 15.04.2015 Tidspunkt: Midtre Namdal samkommune - Utvalg for hastesaker De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. 15.04.2015 Sakliste Utvalgssaksnr PS 8/15

Detaljer

Innvilget dispensasjon fra verneforskrift for Laugen landskapsvernområde i Harstad for bruk av friluftsscenen til arrangement i Festspillene 2014

Innvilget dispensasjon fra verneforskrift for Laugen landskapsvernområde i Harstad for bruk av friluftsscenen til arrangement i Festspillene 2014 Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Liv Mølster 77 64 22 04 08.04.2014 2014/1715-2 432.2 Deres dato Deres ref. 12.03.2014 Festspillene i Nord-Norge v/ Morten Markussen Postboks 294 9483 HARSTAD

Detaljer

Representant som mener seg inhabil i saken bes varsle ordfører (over tlf ) om dette, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles.

Representant som mener seg inhabil i saken bes varsle ordfører (over tlf ) om dette, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles. RENDALEN KOMMUNE TILLEGGSSAKSLISTE MED SAKSPAPIR FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (Sølen) Møtedato: 02.11.2017 Tid: 09.00 Tilleggssaksliste: Saksnr. Tittel 91/17 MOTORFERDSEL I UTMARK 6 - TRANSPORT-

Detaljer

Langvassdalen - Ruffedalen naturreservat - Dispensasjon fra motorferdselforbudet - Gildeskål jeger- og fiskerforening

Langvassdalen - Ruffedalen naturreservat - Dispensasjon fra motorferdselforbudet - Gildeskål jeger- og fiskerforening Gildeskål jeger- og fiskerforening Saksb.: Espen Olaf Henriksen e-post: fmnoehe@fylkesmannen.no Tlf: 75531603 Vår ref: 2011/2627 Deres ref: Vår dato: 20.03.2014 Deres dato: 19.03.2014 Arkivkode: 432.4

Detaljer

Forvaltningsplaner retningslinjer og miljørettsprinsipper. Arnt Hegstad

Forvaltningsplaner retningslinjer og miljørettsprinsipper. Arnt Hegstad Forvaltningsplaner retningslinjer og miljørettsprinsipper Arnt Hegstad Generelt om forvaltningsplaner og retningslinjer Forvaltningsplan: verktøy for forvaltningen og et dokument som gir forutsigbarhet

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Verneområdesty ret for Skardsfjella og Hyllingsdalen Møtested: E-post Dato: Tidspunkt :

Møteinnkalling. Utvalg: Verneområdesty ret for Skardsfjella og Hyllingsdalen Møtested: E-post Dato: Tidspunkt : Møteinnkalling Utvalg: Verneområdesty ret for Skardsfjella og Hyllingsdalen Møtested: E-post Dato: 07.07.2016 Tidspunkt : Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 40617001. Vararepresentanter møter

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget for Forollhogna (AU) AU 33/

Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget for Forollhogna (AU) AU 33/ NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Særutskrift Arkivsaksnr: 2013/2504 Saksbehandler: Hans Christian Gjerlaug Dato: 25.03.2013 Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget for Forollhogna (AU) AU 33/2013

Detaljer

Møteinnkalling. Nord-Kvaløya og Rebbenesøya verneområdestyre

Møteinnkalling. Nord-Kvaløya og Rebbenesøya verneområdestyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post møte Dato: 20.05.2014 Tidspunkt: Nord-Kvaløya og Rebbenesøya verneområdestyre Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 90930802. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Dovrefjell nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-postbehandling Dato: Tidspunkt: 12:00 (svarfrist)

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Dovrefjell nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-postbehandling Dato: Tidspunkt: 12:00 (svarfrist) Møteinnkalling Arbeidsutvalg for Dovrefjell nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: E-postbehandling Dato: 22.09.2014 Tidspunkt: 12:00 (svarfrist) Medlemmene bes snarest om å gi tilbakemelding om de støtter

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Motorferdsel i utmark - bruk av snøscooter og ATV etter nasjonal forskrift 6

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Motorferdsel i utmark - bruk av snøscooter og ATV etter nasjonal forskrift 6 TYDAL KOMMUNE Arkiv: K01 Arkivsaksnr: 2014/296-4 Saksbehandler: Hilde R. Kirkvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk Motorferdsel i utmark - bruk av snøscooter og

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 7/08 08/324 DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK - SOMMER 2008 STOCK ODD A.

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 7/08 08/324 DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK - SOMMER 2008 STOCK ODD A. Service og informasjon Utvalg: Dispensasjonsutvalget Møtested: Bystyresalen Møtedato: 14.05.2008 Klokkeslett: 14.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 84. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

Forskrift om vern av Søm landskapsvernområde i Grimstad kommune i Aust-Agder fylke

Forskrift om vern av Søm landskapsvernområde i Grimstad kommune i Aust-Agder fylke Forskrift om vern av Søm landskapsvernområde i Grimstad kommune i Aust-Agder fylke Fastsatt ved kongelig resolusjon...med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven)

Detaljer

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - Utvalg for hastesaker. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt:

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - Utvalg for hastesaker. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 21.03.2016 Tidspunkt: Midtre Namdal samkommune - Utvalg for hastesaker De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. 21.03.2016 Sakliste Utvalgssaksnr PS 10/16

Detaljer

Saksframlegg. Behandling av søknad om motorferdsel i utmark - Øygarden

Saksframlegg. Behandling av søknad om motorferdsel i utmark - Øygarden Søgne kommune Arkiv: K01 Saksmappe: 2012/2211-23748/2013 Saksbehandler: Wenche Anita Bergum Dato: 05.07.2013 Saksframlegg Behandling av søknad om motorferdsel i utmark - Øygarden Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Mail-møte Dato: 15.10.2014 Tidspunkt: Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - Utvalg for hastesaker. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt:

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - Utvalg for hastesaker. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 26.05.2016 Tidspunkt: Midtre Namdal samkommune - Utvalg for hastesaker De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. 26.05.2016 Sakliste Utvalgssaksnr PS 15/16

Detaljer

Natur og ressursforvaltningsutvalget

Natur og ressursforvaltningsutvalget Porsanger kommune Møteinnkalling Natur og ressursforvaltningsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Porsanger Rådhus Dato: 10.03.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78

Detaljer

Vedtak om endring i vernekart og -forskrift for Hurumåsen/Burudåsen naturreservat

Vedtak om endring i vernekart og -forskrift for Hurumåsen/Burudåsen naturreservat Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 Drammen Trondheim, 11.11.2015 Deres ref.: 2013/5207 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/11766 Saksbehandler: Pål Foss Digre Vedtak om endring i vernekart og

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Balsfjord kommune for framtida MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 07.03.2017 Møtested: Rådhuset - telefonmøte, Tidspunkt: Eventuelt forfall må varsles snarest på følgende måte: telefon 77 72 20 00 eller

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning 26.08.2014 ENDRING AV SØKNAD OG KLAGE PÅ AVSLAG PÅ SØKNAD OM BRUK AV SNØSKUTER Trykte vedlegg: Kart Søknad

Detaljer

Naturmangfoldloven og verneforskrifter. Bodø 31. oktober 2012 Marit Doseth

Naturmangfoldloven og verneforskrifter. Bodø 31. oktober 2012 Marit Doseth Naturmangfoldloven og verneforskrifter Bodø 31. oktober 2012 Marit Doseth Rettslige rammer for forvaltningen Naturmangfoldloven Verneforskrifter Forvaltningsloven Naturmangfoldloven Kap I Kap II Kap III

Detaljer

NÆRINGSKODE: 71 Forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. INNHOLD

NÆRINGSKODE: 71 Forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. INNHOLD FOR 1988-05-15 nr 356: Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag DATO: FOR-1988-05-15-356 DEPARTEMENT: MD (Miljøverndepartementet) AVD/DIR: Avd. for naturforvaltning PUBLISERT:

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for Trollheimen 03.06.2015

Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for Trollheimen 03.06.2015 VERNEOMRÅDESTYRET FOR TROLLHEIMEN Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2012/2783-0 Saksbehandler: Hege Sæther Moen Dato: 13.05.2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for Trollheimen 03.06.2015 Trondhjems

Detaljer

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Viggo Johansen

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Viggo Johansen Besøksadresse Storjord 8255 Røkland Postadresse Moloveien 10 8002 Bodø Kontakt Sentralbord +47 75 53 15 00 Direkte 75 54 79 82 fmnopost@fylkesmannen.no Viggo Johansen Hagebyen 42 8050 TVERLANDET Saksbehandler

Detaljer

Møteinnkalling. Navitdalen og Kvænangsbotn områdestyre. Utvalg: Møtested:, E-post Dato: Tidspunkt: Side1

Møteinnkalling. Navitdalen og Kvænangsbotn områdestyre. Utvalg: Møtested:, E-post Dato: Tidspunkt: Side1 Møteinnkalling Utvalg: Møtested:, E-post Dato: 08.06.2015 Tidspunkt: Navitdalen og Kvænangsbotn områdestyre Side1 Side2 Saksliste Utvalgssaksnr ST 6/15 Innhold Lukket Arkivsaksnr Søknad om dispensasjon

Detaljer

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Gudmund Andreassen

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Gudmund Andreassen Besøksadresse Storjord 8255 Røkland Postadresse Moloveien 10 8002 Bodø Kontakt Sentralbord +47 75 53 15 00 Direkte 75 54 79 82 fmnopost@fylkesmannen.no Gudmund Andreassen Sjøveien 17 8050 TVERLANDET Saksbehandler

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/børgefjell nasjonalparkstyre Møtested: Epost Dato: Svar på mail innen

Møteinnkalling. Utvalg: Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/børgefjell nasjonalparkstyre Møtested: Epost Dato: Svar på mail innen Møteinnkalling Utvalg: Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/børgefjell nasjonalparkstyre Møtested: Epost Dato: Svar på mail innen 03.07.2014 Tidspunkt: Styrets medlemmer bes svare på mail til tore.todas@fylkesmannen.no

Detaljer

Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 3/18 Verneområdestyret for SVR

Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 3/18 Verneområdestyret for SVR VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE Delegert vedtak 3/18 Arkivsaksnr: 2017/8074-0 Saksbehandler: Guro Sødergren Dato: 08.01.2018 Utvalg Verneområdestyret for SVR - delegert

Detaljer

Delegert sak nr Dokumenter i saken

Delegert sak nr Dokumenter i saken Postadresse Postboks 987 2604 Lillehammer Besøksadresse Norsk villreinsenter nord Hjerkinnhusvegen 33 2661 Hjerkinn Kontakt Sentralbord +47 61 26 60 00 Saksbehandler +47 61 26 62 08 fmoppost@fylkesmannen.no

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonutvalget har møte. den kl. 08:30. i møterom Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonutvalget har møte. den kl. 08:30. i møterom Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Dispensasjonutvalget har møte den 03.04.2017 kl. 08:30 i møterom Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonsutvalget har møte. den 29.01.2014 kl. 14:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonsutvalget har møte. den 29.01.2014 kl. 14:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Dispensasjonsutvalget har møte den 29.01.2014 kl. 14:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Retningslinjer for behandling av. dispensasjoner etter Motorferdselsloven. og tilhørende forskrifter

Retningslinjer for behandling av. dispensasjoner etter Motorferdselsloven. og tilhørende forskrifter Retningslinjer for behandling av dispensasjoner etter Motorferdselsloven og tilhørende forskrifter Innholdsfortegnelse Retningslinjer for behandling av dispensasjonssaker... 2 Dispensasjonsaker behandles

Detaljer

Lordalen landskapsvernområde - Klage på tillatelse om å la den gamle Lordalsbua stå

Lordalen landskapsvernområde - Klage på tillatelse om å la den gamle Lordalsbua stå Lesja fjellstyre 2665 LESJA Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2007/12153 NAT-NP-TRU 07.01.2013 Arkivkode: 423.5/05 Lordalen landskapsvernområde - Klage på tillatelse om å la den gamle

Detaljer

Dovrefjell nasjonalparkstyre Møte i Dovrefjell nasjonalparkstyre 05.03.2013. Sak nr: 044-2013 Saksbehandler: Tore R. U. Arkivsak nr.

Dovrefjell nasjonalparkstyre Møte i Dovrefjell nasjonalparkstyre 05.03.2013. Sak nr: 044-2013 Saksbehandler: Tore R. U. Arkivsak nr. Sak nr: 044-2013 Saksbehandler: Tore R. U. Arkivsak nr.: 2013/1285 Tilråding Nesset kommune Eikesdalsvatnet landskapsvernområde - Søknad om dispensasjon fra vernebestemmelsene i Eikesdalsvatnet landskaps-vernområde

Detaljer

Møteinnkalling. Rohkunborri nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Rohkunborri nasjonalparkstyre Møteinnkalling : Møtested: E-post møte Dato: 09.01.2017 Tidspunkt: 12:00 Rohkunborri nasjonalparkstyre Ring gjerne dersom det er spørsmål til tlf. 91328614. Saksliste ssaksnr Innhold Lukket Arkivsaksnr

Detaljer

Møteinnkalling. Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested:, Telefon Dato: 15.09.2014 Tidspunkt: Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 986 07 208. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Lena Bakken, Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag til øvelseskjøring for Malm Røde Kors Hjelpekorps

Lena Bakken, Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag til øvelseskjøring for Malm Røde Kors Hjelpekorps Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Vår dato Saksnummer 06.05.2015 2015/468-4 Saksbehandler Deres referanse Lena Bakken, Malm Røde Kors Hjelpekorps v/alexander Ystmark Nedre Åsveg 7 7790 MALM Melding

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra verneforskriften til bruk av drone for filming i Rohkunborri nasjonalpark

Søknad om dispensasjon fra verneforskriften til bruk av drone for filming i Rohkunborri nasjonalpark Besøksadresse Veksthuset Setermoen Altevannsveien 7 9365 Bardu Postadresse Postboks 137 9365 Bardu Kontakt Sentralbord +47 77 64 20 00 Direkte +47 91 32 86 14 fmtrakb@fylkesmannen.no Lucas Dominicus Saksbehandler

Detaljer

Gnr/bnr 115/44 Areal (daa) Egil Hilstad / Meldal hytte og transportservice eller annen godkjent leiekjører frå Meldal kommune

Gnr/bnr 115/44 Areal (daa) Egil Hilstad / Meldal hytte og transportservice eller annen godkjent leiekjører frå Meldal kommune Egil Hilstad Epost: eh@syrstadengbil.no SAKSBEHANDLER: HEGE SÆTHER MOEN ARKIVKODE: 2012/2083-432.2 DATO: 27.02.2014 Delegert sak Del sak Verneområdestyret for Trollheimen 13/2014 Egil Hilstad - Dispensasjon

Detaljer

MOTORFERDSEL PÅ VASSDRAG I LUNNER - VURDERING AV MULIGHETER FOR Å UTARBEIDE FORSKRIFT

MOTORFERDSEL PÅ VASSDRAG I LUNNER - VURDERING AV MULIGHETER FOR Å UTARBEIDE FORSKRIFT Arkivsaksnr.: 11/1673-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Miljøvernkonsulent, Kari-Anne Steffensen Gorset MOTORFERDSEL PÅ VASSDRAG I LUNNER - VURDERING AV MULIGHETER FOR Å UTARBEIDE FORSKRIFT Hjemmel: Lov om motorferdsel

Detaljer

Forvaltning av verneområder. Brokelandsheia 6. april 2017, Line N. Klungreseth

Forvaltning av verneområder. Brokelandsheia 6. april 2017, Line N. Klungreseth Forvaltning av verneområder Brokelandsheia 6. april 2017, Line N. Klungreseth Rettsvirkningene av vern Vedtas i statsråd ved kongelig resolusjon Forskriften regulerer inngrep og bruk av området Øvrige

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 88/11 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORBUDET MOT MOTORFERDSEL I UTMARK GLØTLÆGERET - LÅGGIA

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 88/11 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORBUDET MOT MOTORFERDSEL I UTMARK GLØTLÆGERET - LÅGGIA TYNSET KOMMUNE Møtested: Møtedato: 30.06.2011 Tid: MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE Saksnr. Tittel 88/11 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORBUDET MOT MOTORFERDSEL I UTMARK GLØTLÆGERET - LÅGGIA 89/11 SØKNAD

Detaljer

Møteinnkalling. Rohkunborri nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-post møte Dato: 27.02.2013 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Rohkunborri nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-post møte Dato: 27.02.2013 Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post møte Dato: 27.02.2013 Tidspunkt: Rohkunborri nasjonalparkstyre Eventuelle spørsmål besvares pr. telefon: 91328614. Saksliste Utvalgssaksnr ST 7/13 Innhold Lukket

Detaljer

Selbu kommune Plan, bygg og landbruk

Selbu kommune Plan, bygg og landbruk Selbu kommune Plan, bygg og landbruk SESONG 2012-2017 Tillatelse til motorferdsel i utmark Melding om vedtak 189/12 Kjell Einar Mosleth Dato 31.10.2012 7580 SELBU Sak.: 2012/773-204 Tillatelsen gjelder

Detaljer

Møteinnkalling. Rohkunborri nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Rohkunborri nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post møte Dato: 26.02.2015 Tidspunkt: Rohkunborri nasjonalparkstyre Ring gjerne dersom det er spørsmål til tlf.: 91328164 Saksliste Utvalgssaksnr Innhold Lukket Arkivsaksnr

Detaljer

Forskrift om supplerende vern for Oslofjorden, delplan Oslo og Akershus Dronningberget naturreservat i Oslo kommune, Oslo fylke

Forskrift om supplerende vern for Oslofjorden, delplan Oslo og Akershus Dronningberget naturreservat i Oslo kommune, Oslo fylke Vedlegg 2 Forskrift om supplerende vern for Oslofjorden, delplan Oslo og Akershus Dronningberget naturreservat i Oslo kommune, Oslo fylke Fastsatt ved kongelig resolusjon med hjemmel i lov 19. juni 2009

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Balsfjord kommune for framtida MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 20.04.2017 Møtested: Telefonmøte, Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må varsles snarest på følgende måte: telefon 77 72 20 00 eller SMS

Detaljer

Selbu kommune Næring, landbruk og kultur

Selbu kommune Næring, landbruk og kultur Selbu kommune Næring, landbruk og kultur SESONG 2013-2017 Tillatelse til motorferdsel i utmark Melding om vedtak 2/15 Karin Therese Melkersen Beistadgrenda Dato 05.01.2015 7506 STJØRDAL Sak.: 2012/773-824

Detaljer

Sølen landskapsvernområde. ST-sak Type sak Arkivsak 1/2015 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Vedtakssaker

Sølen landskapsvernområde. ST-sak Type sak Arkivsak 1/2015 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Vedtakssaker SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Sølen landskapsvernområde INNKALLING TIL STYREMØTE I SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Møtested: Elektronisk møte Dato: 4. februar 2015 Sakliste vedtaksmøte ST-sak Type sak Arkivsak 1/2015

Detaljer

Det må begrunnes hvorfor naturmangfold eventuelt ikke blir berørt

Det må begrunnes hvorfor naturmangfold eventuelt ikke blir berørt Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Dette skal alltid fylles ut og sendes sammen med forslag til reguleringsplan. Oppsummering av vurderingene legges inn i planbeskrivelsen. Plannavn: Pland-id:

Detaljer

DISPENSASJON - RØSSJØEN NATURRESERVAT - UTTAK AV VED TIL HYTTE - KONRAD BRATVOLD

DISPENSASJON - RØSSJØEN NATURRESERVAT - UTTAK AV VED TIL HYTTE - KONRAD BRATVOLD LANGSUA NASJONALPARKSTYRE Dokkfaret landskapsvernområde Espedalen landskapsvernområde Haldorbu landskapsvernområde Storlægeret landskapsvernområde Hersjømyrin naturreservat Kjølaåne naturreservat Oppsjømyra

Detaljer

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet for frakt av ved og varer til Erlingbu - BUL - Bodø

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet for frakt av ved og varer til Erlingbu - BUL - Bodø Besøksadresse Storjord 8255 Røkland Postadresse Moloveien 10 8002 Bodø Kontakt Sentralbord +47 75 53 15 00 Direkte 400 35 630 fmnopost@fylkesmannen.no BUL- Bodø v/ Morten Nilsen Postboks 175 8001 BODØ

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 6/18 Verneområdestyret for SVR

Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 6/18 Verneområdestyret for SVR VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE Delegert vedtak 6/18 Knut Risnes Risnes 4473 Kvinlog Arkivsaksnr: 2018/768-0 Saksbehandler: Guro Sødergren Dato: 29.01.2018 Utvalg

Detaljer

Unntak fra verneforskriften for Mølen fuglefredningsområde for tillatelse til sprenging og flytting av steinene fra Kløvsteinbåen i Larvik

Unntak fra verneforskriften for Mølen fuglefredningsområde for tillatelse til sprenging og flytting av steinene fra Kløvsteinbåen i Larvik Kystverket Sørøst Postboks 1502 6025 Ålesund Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: Sigurd Anders Svalestad 2015/6857 12.12.2016 33 37 11 90 Arkivnr: 432.4 Unntak fra verneforskriften

Detaljer

Møteinnkalling. Rohkunborri nasjonalparkstyre. Saksliste. Utvalg: Møtested: E-post møte Dato: Tidspunkt:

Møteinnkalling. Rohkunborri nasjonalparkstyre. Saksliste. Utvalg: Møtested: E-post møte Dato: Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post møte Dato: 04.07.2014 Tidspunkt: Rohkunborri nasjonalparkstyre Eventuelle spørsmål kan rettes til tlf. 91328614. Saksliste Utvalgssaksnr ST 13/14 Innhold Lukket

Detaljer

Bodø Flyservice: Søknad om dispensasjon for landing og avgang med sjøfly på Soløyvatnet

Bodø Flyservice: Søknad om dispensasjon for landing og avgang med sjøfly på Soløyvatnet Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.04.2014 27118/2014 2014/9 K01 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/98 Formannskapet 16.05.2014 Bodø Flyservice: Søknad om dispensasjon for landing

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKLISTE TYNSET KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.02.2011 Tid: Kl. 09.00 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 21/11 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORBUDET MOT MOTORFERDSEL I

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten Utvalg: Møtested: Epostmøte Dato: 12.-15.06.2012 Tidspunkt: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer