VEDLEGG 1. Samandrag av høyringsinnspel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDLEGG 1. Samandrag av høyringsinnspel"

Transkript

1 VEDLEGG 1 Samandrag av høyringsinnspel Kommunar: AUSTRHEIM KOMMUNE (politisk vedtak) Føremål Fagområda: Ønskjer å få med sine satstingområde innan kvart område: Havsport, turstiar, gang- og sykkelveg, idrettspark, møteplassar i alle grender, gode nærområde til skule og barnehage, sentrumsutvikling, kunst- og kulturnæring, leseglede og formidling av nynorsk litteratur, formidling og opprusting av kulturminne, utvikle kommunen i lag med lag og organisasjonar, biletarkiv, kommunen si satsing på ungdom og ungdommens hus Planprosessen: Det er viktig at småkommunar blir med og at regionen Nordhordland har felles samlingar. Høyringa er lagt i ferieperioden. Det er uheldig i forhold til at det skal gis innspel til eit omfattande planarbeid. Ønskjeleg at det politiske nivået skal få tid til å delta i planprosessen. - Når planen har så lang tidsperioden, er det viktig at det blir open slik at er mogleg å få med nye trendar Fokus på nynorsk litteratur er tatt med i kap. 3.2, dei andre satsingsområda er dekt. Opning for revidering av planen kvar planperiode (valbolk) er tatt med i kap 2.1. Deltaking av representativ utval kommunar er tatt med i kap Framdriftsplanen er utvida med 6 månader. BERGEN KOMMUNE (vedtak i byrådet) - Planen vil vere eit av fundamenta for samarbeid mellom Bergen og fylkeskommunen. - Bør ta med den fylkeskommunale politikken desse områda: o Vidaregåande skule med liner for toppidrett og estiske fag. o Næringspolitiske reiskaper der det er ein må sikre kultur- og idrettsnæringane. - Viktig å få fram at kommunar og fylkeskommunar er likeverdige partnarar innanfor planområdet, og at planar er rammer for samarbeid. - Bør etablerast meir konkrete retningsliner for kva fylkeskommunen gir tøtte til. - Ønskjer ein politikk der det skal vere eit rimeleg lokalt bidrag som føresetnad for regional finansiering Handlingsprogram: Årleg rullering av handlingsplanar vil kunne opne for uheldig, kortsiktig lobbyverksemd. - Plantema 3: Samhandling/samordning - Internasjonalt arbeid: Bør følgje behova til aktuelle aktørar, med tema og fokusregionar som sterke, aktive idrett- og kulturaktørar har interesse i. - Bergen som lokomotiv: Ønskjer at det utviklast ein storbypolitikk i planen, fordi institusjonar og tilbod i Bergen nyttast av innbyggjarane i heile fylket. - Anbefaler ei større vektlegging av felta sin eigenverdi. - Behov for eit skilje mellom amatørar/frivillige og profesjonell/elite, fordi dette speglar kvardagen i sektorane - Har ikkje eigen kulturminneplan. Det er ein integrert del av byutviklinga og overordna miljøspørsmål er integrert i arealplanane og vedtak knytt til desse. Dei fleste innspela er dekt, nokre har ført til endringar i teksten (kap 1, plantema 3, kap 3.2). Det er lagt til eit eige avsnitt om storbypolitikk i kap 3.1. Andre innspel vil bli tatt med i det vidare arbeidet. Framlegg om at planen ikkje skal ha årlege handlingsplanar blir ikkje tatt til følgje.

2 ETNE KOMMUNE (politisk vedtak) Fagområda Idrett og friluftsliv: Ein treng tiltak for å få løyst ut tippemidlar for vedtekne prosjekt. Lang ventetid på utbetaling og krav til mellomfinansiering over fleire år, er utfordrande for både kommune og lag og organisasjonar som utbyggjar Fagområda Kulturvern og museum: Stort behov for tettare og meir forpliktande samarbeid mellom ulike sektorar. Ein må utarbeide ein plan for samarbeid, skjøtsel, formidling og økonomiske rammer for å synleggjere og gjere kulturminne tilgjengelige i lokalsamfunna. - Plantema 1 Arenautvikling infrastruktur: Ein må vurdere om ei sterk regionalisering av kulturtilbod er tenleg i alle deler av fylket. Det er viktig å løfte opp lokale kulturarenaer, særleg for dei som har lite dagleg kontakt med regionsentra. Innspel til idrett og friluftsliv vil bli tatt med i det vidare arbeidet. Innspel til arkiv og plantema 1 er tatt med. KVAM HERAD (administrativt handsama) - 2. Føremål: Treng strategiar for å oppretthalde frivillig organisasjonsliv. Vil planen svare på korleis endringar i organisasjonsliv påverkar demokratiske prosessar? Korleis kan ein styrke integrering med organisering innanfor det fleirkulturelle samfunnet? - Kva har det å seie for samfunnet at bibliotek, museum og kyrkje i større grad har blitt formidlarar og produsentar av kultur, medan kommuneforvaltninga er redusert? - Det er lite fokus på kulturskulen. - Finansieringa av kulturfeltet gjer at det er prega av prosjekttenking og mindre langsiktig planlegging. Kva er omfanget av private midlar som tilskot til kultur? Korleis betre kompetansen i kulturlivet for å styrke samhandling mellom kultur og næring? - Ungdom og subkulturar er ikkje framheva i planprogrammet. - Levekår for profesjonelle kunstnarar i distrikta er essensielt for å halde på kompetanse. - Korleis kan kulturminne og kulturarv bli ivareteke i kraft av sin eigenverdi utan å vere knytt opp mot utvikling eller næring? Fagområda - arkiv: Ønskjer å leggje til formidling av arkiv. Behov for felles publiseringsverkty av foto og dokument, som kan nyttast av alle kommunar Plantema og utgreiingar: Det er behov for planar med mål og evaluering basert på målbare verdiar. - Plantema 1 Kompetanse: Vil planen sette ein minimumsstandard for kompetanse i kommunal kulturforvaltning? - Plantema 2 Nynorsk kulturstrategi må få særleg merksemd. Spesielt er tilgang på relevant litteratur og formidling til unge menneske viktig. - Plantema 3 Forvaltningsnivå: Ønskjer at planen tar opp den manglande samhandlinga mellom kultur- og næringsforvaltning på fylkeskommunalt og statleg nivå. - Plantema 3 Verkemidlar og støtteordningar: Ønskjer at planen tar opp mål og strategiar for tilskot til kulturell verksemd. Felles retningsliner kan demme opp for ulik fordeling av midlane. 2

3 - Framlegg til nytt tema: Med ny offentligheitslov og EU-reglar for kjøp av konsulentar har ein skapt utfordringar for kulturforvaltninga. Ønskjer diskusjon om korleis prosjekttenking i kulturlivet samsvarar med lov om offentleg innkjøp og krav til openheit Planprosessen: 6 veker høyringsfrist er for kort tid for frivillig organisasjonsliv. Kunstnarhuset Messen og festivalen Bygdalarm manglar på høyringslista. - Arbeid med ein kommunikasjonsstrategi vere med i planprosessen. Spissing og journalistisk handsaming av ulike tema retta mot målgrupper ein elles ikkje når, kan gi planarbeidet fleire innspel og meir tyngd. Innspela vil bli tatt med i det vidare arbeidet. Planprosessen er utvida med 6 månader. LINDÅS KOMMUNE (politisk vedtak) - 2. Føremål: Frivillige organisasjonar må få ein sentral plass i planen. Dei spelar ei viktig rolle i samfunnsutviklinga både som sjølvstendige aktørar og i samspel med offentlege og profesjonelle aktørar Fagområde: Kulturskuletilbodet må kome inn som eit femte fagområde i planen Planprosessen: Lindås kommune stillar seg til rådvelde for deltaking i faggrupper. Frivillige organisasjonar er tatt med i kap Det er tatt inn eit eige avsnitt om kulturskuletilbodet under plantema 2 om barn og unge. Deltaking av representativ utval kommunar er tatt med i kap TYSNES KOMMUNE (administrativt handsama) Fagområde Idrett og friluftsliv: Friluftsliv treng enkel tilrettelegging og god informasjon, ikkje anlegg som er dyre og byggje og drifte. Friluftsliv er nemnt i planprogrammet, men kunne kanskje ha vore høgare prioritert Fagområde kulturminnevern og museum: Støttar føremålet, særleg handlingsplan for skjøtsel og formidling av kulturminneverdiar regionalt og lokalt og ei tydeleggjering og bevisstgjering av kulturminne som ressurs i samfunnsutviklinga Planprosessen: Mykje handlar om tiltak for ungdom, men det står lite om korleis ungdommen kan medverke og påverke planen. Vurdering Tatt med innspel om friluftsliv (kap 2.2 og 3.2), kulturminnevern og museum (kap.2.2) og innspelet om å få ungdom med i planarbeidet (kap 5.2) Kulturinstitusjonar: BØMLO TEATER - 2. Føremål: Viktig å ha fokus på den avgjerande rolla frivillig arbeid har for kultursektoren. Denne innsatsen ligg til grunn for vidare interesse og utvikling av kompetanse innan mange delar av kulturlivet. Frivillig arbeid legg til rette for store delar av det kulturelle tilbodet som går ut til publikum. Fokuset på at kulturpolitikken skal skje der folk bur ivaretar også insentiv for private aktørar, lag og organisasjonar. 3

4 - 3. Plantema og utgreiingar: Det breie perspektivet opnar for arbeid med korleis organisasjonar kan posisjonere seg i forhold til næringslivet og korleis kulturtilbod kan verke rekrutterande til eit lokalsamfunn og vere ein bidragsytar til næringslivet. - Plantema 2: Det er viktig at den kulturelle aktiviteten er lokalt forankra. - Plantema 2 Arenautvikling: Ein må sjå på korleis dei kan nyttast og oppgraderast for å gi størst mogleg potensiale til lokalsamfunnet og til heile regionen. Ønskjer å bidra til å utvikle naudsynte og varierte kulturarenaer, scener og visningsstader og tenkje strategisk kring regionale satsingar utanfor Bergen. - Plantema 3: Arbeidet for å styrkje Vestlandet som kulturregion er svært tenleg for den lokale kulturen og skapinga. Styrking av kompetanse er avgjerande for utvikling av lag og organisasjonar. Å fremje partnarskap og samhandling er svært sentralt for Bømlo Teater. - Plantema 4 - Frivilligheit: Planen har som føremål og tydeleggjere frivillig verksemd. Dette bør i større grad vere synleg tidlegare i planprogrammet Planprosessen: Bømlo Teater er interessert i å vere med i faggruppa for kunst- og kulturformidling. Frivillige lag og organisasjonar og frivillig sektor er tatt med i hovudføremålet (kap. 2.1). Dei andre innspela vil bli tatt med i det vidare planarbeidet. CARTE BLANCHE - 2. Føremål: Planen er tenkt å femne for bredt, slik at resultatet kan bli at den seier «lite om mykje». Dersom ein skal nå føremålet med å skape grunnlag for ein offensiv kulturpolitikk som kan motverke sentralisering, vil ein vere tent med å avgrense planen, og heller utarbeide ein eigen plan for idrett og helse. - Plantema 4 Verdiskaping: Det profesjonelle kulturlivet er ein viktig føresetnad for frivillig kulturaktivitet. Tilrår at planen vektlegg det profesjonelle kunstlivet si rolle for kulturlivet, og som ein grunnleggjande føresetnad for ein offensiv kulturpolitikk. Dette er naudsynt dersom planen skal vere eit godt reiskap for å synliggjere regionen i ei nasjonal samanheng. Framlegget om å lage eigen plan for idrett og helse blir ikkje tatt til følgje. Andre innspel blir tatt med i det vidare planarbeidet. DEN NATIONALE SCENE - Er glad for at intensjonen i Kulturlova er godt integrert i planen Fagområda - Kunst og kulturformidling: Auka satsing på ikkje-institusjonell scenekunst er viktig både for DNS og regionen. Betre levekår for kunstnarar er ein føresetnad for å kunne hente inn gode frilansarar og attraktive kunstnarar. - Den kulturelle skulesekken er svært viktig og skapar mange arbeidsarenaer både for det frie scenekunstfeltet og for institusjonsteatera. Ei utfordring at produskjsonsbudsjetta er tronge. Oppmodar på det sterkaste å vidareutvikle og styrkje DKS i vidaregåande skule. - Ser gjerne at det blir lagt til ei setning om at det er ønskjeleg at barn og unge også utviklar estetisk kompetanse som publikummarar. - Viktig at mangfaldet blir inkludert i heile kulturlivet og ikkje blir ei nisjesatsing på utsida av det etablerte kulturlivet. - Plantema 2 Arenautvikling - Innhald: Peiker på at det i fredingspapira for teateret står at det er mogleg å søkje fylkeskommunen om midlar til vedlikehald. Ber om at ansvar for vedlike- 4

5 hald av DNS blir inkludert i planen, og at fylkeskommunen anerkjenner at bygget kan utviklast til ein framtidsretta kunstprodusent. Utvikling av estetisk kompetanse som publikummarar er tatt med (kap. 2.2). Dei andre innspela blir tatt med vidare i planarbeidet. HARDANGER OG VOSS MUSEUM - 2. Føremål: Uklårt kva ein meiner med regionalisering og kva regionar ein viser til. - Uklårt kva moment frå Regional plan for museum som blir tatt inn i planen. Blant dei ti høgst prioriterte tiltaka i museumsplanen ein finn desse: Etablering av Hardingfelesenter, Styrking av regionale ansvarsmuseum og Utvikling av kulturminnevernet. - Plantema 1 Urbanisering og stadutvikling og Arenautvikling - infrastruktur: På den eine sida ynskjer ein å demma opp for den samfunnsutviklinga som fører til sentralisering på nasjonalt plan, medan ein ved andre høve ser at kulturen kan vera ei drivkraft i samfunnsutviklinga og slik støtta opp om sentraliseringa. Meiner at ein på same vis som ein arbeider i mot sentraliseringa på nasjonalt plan, òg bør ha medvit rundt sentraliseringsprosessar på regionalt nivå. Kulturelle tyngdepunkt kan og bør finnast utanfor regionssentra også i Planprosessen: Ei føremon at fag- og temagruppene er breitt representerte både fagleg og geografisk. Hardanger og Voss museum ønskjer å engasjere seg i det vidare arbeidet. HORDALAND TEATER - Plantema 2 Nynorsk kulturstrategi: Viser til vedtak i fylkesutvalet om lokalisering av teateret i Bergen sentrum og mangelen av fast nynorsk-scene i Bergen sentrum for å kunne ha eit kontinuerleg teatertilbod på nynorsk og dialekt. Det er avgjerande at vedtaket i blir følgt tett opp, og at det blir lagt strategiar for å få dette realisert snarast mogleg. NORDHORDLANDSBIBLIOTEKA - Ti år er eit langt tidsspenn, noko som gjer at det kan bli vanskeleg å kome med konkrete tiltak så langt fram som til Fagområda Bibliotek: Viktig at biblioteka blir ivaretekne på ein god måte og ikkje «druknar» i dei andre store fagfelta. Den reviderte biblioteklova legg opp til at formidling og møteplassar er viktig for biblioteka framover Planprosessen: Alle dei regionale biblioteksamarbeida må vere representert i utarbeiding av planen. Det må setjast av god tid til høyringa. På grunn av ferieavvikling er gjerne ikkje juni og august dei mest gunstige tidpunkta for høyringar. Opning for revidering av planen kvar planperiode (valbolk)er tatt med (kap 2.1). Innspelet om bibliotek (kap.2.2) og representasjon i faggruppene (kap. 5.1) er tatt med. Framdriftsplanen er utvida med 6 månader. 5

6 Kulturorganisasjonar BERGEN DANSESENTER - Plantema 2: Har fokus på å formidle dans i heile fylket gjennom dans som eigenaktivitet, som publikumsoppleving og samband mellom amatørar og profesjonelle. Viktig å bygge vidare på miljø og institusjonar/organisasjonar som allereie har utvikla fagleg kompetanse. - Vil gjerne vere med i arbeidet med å bygge sterkare nettverk og strukturer for dans i fylke. BERGEN INTERNASJONALE KULTURSENTER - Savnar meir fokus på fleirkulturelle og konkrete tiltak for å fremje fleirkulturelle møtestadar. Det er viktig i større grad å fokusere på å ta i bruk ressursane i det fleirkulturelle miljøet. - Plantema 2 Inkludering: I tillegg til respekt og inspirasjon bør det også forståingsaspektet bli nemnt. Forståing skapar ofte respekt og blir oppnådd gjennom fleirkulturelle aktivitetar. - BIKS og andre fleirkulturelle organisasjonar bør vere med som deltakande part i formidling og deltaking. - Det fleirkulturelle aspektet bør styrkast i plantema 2 og 3 og i planprosesssen. Innspel om forståing er tatt med i plantema 2. Dei andre innspela vil bli tatt med i det vidare arbeidet med planen BERGEN SENTER FOR ELEKTRONISK KUNST - 2. Føremål: Svært positiv til at ein vil dokumentere utfordringane kunstnarar, organisasjonar og andre opplever i sitt daglege virke og presiserer viktigheita av at ein nyttar denne dokumentasjonen i det utfyllande planarbeidet. Slik kan tiltaka som skal setjast inn få direkte, praktisk innverknad på dei ulike utfordringane som blir avdekka og skape handlingsrom for ein offensiv kunst- og kulturproduksjon Fagområda - Kunst og kulturformidling må endrast til Kunstproduksjon og kulturformidling. Det må i føremåla legge tyngre og tydelegare vekt på den produktive delen av det å skape. Fokus på distribuering av midlar direkte til produksjon manglar i formuleringane. Formidlingsarbeidet foregår også i kunstproduksjonssentra ikkje berre gjennom visningsinstitusjonane. Meiner difor at produksjonsledda med deira aktørar må prioriterast. - Oppfordrar til at planlegginga vektlegg den reelle ressurssituasjonen i regionen, slik at planarbeidet får den slagkraft det fortener. Ein må tørre å prioritere for å sikre midlar til produksjon og utvikling. Innspelet om endring av kap er tatt til følgje. Dei andre innspela vil bli tatt med i det vidare arbeidet med planen. BILDENDE KUNSTNERES FOREINING HORDALAND - Det er viktig å ha ein heilskapleg politikk som bidrar til å styrkje både det institusjonelle og det frie feltet. 6

7 - Det må etablerast ein gjennomtenkt strategi og politikk som bidrar til et løft for visuell kunst i alle ledd. Høyringa er forslag/ utkast til ein strategi som tar utgangspunkt i kunstnerkrava frå 1970-tallet, som tek omsyn både til kunstnaren og det frie feltet, det institusjonelle og utvikling av en kunstscene. Dette er hovudsakelig ei skildring for betring av feltet sine økonomiske utfordringar Prosessen: BEK ønskjer å vere med på planarbeidet. DE UNGES ORKESTERFORBUND OG UNG SYMFONI - Vonar at planen vil legge til rette for eit sterkare engasjement frå fylkeskommunen når det gjeld det frivillige musikklivet i fylke Føremål: Kritikken av Oslo er krass sett i høve til at UNOF får støtte m.a. frå Norsk Kulturråd på søknader som fylkeskommunen gir avslag på. - Handlingsplanen må vere så konkret som mogleg, slik at det ligg ei forplikting frå fylket om å bli ein medspelar Føremål - Kunst og kulturformidling: Viktig at fylket også ser at dei frivillige organisasjonane kan gjere «profesjonelle» produksjonar. - Pantema 2: Ein barne- og ungdomsorganisasjon der ein går frå bredde til elite og som gir eit tilbod verken dei vidaregåande skulane eller Griegakademiet er i stand til. - Pantema 2 Arenautvikling - innhald: Ein har ikkje vore flinke nok til å samarbeide for å kome fram til gode løysingar når det gjeld kulturhus. Mange manglar gode øvingslokale for store orkester/korps/kor, og høvelege plassar for framføring av musikk. - Plantema 3: Fylkeskommunen må leggje vekt på aktivitetane gjennom støtte, slik at prisen på tilboda til barn og unge ikkje blir så høg at det ekskluderer mange med ambisjonar og talent. HORDALAND KUNSTSENTER - 2. Føremål: Dersom planen skal motverke sentralisering, må den anerkjenne og formulere kor viktig samtidsproduksjon og formidling er for å oppnå dette. Det må til for å tiltrekke seg samtidskunstnarar. Dei fleste bur og verker i Bergen og har behov for eit levande og dynamisk fagfelt Fagområda Kunst og kulturformidling: Kunstnarane i fylket dekkjer allereie deler av føremålet, men er drastisk underfinansiert. Internasjonale nettverk er også av stor betyding for mindre kunstinstitusjonar. Ein må leggje til rette for betre formidling frå allereie eksisterande institusjonar slik at ein kan vekkje offentleg interesse for kunst og byggje eit solid publikum Plantema og utgreiingar: Det må gjerne inkluderast eit sjette fagområde: Kunst og kulturproduksjon. Det vil vere omtrent umogleg å oppfylle ønsket om kunst- og kulturformidling i fylket dersom produksjonen av denne blir neglisjert. - Plantema 2: Det er underkommunisert at det dreier seg om samtidsproduksjon i skriftleg forstand. Det bør iverksetjast økonomiske tiltak for å auke den diskursive produksjonen på samtidskunstfeltet. Det er gjennom omtale og skriftleg diskusjon at eit fagfelt både utviklar seg, og gis eit offentleg grensesnitt mot publikum. - Plantema 3: Viktig å peike på at dei einskilde aktørane på kulturfeltet allereie har betydelege internasjonale kontaktar som kontinuerleg må kultiverast. 7

8 - 3.2 Plantema for fagområda Kunst og kulturformidling: Manglar ein diskusjon av at notidas kunstproduksjon frå vår region er viktig i ein internasjonal og større samanheng. - 5.Planprosessen: Ønskjer deltaking frå kunstfeltet i plankomiteen. Kulturproduksjon er tatt med i føremålet (kap.2.2). Innspel til plantema 3 er tatt med. Dei andre innspela vil bli tatt med i det vidare arbeidet med planen. HORDALAND MUSIKKRÅD - Viktig at fylkeskommunen er ein pådrivar slik at alle kommunar ser betydinga av å setje kultur på kartet gjennom eigne kulturplanar Fagområda Kunst- og kulturformidling: Det frivillige musikklivet har behov for gode lærarar. Ved å styrkje frivillig sektor med gode og forutsigbare rammevilkår, blir det skapt og oppretthaldt arbeidsplassar for profesjonelle kunstnarar i Hordaland. - Plantema 2 Arenautvikling - innhald: Få lokale er tilpassa den musikken dei blir fylt med. Har utarbeidd normer og anbefalingar for lokale til musikkføremål, ein nasjonal norm skal vere klar våren Desse bør leggjast til grunn i alle nybygg og rehabiliteringar der musikk skal inn, som får tilskot gjennom fylket. - Det må tenkjast fleirbruk ved nybygg eller rehabilitering, men det er viktig å kartleggje behova til lokalt musikk-/kulturliv. - Plantema 4 - Frivilligheit: Musikklivet (kor, korps osb.) er viktige arbeidsgivarar for dei profesjonelle. Eit samspel utviklar musikklivet i fylket både profesjonelt og på amatørplan Trong for utgreiingar og analysar: Det er behov for oversyn over tilhøva både for øvingsog konsertlokale. Har igangsett eit arbeid med å måle akustikken i desse lokala. Dersom musikk skal inn i idrettsanlegg må lokala tilpassast. Norsk musikkråd sine akustiske normer og anbefalingar er på line med idretten sine krav til anlegg. - 5.Planprosess: Foreslår Rune Håndlykken, Jon G. Olsen og Åse Vigdis Festervoll til referansegruppe. Hordaland musikkråd ønskjer å vere representert i plankomiteen. LANDSLAGET FOR LOKALHISTORIE - Sogelaga speler ei viktig rolle i lokalsamfunna, i regional og nasjonal samanheng. Laga sit på viktig kunnskap og skal no setje i gang ein landsomfattande minneinnsamling, som vil vere viktige kjelder i formidling av historia i lokalsamfunna. - Sogelaga er viktige støttespelarar for det offentlege i arbeidet med registrering, vedlikehald og formidling av kulturminne. NORSK KULTURSKOLERÅD HORDALAND Rammer for planprogrammet: Meiner rapporten Kulturskoleløftet Kulturskole for alle, kan nyttast i arbeidet med regional kulturplan. Følgjande Stortigsmeldingar er og relevante: St.meld. nr 39 ( )Ei blott til lyst St.meld. nr 38 ( )Den kulturelle skolesekken 8

9 St.meld.8 ( ) Kulturell skulesekk for framtida - Lokale føringar: legge til tiltaks- og handlingsplanar for kulturskolar Fagområda Kunst og kulturformidling: legge til i andre setning: Føremålet er å skape nye uttrykk og arenaer, etablere møtestader og byggje nettverk som gjev rom for kulturell verksemd i vid forstand, frå amatør, frivillig verksemd, opplæring for barn og unge innan området og lokale kulturtiltak, til store opplevingar av profesjonell kunst. - Plantema 2 Arenautvikling innhald: Utvikling av arenaer og hus for, kultur og kulturskule Alternativ til ein brei regional kulturplan: Avsnittet omhandlar ein brei regional kulturplan, overskrifta er difor misvisande. Foreslår at det blir endra til: Ein brei regional kulturplan - 5. Planprosessen: Ønskjer at Norsk kulturskuleråd skal vere med i plankomiteen. Foreslår at ein i tillegg til å legge ut informasjon på nettsida, kan sende sms/melding til dei som tar del i/ønskjer informasjon om møter og arenaer for medverknad. Dei konkrete innspela er tatt med, resten vil bli tatt med i det vidare arbeidet med planen. NORSKE KUNSTHÅNDTVERKERE VEST-NORGE - For at Bergen og Hordaland skal bli eit attraktivt område å bo og arbeide i for kunstnarar, er det viktig å satse på og sette fokus på det visuelle kunstfeltet i heile fylket ved å gi støtte til rimelege arbeidsplassar, visningsstader, produksjon, opprette fleire stipend og hjelpe til med formidling av kunstnarar og kunstnarar i fylket. NORGES MUSIKKORPS FORBUND - 2.Formål: Ein bør synleggjere Hordaland sine føresetnader for å byggje opp kulturelle fyrtårn. Eksempel frå det frivillige kulturlivet er brassbandrørsla. - Det må gjerast ei rollefordeling og avklåring, der fylkeskommunen har ei definert rolle for kva den skal vere for kulturlivet i fylket Felles plantema Arenautvikling - infrastuktur: Det er behov for diskusjon om kva kulturpolitiske verkemiddel som kan styrkje innhaldsproduksjon knytt til infrastruktur (t.d. bruk og tilrettelegging av kulturhus) Felles plantema Kompetanse: Det må leggjast til rette for ei tyngre drøfting av kompetanse innan kultur på alle nivå. Dette gjeld kompetansearenaer som skule og utdanning, men også kompetanse innan frivilligheit og profesjonelt kulturliv. - Distriktspolitisk vinkling og ønskje om å motverke Oslo-dominansen må speglast i planen. For å hindre kompetanseflukt må ein ha verkemiddel til å løfte kompetansen i distrikta. - Plantema 2: Frivillig sektor må løftast fram som eige tema. Planprogrammet bør leggje opp til ei drøfting av rolle, utfordringar og vilkår til frivilligheit i framtida Utgreiingar og analyser: Det bør gjerast undersøkingar og analysar av frivillig sektor, bl.a. kva frivilligheit betyr i kroner og øre for samfunnet og kompetansen som finst i sektoren. - 5.Planprosessen: NMF vil gjerne vere representant for frivillig sektor i plankomiteen og vere med i faggruppa «Kunst og kulturformidling». Framlegget om at frivillig sektor skal vere eige plantema, er ikkje tatt til følgje, dei andre innspela vil bli tatt med i det vidare arbeidet med planen. 9

10 NYNORSK KULTURSENTRUM - Plantema 2 Nynorsk kulturstrategi: rår til at teksten blir utdjupa og presisert om lag slik: Nesten alle kommunane i Hordaland har som Hordaland fylkeskommune, nynorsk som tenestemål og administrasjonsspråk. Utanom bergensdialekten ligg talemåla i Hordaland nærast det nynorske skriftspråket. I absolutte tal har Hordaland fleire nynorskelevar enn noko anna fylke. Fire av ti elevar i grunnskulen har nynorsk som opplæringspråk, ni av ti kyrkjesokn bruker nynorsk liturgi, og kvar tredje avis som er redigert på nynorsk, kjem ut i Hordaland. Nasjonalt og i urbane vekstområde er nynorsk skriftkultur under press, men i Hordaland dominerer nynorsk i mange miljø både i skule, kyrkje, næringsliv og frivillig organisasjonsliv. Dei viktige nasjonale nynorskarenaene - -institusjonane ligg andre stader enn i Hordaland, men i Hordaland bur mange av dei forfattarane og andre kunstnarar som bruker nynorsk i si skapande verksemd. Difor er Den kulturelle skulesekken ein av fleire viktige arenaer også for ein nynorsk kulturstrategi. I planperioden vil Hordaland fylkeskommune saman med aktørane i og utanfor kulturlivet, til dømes Nynorsk kultursentrum og Hordaland Teater, arbeide med å forme verkemiddel som kan styrkje bruken av nynorsk skriftkultur og Bergen si rolle som viktig by for nynorske institusjonar og kulturytringar. Noko av grunnlaget for det som kan gjerast i planperioden , vert forma gjennom deltaking i Språkåret Plantema 3 Kulturregion Vestlandet og internasjonalt samarbeid: Hordaland styrkjer si eiga rolle i det norske samfunnet ved å peike så tydeleg på Vestlandet som denne planen gjer. - Vestlandsperspektivet kan vere til nytte når handfaste prioriteringar skal gjerast. Dette kunne gjerne ha vore løfta fram som meir overordna enn det no ser ut til å vere ut frå plasseringa i dokumentet. Framlegg til utdjuping og presisering av teksten er tatt til følgje. Resten av innspela vil bli tatt med i det vidare arbeidet med planen. VOSSA JAZZ, NATTJAZZ OG VESTNORSK JAZZSENTER - Gir utan atterhald støtte til den utviklingsretninga som blir signalisert i planprogrammet, mot utvida aktørsamhandling og nettverksutvikling. Det ligg store utviklingspotensiale i å kople ulike kompetansemiljø. - 5.Planprosessen: Viktig at den sterke arrangørfaglege og kulturfaglege kompetansen i jazzorganisasjonane blir representert i faggruppa for Kunst- og kulturformidling. PRODUKSJONSENHET FOR VISUELL KUNST - For å oppretthalde infrastrukturen innan kunstfeltet med profesjonelle etableringar innan produksjonsverkstader, atelierverkstader, visningsrom og andre institusjonar, er det ønskjeleg at utøvarane kan søke driftsmidlar frå fylkeskommunen. - Fordi fleire kunstnarar vel å busetje seg i Hordaland, treng ein auking i stipendordningar og i midlar det kan søkjast om. 10

11 - Private galleri må få høve til å søkje prosjektmidlar til salsutstillingar. - Kulturplanen må ha mål om auka bruk, høgare utstillingsvederlag, fleire visningsstader og betre produksjonsvilkår for heile kunstfeltet. RADØY KUNST SENTER - Meiner det er avgjerande med vektlegging av skapande kunst, lavkostprofil for auka skapande aktivitet i heile fylket og reduksjon av bygging av dyre institusjonar, som er dyre i drift samtidig som dei skapande aktørane marginaliserast. Idrett og friluftsliv FRILUFTSRÅDET VEST - Uttrykkjer ein viss uro over at ein så viktig del av folks kvardags- og helgeaktivitet blir lagt inn i planprogrammet for ein kulturplan. - Det er uheldig at omgrepet friluftsliv er ganske godt bortgøymd i planprogrammet. - Det må takast omsyn til at det er langt fleire som driv friluftsliv enn dei som er aktive innan idrett og ulike kulturaktivitetar. - Friluftsliv som ressurs: Friluftsliv er ein viktig del av kulturarven, gir rekreasjon og avkopling, gode opplevingar og god helse. Skilnaden mellom idrett og friluftsliv er blitt mindre, jf. aktivitetar som padling, fjellklatring og terengsykling.. - Folkehelsearbeidet: I eit folkehelseperspektiv er det viktig å ta friluftsarbeidet på alvor, og gje det ein sentral plass i planarbeidet. Universell utforming er også ein viktig del av dette. - Det ligg ein samordningsgevinst i å ta mange sektorar og arbeidsfelt med i ein felles kulturplan, men det vil bli ei stor utfordring å koordinere interessene og visjonane til så mange fagmiljø innan fylkes- og kommunenivå Planprosessen: Friluftsrådet Vest vil gjerne gi innspel i planarbeidet. Innspela om friluftsliv er tatt med (kap.2.2 og 3.2), resten vil bli tatt med i det vidare arbeidet med planen. NORGES IDRETTSFORBUND HORDALAND IDRETTSKRETS - Det er viktig at idretten får ein plass i planen som synleggjer den omfattande verksemda og samfunnsmessige betydninga og som tek vare på utviklinga på ein best mogleg måte. - Anbefaler at idrett er eit ege kapittel, og går ut frå at innhaldet omfattar det som til no har lagt i fylkesdelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. - Det må avklårast kva som ligg i omgrepet kultur. I nokre formuleringar inngår idrett og friluftsliv i eit vidt kulturomgrep, andre stader ikkje. - Anbefaler planen skal heite regional kultur- og idrettsplan, og viser til at det i kap 1.1 er nytta omgrepet. 11

12 - 2.1Hovudføremål: Idretten er opptatt av gode rammevilkår for å vidareutvikle verksemda i fylket, og når det gjeld anleggsutvikling, av ein balanser utvikling av heile landet. (og kva meiner dei eg. om det som står om sentralisering av makt og midlar?) - Har gode erfaringar med fylkesdelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Den ligg, saman med Norges idrettsforbunds idrettspolitiske dokument, til grunn for verksemda. - Idrettsanlegg er avgjerande for idretten og bør gis særleg merksemd, gjerne gjennom ein eigen handlingsplan. - Det må kome fram i planen at idrett har større verdi for einskildmennesket og samfunnet enn berre som tilbydar av fysisk aktivitet. Idrett er i tillegg frivilligheit, samfunnsutvikling, næringsutvikling, gode oppvekstmiljø, fokehelse og inkludering Planprosessen: Ønskjer å vere tett på i det vidare planarbeidet Innspel om synleggjering av idretten er tatt med (kap 2.2) med ei formulering om at fagområdet blir sett i samanheng, men dei ulike tema vert og konkretisert særskilt i planen. Det er gjennomgåande rydda i bruken av kulturomgrepet, og definisjonen av omgrepet er flytt til innleiingskapitlet. Resten av innspela vil bli tatt med i det vidare arbeidet med planen. Andre FYLKESELDRERÅDET - Samd i at barn og unge er ei viktig gruppe for kulturell og idrettsleg eigenaktivitet. - Minner om at tal på eldre innbyggjarar i fylket stadig aukar, og at denne gruppa treng kulturelle opplevingar, samstundes som dei innehar vesentlege ressursar som kulturberarar og kulturformidlarar. - Ber om at innarbeidd kulturminnevern får sin rettsmessige plass i planen innan fagområde kulturminnevern og museum. - Peiker på den sentrale posisjon kystkulturen har hatt - og har - i fylket Planprosessen: Ønskjer å vere representert i aktuelle faggrupper i planarbeidet. HØGSKOLEN I BERGEN - Arbeidet med kultur- og idrettsfeltet er ikkje sett i samanheng med arbeidet i skulen. Det er viktig å kople kulturarbeidet til den arenaen som møter alle barn og unge og som har eit klårt kulturpolitisk mandat. Framlegg til endring: - Plantema 3: Samhandling/samordning Partnarskap: Den regionale planen skal identifisere tiltak som vil fremje partnarskap og samhandling mellom aktørane i skole, kunst-, kultur og idrettslivet Planprosessen: I tillegg til å ha ein representant i faggruppa for idrett og friluftsliv, ønskjer Høgskolen i Bergen å vere representert i faggruppa for kunst- og kulturformidling. Innspelt til plantema 3 er tatt med, resten blir med i det vidare arbeidet med planen. KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN 12

13 - 2. Føremål: Eit nytt bygg for KHiB, som vil vere opent for andre enn skulen sine tilsette og studentar, vil vere ein viktig faktor for å motverke sentralisering av makt og midlar til hovudstaden. - Trekkjer fram det kunstnarelge utviklingsarbeidet som blir gjort ved KHiB og musea, ofte i samarbeid. Dette er likestil med forsking innan universitets- og høgskulesektoren. Planen bør omtale kunstnarleg utviklingsarbeid saman med forsking, og betydningen av dette Plantema og fagområda Bibliotek: Viktig å sjå på biblioteka ved universitet- og høgskolar som institusjonar med spesialsamlingar, som supplerer dei kommunale biblioteka Plantema og fagområda Kunst- og kulturformidling: Viktig å finne strategi for å gjere det attraktivt for kunstnarar og kulturarbeidarar å bu og arbeide i Hordaland. - Dei performative kunstartane må inkluderast, og det bør utnyttast at ein i regionen har ei rekkje sterke fagmiljø som kan bidra i planarbeidet på dette feltet Planprosessen: Viktig å trekkje vekslar på dei institusjonane som har høg kompetanse innan kunst, kultur og kunstnarleg utviklingsarbeid; dei høgare utdanningsinstitusjonane og andre kunstfaglege institusjonar. Innspel om kunstnarleg utviklingsarbeid (kap.2.1) og om bibliotek (kap.3.2) er tatt med, resten vil bli tatt med i det vidare arbeidet med planen. RIKSANTIKVAREN - Er svært positiv til at Hordaland fylkeskommune ønskjer å lage ein regional plan for kultur og idrett som også tek for seg kulturminnevern. Har erfart at ein slik plan kan vere eit svært godt arbeidsreiskap, og kan gi brei forankring av kulturminnepolitikken i fylkeskommunen. - Planprogrammet er eit god utgangspunkt for ein vellukka planprosess og ein god plan. 13

Planprogram Regional kulturplan 2014-2024 Dialogkonferansen 2012

Planprogram Regional kulturplan 2014-2024 Dialogkonferansen 2012 Planprogram Regional kulturplan 2014-2024 Dialogkonferansen 2012 Planprogram regional kulturplan 1. Innleiing 1.1 Bakgrunn for planarbeidet 1.2 Rammer for planarbeidet 2. Føremål 2.1 Hovudføremål 2.2 Fagområda

Detaljer

Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv.

Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. PREMISS: KULTUR er Hordaland sin samla politikk for kultur Planen inkluderer heile spekteret i kulturlivet (fem planar i ein plan): Museum og kulturminnevern Kunstproduksjon og kulturformidling Arkiv Bibliotek

Detaljer

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 Vedtatt i Kommunestyret, sak nr 18/10 16.september 2010 1 2 Innhald 1. Innleiing...3 2. Planprosessen...3 3. Planperiode, revidering og evaluering...4

Detaljer

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019 Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen Hoff Sogn og Fjordane fylkeskommune Regional plan for folkehelse 2015-2019 Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen

Detaljer

Planprogram. Regional kulturplan 2014-2024. Vedteke i fylkesutvalet 22. november 2012. Foto: Lena Eikeland Kutschera

Planprogram. Regional kulturplan 2014-2024. Vedteke i fylkesutvalet 22. november 2012. Foto: Lena Eikeland Kutschera Planprogram Regional kulturplan 2014-2024 Vedteke i fylkesutvalet 22. november 2012 Foto: Lena Eikeland Kutschera PLANPROGRAM Regional kulturplan 2014-2024 Innhald 1. Innleiing... 2 1.1 Bakgrunn for planarbeidet...

Detaljer

EIN KUNNSKAPSBASERT KULTURPOLITIKK - FRÅSEGN

EIN KUNNSKAPSBASERT KULTURPOLITIKK - FRÅSEGN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 201208986-1 Arkivnr. 60 Saksh. Tryti, Anna Elisa Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet Møtedato 13.11.2012 21.11.2012-22.11.2012

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten

Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten GENERELL INFORMASJON OM KULTURSEKKEN Kultursekken er et samlebegrep for satsinga på kulturformidling i barnehage, grunnskole og den videregåande skulen

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 Visjon Me er framoverlent Verdiar Samarbeidsrådet for Sunnhordland er eit opent og ærleg samarbeidsorgan for kommunane i Sunnhordland,

Detaljer

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015 KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2014/276-1 Saksbehandlar: Elisabeth Bjørsvik Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 21.01.2014 Fylkesutvalet 30.01.2014 Fylkestinget

Detaljer

FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011

FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Næringsseksjonen Arkivsak 201101622-5 Arkivnr. 146 Saksh. Imset, Øystein Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 19.05.2011 FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011 SAMANDRAG

Detaljer

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 høyringsdokument planprogram. Lærdal kommune PLANPROGRAM

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 høyringsdokument planprogram. Lærdal kommune PLANPROGRAM Lærdal kommune PLANPROGRAM Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 Innhald Innhald... 1 1 Innleiing... 2 2 Overordna føringar og rammer for planarbeidet... 3 2.1 Nasjonale føringar... 3

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD - Tilleggsakliste Kultur- og ressursutvalet Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Kultur- og ressursutvalet... 2 Tilskot til utgreiing av lokalisering av Hordaland

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12

Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12 Sakshandsamar: Margit Drivenes Kløvfjell Arkiv: K2-C00, K2-A10 Objekt: Arkivsaknr 12/848 KULTURPROGRAM

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

PLANPROGRAM. Regional kulturplan 2014-2024

PLANPROGRAM. Regional kulturplan 2014-2024 VEDLEGG 2 PLANPROGRAM Regional kulturplan 2014-2024 1. Innleiing... 2 1.1 Bakgrunn for planarbeidet... 3 1.2 Rammer for planarbeidet... 3 2. Føremål... 4 2.1 Hovudføremål... 4 2.2 Fagområda... 6 2.3 Handlingsprogram...

Detaljer

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune Planprogram Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021 Sund kommune Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 4 1.2.1 Nasjonale føringar... 4 1.2.2 Regional plan... 5 2. Formål...

Detaljer

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200600700-17 Arkivnr. 135 Saksh. Gilberg, Einar Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 20.06.2006 22.06.2006 VAL AV PILOTPROSJEKT

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

LUK- slik vi forstår intensjonane frå KRD

LUK- slik vi forstår intensjonane frå KRD LUK- slik vi forstår intensjonane frå KRD Styrkje kommunane som lokale utviklingsaktørar. LUK skal utviklast gjennom skreddarsaum mellom nasjonalt program, fylkeskommunale program og kommunane. Formålet

Detaljer

Innspel til strategisk plan Oppsummering frå personalseminar i Balestrand 15. og 16. januar 2009

Innspel til strategisk plan Oppsummering frå personalseminar i Balestrand 15. og 16. januar 2009 Innspel til strategisk plan Oppsummering frå personalseminar i Balestrand 15. og 16. januar 2009 SAMFUNNSOPPDRAGET gh UTDANNING FORSKING FORMIDLING De statlige høgskolene skal medvirke til forskning, utviklingsarbeid,

Detaljer

6. Natur og miljø; - herunder arealbruk/-forvaltning, universell utforming, infrastruktur

6. Natur og miljø; - herunder arealbruk/-forvaltning, universell utforming, infrastruktur SPØRSMÅL VED FOLKEMØTET 25.02.10 I planprogrammet inngår eit kapittel om medverknad frå innbyggarane. Kommunen valte å arrangera ein temakveld der 5 (hovudtema 1,2,3,6og7) av dei 8 hovudtema i planarbeidet

Detaljer

Kartlegging av verksemder som søkjer driftstilskot frå Hordaland fylkeskomme

Kartlegging av verksemder som søkjer driftstilskot frå Hordaland fylkeskomme Kartlegging av verksemder som søkjer driftstilskot frå Hordaland fylkeskomme Spørjeundersøking på oppdrag frå Kultur og idrettsavdelinga AUD-rapport nr. 11-2014 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført

Detaljer

Kvar står vi og kvar går vi når det gjeld idrett og fysisk aktivitet i Fjell?

Kvar står vi og kvar går vi når det gjeld idrett og fysisk aktivitet i Fjell? Kvar står vi og kvar går vi når det gjeld idrett og fysisk aktivitet i Fjell? -eller: korleis rører vi oss, og korleis padlar vi vidare mot 2018? Fjell Noregs beste kystkulturkommune Eit skifte av fokus?

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre JONE Avgjerd av: Saksh.: Jon Nedkvitne Arkiv: Objekt: N-101.1 Arkivsaknr 2004002075 Fylkesplanen for

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Ungdomsplan. for Balestrand kommune. Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen

Ungdomsplan. for Balestrand kommune. Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen Ungdomsplan for Balestrand kommune Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen Balestrand mai 2014 1 INNHALD 1. Bakgrunn for planen... side 3 1.1 Førebyggande innsats er forankra i lov og regelverk. side 4 2. Rullering

Detaljer

Ny strategiplan for Høgskulen

Ny strategiplan for Høgskulen Ny strategiplan for Høgskulen Nokre innspel til det vidare arbeidet Petter Øgar Mi forståing av strategisk plan Ein overordna og langsiktig plan for å oppnå bestemte overordna mål for organisasjonen Måla

Detaljer

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN SAK 57/12 HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN Saksopplysning I sak 41/12 gjorde Regionrådet for Hallingdal slikt vedtak: 1. Regionrådet for Hallingdal vedtek å setja i gang eit 3-årig prosjekt; Hallingdal 2020,

Detaljer

- Offentleg planarbeid

- Offentleg planarbeid - Offentleg planarbeid Jens Harald Garden, Hordaland fylkeskommune, Kultur- og idrettsavdelinga med arbeidet innan idrett, fysisk aktivitet ktiitt og friluftsliv filftli er å skape ein aktiv kvar dag ved

Detaljer

Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal

Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal For å sikre ei breiast muleg deltaking i arbeidet med Fylkesplan 2013-2016 skal det utarbeidast ein kommunikasjonsplan. Mål for

Detaljer

1. Ja til ein debatt om sidemålsundervisninga

1. Ja til ein debatt om sidemålsundervisninga Sak Fråsegner Ei fråsegn kan ha ulike funksjonar i ein organisasjon. Det kan t.d. ha form som ei pressemelding eller ein politisk uttale i ei sak, som blir sendt til ulike instansar. Ei fråsegn kan også

Detaljer

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Alternative titlar: Vurderingsarbeid: Arbeid med kvalitet i skolen i spenning mellom

Detaljer

DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN

DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN DEN KULTURELLE SKULESEKKEN Den kulturelle skulesekken er ei nasjonal satsing, og er eit samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200800581-42 Arkivnr. 027 Saksh. Fredheim, Ingeborg Lie, Gjerdevik, Turid Dykesteen, Bjørgo, Vigdis, Hollen, Sverre Saksgang Møtedato Vestlandsrådet 02.12.2008-03.12.2008

Detaljer

Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no

Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson www.utdanningsforbundet.no Rådgjevaren ein nøkkelperson Ei god rådgjevarteneste i skulen medverkar til at elevane får: betre sjansar til å

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE 2016-2019 INNLEIING Organisatorisk plattform er vedteken av Unge Venstres landsmøte 2015 og gjeld for perioden 2016-2019. Det er berre landsmøte som i perioden

Detaljer

HØYRING - FORSLAG TIL ENDRINGAR I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA KAPITTEL 13 OPPFØLGINGSTENESTE I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING

HØYRING - FORSLAG TIL ENDRINGAR I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA KAPITTEL 13 OPPFØLGINGSTENESTE I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Oppfølgings- og pedagogisksykolo isk teneste Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo KD 20 OKL Vår ref.:201108485 Dykkar ref.:201101650-/abh Bergen, 14. oktober 2011

Detaljer

TILSKOT TIL KULTURMINNEÅRET 2009

TILSKOT TIL KULTURMINNEÅRET 2009 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 200802621-136 Arkivnr. 650 Saksh. Ekerhovd Per Morten, Sandved David Aasen Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 31.03.2009 TILSKOT TIL

Detaljer

Høringsuttalelse Høring - Fagerbergutvalgets utredning NOU 2011:6 Et åpnere forskningssystem - KD Kunnskapsdepartementet

Høringsuttalelse Høring - Fagerbergutvalgets utredning NOU 2011:6 Et åpnere forskningssystem - KD Kunnskapsdepartementet 1 2 3 4 5 6 7 8 Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no 9 10 11 12 13 Høringsuttalelse Høring - Fagerbergutvalgets utredning NOU 2011:6 Et åpnere forskningssystem

Detaljer

TILLEGGSAK KUP-LØYVING 2013

TILLEGGSAK KUP-LØYVING 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 201302181-120 Arkivnr. 135.6 Saksh. Haugland, Tone Stedal Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 17.09.2013-18.09.2013 TILLEGGSAK KUP-LØYVING

Detaljer

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART Saksnr Utval Møtedato Saksbeh. Utval for plan og miljø OHA Råd for seniorar og menneske med OHA nedsett funksjonsevne 012/14 Ungdomsrådet 08.04.2014 OHA Sakshandsamer: Øystein Havsgård Arkivsaknr 13/1119

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 BARNEHAGANE OG BARNEHAGESEKTOREN i KLEPP KOMMUNE 1 Klepp kommune Del 1: Grunnlaget Del 2: Område for kvalitetsarbeid Del 3: Satsingsområda Del 4: Implementering Del

Detaljer

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020 KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020 Versjon for høyring 3.-26.mai 2016 INNHALD 1.0 Kvifor planstrategi... 3 2.0 Visjon og overordna målsettingar.... 3 3.0 Evaluering av eksisterande planstrategi...

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform Godt Lokaldemokrati ei plattform Godt lokaldemokrati ei plattform Norsk lokaldemokrati er godt men kan og bør bli betre. KS meiner ei plattform vil vere til nytte i utviklingsarbeidet for eit betre lokaldemokrati.

Detaljer

Fylkesrådmannen. Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 18.11.2014 Fylkesutvalet 19.11.2014 Fylkestinget 09.12.2014

Fylkesrådmannen. Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 18.11.2014 Fylkesutvalet 19.11.2014 Fylkestinget 09.12.2014 Fylkesrådmannen Arkivnr: 2014/1442-102 Saksbehandlar: Anna Elisa Tryti, Anne Aune, Britt Karen Spjeld, Ruth Ørnholt, Per Morten Ekerhovd, Ronny B. Skaar, Tone Stedal Haugland, Elisabeth Bjørsvik, Roger

Detaljer

Referat Kulturelt utviklingsprogram Prosessamling 1. oktober Grand hotell Terminus

Referat Kulturelt utviklingsprogram Prosessamling 1. oktober Grand hotell Terminus Referat Kulturelt utviklingsprogram Prosessamling 1. oktober Grand hotell Terminus 1. Velkomen ved saksordførar Kim Erik Størksen, Kultur- og ressursutvalet 2. Introduksjon ved konst. fylkeskultursjef

Detaljer

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har vore i kontinuerleg endring sidan

Detaljer

21.08.2012 28.08.2012

21.08.2012 28.08.2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 201200217-6 Arkivnr. 644 Saksh. Skaar, Ronny/Haugland, Tone Stedal Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet Møtedato 21.08.2012 28.08.2012

Detaljer

Høyringsfråsegn - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser

Høyringsfråsegn - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser Side 1 av 5 Saksframlegg Saksbehandlar: Kenth Rune T. Måren, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 15/8496-4 Høyringsfråsegn - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser Fylkesdirektøren rår

Detaljer

Regionale aktørar sitt arbeid med bygde- og lokalsamfunnsutvikling på Vestlandet Utgreiing: Møreforsking og Ideas2Evidence Oppdragsgjevar:

Regionale aktørar sitt arbeid med bygde- og lokalsamfunnsutvikling på Vestlandet Utgreiing: Møreforsking og Ideas2Evidence Oppdragsgjevar: Regionale aktørar sitt arbeid med bygde- og lokalsamfunnsutvikling på Vestlandet Utgreiing: Møreforsking og Ideas2Evidence Oppdragsgjevar: Distriktssenteret Presentasjon/Multimedial dokumentasjon: Mediebruket.no

Detaljer

HØRINGSUTTALE NOU 2007 : 11 STUDIEFORBUND - LÆRING FOR LIVET

HØRINGSUTTALE NOU 2007 : 11 STUDIEFORBUND - LÆRING FOR LIVET HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200606870-3 Arkivnr. 201 Saksh. Mørk Karlsen, Per Willy Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 29.01.2008 13. - 14.02.2008 HØRINGSUTTALE

Detaljer

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune 1 Bedriftspedagogisk Senter A.S bps@bps.as Medarbeidarsamtalar i Radøy kommune - slik gjer vi det Leiar har ansvar for å gjennomføra samtalane sine slik det

Detaljer

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Kunnskapsdepartementet: Læremiddel i tide Kunnskapsdepartementet vil vidareføre tiltak frå 2008 og setje i verk nye tiltak for å sikre at nynorskelevar skal

Detaljer

Planprogram for Regional delplan for folkehelse - endeleg vedtak

Planprogram for Regional delplan for folkehelse - endeleg vedtak saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 14.12.2012 76302/2012 Sigri Spjelkavik Saksnr Utval Møtedato U-10/13 Fylkesutvalet 28.01.2013 Planprogram for Regional delplan for folkehelse - endeleg

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

MIDLAR TIL FOLKEHELSEARBEID 2012

MIDLAR TIL FOLKEHELSEARBEID 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Utviklingsseksjonen Arkivsak 201112778-4 Arkivnr. 407 Saksh. Torgersen, Matti Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 14.02.2012 22.02.2012-23.02.2012

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING ETAT FOR SKULE OG BARNEHAGE 2013-2015 Innhald 1. Bakgrunn 2. Visjon 3. Verdiar 4. Hovudfokus 5. Forbetringsområda 6. Satsingsområda Klepp kommune Vedteken av Hovudutvalet for

Detaljer

Tilskot til friluftsliv

Tilskot til friluftsliv Tilskot til friluftsliv Tilskot til friluftslivsføremål (Kap. 1420 post 78) med følgjande ordningar: Tilskot til friluftslivsaktivitet Mål for ordninga og målgruppe Tilskotsordninga skal medverke til auka

Detaljer

HUSET I BYGDA -ein kulturarena der du bur-

HUSET I BYGDA -ein kulturarena der du bur- Sogn og Fjordane Ungdomslag www.sognogfjordane.ungdomslag.no Huset i bygda www.husetibygda.no Prosjektplan HUSET I BYGDA -ein kulturarena der du bur- 1.0 Samandrag Huset i bygda er svært viktig som sosial

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for Gol kommune Arkivkode Vår ref. Dykkar ref. Dato 400 04/00137-001 - AKV 16.01.04 ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM for GOL KOMMUNE 2000 2003, vedteke i Kommunestyret, sak 0051/00, 24.10.00 2004 2007, vedteke

Detaljer

Kulturavdelinga og kulturfylket Møre og Romsdal

Kulturavdelinga og kulturfylket Møre og Romsdal Kulturavdelinga og kulturfylket Møre og Romsdal Presentasjon for fylkestingsrepresentantane 13. - 14. november 2007 Arvid Blindheim 1 Fakta om avdelinga 37 tilsette; 27 i kulturavdelinga i Molde og 10

Detaljer

tirsdag 16. april 13 «Brød av sirkus?»

tirsdag 16. april 13 «Brød av sirkus?» «Brød av sirkus?» Bakgrunn Om lag halvparten av dei arbeidsplassane vi har om ti år, er enno ikkje skapt. Å la gode idear vekse fram er ei sikker investering for verdiskaping i framtida Innovasjon og omstilling

Detaljer

Forslag til Ungdommens fylkesting 2016. 12.-14. februar 2016

Forslag til Ungdommens fylkesting 2016. 12.-14. februar 2016 Forslag til Ungdommens fylkesting 2016 12.-14. februar 2016 Innhald Del 1: Visjon og verdiar for Ungdommens fylkesting... 1 Del 2: Mål for perioden... 2 Del 3: Tiltak... 3 Opplæring og helse... 3 Kultur,

Detaljer

Utval Saksnummer Møtedato Time formannskap Time kommunestyre

Utval Saksnummer Møtedato Time formannskap Time kommunestyre Arkiv: K1-002 Vår ref: 2014000344-45 Journalpostid: 2015018302 Saksbeh.: Elin Wetås de Jara KOMMUNEREFORMA - VIDARE FRAMDRIFT Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Time formannskap Time kommunestyre Framlegg

Detaljer

KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule

KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule Kroppsøvingsseksjonen og kunnskapsløftet Kroppsøving - Fysisk aktiv skulekvardag/fysisk

Detaljer

Fråsegn om norskfaget og nynorsken

Fråsegn om norskfaget og nynorsken Fråsegn om norskfaget og nynorsken På landsstyremøtet i helga vedtok SV ei rekkje innspel til korleis ein kan styrkje nynorsken både som hovud- og sidemål i arbeidet med ny læreplan i norsk. Denne gjennomgangen

Detaljer

Krav ved godkjenning av lærebedrifter

Krav ved godkjenning av lærebedrifter OPPLÆRINGSAVDELINGA Fagopplæringskontoret - OPPL AVD Notat Dato: 20.01.2015 Arkivsak: 2015/727-1 Saksbehandlar: aseloh Til: Yrkesopplæringsnemnda Frå: Fagopplæringssjefen Krav ved godkjenning av lærebedrifter

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda.

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda. Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon55 23 99 42 Telefaks55 23 99 49 Voss 10. juni 2008 Hordaland fylkesting sitt møte på Voss 10. juni 2008: Byggjer

Detaljer

Planutvalet sluttar seg til ny framdriftsplan for arbeidet med planprogrammet for regional plan for folkehelse.

Planutvalet sluttar seg til ny framdriftsplan for arbeidet med planprogrammet for regional plan for folkehelse. Side 1 av 7 Plan- og samfunnsavdelinga Planutvalet, møte 26.februar 2014 Sakshandsamar: Svein Arne Skuggen Hoff E-post: Svein.Arne.Skuggen.Hoff@sfj.no Tlf.: Vår ref. Sak nr.: 13/2377-10 Gje alltid opp

Detaljer

Vik kommune. Planprogram. Tematisk kommunedelplan for grunnskulen 2015 2019

Vik kommune. Planprogram. Tematisk kommunedelplan for grunnskulen 2015 2019 Vik kommune Planprogram Tematisk kommunedelplan for grunnskulen 2015 2019 Planprogrammet tek føre seg mandat, framdriftsplan, føringar, målsetjingar, tema, organisering og medverknad i planprosessen. 1

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Evaluering av museumsreforma

Evaluering av museumsreforma KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2015/869-2 Saksbehandlar: Elisabeth Bjørsvik Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 11.11.2015 Evaluering av museumsreforma Samandrag

Detaljer

Fleire gode leveår for alle Regional plan for folkehelse. Utkast til handlingsprogram

Fleire gode leveår for alle Regional plan for folkehelse. Utkast til handlingsprogram Fleire gode leveår for alle Regional plan for folkehelse Utkast til handlingsprogram 2014 Handlingsprogram 2014-. Regional plan for folkehelse i Hordaland 2014-2026. Innhald Innleiing 4 Organisering av

Detaljer

HØYRINGSUTTALE TIL RAPPORTEN "BELØNNINGSORDNINGA FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK - FORSLAG TIL NY INNRETTNING"

HØYRINGSUTTALE TIL RAPPORTEN BELØNNINGSORDNINGA FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK - FORSLAG TIL NY INNRETTNING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200507791-161 Arkivnr. 831 Saksh. Eriksrud, Marte Hagen Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 23.01.2013 31.01.2013 HØYRINGSUTTALE TIL

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Presentasjon av forslag til planprogram Disposisjon:

Presentasjon av forslag til planprogram Disposisjon: Presentasjon av forslag til planprogram Disposisjon: Regionalplan Kva er eit planprogram Føremål Bakgrunn/føringar Begrepsjungelen Tema i planarbeidet Metode Presentasjon av temakart; Biologisk leveområde

Detaljer

SOGN driftig raus ekte

SOGN driftig raus ekte SOGN driftig raus ekte Regionalplan for splan 2013-2014 Næringsutvikling Fylkesgrenser grenser hinder eller utvikling? Sogn skal styrka seg som region og bli interessant for nye etableringar. må bli meir

Detaljer

Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011

Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011 Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011 Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011 1 2 Metode Undersøkinga er utført av Analyse, utgreiing og dokumentasjon

Detaljer

Plan for utvikling av bibliotektilbodet for barn og unge i Hordaland 1998-2001 Hordaland fylkeskommune 1997 ISBN 82-91679 - 03 7

Plan for utvikling av bibliotektilbodet for barn og unge i Hordaland 1998-2001 Hordaland fylkeskommune 1997 ISBN 82-91679 - 03 7 Plan for utvikling av bibliotektilbodet for barn og unge i Hordaland 1998-2001 Hordaland fylkeskommune 1997 ISBN 82-91679 - 03 7 INNLEIING Bakgrunn. Plan for utvikling av bibliotektilbod for barn og unge

Detaljer

Ei god framtid for alle!

Ei god framtid for alle! Demokrati og politisk styring Ei god framtid for alle! * At kommunereforma skal tuftast på frivilligheit og fakta Senterpartiet har som grunnhaldning at samanslåing av kommunar skal vere frivilleg. Vi

Detaljer

BARN OG UNGE I PLANSAKER

BARN OG UNGE I PLANSAKER BARN OG UNGE I PLANSAKER Plan- og bygningslova 5-4 gir generelt fylkeskommunen mynde til å reise motsegn i saker med vesentlege nasjonale eller regionale interesser, eller i saker som av andre grunnar

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

Regional Næringsstrategi for Hardanger. Hardangerkonferansen, torsdag 13. november 2014

Regional Næringsstrategi for Hardanger. Hardangerkonferansen, torsdag 13. november 2014 Regional Næringsstrategi for Hardanger Hardangerkonferansen, torsdag 13. november 2014 Bakgrunn Initiativ frå Hardanger Næringsråd Vedtak i Hardangerrådet Prosjektleiing frå Næringshagen i Odda Styringsgruppe

Detaljer

3.2.4 Døme for vidaregåande opplæring: Religiøs, etnisk og kulturell variasjon

3.2.4 Døme for vidaregåande opplæring: Religiøs, etnisk og kulturell variasjon Uansett om elevane skal svare på den individuelle oppgåva skriftleg eller munnleg, kan læraren og elevane avtale når og korleis det kan vere formålstenleg med tilbakemeldingar. Læraren kan bruke undervegsvurderinga

Detaljer

NOTAT 1 INNLEIING. 1.1 Kvifor kartlegging av strakstiltak KARTLEGGING AV KLIMARELATERTE TILTAK. 518660 Arbeid med klimaplan

NOTAT 1 INNLEIING. 1.1 Kvifor kartlegging av strakstiltak KARTLEGGING AV KLIMARELATERTE TILTAK. 518660 Arbeid med klimaplan Oppdragsgivar: Oppdrag: Hordaland fylkeskommune 518660 Arbeid med klimaplan Skrevet av: Kvalitetskontroll: Oddny Grete Råd, Ole Gaute Hovstad Astrid Rongen KARTLEGGING AV KLIMARELATERTE TILTAK INNHALD

Detaljer

Spørjeundersøking om sentrumsområde

Spørjeundersøking om sentrumsområde Spørjeundersøking om sentrumsområde Befolkningsundersøking i Hordaland 2013 AUD-rapport nr. 1 2013 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med Planseksjonen i Hordaland

Detaljer

Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg

Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg Framlegg til vedtak frå fylkesrådmannen: 1. Følgjande reglar skal gjelde for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg,

Detaljer