FLESBERG KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak. Handlingsprogram og økonomiplan Budsjettrammer K- sak 55/13. Blefjell

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FLESBERG KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak. Handlingsprogram og økonomiplan 2014-2017 Budsjettrammer 2014. K- sak 55/13. Blefjell"

Transkript

1 FLESBERG KOMMUNE Blefjell Kommunestyrets vedtak Handlingsprogram og økonomiplan Budsjettrammer 2014 K- sak 55/13

2 INNHOLD SIDE K-sak 55/13 av 12.desember 2013 Vedtak... 2 Hovedoversikt driftsrammer i økonomiplanperioden... 4 Hovedoversikt driftsrammer (intern)... 4 Nye driftstiltak i planperioden... 5 Nye investeringstiltak i planperioden... 6 Fondsmidler... 7 Langsiktig gjeld... 7 Arbeidsprogram og målindikatorer for 2014 pr etat:... 8 Handlingsprogram HMS... 8 Samfunnssikkerhet og beredskap... 8 Fellestjenesten... 9 Oppvekst og kultur NAV Numedal Barnevern Helse og omsorg Teknikk, plan og ressurs Obligatoriske oversikter for årsbudsjett 2014: Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Budsjettskjema 1B - Driftsbudsjettet Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjettet Budsjettskjema 2 B Investeringsprosjekter Økonomisk oversikt - Drift Kommunale avgifter, gebyrer og egenbetalinger Protokoll: PS 55/13 Handlingsprogram og økonomiplan , budsjettrammer Rådmannens forslag med utdypende kommentarer Flesberg kommune Side 1

3 K-sak 55/13 av 12.desember 2013 Vedtak Handlingsprogram / Økonomiplan MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak formannskapet /13 kommunestyret /13 Vedtak i kommunestyret : 1. Det fremlagte forslag til årsbudsjett for 2014, handlingsprogram og økonomiplan for for Flesberg kommune, vedtas med følgende endringer/tillegg: a: Det avsettes årlig kr ,- til planresurser. Beløpet innarbeides i driftsbudsjett og økonomiplan. Avsetning til disposisjonsfond reduseres tilsvarende. b. Rådmannen skal utarbeide oversikt over aktuelle planprosjekter med rangering etter viktighet til behandling på første kommunestyremøte i c. De planarbeider som kommunen selv ikke har kompetanse eller kapasitet til å utføre skal legges ut på anbud. d. Prosjektering/rehabilitering svømmehall 2014 kr strykes fra investeringsbudsjettet. 2. Det foreliggende forslag til avgiftsregulativer, selvkostoversikter, husleier og priser for øvrig på kommunale tjenester for 2014, vedtas slik de fremgår av økonomiplanen med følgende endringer: a. Gebyrøkning på vann og avløp settes til 7,5 % b. Gebyrøkning på feiing settes til 12,5 %. Inndekning ved at utgifter reduseres tilsvarende. 3. I henhold til statsbudsjettet benyttes høyeste skattøre ved beregning av formues- og inntektsskatten for forskuddspliktige skatteytere for år I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 skriver Flesberg kommune ut eiendomsskatt i 2014 på: faste eiendommer i hele kommunen ( 3 bokstav a). a. Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes til 7 promille. b. I medhold av eiendomsskatteloven 12 bokstav a differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 3 promille. c. I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav a. Følgende eiendommer gis generell fritak for eiendomsskatt i Flesberg kommune: Flesberg kommune Side 2

4 Gnr/brn Eiendom 35/1/0 Flesberg bygdetun 90/12/0 Lyngdal bedehus 90/10/0 Høgheim 118/15/1 Svene Idrettslag 64/7/1 Botnan grendehus 26/2/1 Flesberg skytterlag 39/83/0 Flesberg sokn, Bedehuset 117/11 Solvoll Samfunnshus 123/1/3 Søre Svene grendehus 4004/1 og 133/25 Jernbaneverket 118/2/1 Numedalslågen fellesfløtning 113/1/1 Laugen skytterlag 146/42/0 KFUM/KFUK, Buskerud krets 16/1/30 Flesberg Røde Kors hjelpekorps 98/5 Lyngdal Barnehage Flesberg samfunnshus Kommunens gamle grendeskoler gis et generelt fritak med unntak av de som er tatt i bruk/tas i bruk som fritidsboliger. Private veier gis fritak. Alle bygninger som er fredet etter kulturminneloven fritas. Eiendommer som er fritatt beskatning gjøres ikke til gjenstand for taksering. Det gis ikke fritak etter eiendomsskattelovens 7 bokstav c. d. Eiendomsskatten skal betales i to terminer. e. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte eiendomsskattevedtekter. 5. Rådmannen gis fullmakt til å sette i gang arbeider etter vedtatt budsjett for de prosjekter og tiltak som er finansiert. Rådmannen gis videre fullmakt til å endre etatenes driftsrammer for 2014 i tråd med resultatet av lokale lønnsforhandlinger (2013). 6. Det foretas låneopptak på ,- kroner til investeringer i 2014 som nedbetales over 30 år. Rådmannen gis fullmakt til å foreta låneopptaket i henhold til kommunens finansreglement. 7 En helhetlig plan for utbygging og rehabilitering av vann og avløp med tilstrekkelig kapasitet for femtidens utbygging utarbeides. Legges frem som sak i kommunestyret senest 26.juni Ved overføringen av midler til Flesberg kirkelige fellesråd stilles det som vilkår at kommunen ved kontrollutvalget får rett til å føre kontroll etter statens bevillingsreglement Dersom det er brukers ønske, bør det så langt som det er mulig være en fast hjemmehjelper. Flesberg kommune Side 3

5 Hovedoversikt driftsrammer i økonomiplanperioden Intern oppstilling budsjett Hovedoversikt driftsrammer (intern) Årsbudsjett Rammer Rammer Rammer Rammer Skatt Rammetilskudd Eiendomsskatt verker og bruk Eiendomsskatt annen eiendom Kompensasjonstilskudd Momskompensasjon investeringer Konsesjonsavgifter Kraftsalg Sum driftsinntekter Spesifikasjon etatene 8. Innføring Eiendomsskatt Ymse inkl premieavvik Driftsområder: 0. Politiske styring og kontrollorgan Fellestjenesten Oppvekst- og kulturetaten Sosial- og barneverntjenesten Helse- og omsorgstjenesten Teknikk, plan og ressurs Flesberg kirkelig Fellesråd Sum driftsutgifter DRIFTSRESULTAT Renteinntekter Renteutgifter Avdrag Finansieringskostnader investeringer i økonomiplan Motpost avskrivninger RESULTAT ETTER RENTER OG AVDRAG Avsatt til bundne driftsfond Avsatt til disposisjonsfond Bruk av disposisjonsfond (innføring eiendomsskatt) Overføres til investeringsregnskapet momskomp Overføres til investeringsregnskapet - handlingsregel (70%) Balanse Netto driftsresultat i % av sum inntekter 0,66 % 4,53 % 4,67 % 4,52 % 5,03 % Flesberg kommune Side 4

6 Nye driftstiltak i planperioden Forslag Forslag Forslag Forslag Politisk styring- og kontrollorgan Smart board, Lesebrett, videokamera Fellestjenesten Økt kapasitet datakommunikasjon (Blink 2) Oppvekst- og kulturetaten Tverretatlig forebyggenede tiltak (barnevern/skole) Vernepleier Svene barnehage midlertidig løsning fra Svene barnehage - drift av 2 nye avdelinger fra Reduksjon av utgifter Helse og omsorgsetaten Sykepleier på "topp" Øke legeressurser Øke helsesøster stilling 50%, flyktninger Finansieres av integreringstilskudd Nøkkelbokser og nye trygghetsalarmer 170 Kveldsvakt hjemmetjenesten 140 % stilling Teknikk, plan og ressurs Kjøp av tjenester planarbeid Brannvesenet - vakt sommerferien Vedlikehold kommunalebygg Nye boliger Flesbergtunet 200 m2 x 600, Leieinntekter nye boliger Drift nytt areal Svene barnehage Kirke Nye salmebøker 80 Utbytting av trådløst lydanlegg i kirkene 30 Maling av Flesberg kirke 300 Elektriskanlegg i kirkene Bytte ut gamle rørovner i kirkene 500 Bytte ut gammel belysning 300 Ny gressklipper med snøfreser Ny teleslynge i Lyngdal og Flesberg Nøkkelsystem 50 Sum nye tiltak Flesberg kommune Side 5

7 Nye investeringstiltak i planperioden Investeringer ekskl. mva Fellestjenesten Avdrag startlån Mottatt avdrag på Startlån Utstyr IKT Elev PC, smartboard Egenkapitaltilskudd KLP Kongsbergregionen 160 Oppgradering ephorte 200 Investeringer programvare personalsystem 300 Investeringer programvare e-handel 300 Oppvekst og kultur Utvidelse 2 nye avdelinger Svene barnehage, inkl midlertidig løsning i Inventar og utstyr nye avdelinger 300 Helse og omsorg Kjøleaggregat kjøkken Flesbergtunet 200 Carport 9 tjenestebiler/buss 650 Teknikk, plan og ressurs EPC-prosjekt (ref K-sak 20/13) 350 VAR - området: Lyngdal Rehab renseanlegg Lyngdal Renseanlegg Moen industiområde 300 Svene Vannbehandlingsanlegg Svene 750 Rehabiliteringsprosjekter vann & avløp Andre investeringer: Asfaltering og rehabilitering kommunaleveier Ny tankbil Utvidelse av brannstasjon - prosjektering 300 Utvidelse av brannstasjon - bygging Haugsjøbrua 600 Adressering/Skilting Kirke: Servicebygg og handikap inngang Lyngdal Nybygg (kommunen søker om midler fra husbanken) VAR område Andre investeringer: Finansiering Bruk av nytt låneopptak Bruk av disposisjonsfond Bruk av eiendomsskatt, handlingsregel 70 % Avsetning til ubundne investeringsfond Bruk av ubundne investeringsfond Sum finansiering Flesberg kommune Side 6

8 Fondsmidler Budsjett Økonomiplan Disposisjonsfond Saldo Tidligere disponert/øremerket/bruk Avsatt i 2013 regulert 768 Bruk av fond i driftsregnskapet Avsatt i driftsregnskapet Bruk i investeringsregnskapet Saldo Bundne driftsfond Saldo Tidligere disponert/øremerket Bruk i driftsregnskapet Avsatt i driftsregnskapet Saldo Ubundne Investeringsfond Saldo Avsatt i investeringsregnskapet Bruk i investeringsregnskapet Saldo Sum fondsmidler til disposisjon Langsiktig gjeld Låneopptak pr Budsjett / Økonomiplan Betalt avdrag Saldo Kroner pr innbygger I % av sum inntekter 39 % 38 % 36 % 33 % Flesberg kommune Side 7

9 Arbeidsprogram og målindikatorer for 2014 pr etat: Handlingsprogram HMS Mål Tiltak Systematisk HMS-arbeid Oppfølging handlingsplan IA Ja Ja Ja Ja Systematisk HMS-arbeid Verneombud har gjennomført grunnkurs i 100 % 100 % 100 % 100 % HMS Systematisk HMS-arbeid Vernerunder og oppfølging (gjennomført) 100 % 100 % 100 % 100 % Systematisk HMS-arbeid Møter i arbeidsmiljøutvalget Systematisk HMS-arbeid Impelementere IKT-basert kvalitetssystem Ja Drift og forbedring Drift og forbedring Drift og forbedring Systematisk HMS-arbeid Medarbeiderundersøkelse (hvert 3. år) 100% X X 100 % Systematisk HMS-arbeid Gjennomføring av helsetest ansatte Ja Nei Ja Nei Arbeidsgiverstrategi Revisjon personalreglement 100 % X X 100% Arbeidsgiverstrategi Rullering av lønnspolitisk plan Delvis Delvis 100 % Delvis Samlet sykefravær mål handlingsplan IA Løpende oppfølging 5,0 % 5,0 % 5,0 % 5,0 % Samfunnssikkerhet og beredskap Mål Tiltak Kompetanseheving Deltakelse på kurs innen samfunnssikkerhet Ja X Ja X beredskapsledelse og beredskap Beredskapsplan Sluttføre revisjon av beredskapsplanen X X Oppdatering Årlig revidering Ja Ja Ja Ja beredskapsplan ROS-analyse Sluttføre hovedrevisjon av ROS-analyse X X ROS-analyse Rullere/oppdatere ROS-analyse Vedl.hold. Hovedrullering Vedl.hold. Hovedrullering Operativt kriseteam Reetablere kriseteam Vedl.hold. Vedl.hold. Vedl.hold. Vedl.hold Beredskapsøvelse Øvelse beredskapsplan Ja X Ja X Samhandling Møte med samarbeidspartnere innenfor Ja Ja Ja Ja beredskap * Rapportering Statusmelding til kommunestyret om beredskap Ja Ja Ja Ja Flesberg kommune Side 8

10 Fellestjenesten Målområder: Tekst skrevet med kursiv refererer til utdrag fra kommuneplan, bl.a. hovedmålsettinger og strategier. Flesberg kommune fremstår som en attraktiv arbeidsplass med godt kvalifiserte medarbeidere (2.6) Kommunen tilbyr generelt gode og fleksible tjenester tilpasset brukernes behov; innen så vel byggesaksbehandling som eldreomsorg og barnehager (2.6) Kommunen skal møte publikum på en hyggelig, informativ og effektiv måte (4.1) Regionalt og interkommunalt samarbeid vil fortsatt ha høy prioritet i søken etter gode og effektive fellesløsninger (3.12) Arbeidsprogram/tiltak 2014 Videreutvikle arbeidsgiverplattformen med hovedfokus på ledelse. Bidra til videreutvikling av kommunens internkontrollarbeid via kvalitetssystemet Kvalitetslosen. Oppdatere og følge opp kommunens personalreglement, HMS-arbeid, IAhandlingsplan og løpende personalarbeid (mye av dette vil skje gjennom systemet Kvalitetslosen). Implementere personalmodul i samarbeid med de øvrige Numedalskommunene. Gjennomføre lokale lønnsforhandlinger ( kap. 4, kap , kap. 5 og kap ) innen Gjennomføre medarbeiderundersøkelse. Informasjon: Bidra med nødvendige ressurser til videreutvikling og forbedring av kommunens informasjon til publikum ved hjelp av kommunens nettsider og sosiale medier, herunder å tilrettelegge informasjon og tjenester for selvbetjeningsløsninger. Forbedre de direktesendte overføringene fra kommunestyremøter, og få til bedre arkiveringsløsninger på disse. Videreføre prosessen med fysisk arkivering og avslutning av saker i Ephorte. Utgi hytte-/fritidsmagasin i Numedal. Gjennomføres innen Etablering av felles driftsorganisasjon i Kongsbergregionen, som skal ivareta felles IKT-plattform og drift, vil komme på plass i løpet av Her vil kommunene måtte foreta mange strategiske vurderinger før iverksettelse som også vil omfatte representasjon i SuksIT. Implementere ny saksbehandlingsmodul ephorte 4 sammen med Rollag og Nore og Uvdal. Prosjektet vil bl.a. innebære opplæring av alle som benytter denne saksbehandlermodulen. Gevinsten vil være bedre dokumentfangst og enklere saksbehandling. Videreføre informasjonssikkerhetsprosjekt som en del av Kongsbergregionen, hvor det blir en hovedoppgave å følge opp informasjonssikkerhetsarbeidet på en hensiktsmessig måte, herunder at alle etater rapporterer status pr hvert år. Vurdere interkommunalt samarbeid innen kontroll av alkoholloven Andre oppgaver Gjennomføre digitalisering av politisk utsending av dokumenter, innkjøp av nettbrett etc. til folkevalgte m.v. Vurdere felles sentralbordtjeneste med Rollag. Forberede for digitalisering av arkiv. Sluttføre arbeide med forslag til reglementer for folkevalgte organer. Sluttføre revisjon av kommunens politivedtekter innen Sluttbehandling av hovedrevisjonen av delegasjonsreglementet. Sak til politisk behandling innen Flesberg kommune Side 9

11 Målindikatorer: 2012 Mål 2013 Mål 2014 Økonomi: % avvik regnskap/budsjett -4% 0 0 Medarbeidere: Vernerunder Ja Ja Ja Kompetansetiltak ja Mer målrettet Mer målrettet Gjennomførte medarbeidersamtaler Ja Ja Ja Gjennomført medarbeiderkartlegging Nei Nei innen 1. juni Tjeneste: Journalføring av post innen 3 dager Ja ja Ja Ansettelser innen en måned etter søknadsfrist Ja Ja Ja Bistå etatene i personalsaker og i HMS ved behov Ja Ja Ja Fysisk arkivering og avslutning av saker i Ephorte Ikke Påbegynt Påbegynt Videreføres Intern IKT-bistand- og hjelp i administrasjon Telefonisk på dagen, ellers ila 2 dager Telefonisk på dagen, ellers ila 2 dager Telefonisk på dagen, ellers ila 2 dager Elektroniske tjenester (selvbetjening): Ephorte-moduler- herunder ansettelsesmodul Nei Nei Gjennomføres Utviklingsmål: Behov for revisjon innhold nettsider, intranett, sosiale medier og overføringer av kommunestyremøter på nett Videreutvikle Videreutvikle Videreutvikle Flesberg kommune Side 10

12 Oppvekst og kultur Pågående og nye prosjekter Utbygging Svene barnehage x Forprosjekt ny skole og flerbrukshall x NY GIV - ungdomsskolen x GNIST - ungdomsskolen x x Tiltak Oppgradering av uteområdene ved Lampeland og Furuflata barnehage Lyddemping Lampeland barnehage. Dette for å legge til rette for med spesielle behov, men også forebyggende med tanke på barns og voksnes hørsel. Tilrettelegging for hørselshemmet elev på Flesberg skole Forebyggende tiltak (KLARA) i samarbeid mellom skole, barnevern og. Tiltaket er i samsvar med nasjonale føringer som pålegger kommuner å prioritere tverretatlig forebyggende innsats for barn og unge, jfr. Rundskriv Q-16/2013. (Langsiktig satsing krever godkjenning i kommunestyret) x x x x x x x Framtidige investeringsbehov Byggtekniske endringer i barnehagene for å imøtekomme faglige krav tilknyttet krav om tilpassing for barn med spesielle behov og arbeidsplasser for pedagoger Lampeland barnehage: Ett treningsrom, tre til fire arbeidsplasser for ansatte, to toaletter og utvidelse av garderoben. Dette er også en forutsetning for evt. opprettelse av utelivsavdeling. Furuflata: tilrettelegging for 1 arbeidsplass og ett spesialrom Blending i gymsal - Lampeland skole Solskjerming på Lampeland skole Ny kjøkkeninnredning og nytt kjølerom på Lampeland skole Nytt kjøkken (ny planløsning) på Flesberg skole. Nåværende kjøkken er fra Dører og vinduer på Livlandbygget (gamle barneskolen) Flesberg skole. Ikke godkjent etter brannforskriften, avvik rapportert 2010/2011. Utvendig solskjerming Livlandbygget Flesberg skole Oppruste trivselsområder/uteområdet på Flesberg skole/fjerne tagge-vegg. Ny kontorplass og nytt møterom på Flesberg skole Arbeidsprogram : Målområder: Tekst skrevet med kursiv refererer til utdrag fra kommuneplan, bl.a. hovedmålsettinger og strategier. Medarbeidere: attraktiv arbeidsplass med godt kvalifiserte medarbeidere (2.6) Tiltak Periode Sikre at pedagogisk personell i barnehagen får barnehageplass for sine barn. Dette for å beholde kvalifiserte førskolelærere i kommunale barnehager. Minimum 1 dags kompetanseutvikling for barnehageansatte Videreutdanning i engelsk for 1 lærer, 30 studiepoeng Alle medarbeidere skal årlig få tilbud om minimum en medarbeidersamtale. Minimum 2 dagers kompetanseutvikling for mellomledere i skole og barnehage pr. år. Flesberg kommune Side 11

13 ... kompetanseutvikling og ressurser innen IKT både for elever og lærere (3.4) Tjeneste: Gode og effektive offentlige tjenester til brukerne (2.6) Fokus på samarbeid skole/barnehage hjem (4.1) arbeider bl.a. målrettet med å utvikle elevenes lesekompetanse (3.4) Skolene skal ha fokus på tilpasset opplæring og optimalt læringsutbytte for den enkelte elev (3.4) Styrke holdningsskapende arbeid i barnehage og skole for både fysisk og psykisk helse, inkluderende miljø og kosthold (4.1)... holdningsskapende arbeid med fokus på verdier, valg og tro på egne krefter (3.4) skape tilbud som engasjerer og appellerer til ungdom (3.12) Alle lokale partnere har en felles forståelse av hvilke verdier som skaper «den gode oppvekst» og «det gode liv» i Flesberg (2.3) Fokus på samarbeid skole/ hjem (4.1) Alle barn i barnehage og grunnskole skal få oppleve profesjonelle kunst- og kulturtilbud. Det er etablert mange og varierte kunst- og kulturtilbud (2.3) Tilby veiledning til nyutdanna/nyansatte ved behov IKT-veilederne skal gjennomføre datakurs for lærere og elever på alle klassetrinn. I samarbeid med andre etater ha en gjennomgang av 2014 retningslinjer for ambulerende team. Oppvekstsjef gjennomfører en utviklingssamtale ved hver skole med fokus på oppfølging av skoleeiers forsvarlige system. Gjennomgang og ny fordeling av arbeidsoppgaver på 2014 oppvekstkontoret og innen barnhageledelse. Gjennomføre tilsyn i barnehagen i h.h.t. til plan Implementere Kvalitetslosen Gjennomføre trekantsamtaler (foresatte, barnehage, skole) Gjennomføre tiltak i tråd med leseplan for skolen Nytilsatte lærere skal få innføring i verktøyet LUS (leseutviklingsskjema) Rektor gjennomfører to samtaler pr. år med lærer på trinnene for oppfølging av den enkelte elev NY GIV på 10. trinn 2014 Gjennomføre tiltak i plan for Vurdering for læring 2014 Bruk av holdningsskapende programmet Det er mitt valg i skolene. Barnehage/skole skal delta i tverretatlig folkehelseprosjekt Skolering av Ungdom med MOT Gjennomføre MOT-turné 2014 Minst 4 årlige MOT- samlinger skal gjennomføres i alle avdelinger i kommunale barnehager der MOTs holdninger og verdier blir satt i fokus. Arbeid med MOT-verdiene på skolens foreldremøte, minimum ett møte pr klassetrinn. Kulturkontoret gir årlig tilbud om et arrangement i barnehagen. Kulturkonteret i samarbeid med biblioteket gir 2 konserttilbud/foredrag for voksne Regionalt og interkommunalt samarbeid vil fortsatt ha høy prioritet i søken etter gode og Ferdigstille interkommunal kulturplan som overordnet styringsdokument for kulturområdet Flesberg kommune Side 12

14 effektive fellesløsninger(3.1) Arbeidet med planlegging av ny felles barneskole- og flerbrukshall på Stevningsmogen skal videreføres (3.4) Følge opp kommunestyrevedtak fra desember Målindikatorer: Økonomi: Avvik regnskap/ budsjett Medarbeidere: Tilbud om medarbeidersamtaler 100% 100% 100% Sykefravær 8% 7% 6% Gjennomførte dager etterutdanning pr. lærer Gjennomførte dager etterutdanning pr. barnehageansatt Antall lærere under videreutdanning (Kompetanse for kvalitet) % lærere med universitets-/høyskoleutdanning og pedagogisk utdanning (Jfr. kostra-rapportering) 85 % 85 % 85 % Gjennomførte vernerunder i alle enheter 100% 100% 100% Tjeneste: Barnehagedekning - alle søkere med rett til barnehageplass 100% 100% 100% Barn på venteliste (ikke rett til barnehageplass) pr okt. < 6 < 6 < 6 Elektroniske tjenester: Oppdaterte hjemmesider skolene Ja Ja Ja Resultater: % av elevene på 3. trinn over kritisk grense i lesing 85 % 85 % 85% Gjennomsnitt nasjonale prøver 5. trinn 1,9 2,0 2,0 Gjennomsnitt nasjonale prøver 8. trinn 2,9 3,0 3,0 Gjennomsnitt nasjonale prøver 9. trinn 3,2 3,3 3,3 Gjennomsnitt grunnskolepoeng 10. trinn 41,1 41,1 41,1 Gjennomsnitt elevundersøkelsen <1,3 <1,3 <1,3 Flesberg kommune Side 13

15 NAV Numedal Handlingsprogram 2014 til 2017: Satsingsområde i kommuneplan Tiltak Hensikt Periode 7.1 Tjenesteutvikling generelt 7.1 Tjenesteutvikling generelt Utvikle kvaliteten i tjenesten videre. Dette følges opp med månedlige målinger og nøye overvåkning av utvikling Målindikator: Målekort Satse på veilederkompetanse. Dette gjøres gjennom videreføring av opplæring i veiledningsmetodikk. Kursing i MI-metodikk (motiverende intervju)for alle ansatte og videreføring av kollegaveiledningsgrupper. Brukerne skal oppleve å få rett tjeneste til rett tid og med god kvalitet. Sikre kvalitet i brukeroppfølgingen Tjenesteutvikling generelt Målindikator: Alle veiledere gjennomført opplæring Bosetting av flyktninger Målindikator: Oppfylle premissene i kommunestyrevedtakene Bidra til bosetting og integrering av flyktningen slik at de settes i stand til jobb eller utdanning Målindikatorer: Faktisk 2012 Bud Planperioden Økonomi: Avvik i % (merforbruk +, mindreforbruk -) Medarbeidere: Sykefravær i % 8,59 <7 <7 <7 <7 <7 Medarbeiderundersøkelse/HKI* 24, Brukere: Brukerundersøkelse brukertilfredshet i NAV, 4,9 >4 >4 >4 >4 >4 kvalitet på tjenestene (karakter 1-6) Andel mottaker år som mottar økonomisk 18,9 <20 <20 <20 <20 <20 sosialhjelp i forhold til andel av samlet brukermasse på økonomisk stønad Snitt antall måneder stønadslengde for økonomisk 3,8 <4 <4 <4 <4 <4 sosialhjelp år Andel i % som går over 6 måneder på stønad 26 <30 <30 <30 <30 <30 *Humankapitalindeks Flesberg kommune Side 14

16 Barnevern Faktisk 2012 Bud Planperioden Økonomi: Avvik i % (merforbruk +, mindreforbruk -) Medarbeidere: Sykefravær i % Medarbeiderundersøkelse/HKI* Rapport fra Fylkesmannen Pr Nore og Uvdal Rollag Flesberg Antall bekymringsmeldinger Antall undersøkelser Antall barn i tiltak Antall barn med tiltak innen familien/hjemmet Antall barn med tiltak utenfor familien (fosterhjem/institusjon) Numedal Gjennomsnitt Numedal Buskerud 2. halvår halvår halvår 2013 Fristoversittelser i undersøkelsessaker 20,7 % 6,1 % 11,1 % Andel barn uten omsorgsplan 11,8 % 5,2 % 20 % Andel fosterhjem uten tilsynsfører 14,3 % 5,5 % 0 % Flesberg kommune Side 15

17 Helse og omsorg Etatens handlingsprogram Fokus på Lederutvikling mennesker Myndiggjorte medarbeidere K-lean som metode Rekruttering: Rett person på sett sted Kvalifisering: Medikamentkurs, hospitering, annen kursing Fokus på kvalitet: arbeid med prosedyrer og rutiner Kvalitetslosen 2013 og K lean 2014 Jevnlige møter mellom ledere og ansatte for felles utveksling av utfordringer og mulige løsninger Fokus på ledelse Fokus på Informere godt om etatens utfordringer og tjenestetilbudet informasjon Informere om utfordringer som følge av samfunnsendringer Aktiv deltakelse i folkevalgte organer Delta på møter med frivillige lag og foreninger Oppdatere informasjon på kommunens nettsider - ta i bruk sosiale medier Aktiv deltakelse i interkommunale samarbeidsfora Vurdere etatens ressurser til IKT med ønske om 50 % stilling i 2015 Fokus på økonomi Etaten drives i økonomisk balanse i 2014 Økonomimøter hver måned i 2014 i forbindelse med månedsrapportering Fokus på tjenestene Endring av tjenestetilbudet tilpasset Samhandlingsreformen: Øke antall korttidsplasser til 8. Etaten nådde ikke målet i 2013, men arbeider videre med dette i Etablere et lavterskel øyeblikkelig hjelp tilbud i Kongsberg i sammenheng med interkommunal legevakt. Det arbeides likeledes med en «øyeblikkelig hjelp» plass lokalt for etatens brukere som har akutt bistands-, omsorgs-, og rehabiliterings behov. Sykepleiertjenesten på Flesbergtunet styrkes med 40 % stilling. Pr. i dag er det to pleiere pr. 8 brukere i direkte pasientpleie. Det er en minimumsbemanning som ikke gir rom for annet enn direkte pasientbehandling. Da blir det ikke tilstrekkelig rom for sykepleieoppgaver som for eksempel: Medikament forvaltning, planarbeid, rapportskriving, kommunikasjon med spesialisthelsetjenesten og pårørende, samt bistå legen ved legevisitt. Pasientene er sykere og trenger mer medisinsk oppfølging enn tidligere. Etaten har 60 % stilling som fagsykepleier som tar hånd om disse utfordringene. Det er nødvendig å øke denne ressursen til 100 %. Natt tjeneste etableres høsten 2013, og er nødvendig for å kunne gi et øyeblikkelig hjelptilbud, og for å kunne gi tjenester til dårlige hjemmeboende brukere. Styrking av hjemmetjenesten med 1,4 årsverk på kveld. Nødvendig for å mestre å gi tjenester til den økte andelen av brukere i hjemmetjenesten. I dag leies det inn ekstra. Andelen hjemmeboende brukere med krav på tjenester har økt betydelig siste 2 år. Styrking av psykiatritjenesten. Flere pasienter skal behandles i kommunehelsetjenesten. Flere mennesker med psykisk sykdom medfører et sterkt press på tjenesten. Tjenesten er sterkt presset og klarer ikke gi tjenester til alle de som har krav på tjenester. Etaten ønsker å øke bemanningen med 50% fra 2015, og nye 50% fra Interkommunalt samarbeidsprosjekt mellom Numedalskommunene, NAV og DPS om psykisk langtidssyke. Kommunen får stadig ansvar for flere tungt psykisk syke mennesker. For å mestre å leve med sin sykdom er de avhengige av å ha en hverdag i en arbeidssituasjon der de kan bidra med det de kan, og de er en del av et sosialt felleskap. Etablering av et innsatsteam i 2013 med eksisterende ressurser. Dette skal videreutvikles i Nattjeneste gjør dette prosjektet mer realistisk. I 2013 måtte flere pasienter få tjenester i institusjon p.g.a. manglende nattjeneste. Høy innsats fra fysioterapeut, ergoterapeut og hjemmetjenestene i begynnelsen av en rehabiliteringsfase etter sykdom kan bidra til å øke brukernes funksjonsnivå og Flesberg kommune Side 16

18 Helsenett Meldingsløftet Større fokus på folkehelse og samfunnsmedisin Øke antall sykepleiere Ressurs saksbehandling Økt legeressurs i kommunen. Øke dagsenter kapasitet mestringsnivå for å kunne bo hjemme så lenge som mulig økt lagerkapasitet på hjelpemidler øke hjemmetjenestenes kapasitet på kveldstid Flere med stor funksjonshemming bor hjemme i 2014 Økt bevissthet og fokus på bruk at tekniske løsninger. Velferdsteknologi. Vi har en utfordring med at vi har «for få» hender til å gjøre jobben. Dette vil bli en enda større utfordring i fremtiden. Mange tekniske løsninger finnes tilgjengelig i dag. Det er fornuftig å bruke tekniske løsninger der de kan brukes for å gi brukere selvstendighet og bidra til uavhengighet av tjenester. Kommunen har fått mange flyktninger de siste 3 årene. Pr. nå er 67 flyktninger bosatt i kommunen. Av disse er 37 barn. Dette har medført et økt arbeidspress på helsesøster og helsetjenestene. Dagens ressurser for disse tjenestene er i utgangspunktet for liten til å gi tilstrekkelige tjenester i forhold til antall årlige fødsler, og den opprinnelige barnepopulasjon. Dette i henhold til helsedirektoratets norm. En vil derfor styrke denne tjenesten med en 50 % stilling. Helsenettet implementeres i 2013/2014. Det medfører store endringer i etatens rutiner og prosedyrer i forhold til kommunikasjon med spesialisthelsetjenesten, HELFO, fastlegene, laboratorier og apotek. Kostnader i forbindelse med dette er ikke kjent. Utarbeide og etablere et prosjekt med arbeidstittelen: Dugnad for folkehelse. Dette vil være et kunnskapsbasert helhetlig/tverrfaglig arbeid i forhold til folkehelse fra Målet med prosjektet vil være å jobbe mer målrettet med å utjevne sosiale forskjeller. Sentralt i dette vil kunnskapen om at det er sammenheng mellom utdanningsnivå og helse være. Det innebærer bl.a. at en må jobbe med å legge til rette for læring gjennom hele livsløpet, både innen familien og innenfor læringsinstitusjonene. Det vil bli utarbeidet en egen prosjektbeskrivelse som skal ha den nødvendige forankring før prosjektet iverksettes. Stimulere ansatte til å benytte kommunens stipendordning: Ansatte som blir tatt opp på sykepleierhøyskolen kan søke om stipend under utdanning mot bindingstid i etterkant. Rekruttere utenlandske sykepleiere. Interkommunalt samarbeid om en forvaltningsenhet (2015). Økt behandling lokalt krever økte legeressurser. Flesberg kommune legger inn flere pasienter i sykehus relativt sett enn alle de omkring liggende kommuner. Forslag til tiltak: Økt legeressurs vil gi mulighet for at pasienter kan behandles i kommunen. Det vil gi en bredere og bedre faglig trygghet for å kunne gi pasientene den behandling de har krav på. Midler som brukes til å betale for innleggelser i sykehus kan bedre utnyttes og helles benyttes i kommunen. Legeressursene økes slik at ressursene som kommunelege, helsestasjonslege og sykehjemslege samlet blir på 100 %. Økt kostnad på ca. kr ,-. Målet er at dette skal bidra til at antallet innleggelser i sykehus reduseres. Det er krav til kommunen om å etablere et eget dagtilbud til demente innen I dag får mennesker med demens et tilbud i ordinært dagsenter. De har behov for et mer tilrettelagt tilbud. Hittil har alle fått et tilrettelagt og tilpasset tilbud. Det vil bli arbeidet mer med dette frem mot Endre brukernes fokus fra å være passiv mottaker til aktiv deltaker i eget liv. Kunnskap om hva som skaper uhelse, og hvordan man kan leve med kronisk sykdom og smerter og fremover. Øyeblikkelig hjelp og storlegevakt - interkommunalt samarbeid. En del av prosjekt Helseløft Kongsberg. Interkommunal legevakt vil komme i drift fra Øyeblikkelig hjelpsenger i tilknytning til legevakt/sykehus vil det måtte jobbes videre, og dette tilbudet fullfinansieres via overføring til kommunen. Flesberg kommune Side 17

19 Teknikk, plan og ressurs Pågående og nye prosjekter Planlegging av ny felles barneskole/flerbrukshall i samarbeid med oppvekst og kulturetaten. Nytt vannverk i Flesberg. Videreføre allerede planlagte arbeider med en annen lokalisering av vannkilde for å sikre vannforsyning i hele Fleksåslia boligfelt. Utvidelse brannstasjon prosjektering, se investeringsoversikt Renovasjon. Utredning om felles renovasjonsordning i Kongsbergregionen (forprosjekt). Renovasjon. Fortsette utfasing av gamle hytterenovasjonscontainere og videreføre planlegging av ny renovasjonsordning for kommunes fritidsbeboere. Må også sees i sammenheng med ovenfor nevnte prosjekt Adressering og gatenummerering. Kommunestyret har vedtatt gatenavn til fastboende. Skilting starter i 2013, og prosessen går videre ut perioden. Implementering av IK Bygg pågår, og dette vil gi bedre grunnlag for styring og prioritering av utgiftene til vedlikehold av kommunens bygningsmasse, ref. mål i k.sak 44/ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Vurdere felles eiendomsskattekontor med nabokommuner x Grønn dal. Fortsette samarbeidet utover i perioden x x x x System for tettere oppfølging og bedre gjennomføring av investeringstiltak. Månedlig rapportering. x x x x Vurdere interkommunalt samarbeid innenfor bl.a. feietjeneste/forebyggende brann. x x Kommuneplanen. Avgjørelse hos Miljøverndepartementet på de innsigelser som påhviler planen i løpet av 2013/14 x x Klima- og energiplan. Bidra ved oppfølging av vedtatt plan (flere områder). x x x x x Tiltak Sammen med oppvekst og kulturetaten planlegge ny avdeling barnehage i Svene. Prosjektering og oppføring, se investeringsoversikt. Sammen med helse og omsorgsetaten planlegge, og oppføre, nye tilrettelagte boliger ved Flesbergtunet (yngre funksjonshemmede), se investeringsoversikt Påkobling av boliger Svene vest til Svene renseanlegg og oppgradering av renseanlegget, se investeringsoversikt. Planlegges vinteren 2013, og utføres sommeren Litt opppussingsarbeider våren 2014 Bistå ved plangjennomgang og utarbeidelse av salgsavtale før salg av kommunens boligområde i Lampeland Øst-planen Fullføre prosjektet med innføring av eiendomsskatt vil fortsatt kreve en del av TPR-etaten. Nytt faktureringssystem for vann, avløp, renovasjon og tømming av private slamavskillere. Innført for vann, avløp, renovasjon og eiendomsskatt i Slammodulen innføres i x x x x x x x x x x x x x x Flesberg kommune Side 18

20 Gjennomgang av rutiner ved etaten for å frigjøre ressurser til bl.a. gjennomføring av investeringsoppgaver, samt foreta en helheltlig vurdering av oppgavefordelingen i løpet av Fortsette å gjennomføre tilstandvurdering av Lyngdal og Svene/nytt rensealegg på Moen for mottak av slam, ettersom slamlagunen på Fossan vil bli lagt ned, se investeringsoversikt. Planarbeider: a) Kommunal planstrategi skulle ha vært utarbeidet og behandlet innen okt/nov 2012, b) Kommunedelplan for Blefjell er moden for revidering, c) Utarbeide/revidere reguleringsplan for Moen industriområde, d) Gang- og sykkelvei fra Lampeland til Søre Moen m.v. Jobbe med løsninger ressursmessig for å komme videre disse planrelaterte arbeidene. x x x x x x Målindikatorer Tekst skrevet med kursiv Mål 2013 Mål 2014 referer til utdrag fra kommuneplan, bla hovedmålsetninger og strategier: Økonomi: % avvik av regnskap/budsjett 0 0 Medarbeidere:.. attraktiv arbeidsplass med godt kvalifiserte medarbeidere (2,6): Etatens største utfordring i 2013 vil være prioritering av arbeidsoppgaver, innen drift og investeringer, slik at vedtatte tiltak blir gjennomført i h.h.t. plan. Organisere etaten (særlig innen plan- og byggesak) for å frigjøre ressurser til prioriterte oppgaver. Gjennomføre medarbeidersamtaler med påfølgende tiltak. Gjennomføre minst en vernerunde. kompetanseutvikling: Kursing av aktuelle arbeidstakere i nytt lovverk. Sykefravær <5 % <5 % Gode og effektive offentlige Overholde lovpålagte tidsfrister innen plantjenester til brukerne: (2,6) og byggesaksbehandling. Utføre brannsyn i alle 13 bygg i kommunen. Utføre feiing og tilsyn av ildsteder i h.h.t. gjeldende lovverk. Være à jour med kartforretninger. Godt og nok vann og sikkerhet i vannforsyningen, overholde krav i drikkevannforskriften i vannprøver. Godkjente prøver av avløpsvann fra kommunes avløpsvann i h.h.t. gjeldende lovverk. Noen omprioriteringer gjennomført i Dette arbeidet fortsetter i Videreføres i Gjennomføre minst 50 % medarbeidersamtaler hvert år. 100 % utførelse. Delta i aktuelle kurs som Fylkesmannen tilbyr. Fortsatt overholdelse av tidsfrister å få saksbehandlingstiden ned til 14 dager. 100 % utførelse. 100 % utførelse. 100 % utførelse. 100 % utførelse. 100 % utførelse. Flesberg kommune Side 19

Økonomiplan 2010 2013. Budsjettrammer for 2010 FLESBERG KOMMUNE

Økonomiplan 2010 2013. Budsjettrammer for 2010 FLESBERG KOMMUNE Økonomiplan 2010 2013 Budsjettrammer for 2010 FLESBERG KOMMUNE Kommunestyrets vedtak K-sak 44/2009 INNHOLD SIDE Kommunestyrets protokoll (vedtak): K-sak 44/2009 Økonomiplan 2010-2013, Budsjettrammer 2010

Detaljer

Økonomiplan 2012 2015. Budsjettrammer for 2012 ROLLAG KOMMUNE

Økonomiplan 2012 2015. Budsjettrammer for 2012 ROLLAG KOMMUNE Økonomiplan 2012 2015 Budsjettrammer for 2012 ROLLAG KOMMUNE Kommunestyrets vedtak K-sak 66/2011 16. desember 2011 INNHOLD SIDE Kommunestyrets protokoll (vedtak): K-sak 66/2011 Økonomiplan 2012-2015, Budsjettrammer

Detaljer

INNHOLD: Side. Tertialrapport 2-2009 Flesberg kommune

INNHOLD: Side. Tertialrapport 2-2009 Flesberg kommune INNHOLD: Side Sammendrag driftsregnskapet:... 2 Politisk adm... 5 Økonomi... 5 Fellestjenesten... 6 Økonomi... 6 Arbeidsprogram 2009:... 7 Målindikatorer:... 8 Oppvekst og kultur... 9 Økonomi... 9 Målindikatorer:...

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Formannskapets innstilling Utlagt til ettersyn 26.11.14 Budsjettforslag 2015 økonomiplan 2015-2018 1 Budsjettforslag 2015 økonomiplan 2015-2018 2 Innstilling i Formannskapet

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018. Budsjett 2015 Arendal kommune 2014

Handlingsprogram 2015-2018. Budsjett 2015 Arendal kommune 2014 Innhold: 1. VEDTATT BUDSJETT 2015... 3 2. SAKSPROTOKOLL Arendal bystyre 11. desember 2014... 3 2.1 Handlingsprogram for perioden 2015-2018... 3 2.2 Årsbudsjett for 2015... 3 2.3 Endringsforslaget fra samarbeidspartiene

Detaljer

14/1142-28 145. Handlingsplan for perioden 2015-2018 Årsbudsjett 2015

14/1142-28 145. Handlingsplan for perioden 2015-2018 Årsbudsjett 2015 14/1142 28 145 Handlingsplan for perioden 20152018 Årsbudsjett 2015 Vedtatt av kommunestyret i sak 86/14 i møte 09.12.2014 Innhold I INNLEDNING... 5 Mål og resultatstyringsprosessen i Hemne kommune...

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 2014 Økonomiplan 2014-2017 Formannskapets grunnlag 26.11.2013 Froland kommune Innhold Rådmannens kommentar...4 Politiske mål og prioriteringer...6 Forord... 6 Hovedmål... 6 Andre mål, prioriteringer og

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av Kulturmidler i Måsøy kommune Vedtatt av Oppvekstkomiteen i møte 18.04.1996 sak 19/96 Endret i møte 27.02.97 sak 2/97 siste gang endret i møte 25.10.01 sak 0036/01 1 Målet

Detaljer

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering KS-sak 14/64 16. desember 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak.... 9 3.1

Detaljer

Handlingsplan for perioden 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Handlingsplan for perioden 2012-2015 Årsbudsjett 2012 11/1033 36 145 Handlingsplan for perioden 20122015 Årsbudsjett 2012 Foto O. L. Steinveg Vedtatt av kommunestyret i sak 96/11 i møte 13.12.2011 Innholdsfortegnelse... 9... 10... 11... 13... 17... 18...

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Rådmanns innstilling 3. november 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak....

Detaljer

Kommunestyrets vedtak til Budsjett 2015. for. Tinn kommune. K-sak 112/14

Kommunestyrets vedtak til Budsjett 2015. for. Tinn kommune. K-sak 112/14 til Budsjett 2015 for Tinn kommune K-sak 112/14 Vedtatt i Tinn kommunestyret 18. desember 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 1. 4 2. Hovedoversikter kommunestyrets vedtak til Budsjett 2015 7 3. Rådmannens

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2017. Budsjett 2014 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014-2017. Budsjett 2014 Arendal kommune 2013 Handlingsprogram 2014-2017. Budsjett 2014 Arendal kommune 2013 1. VEDTATT BUDSJETT 2014... 2 2. SAKSPROTOKOLL, Arendal bystyre 12. desember 2013... 2 2.1 Handlingsprogram for perioden 2014-2017... 2 2.2

Detaljer

Økonomiplan 2010-2013 og budsjett 2010

Økonomiplan 2010-2013 og budsjett 2010 Måsøy kommune Økonomiplan 2010 2013 Årsbudsjett 2010 Side 2 av 46 INNHOLDSFORTEGNELSE Økonomiplan 2010-2013 og budsjett 2010 DEL 1 INNLEDNING OG MÅL... 5 1. Innledning... 5 2. Mål i henhold til kommuneplan...

Detaljer

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010 2014 ÅRSBUDSJETT 2010. Vedtatt i kommunestyret 14.12.2008 (sak k-067/09)

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010 2014 ÅRSBUDSJETT 2010. Vedtatt i kommunestyret 14.12.2008 (sak k-067/09) HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010 2014 ÅRSBUDSJETT 2010 Vedtatt i kommunestyret 14.12.2008 (sak k-067/09) Kommunestyret endelige vedtak i Økonomiplan 2010 2014 Årsbudsjett 2010: K-067/09 Vedtak Kommunestyret

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018

Økonomiplan 2015-2018 1 2 INNHOLD ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL VEDTAK... 5 RÅDMANNENS INNLEDNING... 6 FORUTSETNINGER FOR ØKONOMIPLANEN... 7 VISJON OG SATSINGSOMRÅDER... 8 HOVEDMÅL OG STRATEGIER... 8 ØKONOMISK HANDLEFRIHET

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017

Økonomiplan 2014-2017 Arbeidsversjon pr 06.11.2013 1 2 INNHOLD KOMMUNESTYRETS VEDTAK... 5 RÅDMANNENS INNLEDNING... 7 FORUTSETNINGER FOR ØKONOMIPLANEN... 9 VISJON OG SATSINGSOMRÅDER... 10 HOVEDMÅL OG STRATEGIER... 10 ØKONOMISK

Detaljer

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune Overordnet analyse 2012 Nannestad kommune Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 5 1.1 Metode 5 1.2 Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning 6 1.2.1 Folketallsutviklingen 6 1.2.2 Næringsstruktur

Detaljer

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 DRANGEDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 DRANGEDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 DRANGEDAL KOMMUNE Rådmannens forslag Dato: 27.11.2012 1 Innhold Innledning... 4 1.1 BUDSJETT 2013 OVERORDNET BESKRIVELSE... 4 1.2 ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013 2016...

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015

Økonomiplan 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Skoler Eldreomsorgen Barnehager Futurebuilt Strømsø Fjell 2020 prosjektet Rådmannens forslag 01.11.2011 DRAMMEN KOMMUNE Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 11/12070-6

Detaljer

14 Tertialrapport nr. 2 1

14 Tertialrapport nr. 2 1 14 Tertialrapport nr. 2 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Rådmannens kommentarer... 3 2.1 Overordnet vurdering av status per 2. tertial 2014... 3 2.2 Nøkkeltall... 5 2.3 Tvistesaker... 9 3 Samfunn... 10 3.1

Detaljer

Handlingsprogram 2013-2016 med budsjett 2013

Handlingsprogram 2013-2016 med budsjett 2013 Handlingsprogram 2013-2016 med budsjett 2013 Kommunestyrets vedtak Korrigert versjon juni 2013 1 2 1. Rammebetingelser... 20 1.1. Kommuneplan 2005-2017 og høringsutkast 2012-2024... 20 1.2. Befolkningsutviklingen

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015

Økonomiplan 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Administrasjons innstilling Økonomiplan 2012 2015 Budsjett 2012 INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD... 3 FORMANNSKAPETS VEDTAK TIL ENDRINGER I ØKONOMIPLANEN... 4 RÅDMANNENS INNLEDNING...

Detaljer

Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 Svelvik kommune

Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 Svelvik kommune Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 Svelvik kommune Innhold Vedtak... 3 Innledning... 4 Skatt og rammetilskudd 2012-2015... 5 Innbyggertilskudd... 5 Utgiftsutjevning... 5 Saker med særskilt tildeling...

Detaljer

Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016

Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 2013 Økonomiplan 2013-2016 Formannskapets budsjettgrunnlag Froland kommune Innhold Rådmannens kommentar...3 Driftsbudsjett og investeringsbudsjett...4 Rammetilskudd og skatt...4 Skatteinntekter/rammetilskudd...5

Detaljer

Handlingsprogram 2012-2015 med budsjett 2012. Rådmannens forslag 1. november 2011

Handlingsprogram 2012-2015 med budsjett 2012. Rådmannens forslag 1. november 2011 Handlingsprogram 2012-2015 med budsjett 2012 Rådmannens forslag 1. november 2011 1 2 Handlingsprogram 2012 2015 Innledning... 7 Sammendrag... 9 1. Rammebetingelser... 15 1.1. Kommuneplan 2005-2017... 15

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING MARS 2014 1 INNHOLD RÅDMANNENS RESUTATVURDERINGER... 3 REGNSKAP OG ØKONOMISKE ANALYSER... 10 PERSONAL... 19 RESULTATENHET SKOLE OG FRITIDSORDNING... 25 RESULTATENHET PLEIE OG OMSORG

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2015

STYRINGSDOKUMENT 2015 STYRINGSDOKUMENT 2015 BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 HANDLINGSDEL SAMFUNN 2015 PRIORITERINGER OG MÅL FOR VIRKSOMHET VEDTATT AV GJØ VIK KOMMUNESTYRE 18.DESEMBER 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side VEDTAK

Detaljer