Saksutskrift - Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping - Vinn Agder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksutskrift - Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping - Vinn Agder"

Transkript

1 VENNESLA KOMMUNE Seksjon for samfunnsutvikling Vest-Agder fylkeskommune, Strategi og utviklingsenheten Postboks 517 Lund 4605 KRISTIANSAND S 1/ Vår ref.: (oppgis ved henv.) 14/ / ---;U01;&13 Deres ref.: Vennesla, Saksutskrift - Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping - Vinn Agder Vedlagt følger saksutskrift fra behandling av sak 27/14 i Plan- og økonomiutvalget i Vennesla kommune. Med v ig hilsen To :eirllaugaa Næringsrådgiver Besøksadresse Postadresse Telefon Foretaksregisteret Venneslamoen 1 Seksjon for samfunnsutvikling VENNESLA Postboks 25 Telefaks Bankkonto E-postadresse 4701 VENNESLA

2 VENNESLA KOMMUNE SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 14/ Arkivkode. --- Saksbehandler Torgeir Haugaa Saksgang 1 Plan- og økonomiutvalget Møtedato Saknr /14 Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping. Varsling av planoppstart, og høring og offentlig ettersyn av forslag til planprogram Rådmannens forsla til vedtak: Plan og økonomiutvalget viser til høringsutkast til planprogram for regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder til etterretning med følgende merknader: Planprogrammet danner grunnlag for en godt organisert planprosess med brei involvering og deltakelse. Planprogrammet peker på de hovedutfordringer regionen står overfor og har sentrale og gode hovedtema 1. Verdiskaping og næringsutvikling 2. Forskning og utvikling 3. Innovasjon i offentlig sektor. Plan- og økonomiutvalget har behandlet saken i møte sak 27/14. Votering: Ved votering ble rådmannens forslag enstemmig vedtatt. Plan- o konomiutval ets vedtak: RETT UTSKRIFT DA apri Plan og økonomiutvalget viser til høringsutkast til planprogram for regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder til etterretning med følgende merknader: Planprogrammet danner grunnlag for en godt organisert planprosess med brei involvering og deltakelse. Planprogrammet peker på de hovedutfordringer regionen står overfor og har sentrale og gode hovedtema 1. Verdiskaping og næringsutvikling 2. Forskning og utvikling 3. Innovasjon i offentlig sektor. 1

3 KNUTEPUNKT SØRLANDET Vest-Agder fylkeskommune Postboks 501 Lund 4605 Kristiansand Høringsuttalelse om fylkeskommunenes VINN planprosess om verdiskaping og innovasjon Styret for Knutepunkt Sørlandet slutter seg til Kristiansand kommunes høringsuttalelse om fylkeskommunenes VINN planprosess om verdiskapning og innovasjon. Høringsuttalelsen er vedlagt. Kristiansand den 24. April 2014 Med hilsen Ase Severinsen (H) Ordfører Søgne kommune Styreleder Årne Thomassen (H) Ordfører Lillesand kommune Styrets nestleder y' rvid Gl'undekjøn (H) Ordfører Kristiansand kommune Gro Anita Mykjålan(S ).1.1ohn Ordfører Iveland kommune Ordfører Song reibesland (SP) len kommune / ;_ 70-(v_SC& Torhild Bransdal (KrF) Ordfører Vennesla kommune Arild Windsland (H) Ordfører Birkenes kommune Vedlegg: 1 Kopi: Kristiansand kommune, Vennesla kommune, Søgne kommune, Lillesand kommune, Songdalen kommune, Birkenes kommune, Iveland kommune. bc.,ok,,adil.n.t.: = posladre,,,<-. j 1 )rg.nr.: 971 ;33.":, ?,5' BIRKENES IVELAND KRISTIANSAND LILIESAND Ri? SONGDALEN fil SØGNE VENNESIA

4 TEKNISK By- og samfunnsenheten Dato 9. april 2014 Saksnr.: Saksbehandler Finn Aasmund Hobbesland Saksgang Møtedato Formannskapet Høringsuttalelse om fylkeskommunenes VINN planprosess om verdiskaping og innovasjon Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder (VINN-planen) baserer seg på regionplan Agder 2020 og er bestemt utarbeidet gjennom regional planstrategi for agderfylkene Sitat fra regionplanen: «Regionen skal utvikle en verdiskapingsstrategi basert på samarbeid og samhandling mellom arbeidsliv, FoUinstitusjoner og offentlig sektor, både nasjonalt og internasjonalt» Med utgangspunkt i Regionplan Agder 2020 har mange kommuner og regionsamarbeid allerede utarbeidet strategiske næringsplaner som omhandler de temaene som er beskrevet i planprogrammet for VINN-planen. Vi er kjent med at omfattende strategisk næringsplanarbeid foregår i Lister, Østre Agder og i Setesdalsregionen. I Kristiansandsregionen er det siden 2012 arbeidet med å utarbeide strategisk næringsplan. Analyser og utkast til strategiske satsinger er utarbeidet av Kristiansand kommune og er presentert for og drøftet med næringsliv, akademia, forskningsmiljø og kommunene i Kristiansandsregionen. I utkastet til plan for Kristiansandsregionen er de fleste temaene som inngår i VINN-planen behandlet. Det blir derfor en utfordring hvordan planarbeidet som nå settes i gang skal gi en merverdi i tillegg til de planene og planprosessene som allerede er i gang. Det er viktig at det VINN-planen bygger på de analysene og planene som foreligger. Forslag til vedtak Kristiansand kommune tar forslag til planprogram til orientering. Kommunen anbefaler at planprogrammet omarbeides slik at det tydelig framgår at VINNplanen skal bygge pa det strategiske næringsplanarbeidet som allerede er utført eller er under utførelse i mange kommuner på Agder. VINN-planen må bygge opp under og forsterke eksisterende næringsarbeid. Tor Sommerseth Rådmann Vedlegg: Høringsbrev, datert Forslag til planprosess Finn Aasmund Hobbesland Leder - By og samfunnsenheten

5 Bakgrunn for saken Regionplan Agder 2020, med overskudd til å skape, legger vekt på innovasjon og bærekraftig verdiskapning på Agder. I regional planstrategi for Vest Agder fylkeskommunene er det bestemt at det skal utarbeides en regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder. (VINN-planen) I Kristiansandsregionen har det siden 2012 vært arbeidet med en strategisk næringsplan. Arbeidet startet i Kristiansand kommune og i løpet av prosessen ble det klart at kommunene i Kristiansandsregionen og næringslivet ønsket at planen skal være felles og vedtas i alle kommunene i Kristiansandsregionen. Regionen har mottatt støtte fra kommunal og moderniseringsdepartementet gjennom utviklingsprogram for byregioner for å forankre planen og å lage handlingsplaner. Planen baserer seg på analyser utført med egne ressurser og ved hjelp av Agderforskning. I tillegg baserer planarbeidet seg på analyser fra Telemarksforskning og gjennom storbynettverket utarbeides det nå en sammenlignende analyse for byene i storbynettverket. På tilsvarende måte har kommunene i Østre Agder, Lister og i Setesdalsregionen arbeidet med strategiske næringsplaner de siste årene. Utfordringene i Kristiansandregionen er ikke sammenfallende med de mindre urbane områdene i Agder. Eksempelvis har Kristiansandsregionen de siste årene vært blant de regionene i landet med størst sysselsettingsvekst. Vurdering De temaene som planen skal belyse er i hovedsak behandlet også i Kristiansandsregionens strategiske næringsplan og arbeidet med å utarbeide handlingsplaner starter nå. Det er viktig at planarbeidet som skjer på fylkesnivå samvirker på en god måte med det arbeidet som foregår lokalt. Utfordringene på Agder er ulike. I Kristiansandsregionen er utfordringene knyttet til å kunne oppnå vekst og verdiskaping på nivå med storbyene i Norge slik at regionen fortsatt vil være et godt sted å være etablert for vårt internasjonalt rettede næringsliv. Det er viktig at VINN-planen tar utgangspunkt i at regionens utfordringer er ulike. 2

6 MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Vest-Agder fylkeskommune Melding om vedtak DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: VINN Agder 2007/ Hallfrid Jostedt, REGIONAL PLAN FOR INNOVASJON OG BÆREKRAFTIG VERDISKAPING AGDER. PLANOPPSTART OG HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM Mandal bystyre behandlet saken i møte og fattet følgende vedtak: Mandal bystyre mener det er et viktig planarbeid som startes opp og er enig i forslag til planprogram, og fremhever spesielt behovet for etablering av folkehøyskolen SKAP i Mandal. Vedlagt følger særutskrift av behandlingen og informasjon om SKAP. Med hilsen Hallfrid Jostedt rådgiver Vedlegg: 1 SKAP - kreativ folkehøyskole Kopi til: Lindesnesregionen Næringshage POSTADRESSE: BESØKSADRESSE: TELEFON : INTERNETT: Postboks 905 Rådhuset, Ytre Sandgt. 25 TELEFAKS: E-POST : 4509 MANDAL BANKKTO : ORG.NR :

7 Saksfremstilling SAKSBEHANDLER: SAKSMAPPE: ARKIV: Hallfrid Jostedt 2007/ UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: REGIONAL PLAN FOR INNOVASJON OG BÆREKRAFTIG VERDISKAPING AGDER. PLANOPPSTART OG HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM Rådmannens forslag til innstilling: Mandal bystyre mener det er et viktig planarbeid som startes opp og er enig i forslag til planprogram. Saksordfører: Behandling i Driftsstyret : Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt. Innstilling i Driftsstyret : Mandal bystyre mener det er et viktig planarbeid som startes opp og er enig i forslag til planprogram. Saksordfører: Even T. Sagebakken Behandling i Bystyret : Forslag fra Stein I Dahn/V: Mandal kommune har utfordringer innen levekår, som bl.a. gir utslag i at mange har dårlig tilknytning til arbeidslivet. For vår del er det derfor viktig med arbeidsplasser også for ufaglærte. Kommunen har underskudd på arbeidsplasser, dvs. at vi har stor netto utpendling. Både for pendlere og arbeidssøkere er gode kommunikasjoner viktig slik at Mandal blir del av et større arbeidsmarked. Reiseliv er av vesentlig betydning for næringslivet i Mandal. I arbeidet med ny reiselivsstrategi vil det være viktig å tilrettelegge for økt reiselivssatsing også utenom de store virksomhetene som Dyreparken og Lindesnes fyr. I tillegg til at Mandal ligger i en region som sliter med betydelige levekårsutfordringer er kommunen også er preget av et vitalt og omstillingsdyktig næringsliv. Med utgangspunkt i dette næringslivsmiljøet er det tatt initiativ til et unikt prosjekt for etablering av en ny SKAP folkehøyskole hvor målet er å fremme kreativitet og innovasjon.

8 Initiativtakerne erkjenner at for å finne de gode løsningene som fremtidens næringsliv og samfunn vil være avhengig av, må det skapes fornyelse gjennom å utvikle mennesker som kan tenke nye tanker, som tør å utfordre seg selv og andre. Kreativitet er en metode som kan læres, og det er "en muskel som kan trenes". Skolen skal utfordre elevene til å tenke selvstendig og nytt, samtidig som de skal lære å bruke kraften som ligger i samspill og samarbeid. Ideen bak initiativet fra næringsmiljøet i Mandal er å utvikle en folkehøyskole hvor skapende krefter frigjøres, til gagn for den enkelte elev og til gagn for det samfunnet de skal virke i. Initiativtakerne har som mål at skolen skal bli et kraftsenter innen kreativ tenkning og metode, i tett dialog med samfunn og næringsliv. Dermed kan skolen bidra til at ungdom med eller uten fullført videregående utdanning vil få et fundament og motivasjon for videre studier og egenutvikling som vil være tilpasset behovene til morgendagens private og offentlige arbeidsgivere. Forslaget om å etablere en ny SKAP: Kreativ folkehøyskole i Mandal har flere særegent positive kvaliteter: o Initiativ fra lokalt næringsliv, som skolen vil samarbeide tett med. o Behov for spesiell satsing i denne regionen som følge av levekårsutfordringer, drop-out og stor grad av unge uføretrygdede. o Behov for utvikling av høyskolesystemet, ved at nytenking premieres. Disse elementene er viktige for Mandal og må følges opp i det videre arbeidet med planen. Mandal bystyre mener det er et viktig planarbeid som startes opp og er for øvrig enig i forslag til planprogram. Det er et stort og viktig arbeid fylkeskommunene tar tak i med denne planen. Rådmannen er glad for at arbeidet også involverer kommunene. Etter rådmannens vurdering synes det som alle de viktigste temaene er innarbeidet i planprogrammet. Forslag fra ordføreren: Mandal bystyre mener det er et viktig planarbeid som startes opp og er enig i forslag til planprogram, og fremhever spesielt behovet for etablering av folkehøyskolen SKAP i Mandal. Det legges ved ytterligere informasjon om SKAP VOTERING Dahns forslag fikk 13 stemmer (2 v, 1 AP, 1 MDG, 3 H, 1 UAVH, 5 FRP) Innstillingen med ordførerens tillegg ble deretter enstemmig vedtatt Vedtak i Bystyret : Mandal bystyre mener det er et viktig planarbeid som startes opp og er enig i forslag til planprogram, og fremhever spesielt behovet for etablering av folkehøyskolen SKAP i Mandal. Det legges ved ytterligere informasjon om SKAP Vedlegg:

9 1 Høringsdokument - VINN Agder 2 Forslag til planprogram Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Bakgrunn: Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder (VINN Agder) er en oppfølging av Regionplan Agder 2020 og vedtatt Regional Planstrategi. Formålet er å legge til rette for økt samarbeid og kompetansedeling som et bidrag til økt konkurranseevne og bærekraftig verdiskaping ved hjelp av innovasjon i privat og offentlig sektor. I planprosessen skal det settes overordnede mål for næringslivsutvikling og verdiskaping, og følgende hovedtemaer skal særlig trekkes fram: Verdiskaping og næringsutvikling Forskning og utvikling (FoU) Innovasjon i offentlig sektor Som del av planarbeidet skal følgende strategier revideres: 1. Forsknings- og utviklingsstrategi for Agder (vedtatt 2009) 2. Felles reiselivsstrategi for Aust- og Vest-Agder fylkeskommune (vedtatt 2006) Planarbeidet er felles for fylkeskommunene i Agder, og det ønskes spesielt synspunkter på - hva som anses som hovedutfordringer som planarbeidet burde berøre - prioritering av plantemaer - organisering av planarbeidet og involvering - konkrete utredningsbehov. Vurdering: Mandal kommune har utfordringer innen levekår, som bl.a. gir utslag i at mange har dårlig tilknytning til arbeidslivet. For vår del er det derfor viktig med arbeidsplasser også for ufaglærte. Kommunen har underskudd på arbeidsplasser, dvs. at vi har stor netto utpendling. Både for pendlere og arbeidssøkere er gode kommunikasjoner viktig slik at Mandal blir del av et større arbeidsmarked. Reiseliv er av vesentlig betydning for næringslivet i Mandal. I arbeidet med ny reiselivsstrategi vil det være viktig å tilrettelegge for økt reiselivssatsing også utenom de store virksomhetene som Dyreparken og Lindesnes fyr. Disse elementene er viktige for Mandal og må følges opp i det videre arbeidet med planen. I organiseringen av planarbeidet er regionrådene med i administrativ styringsgruppe og Lindesnesregionens næringshage er foreslått som deltaker i prosjektgruppe eller tematisk arbeidsgruppe. Det er et stort og viktig arbeid fylkeskommunene tar tak i med denne planen. Rådmannen er glad for at arbeidet også involverer kommunene. Etter rådmannens vurdering synes det som alle de viktigste temaene er innarbeidet i planprogrammet. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Konsekvenser for barn og unge: Ingen direkte konsekvenser. Konklusjon:

10 Bystyret bør støtte arbeidet med Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping i Agder. Mandal, 25. mars 2014 Knut Sæther rådmann Arne Wilhelmsen kommunalsjef

11 7 13/ Emnekode: 131 Ssbeh.: Vest-Agder fylkeskommune Doknr.: Obj.kode: REGIONALE FORSKNINGSFOND AGDER Kopi: Dato: (z) Vest-Agder fylkeskommu Postboks 517 Lurtd 4605 KRISTIANSANDS Saksbehandler: BOLIN Telefon (direkte): / Deres ref.: Vår dato: /8r ref.: 2009/ Løpenr.: 14993/2014 Høringsinnspill Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder Regionalt forskningsfond viser til brev datert vedrørende høringsinnspill til Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder. RFF Agder har følgende innspill tit Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping: Næringstivet bør være enda sterkere representert i prosessen. Fylkeskommunene bør vurdere om man kan frikjøpe tid fra en etter flere personer med lang erfaring fra næringstivet (gjerne noen som har bygd opp store verdier gjennom innovasjon og bærekraftig verdiskaping). I en innspillskonferanse bør også personer utenfra regionen inviteres tit å gi innspill. Dette kan være forskningsmiljøer etter private/offentlige aktører som har spesiell kompetanse på innovasjon og bærekraftig verdiskaping. RFF Agder har følgende innspill tit revisjon av FoU-strategi: Tidsplan for revisjon av FoU-strategi synes ikke reatistisk. RFFAgder oppfordrer til å bruke nødvendig tid tit å utarbeide en revidert strategi. Om nødvendig kan fylkestingene oversende et eget bestillingsbrev for 2015 i påvente av ny strategi. RFF Agder kan ta ansvar for å organisere en innspillskonferanse for revidert FoUstrategi, men den kan tidtigst finne sted september/oktober Tidlig i prosessen med utarbeidelse med revidert FoU-strategi bør arbeidsgruppen ta en gjennomgang av hva som har vært gjort i andre regioner. Man bør både se på hvordan prosesser for revidering av FoU-strategier har vært gjennomført og hvordan reviderte FoU-strategier for andre regioner er utarbeidet og implementert. Vennlig hilsen. (;)! j2 Bodil Slettebø Lindestad daglig leder Regionalt forskningsfond Agder Post: Regionalt forskningsfond Agder, Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal Besøksadresse: Ragnvald Blakstadsvei 1, Arendal Telefon: E-post: Internett: Twitter: OrganIsasjonsnr.: NO MVA Foretaksregisteret

12 Vest Agder Fylkeskommune Postboks 501 Lund 4605 Kristiansand Att: Manuel Birnbrick Lyngdal Høringsuttalelse om fylkeskommunenes VINN planprosess om verdiskaping og innovasjon Formålet med VINN er å legge til rette for økt samarbeid og kompetansedeling som et bidrag til økt konkurranseevne og bærekraftig verdiskaping ved hjelp av innovasjon i privat og offentlig sektor. Planen skal sette mål for næringsutvikling og verdiskaping på Agder. Mange av kommunene og regionsamarbeidene på Agder har allerede utarbeidet strategiske næringsplaner som omhandler de temaene som er beskrevet i planprogrammet for VINN-planen. Planer og planstrategier i Lister I forkant av arbeidet med kommunale planstrategier hadde kommunene i Lister en gjennomgang av felles planer. Resultatet blei at alle kommunale planstrategier i Lister har som mål å rullere Strategisk næringsplan og Energi- og klimaplan i inneværende periode. Videre blei det i høringsrunde for fylkeskommunal planstrategi gitt tydelig signal fra regionen om at Listerplanen også bør rulleres. Samla resultat er at følgende planer skal rulleres innen 2015: Listerplanen Strategisk næringsplan for Lister Energi- og klimaplan for Lister Et grunnlag og bakteppe for planarbeidet er et notat utarbeidet av Listerrådet: «Utfordringsbildet for Lister» (se vedlegg). Lister deltar nå i utviklingsprogrammet «Små og mellomstore byer som regional vekstkraft» i regi av KMD. Prosjektets overordnede mål er å styrke vekstkraften til regionen. For å avdekke og synliggjøre måloppnåelse vil NHOs årlige nærings-nm basert på kriteriene lønnsomhet, vekst, nyetableringer og relativ størrelse bli lagt til grunn. Prosjektet har en varighet på tre år.

13 Arbeidsutvalget i Lister har hatt høringsnotat til VINN-planen oppe til drøfting, og slutter seg til Kristiansand kommune, og Knutepunkt Sørlandet sitt vedtak: «Lister tar forslag til planprogram til orientering. Regionen anbefaler at planprogrammet omarbeides slik at det tydelig fremgår av VINN-planen skal bygge på det strategiske næringsplanarbeidet som allerede er utført eller er under utførelse i mange kommuner på Agder. VINN-planen må bygge opp under og forsterke eksisterende næringsarbeid. Mvh Svein Vangen Daglig leder Listerrådet Vedlegg: Utfordringsbildet for Lister Planstatus Lister

14 Fra: Gulbrandsen, Helen Elisabeth Sendt: 29. april :01 Til: Postmottak - sentraladm Kopi: Høynes, Hilde; Svensen, Øivind Emne: Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder, VINN Agder - Høringssvar fra NAV Aust-Agder På vegne av Hilde Høynes sender vi følgende mail: Innspill fra NAV Aust-Agder til «Forslag til planprogram» VINN Agder I forslag til planprogram foreslås det å nedsette prosjektgruppe. Prosjektgruppen er hovedarbeidsgruppen i planprosessen. Prosjektgruppen skriver forslag til plantekst, henter inn kunnskap ved behov og bidrar til forankring i sine respektive organisasjoner. Det foreslås også å nedsette flere tematiske arbeidsgrupper som skal utarbeide innhold til de enkelte temaområdene. Eksempelvis innovasjon i offentlig virksomhet og entreprenørskap, nyskaping og fremvoksende næringer. NAV er en av aktørene som foreslås som representant i enten prosjektgruppen eller en av de tematiske arbeidsgruppene. Det fremgår av planforslaget at endelig antall og sammensetning av disse gruppene skjer tidlig i planprosessen. Aktørene vil få mulighet til medvirkning med ensyn til deltakelse i prosjektgruppe eller i temagruppe. NAV Aust-Agder takker ja til å bidra i det videre arbeid med regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping ved at vi er representert i prosjektgruppe eller i temagruppe. Avdelingsdirektør Øivind Svensen vil være vår representant. Med vennlig hilsen fra Hilde Høynes Direktør Med vennlig hilsen Helen E. Gulbrandsen Adm.konsulent Stab // NAV Aust-Agder : / // :

15 Fra: Sendt: 30. april :31 Til: Birnbrich, Manuel; Postmottak - sentraladm Kopi: Emne: VINN Agder; høringsinnspill Høringsinnspill VINN Agder. NIVA Region Sør vil gjerne være aktivt med i prosessen med å utarbeide Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder (VINN Agder). Som et nasjonalt miljøinstitutt tror vi våre bidrag innenfor området bærekraftig verdiskaping og revisjon av FoU-strategi kan være erdifulle. Vi øker for tiden vårt regionale samarbeid, blant annet med UiA, HiT og Havforskningsinstituttet om utdanning, FoU, marint enter og søknad om senter for fremragende forskning (SFF). Vi samarbeider med Eydenettverket (partner i søknaden om Eyde NCE ) og er miljøpartner for flere av bedriftene i nettverket. Vi vil derfor foreslå at NIVA Region Sør blir med i tematiske arbeidsgrupper, og her er det spesielt Temagruppe FoU som peker seg ut som interessant for oss. Med hilsen Atle Hindar tle Hindar, Manager Region South, Dr. philos orwegian Institute for Water Research - Region South on Lilletuns vei 3, N-4879 Grimstad, Norway hone: nternet :

16 Hei igjen! HØRINGSUTTALELSE Jeg er verken del av statlig, fylkes- eller kommunalt byråkrati. Ei heller representerer jeg næringslivet. Min stemme og meninger er derfor sikkert av mindre interesse. Likevel: Som innovatør i startfasen med flere potensielle Grønne prosjekter knyttet til ren energi, tør jeg være frimodig: REGIONAL PLAN FOR INNOVASJON OG BÆREKRAFTIG VERDISKAPNING AGDER , oppleves som nyttig, men har etpar slagsider jeg mener bør rettes opp. Den er i all hovedsak rettet mot næringsliv og offentlig administrasjon. Den hensyntar og involverer i langt mindre grad andre instanser, nisjer og forhold som kunne gitt Agder langt bedre muligheter til å nå målsettingene. 1) La oss kort se på noen verdiskapere med base i Agder som har betydd svært mye i sine lokalsamfunn, men som i liten grad er berørt i planen. I nesten samtlige kommuner på Agder kan man hente inspirasjon og beundring for hva enkete mennesker har fått til. Noen få eksempler: Familien Ubostad i Lyngdal har bygget opp en betydelig næring i Lyngdal over etpar generasjoner. Rosfjord camping har gått fra å være en liten campingplass, til å bli et av landsdeles største og mest veldrevne hotell, med bl.a. Sørlandsbadet, hyttegrender og nå Knerten park. I nabokommunen Kvinesdal har familien Edvardsen etablert millionbedriften Sarons Dal med mange ansatte. I Grimstad har kommunen tjent stort på familien Uglands gode forretninger.uten denne familien hadde vel kanskje Grimstad aldri hatt en UiA campus. I Tvedestrand er det i ferd med å vokse fram en grønn suksessbedrift, Green Phones. Med røtter i Farsund vokste i sin tid f.eks Norsk Data fram, og var en tid en av landets største bedrifter. I Vennesla har man fenomenet Gustad Drivenes som betyr stadig mer for sin kommune og vår landsdel. I Kristiansand gjør Kurt Mosvold noe av det samme, og Viking Development Group har kanskje en verdenssensasjon på gang med sin varmemaskin? Snadderkiosken startet som noe smått, men har i dag nærmere 30 ansatte, og overskudd år etter år. Stormberg er svært kjent, det samme er Netthandelen. Høyest rager likevel Bjarne Scheie fra Hægebostad som betydelig nyskaper og bedriftsetablerer med base i landsdelen. Dette er kun et lite knippe verdiskapere med en lokal forankring, som ikke synes å være spesielt godt framme i rapporten. Samtlige har jobbet seg opp fra relativt magre rammer. De er eksempler til etterfølgelse, og har mye å lære andre. De fleset nevnte er bygd opp rundt familiebedrifter. Alle er lokale entreprenører, verdiskapere og bedrifteetablerere som i liten grad er framme i planen. Ingen av disse personene/fenomenene er nevnt, verken i lista over representanter i prosjektgruppa (side 9), eller ei heller i noen av de andre gruppene. Stort sett forkuserer høringsutkastet på offentlige og næringsfaglige organisasjoner. Planen vil bli langt mer potent og omfattende om den også inkluderer slike grundere og næringslivsetablerere i fylkene.

17 2) Planen er også for topptung, ovenfrastyrt og for lite inkluderende i forhold til f.eks små grundere og etablerere som bl.a. strever seg gjennom EVA-senteret. Den oser av prosesser og lukter mer dokumenter enn inspirasjon, innovasjon og investeringer. Planen har et FOR svakt fokus på små grundere, etablerere og nyskapere, i motsetning til f.eks NHO som hvert år har en eget landsomfattende samling der smågrundere treffer politiske ledere og næringslivstopper fra ulike bransjer. 3) Den kanskje viktigste innvending er fraværet av miljøperspektivet og grønne verdier. I en tid da f.eks ren energi og miljøtenkning skal gjennomsyre alle dokumenter og offentlig satsing, er dette nesten fraværende. GRID Aredal, Grønt senter i Kristiansand, Miljøfyrtårnet og miljøvernforbundet er blant noen av instanser som kunne bidratt i de ulike prosessene. Jeg beklager om dette kan høres noe kritisk ut. Det er bra med en plan for å stimulere til innovasjon og bærekraft, og jeg ønsker lykke til med prosessen. Likevel finner jeg mest prosesser og beskrankninger, byråkrati og ei hinderløype. Personlig har jeg etablert nærmere 30 ulike prosjekter og aktiviteter hittil. (Fra en større bedrift med ca 20 ansatte og stadige overskudd, til f.eks Sirdal Husflidslag). Jeg har en rekke patenter og spesielt grønne produkter jeg kunne tenke å satse mer på. Men slik planen for Agder legges opp, er jeg i tvil om det er noe å hente for «sånne som meg» i dette. Mvh Kjellan Spinnangr Vinn Wind

18

19 FARSUND KOMMUNE Farsund kommune Administrasjonen Vest-Agder fylkeskommune Postboks 517 Lund 4605 Kristiansand zo Vår ref 2014/ /2014 /JOMA Deres ref.: Dato: 13/ Uttalelse til planoppstart for: Regional transportplan Agder og Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder Farsund formannskaps uttalelse til begge planene: Farsund kommune har flere spesialiserte industribedrifter. Industribedrifiene har i stor grad globale kompetansemiljoer i verdensklasse, og driver innovasjon i et internasjonalt marked. Bedriftene viser stor vilje til å bidra til utdanning og kompetanseheving i regionen. For a sikre drift og innovasjon, er det sentralt å sikre kompetente arbeidstakere og framtidig vekst i næringslivet. Dette kan gi ringvirkninger innen innovasjon og utdanningsmiljøer andre steder i Agder. Planarbeidet bør fokusere på faktorer som kan bidra til et bredt kommunalt tjenestetilbud, et bredt spekter av studietilbud innen videregående skole, mulighet for desentralisert videreutdanning på høyskole- og universitetsnivå og en god infrastruktur til lands og til havs. Vi ønsker at planen skal tydeliggjøre hvordanftlket ønsker å legge til rette for studietilbud, som understøtter det lokale næringslivet. En utarming av distriktene i fbrm av redusert infrastruktur og reduserte utdanningsmuligheter, kan resultere i stagnasjon både i næringsliv og bosetting. Vi mener at et variert Agder med gode utviklingsmuligheter for både distrikter og sentrale strok, vil gjøre landsdelen attraktiv og bidra til økt levekarsindeks. Farsund kommune har mange fortrinn i form av sin særdeles omfattende kystlinje, særegne kulturlandskap, historiske verdi og som Vest-Agders største jordbrukskommune. I tillegg har kommunen et bredt tilbud innen fritid og kulturtilbud. Disse faktorene kan bidra til fortsatt etablering og drift innen næringslivet hvis utdanningsmuligheter og tilfredsstillende infrastruktur er på plass. Sett i et folkehelseperspektiv og bidrag til et attraktivt boog næringslivsområde, er det ønskelig at planen også setter fbkus på utbygging av sykkelstier. For næringslivet er det særdeles viktig med en god infrastruktur i form av veinett, sjørelatert adkomst og kommunikasjon. Ve skriftlig henvendelse vennligst referer til saksnr. 2014/1047 og 2014/1978 e vennlig hilsen oh n Martin Mathiassen m uneplanlegger P stadresse: Besøksadresse Telefon F rsund kommune Brogt P tboks 100 E-postadresse Internettadresse 4552 FARSUND nos'farsund komm,..^e,c; www farsund kommune no Side 1 av 1 Telefaks Bankkonto Foretaksregisteret MVA

20 Fra: Agnes Norgaard Sendt: 30. april :35 Til: Kopi: Emne: Postmottak - sentraladm Doris Standal VINN AGDER- Høringsvar fra LO Viser til høring om planarbeidet til planprogram for Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskapning på Agder. Fra LO i Aust-Agder har vi sendt den ut til våre Fagforbund i offentlig sektor og vi har følgende kommentarer: Det er positivt at en her legger til rette for økt samarbeid og kompetansedeling som et økt bidrag til økt konkurransevne og bærekraftige verdiskapning ved hjelp av innovasjon i privat og offentlig sektor Vi vil imiddelertid påpeke noe når det gjelder gjelder planarbeidet og innvolvering. Norske arbeidstakere er preget av faglighet, omstillingsevne, selvstendighet og ansvar. Vi har en ledelsekultur med korte veier mellom beslutning og iverksetting og mange beslutninger baseres på medarbeiderinnvolvering og samarbeid. Dette gir Norge helt andre betingelser for medarbeiderdrevet innovasjon og en unik styrkeposisjon som vanskelig kan kopieres i andre land. I privat sektor har vi gode erfaringer og prosjekter med medarbeiderdreven innovasjon. Det er derfor viktig at vi også har mulighet til det i offentlig sektor. Og er klar over at det har en også i offentlig sektor mange steder. Men fra LO vil vi påpeke at for å få forståelse og medvirkning må dette gå gjennom hele organisasjonen fra bånn til topp. Ofte er medarbeidere en av de mest viktige og oversette ressurser når det gjelder medarbeiddrevet inovasjon. Det er dels medarbeiderne som i praksis omsetter kunnskap til nye produkter og tjenester og deres kunnskap og erfaring er også selvstendig kilde til innovasjon. Det er slik at mange ganger er det medarbeidere som "bare gjør det" uten at de tenker over at dette er innovasjon, så det er viktig å sette dette med medarbeiderdrevet innovasjon med på dagsorden når en snakke om Inovasjon på arbeidsplassen. Vi er positiv til at LO er med i Administrativ styringsgruppa men med henvisning til ovenevnte vil vi påpeke at det er viktig at også representanter fra LO/fagforbundet i prosjektgrupper og Temagrupper. Vi vil også påpeke at det er viktig at når en snakker om innovasjon så ta med dette om medarbeiderdreven innovasjon i alle planer på alle nivå. Med vennlig hilsen

21 Agnes Norgaard LOs Distriktskontor i Aust-Agder Distriktssekretær Torvet 10, 4836 Arendal Tlf: /

22 Vest-Agder fylkeskommune Postboks 517 Lund 4605 KRISTIANSAND Arendal Høringssvar VINN Agder, Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder Viser til brev av 19.mars 2014 der dere inviterer ulike aktørene på Agder til å bidra med konstruktive innspill til planprogrammet for innovasjon og bærekraftig verdiskaping på Agder. Om Digin Digin er en IT-klynge med rundt 60 små og mellomstore IKT-bedrifter på Sørlandet. Selskapene leverer produkter og tjenester til et bredt spekter av kunder både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. I 2012 sysselsatte IT bedriftene rundt 1000 personer og hadde en omsetning anslått til om lag 1,2 milliarder kroner. En undersøkelse fra 2011 viser at det er en høy formell kompetanse i bedriftene i Digin bedriftene, hvor ca 95% har høyere utdanning. Denne kompetansen, sammen med den teknologibasen som bedriftene representerer er en viktig faktor for å skape verdier i andre næringer. Digin representerer en gruppe bedrifter regionen med høy formalkompetanse, hvor endringer, omstilling og implementering av ny teknologi er en viktig del av hverdagen. Jfr en spørreundersøkelse til Digin bedriftene i 2013 er majoriteten medlemsbedriftene er innovative gjennom en kontinuerlig utvikling og kommersialisering av nye produkter og tjenester. Digin bedriftene leverer tjenester og produkter til flere bransjer, og er således representert og bidragsyter til innovasjon og utvikling i ulike bransjer, som olje og gass, offentlige, reiseliv/opplevelse, prosessindustri med flere. Bedriftene jobber til en viss grad internasjonalt. Enkelte selskaper har utviklingsavdelinger i lavkostland eller samarbeid med andre selskaper som utfører kostnadseffektive tjenester. Andre selskaper er eid av internasjonale konsern, og noen er på vei ut mot større markeder i Norden og Europa. I følge 'En kunnskapsbasert IT-næring' effekt, en artikkel i Magma ved førsteamanuensis Espen Andersen ved BI er "Norsk IT-næring er stor, lønnsom svært innovativ og kunnskapsbasert. Hvor næringens viktigste samfunnsbidrag ligger i å tilby en kompetitiv arena og en strategisk ressurs for å øke Norges innovasjonskraft, produktivitet og konkurranseevne. Næringen er både kilde til og mester i omstilling og satser tungt på utdanning av teknisk kompetent arbeidskraft". Utfordringer i bransjen Synlighet. Blant annet fordi den verdiskapingen IT-bransjen bidrar til kommer til syne først og fremst i andre næringer. Samtidig har næringen har stor andel SMB bedrifter. Sårbarhet. Bransjen har en økonomi som har vært i sunn vekst de siste årene og er mer robust en tidligere, men er enda sårbar og tett koplet mot antall ansatte Postboks 1867, Gimle, 4686 Kristiansand Telefon sekretariat: Bankkonto: Organisasjonsnummer: MVA

23 Samarbeid horisontalt. Bedriftene jobber tett sammen med kunder og leverandører men samarbeider i mindre grad horisontalt. Det anses at det ligger et potensiale i å jobbe bedre på tvers av bransjefokus, for i enda større grad å dra gode erfaringer fra en næring med over i andre næringer. FoU. Innovasjonen som gjøres er i dag liten grad forskningsbasert. Dette gjelder for IT næringen som helhet, og ikke spesielt for bedriftene i vår region. Anbefalinger Jfr Planprogram for VINN Agder (Regionplan Agder 202), er det tre hovedtemaer som særlig vil trekkes frem i planen: o Verdiskaping og næringsutvikling o Forskning og utvikling (FoU) o Innovasjon i offentlig sektor På bakgrunn av bransjens utfordringer og muligheter foreslås fra Digin å prioritere følgende temaer i arbeidet med regionplanen videre: - Infrastrukturens betydning for næringsutvikling Infrastrukturtiltak er en av de viktigste pilarene for god næringsutvikling og bør være noe både regionen og staten satser tungt på. En god infrastruktur i regionen er viktig for velfungerende arbeidsmarked, men minst like viktig for bedriftene er effektiv infrastruktur til resten av landet og internasjonalt. Med infrastruktur menes her først og fremst vei, tog, fly og skipstrafikk. En velfungerende digital infrastruktur er sentralt for økt verdiskaping og utvikling av gode digitale tjenenester for hele samfunnet. Dagens infrastruktur har mange steder på Agder dårlig kapasitet ikke minst gjelder det mobilt bredbånd. Samtidig har vi det siste året sett flere eksempler i Norge der naturskader fører til strømstans eller linje brudd, pga dårlige backup løsninger. Det er ingen grunn til å tro at situasjonen er bedre på Agder. Og i en tid da stadig flere private og offentlige virksomheter er avhengig av digital infrastruktur, bør det gjøres viktige forebyggende tiltak. - Utdanning og kompetanse Læring, kunnskap og utdanning er i endring. Fra å være knyttet til bøker, eksperter og akademiske institusjoner, flyter kunnskapen i dag mer fritt og er tilgjengelig hvor-som-helst og når-som-helst. Vilkårene for læring endres, mens de strukturer og prosesser som skal ivareta utdanning og læring kanskje ikke henger med? En satsing på dette feltet for å ta frem fleksible tilbud, hvor utdanningen tilpasses SMB bedriftenes behov vil være viktig for konkurranseevnen for bedriftene i regionen. Innen læringsfeltet har flere av Digin bedriftene kompetanse og erfaring på gode teknologianvendelser og effektive læringstilbud tilpasset næringslivet. - Teknologianvendelser Kunnskap og spisskompetanse på teknologi og erfaring fra å ta i bruk ny teknologi vil bidra til å effektivisere produksjon og tjenesteproduksjon og sikre omstilling av bransjer i rask endring. Handelsnæringen er eksempel på en næring som vi alt nå ser møter store utfordringer i den globale økonomien. Tiltak fro å møte denne utviklingen de neste 20 årene vil være vitalt for vår konkurranseevne på sikt. Den offentlige sektoren vil også møte krav om effektivisering, som først og fremst kan møtes ved å ta i bruk ny teknologi mer effektivt. Postboks 1867, Gimle, 4686 Kristiansand, Telefon sekretariat: Bankkonto: Organisasjonsnummer: MVA

24 - Offentlig sektor og innovasjonseffekt Offentlig sektor kjøper årlig inn varer og tjenester for store beløp. Som «krevende kunde» kan stat og kommuner i mye større grad enn i dag stimulere til utvikling av nye fremtidsrettede løsninger. Et virkemiddel er å kjøre en åpen dialog med leverandørmarkedet i en tidlig fase, der spesielt SMB bedrifter inviteres med, jfr Leverandørutviklingsprosjektet til NHO/KS. Like viktig er å få forankret i det offentlige at det er god næringsutvikling å etterspørre avanserte, gode tjenester og i mindre grad ta frem støtteordninger for pilotering og utvikling av slike produkter/tjenester. Beregninger bør gjøres på hva en oppnår på sikt både mht effektivitet og besparelser men også mht et mer solid næringsliv, ved å velge å konkurranseutsette større deler av virksomheten jfr å etablere egne løsninger og bygge opp egne operative enheter som konkurrerer med næringslivet. - Entreprenørskap og nyetableringer Agder er en region med rundt innbyggere. Det er viktig at offentlige virkemidler og bistand som skal bidra til kunnskapsutvikling, innovasjon og entreprenørskap i større grad en i dag samles til kraftfulle enheter, med gode koplinger mot nasjonale og internasjonale nyskapingsmiljø. Med vennlig hilsen Anne Torunn Hvideberg Prosjektleder Digin Postboks 1867, Gimle, 4686 Kristiansand, Telefon sekretariat: Bankkonto: Organisasjonsnummer: MVA

25 Sørøst Vest-Agder fylkeskommune Serviceboks KRISTIANSAND S Deres ref: 13/ Vår ref: 2014/ Arkiv nr: Saksbehandler: Cecilie Gunnufsen Dato: Vedrørende Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder - varsel om planoppstart og høring og offentlig ettersyn av forslag til planprogram Det vises til e-post av 20. mars 2014 vedrørende varsel om planoppstart og høring og offentlig ettersyn av forslag til planprogram for Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder. Kystverket Sørøst har ut fra et havne- og farvannsmessig synspunkt ingen merknader til forslaget til planprogram eller i forbindelse med varsel om planoppstart. Med hilsen Cecilie Gunnufsen seniorrådgiver Dokumentet er elektronisk godkjent Sørøst - Havne- og farvannsavdelingen Sentral postadresse: Kystverket, postboks 1502, 6025 ÅLESUND Telefon: Telefaks: Bankgiro: Internett: E-post: Org.nr.: NO Brev, sakskorrespondanse og e-post bes adressert til Kystverket, ikke til avdeling eller enkeltperson

26 Fra: Odd Arve Kvinnesland Sendt: 2. mai :59 Til: Postmottak - sentraladm Kopi: Ånen Werdal; Ivan Sagebakken Emne: Ad høring " Regional plan for innovason og bærekraftig verdiskaping" Viser til utsendt planprogram for «regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder ». Her kommer noen korte kommentarer mv fra Hægebostad kommune: Generelt: En er enig i de hovedutfordringene som er listet opp i planprogrammet og som danner «bakteppet» for planarbeidet. Det blir også satt fokus på muligheter og utviklingspotensialet for Agder. Disse danner et godt grunnlag for arbeidet med planen, og det er viktig at det i arbeidet blir satt hovedfokus på disse, for gjennom arbeidet med disse vil en også minimalisere/løse hovedutfordringene. Til kapitel 4: Formål med planarbeidet Hovedmål: Det er viktig at det blir satt så konkrete og målbart mål som mulig for dette. Delmål: Her må det også settes konkrete og målbare mål for disse. Det er gode delmål for å oppnå hovedmålet, og det er også viktig med fokus på alle bedrifter når det gjelder privat sektor, som det også legges opp til. En oppfatter planprogrammet slik at dette også er tanken og det er positivt. Spesielt at det blir en bruksplan og som det står «brukes aktivt av alle aktører» En er også enig i de hovedtema som særlig skal trekkes fram i planen, og de konkrete temaene. Her vil e spesielt fremheve infrastrukturen betydning for næringsutvikling i hele Agder, og de naturgitte fortrinn som Agder har. Når det gjelder det siste punktet «Særutfordringer i de ikke-sentrale delene av Agder så bør kanskje dette defineres hva som det her tenkes på. Organisering: En har ingen merknader til denne, men vil understreke betydningen av god informasjon underveis i planarbeidet. Dette er viktig spesielt med tanke på målgruppen og ambisjonene med planen. Det er svært positivt at bl. Annet dette er med som et eget kapitel i planprogrammet (Kapitel 7) Ellers er det også bra at revisjonen av felles reiselivsstrategi for Aust- og Vest-Agder blir med i planen, som, om en oppfatter det riktig, blir da en del av «Vinn-planen». Reiselivet er også en del av næringslivet i Agder, og det er viktig at arbeidet med reiseliv blir implementert i «Vinn-planen» på linje med de andre næringene. E ser fram til å bli holdt orientering om arbeidet med «Vinn-planen» og ønsker lykke til i arbeidet med denne svært viktige planen! Mvh Odd Arve Kvinnesland Enhetsleder Plan- og drift For:

27 Hægebostad kommune Tlf / Saman om ei positiv utvikling

28 Forslag innspill planprogram VINN Agder Høringssvar Forslag til planprogram Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder Viser til høringsbrev datert , og takker for anledningen til å komme med innspill til planprogrammet. Det ønskes i hht høringsbrevet innspill på følgende: hva som anses som hovedutfordringer som planarbeidet burde berøre prioritering av plantemaer organisering av planarbeidet og involvering konkrete utredningsbehov Vedr. hovedutfordring som planarbeidet skal omfatte Relativt lav FoU-intensitet og lite forskningsbasert innovasjon. I tillegg til Regionale forskningsfond (RFF) er Virkemidler for Regional forskning og Innovasjon (VRI) Norges forskningsråd og regionenes særskilte satsing på innovasjon og forskning i norske regioner. Programmet skal bidra til økt innovasjon og verdiskaping i regionalt næringsliv, og er et tiltak for å møte utfordringen om lav FoU-intensitet og forskningsbasert innovasjon. VRI Agder er finansiert av Norges forskningsråd, Aust-Agder fylkeskommune, Vest-Agder fylkeskommune, Sørlandets Kompetansefond, Aust-Agder utviklings- og kompetansefond og Innovasjon Norge. Målene for VRI Agder er å: bidra til å øke verdiskapingen i næringslivet øke kvaliteten på samhandlingen og kunnskapsutviklingen mellom næringslivet og det regionale universitetsmiljøet analysere hvordan ulike typer av kunnskapsutvikling og læring bidrar til økt innovasjon og verdiskaping på Agder Målene skal realiseres gjennom utvikling og utprøving av virkemidler innenfor følgende satsingsområder: IKT, Energi og teknologi, Kultur og opplevelse, og Fremvoksende næringer. Arbeidsverktøyene (virkemidlene) i VRI er kompetansemegling, forprosjekt, mobilitet, dialog og medvirkning. VRI er et eksperimentelt program, og det gis rom for å utvikle nye virkemidler for å knytte forskning og næringslivet tettere sammen. I 2013 bidro VRI Agder til at 35 forsknings- og utviklingsprosjekter ble iverksatt i bedrifter. I perioden fra har VRI Agder bidratt til mer en 235 prosjekter i regionen. VINN-planen skal foreslå og utvikle tiltak for å: Videreutvikle og styrke samarbeidet mellom offentlig sektor, næringsliv og akademia 1

29 Forslag innspill planprogram VINN Agder Styrke og videreutvikle det regionale virkemiddelapparatet Det er et sentralt mål i VRI-programmet å styrke regionale innovasjonssystemer. Arbeidet til kompetansemeglerne er spesielt viktig i arbeidet med å nå det målet. Kompetransemeglerne bidrar til å rekruttere nye virksomheter til å starte med forskningsbasert innovasjon og bidrar til å styrke langsiktig samarbeid mellom FoU-institusjoner og næringsliv. Arbeidsformen som er etablert i VRI styrker sentrale oppgaver til viktige aktører i det regionale innovasjonssystemet i Agder, for eksempel universitetets rolle med å bidra til regional nærings- og samfunnsutvikling, de ulike fylkeskommunale planene om å styrke FoU- og innovasjonsinnsatsen i Agders næringslivet (VINN-planen) og Innovasjon Norges mål om å utvikle flere innovative næringsmiljøer. VRI er nå inne i sin siste tre-års periode og det må vurderes hvordan kompetansemegling og andre virkemidler i VRI kan videreføres, i nåværende eller endret form. Målet for VRI Agder er at de to fylkeskommunene sammen med det øvrige virkemiddelsystemet, næringsorganisasjoner og Universitetet i Agder kommer fram til forpliktende ordninger og ressurstildelinger som vil styrke den forskningsbaserte innovasjonen på Agder. Vedr. prioritering av plantemaer Tre hovedtemaer skal særlig trekkes frem i planen: Verdiskaping og næringsutvikling Forskning og utvikling (FoU) Innovasjon i offentlig sektor VRI Agder mener hovedtemaene vil dekke utfordringer og muligheter på Agder, men har noen kommentarer i forhold til konkretisering av disse. Vedrørende: Diversifisering og fornyelse av næringslivet/tilrettelegging for fremvoksende næringer I VRI sin siste tre års-periode er «Fremvoksende næringer» et nytt satsingsområde. Målet er å identifisere framvoksende, forskningsbaserte næringer på Agder som tilbyr nye produkt- og tjenesteområder med vekstpotensial, og koble disse med relevante FoU miljøer. Å bygge opp et nytt innsatsområde er utfordrende, men det kan bidra til å fokusere innsatsen om næringsvirksomhet som på sikt gir bærekraftig vekst for regionen. Det sentrale er å finne fram til nye og etablerte aktører med ideer innenfor nye produkt- og tjenesteområder der bistand fra FoU-miljøer vil øke sannsynligheten for vellykket etablering av nye næringsområder. Bedriftenes behov vil være førende for hvilken type FoU som kobles. Det er ikke lagt noen føringer for hvilke bransjer bedriftene skal tilhøre, men bedriftene må tilby produkter eller tjenester innen områder som ikke dekkes av de andre innsatsområdene i VRI Agder. Bedriftene i målgruppen vil primært være bedrifter som er relativt nyopprettede, og som enten allerede har lansert nye produkter/tjenester i markedet eller holder på med å utvikle produkter/tjenester som skal lanseres i markedet. 2

30 Forslag innspill planprogram VINN Agder For å komme i gang med satsingen, og for å etablere et kompetansegrunnlag for å spesifisere hvilke virkemidler som er relevant å implementere, skal det igangsettes en utredning som kartlegger hvor og hvordan bedrifter vokser frem i Agder i dag. Videre har det innovasjonsfaglige forskerprosjekt i VRI «Fornyelse av regionalt næringsliv» som et av 4 hovedtemaer. Spørsmålene som skal besvares er Hvordan kan regioner (eks. Agder) utvikle sine allerede sterke næringer og samtidig utvikle nytt (framtidens) næringsliv? Hva kan bidra til vekst i områder med svak næringsutvikling? VRIs arbeid med fremvoksende næringer vil være et viktig innspill til arbeidet i VINN-planen. Forslag til nytt tema: Internasjonalisering av næringslivet Agder har lange tradisjoner for internasjonalt samarbeid og det vises til i planprogrammet at flere av regionens bedrifter er internasjonalt ledende innenfor sine markeder er året for oppstarten av nye store programmer i EU rettet mot næringslivet, offentlig sektor og FoU-miljøer. Å styrke norsk deltakelse og samarbeid internasjonalt bør være et tema som berøres i VINN-planen, som en naturlig oppfølging og kobling til internasjonal strategi vedtatt i de to fylkestingene i Internasjonalt fagråd vil være en ressurs å trekke på i denne sammenheng. Det vises også til arbeidet i MINA prosjektet (Mobilisering til Internasjonalisering av Næringslivet på Agder), som er et samarbeid mellom Sørlandets Europakontor, Forskningsrådet, Innovasjon Norge, fylkeskommunene og VRI. Vedr. konkrete utredningsbehov I arbeidet med VINN-planen vil VRI Agder foreslå at det ses nærmere på å utvikle en regional innovasjonsstrategi for smart specialization (RIS3). Arbeidet med VINN-planen og en revidering av FoU-strategien gir Agder en unik anledning til å posisjonere regionen som en attraktiv samarbeidspartner i Europeiske programmer (ref punktet ovenfor). RIS 3 er neste generasjon innovasjonsstrategier som EU nå krever at alle regioner og land utvikler for å synliggjøre bruken av strukturfondsmidlene. Strategiene skal si noe om regionens vekstområder, og skal bygge på samarbeid og entreprenørielle prosesser mellom nytt næringsliv, forsking og regionale myndigheter. Ikke ulikt det som skal gjøres i VINN-planen og revidert FoU strategi. Fokus i strategiene skal rettes inn mot fremvoksende næringer, snarere en etablert industri og næringsliv (ref. plantema fornyelse av næringslivet og VRIs innsatsområde «Fremvoksende næringer»). Strategiene som utvikles etter en mal, vil få betydning for uttelling i store programmer som Horisont 2020 og Interreg. Strategiene skal bidra til å synliggjøre regionene og øke legitimiteten i forhold til regionens ulike satsingsområder. Det antas at for Agders del vil være relativt lite merarbeid, men desto større gevinst om vi ser dette i sammenheng med det arbeidet som nå igangsettes med VINN, spesielt innenfor plantema «diversifisering og fornyelse av næringslivet». 3

31 Forslag innspill planprogram VINN Agder Vedr. organisering av planarbeidet og involvering VRI Agder er av mange aktører som er foreslått som representant i enten prosjektgruppen eller en av de tematiske arbeidsgruppene. VRI Agder bidrar gjerne til at det legges til rette for økt samarbeid og kompetansedeling, og at målsettinger for VINN-planen iverksettes. Konklusjon I arbeidet med utarbeiding av VINN-planen og revidert FoU strategi er det en forventning om at erfaringene fra VRI videreføres. Gjennom 7 år har VRI Agder synliggjort gevinsten og verdiskaping av kunnskapsbasert FoU i næringslivet. VRI Agder legger til grunn at dette vil leve videre også etter VRI- gjennom FOU institusjonenes tilnærming til næringslivet, virkemiddelapparatets prioriteringer og næringslivets oppfatning av hvor viktig denne typen innovasjon og utvikling er for fremtidig vekst. Vi ser frem til en videre dialog og samarbeid om innovasjon og bærekraftig verdiskaping på Agder. Med vennlig hilsen, Ann Camilla Schulze-Krogh Prosjektleder VRI Agder 4

32 Fra: Berit Nordland Sendt: 4. mai :15 Til: Postmottak - sentraladm Kopi: Postmottak - sentraladm Emne: VINN Agder / Høringssvar Tilbakemelding på høring planprogram : Vinn Agder Høringssvar fra Sørlandet sykehus ( SSHF) Generell kommentar til forslag til planprogram for regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskapning Agder: 1. SSHF ser det som viktig at begrepet tjenesteinnovasjon. Løftes inn i planen. Utviklingen av offentlig sektor er svært avhengig av at dette fremheves i framtiden og vi ser behovet særlig i helsevesenet etter innføring av Samhandlingsreformen 2. Tjenesteinnovasjon er viktig av følgende grunner (referanse Nina Jentoft, PhD kandidat, UiA) Avgjørende faktor for å opprettholde god kvalitet i offentlige tjenester Bidrar til økonomiske vekst, økt sysselsetting Økt produktivitet og kostnadseffektivitet 3. Tjenesteinnovasjon vil i framtiden også være nært knyttet til IKT utvikling og utvikling av både software og hardware med betydelige innovasjonsmuligheter og kommersialiseringspotensiale. Sagt på en annen måte: Tjenesteinnovasjon i helsevesenet vil i framtiden være nært knyttet opp til utviklingen av nye duppedingser. Innen helse vil dette være nært knyttet til utviklingen av telemedisinsk monitorering av pasienter i sykehus og i primærhelsetjenesten. 4. På bakgrunn av ovenfor nevnte utvikling, synes SSHF lite markert i planprogrammet og står kun nevnt som representant til tematiske arbeidsgrupper. Som Sørlandets største arbeidsplass med betydelig behov for tjenesteinnovasjon sammen med kommunene, anser vi det viktig at SSHF også er representert i Administrativ Styringsgruppe. mvh Berit Nordland Enhetsleder Utvikling og Utdanning Sørlandet sykehus

33

34

35 «VINN Agder» Til: Vest-Agder fylkeskommune v/regionalsjef Kenneth Andresen 4. mai 2014 Høringsuttalelse til planprogram Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping (VINN Agder) Det vises til høringsbrev av 19. mars 2014 med vedlegg. Vedlagt er høringsuttalelse fra forskergruppa Barns oppvekst og levekår. Barns oppvekst og levekår er en nyetablert tverrfakultær forskergruppe bestående av 12 forskere. Forskergruppa ble etablert i desember 2013 og samler forskerkompetanse om barns oppvekst og levekår. Se vedlegg 1 for en oversikt over forskningsgruppas medlemmer. Denne høringsuttalelsen er ikke koordinert via Universitetet i Agder eller Agderforskning men er sendt på vegne av forskningsgruppa. I høringsdokumentene står det at regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder (VINN Agder) skal være et strategisk dokument for næringsutvikling spesielt og regional- og samfunnsutvikling generelt på Agder, og at planen vil være retningsgivende for prioritering av næringsrettede og andre regionale virkemidler. Det står videre å lese at planen skal ta utgangspunkt i en sammenstilling av hovedutfordringer og -muligheter som Agder har når det gjelder faktorer som påvirker nærings- og samfunnsutvikling. Vi leser videre at formålet er at planen skal bidra til at offentlige og private aktører har samme forståelse av overordnete mål, prioriteringer og strategier i næringsutviklingsarbeidet. Videre er en viktig del av arbeidet en gjennomgang og ny vurdering av satsingsområdene for FoU i regionen. Vårt hovedbudskap er at innovasjon i kommunaltjenesteproduksjon bør vies en sentral plass i diskusjonen og i prioriteringen av regionale virkemidler og at forskning knyttet til levekår med vekt på barn, unge og sosial arv bør inn som et sentralt satsingsområde for FoU i regionen. Forskningsgruppa Barns oppvekst og levekår mener at skal en utløse det uutnyttede verdiskapingspotensial som regionen har på grunn av levekårs- og likestillingsutfordringer må VINN Agder være like opptatt av regionens helseproblemer, sosiale problemer og/eller problemer knyttet til manglende livskvalitet som av næringsutvikling. Nedenfor redegjør vi for hvorfor vi mener fokus på forbedringspotensialer i offentlig virkemiddelapparat og mer forskning på levekår med vekt på barn, unge og sosial arv er viktig fremover: I Regionplan Agder 2020 kan vi lese at «Landsdelen har særlige utfordringer når det gjelder levekår og likestilling.» Videre kan vi lese at «Den gode samfunnsutviklingen generelt i regionen har ikke

36 vært nok til å løfte landsdelen på dette området». Dette er ikke en uvesentlig setning. Hvordan denne setningen tolkes kan få betydning for framtidig innsats og hvordan en skal tenke rundt denne. En måte å tolke den på er å si at innsatsen overfor det som går bra på Agder er fortsatt litt mangelfull. Bare man gir den vellykkete delen av økonomien enda litt bedre vilkår vil det bli så mange positive ringvirkninger at også marginaliserte grupper vil få glede av det. Øker man etterspørselen etter arbeidskraft, vil for eksempel flere unge og kvinner jobbe mer. En annen måte å tolke setningen på er å si at det nødvendigvis ikke er en sammenheng mellom den vellykkede delen av økonomien og levekår og likestilling. Uansett hvor gode vilkår næringslivet får, vil ikke det nødvendigvis gi uttelling i bedre levekår for utsatte grupper. Skal man gjøre noe med levekårsproblematikken må man gå fram på en mer direkte måte. Parallelt til å støtte næringslivet må man også arbeide mer proaktivt for å bedre levekår. Man må ikke bare jobbe med etterspørselssiden men også tilbudssiden! Selv om regionplanen definerer levekår og likestilling som et av 5 hovedsatsingsområder - er det en gjennomgående tone at levekår framstår som et arbeidsmarkedsproblem fordi det er ødeleggende for Agders omdømme og næringsutvikling eller harmonerer dårlig med «kunnskapssamfunnet» som regionen ønsker å bli kjent som. Dette kommer tydelig fram når vi ser på hva Regionplanen har definert som målet for 2020 med henhold til Det gode livet: Agder for alle: o o o o o o o Agder er preget av tilflytting og betydelig sterkere vekst i folketallet enn landsgjennomsnittet. Regionen tiltrekker seg ny kompetanse og nødvendig arbeidskraft Regionen har hatt en vesentlig nedgang av unge på uføretrygd. Arbeidsledigheten er under landsgjennomsnittet. En økende andel av befolkningen har høyere utdanning. Andelen yrkesaktive kvinner har økt markert de siste 10 årene. Agder skiller seg ikke lenger negativt ut på levekårs- og likestillingsindeksen. Det er ikke, som en alternativt kunne gjort, definert mål om: o At kommunal barnevernstjeneste er utbygd til å håndtere saksmengden og er svært proaktiv i det forebyggende arbeidet o At man har fått økt fokus på foreldrekunnskap o At man har bygd ut skolehelsetjenesten til å møte elevenes behov o At man har bygd ut tilbudet om psykisk helse til barn og unge o At man har redusert bruken av PPT og spesialpedagogikk. o At barnefattigdom er redusert o At innvandrerfamilier er godt integrert i det norske samfunnet o At behovet for krisesentre er redusert o At medisinbruket bruk av antidepressiva - er redusert o Osv. Poenget vårt er at levekårsproblematikk framheves i liten grad som et sosialpolitisk eller helseproblem eller et problem knyttet til manglende livskvalitet. Eller sagt på en annen måte 2

37 Regionplan 2020 er mer opptatt av etterspørselssiden enn tilbudssiden. Så virker også det oppfølgende planarbeidet, VINN Agder. Hva er så konsekvensene av å, i for sterk grad, følge «etterspørselssporet»? Vi frykter økt polarisering, flere drop-outs og flere unge uføre. Etterspørselspolitikk tar tid og er en svært indirekte måte å løse levekårs og likestillingsproblemene i regionen på. Og mens vi venter taper vi grupper av unge generasjoner. Forskningsgruppa Barns oppvekst og levekår er ikke mot god næringspolitikk, men mener regionalplanarbeidet har for lite fokus på andre strukturer - enn næringsliv og infrastruktur: For lite fokus på hva som skjer i skolen: Hvorfor dropper ungdom ut? Forskning viser at det ikke bare handler om lese-, skrive- og regneferdigheter eller klasseledelse. Det handler også om hvordan skolen samhandler med familien og hvilken rolle skolen skal ha i forhold til tidlig innsats og forebygging. Nyere forskninger peker på at skolen og ikke arbeidsmarkedet er den største ekskluderingsarenaen for unge i dag. Hvorfor har vi ikke mer fokus på det i regionplanarbeidet? For lite fokus på familien som struktur og sosial arv - hvor skal skillet mellom det offentlige og det private gå? Regionplanarbeidet har for lite fokus på kultur og normsett. For lite fokus på offentlig tjenesteproduksjon. Hvordan skal vi få til bedre koordinering/samordning. Hvordan kan vi få plassert barnet i sentrum for samarbeidet? For lite fokus på den kommunale lederoppgaven som skal sørge for kompetanse og strukturer som fremmer samarbeid, informasjonsdeling og organisatorisk læring. Hvis man ikke tar tak i disse underliggende strukturene og fremskaffer mer kunnskap omkring disse kan Agders uutnyttede verdiskapingspotensialer forbli uutnyttede også i fremtiden. På vegne av forskergruppa, Nina Jentoft (stipendiat) 3

38 Vedlegg 1 Forskergruppas medlemmer Forskere fra UiA Førsteamanuensis Heidi Omdal, Institutt for pedagogikk, Fakultet for humaniora og pedagogikk Førsteamanuensis Magnhild Høie, Institutt for psykososial helse, Fakultet for helse og idrett Førstelektor Anne Brita Thorød, Institutt for psykososial helse, Fakultet for helse og idrett Dosent Solveig Sagatun, Institutt for sosiologi og sosialt arbeid, Fakultet for samfunnsvitenskap Førstelektor Torunn A. Ask, Institutt for sosiologi og sosialt arbeid, Fakultet for samfunnsvitenskap Stipendiat Ann Christin Nilsen, Institutt for sosiologi og sosialt arbeid, Fakultet for samfunnsvitenskap Universitetslektor Torunn S. Olsen, Institutt for arbeidsliv og innovasjon, Handelshøyskolen ved UiA Stipendiat Nina Jentoft, Institutt for arbeidsliv og innovasjon, Handelshøyskolen ved UiA Forskere fra Agderforskning Forsker Kathrine Bakke Forsker Christine Svarstad Representant for ABUP avdeling for barn og unges psykiske helse, SSHF Førsteamanuensis Ingrid Kristine Hasund, Institutt for nordisk og mediefag, Fakultet for humaniora og pedagogikk Representant for BarnsBeste - nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende Fagrådgiver Vibecke U. Vallesverd 4

39 Fylkesmannen i Vest-Agder Saksbehandler: Magnus Thomassen Deres ref.: Vår dato: Tlf.: Vår ref.: 2014/1612 Arkivkode: Vest-Agder fylkeskommune Postboks 517 Lund 4605 Kristiansand S Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder - uttalelse til forslag til planprogram Vi viser til forslag til planprogram sendt på høring den Planprogrammet gjelder Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskapning Agder. Under følger våre kommentarer til planprogrammet. 1. INNLEDNING Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder (VINN) er forankret i Regionplan Agder 2020s handlingsprogram. Vi synes det er helt sentralt at «bærekraft» blir et tydelig og gjennomgående tema i VINN-planen i tillegg til verdiskaping. Vi tillater oss å spille inn at navnet «VINN-plan» ikke har en umiddelbar kobling til planens innhold og formål. Det vil styrke planens legitimitet og gjennomføringskraft om den blir gitt et navn som forteller omverdenen formålet med planen. 2. BAKGRUNN, PREMISSER OG DEFINISJONER Det er listet opp en ikke uttømmende oversikt over rapporter og utredninger som det skal sees nærmere på i arbeidet med VINN-planen. I forbindelse med utfordringen «forbedringspotensialer i offentlig virkemiddelapparat» (og senere nevnt i presentasjon av VINN: 2009: «Agders innovasjonssystem fragmentert og forholdsmessig svakt»), og siden listen ikke er uttømmende, ber vi om at Agderforsknings rapport 2011 «Nettverk, vekst, innovasjon» fra Interreg-prosjektet Women in business (WiB ) også blir sett nærmere på. Både fylkeskommunene, Fylkesmannen og Innovasjon Norge var involvert i dette Interreg-prosjektet, og det er en oppfølging av WiB på gang nå - SUPPORT - med hovedfokus på «support-systemene» for entreprenørskap. Gitt at kunnskap og utdanning på Agder er både bakgrunn og premiss for verdiskapning, vil Fylkesmannen anbefale at publikasjonen «Opplæringsvinduet» legges til listen over dokumentasjon som skal sees nærmere på. Denne publikasjonen gir statistikk fra barnehageog opplæringsområdet i landsdelen, med tallmateriale fra de 30 kommunene og de to fylkeskommunene. Statistikken er ofte angitt i tidsserier slik at en kan følge utviklingen i landsdelen over flere år. «Opplæringsvinduet» utarbeides hvert år av Fylkesmennene på Agder og utgis normalt i september måned. Besøksadr. Tordenskjoldsgate 65 E-post Postadr. Postboks 513 Lundsiden, 4605 Kristiansand Nettside Telefon Org.nr. NO

40 Side 2 av 5 Et forbedringspotensial generelt, ikke bare i det offentlige virkemiddelapparatet, er evne og vilje til å akseptere at det er felles utfordringer og hvilke de er for deretter samarbeide om å prøve å møte dem. Samarbeid som sådan bør derfor tillegges vekt. Det er svært positivt at alle tre bærekraftelementer økonomisk, miljømessig og sosial bærekraft skal berøres i planen. Det er viktig at dette gjøres tydelig og gjennomgående. 3. OM DETTE PLANPROGRAMMET Vi regner med at heller ikke denne listen over nasjonale/regionale dokumenter er uttømmende. 4. FORMÅLET MED PLANARBEIDET «Planen vil være retningsgivende for prioriteringer av næringsrettede og andre regionale virkemidler. Derfor er det avgjørende for planens legitimitet og gjennomføringskraft at det legges opp til en prosess som sikrer eierskap til planarbeidet og den endelige planen hos dem som skal gjennomføre planen, eller deler av den» Eierskap til planen, for deretter å gjennomføre og følge opp, er helt sentralt! Det bør derfor prioriteres høyt å involvere bredt fra andre aktuelle miljøer utenom de offentlige virksomhetene. Formålet om å legge til rette for økt samarbeid og kompetansedeling er en stor utfordring (jf over). Hovedmål/delmål: Det skal formuleres en visjon og den bør inneholde ordene «bærekraft/ bærekraftig». Vi anbefaler også å ta i bruk «utdanning» eller «kunnskap» som begrep i noen av delmålene. Den senere operasjonalisering og konkretisering kan være tjent med at disse begrepene inngår i rammene. Det er bra at planen også skal ha fokus på små og mellomstore bedrifter. Det er flest av dem, og de har behov for et sterkere fokus, bl.a. fordi potensialet for økt verdiskaping kan være stort her. Målgruppen er hele Agder, selv om regionale myndigheter og kommuner anses å være hovedmålgruppen for gjennomføring. Det betyr et bredt engasjement og involvering fra start. 5. PLANTEMAER Tre hovedtemaer /andre plantema viser en stor bredde og gir et bredt mandat til å favne mye. Vi har disse innspillene:

41 Side 3 av 5 - Fylkesmannen anbefaler at temaet «Utdanning og kompetanse» i særlig grad hensyntar koblingen mellom utdanning og krav til fremtidens arbeidstakere. Samhandling næringsliv/skole bør således omhandles særskilt og med blikk utover skole på videregående nivå. - I sammenheng med punktet bærekraftig verdiskapning basert på naturgitte fortrinn bør skjærgårdens natur-, kultur- og friluftslivskvaliteter tas inn som tema i programmet. Verneområdestyret for de store verneområdene langs kysten, Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder er sammensatt av kommunene i verneområdene. Styret arbeider nå med en strategi for bærekraftig bruk og vern av disse områdene. Viktige stikkord i delstrategiene her er målavklaringer, grunneierdialog, verdiskaping, informasjon, og muligheter vedrørende endring fra landskapsvernområde til nasjonalpark. Mer informasjon om dette kan leses på styrets nettsider Temaet bør også favne områder utenfor de nevnte landskapsvernområdene. Man kan ta utgangspunkt i forvaltningsplaner (under utarbeidelse) for landskapsvernområdene Oksøy-Ryvingen, Flekkefjord og Lista, forvaltningsplaner for skjærgårdspark, forvaltningsplan for 32 sjøfuglreservater i Vest- Agder, , og erfaringene fra verdiskapingsprosjektet Sørnorsk kystnatur Bør ordet bærekraft tas inn flere steder enn det som er gjort i plantemaene? - Innovasjon i offentlig sektor er viktig. - Der er viktig å arbeide med entreprenørskap/innovasjon og likestilling kjønn/etnisitet/ funksjonshemming/alder med mer, dette henger også sammen med arbeidet med LIMplanen. - Energi bør forsterkes ved å bli et eget «temapunkt» - både med tanke på arealutfordringer og bærekraft - Skogsveier og landbruks-/tyngre transport i mindre sentrale strøk bør vurderes under infrastruktur 6. ORGANISERING Arbeidsgrupper: - Mange organisasjoner og miljøer skal og bør involveres, og modellen med tematiske arbeidsgrupper mener vi er god. Arbeidsgruppene må i følge framdriftsplanen være svært hurtigarbeidende, og bør derfor ha et klart oppdrag/mandat for sitt arbeid. - Det er positivt å bruke eksisterende arbeidsgrupper/utvalg/råd til arbeidet. - Tematisk arbeidsgruppe «Bærekraftig bruk og vern av skjærgården og verdiskaping basert på skjærgårdens natur-, kultur- og friluftslivskvaliteter» bør opprettes. Hovedfokus i temagruppen bør ta utgangspunkt i forvaltningsplaner (under utarbeidelse) for landskapsvernområdene Oksøy-Ryvingen, Flekkefjord og Lista, forvaltningsplaner for

42 Side 4 av 5 skjærgårdspark, forvaltningsplan for 32 sjøfuglreservater i Vest-Agder, , og erfaringene fra verdiskapingsprosjektet Sørnorsk kystnatur Vi mener det er ønskelig med en egen faggruppe med fokus på utdanning og kompetanse, der næringslivet må involveres. Dette handler både om faglig relevans i skolen og næringslivets etterspørsel etter arbeidskraft. - Vi regner med at listen over potensielle aktører heller ikke er uttømmende eller bindende, og at sammensetningen vurderes når gruppene etableres - Fylkesmannen i Vest-Agder vil gjerne delta i de tematiske arbeidsgruppene der vi har noe å bidra med. - Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder bør tas med på aktørlisten i programmet s 9. Prosjektgruppen bør ikke være for stor, og bør være spesielt god til å systematisere og kople informasjoner og prosesser i de tematiske arbeidsgruppene. 6.1 REVISJON AV FELLES REISELIVSSTRATEGI FOR AUST-AGDER OG VEST-AGDER Vi ser at Fylkesmannen er foreslått som deltaker i prosjektgruppe for revisjon av felles reiselivsstrategi. Vi er positive til å bidra her med våre erfaringer i forhold til mangeårig satsning på bygdeturisme/grønt reiseliv, men vi stiller gjerne plassen til disposisjon for andre mer sentrale aktører enn oss. Samtidig er det foreslått at denne gruppa også skal fungere som «temagruppe reiseliv». Det er meget fornuftig. Felles reiselivsstrategi bør inngå som en «handlingsplan» under VINN-planen. 6.2 REVISJON AV FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSSTRATEGI FOR AGDER Arbeidet med denne revisjonen er allerede i gang og vil vedtas før VINN-planen vedtas. Som i p 6.1. mener vi det er viktig at planene vurderes og gis status i forhold til hverandre for å hindre dobbeltkjøring og «plan-konkurranse». 7. INFORMASJON, MEDVIRKNING OG DIALOG Medvirkning, fortløpende informasjon og dialog er krevende øvelser, som det bør settes av nok ressurser til. Det er et smart trekk å benytte eksisterende møtearenaer, men en ekstra utfordring å få det nødvendige fokus og engasjement. Det bør derfor presenteres tydelige «oppdrag» og konkrete utfordringer som arenadeltakerne kan ta tak i. 8. BEHOV FOR UTREDNINGER Det er positivt med et nøkternt forhold til ytterligere utredninger. Det er laget og lages stadig nye planer. VINN-arbeidet bør fokusere på å løfte fram og ev. sette tidligere forslag ut i livet.

43 Side 5 av 5 Vi mener det er ønskelig å få utredet nærmere hvordan skjærgårdens natur-, kultur- og friluftslivskvaliteter kan generere verdier og hvilke flaskehalser som finnes. 9. FRAMDRIFTSPLAN Det blir en hektisk høst! Samtidig er det bra at planarbeidet ikke trekker i langdrag, det er krevende å holde fokus over lengre tid. Årlige handlingsplaner vil gi planen den nødvendige fleksibiliteten i planperioden Tom Egerhei ass. fylkesmann Magnus Thomassen ass. miljøverndirektør Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift.

44 1 av 2 Vest-Agder fylkeskommune Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Finn Aasheim Arkiv: Tlf Deres dato Deres referanse Innspill til planprogram Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder. Vest-Agder Bondelag og Aust-Agder Bondelag takker for invitasjonen til å komme med innspill til planprogrammet for Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping i Agder (VINN Agder). Det er avgjørende at en i VINN vektlegger næringsutvikling som er tilpasset et samfunn etter oljen. Kompetanse- og teknologutvikling på fornybar energi må bli et viktig område. Agders naturressurser, som skog, gjødsel og annen type bioenergi bør spille en sentral rolle, og vi tror at landbrukstilknytta kompetanse vil kunne ha noe å bidra med. Vi har følgende merknader/kommentarer til forslaget til planprogram: Kap. 2: Vi merker oss at punktene Særutfordringer i de ikke sentrale delene av Agder, og Store potensialer for ny energiproduksjon fra fornybare energikilder og energiutveksling er punkter som ligger tett opp til vår sektor og interessefelt. Vi foreslår en tilføyelse under overskriften..muligheter og utviklingspotensialer : Landsdelens naturressurser, i form av jord, skog, utmarksarealer, elver, vann og kyst. Kap. 3: Det er flott at sentrale nasjonale og regionale dokumenter også for landbrukssektoren er tatt med i planprogrammet. Kap. 4: Det er vrient å formulere og konkretisere formål. Vi oppfordrer fylkeskommunene til å forsøke å konkretisere formålet med planen ennå tydeligere. For eksempel i hvilken grad denne planen skal kunne gi tydelige føringer for viktige langsiktige politiske beslutninger. Kap. 5: Det er flott at planen har et langsiktig perspektiv; ! Vi støtter de foreslåtte plantemaer som er listet opp på side 7. Bondelagets Servicekontor AS Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Telefaks: E-postadresse Postboks Kristiansand. Gyldenløvesgt. 2A 4611 Kristiansand Norges Bondelag Agderkontoret Org.nr.: Bankkonto: Internet: Bondelagets Servicekontor AS Org.nr.: MVA Bankkonto:

Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030

Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030 Flumill Innovasjon Norge UiA Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030 VINN Agder oppstartskonferanse 25. september2014, Rica Dyreparken Hotel V VERDISKAPING VINN Agder INNOVASJON

Detaljer

Oddvar Steinsland (Kr F), Åse Eikeland (H). Torhild Bransdal (KrF), Line Skøii Vennesland (Frp).

Oddvar Steinsland (Kr F), Åse Eikeland (H). Torhild Bransdal (KrF), Line Skøii Vennesland (Frp). VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og økonomiutvalget Dato: 08.04.2014 kl. 11.15 13.00 Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører:

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 13/ Kommunestyret 13/

Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 13/ Kommunestyret 13/ FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/1107 Arkivkode: 140 Saksbehandler: Johan Martin Mathiassen Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 13/31 07.05.2013 Kommunestyret 13/50 28.05.2013 Rullering av næringsplanen

Detaljer

STØTTE TIL VRI VIRKEMIDLER TIL REGIONAL FOU OG INNOVASJON

STØTTE TIL VRI VIRKEMIDLER TIL REGIONAL FOU OG INNOVASJON Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 27.02.2009 2006/2315-3993/2009 / X70 Saksframlegg Saksbehandler: Kirsten Borge Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget STØTTE TIL VRI 2009 - VIRKEMIDLER TIL REGIONAL

Detaljer

Fra høringspart og naboskap til eierskap og fellesskap Felles strategisk næringsplan for Kristiansandsregionen

Fra høringspart og naboskap til eierskap og fellesskap Felles strategisk næringsplan for Kristiansandsregionen Fra høringspart og naboskap til eierskap og fellesskap Felles strategisk næringsplan for Kristiansandsregionen prosjektleder Lukas Wedemeyer prosessleder Grete Sjøholt felles overordnet plan for Kristiansandsregionen

Detaljer

Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling

Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling Saknr. 12/11896-26 Saksbehandler: Ingrid Lauvdal Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med følgende forslag

Detaljer

Regional plan for verdiskaping og innovasjon - forslag til planprogram - høring. Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 23.09.

Regional plan for verdiskaping og innovasjon - forslag til planprogram - høring. Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 23.09. Horten kommune Vår ref. 13/37970 13/4230-2 / FA-U00 Saksbehandler: Karl Jørgen Tofte Regional plan for verdiskaping og innovasjon - forslag til planprogram - høring Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret

Detaljer

REGIONAL PLANSTRATEGI FOR VEST-AGDER 2012-2016. ENDELIG VEDTAK ETTER OFFENTLIG HØRING

REGIONAL PLANSTRATEGI FOR VEST-AGDER 2012-2016. ENDELIG VEDTAK ETTER OFFENTLIG HØRING Arkivsak-dok. 11/04825-35 Saksbehandler Manuel Birnbrich Saksgang Møtedato Fylkesutvalget 08.10.2012 Fylkeseldrerådet i Vest-Agder 10.10.2012 Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 17.10.2012 Råd for

Detaljer

Innherred samkommune Administrasjonssjefen

Innherred samkommune Administrasjonssjefen Innherred samkommune Administrasjonssjefen Nord-Trøndelag fylkeskommune Avdeling for kultur og regional utvikling Postboks 2560 7735 STEINKJER Deres ref: Vår ref: BEHA 2012/4489 Dato: 14.12.2015 Regional

Detaljer

Saksframlegg. Høringsuttalelse til varsel om planoppstart Regional transportplan Agder

Saksframlegg. Høringsuttalelse til varsel om planoppstart Regional transportplan Agder Søgne kommune Arkiv: 121 Saksmappe: 2014/1385-12593/2014 Saksbehandler: Torkjell Tofte Dato: 03.04.2014 Saksframlegg Høringsuttalelse til varsel om planoppstart Regional transportplan Agder Utv.saksnr

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Plan- og økonomiutvalget

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Plan- og økonomiutvalget VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Plan- og økonomiutvalget Dato: 08.04.2014 kl. 9:00 (etter adm. utvalget) Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033 SAKSKART 24/14 14/00351-4 25/14 14/00707-1

Detaljer

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning FoU-strategi for Rogaland Ny kunnskap for økt verdiskapning 1 Innhold FoU-strategi for Rogaland... 1 Kapittel 1: Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Organisering og oppfølging... 3 Kapittel 2: Visjon

Detaljer

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN Arkivsak-dok. 09/03385-30 Saksbehandler Kenneth Andresen Saksgang Fylkesutvalget Fylkestinget Møtedato 8.02.2011 22.02.2011 REGIONPLAN AGDER 2020. ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN Fylkesrådmannens

Detaljer

Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger

Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger Stanley Wirak (Ap) og Tove Frantzen (V) opplyste at de var styremedlemmer i Greater Stavanger og formannskapet drøftet

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING REGIONALT INNSPILLSMØTE - GOL 26. april 2013 Regional planstrategi Planstrategien skal redegjøre for viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer,

Detaljer

Gjerstad kommune Administrasjonsenheten

Gjerstad kommune Administrasjonsenheten Gjerstad kommune Administrasjonsenheten AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Deres dato: Deres ref: Vår dato: Vår ref: 25.11.2016 2016/1457-4 /002 Saksbeh: Direkte tlf.nr: Kai Høgbråt

Detaljer

REFERAT ETTER MØTE I STYRET TORSDAG 24. APRIL KL 12:30 14:00 PÅ HOTEL NORGE I KRISTIANSAND

REFERAT ETTER MØTE I STYRET TORSDAG 24. APRIL KL 12:30 14:00 PÅ HOTEL NORGE I KRISTIANSAND REFERAT ETTER MØTE I STYRET TORSDAG 24. APRIL KL 12:30 14:00 PÅ HOTEL NORGE I KRISTIANSAND Tilstede fra styret: Åse Severinsen, Søgne kommune, Johnny Greibesland, Songdalen kommune, Arvid Grundekjøn, Kristiansand

Detaljer

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN.

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN. Dato: Arkivref: 25.11.2010 2009/7528-29197/2010 / 120 Saksframlegg Saksbehandler: Ola Olsbu Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 08.02.2011 Fylkestinget REGIONPLAN AGDER 2020. ORGANISERING AV ARBEIDET

Detaljer

Høringsuttalelse Regionreform Agder - Lyngdal kommunestyre

Høringsuttalelse Regionreform Agder - Lyngdal kommunestyre Fellestjenesten Aust-Agder Fylkeskommune postmottak@austagderfk.no MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Direkte telefon: Arkivkode: Dato: 2016/1832-0 Berit K. Bogaard 15.11.2016 Høringsuttalelse

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder (VINN Agder) - Høringsuttalelse

Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder (VINN Agder) - Høringsuttalelse ÅMLI KOMMUNE SAKSUTGREIING Utv.saksnr: Møtedato: Utval: 15/77 18.06.2015 Kommunestyret Arkivref: 2015/229-2 Saksbeh.: Tarjei Retterholt, Næringsrådgjevar Avdeling: Plan- og næringsavdelinga Dir.tlf.: 37185261

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE FREDAG 12. DESEMBER

REFERAT FRA STYREMØTE FREDAG 12. DESEMBER REFERAT FRA STYREMØTE FREDAG 12. DESEMBER Kristiansand den 17. desember 2014 Tilstede fra styret: Åse Severinsen, Søgne kommune, Johnny Greibesland, Songdalen kommune, Arild Windsland, Birkenes kommune,

Detaljer

/ : 026, K00 Saksbehandler: Gro Hege Hansen Deres dato Deres referanse

/ : 026, K00 Saksbehandler: Gro Hege Hansen Deres dato Deres referanse 1 av 5 Vår dato Vår referanse SEKSJON FOR SAMFUNN OG NÆRING 21.08.2015 15/06820-8 : 026, K00 Saksbehandler: Gro Hege Hansen Deres dato Deres referanse Til: Agder Energi Statkraft Knutepunkt Sørlandet Østre

Detaljer

SØKNAD OM TILSKUDD TIL EU-NETTVERKET HORIZON SOUTH NORWAY, FRA SØRLANDETS EUROPAKONTOR.

SØKNAD OM TILSKUDD TIL EU-NETTVERKET HORIZON SOUTH NORWAY, FRA SØRLANDETS EUROPAKONTOR. 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 08.06.2016 2010/1663-21110/2016 / 070 Saksbehandler: Nils Langerød Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget SØKNAD OM TILSKUDD TIL EU-NETTVERKET HORIZON SOUTH NORWAY, FRA SØRLANDETS

Detaljer

Regionplan Agder 2020 Hva handler det egentlig om? Regionplankoordinator Inger N. Holen

Regionplan Agder 2020 Hva handler det egentlig om? Regionplankoordinator Inger N. Holen Regionplan Agder 2020 Hva handler det egentlig om? Regionplankoordinator Inger N. Holen Regionplanens hovedmål Utvikle en sterk og samlet landsdel som er attraktiv for bosetting og næringsutvikling både

Detaljer

Rådmannsutvalget i Lister.

Rådmannsutvalget i Lister. Referat Rådmannsutvalget i Lister. SAKER: Møtested Flekkefjord - Rådhuset Ansvar for oppfølgning Møtetidspunkt Dato:13.09.16 Kl: 0900-1300 Tilstede Vidar Torsøe Farsund Bernhard Nilsen Flekkefjord Camilla

Detaljer

INNSPILL TIL NY STORTINGSMELDING OM BÆREKRAFTIGE BYER OG STERKE DISTRIKTER

INNSPILL TIL NY STORTINGSMELDING OM BÆREKRAFTIGE BYER OG STERKE DISTRIKTER 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 22.08.2016 2015/4383-28500/2016 / L02 Saksbehandler: Kari Huvestad Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 13.09.2016 INNSPILL TIL NY STORTINGSMELDING OM BÆREKRAFTIGE BYER

Detaljer

Politisk samarbeid i Innlandet

Politisk samarbeid i Innlandet Saknr. 12/717-23 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Politisk samarbeid i Innlandet Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesordfører (Oppland) og fylkesrådsleder

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE, FREDAG 24 APRIL KL 09:00 11:30 PÅ FYLKESHUSET I KRISTIANSAND - FYLKESUTVALGSSALEN

REFERAT FRA STYREMØTE, FREDAG 24 APRIL KL 09:00 11:30 PÅ FYLKESHUSET I KRISTIANSAND - FYLKESUTVALGSSALEN Kristiansand, 24. april 2015 REFERAT FRA STYREMØTE, FREDAG 24 APRIL KL 09:00 11:30 PÅ FYLKESHUSET I KRISTIANSAND - FYLKESUTVALGSSALEN Tilstede fra styret: Åse Severinsen, Søgne kommune Johnny Greibesland,

Detaljer

Internasjonalt fagråd. Tid: 27. desember 2012 kl. 09.00 12.00 Sted: UiA, Campus Grimstad REFERAT Diskusjon av mandat, sammensetning med mer.

Internasjonalt fagråd. Tid: 27. desember 2012 kl. 09.00 12.00 Sted: UiA, Campus Grimstad REFERAT Diskusjon av mandat, sammensetning med mer. Internasjonalt fagråd Tid: 27. desember 2012 kl. 09.00 12.00 Sted: UiA, Campus Grimstad REFERAT Diskusjon av mandat, sammensetning med mer. Målet med møtet i dag Enighet om et mandat som blir førende for

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Lindesnes kommune

LINDESNES KOMMUNE Lindesnes kommune LINDESNES KOMMUNE Lindesnes kommune Aust-Agder Fylkeskommune«MOTTAKERNAVN» Pb. 788 Stoa Melding om vedtak Nr.: 4809 ARENDAL DERES REF:: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 12915/2016-2016/1068 Karina

Detaljer

UNIVERSITETSBYEN KRISTIANSAND

UNIVERSITETSBYEN KRISTIANSAND UNIVERSITETSBYEN KRISTIANSAND - INNSPILL FRA AGDERING OM AGDERING Agdering er en medlemsorganisasjon med 42 medlemmer, på tvers av næringer og sektorer, som representerer rundt 30.000 arbeidsplasser i

Detaljer

Høring og offentlig ettersyn, Kommuneplanens samfunnsdel

Høring og offentlig ettersyn, Kommuneplanens samfunnsdel Arkiv: 141 Arkivsaksnr: 2016/3028-19 Saksbehandler: Gro Sæten Høring og offentlig ettersyn, Kommuneplanens samfunnsdel 2017-2027 Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 29.08.2017 Rådmannens innstilling

Detaljer

RFFs Årskonferanse 4. juni Fagdirektør Geir Bekkevold UD

RFFs Årskonferanse 4. juni Fagdirektør Geir Bekkevold UD RFFs Årskonferanse 4. juni 2014 Fagdirektør Geir Bekkevold UD (gb@mfa.no) Ny organisering EØS- og EU-minister SMK/Samordningsminister Vi er alle europaministre Pådriveransvar 2 Ny organisering Team Norway

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 66/14 14/506 HØRINGSUTTALELSE FREMTIDENS FINNMARK RUP 2014-2023

Detaljer

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6 Strategi 2024 Høringsutkast Høringsfrist: 7. april 2017 kl 12.00 En del innspill er innarbeidet i teksten. Noen generelle kommentarer/merknader til foreliggende versjon: IT/digitalisering som mål eller

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: 08.04.2014 kl. 9:00 (etter adm. utvalget) Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: 08.04.2014 kl. 9:00 (etter adm. utvalget) Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 08.04.2014 kl. 9:00 (etter adm. utvalget) Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

FoUoI-strategi Agder koblet mot Forskningsrådets nye regionale satsing. Sissel Strickert, prosjektleder VRI Agder september 2015, Sogndal

FoUoI-strategi Agder koblet mot Forskningsrådets nye regionale satsing. Sissel Strickert, prosjektleder VRI Agder september 2015, Sogndal FoUoI-strategi Agder koblet mot Forskningsrådets nye regionale satsing Sissel Strickert, prosjektleder VRI Agder 16-17. september 2015, Sogndal Kilde: Regionaldirektør VAF Kilde: Arne Isaksen, leder forskningsprosjektet

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg Agenda Utgangspunkt for FoU-strategien Arbeidsprosess Strategiens innretning Oppfølging av strategien Hovedmål

Detaljer

Aasa Gjestvang Fung.fylkesrådsleder

Aasa Gjestvang Fung.fylkesrådsleder Saknr. 1898/09 Ark.nr. 243 U01. Saksbehandler: Espen Køhn VRI INNLANDET - REGIONAL MEDFINÀNSIERING 2009 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet bevilger

Detaljer

DYKKAR REF: VÅR REF: SAKSHANDSAMAR: ARKIVKODE: DATO: Vedlagt følgjer utskrift av sak 96/16 av i kommunestyret.

DYKKAR REF: VÅR REF: SAKSHANDSAMAR: ARKIVKODE: DATO: Vedlagt følgjer utskrift av sak 96/16 av i kommunestyret. Hægebostad kommune Hægebostad kommune Melding om vedtak Aust-Agder Fylkeskommune DYKKAR REF: VÅR REF: SAKSHANDSAMAR: ARKIVKODE: DATO: 2016/570-6 Marit Eiken Direkte tlf.: 38 34 91 04 020/&35 28.10.2016

Detaljer

Regional transportplan Agder 2015-2027

Regional transportplan Agder 2015-2027 Regional transportplan Agder 2015-2027 PLANPROGRAM Høringsfrist: 12. mai 2014 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn og begrepsavklaring... 2 3. Om dette planprogrammet... 2 4. Formål med planarbeidet...

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING MØTE MED REFERANSEGRUPPA 03. mai 2013 Formål Fremtidsrettet og bærekraftig næringsutvikling i Buskerud Hva betyr det? Regional plan for verdiskaping og

Detaljer

Forskningsrådets regionale engasjement. Adm. dir. Arvid Hallén VRI storsamling, 4. des. 2013

Forskningsrådets regionale engasjement. Adm. dir. Arvid Hallén VRI storsamling, 4. des. 2013 Forskningsrådets regionale engasjement Adm. dir. Arvid Hallén VRI storsamling, 4. des. 2013 Samfunnets utfordringer setter dagsorden Forskningsmeldingens målbilde Globale utfordringer Velferd og forskningsbasert

Detaljer

Regional planstrategi for Trøndelag og Nord-Trøndelag - Høring

Regional planstrategi for Trøndelag og Nord-Trøndelag - Høring Flatanger kommune Rådmann i Flatanger Saksmappe: 2011/6105-2 Saksbehandler: Rune Strøm Saksframlegg Regional planstrategi for Trøndelag og Nord-Trøndelag - Høring Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap

Detaljer

MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning

MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Melding om vedtak Til adressater på vedlagte lister DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: «REF» 2012/1247-137 Hallfrid Jostedt, 38273015 Q10 26.06.2015

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Regional satsing for forskningsbasert innovasjon. Informasjonsmøte

Regional satsing for forskningsbasert innovasjon. Informasjonsmøte Regional satsing for forskningsbasert innovasjon Informasjonsmøte 18.5.2016 Forskning for innovasjon og bærekraft Forskningsrådets strategi 2015-2020 Innovasjon: bedriftene og offentlig sektor Bærekraft:

Detaljer

Referat fra siste møte i sekretariatet Referat fra forrige møte i PSG Referat og orienteringssaker tas til orientering

Referat fra siste møte i sekretariatet Referat fra forrige møte i PSG Referat og orienteringssaker tas til orientering AGENDA Rådmannsgruppen Dato/tid: 15.01.13 kl. 12.30 16.00 ( lunsj i 1. etg. fra kl. 11.45) Møtested: Sørlandets Kunnskapshavn, Kystvegen 2, Arendal, Eurekabygget 3. Etg. Møterom: 325 Sokrates Møte innkalt

Detaljer

Side 1 av 1. Beskrivelse: cid:5365bcb9-b564-46e0-bea3-4ba4bf718341@lan. Med vennlig hilsen Kind regards

Side 1 av 1. Beskrivelse: cid:5365bcb9-b564-46e0-bea3-4ba4bf718341@lan. Med vennlig hilsen Kind regards file:///c:/ephorte/pdfdocprodir/ephorte/410246_fix.html Side 1 av 1 25.03.2014 Fra: Kjell A. Kristiansen[Kjell.Kristiansen@knutepunktsorlandet.no] Dato: 25.03.2014 08:04:20 Til: 'postmottak@vennesla.kommune.no';

Detaljer

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN GRATANGEN KOMMUNE KOMMUNEPLANEN 2017-2029 SAMFUNNSDELEN Gratangen, 06.juni 2017 Forord Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet med vedtak om planprogram i Planutvalget møte den 07.10.2013. Planprogrammet

Detaljer

Nasjonalt program for leverandørutvikling. Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser

Nasjonalt program for leverandørutvikling. Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser 1 500 mrd pr år Offentlig sektors etterspørsel etter fremtidsrettede løsninger er et av de mest kraftfulle virkemidlene

Detaljer

Bestillingsbrev til fondsstyret for Regionalt forskningsfond Agder fra januar 2016

Bestillingsbrev til fondsstyret for Regionalt forskningsfond Agder fra januar 2016 Bestillingsbrev til fondsstyret for Regionalt forskningsfond Agder fra januar 2016 1. Bakgrunn for regionale forskningsfond Regionale forskningsfond skal styrke forskning for regional innovasjon og utvikling

Detaljer

Sør-Varanger kommune. Forslag til planprogram for strategisk næringsplan Vedtatt av utvalg for miljø og næring:

Sør-Varanger kommune. Forslag til planprogram for strategisk næringsplan Vedtatt av utvalg for miljø og næring: Sør-Varanger kommune Forslag til planprogram for strategisk næringsplan 2017-2027 Vedtatt av utvalg for miljø og næring: 30.01.2017 Innhold 1. Innledning og bakgrunn... 3 2. Målsetninger med planarbeidet...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30 EIDSBERG KOMMUNE Ungdomsrådet MØTEINNKALLING 02.05.2013/TOA Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.05.2013 Tid: 15.30 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen onsdag 08.05.13 kl 13.00 tlf.

Detaljer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Ny viten ny praksis Visjon og slagord Visjon Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Slagord Ny viten ny praksis Våre verdier

Detaljer

Listerkonferansen 2015 Ny E39 gjennom Lister forbikjøring blir mulig. Finn Aasmund Hobbesland 2. Februar 2014

Listerkonferansen 2015 Ny E39 gjennom Lister forbikjøring blir mulig. Finn Aasmund Hobbesland 2. Februar 2014 Listerkonferansen 2015 Ny E39 gjennom Lister forbikjøring blir mulig Finn Aasmund Hobbesland 2. Februar 2014 Befolkningsandel i tettsted 2Forbikjøring blir mulig Kilde: KMD Regionale utviklingstrekk 2014

Detaljer

Satsingsområdene. Klima: Høye mål lave utslipp Det gode livet: Agder for alle. Kommunikasjon: De viktige veivalgene Kultur: Opplevelser for livet

Satsingsområdene. Klima: Høye mål lave utslipp Det gode livet: Agder for alle. Kommunikasjon: De viktige veivalgene Kultur: Opplevelser for livet Satsingsområdene Klima: Høye mål lave utslipp Det gode livet: Agder for alle Utdanning: Verdiskaping bygd på kunnskap Kommunikasjon: De viktige veivalgene Kultur: Opplevelser for livet Peker ut landsdelens

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer

Namdalseid kommune. Saksframlegg. Kommuneplan - planstrategi Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Namdalseid kommune. Saksframlegg. Kommuneplan - planstrategi Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid kommune Saksmappe: 2016/8443-18 Saksbehandler: Torgeir Skevik Saksframlegg Kommuneplan - planstrategi 2017-2020 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Næringsplan for Holtålen kommune 2016 2021

Næringsplan for Holtålen kommune 2016 2021 Forslag til PLANPROGRAM Næringsplan for Holtålen kommune 2016 2021 Innhold 1) Formål med planarbeidet 2) Rammer og føringer for planarbeidet 3) Analyse og utviklingstrender 4) Sentrale tema og problemstillinger

Detaljer

Innovasjonsplattform for UiO

Innovasjonsplattform for UiO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Orienteringssak Saksnr.: 29/15 Møtedato: 19.10.15 Notatdato: 08.10.15 Saksbehandler: Morten Dæhlen Sakstittel:

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Rådmannen. Kommunereformen - invitasjon til deltakelse i utredning fra Lyngdal og Farsund kommuner

LINDESNES KOMMUNE Rådmannen. Kommunereformen - invitasjon til deltakelse i utredning fra Lyngdal og Farsund kommuner LINDESNES KOMMUNE Rådmannen SAKSMAPPE: 2014/801 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 7377/2014 Rune Stokke UTVALG: DATO: SAKSNR: Formannskapet 19.06.2014 43/14 Kommunestyret 19.06.2014 32/14 Kommunestyret

Detaljer

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND Vedtatt på styremøte 24. mai 2013 1. INNLEDNING... 3 2. MÅLSETTINGER... 3 3. SATSINGSOMRÅDER... 4 4. PRIORITERING AV MIDLER... 5 5. TILDELINGSKRITERIER...

Detaljer

Svein Borkhus fylkesrådsleder

Svein Borkhus fylkesrådsleder Saknr. 11/1623-2 Ark.nr. 243 Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes VRI SØKNAD - ANMODNING OM REGIONAL FINANSIERING OG KOMPETANSEMEGLING FØRSTE HALVÅR 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn

Detaljer

Næringsutvikling, forskning og innovasjon i Østfold Innovasjonstalen 2016 Østfold, 16. juni 2016

Næringsutvikling, forskning og innovasjon i Østfold Innovasjonstalen 2016 Østfold, 16. juni 2016 Næringsutvikling, forskning og innovasjon i Østfold Innovasjonstalen 2016 Østfold, 16. juni 2016 Siv Henriette Jacobsen, fylkesvaraordfører og leder Næringsriket Østfold Oversikt over attraktiviteten til

Detaljer

Kommunedelplan Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene

Kommunedelplan Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene Høringsutkast Kommunedelplan Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene 2017 2026 I planstrategi Bodø 2016-2020 beskrives flere av utfordringene på helse, omsorgs og sosialfeltet som Bodøsamfunnet står overfor.

Detaljer

Hvilke forventinger har bedriften? - våre erfaringer som «stor» og «liten» Jøran Bøch, CEO / Daglig leder

Hvilke forventinger har bedriften? - våre erfaringer som «stor» og «liten» Jøran Bøch, CEO / Daglig leder Hvilke forventinger har bedriften? - våre erfaringer som «stor» og «liten» Jøran Bøch, CEO / Daglig leder Agenda 1. Hvem er vi, Egde Consulting? 2. Våre erfaringer med forskjellige virkemiddel Som en del

Detaljer

Agders utfordringer Høringskonferanse VINN Agder, 8. april 2015 Hans Chr. Garmann Johnsen professor UiA

Agders utfordringer Høringskonferanse VINN Agder, 8. april 2015 Hans Chr. Garmann Johnsen professor UiA Agders utfordringer Høringskonferanse VINN Agder, 8. april 2015 Hans Chr. Garmann Johnsen professor UiA 1 Disposisjon Situasjonen i dag Sysselsetting Yrkesdeltagelse Kunnskap og kompetanse Næringsstruktur

Detaljer

1 Strategisk næringsplan Høringsdokument

1 Strategisk næringsplan Høringsdokument Næring og etablering Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.07.2016 54784/2016 2016/186 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/46 Komite for plan, næring og miljø 31.08.2016 16/145 Bystyret 08.09.2016 Strategisk

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING. Prosjektleder Sissel Kleven

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING. Prosjektleder Sissel Kleven REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING Prosjektleder Sissel Kleven Hva ønsker vi å oppnå med regional plan? Felles mål, satsingsområder og prioriteringer, som setter Buskerud og således også

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Samfunnsforankring

Høgskolen i Sørøst-Norge. Samfunnsforankring Høgskolen i Sørøst-Norge Samfunnsforankring 2017-2021 A Ringerike Rauland Notodden Kongsberg Drammen Bø Vestfold Porsgrunn B HSN strategi for regional forankring Den norske regjeringens ambisjon om at

Detaljer

Varsel om oppstart av arbeidet med Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling i Buskerud. Høring av planprogram

Varsel om oppstart av arbeidet med Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling i Buskerud. Høring av planprogram UTVIKLINGSAVDELINGEN Se adresseliste Vår dato: 23.08.2013 Vår referanse: 2013/3482-2 Vår saksbehandler: Deres dato: Deres referanse: Sissel Kleven, tlf. 32 80 86 88 Varsel om oppstart av arbeidet med Regional

Detaljer

REFERAT ETTER MØTE I ARBEIDSUTVALGET TIRSDAG 6 OKTOBER KL 09 12 I FYLKESUTVALGSSALEN PÅ FYLKESHUSET I KRISTIANSAND

REFERAT ETTER MØTE I ARBEIDSUTVALGET TIRSDAG 6 OKTOBER KL 09 12 I FYLKESUTVALGSSALEN PÅ FYLKESHUSET I KRISTIANSAND REFERAT ETTER MØTE I ARBEIDSUTVALGET TIRSDAG 6 OKTOBER KL 09 12 I FYLKESUTVALGSSALEN PÅ FYLKESHUSET I KRISTIANSAND Tilstede fra arbeidsutvalget: Johnny Greibesland, Songdalen kommune, Jørgen Kristiansen,

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 115/15 26.11.2015 Dato: 13.11.2015 Arkivsaksnr: 2014/1649 Strategi 2016-2022, arbeid med oppfølging Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Christiane Marie Ødegård, kompetansemegler RRF Agder/KS Agder. Sak: Tema: Ansvar:

Christiane Marie Ødegård, kompetansemegler RRF Agder/KS Agder. Sak: Tema: Ansvar: Agenda Rådmannsgruppen Dato/tid: 03.11.2016 kl. 12.00 15.30, felles lunsj fra kl. 11.30 Møtested: Kristiansand, Styrhuset, Markensgt. 8 (inngang fra Dronningsnegt.), 4. etg. Møte innkalt av: Møtedeltakere:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Telefonmøte Møtedato: 25.09.2014 Tid: kl. 09:00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Telefonmøte Møtedato: 25.09.2014 Tid: kl. 09:00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Telefonmøte Møtedato: 25.09.2014 Tid: kl. 09:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Stine Akselsen, Bjørn

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 07/ G73 DRAMMEN

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 07/ G73 DRAMMEN Notat Til : Bystyrekomite for helse, sosial og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 07/10209-7 G73 DRAMMEN 21.11.2007 SAMORDNET HELSE OG OMSORGSPLANLEGGING Innledning Alt planarbeid

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/ 1 Meråker kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2012/604-2 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/12 06.09.2012 Kommunestyret 85/12 01.10.2012 Forslag til utarbeidelse

Detaljer

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2012/ Astri Christine Bævre Istad

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2012/ Astri Christine Bævre Istad Averøy kommune ORKidé v /Mons Otnes Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2012/1537-14 Astri Christine Bævre Istad 23.09.2013 Deltakelse i prosjektet "Nordmøre i Samspill - en felles

Detaljer

Utkast til Strategisk Næringsplan for Tolga kommune

Utkast til Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Utkast til Strategisk Næringsplan for Tolga kommune 2013-2020 Strategisk Næringsplan for Tolga kommune 2013 2020 - høringsutkast Side 1 Innholdsfortegnelse: Forord s. 3 Visjon s. 5 Overordnet målsettinger

Detaljer

Fondsarbeidet i RFF Agder

Fondsarbeidet i RFF Agder Nasjonal konferanse for Regionale forskningsfond Bergen 22.-23. mars 2011 Strategiarbeid prosesser regionalt Fondsarbeidet i RFF Agder Knut Brautaset Styreleder Regionale forskningsfond Agder 2010 Agder

Detaljer

Z; Porsanger kommune. Kystverket Serviceboks ÅLESUND. Melding om oppstart av arbeidet med kommunal planstrategi for Porsanger kommune

Z; Porsanger kommune. Kystverket Serviceboks ÅLESUND. Melding om oppstart av arbeidet med kommunal planstrategi for Porsanger kommune Z; Porsanger kommune Kystverket Serviceboks 2 6025 ÅLESUND Vår ref 2011/2626-2/140 Deres ref: SaksbehandlerDato Idar Langmyr13.03.2012 78460475-91722583 idar.langmyr@porsanger.kommune.no Melding om oppstart

Detaljer

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen 16. september 2013 Sørlandets Kompetansefond Postboks 183 4664 KRISTIANSAND Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen På vegne av Prosjektarbeidsgruppa, og etter oppdrag

Detaljer

Innkalling til regionrådsmøte i ORKidé - Nordmøre regionråd. Velkommen til regionrådsmøtet! Saksliste

Innkalling til regionrådsmøte i ORKidé - Nordmøre regionråd. Velkommen til regionrådsmøtet! Saksliste Innkalling til regionrådsmøte i ORKidé - Nordmøre regionråd Tid: 7. april 2017 kl. 0830 1400 Sted: Scandic Hotel Kristiansund 0830 0845 Velkommen - Ordfører og AU-leder 0845 0915 Del 1: Formalia 0915 1130

Detaljer

STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS KUNNSKAPSPARK

STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS KUNNSKAPSPARK Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 02.03.2009 2007/2145-4145/2009 / 243/U01 Saksframlegg Saksbehandler: Karl Rødland Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS

Detaljer

Svein Borkhus fylkesrådsleder

Svein Borkhus fylkesrådsleder Saknr. 09/1898-15 Ark.nr. 243 U01 Saksbehandler: Espen Køhn VRI INNLANDET - REGIONAL MEDFINANSIERING 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet bevilger

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato. 14/3 Kommunestyret - Bjugn kommune Regionalt næringssamarbeid på Fosen - høring strategidokument

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato. 14/3 Kommunestyret - Bjugn kommune Regionalt næringssamarbeid på Fosen - høring strategidokument Bjugn KOMMUNE Arkiv: 026 Dato: 22.01.2014 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 14/3 Kommunestyret - Bjugn kommune 11.02.2014 Saksbehandler: Arnt-Ivar Kverndal Regionalt næringssamarbeid på Fosen - høring

Detaljer

Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.:

Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.: Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.: 24.04.2017 16/29778-3 Deres ref Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling 11.05.2017 Kommunalutvalget

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Arkivsaksnr: 2015/6507 Klassering: 144 Saksbehandler: Anders Haraldsen/Svein Åge Trøbakk STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR INN-TRØNDELAGSSAMARBEIDET

Detaljer

SØKNAD OM TILSKUDD TIL EYDE - NETTVERKET 2009

SØKNAD OM TILSKUDD TIL EYDE - NETTVERKET 2009 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 26.02.2009 2007/2012-3817/2009 / 243/U01 Saksframlegg Saksbehandler: Kirsten Borge Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget SØKNAD OM TILSKUDD TIL EYDE - NETTVERKET

Detaljer

Byrådsleder anbefaler at det legges opp til en fremdriftsplan som presentert i saksutredningen, med bystyrebehandling første halvdel 2016.

Byrådsleder anbefaler at det legges opp til en fremdriftsplan som presentert i saksutredningen, med bystyrebehandling første halvdel 2016. Byrådssak 1031 /16 Bergen kommunes planstrategi 2016-2019 - Oppstart av arbeidet RICT ESARK-1120-201529590-1 Hva saken gjelder: I denne saken redegjøres for rammer, premisser, organisering og fremdriftsplan

Detaljer

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 09.00-11.30

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 09.00-11.30 FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: 29.04.13 Tid: Kl. 09.00-11.30 Møtested: Kommunehuset, Osedalen, Rådstaua Evt. forfall meldes snarest

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE, FREDAG 24 APRIL KL 09:00 11:30 PÅ FYLKESHUSET I KRISTIANSAND - FYLKESUTVALGSSALEN

REFERAT FRA STYREMØTE, FREDAG 24 APRIL KL 09:00 11:30 PÅ FYLKESHUSET I KRISTIANSAND - FYLKESUTVALGSSALEN Kristiansand, 24. april 2015 REFERAT FRA STYREMØTE, FREDAG 24 APRIL KL 09:00 11:30 PÅ FYLKESHUSET I KRISTIANSAND - FYLKESUTVALGSSALEN Tilstede fra styret: Åse Severinsen, Søgne kommune Johnny Greibesland,

Detaljer

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner.

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Hurum kommune Arkiv: 141 Saksmappe: 2012/942 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 08.10.2012 A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Saksnr

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00 Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Saksmappe:2017/382 Saksbehandler:STL Dato:12.05.2017 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 53/17 Plan- og bygningsrådet 01.06.2017 31/17 Kommunestyret 15.06.2017 Fastsetting av

Detaljer

ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT KOMMUNEDELPLAN KULTUR - OFFENTLIG HØRING

ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT KOMMUNEDELPLAN KULTUR - OFFENTLIG HØRING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 6/16 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 19.01.2016 2/16 Eldrerådet 19.01.2016 2/16 Hovedutvalg for skole og barnehage 20.01.2016

Detaljer