innhold 8 noter til regnskapet 19 kontrollkomiteens beretning 20 revisjonsberetning 21 styrende organer i Sparebanken Telespar

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "innhold 8 noter til regnskapet 19 kontrollkomiteens beretning 20 revisjonsberetning 21 styrende organer i Sparebanken Telespar"

Transkript

1 Årsberetning 2005

2 innhold 3 styrets beretning 6 resultatregnskap 7 balanse 8 noter til regnskapet 19 kontrollkomiteens beretning 20 revisjonsberetning 21 styrende organer i Sparebanken Telespar 22 ansatte i Sparebanken Telespar 2

3 styrets beretning for 2005 Banknæringens rammebetingelser Ved årets start lå styringsrenten fra Norges bank på 1,75 %. Gjennom første halvår 2005 ble det mer og mer klart at det ville være et spørsmål om tid før renten igjen ble satt opp. I løpet av 2. halvår ble så renten satt opp to ganger med til sammen 0,5 prosentpoeng til 2,25 %. Inflasjonen har gjennom hele året holdt seg i underkant av hva som var forventet, men Norges bank har vektlagt andre variabler og på denne bakgrunn satt renten opp. Lav rente, økende boligpriser og god reallønnsutvikling har gjort at norske husholdninger gjennom året har opprettholdt sin sterke kjøpekraft. Oslo Børs har for tredje året på rad hatt en meget sterk kursutvikling. Økningen gjennom året var på 39,8 % (fondsindeksen). Dette er en sterkere utvikling enn de fleste utenlandske børser. Verdensindeksen i NOK steg til sammenligning med 22,7 %. Med en oljepris godt over 60 USD gjennom store deler av året, er det naturlig at det er olje og oljerelatert virksomhet som har hatt den sterkeste utviklingen. Mange sparere har hatt glede av dette gjennom sparing i produkter som påvirkes av utviklingen på Oslo Børs. Virksomhetens art Sparebanken Telespar er etablert på Fornebu i Bærum kommune. Bankens forretningsidé er å dekke behovet for finansiell trygghet for personkunder i vårt prioriterte marked ved å være en finansiell hovedsamarbeidspartner som tilbyr kundene alle former for banktjenester med utgangspunkt i: gode vilkår nærhet til markedet solid økonomi rasjonell drift Resultatregnskapet Årsregnskapet er avgitt under forutsetning om fortsatt drift. Styret bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift er til stede i det både soliditet og bankens generelle økonomiske utvikling i 2005 har vært positiv. Således har kapitaldekningen økt fra 16,41 % i 2004 til 17,22 % ved utgangen av Styret kjenner ikke til at det er usikkerheter knyttet til regnskapet eller at det har inntruffet forhold etter regnskapsårets slutt som har betydning for vurdering av regnskapet. Bankens regnskap viser et resultat før skatt på 13,6 millioner kroner. Dette er en bedring på 3,2 millioner kroner fra I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapitaler er resultatet 1,20 %, mot 0,90 % i Den sterke konkurransen i markedet gjorde at bankens rentemargin ved utgangen av året var på 1,89 % mot 2,13 % ved årets inngang. Netto rente og kredittprovisjonsinntekter økte med 0,5 millioner til 22,8 millioner kroner. Dette betyr at utlånsveksten gjennom året mer enn kompenserte for nedgangen i rentemarginen. Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester økte med 0,6 til 2,6 millioner kroner. Dette representerer 0,23 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Bankens resultat i kroner er påvirket av kursgevinster på papirer med 8,9 millioner mot 3,1 millioner kroner i Bankens driftskostnader er i høyeste laget. 2,0 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital er i overkant av tilsvarende nøkkeltall for norske sparebanker. Styret er godt fornøyd med årets resultat. Resultatet viser at Sparebanken Telespar er i god fremgang og at banken har fortsatt den gode utviklingen siden etableringen i Forvaltningskapitalen Bankens balanse økte i løpet av året med 111 millioner kroner. I mai tok banken opp sitt hittil første obligasjonslån for å sikre finansieringen av den utlånsveksten som ville komme. Sum netto utlån økte med 111 millioner eller 13,1 %. Sparebanken Telespar har ved utgangen av året like store utlån som innskudd. Det har ikke vært nevnege endringer i bankens innskuddsmasse i løpet av året. Forvaltningskapitalen var ved årets utgang på millioner kroner. Disponering av overskuddet Sparebanken Telespars ordinære resultat etter tap og tapsavsetninger er et overskudd på kroner. Etter skatt er resultatet et overskudd på kroner. Styret foreslår følgende disponering: kroner overføres til sparebankens fond kroner til utjevningsfondet Sum disponert er kroner Innskudd Konkurransen om publikums innskuddsmidler har vært sterk og på grunn av det lave rentenivået i bank har det vært mye fokus på alternative plasseringsmuligheter. Dette har negativ effekt på utviklingen av innskuddene. I 2005 hadde banken en liten nedgang i innskuddsvolumet. Styret og administrasjonen har et betydelig fokus på denne utviklingen. Innskuddsdekningen var likevel ved årets slutt på 100 % mot 112 % i januar. Dette er langt bedre enn gjennomsnittet for sparebanker. Utlån Utlånsveksten har vært meget tilfredsstillende. Gjennom året har utlånsveksten i banken vært på 109 millioner kroner, tilsvarende 12,7 %. I tillegg har det vært en tilføring av utlån til det nystartete selskapet Terra BoligKreditt på 120 millioner kroner. Dette er utlån som ikke synes i bankens balanse og bare i begrenset grad påvirker bankens kapitaldekning. Disse utlånene vil i årene som kommer gi banken provisjonsinntekter og være en viktig bidragsyter til andre inntekter i resultatregnskapet. Selv om utlånene har en høyere vekst enn innskuddene, vurderer styret situasjonen som tilfredsstillende. Det er ikke gjort endringer i bankens utlånspolicy. Så godt som alle utlån er med personlig debitor og over 96 % av utlånene er sikret med pant 3

4 i fast eiendom innenfor 80 % av. Banken går i 2006 over til ny utlånsforskrift. Dette medfører at avsetning til uspesifiserte tapsavsetninger fremover skal gjøres per risikoklasse. Årets nedskrivning av de uspesifiserte tapsavsetningene på 2,6 millioner kroner er gjort ut fra en vurdering av bankens historiske meget lave tap. Tap på utlån Det er ikke registrert nevnege endringer i kundenes tilbakebetalingsevne. Også i 2005 hadde Sparebanken Telespar netto inngang på tap på utlån. Netto inngang sammen med endringer i spesifiserte og uspesifiserte avsetninger førte til inntektsføring av vel 2,8 millioner kroner. Internkontroll og overvåkning av mistenkelige transaksjoner Internkontroll er en viktig del av bankens virksomhet. Det er etablert rutiner som kontinuerlig vurderes og følges opp. Administrasjonen rapporterer status til styret to ganger i året. Kontrollmodellen er innarbeidet i banken og er med på å høyne driftskvaliteten. Banken byttet i oktober IT-plattform for store deler av virksomheten. Arbeidet med å innarbeide nye rutiner med dokumentasjon av internkontrollen vil ferdigstilles i løpet av 1. halvår I 2005 er det ikke rapportert saker som kan relateres til «hvitvasking» av penger. Strategisk samarbeid Sparebanken Telespar er en fri og selvstendig bank. For å sikre denne posisjonen, er banken avhengig av å kunne tilby et bredt spekter av produkter og tjenester. De tjenestene banken ikke produserer selv, som for eksempel aksjer og fond, skade- og livsforsikring, må banken kunne tilby til konkurransedyktige priser. Terra-Gruppen, en strategisk allianse mellom 80 små og mellomstore sparebanker hvor Sparebanken Telespar er aksjonær, er en viktig leverandør av slike produkter. Terra-Gruppen er også bankens leverandør av kostnadseffektive IT-løsninger samt ulike finansielle tjenester. Ved siden av å levere produkter og tjenester har Terra-Gruppen en viktig oppgave i å ivareta eierbankenes interesser. I løpet av høsten ble alle Terra-bankene konvertert til ny ITplattform hos datasentralen SDC Udvikling AS (SDC) i Danmark. Sparebanken Telespar konverterte i oktober. Dette har vært en stor og komplisert oppgave. I en overgangsperiode er det noen av delsystemene som ikke har fungert som forventet. Dette har banken blant annet kompensert gjennom ekstra kontrolltiltak. Styret er tilfreds med at omleggingen bare i liten grad medførte ulempe for kundene. Den nye IT-plattformen innebærer en betydelig kostnadsreduksjon i forhold til tidligere løsning og sikrer banken en solid basis for å møte fremtidens teknologiske utfordringer. Risikoforhold Sparebanken Telespars virksomhet medfører forskjellige typer risiko. Risikoforholdene overvåkes kontinuerlig gjennom analyser av aktuelle typer risiko på alle vesentlige virksomhetsområder. Dette er en integrert del av bankens løpende internkontroll. Likviditetsrisiko Likviditetsrisikoen er risikoen for at banken ikke kan gjøre opp sine forpliktelser til rett tid. Innskudd fra kunder er i dag bankens likviditetskilde. Kundeinnskuddene var ved utgangen av året like store som utlånene. Renterisiko Renterisiko oppstår dersom rentebindingstiden på bankens gjeldsside og eiendelsside ikke er sammenfallende. Det alt vesentlige av bankens innskudd fra, og utlån til kunder er uten rentebinding. Dette betyr at ved en renteendring i markedet vil banken ganske samtidig kunne justere begge sider av balansen. Bankens plassering av overskuddslikviditet i rentepapirer medfører en viss renterisiko. Lenger rentebinding på disse plasseringene gir større renterisiko. Styret har utarbeidet en instruks som regulerer denne virksomheten. Dette følges opp ved månedlig rapportering. Kredittrisiko Kredittrisikoen er knyttet til bankens utlånsportefølje og til bankens portefølje av papirer som ikke er utstedt eller garantert av Den norske stat. Sparebanken Telespar har ikke endret sin konservative kredittpolicy i Utlån til privatmarkedet anses å ha lav risiko. Telespar har bare lån til personkunder. Utlånene klassifiseres i 3 grupper: Lav risiko, lån med pant i fast eiendom innenfor 80 % av pantets. Disse utgjør over 96 % av bankens utlån. Middels risiko, lån med salgspant i bil og «sparelån» (lån uten sikkerhet til kunder med langvarig oppsparing). Høy risiko, øvrige lån og kreditter uten sikkerhet. Bankens plassering av overskuddslikviditet i rentepapirer medfører en viss kredittrisiko. Hovedtyngden av bankens obligasjonsportefølje er i papirer utstedt av banker. Styret anser derfor kredittrisikoen knyttet til obligasjonsporteføljen som moderat. Virksomheten er regulert gjennom instruks og følges opp løpende. Kursrisiko Kursrisiko er risikoen for at papirer i bankens egen beholdning reduseres i p.g.a. endrede markedsforhold. Det er utarbeidet en egen instruks for bankens plasseringer i papirer med klart definerte grenser for hva slags papirer det kan investeres i, hvilke utstedere som kan aksepteres og løpetid. Verdipapirbeholdningen gjennomgås på hvert styremøte. Styret gjennomgår og revurderer halvårlig instruksen for bankens plasseringer i papirer. Personale og arbeidsmiljø I løpet av året er det ansatt en ny medarbeider, en medarbeider har sluttet og en kom tilbake fra fødselspermisjon. Antall ansatte ved årets slutt var 18. Opplæring og kompetanseheving er en kontinuerlig prosess innenfor finansnæringen. Mange ansatte har deltatt på både interne og eksterne kurs. Tre medarbeidere er i regi av Terra-skolen i gang med kompetansebygging for å bli autorisert finansiell rådgiver. Innenfor forsikringsområdet er det brukt mye ressurser på å heve medarbeidernes kompetanse. Alle medarbeiderne i kundeposisjon har deltatt i et salgsopplæringsprogram. Sparebanken 4

5 Telespar har fokus på å øke kompetansen innenfor plasseringsområdet som vil bli et meget viktig område for banken videre fremover. Sykefraværet i banken er redusert fra 10 % i 2004 til 2,8 % i Det har ikke inntruffet ulykker eller skader relatert til bankens virksomhet i I Sparebanken Telespar var det ved årsskiftet syv menn og elleve kvinner. I bankens ledergruppe er tre av fire menn, og i bankens styre var det etter siste valg fem menn av syv medlemmer. Det er et mål å oppnå en jevnere kjønnsfordeling i banken. Dette vil søkes gjennomført ved valg til bankens styrende organer og ved ansettelser i administrasjonen. Sparebanken Telespars virksomhet anses ikke belastende på det ytre miljø, og det er ikke iverksatt noen tiltak på dette området. Styret Bankens virksomhet i 2005 var preget av stor aktivitet og styret har avholdt totalt 15 styremøter. Vararepresentanten Morten Fallstein fungerer etter at styrerepresentant Solveig Sikkeland i november trakk seg av habilitetsgrunner. Som følge av endringer i sparebankloven med virkning fra 1. januar 2005 har styret gått igjennom Sparebanken Telespars vedtekter og fremmet forslag for Forstanderskapet. Ferdigbehandling av forslagene vil først finne sted i Selv om konverteringen til ny IT plattform ble vellykket gjennomført er det grunn til å fremheve at kvaliteten og funksjonaliteten på deler av den løsningen som er tatt i bruk ikke tilfredstilte de forventninger banken hadde. Det må derfor påregnes merarbeid for administrasjonen i 2006 for å kompensere for disse manglene. Styret vurderer ikke at det er vesenlig risiko knyttet til disse forholdene, men det vil ta oppmerksomhet fra viktige satsingsområder. Terra BoligKreditt ble etablert i 2005 og er et spesialselskap for personmarkedslån med sikkerhet i fast eiendom. Sparebanken Telespar kom tidlig i gang og er allerede en av selskapets viktigste samarbeidspartnere. Selskapet gir en ytterligere mulighet til utlånsvekst med akseptabel avkastning uten å benytte bankens balanse. Terra BoligKreditt kommer til å være en viktig medspiller i bankens videre utvikling. Sparebanken Telespar er etablert på Fornebu, et område som i løpet av de nærmeste årene skal bygges ut og planlegges å få om lag innbyggere og arbeidsplasser. Samarbeidet med Terra BoligKreditt har ført til at bankens boliglån nå formidles gjennom i alt 5 meglerfirmaer, hvorav 4 i Bærum. I løpet av våren 2006 vil styret foreta en gjennomgang av bankens strategi for blant annet å vurdere hvordan banken skal forholde seg til denne utviklingen. Banken har nå lagt bak seg sitt 2. hele driftsår. Konkurransen i bankmarkedet er på ingen måte redusert gjennom disse årene og styret venter også videre et sterkt press på bankens rentemargin. Dette kommer våre kunder til gode i form av stadig lavere priser. For banken virker det skjerpende både for produktiviteten og jakten på kostnadsreduserende tiltak. Utsiktene for kommende år Sparebanken Telespar vil i 2006 fortsette arbeidet med å markeds- og kunderette virksomheten. Det er et klart mål for banken å ha nærhet til kundene. Det er også viktig at kundene føler nærhet til banken samtidig som flest mulig kunder benytter bankens selvbetjente tjenester til sine daglige banktransaksjoner. Etter at banken ble etablert i 2003 er det lagt et solid grunnlag for videre virksomhet. Det er imidlertid fortsatt rom for forbedringer i sentrale økonomiske nøkkeltall. Det vil derfor også i 2006 være nødvendig med fokus på rentemargin og utvikling av tjenester som kan gi banken andre inntekter. Fornebu, 20. februar 2006 Styret i Sparebanken Telespar Sverre Welgaard Terje Kalbakken Signe K. Nordbø Kjell Habberstad Styreleder Morten Fallstein Knut Horvei Stein Kolrud Banksjef 5

6 resultatregnskap 1/1-31/12 (1.000 kr) Renteinntekter og lignende inntekter Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder Renter og lignende inntekter av sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende papirer Sum renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder Renter og lignende kostnader på avgift til Bankenes Sikringsfond Renter og lignende kostnader på obligasjonslån Sum rentekostnader og lignende kostnader I Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytte og andre inntekter av papirer med variabel avkastning Inntekter av aksjer og andre papirer med variabel avkastning Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Andre gebyrer og provisjonsinntekter (Note 15) Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Andre gebyrer og provisjonskostnader (Note 15) Netto endring og gevinst / tap på valuta og papirer som er omløpsmidler Netto endring og gevinst / tap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende papirer Netto endring og gevinst / tap på aksjer og andre papirer med variabel avkastning Sum netto endring og gevinst / tap på valuta og papirer som er omløpsmidler Andre driftsinntekter Andre driftsinntekter II Netto andre driftsinntekter III Sum driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Lønn (Note 16) Sosiale kostnader (Note 16) Administrasjonskostnader (Note 17) Sum lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger mv. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Ordinære avskrivninger (Note 5) Andre driftskostnader Driftskostnader faste eiendommer Andre driftskostnader (Note 17) Sum andre driftskostnader IV Sum driftskostnader V Driftsresultat før tap Tap på utlån, garantier mv. Tap på utlån (Note 2) Nedskrivninger Nedskrivninger /reversering (-) av nedskrivning på aksjer, andeler og fond klassifisert som anleggsmidler Resultat av ordinær drift før skatt Skatt på ordinært resultat (Note 10) VI Resultat av ordinær drift etter skatt VII Resultat for regnskapsåret til disposisjon Overføringer og disponeringer Overføringer Overført til sparebankens fond (Note 12) Overført til utjevningsfond (Note 12) 4 2 Sum disponeringer

7 balanse per (1.000 kr) 31/ / EIENDELER Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist (Note 2) Uspesifiserte tapsavsetninger (Note 2) 40 0 Sum netto utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Kasse- og brukskreditter Nedbetalingslån Sum utlån før spesifiserte og uspesifiserte tapsavsetninger (Note 2) Spesifiserte tapsavsetninger (Note 2) Uspesifiserte tapsavsetninger (Note 2) Sum netto utlån og fordringer på kunder Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende papirer med fast avkastning Sertifikater og obligasjoner utstedt av det offentlige (Note 3) Sertifikater og obligasjoner utstedt av andre (Note 3) Sum sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende papirer med fast avkastning Aksjer, andeler og andre papirer med variabel avkastning Aksjer, andeler og grunnfondsbevis (Note 4) Andeler i ansvarlige selskaper, kommandittselskaper mv. (Note 4) Sum aksjer, andeler og andre papirer med variabel avkastning Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel (Note 10) Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Maskiner, inventar og transportmidler Bygninger og andre faste eiendommer Sum varige driftsmidler (Note 5) Andre eiendeler Andre eiendeler Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter Opptjente ikke mottatte inntekter, og betalte ikke påløpte kostnader Overfinansiering av pensjonsforpliktelser (Note 11) Sum forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL GJELD: Gjeld til kredittinstitusjoner Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist 7 0 Innskudd fra og gjeld til kunder Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid (Note 7) Gjeld stiftet ved utstedelse av papirer Obligasjonsgjeld (Note 8) Annen gjeld Avsatt betalbar skatt (Note 10) Annen gjeld (Note 9) Sum annen gjeld Påløpte kostnader og mottatt ikke opptjente inntekter Påløpte, ikke utbetalte renter Pensjonsforpliktelser (Note 11) Sum gjeld EGENKAPITAL: Innskutt egenkapital Selskapskapital Grunnfondsbeviskapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Sparebankens fond Utjevningsfond 6 2 Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital (Note 12) SUM GJELD OG EGENKAPITAL Fornebu, 20. februar 2006 Styret i Sparebanken Telespar Sverre Welgaard Terje Kalbakken Signe K. Nordbø Kjell Habberstad Morten Fallstein Knut Horvei Styreleder Stein Kolrud 7

8 noter til regnskapet Regnskapsprinsipper Bankens årsregnskap er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende lover og bestemmelser for sparebanker og god regnskapsskikk. Alle tall i tabellene er oppgitt i hele tusen dersom det ikke er angitt noe annet. Inntektsføring og periodisering Ved ordinære utlån vil etableringsgebyret som belastes låntaker ved låneopptak bli inntektsført i sin helhet når lånet utbetales siden dette gebyret bare dekker bankens direkte kostnader ved etablering av lånet. Forskuddsbetalte inntekter og påløpte ikke betalte kostnader blir periodisert, og føres som gjeld i balansen. Renter og provisjoner tas inn i resultatregnskapet etter hvert som disse opptjenes som inntekter eller påløper som kostnader, i tråd med de generelle regnskapsprinsipper i regnskapsloven. Utbytte fra aksjer og grunnfondsbevis inntektsføres det år det mottas. Gebyrer som er direkte betaling for utførte tjenester tas til inntekt når de betales. Pensjonskostnader og -forpliktelser Det er inngått avtale om kollektiv standard pensjonsforsikring for de ansatte. Forpliktelsene er dekket gjennom Telenor Pensjonskasse. Banken resultatfører estimatavviket løpende, og årets beregnede pensjonskostnad tas med i resultatregnskapet under posten «Sosiale kostnader». Sparebanken Telespars pensjonsforpliktelser er satt inn i balansen i henhold til NRS (Norsk Regnskaps Standard) for pensjonskostnader. I henhold til denne regnskapsstandarden skal selskapets pensjonsordning behandles som en ytelsesplan. Ordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelse på ytelsene fra folketrygden. Årets pensjonskostnad føres netto i resultatregnskapet. Netto pensjonsforpliktelse beregnes og føres opp som en langsiktig gjeld i balansen. Netto pensjonsforpliktelser fremkommer som differansen mellom brutto pensjonsforpliktelse og pensjonsmidler i forsikringsog pensjonspremiefond. Brutto pensjonforpliktelse er nåen av antatte fremtidige pensjonsytelser. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes forventede levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader. Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og påkostning/forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand ved kjøp av driftsmidlet. Leide (leasede) driftsmidler balanseføres som driftsmidler hvis leiekontrakten anses som finansiell. Finansielle instrumenter Bankens beholdning av papirer deles i omløpsmidler og anleggsmidler. Aksjer og andre papirer med variabel avkastning som er omløpsmidler, men ikke ansett del av en handelsportefølje, er samlet vurdert til den laveste av anskaffelseskost og virkelig i tråd med god regnskapsskikk. Aksjer og andre papirer med variabel avkastning som er klassifisert som anleggsmidler er i regnskapet vurdert til anskaffelseskost. Disse reguleres ikke for fortløpende kursendringer. I den grad fall ikke forventes å være forbigående vil disse papirene likevel bli nedskrevet til virkelig. Reversering av tidligere nedskrivninger skjer kun der grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede. Handelsporteføljen vurderes til virkelig. Finansielle instrumenter vurdert som handelsportefølje oppfyller kravene til markedsbaserte finansielle omløpsmidler i årsregnskapsforskriften for bank. Ved kjøp av papirer vurderer banken hvorvidt investeringen skal klassifiseres som handelsportefølje, omløpsmiddel eller anleggsmiddel. Banken inngår ikke derivatkontrakter med tanke på egenhandel for å oppnå fortjeneste ved prisforskjeller og prisendringer. Derivater inngår dermed kun som en del av den ordinære virksomheten for å redusere bankens eksponering overfor svingninger i rentenivå på poster i balansen. Det vil si sikring av virkelig i balansen. For at renteavtaler skal defineres som sikringsforretninger, kreves det at forventet utvikling på sikringsforretningen må ha en nær sammenheng med den balanseposten som sikres. Renteavtalene som benyttes som sikringsinstrument er regnskapsmessig behandlet i samsvar med den sikrede posten. Inntekter og utgifter fra disse avtalene resultatføres i samsvar med de postene de sikrer. Verdsettelse av utlån prinsipper Bankens utlån vurderes i utgangspunktet til pålydende med unntak av tapsutsatte og misligholdte lån. Misligholdte og tapsutsatte lån blir vurdert i henhold til Kredittilsynets retningslinjer. Banken følger Kredittilsynets regler for vurdering av verdsettelse av utlån og 8

9 har i regnskapet valgt å benytte tapsforskriften av Misligholdte og tapsutsatte lån vurderes til pålydende fratrukket vurderte sikkerheter. Misligholdte engasjementer Et engasjement anses som misligholdt når kunden ikke har betalt forfalt termin innen 30 dager etter forfall, eller når overtrekk på rammekreditt ikke er inndekket innen 30 dager etter at rammekreditten ble overtrukket. Lån sendes til inkassobyrå for videre inndrivelse 80 til 90 dager etter mislighold. Alle misligholdte lån er gjennomgått og risikovurdert. Nullstilling av renter Sparebanken Telespar opprettholder vanlig inntektsføring av renter på lån inntil det foreligger en offentlig gjeldsordning hvor banken pålegges å nullstille rentesatsen. Inntektsføring av renter, provisjoner og gebyrer på misligholdte engasjementer stoppes når disse blir sendt vår inkassosamarbeidspartner for inndrivelse. Banken har ingen lån i egen balanse med 0 % i rentesats. Renter på engasjementer hvor det foretas tapsavsetninger inntektsføres fortløpende inntil engasjementet tapsmerkes etter 60 dagers mislighold. Samtidig tapsavsettes engasjementet og hele hovedstolen utgiftsføres i sin helhet. I balanseregnskapet blir konstaterte tap ført direkte til fradrag i utlånsvolumet. Friskmelding av tidligere tapsavsatte lån Friskmelding av tidligere tapsavsatte lån skjer når gjeldende betalingsplan er fulgt i minimum 6 måneder og/eller lånet ikke lenger er vurdert som tapsutsatt. Det skal ligge til grunn en forventning om at kunden også fremover vil følge den avtalte betalingsplanen. Tapsutsatte engasjementer Tapsutsatte engasjementer er lån som ikke er misligholdt, men hvor låntakers økonomiske situasjon påvirkes i stor grad av faktorer ellers i markedet, og disse faktorer innebærer en overveiende sannsynlighet for at tap vil oppstå på et senere tidspunkt. Siden Telespar hovedsakelig opererer i personkundemarkedet, har banken ingen engasjementer som er vurdert som tapsutsatt. Tap og tapsavsetninger Det skilles mellom konstaterte tap, spesifiserte tapsavsetninger og uspesifiserte tapsavsetninger. Spesifiserte tapsavsetninger finner sted på bakgrunn av en konkret vurdering av hvert enkelt misligholdte engasjement. Som oftest vil tapsutsatte engasjementer først bli ført som spesifiserte tapsavsetninger inntil det er inntruffet begivenheter som kvalifiserer for klassifisering under konstatert tap. Uspesifiserte tapsavsetninger foretas for dekning av eventuelle tap, som på grunn av forhold som foreligger på vurderingstidspunktet må påregnes å inntreffe på engasjementer som ikke er identifisert og vurdert etter reglene om spesifiserte tapsavsetninger. Uspesifiserte tapsavsetninger vil således skje på bakgrunn av mer generelle vurderinger av Sparebanken Telespars utlånsportefølje. Gjeld Direkte kostnader forbundet med opptak av langsiktige lån balanseføres og avskrives planmessig frem til forfall. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige er, samt eventuelt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Oppføring av utsatt skattefordel på netto skattereduserende forskjeller som ikke er utlignet og underskudd til fremføring, er begrunnet med antatt fremtidig inntjening. Utsatt skatt og skattefordel som kan balanseføres er oppført netto i balansen. 9

10 Note 1: Finansielle markedsforhold Valutarisiko Bankens valutarisiko relaterer seg til beholdningen av utenlandske papirer, jfr. note 4. Likviditetsrisiko LØPETID frem til forventet innfrielse EIENDELER SUM < 1 mnd 1-3 mnd 3-12 mnd 1-5 år Over 5 år Uten Fordringer på sentralbanken Utlån til kredittinstitusjoner Utlån til kunder Tapsavsetninger Sertifikater og obligasjoner Obligasjonsfond Aksjer og andre papirer Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbet.kostn og opptj.inntekter SUM Eiendeler GJELD OG EGENKAPITAL SUM < 1 mnd 1-3 mnd 3-12 mnd 1-5 år Over 5 år Uten Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner 7 7 Innskudd fra kunder Gjeld ved utstedelse av papir Annen gjeld Påløpte kostnader og mottatte inntekter Pensjonsforpliktelser Egenkapital SUM Gjeld og egenkapital Renterisiko LØPETID frem til forventet renteregulering EIENDELER SUM < 1 mnd 1-3 mnd 3-12 mnd 1-5 år Over 5 år Uten Fordringer på sentralbanken Utlån til kredittinstitusjoner Utlån til kunder Tapsavsetninger Sertifikater og obligasjoner Obligasjonsfond Aksjer og andre papirer Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbet.kostn og opptj.inntekter SUM Eiendeler GJELD OG EGENKAPITAL SUM < 1 mnd 1-3 mnd 3-12 mnd 1-5 år Over 5 år Uten Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner 7 7 Innskudd fra kunder Gjeld ved utstedelse av papir Annen gjeld Påløpte kostnader og mottatte inntekter Pensjonsforpliktelser Egenkapital SUM Gjeld og egenkapital Endringer i rentenivået vil kun medføre marginale endringer i en av de finansielle eiendeler. Det er beregnet at et parallellskift i rentekurven på 1%-poeng vil medføre at en på de rentebaserte finansielle eiendeler (begrenset til bankens samlede obligasjonsbeholdning) endrer seg med 1,1 millioner kroner. Banken har fastrentelån på til sammen 26,4 millioner kroner. 15 millioner kroner av disse er sikret gjennom renteswap, (jfr. note 6). På passivasiden har banken tidsinnskudd fra personkunder på 57,4 millioner kroner. 10

Sparebanken Telespar 1331 Fornebu. telefon 67 89 08 00 telefax 67 89 17 04 kundeservice@telespar.no www.telespar.

Sparebanken Telespar 1331 Fornebu. telefon 67 89 08 00 telefax 67 89 17 04 kundeservice@telespar.no www.telespar. Sparebanken Telespar 1331 Fornebu telefon 67 89 08 00 telefax 67 89 17 04 kundeservice@telespar.no www.telespar.no DMT 62 35 18 30 Årsberetning 2004 Første hele driftsår innhold 3 styrets beretning 6 resultatregnskap

Detaljer

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Sammendrag av årets virksomhet 2007 vil inngå som et merkeår i bankens historie. Banken ble etablert i 2003 og har dermed lagt bak seg sitt femte regnskapsår, det

Detaljer

ÅRSBERETNING 2009 FOR FORNEBU SPAREBANK

ÅRSBERETNING 2009 FOR FORNEBU SPAREBANK Årsrapport 2009 1 Innhold Styrets Årsberetning... 3 Resultatregnskap... 9 Balanse... 10 Kontantstrømanalyse... 11 Noter... 12 Kontrollkomiteens beretning... 25 Revisjonsberetning... 26 Ansatte og styrende

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010 FOR FORNEBU SPAREBANK

ÅRSBERETNING 2010 FOR FORNEBU SPAREBANK Årsrapport 2010 1 2 Innhold styrets ÅRSBERETNING... 4 resultatregnskap... 10 BALANSE... 11 KONTANTSTRØMANALYSE... 12 NOTER... 13 revisjonsberetning... 27 kontrollkomiteens BERETNING... 29 ANSATTE OG STYRENDE

Detaljer

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING. 4 RESULTATREGNSKAP. 10 BALANSE. 11 KONTANTSTRØMANALYSE. 12 NOTER. 13 REVISJONSBERETNING. 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING. 4 RESULTATREGNSKAP. 10 BALANSE. 11 KONTANTSTRØMANALYSE. 12 NOTER. 13 REVISJONSBERETNING. 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING ÅRSRAPPORT 2014 1 2 INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING... 4 RESULTATREGNSKAP... 10 BALANSE... 11 KONTANTSTRØMANALYSE... 12 NOTER... 13 REVISJONSBERETNING... 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING... 34 ANSATTE OG STYRENDE

Detaljer

INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012. 5 STYRETS ÅRSBERETNING. 6 RESULTATREGNSKAP. 12 BALANSE. 13 KONTANTSTRØMANALYSE. 14 NOTER.

INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012. 5 STYRETS ÅRSBERETNING. 6 RESULTATREGNSKAP. 12 BALANSE. 13 KONTANTSTRØMANALYSE. 14 NOTER. ÅRSRAPPORT 2012 1 2 INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012... 5 STYRETS ÅRSBERETNING... 6 RESULTATREGNSKAP... 12 BALANSE... 13 KONTANTSTRØMANALYSE... 14 NOTER... 15 REVISJONSBERETNING... 35 KONTROLLKOMITEENS

Detaljer

INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2013. 5 STYRETS ÅRSBERETNING. 6 RESULTATREGNSKAP. 14 BALANSE. 15 KONTANTSTRØMANALYSE. 16 NOTER.

INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2013. 5 STYRETS ÅRSBERETNING. 6 RESULTATREGNSKAP. 14 BALANSE. 15 KONTANTSTRØMANALYSE. 16 NOTER. ÅRSRAPPORT 2013 1 2 INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2013... 5 STYRETS ÅRSBERETNING... 6 RESULTATREGNSKAP... 14 BALANSE... 15 KONTANTSTRØMANALYSE... 16 NOTER... 17 REVISJONSBERETNING... 35 KONTROLLKOMITEENS

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP

ÅRSMELDING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING 2008 124. Forretningsår ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2008 GJERSTAD SPAREBANK 1 ÅRSBERETNING 2008 STYRETS ÅRSBERETNING 2008 INNLEDNING Gjerstad Sparebank er en selvstendig sparebank med hovedkontor

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår Årsberetning og regnskap 2007 171. forretningsår Flekkefjord Sparebank - Årsberetning og regnskap 2007 2 FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2007 171. DRIFTSÅR SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER I

Detaljer

Nøkkeltall. RESULTATANALYSE (i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital) 3,95 2,32 1,63 4,07 2,39 1,68

Nøkkeltall. RESULTATANALYSE (i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital) 3,95 2,32 1,63 4,07 2,39 1,68 Nøkkeltall RESULTATANALYSE (i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital) Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og provisjonsinntekter Utbytte og andre inntekter

Detaljer

Meldal Sparebank - Årsrapport 2010

Meldal Sparebank - Årsrapport 2010 Meldal Sparebank - Årsrapport 2010 2010 1 ÅRSRAPPORT - 2010 Meldal Sparebank Forretningside Januar 2011 En bank med selvstendighet og uavhengighet. En bank med lokal forankring og samfunnsansvar. En fullservicebank

Detaljer

Årsregnskap. 135. regnskapsår

Årsregnskap. 135. regnskapsår Årsregnskap 211 135. regnskapsår Årsberetning 211 Spareskillingsbanken er en selvstendig sparebank i Kristiansand. Bankens forretningsområde er tradisjonell bankvirksomhet, primært for personkundemarkedet,

Detaljer

Meldal Sparebank - Årsrapport 2008

Meldal Sparebank - Årsrapport 2008 Meldal Sparebank - Årsrapport 2008 2008 1 ÅRSRAPPORT - 2008 Meldal Sparebank Forretningside Januar 2009 En bank med selvstendighet og uavhengighet. God inntjening og soliditet viktig En bank med lokal

Detaljer

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling...

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... 5 Strategisk samarbeid Terra-gruppen... 5 Resultatutvikling,

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 27 Note 6. Finansielle derivater bankinnskudd med aksjeavkastning...

Innholdsfortegnelse. 27 Note 6. Finansielle derivater bankinnskudd med aksjeavkastning... Innholdsfortegnelse Årsberetning for 2008... 2 Virksomheten og lokalisering....2 Bankens rammebetingelser.... 2 Virksomheten i 2008... 3 Strategisk samarbeide... 4 Resultatutvikling... 5 Balansen... 7

Detaljer

Årsrapport 2009 Foto:GANDALF-ricardofoto.no

Årsrapport 2009 Foto:GANDALF-ricardofoto.no Foto: GANDALF - ricardofoto.no Årsrapport 2009 Innhold Nøkkeltall 3 Banksjefen har ordet 4 Styrets beretning 2009 6 Styret i Odal Sparebank 15 Regnskap 2009 16 Noter 2009 21 Revisjonsberetningen og kontrollkomitéens

Detaljer

2008 Årsberetning og regnskap

2008 Årsberetning og regnskap 2008 Årsberetning og regnskap Styrets årsberetning for 2008 I 2008 gikk vi fra finansuro til finanskrise. Krisen tiltok for alvor i løpet av høsten. Uroen i finansmarkedet førte til at banker over hele

Detaljer

Noter til årsregnskapet 2005

Noter til årsregnskapet 2005 Noter til årsregnskapet 2005 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generell regnskapsprinsipper 2. Utlån, garantier og overtatte eiendeler Tap på utlån og garantier 2.b Verdsettelse beskrivelse

Detaljer

Årsregnskap. 136. regnskapsår

Årsregnskap. 136. regnskapsår Årsregnskap 212 136. regnskapsår Årsberetning 212 Spareskillingsbanken er en selvstendig sparebank i Kristiansand. Bankens forretningsområde er tradisjonell bankvirksomhet, primært for personkundemarkedet,

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2008 105. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2008 105. forretningsår Årsmelding og regnskap 2008 105. forretningsår Styrets årsberetning for 2008 2008 var det året da finanskrisen kom til Norge. Omslaget fra en høykonjektur til nedgangstider slo til for fult, både i norsk

Detaljer

ÅRSBERETNING /ÅRSREGNSKAP 2010

ÅRSBERETNING /ÅRSREGNSKAP 2010 ÅRSBERETNING /ÅRSREGNSKAP 2010 Innhold Styrets beretning s 2 4 Resultat regnskap s 5 6 Balanse s 7 8 Noter s 9 20 Kontant strømoppstilling s 21 Revisors beretning s 22-23 Beretning fra kontrollkomiteen

Detaljer

Hovedtall regnskap 2014

Hovedtall regnskap 2014 Hovedtall regnskap 2014 (tall i mill. kr) Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 Netto rente- og kredittprovisjoner 44,4 42,3 37,5 30,8 29,9 Netto driftsinntekter 13,9 10,3 7,0 5,7 4,8 Driftskostnader

Detaljer

Årsberetning og Regnskap

Årsberetning og Regnskap Årsberetning og Regnskap 2005 107. FORRETNINGSÅR Årsberetning for 2005 INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en bank som gir kundene personlig kontakt og raske beslutninger. Vi skal tilby

Detaljer

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING 2011 INNLEDNING Gjerstad Sparebank er en selvstendig sparebank med hovedkontor på Brokelandsheia i Gjerstad kommune og med salgskontor i Risør.

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2011. 113. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2011. 113. forretningsår Årsberetning og regnskap 2011 113. forretningsår INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en lokalbank for Hjartdal, Notodden og Kongsberg som tilbyr hyggelig og kompetent service. Vi har

Detaljer

Årsberetning og Regnskap

Årsberetning og Regnskap Årsberetning og Regnskap 2010 112. FORRETNINGSÅR Årsberetning for 2010 INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en lokalbank for Hjartdal, Notodden og Kongsberg som tilbyr hyggelig og kompetent

Detaljer

Årsberetning og Regnskap 2002 104. FORRETNINGSÅR

Årsberetning og Regnskap 2002 104. FORRETNINGSÅR Årsberetning og Regnskap 2002 104. FORRETNINGSÅR Årsmelding for 2002 INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en bank som gir kundene personlig kontakt og raske beslutninger. Vi skal tilby

Detaljer

Enkelt og greit. Innhold. Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Kjerneverdier. Markedsposisjon. Markedstilbud

Enkelt og greit. Innhold. Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Kjerneverdier. Markedsposisjon. Markedstilbud Årsrapport 29 Innhold 3 Visjon, mål, posisjon og tilbud 4 Nøkkeltall 5 Viktige begivenheter 6 Ledelsen 7 Styret 8 Årsberetning 15 Resultatregnskap 16 Balanse 18 Kontantstrømoppstilling 19 Noter 37 Investorinformasjon

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2006

Årsmelding og regnskap 2006 Årsmelding og regnskap 2006 28. juni åpnet vi salgskontor i TVEDESTRAND ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2006 103. FORRETNINGSÅR Styrets årsberetning for 2006 Året 2006 har væt nok et hektisk år for Vegårshei Sparebank.

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Styrets årsberetning for 2009 Styrets hovedmål for 2009 var å styrke bankens egenkapital. Dette var et utfordrende mål i et år som begynte med stor usikkerhet

Detaljer