MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700."

Transkript

1 VOLDA KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: Tid: 14:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli kalla inn. Jf. 8, 3. ledd i forvaltningslova. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon Varamedlemar får saksdokumenta førebels berre til orientering. Dei får særskilt melding når dei skal møte. B- saker er underlagt teieplikt og er unnatekne offentleg innsyn. Møtet er ope for publikum, med unnatak når b-saker vert handsama. Saksdokumenta er lagt ut til gjennomsyn på servicekontoret og på folkebiblioteket til møtet vert halde. Side 1

2 VOLDA KOMMUNE SAKLISTE Saksnr. PS 177/12 PS 178/12 Sak Godkjenning av innkalling og sakliste Godkjenning av møteprotokoll frå forrige møte PS 179/12 Høyring - Fylkesplan PS 180/12 PS 181/12 PS 182/12 PS 183/12 OS 3/12 OS 4/12 Steinsvik kraftverk - kraftgrunnlag,konsesjonsavgifter og konesjonskraft Sal av Steinsvik skule - Oppfølging av reguleringsføresegner Utgreiing av samarbeidstiltak mellom kommunane Ørsta og Volda Konkurranseutsetting av tenestepensjon - val av leverandør Notat frå møte med Vegvesenet vedk. utbetring av Volda ferjekai Vedtak i klagesak - Detaljregulering for "Furene Industriområde 2 I/F/K og I/F/K 7" Side 2

3 PS 177/12 Godkjenning av innkalling og sakliste PS 178/12 Godkjenning av møteprotokoll frå forrige møte Side 3

4 VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Hanna Spilling Arkivsak nr.: 2012/767 Arkivkode: 121 Utvalsaksnr Utval Møtedato 179/12 Formannskapet HØYRING - FYLKESPLAN Administrasjonen si tilråding: Høyringsutale frå Volda kommune, datert , vert oversendt fylkeskommunen som innspel i samband med offentleg ettersyn av Fylkesplan , regional delplan for Møre og Romsdal. Vedleggsliste: 1) Høyringsutale frå Volda kommune, datert ) Høyringsdokument: Fylkesplan , regional delplan for Møre og Romsdal. Uprenta saksvedlegg: 1) Høyringsuttale frå administrasjonen til planprogram Fylkesplan , datert ) Planprogram, endeleg fastsett i sak U-106/12, Samandrag av saka: Møre og Romsdal starta opp revidering av Fylkesplan , januar Arbeidet med Fylkesplan er eit av dei prioriterte områda i den regional planstrategi (vedteken i fylkestinget, april 2012) Planprogram for Fylkesplan vart endeleg fastsett i sak U-106/12, Framlegg til Fylkesplan , vedteken lagt ut til offentleg ettersyn i sak U- 123/12, Høyringsfrist er sett til Saksopplysningar: Volda kommune har fått framlegg til Fylkesplan til offentleg ettersyn. Side 4

5 Mål med Fylkesplanen er at planen skal vere ein overordna, målorientert, heilskapeleg og langsiktig plan for Møre og Romsdal. Planen skal tene som arena og dialog og samhandling for å fremje regional utvikling i fylket. Planen skal gi fylkeskommunen, kommunale og regionale styringsmakter, næringsliv, institusjonar og organisasjonar i fylket eit prioriteringsog avgjerdsgrunnlag, samt vere grunnlag for god samhandling og samvirke mellom desse. (side 5 i høyringsdokument) Planen består av eit plandokument, der det blir sett mål for den regionale utviklinga. Sentralt i planen er omgrepa "gjennomgåande perspektiv" og "satsingsområde. Dei gjennomgåande perspektiva skal medverke til heilskapleg planlegging og tverrfagleg arbeid på tvers av satsingsområda. Dette har til hensikt å styrke fylkeskommunen sin evne til å ta eit heilskapleg grep og ansvar for samfunnsutviklinga i Møre og Romsdal. Dei framlagde gjennomgåande perspektiv er: Barn og unge (ny) Universell utforming (vidareføring) Folkehelse (vidareføring) Likestilling (vidareføring) og inkludering (ny) Internasjonalisering (ny) Miljø og klima (vidareføring) Dei framlagde fire satsingsområde er: Kultur Kompetanse Verdiskaping Samferdsel Med unntak av samferdsel, som er ny, er satsingsområda ei vidareføring frå fylkesplan Det er utarbeidd forslag til mål for både dei gjennomgåande perspektiva og for dei fire satsingsområda. Fylkeskommunen ynskjer særleg tilbakemelding på dei tilnærmingar, prioriteringar og avgrensingar som er gjort i høve satsingsområde og gjennomgåande perspektiv. Vurdering og konklusjon: Rådmannen rår til at vedlagt uttalebrev til fylkeskommunen datert vert sendt som innspel frå Volda kommunen innan høyringsfrist den Rune Sjurgard rådmann Side 5

6 Side 6

7 VOLDA KOMMUNE Samordnings- og utviklingsstaben Møre og Romsdal fylkeskommune Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2012/ / SAM/ HSP _ HØYRINGSUTTALE TIL FYLKESPLAN Volda kommune har følgjande innspel til høyringsdokumentet, Fylkesplan : Dei seks gjennomgåande perspektiv: Volda kommune har ingen særskilde innspel til dei seks gjennomgåande perspektiv. Volda kommune er nøgd med at internasjonalisering, likestilling og inkludering, og barn og unge er sett på dagsorden som gjennomgåande perspektiv. Volda kommune finn dei relevante og viktige. Volda kommune vil fortsette vidareføring av arbeidet med å følgje opp, legge til rette for og ha fokus på desse perspektiva. Dei fire satsingsområde: Volda kommune finn dei fire satsingsområde som viktige og relevante for å sikre vekst og attraktivitet i regionen i åra framover. Utover dette har Volda kommune enkelte innspel retta mot nokre av satsingsområda. KULTUR: Volda kommune er einig i at det er viktig å ta vare på, utvikle og formidle kulturarven. Men ein ber fylkeskommunen i høgare grad sjå kulturminnefunne opp mot andre interesser og at prioritering av vern til kulturminnefunn vert vigd opp mot tidlegare/tilsvarande funn og viktigheit. VERDISKAPING: Volda er ei kommune med ein del landbruk. Fylkeskommunen må følgje opp nasjonale mål og legge til rette for verdiskaping også innafor denne sektoren. Volda kommune saknar resultatmål for land- og jordbruk i fylket. I samband med sentraliseringstrenden saknar Volda kommune fokus på, og tydlege føringar for tettstadsutvikling opp mot bygdeutvikling i fylkesplanen. I plandokumentet vert Ålesund, Molde og Kristiansund peika på som motorar i regionen. Volda kommune fin omgrepet misvisande og meinar at fylkeskommunen er motoren, medan byar og tettstadar er tannhjul av ulik storleik som får motoren til å gå i ønska turtal og fart. Ålesund, Molde, Kristiansund og byar og tettstadar elles må vere komplementære; dei må Postadresse: Stormyra 2 Telefon: Telefaks: Org. nr: Bankgiro: 6100 Volda Side 7

8 utfylle kvarandre, likevel slik at Ålesund, Molde og Kristiansund vert tiltenkt ei leiarrolle (største tannhjula). Volda og Ørsta er komplementære senter på line med Kristiansund. Det er viktig at fylkeskommunen i si planlegging ser dette potensialet og tek omsyn til Volda og Ørsta som den fjerde byen i fylket. Volda ynskjer at fylkesplan setter fokus på viktigheita av å være ei komplementær region som gjensidig er avhengig av kvarandre dersom ein ynskjer utvikling og styrking av regionen. By og land - hand i hand SAMFERDSEL: Volda kommune håper fylkeskommune følgjer opp resultatmåla og bidreg aktivt til at transportsystemet på Sunnmøre, i regionen, til og frå Volda og gjennom Volda (E39 m.m.)vert effektivt, trafikksikkert, og får tilstrekkeleg standard for alle typar trafikantar. Med helsing Rune Sjurgard Rådmann Hanna Spilling sakshandsamar Vår ref.: 2012/767 Side 2 av 2 Side 8

9 Høyringsdokument Fylkesplan Regional plan for Møre og Romsdal Høyringsperiode U-123/12 1 Side 9

10 Innhald Innleiing 3 Mål og rammer for planlegginga 5 Organisering 5 Nasjonale og regionale rammer for planen 5 Høyringsprosess 5 Medverknad i planprosessen 5 Plandokumentet sin rettsverknad 5 Mål for planarbeidet 5 Gjennomgåande perspektiv 6 Bakgrunn 6 Resultatmål 7 Satsingsområde Kultur 8 Hovudmål 9 Resultatmål 9 Satsingsområde Kompetanse 10 Hovudmål 11 Resultatmål 11 Satsingsområde Verdiskaping 12 Hovudmål 13 Resultatmål 13 Satsingsområde Samferdsel 14 Hovudmål 15 Resultatmål 15 FRAMLEGG TIL PLAN Fylkesplan , regional plan for Møre og Romsdal Høyringsperioden er Høyringsuttalar Via våre nettsider: Via e-post til: Merk e-post med Høyringsuttale til Fylkesplan Per post: Møre og Romsdal fylkeskommune, Fylkeshuset, 6404 Molde Dette dokumentet er å finne på: For meir informasjon: Ass. fylkesplansjef Heidi-Iren Wedlog Olsen, tlf E-post: 2 Side 10

11 Innleiing Fylkesplan , regional plan for Møre og Romsdal, er ein av dei prioriterte planane i Regional planstrategi , T-7/12. Regional planstrategi (RPS) har som over-ordna mål å styrkje fylket sin attraktivitet og medverke til vekst og utvikling, livskvalitet og folkehelse. Fylkesplan skal vere ein overordna, målorientert, heilskapleg og langsiktig plan for Møre og Romsdal. Planen skal tene som arena for dialog og samhandling for å fremje regional utvikling i fylket. Planen skal gi fylkeskommunen, kommunale og regionale styresmakter, næringsliv, institusjonar og organisasjonar i fylket eit prioriterings- og avgjerdsgrunnlag. Fylkesplan gir eit sett av overordna mål for utviklinga i fylket. Vi skil mellom hovudmål og resultatmål. Medan hovudmåla har eit perspektiv på 8-12 år, skal resultamåla realiserast i planperioden.vi har mange gode ønskjer for framtida, og prioriteringa mellom desse vil kome fram og bli konkretisert i handlingsprogramma som vil følgje planen. Vi vil utvikle måleindikatorar for å måle grad av realisering ved planperiodens slutt. Satsingsområda er kultur, kompetanse, verdiskaping og samferdsel. Attraktivitet, inkludering og rekruttering er sentrale nøkkelord som går att i desse satsingsområda. Satsingane er eit svar på dei sentrale utfordringane innanfor områda folk, næring og trivsel som er løfta fram i RPS, kapittel 4 (www.mrfylke.no/rps) og i planprogrammet til fylkesplanen (www.mrfylke.no/planprogram). Dei gjennomgåande perspektiva skal medverke til heilskapleg planlegging og tverrfagleg arbeid på tvers av satsingsområda. Dei seks er: barn og unge, universell utforming, folkehelse, likestilling og inkludering, internasjonalisering og miljø og klima. Gjennomføring av planen er avhengig av eit breitt samarbeid mellom mange partar. Statlege etatar på regionalt nivå, kommunane, næringslivet, interesseorganisasjonar, forskings- og utdanningsinstitusjonar, kulturlivet og andre må vere med for å realisere måla i planen. 3 Side 11

12 Figur 1: Illustrasjon av struktur i Fylkesplan Figur 2: Planprosess - frå Regional planstrategi til Fylkesplan Side 12

13 Mål og rammer for planlegginga Organisering Fylkesutvalet er planutval og har vore politisk ansvarleg for planarbeidet.det har vore ei eiga prosjektgruppe for planarbeidet. Gruppa har medlemmar frå avdelingane kultur, utdanning, samferdsel, regional- og næring, samt administrasjonsavdelinga og plan- og analyseavdelinga. Plan- og analyseavdelinga har hatt prosjektleiaransvaret. Medverknad i planprosessen Arbeidet har vore gjenstand for diskusjon og dialog med kommunar, regionale statsetatar og andre aktørar i regionen. Mellom anna: Fire regionale møte med kulturlivet, mars 2012 Ungdomspanelet, april 2012 Partnarskapen for verdiskaping, juni 2012 Fylkesplanseminar, juni 2012 Nasjonale og regionale rammer for planen I planprogram for fylkesplan er det gjort greie for sentrale nasjonale og regionale rammer for planarbeidet (U-106/12, Inn under regionale rammer og føringar ligg mellom anna: Lover og forskrifter Stortingsmeldingar og NOU Regional planstrategi og regionale planar elles Rikspolitiske retningsliner og rundskriv (U-106/12, planprogram, side 2-4,14-15) Høyringsprosess Fylkesplan , regional plan for Møre og Romsdal er utarbeidd med heimel i plan- og bygningslova 8-1 og prosessreglane i kapittel 8. Planarbeidet starta opp med eit planprogram som vart lagt ut til høyring av fylkesutvalet i sak U-19/12, og kunngjort i avisene Kommunar, regionale statsetatar og andre partar planarbeidet rører ved vart dessutan varsla om dette i brev datert Planprogrammet vart endeleg fastsett i sak U-106/12, Planutkastet vart lagt ut til høyring i sak U-123/12, Høyringsfrist er sett til I høyringsperioden vil planutkastet bli drøfta i følgjande fora: Regionalt planforum, Rådmannsmøte, Plannettverkmøte, inntil tre stykk i september. Invitasjon til å kome med innspel på planen vil gå breitt ut. Plandokumentet sin rettsverknad Etter plan- og bygningsloven skal regionale planar leggjast til grunn for regionale organs verksemd og for kommunal og statleg planlegging og verksemd i regionen, pbl Mål for planarbeidet Fylkesplan skal vere ein overordna, målorientert, heilskapleg og langsiktig plan for Møre og Romsdal. Planen skal tene som arena for dialog og samhandling for å fremje regional utvikling i fylket. Planen skal gi fylkeskommunen, kommunale og regionale styresmakter, næringsliv, institusjonar og organisasjonar i fylket eit prioriterings- og avgjerdsgrunnlag. Møre og Romsdal fylkeskommune ønskjer å vere ein tydeleg regional medspelar. Følgjande prinsipp skal liggje til grunn for planarbeidet (U-106/12): Høg grad av medverknad Høg grad av konsensus Detaljgraden skal vere tenleg (jf. planprogrammet s. 4) 5 Side 13

14 Gjennomgåande perspektiv Dei gjennomgåande perspektiva skal medverke til heilskapleg planlegging og tverrfagleg arbeid på tvers av satsingsområda. Dette styrkjer fylkeskommunen si evne til å ta eit heilskapleg grep og ansvar for samfunnsutviklinga i Møre og Romsdal, i samarbeid med kommunane, regional stat og andre aktørar i fylket. Dei seks perspektiva er: barn og unge, universell utforming, folkehelse, likestilling og inkludering, internasjonalisering og miljø og klima. Folketalsauken i fylket dei siste fem åra har vore stor. Den viktigaste årsaka til dette er innvandringa frå utlandet. Samtidig endrar den demografiske samansetjinga seg. Dei siste 20 år har vi sett ei utvikling kor det blir stadig færre barn og unge i befolkninga, både i absolutte og relative tal. Folketalsframskrivingar indikerer at utviklinga vil halde fram. Dette kopla saman med at stadig fleire barn blir fødde og veks opp i meir sentrale strøk av landet, representanter ei stor utfordring for den framtidig busetting i Møre og Romsdal. Gode nærmiljø og moglegheiter til fritidsaktivitetar er naudsynte for å sikre barn og unge gode levekår, utviklingsmoglegheiter og trygge oppvekstmiljø. UNG-undersøkinga (2007) viser at det er ein tydeleg samanheng mellom det å trivast i kommunen sin og ønsket om å busette seg i Møre og Romsdal i framtida. Dess høgare trivsel, dess større er trua på at ein vil busette seg i fylket om år. Levealderen aukar. Dette heng saman med redusert dødelegheit og låge dødstal blant spedbarn. Delen eldre aukar, og framskrivingar antydar ein auke i aldersgruppa 70 år og eldre fram mot Dette må få stor innverknad på korleis vi planlegg tenestetilbod, bustader og infrastruktur, stader og byar. Føremålet med universell utforming er å auke mennesket sine moglegheiter for samfunnsdeltaking, der ein ønskjer å lage produkt, tenester, kommunikasjonsmidlar og bygde omgjevnader tilgjengelege og inkluderande for alle. Omgrepet universell utforming tek utgangspunkt i heile befolkninga. Planlegging og vedtak skal sikre openheit, føreseielegheit og medverknad for alle berørte interesser og styresmakter. Universell utforming skal ivaretakast i planlegginga og vere eit førande prinsipp for korleis våre fysiske omgjevnader blir utforma. Eit universelt utforma samfunn vil gje gode moglegheiter til utvikling og utfalding for alle. Den norske befolkninga sett under eitt, er blant dei minst fysisk aktive i Europa, og utviklinga går i negativ retning. Tilrettelegging for friluftsliv, leik, rekreasjon og auka fysisk aktivitet, saman med auka fokus på inkluderande møteplassar i det offentlege og frivillige rom, kan førebygge helseplager og sjukdom i alle aldersgrupper i befolkninga. Andre sentrale stikkord i folkehelsearbeidet er kosthald, psykisk helse, rus og tobakk. Yrkesaktiviteten blant norske kvinner er svært høg samanlikna med dei fleste vestlege land utanfor Norden. Samtidig har Noreg ein av dei mest kjønnsdelte arbeidsmarknadane i Europa. Dette er svært tydeleg i Møre og Romsdal, kor arbeidsmarknaden og næringsstrukturen speglar ein næringsstruktur prega av produksjonsnæringar. Arbeidsmarknaden er klart kjønnsdelt og det er eit tydelig kjønnsskilje i arbeidstid og løn. Likestilling i utdanning er også viktig. Undersøkingar nasjonalt viser at val av utdanning og yrke har klar samanheng med kjønn. Skilnadane får konsekvensar for framtidig utdanningsval og rekruttering til arbeidslivet. Likestilling av funksjonshemma er ei anna sentral utfordring, særleg i høve til arbeid. Trass brei politisk semje, er avstandane mellom ideal og realitet stor. Uavhengig av konjunkturar og samfunnet sitt behov for arbeidskraft, har delen av funksjonshemma som er i arbeid vore like låg. Det er stor innvandring til Møre og Romsdal. Dette er i første rekke arbeidsinnvandring. Ikkje noko anna fylke har så stor sysselsetting blant innvandrarane som Møre og Romsdal. Mange av kommunane i fylket arbeider for å snu trenden med fråflytting og forgubbing. Inkludering av innvandrarane i arbeidsliv og samfunnsliv vil derfor vere viktig for vidare utvikling av fylket. 6 Side 14

15 Utviklinga i Møre og Romsdal blir i aukande grad påverka av internasjonale tilhøve og avtalar. Arbeidsinnvandringa er m.a. ein konsekvens av EØS-avtalen. Fylkeskommunen har ei rolle som tilretteleggar for eit sterkt internasjonalt retta næringsliv i fylket. Fylkeskommunen sitt medlemskap i Nordsjøkommisjonen gir vår region ein kanal til å påverke EU i mellom anna marine og maritime spørsmål og i transportspørsmål. Deltaking i ulike internasjonale prosjekt gir positive bidrag til utviklingsarbeidet i mange sektorar i fylket. Samstundes er utvekslingsprogram for ungdom, elevar, studentar og lærarar, og deltaking i ulike nettverk viktige for å gi unge og vaksne i regionane høve til å dele erfaringar og lære av kvarandre. Natur- og kulturlandskapet i Møre og Romsdal er ein viktig ressurs for regional utvikling, og ein viktig faktor og ramme for sysselsetting, verdiskaping, busetnad og rekreasjon. Ein berekraftig arealpolitikk som tek omsyn til naturmangfaldet vil vere eit viktig verkemiddel for vidare utvikling i fylket. Økonomisk vekst er ein av dei viktigaste drivarane for areal- og energibruk. Alle avgjersler om lokalisering og utforming av næringsverksemd, bustader og infrastruktur vil påverke natur, energiforbruk og utslepp i lang tid framover. Klimaendringane vil setje samfunnet vårt på prøve, og det er viktig at vi både førebur oss på endringane og gjer vårt beste for å redusere omfanget av dei. Derfor har Noreg som mål å bli karbonnøytralt innan For å nå dette målet må alle bidra til eit endra forbruksmønster. Barn og unge skal skape framtidas samfunn, og skulen har ei viktig rolle i dette arbeidet. Samstundes må både det offentlege og næringslivet medverke til at nye klimavenlege haldningar og teknologiske løysingar får gode rammevilkår allereie i dagens samfunn. Resultatmål Legge til rette for lokal identitet, trivsel og framtidig bulyst, ved at barn og unge si deltaking og innverknad på eige oppvekstmiljø skal vere viktige vurderingskriterium i alle planar og tiltak. Legge til rette for ferdsel, bruk og deltaking for alle, ved at universell utforming skal vere eit viktig vurderingskriterium i alle planar og tiltak. Legge til rette for ein inkluderande, sunn og aktiv livsstil, der folkehelse skal vere eit viktig vurderingskriterium i alle planar og tiltak. Legge til rette for like og reelle valmoglegheiter innanfor utdanning og arbeidsliv, der effektar for kjønn, funksjonsevne og etnisitet skal vere viktige vurderingskriterium i alle planar og tiltak. Legge til rette for berekraftig arealbruk og samfunnsutvikling, der miljø- og klimaomsyn skal vere viktige vurderingskriterium i alle planar og tiltak. Legge til rette for aktiv deltaking i internasjonale organisasjonar og i internasjonalt prosjektsamarbeid på prioriterte område for å styrke rammevilkåra for regionalt næringsliv, kommunar og organisasjonar. 7 Side 15

16 Satsingsområde Kultur HOVUDMÅL Møre og Romsdal skal ha eit mangfaldig og kunnskapsrikt kulturliv, der aktivitetar og opplevingar, inkludering og folkehelse står sentralt. foto: Knut Bry 8 Side 16

17 Kunst og kultur har eigenverdi, men kan også vere eit middel for å nå andre mål. Kulturaktivitet og kulturoppleving er ein berebjelke for lokal identitet, trivsel og utvikling. Kultur er viktig for å skape attraktive lokalsamfunn for næringsutvikling, verdiskaping og busetjing. Det er uråd å tenkje seg kulturaktivitet utan frivillig engasjement. Frivillig engasjement og innsatsen blir i stor grad teke for gitt, og det er ei utfordring for det offentlege å skape gode rammevilkår for frivillig sektor. Dette er sjølve føresetnaden for fylket sitt kulturliv. Det er også eit stort potensiale for utvikling i frivillig sektor når det gjeld berekraft, kompetanse og inkludering. Kulturformidling i Møre og Romsdal involverer mange partar frå profesjonell og frivillig verksemd. Fylket sine kulturinstitusjonar, fagfolk i kommunane, frie kunstnarar og kulturskulane er døme på det profesjonelle kulturlivet. Kor, korps, historielag, alle dei frivillige festvalarbeidarane og eit breitt spekter av frivillige organisasjonar ivaretek og utviklar store delar av kulturaktivitetane i fylket. Eit godt samarbeid mellom det frivillige og det profesjonelle kulturlivet er avgjerande. I den nye folkehelselova har fylkeskommunen fått eit tydelig ansvar for å vere ein regional utviklar som betrar helsa til innbyggarane. Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet spelar ei viktig rolle for innbyggarane si helse, og på desse områda er det store moglegheiter for utvikling. Uorganisert aktivitet og friluftsliv er viktige innsatsområde i folkehelsearbeidet. Utvikling og marknadsføring av turstiar har eit stort potensiale, t.d. i høve folkehelse og reiseliv. Kulturminne står sentralt når det gjeld å byggje identitet, skape attraktivitet og som grunnlag for næringsutvikling. Kommunane spelar ei sentral rolle for å ivareta desse og bevare dei, jf. også det nasjonale kulturløftet. Riksantikvaren vil gi økonomisk stønad til kulturvernplaner, slik at slik at flest mogleg kommunar kan utarbeide eigne kulturvernplaner. Her vil registreringar og bruk av stå sentralt. Bearbeiding av kulturhistorisk materiale vil vere viktig ved formidling av ny kunnskap, særleg i høve til skuleverket. Digitalisering av kjeldemateriale vil vere eit viktig innsatsområde for å sikre og formidle kulturarven vår. Biblioteka spelar ei viktig rolle i samfunnet både som formidlar av kunnskap og kultur, men også som møteplass, og ein stad for oppleving. Folkebiblioteka har tilbod til alle, fungerer som ein viktig inkluderingsarena i kommunane, og er sentrale aktørar i formidling av kulturarven lokalt. Utfordringane ligg i å gjere alle folkebibliotek i stand til å ta denne samfunnsrolla. Nye nasjonale føringar peikar på meir forpliktande samarbeid mellom kommunar for å løyse utfordringar, og det er behov for å ta samordnande grep for å styrke bibliotekutviklinga i Møre og Romsdal. Kulturnæringane er i vekst og har eit stort utviklingspotensiale i Møre og Romsdal. Vi ønskjer fleire kulturnæringsarbeidsplassar, auka overlevingsgrad i eksisterande bedrifter og auka innovasjonstakt i skjeringspunktet mellom tradisjonelle næringar og kulturnæringane. Kulturfeltet har stort potensiale i eit interkommunalt perspektiv og for partnarskap i regional samanheng. Kulturaktivitet, deltaking og oppleving i perspektiv av likeverd og inkludering for den einskilde, må stå i sentrum. Det er avgjerande at frivillige, næringsliv, kommunar, fylkeskommune og stat samarbeider for å utvikle og styrkje infrastrukturen med kompetanse, tilrettelegging og utbygging. Resultatmål Frivillige lag og organisasjonar skal vere berekraftige og vere offensive aktørar i sine lokalsamfunn. Kunnskap-, kunst- og kulturformidlinga skal vere allsidig, med høg kvalitet og for alle. Det skal leggast til rette for eit inkluderande mangfald av organisert og uorganisert aktivitet, gjennom kultur- og idrettsbygg, møtestadar og tilgjenge til friluftslivsaktivitetar. Gjennom betre planlegging og styrka samarbeid med lokale, regionale og nasjonale aktørar skal ein ta vare på, utvikle og formidle kulturarven. Legge til rette for møtestadar og nettverk som bidreg til fleire nye kulturnæringsarbeidsplassar og auka overlevings- og innovasjonsgrad (i eksisterande verksemder). 9 Side 17

18 Satsingsområde Kompetanse HOVUDMÅL Oppvekst- og utdanningssystemet i Møre og Romsdal skal opplevast som attraktivt og godt tilrettelagt for brukarane. Det skal vere god samanheng mellom utdanningsnivå og skulane skal levere kompetanse som næringslivet og offentleg sektor har bruk for. foto: Romsdal vgs 10 Side 18

19 Arbeidslivet og krav til kompetanse har endra seg mykje dei siste tiåra. Dette krev eit utdanningssystem som er i stand til å endre seg i takt med arbeidslivet sitt behov. Tilgang på arbeidstakarar med rett kompetanse kjem til å være ein kritisk faktor for at fylket skal utvikle seg og vere eit godt framtidig utdannings-, bu- og arbeidsfylke. Elevar og studentar må oppleve utdanningstilboda i fylket som attraktive og relevante, noko som krev samarbeid mellom alle nivåa i utdanningssystemet. For at ungdommen skal ha eit godt grunnlag for å gjere utdanningsval og kvalifisere seg til arbeidslivet er det viktig å etablere eit samanhengande system for karriererettleiing i grunnopplæringa i fylket ei karriereløype. Med virkemiddel som t.d. gründercamp, elevbedrifter, utprøving, karrieredagar kan ungdommen få innsyn i både arbeidsliv og utdanningsvegar og som kvalifiserer dei til eit yrke for framtida. For å få ein meir fleksibel arbeidsmarknad, treng vi betre kjønnsfordeling når ungdom vel utdanning og yrke. Dei fleste jentene unngår å velje utdanning på mange fagområde som næringslivet treng. Samstundes må helse-, sosial- og oppvekstsektorane rekruttere fleire menn. Minoritetsspråklege må få god nok språkopplæring og andre kvalifikasjonar som gjer dei i stand til å ta del i yrkeslivet så fort som mogleg. Det vil og vere viktig å samordne og kvalitetssikre yrkes- og utdanningsrettleiinga for både unge og vaksne i eit livslangt perspektiv. Gjennom konseptet Karriere Møre og Romsdal vil fylkeskommunene synleggjere moglegheitene for både utdanning og ein framtidig karriere. Dette må skje i samarbeid med sentrale aktørar frå utdanningssektoren, næringsliv, offentleg- og frivillig sektor. Møre og Romsdal har ein industri og eit arbeidsliv som er sterkt eksportretta og med arbeidstakarar frå mange nasjonalitetar. Derfor er det viktig at ein i utdanninga tek del i internasjonale program og utvekslingsordningar for å førebu elevar, lærlingar og studentar på eit arbeidsliv som blir meir og meir fleirkulturelt og internasjonalt. Ei utfordring er og at ein stor del av dei som står lenge utanfor arbeidsmarknaden manglar vidaregåande opplæring. Derfor er satsing på å få fleire til å fullføre grunnopplæringa svært viktig. Med det nasjonale prosjektet NyGIV er målsettinga at fleire ungdommar fullfører vidaregåande opplæring, noko som krev tettare samhandling mellom kommunane, fylkeskommunen og arbeidslivet. I fylket er målsettinga at innan 2015 skal 79 % av dei som begynner i vidaregåande opplæring i 2010 ha gjennomført med studiekompetanse eller fagbrev. Det blir derfor viktig å etablere arenaer for samhandling mellom skuleigarar og arbeidsliv. Resultatmål I samarbeid med kommunar, næringsliv og offentleg sektor skal ein gjennom tidleg innsats og tettare oppfølging av elevane betre overgangen mellom skulenivå og overgangen frå skule til arbeidsliv. Sikre at unge og vaksne har eit godt grunnlag til å gjere val om utdanning, yrke og karriere, gjennom ei kvalitativ god yrkesog utdanningsrettleiing, og rettleiing om karrieremoglegheitene i Møre og Romsdal. Elevar i ungdoms- og vidaregåande skule skal få tilbod om å ta fag på høgare trinn og skulenivå. Saman med næringsliv og offentleg sektor skal ein arbeide for å leggje til rette for fleire læreplassar, slik at dei som søkjer kan få lærekontrakt eller opplæringstilbod innafor lærekandidatordninga. Ein skal legge vekt på entreprenørskapshaldningar og læremetodar i heile grunnopplæringa og i høgare utdanning, gjennom Ungt Entreprenørskap med ungdomsbedrifter og gründercamp. Saman med skolane, opplæringskontora og bransjane skal ein arbeide for at fleire elevar og lærlingar skal få høve til å delta i internasjonale program og utvekslingsordningar. 11 Side 19

20 Satsingsområde Verdiskaping HOVUDMÅL Møre og Romsdal skal ha vekstkraftige lokalsamfunn med urbane kvalitetar, og eit internasjonalt konkurransedyktig næringsliv. foto: Romsdal vgs 12 Side 20

21 Næringslivet i Møre og Romsdal er viktig for Noreg. Som eit av dei største eksportfylka i landet har vi klart oss godt grunna dei ressursbaserte næringane og den industrielle produksjonen som er bygd på erfaringsbasert kunnskap, lokale nettverk og realkompetanse. Næringslivet er på kunnskapsvandring og bedriftene leverer i langt sterkare grad kunnskapsbasert produksjon og tenesteyting. Rekruttering av arbeidskraft med høg kompetanse er derfor ei sentral utfordring for verdiskapinga i regionen. Ein stadig større del av verdas befolkning bur i by. Dagens sentraliserings- og urbaniseringstrendar er meir eit resultat av personlege preferansar enn nødvendige val. For å tiltrekke oss nok arbeidskraft med høg kompetanse, må vi utvikle attraktive lokalsamfunn med urbane kvalitetar og gjere oss meir synlege. Ålesund, Molde og Kristiansund har ei viktig rolle som motorar i regionen. Næringane i fylket har ulike utfordringar, og med mange næringar retta inn mot den internasjonale marknaden, er vi sårbare i tider med finansiell uro. Konkurransesituasjonen for eksportbedriftene krev kontinuerleg arbeid med innovasjon. Vårt fortrinn ligg i dei sterke klyngene, særleg innan petroleum, maritim og marin næring, der koplinga er tett mellom bedrifter og kunnskapsmiljø. Vi må legge til rette for å utvikle kunnskapsmiljøa og styrke samspelet mellom desse. Petroleumsnæringa er ei sterk drivkraft for næringsutviklinga i fylket; i maritim næring, leverandørindustri, gjennom ilandføring av gass, basefunksjonar, service og vedlikehald. Vi skal arbeide for rammevilkår og utvikling av petroleumsressursane på ein måte som styrkar verdiskapinga i Møre og Romsdal. Vi er det største sjømatfylket i landet og næringane fiskeri, havbruk og biomarin er sterke. Det er likevel ei utfordring å få større verdiar ut av kvar fisk. Vi må legge til rette for innovasjon, sterkare posisjonering i marknaden, styrke kompetansemiljøa og infrastrukturen. Næringar som møbel og reiseliv er sårbare for konjunkturendringar og er avhengige av sine internasjonalt kjende flaggskip. Møbelbransjen er sterk på produktinnovasjon, men innovasjon i forretningsmodellar vil bli viktig framover. For utvikling av og rekruttering til reiselivsnæringa, treng vi fleire kommersielle opplevingstilbod, betre infrastruktur og målretta marknadskommunikasjon. Havbruk, kraftbasert prosessindustri og landbruk er næringar som treng langsiktig tilgang på naturressursar. Det er viktig å sikre krafttilgang og areal som kan gje grunnlag for berekraftig vekst. Dynamiske regionar er prega av sterke kompetansemiljø, nyskaping og entreprenørskap. For å stimulere til innovasjon og fornye etablert næringsliv, er det viktig å utvikle entreprenørskapshaldningar gjennom heile utdannings-løpet, samt leggje til rette for nyetableringar. Dette vil skape større breidde i arbeidsmarknaden. Ein effektiv offentleg sektor kan vere eit konkurransefortrinn for ein region. Det vil vere viktig å mobilisere sektoren til systematisk innovasjons- og FoU-arbeid i utviklinga av sine tenester. Resultatmål Sentrum av byar og tettstader i Møre og Romsdal skal by på attraktive tenester og opplevingar for innbyggjarar og besøkande. Nærings- og arbeidsliv i Møre og Romsdal skal gjere seg meir nytte av forskingsbasert innovasjon, med hjelp av kompetente og praksisnære kunnskapsmiljø i fylket. Næringsklyngene innan marin-,maritim-, møbel-, og prosessindustri skal ha rammevilkår som gjev grunnlag for konkurransedyktige verksemder. Møre og Romsdal skal ha fleire nyetableringar med større overlevingsgrad, særleg innan kompetanseintensiv tenesteyting. Møre og Romsdal sin del av verdiskapinga frå petroleumsressursane i Norskehavet og Barentshavet skal aukast. Styrke Møre og Romsdal som aktivitets- og opplevingsfylke nr. 1 gjennom fokus på fleire heilårs arbeidsplassar og betre infrastruktur for reiselivet Naturressursane skal forvaltast på ein måte som gjev grunnlag for næringsutvikling, samtidig som miljø og artsmangfald vert teke vare på. Privat og offentleg sektor skal ha tilgang på nok arbeidskraft med rett kompetanse. 13 Side 21

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 Hordaland fylkeskommune 3 Forord Ved inngangen til denne planperioden er dei internasjonale

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no Gang- og sykkelvegstrategi for Møre og Romsdal 2010-2019 Høyringsutgåve: 8. desember 2007 www.mrfylke.no Innhald Side Forord 3 Samandrag 4 INNLEIING 7 1.1 Bakgrunn 7 1.2 Ulike samfunnsperspektiv som grunnlag

Detaljer

Forvaltningsrevisjon

Forvaltningsrevisjon Forvaltningsrevisjon Klima- og miljøsatsing SAK nr. 2013/76 Oslo, mai 2014 Rapporten er utarbeida for oppdragsgivar, og dekkjer berre dei føremål som er avtalt med denne. All anna bruk og distribusjon

Detaljer

BOKN KOMMUNE KOMMUNEPLAN FOR BOKN 2010-2022. UTKAST TIL PLANPROGRAM. HØYRINGSPERIODE 7. JULI 15. SEPTEMBER 2009.

BOKN KOMMUNE KOMMUNEPLAN FOR BOKN 2010-2022. UTKAST TIL PLANPROGRAM. HØYRINGSPERIODE 7. JULI 15. SEPTEMBER 2009. BOKN KOMMUNE KOMMUNEPLAN FOR BOKN 2010-2022. UTKAST TIL PLANPROGRAM. HØYRINGSPERIODE 7. JULI 15. SEPTEMBER 2009. Føreord Dette planprogrammet er utarbeidd i samband med rullering av kommuneplanens areal-

Detaljer

HELSE I PLAN I MØRE OG ROMSDAL 2006 2010

HELSE I PLAN I MØRE OG ROMSDAL 2006 2010 Fylkesmannen i Møre og Romsdal HELSE I PLAN I MØRE OG ROMSDAL 2006 2010 Erfaringsrapport og sjekkliste Innhald Innhald 2 Om rapporten 2 God Helse i Møre og Romsdal 3 Om Helse i plan 4 Helse i plan i Møre

Detaljer

Regional delplan tannhelse

Regional delplan tannhelse Regional delplan tannhelse Vedtatt av Fylkestinget 15. oktober 2013, T-59/13 Ein tydeleg medspelar Innhald Innleiing 4 1. Mål og rammer for planarbeidet Mål for planarbeidet 7 Nasjonale og regionale rammer

Detaljer

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, 13.10.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Innkalling for Kommunestyret i Radøy

Innkalling for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Innkalling for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 18.09.2014 Møtestad: Skjærgårdsfisk Visningssenter, Marøy Møtetid: 18:00 Saksliste: Saksnr Tittel 032/2014 Meldingar og referatsaker 033/2014

Detaljer

Analyse og utfordringsdokument. Fylkesplan 2001-2004

Analyse og utfordringsdokument. Fylkesplan 2001-2004 Analyse og utfordringsdokument Fylkesplan 2001-2004 Arbeidet med rullering av fylkesplanen starta i august 1999 og denne hausten var mange aktørar involverte for å finne fram til dei største utfordringane

Detaljer

Innst. S. nr. 56. (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen

Innst. S. nr. 56. (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen Innst. S. nr. 56 (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen St.meld. nr. 21 (2005-2006) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om distrikts- og regionalpolitikken

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 30.01.2014 Tid: 12:30 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

Kommunal planstrategi for Kvam herad 2012-2015. Foto; Lauritz Eide

Kommunal planstrategi for Kvam herad 2012-2015. Foto; Lauritz Eide Kommunal planstrategi for Kvam herad 2012-2015 Foto; Lauritz Eide 1. INNLEIING/OM PLANPROSESSEN...3 1.1 Nasjonale forventningar...3 1.2. Regional planstrategi...4 1.2.1 Temavise innspel til den kommunale

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Driftsstyret Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 13.02.2013 Tid: 14:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 21.04.2015 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller per epost

Detaljer

Kommunedelplan for helse og omsorg 2015-2030

Kommunedelplan for helse og omsorg 2015-2030 Høyringsutkast Høyringsfrist: 20.08.2015 Kommunedelplan for helse og omsorg 2015-2030 Forord Helse og omsorgsplanen er saman med kommuneplanen det viktigaste dokumentet for helse og omsorgstenestene si

Detaljer

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 Side 1 1. INNLEIING

Detaljer

Strategisk utviklingsanalyse. Vanylven kommune

Strategisk utviklingsanalyse. Vanylven kommune Strategisk utviklingsanalyse Vanylven kommune November 2009 INNHALD 1 FØREMÅL OG GJENNOMFØRING... 4 1.1 FØREMÅL... 4 1.2 BAKGRUNN... 4 1.3 KARTLEGGING... 6 1.4 FORANKRING SAMTALAR OG FELLESMØTE MED SAMARBEIDSPARTAR...

Detaljer

Regional plan for attraktive senter i Hordaland

Regional plan for attraktive senter i Hordaland Regional plan for attraktive senter i Hordaland - senterstruktur, tenester og handel Høyringsfrist 22. august 2014 Innspel skal merkast med 2014/14561 og sendast til: hfk@hfk.no eller Hordaland fylkeskommune,

Detaljer

Strategisk utviklingsanalyse

Strategisk utviklingsanalyse Strategisk utviklingsanalyse Askvoll kommune Side 1 Strategisk utviklingsanalyse Tilrådd av styringsgruppemøte den 29.10.09 Strategisk utviklingsanalyse Askvoll kommune Side 2 INNHALD FORORD...4 1 FØREMÅL

Detaljer

Vår historie og vårt ideologiske utgangspunkt Framtida for Møre og Romsdal

Vår historie og vårt ideologiske utgangspunkt Framtida for Møre og Romsdal Vår historie og vårt ideologiske utgangspunkt Arbeiderpartiet er grunnlagt som en del av arbeiderbevegelsen for å kjempe for bedre forhold for vanlige arbeidere. Det er en kamp som har vært svært vellykket

Detaljer

PÅ VEG MOT EIT BEREKRAFTIG SAMFUNN KOMMUNEPLAN FOR GOL 2008 2020 SAMFUNNSDELEN

PÅ VEG MOT EIT BEREKRAFTIG SAMFUNN KOMMUNEPLAN FOR GOL 2008 2020 SAMFUNNSDELEN PÅ VEG MOT EIT BEREKRAFTIG SAMFUNN KOMMUNEPLAN FOR GOL 2008 2020 SAMFUNNSDELEN side 2 av 60 INNHALD DEL 1 INNLEING. side Forord 5 Visjon og overordna mål 2020 7 Verdigrunnlag 9 Kulturarven 11 DEL 2. MÅL

Detaljer

KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015

KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015 KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015 Kommunal planstrategi 2012 2015 er ei prioritering av Volda kommune sitt planarbeid dei næraste åra. Kortversjon kommunal planstrategi for

Detaljer

Vestlandsregion. vidare samarbeid? eller 02.06.05

Vestlandsregion. vidare samarbeid? eller 02.06.05 Vestlandsregion eller vidare samarbeid? 02.06.05 2004 Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Vestlandet Tal kommunar 27 33 26 38 124 Folkemengd 385 020 441 660 107 274 244 309 1 178 263 Folkemengd

Detaljer

AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015

AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015 AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015 SØKNAD 2012 2 INNLEIING: Denne søknaden er utarbeidd av partnarskapen i Hordaland, Hordaland fylkeskommune, Fylkesmannen si landbruksavdeling

Detaljer

Kommunereform Sunnfjord Utgreiing 1: Storkommune - utfordringar og moglegheiter

Kommunereform Sunnfjord Utgreiing 1: Storkommune - utfordringar og moglegheiter Consulting Kommunereform Sunnfjord Utgreiing 1: Storkommune - utfordringar og moglegheiter Innhald Kapittel Tittel Side 1 Innleiing 1 2 Arbeidsplass-, folketals og infrastrukturutvikling i kommunane 3

Detaljer

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Fotograf: Inger Elin Nes Hjelle Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon 1 «Det overordna målet med prosjektet

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410. Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410. Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007 Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 Innhald Del I Oversikt over budsjettforslaget frå... 7 1 Hovudprioriteringar...

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2009 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

Regional transportplan Hordaland 2013 2024. Høyringsframlegg mars 2012

Regional transportplan Hordaland 2013 2024. Høyringsframlegg mars 2012 Regional transportplan Hordaland 2013 2024 Høyringsframlegg mars 2012 innhald 3 Innhald 1. Samandrag 5 2. Bakgrunn og rammer for regional transportplan 10 2.1. Bakgrunn 10 2.2. Overordna rammer og mål

Detaljer