MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700."

Transkript

1 VOLDA KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: Tid: 14:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli kalla inn. Jf. 8, 3. ledd i forvaltningslova. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon Varamedlemar får saksdokumenta førebels berre til orientering. Dei får særskilt melding når dei skal møte. B- saker er underlagt teieplikt og er unnatekne offentleg innsyn. Møtet er ope for publikum, med unnatak når b-saker vert handsama. Saksdokumenta er lagt ut til gjennomsyn på servicekontoret og på folkebiblioteket til møtet vert halde. Side 1

2 VOLDA KOMMUNE SAKLISTE Saksnr. PS 177/12 PS 178/12 Sak Godkjenning av innkalling og sakliste Godkjenning av møteprotokoll frå forrige møte PS 179/12 Høyring - Fylkesplan PS 180/12 PS 181/12 PS 182/12 PS 183/12 OS 3/12 OS 4/12 Steinsvik kraftverk - kraftgrunnlag,konsesjonsavgifter og konesjonskraft Sal av Steinsvik skule - Oppfølging av reguleringsføresegner Utgreiing av samarbeidstiltak mellom kommunane Ørsta og Volda Konkurranseutsetting av tenestepensjon - val av leverandør Notat frå møte med Vegvesenet vedk. utbetring av Volda ferjekai Vedtak i klagesak - Detaljregulering for "Furene Industriområde 2 I/F/K og I/F/K 7" Side 2

3 PS 177/12 Godkjenning av innkalling og sakliste PS 178/12 Godkjenning av møteprotokoll frå forrige møte Side 3

4 VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Hanna Spilling Arkivsak nr.: 2012/767 Arkivkode: 121 Utvalsaksnr Utval Møtedato 179/12 Formannskapet HØYRING - FYLKESPLAN Administrasjonen si tilråding: Høyringsutale frå Volda kommune, datert , vert oversendt fylkeskommunen som innspel i samband med offentleg ettersyn av Fylkesplan , regional delplan for Møre og Romsdal. Vedleggsliste: 1) Høyringsutale frå Volda kommune, datert ) Høyringsdokument: Fylkesplan , regional delplan for Møre og Romsdal. Uprenta saksvedlegg: 1) Høyringsuttale frå administrasjonen til planprogram Fylkesplan , datert ) Planprogram, endeleg fastsett i sak U-106/12, Samandrag av saka: Møre og Romsdal starta opp revidering av Fylkesplan , januar Arbeidet med Fylkesplan er eit av dei prioriterte områda i den regional planstrategi (vedteken i fylkestinget, april 2012) Planprogram for Fylkesplan vart endeleg fastsett i sak U-106/12, Framlegg til Fylkesplan , vedteken lagt ut til offentleg ettersyn i sak U- 123/12, Høyringsfrist er sett til Saksopplysningar: Volda kommune har fått framlegg til Fylkesplan til offentleg ettersyn. Side 4

5 Mål med Fylkesplanen er at planen skal vere ein overordna, målorientert, heilskapeleg og langsiktig plan for Møre og Romsdal. Planen skal tene som arena og dialog og samhandling for å fremje regional utvikling i fylket. Planen skal gi fylkeskommunen, kommunale og regionale styringsmakter, næringsliv, institusjonar og organisasjonar i fylket eit prioriteringsog avgjerdsgrunnlag, samt vere grunnlag for god samhandling og samvirke mellom desse. (side 5 i høyringsdokument) Planen består av eit plandokument, der det blir sett mål for den regionale utviklinga. Sentralt i planen er omgrepa "gjennomgåande perspektiv" og "satsingsområde. Dei gjennomgåande perspektiva skal medverke til heilskapleg planlegging og tverrfagleg arbeid på tvers av satsingsområda. Dette har til hensikt å styrke fylkeskommunen sin evne til å ta eit heilskapleg grep og ansvar for samfunnsutviklinga i Møre og Romsdal. Dei framlagde gjennomgåande perspektiv er: Barn og unge (ny) Universell utforming (vidareføring) Folkehelse (vidareføring) Likestilling (vidareføring) og inkludering (ny) Internasjonalisering (ny) Miljø og klima (vidareføring) Dei framlagde fire satsingsområde er: Kultur Kompetanse Verdiskaping Samferdsel Med unntak av samferdsel, som er ny, er satsingsområda ei vidareføring frå fylkesplan Det er utarbeidd forslag til mål for både dei gjennomgåande perspektiva og for dei fire satsingsområda. Fylkeskommunen ynskjer særleg tilbakemelding på dei tilnærmingar, prioriteringar og avgrensingar som er gjort i høve satsingsområde og gjennomgåande perspektiv. Vurdering og konklusjon: Rådmannen rår til at vedlagt uttalebrev til fylkeskommunen datert vert sendt som innspel frå Volda kommunen innan høyringsfrist den Rune Sjurgard rådmann Side 5

6 Side 6

7 VOLDA KOMMUNE Samordnings- og utviklingsstaben Møre og Romsdal fylkeskommune Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2012/ / SAM/ HSP _ HØYRINGSUTTALE TIL FYLKESPLAN Volda kommune har følgjande innspel til høyringsdokumentet, Fylkesplan : Dei seks gjennomgåande perspektiv: Volda kommune har ingen særskilde innspel til dei seks gjennomgåande perspektiv. Volda kommune er nøgd med at internasjonalisering, likestilling og inkludering, og barn og unge er sett på dagsorden som gjennomgåande perspektiv. Volda kommune finn dei relevante og viktige. Volda kommune vil fortsette vidareføring av arbeidet med å følgje opp, legge til rette for og ha fokus på desse perspektiva. Dei fire satsingsområde: Volda kommune finn dei fire satsingsområde som viktige og relevante for å sikre vekst og attraktivitet i regionen i åra framover. Utover dette har Volda kommune enkelte innspel retta mot nokre av satsingsområda. KULTUR: Volda kommune er einig i at det er viktig å ta vare på, utvikle og formidle kulturarven. Men ein ber fylkeskommunen i høgare grad sjå kulturminnefunne opp mot andre interesser og at prioritering av vern til kulturminnefunn vert vigd opp mot tidlegare/tilsvarande funn og viktigheit. VERDISKAPING: Volda er ei kommune med ein del landbruk. Fylkeskommunen må følgje opp nasjonale mål og legge til rette for verdiskaping også innafor denne sektoren. Volda kommune saknar resultatmål for land- og jordbruk i fylket. I samband med sentraliseringstrenden saknar Volda kommune fokus på, og tydlege føringar for tettstadsutvikling opp mot bygdeutvikling i fylkesplanen. I plandokumentet vert Ålesund, Molde og Kristiansund peika på som motorar i regionen. Volda kommune fin omgrepet misvisande og meinar at fylkeskommunen er motoren, medan byar og tettstadar er tannhjul av ulik storleik som får motoren til å gå i ønska turtal og fart. Ålesund, Molde, Kristiansund og byar og tettstadar elles må vere komplementære; dei må Postadresse: Stormyra 2 Telefon: Telefaks: Org. nr: Bankgiro: 6100 Volda Side 7

8 utfylle kvarandre, likevel slik at Ålesund, Molde og Kristiansund vert tiltenkt ei leiarrolle (største tannhjula). Volda og Ørsta er komplementære senter på line med Kristiansund. Det er viktig at fylkeskommunen i si planlegging ser dette potensialet og tek omsyn til Volda og Ørsta som den fjerde byen i fylket. Volda ynskjer at fylkesplan setter fokus på viktigheita av å være ei komplementær region som gjensidig er avhengig av kvarandre dersom ein ynskjer utvikling og styrking av regionen. By og land - hand i hand SAMFERDSEL: Volda kommune håper fylkeskommune følgjer opp resultatmåla og bidreg aktivt til at transportsystemet på Sunnmøre, i regionen, til og frå Volda og gjennom Volda (E39 m.m.)vert effektivt, trafikksikkert, og får tilstrekkeleg standard for alle typar trafikantar. Med helsing Rune Sjurgard Rådmann Hanna Spilling sakshandsamar Vår ref.: 2012/767 Side 2 av 2 Side 8

9 Høyringsdokument Fylkesplan Regional plan for Møre og Romsdal Høyringsperiode U-123/12 1 Side 9

10 Innhald Innleiing 3 Mål og rammer for planlegginga 5 Organisering 5 Nasjonale og regionale rammer for planen 5 Høyringsprosess 5 Medverknad i planprosessen 5 Plandokumentet sin rettsverknad 5 Mål for planarbeidet 5 Gjennomgåande perspektiv 6 Bakgrunn 6 Resultatmål 7 Satsingsområde Kultur 8 Hovudmål 9 Resultatmål 9 Satsingsområde Kompetanse 10 Hovudmål 11 Resultatmål 11 Satsingsområde Verdiskaping 12 Hovudmål 13 Resultatmål 13 Satsingsområde Samferdsel 14 Hovudmål 15 Resultatmål 15 FRAMLEGG TIL PLAN Fylkesplan , regional plan for Møre og Romsdal Høyringsperioden er Høyringsuttalar Via våre nettsider: Via e-post til: Merk e-post med Høyringsuttale til Fylkesplan Per post: Møre og Romsdal fylkeskommune, Fylkeshuset, 6404 Molde Dette dokumentet er å finne på: For meir informasjon: Ass. fylkesplansjef Heidi-Iren Wedlog Olsen, tlf E-post: 2 Side 10

11 Innleiing Fylkesplan , regional plan for Møre og Romsdal, er ein av dei prioriterte planane i Regional planstrategi , T-7/12. Regional planstrategi (RPS) har som over-ordna mål å styrkje fylket sin attraktivitet og medverke til vekst og utvikling, livskvalitet og folkehelse. Fylkesplan skal vere ein overordna, målorientert, heilskapleg og langsiktig plan for Møre og Romsdal. Planen skal tene som arena for dialog og samhandling for å fremje regional utvikling i fylket. Planen skal gi fylkeskommunen, kommunale og regionale styresmakter, næringsliv, institusjonar og organisasjonar i fylket eit prioriterings- og avgjerdsgrunnlag. Fylkesplan gir eit sett av overordna mål for utviklinga i fylket. Vi skil mellom hovudmål og resultatmål. Medan hovudmåla har eit perspektiv på 8-12 år, skal resultamåla realiserast i planperioden.vi har mange gode ønskjer for framtida, og prioriteringa mellom desse vil kome fram og bli konkretisert i handlingsprogramma som vil følgje planen. Vi vil utvikle måleindikatorar for å måle grad av realisering ved planperiodens slutt. Satsingsområda er kultur, kompetanse, verdiskaping og samferdsel. Attraktivitet, inkludering og rekruttering er sentrale nøkkelord som går att i desse satsingsområda. Satsingane er eit svar på dei sentrale utfordringane innanfor områda folk, næring og trivsel som er løfta fram i RPS, kapittel 4 (www.mrfylke.no/rps) og i planprogrammet til fylkesplanen (www.mrfylke.no/planprogram). Dei gjennomgåande perspektiva skal medverke til heilskapleg planlegging og tverrfagleg arbeid på tvers av satsingsområda. Dei seks er: barn og unge, universell utforming, folkehelse, likestilling og inkludering, internasjonalisering og miljø og klima. Gjennomføring av planen er avhengig av eit breitt samarbeid mellom mange partar. Statlege etatar på regionalt nivå, kommunane, næringslivet, interesseorganisasjonar, forskings- og utdanningsinstitusjonar, kulturlivet og andre må vere med for å realisere måla i planen. 3 Side 11

12 Figur 1: Illustrasjon av struktur i Fylkesplan Figur 2: Planprosess - frå Regional planstrategi til Fylkesplan Side 12

13 Mål og rammer for planlegginga Organisering Fylkesutvalet er planutval og har vore politisk ansvarleg for planarbeidet.det har vore ei eiga prosjektgruppe for planarbeidet. Gruppa har medlemmar frå avdelingane kultur, utdanning, samferdsel, regional- og næring, samt administrasjonsavdelinga og plan- og analyseavdelinga. Plan- og analyseavdelinga har hatt prosjektleiaransvaret. Medverknad i planprosessen Arbeidet har vore gjenstand for diskusjon og dialog med kommunar, regionale statsetatar og andre aktørar i regionen. Mellom anna: Fire regionale møte med kulturlivet, mars 2012 Ungdomspanelet, april 2012 Partnarskapen for verdiskaping, juni 2012 Fylkesplanseminar, juni 2012 Nasjonale og regionale rammer for planen I planprogram for fylkesplan er det gjort greie for sentrale nasjonale og regionale rammer for planarbeidet (U-106/12, Inn under regionale rammer og føringar ligg mellom anna: Lover og forskrifter Stortingsmeldingar og NOU Regional planstrategi og regionale planar elles Rikspolitiske retningsliner og rundskriv (U-106/12, planprogram, side 2-4,14-15) Høyringsprosess Fylkesplan , regional plan for Møre og Romsdal er utarbeidd med heimel i plan- og bygningslova 8-1 og prosessreglane i kapittel 8. Planarbeidet starta opp med eit planprogram som vart lagt ut til høyring av fylkesutvalet i sak U-19/12, og kunngjort i avisene Kommunar, regionale statsetatar og andre partar planarbeidet rører ved vart dessutan varsla om dette i brev datert Planprogrammet vart endeleg fastsett i sak U-106/12, Planutkastet vart lagt ut til høyring i sak U-123/12, Høyringsfrist er sett til I høyringsperioden vil planutkastet bli drøfta i følgjande fora: Regionalt planforum, Rådmannsmøte, Plannettverkmøte, inntil tre stykk i september. Invitasjon til å kome med innspel på planen vil gå breitt ut. Plandokumentet sin rettsverknad Etter plan- og bygningsloven skal regionale planar leggjast til grunn for regionale organs verksemd og for kommunal og statleg planlegging og verksemd i regionen, pbl Mål for planarbeidet Fylkesplan skal vere ein overordna, målorientert, heilskapleg og langsiktig plan for Møre og Romsdal. Planen skal tene som arena for dialog og samhandling for å fremje regional utvikling i fylket. Planen skal gi fylkeskommunen, kommunale og regionale styresmakter, næringsliv, institusjonar og organisasjonar i fylket eit prioriterings- og avgjerdsgrunnlag. Møre og Romsdal fylkeskommune ønskjer å vere ein tydeleg regional medspelar. Følgjande prinsipp skal liggje til grunn for planarbeidet (U-106/12): Høg grad av medverknad Høg grad av konsensus Detaljgraden skal vere tenleg (jf. planprogrammet s. 4) 5 Side 13

14 Gjennomgåande perspektiv Dei gjennomgåande perspektiva skal medverke til heilskapleg planlegging og tverrfagleg arbeid på tvers av satsingsområda. Dette styrkjer fylkeskommunen si evne til å ta eit heilskapleg grep og ansvar for samfunnsutviklinga i Møre og Romsdal, i samarbeid med kommunane, regional stat og andre aktørar i fylket. Dei seks perspektiva er: barn og unge, universell utforming, folkehelse, likestilling og inkludering, internasjonalisering og miljø og klima. Folketalsauken i fylket dei siste fem åra har vore stor. Den viktigaste årsaka til dette er innvandringa frå utlandet. Samtidig endrar den demografiske samansetjinga seg. Dei siste 20 år har vi sett ei utvikling kor det blir stadig færre barn og unge i befolkninga, både i absolutte og relative tal. Folketalsframskrivingar indikerer at utviklinga vil halde fram. Dette kopla saman med at stadig fleire barn blir fødde og veks opp i meir sentrale strøk av landet, representanter ei stor utfordring for den framtidig busetting i Møre og Romsdal. Gode nærmiljø og moglegheiter til fritidsaktivitetar er naudsynte for å sikre barn og unge gode levekår, utviklingsmoglegheiter og trygge oppvekstmiljø. UNG-undersøkinga (2007) viser at det er ein tydeleg samanheng mellom det å trivast i kommunen sin og ønsket om å busette seg i Møre og Romsdal i framtida. Dess høgare trivsel, dess større er trua på at ein vil busette seg i fylket om år. Levealderen aukar. Dette heng saman med redusert dødelegheit og låge dødstal blant spedbarn. Delen eldre aukar, og framskrivingar antydar ein auke i aldersgruppa 70 år og eldre fram mot Dette må få stor innverknad på korleis vi planlegg tenestetilbod, bustader og infrastruktur, stader og byar. Føremålet med universell utforming er å auke mennesket sine moglegheiter for samfunnsdeltaking, der ein ønskjer å lage produkt, tenester, kommunikasjonsmidlar og bygde omgjevnader tilgjengelege og inkluderande for alle. Omgrepet universell utforming tek utgangspunkt i heile befolkninga. Planlegging og vedtak skal sikre openheit, føreseielegheit og medverknad for alle berørte interesser og styresmakter. Universell utforming skal ivaretakast i planlegginga og vere eit førande prinsipp for korleis våre fysiske omgjevnader blir utforma. Eit universelt utforma samfunn vil gje gode moglegheiter til utvikling og utfalding for alle. Den norske befolkninga sett under eitt, er blant dei minst fysisk aktive i Europa, og utviklinga går i negativ retning. Tilrettelegging for friluftsliv, leik, rekreasjon og auka fysisk aktivitet, saman med auka fokus på inkluderande møteplassar i det offentlege og frivillige rom, kan førebygge helseplager og sjukdom i alle aldersgrupper i befolkninga. Andre sentrale stikkord i folkehelsearbeidet er kosthald, psykisk helse, rus og tobakk. Yrkesaktiviteten blant norske kvinner er svært høg samanlikna med dei fleste vestlege land utanfor Norden. Samtidig har Noreg ein av dei mest kjønnsdelte arbeidsmarknadane i Europa. Dette er svært tydeleg i Møre og Romsdal, kor arbeidsmarknaden og næringsstrukturen speglar ein næringsstruktur prega av produksjonsnæringar. Arbeidsmarknaden er klart kjønnsdelt og det er eit tydelig kjønnsskilje i arbeidstid og løn. Likestilling i utdanning er også viktig. Undersøkingar nasjonalt viser at val av utdanning og yrke har klar samanheng med kjønn. Skilnadane får konsekvensar for framtidig utdanningsval og rekruttering til arbeidslivet. Likestilling av funksjonshemma er ei anna sentral utfordring, særleg i høve til arbeid. Trass brei politisk semje, er avstandane mellom ideal og realitet stor. Uavhengig av konjunkturar og samfunnet sitt behov for arbeidskraft, har delen av funksjonshemma som er i arbeid vore like låg. Det er stor innvandring til Møre og Romsdal. Dette er i første rekke arbeidsinnvandring. Ikkje noko anna fylke har så stor sysselsetting blant innvandrarane som Møre og Romsdal. Mange av kommunane i fylket arbeider for å snu trenden med fråflytting og forgubbing. Inkludering av innvandrarane i arbeidsliv og samfunnsliv vil derfor vere viktig for vidare utvikling av fylket. 6 Side 14

15 Utviklinga i Møre og Romsdal blir i aukande grad påverka av internasjonale tilhøve og avtalar. Arbeidsinnvandringa er m.a. ein konsekvens av EØS-avtalen. Fylkeskommunen har ei rolle som tilretteleggar for eit sterkt internasjonalt retta næringsliv i fylket. Fylkeskommunen sitt medlemskap i Nordsjøkommisjonen gir vår region ein kanal til å påverke EU i mellom anna marine og maritime spørsmål og i transportspørsmål. Deltaking i ulike internasjonale prosjekt gir positive bidrag til utviklingsarbeidet i mange sektorar i fylket. Samstundes er utvekslingsprogram for ungdom, elevar, studentar og lærarar, og deltaking i ulike nettverk viktige for å gi unge og vaksne i regionane høve til å dele erfaringar og lære av kvarandre. Natur- og kulturlandskapet i Møre og Romsdal er ein viktig ressurs for regional utvikling, og ein viktig faktor og ramme for sysselsetting, verdiskaping, busetnad og rekreasjon. Ein berekraftig arealpolitikk som tek omsyn til naturmangfaldet vil vere eit viktig verkemiddel for vidare utvikling i fylket. Økonomisk vekst er ein av dei viktigaste drivarane for areal- og energibruk. Alle avgjersler om lokalisering og utforming av næringsverksemd, bustader og infrastruktur vil påverke natur, energiforbruk og utslepp i lang tid framover. Klimaendringane vil setje samfunnet vårt på prøve, og det er viktig at vi både førebur oss på endringane og gjer vårt beste for å redusere omfanget av dei. Derfor har Noreg som mål å bli karbonnøytralt innan For å nå dette målet må alle bidra til eit endra forbruksmønster. Barn og unge skal skape framtidas samfunn, og skulen har ei viktig rolle i dette arbeidet. Samstundes må både det offentlege og næringslivet medverke til at nye klimavenlege haldningar og teknologiske løysingar får gode rammevilkår allereie i dagens samfunn. Resultatmål Legge til rette for lokal identitet, trivsel og framtidig bulyst, ved at barn og unge si deltaking og innverknad på eige oppvekstmiljø skal vere viktige vurderingskriterium i alle planar og tiltak. Legge til rette for ferdsel, bruk og deltaking for alle, ved at universell utforming skal vere eit viktig vurderingskriterium i alle planar og tiltak. Legge til rette for ein inkluderande, sunn og aktiv livsstil, der folkehelse skal vere eit viktig vurderingskriterium i alle planar og tiltak. Legge til rette for like og reelle valmoglegheiter innanfor utdanning og arbeidsliv, der effektar for kjønn, funksjonsevne og etnisitet skal vere viktige vurderingskriterium i alle planar og tiltak. Legge til rette for berekraftig arealbruk og samfunnsutvikling, der miljø- og klimaomsyn skal vere viktige vurderingskriterium i alle planar og tiltak. Legge til rette for aktiv deltaking i internasjonale organisasjonar og i internasjonalt prosjektsamarbeid på prioriterte område for å styrke rammevilkåra for regionalt næringsliv, kommunar og organisasjonar. 7 Side 15

16 Satsingsområde Kultur HOVUDMÅL Møre og Romsdal skal ha eit mangfaldig og kunnskapsrikt kulturliv, der aktivitetar og opplevingar, inkludering og folkehelse står sentralt. foto: Knut Bry 8 Side 16

17 Kunst og kultur har eigenverdi, men kan også vere eit middel for å nå andre mål. Kulturaktivitet og kulturoppleving er ein berebjelke for lokal identitet, trivsel og utvikling. Kultur er viktig for å skape attraktive lokalsamfunn for næringsutvikling, verdiskaping og busetjing. Det er uråd å tenkje seg kulturaktivitet utan frivillig engasjement. Frivillig engasjement og innsatsen blir i stor grad teke for gitt, og det er ei utfordring for det offentlege å skape gode rammevilkår for frivillig sektor. Dette er sjølve føresetnaden for fylket sitt kulturliv. Det er også eit stort potensiale for utvikling i frivillig sektor når det gjeld berekraft, kompetanse og inkludering. Kulturformidling i Møre og Romsdal involverer mange partar frå profesjonell og frivillig verksemd. Fylket sine kulturinstitusjonar, fagfolk i kommunane, frie kunstnarar og kulturskulane er døme på det profesjonelle kulturlivet. Kor, korps, historielag, alle dei frivillige festvalarbeidarane og eit breitt spekter av frivillige organisasjonar ivaretek og utviklar store delar av kulturaktivitetane i fylket. Eit godt samarbeid mellom det frivillige og det profesjonelle kulturlivet er avgjerande. I den nye folkehelselova har fylkeskommunen fått eit tydelig ansvar for å vere ein regional utviklar som betrar helsa til innbyggarane. Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet spelar ei viktig rolle for innbyggarane si helse, og på desse områda er det store moglegheiter for utvikling. Uorganisert aktivitet og friluftsliv er viktige innsatsområde i folkehelsearbeidet. Utvikling og marknadsføring av turstiar har eit stort potensiale, t.d. i høve folkehelse og reiseliv. Kulturminne står sentralt når det gjeld å byggje identitet, skape attraktivitet og som grunnlag for næringsutvikling. Kommunane spelar ei sentral rolle for å ivareta desse og bevare dei, jf. også det nasjonale kulturløftet. Riksantikvaren vil gi økonomisk stønad til kulturvernplaner, slik at slik at flest mogleg kommunar kan utarbeide eigne kulturvernplaner. Her vil registreringar og bruk av stå sentralt. Bearbeiding av kulturhistorisk materiale vil vere viktig ved formidling av ny kunnskap, særleg i høve til skuleverket. Digitalisering av kjeldemateriale vil vere eit viktig innsatsområde for å sikre og formidle kulturarven vår. Biblioteka spelar ei viktig rolle i samfunnet både som formidlar av kunnskap og kultur, men også som møteplass, og ein stad for oppleving. Folkebiblioteka har tilbod til alle, fungerer som ein viktig inkluderingsarena i kommunane, og er sentrale aktørar i formidling av kulturarven lokalt. Utfordringane ligg i å gjere alle folkebibliotek i stand til å ta denne samfunnsrolla. Nye nasjonale føringar peikar på meir forpliktande samarbeid mellom kommunar for å løyse utfordringar, og det er behov for å ta samordnande grep for å styrke bibliotekutviklinga i Møre og Romsdal. Kulturnæringane er i vekst og har eit stort utviklingspotensiale i Møre og Romsdal. Vi ønskjer fleire kulturnæringsarbeidsplassar, auka overlevingsgrad i eksisterande bedrifter og auka innovasjonstakt i skjeringspunktet mellom tradisjonelle næringar og kulturnæringane. Kulturfeltet har stort potensiale i eit interkommunalt perspektiv og for partnarskap i regional samanheng. Kulturaktivitet, deltaking og oppleving i perspektiv av likeverd og inkludering for den einskilde, må stå i sentrum. Det er avgjerande at frivillige, næringsliv, kommunar, fylkeskommune og stat samarbeider for å utvikle og styrkje infrastrukturen med kompetanse, tilrettelegging og utbygging. Resultatmål Frivillige lag og organisasjonar skal vere berekraftige og vere offensive aktørar i sine lokalsamfunn. Kunnskap-, kunst- og kulturformidlinga skal vere allsidig, med høg kvalitet og for alle. Det skal leggast til rette for eit inkluderande mangfald av organisert og uorganisert aktivitet, gjennom kultur- og idrettsbygg, møtestadar og tilgjenge til friluftslivsaktivitetar. Gjennom betre planlegging og styrka samarbeid med lokale, regionale og nasjonale aktørar skal ein ta vare på, utvikle og formidle kulturarven. Legge til rette for møtestadar og nettverk som bidreg til fleire nye kulturnæringsarbeidsplassar og auka overlevings- og innovasjonsgrad (i eksisterande verksemder). 9 Side 17

18 Satsingsområde Kompetanse HOVUDMÅL Oppvekst- og utdanningssystemet i Møre og Romsdal skal opplevast som attraktivt og godt tilrettelagt for brukarane. Det skal vere god samanheng mellom utdanningsnivå og skulane skal levere kompetanse som næringslivet og offentleg sektor har bruk for. foto: Romsdal vgs 10 Side 18

19 Arbeidslivet og krav til kompetanse har endra seg mykje dei siste tiåra. Dette krev eit utdanningssystem som er i stand til å endre seg i takt med arbeidslivet sitt behov. Tilgang på arbeidstakarar med rett kompetanse kjem til å være ein kritisk faktor for at fylket skal utvikle seg og vere eit godt framtidig utdannings-, bu- og arbeidsfylke. Elevar og studentar må oppleve utdanningstilboda i fylket som attraktive og relevante, noko som krev samarbeid mellom alle nivåa i utdanningssystemet. For at ungdommen skal ha eit godt grunnlag for å gjere utdanningsval og kvalifisere seg til arbeidslivet er det viktig å etablere eit samanhengande system for karriererettleiing i grunnopplæringa i fylket ei karriereløype. Med virkemiddel som t.d. gründercamp, elevbedrifter, utprøving, karrieredagar kan ungdommen få innsyn i både arbeidsliv og utdanningsvegar og som kvalifiserer dei til eit yrke for framtida. For å få ein meir fleksibel arbeidsmarknad, treng vi betre kjønnsfordeling når ungdom vel utdanning og yrke. Dei fleste jentene unngår å velje utdanning på mange fagområde som næringslivet treng. Samstundes må helse-, sosial- og oppvekstsektorane rekruttere fleire menn. Minoritetsspråklege må få god nok språkopplæring og andre kvalifikasjonar som gjer dei i stand til å ta del i yrkeslivet så fort som mogleg. Det vil og vere viktig å samordne og kvalitetssikre yrkes- og utdanningsrettleiinga for både unge og vaksne i eit livslangt perspektiv. Gjennom konseptet Karriere Møre og Romsdal vil fylkeskommunene synleggjere moglegheitene for både utdanning og ein framtidig karriere. Dette må skje i samarbeid med sentrale aktørar frå utdanningssektoren, næringsliv, offentleg- og frivillig sektor. Møre og Romsdal har ein industri og eit arbeidsliv som er sterkt eksportretta og med arbeidstakarar frå mange nasjonalitetar. Derfor er det viktig at ein i utdanninga tek del i internasjonale program og utvekslingsordningar for å førebu elevar, lærlingar og studentar på eit arbeidsliv som blir meir og meir fleirkulturelt og internasjonalt. Ei utfordring er og at ein stor del av dei som står lenge utanfor arbeidsmarknaden manglar vidaregåande opplæring. Derfor er satsing på å få fleire til å fullføre grunnopplæringa svært viktig. Med det nasjonale prosjektet NyGIV er målsettinga at fleire ungdommar fullfører vidaregåande opplæring, noko som krev tettare samhandling mellom kommunane, fylkeskommunen og arbeidslivet. I fylket er målsettinga at innan 2015 skal 79 % av dei som begynner i vidaregåande opplæring i 2010 ha gjennomført med studiekompetanse eller fagbrev. Det blir derfor viktig å etablere arenaer for samhandling mellom skuleigarar og arbeidsliv. Resultatmål I samarbeid med kommunar, næringsliv og offentleg sektor skal ein gjennom tidleg innsats og tettare oppfølging av elevane betre overgangen mellom skulenivå og overgangen frå skule til arbeidsliv. Sikre at unge og vaksne har eit godt grunnlag til å gjere val om utdanning, yrke og karriere, gjennom ei kvalitativ god yrkesog utdanningsrettleiing, og rettleiing om karrieremoglegheitene i Møre og Romsdal. Elevar i ungdoms- og vidaregåande skule skal få tilbod om å ta fag på høgare trinn og skulenivå. Saman med næringsliv og offentleg sektor skal ein arbeide for å leggje til rette for fleire læreplassar, slik at dei som søkjer kan få lærekontrakt eller opplæringstilbod innafor lærekandidatordninga. Ein skal legge vekt på entreprenørskapshaldningar og læremetodar i heile grunnopplæringa og i høgare utdanning, gjennom Ungt Entreprenørskap med ungdomsbedrifter og gründercamp. Saman med skolane, opplæringskontora og bransjane skal ein arbeide for at fleire elevar og lærlingar skal få høve til å delta i internasjonale program og utvekslingsordningar. 11 Side 19

20 Satsingsområde Verdiskaping HOVUDMÅL Møre og Romsdal skal ha vekstkraftige lokalsamfunn med urbane kvalitetar, og eit internasjonalt konkurransedyktig næringsliv. foto: Romsdal vgs 12 Side 20

21 Næringslivet i Møre og Romsdal er viktig for Noreg. Som eit av dei største eksportfylka i landet har vi klart oss godt grunna dei ressursbaserte næringane og den industrielle produksjonen som er bygd på erfaringsbasert kunnskap, lokale nettverk og realkompetanse. Næringslivet er på kunnskapsvandring og bedriftene leverer i langt sterkare grad kunnskapsbasert produksjon og tenesteyting. Rekruttering av arbeidskraft med høg kompetanse er derfor ei sentral utfordring for verdiskapinga i regionen. Ein stadig større del av verdas befolkning bur i by. Dagens sentraliserings- og urbaniseringstrendar er meir eit resultat av personlege preferansar enn nødvendige val. For å tiltrekke oss nok arbeidskraft med høg kompetanse, må vi utvikle attraktive lokalsamfunn med urbane kvalitetar og gjere oss meir synlege. Ålesund, Molde og Kristiansund har ei viktig rolle som motorar i regionen. Næringane i fylket har ulike utfordringar, og med mange næringar retta inn mot den internasjonale marknaden, er vi sårbare i tider med finansiell uro. Konkurransesituasjonen for eksportbedriftene krev kontinuerleg arbeid med innovasjon. Vårt fortrinn ligg i dei sterke klyngene, særleg innan petroleum, maritim og marin næring, der koplinga er tett mellom bedrifter og kunnskapsmiljø. Vi må legge til rette for å utvikle kunnskapsmiljøa og styrke samspelet mellom desse. Petroleumsnæringa er ei sterk drivkraft for næringsutviklinga i fylket; i maritim næring, leverandørindustri, gjennom ilandføring av gass, basefunksjonar, service og vedlikehald. Vi skal arbeide for rammevilkår og utvikling av petroleumsressursane på ein måte som styrkar verdiskapinga i Møre og Romsdal. Vi er det største sjømatfylket i landet og næringane fiskeri, havbruk og biomarin er sterke. Det er likevel ei utfordring å få større verdiar ut av kvar fisk. Vi må legge til rette for innovasjon, sterkare posisjonering i marknaden, styrke kompetansemiljøa og infrastrukturen. Næringar som møbel og reiseliv er sårbare for konjunkturendringar og er avhengige av sine internasjonalt kjende flaggskip. Møbelbransjen er sterk på produktinnovasjon, men innovasjon i forretningsmodellar vil bli viktig framover. For utvikling av og rekruttering til reiselivsnæringa, treng vi fleire kommersielle opplevingstilbod, betre infrastruktur og målretta marknadskommunikasjon. Havbruk, kraftbasert prosessindustri og landbruk er næringar som treng langsiktig tilgang på naturressursar. Det er viktig å sikre krafttilgang og areal som kan gje grunnlag for berekraftig vekst. Dynamiske regionar er prega av sterke kompetansemiljø, nyskaping og entreprenørskap. For å stimulere til innovasjon og fornye etablert næringsliv, er det viktig å utvikle entreprenørskapshaldningar gjennom heile utdannings-løpet, samt leggje til rette for nyetableringar. Dette vil skape større breidde i arbeidsmarknaden. Ein effektiv offentleg sektor kan vere eit konkurransefortrinn for ein region. Det vil vere viktig å mobilisere sektoren til systematisk innovasjons- og FoU-arbeid i utviklinga av sine tenester. Resultatmål Sentrum av byar og tettstader i Møre og Romsdal skal by på attraktive tenester og opplevingar for innbyggjarar og besøkande. Nærings- og arbeidsliv i Møre og Romsdal skal gjere seg meir nytte av forskingsbasert innovasjon, med hjelp av kompetente og praksisnære kunnskapsmiljø i fylket. Næringsklyngene innan marin-,maritim-, møbel-, og prosessindustri skal ha rammevilkår som gjev grunnlag for konkurransedyktige verksemder. Møre og Romsdal skal ha fleire nyetableringar med større overlevingsgrad, særleg innan kompetanseintensiv tenesteyting. Møre og Romsdal sin del av verdiskapinga frå petroleumsressursane i Norskehavet og Barentshavet skal aukast. Styrke Møre og Romsdal som aktivitets- og opplevingsfylke nr. 1 gjennom fokus på fleire heilårs arbeidsplassar og betre infrastruktur for reiselivet Naturressursane skal forvaltast på ein måte som gjev grunnlag for næringsutvikling, samtidig som miljø og artsmangfald vert teke vare på. Privat og offentleg sektor skal ha tilgang på nok arbeidskraft med rett kompetanse. 13 Side 21

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.01.2016 3917/2016 Rune Solenes Opstad Saksnr Utval Møtedato UD 2/16 Utdanningsutvalet 04.02.2016 Fylkesrådmannens tilråding 17.02.2016 Fylkesutvalet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 14:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

Høyringsdokument. Fylkesplan Regional plan for Møre og Romsdal. Høyringsperiode U-123/12

Høyringsdokument. Fylkesplan Regional plan for Møre og Romsdal. Høyringsperiode U-123/12 Høyringsdokument Fylkesplan 2013-2016 Regional plan for Møre og Romsdal Høyringsperiode 27.08.12-26.10.12 U-123/12 1 Innhald Innleiing 3 Mål og rammer for planlegginga 5 Organisering 5 Nasjonale og regionale

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda 06.09.2012 112/12 Kommunestyret 06.09.2012 Saksansvarleg: Jan Olav Møller Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 12/771-3 K1-120,

Detaljer

framlegg til fylkestinget fylkesplan

framlegg til fylkestinget fylkesplan framlegg til fylkestinget fylkesplan 2013-2016 2 Innhald Fylkesplan 2013-2016 - Vi vågar litt meir! 5 Mål og rammer for planlegginga 7 Gjennomgåande perspektiv 10 Bakgrunn 10 Resultatmål 13 Satsingsområde

Detaljer

for Møre og Romsdal 2013-2016 Vi vågar litt meir!

for Møre og Romsdal 2013-2016 Vi vågar litt meir! Fylkesplan for Møre og Romsdal 2013-2016 Vi vågar litt meir! Innhald Vi vågar litt meir! 5 Mål og rammer for planlegginga 7 Gjennomgåande perspektiv 10 Resultatmål 13 Satsingsområde Kultur 14 Hovudmål

Detaljer

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr.

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr. Kva meiner bygdemøte i Gaupne; 1) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere for Lustrasamfunnet/ Luster kommune? 2) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG PLANPROGRAM Dette bildet av ein del av Sjøholt sentrum er teke i slutten av 1860-åra INNHALDSLISTE 1. INNLEIING... 3 2. BAKGRUNN FOR KULTURMINNEPLANEN... 4 3. FØRINGAR,

Detaljer

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019 Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen Hoff Sogn og Fjordane fylkeskommune Regional plan for folkehelse 2015-2019 Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen

Detaljer

tirsdag 16. april 13 «Brød av sirkus?»

tirsdag 16. april 13 «Brød av sirkus?» «Brød av sirkus?» Bakgrunn Om lag halvparten av dei arbeidsplassane vi har om ti år, er enno ikkje skapt. Å la gode idear vekse fram er ei sikker investering for verdiskaping i framtida Innovasjon og omstilling

Detaljer

Vedtak om kraftgrunnlag, konsesjonsavgifter og - konsesjonskraft, samt deling av konsesjonsavgifter og - kraft, erverv av fall, Svelgen I og II

Vedtak om kraftgrunnlag, konsesjonsavgifter og - konsesjonskraft, samt deling av konsesjonsavgifter og - kraft, erverv av fall, Svelgen I og II Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 24.10.2016 Vår ref.: 201602209-5 Arkiv: 314

Detaljer

Nasjonale forventningar korleis svarar fylket på forventningane? Vedlegg til Regional planstrategi for Sogn og Fjordane

Nasjonale forventningar korleis svarar fylket på forventningane? Vedlegg til Regional planstrategi for Sogn og Fjordane Nasjonale forventningar korleis svarar fylket på forventningane? Vedlegg til Regional planstrategi for Sogn og Fjordane 06-00 . Innleiing Regjeringa la fram dei nasjonale forventningane til regional og

Detaljer

Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane

Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane Side 1av 5 Saksbehandlar: Karoline Bjerkeset Avdeling: Næringsavdelinga Sak nr.: 12/8363-3 Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Fylkesdirektøren for næring rår hovudutvalet

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 04/2017 Utval for levekår PS

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 04/2017 Utval for levekår PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Kristin Nåmdal FE - 144, TI - &76 17/194 Saksnr Utvalg Type Dato 04/2017 Utval for levekår PS 07.02.2017 Temaplan for barn og unge- oppstartsmelding Saksopplysningar:

Detaljer

BARN OG UNGE I PLANSAKER

BARN OG UNGE I PLANSAKER BARN OG UNGE I PLANSAKER Plan- og bygningslova 5-4 gir generelt fylkeskommunen mynde til å reise motsegn i saker med vesentlege nasjonale eller regionale interesser, eller i saker som av andre grunnar

Detaljer

Utv.saksnr.: Utval: Møtedato: 35/17 Formannskapet

Utv.saksnr.: Utval: Møtedato: 35/17 Formannskapet Kommuneplanen sin samfunnsdel i Aukra, melding om start av planarbeid Aukra formannskap har i møte den 3. april 2017 vedtatt å melde start av planarbeid, kommuneplanen sin samfunnsdel 2017-2015, i samsvar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for næring, kultur og idrett Møtestad: Formannskapssalen Herøy rådhus Dato: 18.09.2013 Tid: 16:00 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer

Detaljer

Ole Aasaaren Regionsjef

Ole Aasaaren Regionsjef Arbeidsutvalget Leder rådmannsutvalget Møte i Arbeidsutvalget Dato: 02.05.2016 Tidspunkt: kl 09.00 11.00 Møtested: Regionkontoret Saker: Sak 05/16: NTP 2018 2029. Innspill til Oppland fylkeskommune. Sak

Detaljer

Nasjonale forventningar korleis svarar fylket på forventningane?

Nasjonale forventningar korleis svarar fylket på forventningane? Nasjonale forventningar korleis svarar fylket på forventningane? Vedlegg til Regional planstrategi for Sogn og Fjordane 06-00 Vedteke i sak /6 i Fylkestinget.06.6 . Innleiing Regjeringa la fram dei nasjonale

Detaljer

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART Saksnr Utval Møtedato Saksbeh. Utval for plan og miljø OHA Råd for seniorar og menneske med OHA nedsett funksjonsevne 012/14 Ungdomsrådet 08.04.2014 OHA Sakshandsamer: Øystein Havsgård Arkivsaknr 13/1119

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalet Møtestad: Møterom Austefjorden, Volda rådhus Dato: 04.10.2016 Tid: 10:20 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Valnemnda Møtestad: 1. etg., Volda samfunnshus Dato: 30.01.2014 Tid: 16:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

SOGN driftig raus ekte

SOGN driftig raus ekte SOGN driftig raus ekte Regionalplan for splan 2013-2014 Næringsutvikling Fylkesgrenser grenser hinder eller utvikling? Sogn skal styrka seg som region og bli interessant for nye etableringar. må bli meir

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Ungdomsrådet Møtestad: Møterom A, Volda Rådhus Dato: 31.05.2010 Tid: 15:00 mrk. tida MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Ved handsaminga av arbeidsdokument nr. 3, , konkluderte planutvalet slik:

Ved handsaminga av arbeidsdokument nr. 3, , konkluderte planutvalet slik: Side 1 av 6 Plan- og samfunnsavdelinga Planutvalet, møte 28.01.15 Sakshandsamar: Joar Helgheim E-post: joar.helgheim@sfj.no Tlf.: 415 30 955 Vår ref. Sak nr.: 13/2377-31 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt

Detaljer

Kommunedelplan for oppvekst

Kommunedelplan for oppvekst Bø kommune Kommunedelplan for oppvekst 2016-2028 1 Innhald Innleiing... 3 Frå plan til handling... 3 Visjon for Bø kommune... 4 Målsetting... 4 Strategiar... 4 2 Innleiing Som ein kommune i vekst står

Detaljer

Sakspapir KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR SVEIO OG PLANPROGRAM FOR KOMMUNEPLANEN

Sakspapir KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR SVEIO OG PLANPROGRAM FOR KOMMUNEPLANEN Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Åse Aleheim N - 101 16/153 Saksnr Utval Type Dato 040/16 Hovudutval teknisk/næring PS 05.09.2016 031/16 Hovudutval oppvekst/kultur PS 05.09.2016 099/16 Formannskapet

Detaljer

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Framtidas bustadbehov blir i hovudsak påverka av størrelsen på folketalet og alderssamansettinga i befolkninga. Aldersforskyvingar i befolkninga forårsakar

Detaljer

Undersøkinga repeterte hovuddelen av spørsmåla frå dei tidlegare undersøkingane. Slik kan ein måle eventuell endring over tid på følgjande område:

Undersøkinga repeterte hovuddelen av spørsmåla frå dei tidlegare undersøkingane. Slik kan ein måle eventuell endring over tid på følgjande område: saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.05.2015 35299/2015 Rune Solenes Opstad Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet Ung i Møre og Romsdal - rapport Bakgrunn Som eit ledd i UNG-programmet

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Høyring av melding for "Nye Etne" Haugaland Kraft AS, Etne kommune, Hordaland fylke

Høyring av melding for Nye Etne Haugaland Kraft AS, Etne kommune, Hordaland fylke IraliNoregs N V E vassdrags- og energidirektorat Adresseliste Vår dato: 30 OKT2013 Vår ref.: NVE 201304021-3 kv/mcpr Arkiv: 312 /041.Z Dykkar dato: Dykkar ref.: Sakshandsamar: Marthe Cecilie Pramli Høyring

Detaljer

Handlingsprogram for Fagopplæringsnemnda i Sogn og Fjordane

Handlingsprogram for Fagopplæringsnemnda i Sogn og Fjordane Handlingsprogram for Fagopplæringsnemnda i Sogn og Fjordane 2012 2015 Fagopplæringsnemnda er fagopplæringa sitt utøvande faglege organ i fylket. Paragrafane 12-3 og 12-4 i opplæringslova omhandlar kva

Detaljer

MØTEBOK. Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311

MØTEBOK. Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311 Sak 30/10 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR FEBRUAR 2010 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 20/10 Os Formannskap PS 16.03.2010 / Os kommunestyre

Detaljer

Strategi Bygge politisk og administrativ kunnskap og kapasitet til å drive påverknadsarbeid og strategiutvikling.

Strategi Bygge politisk og administrativ kunnskap og kapasitet til å drive påverknadsarbeid og strategiutvikling. Vedteken i Sogn regionråd 31. mars 2017 Handlingsplan 2017 1 Næringsutvikling Etablering av nye og vekst i eksisterande private og offentlege verksemder i regionen. Regionen skal ha eit samhandlande og

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon Utvalg: Formannskapet Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 15.03.2012 Tid: 13:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli kalla inn. Jf.

Detaljer

Høyring - nye retningsliner for kommunale næringsfond særlege punkt til drøfting

Høyring - nye retningsliner for kommunale næringsfond særlege punkt til drøfting Side 1 av 5 Næringsavdelinga Notat Sakshandsamar: Kristin Arnestad E-post: kristin.arnestad@sfj.no Tlf: 57 65 62 45 Vår ref. Sak nr.: 11/5776-2 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt l.nr. 34646/11

Detaljer

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 høyringsdokument planprogram. Lærdal kommune PLANPROGRAM

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 høyringsdokument planprogram. Lærdal kommune PLANPROGRAM Lærdal kommune PLANPROGRAM Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 Innhald Innhald... 1 1 Innleiing... 2 2 Overordna føringar og rammer for planarbeidet... 3 2.1 Nasjonale føringar... 3

Detaljer

Ungdomsplan. for Balestrand kommune. Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen

Ungdomsplan. for Balestrand kommune. Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen Ungdomsplan for Balestrand kommune Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen Balestrand mai 2014 1 INNHALD 1. Bakgrunn for planen... side 3 1.1 Førebyggande innsats er forankra i lov og regelverk. side 4 2. Rullering

Detaljer

Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt. Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21.

Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt. Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21. Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21. september 2011 Samferdselspolitiske mål Høg velferd gjennom: - God mobilitet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Barn og unge sin representant i plansaker Geoffrey Armstrong Sakshandsamar i PS 183/12 SAKLISTE. Godkjenning av innkalling og sakliste

MØTEPROTOKOLL. Barn og unge sin representant i plansaker Geoffrey Armstrong Sakshandsamar i PS 183/12 SAKLISTE. Godkjenning av innkalling og sakliste VOLDA KOMMUNE Utval: Formannskapet Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 14:00 MØTEPROTOKOLL Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Arild Iversen Leiar KRF Eivind Nævdal-Bolstad

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Saksnr. utval Utval Møtedato 002/16 Planutvalet /16 Bystyret Fastsetjing av planprogram for områderegulering Indre Øyrane

Saksnr. utval Utval Møtedato 002/16 Planutvalet /16 Bystyret Fastsetjing av planprogram for områderegulering Indre Øyrane Førde kommune Arkiv: FA - L12 JournalpostID: 16/679 Sakshandsamar: Holme, Berit Dato: 13.01.2016 Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 002/16 Planutvalet 21.01.2016 001/16 Bystyret 28.01.2016 Fastsetjing

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar. Verktøykassa

-Ein tydeleg medspelar. Verktøykassa Verktøykassa Møre og Romsdal fylkeskommune, plan og analyseavdelinga, november 2015 Plantypane Planstrategi svært overordna, skal avdekke behov for planlegging kvart fjerde år (skal ikkje vere ein plan

Detaljer

Kommuneplanen sin handlingsdel. Eid kommune

Kommuneplanen sin handlingsdel. Eid kommune Kommuneplanen sin handlingsdel Eid kommune 2014-2017 1 Innhald 1 Bakgrunn... 3 2 Definisjonar... 3 3 Plan og styringssystem i Eid... 4 3.1 Rapportering og evaluering... 4 4 Handlingdel 2014-2017... 5 4.1

Detaljer

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune Planprogram Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021 Sund kommune Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 4 1.2.1 Nasjonale føringar... 4 1.2.2 Regional plan... 5 2. Formål...

Detaljer

TILLEGGSSAK. Arkivsak: 12/158 Løpenummer: 12/ Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: Kl.

TILLEGGSSAK. Arkivsak: 12/158 Løpenummer: 12/ Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: Kl. FUSA KOMMUNE TILLEGGSSAK Arkivsak: 12/158 Løpenummer: 12/6160-3 Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 20.09.2012 Tid: Kl. 16:00 Dokumenta ligg til offentleg ettersyn på heimasida

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 24.04.2017 51768/2017 Anne Marte Ostad Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 08.05.2017 Entreprenørskapsløype fase III i 2017-2019 Bakgrunn

Detaljer

Regional planstrategi Møre og Romsdal

Regional planstrategi Møre og Romsdal Regional planstrategi Møre og Romsdal 2012-2016 Regional planstrategi eller RPS Heidi-Iren Wedlog Olsen, Plan- og analyseavdelinga 2 Regional planstrategi Heimla i plan- og bygningsloven, 7 Skal utarbeidast

Detaljer

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 Vedtatt i Kommunestyret, sak nr 18/10 16.september 2010 1 2 Innhald 1. Innleiing...3 2. Planprosessen...3 3. Planperiode, revidering og evaluering...4

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

DET KONGELIGE MILJ ØVERNDEPARTEMENT. Invitasjon til å delta i verdiskapingsprogram på kulturminneområdet

DET KONGELIGE MILJ ØVERNDEPARTEMENT. Invitasjon til å delta i verdiskapingsprogram på kulturminneområdet DET KONGELIGE MILJ ØVERNDEPARTEMENT " ^ l "HORDALAND FYLKESKOMMUNE] Statsråden Baknr.ÅO ^O &>y~dok.nr. / Likelydande til fylkeskommunane 1 3 SEPT. 2005 Arkivnr, fa^d Saksh, Eksp. U.off. Dykkar ref Vår

Detaljer

Regional planstrategi - RPS

Regional planstrategi - RPS -Ein tydeleg medspelar Regional planstrategi - RPS Presentasjon for hovudutvala våren 2015 Ass. fylkesplansjef Ingunn Bekken Sjåholm Eg vil seie noko om Kvifor planlegging Den regionale planlegginga generelt

Detaljer

Austevoll kommune. Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref John Tveit 16/343-56

Austevoll kommune. Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref John Tveit 16/343-56 Austevoll kommune Hordaland Fylkeskommune 5020 BERGEN Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref. 24.11.2016 John Tveit 16/343-56 Melding om vedtak Høyringsuttale frå Austevoll kommune til intensjonsplan for

Detaljer

Regional planstrategi Kva, kvifor og korleis?

Regional planstrategi Kva, kvifor og korleis? Regional planstrategi 2016 2020 Kva, kvifor og korleis? Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen Hoff Regional planstrategi -regionale aktørar Program Kl. 09. 00 Velkommen v/fylkesdirektør Svein Arne Skuggen

Detaljer

Jølster kommune Saksutgreiing

Jølster kommune Saksutgreiing Jølster kommune Saksutgreiing SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Utval for Plan og Utvikling 13.06.2012 032/12 TOF Kommunestyret 19.06.2012 050/12 TOF Sakshandsamar: Thor Ove

Detaljer

Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes

Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes Anne og Thomas på flyttefot Flyttemønster blant ungdom/unge vaksne i Møre og Romsdal, 1980

Detaljer

Vinje kommune. Økonomi, plan og utvikling. Kommuneplanens samfunnsdel - til høyring og offentleg ettersyn

Vinje kommune. Økonomi, plan og utvikling. Kommuneplanens samfunnsdel - til høyring og offentleg ettersyn Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2013/2973 Løpenr.: 12046/2016 Arkivkode: 141 Utval Møtedato Utval Saksnr Kommunestyret 16.06.2016 16/64 Plan- og miljøutvalet 29.06.2016 16/82 Oppvekst-

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ernst Lundberg Arkivsak nr.: 2007/2258 Arkivkode: N02 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet FORSLAG NYE BUSSRUTER FRÅ 1.5.09 Administrasjonen si tilråding:

Detaljer

Radøy kommune Saksframlegg

Radøy kommune Saksframlegg Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 062/2016 Kommunestyret i Radøy PS 27.10.2016 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Rolf Raknes 16/230 16/12590 Kommunal planstrategi Radøy kommune 2016-2020

Detaljer

Høyringsuttale - Tolking i offentleg sektor - eit spørsmål om rettstryggleik og likeverd

Høyringsuttale - Tolking i offentleg sektor - eit spørsmål om rettstryggleik og likeverd Servicetorgsjefen Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet postmottak@bld.dep.no Dykkar ref. Vår ref. Saksh. tlf. Dato 2014/2792-2652/2015 Unni Rygg - 55097155 05.02.2015 Høyringsuttale - Tolking

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013

Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013 Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013 Rogaland skognæringsforum 1 1. Innleiing Arbeidet med Regionalt bygdeutviklingsprogram er forankra i Meld. St. 9 (2011-2012) Landbruks- og matpolitikken.

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar. Verktøykassa

-Ein tydeleg medspelar. Verktøykassa Verktøykassa Møre og Romsdal fylkeskommune, plan og analyseavdelinga, mai 2017 Plantypane Planstrategi svært overordna, skal avdekke behov for planlegging kvart fjerde år (skal ikkje vere ein plan i seg

Detaljer

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret VOLDA KOMMUNE Servicekontoret Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkeshuset 6404 Molde Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2016/852 7525/2016 A20 SVK/ UNNISTRA 21.06.2016 MELDING OM POLITISK

Detaljer

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet Austevoll kommune Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet Møtestad: Sol-li barnehage AS Møtedato: 20.11.2014 Møtetid: 15:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

Kommunedelplan. for fysisk aktivitet Planprogram - Høyringsutgåve

Kommunedelplan. for fysisk aktivitet Planprogram - Høyringsutgåve Kommunedelplan for fysisk aktivitet 2018-2029 Planprogram - Høyringsutgåve INNLEIING Bakgrunn for revisjon av planen Klepp kommune skal i tråd med planstrategien 2016-2019 revidera kommunedelplanen for

Detaljer

ULSTEIN KOMMUNE Politisk sekretariat

ULSTEIN KOMMUNE Politisk sekretariat ULSTEIN KOMMUNE Politisk sekretariat Møre og Romsdal fylkeskommune Att. Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Fylkeshuset 6404 MOLDE Saksnr Løpenr Dato 2014/409 9233/2014 26.09.2014 MELDING OM VEDTAK UTVIKLINGSPLANAR

Detaljer

INTERNASJONAL STRATEGI FOR HORDALAND

INTERNASJONAL STRATEGI FOR HORDALAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Internasjonalt arbeid Arkivsak 200809950-1 Arkivnr. 058 Saksh. Astrup, Ingebjørg Lillefjære-Tertnæs, Charlotte Torgersen, Matti Roksvåg, Berit Titlestad, Tor Saksgang Kultur- og

Detaljer

MØTEBOK. Fylkeshuset - møterom Sygna. Møtedato Kl

MØTEBOK. Fylkeshuset - møterom Sygna. Møtedato Kl MØTEBOK Organ Møtestad Planutvalet Fylkeshuset - møterom Sygna Møtedato 03.06.2015 Kl. 09.00 Faste medlemer til stades: Åshild Kjelsnes, Ap Nils P. Støyva, Ap Jenny Følling, Sp Karen Marie Hjelmeseter,

Detaljer

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Kvifor Utgangspunktet var behovet for revisjon av Hovden del 2 (1997) Målsetting for planarbeidet. Føremålet med planen er å disponere areal og ressursar på Hovden

Detaljer

Arbeidsprosess Kommuneplanen sin samfunnsdel

Arbeidsprosess Kommuneplanen sin samfunnsdel Arbeidsprosess Kommuneplanen sin samfunnsdel Til kommunestyret Innleiing I Volda kommune sin planstrategi (vedteken 29.11.2012) vart det vedteke at fullstendig revisjon av kommuneplanen skulle ha høg prioritet

Detaljer

Saksframlegg. Regional plan for folkehelse SAKSFRAMSTILLING

Saksframlegg. Regional plan for folkehelse SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Saksframlegg Saksbehandlar: Svein Arne Skuggen Hoff, Plan- og samfunnsavdelinga Sak nr.: 13/2377-41 Regional plan for folkehelse 2015-2025 Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for plan og næring

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE Servicetorget

VANYLVEN KOMMUNE Servicetorget VANYLVEN KOMMUNE Servicetorget Justis- og beredskapsdepartementet postmottak@id.dep.no Saksnr Løpenr/Arkiv Dykkar ref Avd/Saksansvarleg Dato 2013/713 4220/2013 / X30 SER / SANGUD 04.09.2013 MELDING OM

Detaljer

INTERNASJONAL STRATEGI

INTERNASJONAL STRATEGI INTERNASJONAL STRATEGI 2008 2009 SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE AUGUST 2007 1. Innleiande kommentarar Det internasjonale engasjementet i Sogn og Fjordane er aukande. Dette skapar utfordringar for fylkeskommunen,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon VOLDA KOMMUNE Utvalg: Driftsstyret Møtestad: Voldfjorden, Volda rådhus Dato: 08.02.2017 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

E39 mål eller verkemiddel?

E39 mål eller verkemiddel? -Ein tydeleg medspelar E39 mål eller verkemiddel? Konferansedagane «Inspirasjon Møre og Romsdal», Molde 21.11.13. Påstand! Gode kommunikasjonar ein nødvendig, men ikkje tilstrekkeleg, føresetnad for regional

Detaljer

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Bustadområde i sentrum. Vurdering Bustadområde i sentrum Vurdering Balestrand 10.10.2009 Gode bustadområde i Balestrand sentrum Kommuneplan, arealdelen Status I. Sentrumsnære buformer For Balestrand sentrum er det gjeldande reguleringsplanar

Detaljer

Skodje kommune Teknisk avdeling

Skodje kommune Teknisk avdeling Skodje kommune Teknisk avdeling Sak 63/15 Arkivsak nr: 14/445 Arkiv: Sakshandsamar: Ingunn Stette Sak nr Utval Møtedato 105/15 Formannskapet 01.09.2015 63/15 Kommunestyret 22.09.2015 FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Arkiv FE-140. Kommuneplan Planprogram arealdel - Offentleg ettersyn

Arkiv FE-140. Kommuneplan Planprogram arealdel - Offentleg ettersyn SELJE KOMMUNE SAKSGANG Styre, råd, utval Møtedato Saksnr Kommunestyret Eldrerådet 08.12.2014 014/14 Råd for menneske med nedsett funksjonsevne 08.12.2014 013/14 Formannskapet 11.12.2014 108/14 Sakshandsamar

Detaljer

MRFK sitt plansystem, mål og utfordringar Handlingsprogram NTP verknader

MRFK sitt plansystem, mål og utfordringar Handlingsprogram NTP verknader MRFK sitt plansystem, mål og utfordringar Handlingsprogram NTP verknader Regionale møte samferdsel 2013 Arild Fuglseth Samferdselsjef Krevjande oppgåver og prosjekt Regionale møte 2013 04.11.2013 2 Prognose

Detaljer

MØTEINNKALLING. Folkevalde, både medlemer og varamedlemer, plikter å møte jf. kommunelova 40 nr. 1, med mindre det ligg føre gyldig forfall.

MØTEINNKALLING. Folkevalde, både medlemer og varamedlemer, plikter å møte jf. kommunelova 40 nr. 1, med mindre det ligg føre gyldig forfall. Utvalg: Ungdomsrådet Møtestad: Møterom A, Rådhuset Dato: 16.11.2017 Tid: 16:00 MØTEINNKALLING Forfall skal snarast meldast til koordinator på e-post: mll@volda.kommune.no eller mobil nr. 480 09 814 som

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for Helse og omsorg Møtestad: Herøy rådhus, formannskapssalen Dato: 16.05.2013 Tid: 12:00 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere

Detaljer

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200600700-17 Arkivnr. 135 Saksh. Gilberg, Einar Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 20.06.2006 22.06.2006 VAL AV PILOTPROSJEKT

Detaljer

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020 KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020 Versjon for høyring 3.-26.mai 2016 INNHALD 1.0 Kvifor planstrategi... 3 2.0 Visjon og overordna målsettingar.... 3 3.0 Evaluering av eksisterande planstrategi...

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet /15 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet /15 Kommunestyret AURLAND KOMMUNE Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet 29.01.2015 007/15 Kommunestyret 12.02.2015 Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 14/638-15/326 K1-024 Jan Olav Åsarmoen Møller 57 63

Detaljer

VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN

VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN Informasjonsskriv til hytteeigarar og utbyggarar innafor Kovstulheia-Russmarken Reinsedistrikt Foto: Oddgeir Kasin. Hjartdal kommune og Russmarken VA AS har som målsetting

Detaljer

Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten

Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten GENERELL INFORMASJON OM KULTURSEKKEN Kultursekken er et samlebegrep for satsinga på kulturformidling i barnehage, grunnskole og den videregåande skulen

Detaljer

6. Natur og miljø; - herunder arealbruk/-forvaltning, universell utforming, infrastruktur

6. Natur og miljø; - herunder arealbruk/-forvaltning, universell utforming, infrastruktur SPØRSMÅL VED FOLKEMØTET 25.02.10 I planprogrammet inngår eit kapittel om medverknad frå innbyggarane. Kommunen valte å arrangera ein temakveld der 5 (hovudtema 1,2,3,6og7) av dei 8 hovudtema i planarbeidet

Detaljer

Resept for eit sunnare FørdeF

Resept for eit sunnare FørdeF Resept for eit sunnare FørdeF Trygg i FørdeF Del av folkehelsearbeidet i Førde F kommune April 2009 Folkehelseprosjektet Stortingsmelding nr. 16 (2002-2003) 2003) Auka satsing på p folkehelse dei neste

Detaljer

Vaksdal Venstre. «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre

Vaksdal Venstre. «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre Vaksdal Venstre «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre Eit liberalt Vaksdal Næring og nyskaping Venstre vil legge betre til rette for næring

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12

Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12 Sakshandsamar: Margit Drivenes Kløvfjell Arkiv: K2-C00, K2-A10 Objekt: Arkivsaknr 12/848 KULTURPROGRAM

Detaljer

HØYRING VEDK FORSLAG TIL STATLEGE PLANRETNINGSLINJER FOR DIFFERENSIERT FORVALTNING AV STRANDSONA LANGS SJØEN

HØYRING VEDK FORSLAG TIL STATLEGE PLANRETNINGSLINJER FOR DIFFERENSIERT FORVALTNING AV STRANDSONA LANGS SJØEN Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Saksnr. Møtedato Sakshandsamar FORMANNSKAP 042/09 01.09.2009 ROLSU Avgjerd av: Solund kommunestyre Arkiv: K1-113, K3- &13 Objekt: Arkivsaknr 09/380 HØYRING

Detaljer

SAKSPROTOKOLL. Sakshandsamar: OMR Arkivsaknr: 2012/5 Arkiv: 143

SAKSPROTOKOLL. Sakshandsamar: OMR Arkivsaknr: 2012/5 Arkiv: 143 Utviklingsavdelinga SAKSPROTOKOLL Sakshandsamar: OMR Arkivsaknr: 2012/5 Arkiv: 143 - Utvalsaksnr Utval Møtedato 31/14 Formannskapet 11.02.2014 21/14 Kommunestyret 27.02.2014 KOMMUNEDELPLAN FOR HERØY -

Detaljer

Planutvalet, 27. november 2013

Planutvalet, 27. november 2013 Side 1 av 8 Plan- og samfunnsavdelinga Planutvalet, 27. november 2013 Sakshandsamar: Doris Lene Rutledal E-post: doris.lene.rutledal@sfj.no Tlf: 96013766 Vår ref. Sak nr.: 13/2377-3 Gje alltid opp vår

Detaljer

Ny regionkommune HØNSSHUSSGÅSS

Ny regionkommune HØNSSHUSSGÅSS Ny regionkommune HØNSSHUSSGÅSS Strukturen i SWOT-analysen Analyse Den nye kommunen Styrke Svakheit Moglegheit Truslar Område 1. Samfunnsutvikling 2. Tenesteyting og utøving av mynde 3. Demokratisk arena

Detaljer