Fagnemnd for landbruk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fagnemnd for landbruk"

Transkript

1 Fagnemnd for landbruk Innkalles med dette til møte kl på Rådhuset, Brurskanken, Mosjøen. Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 18/09 09/2341 HØRING - VERNEHJEMMEL I JORDLOVEN Forfall bes meldt sekretariatet snarest, tlf / Forfall kan også meldes til Rigmor Leknes, mob eller ved epost til Sakliste med tilhørende dokumenter sendes også en del vararepresentanter, men ingen av disse skal møte uten særskilt innkalling. Mosjøen 8 desember 2009, lederen

2 VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Sverre Stokka Tlf: Arkiv: V04 Arkivsaksnr.: 09/ Saksnr.: Utvalg Møtedato 18/09 Fagnemnd for landbruk /09 Formannskapet HØRING - VERNEHJEMMEL I JORDLOVEN Rådmannens forslag til vedtak: Vefsn kommune støtter framlagt forslag til vernehjemmel i jordloven, jf. ny 8b og 8c, samt utfyllende bestemmelser i nytt kapittel VI, 13,14 og 15. Begrunnelse: Egen vernehjemmel anses nødvendig for å sikre nødvendig areal i Norge for framtidig matproduksjon. MILJØ Medfører saken miljøkonsekvenser? JA: X NEI: LIKESTILLING Berører saken likestillingsproblematikk? JA: NEI: X PLANFORANKRING Er saken forankret i kommuneplanen? JA: NEI: X DELEGASJON Er saken i tråd med delegasjonsreglementet? JA: X NEI: BUDSJETT Medfører saken budsjettregulering? JA: NEI: X Hvis ja klargjør kort: Sikre areal for framtidig matproduksjon Hvis ja klargjør kort: Angi her i hvilken del, evt. i hvilken annen plan. Hvis nei, skal delegasj.reglementet endres? (angi i tilfellet hvordan) Hvis ja så skal reguleringen framgå i saksframlegget. Utrykte vedlegg: Høringsbrev datert fra Mat- og landbruksdepartementet Rapport-nr.: 7/2009 av fra Statens landbruksforvaltning Endringsforslagene i jordloven(også inntatt i saksframlegget) Sammendrag (fra SLF-rapport) Jordvern betyr å hindre irreversible tap av noen av de mest verdifulle arealressursene vi har i Norge. Disse ikke-fornybare arealressursene er et nødvendig grunnlag for at framtidige generasjoner skal ha mulighet til å produsere egen mat på egen jord. Vi har en klart uttrykt nasjonal jordvernpolitikk i Norge. Staten har også virkemidler i jordlova og plan- og bygningsloven for å påse at den nasjonale politikken følges opp i lokal arealforvaltning. Likevel skjer det en årlig omdisponering av dyrka jord i et betydelig større

3 omfang enn Regjeringens erklærte mål. Erfaringer viser at jordvernet ofte taper i lokalpolitiske planprosesser og at det ofte er svært verdifulle jordressurser som må vike for utbygging. Tallene for omdisponering av dyrka jord viser at det er behov for sterkere virkemidler enn de vi har i plan- og bygningsloven og jordlova. Statens landbruksforvaltning foreslår i denne rapporten en hjemmel i jordlova 8b for vern av dyrka jord. Kongen gis myndighet til å gi verdifulle jordressurser et varig vern. Vernede områder benevnes jordvernområder. Jordbruksdriften i jordvernområdene kan i hovedsak fortsette som før. Gjennom vernet sikres muligheten for jordbruksdrift for framtiden. Jordvernområdene beskyttes mot nedbygging. Adgangen til å omdisponere og fradele dyrka jord i jordvernområdene innskrenkes. Det gis egne bestemmelser om dette i jordlova 8c. Avgjørelsesmyndigheten i slike saker foreslås lagt til Fylkesmannen. Fylkesmannen får en sentral rolle i utredning av verneforslag. Det legges til rette for brede medvirkningsprosesser. Jordvernhjemmelen blir et godt verktøy for å gi et varig vern av de mest verdifulle jordressursene i landet. Det skal fortsatt opprettholdes et strengt jordvern i øvrige områder. Bakgrunn Vi har svært lite dyrka jord i Norge sammenliknet med mange andre land. Kun 3 % av Norges landareal er dyrka jord, og kun ⅓ av dette er egnet for matkornproduksjon. Dyrka jord utgjør i Norge bare 2,2 dekar pr innbygger mot 2,7 dekar pr verdensborger. Det har lenge vært omdisponert mye dyrka jord, i størrelsesorden dekar årlig siden midten av 1990-tallet. De senere årene er tallene lavere(7900 i 2008), men også mer usikre. I tillegg har det i samme periode blitt omdisponert fra dekar dyrkbar jord. Dette er en utfordrende situasjon sett på bakgrunn av blant annet forventet befolkningsvekst og økning i etterspørselen av mat både nasjonalt og internasjonalt. Innen 2030 kan vi være en million flere nordmenn og innen 2050 kan det være ni milliarder mennesker på jorden. I et slikt perspektiv vil det være behov for å doble matproduksjonen i verden var preget av store bevegelser og ustabilt prisnivå i internasjonale matvaremarkeder. Årsakene var flere, ma. endret mønster for etterspørsel av mat, hovedsakelig i Asia. Selv om prisene gikk ned igjen viser dette hvor sårbar situasjonen kan bli på kort tid. Der er derfor også internasjonalt blitt mer oppmerksomhet på behovet for å ta vare på matjorda som ressurs. I Riksrevisjonens undersøkelse av bærekraftig arealplanlegging og arealdisponering i Norge fremgår det at produktive jordressurser ikke ivaretas slik Stortinget har forutsatt. Regjeringens mål for jordvernet, sist uttrykt i St.meld. nr. 26 ( ) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand, er å: Side 3 av 8

4 halvere den årlige omdisponeringen av de mest verdifulle jordressursene innen 2010 stimulere kommunene til å utpeke kjerneområder for landbruk som grunnlag for kommunale planavklaringer stimulere til regionale planprosesser i by- og tettstedsområder, der det trekkes langsiktige jordverngrenser arbeide for å redusere avgangen av dyrka mark til samferdselstiltak På grunn av økonomisk vekst, økt sentralisering og befolkningsvekst mener departementet at det vil bli krevende å nå og opprettholde nivået i målsettingen. Departementet mener derfor det er behov for nye tiltak. Statens landbruksforvaltning (SLF) har fått i oppdrag å utrede en hjemmel for vern av dyrka jord. Forslag SLF har vurdert eksisterende virkemidler, og kommet til at norsk lovgivning i dag ikke har hjemmel for vern av jordressurser med formål å sikre og videreføre matproduksjon. SLF oppsummerer dette slik: Områder vernet etter naturvernloven har sterkere vern mot nedbygging enn dyrka jord har. Til tross for klare nasjonale målsettinger om å bevare matjord og til tross for mulighetene i eksisterende virkemidler i lovverket til å gjennomføre denne politikken, er den registrerte omdisponeringen av dyrka jord høyere enn målsetningen. En hjemmel for vern av dyrka jord som hindrer nedbygging vil sikre at de mest verdifulle og mest utsatte matproduksjonsområdene i Norge kan bevares og drives nå og i framtiden. SLF foreslår at nye bestemmelser om jordvern tas inn i jordloven, og videre: at Kongen i ny 8b får myndighet til å gi verdifulle jordressurser varig vern som jordvernområder. Dette innebærer at jordbruksdriften i jordvernområdet i hovedsak fortsetter som før at adgangen til å omdisponere og fradele dyrka jord på eiendommer i jordvernområder blir innskrenket, jf forslag til ny 8c. Det er foreslått endrede kriterier for dispensasjon (samt søknadsplikt også for omdisponering av dyrka jord til bl.a. driftsbygninger og gårds- og driftsveger) at myndigheten til å gi samtykke til omdisponering og deling i jordvernområdene plasseres hos Fylkesmannen. Statens landbruksforvaltning blir klagemyndighet at vernet skal gjelde verdifull dyrka jord. Arealenes kvalitet og egnethet i matproduksjon, særlig for matkorn, vil være et vesentlig kriterium, men også arealer til fôrproduksjon kan være aktuelle at arealene bør være av en viss størrelse og mest mulig sammenhengende at det settes i gang en prosess for å vurdere aktuelle jordvernområder i alle deler av landet når loven er trådt i kraft at verneprosesser deretter kan igangsettes for enkeltstående områder at Fylkesmannen fremmer forslag overfor SLF som deretter vurderer og avgjør hvilke konkrete områder som skal utredes for vern at det legges til rette for gode medvirkningsprosesser slik at grunneiere, planmyndigheter og andre får anledning til å uttale seg at de strengere bestemmelsene skal gjelde fra det tidspunkt SLF har fattet vedtak om oppstart av verneprosess Side 4 av 8

5 SLF legger til grunn at vedtak om jordvern er en rådighetsregulering som i utgangspunktet må tåles erstatningsfritt. Det blir videre understreket i utredningen at forslaget ikke endrer betydningen av å opprettholde et sterkt jordvern også i områder som ligger utenfor jordvernområdene. Departementet ber i tillegg om å få høringsinstansenes syn på foreslåtte bestemmelser i nytt kapittel VI, 13,14,15), se endringsforslaget nedenfor Endringsforslag Det vil være behov for å se teksten i forslagene. Forslagene er derfor tatt inn i saksframlegget framfor som trykt vedlegg. Lov om jord (jordlova) m.m. I lov 12. mai 1995 nr. 23 om lov om jord (jordlova) blir det gjort følgjande endringar(kursiv): 2 første ledd skal lyde Denne lova gjeld for heile landet. Føresegnene i 9 og 12 gjeld likevel ikkje for område som: a) I reguleringsplan er lagt ut til anna føremål enn landbruk eller omsynssone som med tilhøyrande føresegn fastset faresone, jf. plan- og bygningsloven b) I bindande arealdel av kommuneplan er lagt ut til 1. utbygging og anlegg, eller 2. landbruks-, natur- og friluftsområde samt reindrift der grunnutnyttinga er i samsvar med føresegner om spreidd utbygging som krev at det ligg føre reguleringsplan før deling og utbygging kan skje. Kap. IV skal lyde: Kap. IV Vern av dyrka jord, bruk av dyrka og dyrkbar jord Ny 8b skal lyde: 8b. Vern av dyrka jord for jordbruksproduksjon Kongen kan fatte vedtak om vern av dyrka jord for jordbruksproduksjon. Slikt område nemnast jordvernområde. Om nasjonale omsyn taler for det, kan Kongen oppheve heile eller deler av vernet. Departementet kan gi nærare føresegner om jordvern, saksførebuing og utgreiing. Ny 8c skal lyde: 8c. Omdisponering og frådeling av dyrka jord i jordvernområde I område som er verna etter 8b og i område der det er vedteke utgreiing om vern etter 8b må dyrka jord ikkje brukast til anna føremål enn jordbruksproduksjon. Oppføringer av bygning som er knytta til drifta av eigedomen, bygging av driftsvegar og gardsvegar vert ikkje rekna som jordbruksproduksjon i desse områda. Departementet kan i særlege høve gi samtykke til omdisponering. I område som er verna etter 8b og i område der det er vedteke ugreiing om vern etter Side 5 av 8

6 8b kan dyrka jord ikkje delast frå driftseininga uten samtykke frå departementet. Departementet kan gi slikt samtykke om nasjonale omsyn eller omsyn til jordrasjonalisering taler for deling. Fjerde og femte ledd i 12 gjeld tilsvarande. Samtykke etter paragrafen her kan givast på slike vilkår som er nødvendige av omsyn til dei føremåla som lova skal fremja. Samtykke til omdisponering fell bort dersom arbeid for å nytta jorda til det aktuelle føremålet ikkje er sett i gang innan tre år etter at samtykke er gitt. Samtykke til deling fell bort dersom det ikkje er rekvirert deling innan tre år etter at samtykke er gitt Nytt kapittel VI skal lyde: Kap. VI Vern av dyrka jord for jordbruksproduksjon 13. Vedtak om oppretting av jordvernområde Kongen kan vedta at område med verdfull dyrka jord skal vernast som jordvernområde. Ved avgjerda om vern skal det mellom anna leggjast vekt på i kva grad areala er eigna til mat- eller fôrproduksjon, om areala har eller kan få noko å seie for nasjonal eller regional mat- eller fôrproduksjon, om areala er av ein viss storleik og ligg samla, og om areala ligg i eit område der det er eller kan ventast å verta utbyggingspress. Omsynet til vern av dyrka jord skal vegast mot andre viktige samfunnsinteresser. Vedtak om vern får ikkje verknad for a) tiltak der det allereie er gitt samtykke til omdisponering etter 9, b) tiltak som krev løyve frå det offentlege etter anna lovverk, og slikt løyve er gitt, eller c) tiltak som ikkje krev samtykke etter 9, som omdisponering av dyrka jord til driftsbygning og våningshus, dersom tiltaket fysisk er sett i gong når vernevedtaket blir gjort 14. Bruk av dyrka jord i jordvernområde I jordvernområde må dyrka jord ikkje brukast til anna føremål enn jordbruksproduksjon. Forbodet gjeld i alle tilfelle kor jorda ikkje vert nytta som vekstmedium for planteproduksjon eller hagebruk. Departementet kan gi fritaking frå forbodet i første ledd dersom tiltaket ikkje strir mot føremålet til vernevedtaket og har lite å seie for verneverdiane i jordvernområdet, eller dersom omsynet til tryggleik eller samfunnsinteresser av særleg stor vekt taler for det. 9 tredje til femte ledd og 12 tredje til sjette ledd gjeld tilsvarande. 15. Handsaming av saker om jordvern Når arbeidet med vern etter 13 tek til, skal Kongen kunngjere eit påtenkt verneforslag i minst éi avis som er alminneleg lesen på staden. Kunngjeringa skal gjere greie for dei viktigaste følgjene av forslaget, jf. 14. Grunneigarar og rettshavarar i det påtenkte jordvernområdet skal så langt råd er få skriftleg melding om forslaget, og få ein rimeleg frist til å gi merknadar før forslaget vert utforma. Vedtak om vern av dyrka jord for jordbruksproduksjon vert fastsett som forskrift, jf. forvaltningsloven kapittel VII. Overfor grunneigarar og rettshavarar som verneforskrifta får Side 6 av 8

7 følgjer for, gjeld også reglane om enkeltvedtak i forvaltningsloven. Kongen kan i forskrift gi føresegner som utfyller sakshandsamingsreglane i paragrafen her og forvaltningsloven Vurdering Dette er en omfattende og skjerpende endring i jordloven. Noen kommuner/områder vil bli mer berørt enn andre. Den nye vernehjemmelen skal primært hindre omdisponering/nedbygging av de beste matjordarealene til andre formål m.a. bolig, handel, industri mv. Et vedtak om jordvern vil gå foran gjeldende og framtidige arealplaner, også bestemmelser om spredt bebyggelse i LNFR-områder. Vedtaket vil tvinge planmyndigheter til å se på alternative områder, ofte med høyere utbyggingskostnader, og kanskje mindre gunstig beliggenhet. I et langsiktig perspektiv vil en kanskje uansett være nødt til å bruke slike områder når de nærmeste og ofte billigste og enkleste områdene er oppbrukt. Også for primærnæringen vil et vernevedtak få konsekvenser. Virkningen blir at den vernede jorda ikke kan brukes til andre formål enn jordbruksproduksjon. Forbudet innebærer bl.a. at bygging av landbruksveier og oppføring av bygninger(m.a. våningshus og driftsbygning) knyttet til driften av eiendommen, ikke er tillatt. Det er en betydelig skjerping i forhold til gjeldende bestemmelse om omdisponering hvor slike bygninger er definert som en del av begrepet jordbruksproduksjon hvor det ikke er nødvendig med omdisponeringssamtykke selv om det går med dyrka mark. Dersom bruk som skal sørge for at formålet med vern, dvs. matproduksjon, blir hindret i utvikling, anses det som en uheldig konsekvens av forslaget. Om dette vil oppstå, og i tilfelle i hvilket omfang, er vanskelig å si noe om. Jorda vil jo uansett ligge der som en ressurs. I høringsbrevet står det at oppføring av driftsbygning eller gårdsvei som er nødvendig for videre drift vil imidlertid kunne anses å være i samsvar med verneformålet å opprettholde matproduksjonen og vil etter omstendighetene kunne tillates. Dette tolkes slik at de som berøres av vernet fortsatt vil ha mulighet for å utvikle sine eiendommer, forutsatt at formålet er matproduksjon. Fra næringen er det registrert bekymring for at jordvernområder kan få status som reservater og at de bøndene som har gårdene sine i disse områdene blir båndlagt og forhindret i å utviklene eiendommene bl.a. i forhold til Landbruk Pluss (mål å legge tilrete for et større mangfold av aktiviteter i tilknytning til landbruket). Generelt er det neppe stor uenighet om vi bør ta vare på matjorda vår med tanke på framtidig matproduksjon. Når lokale tiltak i de enkelte kommuner planlegges/gjennomføres blir bildet mer komplisert med mange andre hensyn enn jordvern som skal ivaretas. Lokale interesser og planer kan fort bli overordnet de nasjonale mål som det får bli andres oppgave å ivareta. Det bør være liten tvil om at omdisponering av matjord i dagens omfang ikke kan fortsette. Spørsmålet blir om dagens regler med større bevissthet på problemet(holdning) er tilstrekkelig, eller om foreslått vernehjemmel er nødvendig. Konklusjon Matjorda må sikres bedre enn tilfelle er i dag. Vefsn kommune støtter forslag til Side 7 av 8

8 vernehjemmel i jordloven, jf. foreslått ny 8 b og c, samt utfyllende bestemmelser i foreslått nytt kap. VI, 13,14 og 15. Magne Pettersen rådmann John Peter Garnes Side 8 av 8

ENEBAKK KOMMUNE Natur, areal og b esak

ENEBAKK KOMMUNE Natur, areal og b esak ENEBAKK KOMMUNE Natur, areal og b esak 40oØlv«I 3 Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007, Dep 0030 Oslo AS14tAjE. iti-3 -i i o Deres dato: Deres ref.: Vår ref.: Arkivkode: Dato: 2009/705/HEOS V60

Detaljer

Sentraladministrasj Formannskapskontoret

Sentraladministrasj Formannskapskontoret Sentraladministrasj Formannskapskontoret on HOL KOMMUNE Det Kongelige Landbruks- og Matdepartement Postboks 8007 Dep 0030 OSLO Arkivkode V6 &13 Vår ref. 09/3189 - SDA Deres ref. Dato 23.12.2009 HØRING

Detaljer

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG %%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jørn A. Haugen Arkiv: V61 &13 Arkivsaksnr.: 09/5713-3 Saken skal sluttbehandles av: Formannskapet HØRING

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Miljø og landbruk Saksmappe: 2009/9348-2 Saksbehandler: Elin Skard Øien Saksframlegg Høringsuttalelse - forslag til vernehjemmel i jordloven Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Landbruksavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Landbruksavdelingen FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Landbruksavdelingen Landbruks- og Matdepartementet Pb. 8007 dep 0030 Oslo Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: - Dato: - - 2009/19524 FM-L AnnePernille Riisnæs

Detaljer

MELDING OM POLITISK VEDTAK - JORDLOVEN - HØRING. Komite for teknikk og miljø har i møte , sak 41/09, fattet følgendevedtak:

MELDING OM POLITISK VEDTAK - JORDLOVEN - HØRING. Komite for teknikk og miljø har i møte , sak 41/09, fattet følgendevedtak: ELHUS kommune Arealforvaltning Saksbehandler: Kristin Riaunet Tlf.: 72858175 Vår dato Vår referanse 18.12.2009 09/5256-5 Arkivkode V60 &13 Landbruksdepartementet Avdeling for skog- og ressurspolitikk Postboks

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Torstein Kiil/

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Torstein Kiil/ Fylkesadministrasjonen Regionalavdelingen Vår dato 15.12.2009 Vår referanse 2009/03734-4 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Torstein Kiil/33 34 41 16 1 av 1 Landbruks- og matdepartementet Postb.

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post 35 58 62 96 yva@fmte.no Vår dato 17.12.2009 Deres dato Vår referanse Deres referanse Fylkeslandbruksstyret hadde møte på Langesund Bad,.

Detaljer

Lars Martin Julseth landbrukssjef i Follo

Lars Martin Julseth landbrukssjef i Follo Lars Martin Julseth landbrukssjef i Follo Jordloven Kap. I. Formålet med loven Kap. II. Virkeområdet for loven Kap. III. Landbruksmyndighet i kommune og fylke Kap. IV. Vern av dyrka og dyrkbar jord m.v.

Detaljer

Jordlova. Lov om jord, 12 mai 1995 Sist endret: LOV fra , LOV fra

Jordlova. Lov om jord, 12 mai 1995 Sist endret: LOV fra , LOV fra Jordlova Lov om jord, 12 mai 1995 Sist endret: LOV-2013-06-21-100 fra 01.01.2016, LOV-2015-06-19-65 fra 01.10.2015 Føremålet med lova 1.1Føremål Denne lova har til føremål å leggja tilhøva slik til rette

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskap Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang:

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskap Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskap Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Hans Løvmo SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

Det underrettes herved om at Landbruksnemnda den fattet følgende vedtak i:

Det underrettes herved om at Landbruksnemnda den fattet følgende vedtak i: Næring, miljø og samfunnsutvikling Rådhuset, Kirkeveien 12, 3970 Langesund postmottak@bamble.kommune.no Postadresse: Postboks 80, 3993 Langesund Tlf.: 35 96 50 00 Fax: 35 96 50 10 Org.nr. 940 244 145 MVA

Detaljer

Formannskapet. Innkalles med dette til møte 16.06.2010 kl. 09.00 på Rådhuset, Mosjøen. SAKLISTE

Formannskapet. Innkalles med dette til møte 16.06.2010 kl. 09.00 på Rådhuset, Mosjøen. SAKLISTE Formannskapet Innkalles med dette til møte 16.06.2010 kl. 09.00 på Rådhuset, Mosjøen. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 107/10 08/2553 AVTALE MED HOLANDSVIKA NÆRINGSEIENDOM AS 108/10 09/2932 SAMARBEID

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk 17.03.2009 Kl 09:00 på Foss gård Eventuelt forfall meldes til Øyvind Leirset, telefon 32 22 04 92 Varamedlemmer

Detaljer

Ullensaker kommune AREAL

Ullensaker kommune AREAL Ullensaker kommune AREAL SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 289/09 Hovedutvalg for overordnet planlegging 14.12.2009 FORSLAG TIL VERNEHJEMMEL I JORDLOVEN - HØRING Vedtak Ullensaker kommune mener det

Detaljer

Endringene i jordloven

Endringene i jordloven Endringene i jordloven FMHEs fagsamling for kommunal landbruksforvaltning 3. okt. 2013 aud-ingrid.krefting@slf.dep.no Jordloven av 12.05.1995 nr 23 Sist endret, med ikrafttredelse 1/7/2013. Sentrale bestemmelser

Detaljer

Deres ref. Kommunestyret behandlet i møte sak 69/09. Følgende vedtak ble fattet:

Deres ref. Kommunestyret behandlet i møte sak 69/09. Følgende vedtak ble fattet: Y Hemnes kommune Planavdelingen LMD Postboks 8007 Dep 0030 OSLO Vår ref. Arkivkode 09/1460-6/HØ V60 &00 Deres ref. Dato 22.12.2009 HØRING ANG. FORSLAG TIL NY VERNEHJEMMEL I JORDLOVEN. Kommunestyret behandlet

Detaljer

Valgstyret. Innkalles med dette til møte 09.11.2010 kl. 10.00 på Rådhuset, Mosjøen. SAKLISTE

Valgstyret. Innkalles med dette til møte 09.11.2010 kl. 10.00 på Rådhuset, Mosjøen. SAKLISTE Valgstyret Innkalles med dette til møte 09.11.2010 kl. 10.00 på Rådhuset, Mosjøen. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/10 09/2413 BEREDSSKAPSPLAN FOR PRØVEAVSTEMNINGEN NOV-10 Forfall bes meldt sekretariatet

Detaljer

Dykkar dato. Oversending av høyringsuttale frå Fylkeslandbruksstyret i Møre og Romsdal - verneheimel i jordlova

Dykkar dato. Oversending av høyringsuttale frå Fylkeslandbruksstyret i Møre og Romsdal - verneheimel i jordlova Fylkesmannen i Møre og Romsdal Saksbehandlar, innvalstelefon Rådgivar Gro-Malen Brønnestad, 71 25 84 57 Vår dato 11.01.2010 Dykkar dato Vår ref. 2009/583 5!G RBR/422.0 Dykkar ref. Landbruks- og matdepartementet

Detaljer

Saksframlegg. Jordlovsbehandling - Fradeling av 2 boligtomter GB 75/2

Saksframlegg. Jordlovsbehandling - Fradeling av 2 boligtomter GB 75/2 Søgne kommune Arkiv: 75/2 Saksmappe: 2014/1381-3336/2015 Saksbehandler: Steinar Sunde Dato: 26.01.2015 Saksframlegg Jordlovsbehandling - Fradeling av 2 boligtomter GB 75/2 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 38/15

Detaljer

Arealpolitikk og jordvern

Arealpolitikk og jordvern Arealpolitikk og jordvern Kommunekonferanse Bergen, 28-29- oktober 2008 Seniorrådgiver Erik Anders Aurbakken, SLF Statens landbruksforvaltning Forvalter virkemidler gjennomfører landbrukspolitikken Jordbruksavtalen

Detaljer

Planutvalget. Innkalles med dette til møte 26.06.2012 kl. 10:00-00:00 på Rådhuset, Mosjøen. Tillegg SAKLISTE

Planutvalget. Innkalles med dette til møte 26.06.2012 kl. 10:00-00:00 på Rådhuset, Mosjøen. Tillegg SAKLISTE Planutvalget Innkalles med dette til møte 26.06.2012 kl. 10:00-00:00 på Rådhuset, Mosjøen. Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 76/12 12/447 DETALJREGULERING FOR NY VEG OG MASSETAK SKALAND, MED

Detaljer

Fylkesmannen i Vestfold

Fylkesmannen i Vestfold Fylkesmannen i Vestfold Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep 0030 Oslo Vår saksbehandler/ telefon: Deres referanse: Vår referanse: Olav Sandlund 2009/6404 33372380 Arkivnr: 422.0 Vår dato:

Detaljer

FORMANNSKAP 04.06.12 VEDTAK:

FORMANNSKAP 04.06.12 VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: 24.05.12 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 04.06.12 Saknr.

Detaljer

UTTALELSE TIL REGIONAL PLAN - KLIMAUTFORDRINGENE I NORDLAND Rådmannens forslag til vedtak:

UTTALELSE TIL REGIONAL PLAN - KLIMAUTFORDRINGENE I NORDLAND Rådmannens forslag til vedtak: VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Morten Isaksen Tlf: 75 10 18 02 Arkiv: 130 K58 Arkivsaksnr.: 10/2273-3 UTTALELSE TIL REGIONAL PLAN - KLIMAUTFORDRINGENE I NORDLAND Rådmannens forslag til vedtak: Vefsn kommune

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang:

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

Rullering av kommuneplanens arealdel i Larvik, samt rullering av kommunedelplaner for Stavern by og Larvik by - høringsuttalelse

Rullering av kommuneplanens arealdel i Larvik, samt rullering av kommunedelplaner for Stavern by og Larvik by - høringsuttalelse Til Larvik kommune Stokke, 25.02.2015 Rullering av kommuneplanens arealdel i Larvik, samt rullering av kommunedelplaner for Stavern by og Larvik by - høringsuttalelse Viser til kommuneplanens arealdel

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK Landbruksavdelingen

FYLKESMANNEN I HEDMARK Landbruksavdelingen i FYLKESMANNEN I HEDMARK Landbruksavdelingen Vår dato Vår referanse 14.12.2009 2009/6437 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Hilde Smedstad, 62 55 12 27 421.4 200801973-/EIE Landbruks-

Detaljer

Saksframlegg. Behandling etter jordloven 12 - Fradeling - GB 19/3 Føreid

Saksframlegg. Behandling etter jordloven 12 - Fradeling - GB 19/3 Føreid Søgne kommune Arkiv: 19/3 Saksmappe: 2013/1629-4751/2014 Saksbehandler: Steinar Sunde Dato: 04.02.2014 Saksframlegg Behandling etter jordloven 12 - Fradeling - GB 19/3 Føreid Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref: «REF» Vår ref: MARHOV 2016/5504 Dato: 08.12.2016 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom:

Detaljer

Levende landbruk og levende kulturlandskap i bærekraftig bruk i hele landet

Levende landbruk og levende kulturlandskap i bærekraftig bruk i hele landet Levende landbruk og levende kulturlandskap i bærekraftig bruk i hele landet Nasjonal konferanse om forvaltning av biologiske og genetiske verdier i kulturlandskapet 12. juni 2007 Per Harald Grue Landbruket

Detaljer

44/3 - Svedal nordre - dispensasjon og fradeling - klage

44/3 - Svedal nordre - dispensasjon og fradeling - klage Arkiv: 44/20 Arkivsaksnr: 2015/528-12 Saksbehandler: Johan Forbord/Svein Stræte Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal og samfunnsplanlegging 44/3 - Svedal nordre - dispensasjon og fradeling

Detaljer

FORMANNSKAP 04.06.12. Dersom deling ikke er rekvirert innen tre år etter at samtykke til deling er gitt faller samtykke bort.

FORMANNSKAP 04.06.12. Dersom deling ikke er rekvirert innen tre år etter at samtykke til deling er gitt faller samtykke bort. LEKA KOMMUNE Dato: 22.05.12 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 04.06.12 Saknr.

Detaljer

TILLEGGSLISTE III FOR FORMANNSKAPET

TILLEGGSLISTE III FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TILLEGGSLISTE III FOR FORMANNSKAPET TID: 27.10.2014 kl. 10:00 STED: EIDSVERKET, BJØRKELANGEN Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på mail til rune.holter@ahk.no Varamedlemmer

Detaljer

LANDBRUKETS SÆRLOVER OG JORDVERNET. Jan Terje Strømsæther Seniorrådgiver - Landbruksdirektoratet

LANDBRUKETS SÆRLOVER OG JORDVERNET. Jan Terje Strømsæther Seniorrådgiver - Landbruksdirektoratet LANDBRUKETS SÆRLOVER OG JORDVERNET Jan Terje Strømsæther Seniorrådgiver - Landbruksdirektoratet JORDVERN Jordvern: Sikre jorda som ressurs for fremtidig matproduksjon Mye gjengroing og nydyrking uansett

Detaljer

Bjerkreim kommune «Soa_Navn» «Sse_Navn»

Bjerkreim kommune «Soa_Navn» «Sse_Navn» Bjerkreim kommune «Soa_Navn» «Sse_Navn» Landbruks- og matdepartementet Postboks 8114 Dep. 0032 OSLO Vår saksbehandlar: Dykkar ref.: Vår ref.: Arkiv: Dykkar dato: Vår dato: Gerd Siqveland Engelsgjerd Telefon:

Detaljer

MELDING OM VEDTAK VERNEHJEMMEL I JORDLOVA - UTTALE TIL HØYRINGSDOKUMENT

MELDING OM VEDTAK VERNEHJEMMEL I JORDLOVA - UTTALE TIL HØYRINGSDOKUMENT SANDE KOMMUNE RÅDMANNEN 6084 Larsnes Tlf. 70 02 67 00 Fax 70 02 67 01 sande.kommune@sande-mr.kommune.no www.sande-mr.kommune.no Det kgl. landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep 0030 OSLO Saksnr

Detaljer

Leka kommune Møteinnkalling

Leka kommune Møteinnkalling Leka kommune Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 08.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Jordvern i den kommunale hverdagen

Jordvern i den kommunale hverdagen Jordvern i den kommunale hverdagen innlegg på KOLA-VIKEN samlingen 21.10.09 Bakgrunn Omdisponering er en irreversibel prosess Dyrka/dyrkbar jord er en ikke fornybar ressurs Politisk mål om halvering av

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 03.11.2011

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 03.11.2011 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: V10 2010/426-33 26.10.2011 Harald Nøding Østvik Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 03.11.2011 Utsendte vedlegg Ikke

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. I tillegg til den jorda som ønskes kjøpt fra bnr. 5, leies det også areal fra bnr. 18.

SAKSFRAMLEGG. I tillegg til den jorda som ønskes kjøpt fra bnr. 5, leies det også areal fra bnr. 18. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: x Ja Nei Etter

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - ENDRINGER I FORVALTNINGSLOVEN

HØRINGSUTTALELSE - ENDRINGER I FORVALTNINGSLOVEN VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Asle H Tveiti Tlf: 75 10 11 25 Arkiv: 000 &13 Arkivsaksnr.: 12/5183-2 HØRINGSUTTALELSE - ENDRINGER I FORVALTNINGSLOVEN Rådmannens forslag til vedtak: Vefsn kommune er positiv

Detaljer

Klagenemnda. Innkalles med dette til møte kl på Rådhuset,, Mosjøen. SAKLISTE

Klagenemnda. Innkalles med dette til møte kl på Rådhuset,, Mosjøen. SAKLISTE Klagenemnda Innkalles med dette til møte 15.06.2012 kl. 12.00 på Rådhuset,, Mosjøen. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/12 12/206 SAKSBEHANLINGEN FOR KLAGENEMNDA - INHABILITET FOR KOMMUNALE TJENESTEMENN

Detaljer

Jordverngrep i pbl. b) sikre jordressursene, kvaliteter i landskapet og vern av verdifulle landskap og kulturmiljøer

Jordverngrep i pbl. b) sikre jordressursene, kvaliteter i landskapet og vern av verdifulle landskap og kulturmiljøer Pbl og landbruk Jordverngrep i pbl 3-1 Oppgaver og hensyn i planleggingen b) sikre jordressursene, kvaliteter i landskapet og vern av verdifulle landskap og kulturmiljøer Regional plan Regional planbestemmelse

Detaljer

Deling av landbrukseiendommer til andre formål enn landbruk

Deling av landbrukseiendommer til andre formål enn landbruk Landbruksavdelingen Deling av landbrukseiendommer til andre formål enn landbruk v/ellen Nitter-Hauge Arealformål LNF(R) Arealbrukskategorien «landbruks-, natur, friluftsområde samt reindrift» må i kommuneplanens

Detaljer

Jordlovsbehandling - søknad om deling av grunneiendom gbnr 12/98 med driftsbygninger

Jordlovsbehandling - søknad om deling av grunneiendom gbnr 12/98 med driftsbygninger Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: Arkivsaksnr: 2016/2171-0 Saksbehandler: Terese Nyborg Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 25.08.2016 Jordlovsbehandling - søknad om deling av grunneiendom

Detaljer

Oversendelse av høringsuttalelse - forslag til vernehjemmel i jordloven

Oversendelse av høringsuttalelse - forslag til vernehjemmel i jordloven Landbruks- og matdepartementet postboks 8007 DEP 0030 OSLO Teknisk Vår saksbehandler: Deres ref.: Deres dato: Arkiv: Vår ref.: Vår dato: Gudrun Kristensen Telefon: FE-, FA-V00 10/1086 27.01.2010 Oversendelse

Detaljer

Fagdag for folkevalde i landbruks-, areal- og miljøsaker. Jordvern og jordlova

Fagdag for folkevalde i landbruks-, areal- og miljøsaker. Jordvern og jordlova Fagdag for folkevalde i landbruks-, areal- og miljøsaker Jordvern og jordlova Christian Rekkedal Nordfjordeid 5. april 2016 1 Sterke statlege føringar om at jordvern er viktig Dyrka og dyrkbar jord har

Detaljer

FORSLAG TIL VERNEHEIMEL I JORDLOVA - HØYRING

FORSLAG TIL VERNEHEIMEL I JORDLOVA - HØYRING Klepp kommune Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 5142 98 00 SÆRUTSKRIFT AV MØTEBOK,\&AM,, 1tt-, Kommunestyret Sak nr 80/09 Saksbehandler: Atle Barkve Arkiv: V60 &00 Arkivsak : 09/1568-10 Møtedato: 14.12.2009

Detaljer

Arkivnr: Deres ref: Vår ref: Dato 200400263-7/LANDLJ 06.09.2004 VEDTATTE RETNINGSLINJER FOR PRAKTISERING AV JORDLOVEN AV 12. MAI 1995 I VÅLER KOMMUNE

Arkivnr: Deres ref: Vår ref: Dato 200400263-7/LANDLJ 06.09.2004 VEDTATTE RETNINGSLINJER FOR PRAKTISERING AV JORDLOVEN AV 12. MAI 1995 I VÅLER KOMMUNE Landbruk Arkivnr: Deres ref: Vår ref: Dato 200400263-7/LANDLJ 06.09.2004 VEDTATTE RETNINGSLINJER FOR PRAKTISERING AV JORDLOVEN AV 12. MAI 1995 I VÅLER KOMMUNE VEDTAK: Viser til behandling og vedtak i kommunestyret

Detaljer

FORMANNSKAP 21.08.12. Rådmannens forslag til VEDTAK:

FORMANNSKAP 21.08.12. Rådmannens forslag til VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: 13.08.12 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Lisa Grenlund Langebro Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 21.08.12 Saknr.

Detaljer

Saksbehandler: Gunnar Valla Tlf: 75 10 18 11 Arkiv: GNR 104/164 Arkivsaksnr.: 12/1487-28

Saksbehandler: Gunnar Valla Tlf: 75 10 18 11 Arkiv: GNR 104/164 Arkivsaksnr.: 12/1487-28 VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Gunnar Valla Tlf: 75 10 18 11 Arkiv: GNR 104/164 Arkivsaksnr.: 12/1487-28 AUSTERBYGDVEGEN 34 B - NYBYGG/REKKEHUS. KLAGESAK. Rådmannens forslag til vedtak: Planutvalget opprettholder

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 16/1 Arkivsaksnr.: 12/27

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 16/1 Arkivsaksnr.: 12/27 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 16/1 Arkivsaksnr.: 12/27 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - JORDLOVSBEHANSDLING GNR/BNR 16/1 I DØNNA. ROLF OLE FORSLAND Rådmannens innstilling: Med hjemmel

Detaljer

Fagnemnd for landbruk

Fagnemnd for landbruk Fagnemnd for landbruk Innkalles med dette til møte 29.02.2008 kl. 9.30 på Rådhuset, Tegnerom 2 etg., Mosjøen. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/08 07/863 GNR. 154 /1,2 GULLJORD - FRADELING HYTTETOMT

Detaljer

FORSLAG TIL VERNEHEIMEL I JORDLOVA - HØYRINGSUTTALE. Saksnummer Møtedato Time formannskap 002/

FORSLAG TIL VERNEHEIMEL I JORDLOVA - HØYRINGSUTTALE. Saksnummer Møtedato Time formannskap 002/ TIME KOMMUNE Arkiv: K2-V60, K3-&13 Vår ref (saksnr.): 09/1905-2 JournalpostID: 09/21790 Saksbeh.: Bjørn Meling FORSLAG TIL VERNEHEIMEL I JORDLOVA - HØYRINGSUTTALE Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Time

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. 2.gongs behandling - deling - 278/5 og 272/1 Åkra - Evy Brekke

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. 2.gongs behandling - deling - 278/5 og 272/1 Åkra - Evy Brekke Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2017/787-3 Karin Thauland Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen 2.gongs behandling - deling - 278/5 og 272/1 Åkra - Evy Brekke Innstilling frå rådmannen:

Detaljer

FORMANNSKAP 13.03.12 VEDTAK:

FORMANNSKAP 13.03.12 VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 13.03.12 Saknr. Tittel:

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/ Kirsti Jakobsen,

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/ Kirsti Jakobsen, Osen kommune Utvikling og Miljø Unni Juul Tørriseng Stavranveien 9 7748 SÆTERVIK MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/5400-7 Kirsti Jakobsen, 14.12.2016 1633/2/4. Søknad

Detaljer

TAPPER & CO. ADVOKATFIRMA DA

TAPPER & CO. ADVOKATFIRMA DA Innherred Samkommune Landbruk og naturforvaltningen Postboks 130 7601 Levanger TAPPER & CO. ADVOKATFIRMA DA ADVOKATER: JAN KAARE TAPPER TERJE I APPER DANIEL LUND TORMOD A SIÆTTEN (H) VEGARD SVARVA SUNN1VA

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sak: SØKNAD OM DELING AV LANDBRUKSEIENDOM- HOFSLIEN, GBNR 92/1 OG 2

SAKSFRAMLEGG. Sak: SØKNAD OM DELING AV LANDBRUKSEIENDOM- HOFSLIEN, GBNR 92/1 OG 2 SAKSFRAMLEGG Ark: Arkivsaksnr.: 12/220 l.nr. 14/2856 Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte Dato Søndre Land Formannskapet Rådhuset Saksbehandler: Einar Struksnæs Sak: SØKNAD OM DELING AV LANDBRUKSEIENDOM-

Detaljer

Jordvern og bygningsbruk

Jordvern og bygningsbruk Jordvern og bygningsbruk Dagsseminar for kommunene i Rogaland om bruk av ledige driftsbygninger Stavanger 16. februar 2012 Seksjonssjef Geir Grønningsæter Nasjonale mål for jordvern og kulturlandskap -

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Torbjørn Skei Gottåsvegen 85 7623 RONGLAN Deres ref: Vår ref: MARHOV 2015/4538 Dato: 01.03.2016 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom: /// Saksnr:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Arkivsaksnr: 2012/6127 Klassering: L33/160/7 Saksbehandler: Gunnar Vorum SØKNAD FRA TORE STOKKE OM FRADELING

Detaljer

- a6. Fylkesmannen i Nordland. Fylkeslandbruksstyret i Nordlands svar på Høring - forslag til vernehjemmel i jordloven. Med hilsen.

- a6. Fylkesmannen i Nordland. Fylkeslandbruksstyret i Nordlands svar på Høring - forslag til vernehjemmel i jordloven. Med hilsen. Fylkesmannen i Nordland Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Vår dato Øystein Lynum, 04.01.2010 oly@fmno.no Deres dato Vår referanse 2009/7149 Deres referanse Vår arkivkode 520 Det kongelige landbruks-

Detaljer

MØTEINNKALLING FORVALTNINGSSTYRET TILLEGGSSAKLISTE. kontorfagarbeider

MØTEINNKALLING FORVALTNINGSSTYRET TILLEGGSSAKLISTE. kontorfagarbeider FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 22.09.2009 Tid: kl. 19.30 MØTEINNKALLING FORVALTNINGSSTYRET TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 48/09 09/731 SØKNAD OM FRADELING AV SKOGSAREAL

Detaljer

Alstahaug kommune, ved landbruks- og miljøvernenhet, gjorde 28.01.2015 følgende vedtak:( For saksutgreiing se nedenfor)

Alstahaug kommune, ved landbruks- og miljøvernenhet, gjorde 28.01.2015 følgende vedtak:( For saksutgreiing se nedenfor) Til sameiere i gnr. 29 bnr. 1 og 17 i Alstahaug Melding om vedtak Alstahaug kommune, ved landbruks- og miljøvernenhet, gjorde 28.01.2015 følgende vedtak:( For saksutgreiing se nedenfor) Med henvisning

Detaljer

Omdisponering og deling

Omdisponering og deling LANDBRUKSAVDELINGEN Omdisponering og deling Jordloven 9 og 12 v/ellen Nitter-Hauge Ellen Nitter-Hauge Deling - Jordloven 12 Vesentlig endret ved lov 10. juni 2013 Forbudet og vilkårene som fulgte av loven

Detaljer

UTTALELSE TIL MÅL, STRATEGIER OG RETNINGSLINJER FOR REGIONAL PLAN FOR BÆREKRAFTIG AREALPOLITIKK (RPBA) I VESTFOLD

UTTALELSE TIL MÅL, STRATEGIER OG RETNINGSLINJER FOR REGIONAL PLAN FOR BÆREKRAFTIG AREALPOLITIKK (RPBA) I VESTFOLD 1 av 5 Til Vestfold Fylkeskommune Regionalsektoren Svend Foynsgate 9 3126 TØNSBERG Vår saksbehandler Amund Kind Deres dato Deres referanse UTTALELSE TIL MÅL, STRATEGIER OG RETNINGSLINJER FOR REGIONAL PLAN

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref: «REF» Vår ref: MARHOV 2016/8157 Dato: 18.04.2017 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom:

Detaljer

FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE

FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE LEKA KOMMUNE Dato: 31.01.13 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Lisa Grenlund Helgesson Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 12.02.13 KOMMUNESTYRE

Detaljer

LANDBRUKS-, VILT OG INNLANDSFISKENEMND INNKALLES TIL MØTE 14. FEBRUAR 2008 KL. 16.00 PÅ LANDBRUKSKONTORET

LANDBRUKS-, VILT OG INNLANDSFISKENEMND INNKALLES TIL MØTE 14. FEBRUAR 2008 KL. 16.00 PÅ LANDBRUKSKONTORET Møte nr. 1 Protokoll fra møtet 14. februar 2008 LANDBRUKS-, VILT OG INNLANDSFISKENEMND INNKALLES TIL MØTE 14. FEBRUAR 2008 KL. 16.00 PÅ LANDBRUKSKONTORET SAKLISTE 1/08 200800897-1 STRATEGIPLAN FOR TILTAK

Detaljer

Formannskapet. Innkalles med dette til møte 18.01.2010 kl. 10.00 på Rådhuset, Mosjøen. SAKLISTE 3

Formannskapet. Innkalles med dette til møte 18.01.2010 kl. 10.00 på Rådhuset, Mosjøen. SAKLISTE 3 Formannskapet Innkalles med dette til møte 18.01.2010 kl. 10.00 på Rådhuset, Mosjøen. SAKLISTE 3 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 17/10 09/2853 SØKNAD OM UTVIDELSE AV AVTALEHJEMLER FOR FYSIOTERAPEUTER/MANUELLTERAPEUTER

Detaljer

SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN 2011 - SØKNAD OM STILLINGER

SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN 2011 - SØKNAD OM STILLINGER VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: John-Arvid Heggen Tlf: 75 10 10 28 Arkiv: F40 Arkivsaksnr.: 10/3042-1 SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN 2011 - SØKNAD OM STILLINGER Rådmannens forslag til vedtak: Vefsn kommune

Detaljer

Begrunnelse: Det er positivt at det legges opp til hurtigladestasjoner for el-biler nært sentrum i Mosjøen. Hvis ja klargjør kort:

Begrunnelse: Det er positivt at det legges opp til hurtigladestasjoner for el-biler nært sentrum i Mosjøen. Hvis ja klargjør kort: VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: John Peter Garnes Tlf: 75 10 18 00 Arkiv: Q52 Arkivsaksnr.: 14/182-4 LADESTASJONER EL-BILER ELVEBAKKEN Rådmannens forslag til vedtak: Planutvalget godkjenner omdisponering

Detaljer

54/8 - KLAGE PÅ VILKÅR I ADMINISTRATIVT VEDTAK OM FRADELING AV TO BOLIGTOMTER

54/8 - KLAGE PÅ VILKÅR I ADMINISTRATIVT VEDTAK OM FRADELING AV TO BOLIGTOMTER Arkivsaksnr.: 09/1070-21 Arkivnr.: GNR 54/8 Saksbehandler: Spesialkonsulent jord, Kari Anne Oppen Skau 54/8 - KLAGE PÅ VILKÅR I ADMINISTRATIVT VEDTAK OM FRADELING AV TO BOLIGTOMTER Hjemmel: Jordloven Rådmannens

Detaljer

LOV nr 23: Lov om jord (jordlova). INNHOLD

LOV nr 23: Lov om jord (jordlova). INNHOLD Page 1 of 6 LOV 1995-05-12 nr 23: Lov om jord (jordlova). DATO: LOV-1995-05-12-23 DEPARTEMENT: LMD (Landbruks- og matdepartementet) PUBLISERT: Avd I 1995 Nr. 8 IKRAFTTREDELSE: 1995-07-01 SIST-ENDRET: LOV-2009-06-19-98

Detaljer

Rapport. Vernehjemmel i jordlova

Rapport. Vernehjemmel i jordlova Rapport Vernehjemmel i jordlova Rapport-nr.: 7/2009 15. mars 2009 Rapport: Avdeling: Vernehjemmel i jordlova Ressurs og areal Dato: 15.03.2009 Ansvarlig: Frode Davidsen Bidragsytere: Prosjektleder: Marianne

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref: «REF» Vår ref: MARHOV 2016/9068 Dato: 18.04.2017 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom:

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen May Helen H og Tomas Alstad Ytternesset 226 7607 LEVANGER Deres ref: Vår ref: MARHOV 2017/1992 Dato: 15.05.2017 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom:

Detaljer

Særutskrift - 194/6 - ny grunneigedom - Sæbøvik - Fredrik Johan Øvrevik

Særutskrift - 194/6 - ny grunneigedom - Sæbøvik - Fredrik Johan Øvrevik Politisk og administrativt sekretariat Borgen Advokatar Postboks 84 5480 HUSNES Saksbehandlar Tlf. direkte innval Vår ref. Dykkar ref. Dato Karin Thauland 2016/3626-6 13.11.2017 Særutskrift - 194/6 - ny

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref: «REF» Vår ref: MARHOV 2016/5950 Dato: 25.10.2016 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Om ny delingsbestemmelse etter jordloven

Om ny delingsbestemmelse etter jordloven Om ny delingsbestemmelse etter jordloven Fagsamling om jordloven i Stavanger 26.11.13 v/seniorrådgiver Anne Pernille Asplin En mer liberal delingsbestemmelse Utgangspunktet skal nå være at deling kan tillates

Detaljer

VEFSN KOMMUNE KJØP SKJERVENGAN LEIR. Rådmannens forslag til vedtak: Alternativ 1

VEFSN KOMMUNE KJØP SKJERVENGAN LEIR. Rådmannens forslag til vedtak: Alternativ 1 VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Trond Kaggerud Tlf: 75 10 10 27 Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 12/1192-1 KJØP SKJERVENGAN LEIR Rådmannens forslag til vedtak: Alternativ 1 1. Vefsn kommune benytter seg av sin forkjøpsrett

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 26.06.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09.00 Synfaring sak 053/13. Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den

Detaljer

Vedtak: Rønningens forslag enstemmig vedtatt. Til Landbruks og Matdepartementet,

Vedtak: Rønningens forslag enstemmig vedtatt. Til Landbruks og Matdepartementet, Fra: Merete Glorvigen [mailto:merete.glorvigen@nordre-land.kommune.no] Sendt: 6. mars 2013 14:03 Til: Postmottak LMD Kopi: Geir Steinar Loeng; Halvor Askvig; Sekretariat; Postmottak Emne: Vedr. forslag

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 15/1392 Arkivnr.: GNR 15/55

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 15/1392 Arkivnr.: GNR 15/55 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 72/2012 10.05.2012 Jordlovsbehandling - deling av driftsenhet

Detaljer

GNR 178 BNR 1 ROGNRYGGEN - KONSESJON PÅ ERVERV SØKER TROND-ARNE LUND

GNR 178 BNR 1 ROGNRYGGEN - KONSESJON PÅ ERVERV SØKER TROND-ARNE LUND VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Sverre Stokka Tlf: 75 10 18 05 Arkiv: GNR 178/1 Arkivsaksnr.: 12/5525-2 GNR 178 BNR 1 ROGNRYGGEN - KONSESJON PÅ ERVERV SØKER TROND-ARNE LUND Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde på Øysand

Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde på Øysand Statsråden Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710, Sluppen 7468 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 2012/9517 15/817-5 02.10.2015 Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde

Detaljer

Tema 3 Jordvern. Vedlegg:

Tema 3 Jordvern. Vedlegg: REGULERINGSPLAN FOR LANDBASERT FISKEOPDRETTSANLEGG MED TILHØRENDE SLAKTERI OG INFRASTRUKTUR KONSEKVENSUTREDNING Tema 3 Jordvern Konsekvensutredning for: Tiltakshaver Kommune Konsulent Prosjekt nr. / navn

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Tromsøregionens landbruksforvaltning Vår dato Vår referanse 05.12.2016 2016/1466-16114/2016 Arkivkode: 18/16 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jørgen Bjørkli,

Detaljer

Kopi: Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Kommunal - og familieavd., Statens Hus, 7734 Steinkjer

Kopi: Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Kommunal - og familieavd., Statens Hus, 7734 Steinkjer NORD-TRØNDELAG Saksbehandler: Karl-Heinz Cegla FYLKESKOMMUNE Saksnr.: 09/05539-7 Arkiv: 311 Landbruks- og matdepartementet PB. 8007 Dep 0030 OSLO Dato: 19.2.2010 Ugradert Landbruks- og matdepartementet

Detaljer

Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen RULLERING AV LANDBRUKSPLANEN FOR HADELAND 2012-2015

Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen RULLERING AV LANDBRUKSPLANEN FOR HADELAND 2012-2015 Arkivsaksnr.: 12/58-1 Arkivnr.: MPROT Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen RULLERING AV LANDBRUKSPLANEN FOR HADELAND 2012-2015 Rådmannens innstilling: ::: Sett inn

Detaljer

Saksframlegg. Sluttbehandling: Kommuneplanmelding om byutvikling - Grønn strek for en trygg framtid

Saksframlegg. Sluttbehandling: Kommuneplanmelding om byutvikling - Grønn strek for en trygg framtid Saksframlegg Sluttbehandling: Kommuneplanmelding om byutvikling - Grønn strek for en trygg framtid Arkivsak.: 13/35917 Forslag til vedtak: Bygningsrådet vedtar Grønn strek for en trygg fremtid Kommuneplanmelding

Detaljer

SAMORDNINGSFORSØKET. Rennesøy Knut Harald Dobbe

SAMORDNINGSFORSØKET. Rennesøy Knut Harald Dobbe SAMORDNINGSFORSØKET Rennesøy 07.10.2016 Knut Harald Dobbe 1 Føremål (frå invitasjonsbrevet) effektiv og målretta behandling av plansaker og eit betre samarbeid mellom kommunane og statlege styresmakter

Detaljer

Valgstyret SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/10 09/2413 PRØVEVALG I FORBINDELSE MED E-VALG 2011 VALG AV TEMA

Valgstyret SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/10 09/2413 PRØVEVALG I FORBINDELSE MED E-VALG 2011 VALG AV TEMA Valgstyret Innkalles med dette til møte 15.10.2010 kl. 10.00 på, Mosjøen. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/10 09/2413 PRØVEVALG I FORBINDELSE MED E-VALG 2011 VALG AV TEMA Forfall bes meldt sekretariatet

Detaljer

Gnr 2 bnr 26 - Søknad om omdisponering og deling etter jordloven 9 og 12.

Gnr 2 bnr 26 - Søknad om omdisponering og deling etter jordloven 9 og 12. Dato: 15.07.15 Administrativ sak Gnr 2 bnr 26 - Søknad om omdisponering og deling etter jordloven 9 og 12. Kultur, næring, idrett og kirke/etat for landbruk GELI ESARK-5351 201521661-3 Hva saken gjelder:

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato «REF» 26381/2014/10/020/BERSTR

Deres ref. Vår ref. Dato «REF» 26381/2014/10/020/BERSTR «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref. Vår ref. Dato «REF» 26381/2014/10/020/BERSTR 27.11.2014 Svar på søknad om fradeling/ arealoverføring mellom "Haugvika" gnr 10 bnr 20 og ""Haugvika"

Detaljer