Åsrud Nordre. Avd. ing Synnøve Kjølle. Paal Tøger Kartnes.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "0100-2011-0008 Åsrud Nordre. Avd. ing Synnøve Kjølle. Paal Tøger Kartnes."

Transkript

1 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: Sted: Rådhuset i Rakkestad kommune. Sak nr.: Åsrud Nordre. Saken gjelder: Jordskiftedommer: Protokollfører: Saken er krevd av: Til behandling: Krav om sak etter jordskifteloven 2 f salg av tilleggsjord. Frank Rødal, som enedommer etter jordskifteloven 9 annet ledd. Avd. ing Synnøve Kjølle. Paal Tøger Kartnes. 1. Fremming av saken. 2. Nye eiendomsgrenser og rettigheter. 3. Videre saksfremdrift Parter innkalt til dette møtet: Eier av gnr. 38/2 Paal Tøger Kartnes, Åserud Nordre, 1890 RAKKESTAD Eier av gnr. 34/2 Eier av gnr. 39/2 Trond Anders Buer, Kløfsrud, 1890 RAKKESTAD Jon Martin Bergum, Eng 2, 1890 RAKKESTAD (kjøpere av jord- og skogbruksareal) Prosessfullmektig: Advokat Pål Kolberg Grønnerød, Postboks 3, 1650 SELLEBAKK Representerer Paal Tøger Kartnes (Ikke innkalt til rettsmøte) Eiendommene ligger i Rakkestad kommune. Til stede: Paal Tøger Kartnes, Trond Anders Buer, Jon Martin Bergum. I tillegg var student Tonje Yndestad til stede og bisto retten. På forespørsel fra jordskiftedommeren framkom det ingen merknader til innkallingen til møtet eller til rettens sammensetning. Jordskiftedommeren redegjorde for hovedreglene i domstolloven Ingen kjente til forhold som kunne gjøre jordskiftedommeren inhabil. Følgende dokument ble framlagt: Nr. Datert. Emne Krav om sak for Østfold jordskifterett fra Paal Tøger Kartnes v/adv. Pål Kolberg Grønnerød m/vedlegg Innkalling til rettsmøte E-post fra enhetsleder areal og byggesak/landbrukssjef i Rakkestad kommune Hovedsammendrag før skifte og grunnverdier Åsrud nordre Østfold jordskifterett 1

2 Hovedsammendrag etter skifte alternativ Hovedsammendrag etter skifte alternativ 2 Dokumentene 3 6 var ikke utsendt før rettsmøte og partene fikk anledning til å sette seg inn i dokumentene ved at kopier ble delt ut. Dokumentene ble gjennomgått i nødvendig utstrekning. Fremming av saken Jordskifteretten gjennomgikk saken og avsa slikt vedtak: Paal Tøger Kartnes har søkt Rakkestad kommune om deling av eiendommen Åsrud gnr. 38/2. Det er søkt om å dele eiendommen i sju parseller. Tunet på m2 (korr. til ca m2) skal beholdes av Paal Tøger Kartnes, mens resten av eiendommen er søkt delt i to like store deler på m2. Trond Anders Buer, eier av nabobruket Kløfkløfsrudsrud gnr. 34/2, 6 er i søknaden forutsatt å få overta den ene delen, mens Jon Martin Bergum, eier av nabobruket Eng gnr. 39/2 er forutsatt å få overta den andre delen. Jord- og skogbruksarealene som søkes fradelt, skal fortsatt ha formålet landbruk, natur og friluftsområde (LNF) i plansammenheng. Saken ble behandlet i Rakkestad kommune og tillatelse til fradeling ble innvilget som omsøkt. Det ble fattet slikt vedtak: 1. Med hjemmel i PBL 20-1 bokstav m og 26-1 samt jordlovens 9 og 12 gir Rakkestad kommune Paal Tøger Kartnes tillatelse til å dele fra tunet, ca. 5 daa på eiendommen Åsrud gnr. 38, bnr. 2. Denne parsellen er vist på kart merket sak 90/ Resten av arealet på Åserud gnr. 38, bnr. 2 kan deles i flere teiger etter jordskifterettens vurderinger. 3. Det settes som vilkår at de fradelte arealene bortsett fra tunet legges til Kløfsrud gnr. 34, bnr. 2 og 6 og Eng gnr. 39, bnr 2 etter jordskifterettens beslutning. 4. Med hjemmel i plan- og bygningslovens 27 1 og 2 er det en forutsetning for tillatelsen at det opprettes servitutter som sikrer det fradelte tunet nødvendig vann- og avløpstraseer over annens grunn, jf. forurensningslovens 8 hvis det er nødvendig. 5. Hvis ikke fradelingen er gjennomført innen tre år etter at dette vedtaket er mottatt, faller tillatelsen bort. Jordskiftedommeren ser det slik at alle nødvendige formaliteter er i orden for å tillate deling av eiendommen Åsrud gnr. 38/ Åsrud nordre Østfold jordskifterett 2

3 Saken ligger i et område hvor jordskifteretten har hjemmel til å gjennomføre eiendomsdeling. I e-post til Østfold jordskifterett fra Rakkestad kommune er tunarealet korrigert til å skulle ha et areal på ca. 7 daa. Partene anses å ha nytte av saken. Den tilfredsstiller jordskiftelovens 3 bokstav a om nytte. Retten har kommet til slik slutning: Jordskiftesaken fremmes. Nye eiendomsgrenser og rettigheter Nye eiendomsgrenser og rettigheter i forbindelse med eiendomsdelingen ble drøftet med partene. Jordskiftedommeren gjorde partene oppmerksom på at delingstillatelsen til nytt tun gjelder ca. 7 daa og ikke 5 daa som det står i vedtaket datert Rettigheter i tilknytning til tunet på den gjenværende del av Åserud gnr. 38/2 ble drøftet. Partene var enige om at eiendommen må sikres rett til nødvendig vann- og avløpstrase til bekk øst for eiendommen. Jordskiftedommeren orienterte om de 2 fremlagte skifteplanalternativene for deling av jord- og skogbruksarealer. Skifteplanalternativene ble drøftet med partene. Buer og Bergum ga uttrykk for at for deres vedkommende er det dyrka jord som er av interesse. Begge driver med husdyr og ønsker spredeareal. De ønsket derfor en mest mulig lik deling av arealene med dyrka mark. Partene ga uttrykk for at det fra deres side var ønskelig at det i den videre prosessen ble arbeidet videre ut fra skifteplanalternativ 1. Likevel slik at fordelingen av dyrka mark blir tilsvarende lik for begge parter. Partene drøftet avløp av overflatevann fra jordene og nødvendig grøfting. De var enighet om at det bør være en gjensidig rett til dreneringsgrøfter samt gjensidig rett til atkomst for landbruksmaskiner. Jordskiftedommeren opplyste at bestemmelser om eiendomsgrenser og rettigheter vil bli ført inn i rettsboka ved avslutning av saken og tinglyst som en del av saken Åsrud nordre Østfold jordskifterett 3

4 Videre saksfremdrift Det ble opplyst at det vil avholdes utsatte oppmålingsforretninger når skifteplan er vedtatt og at det da vil tildeles nye matrikkelnummer på jord- og skogbruksarealene som skal overføres kjøperne. Hjemmelsoverføringen av eiendommene kan først skje når de nye matrikkelnumrene er tinglyst. Partene ble opplyst at hjemmelsoverføring vil måtte skje utenom jordskiftesaken. Jordskiftedommeren opplyste at partene vil bli innkalt for fastsettelse av nye grenser iht. vedtatt skifteplan. Berørte naboer vil da også måtte innkalles. Eiendomsgrensene vil bli fastsatt og innmålt. Eventuelle rettigheter vil også bli ført inn i rettsboka og tinglyst med den. Endelig avmerking og innmåling vil bli gjennomført under ledelse av avd. ingeniør Synnøve Kjølle. Det ble orientert om muligheten til å sammenslå nytt jord- og skogbruksareal med eksisterende landbrukseiendommer tilhørende kjøperne i dag. Forutsetningen er at eiendommene oppfyller de formelle krav for sammenslåing. Partene ga uttrykk for at de var positiv til slik sammenslåing om forholdene ligger til rette for dette. De nye eiendomsgrensene for gjenværende tun til eiendommen Åsrud gnr. 38/2 ble befart. Eier Paal Tøger Kartnes og kjøpere av fradelte arealer Trond Anders Buer og Jon Martin Bergum, deltok. Partene ble enige om fremtidige grenselinjer for det gjenværende tunet iht. delingstillatelsen. De nye eiendomsgrensene for tunet ble oppmerket sammen med partene. Det ble opplyst at ny grenselinje sør for låven vil korrigeres i forhold til godkjent deling. Jordskiftedommeren orienterte om reglene knyttet til fordeling av jordskiftekostnadene. Ingen av partene ønsket å ta stilling til fordeling av kostnadene. Videre ble jord- og skogbruksarealer befart. Paal Tøger Kartnes deltok ikke under befaring av disse arealene. Under befaringen av jord- og skogsbruksarealer ble det lagt vekt på adkomstrettigheter og rettigheter i forhold til dreneringsgrøfter. Partene var enig i at det for nevnte forhold bør etableres gjensidige rettigheter som forplikter begge parter. Utskrift av rettsboka blir sendt til partene i vanlig brev. Saken utsettes inntil videre. Retten hevet. Rakkestad, Frank Rødal jordskiftedommer sign Åsrud nordre Østfold jordskifterett 4

5 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: Sted: Rådhuset i Rakkestad kommune. Sak nr.: Åsrud Nordre utsatt fra Saken gjelder: Jordskiftedommer: Saken er krevd av: Til behandling: Krav om sak etter jordskifteloven 2 f salg av tilleggsjord. Frank Rødal, som enedommer etter jordskifteloven 9 annet ledd. Paal Tøger Kartnes. 1. Vedtak av skifteplan. 2. Utsatte oppmålingsforretninger. 3. Videre fremdrift. Parter: Samme som ved rettsmøte Til stede: Ingen av partene var innkalt. Følgende dokument ble framlagt: Nr. Datert. Emne Brev til partene om avklaring av skifteplan Brev fra Jon Martin Bergum og Trond Anders Buer Justert skifteplanalternativ 1, inkl. grunnverdier Brev fra Rakkestad kommune ang. oppretting av 4 nye eiendommer i matrikkelen Dokumentene ble gjennomgått i nødvendig utstrekning. 1. Vedtak av skifteplan Med bakgrunn i partenes enighet fremmer jordskifteretten med dette, og i medhold av jordskifteloven 2 bokstav f, jf. 17 a, slikt skifteplanvedtak: Saken gjelder deling av eiendommen gnr. 38/2 i Rakkestad kommune. Saken ble vedtatt fremmet Eiendomsdelingen skjer i samsvar med delingstillatelse gitt av Rakkestad kommune i vedtak fattet I nærværende sak er delingen omsøkt og forutsatt å skje ved at eiendommen deles mellom gnr. 34/2 Kløftsrud og gnr. 39/2 Eng etter jordskifterettens beslutning. I rettsmøte avholdt ble partene forelagt 2 skifteplanalternativ for deling av jord- og skogbruksarealer. Partene har i den forbindelse gitt uttrykk for at det fra deres side var ønskelig at det i den videre prosessen ble arbeidet videre ut fra skifteplanalternativ 1. Likevel slik at fordelingen av dyrka mark blir tilsvarende lik for begge parter Åsrud nordre Østfold jordskifterett 5

6 Avklaringer av videre skifteplanløsninger ble oversendt berørte parter til uttalelse Frist for merknader var satt til Trond Anders Buer og Jon Martin Bergum har inngitt felles uttalelse i brev datert De gir uttrykk for at de ønsker en justering av figurgrense mellom figur 55 og 62. Dette for å oppnå tilnærmet lik andel av dyrka marka. Slik retten ser det er eierne av gnr. 34/2 Kløfsrud og gnr. 39/2 Eng enige om hvordan eiendommen skal deles og hvem som skal ha de ulike teigene. Dette gjelder både skogsareal og dyrka marka. Jordskifteretten har ikke innvendinger til at eiendommen deles slik partene ønsker og ser ingen grunn til ikke å imøtekomme denne. Skifteplanalternativ 1 er justert ved at partenes ønske om å motta lik stor andel av dyrka marka er innarbeidet i skifteplanen. Likeså justerte grunnverdier etter drøfting med partene. Verdi av mottatte arealer vil ikke være lik for Buer og Bergum. Det må derfor forutsettes at oppgjøret for kjøp av arealene tar utgangspunkt i fremlagte grunnverdier for arealene, jf. dok. nr. 9. Jordskifteretten er kommet til slik slutning: Skifteplan vedtas i henhold til skifteplanalternativ 1 datert Utsatte oppmålingsforretninger Jordskiftet og eiendomsdelingene fører til behov for fradelinger. Disse gjøres som utsatte oppmålingsforretninger. De utsatte oppmålingsforretningene vil oversendes Statens kartverk for tinglysing med det aller første. Nye grenser vil bli avmerket i marka i etterkant. Eiendommene gnr. 38/14-17 er utskilt fra: Kommune, kommunenr. Gnr. Bnr. Bruksnavn Rakkestad, Åsrud Nordre 2.1 Oppmålingsforretning for ny grunneiendom: Kommune, kommunenr. Gnr. Bnr. Rakkestad, Etableringsdato: Etablert i matrikkelen Areal: Ca 113,5 daa Representasjonspunkt: X = ,04 Y = ,77 Tillatelse til deling: Vedtak i Rakkestad kommune Åsrud nordre Østfold jordskifterett 6

7 2.2 Oppmålingsforretning for ny grunneiendom: Kommune, kommunenr. Gnr. Bnr. Rakkestad, Etableringsdato: Etablert i matrikkelen Areal: Ca 48,5 daa Representasjonspunkt: X = ,77 Y = ,80 Tillatelse til deling: Vedtak i Rakkestad kommune Oppmålingsforretning for ny grunneiendom: Kommune, kommunenr. Gnr. Bnr. Rakkestad, Etableringsdato: Etablert i matrikkelen Areal: Ca 93,3 daa Representasjonspunkt: Teig 1 X = ,64 Y = ,50 Teig 2 X = ,14 Y = ,04 Tillatelse til deling: Vedtak i Rakkestad kommune Oppmålingsforretning for ny grunneiendom: Kommune, kommunenr. Gnr. Bnr. Rakkestad, Etableringsdato: Etablert i matrikkelen Areal: Ca 195,2 daa Representasjonspunkt: X = ,41 Y = ,66 Tillatelse til deling: Vedtak i Rakkestad kommune Den opprinnelige eiendommen gnr. 38/2 består etter fradelingene kun av tunareal. Beskrivelse av disse grenselinjer og tilsvarende arealoppgave for denne vil gjøres i rettsboka ved avslutning av saken. 3. Videre fremdrift Hjemmelsoverføring skjer utenom denne sak. Partene gis frist til til å tinglyse hjemmelsoverføringene. Utskrift av rettsboka blir sendt partene i vanlig brev sammen med kopi av de tinglyste forretningene Åsrud nordre Østfold jordskifterett 7

8 Når hjemmelsoverføringer er ordnet vil jordskifteretten kalle inn parter og berørte naboer for fastsetting av nye eiendomsgrenser. Saken utsettes inntil videre. Retten hevet. Sarpsborg, Frank Rødal Sign Åsrud nordre Østfold jordskifterett 8

9 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: Sted: Rettens kontor i Sarpsborg kommune. Sak nr.: Åsrud Nordre utsatt fra Saken gjelder: Krav om sak etter jordskifteloven 2 f salg av tilleggsjord. Jordskiftedommer: Frank Rødal, som enedommer etter jordskifteloven 9 annet ledd. Saken er krevd av: Til behandling: Parter: Eier av gnr. 38/2, Eier av gnr. 39/2, Paal Tøger Kartnes. 1. Sammenslåing av bruksnummer. Paal Tøger Kartnes, Åserud Nordre, 1890 RAKKESTAD Jon Martin Bergum, Eng 2, 1890 RAKKESTAD (kjøper av jord- og skogbruksareal) Naboer: Eier av gnr. 34/1, Tor G. Grindstad Bergsland, Grindstad 2, 1890 RAKKESTAD Eier av gnr. 34/7, Knut Ringstad, ved Arne Olav Ringstad, Haldenveien 4, 1890 RAKKESTAD Eier av gnr. 36/1, Einar Skaarseth Enger, Haugsten 1, 1890 RAKKESTAD Even Skaarseth Enger, Postboks 601, 1432 ÅS Eier av gnr. 38/1, Knut Eng, Engslia, 1890 RAKKESTAD Eier av gnr. 38/5, Randi Bye Harlem, Harlem, 1892 DEGERNES Eier av gnr. 38/8, Kjell Øystein Grønnern, Gapestad, 1890 RAKKESTAD Eier av gnr. 38/10, Arne Sverstad, Sverstad 1, 1890 RAKKESTAD Eier av gnr. 38/13, Hans Petter Haugom, Åserud, 1890 RAKKESTAD Dan-Henning I Larsen, Heier 1, 1892 DEGERNES Prosessfullmektig: Advokat Pål Kolberg Grønnerød, Postboks 3, 1650 SELLEBAKK Representerer Paal Tøger Kartnes Eiendommene ligger i Rakkestad kommune. Til stede: Ingen av partene var innkalt. Siden forrige rettsmøte har Trond Anders Buer trukket seg som kjøper av jord- og skogbruksareal. Jon Martin Bergum er etter dette eneste kjøper av jord- og skogbruksareal fra eiendommen gnr. 38/2 Åsrud nordre. Rakkestad kommune fattet vedtak om å gi konsesjon til Jon Martin Bergum for kjøp av jord- og skogbruksarealene fra eiendommen gnr. 38/2 Åsrud nordre Åsrud nordre Østfold jordskifterett 9

10 Den ble det avholdt befaring av eiendomsgrenser med eier av gnr. 38/13, Hans Petter Haugom og eier av gnr. 38/1, Knut Eng. Nye grensemerker i grensene mot deres eiendommer ble påvist, jf. protokoll fra befaringen, dok. 24. Følgende dokument ble framlagt: Nr. Datert. Emne Brev til Statens Kartverk Tinglysingen Tinglyst utsatte oppmålingsforretninger Oversending av rettsbok og frist for hjemmelsoverføring Forkynning av krav om sak (til naboer) Innkalling til rettsmøte Brev til Rakkestad kommune orientering om jordskiftesak Kopi av e-post fra adv. Pål Kolberg Grønnerød til Jon Bergum E-post fra adv. Pål Kolberg Grønnerød E-post fra adv. Pål Kolberg Grønnerød Brev fra Rakkestad kommune administrativt vedtak Brev til Rakkestad kommune Brev fra Rakkestad kommune Kopi av brev til Jon Martin Bergum Protokoll fra grensepåvisning Kopi av brev til adv. Grønnerød Brev til parter og naboer Kartutsnitt Brev fra Tor Gunnar B. Bergsland angående vegretter E-post fra adv. Pål Kolberg Grønnerød odelsberettigede Brev fra Rakkestad kommune Sammenslåing oversendelse av meldinger til tinglysing Dokumentene ble gjennomgått i nødvendig utstrekning. Sammenslåing av bruksnummer Hjemmelsoverføringer er skjedd utenom jordskiftesaken og Jon Martin Bergum er pr. i dag registrert som hjemmelshaver av alle de 4 nye matrikkelnumrene. Dette er gnr. 38/14, gnr. 38/15, gnr. 38/16 og gnr. 38/17. Dette utgjør jord- og skogbruksarealet som fradeles landbrukseiendommen gnr. 38/2 Åsrud nordre. Partene ble i rettsmøte orientert om muligheten til sammenslåing av nytt jordog skogbruksareal med eksisterende landbrukseiendommer dersom eiendommene oppfyller de formelle krav for sammenslåing. Jon Martin Bergum ga i den forbindelse uttrykk for at han var positiv til slik sammenslåing. Eiendommer som fyller kravene til sammenslåing er eiendommene gnr. 38/16 og gnr. 38/17 samt gnr. 38/14 og gnr. 38/15. Med bakgrunn i odelsløsningsfrist for gnr. 38/2 Åsrud nordre vil det på nåværende tidspunkt ikke utføres sammenslåing av gnr. 38/16 med ny eiers eiendom gnr. 39/2 Eng Åsrud nordre Østfold jordskifterett 10

11 KRAV OM SAMMENSLÅING: Følgende eiendommer kreves sammenslått i henhold til 18 i matrikkelloven av 17. juni 2005 nr Kommunenr. Gnr. Bnr. Festenr Bestående bruk etter sammenslåingen: Kommunenr. Gnr. Bnr. Festenr ATTEST FOR AT VILKÅRET FOR SAMMENSLÅING ER TILSTEDE Jordskiftedommeren i Østfold gir herved attest for at følgende vilkår for sammenslåing er til stede, jf. jordskiftelovens 29, 3. ledd: Eiendommene ligger i samme kommune, har samme hjemmelshaver og vil etter sammenslåingen bli ett sammenhengende areal. Sammenslåingen er sendt via Rakkestad kommune for matrikulering. Likeledes fyller gnr. 38/16 og gnr. 38/17 kravene til sammenslåing. KRAV OM SAMMENSLÅING: Følgende eiendommer kreves sammenslått i henhold til 18 i matrikkelloven av 17. juni 2005 nr Kommunenr. Gnr. Bnr. Festenr Bestående bruk etter sammenslåingen: Kommunenr. Gnr. Bnr. Festenr ATTEST FOR AT VILKÅRET FOR SAMMENSLÅING ER TILSTEDE Jordskiftedommeren i Østfold gir herved attest for at følgende vilkår for sammenslåing er til stede, jf. jordskiftelovens 29, 3. ledd: Eiendommene ligger i samme kommune, har samme hjemmelshaver og vil etter sammenslåingen bli ett sammenhengende areal. Sammenslåingen er sendt via Rakkestad kommune for matrikulering Åsrud nordre Østfold jordskifterett 11

12 Foreløpig jordskiftekart og utkast til delingsbestemmelser vil sendes partene for uttalelse etter at sammenslåingene er tinglyst. Utskrift av rettsboka blir sendt til parter og naboer i vanlig brev. Saken utsettes inntil videre. Retten hevet. Sarpsborg, Frank Rødal Sign Åsrud nordre Østfold jordskifterett 12

13 JORDSKIFTERETTSMØTE Møtedag: Sted: Rettens kontor i Sarpsborg Sak nr.: Åsrud nordre - utsatt fra Saken gjelder: Jordskiftedommer: Protokollfører: Saken er krevd av: Til behandling: Parter: Eier av gnr. 38/2 Krav om sak etter jordskifteloven 2 f Frank Rødal, som enedommer etter jordskifteloven 9 annet ledd. Avdelingsingeniør Synnøve Kjølle Paal Tøger Kartnes 1 Regulerende vedtak 2 Delingsbestemmelser 3 Grenser 4 Diverse bestemmelser Paal Tøger Kartnes, Åserud Nordre, 1890 RAKKESTAD Prosessfullmektig: Advokat Pål Kolberg Grønnerød, Postboks 3, 1650 SELLEBAKK Representerer Paal Tøger Kartnes Eier av gnr. 39/2, 38/14 og 38/16 Jon Martin Bergum, Eng 2, 1890 RAKKESTAD (kjøper av jord- og skogbruksareal) Eier av gnr. 38/1 Knut Eng, Engslia, 1890 RAKKESTAD Eier av gnr. 38/5 Randi Bye Harlem, Harlem, 1892 DEGERNES Eier av gnr. 38/13 Hans Petter Haugom, Åserud, 1890 RAKKESTAD Naboer: Eier av gnr. 34/1 Tor G. Grindstad Bergsland, Grindstad 2, 1890 RAKKESTAD Eier av gnr. 34/2 Trond Anders Buer, Kløfsrud, 1890 RAKKESTAD Eier av gnr. 34/7 Knut Ringstad v/arne Olav Ringstad, Haldenveien 4, 1890 RAKKESTAD Eier av gnr. 38/8 Kjell Øystein Grønnern, Gapestad, 1890 RAKKESTAD Eier av gnr. 38/10 Arne Sverstad, Sverstad 1, 1890 RAKKESTAD Eier av gnr. 39/13 Dag-Henning I. Larsen, Heier 1, 1892 DEGERNES Eiendommene ligger i Rakkestad kommune. Til stede: Ingen av partene var innkalt Åsrud nordre Østfold jordskifterett 13

14 Følgende dokument ble framlagt: Samtykke til sammenslåing fra adv. Pål Kolberg Grønnerød Tinglyst sammenslåing Oversending av forslag til bestemmelser E-post fra adv. Pål K. Grønnerød E-post fra adv. Pål K. Grønnerød Dokumentene ble gjennomgått i nødvendig utstrekning. 1. Regulerende vedtak Med bakgrunn i enighet om omfang av fradeling av jord- og skogbruksareal gjør jordskifteretten med dette, og i medhold av jordskifteloven 2 bokstav f, jf. 17 a, slikt vedtak: Saken gjelder fradeling og salg av jord- og skogbruksareal fra gnr. 38/2. Tunarealet med påstående bygninger på gnr. 38/2 opprettholdes som egen eiendom. Saken ble vedtatt fremmet av jordskifteretten Saken ble behandlet i Rakkestad kommune Med hjemmel i jordlovens 12 og plan- og bygningsloven 20-1 bokstav m, ble det gitt dispensasjon fra delingsforbudet og omsøkt fradeling ble innvilget. Rakkestad kommune fattet vedtak om å gi konsesjon til Jon Martin Bergum for kjøp av jord- og skogbruksarealene fra eiendommen gnr. 38/2 Åsrud nordre (dok. nr. 25). I jordskiftesaken er det gjennomført oppmålingsforretning hvor jord- og skogbruksareal tilhørende gnr. 38/2 er fradelt. Jon Martin Bergum har selv besørget hjemmelsoverføring av fradelte parseller gnr. 38/ Et foreløpig jordskiftekart datert og forslag til bestemmelser (dok. 32) ble oversendt partene til uttalelse , jf. jordskifteloven 17 a, tredje ledd. Frist for merknader var Ingen av partene har kommet med merknader innen fristens utløp. Jordskifteretten har kommet til slik slutning: Fradeling av jord- og skogbruksareal vedtas i henhold til foreløpig jordskiftekart datert og forslag til bestemmelser i brev datert Åsrud nordre Østfold jordskifterett 14

15 2. Delingsbestemmelser 2.1 Utlegging av eiendommer Gnr. 38/2 Åsrud nordre deles ved at jord- og skogbruksarealet fradeles og legges ut som selvstendige eiendommer. Fradelt jord- og skogbruksareal har etter sammenslåing registerenhetene gnr. 38/14 og 38/16. Tunarealet med påstående bygninger beholder det gamle bruksnummeret gnr. 38/ Rett til vannrør- og kloakkledning Eiendomsdelingen betinger at opprinnelig eiendom gnr. 38 /2 har rett til å ha vannledning og kloakkrør over gnr. 38/16, og videre gjennom bygdevegen i samsvar med eksisterende rør- og ledningsystem øst for eiendommen. 2.3 Vegrettigheter Privat veg nr. 1 Dette er en privat vei fra vegdele øst for bekk ved gnr. 38/1 og til eiendommen gnr. 34/2 Kløfsrud. Vegen og evt. bestemmelser for den er uendret ved jordskiftet, med to unntak: Gnr. 38/16, eier Jon Martin Bergum, skal ha vegrett på eksisterende veg for å komme til sin eiendom gnr. 38/16. Han skal delta i vedlikehold av vegen i henhold til hans bruk. Gnr. 38/14, eier Jon Martin Bergum, skal ha vegrett på eksisterende veg for å komme til sin eiendom gnr. 38/14. Han skal delta i vedlikehold av vegen i henhold til hans bruk. Eiendommen gnr. 38/14 har vegrett på eksisterende bygdeveg over gnr. 38/1, gnr. 38 /2, gnr. 38/13 og gnr. 38/16. Rettigheten innebærer gjensidig rett og plikt til deltagelse i vedlikeholdet av vegen. Eiendommen gnr. 38/16 har vegrett på eksisterende bygdeveg over gnr. 38/1, gnr. 38/2 og gnr. 38/13. Rettigheten innebærer gjensidig rett og plikt til deltagelse i vedlikeholdet av vegen Privat veg nr. 2 Dette er en privat adkomstveg med utgangspunkt fra veg nr. 1. Gnr. 38/14, eier Jon Martin Bergum, skal ha vegrett på eksisterende adkomstveg for å komme til dyrka marka og skogsmark på gnr. 38/14. Han skal delta i vedlikehold av vegen i henhold til hans bruk. Eiendommen gnr. 38/14 har vegrett på eksisterende adkomstveg over gnr. 38/1 og gnr. 38/5. Rettigheten innebærer gjensidig rett og plikt til deltagelse i vedlikeholdet av vegen. Utgifter til vedlikehold av adkomstvegen fordeles på rettighetshaverne i henhold til den bruk de gjør av vegen Åsrud nordre Østfold jordskifterett 15

16 3. Grenser På bakgrunn av tidligere vedtak og avmerking og innmåling av grenser under ledelse av avdelingsingeniør Synnøve Kjølle er det utarbeidet slik beskrivelse for grenser. 3.1 Grenseforklaring og målegrunnlag Grensene går i rette linjer mellom de grensepunktene det er oppgitt retning for. Retningen mellom punktene er beregnet ut fra punktenes koordinater og er angitt i forhold til kartets nordretning. Sirkelen er inndelt i 400 grader. Avstanden mellom grensepunktene er horisontale mål i meter. Grensemerkene er bolter/rør av aluminium forsynt med hode. Hodet har påskriften "GRENSE" og JORDSKIFTERETTEN. Grensepunktene i grense nr. 1 er koordinatbestemt med fasemålende tofrekvent satellittmåleutstyr ved bruk av C-POS, Statens kartverks posisjoneringssystem. Grensepunktenes koordinater har en forventet nøyaktighet bedre enn 0,1 meter. Grensene er vist på grensekart med kartarkivnummer Kartet består av 2 blad i målestokk 1:1000 og 1: Grensebeskrivelse Grense 1 Eiendom til venstre: gnr. 38/16, eier Jon Martin Bergum Eiendom til høyre: gnr. 38/2, eier Paal Tøger Kartnes Punktnr Beskrivelse Retning Avstand X-koordinat Y-koordinat Grensen går ut fra punkt 12 mot gnr. 38/1. 12 Off. godkj. grensemerke i jord , ,18 374,70 84,71 1 Off. godkj. grensemerke i jord , ,39 11,59 35,12 2 Off. godkj. grensemerke i jord , ,75 68,67 23,61 3 Off. godkj. grensemerke i jord , ,56 380,09 20,11 4 Off. godkj. grensemerke i jord , ,37 80,50 14,83 5 Off. godkj. grensemerke i jord , ,51 167,79 37,53 6 Off. godkj. grensemerke i jord , ,69 109,91 9, Åsrud nordre Østfold jordskifterett 16

17 7 Off. godkj. grensemerke i jord , ,34 207,39 25,40 8 Off. godkj. grensemerke i jord , ,39 172,98 62,81 9 Off. godkj. grensemerke i jord , ,26 Her ender grensen mot gnr. 38/ Diverse bestemmelser 4.1 Jordskiftekostnader Jordskiftekostnadene og gebyrer skal dekkes av partene etter bestemmelsene i jordskifteloven 74. Etter rettens vurdering avviker arbeidsmengden nevneverdig fra det vanlige, jf. jordskiftelovens 74, 8. ledd. Dette med bakgrunn i at arbeidet med rettigheter for de fradelte parseller. Nevnte forhold har totalt sett medført at arbeidet med saken har vært mer arbeidskrevende for denne saken enn hva som er vanlig. Ut fra dette har retten valgt å ta 3 partsgebyr; altså 1 mer enn hva som ellers ville vært naturlig i saken. Det bemerkes spesielt at retten ikke har tillagt ekstra kostnader med saken pga. av at tidligere interessert kjøper, Trond Anders Buer, i løpet av delingssaken har valgt å trekke seg fra kjøpet. På denne bakgrunn utgjør kostnadene følgende: Registreringsgebyr kr 4 300,- Partsgebyr kr 4 644,- Grenselengdegebyr kr 1 720,- Grensemerker kr 700,- Sum kr ,- Advokat Kolberg Grønnrød har i e-post datert (dok. nr. 34) bekreftet at det foreligger en avtale mellom Paal T. Kartnes og Jon Martin Bergum om at Bergum skal dekke saksomkostningene for jordskifteretten. Denne avtale legges til grunn for kostnadsfordelingen. Retten setter opp slik kostnadsfordeling: Gnr./bnr. Eier skal betale kr har betalt kr skylder kr 39/2 m.fl. Jon Martin Bergum , ,- SUM , ,- har til gode kr De pålagte beløpene forfaller til betaling 15 dager fra forkynningsdatoen. Penger til gode blir utbetalt samtidig med forkynningen av saken. 4.2 Avslutning av saken Saken avsluttes i dette møtet Åsrud nordre Østfold jordskifterett 17

18 4.3 Forkynning og mulighet for anke Forkynning skjer etter reglene for postforkynning. Fristen for anke er én måned fra forkynning. Reglene om anke er vedlagt forkynningen. 4.4 Ikrafttreden Dersom ikke annet er særskilt bestemt, trer bestemmelsene gitt i denne saken i kraft én måned etter at saken er rettskraftig. 4.5 Matrikkelføring Jordskifteretten vil framsette krav om matrikkelføring av saken når den er rettskraftig. 4.6 Tinglysing Saken vil bli tinglyst på følgende eiendommer i Rakkestad kommune: gnr. 38/1, 38/2, 38/5, 38/13, 38/14 og 38/16. Retten hevet. Sarpsborg, Frank Rødal Sign Åsrud nordre Østfold jordskifterett 18

På tunet til Kjell Orskaug i Våler. Sak nr.: 0100-2010-0022 Orskaug. Avd. ing. Morten Paulsen. Kjell Orskaug.

På tunet til Kjell Orskaug i Våler. Sak nr.: 0100-2010-0022 Orskaug. Avd. ing. Morten Paulsen. Kjell Orskaug. JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 23.06.2011. Sted: På tunet til Kjell Orskaug i Våler. Sak nr.: 0100-2010-0022 Orskaug. Saken gjelder: Jordskiftedommer: Protokollfører: Saken er krevd av: Til behandling:

Detaljer

Rød nordre. Krav om sak etter jordskifteloven 2f. Rettens leder. Lars Petter Hansen

Rød nordre. Krav om sak etter jordskifteloven 2f. Rettens leder. Lars Petter Hansen RETTSMØTE Møtedag: 29.11.2011 Sted: Rettens lokale i Sarpsborg Sak nr.: 0100-2011-0066 Rød nordre Saken gjelder: Jordskiftedommer: Protokollfører: Saken er krevd av: Til behandling: Krav om sak etter jordskifteloven

Detaljer

Oppmøte på gården til Thoralf Halvorsrud i Marker Sak nr.: Igletjern. Jordskiftedommeren. 1 Fremming av saken 2 Merking og måling

Oppmøte på gården til Thoralf Halvorsrud i Marker Sak nr.: Igletjern. Jordskiftedommeren. 1 Fremming av saken 2 Merking og måling RETTSMØTE Møtedag: 30.08.2012 Sted: Oppmøte på gården til Thoralf Halvorsrud i Marker Sak nr.: 0100-2012-0011 Igletjern Saken gjelder: Konstituert jordskiftedommer: Protokollfører: Saken er krevd av: Til

Detaljer

1. Fremming av saken og videre arbeid

1. Fremming av saken og videre arbeid RETTSMØTE Rettsmøtedag: 19.10.11. Sted: Rettens lokale i Sarpsborg. Sak nr.: 0100-2011-0055 Onsaker. Saken gjelder: Jordskiftedommer: Protokollfører: Saken er krevd av: Til behandling: Parter: Nabo: Til

Detaljer

Rettens kontor i Sarpsborg Sak nr.: Ørka. Jordskiftedommeren. Anders Ørka. Ingen var innkalt til dette møtet.

Rettens kontor i Sarpsborg Sak nr.: Ørka. Jordskiftedommeren. Anders Ørka. Ingen var innkalt til dette møtet. INKAMINASJONSMØTE Rettsmøtedag: 23.10.2009 Sted: Rettens kontor i Sarpsborg Sak nr.: 0100-2009-0028 Ørka Saken gjelder: Jordskiftedommer: Protokollfører: Saken er krevd av: Til behandling: Part: Naboer:

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2008-0030 Tomasjorden, gnr. 15. Gnr. 15 i Tromsø kommune. Påbegynt: 08.10.2010

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2008-0030 Tomasjorden, gnr. 15. Gnr. 15 i Tromsø kommune. Påbegynt: 08.10.2010 Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2008-0030 Tomasjorden, gnr. 15 Gnr. 15 i Tromsø kommune Påbegynt: 08.10.2010 Avsluttet: 08.10.2010 AVSLUTNINGSMØTE Rettsmøtedag: 08.10.2010 Sted: Fylkeshuset

Detaljer

Berg. Rettens leder. Lars Berg Svendsen. 1. Fremming av saken og videre arbeid 2. Midlertidig delingsforretning 3. Diverse bestemmelser

Berg. Rettens leder. Lars Berg Svendsen. 1. Fremming av saken og videre arbeid 2. Midlertidig delingsforretning 3. Diverse bestemmelser JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 21.02.2011 Sted: Rettens lokale i Sarpsborg Sak nr.: 0100-2011-0004 Berg Saken gjelder: Jordskiftedommer: Protokollfører: Saken er krevd av: Til behandling: Parter: Naboer:

Detaljer

JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING. Møterom 1 i Gamle Halden rådhus Sak nr.: 0100-2009-0037 Eskeviken-Myrvold. Avdelingsingeniør Synnøve Kjølle

JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING. Møterom 1 i Gamle Halden rådhus Sak nr.: 0100-2009-0037 Eskeviken-Myrvold. Avdelingsingeniør Synnøve Kjølle JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING Rettsmøtedag: 05.05.2010 Sted: Møterom 1 i Gamle Halden rådhus Sak nr.: 0100-2009-0037 Eskeviken-Myrvold Saken gjelder: Krav om grensegang etter jordskifteloven

Detaljer

Framnes i Rakkestad. Rettens formann. 1. Fremming av saken. 2. Eiendomsdeling. Eiendommene ligger i Rakkestad kommune.

Framnes i Rakkestad. Rettens formann. 1. Fremming av saken. 2. Eiendomsdeling. Eiendommene ligger i Rakkestad kommune. JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 03.12.2010. Sted: Rettens kontor i Sarpsborg. Sak nr.: 0100-2010-0034 Framnes i Rakkestad Saken gjelder: Jordskiftedommer: Protokollfører: Saken er krevd av: Til behandling:

Detaljer

Østfold jordskifterett. Rettsbok. Sak: Navestad søndre. Gnr i Sarpsborg kommune. Påbegynt:

Østfold jordskifterett. Rettsbok. Sak: Navestad søndre. Gnr i Sarpsborg kommune. Påbegynt: Østfold jordskifterett Rettsbok Sak: 0100-2011-0002 Navestad søndre Gnr. 1043 i Sarpsborg kommune Påbegynt: 21.02.2011 Avsluttet: 13.01.2012 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 21.02.2011 Sted: Rettens

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2008-0013 Meiland, gnr. 46. i Kvænangen kommune. Påbegynt: 20.08.2009

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2008-0013 Meiland, gnr. 46. i Kvænangen kommune. Påbegynt: 20.08.2009 Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2008-0013 Meiland, gnr. 46 i Kvænangen kommune Påbegynt: 20.08.2009 Avsluttet: 10.09.2009 JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING Rettsmøtedag: 20.08.2009

Detaljer

JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING. Møterom Løperen på Hvaler rådhus i Hvaler Sak nr.: 0100-2009-0022 Viker. Jordskiftedommer Sigmund Pedersen

JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING. Møterom Løperen på Hvaler rådhus i Hvaler Sak nr.: 0100-2009-0022 Viker. Jordskiftedommer Sigmund Pedersen JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING Rettsmøtedag: 20.05.2010 Sted: Møterom Løperen på Hvaler rådhus i Hvaler Sak nr.: 0100-2009-0022 Viker Saken gjelder: Krav om grensegang etter jordskifteloven 88

Detaljer

Østfold jordskifterett. Rettsbok. Sak: Nes. Gnr i Sarpsborg kommune. Påbegynt:

Østfold jordskifterett. Rettsbok. Sak: Nes. Gnr i Sarpsborg kommune. Påbegynt: Østfold jordskifterett Rettsbok Sak: 0100-2011-0048 Nes Gnr. 1058 i Sarpsborg kommune Påbegynt: 29.11.2011 Avsluttet: 04.06.2012 RETTSMØTE Møtedag: 29.11.2011. Sted: Sarpsborg rådhus, møterom formannskapssalen

Detaljer

Rettens lokale i Sarpsborg. Sak nr.: 0100-2009-0025 - Skaare nordre. Overingeniør Guro Bryggen. Anne-Grethe Kruse Gulliksen.

Rettens lokale i Sarpsborg. Sak nr.: 0100-2009-0025 - Skaare nordre. Overingeniør Guro Bryggen. Anne-Grethe Kruse Gulliksen. JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 02.07.2009. Sted: Rettens lokale i Sarpsborg. Sak nr.: 0100-2009-0025 - Skaare nordre. Saken gjelder: Jordskiftedommer: Protokollfører: Saken er krevd av: Til behandling:

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Oldervik indre, gnr. 2. i Tromsø kommune. Påbegynt:

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Oldervik indre, gnr. 2. i Tromsø kommune. Påbegynt: Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2008-0025 Oldervik indre, gnr. 2 i Tromsø kommune Påbegynt: 05.05.2009 Avsluttet: 07.05.2009 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 05.05.2009 Sted: Oldervik skole

Detaljer

Rettens lokale i Sarpsborg Sak nr.: Stang. Overingeniør Guro Bryggen. Truls Stang og Ottar Stang

Rettens lokale i Sarpsborg Sak nr.: Stang. Overingeniør Guro Bryggen. Truls Stang og Ottar Stang JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 13.03.09 Sted: Rettens lokale i Sarpsborg Sak nr.: 0100-2009-0008 Stang Saken gjelder: Jordskiftedommer: Protokollfører: Saken er krevd av: Til behandling: Krav om sak

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2009-0026 Finnfjordeidet, gnr. 23. Gnr. 23 i Lenvik kommune. Påbegynt: 09.06.2010

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2009-0026 Finnfjordeidet, gnr. 23. Gnr. 23 i Lenvik kommune. Påbegynt: 09.06.2010 Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2009-0026 Finnfjordeidet, gnr. 23 Gnr. 23 i Lenvik kommune Påbegynt: 09.06.2010 Avsluttet: 07.07.2010 RETTSMØTE Rettsmøtedag: 09.06.2010 Sted: Lenvik rådhus

Detaljer

Sigmund Pedersen. Avd. ingeniør Morten Paulsen. Nguyet Thi Ploss Arvesen. Hovedforhandling i tvist.

Sigmund Pedersen. Avd. ingeniør Morten Paulsen. Nguyet Thi Ploss Arvesen. Hovedforhandling i tvist. JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 12.11.2009. Sted: Rådehallen i Råde møterom 1. Sak nr.: 0100-2009-0029 Husløs nordre i Fredrikstad. Saken gjelder: Krav om grensegang etter jordskifteloven 88. Jordskiftedommer:

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Engvik, gnr i Tromsø kommune. Påbegynt:

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Engvik, gnr i Tromsø kommune. Påbegynt: Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2007-0025 Engvik, gnr. 102 i Tromsø kommune Påbegynt: 22.09.2009 Avsluttet: 26.11.2009 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 22.09.2009 Sted: Løksfjord fiskebruk

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Tønsnes, gnr. 12. i Tromsø kommune. Påbegynt:

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Tønsnes, gnr. 12. i Tromsø kommune. Påbegynt: Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2009-0001 Tønsnes, gnr. 12 i Tromsø kommune Påbegynt: 22.04.2009 Avsluttet: 19.06.2009 SAKSFORBEREDENDE MØTE Rettsmøtedag: 22.04.2009 Sted: Fylkeshuset i Tromsø

Detaljer

Indre Sogn jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1410-2012-0008 Hove - Hofslund. Gnr. Gnr. 15 og 16 i Sogndal kommune. Påbegynt: 26.09.

Indre Sogn jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1410-2012-0008 Hove - Hofslund. Gnr. Gnr. 15 og 16 i Sogndal kommune. Påbegynt: 26.09. Indre Sogn jordskifterett Rettsbok Sak: 1410-2012-0008 Hove - Hofslund Gnr. Gnr. 15 og 16 i Sogndal kommune Påbegynt: 26.09.2012 Avsluttet: 30.10.2012 RETTSMØTE Møtedag: 26.09.2012. Sted: Rettssal II,

Detaljer

0100-2010-0009 Djupedal. Krav om sak etter jordskifteloven 2 b. Rettens leder. 1 Fremming av saken. Eiendommene ligger i Hvaler kommune.

0100-2010-0009 Djupedal. Krav om sak etter jordskifteloven 2 b. Rettens leder. 1 Fremming av saken. Eiendommene ligger i Hvaler kommune. INKAMINASJONSMØTE Rettsmøtedag: 24.06.2010 Sted: Djupedal i Hvaler Sak nr.: 0100-2010-0009 Djupedal Saken gjelder: Jordskiftedommer: Protokollfører: Krav om sak etter jordskifteloven 2 b Saksoppnevnt jordskiftedommer

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: og Storsteinnes, gnr. 47. i Balsfjord kommune. Påbegynt:

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: og Storsteinnes, gnr. 47. i Balsfjord kommune. Påbegynt: Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2009-0024 og 1900-2009-0025 Storsteinnes, gnr. 47 i Balsfjord kommune Påbegynt: 22.10.2009 Avsluttet: 11.11.2009 JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING Rettsmøtedag:

Detaljer

Rettsbok. Sak: 1530-2012-0001 Rottåsberga Naturreservat. Gnr. 88 og 89 i Tingvoll. Påbegynt: 08.05.2014

Rettsbok. Sak: 1530-2012-0001 Rottåsberga Naturreservat. Gnr. 88 og 89 i Tingvoll. Påbegynt: 08.05.2014 Nordmøre jordskifterett Rettsbok Sak: 1530-2012-0001 Rottåsberga Naturreservat Gnr 88 og 89 i Tingvoll kommune Påbegynt: 08052014 Avsluttet: 12122014 RETTSBOK Domstol: Møtedag: Sted: Sak nr: Saken gjelder:

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Lenangen Nordre, gnr i Lyngen kommune. Påbegynt:

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Lenangen Nordre, gnr i Lyngen kommune. Påbegynt: Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2009-0015 Lenangen Nordre, gnr. 108 i Lyngen kommune Påbegynt: 26.05.2010 Avsluttet: 06.07.2010 JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING Rettsmøtedag: 26.05.2010

Detaljer

Helgeland jordskifterett. Rettsbok. Sak: Bjortjønnli. Gnr. 64 og 65 i Grane kommune. Påbegynt:

Helgeland jordskifterett. Rettsbok. Sak: Bjortjønnli. Gnr. 64 og 65 i Grane kommune. Påbegynt: Helgeland jordskifterett Rettsbok Sak: 1820-2012-0018 Bjortjønnli Gnr. 64 og 65 i Grane kommune Påbegynt: 06.12.2013 Avsluttet: 06.12.2013 RETTSBOK Domstol: Helgeland jordskifterett Møtedag: 6.12.2013

Detaljer

Rettens kontor i Sarpsborg. Sak nr.: Hissingby. Avd. ingeniør Morten Paulsen. Egil Hissingby. Fremming av saken.

Rettens kontor i Sarpsborg. Sak nr.: Hissingby. Avd. ingeniør Morten Paulsen. Egil Hissingby. Fremming av saken. JORDSKIFTERETTSMØTE Møtedag: 26.04.2012. Sted: Rettens kontor i Sarpsborg. Sak nr.: 0100-2011-0059 Hissingby. Saken gjelder: Jordskiftedommer: Protokollfører: Saken er krevd av: Til behandling: Krav om

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Holmesletta. Gnr. 21 i Tromsø kommune. Påbegynt:

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Holmesletta. Gnr. 21 i Tromsø kommune. Påbegynt: Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2009-0020 Holmesletta Gnr. 21 i Tromsø kommune Påbegynt: 01.10.2009 Avsluttet: 28.10.2009 JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING Rettsmøtedag: 01.10.2009

Detaljer

Eiendommene ligger i Fjell kommune.

Eiendommene ligger i Fjell kommune. SAKSFORBEREDENDE MØTE Rettsmøtedag: 08.12.2010 Sted: Rådhuset i Fjell kommune. Sak nr.: 1200-2009-0048 KOBBELTVEIT, gnr. 33 Saken gjelder: Krav om grensegang etter jordskifteloven 88 Jordskiftedommer:

Detaljer

Tune rådhus i Sarpsborg kommune Sak nr.: 0100-2009-0001 Grålum. Jordskiftedommer Sigmund Pedersen. Overingeniør Åse M. Thorrud

Tune rådhus i Sarpsborg kommune Sak nr.: 0100-2009-0001 Grålum. Jordskiftedommer Sigmund Pedersen. Overingeniør Åse M. Thorrud JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 19.05.2009 Sted: Tune rådhus i Sarpsborg kommune Sak nr.: 0100-2009-0001 Grålum Saken gjelder: Rettens leder: Meddommere: Protokollfører: Saken er krevd av: Til behandling:

Detaljer

Idd Prestegård. Rettens leder. 1 Fremming av saken 2 Eiendomsdeling

Idd Prestegård. Rettens leder. 1 Fremming av saken 2 Eiendomsdeling RETTSMØTE Møtedag: 21.02.2011 Sted: Rettens kontor i Sarpsborg Sak nr.: 0100-2010-0040 Idd Prestegård Saken gjelder: Krav om sak etter jordskifteloven 2 Jordskiftedommer: Protokollfører: Saken er krevd

Detaljer

Akershus og Oslo jordskifterett. Rettsbok

Akershus og Oslo jordskifterett. Rettsbok Akershus og Oslo jordskifterett Rettsbok Sak: 0200-2005-0020 Nordre Pollen Naturreservat i ÅS kommune Påbegynt: 5.6.2007 Avsluttet: 17.2.2009 Akershus og Oslo jordskifterett - org.nr. 874 721 972 JORDSKIFTERETTSMØTE

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2008-0017 Sommarøy, gnr. 189. Gnr. 189 i Tromsø kommune. Påbegynt: 21.10.2008

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2008-0017 Sommarøy, gnr. 189. Gnr. 189 i Tromsø kommune. Påbegynt: 21.10.2008 Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2008-0017 Sommarøy, gnr. 189 Gnr. 189 i Tromsø kommune Påbegynt: 21.10.2008 Avsluttet: 02.04.2009 AVSLUTNINGSMØTE Rettsmøtedag: 02.04.2009 Sted: Fylkeshuset

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Tømmernes, gnr. 32. Gnr. 32 i Tromsø kommune. Påbegynt:

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Tømmernes, gnr. 32. Gnr. 32 i Tromsø kommune. Påbegynt: Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2008-0005 Tømmernes, gnr. 32 Gnr. 32 i Tromsø kommune Påbegynt: 10.06.2009 Avsluttet: 03.12.2009 JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING Rettsmøtedag: 10.06.2009

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Zakariasjorden, gnr. 35. i Tromsø kommune. Påbegynt:

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Zakariasjorden, gnr. 35. i Tromsø kommune. Påbegynt: Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2008-0015 Zakariasjorden, gnr. 35 i Tromsø kommune Påbegynt: 08.06.2009 Avsluttet: 06.07.2009 INKAMINASJONSMØTE Rettsmøtedag: 09.06.2009 Sted: Fylkeshuset i

Detaljer

Møterom Vindelbroen i Fredrikstad rådhus. Sak nr.: 0100-2011-0051 Kjølberg søndre. Avdelingsingeniør Synnøve Kjølle. Paavo Olavi Tikkanen.

Møterom Vindelbroen i Fredrikstad rådhus. Sak nr.: 0100-2011-0051 Kjølberg søndre. Avdelingsingeniør Synnøve Kjølle. Paavo Olavi Tikkanen. JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 06.10.2011 klokka 0900. Sted: Møterom Vindelbroen i Fredrikstad rådhus. Sak nr.: 0100-2011-0051 Kjølberg søndre. Saken gjelder: Krav om grensegang etter jordskifteloven

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Lavangen ytre, gnr. 134 m. fl. i Tromsø kommune. Påbegynt:

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Lavangen ytre, gnr. 134 m. fl. i Tromsø kommune. Påbegynt: Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2007-0019 Lavangen ytre, gnr. 134 m. fl. i Tromsø kommune Påbegynt: 15.04.2009 Avsluttet: 13.01.2010 SAKSFORBEREDENDE MØTE Rettsmøtedag: 15.04.2009 Sted: Fylkeshuset

Detaljer

Skjervøy Ytre. Håvard Hustad. Jordskiftedommeren. Thrine M og Tor G. Heggberget. 1 Gjennomgang av kravet 2 Innmåling av påstander.

Skjervøy Ytre. Håvard Hustad. Jordskiftedommeren. Thrine M og Tor G. Heggberget. 1 Gjennomgang av kravet 2 Innmåling av påstander. RETTSBOK - SAKSFORBEREDENDE RETTSMØTE Domstol: Nord-Trøndelag jordskifterett Møtedag: 18.05.2015 Sted: på gnr.37 bnr.4 i Osen Sak nr.: 1700-2015-0001 Skjervøy Ytre Saken gjelder: Krav om grensegang etter

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Gullhav med Holmen, gnr. 5. i Målselv kommune. Påbegynt:

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Gullhav med Holmen, gnr. 5. i Målselv kommune. Påbegynt: Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2006-0032 Gullhav med Holmen, gnr. 5 i Målselv kommune Påbegynt: 25.06.2008 Avsluttet: 14.01.2009 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 25.06.2008 Sted: Kommunehuset

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Breivik, gnr i Tromsø kommune. Påbegynt:

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Breivik, gnr i Tromsø kommune. Påbegynt: Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2007-0026 Breivik, gnr. 130 i Tromsø kommune Påbegynt: 10.06.2009 Avsluttet: 09.09.2009 INKAMINASJONSMØTE Rettsmøtedag: 10.06.2009 Sted: Fylkeshuset i Tromsø

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Elveør, gnr. 62. i Karlsøy kommune. Påbegynt: Avsluttet:

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Elveør, gnr. 62. i Karlsøy kommune. Påbegynt: Avsluttet: Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2009-0029 Elveør, gnr. 62 i Karlsøy kommune Påbegynt: 21.10.2010 Avsluttet: 21.12.2010 1900-2009-0029 Elveør, gnr. 62 Nord-Troms jordskifterett 1 MED HOVEDFORHANDLING

Detaljer

16.06.2009 Moloveien 12 ibodø. Avdelingsingeniør Svein Kåre Nikolaisen. Kirkhaugen borettslag

16.06.2009 Moloveien 12 ibodø. Avdelingsingeniør Svein Kåre Nikolaisen. Kirkhaugen borettslag L DAGiJor('-'a - 3þ-fuÐ l3 fitï' 2 9 STATENS KARTVERK Salten jordskifterett Bedriftsnr.9T4 755 661 Rettsbok Tinglysingsutdrag Sak: 1800-2008-0018 Kirkhaugen Gnr. 138 bnr. 2420 og2442 i Bodø kommune Påbegynt:

Detaljer

Kommunestyresalen i gamle Rolvsøy rådhus - Fredrikstad. Sak nr.: Liane. Avd. ingeniør Morten Paulsen. 1. Fremming av saken.

Kommunestyresalen i gamle Rolvsøy rådhus - Fredrikstad. Sak nr.: Liane. Avd. ingeniør Morten Paulsen. 1. Fremming av saken. JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 04.10.2011 klokka 0900. Sted: Kommunestyresalen i gamle Rolvsøy rådhus - Fredrikstad. Sak nr.: 0100-2011-0013 Liane. Saken gjelder: Jordskiftedommer: Protokollfører: Saken

Detaljer

1200-2013-0037 FJELLBIRKELAND

1200-2013-0037 FJELLBIRKELAND Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2013-0037 FJELLBIRKELAND Gnr. 56 i Bergen kommune Påbegynt: 10.12.2013 Avsluttet: 10.12.2013 RETTSBOK Domstol: Nord- og Midhordland jordskifterett

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Akkarfjord, gnr. 60. i Skjervøy kommune. Påbegynt:

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Akkarfjord, gnr. 60. i Skjervøy kommune. Påbegynt: Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2008-0003 Akkarfjord, gnr. 60 i Skjervøy kommune Påbegynt: 03.06.2009 Avsluttet: 04.01.2010 JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING Rettsmøtedag: 03.06.2009

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Hopen, gnr. 2. Gnr. 2 i Berg kommune. Påbegynt:

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Hopen, gnr. 2. Gnr. 2 i Berg kommune. Påbegynt: Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2009-0008 Hopen, gnr. 2 Gnr. 2 i Berg kommune Påbegynt: 18.08.2009 Avsluttet: 13.01.2010 RETTSMEKLINGSMØTE Rettsmøtedag: 18.08.2009 Sted: UL Havørns grendehus

Detaljer

1200-2012-0052 ERSTAD

1200-2012-0052 ERSTAD Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2012-0052 ERSTAD Gnr. 140 i Lindås kommune Påbegynt: 27.06.2013 Avsluttet: 17.10.2013 RETTSMØTE Møtedag: 27.06.2013 Sted: Rådhuset i Lindås Sak nr.:

Detaljer

1200-2011-0025 FOLLESØ,

1200-2011-0025 FOLLESØ, Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2011-0025 FOLLESØ, Gnr. 12 i Askøy kommune Påbegynt: 07.03.2012 Avsluttet: 02.05.2012 RETTSMØTE Møtedag: 02.05.2012 Sted: Statens hus i Bergen Sak

Detaljer

JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING. Møterom Elingård i Fredrikstad rådhus i Fredrikstad Sak nr.: 0100-2009-0043 Viker

JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING. Møterom Elingård i Fredrikstad rådhus i Fredrikstad Sak nr.: 0100-2009-0043 Viker JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING Rettsmøtedag: 01.06.2010 Sted: Møterom Elingård i Fredrikstad rådhus i Fredrikstad Sak nr.: 0100-2009-0043 Viker Saken gjelder: Krav om grensegang etter jordskifteloven

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Grøtøy nordre, gnr. 22. i Karlsøy kommune. Påbegynt:

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Grøtøy nordre, gnr. 22. i Karlsøy kommune. Påbegynt: Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2009-0010 Grøtøy nordre, gnr. 22 i Karlsøy kommune Påbegynt: 07.09.2010 Avsluttet: 09.12.2010 JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING Rettsmøtedag: 07.09.2010

Detaljer

INDRE HORDALAND JORDSKIFTERETT

INDRE HORDALAND JORDSKIFTERETT INDRE HORDALAND JORDSKIFTERETT RETTSBOK År 2014 den 12. juni kl. 11.30 ble jordskifterett satt i hytta til Leif Ivar Seljestad på Seljestad i Odda. Rettens formann: Protokollfører: Sak til behandling:

Detaljer

Rettens kontor i Sarpsborg. Sak nr.: Fjelle store I. Per Kr. Riseng. Fremming av saken. Eiendomsdeling - midlertidig forretning.

Rettens kontor i Sarpsborg. Sak nr.: Fjelle store I. Per Kr. Riseng. Fremming av saken. Eiendomsdeling - midlertidig forretning. JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 17.06.2010. Sted: Rettens kontor i Sarpsborg. Sak nr.: 0100-2010-0016 - Fjelle store I Saken gjelder: Jordskiftedommer: Protokollfører: Saken er krevd av: Til behandling:

Detaljer

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: MO. Gnr. 12 i Kvam kommune. Påbegynt:

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: MO. Gnr. 12 i Kvam kommune. Påbegynt: Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2013-0028 MO Gnr. 12 i Kvam kommune Påbegynt: 11.04.2014 Avsluttet: 11.04.2014 RETTSBOK Domstol: Nord- og Midhordland jordskifterett Møtedag: 11.04.2014

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2005-0032 Hekkingen landskapsvernområde. Gnr. 109 i Lenvik kommune. Påbegynt: 22.05.

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2005-0032 Hekkingen landskapsvernområde. Gnr. 109 i Lenvik kommune. Påbegynt: 22.05. Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2005-0032 Hekkingen landskapsvernområde Gnr. 109 i Lenvik kommune Påbegynt: 22.05.2006 Avsluttet: 27.07.2009 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 22.05.2006 Sted:

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2009-0028 Koppangen, gnr. 101. Gnr. 101 i Lyngen kommune. Påbegynt: 07.09.2010

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2009-0028 Koppangen, gnr. 101. Gnr. 101 i Lyngen kommune. Påbegynt: 07.09.2010 Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2009-0028 Koppangen, gnr. 101 Gnr. 101 i Lyngen kommune Påbegynt: 07.09.2010 Avsluttet: 17.12.2010 JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING Rettsmøtedag: 07.09.2010

Detaljer

Helgeland jordskifterett. Rettsbok. Sak: Sund. Gnr. 63 i Hemnes kommune. Påbegynt:

Helgeland jordskifterett. Rettsbok. Sak: Sund. Gnr. 63 i Hemnes kommune. Påbegynt: Helgeland jordskifterett Rettsbok Sak: 1820-2004-0013 Sund Gnr. 63 i Hemnes kommune Påbegynt: 25.04.2007 Avsluttet: 28.12.2007 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 25.04.2007. Sted: Kommunehuset i Korgen

Detaljer

Rettsbok for Ofoten jordskifterett

Rettsbok for Ofoten jordskifterett Rettsbok for Ofoten jordskifterett Den 09.juni 2004 ble jordskifterett holdt i Hamarøy hotell, Innhavet. Jordskiftedommer Per A. Normann er enedommer. I henhold til jordskiftelovens 9, 2. ledd settes jordskifteretten

Detaljer

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1200-2011-0041 ROSSNES, Gnr. 17 i Radøy kommune. Oppstarta: 16.02.2012

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1200-2011-0041 ROSSNES, Gnr. 17 i Radøy kommune. Oppstarta: 16.02.2012 Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2011-0041 ROSSNES, Gnr. 17 i Radøy kommune Oppstarta: 16.02.2012 Avslutta: 21.02.2012 RETTSMØTE Møtedag: 16.02.2012. Sted: Rådhuset på Radøy. Sak

Detaljer

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1200-2010-0003 SÆLE. Gnr. 7 i Øygarden kommune. Påbegynt: 12.01.2011

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1200-2010-0003 SÆLE. Gnr. 7 i Øygarden kommune. Påbegynt: 12.01.2011 Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2010-0003 SÆLE Gnr. 7 i Øygarden kommune Påbegynt: 12.01.2011 Avsluttet: 25.01.2011 JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING Rettsmøtedag: 12.01.2011

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Tømmervik. Gnr. 3 i Sørreisa kommune. Påbegynt:

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Tømmervik. Gnr. 3 i Sørreisa kommune. Påbegynt: Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2007-0024 Tømmervik Gnr. 3 i Sørreisa kommune Påbegynt: 04.06.2008 Avsluttet: 06.02.2009 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 04.06.2008 Sted: Kommunehuset i Sørreisa

Detaljer

Fjære naturreservat. Saken gjelder: Krav om grensegang etter jordskifteloven 88. Avd.ing. Svein Kåre Nikolaisen.

Fjære naturreservat. Saken gjelder: Krav om grensegang etter jordskifteloven 88. Avd.ing. Svein Kåre Nikolaisen. JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 10.06.2008 Sted: Fjære i Bodø Sak nr.: 1800-2004-0023 Fjære naturreservat Saken gjelder: Krav om grensegang etter jordskifteloven 88 Jordskiftedommer: Teknisk saksbehandler:

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Storvik indre, gnr. 3. i Nordreisa kommune. Påbegynt:

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Storvik indre, gnr. 3. i Nordreisa kommune. Påbegynt: Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2009-0017 Storvik indre, gnr. 3 i Nordreisa kommune Påbegynt: 23.03.2010 Avsluttet: 28.12.2011 SAKSFORBEREDENDE MØTE Rettsmøtedag: 23.03.2009 Sted: Nord-Troms

Detaljer

Onsøy rådhus møterom B i Fredrikstad. Sak nr.: 0100-2010-0011 - Fjelle store. Avd. ingeniør Morten Paulsen. Adv. Camillo Mordt.

Onsøy rådhus møterom B i Fredrikstad. Sak nr.: 0100-2010-0011 - Fjelle store. Avd. ingeniør Morten Paulsen. Adv. Camillo Mordt. JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 05.11.2010. Sted: Onsøy rådhus møterom B i Fredrikstad. Sak nr.: 0100-2010-0011 - Fjelle store. Saken gjelder: Krav om grensegang etter jordskifteloven 88. Jordskiftedommer:

Detaljer

Helgeland jordskifterett. Rettsbok. Bedriftsnr. 974 756 234. Tinglysingsutdrag. Sak: 1820-2006-0008 Fuglstrand. Gnr. 204 og 205 i Vefsn kommune

Helgeland jordskifterett. Rettsbok. Bedriftsnr. 974 756 234. Tinglysingsutdrag. Sak: 1820-2006-0008 Fuglstrand. Gnr. 204 og 205 i Vefsn kommune Helgeland jordskifterett Bedriftsnr. 974 756 234 Rettsbok Tinglysingsutdrag Sak: 1820-2006-0008 Fuglstrand Gnr. 204 og 205 i Vefsn kommune Gnr. 11 i Hemnes kommune Påbegynt: 24.04.2007 Avsluttet: 10.01.2012

Detaljer

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: ERSTAD, Gnr. 14 i Meland kommune. Påbegynt:

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: ERSTAD, Gnr. 14 i Meland kommune. Påbegynt: Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2010-0021 ERSTAD, Gnr. 14 i Meland kommune Påbegynt: 31.05.2011 Avsluttet: 09.06.2011 RETTSMØTE Rettsmøtedag: 31.05.2011. Sted: Rådhuset i Meland.

Detaljer

1200-2009-0046 STRANDEBARM PRESTEGARD

1200-2009-0046 STRANDEBARM PRESTEGARD Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2009-0046 STRANDEBARM PRESTEGARD Gnr. 117 m.fl. i Kvam kommune Påbegynt: 20.12.2011 Avsluttet: 07.06.2012 1200-2009-0046 STRANDEBARM PRESTEGARD Nord-

Detaljer

I tunet på gnr. 726/86 - Ivar A. Grønli i Fredrikstad. Sak nr.: Rekustad østre. Avd. ingeniør Morten Paulsen.

I tunet på gnr. 726/86 - Ivar A. Grønli i Fredrikstad. Sak nr.: Rekustad østre. Avd. ingeniør Morten Paulsen. JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 13.10.2009. Sted: I tunet på gnr. 726/86 - Ivar A. Grønli i Fredrikstad. Sak nr.: 0100-2009-0015 Rekustad østre. Saken gjelder: Jordskiftedommer: Protokollfører: Saken

Detaljer

RETTSMØTE. Møtedag: 06.06.2012 Sted:

RETTSMØTE. Møtedag: 06.06.2012 Sted: RETTSMØTE Møtedag: 06.06.2012 Sted: Formannskapssalen i Moss rådhus Sak nr.: 0100-2011-0022 Telemarkslunden 0100-2011-0028 Tasken 0100-2011-0030 Kajalunden 0100-2011-0032 Grønliparken 0100-2011-0033 Reieråsen

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2005-0039 Leirpollen-Halsvatnet naturreservat. Gnr. 11 og 16. i Tranøy kommune. Påbegynt: 21.05.

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2005-0039 Leirpollen-Halsvatnet naturreservat. Gnr. 11 og 16. i Tranøy kommune. Påbegynt: 21.05. Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2005-0039 Leirpollen-Halsvatnet naturreservat Gnr. 11 og 16 i Tranøy kommune Påbegynt: 21.05.2007 Avsluttet: 31.03.2009 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 21.05.2007

Detaljer

Møterom Løperen i Hvaler kommune Sak nr.: 0100-2011-0020 Sandøysalta 0100-2011-0021 Skipstadsand. Overingeniør Ellen Brandstorp

Møterom Løperen i Hvaler kommune Sak nr.: 0100-2011-0020 Sandøysalta 0100-2011-0021 Skipstadsand. Overingeniør Ellen Brandstorp RETTSMØTE Møtedag: 23.04.2012 Sted: Møterom Løperen i Hvaler kommune Sak nr.: 0100-2011-0020 Sandøysalta 0100-2011-0021 Skipstadsand Saken gjelder: Krav om grensegang etter jordskifteloven 88 Konstituert

Detaljer

Rettsbok. Salten jordskifterett. Sak: Tuv Søndre. Avsluttet: I B Aiiü. 2(jfi9. Gnr. 88 bnr. 9,l5r2l og 39 i Bodø kommune

Rettsbok. Salten jordskifterett. Sak: Tuv Søndre. Avsluttet: I B Aiiü. 2(jfi9. Gnr. 88 bnr. 9,l5r2l og 39 i Bodø kommune ----n r,'; " I i;'';i.'1- t' ; i p-r, n ;r r. : i1, êç-lg I B Aiiü. 2(jfi9 ST \TËf{3 I,(ÅRTVËÍìK Salten jordskifterett Bedriftsnr.9T4 755 661 Rettsbok Tinglysingsutdrag Sak: 1800-2009-0004 Tuv Søndre Gnr.

Detaljer

Jordskifterrettens lokaler, Statens Hus i Bergen Sak nr.: 1200-2006-0005 HJELLESTAD SØNDRE

Jordskifterrettens lokaler, Statens Hus i Bergen Sak nr.: 1200-2006-0005 HJELLESTAD SØNDRE JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 16.12.2008 Sted: Jordskifterrettens lokaler, Statens Hus i Bergen Sak nr.: 1200-2006-0005 HJELLESTAD SØNDRE Saken gjelder: Krav om grensegang etter jordskifteloven 88.

Detaljer

Rettens kontor i Sarpsborg. Sak nr.: 0100-2010-0017- Fjelle store II. Avd. ingeniør Morten Paulsen.

Rettens kontor i Sarpsborg. Sak nr.: 0100-2010-0017- Fjelle store II. Avd. ingeniør Morten Paulsen. JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 17.06.2010. Sted: Rettens kontor i Sarpsborg. Sak nr.: 0100-2010-0017- Fjelle store II. Saken gjelder: Jordskiftedommer: Protokollfører: Saken er krevd av: Til behandling:

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Rydningen, gnr. 13. i Karlsøy kommune. Påbegynt:

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Rydningen, gnr. 13. i Karlsøy kommune. Påbegynt: Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2006-0015 Rydningen, gnr. 13 i Karlsøy kommune Påbegynt: 24.09.2008 Avsluttet: 04.02.2009 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 24.09.2008 Sted: Skogsfjordvatn

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2005-0018 Tjuvdalen landskapsvernområde. Gnr. 66. i Skjervøy kommune. Påbegynt: 17.06.

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2005-0018 Tjuvdalen landskapsvernområde. Gnr. 66. i Skjervøy kommune. Påbegynt: 17.06. Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2005-0018 Tjuvdalen landskapsvernområde Gnr. 66 i Skjervøy kommune Påbegynt: 17.06.2008 Avsluttet: 06.01.2010 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 17.06.2008 Sted:

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1230-2012-0002 TRÅ. Gnr. 55 m.fl. i Voss kommune. Oppstarta: 22.08.2012

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1230-2012-0002 TRÅ. Gnr. 55 m.fl. i Voss kommune. Oppstarta: 22.08.2012 Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2012-0002 TRÅ Gnr. 55 m.fl. i Voss kommune Oppstarta: 22.08.2012 Avslutta: 12.10.2012 JORDSKIFTERETTSMØTE Møtedag: 22.08.2012. Stad: Jordskifterettens

Detaljer

TYSSE YTRE

TYSSE YTRE Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2011-0034 TYSSE YTRE Gnr. 43 i Samnanger kommune Påbegynt: 22.05.2013 Avsluttet: 22.05.2013 RETTSMØTE Møtedag: 22.05.2013 Sted: Statens hus i Bergen

Detaljer

STRUDSHAVN

STRUDSHAVN Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2013-0032 STRUDSHAVN Gnr. 10 i Askøy kommune Påbegynt: 18.03.2014 Avsluttet: 21.03.2014 RETTSBOK Domstol: Nord- og Midhordland jordskifterett Møtedag:

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2008-0028 Kirkesjord, gnr. 40. Gnr. 40 i Målselv kommune. Påbegynt: 09.09.2009

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2008-0028 Kirkesjord, gnr. 40. Gnr. 40 i Målselv kommune. Påbegynt: 09.09.2009 Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2008-0028 Kirkesjord, gnr. 40 Gnr. 40 i Målselv kommune Påbegynt: 09.09.2009 Avsluttet: 01.02.2010 JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING Rettsmøtedag: 09.09.2009

Detaljer

RETTSMØTE. Møtedag: 06.06.2012 Sted:

RETTSMØTE. Møtedag: 06.06.2012 Sted: RETTSMØTE Møtedag: 06.06.2012 Sted: Formannskapssalen i Moss rådhus Sak nr.: 0100-2011-0022 Telemarkslunden 0100-2011-0028 Tasken 0100-2011-0030 Kajalunden 0100-2011-0032 Grønliparken 0100-2011-0033 Reieråsen

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Skinnelven, gnr. 96. Gnr. 96 i Lyngen kommune. Påbegynt:

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Skinnelven, gnr. 96. Gnr. 96 i Lyngen kommune. Påbegynt: Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2006-0018 Skinnelven, gnr. 96 Gnr. 96 i Lyngen kommune Påbegynt: 13.06.2007 Avsluttet: 15.01.2009 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 13.06.2007 Sted: Kommunestyresalen

Detaljer

Salten jordskifterett. Rettsbok

Salten jordskifterett. Rettsbok Salten jordskifterett Rettsbok Sak: 1800-2004-0025 Brennvika naturreservat Gnr. 1 bnr. 1,2,3,4 og 9 gnr. 2 bnr. 1 og 3 i Steigen kommune Påbegynt: 18.06.2008 Avsluttet: 16.12.2008 Rettsmotedag: Sted: Sak

Detaljer

Helgeland jordskifterett. Rettsbok. Storelva-Stillelva NR. Sak: Rødlien. Gnr. 161 og 162 i Hemnes kommune. Påbegynt:

Helgeland jordskifterett. Rettsbok. Storelva-Stillelva NR. Sak: Rødlien. Gnr. 161 og 162 i Hemnes kommune. Påbegynt: Helgeland jordskifterett Rettsbok Storelva-Stillelva NR Sak: 1820-2011-0014 Rødlien Gnr. 161 og 162 i Hemnes kommune Påbegynt: 21.03.2013 Avsluttet: 10.02.2014 RETTSMØTE Møtedag: 21.03.2013 Sted: Kommunehuset

Detaljer

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1200-2010-0019 KVALHEIM ØVRE, Gnr. 27 i Radøy kommune. Påbegynt: 07.12.2010

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1200-2010-0019 KVALHEIM ØVRE, Gnr. 27 i Radøy kommune. Påbegynt: 07.12.2010 Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2010-0019 KVALHEIM ØVRE, Gnr. 27 i Radøy kommune Påbegynt: 07.12.2010 Avsluttet: 09.05.2011 INKAMINASJONSMØTE Rettsmøtedag: 07.12.2010 Sted: Rådhuset

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2005-0019 Årøya landskapsvernområde. Gnr. 104. i Lyngen kommune. Påbegynt: 13.06.

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2005-0019 Årøya landskapsvernområde. Gnr. 104. i Lyngen kommune. Påbegynt: 13.06. Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2005-0019 Årøya landskapsvernområde Gnr. 104 i Lyngen kommune Påbegynt: 13.06.2008 Avsluttet: 06.01.2010 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 13.06.2008 Sted:

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1230-2010-0004 HAUSO-oppm. Gnr. 98 i Ullensvang herad. Oppstarta: 13.09.2010

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1230-2010-0004 HAUSO-oppm. Gnr. 98 i Ullensvang herad. Oppstarta: 13.09.2010 Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2010-0004 HAUSO-oppm. Gnr. 98 i Ullensvang herad Oppstarta: 13.09.2010 Avslutta: 13.09.2010 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 13.09.2010 Stad: Jordskifterettens

Detaljer

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: ASK, Gnr. 1 i Askøy kommune. Påbegynt:

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: ASK, Gnr. 1 i Askøy kommune. Påbegynt: Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2010-0017 ASK, Gnr. 1 i Askøy kommune Påbegynt: 23.05.2011 Avsluttet: 23.05.2011 Rettsfastsettende vedtak Rettsmøtedag: 23.05.2011. Sted: Statens

Detaljer

FEDJE,

FEDJE, Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2011-0007 FEDJE, Gnr. 168 i Fedje kommune Påbegynt: 09.08.2011 Avsluttet: 21.08.2011 RETTSMØTE Rettsmøtedag: 09.08.2011. Sted: Bedehuset i Fedje.

Detaljer

Retningen mellom punktene er beregnet ut fra punktenes koordinater og er angitt i forhold

Retningen mellom punktene er beregnet ut fra punktenes koordinater og er angitt i forhold 1 Grenser 1.1 Grenseforklaring og mâlegrunnlag Grensemerkene er bolter/rør av aluminium forsynt med hode. Hodet har påskriften GRENSE og "JORDSKIFTERETTEN. Dette gjelder ikke punktene 1 tom. 9. Disse grensemerkene

Detaljer

NORD- OG MIDHORDLAND JORDSKIFTERETT

NORD- OG MIDHORDLAND JORDSKIFTERETT NORD- OG MIDHORDLAND JORDSKIFTERETT UTSKRIFT AV RETTSBOK År 2014 den 30. juni ble jordskifterett satt i lokalene til Sør-Rogaland jordskifterett i Stavanger. Rettens formann: Jordskiftedommer Trond Berge

Detaljer

Akershus og Oslo jordskifterett. Rettsbok

Akershus og Oslo jordskifterett. Rettsbok Akershus og Oslo jordskifterett Rettsbok Sak: 0200-2003-0028 Nordre Skaugumåsen Naturreservat i Asker kommune Påbegynt: 07.07.2005 Avsluttet: 19.02.2008 Org. nr. 874 721 972 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag:

Detaljer

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: BJAANES, Gnr. 44 i Austevoll kommune. Oppstarta:

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: BJAANES, Gnr. 44 i Austevoll kommune. Oppstarta: Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2009-0030 BJAANES, Gnr. 44 i Austevoll kommune Oppstarta: 12.01.2011 Avslutta: 07.02.2011 JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING Rettsmøtedag:

Detaljer

Rettsbok. Salten jordskifter ett. Sak: Sørland. Avsluttet: Gnr. 14 bnr. 233 o9262 iyærøy kommune. Påbegynt:

Rettsbok. Salten jordskifter ett. Sak: Sørland. Avsluttet: Gnr. 14 bnr. 233 o9262 iyærøy kommune. Påbegynt: T I ïglys:i DoKLn Ff.r',,n".196 8õ_{ i I 14Â,Ì ;;.j STAIENS KARTVERK Salten jordskifter ett Bedriftsnr.9T4 755 661 Rettsbok Tinglysingsutdrag Sak: 1800-2006-0023 Sørland Gnr. 14 bnr. 233 o9262 iyærøy kommune

Detaljer

Østfold jordskifterett. Rettsbok. Sak: Tveiten østre. Gnr. 26 i Trøgstad kommune. Påbegynt:

Østfold jordskifterett. Rettsbok. Sak: Tveiten østre. Gnr. 26 i Trøgstad kommune. Påbegynt: Østfold jordskifterett Rettsbok Sak: 0100-2012-0002 Tveiten østre Gnr. 26 i Trøgstad kommune Påbegynt: 26.09.2012 Avsluttet: 31.10.2012 RETTSMØTE Møtedag: 26.09.2012 Sted: Kommunehuset i Trøgstad, møterom

Detaljer

Nedre Telemark jordskifterett. Rettsbok. Sak: BRÅTANEnaturminne. Gnr. 30 i Kragerø kommune. Påbegynt:

Nedre Telemark jordskifterett. Rettsbok. Sak: BRÅTANEnaturminne. Gnr. 30 i Kragerø kommune. Påbegynt: Nedre Telemark jordskifterett Rettsbok Sak: 0800-2007-0037 BRÅTANEnaturminne Gnr. 30 i Kragerø kommune Påbegynt: 26.06.2007 Avsluttet: 28.01.2009 'b Rettsmøtedag: Sted: Sak nr.: Saken gjelder: Jordskiftedommer:

Detaljer

Helgeland jordskifterett. Rettsbok. Sak: Valla/Breivika/Røssåauren. Gnr. 51, 52, 100, 148 og 149 i Hemnes kommune. Påbegynt:

Helgeland jordskifterett. Rettsbok. Sak: Valla/Breivika/Røssåauren. Gnr. 51, 52, 100, 148 og 149 i Hemnes kommune. Påbegynt: Helgeland jordskifterett Rettsbok Sak: 1820-2004-0012 Valla/Breivika/Røssåauren Gnr. 51, 52, 100, 148 og 149 i Hemnes kommune Påbegynt: 26.04.2007 Avsluttet: 28.12.2007 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag:

Detaljer

HAGANES

HAGANES Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2011-0040 HAGANES Gnr. 52 i Fjell kommune Påbegynt: 18.04.2012 Avsluttet: 18.04.2012 RETTSMØTE Møtedag: 18.04.2012 Sted: Statens Hus, Bergen kommune.

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1230-2007-0009 Ulvund. Gnr. 265 i Voss kommune. Oppstarta: 30.09.2008

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1230-2007-0009 Ulvund. Gnr. 265 i Voss kommune. Oppstarta: 30.09.2008 Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2007-0009 Ulvund Gnr. 265 i Voss kommune Oppstarta: 30.09.2008 Avslutta: 28.05.2009 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 30.09.2008. Stad: Sambygg i Vinje

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Bakkejord, gnr. 27. Gnr. 27 i Sørreisa kommune. Påbegynt:

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Bakkejord, gnr. 27. Gnr. 27 i Sørreisa kommune. Påbegynt: Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2006-0009 Bakkejord, gnr. 27 Gnr. 27 i Sørreisa kommune Påbegynt: 05.06.2008 Avsluttet: 31.07.2009 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 05.06.2008 Sted: Kommunehuset

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: MYRLAND Gnr. 273 og 272 i Voss kommune. Oppstarta:

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: MYRLAND Gnr. 273 og 272 i Voss kommune. Oppstarta: Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2010-0011 MYRLAND Gnr. 273 og 272 i Voss kommune Oppstarta: 29.06.2010 Avslutta: 09.08.2010 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 29.06.2010 Stad: Jordskifterettens

Detaljer