I N N K A L L I N G. Styret ved. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Husk. Møtetid 12. september 2012 kl 09.00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I N N K A L L I N G. Styret ved. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Husk. Møtetid 12. september 2012 kl 09.00"

Transkript

1 I N N K A L L I N G Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtetid 12. september 2012 kl Møtested Linken kurs- og konferansesenter, Forskningsparken, Tromsø Husk Omvisning og presentasjon av NST

2

3 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Linken kurs- og konferansesenter, Forskningsparken, Tromsø Dato: Tid: Forfall meldes direktørens forkontor, tlf Vararepresentanter møter kun ved særskilt innkalling. MØTEINNKALLING Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer Jorhill Andreassen Leder Olav Helge Førde Nestleder Anne-Rita Nicklasson Medlem Erling Espeland Medlem Hanne CS Iversen Medlem Hanne Frøyshov Medlem Jan Eivind Pettersen Medlem Mai-Britt Martinsen Medlem Ottar Skjellhaug Medlem Rune Moe Medlem Svenn A. Nielsen Medlem Tove Skjelvik Medlem Cathrin Carlyle Observatør Leder Brukerutvalget 3

4 Saksnr Innhold ST 68/2012 Godkjenning av innkalling og saksliste ST 69/2012 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtene 20. juni og 10. juli 2012 ST 70/2012 Virksomhetsrapport juni og juli 2012 ST 71/2012 Tilsynsrapport - eksterne tilsyn ST 72/2012 Orienteringssaker Skriftlig orientering 1. Beslutningsnotat om kirurgisk og ortopedisk virksomhet ved UNN Narvik ST 73/2012 ST 74/2012 Muntlige orienteringer 1. Sommerdriften 2. Samarbeidet med ansatteorganisasjonene etter medieoppslag om åpenhetskulturen Referatsaker 1. Presseprotokoll fra styremøte i Helse Nord Oppslag i VG vedrørende Banebrytende behandling mot blodtrykk 3. Referat fra møte i AMU Referat fra møte i Brukerutvalgets AU Referat fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte Brev til Helse Nord RHF fra UNN datert vedrørende oppfølging av styrevedtak etter styremøte i Helse Nord RHF juni Brev fra HOD til Helse Nord RHF datert og e-post datert juli 2012 vedrørende Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde 8. Notat fra Barne- og ungdomsklinikken til direktøren datert Beslutningsnotat for å øke kvaliteten på medisinsk koding i Barne- og ungdomsklinikken 9. Brev fra Helse Nord datert vedrørende styresak Styreansvarsforsikring oversendelse av endelig vedtak 10. Brev fra Helse Nord datert med oversendelse av endelig vedtak i styresak Møteplan Protokoll fra foretaksmøte Universitetssykehuset Nord-Norge Brev fra Helse Nord datert vedrørende oppfølging av styrevedtak etter styremøte i Helse Nord RHF juni Møtereferat fra Brukerutvalget Kronikk i Tidsskrft for Norsk Legeforening av Rune Slagstad: Helsefeltets strateger 15. Arbeidsliste for administrasjonen etter styremøtet Eventuelt 4

5 ST 68/2012 Godkjenning av innkalling og saksliste 5

6 6

7 7

8 8

9 Saksnr Utvalg Møtedato 69/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Saksbehandler: Leif Hovden Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtene 20. juni og 10. juli 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøtene 20. juni og 10. juli Tromsø, Tor Ingebrigtsen (s.) administrerende direktør 9

10 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) Møtested: Auditoriet 1. etg, UNN Harstad Dato: Tid: 12:00-15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen leder Olav Helge Førde nestleder Anne-Rita Nicklasson medlem Erling Espeland medlem Hanne Frøyshov medlem Hanne CS Iversen medlem Jan Eivind Pettersen medlem Mai-Britt Martinsen medlem Ottar Skjellhaug medlem Rune Moe medlem Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Merknad Tove Skjelvik medlem Meldt forfall Svenn A. Nielsen medlem Meldt forfall MØTEPROTOKOLL Observatører som møtte: Navn Funksjon Merknad Cathrin Carlyle leder av Brukerutvalget Fast observatør i styret Fra administrasjonen møtte: Navn Tor Ingebrigtsen Marit Lind Leif Hovden Jorunn Lægland Einar Bugge Elin Gullhav Jon Henrik Mathisen Rolf Busund Bjørn Engum Gina Marie Johansen Hilde Annie Pettersen Magne Johnsen Tor-Arne Hanssen Reidun Holm Stilling administrerende direktør viseadministrerende direktør administrasjonssjef økonomisjef fag- og forskningssjef klinikksjef ved Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk klinikksjef Akuttmedisinsk klinikk klinikksjef ved Hjerte- og lungeklinikken senterleder Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin drifts- og eiendomssjef kommunikasjonssjef rådgiver utbyggingssjef styreassistent 10

11 ST 53/2012 Godkjenning av innkalling og saksliste Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Innstilling til vedtak Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner innkalling og saksliste til styremøtet 20. juni 2012, med de endringer som fremkom under behandling av saken (endringer i kursiv). Saksnr Innhold ST 53/2012 Godkjenning av innkalling og saksliste ST 54/2012 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 1. juni 2012 ST 55/2012 Virksomhetsrapport mai 2012 ST 56/2012 Tilsynsrapport - eksterne tilsyn ST 57/2012 Ledelsens gjennomgang 1. tertial 2012 ST 58/2012 Samhandling - tjenesteavtalene ST 59/2012 A-fløya - forprosjekt ST 60/2012 Pasienthotellet - forprosjekt ST 61/2012 Samarbeid mellom Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø ST 62/2012 Møteplan for styremøter 2013 ST 63/2012 Orienteringssaker Skriftlig orientering Oppsummering fra studieturer 2012 (diskusjonsgrunnlag til styreseminaret ) Muntlig orientering Nytt kontorbygg (rigg) Nasjonal funksjonsfordeling (mediesak) ST 64/2012 Referatsaker 1. Protokoll fra Brukerutvalgets AU Protokoll fra drøftingsmøte med tillitsvalgte Protokoll fra AMU-møte Referat fra ekstraordinært møte i OSO Pressemelding fra HOD av Bedre styring av sykehusene 6. Protokoll fra AMU-møte Referat fra møte i OSO Presseprotokoll fra styremøte i Helse Nord RHF Arbeidsliste for administrasjonen etter styremøtet ST 65/2012 Eventuelt 11

12 Enstemmig vedtatt. Vedtak: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner innkalling og saksliste til styremøtet 20. juni 2012, med de endringer som fremkom under behandling av saken. ST 54/2012 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 1. juni 2012 Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Innstilling til vedtak (endringer i kursiv) Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøtet 1. juni 2012, med de endringer som fremkom under behandling av saken. Enstemmig vedtatt Vedtak: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøtet 1. juni 2012, med de endringer som fremkom under behandling av saken. ST 55/2012 Virksomhetsrapport mai 2012 Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Innstilling til vedtak: 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tar virksomhetsrapporten for mai til orientering. 2. Styret er ikke fornøyd med at reduksjon i ventetid har stoppet opp, og heller ikke med at det fortsatt er mange som venter over ett år. Styret ber om at antall langtidsventende reduseres, og om at direktøren spesielt følger opp det høye antallet langtidsventende i Nevro- og ortopediklinikken. 3. Styret er ikke fornøyd med at UNN fortsatt har fristbrudd, og forutsetter at disse avvikles før sommerferiavviklingen starter. 4. Styret viser til at UNN har et underskudd på 21,8 mill kr hittil i år og ber om at følgende kompenserende tiltak iverksettes: a. Det utvikles innen klinikkvise planer for bedring av kodearbeidet for å sikre riktige ISF-inntekter. 12

13 b. Det utvikles innen en konkret plan for reduksjon av gjestepasientutgiftene i voksenpsykiatri. c. De beskrevne tiltakene for å overholde budsjettet i den enkelte klinikk gjennomføres. Styret ber om at direktøren viderefører en særskilt oppfølging av Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken samt Operasjons- og intensivklinikken. d. Styret forutsetter at det i samtlige driftsenheter gjennomføres sterke begrensninger av innkjøp og ansettelser i ledige stillinger, tett opp mot innkjøps- og ansettelsesstopp. e. Styret ber om at direktøren gjennomfører de nødvendige avklaringer med Helse Nord RHF på områder der det foreligger uklarheter rundt inntektene. Dette gjelder spesielt innen gynekologi- og fødselsomsorg. 5. Styret ber om at utredning av planlagte omstillingstiltak i budsjett 2013 fremskyndes med tanke på implementering allerede høsten Dette gjelder: a. Utredning av om det er mulig og ønskelig å påskynde omlegging fra døgn- til dagbehandling gjennom ytterligere reduksjon av sengetallet og omgjøring av sengeposter i somatikk og psykiatri til dagenheter eller pasienthotell. b. Utredning av om det bør innføres felles standardiserte bemanningsnormer for sengeposter og poliklinikker. c. Utredning av om det er mulig og ønskelig å redusere antall årsverk for leger. 6. Styret ber om å bli orientert om oppfølgingen av vedtakspunktene 2-5 i neste møte. Direktøren trakk siste del av punkt 3: før sommerferieavviklingen starter. Direktøren trakk punkt 4 e. Direktøren trakk siste del av første setning i punkt fem, til fordel for følgende forslag fra styreleder: og starter så snart som mulig. Styreleder tok saken opp til punktvis avstemming. Enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tar virksomhetsrapporten for mai til orientering. 2. Styret er ikke fornøyd med at reduksjon i ventetid har stoppet opp, og heller ikke med at det fortsatt er mange som venter over ett år. Styret ber om at antall langtidsventende 13

14 reduseres, og om at direktøren spesielt følger opp det høye antallet langtidsventende i Nevro- og ortopediklinikken. 3. Styret er ikke fornøyd med at UNN fortsatt har fristbrudd, og forutsetter at disse avvikles. 4. Styret viser til at UNN har et underskudd på 21,8 mill kr hittil i år og ber om at følgende kompenserende tiltak iverksettes: a. Det utvikles innen klinikkvise planer for bedring av kodearbeidet for å sikre riktige ISF-inntekter. b. Det utvikles innen en konkret plan for reduksjon av gjestepasientutgiftene i voksenpsykiatri. c. De beskrevne tiltakene for å overholde budsjettet i den enkelte klinikk gjennomføres. Styret ber om at direktøren viderefører en særskilt oppfølging av Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken samt Operasjons- og intensivklinikken. d. Styret forutsetter at det i samtlige driftsenheter gjennomføres sterke begrensninger av innkjøp og ansettelser i ledige stillinger, tett opp mot innkjøps- og ansettelsesstopp. 5. Styret ber om at utredning av planlagte omstillingstiltak i budsjett 2013 fremskyndes, og starter så snart som mulig. a. Utredning av om det er mulig og ønskelig å påskynde omlegging fra døgn- til dagbehandling gjennom ytterligere reduksjon av sengetallet og omgjøring av sengeposter i somatikk og psykiatri til dagenheter eller pasienthotell. b. Utredning av om det bør innføres felles standardiserte bemanningsnormer for sengeposter og poliklinikker. c. Utredning av om det er mulig og ønskelig å redusere antall årsverk for leger. 6. Styret ber om å bli orientert om oppfølgingen av vedtakspunktene 2-5 i neste møte. ST 56/2012 Tilsynsrapport - eksterne tilsyn Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar rapportering vedrørende eksterne tilsyn til og med til etterretning. Enstemmig vedtatt Vedtak: 14

15 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar rapportering vedrørende eksterne tilsyn til og med til etterretning. Ansattevalgte representanter kom med følgende protokolltilførsel til saken: Vi er skuffet over at UNN-ledelsen har gitt tilsvar til Arbeidstilsynet i sak 11/2341 vedrørende legers arbeidstid, uten involvering av - eller informasjon til- ansattes representanter eller verneombud. ST 57/2012 Ledelsens gjennomgang 1. tertial 2012 Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner rapporten Ledelsens gjennomgang 1. tertial 2012 og ber om at direktøren følger opp foreslåtte forbedringstiltak i rapporten. 2. Styret ber om arbeidet med innføring av helhetlig risikostyring fullføres i forbindelse med virksomhetsplanleggingen for Styret ber om at oppfølging av pasientsikkerhetskampanjen vies særskilt oppmerksomhet resten av inneværende år, og i virksomhetsplanleggingen for Enstemmig vedtatt Vedtak: 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner rapporten Ledelsens gjennomgang 1. tertial 2012 og ber om at direktøren følger opp foreslåtte forbedringstiltak i rapporten. 2. Styret ber om arbeidet med innføring av helhetlig risikostyring fullføres i forbindelse med virksomhetsplanleggingen for Styret ber om at oppfølging av pasientsikkerhetskampanjen vies særskilt oppmerksomhet resten av inneværende år, og i virksomhetsplanleggingen for ST 58/2012 Samhandling - tjenesteavtalene Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) godkjenner tjenesteavtalene 2, 4, 6, 7, 8, 9 og 10 slik disse er anbefalt fra det overordnede samarbeidsorganet 15

16 mellom UNN og kommunene. 2. Styret viser til at avtalene forplikter UNN til nærmere samarbeid med kommunene på mange områder, og ber om at direktøren følger opp implementeringen. 3. Styret ber om at tjenesteavtalen om følgetjenester ferdigstilles innen Styret gir administrerende direktør fullmakt til å signere avtalene på vegne av UNN. Enstemmig vedtatt Vedtak: 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) godkjenner tjenesteavtalene 2, 4, 6, 7, 8, 9 og 10 slik disse er anbefalt fra det overordnede samarbeidsorganet mellom UNN og kommunene. 2. Styret viser til at avtalene forplikter UNN til nærmere samarbeid med kommunene på mange områder, og ber om at direktøren følger opp implementeringen. 3. Styret ber om at tjenesteavtalen om følgetjenester ferdigstilles innen Styret gir administrerende direktør fullmakt til å signere avtalene på vegne av UNN. ST 59/2012 A-fløya - forprosjekt Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) godkjenner Forprosjektrapporten UNN A-fløy med arealramme på m 2 nybygg og m 2 renovering av eksisterende bygningsmasse. 2. Kostnadsrammen for prosjektet basert på 85 % sannsynlighet for at kostnadsrammen overholdes, fastsettes til 1 324,8 mill kr i kostnadsnivå per , inkludert utstyr og byggelånsrenter. Prisstigning i byggeperioden kommer i tillegg og er beregnet til mill kr. Samlet ressursramme er dermed beregnet til inntil mill kr. 3. Styret anbefaler bygget finansiert med 50 % egenkapital fra UNN og 50 % låneramme fra Helse Nord RHF. 4. Styret anbefaler at tidligfaseplanleggingen avsluttes og videreføres med gjennomføringsfase bestående av detalj- og byggefase basert på forprosjektet. 5. Forprosjektrapporten oversendes til Helse Nord RHF for videre behandling. 16

17 6. Styret ber om at prosjektet planlegges ferdigstilt og tatt i bruk til pasientbehandling i august Styret ber administrerende direktør komme tilbake med idè- og konseptrapport for PET-senter til behandling i styret. Styreleder tok saken opp til punktvis avstemming. Pkt 1 ble vedtatt mot èn stemme. De øvrige vedtakspunktene ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) godkjenner Forprosjektrapporten UNN A-fløy med arealramme på m 2 nybygg og m 2 renovering av eksisterende bygningsmasse. 2. Kostnadsrammen for prosjektet basert på 85 % sannsynlighet for at kostnadsrammen overholdes, fastsettes til 1 324,8 mill kr i kostnadsnivå per , inkludert utstyr og byggelånsrenter. Prisstigning i byggeperioden kommer i tillegg og er beregnet til mill kr. Samlet ressursramme er dermed beregnet til inntil mill kr. 3. Styret anbefaler bygget finansiert med 50 % egenkapital fra UNN og 50 % låneramme fra Helse Nord RHF. 4. Styret anbefaler at tidligfaseplanleggingen avsluttes og videreføres med gjennomføringsfase bestående av detalj- og byggefase basert på forprosjektet. 5. Forprosjektrapporten oversendes til Helse Nord RHF for videre behandling. 6. Styret ber om at prosjektet planlegges ferdigstilt og tatt i bruk til pasientbehandling i august Styret ber administrerende direktør komme tilbake med idè- og konseptrapport for PET-senter til behandling i styret. Hanne Frøyshov la frem følgende stemmeforklaring: Jeg stemmer imot bygging av A-fløy fordi jeg mener prosjektet med den utformingen det nå har, ikke vil være til beste for helsetjenesten til befolkningen. Jeg mener det ikke tar høyde for de behov som er i dag og de som vil øke i fremtiden. Drift i andre områder som av UNNs ansvarsfelt vil måtte reduseres så mye at dette vil gå ut over pasienter og ansatte i for stor grad. Særlig pasienter som skal behandles i ikke-kirurgiske fag på lokalsykehusnivå vil få for få og/eller for dårlig tilbud. Etter min mening er det riktig å bygge en ny A-fløy, men innenfor rammer som gjør at helsetilbudet totalt sett blir bedre og bærekraftig i fremtiden. De ansattevalgte representanter la frem følgende protokolltilførsel: 17

18 I A-fløy-prosjektet er det beregnet at A-fløya vil kreve økt andel av UNN sine ressurser. Vi er bekymret for om dette kan gå ut over tilbudet til pasientene som behandles i andre deler av UNN. Vi forventer at det vil være bred oppmerksomhet på en god ressursfordeling i UNN også i fremtiden. ST 60/2012 Pasienthotellet - forprosjekt Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) godkjenner Forprosjektrapporten Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN Pasienthotell med arealramme på m Prosjektet realiseres innenfor en kostnadsramme for prosjektet på 335 mill kroner per (P85) (312 mill kroner i P50). 3. Styret anbefaler bygget finansiert med 50 % egenandel fra UNN og 50 % låneramme fra Helse Nord RHF 4. Styret anbefaler at tidligfaseplanleggingen avsluttes og videreføres med gjennomføringsfase bestående av detalj- og byggefase basert på forprosjektet. 5. Styret anbefaler at alternativ D for gjennomføring av byggeprosjektet innenfor den økonomiske tilgjengelige ramme legges til grunn for det videre arbeidet. Alternativet innebærer gjennomføring av forprosjektets prinsipper innenfor en totalenteprisemodell som beskrevet i saken. 6. Styret ber om at prosjektet planlegges ferdigstilt og tatt i bruk til pasientovernatting i februar Forprosjektrapporten oversendes til Helse Nord RHF for videre behandling. Enstemmig vedtatt Vedtak: 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) godkjenner Forprosjektrapporten Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN Pasienthotell med arealramme på m Prosjektet realiseres innenfor en kostnadsramme for prosjektet på 335 mill kroner per (P85) (312 mill kroner i P50). 3. Styret anbefaler bygget finansiert med 50 % egenandel fra UNN og 50 % låneramme fra Helse Nord RHF 18

19 4. Styret anbefaler at tidligfaseplanleggingen avsluttes og videreføres med gjennomføringsfase bestående av detalj- og byggefase basert på forprosjektet. 5. Styret anbefaler at alternativ D for gjennomføring av byggeprosjektet innenfor den økonomiske tilgjengelige ramme legges til grunn for det videre arbeidet. Alternativet innebærer gjennomføring av forprosjektets prinsipper innenfor en totalenteprisemodell som beskrevet i saken. 6. Styret ber om at prosjektet planlegges ferdigstilt og tatt i bruk til pasientovernatting i februar Forprosjektrapporten oversendes til Helse Nord RHF for videre behandling. ST 61/2012 Samarbeid mellom Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Innstilling til vedtak 1. Styrene for Det helsevitenskapelig fakultet (Helsefak) ved Universitetet i Tromsø og Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) ser svært positivt på den utviklingen som har vært i det nære samarbeidet mellom institusjonene innen utdanning, forskning og formidlingsarbeid. Dette gjelder særlig opprettelsen av strategiske rådgivende utviklingsarenaer som felles utdannings- og forskningsutvalg, synliggjøringen av midler til utdanning og opprettelse av bistillinger knyttet til alle helsefaglige utdanninger. 2. Styrene ber om at denne utviklingen forsterkes og om at samarbeidet med å styrke kvalitet og innhold i praksisdelen av de helsefaglige utdanninger fortsetter. Dette gjelder også utvikling av nye læringsarenaer i samarbeid med kommunehelsetjenesten i tråd med samhandlingsreformens kompetansebehov og føringer. 3. Styrene ber også om at de forslag til tiltak som fremkommer i Norges forskningsråds evaluering av helseforskningen ved UNN og Helsefak følges opp i fellesskap, herunder også å sikre drift og videreutvikling av nødvendig forskningsinfrastruktur. 4. Styrene vil vurdere om det er hensiktsmessig å arrangere årlige felles styreseminar. Enstemmig vedtatt Vedtak: 1. Styrene for Det helsevitenskapelig fakultet (Helsefak) ved Universitetet i Tromsø og Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) ser svært positivt på den utviklingen som har vært i det nære samarbeidet mellom institusjonene innen utdanning, forskning og formidlingsarbeid. Dette gjelder særlig opprettelsen av strategiske rådgivende utviklingsarenaer som felles utdannings- og forskningsutvalg, synliggjøringen av midler til utdanning og opprettelse av bistillinger knyttet til alle helsefaglige utdanninger. 19

20 2. Styrene ber om at denne utviklingen forsterkes og om at samarbeidet med å styrke kvalitet og innhold i praksisdelen av de helsefaglige utdanninger fortsetter. Dette gjelder også utvikling av nye læringsarenaer i samarbeid med kommunehelsetjenesten i tråd med samhandlingsreformens kompetansebehov og føringer. 3. Styrene ber også om at de forslag til tiltak som fremkommer i Norges forskningsråds evaluering av helseforskningen ved UNN og Helsefak følges opp i fellesskap, herunder også å sikre drift og videreutvikling av nødvendig forskningsinfrastruktur. 4. Styrene vil vurdere om det er hensiktsmessig å arrangere årlige felles styreseminar. ST 62/2012 Møteplan for styremøter 2013 Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Innstilling til vedtak: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner følgende møteplan for 2013 (med endringer i kursiv): Møter Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Styremøter Styreseminar Regionalt seminar Møtetidspunkter Sted Styresaker Onsdag 6. februar Tromsø Styrets evaluering av egen virksomhet Onsdag 20. mars Bodø Årsregnskap, årlig melding og oppdragsdokument - i forbindelse med regionalt styreseminar Onsdag 8. mai Harstad Investeringsplan Onsdag 5. juni Tromsø Første tertialrapport Onsdag 26. juni Narvik Ledelsens gjennomgang i fbm styreseminar 25. juni Høstsemester 2013: Onsdag 11. september Tromsø Forberedelse til virksomhetsplanleggingen 2014 Onsdag 2. oktober Tromsø Andre tertialrapport 2013 Onsdag 13. november Lenvik Ledelsens gjennomgang i fbm styreseminar 12. nov. Onsdag 11. desember Tromsø Virksomhetsplan og budsjett for 2013 Enstemmig vedtatt Vedtak: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner følgende møteplan for 2013: Møter Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Styremøter

21 Regionalt seminar Styreseminar Møtetidspunkter Sted Styresaker Onsdag 6. februar Tromsø Styrets evaluering av egen virksomhet Onsdag 20. mars Bodø Årsregnskap, årlig melding og oppdragsdokument - i forbindelse med regionalt styreseminar Onsdag 8. mai Harstad Investeringsplan Onsdag 5. juni Tromsø Første tertialrapport Onsdag 26. juni Narvik Ledelsens gjennomgang i fbm styreseminar 25. juni Høstsemester 2013: Onsdag 11. september Tromsø Forberedelse til virksomhetsplanleggingen 2014 Onsdag 2. oktober Tromsø Andre tertialrapport 2013 Onsdag 13. november Lenvik Ledelsens gjennomgang i fbm styreseminar 12. nov. Onsdag 11. desember Tromsø Virksomhetsplan og budsjett for 2013 ST 63/2012 Orienteringssaker Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Skriftlig orientering Oppsummering fra studieturer 2012 (diskusjonsgrunnlag til styreseminaret ) Muntlig orientering Nytt kontorbygg (rigg) Nasjonal funksjonsfordeling (mediesak) Innstilling til vedtak Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar orienteringssakene til orientering. Enstemmig vedtatt Vedtak: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar orienteringssakene til orientering. 21

22 ST 64/2012 Referatsaker Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Protokoll fra Brukerutvalgets AU Protokoll fra drøftingsmøte med tillitsvalgte Protokoll fra AMU-møte Referat fra ekstraordinært møte i OSO Pressemelding fra HOD av Bedre styring av sykehusene 6. Protokoll fra AMU-møte Referat fra møte i OSO Presseprotokoll fra styremøte i Helse Nord RHF Arbeidsliste for administrasjonen etter styremøtet Innstilling til vedtak Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar referatsakene til orientering. Enstemmig vedtatt Vedtak: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar referatsakene til orientering. ST 65/2012 Eventuelt Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Ingen saker. Harstad, Jorhill Andreassen Olav Helge Førde Anne-Rita Nicklasson Erling Espeland Hanne CS Iversen Hanne Frøyshov Jan Eivind Pettersen Mai-Britt Martinsen Ottar Skjellhaug Rune Moe Svenn A. Nielsen (sett) Tove Skjelvik (sett) 22

23 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Telefonmøte - Ekstraordinært styremøte Dato: Tid: 12:00-12:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen Leder Olav Helge Førde Nestleder Anne-Rita Nicklasson Medlem Erling Espeland Medlem Hanne CS Iversen Medlem Hanne Frøyshov Medlem Jan Eivind Pettersen Medlem Mai-Britt Martinsen Medlem Ottar Skjellhaug Medlem Rune Moe Medlem Svenn A. Nielsen Medlem Tove Skjelvik Medlem Observatører som møtte: Navn Merknad Cathrin Carlyle Leder av Brukerutvalget Fast observatør i styret Fra administrasjonen møtte: Navn Tor Ingebrigtsen Marit Lind Leif Hovden Hilde Pettersen Stilling administrerende direktør viseadministrerende direktør administrasjonssjef kommunikasjonssjef 23

24 Saksnr ST 66/2012 ST 67/2012 Innhold Godkjenning av innkalling og saksliste Orienteringssak Svar på anmodning om uttalelse fra Statens helsetilsyn 24

25 ST 66/2012 Godkjenning av innkalling og saksliste Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Innstilling til vedtak: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner innkalling og saksliste til ekstraordinært styremøte Enstemmig vedtatt. Vedtak: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner innkalling og saksliste til ekstraordinært styremøte ST 67/2012 Orientering om svar på anmodning om uttalelse fra Statens helsetilsyn Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Saksunderlag var oversendt pr. e-post. Styreleder og administrerende direktør innledet til saken. Innstilling til vedtak Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar orienteringssaken til orientering. Enstemmig vedtatt. Vedtak: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge tar orienteringssaken til orientering. Tromsø, 10. juli 2012 Jorhill Andreassen Olav Helge Førde Anne-Rita Nicklasson Erling Espeland Hanne CS Iversen Hanne Frøyshov Jan-Eivind Pettersen Mai-Britt Martinsen Ottar Skjellhaug Rune Moe Svenn A. Nielsen Tove Skjelvik 25

26 26

27 27

28 28

29 Saksnr Utvalg Møtedato 70/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Saksbehandler: Jorunn Lægland/ Einar Bugge Virksomhetsrapport juni og juli 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tar virksomhetsrapporten for juni og juli 2012 til orientering. 2. Styret viser til vedtaket i styresak 55/2012Virksomhetsrapport mai 2012, og ber om at det rapporteres nærmere om oppfølgingen av vedtakene i neste virksomhetsrapport. 3. Styret forutsetter at arbeidet med å unngå fristbrudd fortsatt har høyeste prioritet, og viser til at det i oppdragsdokumentet er gitt en bestilling om at pasienter som gis rett til prioritert helsehjelp skal tildeles time i første svar på henvisningen. Sammendrag Antall fristbrudd er redusert fra 241 ved utgangen av mai til 181 ved utgangen av juli. Redegjørelser fra klinikkene viser at det fortsatt er enkelte feilregistreringer, men den store majoriteten er nå reelle fristbrudd. Nær halvparten av fristbruddene er innen Nevro- og ortopediklinikkens fagområder. Klinikkvis gjennomgang viser at det er et relativt lite antall områder der det er en reell kapasitetsmangel som forårsaker fristbrudd. Antall pasienter som har ventet mer enn ett år på behandling har økt med 5 % sammenlignet med i fjor. Ventetidene holdes på stabilt nivå og det er kun små endringer fra måned til måned. Ved utgangen av juli var gjennomsnittlig ventetid for behandling ved UNN 84 dager (60 dager for rettighetspasienter og 105 dager for pasienter uten rett til nødvendig helsehjelp). Antall utskrivningsklare døgn er hittil i år redusert med 15 %. Nedgangen skjer innen somatisk virksomhet (37 %), mens antall utskrivningsklare døgn innen psykiatrien øker (90 %). Nedgangen ble redusert i perioden mai til juli, sannsynligvis grunnet kommunestreik og ferieavvikling. 29

30 Aktivitetsnivået innen somatisk virksomhet er på samme nivå som i fjor, mens aktiviteten innen psykisk helsevern for voksne viser en økning på 8 %. Aktivitetsnivået innen psykisk helsevern for barn og unge og innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) har en felles utfordring etter overgang til DIPS som vanskeliggjør direkte sammenligning med fjorårets aktivitetstall. Hittil i år har det vært utbetalt i gjennomsnitt månedsverk mot i fjor. Differansen mellom 2011 og 2012 er imidlertid mindre i juli enn i tidligere måneder. Halvparten av økningen kan forklares med inkludering av ABIKO-sykepleierne 1 i lønnssystemet samt stillinger som resultat av tilførte kvalitetsmidler fra Helse Nord. Økonomisk resultat for juli er +0,1 mill kr. Akkumulert gir det et resultat på -14,2 mill kr. Styringsmål for 2012 er satt til +2 mill kr pr måned, noe som gir et budsjettavvik pr juli på -28,2 mill kr. Resultatprognosen justeres og er nå -40 ± 20 mill kr. Bakgrunn Virksomhetsrapporten utarbeides av stabsavdelingene og har til hensikt å gi nyttig ledelsesinformasjon om kvalitetsindikatorer, aktivitet, personalressurser og økonomi. Styret gjorde i sak 55/2012 Virksomhetsrapport mai 2012 vedtak som er forventet å redusere ventetidene og antall fristbrudd samt korrigere underskuddet, som ved utgangen av mai var 21,8 mill kr. De vedtatte tiltakene er nå under implementering, og det vil bli rapportert nærmere om dette i neste virksomhetsrapport. Denne rapporten beskriver sommerdriften etter vanlig mal. Ledelsen har bedt om at virksomhetsrapportene i større grad gjenspeiler Dialogavtalen og strukturen i denne. Det vil bl.a. si at det legges mer fokus på de satsingsområdene som er valgt for UNN (for eksempel pasientforløp og samhandling). Stabsavdelingene vil derfor til neste virksomhetsrapport forsøke å utarbeide en mal som dekker den nye bestillingen. Saksutredning Ventetid Gjennomsnittlig ventetid for pasienter som ble tatt til behandling fra venteliste i perioden januar til og med juli var 84 dager (median 55 dager). Dette er tre dager mer enn på samme tid i fjor. Rettighetspasientene ventet i gjennomsnitt 60 dager (median 45 dager), mens pasienter uten rett til nødvendig helsehjelp ventet i gjennomsnitt 105 dager (median 67 dager). Metodisk er tallene ved UNN presentert som akkumulerte størrelser, det vil si at månedlige variasjoner synliggjøres i mindre grad. Ved utgangen av juli var det pasienter som hadde stått på venteliste over ett år. Dette er en økning på fem % sammenlignet med i fjor. Antall fristbrudd har gått ned fra 241 ved utgangen av mai til 181 ved utgangen av juli. Det var noe usikkerhet knyttet til tallene for mai, mens julitallene anses å være godt kvalitetssikret. Målet om å ha null fristbrudd er fortsatt ikke nådd. Det er stort fokus på dette og ledelsen har 1 Utdanning av spesialsykepleiere innenfor fagområdene anestesi, barnehelse, intensiv, kreft og operasjon (ABIKO). 30

31 satt krav om at hver klinikk har full oversikt og kan redegjøre for eksisterende og kommende fristbrudd innen egen klinikk. Noen fristbrudd skyldes fortsatt feilregistrering, som i all hovedsak må kunne unngås. Kort om fristbruddstatus i klinikkene: Kirurgi- kreft- og kvinnehelseklinikken: 59 fristbrudd pr , hvorav fem feilregistreringer. Nesten halvparten tilhører Inkontinenssenteret, der det arbeides med å øke kapasiteten, i løpet av høsten vil de kunne klare å fjerne fristbrudd. Klinikken angir i tillegg at det er reell kapasitetsmangel på større kirurgi på godartete tilstander. Her er kapasiteten lav i hele landet, vanskelig å unngå slike fristbrudd helt uten økt operasjonskapasitet i Tromsø. Oppstart robotkirurgi vil forbigående gi noe lengre operasjonstider og dermed forsterke kapasitetsproblemene. Nevro- og ortopediklinikken: 91 fristbrudd pr , hvorav omlag 70 er reelle. Innen ortopedi er det noen fristbrudd på grunn av kapasitetssvikt i Narvik. Der lyses det nå ut stillinger for to nye overleger, og det arbeides med å få vikarer og/eller ambulering inntil stillinger er besatt. Ytterligere tiltak er ikke nødvendig innen ortopedi. Hud/Øre, nese, hals (ØNH)/Reuma-avdelingen har 41 reelle fristbrudd, og det er kapasitetsmangel for poliklinisk kapasitet innen ØNH som det arbeides med å løse. Øvrige enheter i klinikken har få fristbrudd og spesifikke tiltak anses ikke nødvendig. Hjerte- og lungeklinikken: Klinikken har fem reelle fristbrudd i Tromsø pr. 21. august fordelt på tre fagområder. Spesifikke tiltak ikke nødvendig. Medisinsk klinikk: Fem reelle fristbrudd pr. 30. august, fordelt på flere fagområder og lokalisasjoner. Utfordringen er at fagmiljøene er små og sårbare, med varierende kapasitet, noe som gjør det mer problematisk å unngå fristbrudd helt. Gastrolab har en vedvarende utfordring med svært mange henvisninger med til dels korte helsehjelpsfrister, kombinert med et stort antall kontrollpasienter på venteliste. Allmennpsykiatrisk klinikk: Pr har klinikken fem fristbrudd innen voksenpsykiatrisk virksomhet (VOP), hvorav tre er reelle, og 14 fristbrudd innen barnog ungdomspsykiatrisk område (BUP), hvorav 11 er reelle. De reelle fristbruddene oppstår ved Senter for Psykisk Helse i Sør-Troms (11 faktiske fristbrudd) og Senter for Psykisk Helse i Midt-Troms (tre faktiske fristbrudd). Utfordringene som bidrar til usikkerhet om hvorvidt fristbrudd vil kunne unngås utover høsten, er et økende antall henvisninger og utfordrende bemanningssituasjon. Barne- og ungdomsklinikken: Ingen fristbrudd i barneavdelingen, 9 fristbrudd ved BUP Tromsø pr. 1. august. Rehabiliteringsklinikken, diagnostisk klinikk og Rus- og spesialpsykiatrisk klinikk har ved siste rapportering ingen reelle fristbrudd. Andre kvalitetsindikatorer Andel utsendte epikriser innen syv dager innen somatisk virksomhet for juni og juli var henholdsvis 67 % og 76 %, mens den for psykisk helsevern for samme måneder var henholdsvis 69 % og 73 %. Utviklingen er positiv, men det er spesielt for psykisk helsevern for tidlig å si om dette er en vedvarende trend. Innen somatikk har utviklingen over lenge tid vært positiv og siste måneders tall bekrefter dette bildet. Antall korridorpasienter har økt noe de tre siste månedene sammenlignet med i fjor. Gjennomsnittlig antall pr dag i juli var ni pasienter mot seks pasienter i fjor. Strykninger fra planlagte operasjoner ligger stabilt mellom tre og seks prosent. For juni og juli var andelene henholdsvis fem og tre prosent, som er innenfor nasjonalt måltall på maks fem %. Aktivitet somatisk virksomhet 31

32 Aktiviteten innen somatisk virksomhet målt som antall pasientkontakter er på samme nivå som i fjor. Antall utskrivelser fra heldøgnsopphold har økt med èn %, antall innlagte dagopphold er redusert med 13 %, antall polikliniske dagbehandlinger har økt med 13 % og antall polikliniske konsultasjoner er på samme nivå sammenlignet med i fjor. Antall DRG-poeng har økt med 906 (tre %) sammenlignet med i fjor. Dette er 564 poeng mindre enn planlagt pr juli. For juni var det lite poengunderskudd, mens det for juli var et lite poengoverskudd. Samlet sett var DRG-aktiviteten i sommermånedene på nivå med planen. Antall polikliniske konsultasjoner er på samme nivå som i fjor, mens antall registrerte kontroller er redusert med nesten sammenlignet med i fjor. Kontrollandelen er redusert fra 35,6 % i fjor til 32,3 % i år. Aktivitet psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Aktiviteten innen psykisk helsevern for voksne er hittil i år åtte prosent høyere enn i fjor. Sammenlignet med plantall er antall utskrivelser heldøgn på nivå med plan pr august, mens antall polikliniske konsultasjoner er åtte prosent mer enn planlagt. Aktiviteten innen psykisk helsevern for barn og unge har økt med 39 % sammenlignet med i fjor. Overgangen fra BUP-data til DIPS gjør at aktiviteten ikke lenger er sammenlignbar. Aktiviteten innen TSB er redusert med 35 % sammenlignet med i fjor. Halvparten av reduksjonen skyldes at Nordlandssykehuset har overtatt ansvaret for LAR-pasienter i Saltenområdet, mens den andre halvparten er vurdert å skyldes tekniske forskjeller mellom Rusdata og DIPS. Bemanning Antall månedsverk var i august måned Det er en økning på 73 sammenlignet med tilsvarende måned i fjor. Hittil i år har det vært et gjennomsnitt på månedsverk mot i fjor, det vil si en økning på 150 månedsverk. Deler av dette skyldes planlagt opptrapping pga. oppgaver eller overgang fra stipendordning til betaling over lønnssystemet (ABIKOsykepleiere). Målt som 12-måneders glidende gjennomsnitt har ikke antall utbetalte månedsverk vært høyere enn det er pr august, men økningen sammenlignet med i fjor er ikke like stor som tidligere i år. Sykepleiere er den profesjonsgruppen som viser størst vekst i antall månedsverk, også etter justering for ABIKO-sykepleierne. Dette må ses i sammenheng med reduksjonen i bruk av innleid personell som pr juli kan omregnes til ca. 20 månedsverk. Sykefraværet i juni var 8,7 %. Dette er det samme som tilsvarende måned i Langtidsfraværet er redusert med 0,3 prosentpoeng sammenlignet med i fjor, mens det har vært en tilsvarende økning i korttids- og mellomlangt fravær. Økonomi UNN har for juli måned et budsjettavvik på 1,9 mill kr. Akkumulert budsjettavvik er hittil i år - 28,2 mill kr. Merforbruket skyldes først og fremst negative avvik for utskrivningsklare pasienter, varekostnader (medikamenter, implantater, etc.), utstyr og andre driftsmaterialer og gjestepasientkostnader. Antall somatiske utskrivningsklare døgn har de siste månedene vært på nivå med fjoråret etter at tendensen de tidligere månedene var en betydelig nedgang. Dette skyldes delvis kommunestreiken i vår, samt ferieavvikling. 32

33 Medvirkning Saken er forelagt brukerutvalg, arbeidsmiljøutvalg samt ansattes organisasjoner i egne møter 29. og jf. egne referater og protokoll fra møtene, vedlagt som referatsak i dette styremøtet. Brukerutvalget tok saken til orientering, men uttrykte bekymring rundt fristbrudd knyttet til tidsaspektet fra mottak av henvisning til oppstart av behandling for pasienter med rett til nødvendig helsehjelp. I tillegg ble det også uttrykt bekymring rundt hvorvidt vedvarende høyt sykefravær i enkelte deler av virksomheten vil kunne innvirke på kvaliteten i pasientbehandlingen. Arbeidsmiljøutvalget tok saken til orientering. Utvalget var også opptatt av sykefraværsutviklingen i enkelte deler av virksomheten, og ønsket en grundigere analyse av fraværsstatistikken i forbindelse med en årlig rapportering om IA-arbeidet mot slutten av året. Ansattes organisasjoner tok saken til orientering. Fagforbundet og Delta ønsket imidlertid eksplisitt å uttrykke skepsis til reduksjonen av antall hjelpepleiere hittil i år, og pekte på at dette ikke harmonerer med det fokus som er på økonomi og jobbglidning. Vurdering Målet om null fristbrudd er fortsatt ikke nådd. Årsakene til fristbruddene har vist seg å være mer sammensatte enn opprinnelig antatt. Hovedårsaken til fristbruddene har for dårlig orden og systematikk i arbeidet med vurdering av søknader og administrering av ventelister, og en kontinuerlig sterk fokusering på ventelister og fristbrudd er derfor nødvendig. Klinikkene har nå gjennomgående implementert rutiner for oppfølging av ventelister som gir oversikt over fristbruddene. Samtidig som antall fristbrudd reduseres, blir det nå gradvis tydeligere på hvilke områder reell kapasitetsmangel er årsaken til fristbrudd. De klinikkene som har slike utfordringer vil arbeide med å finne løsninger på disse utover høsten, og dette vil bli fulgt opp i kommende virksomhetsrapporter. Det er nylig vedtatt å starte et regionalt prosjekt for å hjelpe foretakene i regionen med å finne behandlingsplasser for pasienter der fristbrudd kan oppstå, dels ved å utnytte mulig ledig kapasitet i regionen, og eventuelt ved å kjøpe behandlingsplasser ved andre foretak eller fra private institusjoner. For å unngå fristbrudd er det avgjørende at truende fristbrudd identifiseres tidligst mulig. Det er direktørens vurdering at dette best oppnås ved at pasienter som tildeles rett til nødvendig helsehjelp (og dermed får behandlingsfrist) også tildeles time straks henvisningen er vurdert, og ikke settes på venteliste. Det ligger også i inneværende års oppdragsdokument at dette skal gjennomføres for flest mulig rettighetspasienter. Dette vil UNN arbeide konkret med å implementere utover høsten. Ventetidene er i hovedsak stabile, og målet om gjennomsnittlig ventetid på 60 dager er ikke nådd. Hovedårsaken er at det fortsatt er for mange langtidsventende, særlig i Nevro- og ortopediklinikken. Oppmerksomheten må rettes sterkere mot denne utfordringen når fristbruddproblematikken er under kontroll. Andel epikriser utsendt innen syv dager øker i denne rapporteringsperioden. Felles kontorsenter UNN (FKU) har gjort en stor innsats og er nå a-jour med all skriving, og forventes å holde det slik fremover. Dermed er en viktig faktor for å få sendt ut alle epikriser innen syv dager på plass. Pasientdokumentasjonsprosjektet er avsluttet, og nødvendige foretaksovergripende rutiner er etablert. Klinikkene forventes nå å fokusere på implementeringen av rutinene, slik at alle pasienter som skrives ut fra UNN får med epikrise i hånden. 33

34 Aktivitetsutviklingen i somatikken vurderes å gå i riktig retning, med stabilisering av antall polikliniske konsultasjoner og fallende kontrollandel. Fordelingen mellom døgn- og dagopphold er nå stabil, men det vurderes å foreligge potensial for ytterligere økning av dagbehandlingsandelen. Aktivitetsnivået innen psykisk helsevern for voksne viser nå en ønsket vekst i tråd med plantall og kan også ses i sammenheng med veksten i antall behandlere. Det er utfordrende at aktivitetsutviklingen innen psykisk helsevern for barn og unge og TSB ikke lenger kan vurderes mot historiske data etter overgangen fra BUPdata og Rusdata til DIPS. Involverte klinikker er bedt å oppdatere plantall som bedre kan brukes til aktivitetsoppfølging, og det vil fra og med neste virksomhetsrapport bli rapportert mot plantall istedenfor historiske data. Det er direktørens vurdering at det ikke har vært noen reell endring av aktiviteten på disse områdene etter overgangen til DIPS. Styrets vedtak i sak 55/2012 Virksomhetsrapport mai 2012 er fulgt opp aktivt i hele organisasjonen, og regnskapsresultat for juli antyder at tiltakene har effekt. Det vil bli rapportert nærmere på oppfølgingen av vedtakene i neste virksomhetsrapport. Direktøren anbefaler at vi avventer augustregnskapet før det eventuelt vurderes om det er nødvendig å sette inn ytterligere tiltak. Resultatprognosen justeres og settes nå til et avvik fra budsjettet på -40 ± 20 mill kr. Forventede inntekter fra salg av eiendom er da holdt utenfor. Hvis disse inkluderes, vil resultatprognosen ligger svært nær budsjettet. Tromsø Tor Ingebrigtsen (s.) administrerende direktør Vedlegg: Virksomhetsrapport for juni og juli

35 UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF Virksomhetsrapport Juni og juli 2012 Ventetider Økonomi Aktivitet - psykisk helsevern Aktivitet - somatikk Aktivitet - TSB Sykefravær Bemanning Fristbrudd Epikrisetid Forsiden er tenkt å si noe om hvor gode resultatene er innen Virksomhetsrapportens hovedtemaer basert på oppnåelse sett opp mot mål, forventninger og utviklingstrekk (jo nærmere blå strek jo bedre). 1 35

36 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Kvalitetsindikatorene... 3 Ventelister... 3 Korridorpasienter... 7 Epikrisetid... 8 Strykninger... 8 Utskrivningsklare pasienter... 9 Aktivitet Somatisk virksomhet Psykisk helsevern voksne Psykisk helsevern barn og unge Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Personal Bemanning Sykefravær Økonomi Resultat Prognose Gjennomføring av tiltak Likviditet Investeringer

37 Kvalitetsindikatorene Ventelister Det er flere forhold som får betydning for UNNs ventelistestatus i løpet av 2012: 1. Rusdata ble konvertert over i DIPS i mars og gir et tillegg på 164 pasienter på venteliste, hvorav to er fristbrudd. Den gjennomsnittlige ventetiden ved utløpet av juli er 61 dager for disse. 2. BUP-data ble konvertert over i DIPS i juni og gir et tillegg på 128 ventende pasienter, hvorav åtte er fristbrudd. Disse er fordelt på alle BUP-lokaliseringer unntatt Narvik og Storslett. Den gjennomsnittlige ventetiden hittil er 57 dager. 3. Nye krav fra Norsk pasientregister (NPR) gjør at pasienter som venter på utredning eller behandling ved Medisinsk genetisk avdeling nå er inkludert i rapporteringen. Dette gir et tillegg på 250 pasienter på ventelistene, hvorav to fristbrudd. Gjennomsnittlig ventetid hittil er 133 dager. Til sammen utgjør dette 542 flere pasienter på venteliste som vi ikke har sammenligningsgrunnlag for fra tidligere i år. Ventende i øyeblikket Ved utgangen av mai ventet pasienter på helsehjelp fra UNN HF og det er naturlig nok (se innledning) flere enn på samme tidspunkt i fjor av disse er rettighetspasienter, hvorav 181 fristbrudd. Antall langtidsventende > 365 dager har økt med 5 % og siste dag i august hadde pasienter ventet mer enn 365 dager. Tabell 1 Ventende ved utløpet av juli status Avvik 2011/2012 Endring % Pasienter på venteliste herav med Rett til prioritert helsehjelp herav uten Rett til prioritert helsehjelp herav med fristbrudd herav med ventetid over 365 dager Ikke møtt til planlagt avtale Fristbrudd Antall fristbrudd er redusert fra 241 (noe usikker tall) ved utgangen av mai til 181 (godt kvalitetssikret tall) ved utgangen av juli fristbrudd er kommet til fra avdelinger i Rusdata og BUP-data som er konvertert inn i DIPS i løpet av året. Ferske tall fra 17.august viser at følgende avdelinger har flere enn ti fristbrudd stående på venteliste: Gastrokirurgisk avdeling, Urokirurgisk avdeling, HØR, Medisinsk klinikk, Ortopedi- og plastikkirurgisk avdeling og Kvinneklinikken. Øvrige avdelinger har mellom null og ti fristbrudd på venteliste. 54 av fristbruddene fra 17. august hadde ikke fått plass på oppmøteliste. Det har imidlertid ikke vært samme takt i avvikling og kvalitetssikring av datagrunnlaget i løpet av sommeren som normalt, og vi regner med at antallet fristbrudd reduseres ytterligere innen 1.september. 3 37

38 Tabell 2 Fristbrudd pr. klinikk ved utløpet av juli tre siste år Klinikk Nevro Ortopedisk klinikk Kirurgi, kreft og kvinnehelseklinikken Medisinsk klinikk Barne og Ungdomsklinikken Allmenpsykiatrisk klinikk Rehabiliteringsklinikken Hjerte og lungeklinikken Rus og spesialpsykiatrisk klinikk 2 Langtidsventende > 365 dager Antallet langtidsventere over 12 måneder har økt noe og var ved utløpet av juli av 1103 ventende pasienter. Dette er en økning på 5 % i forhold til samme tidspunkt i fjor. Tabell 3 Antall langtidsventende pr. avdeling ved utløpet av juli 26 av de langtidsventende er rettighetspasienter, og disse er fordelt på HØR (24, hvorav seks er fristbrudd) og Medisinsk klinikk (to, hvorav en er fristbrudd). 4 38

39 Figur 1 Langtidsventende pr. klinikk ved utløpet av juli 2011 og 2012 Måned Ventet > 365 dager Ventet >180 dager År Verdier Ventet > 365 dager Ventet >180 dager Ventet > 365 dager Ventet >180 dager Klinikk Antall langtidsventende øker i alle klinikker unntatt Kirurgi, kreft og kvinnehelseklinikken og Barne- og ungdomsklinikken. Den sistnevnte fikk, som kjent, tillegg av ventelistepasienter fra BUP til sine ventelister i mai 2012, men det ser ikke ut til at langtidsventende er et problem her. Tabell 4 Utvikling langtidsventende i UNN HF År Data Avvik Klinikk Ventet > 365 dager Ventet >180 dager Ventet > 365 dager Ventet >180 dager Ventet > 365 dager Ventet >180 dager NevroOrtopediklinikken Hjertelungeklinikken Medisinsk klinikk Rehabiliteringsklinikken Kirurgi, kreft og kvinnehelseklinikken Barne og Ungdomsklinikken Allmennpsykiatrisk klinikk Rus og spesialpsykiatrisk klinikk Ventetid hittil Siden mai har ventetiden for pasienter som fortsatt står på venteliste til UNN HF økt fra 116 dager i gjennomsnitt til 119 dager. Rettighetspasienter har ventet 69 dager hittil, en økning på fire dager fra mai Tre pasienter har foreløpig ventet over 1000 dager (HLA 2 og ORPL 1), mens 432 pasienter har ventet mer enn 500 dager. Cirka halvparten står på venteliste til Ortopedisk og plastisk kirurgisk avdeling. Oversikter fra DIPS viser også at 380 av alle ventelistepasientene fikk henvisningen sin vurdert etter at vurderingsfristen var gått ut. Disse teller som vurderingsfristbrudd til Norsk Pasientregister, men medfører ikke endringer/forsterking av pasientrettighetene videre i behandlingsforløpet. Avvikling fra venteliste Hittil i år er det avviklet pasienter fra venteliste i UNN HF, og det er 1 % færre enn i samme periode i UNN HF har avviklet 1 % færre rettighetspasienter og samme antall pasienter uten rett til helsehjelp som i tilsvarende periode i

40 Tabell 5 Avvikling fra venteliste hittil i år - status Avvik 2011/2012 Endring % Pasienter som er tatt til behandling fra venteliste - hittil i år herav pasienter med Rett til prioritert helsehjelp herav pasienter uten Rett til prioritert helsehjelp herav med fristbrudd Andel med Rett til prioritert helsehjelp - avviklet ordinært Andelen rettighetspasienter som er avviklet fra venteliste hittil i år er 48 % og det er like stor andel som i samme periode 2011, men fem prosentpoeng høyere enn i 2010 da Urologisaken oppsto i løpet av sommeren. Det ser altså ut til at andelen rettighetspasienter som avvikles fra venteliste i UNN HF har stabilisert seg på et litt høyere nivå enn tidligere. Avviklingsindeks Avviklingsindeks viser hvordan tempoet i avvikling fra venteliste har utviklet seg fra måned til måned de siste tre årene. På grunn av problemer med rapporteringen fra DIPS kan vi ikke presentere indekser denne måneden. Ventetid gjennomsnitt og median Gjennomsnittlig ventetid for ordinært avviklede pasienter fra venteliste er nå er 84 dager, og denne ventetiden har vært stabil gjennom hele ferieavviklingen. Rettighetspasientene ventet i gjennomsnitt 60 dager mens pasienter uten rett til helsehjelp ventet 105 dager i gjennomsnitt før de fikk behandling. Tabell 6 Gjennomsnitt og median ventetid i dager hittil i år Avvik 2011/2012 Endring % Gjennomsnittlig ventetid i dager pasienter med Rett til prioritert helsehjelp og behandlingsfrist pasienter uten Rett til nødvendig helsehjelp Median ventetid i dager pasienter med Rett til prioritert helsehjelp og behandlingsfrist pasienter uten Rett til nødvendig helsehjelp Utviklingen av gjennomsnittlig ventetid viser en liten nedgang samlet sett hittil i år, men gjennomsnittlig ventetid hittil i år er likevel noe høyere enn i fjor (figur 2). Median ventetid er stabil. 6 40

41 Figur 2 Ventetid i dager månedsvis i 2010, 2011, Gjennomsnittlig ventetid 2012 Gjennomsnittlig ventetid med RTH 2012 Gjennomsnitt ventetid 2011 Gjennosmnitt ventetid - med RTH 2011 Gjennomsnitt ventetid 2010 Gjennomsnitt ventetid med RTH JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES Medisinsk genetisk avdeling Avdelingen tilbyr polikliniske konsultasjoner der tilbudet består av genetisk utredning, veiledning og kontroll i forbindelse med arvelig kreft, arvelige muskelsykdommer og forsterdiagnostikk. Avdelingen tilhører Barne- og ungdomsklinikken og har alltid hatt interne ventelister. Fra og med 1.august 2012 rapporteres disse som ventende pasienter også til NPR, og vi viser ventelistatusen ved avdelingen nedenfor. Tabell 7 Status på venteliste - Medisinsk genetisk avdeling Ved utløpet av juli ventet 250 pasienter på å få komme til behandling ved poliklinikken. 12 av disse er rettighetspasienter, og to var fristbrudd. Ved utløpet av juli hadde ventelistepasientene ventet 133 dager i snitt. 13 av dem hadde ventet over 365 dager, mens 57 hadde ventet over 180 dager. Lengste ventetid for en pasient var 872 dager. Tabell 8 Avvikling fra venteliste - Medisinsk genetisk avdeling 267 pasienter er tatt imot til behandling hittil i 2012, og de hadde ventet 112 dager i snitt. 46 var rettighetspasienter og herav var fire fristbrudd. Rettighetspasientene ventet 38 dager i snitt før behandling ble igangsatt. Korridorpasienter Antall korridorpasienter var i gjennomsnitt 13,9 pasienter pr døgn i juni, og 9,5 i juli. 7 41

42 Strykninger Andelen strykninger av planlagte operasjoner lå på 4,9 % i juni og 3,2 % i juli. Figur 3 Korridorpasienter pr. kalenderdag somatikk Figur 4 Strykninger av planlagte operasjoner Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Epikrisetid Indikatoren fra Helsedirektoratet er et uttrykk for samhandling/kommunikasjon mellom behandlingssted og øvrig helsetjeneste. Lang epikrisetid svekker pasientens mulighet til å få kontinuitet i behandlingen og sikker oppfølging etter utskrivelse. For somatikk var andel utsendte epikriser innen syv dager 67 % i juni. Tilsvarende tall for juli var 76 %. Juli måned viser den høyeste andelen epikriser utsendt innen fristen hittil i Det er fremdeles et stykke igjen til kravet om 100 % måloppnåelse. Avdelingsvis kommer det frem at det er Barneavdelingen og Kvinneklinikken som har den lavest måloppnåelsen, med henholdsvis 53 % og 59 %. Høyest måloppnåelse har Fysikalskog rehabiliteringsmedisinsk avdeling som leverer sine 20 epikriser innen fristen. Kreftavdelingen har 96 % måloppnåelse, og Øye- og nevrokirurgisk avdeling har 93 %. For psykiatrisk virksomhet var andelen epikriser utsendt innen syv dager 69 % i juni, og tilsvarende 73% i juli. Epikrisetallene for psykiatri har variert mellom % måloppnåelse i forhold til kravet om 100 %. Virksomhetstallene for juli måned viser den høyeste måloppnåelse hittil i For både somatikk og psykiatri er juli tallene de beste oppnådde for 2012 og Figur 5 Epikrisetid Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 8 42

43 Utskrivningsklare pasienter Antall utskrivningsklare pasienter hittil i år er 891 færre enn i fjor. Antall utskrivningsklare liggedøgn innen somatisk virksomhet er redusert med (37 %), mens antallet er økt med 922 (90 %) innen psykisk helsevern og rusomsorg. Økningen i somatisk virksomhet i april og juli skyldes streik og ferieavvikling. Figur 6 Utskrivningsklare døgn somatikk Figur 7 Utskrivningsklare døgn psykiatri Utskrivningsklare døgn somatikk Utskrivningsklare døgn Psykiatri jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 0 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des

44 Aktivitet Tabell 9 Aktivitet UNN 1 Aktivitet UNN HF Endring Antall % Utskrivelser fra døgnopphold Somatikk Innlagte dagopphold Somatikk Polikliniske dagbehandlinger Somatikk DRG poeng (2012 logikk) Somatikk Liggedager i perioden Somatikk Polikliniske konsultasjoner Somatikk Laboratorieanalyser Somatikk Røntgenundersøkelser Somatikk Polikliniske strålefelt Somatikk Pasientkontakter Somatikk Utskrivelser fra døgnopphold VOP Liggedager i perioden VOP Polikliniske konsultasjoner VOP herav indirekte poliklinisk aktivitet VOP Pasientkontakter VOP Utskrivelser fra døgnopphold BUP Liggedøgn BUP Polikliniske konsultasjoner BUP* Pasientkontakter BUP Utskrivelser fra døgnopphold Rusomsorg Liggedøgn Rusomsorg Polikliniske konsultasjoner Rusomsorg Pasientkontakter Rusomsorg *PGA overgangen til DIPS vil ikke tallene for 2012 være sammenlignbare med 2011 Somatisk virksomhet Aktiviteten målt som antall pasientkontakter er 0,3 % lavere enn i fjor. Antall utskrivelser fra heldøgn har økt med 1 %, antall innlagte dagopphold er redusert med 13 %, mens antall polikliniske dagbehandlinger har økt med 13 % sammenlignet med i fjor. Antall polikliniske konsultasjoner har en marginal nedgang sammenlignet med i fjor. 1 Pasientkontakter er summen av utskrivelser fra døgnopphold, innlagte dagopphold og polikliniske konsultasjoner

45 Antall DRG poeng har pr juli økt med 906 poeng (3 %) sammenlignet med i fjor. Dette er 564 poeng mindre enn plan. Figur 8 DRG poeng UNN Plan jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Operasjonsdatabasen viser at antall inngrep de 32 første ukene i 2012 er 432 flere enn i fjor, herav er 262 nyregistreringer plastikkpoliklinikk- kirurgiske stuer, Tromsø som ikke er en reell økning. Den reelle økningen er dermed 170 inngrep (1,5 %). Registrering av kontroller i DIPS er ikke entydig og god, og kontrollandelen blir derfor svært unøyaktig. Tabell 10 viser kontrollandel pr klinikk slik det er registrert pr juli. Tabell 10 Antall og andel kontroller pr klinikk Klinikk Pol kons Pr juli 2011 Pr juli 2012 Endring Herav Herav kontroller Kontrollandel Pol kons kontroller Kontrollandel Pol kons Kontroller Akuttmedisinsk klinikk ,0 % ,0 % Barne- og ungdomsklinikken ,6 % ,9 % Fag- og forskningsenheten ,8 % ,5 % Hjerte- og lungeklinikken ,6 % ,2 % K3K ,6 % ,6 % Medisinsk klinikk ,7 % ,1 % Nevro- og ortopediklinikken ,8 % ,0 % Operasjon- og intensivklinikken ,9 % ,2 % Raskere tilbake ,1 % ,3 % Rehabiliteringsklinikken ,4 % ,0 % Totalt ,6 % ,3 %

46 Figur 9 Utskrivelser/heldøgn - somatisk virksomhet Figur 10 Innlagt, dag somatisk virksomhet Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Figur 11 Poliklinisk, dag somatisk virksomhet Figur 12 Polikliniske kons - somatisk virksomhet Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Figur 13 Pasientkontakter - somatisk virksomhet Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 12 46

47 Figurene nedenfor viser utviklingen i henholdsvis laboratorieanalyser og røntgenundersøkelser. Antall laboratorieanalyser har hittil i år økt med 6 % sammenlignet med i fjor, mens antall røntgenundersøkelser er redusert med 3 %. Figur 14 Laboratorieanalyser Figur 15 Røntgenundersøkelser Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Psykisk helsevern voksne Målt som antall pasientkontakter er aktiviteten hittil i år 8 % høyere enn i fjor, og tilnærmet uendret sammenlignet med Antall utskrivelser fra døgnopphold er økt med 47 (2 %), mens antall liggedøgn er redusert med (5 %). Psykisk helsevern barn og unge Ved overgang fra BUP data til DIPS er ikke aktiviteten lenger sammenlignbar med tidligere år. Hele 2012 er konvertert til DIPS og tallene er betydelig høyere enn tidligere. Forskjellen er i uttrekk for polikliniske konsultasjoner. I BUP data ble rapportene delt inn i refusjonsberettigede og ikke-refusjonsberettigede tiltak. En slik inndeling er ikke mulig å ta ut av DIPS. Fra og med 2012 er det derfor polikliniske konsultasjoner som rapporteres. Dette kan splittes i direkte og indirekte konsultasjoner, men er ikke det samme som refusjonsberettigede og ikke-refusjonsberettigede tiltak. Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Aktivitetstallene for rusbehandling er nå inkludert i DIPS. Pr juli er det registrert 44 færre utskrivelser fra døgnopphold i forhold til samme periode i fjor. Det er samtidig en reduksjon i liggedøgn på 8 %. Antall registrerte polikliniske konsultasjoner er redusert med (36 %). Den registrerte nedgangen skyldes to forhold: februar 2012 overtok Nordlandssykehuset ansvaret for LAR pasienter i Saltenområdet. Dette gjelder ca 140 pasienter med ca 50 polikliniske konsultasjoner pr uke. 2. Ved overgang til DIPS innen rusfeltet ble det gjort endringer i registreringspraksis, og uttrekkene fra Rus data og DIPS er ikke 100 % sammenlignbare. Det er sannsynligvis også gjort noen feilregistreringer og underregistrering i forbindelse med overgangen til DIPS. Disse forhold forklarer den øvrige nedgang i antall konsultasjoner. Den registrerte betydelige nedgang i polikliniske konsultasjoner innen rusomsorgen representerer dermed ingen reell nedgang i aktiviteten i forhold til den befolkningen som er igjen i UNNs opptaksområde i dette fagfeltet

48 Rus- og spesialpsykiatrisk klinikk utarbeider nå nye plantall for virksomheten i tråd med bruk av DIPS og ny registreringspraksis, og det planlegges rapportering mot plantall istedenfor historiske tall for disse fagområdene. Figur 16 Pasientkontakter VOP Figur 17 Pasientkontakter BUP Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Plan Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Plan

49 Personal Bemanning Antall utbetalte månedsverk var i august måned Dette er en økning på 73 månedsverk sammenlignet med tilsvarende måned i fjor. Gjennomsnittlig antall månedsverk er hittil i år 6 219, mens det for samme periode i fjor var 6 069, en økning på 150. Figur 18 Brutto utbetalte månedsverk Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Den gjennomsnittlige økningen på 150 månedsverk (2,5 %) kan til dels forklares med spesialelever til videreutdanning innen operasjon, intensiv og anestesi som fra og med i år inngår i ordinær lønnsstatistikk. Disse utgjør ca. 60 av de 89 månedsverkene sykepleiergruppen har økt med fra i fjor til i år. Videre har det vært en reduksjon i innleie av sykepleiere som kan forklare noe av den øvrige økningen i månedsverk for sykepleiergruppen. Det har også vært en økning i antall månedsverk som resultat av kvalitetsmidler som klinikkene fikk i forbindelse med budsjettprosessen for 2012 (anslått til 22 månedsverk per måned). Tabell 11 viser at det i tillegg til sykepleiere har vært økning innen administrative stillinger og legegruppen. Økonomi- og analysesenteret har økt med til sammen seks månedsverk per måned. Dette er knyttet til Pasientreiser og Budsjett og analyse. Det har også har vært en økning på ti månedsverk per måned ved HR-senteret inkludert nye stillinger til Bedriftshelsetjenesten og nytt lønns- og personalsystem. Økningen ellers innenfor administrative stillinger er mer jevnt fordelt mellom klinikkene. Når det gjelder økningen i antall månedsverk for legegruppen er dette jevnt fordelt mellom flere klinikker. Økningen i profesjonsgruppe «tom» skyldes i hovedsak AMK-operatører som ikke er inkludert i noen av de andre profesjonsgruppene

50 Tabell 11 Utvikling i månedsverk pr profesjon Gj. Snitt jan-aug Gj. Snitt jan-aug Endring Profesjonsgruppe Adm og kontorpersonell Andre Annet behandlingspersonell Hjelpepleiere Leger Pers. i annet pasientrettet arbeid Service - Teknisk - Drift Sykepleiere (tom) Totalsum Tabell 12 Utvikling i månedsverk pr klinikk Gj. Snitt jan-aug Gj. Snitt jan-aug Endring KlinikknrOgTekst Akuttmedisinsk klinikk Longyearbyen sykehus Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken Hjerte- lungeklinikken Nevro- og ortopediklinikken Medisinsk klinikk Rehabiliteringsklinikken Barne- og ungdomsklinikken Operasjons- og intensivklinikken Allmennpsykiatrisk klinikk Rus og spesialpsykiatrisk klinikk Diagnostisk klinikk Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin Drift og eiendomsenterert Direktør og adminstrasjonssenteret Forskning, fag, kvalitet og undervisning Kommunikasjonsstab HR og organisasjonsutvikling Økonomi og analysesenteret Fellesinntekter/-kostnader (tom) Totalsum

51 Sykefravær UNN HFs totale sykefravær i juni 2012 er på 8,7 %. Samme måned i 2011 var sykefraværet også 8,7 %. Sykefraværet har derfor ingen endring i juni 2012 sammenlignet med juni Det korte (1-16 dgr) og mellomlange (17-56 dgr) sykefraværet viser begge en liten økning på 0,1 prosentpoeng. Langtidsfraværet (> 56 dager) viser en reduksjon på 0,3 prosentpoeng. I snitt var det hver dag i juni 247 ansatte borte fra jobb pga sykdom i UNN HF. Figur 19 Sykefraværet ,5 % 10,0 % 9,5 % 9,0 % 8,5 % 8,0 % 7,5 % 7,0 % ,5 % 6,0 % Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Tabell 13 Sykefraværet pr klinikk 17 51

52 Klinikk Sykefravær juni 2011 Sykefravær juni 2012 Akuttmedisinsk klinikk 9,4 8,7 Longyearbyen sykehus 3,8 17,0 Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken 8,9 9,1 Hjerte- lungeklinikken 6,5 10,6 Nevro- og ortopediklinikken 6 7,8 Medisinsk klinikk 7,4 9,5 Rehabiliteringsklinikken 7,5 8,5 Barne- og ungdomsklinikken 8,6 8,3 Operasjons- og intensivklinikken 10,4 8,8 Allmennpsykiatrisk klinikk 10 10,4 Rus og spesialpsykiatrisk klinikk 13,3 11,7 Diagnostisk klinikk 7 6,0 Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin 10,2 8,6 Drift og eiendomsenteret 11,9 8,3 Direktør og adminstrasjonssenteret 7,34 1,2 Fag- og forskningssenteret 2,2 2,0 Kommunikasjonssenteret 0 0,0 HR-senteret 8,7 6,7 Økonomi og analysesenteret 6,6 9,9 Turnusleger, raskere tilbake 1,7 0,8 Totalt 8,7 8,7 Arbeidsrelatert fravær på egenmelding Det har i juni vært registrert fem egenmelding i GAT hvor ansatte har meldt at årsaken til fraværet er arbeidsrelatert. Andel ansatte med fravær utover 16 dager som bruker gradert sykemelding Det har i juni 2012 vært registrert totalt 522 ansatte med sykemelding utover 16 dager. Av disse var 144 graderte. Det tilsvarer en andel på 28 % graderte sykemeldinger. Gradert sykemelding er en hovedstrategi i IA-arbeidet. Partene i IA-avtalen, dvs. myndighetene, arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden har satt mål om at 50 % av sykemeldingene skal være gradert

53 Økonomi Resultat Regnskapsmessig resultat og budsjettavvik for juli måned er henholdsvis 0,1 mill kr og 1,9 mill kr. Akkumulert regnskapsmessig resultat og budsjettavvik er henholdsvis -14,2 mill kr og -28,2 mill kr. Styringsmål for 2012 er +2 mill kr pr måned som gir et akkumulert resultat på +24 mill kr. Tabell 14 Resultatregnskap pr juli 2012 De største budsjettavvikene for juli måned er: -1 mill kr utskrivningsklare pasienter -1,8 mill kr gjestepasienter -2,4 mill kr utstyr +6,1 mill kr lønn De største negative budsjettavvikene akkumulert pr juli er: -8,9 mill kr utskrivningsklare pasienter 19 53

54 -13,2 mill kr varekostnader (medikamenter og implantater etc) -15,9 mill kr i utstyr og andre driftsmaterialer -12,7 mill kr gjestepasienter De totale ISF inntektene er vel 1 mill kr over budsjett i juli måned. Det forventes at ISF inntektene vil holde seg i balanse resten av året. For utskrivningsklare pasienter er fortsatt ikke inntektene i tråd med budsjett, men vi ser tendenser til avtagende månedsavvik. Vi forventer at budsjettunderskuddet for utskrivningsklare pasienter vil øke noe resten av året. De totale gjestepasientkostnadene for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), somatikk og psykiatri viser et underskudd på 1,8 mill kr i juli måned. Varekostnadene (medikamenter, implantater etc) er i balanse for juli måned, men er hittil i år 13,2 mill kr over budsjett. For andre driftskostnader er juli måned 1 mill kr under budsjett, men har akkumulert pr juli et negativt avvik på 15,9 mill kr. Lønnskostnadene er for juli måned 6,1 mill kr under budsjett, og akkumulert hittil 17,8 mill kr under budsjett. Dette må sees i sammenheng med lavere inntekter på andre øremerkede tilskudd på 16,6 mill kr

55 Tabell 15 Resultat pr klinikk pr juli (beløp i mill kr, DRG poeng for egne pasienter) Klinikk Juli Akkumulert Avvik i forhold til plan DRG poeng, Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik akkumulert Akuttmedisinsk klinikk 28,2 28,0-0,2 175,9 175,0-0,9 115 Longyearbyen sykehus 2,7 1,8-0,9 10,8 9,5-1,3 Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken 41,9 42,4 0,5 261,0 250,4-10,6-457 Hjerte -og lungeklinikken 29,2 29,2 0,0 190,6 185,7-4,9-153 Nevro- og ortopediklinikken 37,4 37,2-0,2 221,7 214,1-7,6-54 Medisinsk klinikk 33,0 36,9 3,9 210,2 215,2 5,0 132 Rehabiliteringsklinikken 12,4 13,2 0,8 79,4 80,0 0,6-72 Barne- og ungdomsklinikken 18,9 19,1 0,2 110,7 110,8 0,1-23 Operasjon - og intensivklinikken 43,3 42,6-0,7 273,3 261,8-11,5-24 Allmennpsykiatrisk klinikk 33,9 34,4 0,5 201,3 197,4-3,9 Rus og spesialpsykiatri 19,5 21,8 2,3 132,3 129,2-3,1 Diagnostisk klinikk 39,1 37,8-1,3 229,3 224,0-5,3 Senter for samhandling og telemedisin 6,7 4,8-1,9 27,4 28,0 0,6 Drifts- og eiendomssenteret 47,8 47,4-0,4 330,9 330,5-0,4 Ledelsen 1,7 1,7 0,0 11,7 12,5 0,8 Fag- og forskningssenter 4,0 4,3 0,3 24,0 24,7 0,7 Kommunikasjonssenter 0,4 0,5 0,1 3,1 3,3 0,2 HR senter 4,6 4,8 0,2 29,8 30,9 1,1 Økonomi og analysesenter 4,2 4,4 0,2 24,9 27,0 2,1 Fellesinntekter/-kostnader -409,2-414,3-5, , ,9 10,1 UNN totalt -0,3-2,0-1,7 14,5-13,9-28,2-536 Figur 20 Resultatregnskap 2011 og 2012 akkumulerte tall ordinært resultat Hele 1000 kr Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Regnskap 2011 Regnskap Prognose Resultatprognosen for 2012 er et underskudd på 40 ± 20 mill kr

56 Gjennomføring av tiltak UNN HF har utviklet tiltak for 108,3 mill kr, vektet etter Helse Nords modell for risikovurdering til 107,5 mill kr. Tabell 16 Budsjetterte tiltak Risikovurdering Risikokategori Vekting Effekt ved vekting Differanse 0 - Ingen risiko 102,3 1,00 102,3 0,0 1 - Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 0,0 0,96 0,0 0,0 2 - Lav sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 6,0 0,86 5,2-0,8 3 - Middels sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 0,0 0,50 0,0 0,0 4 - Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 0,0 0,05 0,0 0,0 5 - Tiltaket blir ikke gjennomført i ,0 0,00 0,0 0,0 Sum UNN 108,3 107,5-0,8 Pr juli er det budsjettert med effekt av tiltak på til sammen 60,6 mill kr. Gjennomføringsgraden pr juli er 43,7 mill kr og utgjør 71,5 %. De tiltakene som hittil i år ikke har hatt full effekt er økte ISF-inntekter og klinikkvise tiltak. Figur 21 Periodisering av tiltak 2012 Tiltak Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Budsjettert effekt 2012 Risikovurdert budsjettert effekt 2012 Realisert effekt

57 Likviditet Figur 22 Likviditet Mill kr Saldo 2011 Saldo Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Ved utgangen av juli var likviditeten 598 mill kr. Investeringer Hele investeringsrammen for 2012 er disponert. Pr juli er det investert for 128,9 mill kr Tabell 17 Investeringer (tall i 1000 kr) 23 57

58 58

59 59

60 60

61 Saksnr Utvalg Møtedato 71/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Saksbehandler: Einar Bugge/ Turid Fossem Tilsynsrapport - eksterne tilsyn STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar rapportering vedrørende eksterne tilsyn til og med til etterretning. Formål/sammendrag Formålet med denne saken er å gi styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) en oversikt over gjennomførte eksterne tilsyn i helseforetaket så langt i Oversikten gir også en status for iverksatte tiltak samt frister for pålegg og avvik. Det er siden forrige rapportering ikke gjennomført nye tilsyn. Det er mottatt varsel fra Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB) om oppfølging av tidligere tilsyn ved Longyearbyen sykehus UNN har rutinemessig gitt tilsynsmyndighetene nødvendig tilbakemelding, enten med plan for å lukke avvik innenfor angitte frister, eller søknad om utsettelse av tidsfrister. Det er en vedvarende utfordring å sikre reell læring på tvers av klinikker og fagmiljøer. Direktørens ledergruppe og Kvalitetsutvalget må arbeide videre med å gjøre funn fra tilsyn kjent blant ledere i hele organisasjonen, og med å sette oppfølging av funnene på dagsorden i alle KVAM-utvalg og KVAM-grupper der problemstillingene er relevante. Bakgrunn Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) har besluttet at egen sak vedrørende rapportering av resultater fra eksterne tilsyn samt Helse Nord RHFs internrevisjoner, som hovedregel skal behandles i hvert styremøte. I sak 56/2010 ba styret om at planlagte og gjennomførte tiltak skal beskrives stikkordsmessig i saksfremlegget. Saksutredning Det arbeides kontinuerlig med å lære av funn som er årsak til avvik og/eller pålegg, og læring på tvers i hele foretaket er et overordnet mål med saken. Ett av tiltakene i denne forbindelse er at 61

62 direktørens ledergruppe hver måned behandler denne saken i eget driftsmøte, med sikte på en best mulig læringseffekt i alle klinikker og senter. I vedlagte tilsynsrapport fremgår status og oppdatering fra 18 tilsyn. Tabellen under gir en kortfattet oversikt over samme rapport, med fokus på oppfølging av gjennomførte og pågående tilsyn. Revisjonspart Under Venter på Lukket arbeid tilbakemelding Fylkesmannen i Troms 2 2 Arkivverket / Statsarkivet i Tromsø 1 Arbeidstilsynet 3 Direktoratet for samfunnssikkerhet og 1 2 beredskap (DSB) Statens Helsetilsyn 2 Statens legemiddelverk 3 Mattilsynet 1 1 Totalt: Statusrapport Det er ikke gjennomført tilsyn etter forrige rapportering. Mottatte rapporter Det er mottatt sju rapporter etter forrige rapportering: Helsetilsynet har levert en endelig rapport etter tilsyn med håndtering av bein og beinvev ved UNN Tromsø. Tilsynet avdekket tre avvik. Diagnostisk klinikk har bedt om utvidet frist for å få fulgt opp tiltakene på en tilfredsstillende måte. Søknaden er innvilget med ny frist Helsetilsynet har levert endelig rapport etter tilsyn ved Diagnostisk klinikk, Laboratoriemedisinsk avdeling (blodbankvirksomheten) i UNN. Tilsynet avdekket tre avvik. Fylkesmannen i Troms avslutter tilsynet etter stikkprøvetilsynet med skrøpelige eldre med hoftebrudd, og har lukket avviket. Fylkesmannen i Troms har levert endelig rapport etter tilsyn fra mottak av henvisning til oppstart av behandling ved tykk- og endetarmskreft ved UNN Harstad. Tilsynet avdekket ingen avvik. Fylkesmannen i Troms har levert endelig rapport etter tilsyn, fra mottak av henvisning til oppstart av behandling ved tykk- og endetarmskreft ved UNN Tromsø. Tilsynet avdekket ett avvik. Mattilsynet har meldt i brev av at de har lukket pålegg ved matforsyningen ved UNN Narvik, Drift- og eiendomssenteret, Håkvik (tidligere Nordlandsklinikken). Statens legemiddelverk har i brev av lukket avvik etter tilsynet om blodbankens tilvirkning av blodkomponenter ved UNN Narvik, Harstad og Tromsø. UNN avventer endelig rapport samt tilbakemelding etter tilsendt handlingsplan og/eller søknad om nye frister for å lukke pålegg/avvik fra følgende tilsynsmyndigheter: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB): Postalt tilsyn vedrørende myndighetskrav under transport av medisinsk - og klinisk avfall ved Drift- og eiendomssenteret. Rapporten var ventet i uke 42/

63 DSB: Vi venter på svar etter at det er gitt tilbakemelding etter tilsyn ved Longyearbyen sykehus. Mattilsynet: Vi venter på tilbakemelding etter innsendt handlingsplan etter tilsynet ved UNN Harstad, Felleskjøkken. Arkivverket ved Statsarkivet i Tromsø: Vi venter på tilbakemelding etter å ha tilsendt tidsplan for kartleggingsarbeidet Meldte tilsyn: Helse Nord RHF har tidligere meldt om internrevisjon i løpet av våren 2012 vedrørende kontroll av helsepersonells kompetanse og autorisasjon. Internrevisjonen er utsatt. Helsedirektoratet har meldt om tilsyn etter genteknologiloven 28.august Tilsynet er nå meldt utsatt til januar Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har meldt om tilsyn ved Longyearbyen sykehus Medvirkning Saken er forelagt brukerutvalg, arbeidsmiljøutvalg og drøftet med de ansattes organisasjoner i egne møter 29.8 og Referat og protokoller fra møtene er vedlagt som referatsak til dette styremøtet. Brukerutvalgets arbeidsutvalg tok saken til orientering men ønsket å uttrykke bekymring for om UNN greier å sikre at pasienter ikke får unødig tap av tid etter mottak av henvisning og til behandling kan ta til, jf. tilsyn nr. 7 i oversikten. I de øvrige møtene ble saken tatt til orientering uten merknader. Vurdering UNN som helseforetak har etablert strukturer og prosesser for å imøtekomme krav til et tilfredsstillende internkontrollsystem. Erfaringer fra tidligere tilsyn viser at det fortsatt er viktig å sikre kjennskap til - og oppfølging av de etablerte systemene, samt at avvik og merknader anvendes til læring og forbedring. Direktøren har derfor, etter anbefaling fra arbeidsmiljøutvalget, valgt å behandle tilsynsrapporten som særskilt sak i direktørens ledergruppe. Det er likevel grunn til å følge opp tilsynssakene nøye, og det er en vedvarende utfordring å sikre reell læring på tvers av klinikker og fagmiljøer. Direktørens ledergruppe og Kvalitetsutvalget må arbeide videre med å gjøre funn fra tilsyn kjent blant ledere i hele organisasjonen, og med å sette oppfølging av funnene på dagsorden i alle KVAM-utvalg og KVAM-grupper der problemstillingene er relevante. Konklusjon Saken belyser den faste oppfølgingen av gjennomførte og pågående tilsyn. Planlagte og iverksatte tiltak for å lukke avvik vil være viktige bidrag for å styrke internkontrollsystemet og kvalitetssikringen i hele helseforetaket, og det innstilles derfor på at styret tar saken til etterretning. Tromsø, Tor Ingebrigtsen (s.) administrerende direktør Vedlegg: Tilsynsrapporten 63

64 64

65 65

66 66

67 67

68 68

69 69

70 70

71 71

72 72

73 73

74 74

75 75

76 76

77 77

78 78

79 Saksnr Utvalg Møtedato 72/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Saksbehandler: Leif Hovden Orienteringssaker STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge tar orienteringssakene til orientering. Saksutredning Skriftlig orientering 1. Beslutningsnotat om kirurgisk og ortopedisk virksomhet ved UNN Narvik Muntlige orienteringer 2. Sommerdriften 3. Samarbeidet med ansatteorganisasjonene etter medieoppslag om åpenhetskulturen Tromsø, Tor Ingebrigtsen (s.) administrerende direktør Vedlegg 79

80 Sak: Beslutningsnotat om kirurgisk og ortopedisk virksomhet ved UNN Narvik Til: Klinikksjefene Jens Munch-Ellingsen og Arthur Revhaug Kopi: Direktørens ledergruppe UNN HF Fra: Tor Ingebrigtsen Møtedato: Sammendrag og beslutninger Etter at lokalsykehusene i Narvik og Harstad i 2007 ble innlemmet i Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN), har det vært vedvarende uklarheter rundt driften av det kirurgiske tilbudet ved UNN Narvik. Målet med denne saken er å avklare direktørens forutsetninger for drift av den generellkirurgiske virksomheten, og å foreta nødvendige beslutninger vedrørende det ortopediske tilbudet. Direktøren oppsummerer gjeldende forutsetninger for driften i følgende hovedpunkter: 1. Den kirurgiske akuttberedskapen skal videreføres. 2. Det skal ikke være spesialisert ortopedisk vakt ved UNN Narvik. 3. Kravene til bemanning av den kirurgiske akuttberedskapen styrer dimensjonering og bemanning av operasjons- og anestesiressursene, og dermed tilgjengelige ressurser for drift av elektive tilbud. 4. Den bemanningen som akuttberedskapen medfører, skal utnyttes fullt ut til elektive tilbud. 5. Virksomheten skal hovedsakelig være dagkirurgisk behandling av generellkirurgiske, urologiske, gynekologiske og ortopediske sykdommer. 6. Klinikkene skal i tillegg utøve elektive spesialfunksjoner ved UNN Narvik i den grad kapasiteten tillater dette. 7. De fast ansatte kirurgene ved UNN Narvik forutsettes å være faglig og organisatorisk tett integrert i sine respektive avdelinger i UNN. 8. Faglige standarder og retningslinjer for utredning, behandling og kontroller vedtatt av linjeledere med fagansvar i UNN skal følges ved UNN Narvik. 9. Avdelingslederen i Ortopedisk- og plastikkirurgisk avdeling etablerte skriftlige rutiner i DocMap for håndtering av ortopedisk ø-hjelp. Disse forutsettes implementert i samarbeid med seksjonslederen ved Kirurgisk seksjon ved UNN Narvik. Det legges til grunn at vedvarende lange ventelister og høye gjestepasientutgifter i ortopedi kan være uttrykk for utilstrekkelig kapasitet. Direktøren mener med bakgrunn i dette, og vedvarende uutnyttet operasjonskapasitet, at det er riktig å utvide det elektive ortopediske tilbudet ved UNN Narvik. Dette besluttes løst på følgende måte: 1. Det opprettes to nye overlegestillinger i ortopedi ved UNN Narvik. 2. Stillingene utlyses med tanke på tilsetting i løpet av høsten Ortopedien ved UNN Narvik organiseres som en egen seksjon i Ortopedisk- og plastikkirurgisk avdeling i Nevro- og ortopediklinikken. 4. De tre involverte klinikklederne (K3K, NO og OPIN) må gjennomføre nødvendige prosesser for å innpasse ortopedenes arbeid i den nye seksjonsorganiseringen av sengepost, poliklinikk og dagenhet. 5. Det forutsettes at den ortopediske virksomheten i all hovedsak utøves dagkirurgisk og ikke medfører økt behov for senger utover det sengetall som allerede er besluttet. 1 80

81 6. Klinikksjefen i Nevro- og ortopediklinikken forutsettes å finansiere de nye stillingene hovedsakelig gjennom avvikling av det ortopediske tilbudet ved Troms militære sykehus samt intern omfordeling av overlegestillinger i klinikken. Bakgrunn Etter at lokalsykehusene i Narvik og Harstad i 2007 ble innlemmet i Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN), har det vært vedvarende utfordringer i driften av det kirurgiske tilbudet ved UNN Narvik. De viktigste utfordringene har vært: Innføring av standarder, retningslinjer og prosedyrer som er felles for hele UNN Omlegging til en moderne driftsprofil (fra døgn- til dagbehandling) Betydelig merforbruk til legelønn i forhold til budsjett Rekruttering og stabilisering av legespesialister med riktig faglig profil i forhold til funksjonsfordelingen Misforhold mellom tilgjengelig elektiv kapasitet og aktivitet (uutnyttet kapasitet) og utilstrekkelige avklaringer rundt forventet aktivitet Tilpasning av anestesi- og operasjonsressursene i forhold til den kirurgiske akuttberedskapen Etablering av en faglig riktig funksjonsfordeling Manglende avklaringer rundt den ortopediske virksomheten Prosjektet Samarbeid på tvers er nå i sluttfasen samtidig som ombygging og oppgradering av lokalene forventes ferdigstilt inneværende år. Det er tydeliggjort at seksjonslederne for Seksjon Narvik i henholdsvis Anestesi- og operasjonsavdelingen samt Gastrokirurgisk avdeling, og avdelingslederen i Medisinsk avdeling, må samarbeide som et team for å drive den nye organisasjonen. Det er videre etablert et lokalt forankret prosjekt for å styrke rekrutteringen av legespesialister. Disse tiltakene må føre til innføring av felles standarder, retningslinjer og prosedyrer, og understøtte omlegging til en mer moderne driftsprofil. Rekrutteringsutfordringene forventes å kunne løses hvis det nå lykkes å tydeliggjøre hvordan virksomheten ved UNN Narvik skal være i fremtiden. Målet med denne saken er derfor å avklare direktørens forutsetninger for drift av den generellkirurgiske virksomheten, og å foreta nødvendige beslutninger vedrørende det ortopediske tilbudet. Forutsetninger for den generellkirurgiske virksomheten Direktøren forutsetter at den kirurgiske virksomheten ved UNN Narvik skal være basert på følgende hovedprinsipper: 1. Den kirurgiske akuttberedskapen skal videreføres. 2. Det skal ikke være spesialisert ortopedisk vakt ved UNN Narvik. 3. Kravene til bemanning av den kirurgiske akuttberedskapen styrer dimensjonering og bemanning av operasjons- og anestesiressursene, og dermed tilgjengelige ressurser for drift av elektive tilbud. 4. Den bemanningen som akuttberedskapen medfører, skal utnyttes fullt ut til elektive tilbud. 5. Virksomheten skal hovedsakelig være dagkirurgisk behandling av generellkirurgiske, urologiske, gynekologiske og ortopediske sykdommer. 6. Klinikkene skal i tillegg utøve elektive spesialfunksjoner ved UNN Narvik i den grad kapasiteten tillater dette. 7. De fast ansatte kirurgene ved UNN Narvik forutsettes å være faglig og organisatorisk tett integrert i sine respektive avdelinger i UNN. 2 81

82 8. Faglige standarder og retningslinjer for utredning, behandling og kontroller vedtatt av linjeledere med fagansvar i UNN skal følges ved UNN Narvik. 9. Avdelingslederen i Ortopedisk- og plastikkirurgisk avdeling etablerte skriftlige rutiner i DocMap for håndtering av ortopedisk ø-hjelp. Disse forutsettes implementert i samarbeid med seksjonslederen ved Kirurgisk seksjon ved UNN Narvik. I det følgende utdypes hva direktøren legger i disse føringene. Kirurgisk akuttberedskap skal videreføres UNN har som oppdrag å videreføre døgnkontinuerlig akuttkirurgisk beredskap ved UNN Narvik. Dette innebærer at det alltid skal være spesialist i generell kirurgi og spesialist i anestesi på vakt ved sykehuset. Kirurgisk seksjon ved UNN Narvik skal ha fem overlegehjemler i generell kirurgi. Disse forutsettes besatt med spesialister i generell kirurgi som forventes å ha grenspesialitet i gastrokirurgi eller urologi. Inntil en stilling kan besettes av dobbelspesialist i generell kirurgi og ortopedi, under forutsetning av at vedkommende deltar i den generellkirurgiske vaktordningen. Det skal ikke være spesialisert ortopedisk vakt ved UNN Narvik Helse Nord RHF vedtok i 2004 sentralisering av spesialisert ortopedisk beredskap til fem sykehus i regionen. I UNN skal det være slik beredskap ved UNN Tromsø og UNN Harstad, men ikke ved UNN Narvik. Det har likevel eksistert en uformell ordning der generellkirurger med varierende grad av formalkompetanse (men god realkompetanse) i ortopedi har vært tilgjengelige for håndtering av ortopedisk øyeblikkelig hjelp. Denne ordningen har aldri vært formalisert og i hvert fall etter 2007 heller ikke budsjettert. Dette synes å ha vært en medvirkende årsak til det betydelige merforbruket i forhold til budsjettet. Ordningen er uforenlig med vedtatt funksjonsfordeling i regionen og skal nå være avviklet. Dimensjonering og utnytting av det elektive tilbudet Den vedtatte regionale funksjonsfordelingen er generelt en utfordring for driften ved lokalsykehusene, fordi vedtakene spesifiserer hva som skal sentraliseres, men ikke hva som eventuelt skal desentraliseres. Direktøren forutsetter at den kirurgiske virksomheten ved UNN Narvik skal bemannes slik at akuttberedskapen ivaretas. Vi driver samtidig ut fra en forutsetning om at ansatte ikke skal ha ufrivillig deltid. Dette medfører tilgang på en betydelig elektiv kapasitet på dagtid. Fokuset på hva som kan desentraliseres har ikke vært tilstrekkelig tydelig, og deler av kapasiteten står dermed ubenyttet. I en situasjon med krevende driftsøkonomi og lange ventelister på foretaksnivå innen flere fagområder, må den ledige elektive kapasiteten må utnyttes bedre. Ved UNN Narvik forutsettes dette oppnådd ved å: Fortløpende justere opptaksområdet for ø-hjelp funksjonene slik at den samlede kapasiteten i foretaket til enhver tid er optimalt utnyttet Tilby elektiv behandling ved UNN Narvik for pasienter bosatt i hele UNNs opptaksområde Øke tilbudet om subspesialisert elektiv behandling, gjennomført av ambulerende spesialister fra UNN Tromsø, når dette er hensiktsmessig for å utnytte kapasiteten og redusere ventetider Fortsette aktiv markedsføring av de korte ventetidene ved UNN Narvik for de pasientgruppene vi har tilbud til der 3 82

83 Det forutsettes at den elektive virksomheten systematisk planlegges i et tremåneders perspektiv. De involverte lederteamene i Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken samt Operasjons- og intensivklinikken er gjensidig ansvarlige for at dette blir gjort. Virksomheten skal hovedsakelig være dagkirurgisk behandling av generellkirurgiske, urologiske, gynekologiske og ortopediske sykdommer Prosjektet Samarbeid på tvers fullføres nå parallelt med de pågående ombyggingene. Det forutsettes at bruken av heldøgnsenger etter dette reduseres betydelig, og at minst 80 % av den elektive virksomheten gjennomføres dagkirurgisk. Dette er ikke et signal om ytterligere sentralisering av kirurgi til UNN Tromsø, men en klar bestilling på omlegging av virksomheten i tråd med moderne faglige prinsipper for kirurgisk virksomhet. Virksomheten skal i hovedsak bestå av generell kirurgi/gastrokirurgi, urologi, gynekologi, ortopedi og eventuelt ØNH-kirurgi (avhengig av eventuelt videre samarbeid med avtalespesialist). Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken har hovedansvaret for utnytting av kapasiteten, i samarbeid med Operasjons- og intensivklinikken og Nevro- og ortopediklinikken. Det har vært fremsatt ønsker om utarbeidelse av spesifikke oppgavelister som tydeliggjør funksjonsfordelingen mellom UNNs tre sykehus. Direktøren forutsetter at vedtatt regional funksjonsfordeling etterleves, og at virksomheten ellers desentraliseres mest mulig. Eventuelle oppgavelister må utarbeides av driftslederne (seksjons- og avdelingsledelse), og være dynamiske ut fra den kompetansen som de fast ansatte kirurgene ved UNN Narvik og ambulerende kirurger fra UNN Harstad og UNN Tromsø til enhver tid innehar. Unødvendig avgrensende og permanente oppgavelister vil kunne vanskeliggjøre rekruttering til fast ansettelse ved UNN Narvik, og er derfor uhensiktsmessig. De fast ansatte kirurgene ved UNN Narvik forutsettes å være faglig og organisatorisk tett integrert i sine moderavdelinger i UNN UNN har innført gjennomgående faglig ledelse blant annet for å sikre at pasientene får likeverdige tilbud, basert på felles standarder, retningslinjer og prosedyrer for pasientbehandling. Desentralisert kirurgisk virksomhet er samtidig utfordret av raske endringer i teknologi og pasientforløp. Det forutsettes derfor at fast ansatte kirurger ved UNN Narvik og UNN Harstad regelmessig er til stede i Tromsø for å sikre faglig oppdatering og helhetlig virksomhet. Denne tilknytningen til universitetssykehuset som organisasjon må utnyttes som et fortrinn, og ikke gjøres til et problem i rekrutteringsarbeidet. Faglige standarder og retningslinjer for utredning, behandling og kontroller vedtatt av linjeledere med fagansvar i UNN skal følges ved UNN Narvik Arbeidet med å implementere felles standarder og retningslinjer i hele UNN er kommet langt, men ikke fullført. Direktøren understreker at dette er et linjelederansvar på alle nivåer. Det understrekes spesielt at på områder der vi har kryssende ledelseslinjer, som for eksempel karkirurgisk virksomhet i Gastrokirurgisk seksjon, så har både avdelingslederen i Hjerte-, lunge- og karkirurgisk avdeling på foretaksnivå og seksjonslederen i Gastrokirurgisk seksjon lokalt, gjensidig ansvar for at etablerte standarder og retningslinjer er kjente og blir fulgt. Direktørens vurdering av det ortopediske tilbudet ved UNN Narvik Vurderingene av det ortopediske tilbudet bygger på beslutningen rundt og erfaringene med den pågående omstilling av det ortopediske tilbudet ved UNN Harstad, og på vedlagte utredning fra avdelingsleder Karl Ivar Lorentzen ved Ortopedisk og plastikkirurgisk avdeling. Det legges videre til grunn at vedvarende lange ventelister og høye gjestepasientutgifter er uttrykk for utilstrekkelig kapasitet (kombinert med svak portvaktfunksjon og utydelige 4 83

84 prioriteringer) på dette fagområdet. Direktøren mener med bakgrunn i dette, og vedvarende uutnyttet operasjonskapasitet, at det er riktig å utvide det ortopediske tilbudet ved UNN Narvik. Opprettelse av to nye overlegestillinger Direktøren mener at UNN Narvik bør være bemannet med to faste spesialister i ortopedi. Det opprettes to nye overlegestillinger. Stillingene bør utlyses og besettes så snart som mulig, og det er avgjørende at det rekrutteres kompetente ortopeder som er motiverte for å arbeide under de forutsetninger som er beskrevet i denne saken. Det vurderes også for ortopedi som hensiktsmessig å etablere en dynamisk forståelse av innholdet i det faglige tilbudet. Det må legges til grunn at det skal drives et vanlig elektivt lokalsykehustilbud, hovedsakelig som dagkirurgi, og at dette må avstemmes mot de samlede behovene i UNN og ortopedenes kompetanse. Avdelingslederen i Ortopedisk- og plastikkirurgisk avdeling må sammen med den lokale seksjonslederen utvikle tilbudet på en fornuftig måte. Spesialister i ortopedi tilsatt ved UNN Narvik kan etter eget ønske eventuelt velge å delta i den spesialiserte vaktordningen ved UNN Harstad. Organisatorisk tilknytning Erfaringene fra UNN Harstad tilsier at ortopedien bør forankres organisatorisk i Ortopedisk og plastikkirurgisk avdeling i Nevro- og ortopediklinikken. Budsjett til stillingen(e) forutsettes frigjort gjennom avvikling av det ortopediske tilbudet ved TMSog interne omdisponeringer i klinikken. Klinikksjefen må si opp avtalen med Forsvaret om drift av ortopediske tilbud ved TMS så snart som mulig. Seksjonen bemannes kun med leger. Behovet for støttefunksjoner forutsettes løst ved at det inngås nødvendig samarbeid mellom Ortopedisk- og plastikkirurgisk avdeling, Gastrokirurgisk avdeling og Anestesi- og operasjonsavdelingen uten tilførsel av nye ressurser. Håndtering av akutt ortopedi Det er ved alle lokalsykehus uten spesialisert ortopedisk vakt etablert forsvarlige ordninger for håndtering av akutt ortopedi utenom ordinær arbeidstid. Vakthavende generell kirurg må ta ansvaret også for disse pasientene, under telefonisk og telemedisinsk veiledning fra UNN Harstad eller UNN Tromsø. Pasientene vil falle i tre kategorier 1. Pasienter som den generelle kirurgen kan ferdigbehandle etter veiledning fra spesialist i ortopedi ved UNN Tromsø eller UNN Harstad 2. Pasienter som den generelle kirurgen kan behandle i akuttfasen under veiledning, men som overtas av lokal spesialist i ortopedi første ordinære virkedag 3. Pasienter som etter veiledning må overføres til UNN Harstad eller UNN Tromsø umiddelbart Erfaringene fra andre lokalsykehus tilsier at de aller fleste pasientene vil være i en av de to første kategoriene. Ortopedisk- og plastikkirurgisk avdeling har fra etablert skriftlige rutiner i DocMap for håndtering av ortopedisk ø-hjelp i tråd med ovenfor nevnte prinsipper, og det forutsettes at disse implementeres. Konklusjon Direktøren mener at forutsetningene rundt drift av den generellkirurgiske og den ortopediske virksomheten ved UNN Narvik med dette er avklart så langt det nå lar seg gjøre, og ber om at de ansvarlige linjelederne umiddelbart implementerer de beslutninger som fremgår av dette notatet. 5 84

85 85

86 86

87 Saksnr Utvalg Møtedato 73/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Saksbehandler: Leif Hovden STYRESAK Referatsaker Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar referatsakene til orientering. Saksutredning 1. Presseprotokoll fra styremøte i Helse Nord Oppslag i VG vedrørende Banebrytende behandling mot blodtrykk 3. Referat fra møte i AMU Referat fra møte i Brukerutvalgets AU Referat fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte Brev til Helse Nord RHF fra UNN datert vedrørende oppfølging av styrevedtak etter styremøte i Helse Nord RHF juni Brev fra HOD til Helse Nord RHF datert og e-post datert juli 2012 vedrørende Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde 8. Notat fra Barne- og ungdomsklinikken til direktøren datert Beslutningsnotat for å øke kvaliteten på medisinsk koding i Barne- og ungdomsklinikken 9. Brev fra Helse Nord datert vedrørende styresak Styreansvarsforsikring oversendelse av endelig vedtak 10. Brev fra Helse Nord datert med oversendelse av endelig vedtak i styresak Møteplan Protokoll fra foretaksmøte Universitetssykehuset Nord-Norge

88 12. Brev fra Helse Nord datert vedrørende oppfølging av styrevedtak etter styremøte i Helse Nord RHF juni Møtereferat fra Brukerutvalget Kronikk i Tidsskrft for Norsk Legeforening av Rune Slagstad: Helsefeltets strateger 15. Arbeidsliste for administrasjonen etter styremøtet Tromsø, Tor Ingebrigtsen (s.) administrerende direktør Vedlegg 88

89 Sak 73/2012 Referatsak 1 Presseprotokoll Vår ref.: 2011/308-62/012 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, Sted/Dato: Hammerfest, Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF Møtedato: 29. august 2012 kl Møtested: Thon Hotel Hammerfest Tilstede Navn: Bjørn Kaldhol styreleder Inger Lise Strøm nestleder forlot kl (etter styresak /1 Orienteringssaker, første strekpunkt) Ann-Mari Jenssen styremedlem forlot kl (etter styresak /1 Orienteringssaker, første strekpunkt) Inge Myrvoll styremedlem Inger Jørstad styremedlem Jan Sahl styremedlem Kari Jørgensen styremedlem Kari B. Sandnes styremedlem forlot kl (etter styresak /1 Orienteringssaker, første strekpunkt) Kristina Torbergsen styremedlem Leif Arne Asphaug-Hansen vararepresentant møter for Fredrik Sund Line Miriam Sandberg styremedlem forlot kl (etter styresak /1 Orienteringssaker, første strekpunkt) Mildrid Pedersen observatør fra Regionalt brukerutvalg Forfall Navn: Alf E. Jacobsen Fredrik Sund Sissel Alterskjær styremedlem styremedlem styremedlem Det lyktes ikke å innkalle vararepresentant på grunn av kort varsel. Postadresse: Helse Nord RHF 8038 BODØ Besøksadresse: Sjøgata BODØ Tlf.: Faks: Org.nr.:

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1-707, Tromsø Dato: 19.3.2014 Tid: 08:30-14.

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1-707, Tromsø Dato: 19.3.2014 Tid: 08:30-14. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1-707, Tromsø Dato: 19.3.2014 Tid: 08:30-14.50 Faste mer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Møterom Peisestua, UNN Narvik Dato: 26.6.2013 Tid: 09:00-14:00

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Møterom Peisestua, UNN Narvik Dato: 26.6.2013 Tid: 09:00-14:00 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Møterom Peisestua, UNN Narvik Dato: 26.6.2013 Tid: 09:00-14:00 PRESSEPROTOKOLL Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: 10.2.2016 Tid: 9:00-15.

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: 10.2.2016 Tid: 9:00-15. Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: 10.2.2016 Tid: 9:00-15.50 MØTEPROTOKOLL Navn Funksjon Representerer Jorhill Andreassen

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1-707, Tromsø Dato: 20.2.2013 Tid: 9:00 12:00

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1-707, Tromsø Dato: 20.2.2013 Tid: 9:00 12:00 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1-707, Tromsø Dato: 20.2.2013 Tid: 9:00 12:00 PRESSEPROTOKOLL Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Harstad, Auditoriet Dato: Tid: 9:

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Harstad, Auditoriet Dato: Tid: 9: PRESSEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Harstad, Auditoriet Dato: 23.6.2015 Tid: 9:00-14.00 Navn Funksjon Representerer Jorhill Andreassen Leder Olav Helge Førde

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1-707, Tromsø Dato: 8.5.2013 Tid: 9:00-15:45

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1-707, Tromsø Dato: 8.5.2013 Tid: 9:00-15:45 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1-707, Tromsø Dato: 8.5.2013 Tid: 9:00-15:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill

Detaljer

Svenn A. Nielsen. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Merknad Jan Eivind Pettersen Medlem Meldt forfall

Svenn A. Nielsen. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Merknad Jan Eivind Pettersen Medlem Meldt forfall PRESSEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Rica Hotel Bergen Dato: 13. og 14.11.2012 Tid: 09:00-10.00 (13.12.på Haukeland) og 9:00-13:30 (14.12.2012) Faste medlemmer

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom, Tromsø Dato: 8.12.2011 Tid: 09:00-14:45

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom, Tromsø Dato: 8.12.2011 Tid: 09:00-14:45 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom, Tromsø Dato: 8.12.2011 Tid: 09:00-14:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen Leder Olav Helge

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Bodø, SAS Radisson Blu Dato: 13.11.2014 Tid: 8:30-11.35

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Bodø, SAS Radisson Blu Dato: 13.11.2014 Tid: 8:30-11.35 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Bodø, SAS Radisson Blu Dato: 13.11.2014 Tid: 8:30-11.35 PRESSEPROTOKOLL Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen Leder Olav Helge Førde

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested UNN Tromsø, Adm. Møterom D1.707 Breivika

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested UNN Tromsø, Adm. Møterom D1.707 Breivika Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested UNN Tromsø, Adm. Møterom D1.707 Breivika : Dato: 30.9.2013 Tid: 09:00-13.40 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: Tid: 09:00-14.

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: Tid: 09:00-14. Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: 1.6.2016 Tid: 09:00-14.30 MØTEPROTOKOLL Navn Funksjon Representerer Jorhill Andreassen

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: 4.6.2014 Tid: 09:00 14:40

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: 4.6.2014 Tid: 09:00 14:40 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: 4.6.2014 Tid: 09:00 14:40 PRESSEPROTOKOLL Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1-707, Tromsø Dato: 03.09.2009 Tid: 10:00

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1-707, Tromsø Dato: 03.09.2009 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1-707, Tromsø Dato: 03.09.2009 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Narvik, Peisestua i Søsterveien Dato: Tid: 09:00-13.

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Narvik, Peisestua i Søsterveien Dato: Tid: 09:00-13. Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Narvik, Peisestua i Søsterveien Dato: 22.6.2016 Tid: 09:00-13.30 PRESSEPROTOKOLL Navn Funksjon Representerer Jorhill Andreassen Leder

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: 16.9.2015 Tid: 10:45-15.

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: 16.9.2015 Tid: 10:45-15. Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: 16.9.2015 Tid: 10:45-15.10 PRESSEPROTOKOLL Navn Funksjon Representerer Jorhill Andreassen

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 : Dato: 16.12.2013 Tid: 9:00-14.05 Faste mer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: Tid: 09:00-14.

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: Tid: 09:00-14. Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: 16.11.2016 Tid: 09:00-14.30 PRESSEPROTOKOLL Navn Funksjon Representerer Jorhill Andreassen

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Åsgård, møterom Fyrhuset Dato: 11.9.2013 Tid: 09:00-14.30

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Åsgård, møterom Fyrhuset Dato: 11.9.2013 Tid: 09:00-14.30 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Åsgård, møterom Fyrhuset Dato: 11.9.2013 Tid: 09:00-14.30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen Leder

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1-707 Dato: 16.01.2012 Tid: 09:00-13:50

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1-707 Dato: 16.01.2012 Tid: 09:00-13:50 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1-707 Dato: 16.01.2012 Tid: 09:00-13:50 PRESSEPROTOKOLL Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen. Hanne CS Iversen

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen. Hanne CS Iversen Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom, Tromsø Dato: 15.09.2011 Tid: Administrasjonens møterom D1 707 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad

Detaljer

Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet

Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet Sak 59/2017 Offl 5. STYRESAK Saksnr Utvalg Møtedato 59/2017 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 21.06.2017 Saksansvarlig: Gøril Bertheussen Saksbehandler: Leif Hovden Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte

Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte Sak 88/2017 STYRESAK Saksnr Utvalg Møtedato 88/2017 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 16.11.2017 Saksansvarlig: Gøril Bertheussen Saksbehandler: Leif Hovden Godkjenning av møteprotokoll fra

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Thon Hotel Nordlys, Bodø Dato: 23.03.2011 Tid: 08:00-13.00

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Thon Hotel Nordlys, Bodø Dato: 23.03.2011 Tid: 08:00-13.00 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Thon Hotel Nordlys, Bodø Dato: 23.03.2011 Tid: 08:00-13.00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen Leder Rune

Detaljer

Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet

Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet Sak 80/2017 Offl 5. STYRESAK Saksnr Utvalg Møtedato 80/2017 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 04.10.2017 Saksansvarlig: Gøril Bertheussen Saksbehandler: Leif Hovden Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Navn Funksjon Merknader Jorhill Andreassen Leder Ble permittert kl

Navn Funksjon Merknader Jorhill Andreassen Leder Ble permittert kl Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: 1.6.2017 Tid: 9.00-13.55 PRESSEPROTOKOLL Navn Funksjon Merknader Jorhill Andreassen Leder

Detaljer

Virksomhetsrapport. September 2012 UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD NORGE HF. Aktivitet psykisk helsevern 10 9 8 7 6 5 4 3 2. Økonomi. Aktivitet somatikk

Virksomhetsrapport. September 2012 UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD NORGE HF. Aktivitet psykisk helsevern 10 9 8 7 6 5 4 3 2. Økonomi. Aktivitet somatikk UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD NORGE HF Virksomhetsrapport September 212 Ventetider Økonomi Aktivitet psykisk helsevern 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Aktivitet somatikk Aktivitet TSB Sykefravær Bemanning Fristbrudd

Detaljer

Mai-Britt Martinsen 1.varamedlem Ansattevalgt Per Erling Dahl

Mai-Britt Martinsen 1.varamedlem Ansattevalgt Per Erling Dahl Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: 4.10.2017 Tid: 09.05 14.30 PRESSEPROTOKOLL Navn Funksjon Merknader Jorhill Andreassen

Detaljer

Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet

Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet Sak 89/2016 STYRESAK Saksnr Utvalg Møtedato 89/2016 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 16.11.2016 Saksansvarlig: Gøril Bertheussen Saksbehandler: Leif Hovden Godkjenning av møteprotokoll fra

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1-707, Tromsø Dato: 5.12.2012 Tid: 9:00-15:00

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1-707, Tromsø Dato: 5.12.2012 Tid: 9:00-15:00 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1-707, Tromsø Dato: 5.12.2012 Tid: 9:00-15:00 PRESSEPROTOKOLL Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad

Detaljer

Navn Funksjon Merknader Jorhill Andreassen. Cathrin Carlyle Observatør Leder av brukerutvalget

Navn Funksjon Merknader Jorhill Andreassen. Cathrin Carlyle Observatør Leder av brukerutvalget Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: 14.9.2017 Tid: 10.10-15.10 PRESSEPROTOKOLL Navn Funksjon Merknader Jorhill Andreassen

Detaljer

Navn Funksjon Merknader Jorhill Andreassen. Cathrin Carlyle Observatør Leder av brukerutvalget

Navn Funksjon Merknader Jorhill Andreassen. Cathrin Carlyle Observatør Leder av brukerutvalget PRESSEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: 28.8.2017 Tid: 9.00-11.20 Navn Funksjon Merknader Jorhill Andreassen

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: Tid: 09:00-15.

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: Tid: 09:00-15. Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: 14.9.2016 Tid: 09:00-15.10 MØTEPROTOKOLL Navn Funksjon Representerer Jorhill Andreassen

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: 6.10.2014 Tid: 9:00 14:45

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: 6.10.2014 Tid: 9:00 14:45 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: 6.10.2014 Tid: 9:00 14:45 PRESSEPROTOKOLL Navn Funksjon Representerer Jorhill Andreassen

Detaljer

Navn Funksjon Representerer. Jorhill Andreassen

Navn Funksjon Representerer. Jorhill Andreassen Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: 3.5.2017 Tid: 10.00-18.00 PRESSEPROTOKOLL Navn Funksjon Representerer. Jorhill Andreassen

Detaljer

I N N K A L L I N G. Styret ved. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Møtetid 13. november 2013 kl 09:00

I N N K A L L I N G. Styret ved. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Møtetid 13. november 2013 kl 09:00 I N N K A L L I N G Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtetid 13. november 2013 kl 09:00 Møtested Omsorgssenteret ved Distriktsmedisinsk senter Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge

Detaljer

Navn Funksjon Representerer Jorhill Andreassen. Tom Sottinen Medlem Ankom 24.3. kl 17.00. Cathrin Carlyle Observatør Leder Brukerutvalget

Navn Funksjon Representerer Jorhill Andreassen. Tom Sottinen Medlem Ankom 24.3. kl 17.00. Cathrin Carlyle Observatør Leder Brukerutvalget MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Bodø, Scandic hotell Havet Dato: 24.3.2015 (del 1) 25.3.2015 (del 2) Tid: 16:00-20:00 (24.3.) og 9:00-13:00 (25.3.) Navn Funksjon

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1 707, Tromsø Dato: 06.05.2010 Tid: 09:00

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1 707, Tromsø Dato: 06.05.2010 Tid: 09:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1 707, Tromsø Dato: 06.05.2010 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen

Detaljer

Navn Funksjon Merknader Jorhill Andreassen

Navn Funksjon Merknader Jorhill Andreassen Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: 21.6.2017 Tid: 9.00-14.10 PRESSEPROTOKOLL Navn Funksjon Merknader Jorhill Andreassen

Detaljer

Navn Funksjon Representerer Jorhill Andreassen. Tove Skjelvik Medlem Deltok på Skype Cathrin Carlyle Observatør Leder av Brukerutvalget

Navn Funksjon Representerer Jorhill Andreassen. Tove Skjelvik Medlem Deltok på Skype Cathrin Carlyle Observatør Leder av Brukerutvalget Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato/Tid: 29.3.2016 kl. 17:00-19.40 og 30.3.2016 kl. 09:00-13.35. MØTEPROTOKOLL Navn Funksjon

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: Tid: 9:00-14.

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: Tid: 9:00-14. Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: 29.4.2015 Tid: 9:00-14.20 PRESSEPROTOKOLL Navn Funksjon Representerer Jorhill Andreassen

Detaljer

Styresak Driftsrapport oktober 2017

Styresak Driftsrapport oktober 2017 Direktøren Styresak 091-2017 Driftsrapport oktober 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport oktober 2017 Innstilling til

Detaljer

Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtene og

Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtene og Sak 52/2017 Offl 5. STYRESAK Saksnr Utvalg Møtedato 52/2017 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 01.06.2017 Saksansvarlig: Gøril Bertheussen Saksbehandler: Leif Hovden Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2017

Styresak Driftsrapport august 2017 Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

PROTOKOLL. Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

PROTOKOLL. Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Styremøte i Finnmarkssykehuset HF PROTOKOLL 20. mars 2014 Astrid Balto Olsen / Administrasjonssekretær 20.03.2014 Side 2 Deres ref: Vår ref: 2014/173-4 Dato: 20.3.2014 Ulf Syversen Styreleder Til stede

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF I N N K A L L I N G Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtetid Onsdag 22. juni kl. 09:00 Møtested UNN Narvik, Peisestua i Søsterveien MØTEINNKALLING Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011. Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd.

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011. Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011 Saksbehandler: Bjørn Tungland Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd Arkivsak 0 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: 23.4.2014 Tid: 08:00-15.

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: 23.4.2014 Tid: 08:00-15. Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: 23.4.2014 Tid: 08:00-15.00 PRESSEPROTOKOLL Navn Funksjon Representerer Jorhill Andreassen

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 28.04.2016 Forslag

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 23.02.15 Sak nr: 003/2015 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Resultater 2014 og rapportering januar 2015 Hensikten med saken: Helse SørØsts

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Dato 22.oktober 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 072/2012 29.10.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Virksomhetsrapport januar og februar 2013

Virksomhetsrapport januar og februar 2013 Sak 22/2013 Saksnr Utvalg Møtedato 22/2013 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 20.3.2013 Saksbehandler: Thomas Krogh Virksomhetsrapport januar og februar 2013 STYRESAK Innstilling til vedtak

Detaljer

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017 Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00 Side 1 av 5 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested Hotell Scandic Tromsø

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested Hotell Scandic Tromsø MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested Hotell Scandic Tromsø : Dato: 23.06.2009 Tid: 0900 Faste medlemmer som møtte Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen Leder

Detaljer

I N N K A L L I N G. Styret ved. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Møtetid Torsdag 13. november 2014 kl 8:30. Møtested Bodø, SAS Radisson Blu

I N N K A L L I N G. Styret ved. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Møtetid Torsdag 13. november 2014 kl 8:30. Møtested Bodø, SAS Radisson Blu I N N K A L L I N G Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtetid Torsdag 13. november 2014 kl 8:30 Møtested Bodø, SAS Radisson Blu MØTEINNKALLING Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 27.3.14 Sak nr: 15/214 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering pr. februar 214 Bakgrunn for saken Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 32/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 31. juli 2013

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 32/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 31. juli 2013 Rusbehandling Midt-Norge HF Styret Sak 32/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 31. juli 2013 Saksbehandler Sissel Hovland Nordaune Saksmappe Dato for styremøte 12. og 13. september 2013 Forslag

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Dato 21. august 2012 Saksbehandler Sheryl Swenson Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 057/2012 31.8.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 10/321 Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per august et positivt

Detaljer

Styresak 4/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport desember 2015

Styresak 4/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport desember 2015 Styresak 4/2016 Tabellvedlegg Oslo universitetssykehus HF Forenklet månedsrapport desember 2015 Tabellvedlegg Rapporten viser enkelte indikatorer for driften ved Oslo universitetssykehus HF 1 Innhold i

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF I N N K A L L I N G Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtetid Tirsdag 23. juni 2015 kl. 09:00 Møtested Harstad, Auditoriet 1. etg MØTEINNKALLING Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.12 Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

Styresak Driftsrapport november 2017

Styresak Driftsrapport november 2017 Direktøren Styresak 104-2017 Driftsrapport november 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 11.12.2017 Møtedato: 12.12.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport november 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Driftsrapport september 2017

Styresak Driftsrapport september 2017 Direktøren Styresak 090-2017 Driftsrapport september 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 08.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport september 2017 Innstilling

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2017

Styresak Driftsrapport februar 2017 Direktøren Styresak 022-2017 Driftsrapport februar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.03.2017 Møtedato: 28.03.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2017 Innstilling til

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF I N N K A L L I N G Ekstraordinært styremøte Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtetid Fredag 7. april 2017 kl. 14:00 Møtested Tromsø, møterom Biblioteket D1.704 Telefonmøte MØTEINNKALLING Utvalg: Styret

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: Tid: 9:00-14.

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: Tid: 9:00-14. Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: 16.12.2015 Tid: 9:00-14.45 PRESSEPROTOKOLL Navn Funksjon Representerer Jorhill Andreassen

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2016

Ledelsesrapport. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/568 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per mars et negativt resultat på

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: BRUS-bygget, Tromsø Dato: 10.02.2010 Tid: 10:00

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: BRUS-bygget, Tromsø Dato: 10.02.2010 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: BRUS-bygget, Tromsø Dato: 10.02.2010 Tid: 10:00 Forfall meldes direktørens forkontor, tlf 776 26010. Vararepresentanter møter

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2017

Styresak Driftsrapport april 2017 Direktøren Styresak 039-2017 Driftsrapport april 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.05.2017 Møtedato: 15.05.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Virksomhetsrapport pr mars 2011

Virksomhetsrapport pr mars 2011 Saksframstilling Arkivsak Dato 15.04.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr mars 2011 Sak nr. Styre Møtedato 043-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 28.04.2011 Ingress Resultat

Detaljer

I N N K A L L I N G. Styret ved. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Møtetid 8. mai kl. 09:00. Møtested Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707

I N N K A L L I N G. Styret ved. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Møtetid 8. mai kl. 09:00. Møtested Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 I N N K A L L I N G Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtetid 8. mai kl. 09:00 Møtested Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 15/634 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 10.03.2016 Forslag

Detaljer

MØTEREFERAT - BRUKERUTVALGET UNN HF

MØTEREFERAT - BRUKERUTVALGET UNN HF MØTEREFERAT - BRUKERUTVALGET UNN HF Møtedato: 28.11.2013 kl. 09:00-14:00 Møtested: Tilstede: Administrasjonens møterom, D1-707, UNN Tromsø Medlemmer: Cathrin Carlyle, Britt-Sofie Illguth, Tone Tobiassen,

Detaljer

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 11/193 Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per september 2011 et positivt

Detaljer

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet.

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet. Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Styreleder i helseforetakene i Helse Sør-Øst Helseforetakene i Helse Sør-Øst

Detaljer

Status pr. juli 2013. Kortrapport

Status pr. juli 2013. Kortrapport Status pr. juli 2013 Kortrapport Innhold 1. Hovedmål og status... 3 1.1 Ventetid... 3 1.2 Fristbrudd... 4 1.3 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev... 4 1.4 Sykehusinfeksjoner...

Detaljer

Styresak Driftsrapport mai 2017

Styresak Driftsrapport mai 2017 Direktøren Styresak 056-2017 Driftsrapport mai 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 14.06.2017 Møtedato: 19.06.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mai 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07077 Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per oktober et positivt

Detaljer

Virksomhetsstatus pr

Virksomhetsstatus pr Styret i Sunnaas sykehus HF Saksbehandler: Hilde Westlie Dato: 24.10. Virksomhetsstatus pr 30.9. Sammendrag og konklusjoner: Foretaket har pr september et positivt budsjettavvik på ca 4,5 mill og likviditeten

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR 084-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015

STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015 STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 15/01684 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per mars et negativt resultat på 11,9

Detaljer

MØTEPROTOKOLL STYRET VED UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE

MØTEPROTOKOLL STYRET VED UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE MØTEPROTOKOLL STYRET VED UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE Styre: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge Møtetid: Onsdag 31. januar 2007 klokken 10.00 Møtested: Administrasjonens møterom, UNN HF Til

Detaljer

Regnskapsrapport september 2006

Regnskapsrapport september 2006 Vår dato: Vår referanse: 13. oktober 2006 Vår saksbehandler Deres dato: Deres referanse: Økonomisjef Jan-Erik Hansen Helse Nord RHF Sjøgata 10 Kopi til: 8038 BODØ Regnskapsrapport september 2006 1. Konklusjon

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang og Monsen m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 18.6.2013 Styresak 76-2013 Virksomhetsrapport nr. 5-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. april 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 23.4.2013 Styresak 43-2013 Virksomhetsrapport nr. 3-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 29. AUGUST 2013

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 29. AUGUST 2013 Direktøren PROTOKOLL FRA STYREMØTE 29. AUGUST 2013 Til stede: Styreleder Ulf Syversen Nestleder Irene Skiri Evy Adamsen Gudrun B. Rollefsen Kristin Rajala Marit Rakfjord Ole I. Hansen Svein Størdal Torfinn

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 27. mai 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 20.5.2015 Styresak 56-2015 Virksomhetsrapport nr. 4-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Fristbrudd orientering om status

Fristbrudd orientering om status Saksframstilling Arkivsak Saksbehandler Else Kristin Reitan/Anne Grethe Vhile/Anne Wenche Emblem Fristbrudd orientering om status Sak nr. Styre Møtedato 09/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 24.2.2010

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Januar 2017

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato dok: 14. februar 2010 Dato møte: 17. februar 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: 1. Hovedtall aktivitet,

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF I N N K A L L I N G Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtetid Onsdag 16. september 2015 kl. 09:00 - inkludert dialogmøte med Brukerutvalget Møtested Tromsø, - Adm. møterom D1-707 (dialogmøte

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 73/2017 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Saksnr Utvalg Møtedato 73/2017 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Sak 73/2017 STYRESAK Saksnr Utvalg Møtedato 73/2017 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 14.09.2017 Saksansvarlig: Gøril Bertheussen Saksbehandler: Leif Hovden Godkjenning av møteprotokoll fra

Detaljer

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige resultater per april

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009 STYREMØTE 24. august 2009 Side 1 av 5 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009 Sammendrag: Innholdet i LGG og risikovurderingen baserer

Detaljer