Strategidokument for IT-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategidokument for IT-"

Transkript

1 Strategidokument for IT- ( med innarbeidede kommentarer fra ledermøte ) 1. Hovedmålsetting Hovedmålsettingen for SIFOs IT- satsning er å gi de ansatte tilgang til hensiktsmessig datautstyr og programvare som kan støtte dem i deres daglige arbeid og som de er i stand til å utnytte på en fornuftig måte. Gode kommunikasjonssystemer og kompetanseheving skal vektlegges. 1.1 Delmål et driftssikkert nettverk som fungerer godt i forhold til SIFOs oppgaver i dag og som kan tilpasses de oppgaver SIFO planlegger standardisering både av maskinvare og programvare for effektivt vedlikehold og drift effektive kommunikasjonssystemer som er tilpasset en planlagt framtid systemer som fungerer for den enkelte mht vanlige oppgaver, men også gir den enkelte en mulighet for tilpasning til spesielle behov en organisering som gjør at den enkelte kan planlegge med bistand bla. når nye maskiner og programvare skal installeres opplæring på standardprodukter, men også innhenting av tilbud for spesiell programvare systemer som ivaretar nødvendig sikkerhet og beskyttelse av data og sensitiv informasjon ( datasikkerhet, rutiner for forskerne ) et system som ivaretar formelle forhold knyttet til lisenser, anskaffelse, oppbevaring og oversikt over programvare på huset ( avsvars -plassering) instituttet skal samlet (IT + fagmedarbeidere) ha en oversikt over aktuell programvare i markedet for våre brukeres behov ( IT skal bistå ved valg av spesialprodukter) bidra med hjemmeløsninger der dette i følge prosjektplaner er nødvendig og ønskelig fra instituttets side 2. Generelt om dagens IT-situasjonen på SIFO De siste to /tre årene har SIFO satset relativt mye på en oppgradering på IT- området. Installasjon av NT-nettverk i 1998, en vesentlig oppgradering av maskinparken de siste to årene, tilgang til standard office-pakke( Office 97), internett og e- mail- tilkobling for alle er umiddelbare resultater av denne satsningen. Utviklingen går raskt på dette området derfor må det nå arbeides med nye planer for å utnytte de mulighetene teknologien gir til effektivisering og integrering av ulike funksjoner og aktiviteter. Vi gikk over fra kommunikasjon via analoge linjer til ISDN linje i årsskiftet 98/99.Dette var en revolusjon, men nå er det høyst aktuelt å gå over til fastlinje eller bredbånd- tilknytningdette viser hvor raskt utviklingen går og hvor fort brukerkravene øker.

2 3. Standardløsninger og standardprosedyrer målsetting på kort sikt 3.1 Utstyr Av hensyn til effektiv drift og vedlikehold vil SIFO fortsette arbeidet med å standardisere både maskinpark og programvare. Valg av PC-standard besluttes i samarbeide med brukerne v/ IT-gruppa og ut fra budsjettsituasjonen. Vi har en vedtatt målsetting om å skifte ut 1/3 av PC-parken hvert år, dette skal sikre de ansatte med vanlige brukerbehov et godt PC-verktøy. Denne målsettingen greide vi ikke i 1999 og muligens heller ikke i Vi har bærbare PC-er til utlån i forbindelse med reiser, seminarer og oppdrag. Etterspørselen etter disse øker og behovet er ikke dekket. Gamle PC-er tilbys ansatte som hjemmemaskiner, på utlånsbasis. IT skal ikke drifte slike hjemmeløsninger. SIFOs administrasjon arbeider med å finne et tilbud for SIFOs ansatte på innkjøp av egne hjemme-pc-er med skattefordel. En løsning i samarbeide med BFD eller for SIFO separat skal legges fram i løpet av våren 2001? 3.2 Programvare Alle SIFOs ansatte har tilgang på standardprogramvare som i dag omfatter Microsoft- Office inneholdende World, Excel, PowerPoint og Outlook. I dag bruker flertallet Office 97,men målet er at alle i løpet av 2001(?) har tilgang til Office 2000 som standardprogramvare. 3.3 Innkjøp og administrasjon IT skal stå for alle innkjøp av utstyr og standardprogramvare og er således ansvarlig for administrasjon, installasjon og økonomi knyttet opp til disse. Annen programvare skal vurderes og finansieres innefor prosjekter eller faggrupper eller avdelinger. Innkjøp og installasjon skal skje i samråd med IT. 3.4 Opplæring Målsettingen er at ved utrulling av nytt utstyr og programvare skal alle berørte brukerne få opplæring. Dette kan skje i form av kursing av enkeltpersoner eller ved felleskurs. Veiledning og hjelp i jobbsituasjon er bare tilleggstiltak. 3.5 Forebygging av helseskader Ved innkjøp av maskiner og utstyr og tilrettelegging av arbeidsplassene, skal det legges vekt på ergonomisk tilpassing og forebygging av helseskader. Det bør gis opplæring og veiledning. IT- ansvarlig og innkjøpsansvarlig for utstyr bør samarbeide nært med vår fysioterapeut. 3.6 Sikring av data Det er viktig å skille mellom arkivering og backup rutiner som skal sikre data ved eventuelle uhell. Det er utarbeidet en egen datainstruks for prosjektmedarbeidere- jfr Vedlegg

3 Backup -rutiner I dag kjøres en full backup av hele severen en gang pr. mnd. Hver natt kjøres det backup av endringer incremental- i løpet av dagen. Lagring Mange på SIFO bruker PC og server til lagring av filer og data som burde vært arkivert. IT har nå et system for lagring av data på CD eller Bånd som kan oppbevares i brannsikker safe. I tillegg lagres rapporter etter hvert som de blir publisert på disketter og på SIFOs server. Bedre arkivrutiner må utarbeides- arkivering av filer bør organiseres via SIFOs hovedarkiv. Tilgjengelighet internt På den annen side er det relevant å diskutere hvordan datamaterialer kan gjøres tilgjengelig for flere av forskerne. Hver forsker/forskergruppe har til nå stort sett arbeidet med egne datamaterialer. Dels er det nå samlet data over år, slik at sammenligning over tid blir mer aktuelt. Dels kan datamateriale samlet inn i ett prosjekt kunne brukes i senere prosjekter på SIFO. En bedre oversikt over hva som eksisterer, samt bedre tilgjengelighet, bør derfor diskuteres. Dette er imidlertid en faglig beslutning. Med hensyn til Avlevering ev. slettes) følges kontrakten for prosjektene ( Dette må sjekkes og fylles ut 4. Spesielle brukerbehov- situasjonsbeskrivelse og målsetting på kort sikt I dette kapittelet tar vi spesielt opp forhold knyttet til programvare som faller utenfor SIFO definerte standardtilbud. 4.1 Statistisk dataanalyse Svært mange forskere og fagmedarbeidere arbeider med statistisk data-analyse. De fleste bruker i dag analyseprogrammet SPSS, noen bruker også STATA. Fra 1.oktober 2000 har vi standardisert programvalget til SPSS. Vi har inngått kontrakt med SPSS og har nå installert en serverversjon med tilgang for alle SIFOs ansatte. Avtalen dekker også installasjoner på de ansattes hjemmemaskiner. Vi får tilsendt nye versjoner av programmet som vil bli holdt oppgradert fortløpende. SIFO har et erfarent brukermiljø på SPSS og faggruppene har selv ansvaret for intern opplæring i bruk av programmet. Det arrangeres interne kurs etter behov. Dersom fagmedarbeiderne har behov for andre statistikkprogrammer må dette legges inn i prosjektene. Dette gjelder både kostnader forbundet med innkjøp og forhold knyttet til drift og brukerstøtte. 4.2 Annet analysearbeid Til bruk i kvalitativ analyse benytter SIFO i dag programmet Atlas. Programmet er installert på enkelt PC-er. Dette har til nå vært et tilbud til forskere som har meldt behov. Pr dato disponerer SIFO 10 lisenser. IT har ansvars for innkøp og installasjon. Fagmedarbeiderne må selv ta ansvar for brukeropplæring.

4 4.3 Referanseprogrammer For den enkelte medarbeider er det en stor utfordring å holde oversikt over innhentet litteratur og referanser. Dessuten er det et stort arbeid med henvisninger, både med hensyn til innhold og format. Den store fordelen ved et referanseprogram er muligheten for å laste inn referanser elektronisk fra litteratursøk utført i forskjellige bibliografiske databaser, som for eksempel Medline. Det finnes flere referasehåndteringsprogram på markedet, men SIFO har besluttet å standardisere til bruk av Reference Manager. Annen programvare må finansieres og driftes innefor enkeltprosjekter, men i forståelse med IT. Selv om brukergrensesnittet etter hvert er blitt enklere, er det behov for opplæring. IT vil bistå med å finne løsninger, - interne eller eksterne kurs. Vi er imidlertid avhengig av eksterne kursholdere i det som nå betraktes som en innføringsfase. Ellers er det vanlig med kompetanseoverføring fra drevne brukere. Etter to til tre års bruk kan det derfor være aktuelt å legge denne opplæringen til superbrukere på huset etter modell av opplæring for SPSS.. Foreløpig har vi ikke fellesdatabaser, men løsninger for enkeltbrukere. En utfordring vi står overfor er derfor utveksling av litteratur mellom forskerne. Mange arbeider på tilgrensende tema- og fagområder og det vil derfor ofte være slik at en ofte vil kunne dra nytte av hva andre allerede har samlet inn. 4.4 Språk- leksikon Vi har målsetting om å bli mer internasjonale. Dette setter større krav til formidlingen og vår fremstillingsevne på andre språk, først og fremst engelsk, men også andre språk. Det har skjedd en rask utvikling for søkeverktøy og oppslagsverker på data. I dag finnes slike i liten grad på SIFO. Word har egne funksjoner for ordretting og synonymer. I tillegg bruker SIFO i dag Kunnskapsforlagets norsk- engelske ordbok og Clue, et tilleggsprogram for oversettelse. Men det er kanskje behov for mer omfattende programmer og programmer for andre språk - fransk, tysk, spansk. Videre finnes det programmer med lyd. Anskaffelse og installasjon skal koordineres sentralt i et samarbeide mellom fag, bibliotek og IT. 4.5 Informasjonsoppgaver For informasjonsarbeidet har den raske utviklingen på teknologiområdet gitt nye muligheter og utfordringer. Internett SIFO har i dag relativt godt utviklete hjemmesider. Vi benytter publiseringsprogrammet Front Page. Av hensyn til driftssikkerheten leier vi ekstern serverplass (IDG) for hjemmesidene. Det er nødvendig å ha egen kompetanse på Front Page for videreutvikling og vedlikehold av hjemmesidene. Denne kompetansen er spesialkompetanse som bør ligge på info. IT skal bistå ved installasjon og vanlig drifting. Forhold som krever kompetanse utover dette, bør hentes inn via eksterne konsulenter.

5 Annet utstyr/ programvare Adobe Photoshop brukes til billedhåndtering. Ved overføring av manus til trykkerier og Internett-publisering av SIFO-publikasjoner, vil SIFO i fremtiden legge større vekt på bruken av PDF-dokumenter. Til dette benyttes Adobe Acrobat. Av annet utstyr har info en skanner og et digitalt kamera. Intranett SIFO skal ha et intranett, der informasjoner av felles interesse gjøres umiddelbart tilgjengelig. Det arbeides nå med en løsning basert på ASP- programmering. Ansvar for oppdateringer av innholdet i intranettet vil deles mellom de ulike avdelingene, med info som koordinerende og hovedansvarlig enhet. Under oppbyggingen har info ansvaret for Struktur, Navigasjon og Innhold, mens IT har ansvaret for ASP-programmering og driftsløsninger. Kommunikasjon med trykkerier Elektronisk lagring av originale rapportfiler må løses på generell basis, men er en aktuell problemstilling i forhold til en fornuftig og tidsriktig kommunikasjon med trykkeriene. I 2001 vil SIFO gå over til digital trykking av rapporter og arbeidsrapporter. Dette innebærer at info konverterer rapport-manuskriptene til PDF-dokumenter, og overfører disse til trykkeriet via Internett. Kunde/rapport Applikasjon Info har utviklet en kunde/rapport applikasjonen laget i Visual Basic mot en Acess database. Den inneholder informasjon om instituttets rapporter og alle adresseregistere informasjonsavdelingen benytter til utsendelser av pressemeldinger, rapporter med mer. Applikasjonen skal også ivaretar lagerstyring og bestillinger. Den er et godt verktøy i informasjossammenheng og burde vært åpen for søk blant alle ansatte. 4.6 Biblioteksoppgaver og informasjonsinnhenting (Bibliotekaren må komme med innspill, dette er stort sett klippet fra den tidligere planen) De nye mulighetene som informasjonsteknologien gir, vil på enkelte områder endre bibliotekarens rolle. Fra å være den som søker og presenterer informasjonen etter ønsker fra brukeren, kan bibliotekaren mer bli en veileder og tilrettelegger, slik at forskerne selv kan søke med godt utbytte. Fordelene med dette er mange. Når en først har lært seg teknikkene, er det tidsbesparende å søke selv og en slipper å være avhengig av andre. Mange av de databasene som finnes vil nok også i framtiden være stengt for vanlige brukere ettersom de er betalingsbaser. Forutsetninger - Tilgjengeliggjøring av samlingen intranett eller internettområde -veiledning/brukeropplæring 4.7 Budsjett,regnskap og lønn ( Bodil må komme med innspill/ planer) SIFOs regnskap og personalavdeling bruker i dag henholdsvis Agresso og Formula.

6 Begge programmene er spesialprogrammer der en må basere seg på eksten bistand både i forhold til kravspesifikasjon på utstyr, installasjon og brukeropplæring. Agresso vil etter hvert få brukere på to nivåer; regnskapsmedarbeidere og ledere/ prosjektledere med budsjettansvar. Ledere og prosjektledere med budsjettansvar kan i dag ikke hente ut rapporter for sitt styringsbehov- fordi Forvaltningstjenesten bare kommuniserer med regnskap via eget nett. Det arbeides med en praktisk løsning på dette- utsendelse av rapporter Ved innføring av slike spesialprogrammer er ITs ansvar begrenset til å bistå eksterne konsulenter i driftssammenheng og bistå regnskap i forbindelse med daglig drifting. 4.8 Arkiv ( Bodil må fylle ut hvilke planer som foreligger?) I offentlige institusjoner er arkivet en nødvendig forutsetning for å tilfredsstille kravene i offentlighetsloven og forvaltningsloven, blant annet om innsynsrett. Edb-baserte arkivsystemer vil bidra til å gjøre arkivet vårt bedre egnet til å tilfredsstille disse kravene. Den største fordelen med slike systemer er selvsagt den økte tilgjengeligheten, brukerne av arkivet får en bedre service. Andre fordeler er de mange rasjonaliseringsgevinstene som databaserte systemer gir. Informasjonen vi ønsker kan finnes igjen langt raskere og sikrere enn vi gjør i et manuelt system. For alle de som bruker arkivet er dette tidsbesparende, men det gir også en tryggere saksbehandling ved at det er lettere å følge opp saksbehandlingen, sjekke status og så videre. 5. Oppgaver- ansvarsavklaring 5.1 IT-oppgaver ITs oppgaver vil for en stor del være knyttet til løpende administrasjon og brukerstøtte. IT bør i tillegg til det daglige tekniske driftsansvar, ha ansvaret for å tilby brukerstøtte og opplæring på standardproduktene instituttet tilbyr. Den bør kunne bistå med å finne opplæringstilbud for andre produkter. Totalt bør SIFO ha minst to personer på IT- området, i tillegg til en IT- kyndig person på INFO, med ansvar for utvikling og drifting av instituttets Internett og Intranett På den tekniske driftssiden er det et behov for løpende oppfølging, både i forhold til nett og PC-park. Foruten en egen driftsperson på SIFO er det i tillegg behov for serviceavtaler og konsulentbistand som kan trekkes inn når det oppstår spesielle problemer, i utviklingsarbeid, samt som back-up for driftsperson. Likeledes må vi basere oss på å innhente ekstern bistand når det er behov for større oppgraderinger og reparasjoner. Dette skal gi tilstrekkelig og rask reaksjon når noe går galt. Tilbud om brukerstøtte skal primært omfatte operativsystemet og programvarer som er definert som standardprogramvare, i hovedsak standard Office-programmene; World, Excel, PowerPoint og Outlook. 5.2 IT-gruppe- brukerforum Det vil fortsatt være behov for rådgivende gruppe som kan formidle brukerproblemer og behov, diskutere nysatsninger osv. Gruppen bør settes sammen av representanter for faggruppene, administrasjonen, info og bibliotek.

7 5.3 Oppsummering- IT-oppgaver administrasjon av server og vedlikehold av nettverk - ekstern bistand ved tekniske problemer administrasjon av PC-park administrasjon av programvare. brukerstøtte i forhold til nettverk, utstyr og programvare 6. Kompetanse 6.1 Kompetansebehovet på IT- området faller i to hovedkategorier: teknisk driftsansvar og brukerstøtte /opplæring Erfaringer fra andre steder tyder på at disse to hovedfunksjonene -driftsansvar og brukerstøtte - ikke så lett lar seg kombinere av samme person, men en viss overlapp er ønskelig. Driftsansvaret er overveiende en teknisk oppgave, mens brukerstøtte og opplæring forutsetter først og fremst kjennskap til software. Serviceavtaler og konsulentbistand utenfra er og blir aktuelt både i forhold til spesielle oppgaver og utvikling av nettverk og server og til opplæring. Beslutninger om eie, leie eller outsorce er alltid en diskusjon. Hvilken kompetanse og kapasitet vi trenger på huset avhenger av hvilke hovedløsninger vi velger på sikt. I dag drifter vi egen server, men leier også serverplass for våre hjemmesider (IDG) og for Internett / elektroniske post ( Uninett). Dagens løsning krever teknisk kompetanse på huset. Systemutvikling Systemutvikling må skje ved hjelp av eksterne konsulenter. Større utviklingsprosjekter skal organiseres innenfor et prosjektkonsept med egne midler. Driftsløsninger ved overgang til normal drift må avklares/ utredes ved avslutningen av prosjektet. Brukerstøtte Tilbudet om brukerstøtte gjelder primært bruk av operativsystem og standardproduktene. Til dette trengs det en service-person som kan bruke noe tid på daglig brukerstøtte, på opplæring og på organisering av opplæring, Til dette trengs det ikke nødvendigvis en med høyere IT-utdannelse. Vi tror vi vil være best tjent med en person med erfaring fra liknende virksomhet, med visse forutsetninger til å ta ansvar for hele området. 6.2 Brukerkompetanse Det er behov for en generell kompetanseheving i organisasjonen når det gjelder bruk av standardprogrammene. Opplæring bør ivaretas gjennom organisert kursing- interne og eksterne kurs. IT-gruppa bør ha hovedansvaret for organiseringen av den generelle opplæring i standardproduktene. Dette vil forhåpentligvis minske behovet for daglig brukerstøtte, men dette behovet vil aldri forsvinne helt. Målet er etter hvert å overføre dette på superbrukere i fagmiljøene (on-the-job-training). 6.3 Spesialkompetanse Dette er forhold som knytter seg til bruk av spesialprodukter som Atlas, Formula, SPSS, Atlas, FrontPage, Acess,..

8 Dette forutsetter spesialkunnskap og vil i liten grad overlappe med den generelle kompetansen. Behovet her vil særlig være knyttet til etablering, utvikling, opplæring og brukerstøtte. Disse behovene skal løses ved konsulentbistand utenfra, ved kursing eksternt og ved opplæring av superbrukere på huset. Ansvaret for disse produktene må ligge i den enkelte brukergruppe. IT har imidlertid et overordnet ansvar for innkjøp og installasjon av all programvare og må derfor alltid trekkes inn i alle beslutninger som berører IT-installasjoner.

9 7. Satsningsområder- framdriftsplan for det nærmeste året 7.1 Organisatoriske og personalmessige beslutninger Det må etableres et hensiktsmessig system for drift og vedlikehold på en ene siden og for brukerstøtte og opplæring på den andre siden. Det bør være minst to IT-personer på husetden ene med hovedansvar for drift, den andre med ansvar for systemutvikling og opplæring/brukerstøtte. En viss overlapp mellom disse må påregnes, men det er viktig å avklare ansvarsforhold. 7.2 Utstyr oppgradering Det er tid for en større oppgradering av SIFOs sever, bla bør det organiseres slik at hovedinstallasjoner kan gjøres fra server. Dagens oppgraderingsplan med utskifting av PC hvert 3.år, må følges. Det kreves i tillegg en ekstra innsats for generelt å forbedre kvaliteten på skjermene. Tilbudet på bærbart utstyr må bedres. 7.3 Kompetanse Vi må rekruttere og opprettholde allmen kompetanse på IT, det er viktig at IT-ansatte følges opp med kursing. Men vi må basere oss på å hente inn spesialkompetanse i forbindelse med tekniske spørsmål/reparasjoner, programutvikling mv. utenfra. Vi må etablere gode serviceavtaler for nett og server. Den alminnelige IT- kompetansen blant de ansatte skal økes. Det skal organisere et bedre tilbud for opplæring både når det gjelder standardproduktene og spesialproduktene. Vi bør ta Oppgradering av IT- kompetansen blant medarbeiderne Vi må ta aktivt tak i hvordan vi skal dra med oss alle medarbeiderne og høyne deres alminnelige IT- kompetanse. Det dreier seg ikke bare om veiledning og kurs, men holdningsbearbeiding og praktiske tiltak som hensiktsmessige manualer. Oppgradering og systematisering av hele arbeidsområdet vil kunne bidra til økt interesse for å lære. 7.4 Programvare Programvarer er delt inn i standard programvare og spesiell programvare. IT skal trekkes inn ved alle innkjøp, og skal ha administrasjonsansvaret for all programvare som finnes på huset. IT har imidlertid ikke ansvaret for opplæring og brukerstøtte for spesialprodukter. Det må utarbeides gode rutiner for dette. IT sørger for budsjetter som sikrer standardproduktene.

10 8. Oppsummering av noen konkrete tiltak for de nærmeste årene knyttet opp til delmålene et driftssikkert nettverk som fungerer tilfredsstillende i forhold til SIFOs oppgaver i dag og som kan tilpasses de oppgaver SIFoplanlegger i den nærmeste fremtid Tiltak; egen driftsansvarlig- kombinert med avtaler med eksterne konsulenter og miljøer på standardisering både av maskinvare og programvare Tiltak; Vel definert standardpakke - NT- plattform med office -pakke, SPSS, RM osv effektive kommunikasjonssystemer som er rimelig fremtidsrettede Tiltak; fastlinje eller bredbåndtilknytning innen 2002? systemer som fungerer for den enkelte mht vanlige oppgaver, men også nødvendig tilpasning til spesielle behov. Tiltak; vesentlig at spesialbehov må avklares og legges inn i prosjektene en organisering som gjør at den enkelte kan forvente rimelig rask bistand bla. når nye maskiner og programvare skal installeres Tiltak; etablere gode service-avtaler som sikrer rask bistand ved driftsproblemer Driftssikkerhet på 95 %? opplæring på standardprodukter, men også tilbud for spesiell programvare Tiltak; opplæring av nytilsatte og ved innføring av nye programmer- på huset, utenfor, fadderordning, superbrukere systemer som ivaretar nødvendig sikkerhet og beskyttelse av data og sensitiv informasjon Tiltak; god datasikkerhet; virusprogram, gode backup, datainstruks for fagpersoner et system som ivaretar formelle forhold knyttet til lisenser, anskaffelse, oppbevaring og oversikt over programvare på huset Tiltak; avklart avsvarsforhold en rimelig oversikt over aktuell programvare i markedet for våre brukeres behov Tiltak; klar ansvarsdeling : IT for standardprogrammene og sikkerhetsrutiner, brukere for spesialprogrammer og avlevering av data til nasjonale forskerbaser Kriseløsninger- ekstra utstyr som gjør at vi kan ta imot

11 VEDLEGG Budsjett Datainstruks Rutiner- skal utarbeides

12 This document was created with Win2PDF available at The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.

)DVW3ODQ,QVWDOOHULQJ $%% $6 'LYLVMRQ $XWRPDVMRQVSURGXNWHU ΑΒΒ 3RVWERNV 6NLHQ

)DVW3ODQ,QVWDOOHULQJ $%% $6 'LYLVMRQ $XWRPDVMRQVSURGXNWHU ΑΒΒ 3RVWERNV 6NLHQ )DVW3ODQ,QVWDOOHULQJ $6 'LYLVMRQ $XWRPDVMRQVSURGXNWHU 3RVWERNV 6NLHQ ΑΒΒ ,QQOHGQLQJ FastPlan er laget for å kunne brukes på PCer med Windows 95/98/2000 og NT operativsystem. FastPlan er tenkt som et verktøy

Detaljer

... og snart får vi de samme verktøyene

... og snart får vi de samme verktøyene ... og snart får vi de samme verktøyene Som mange av dere allerede har observert er prosessen i gang. Flere titalls grupper skal hver kjøre en inngående prossess hvor dataprogrammene som brukes i de forskjellige

Detaljer

En internett basert og fleksibel database som kan tilpasses til ethvert behov, og som vil vokse med bedriften/institusjonen.

En internett basert og fleksibel database som kan tilpasses til ethvert behov, og som vil vokse med bedriften/institusjonen. Utstyr databasen En internett basert og fleksibel database som kan tilpasses til ethvert behov, og som vil vokse med bedriften/institusjonen. Systemet funksjoner: Registrering og behandling av utstyr.

Detaljer

IT-reglement Aurskog-Høland kommune for ansatte og politikere

IT-reglement Aurskog-Høland kommune for ansatte og politikere IT-reglement Aurskog-Høland kommune for ansatte og politikere Vedtatt i rådmannens ledermøte 03.12.14 0 For at kommunens IT-systemer skal fungere optimalt er det viktig at alle kommunens ITbrukere følger

Detaljer

Formidlingsavdelingen. Intranettet ved UiB IT-forum, 1. april 2004

Formidlingsavdelingen. Intranettet ved UiB IT-forum, 1. april 2004 Formidlingsavdelingen Intranettet ved UiB IT-forum, 1. april 2004 Hvorfor intranett? 1. Bedre internkommunikasjon 2. Bedre utnyttelse av kompetanse og erfaringer på tvers i organisasjonen 3. En enklere

Detaljer

IKT - Strategiplan for. Grorud skole

IKT - Strategiplan for. Grorud skole IKT - plan for Grorud skole IKT-ABC 2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE IKT-strategiplan for...1 Grorud skole...1 1 Innholdsfortegnelse...2 2 Innledning...3 3 Situasjonsbeskrivelse...4 4 Kritiske suksessfaktorer...5

Detaljer

IKT strategi for grunnskolen i Molde kommune 2015-2019

IKT strategi for grunnskolen i Molde kommune 2015-2019 IKT strategi for grunnskolen i Molde kommune 2015-2019 Innledning Skoleeier Skolens ledelse Skolens ansatte Elever Foresatte verktøy fremme informasjon og kommunikasjon verktøy fremme læring og effektivitet

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del 3

Konkurransegrunnlag Del 3 Konkurransegrunnlag Del 3 Kravspesifikasjon Konsulentbistand IKT Saksnummer 2013/153 Dato 15.09.2013 Innhold 1 PRODUKTSPESIFIKASJON... 1 1.1 Omfang og volum... 1 2 KRAVSPESIFIKASJON... 3 2.1 Innledning...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Bilag 1 Kravspesifikasjon

KONKURRANSEGRUNNLAG. Bilag 1 Kravspesifikasjon KONKURRANSEGRUNNLAG Bilag 1 Kravspesifikasjon for kjøp av tjenester knyttet til drift av IT-løsninger som maskinvare, infrastruktur og programvare (herunder brukerstøtte) for levering til Statens jernbanetilsyn

Detaljer

Bergvall Marine OPPGAVE 3. Jon Vegard Heimlie, s162110 Vijitharan Mehanathan, s171645 Thore Christian Skrøvseth, s171679

Bergvall Marine OPPGAVE 3. Jon Vegard Heimlie, s162110 Vijitharan Mehanathan, s171645 Thore Christian Skrøvseth, s171679 2013 Bergvall Marine OPPGAVE 3 Jon Vegard Heimlie, s162110 Vijitharan Mehanathan, s171645 Thore Christian Skrøvseth, s171679 Innhold Oppgave 1.... 2 Oppgave 2.... 7 Oppgave 3.... 9 Oppgave 4.... 10 Kilder:...

Detaljer

I ÅS FORSLAG TIL LØSNING

I ÅS FORSLAG TIL LØSNING epolitiker I ÅS FORSLAG TIL LØSNING Det finnes noen få løsninger i dag som gir politikerne mulighet til å få tilgang til ferdige nedlastede dokumenter, kommentere i utvalgsdokumenter, lagring i sky etc.

Detaljer

Friheten ved å ha Office på alle enhetene dine

Friheten ved å ha Office på alle enhetene dine Hva er Office 365? Hva er Office 365? Office er nå en abonnementstjeneste hvor bedriften vil ha enda flere muligheter til å opprettholde produktiviteten, uansett hvor du jobber fra. Med Office som abonnement,

Detaljer

EndNote online. Den er nettbasert, og man trenger derfor ikke installere et eget program for å bruke den.

EndNote online. Den er nettbasert, og man trenger derfor ikke installere et eget program for å bruke den. EndNote online EndNote online er en enklere versjon av EndNote desktop. Den er nettbasert, og man trenger derfor ikke installere et eget program for å bruke den. Alle studenter og ansatte ved UIS kan bruke

Detaljer

Handlingsplan - IKT-strategi for Rogaland fylkeskommune 2011 2014

Handlingsplan - IKT-strategi for Rogaland fylkeskommune 2011 2014 1 Innovasjon 1 Innovasjonsforum Etablere et internt innovasjonsforum som skal arbeide for å skape verdier for RFK ved å ta i bruk ny IKT-teknologi/nye IKT-systemer og nye metoder for å gjennomføre endringer

Detaljer

PRESENTASJON. Prosjektnr: 43E Prosjektnavn: BILs nettsider Jone Tveitane Dato: 17.12.2006

PRESENTASJON. Prosjektnr: 43E Prosjektnavn: BILs nettsider Jone Tveitane Dato: 17.12.2006 PRESENTASJON Prosjektnr: 43E Prosjektnavn: BILs nettsider Elev: Jone Tveitane Dato: 17.12.2006 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPGAVESTILLER... 3 2 PROBLEMSTILLING... 3 3 HVORFOR DENNE OPPGAVE... 3 4 HVORDAN

Detaljer

Kravspesifikasjon Digital distribusjon av sakspapirer

Kravspesifikasjon Digital distribusjon av sakspapirer Kravspesifikasjon Digital distribusjon av sakspapirer Kravspesifikasjon 1.1. Tilbudets omfang og fylkeskommunens forventninger Aust-Agder fylkeskommune ber om tilbud på verktøy som legger til rette for

Detaljer

Scan Secure GTS 5.1 + PAS

Scan Secure GTS 5.1 + PAS Scan Secure GTS 5.1 + PAS Installasjonsmanual For versjon 5.1.7 og nyere Denne installasjonsmanualen er konfidensiell Den er kun ment til bruk for system administrator Den skal ikke benyttes av brukere

Detaljer

Instruks. Informasjon- og datasikkerhet. Instruks for innkjøp, anskaffelse og leie av programvare og utstyr til ikt, telefoni m.v.

Instruks. Informasjon- og datasikkerhet. Instruks for innkjøp, anskaffelse og leie av programvare og utstyr til ikt, telefoni m.v. Instruks Informasjon- og datasikkerhet Instruks for innkjøp, anskaffelse og leie av programvare og utstyr til ikt, telefoni m.v. Gjelder for: Alle ansatte Vedtatt av: Rådmannen Dato: 22.09.2014 Vedtaksnr.

Detaljer

my good friends uke 41 2015-10-05

my good friends uke 41 2015-10-05 uke 41 2015-10-05 nettskyen sikkerhet synkronisering Det er vanskelig for 60+ å forstå at når vi nå tenker på og snakker om data må vi tenke på nettskyen og ikke på PC'en. Er det sikkert å lagre data i

Detaljer

Forskerne på Sørlandet Avtale med Sykehuspartner. 27.06.2010 Kerstin Litwinski

Forskerne på Sørlandet Avtale med Sykehuspartner. 27.06.2010 Kerstin Litwinski Forskerne på Sørlandet Avtale med Sykehuspartner 27.06.2010 Kerstin Litwinski 1 Innholdsfortegelse Forskerne på Sørlandet, Sykehuspartners målgruppe Den spesielle forsker SIKT plattformen Bestilling av

Detaljer

Installasjonsmanual for 1 st part TAPI

Installasjonsmanual for 1 st part TAPI 111 Installasjonsmanual for 1 st part TAPI 222 Forberedelser / sjekk liste. Kontroller at telefonsentralens software versjon støtter TAPI. Sjekk at PC har ledig COM port. Sjekk om det finnes gamle TAPI

Detaljer

Fra administrasjonen: Riitta Hellman (ikke ved sak 04/6/5) Grethe Strand-Pedersen (ikke ved sak 04/6/5), referent

Fra administrasjonen: Riitta Hellman (ikke ved sak 04/6/5) Grethe Strand-Pedersen (ikke ved sak 04/6/5), referent STYREPROTOKOLL Revidert Protokoll fra styremøte 6/2004 den 18. oktober 2004 kl. 10. 30 15.45 Møtet ble ledet av styreleder Ingeborg Astrid Kleppe. Til stede: Fra styret: Ingeborg Astrid Kleppe, styreleder

Detaljer

Innen utgangen av september 2011 skal programmet Craza anvendes på trinn 4-10, som ledd i beslutningen om å ta i bruk flere digitale læremidler.

Innen utgangen av september 2011 skal programmet Craza anvendes på trinn 4-10, som ledd i beslutningen om å ta i bruk flere digitale læremidler. PEDAGOGISK BRUK AV IKT område: Digitale læremidler (Vi skal ta i bruk flere digitale læremidler.) Innen utgangen av september 2011 skal mediearkivet Atekst brukes på mellom og ungdomstrinn, som ledd i

Detaljer

Vedlegg til utlysning i Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur (INFRASTRUKTUR) med søknadsfrist 12. oktober 2016:

Vedlegg til utlysning i Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur (INFRASTRUKTUR) med søknadsfrist 12. oktober 2016: Hva det kan søkes om Med forskningsinfrastruktur menes avansert vitenskapelig utstyr og store utstyrsfasiliteter, elektronisk infrastruktur, samt vitenskapelige databaser og samlinger. Det kan kun søkes

Detaljer

Våre tekniske konsulenter kan bistå slik at din bedrift får en best mulig tilpasset Handyman installasjon ut fra deres infrastruktur.

Våre tekniske konsulenter kan bistå slik at din bedrift får en best mulig tilpasset Handyman installasjon ut fra deres infrastruktur. Bob Innhold 1 Innledning... 3 2 Komplett installasjon på en PC... 4 2.1 Beskrivelse... 4 2.2 Hardware... 4 2.3 Software... 4 3 Applikasjonsserver... 5 3.1 Beskrivelse... 5 3.2 Hardware... 5 3.3 Software...

Detaljer

Lumia med Windows Phone

Lumia med Windows Phone Lumia med Windows Phone Som skapt for bedrifter microsoft.com/nb-no/mobile/business/lumia-for-business/ 103328+103329_Lumia-Brochure+10reasons_nor.indd 1 24.11.2014 11.58 Office 365 mener alvor Gi de ansatte

Detaljer

for ansatte i skolen i Levanger og Verdal

for ansatte i skolen i Levanger og Verdal Digitale ferdigheter for ansatte i skolen i Levanger og Verdal Levanger kommune og Verdal kommune 18.11.2011 rev. April 2014 IKT-plan: Strategidokument Opplæringsplan i digitale ferdigheter for elever

Detaljer

1. Systemsikkerhet. 1.1. Innledning. Innhold

1. Systemsikkerhet. 1.1. Innledning. Innhold Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Systemsikkerhet Stein Meisingseth 29.08.2005 Lærestoffet er utviklet for faget LO474D Systemsikkerhet 1. Systemsikkerhet Resymé: Denne leksjonen

Detaljer

Records Management - Gevinst for organisasjonen?

Records Management - Gevinst for organisasjonen? Records Management - Gevinst for organisasjonen? Anne-Lill Holme edocs brukerforum 10. 11.02.2001 1 av 26 Agenda Hva er Records Management Hvordan bruke Records Management Gevinst for organisasjonen? 2

Detaljer

Oppdatering av eget innhold på venteromsskjermer BRUKERVEILEDNING

Oppdatering av eget innhold på venteromsskjermer BRUKERVEILEDNING 2009 Oppdatering av eget innhold på venteromsskjermer BRUKERVEILEDNING Brukerveiledning for tilleggsmodul til Microsoft PowerPoint og Open Office for oppdatering av eget innhold for kunder av Doctors Media

Detaljer

Nyhet! uunnværlig på jobb. www.ordnett.no

Nyhet! uunnværlig på jobb. www.ordnett.no Nyhet! uunnværlig på jobb Ordbøker rett på PC en din! Unn dine medarbeidere et godt språk! Ordnett eksisterer i to ulike varianter. Du og dine medarbeidere har dermed mulig heten til å kunne velge den

Detaljer

Kom i gang med, grunnopplæring. Lær mer om, videregående opplæring. Kom i gang med, grunnopplæring. Lær mer om, videregående opplæring

Kom i gang med, grunnopplæring. Lær mer om, videregående opplæring. Kom i gang med, grunnopplæring. Lær mer om, videregående opplæring Bøker, CD-ROM eller Online? For deg som IT-bruker utvikler vi opplæringsprodukter med høy kvalitet til gunstige priser. DataPower Learning er en av Skandinavias største leverandører av opplæringsprodukter

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Vurdering av behov for økte IKT-ressurser ved Bystyrets kontor

Vurdering av behov for økte IKT-ressurser ved Bystyrets kontor Dato: 31. mai 2011 FORUTV /11 Vurdering av behov for økte IKT-ressurser ved Bystyrets kontor MAHO BYST-1210-200804170-37 Forretningsutvalget vedtok 01.02.11 følgende som punkt 6 i sak 33-11 Papirløse møter

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av vannmålere

Rammeavtale for kjøp av vannmålere Bilag 2 TEKNISK BESKRIVELSE, SERVICE OG VEDLIKEHOLD VEDRØRENDE Rammeavtale for kjøp av vannmålere TIL Skedsmo kommune Side 1 av 7 1 Tekniske krav, service og vedlikehold... 3 1.1 Tekniske forhold... 3

Detaljer

1. Intro om SharePoint 2013

1. Intro om SharePoint 2013 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Intro om SharePoint 2013 Stein Meisingseth 09.08.2013 Lærestoffet er utviklet for faget LO205D Microsoft SharePoint 1. Intro om SharePoint

Detaljer

InfoRed Publisering. - produktbeskrivelse. TalkPool WebServices Postboks Åneby

InfoRed Publisering. - produktbeskrivelse.  TalkPool WebServices Postboks Åneby InfoRed Publisering - produktbeskrivelse www.talkpool.no TalkPool WebServices Postboks 90 1484 Åneby InfoRed Produktbeskrivelse 2 Sammendrag InfoRed Publisering er produktet for å administrere en hel informasjonstjeneste,

Detaljer

Ikt-enheten. 6,8 årsverk 7 personer + 1 lærling

Ikt-enheten. 6,8 årsverk 7 personer + 1 lærling 6,8 årsverk 7 personer + 1 lærling Litt om IKT-enheten Enheten har hovedansvaret for følgende funksjoner Infrastruktur - nettverk Serverpark Drifting Autentisering og sikkerhet. Sikker oppbevaring av alle

Detaljer

SIKKERHETSINSTRUKS - Informasjonssikkerhet

SIKKERHETSINSTRUKS - Informasjonssikkerhet SIKKERHETSINSTRUKS - Informasjonssikkerhet Sikkerhetsinstruksen er fastsatt av fylkesdirektøren 23.08.2017, og erstatter «Reglement for bruk av fylkeskommunens IT-løsninger» fra 2014. Instruksen er en

Detaljer

Velkomment til å installere BAS21

Velkomment til å installere BAS21 Velkomment til å installere BAS21 Du har nå kommet til siden hvor du kan installere programpakken BAS21, en komplett programpakke for bedrifter. Å komme igang med BAS21 er enklest ved å følge disse 4 punktene:

Detaljer

Filbehandling. Begreper

Filbehandling. Begreper Filbehandling Her kan du lese om filbehandling, mappestruktur og betydningen av hvor vi lagrer filer (dokumenter). Tilslutt en gjennomgang av filbehandlingsprogrammet Windows Utforsker. Begreper Filer:

Detaljer

Statens standardavtaler Avtaler og veiledninger om IT-anskaffelser

Statens standardavtaler Avtaler og veiledninger om IT-anskaffelser BILAG 1 Statens standardavtaler Avtaler og veiledninger om IT-anskaffelser Driftsavtalen - MIL.NO Avtale om kjøp av driftstjenester knyttet til maskinvare, infrastruktur og programvare Bilag 1 Forsvarets

Detaljer

Kort brukerveiledning om fjerntilgangsløsningen

Kort brukerveiledning om fjerntilgangsløsningen Kort brukerveiledning om fjerntilgangsløsningen Viktig før du tar i bruk fjerntilgangsløsningen VIKTIG! Før du kan ta i bruk fjerntilgang må du sende en e-post til it-hjelp@uis.no med ditt mobilnummer.

Detaljer

BEBY /13. Bergen bystyre. Papirløse møter og mulige alternativ til tavle-pc ESARK-022-200800775-184

BEBY /13. Bergen bystyre. Papirløse møter og mulige alternativ til tavle-pc ESARK-022-200800775-184 BEBY /13 Bergen bystyre Papirløse møter og mulige alternativ til tavle-pc MAHO ESARK-022-200800775-184 Hva saken gjelder: Bergen bystyre fattet 18. juni 2012 (sak 177-12) følgende vedtak: «Bystyret ber

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal. - en tilleggsmodul til Huldt & Lillevik Lønn. Teknisk beskrivelse

Huldt & Lillevik Ansattportal. - en tilleggsmodul til Huldt & Lillevik Lønn. Teknisk beskrivelse Huldt & Lillevik Ansattportal - en tilleggsmodul til Huldt & Lillevik Lønn Teknisk beskrivelse Huldt & Lillevik er trygghet Trygghet er å vite at løsningen du bruker virker, hver eneste dag, enkelt og

Detaljer

STRATEGISK PLAN

STRATEGISK PLAN STRATEGISK PLAN 2010 2015 IT-AVDELINGEN UNIVERSITETET I BERGEN Brukerorientering Kvalitet Samarbeid Etikk SIDE 1 v. 1.00, 24. juni 2010 VISJON IT-avdelingen ved UiB skal produsere og levere IKT-tjenester

Detaljer

Installere programvare gjennom Datapennalet - Tilbud

Installere programvare gjennom Datapennalet - Tilbud NTNU Trondheim Norges Teknisk- Naturvitenskapelige Universitet Datapennalet Installere programvare gjennom Datapennalet - Tilbud Påmeldingsinfo Hvordan tjenesten fungerer Krav til utstyr Uttesting av programvareformidling

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for Meløy kommune 2013-2016 VEDTATT I KOMMUNESTYRET SAK 55/13-20. JUNI 2013 INNHOLD 1. Forord s. 2 2. Visjon og mål s. 3 3. Prinsipper for kommunikasjon s. 4 4. Ansvar og organisering

Detaljer

Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem)

Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem) Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem) Versjon 10. juni 2013 1 Bakgrunn Samarbeidstiltaket FS er et samarbeid mellom norske universiteter og høgskoler med ansvar for å videreutvikle

Detaljer

Hei! I vår digitale tidsalder representerer antallet informasjonskilder og store informasjonsmengder både utfordringer og muligheter for bedrifter.

Hei! I vår digitale tidsalder representerer antallet informasjonskilder og store informasjonsmengder både utfordringer og muligheter for bedrifter. Hei! I vår digitale tidsalder representerer antallet informasjonskilder og store informasjonsmengder både utfordringer og muligheter for bedrifter. Dagens bedrifter må ha fleksible og skalerbare informasjonssystemer,

Detaljer

Effektiv kontroll over kopi- og utskriftsjobbene med uniflow Output Manager

Effektiv kontroll over kopi- og utskriftsjobbene med uniflow Output Manager UNIFLOW uniflow Output Manager Effektiv kontroll over kopi- og utskriftsjobbene med uniflow Output Manager Spar virksomheten for tid og penger: Få kontroll over kopi og utskrifter og bli mer effektiv Få

Detaljer

ipad my good friends Uke 43 2015-10-19 OneDrive, Dropbox, Word, Excel, Outlook, Skype - på alle smartenhetene

ipad my good friends Uke 43 2015-10-19 OneDrive, Dropbox, Word, Excel, Outlook, Skype - på alle smartenhetene ipad PC Uke 43 2015-10-19 OneDrive, Dropbox, Word, Excel, Outlook, Skype - på alle smartenhetene digital musikk gjør data enklere digitale helsemålinger SmartEnhet: musikk med Bluetooth Hva bruker jeg?

Detaljer

Ementor SharePacks. Breakfast Club 23. september 2008. Per.Nilssen@Ementor.no Konsulentsjef Ementor Oslo

Ementor SharePacks. Breakfast Club 23. september 2008. Per.Nilssen@Ementor.no Konsulentsjef Ementor Oslo Ementor SharePacks Breakfast Club 23. september 2008 Per.Nilssen@Ementor.no Konsulentsjef Ementor Oslo SharePoint hva er det? Enkelt forklart: Microsofts webbaserte samhandlings- og lagringsplattform Kan

Detaljer

Serviceavtale for datasystemet Messias Side: 1 av 1 Dato: 05.12.2013. Serviceavtale 2014. for datasystemet M E S S I A S

Serviceavtale for datasystemet Messias Side: 1 av 1 Dato: 05.12.2013. Serviceavtale 2014. for datasystemet M E S S I A S Serviceavtale for datasystemet Messias Side: 1 av 1 Serviceavtale 2014 for datasystemet M E S S I A S Meningsfylt Edb- System Som Ivaretar Allslags Statistikkdata GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR Serviceavtale

Detaljer

Til IT-avdelingen. Krav innføring av Visma Samhandling Arkiv. Visma Unique AS Avdeling Oppvekst

Til IT-avdelingen. Krav innføring av Visma Samhandling Arkiv. Visma Unique AS Avdeling Oppvekst Til IT-avdelingen Krav innføring av Visma Samhandling Arkiv Visma Unique AS Avdeling Oppvekst www.visma.no/offentlig Innholdsfortegnelse Visma Samhandling Arkiv - systemkrav...3 Teknisk skisse Arkiv og

Detaljer

Hovedprosjekt i Informasjonsteknologi 2016 Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport. Bravo Booking App

Hovedprosjekt i Informasjonsteknologi 2016 Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport. Bravo Booking App Hovedprosjekt i Informasjonsteknologi 2016 Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Bravo Booking App 1 Presentasjon 2 1.1 Gruppe 2 1.2 Oppdragsgiver 2 1.3 Kontaktpersoner 2 1.4 Oppgave 3 2 Dagens

Detaljer

Årsrapport 2010 Værnesregionen IT - VARIT

Årsrapport 2010 Værnesregionen IT - VARIT Årsrapport 2010 Værnesregionen IT - VARIT Årsrapport 2010 Værnesregionen IT - VARIT Årsrapporten gir en oversikt over aktiviteter som har pågått i Værnesregionen IT (VARIT). I tilegg gis en status på økonomi

Detaljer

PROEX.NO. En webbasert samhandlingsløsning. Utviklet av Eskaler as. Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034 Postterminalen 4068 Stavanger

PROEX.NO. En webbasert samhandlingsløsning. Utviklet av Eskaler as. Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034 Postterminalen 4068 Stavanger PROEX.NO En webbasert samhandlingsløsning. Utviklet av Eskaler as Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034 Postterminalen 4068 Stavanger Telefon: 51 87 48 50 Fax: 51 87 40 71 Dette dokumentet inneholder en

Detaljer

ANBUDSFORESPØRSEL. RAMMEAVTALE IKT-tjenester m.m. Iknowbase, Oracle- applikasjonsserver og database

ANBUDSFORESPØRSEL. RAMMEAVTALE IKT-tjenester m.m. Iknowbase, Oracle- applikasjonsserver og database ANBUDSFORESPØRSEL RAMMEAVTALE IKT-tjenester m.m. Iknowbase, Oracle- applikasjonsserver og database Varighet: 2 år med mulighet for forlengelse i 1 år Innledende informasjon. Trygderetten ønsker å inngå

Detaljer

IKT-plan for Nesoddtangen skole

IKT-plan for Nesoddtangen skole IKT-plan for Nesoddtangen skole Digitale kompetansemål: Å kunne bruke digitale verktøy er: Nødvendig for å kunne mestre nye tekstformer og uttrykk. Dette åpner for nye læringsarenaer og gir nye muligheter

Detaljer

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi Universitetsbiblioteket i Bergens strategi 2016-2022 Innledning Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig bibliotek. UB er en del av det faglige og pedagogiske tilbudet ved Universitetet

Detaljer

Her kan du lese om forskjellige tilgangsområder, passord, utlogging og tilslutt en gjennomgang av hvordan man håndterer skrivere.

Her kan du lese om forskjellige tilgangsområder, passord, utlogging og tilslutt en gjennomgang av hvordan man håndterer skrivere. Tilganger Her kan du lese om forskjellige tilgangsområder, passord, utlogging og tilslutt en gjennomgang av hvordan man håndterer skrivere. Ås kommunes nettverk Ås kommune har tre nettverk Administrasjonsnett

Detaljer

Årsplan 2017 IKT. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017.

Årsplan 2017 IKT. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplan 2017 IKT Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplanen viser hvilke

Detaljer

Reglement for bruk av Hedmark fylkeskommunes IT-løsninger (IT-reglement)

Reglement for bruk av Hedmark fylkeskommunes IT-løsninger (IT-reglement) Reglement for bruk av Hedmark fylkeskommunes IT-løsninger (IT-reglement) Fastsatt av Fylkesdirektøren 18.12.13, gjelder fra 1.1.14. Erstatter «IT-instruks for HFK» fra 2008. Protokoll str 14 1. Virkeområde

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Oppdatere til ny versjon

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Oppdatere til ny versjon Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Oppdatere til ny versjon Oppdatere Lønn 5.0 Denne veiledningen omhandler oppdatering av Huldt & Lillevik Lønn 5.0 versjon 5.10.2 eller nyere. Forberede oppdateringen Forutsetninger

Detaljer

Forklarende tekst under hvert bilde

Forklarende tekst under hvert bilde Rette / kommentere besvarelse Når en student har levert (lastet opp) en besvarelse kan lærer laste den ned, sette inn merknader i besvarelsen og laste den opp i Fronter igjen. Dokumentet med merknadene

Detaljer

PRESENTASJON NORDIG OKTOBER Alle skal kunne teste alt - overalt

PRESENTASJON NORDIG OKTOBER Alle skal kunne teste alt - overalt PRESENTASJON NORDIG OKTOBER 2017 Alle skal kunne teste alt - overalt Det eksistensielle - Arkivverkets oppgaver Vår oppgave er - - - å dokumentere samtid for ettertid - i den tro at det er nyttig for ettertiden

Detaljer

PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte

PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte Revidert 05.02.09 PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte Til foresatte og elever som har fått vedtak om pc som hjelpemiddel Når dere nå skal velge en pc

Detaljer

Vedlegg 4 til konkurransegrunnlaget Oppdragsgivers tekniske plattform

Vedlegg 4 til konkurransegrunnlaget Oppdragsgivers tekniske plattform Vedlegg 4 til konkurransegrunnlaget Oppdragsgivers tekniske plattform Avtale om IKT-utstyr med tilhørende programvare, service og vedlikehold, samt telefoniutstyr for Statens landbruksforvaltning Bilag

Detaljer

Digital Eksamen i trådløst nett

Digital Eksamen i trådløst nett Digital Eksamen i trådløst nett Forslag til teknisk løsning Wolfgang Leister (c) Clipart.com IT i skolen 21. februar 2008 Digital Eksamen Digital eksamen Elev besvarer oppgaver under kontrollerte forhold

Detaljer

Tilgang til forskningsdata. Bjørn Henrichsen NSD Norsk senter for forskningsdata

Tilgang til forskningsdata. Bjørn Henrichsen NSD Norsk senter for forskningsdata Tilgang til forskningsdata Bjørn Henrichsen NSD Norsk senter for forskningsdata Plan for forskning, innovasjon og utdanning for helse- og omsorgstjenesten i Bergen kommune 2016-2019 «I HelseOmsorg21 presiserer

Detaljer

Innføring av WebSak i videregående skoler, Nordland fylkeskommune. Foto: Bjørn Erik Olsen

Innføring av WebSak i videregående skoler, Nordland fylkeskommune. Foto: Bjørn Erik Olsen Innføring av WebSak i videregående skoler, Nordland fylkeskommune Foto: Bjørn Erik Olsen «Arkivene er kommunen, alt annet kan byttes ut, men uten arkivene hersker kaos og tilfeldighet.» Agenda Mandat og

Detaljer

SOLICARD ARX. Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet. An ASSA ABLOY Group company

SOLICARD ARX. Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet. An ASSA ABLOY Group company SOLICARD ARX Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet An ASSA ABLOY Group company SOLICARD ARX arkitektur SOLICARD ARX LCU oppkoblet via Internet Eksisterende nettverk SOLICARD ARX AC SOLICARD ARX

Detaljer

Saksbehandler: Rigmor J. Leknes Tlf: Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/

Saksbehandler: Rigmor J. Leknes Tlf: Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/ VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Rigmor J. Leknes Tlf: 75 10 10 12 Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/2292-26 ORDBOK A Android Operativsystem på nettbrettet Android Market Android sitt applikasjonsmarked App / Applikasjon

Detaljer

Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.16

Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.16 Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.16 Bodø, 28. desember 2011 Innhold Viktig informasjon... 3 Generelt... 3 Extensor Kode Oppdatering... 4 Personalia... 4 Pårørende... 4 Serieinfo... 5 Rom... 5 EKG

Detaljer

Bevaring av fagsystemer i Tysvær kommune

Bevaring av fagsystemer i Tysvær kommune Bevaring av fagsystemer i Tysvær kommune Stig Johansen Prosjektleiar database og e-arkiv Tysvær kommune Tlf. 52757063 / 46952314 E-post: Stig.Johansen@tysver.kommune.no «Snikende Ullteppe» Papirbasert

Detaljer

Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20

Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20 Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20 Oslo, oktober 2013 Før installasjon: SuperOffice De som kjører SuperOffice må få oppgradert denne samtidig. Henvendelse til leverandøren firma KeyForce.

Detaljer

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN 3 INNLEDNING Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig

Detaljer

Statens institutt for forbruksforskning. Noter til regnskapet 2004

Statens institutt for forbruksforskning. Noter til regnskapet 2004 Statens institutt for forbruksforskning Generelt Noter til regnskapet 2004 SIFO ble fra 1. januar 1998 etablert som forvaltningsorgan med særskilte fullmakter, underlagt Barne- og familiedepartementet

Detaljer

Handlingsplan for kulturhistorie for 2014 (vedtatt av styret for MUSIT )

Handlingsplan for kulturhistorie for 2014 (vedtatt av styret for MUSIT ) Handlingsplan for for 2014 (vedtatt av styret for MUSIT 28.11.2013) Koordineringsgruppa regner med at oppfølging av ny IT-arkitektur vil ta mye tid framover. Det er viktig at det settes inn tilstrekkelige

Detaljer

Årsplan 2016 IKT. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten.

Årsplan 2016 IKT. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplan 2016 IKT Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016. Årsplanen viser hvilke

Detaljer

56K ESP-2 Modem 56K ESP-2 MODEM. Håndbok for rask installering. Versjon 1.0

56K ESP-2 Modem 56K ESP-2 MODEM. Håndbok for rask installering. Versjon 1.0 56K ESP-2 MODEM Håndbok for rask installering Versjon 1.0 1 1. Innledning Denne håndboken er beregnet på brukere av 56K ESP-2 Modem. Det er ikke nødvendig å ha bestemte kunnskaper for å kunne installere

Detaljer

INNFØRING AV NETTBRETT I SELBUSKOLEN

INNFØRING AV NETTBRETT I SELBUSKOLEN Selbu kommune Sektor oppvekst INNFØRING AV NETTBRETT I SELBUSKOLEN Utviklingsplan 2017 2018 Utarbeidet april 2017 Postadresse Besøksadresse Telefon Bank Gjelbakken 15, 7580 Selbu Gjelbakken 15 73816700

Detaljer

IKT-servicefaget. o Direktemelding: Skype/MSN etc. o IP-telefoni. o Nye former. Fillagring. Brukerstøtte/helpdesk. Utskriftstjenester

IKT-servicefaget. o Direktemelding: Skype/MSN etc. o IP-telefoni. o Nye former. Fillagring. Brukerstøtte/helpdesk. Utskriftstjenester IKT-servicefaget Systemdrift og systemovervåking Hovedområdet omfatter systemdrift i henhold til avtaler om leveranse av IKTtjenester og gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet. Oppsett av arbeidsplass

Detaljer

Nærmere redegjørelse for alternative løsninger for papirløse møter

Nærmere redegjørelse for alternative løsninger for papirløse møter Vedlegg: Nærmere redegjørelse for alternative løsninger for papirløse møter Applikasjon / Plattform program 1 ipad emeetings eller tilsvarende Lese Via nettet gjennom emeetings eller i nedlastet. 2 Tablet

Detaljer

Oppgradering av Handyman til ny versjon

Oppgradering av Handyman til ny versjon Oppgradering av Handyman til ny versjon Innhold Kjekt å vite før oppgradering av Handyman... 1 Installasjonsveiledning... 2 Handyman Administrator... 2 Handyman Office... 3 F.A.Q.... 5 Hvorfor får jeg

Detaljer

Etter gjennomgang og diskusjon av høringsdokumentet ble det formulert et høringssvar (se vedlegg).

Etter gjennomgang og diskusjon av høringsdokumentet ble det formulert et høringssvar (se vedlegg). MØTEPROTOKOLL Sted: Oslo Dato: 07.12.2015 Formidlingsutvalget Møtedato 07.12.2015 Tidspunkt 1000-1200 Møtested 03005 Til stede: Fra adm.: Forfall: Hilde Ringlund, Ole Kristian Ruud, Are Sandbakken Flagstad

Detaljer

Kommunal forvaltning av naturdata, i Frogn og Follo

Kommunal forvaltning av naturdata, i Frogn og Follo Kommunal forvaltning av naturdata, i Frogn og Follo Eli Moe, Frogn kommune FMOAs seminar om forvaltning av naturdata, Helsfyr, 5. juni 2013. Geodatasamarbeid i Follo med felles kartportal Felles avtale

Detaljer

Instruks. Informasjon- og datasikkerhet Instruks for faggruppe ikt. Gjelder for: Alle ansatte. Vedtatt av: Rådmannen

Instruks. Informasjon- og datasikkerhet Instruks for faggruppe ikt. Gjelder for: Alle ansatte. Vedtatt av: Rådmannen Instruks Informasjon- og datasikkerhet Instruks for faggruppe ikt Gjelder for: Alle ansatte Vedtatt av: Rådmannen Dato: 22.09.2014 Vedtaksnr. 14/23964 JpID: 14/25494 Dokumentansvarlig (Enhet): Interne

Detaljer

AGENDA. En produktiv arbeidsplass Ja, derfor Office 365 Hege Line Arnstein Andreassen. Office 365 del 2. Avslutning. Marie Johansen, Microsoft

AGENDA. En produktiv arbeidsplass Ja, derfor Office 365 Hege Line Arnstein Andreassen. Office 365 del 2. Avslutning. Marie Johansen, Microsoft AGENDA En produktiv arbeidsplass Ja, derfor Office 365 Hege Line Arnstein Andreassen Office 365 del 1 Marie Johansen, Microsoft PAUSE Office 365 del 2 Marie Johansen, Microsoft Avslutning Hege Line Eiliv

Detaljer

Mamut Enterprise Travel CRM

Mamut Enterprise Travel CRM Mamut Enterprise Travel CRM Tilleggsproduktet Mamut Enterprise Travel CRM gir deg muligheten til å ta med deg arbeidet på en bærbar datamaskin ut av kontoret. Du arbeider da på en kopi av den sentrale

Detaljer

Norsk Data Senter AS Installasjon av Intentor Helpdesk

Norsk Data Senter AS Installasjon av Intentor Helpdesk Intentor Helpdesk - Installasjon Step #1: Generell informasjon Dokumentasjon levert av: Prosjekt:. Norsk Data Senter AS Installasjon av Intentor Helpdesk Norsk Data Senter AS e-post info@nds.no ORG. NR.

Detaljer

IKT og bibliotek. Kristiansand folkebibliotek og Vest-Agder fylkesbibliotek. Fylkeshuset 27.11.2012

IKT og bibliotek. Kristiansand folkebibliotek og Vest-Agder fylkesbibliotek. Fylkeshuset 27.11.2012 IKT og bibliotek Kristiansand folkebibliotek og Vest-Agder fylkesbibliotek Fylkeshuset 27.11.2012 Dagens plan Kl. 9.00 9.15 oppmøte og kaffe Kl. 09.15 10.15 teoretisk tilnærming til veiledning med fokus

Detaljer

Systemer i UH-sektoren. 31. Oktober 2012 Tromsø. Alf Hansen Seniorrådgiver

Systemer i UH-sektoren. 31. Oktober 2012 Tromsø. Alf Hansen Seniorrådgiver Systemer i UH-sektoren 31. Oktober 2012 Tromsø Alf Hansen Seniorrådgiver 1. Innledning Agenda 2. Systemer i forhold til viktige prosesser i UH-sektoren: PBO-prosessen (Plan budsjett og oppfølging) BTB

Detaljer

Publiseringsløsning for internettsider

Publiseringsløsning for internettsider Publiseringsløsning for internettsider Hva er Edit? Edit er et verktøy for publisering og vedlikehold av nettsider. Tidligere har det å vedlikeholde en nettside vært en tungvinn prosess, men nå kan alle

Detaljer

E xpa n d to N e w L e ve ls

E xpa n d to N e w L e ve ls WWW.EXLEVEL.NO E xpa n d to N e w L e ve ls Exlevel AS tilbyr kurs-og konsulenttjenester innen IT. Hovedfokus er kurs og konsulenttjenester for bedriftsmarkedet knytt til Microsoft Office programvare. Exlevel

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur 01.10.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur 01.10.2015 Namsos kommune Oppvekstsjefen i Namsos Saksmappe: 2015/7443-1 Saksbehandler: Knut H. Storeide Saksframlegg Prøveprosjekt med nettbrett i skolen Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur

Detaljer

Manual for å oppgrade TS 1000 fra:

Manual for å oppgrade TS 1000 fra: Manual for å oppgrade TS 1000 fra: Versjon 4.xx til versjon. 5.02 F01 04.02.2011 Første versjon TKi FK Rev. Dato: Beskrivelse: Utarbeidet Sign. Kontrollert Sign INNHOLD 1 GENERELT OM OPPGRADERING TIL VERSJON

Detaljer