Dølemoklubben, tilsluttet Norsk Luthersk Misjonssamband. Postadresse: Siv T.Eppeland, Eppeland 204

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dølemoklubben, tilsluttet Norsk Luthersk Misjonssamband. Postadresse: Siv T.Eppeland, Eppeland 204"

Transkript

1 Søknad til Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2016, Åmli Nøkkelinformasjon Navn på søker Navn på tiltaket Dølemoklubben, tilsluttet Norsk Luthersk Misjonssamband Leir og transport Informasjon om søker Kommune/bydel: Åmli Org.nr Kontonr Type søker: Frivillig organisasjon Adresseinformasjon Postadresse: Siv T.Eppeland, Eppeland 204 Postnummer: 4869 Poststed: Dølemo Besøksadresse: Postnummer besøksadresse: Poststed besøksadresse: Kontaktperson Kontaktperson for tiltaket: Siv T. Eppeland Tlf. kontaktperson: E-post kontaktperson:

2 Kort beskrivelse av søker (valgfritt) Dølemoklubben er en barneklubb/familieklubb tilsluttet Norsk Luthersk Misjonssamband.Klubben holder til på Dølemo Misjonshus og har samlinger annenhver torsdag. Vi er da mellom barn og voksne som samles. Programmet består av andakt, sang, hobbyaktiviteter, idrettsaktiviteter og bevertning. Klubben reiser på sommerleirer og arrangerer juletrefester og adventsfester/basar. Klubben er et lavterskel tilbud for hele kommunen. Her er alle velkomne. Klubben ble startet opp i Hvis tiltaket er en videreføring, oppgi tidligere støttebeløp Type tiltak a) Kultur- og fritidsaktiviteter Ja b) Ferieaktiviteter Ja c) Alternative mestringsarenaer Nei Beskrivelse av målsetting Målsetting:"Familier med dårlig betalingsevne skal kunne sende sine barn på leirer som er en del av Dølemoklubbensaktivitet. Målsetningen er at disse barna skal kunne få samme opplevelsene som barn i familier med betalingsevne." Klubben har flere brukere som kommer fra innvandrermiljø. Disse har ikke anledning til å stille med transport tilklubbkveldene eller til leirer. Vi har også norske familier hvor foreldrene er uføretrygdede/enslige forsørgere som ikke kan sende sine barn på leir uten hjelp fra klubben. Beskrivelse av aktivitet Tiltaket er at alle som ønsker det fra Dølemoklubben, skal få reise på sommerleirene som klubben deltar på. Barn og ungdoms innflytelse i tiltaket De skal selv kunne velge om de vil reise på leir og skal ikke være avhengige av om

3 foreldrene/foreseatt har anledning til å dekke utgiftene. Målgruppe Barn i aldersgruppen 8-12 år. Gutter Jenter Familier Totalt I målgruppen: Utenfor målgruppen: Alder: ja Plan for rekruttering Dølemoklubben bruker plakater,utdeling av program, hjemmesiden til Den norske kirke, samt orientering i lokalavisen for å gjøre klubbens aktiviteter kjent. Rekruttering skjer også ved at noen forteller om dette til andre. Samarbeid Dølemoklubben samarbeider med Den norske kirke/soknekontoret i Åmli og NLM`regionskontor i Kristiansand. Samarbeid med soknekontoret har bestått i informasjon til innbyggerne i Åmli kommune og økonomisk støtte til transport til leirer. Regionskontoret arrangere leirer, og Dølemoklubben stiller med ledere for å få gjennomført leirene. Evaluering Evaluering av tiltaket blir å se om de som ikke har betalingsevne melder seg på leirene og at dette kan få en smitteeffekt til andre som er i samme situasjon. Vårt mål er at alle som har lysst på en sommerleir skal få anledning til å være med uansett betalingsevne. Vi må også evaluere om vi har nådd ut til de som trenger dette tilbudet på en god måte.

4 Budsjett Type kostnader Beløp Type inntekter Beløp Lønn og godtgjørelse til ansatte Søknadsbeløp Evt. lønn og godtgjørelse til deltakere Egenfinansiering Transportutgifter Evt. egenandel fra deltakere Utgifter til Andre inntekter/tilskudd (spesifiser): inngangsbilletter Innkjøp av utstyr (investering) Husleie/strøm/renhold Andre aktivitetskostnader Andre administrasjonskostnad er Annet: Leirkontingent Sum kostnader Sum inntekter Egeninnsats beskrivelse Egeninnsats estimert beløp

5 Søknad til Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2016, Åmli Nøkkelinformasjon Navn på søker Navn på tiltaket Åmli Kristelege skulelag Leirtilskudd Informasjon om søker Kommune/bydel: Åmli Org.nr Kontonr Type søker: Frivillig organisasjon Adresseinformasjon Postadresse: Aslak Eppeland, Eppeland 204 Postnummer: 4869 Poststed: Dølemo Besøksadresse: Postnummer besøksadresse: Poststed besøksadresse: Kontaktperson Kontaktperson for tiltaket: Aslak Eppeland Tlf. kontaktperson: E-post kontaktperson:

6 Kort beskrivelse av søker (valgfritt) Åmli Kristelege skulelag er en frivillig ungdomsklubb (fritidsklubb) som har samlinger i Åmlihallen annen hver fredag kveld. Her driver vi med idrettsaktiviteter, spill, leiker, karaoke og samlingsstunder med et kristent tema. Åmli kristelege skulelag står tilslutta Norges Kristelige Student- og skoleungdomslag. Lagskveldene i Åmlihallen er åpne for alle 7. klassinger til ungdommer i videregående skole. Vi er ofte opp mot 60 deltakere på disse skulelagskveldane. Hvis tiltaket er en videreføring, oppgi tidligere støttebeløp Type tiltak a) Kultur- og fritidsaktiviteter Ja b) Ferieaktiviteter Ja c) Alternative mestringsarenaer Nei Beskrivelse av målsetting For at barn i fattige familier skal få være med på leirer og fritidstilbud på lik linje med andre barn. Beskrivelse av aktivitet Vi reiser på leir sammen, to ganger i året til Evjetun leirsted på Evje. Det er helgeopphold som koster en del for barna. Vi vet at noen ikke kan være med her på grunn av dårlig økonomi. Barn og ungdoms innflytelse i tiltaket Barna og ungdommene er veldig glade for disse aktivitetskveldene i Åmlihallen. Ofte er vi opp i mot 60 ungdommer på disse kveldene. Leirturene til Evjetun er svært populære. Vi kan reise ungdommer av garde på disse tiltakene to ganger i året. Vi har og en tur til Go-kart banen på Hornnes en gang i året, på høsten. Den turen koster en del. I høst var vi 36 ungdommer som reiste i buss sammen med oss dit!

7 Målgruppe Tiltaket retter seg mot familier med fattige barn og ungdommer i Åmli slik at de og kan være med på opplevelsesrike, sunne og kreative fritidstilbud. Gutter Jenter Familier Totalt I målgruppen: Utenfor målgruppen: Alder: ja Plan for rekruttering Vi ha plakater, programmer, i Åmliavisa, menighetsbladet og det ligger på nettsiden til Den norske kirke. Her opplyses det om når vi har samlingene. Samarbeid Vi har samarbeid med ungdommer fra Drottningborg Videregående skole i Grimstad. De besøker oss ofte og har ansvaret for aktiviteter i Åmlihallen. Vi har og samarbeid med Den norske kirke (presten i Åmli) Evaluering Åmliungdommen og mange foreldre setter veldig pris på disse tiltakene. Alt som skjer i Åmlihallen, turene til Evjetun (leirhelgene) og turene til Go-kart banen på Hornnes er svært populære. Dette er konstruktive og kreative aktiviteter som ungdommene har meget godt av å være med på. Det er synn for de ungdommene som ikke kan være med på slike opplevelser på grunn av dårlig økonomi.

8 Budsjett Type kostnader Beløp Type inntekter Beløp Lønn og godtgjørelse til ansatte Søknadsbeløp Evt. lønn og godtgjørelse til deltakere Egenfinansiering Transportutgifter Evt. egenandel fra deltakere Utgifter til Andre inntekter/tilskudd (spesifiser): inngangsbilletter Innkjøp av utstyr (investering) Husleie/strøm/renhold Andre aktivitetskostnader Andre administrasjonskostnad er Annet: Leirkontingent Sum kostnader Sum inntekter Egeninnsats beskrivelse Egeninnsats estimert beløp Leder lagskveldene og leirene. Lagskveldene varer fra kl (Anen hver fredag kveld, gjennom hele året)

9 Leirene er to helger i året på Evjetun

10 Søknad til Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2016, Åmli Nøkkelinformasjon Navn på søker Navn på tiltaket Åmli kommune ved tema "Oppvekst og levekår" Tidlig innsats og trygg oppvekst - Levekårsutfordringer hos barn og unge i kommunen" Informasjon om søker Kommune/bydel: Åmli Org.nr Kontonr Type søker: Kommunal virksomhet Adresseinformasjon Postadresse: Gata 5 Postnummer: 4865 Poststed: Åmli Besøksadresse: Postnummer besøksadresse: Poststed besøksadresse: Kontaktperson Kontaktperson for tiltaket: Anne-Marit Eppeland Bilstad Tlf. kontaktperson: E-post kontaktperson:

11 Kort beskrivelse av søker (valgfritt) Kommunen har opprettet et prosjekt som heter "Tidlig innsats og trygg oppvekst - Levekårsutfordringer hos barn og unge i kommunen". Kommunen har ansatt en prosjektleder i 50% stilling fra , for å lage en oversikt over utfordringene, koordinere det tverrfaglige arbeidet og lage en tiltaksplan for kommunens arbeid mot barn som lever i familier dårlig råd. Familiene skal selv komme med forslag til tiltak som kommunen skal ta med i arbeidet. Kommunen sliter med store levekårsutfordringer og hadde i personer som lever under fattigdomsgrensen. Og av de er det 73 barn fra 0-18 år. Kommunen har også et høyt antall flykninger med store barnekull og svak økonomi. Prosjektleder er i gang med å informere ulike tjenester, politikere, lag og foreninger om problematikken. Prosjektet er også i gang med å kartlegge familier som lever med dårlig økonomi. Brukermedvirkning er viktig for prosjektet. Prosjektet ivaretar brukermedvirkning ved at familiene selv er med i prosessen ved at de skal komme fram til tiltak som prosjektet tar med videre. Prosjektet er også i gang med å etablere en utstyrsbank i samarbeid med frivillighetssentralen, skolen og barnehagen, slik at alle barn og unge kan låne utstyr på skolen. Kommunen har 1821 innbyggere med små og fragmenterte fagmiljøer og tjenester. Tjenestene er sårbare og veldig personavhengige, noe som gjør at det er en utfordring å jobbe systematisk med prosjektet. Hvis tiltaket er en videreføring, oppgi tidligere støttebeløp Type tiltak a) Kultur- og fritidsaktiviteter Ja b) Ferieaktiviteter Ja c) Alternative mestringsarenaer Ja Beskrivelse av målsetting Målsetningen med prosjektet på sikt er å utjevne sosiale forskjeller i Åmli kommune. - Fange opp levekårsutsatte barn og unge tidligst mulig.

12 - Få til et tverrfaglig godt samarbeid rundt barn og unge i kommunen. - Jobbe mot det politiske nivået, for å få til universelle tiltak som gjelder for alle barn og unge i kommunen. Eksempler på dette er gratis kulturskole for alle, gratis frukt og grønt i skolen samt fritids og ferietilbud. Etter veiledning meg Karin Gustavsen, Borgestadklinikken ønsker vi å bli en "Bedre tverrfaglig innsats" (BTI kommune) Beskrivelse av aktivitet Kommunen har ansatt en prosjektleder i 50% stilling i et år for å få oversikt over utfordringene, koordinere, lage en tiltaksplan for kommunens arbeid med familier med dårlig råd i samarbeid med ulike instanser (Nav, barnevern, flyktningkonsulent, PPT og skole og barnehagefaglig rådgiver) og aktuelle familier. Prosjektet startet opp i august Prosjektleder får veiledning fra Karin Gustavsen, Borgestad klinikken Vi føler at vi er godt i gang med kartlegging, informasjon til ulike instanser i kommunen, frivillige lag og foreninger. Vi ønsker å forlenge prosjektet for å for å få en mer grunnleggende kartlegging og implementere tiltakene i organisasjonen. Barn og ungdoms innflytelse i tiltaket -Prosjektgruppen har utarbeidet egne tilleggsspørsmål om barnefattigdom i Ungdata undersøkelsen Ungdomsrådet er involvert. -Elever som har valgfag "innsats for andre" og arbeidslivsfaget er involvert i arbeidet med utstyrsbank. -Noen barn i familier med dårlig råd er med i kartleggingen og har blitt intervjuet. Målgruppe Tiltakene rettes spesielt mot barn og unge som lever i familier med dårlig råd. Men prosjektet vil også lage tiltak som er universelle, slik at vi kan minske stigmatiseringen og gapet mellom rik og fattig i kommune. Gutter Jenter Familier Totalt

13 I målgruppen: Utenfor målgruppen: Alder: 0-5 ja 6-12 ja ja Plan for rekruttering Barnevernstjenesten og flykningkoordinator har fått samtykke fra familier til at prosjektleder kan ta kontakt, reise hjem til familiene for en kartleggingssamtale og kartlegging av materieller og utstyr. Lærere ved Åmli skole har en oversikt over elever som er i målgruppen og som har behov for å låne utstyr gjennom utstyrsbanken. Samarbeid Prosjektgruppen består av representanter fra: PPT, barnevernet, flyktningkonsulent, skole og barnehage faglig rådgiver og Nav. Prosjektgruppen har møter ca. hver 3. uke. Andre samarbeidspartnere: Skole, barnehage, frivillighetssentralen, helsesøster, kultur, psykisk helse og rus, frivillige lag og foreninger. Evaluering Prosjektet skal evalueres i begynnelsen av 2016 av prosjektgruppen og det skal legges fram en sak om prosjektet til politisk behandling i kommunestyret før sommeren 2016.

14 Budsjett Type kostnader Beløp Type inntekter Beløp Lønn og godtgjørelse til ansatte Søknadsbeløp Evt. lønn og godtgjørelse til deltakere Egenfinansiering Transportutgifter Evt. egenandel fra deltakere Utgifter til Andre inntekter/tilskudd (spesifiser): inngangsbilletter Innkjøp av utstyr (investering) Husleie/strøm/renhold Andre aktivitetskostnader Andre administrasjonskostnad er Annet: Sum kostnader Sum inntekter Egeninnsats beskrivelse Kommunen dekker utgifter til kontorhold for prosjektleder, samt tjenesteområdenes egeninnsats ved møter og samråding. Egeninnsats estimert beløp

15 Søknad til Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2016, Åmli Nøkkelinformasjon Navn på søker Navn på tiltaket John Lien Åpent hus Informasjon om søker Kommune/bydel: Åmli Org.nr Kontonr Type søker: Frivillig organisasjon Adresseinformasjon Postadresse: Gamle Gjøvdalsvegen 7 Postnummer: 4865 Poststed: Besøksadresse: Åmli Gata Postnummer besøksadresse: 4865 Poststed besøksadresse: Åmli Kontaktperson Kontaktperson for tiltaket: John Lien Tlf. kontaktperson: E-post kontaktperson:

16 Kort beskrivelse av søker (valgfritt) Vi på Åmli Menighetssenter har startet ett ungdomsarbeid for alle ifra 7 kl. og opp.vi serverer ett varmt måltid med mat,vi har åpent hver onsdag ifra kl. 15,00 - kl. 19,00.Grunnen til at vi har dette på onsdagen,det er at da kan de som er på Speideren fotballtrening og volleyball trening gå på dette kl 19,00 da det starter.da slipper foreldrene å kjøre en tur ekstra denne kvelden. Når de har spist ferdig så har vi innredet et lokale til spill og sosialt samvær,det vil si at vi har Play station,bordtennis, biljard, kurong, masse brettspill og kort osv. Vi har også sittegrupper hvor de bare kan sitte å prate.dette tilbudet startet vi opp ifjor høst,og vi har ca 25 stk med til mat hver gang.alt dette er HELT gratis for brukerne,menighetene betaler maten,og jeg og min kone lager den,samt serverer den og er med de etterpå.alt i regi av senteret.grunnen til at vi søker på disse midlene,det er at det er helt gratis for absolutt alle og vi dekker alle kostnader,og dette koster jo penger både i mat strøm og varme.vi jobber også for å få sosialisert alle grupper i lokalsamfunnet her i Åmli.Vi ser at noen faller på utsiden i det sosiale da alt koster penger.det unngår vi her.vi kommer også til å ha ungdomskvelder.dette vil vi prøve å få til en lørdagskveld i måneden.vi tenker å hente de som ikke bor i nærheten,vi er en stor kommune på 1130 kvadratkilometer,så avstandene er store.vi ser at de som ofte faller utenfor,de bor utenfor sentrum,derfor tenkte vi å tilby disse gratis skyss.samt at kvelden jo selvfølgelig er gratis for alle disse.ifjor hadde vi også tilbud for 4-7 klasse fra 12,30 og til 15,00,men da dette kommer i veien for leksehjelpen så har vi ikke startet dette tilbudet i år.vi håper å finne en løsning på dette etterhvert,da vi gjerne vil ha ett tilbud for disse også.de får servert frukt,selvfølgelig gratis. Hvis tiltaket er en videreføring, oppgi tidligere støttebeløp Type tiltak a) Kultur- og fritidsaktiviteter Ja b) Ferieaktiviteter Nei c) Alternative mestringsarenaer Nei Beskrivelse av målsetting Målsettingen er å sosialisere barn og unge her i Åmli. Vi jobber aktivt med å inkludere alle på disse ettermiddagene.samt å sosialisere disse. Beskrivelse av aktivitet

17 Vi har åpent hus hver onsdag ifra 15,00 (da slutter skolen) og til kl.19,00.har nå vært i drift ett år. Vi serverer gratis varm mat,vi tilbyr ett sted de kan samles på spille prate osv. Barn og ungdoms innflytelse i tiltaket Barn og ungdom er med på å utvikle dette tilbudet,da det er nytt for oss alle.de har vært, og er med på å bestemme hva vi skal kjøpe inn,og ha tilgjengelig.så de er grunnstenen i dette,ikke vi voksne. Målgruppe Barn og unge for å sosialisere disse,dette for alle grupper barn,også de som kommer innunder det vi kaller barnefattigdom. Gutter Jenter Familier Totalt I målgruppen: Utenfor målgruppen: Alder: ja ja ja Plan for rekruttering Vi går aktivt ut og reklamerer for tilbudet på skolen.vi kommer også til å henge opp informasjon på Åmli VGS.Og gå rundt å informere om dette. Samarbeid Skole og fattigdoms koordinator.samt det politiske miljøet. Evaluering Det er under konstant evaluering,vi forandrer det som de unge mener må forandres.etter det vi vet,så er ikke slike prosjekt så veldig mange av i Norge så dette er nytt for oss alle,derfor blir dette tatt etterhvert.

18 Budsjett Type kostnader Beløp Type inntekter Beløp Lønn og godtgjørelse til ansatte Søknadsbeløp Evt. lønn og godtgjørelse til deltakere Egenfinansiering Transportutgifter Evt. egenandel fra deltakere Utgifter til Andre inntekter/tilskudd (spesifiser): inngangsbilletter Innkjøp av utstyr (investering) Husleie/strøm/renhold Andre aktivitetskostnader Andre administrasjonskostnad er Annet: Sum kostnader Sum inntekter Egeninnsats beskrivelse Vi er 2-3 voksne som jobber gratis hver gang.aktivitets kostnaden er utgifter til mat og drikke. Egeninnsats estimert beløp

19 Søknad til Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2016, Åmli Nøkkelinformasjon Navn på søker Navn på tiltaket Åmli og Nissedal Motorklubb Motorsport-bane Informasjon om søker Kommune/bydel: Åmli Org.nr Kontonr Type søker: Frivillig organisasjon Adresseinformasjon Postadresse: Homdrom 144 Postnummer: 4865 Poststed: ÅMLI Besøksadresse: Postnummer besøksadresse: Poststed besøksadresse: Kontaktperson Kontaktperson for tiltaket: Nikolai Smeland Tlf. kontaktperson: E-post kontaktperson:

20 Kort beskrivelse av søker (valgfritt) Vi er en relativt nystartet motorklubb, stiftet Vårt formål er å etablere et motorsenter ved kommunegrensen mellom Åmli og Nissedal, bestående av baner for motoraktiviteter. Vi har fått tegnet flere forskjellige baner, og det jobbes med planer for et klubbhus på området. Her vil det bli mulighet for aktiviteter for barn i alle aldere og voksne. Hvis tiltaket er en videreføring, oppgi tidligere støttebeløp Type tiltak a) Kultur- og fritidsaktiviteter Ja b) Ferieaktiviteter Nei c) Alternative mestringsarenaer Ja Beskrivelse av målsetting - Skape en mulighet i kommunen for at motorinteresserte barn og unge kan utfolde seg innenfor trygge rammer - Skape et sunt og rusfritt miljø for fritidsaktiviteter som er åpent for alle. Beskrivelse av aktivitet Det skal etableres et motorsenter på et område på grensen mellom Åmli og Nissedal kommuner. Vi har langtidsleie på 30 år på den aktuelle tomta. Her vil bli baner for bilcross, motocross, snøscooter, trial, og en rc-bane for fjernstyrte biler. Vi vil med tiden også bygge et klubbhus i forbindelse med banene. Det vil bli mye anleggsarbeid med maskiner, men vi ønsker også å samle medlemmer og andre for å gjøre en solid dugnadsinnsats på området. Klubben arrangerer i tillegg en aktivitetsdag i Åmli sentrum (ToppÅmli-dagen) for å skaffe klubben midler. Dette er en skikkelig dugnad, der alle som ønsker er velkommen til å hjelpe med arrangementet.

21 Barn og ungdoms innflytelse i tiltaket De fleste voksne i klubbledelsen har barn som er i målgruppen for tiltaket. Det er for å skaffe kommunene et godt og trygt motormiljø for de unge vi har startet klubben. Her vil barna kunne delta fra første spadetak! Målgruppe Alle med interesse for motorsport i Åmli og Nissedal kommuner Gutter Jenter Familier Totalt I målgruppen: Utenfor målgruppen: Alder: ja ja ja Plan for rekruttering Tiltaket er åpent for alle med interesse for motorsport, det er vanskelig å spesifisere i forhold til målgruppen. Samarbeid Norsk Moturklubb Norsk Bilsportforbund Åmli Kommune Nissedal Kommune Evaluering Tiltaket er å få til en varig arena for barn, ungdom og voksne med interesse for utøvelse av motorsport og aktiviteter i forbindelse med dette.

22 Budsjett Type kostnader Beløp Type inntekter Beløp Lønn og godtgjørelse til ansatte Søknadsbeløp Evt. lønn og godtgjørelse til deltakere Egenfinansiering Transportutgifter Evt. egenandel fra deltakere Utgifter til Andre inntekter/tilskudd (spesifiser): inngangsbilletter Innkjøp av utstyr (investering) Husleie/strøm/renhold Andre aktivitetskostnader Andre administrasjonskostnad er Annet: Anslått kostnad på bygging av motorbaner Tippemidler/støtte fra organisasjon Sum kostnader Sum inntekter Egeninnsats beskrivelse Egeninsats i form av dugnadsarbeid vil være avgjørende for å få gjennomført tiltaket. Det vil bli gjort mest mulig på dugnad Egeninnsats estimert beløp

23 Søknad til Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2016, Åmli Nøkkelinformasjon Navn på søker Navn på tiltaket Nelaug Vel Aktivitets- og hobbysamlinger for barn og ungdom Informasjon om søker Kommune/bydel: Åmli Org.nr Kontonr Type søker: Frivillig organisasjon Adresseinformasjon Postadresse: Postboks 32 Postnummer: 4863 Poststed: Nelaug Besøksadresse: Nelaugvegen 430 Postnummer besøksadresse: 4863 Poststed besøksadresse: Nelaug Kontaktperson Kontaktperson for tiltaket: Rune Vindholmen Tlf. kontaktperson: E-post kontaktperson:

24 Kort beskrivelse av søker (valgfritt) Hvis tiltaket er en videreføring, oppgi tidligere støttebeløp Type tiltak a) Kultur- og fritidsaktiviteter Ja b) Ferieaktiviteter Nei c) Alternative mestringsarenaer Nei Beskrivelse av målsetting Formålet er å tilby barn og ungdom i Nelaug og omegn et samlingspunkt der de kan holde på med forskjellige aktiviteter eller hobbyer, gjerne sammen med foreldrene, uten at det skal koste dem eller foreldrene noe. Det er et mål å unngå at foreldrenes økonomi skal bestemme hvor godt fritidstilbud barna skal ha i bygda. Det er også viktig at tilbudet går ut til alle, ikke bare de med dårligst økonomi, for å unngå at noen føler seg uthengt som fattige. Samlingene skal bidra til at barn og unge har et sted å møtes og være aktive sammen. Beskrivelse av aktivitet Regelmessige samlinger i grendehuset på Nelaug (minst månedlig, målet er en gang i uken) der barn og unge kan komme og holde på med forskjellige ting, f.eks. brettspill, tegning og forming, snekring, byggesett o.l. Frivillige fra velet er med og organiserer og hjelper til og står for matservering de gangene det er aktuelt. Velet anskaffer det som trengs av verktøy og utstyr. Sommersamlinger på badeplassen og i turområdene rundt Nelaug kan bli aktuelt. Barn og ungdoms innflytelse i tiltaket Det er tanken at barn og ungdom selv - innenfor rimelige grenser - skal få bestemme hva de vil holde på med. Vi ønsker ikke å tvinge dem til spesielle aktiviteter etter et nøye planlagt program, men heller bestemme fra gang til gang hva vi skal finne på ut fra ønskene som kommer.

25 Målgruppe Barn og ungdom som av økonomiske grunner sliter med å kunne delta på aktiviteter fordi disse bringer med seg kostnader som hverken de eller foreldrene har råd til. Gutter Jenter Familier Totalt I målgruppen: Utenfor målgruppen: Alder: 0-5 ja 6-12 ja ja Plan for rekruttering Alle barn og unge samt foreldrene vil få informasjon direkte om hva vi ønsker å få til. Ikke behov for særskilt rekruttering av de som er i målgruppen; her i bygda er det såpass små og oversiktlige forhold at det er like enkelt å nå ut til dem som til resten av befolkningen. Samarbeid Samarbeid med Åmli kommune om tilgang til egnede lokaler i grendehuset. Evaluering Fortløpende vurdering: - hvordan var oppmøtet i forhold til antall i målgruppen? - hvordan trivdes de som kom? Føler de seg velkomne, og går de overens med hverandre? - føler de som er med fra velet og organiserer aktivitetene at tilbudet slår an? - hva må eventuelt endres på for at samlingene skal fungere bedre og høyere oppmøte?

26 Budsjett Type kostnader Beløp Type inntekter Beløp Lønn og godtgjørelse til ansatte Søknadsbeløp Evt. lønn og godtgjørelse til deltakere Egenfinansiering Transportutgifter Evt. egenandel fra deltakere Utgifter til Andre inntekter/tilskudd (spesifiser): inngangsbilletter Innkjøp av utstyr (investering) Husleie/strøm/renhold Andre aktivitetskostnader Andre administrasjonskostnad er Annet: Sum kostnader Sum inntekter Egeninnsats beskrivelse All organisering og gjennomføring av samlingene og innkjøp av det som er nødvendig skjer på frivillig basis. Anslått antall dugnadstimer på ett år: ca 150. Egeninnsats estimert beløp

Søknad til Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2016, Trysil. Nøkkelinformasjon. Informasjon om søker. Org.nr. 984291701. Kontonr.

Søknad til Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2016, Trysil. Nøkkelinformasjon. Informasjon om søker. Org.nr. 984291701. Kontonr. Søknad til Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2016, Trysil Nøkkelinformasjon Navn på søker Navn på tiltaket IL Trysilgutten Camp Trysil Informasjon om søker Kommune/bydel: Trysil Org.nr. 984291701

Detaljer

Søknad til Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2016, Rakkestad. Nøkkelinformasjon. Informasjon om søker. Org.nr.

Søknad til Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2016, Rakkestad. Nøkkelinformasjon. Informasjon om søker. Org.nr. Søknad til Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2016, Nøkkelinformasjon Navn på søker Navn på tiltaket Røde Kors Røde Kors Ungdom Informasjon om søker Kommune/bydel: Org.nr. 895578002 Kontonr.

Detaljer

#6675 Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom

#6675 Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom #6675 Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom SØKNADSINFORMASJON Søknadsid 6675 Innsendt av ANNE M EPPELAND BILSTAD Sist oppdatert 01.12.2016 Utlysning Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom

Detaljer

Underveisrapport N O T A T. «Tidlig innsats og trygg oppvekst Levekårsutfordringer hos barn og unge i kommunen»

Underveisrapport N O T A T. «Tidlig innsats og trygg oppvekst Levekårsutfordringer hos barn og unge i kommunen» Underveisrapport N O T A T Eining: Rådmannens stab Saksbeh.: Anne-Marit Eppeland Bilstad Direkte tlf.: 37185277 annemarit.eppeland.bilstad@amli.kommune.no E-post: Vår ref.: 2015/648-18 Lnr.: 805/2016 Dato:

Detaljer

nmlkji nmlkj nmlkji nmlkj Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - Søknad om støtte :09:26 AR

nmlkji nmlkj nmlkji nmlkj Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - Søknad om støtte :09:26 AR Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - Søknad om støtte 2015 Det anbefales at du ser gjennom hele søknadsskjemaet før du begynner å fylle ut. Felter merket med en rød stjerne må fylles ut før skjemaet

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Ungdomsrådet Værnes, Rådhuset Dato: 18.01.2016 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til hanne.elin.ovesen@stjordal.kommune.no eller

Detaljer

Hvis videreføring, hvilket år fikk tiltaket støtte første gang?

Hvis videreføring, hvilket år fikk tiltaket støtte første gang? Søknadsskjema: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (kap. 857 post 61) Søknad om støtte for 2014. RESTMIDLER. Søknadsskjemaet skal benyttes ved søknad om støtte til nye tiltak. Det er utarbeidet

Detaljer

Bergen. Fjell. nmlkji nmlkj

Bergen. Fjell. nmlkji nmlkj Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - Søknad om støtte 2015 Det anbefales at du ser gjennom hele søknadsskjemaet før du begynner å fylle ut. Felter merket med en rød stjerne må fylles ut før skjemaet

Detaljer

Hvis videreføring, hvilket år fikk tiltaket støtte første gang?

Hvis videreføring, hvilket år fikk tiltaket støtte første gang? Søknadsskjema: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (kap. 857 post 61) Søknad om støtte for 2014. RESTMIDLER. Søknadsskjemaet skal benyttes ved søknad om støtte til nye tiltak. Det er utarbeidet

Detaljer

Ferietilbud for barn og ungdom, sommerarbeid for ungdom, øvingsrom for band og leksehjelp for ungdom.

Ferietilbud for barn og ungdom, sommerarbeid for ungdom, øvingsrom for band og leksehjelp for ungdom. Søknad til Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2016, Levanger Nøkkelinformasjon Navn på søker Navn på tiltaket Levanger kommune Ferietilbud for barn og ungdom, sommerarbeid for ungdom, øvingsrom

Detaljer

Hvis videreføring, hvilket år fikk tiltaket støtte første gang?

Hvis videreføring, hvilket år fikk tiltaket støtte første gang? Søknadsskjema: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (kap. 857 post 61) Søknad om støtte for 2014 Søknadsskjemaet skal benyttes. Ikke bruk vedlegg, men skriv alt inn i skjemaet. Utfyllende informasjon

Detaljer

SØKNADSSKJEMA FOR TILDELING AV TILSKUDD TIL FRIVILLIGE AKTIVITETER 2014

SØKNADSSKJEMA FOR TILDELING AV TILSKUDD TIL FRIVILLIGE AKTIVITETER 2014 SØKNADSSKJEMA FOR TILDELING AV TILSKUDD TIL FRIVILLIGE AKTIVITETER 2014 Søknad sendes til Bydel Grünerløkka, Postboks 2128 Grünerløkka, 0505 Oslo E-post: postmottak@bga.oslo.kommune.no Søknadsfrist 21.

Detaljer

Ungdomsklubb på Grønland - en møteplass for unge i Bydel Gamle Oslo

Ungdomsklubb på Grønland - en møteplass for unge i Bydel Gamle Oslo #114338 Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn SØKNADSINFORMASJON Søknadsid 114338 Innsendt av MARIT BREDESEN Sist oppdatert 13.12.2018 Søker JOY - JOINT ORGANIZATION FOR YOUTH Utlysning

Detaljer

Barne-, ungdomsog famitiedirektoratet. Søknadsskjema: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (kap. 857 post 61) Søknad om støtte for 2014

Barne-, ungdomsog famitiedirektoratet. Søknadsskjema: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (kap. 857 post 61) Søknad om støtte for 2014 Ca ) Barne-, ungdomsog famitiedirektoratet Søknadsskjema: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (kap. 857 post 61) Søknad om støtte for 2014 Søknadsskjemaet skal benyttes. Ikke bruk vedlegg, men

Detaljer

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Bydelsutvalget Dato: 23.11.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 2012/1342- Geir Aarrestad Eriksen, 23431411 124.2 BU-sak 189/2012 Barne-

Detaljer

"Send inn"-knappen oppe til høyre i vinduet vil aktiveres først når du har svart på alle obligatoriske spørsmål i skjemaet.

Send inn-knappen oppe til høyre i vinduet vil aktiveres først når du har svart på alle obligatoriske spørsmål i skjemaet. #117091 Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn SØKNADSINFORMASJON Søknadsid 117091 Innsendt av VIBEKE THIBLIN Sist oppdatert 11.12.2018 Søker SAGENE IDRETTSFORENING Utlysning Støtte til

Detaljer

nmlkj nmlkji nmlkji nmlkj Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - Søknad om støtte :07:58 AR

nmlkj nmlkji nmlkji nmlkj Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - Søknad om støtte :07:58 AR Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - Søknad om støtte 2015 Det anbefales at du ser gjennom hele søknadsskjemaet før du begynner å fylle ut. Felter merket med en rød stjerne må fylles ut før skjemaet

Detaljer

Troens Liv Barnehage

Troens Liv Barnehage Troens Liv Barnehage Skal vi være venner? Skal vi leke sammen du og jeg? Det å gå alene, det er så kjedelig syns jeg. Vi kan være venner! Vi kan leke sammen du og jeg Kom og rekk meg hånden, så går vi

Detaljer

tiltaket Navn på tiltaket Rom for alle Postadresse Kong Oscarsgt.5 Kontaktperson for Åse Tveit Christiansen Direktetelefon 99532606

tiltaket Navn på tiltaket Rom for alle Postadresse Kong Oscarsgt.5 Kontaktperson for Åse Tveit Christiansen Direktetelefon 99532606 %I_) Barne-, ungdomsog famitiedirektoratet Søknadsskjema: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (kap. 857 post 61) Søknad om støtte for 2014 Søknadsskjemaet skal benyttes. Ikke bruk vedlegg, men

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2013 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 Handlingsplan for Revehi 2012-2013 Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 INNLEDNING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder

Detaljer

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/ Artikkel 12: Medbestemmelse 1) Hvilke systemer har kommunen etablert der barn og unge kan utøve medbestemmelse og hvilke saker behandles der? 2) Hvordan sikres reell medbestemmelse for barn og unge? 3)

Detaljer

Prosjekt X. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 172 000 kroner

Prosjekt X. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 172 000 kroner Prosjekt X Søknadssum 172 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Vestfold fylkesbibliotek Adresse Postboks 2423 3104 Tønsberg Organisasjonsnummer 974574934 Hjemmeside http://www.vestfoldfylkesbibliotek.no/

Detaljer

Utgitt av MUIL: Myra ungdoms-og idrettslag

Utgitt av MUIL: Myra ungdoms-og idrettslag Nr. 2-2013. Opplag: 750. Årgang 35 Ansvarlig redaktør: Vanja Grut Utgitt av MUIL: Myra ungdoms-og idrettslag vanja.grut@gmail.com www.muil.no Innskjæringer rammer skolen Arendal kommune kutter for å få

Detaljer

Korpsnytt. Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Nr 1. 1 12. januar - 31. mars. 2012. Johannes åpenbaring, Kap. 3 vers 20

Korpsnytt. Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Nr 1. 1 12. januar - 31. mars. 2012. Johannes åpenbaring, Kap. 3 vers 20 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 1. 1 12. januar - 31. mars. 2012 1 Johannes åpenbaring, Kap. 3 vers 20 Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da

Detaljer

Jesper Halvårsplan høsten 2009

Jesper Halvårsplan høsten 2009 Jesper Halvårsplan høsten 2009 På Jesper har vi i år 13 barn. Av disse er det vi 6 jenter og 7 gutter. 10 født i 2004 og 3 født i 2005. Det er kun 2 nye barn hittil i år, disse heter Tommy(04) og Celine(05).

Detaljer

Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage

Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage 1 En god arena for mestring og utvikling Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage Markveien 34 3060 Svelvik Telefon: 33 77 50 30 e-post: ebbestad@barnehage.svelvik.kommune.no www.svelvik.kommune.no 2 Kort

Detaljer

Frøystad Andelsbarnehage 2008-2009

Frøystad Andelsbarnehage 2008-2009 DAGSRYTME Frøystad Andelsbarnehage 2008-2009 KL. 07.00 BARNEHAGEN ÅPNER Fra 07.00 07.30 er alle felles på kjøkkenet. Rolig aktivitet. Av sikkerhetsmessige er det viktig at foreldrene følger barna inn på

Detaljer

tiltaket Postadresse Kong Oscars gt. 5 Navn på tiltaket JAVAN Kontaktperson for Cathrine Lindtner Direktetelefon 469 81 233

tiltaket Postadresse Kong Oscars gt. 5 Navn på tiltaket JAVAN Kontaktperson for Cathrine Lindtner Direktetelefon 469 81 233 j_) Barne-, ungdomsog famihedirektoratet Søknadsskjema: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (kap. 857 post 61) Søknad om støtte for 2014 Søknadsskjemaet skal benyttes. Ikke bruk vedlegg, men skriv

Detaljer

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse!

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes

Detaljer

Bydel Grorud, Oslo kommune

Bydel Grorud, Oslo kommune Bydel Grorud, Oslo kommune 2. Kontaktperson: Hanne Mari Førland 3. E-post: hanne.mari.forland@bgr.oslo.kommune.no 4. Telefon: 92023723 5. Fortell oss kort hvorfor akkurat deres kommune fortjener Innovasjonsprisen

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2012 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

Prosjekt Positiv ettermiddagsaktivitet v/slettebakken Skole

Prosjekt Positiv ettermiddagsaktivitet v/slettebakken Skole #16079 Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn SØKNADSINFORMASJON Søknadsid 16079 Innsendt av ARILD ÅGE HOVLAND Sist oppdatert 26.01.2017 Søker SPORTSKLUBBEN TRANE Utlysning Støtte til barne-

Detaljer

Vi ser frem til en innholdsrik og spennende sommerleir med både nye og tidligere deltakere.

Vi ser frem til en innholdsrik og spennende sommerleir med både nye og tidligere deltakere. Til alle barneverntjenester i Norge Oslo, 26.04.13 INVITASJON TIL LFB MUSIKKCAMP, 23.06.13-29.06.13 Vedlagt finner dere invitasjon til vår populære sommerleir. Landsforeningen for barnevernsbarn skal for

Detaljer

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn.

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. Åpen og inkluderende Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. I organisasjonene møter du andre som deler dine interesser.

Detaljer

Arbeidsplan for Askeladden februar 2014.

Arbeidsplan for Askeladden februar 2014. Arbeidsplan for Askeladden februar 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 3 Kulturskole 4 år kl 10:35 4 5 Samling: Anne Grethe 6 Samling: Anne Grethe 7 Turdag: kl 10:00 Felles med Tyrihans Vi feirer

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Isak Saba senteret

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Isak Saba senteret Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Deres ref. Saksbeh. Vår ref. (Bes oppgitt ved svar) 2010/717-1595/2011/ Dato 16.05.2011 Marianne Johnsen, tlf.: 1 av 9 Språksenter VEDTATT SPRÅKPLAN FOR NESSEBY KOMMUNE

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

PERSONALET: BARNEGRUPPEN

PERSONALET: BARNEGRUPPEN PERSONALET: Siren Benedicte Quandt: pedagogisk leder Cecilie Bjørkelund: barne og ungdomsarbeider Pakamart Kopol: assistent Silje Kleppe: lærling TELEFONNR. DIREKTE: 55513122 BARNEGRUPPEN Det er 19 barn

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 01. april - 16. juni 2013

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 01. april - 16. juni 2013 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2. 2 01. april - 16. juni 2013 Pinsen er den tredje av de store kristne høytidene. Den regnes også som kirkens fødselsdag, for i pinsen kommer Den

Detaljer

Vennskap. Noen tema for samtaler om vennskap Klassemøtet

Vennskap. Noen tema for samtaler om vennskap Klassemøtet Vennskap Noen tema for samtaler om vennskap Klassemøtet Prosess Hold en innledning slik at elevene har god kunnskap om temaet de skal arbeide med Bruk forslagene til spørsmål eller lag egne Skriv spørsmålet

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

#49462 Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom SØKNADSINFORMASJON INFORMASJON OM TILTAKET BESKRIVELSE AV TILTAKET.

#49462 Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom SØKNADSINFORMASJON INFORMASJON OM TILTAKET BESKRIVELSE AV TILTAKET. #49462 Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom SØKNADSINFORMASJON Søknadsid 49462 Innsendt av GURI MARJANE SIVERTSEN Sist oppdatert 07.12.2017 Søker Levanger kommune Utlysning Nasjonal tilskuddsordning

Detaljer

Flest mulig, lengst mulig, best mulig.

Flest mulig, lengst mulig, best mulig. Velkommen til oss! Flest mulig, lengst mulig, best mulig. Fotball er Norges største idrett med 2000 klubber som har 28.000 lag, der 190.000 gutter og 90.000 jenter fra 5 til 19 år spiller fotball. Fotball

Detaljer

Minnebok. Minnebok BOKMÅL

Minnebok. Minnebok BOKMÅL Minnebok 1 BOKMÅL Minnebok Dette lille heftet er til dere som har mistet noen dere er glad i. Det handler om livet og døden, og en god del om hvordan vi kan kjenne det inni oss når noen dør. Når vi er

Detaljer

HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST

HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST Hybelboere har færre voksne omsorgspersoner i nærheten, og mange av dem har flyttet fra sine etablerte nettverk og fritidstilbud. De er i en ny og fremmed situasjon med store og

Detaljer

Bolig for velferd. Sjumilssteget for god oppvekst i Rogaland Stavanger 10.6.2015. Inger Lise Skog Hansen

Bolig for velferd. Sjumilssteget for god oppvekst i Rogaland Stavanger 10.6.2015. Inger Lise Skog Hansen Bolig for velferd Sjumilssteget for god oppvekst i Rogaland Stavanger 10.6.2015 Inger Lise Skog Hansen 2 «Bolig er roten til alt godt» Bolig den fjerde velferdspilaren Bolig en forutsetning for måloppnåelse

Detaljer

# Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier

# Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier #113116 Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier SØKNADSINFORMASJON Søknadsid 113116 Innsendt av GURI MARJANE SIVERTSEN Sist oppdatert 06.12.2018 Søker Levanger kommune Utlysning

Detaljer

Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013. Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna. NOVA, 1.juni 2013

Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013. Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna. NOVA, 1.juni 2013 Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013 Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna NOVA, 1.juni 2013 Dette hørte vi da vi hørte på ungdommen! I mars 2013 svarte nesten 5000 ungdommer fra Stavanger på spørsmål om

Detaljer

Ungdomsskolene v/ elever på 10. trinn og elevrådene

Ungdomsskolene v/ elever på 10. trinn og elevrådene Ungdomsskolene v/ elever på 10. trinn og elevrådene Innspill om fremtidens kommune og kommunereformen Innledning I arbeidet med kommunereformen har det vært et ønske fra kommunens politikere å legge til

Detaljer

Tiltaksplan mot sosial eksklusjon av barn og ungdom fra fattige familier 2011-2014 Status for oppfølging av tiltak per 31.12.2013

Tiltaksplan mot sosial eksklusjon av barn og ungdom fra fattige familier 2011-2014 Status for oppfølging av tiltak per 31.12.2013 = ferdig, UA = under arbeid, IU = ikke utført Tiltaksplan mot sosial eksklusjon av barn og ungdom fra fattige familier 2011-2014 Status for oppfølging av tiltak per 31.12.2013 Mål 1 I Bydel Østensjø er

Detaljer

Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009:

Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009: Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009: Medbestemmelse. Positivt: Etablert BUR og har startet prosessen med å få etablert barn- og ungdommens kommunestyre.

Detaljer

HVA NÅ? når mor eller far til dine barn er syk

HVA NÅ? når mor eller far til dine barn er syk HVA NÅ? når mor eller far til dine barn er syk HVA NÅ? Når en mor eller far blir alvorlig syk eller ruser seg, fører dette vanligvis til store utfordringer for den andre forelderen. Dette er en brosjyre

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, MARS 2013. Hei alle sammen! Velkommen tilbake fra påskeferie! Håper dere alle har hatt en nydelig påske og kost dere! Enda en måned er gått og i mars har vi gjort mye kjekt

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2016/679-3 Saksbehandler: Karin Widegren, Rådgiver oppvekst og samfunn Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid, Rådmann Godkjent av: Jacob Br. Almlid, Rådmann Saksframlegg Utvalg

Detaljer

Saksprotokoll. Ungdommens kommunestyre besvarte fem spørsmål fra rådmannen i møtet: Representantene fra hver skole presenterte sine svar i møtet.

Saksprotokoll. Ungdommens kommunestyre besvarte fem spørsmål fra rådmannen i møtet: Representantene fra hver skole presenterte sine svar i møtet. Saksprotokoll Utvalg: UNGDOMMENS KOMMUNESTYRE Møtedato: 14.11.2012 Sak: 9/12 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 12/3281 Tittel: OM FYSISK AKTIVITET OG FOLKEHELSE BEHANDLING: Ungdommens kommunestyre

Detaljer

Velkommen til et år på. Motorsykkel

Velkommen til et år på. Motorsykkel Velkommen til et år på Motorsykkel Forsiden Nyheter Galleri Ansatte Fag Informasjon Søknad Kontakt er linja der fart og spenning preger hverdagen. Vi skal være ville i vettet til å tørre, men samtidig

Detaljer

PERIODEPLAN FOR GUL OPAL

PERIODEPLAN FOR GUL OPAL PERIODEPLAN FOR GUL OPAL MÅNED: AUGUST TEMA FOR PERIODEN: BLI KJENT OG TRYGG I BARNEHAGEN. Innkjøring / bli kjent med hverandre, barn, foreldre og ansatte i barnehagen. Bli kjent med barnehagen og uteområdet.

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 15/8970-11 223 DRAMMEN 2.2.2016. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2016 - prioritering av søknader

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 15/8970-11 223 DRAMMEN 2.2.2016. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2016 - prioritering av søknader DRAMMEN KOMMUNE Notat Til : Bystyrekomité for oppvekst og utdanning Fra : Rådmannen Vår referanse Arkivkode Sted Dato 15/8970-11 223 DRAMMEN 2.2.2016 Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2016 -

Detaljer

Bakgrunn og målsetting

Bakgrunn og målsetting Bakgrunn og målsetting Barnas Stasjon er en nasjonal satsing i regi av Blå Kors. Barnas Stasjon har i dag 6 avdelinger i Norge. 2008 ble Blå Kors Norge tildelt TV- aksjonsmidlene, hvilket gjorde det mulig

Detaljer

Handlingsplan barnefattigdom 2012

Handlingsplan barnefattigdom 2012 Handlingsplan barnefattigdom 2012 HANDLINGSPLAN BARNEFATTIGDOM 2012 Bakgrunn Eidsberg kommune er en kommune med stor andel av barn som vokser opp i familier med lav inntekt. Dette gjør at barna har en

Detaljer

Tilrettelagte aktiviteter for barn og unge under 18 år

Tilrettelagte aktiviteter for barn og unge under 18 år Tilrettelagte aktiviteter for barn og unge under 18 år Kulturenheten, KUBA drifter ulike aktiviteter og grupper som møtes fast en dag i uka. For deltakelse i aktiviteter og grupper kreves vedtak om tilrettelagt

Detaljer

Månedsplan for Haukene januar 2014

Månedsplan for Haukene januar 2014 Månedsplan for Haukene januar 2014 Tema: Små forskere - store oppdagelser! Vi vil, kan og våger Mål: Små barn lærer bedre ved å erfare selv, prøve selv - enn å bli fortalt ting, derfor alle barna får mulighet

Detaljer

Vi hjelper hverandre «Mitt barn er ikke som andre barn. Det hadde vært fint å snakke med noen i samme situasjon!»

Vi hjelper hverandre «Mitt barn er ikke som andre barn. Det hadde vært fint å snakke med noen i samme situasjon!» Vi er her for deg! Bli medlem i NFU Har du eller noen i familien et barn som er annerledes enn andre barn som er like gamle? Ønsker du å møte og snakke med noen om gleder og sorger du har med barnet ditt?

Detaljer

Vi skal fra nå av ha minimum 2 foreldremøter i året. Høstmøtet vil fortsatt være sammen med kontaktlærerne på samme måte som tidligere.

Vi skal fra nå av ha minimum 2 foreldremøter i året. Høstmøtet vil fortsatt være sammen med kontaktlærerne på samme måte som tidligere. 09.02.11 FORELDREMØTE 2. MARS Vi skal fra nå av ha minimum 2 foreldremøter i året. Høstmøtet vil fortsatt være sammen med kontaktlærerne på samme måte som tidligere. På vårmøtet som i år vil arrangeres

Detaljer

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 "Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler" "For så høyt har Gud elsket verden" 1 2 3 Ut på fredagskvelder - Tilby kaffe/te/vaffel i gågata. Spesielt rettet mot

Detaljer

Søknad til Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2016, Bergen. Nøkkelinformasjon. Informasjon om søker. Org.nr. 979336543. Kontonr.

Søknad til Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2016, Bergen. Nøkkelinformasjon. Informasjon om søker. Org.nr. 979336543. Kontonr. Søknad til Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2016, Bergen Nøkkelinformasjon Navn på søker Navn på tiltaket Mola stiftelsen Sommer i Bergen Vest Informasjon om søker Kommune/bydel: Bergen Org.nr.

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

ALLEMED. Hva gjør vi bra? Sko til besvær. Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge

ALLEMED. Hva gjør vi bra? Sko til besvær. Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge ALLEMED ALLEMED er et verktøy som skal gjøre det lettere å inkludere alle barn og unge i fritidsaktiviteter, uavhengig av familiens økonomi. Verktøyet brukes til å skape diskusjon og finne ut hva som skal

Detaljer

Søknadsskjema FATTIGDOM Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn

Søknadsskjema FATTIGDOM Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn Søknadsskjema FATTIGDOM Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn Kommune/bydel: Bergenhus og Årstad Søknadsskjema skal benyttes av bykommunen/bydelen for hvert enkelt tiltak. (Oversendelsesbrevet skal

Detaljer

Dato: 12.01.2015 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2008/53 Hilde Graff 321.1

Dato: 12.01.2015 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2008/53 Hilde Graff 321.1 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 12.01.2015 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2008/53 Hilde Graff 321.1 Saksgang Utvalg Møtedato Barne- og ungdomsrådet 26.01.2015 Barne- og ungekomiteen

Detaljer

Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

Klikk for å legge inn navn / epost / telefon Klikk for å legge inn navn / epost / telefon Et bilde av ungdom i Norge i dag Over 10 % av norsk ungdom er utenfor arbeid og utdanning (neet) Hver tredje elev i vgo er utenfor utdanning Det er ca. 40000

Detaljer

Rekruttere og beholde i o-idretten

Rekruttere og beholde i o-idretten Rekruttere og beholde i o-idretten Hvordan rekrutterer og beholder vi barn og ungdom i o-idretten. Samarbeid, planlegging, ressursutnyttelse. Erfaringer fra Østmarka OK. Terje Linløkken, Jørn Mjøster og

Detaljer

# Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier

# Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier #113115 Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier SØKNADSINFORMASJON Søknadsid 113115 Innsendt av GURI MARJANE SIVERTSEN Sist oppdatert 06.12.2018 Søker Levanger kommune Utlysning

Detaljer

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. 4. Hurra for Solan 3 år Bokbamsen kommer til Loppa 11. Forming; lage maiblomster, klippe og lime

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. 4. Hurra for Solan 3 år Bokbamsen kommer til Loppa 11. Forming; lage maiblomster, klippe og lime PLAN FOR MAI 2016 LOPPA TEMA: 17.mai og fysisk aktivitet Uke/ fagområde Språk, tekst og kommunikasjon Dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 2. Nærmiljø og samfunn 9. 16. 2. pinsedag Bhg stengt 3. Uteleik

Detaljer

Årsplan Øversveen Barnehage 2014 2015

Årsplan Øversveen Barnehage 2014 2015 Årsplan Øversveen Barnehage 2014 2015 Side 1 En ring av gull En riktig stor Med plass til alle hender Der ingen er størst Der ingen er minst Der ingen er først Der ingen er sist Vi holder fast så alle

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2013. Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år på Sølje! Vi håper dere alle har hatt en flott sommer og kost dere med de søte små. For oss på Sølje var det

Detaljer

Resultater fra ungdataundersøkelsen. Knutepunkt Sørlandet KoRus Sør

Resultater fra ungdataundersøkelsen. Knutepunkt Sørlandet KoRus Sør Resultater fra ungdataundersøkelsen Knutepunkt Sørlandet KoRus Sør Analysemodell (1) Hjelpeapparatet Familie Venner Skole Fritid Nærmiljø Risikoatferd Kognitive faktorer Trivsel Helse Dato - Forfatter

Detaljer

Tilrettelagte aktiviteter for barn og unge under 18 år

Tilrettelagte aktiviteter for barn og unge under 18 år Tilrettelagte aktiviteter for barn og unge under 18 år Kulturenheten, KUBA drifter ulike aktiviteter og grupper som møtes fast en dag i uka. For deltakelse i noen aktiviteter og grupper kreves vedtak om

Detaljer

Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014

Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014 Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014 1 Innhold Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014... 1 Informasjon... 3 Foreldresamarbeid... 4 Meldesystem, rutiner ved henting... 4 Hva er SFO?... 5 Våre verdier... 5 Trygghet,

Detaljer

Å være i gruppa er opplæring i å bli trygg. Erfaringer fra samtalegruppe i Telemark

Å være i gruppa er opplæring i å bli trygg. Erfaringer fra samtalegruppe i Telemark Å være i gruppa er opplæring i å bli trygg Erfaringer fra samtalegruppe i Telemark Kort historikk Oppstart Gruppe for ungdom og voksne Rekruttering Tverrfaglig samarbeid Utvikling over tid Struktur og

Detaljer

styrke mestringsfølelsen og selvfølelsen.

styrke mestringsfølelsen og selvfølelsen. Halvårsplan for Tyrihans. Vinter-Vår 2013. Evaluering av høst halvåret 2012. Barnegruppen: Vi startet barnehageåret med å bli godt kjent både med hverandre, barnehagen og uteområdet. Vi brukte tid på å

Detaljer

Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad

Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad Velkommen til Livsgledeuka 2016 Fra 2. - 11. juni gir vi deg mulighet til å delta på spennende og uforglemmelige opplevelser i Grimstad. Vi fokuserer på kulturelle,

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet - August 2014

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet - August 2014 PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK Sverdet - August 2014 Heisann! Da er nytt barnehageår i gang, og vi på Sverdet er klar for mange spennende måneder med mye god læring og mange kjekke opplevelser. Vi er i full gang

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR SOLA SEPTEMBER 2014

MÅNEDSPLAN FOR SOLA SEPTEMBER 2014 MÅNEDSPLAN FOR SOLA SEPTEMBER 2014 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 36 1 2 3 4 5 Vennskap Tur til gapahuken MAT Smøremåltid Tursekk med mat og drikke Matpakke Smøremåltid Varm mat 37 8 9 10 11

Detaljer

Presentasjon Livet i Norge Hvordan var starten av livet ditt i Norge?

Presentasjon Livet i Norge Hvordan var starten av livet ditt i Norge? Presentasjon Dette intervjuet er gjort med Saw Robert Aung (40), som er en flyktning fra Burma. Han tilhører den etniske befolkningsgruppen Kayain, fra Burma. Hans kone Kachin, kommer fra en annen etnisk

Detaljer

Delutredning ifm utarbeidelse av Skolebruksplan for Kristiansandsregionen. Skolerådgiver Odd R. Jørgensen 03.06.2014.

Delutredning ifm utarbeidelse av Skolebruksplan for Kristiansandsregionen. Skolerådgiver Odd R. Jørgensen 03.06.2014. Delutredning ifm utarbeidelse av Skolebruksplan for Kristiansandsregionen. Skolerådgiver Odd R. Jørgensen 03.06.2014. 1 Oversikt over innholdet: Første del.( Side 1-7 ) 1. Bakgrunn for utredningen. 2.

Detaljer

Hei! Mvh Gry Engvik. Spørsmål 1: Side 1 av 5. Mener dere at de foreslåtte endringene gir en tilbudsstruktur som dekker behovet for SFO på en god måte?

Hei! Mvh Gry Engvik. Spørsmål 1: Side 1 av 5. Mener dere at de foreslåtte endringene gir en tilbudsstruktur som dekker behovet for SFO på en god måte? Side 1 av 5 Fra: Engvik Gry Frengen[Gry.Engvik@rissa.kommune.no] Dato: 01.06.2015 19:58:56 Til: Benestad Finn Yngvar Tittel: Høring - Forslag til reviderte vedtekter for skolefritidsordningen i Rissa kommune

Detaljer

Søknad til Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2016, Rissa. Nøkkelinformasjon. Navn på tiltaket Aktiv Ferie Informasjon om søker

Søknad til Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2016, Rissa. Nøkkelinformasjon. Navn på tiltaket Aktiv Ferie Informasjon om søker Søknad til Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2016, Rissa Nøkkelinformasjon Navn på søker Rissa Frivilligsentral SA Navn på tiltaket Aktiv Ferie 2016 Informasjon om søker Kommune/bydel: Rissa

Detaljer

Høringsuttalelse til Skolebruksplan 2016-2030 fra Ressursgruppen for vi som vil beholde ungdomstrinnet og barnetrinnet på Ytre Arna Skule

Høringsuttalelse til Skolebruksplan 2016-2030 fra Ressursgruppen for vi som vil beholde ungdomstrinnet og barnetrinnet på Ytre Arna Skule Til: Byrådsavdelingen for barnehage, skole og idrett Bergen 25.02.2016 Høringsuttalelse til Skolebruksplan 2016-2030 fra Ressursgruppen for vi som vil beholde ungdomstrinnet og barnetrinnet på Ytre Arna

Detaljer

Kristen homofil Av Ole Johannes Ferkingstad

Kristen homofil Av Ole Johannes Ferkingstad Kristen homofil Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TIF: 90695609 2 INT. MENIGHET - KVELD Lucas snakker til en forsamling på 50 stk. Gud elsker deg for den du er. Om du sliter

Detaljer

VELKOMMEN TIL GRÅKALLEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL GRÅKALLEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL GRÅKALLEN BARNEHAGE Oppdatert 13.01.2016 INNLEDNING Vi i barnehagen ønsker dere velkommen til Gråkallen barnehage. Velkommen til Gråkallen barnehage er et hefte med generell informasjon for

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Sommer og høst 2004. JA, nå kommer det endelig noen HETE nyheter fra de 7000 øyene som sammen former FILIPPINENE!!!

Sommer og høst 2004. JA, nå kommer det endelig noen HETE nyheter fra de 7000 øyene som sammen former FILIPPINENE!!! Sommer og høst 2004 HEISANN ALLE SAMMEN, FAMILIE OG VENNER!!!! JA, nå kommer det endelig noen HETE nyheter fra de 7000 øyene som sammen former FILIPPINENE!!! Jentene stortrives på den nye skolen, FAITH

Detaljer

Ferieklubben. Aktivitetsskolen Trosterud

Ferieklubben. Aktivitetsskolen Trosterud Oslo kommune Utdanningsetaten Trosterud Skole Ferieklubben 2016 Aktivitetsskolen Trosterud Aktivitetsskolen Besøksadresse: Postadresse: Faktura adresse: Tvetenveien 181 Postboks 25 Haugerud Utdanningsetaten/

Detaljer

PERIODEPLAN. August og september 2012 FUGLEREDET

PERIODEPLAN. August og september 2012 FUGLEREDET PERIODEPLAN August og september 2012 FUGLEREDET INNLEDNING Velkommen til et nytt barnehageår på Fugleredet. Vi er allerede godt i gang med å ta i mot nye barn. Vi vil i alt bli 16 barn fordelt på 14 plasser.

Detaljer

Referat SFO-foreldremøte, onsdag 09. september 2015.

Referat SFO-foreldremøte, onsdag 09. september 2015. Referat SFO-foreldremøte, onsdag 09. september 2015. Sak 1: Presentasjon av de ansatte Sak 2: Oppstart på 1. trinn Sissel fortalte litt om hvordan dagene har vært på 1. trinn-sfo nå i oppstarten. Dagene

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer