Innhold. Utgiver: Kommunikasjonsavdelingen, PDMT. Redaktør: Janne Værnø. Opplag: Design, illustrasjoner og layout: Wittusen & Jensen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Utgiver: Kommunikasjonsavdelingen, PDMT. Redaktør: Janne Værnø. Opplag: 2000. Design, illustrasjoner og layout: Wittusen & Jensen"

Transkript

1 årsmelding 2011

2 2 Innhold Organisasjonskart og økonomiske nøkkeltall 4 Organisasjonen 6 IKT 8 Materiell 10 Samband 12 Sikkerhet 13 Juridisk og anskaffelser 14 Eiendom, bygg og anlegg 16 Kommunikasjon 18 Utgiver: Kommunikasjonsavdelingen, PDMT Redaktør: Janne Værnø Opplag: 2000 Design, illustrasjoner og layout: Wittusen & Jensen Foto: Thomas Hildrum, Peder Austrud, Espen Strai, Kjetil Skjønhaug, Gitte Granstrøm, Wemunn Strand Aabø, Shutterstock

3 3 Lars Henrik Bøhler, direktør Strategier og verdier 2011 ble året der mange langsiktige strategier ble satt i verk, basert på den nye overordnede strategiplanen for Politiets data- og materielltjeneste (PDMT) for perioden Planen setter en felles ramme for hvordan vi leder og driver PDMT og bidrar til å understøtte Politidirektoratets hovedmål for den samme perioden. Samtidig vedtok PDMT nye kjerneverdier for virksomheten. Verdiene handlekraft, engasjement og lagånd gir uttrykk for et felles fundament for hva slags kultur vi skal ha i PDMT. Det er verdier alle skal kunne kjenne igjen og skape stolthet, begeistring og entusiasme. Etaten skal ha fokus på den operative virksomheten og PDMT kan gjennom gode råd, veiledning og støtte bidra med å spare og effektivisere der det er mulig. Men vår virksomhet skal først og fremst være tuftet på en realisering av våre verdier til det beste for våre brukere og publikum. En prosess for anskaffelse av nye lokaler i Oslo ble sluttført i Kontrakt forventes å bli underskrevet i begynnelsen av 2012, med antatt flytting i PDMT er en organisasjon i vekst, og nye felles lokaler vil gi bedre muligheter for samhandling og kompetansedeling i organisasjonen. For øvrig ble 2011 igjen et år der PDMT leverte produkter og tjenester til politietaten i bøtter og spann i både stort og smått. Vi startet utrulling av nytt driftskonsept for IKT i politietaten, det såkalte D#2. Vi startet prosessen med å opprette to redundante datasentre, som skal trygge driften av politiets IKT-systemer. Vi bidro i oppbyggingen av straffesaksprogrammet, som skal sørge for at politiet får moderne informasjonssystemer som støtter dagens og fremtidens behov. Og vi inngikk nye bilavtaler for norsk politi, med mye medieomtale både underveis i prosessen og ved tildeling av kontrakter. Vi og våre tjenester og leveranser er blitt mer og mer etterspurte; også fra flere kunder utenfor etaten som ønsker vår bistand. Det er både hyggelig og gledelig, men vår prioritet vil alltid være hos politiet. En lang rekke andre leveranser kan du lese mer om senere i årsmeldingen. Men la meg bare nevne den spennende milepælen som ble nådd da PDMTs nettbutikk fylte 10 år i Dette er landets første offentlige nettbutikk, og i jubileumsåret kom det flere nyheter. PDMT og hele politiet er fortsatt preget av hendelsene PDMT gjorde en stor innsats på mange områder, blant annet forsyning av materiell, utvikling av eget webkart for Utøya, håndtering av samband og IKT under hendelsen, og tiltak for å sikre publiseringsløsning for internett i tiden etterpå. Jeg er stolt over hva PDMTs medarbeidere gjorde både i denne viktige perioden og gjennom hele året 2011 for å bidra til et tryggere samfunn for alle. Engasjert hilsen Lars Henrik Bøhler Direktør

4 pdmt 4 pdmt Politiets data- og materielltjeneste Gjennom våre produkter og tjenester skal vi bidra til å øke politiets evne til å bekjempe kriminalitet. Slik er PDMT med på å bidra til et tryggere samfunn. PDMT er et særorgan i politietaten. VI leverer produkter og tjenester til politiet, og er en viktig bidragsyter til politiets samfunnsoppdrag: å forebygge og bekjempe kriminalitet. PDMTs produkter og tjenester har om lag brukere i politiet i 27 politidistrikt og sju særorgan. I tillegg benytter også Tollvesenet, Kriminalomsorgen og Den høyere påtalemyndighet seg av PDMTs tjenester. PDMT leverer blant annet uniformer til ansatte i kriminalomsorgen. Direktør Lars Erik Bøhler la Juridisk Anskaffelser Sikkerhet Avdelingsdirektør Jan Westbye Vi bidrar til effektive og korrekte anskaffelser og rådgir politidistrikt og særorgan ved lokale anskaffelser. Avdelingen er også politiets kompetansemiljø innenfor informasjonssikkerhet. IKT Avdelingsdirektør Per Håvard Pedersen IKT-avdelingen utvikler, drifter og forvalter mer enn 100 IKT-systemer i politiet. fellesfunksjon Kommunikasjon Avdelingsdirektør Espen Strai Avdelingen har ansvar for intern og ekstern kommunikasjon, og bruker kommunikasjon som virkemiddel for å nå PDMTs mål. Materiell Avdelingsdirektør Signe M. Amundsen Materiell-avdelingen anskaffer og leverer materiell av høy kvalitet til politietaten, blant annet kjøretøy, uniformer våpen og verneutstyr. Virksomhetsområde Stab og administrasjon Avdelingsdirektør Anita Wattum Avdelingen har ansvar for økonomi, personal og intern service i PDMT Eiendom, bygg og anlegg (EBA) Avdelingsdirektør Erik Trehjørningen EBA bistår etaten! i forvaltning og anskaffelse. Avdelingen gir også juridisk og teknisk rådgivning i forbindelse med leieavtaler, flytteprosesser og nybygg. Samband Avdelingsdirektør Knut Henriksen PDMTs sambandsavdeling har ansvaret for at politiet alltid har en tilgjengelig og funksjonell sambandsløsning. PDMT står også for utbygging og drifting av Nødnett i politiet.

5 0.9% Kommunikasjon PDMT hadde en disponibel budsjettramme i 2011 på 901,3 millioner kroner. Denne besto av tildelt budsjettramme fra Politidirektoratet på 783,7 millioner kroner, Overskridelsesfullmakter fra andre kapitler på 17,4 millioner, merinntekter på 96,1 millioner kroner som i hovedsak er inntekter fra salg av materiell og rådgivning, samt refusjoner på 4,1 millioner kroner. 5 Økonomi Vignett Aktiviteten for PDMT i 2011 hadde et kostnadsnivå på 878,5 millioner kroner. Mindreforbruket i forhold til disponibel budsjettramme er i hovedsak knyttet til prosjekter finansiert av øremerkede midler. 5.0% Samband 2.7% JAS 1.6% EBA Drift og forvaltning 525,5 millioner kroner PDMTs ordinære aktivitet skal sørge for kostnadseffektive tjenesteleveranser med høy kvalitet innenfor hovedvirksomhetsområdene IKT, samband, materiell og logistikk, anskaffelser og bygg og anlegg. Figuren under viser andel av kostnadene fordelt på de ulike virksomhetsområdene/ fellesfunksjonene: 21.6% Materiell/salg 57.2% IKT! 10.9% Administrasjon 0.9% Kommunikasjon 20% Øvrige prosjekter 25% PASS-produksjon 2% Rammeavtale nasjonalt ID-kort 14% SIS II 4% Skuddbeskyttende kjøretøy 7% Risikoreduserende tiltak 1% Oppslag sentrale registrerte Forvaltningsoppgaver øremerket finansiering 29% D#2 (IKT-infrastruktur) Utviklingsprosjekter øremerket finansiering Forvaltningsoppgaver øremerket finansiering Øremerkede midler: 352,9 millioner kroner PDMT utfører både forvaltningsoppgaver og utvikling av nye produkter/- tjenester som finansieres gjennom øremerkede tildelinger fra Politi direktoratet. I 2011 har det vært 2 store utviklingsprosjekter; ny infrastruktur for etaten og SIS II. Oppgaver av mer forvaltningsmessig karakter er produksjon av pass, drift av mobil voldsalarm og risikoreduserende tiltak. 5% Mobil voldsalarm økonomiske nøkkeltall* Drift og forvaltning Øremerkede oppgaver Totalt 2010 Totalt 2011 Brutto kostnad Salgsinntekt Refusjoner % Øvrige prosjekter Netto kostnad % PASS-produksjon 2% Rammeavtale nasjonalt ID-kort Mindreforbruk % SIS II *PDMT hadde en disponibel budsjettramme i 2010 på 834,9 millioner kroner. Denne besto av tildelt budsjettramme fra Politidirektoratet på 711,2 millioner kroner, Overskridelsesfullmakter fra andre kapitler på 37,0 millioner kroner, merinntekter på 77,2 millioner kroner som i hovedsak er inntekter fra salg av materiell og rådgivning samt refusjoner på 9,5 millioner kroner. Aktiviteten for PDMT i 2010 hadde et 4%! Skuddbeskyttende kostnadsnivå kjøretøypå 777,3 millioner kroner. Mindreforbruket i forhold til disponibel budsjettramme er i hovedsak knyttet til prosjekter finansiert av øremerkede midler. 7% Risikoreduserende tiltak Utviklingsprosjekter øremerket finansiering 1% Oppslag sentrale registrerte Forvaltningsoppgaver øremerket finansiering

6 6 Organisasjonen

7 7 Handlekraft, engasjement og lagånd Verdier Handlekraft, engasjement og lagånd er de nye kjerneverdiene for PDMT. De gir uttrykk for et felles fundament og hvilken kultur vi skal ha i PDMT. Dette er verdier alle skal kjenne igjen og skal skape stolthet, begeistring og entusiasme. Ny strategi PDMT har utarbeidet en ny strategi for perioden med fem satsningsområder. Fokusområdene i 2011 har vært serviceorientering og styring og kontroll. Strategien følges opp og blir konkretisert gjennom årlige virksomhetsplaner som beskriver resultatmål. Nye lokaler Det ble gjennomført en anbudskonkurranse for å skaffe nye lokaler for PDMT i Oslo. Det er planlagt flytting i PDMT er i dag lokalisert på Jaren på Hadeland og på Majorstua i Oslo. Grønn stat I 2011 etablerte PDMT et virksomhetsstyringssystem som også omfatter bedre styring av utviklingen mot Grønn stat. Dette skal brukes til å bygge kompetanse og bevisstgjøre ansatte. Det blir også bedre oppfølging av energiforbruket i organisasjonen. Traineeordning PDMT er godkjent som lærebedrift. I 2011 har PDMT hatt to lærlinger, én innen kontor- og administrasjonsfaget og én fra IKT servicefaget. Mangfold PDMT har fokus på mangfold i mange sammenhenger. Det legges til rette for at medarbeidere skal stå i jobb så lenge som mulig. Arbeidet skal legges til rette for ulike livsfaser og det er inngått ny IA-avtale mellom partene. PDMT har utarbeidet en egen veileder for å rekruttere søkere med annen etnisk bakgrunn. I 2011 hadde PDMT 19 medarbeidere med bakgrunn fra andre land enn Norge. Visjon Vi bidrar til et tryggere samfunn Våre verdier: Handlekraft Engasjement Lagånd fakta PDMT har totalt 289 faste stillinger ved utgangen av året. Av disse er seks politistillinger. I 2011 utlyste PDMT 36 stillinger og 25 ble besatt. Det ble arrangert tre introduksjonskurs for nyansatte. Kvinneandelen i PDMT er på 37 prosent. Sykefraværet i 2011 var på 4,2 prosent.

8 8 virksomhetsområde ikt IKT

9 9 Politiets IKT-systemer Støtte til kundene I inneværende år har det vært stort fokus på prosessforbedringer og tilnærming til ISO 9001 og Alt med formål om enda bedre kvalitet for å styrke kundetilfredsheten, samt styring og kontroll i alle ledd. Utviklingsavdelingens to største faggrupper ble reorganisert i fem nye grupper. Dette ble blant annet gjort for å gi den enkelte gruppe et tydeligere og spissere ansvarsområdene. Blant annet ble det opprettet egne grupper for både Support og Test. Ny teknisk infrastruktur til politet PDMT leder arbeidet med fornyelse av politiets tekniske infrastruktur (operativsystem, nettverk, fysisk utstyr etc), kalt Driftskonsept 2 eller D#2. Dette arbeidet er et nødvendig løft for å sikre at politiet har stabile IT-løsninger med høy sikkerhet, tilgjengelighet og kapasitet. I løpet av 2011 har mer enn personer i politiet tatt i bruk en ny teknisk plattform. Prosjektet har også tilrettelagt applikasjoner og systemer i henhold til mandat. Arbeidet med å utvide løsningen til å ta i mot resten av politiets brukere startet i 4. kvartal 2011 og vil fortsette inn i Rett over nyttår skal om lag brukere fra andre politidistrikt over på ny infrastruktur. Straffesakssystemer I 2010 startet Politidirektoratet et forprosjekt for å fornye politiets straffesakssystemer. PDMT bistår i dette arbeidet. Samtidig blir dagens straffesakssystemer vedlikeholdt, og to ganger årlig kommer nye versjoner som inneholder endringer i forhold til ønsker og krav fra eiere og brukere. De nye versjonene ivaretar endringer både for politi- og lensmannsetaten, den høyere påtalemyndighet, politiets særorgan og Spesialenheten for politisaker. Automatisk trafikkontroll (ATK) er en del av straffesaksporteføljen og er oppgradert i forhold til nye prikktildelingsregler fra 1. juli. Oppdateringer Indicia er politiets felles etterretningsverktøy, og informasjonen i løsningen er tilgjengelig for politiet på tvers av distrikter. I 2011 ble løsningen oppgradert til å kunne visualisere utvalgte data i web-kart. En egen telefoniløsning er også forbedret. Formålet med telefoni er å standardisere og samkjøre politiets henvendelser til teletilbyder, slik at det ikke blir sendt parallelle begjæringer om trafikkdata fra flere driftsenheter. Politiets hjemmeside er oppdatert, og mulighetene for anmeldelser på nett er noe forbedret. Politiets system for å administrere av turnus- og tjenestelister som gir oversikt over disponering av personellressurser, er under innføring i en ny oppgradert versjon med forbedret/forenklet funksjonalitet. Web-kart Politiets operative system er sammen med kart noen av de viktigste løsningene operasjonssentralene i politidistriktene benytter. Disse fikk ny funksjonalitet i løpet av året, samtidig som også web-kart ble oppgradert. Grensekontroll PDMT forvalter løsningene som skal sikre grensekontroll. Dette omfatter blant annet løsninger for å søke om ID-dokumenter som pass, oppholdstillatelse og grenseboerbevis. PDMT drifter også biometrikiosk med kamera, fingeravtrykksopptaksenhet og signaturpad for opptak av biometri, i tillegg til skanner for å skanne inn foto for de som ikke kan opptas i biometrikiosk. Norge er en del av Schengen-samarbeidet og følger de føringer og krav som kommer fra EU/-Schengen. Det sentrale prosjektet Schengen Information System (SIS II) har lagt bak seg et meget travelt år med utvikling og test av en ny sentral løsning. Parallellt med utviklingen av den sentrale løsningen har alle medlemsstatene jobbet i parallellt med utviklingen av sine nasjonale SIS II-løsninger. Norge har gjennomført alle nødvendige tester i inneværende år og er i rute, men ytterligere arbeid vil pågå sentralt i Brussel og i de enkelte medlemsland i hele 2012 før nye versjoner kan tas i bruk. fakta PDMT har ansvaret for politiets landsdekkende IKT-infrastruktur, herunder ansvar for å sikre at politiets datanettverk har tilstrekkelig kapasitet. PDMT forvalter mer enn 100 IKT systemer, og mange av dem er avgjørende for hvordan politiet skal kunne gjøre jobben sin. Det er registrert i overkant av brukere i politinettet. PDMT sikrer en effektiv brukerstøttefunksjon for avtalte IKT-løsninger. Det ble totalt registrert henvendelser til brukerstøtte i Det er en minimal økning i forhold til 2010, da det ble registrert henvendelser. PDMTs IKT-avdeling har 155 ansatte.

10 10 materiell

11 11 Funksjonelt og sikkert utstyr til norsk politi Politibiler PDMT inngikk i 2011 tre nye bilavtaler for norsk politi. Volkswagen Passat med firehjulstrekk og automatgir som vanlig patruljebil. Mercedes Benz Vito som lett transportkjøretøy. Mercedes Benz Sprinter som tungt transportkjøretøy. Tildelingen er basert på at bilene tilfredsstiller de krav som ble stilt i forkant. Økonomi, sikkerhet og funksjonalitet er blant disse kriteriene. Gassvåpen PDMT har anskaffet nytt gassvåpen til politiog lensmannsetaten i tett samarbeid med brukergruppen i etaten. Bestilling av våpen skjer i PDMTs nettbutikk. Politihøgskolen er ansvarlig for å gjennomføre opplæring i bruk av de nye våpnene før de blir tatt i bruk. Nye funksjoner i nettbutikken PDMTs nettbutikk er landets første offentlige nettbutikk, og har vært i drift i ni år. I 2011 kom det flere nye funksjoner i nettbutikken for å forenkle hverdagen for brukerne. Nettbutikken fikk en grafisk ansiktsløftning med enklere brukergrensesnitt og ny design. I 2011 ble det også lagt til funksjoner som gjør det mulig å bestille politibiler og MC via nettbutikken. Prosessforbedring I 2011 har PDMT også hatt en positiv utvikling av materielleveranser til etaten. Det er ikke restanser på rammeavtaler, og det arbeides mer proaktivt og med fokus på kvalitet og prosessforbedringer. Dette bidrar til at PDMT kan være leveransedyktig og levere rett produkt til rett tid. Samarbeid med Forsvaret PDMT og Forsvarets logistikkorganisasjon har hatt faste samarbeidsmøter for å planlegge felles anskaffelser i Samarbeidet inkluderer også Oslo politidistrikt når det gjelder anskaffelser til spesialstyrkene i Forsvaret og Politiet. Politiet benytter også Forsvaret til all destruksjon av ammunisjon og våpen. Kler opp politistudentene Hver høst leverer PDMT uniformer til studentene på Politihøyskolen. I 2011 ble 717 studenter utrustet. Logistikken er krevende, men med PDMTs nye lager på Jaren ble oppdraget effektivt gjennomført. fakta PDMT leverer uniformer, trafikk- og kriminalteknisk materiell, kjøretøy, våpen og annet vernemateriell av høy kvalitet til brukere. PDMTs nettbutikk har omlag 220 unike besøk på hverdager, noe mindre i helgene. Det registreres og håndteres i gjennomsnitt 100 ordre daglig. 98 prosent av disse pakkes og sendes fra PDMTs lager på Jaren. Polititjenestemenn kan velge mellom totalt produkter i nettbutikken.

12 12 Vignett samband samband Fra analogt til digitalt Nødnett I 2011 har PDMT påbegynt jobben med å bygge ut politiets del av Nødnett til hele landet etter at Stortinget før sommeren besluttet full utbygging. Arbeidet skal etter planen gå over flere år og består hovedsaklig av teknisk koordinering og implementering av nytt kommunikasjonsutstyr på operasjonssentralene. I tillegg håndterer PDMT programmering og utrulling av nye politiradioer. Brukerne som i 2010 tok i bruk nødnett i forbindelse med prøveprosjektet, melder om gode resultater og gir positive tilbakemeldinger på løsningen. PDMT har i 2011 forberedt neste fase i utbyggingen av digitalt nødnett. I 2011 driftet PDMT følgende brukere i Nødnett: Politidistriktene, Politiets sikkerhetstjeneste PST, Utrykningspolitiet UP, Kripos, Økokrim, Politiets utlendingsenhet PU, Norges Bank, Stortingets Biltjeneste og Departementenes biltjeneste. fakta 10 kontrollrom med 60 operatørplasser driftes i Nødnett politiradioer driftes av PDMT i nødnett analoge politiradioer driftes av PDMT.

13 13 sikkerhet Holdningsskapende arbeid Informasjonssikkerhet PDMT er politiets ledende kompetansemiljø innen informasjonssikkerhet. I 2011 har PDMT gjennomført en rekke tiltak innen holdningsskapende arbeid, både i PDMT og innen etaten. Et av flere tiltak er Politiets nasjonale sikkerhetsdag, som PDMT arrangerer i samarbeid med Politidirektoratet. Satsningsområde Arbeidet med sikkerhet er et satsningsområde i PDMT. I siste halvår av 2011 startet arbeidet med å få en ny arbeidsform i avdelingen i forbindelse med innføring av nytt styringssystem for informasjonssikkerhet (ISMS). Det er opprettet en ny funksjon som Leder av Informasjonssikkerhet (LIS), som rapporterer direkte til direktøren. Leder av Informasjonssikkerhet ble ansatt høsten 2011, og starter arbeidet tidlig i Respons team PDMT fikk i 2011 oppgaven med å lede etableringen av Computer Security Incident Response Team (CSIRT) for justissektoren. Arbeidet ble innledet høsten fakta PDMTs bistår og rådgir politidistrikter og særorgan ved spørsmål om informasjonssikkerhet. PDMT samarbeider med andre kompetansemiljøer innen informasjonsikkerhet, som Datatilsynet og Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

14 14 juridisk og Anskaffelser

15 15 Profesjonalisering og effektivisering av prosesser Omfattende anskaffelsesprosesser PDMT er politiets ledende kompetansemiljø innen offentlige anskaffelser, og har gjennom ført flere omfattende anskaffelsesprosesser. I 2011 ble det blant annet inngått nye rammeavtaler for politibiler, telefoni og konsulent avtaler for utvikling og fornyelse innen IKT. Innkjøpslederne gir også rådgivning til politidistriktene i deres lokale anskaffelser. Telefonitjenester PDMT inngikk kontrakt med Ventelo for levering av telefonitjenester til norsk politi. Dette er en viktig avtale for norsk politi og vil berøre alle ansatte. I avtalen er det også lagt inn ny funksjonalitet som gjør at brukerne vil oppleve positive nyvinninger. Avtalen har en verdi på rundt 200 millioner kroner og en varer i to år. Avtalen omfatter Politidirektoratet med alle underliggende etater, Kriminalomsorgen, Domstolsadministasjonen og Den høyere påtalemyndighet. Dette utgjør om lag mobilabonnenter og 1000 abonnementer på fasttelefoni. Ny innkjøpshåndbok PDMT har utarbeidet en ny innkjøpshåndbok. Denne ble gjennomgått på politiets nasjonale innkjøpsdager, en todagers samling for innkjøpere i etaten. Flere henvendelser til juridisk avdeling Det var en markant økning i antall henvendelser og oppdrag til juridisk avdeling i Juridisk avdeling gir råd innen offentlig anskaffelse, eiendom og bygg og på spørsmål av generell juridisk karakter. EU direktiv PDMT har jobbet for at et nytt EU-direktiv for anskaffelser skulle bli tatt i bruk og har fortsatt arbeidet med å implementere direktivet. Endringene i direktivet vil få betydning for tilretteleggelse av fremtidige anskaffelser i politiet. fakta Anskaffelser 42 kontrakter ble signert. 33 av de signerte prosessene ble overlevert til drift. 34 er fortsatt pågående prosesser i 2012.

16 16 Eiendom, bygg og anlegg Effektiv og økonomisk bygg- og e Tjenestemenyen I løpet av 2011 har PDMT levert rådgivningstjenester til samtlige politidistrikt i landet. Vi videreutvikler hele tiden vår spesialkompetanse på rådgivning og i 2011 er vår tjenestemeny til politietaten ytterligere forbedret. Miljøledelse Også politietaten har fokus på miljø. Politidirektoratets mål er at politi- og lensmannsetaten skal redusere det totale energiforbruket med 20 prosent. For å bidra til dette målet har PDMT i 2011 bistått etaten med å utarbeide lokale energiplaner og etablert egen rapporteringsrutine for måloppnåelse. Veiledere Våre veiledere er viktige verktøy i arbeidet med å sikre effektiv og økonomisk bygg- og eiendomsforvaltning. I 2011 har vi videreutviklet og bearbeidet flere veiledere og maler som går inn i vår tjenestemeny. Prosessveilederen for anskaffelse av nye leiekontrakter er bearbeidet og tatt i bruk med gode resultater. PDMT vil anbefale denne som politiets beste praksis på området. PDMT har i løpet av året samarbeidet med Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) om utvikling av tilsvarende veiledere for andre offentlige leietagere. Veileder i behovs- og romprogrammering er ferdigstilt og bidrar til at politi- og lensmannsetaten planlegger for et korrekt og effektivt arealbehov. Veileder for gjennomføring av flytteprosesser er aktivt i bruk og oversendes stadig flere brukere. Byggeprogram Sammen med Statsbygg og representanter fra politidistriktene har vi fortsatt arbeidet med å utvikle et nytt byggeprogram på funksjonsnivå. Dette skal legge føringer for valg av tekniske løsninger for politispesifikke arealer. Mulighetsstudier PDMT har også i 2011 fortsatt arbeidet med å gjennomføre studier som avdekker innsparingspotensialer både på lokalt og distriktsnivå, også benevnt mulighetsstudier. PDMT har gjennomført en lokal studie i Vestoppland politidistrikt og ferdigstilt en mulighetsstudie for Politihøyskolen. Politiet er en av de offentlige etatene i Norge som disponerer mest arealer. Erfaringene fra fakta PDMT er et kompetansesenter innenfor byggeprosjekter, husleieavtaler og daglig forvaltning av politihus, politistasjoner og lensmannskontorer. Bistår politi- og lensmannsetaten i anskaffelse av eiendom, bygg og anlegg. Bistår politi- og lensmannsetaten i forbindelse med juridisk og teknisk forståelse av leieavtaler, flytteprosesser osv. PDMT fikk ca forespørsler om rådgivning innen eiendom, bygg og anlegg i PDMT tilbyr rådgiving til 420 lokasjoner. PDMT bidrar til effektiv forvaltning av om lag kvadratmeter bygningsmasse i politiet.

17 17 iendomsforvaltning i politiet studiene viser at arealbehovet i politiet bør kunne reduseres og at det er et stort innsparingspotensiale. Resultatreform PDMT har også i 2011 bistått Politidirektoratet (POD) i arbeidet med den videre behandlingen av delutredningen Distriktsstruktur i politi og lensmannsetaten. Det er tidligere foretatt en omfattende registrering av datamateriale som har betydning for kostnader knyttet til eiendom, bygg og anlegg. Geografiske analyser og beregninger kombinert med innsamlede data og foreliggende datasett, samt avklarte forutsetninger med POD, har bidratt til å gi grunnlag for å angi konsekvenser og teoretiske potensialer innen EBA-området. Konkrete gevinster PDMT har også i 2011 hatt fokus på måleindikatorer for eiendom, bygg og anlegg. Dette har konkret ført til redusert arealbruk og lavere kostnader innenfor områdene leiekostnad, energi, og renhold. PDMTs tjenestemeny innen eiendom, bygg og anlegg 1. Anskaffelse av renholdstjenester for distriktene. 2. Analyse og gjennomgang av eksisterende leieavtaler. 3. Maler som er konkurransegrunnlag for anskaffelser, husleiekontrakt og drift. 4. Geografiske informasjonsstudier som støtte for lokaliseringsvurderinger. 5. Generell rådgivning i byggeprosjekter fra utledning av behov til innflytting. 6. Veiledning i ledelse av flytteprosesser. 7. Mal og veiledning ved behovs- og funksjonsanalyser. 8. Rammeavtale for elektrisk kraft. 9. Energiovervåkning og kartlegging av energiforbruk i distriktet. 10. Generell juridisk, merkantil og teknisk rådgivning i forbindelse med anskaffelser innen eiendom, bygg og anlegg. 11. Rådgivning i valg av tekniske løsninger for politispesifikke arealer. 12. Rådgivning i strategisk planlegging og utarbeiding av virksomhetsplaner for eiendom bygg og anlegg i politidistriktene. 13. Mulighetsstudier for å avdekke innsparingspotensiale i distriktene.

18 18 Kommunikasjon Et virkemiddel for å nå våre mål Konsolideringsåret 2011 I 2011 var det et strategisk fokus å konsolidere og styrke stillingen som en sterk faglig avdeling i PDMT. Det innebar blant annet forankring og videreutvikling av konsepter som ble innført i 2010, ikke minst de elektroniske kommunikasjonskanalene. Samtidig ble kommunikasjonspolitikken revidert. Et eget arbeid ble gjort for å sikre målrettet struktur på avdelingens tekniske hjelpemidler. Hektisk medieår Flere anskaffelsesprosesser i 2011 ble gjenstand for mye medieomtale, særlig prosessen med å skaffe nye bilavtaler og ny avtale for telefonitjenester. Men også på mange andre områder fikk PDMT medieomtale, blant annet knyttet til fornyelse av IKT-infrastruktur, mobil voldsalarm, videre utrulling av digitalt nødnett og det nye straffesaksprogrammet. I 2011 ble det et rekordår med hensyn til antall mediehenvendelser. Dette skyldtes ikke minst tema knyttet til terrorhendelsen 22. juli. PDMTs kommunikasjonsavdeling deltok også i Politidirektoratets evaluering av egen innsats i forbindelse med terrorhendelsen innenfor området kommunikasjon. Et fremtidsblikk Den årlige PDMT-konferansen for alle ansatte i PDMT ble gjennomført 12. januar 2012, der gjester fra inn- og utland bidro til å belyse temaet fremtid på ulike måter. Årets konferanse fikk navnet Horisont. Målsettingen var å synliggjøre muligheter og gevinster for etaten, samt evnen til å levere fremtidsrettede løsninger. Utveksler erfaring Høsten 2011 gjennomførte avdelingen en befaring hos Londons Metropolitan Police Service (MPS), der det ble etablert nye kontakter. Samtidig fikk vi innsikt i erfaringene britisk politi har gjort med opptøyene sist sommer, offentlige kampanjer og planlegging av sikkerhet for OL i Besøket førte senere til oppstart av samarbeid på flere områder. Kommunikasjonsavdelingen har også Skrevet flere artikler til fagblader. Tilrettelagt for besøk i våre lokaler på Jaren, blant annet fra NRK, lokalpolitikere og Rotary Club. Forbedret og relansert felles bildearkiv. Laget presentasjonsmateriell og en rekke informasjonsbrosjyrer. Forbedret interne kommunikasjonskanaler. Etablert elektronisk nyhetsbrev knyttet til flytting i nye lokaler i Oslo. fakta Kommunikasjonsavdelingen skal Synliggjøre betydningen av kommunikasjon som strategisk verktøy i PDMT. Bidra til at PDMT har en intern åpenhetskultur preget av samhandling, kompetansedeling og samhørighet. Sikre troverdig og forsvarlig kommunikasjon med alle deler av politiet, med eksterne kunder og samarbeidspartnere. Jobbe for at PDMT er en synlig aktør i politietaten som underbygger felles målsetninger og styrker politiets omdømme i befolkningen.

19 19

20 Politiets Data- og Materielltjeneste Postboks 8031 Dep NO-0030 Oslo Telefon: Kundeservice: E-post: PDMT - Oslo Sørkedalsveien 27B 0369 Oslo PDMT - Jaren Rognebakken Jaren

BYGG OG ANLEGG I POLITIET

BYGG OG ANLEGG I POLITIET DESIGN OG PRODUKSJON WITTUSEN & JENSEN POLITIETS DATA- OG MATERIELLTJENESTE Postboks 8031 Dep NO-0030 Oslo Utgitt av FF Kommunikasjon 2013 Telefon: 61 31 80 00 Kundeservice: 61 31 80 80 E-post: post.pdmt@politiet.no

Detaljer

strategi for PDMT 2011-2015

strategi for PDMT 2011-2015 strategi for PDMT 2011-2015 Politiets data- og materielltjeneste Postboks 8031 Dep NO-0030 OSLO Besøksadresse Oslo: Sørkedalsveien 27b, 0369 OSLO Besøksadresse Jaren: Rognebakken 8, 2770 JAREN Telefon:

Detaljer

årsmelding 2012 Politiets Data- og Materielltjeneste Postboks 8031 Dep Telefon: 61 31 80 00 Kundeservice: 61 31 80 80 E-post: post.pdmt@politiet.

årsmelding 2012 Politiets Data- og Materielltjeneste Postboks 8031 Dep Telefon: 61 31 80 00 Kundeservice: 61 31 80 80 E-post: post.pdmt@politiet. årsmelding 2012 Politiets Data- og Materielltjeneste Postboks 8031 Dep NO-0030 Oslo Telefon: 61 31 80 00 Kundeservice: 61 31 80 80 E-post: post.pdmt@politiet.no PDMT - Oslo Sørkedalsveien 27B 0369 Oslo

Detaljer

Pdmt i 2011 årsmelding 2010

Pdmt i 2011 årsmelding 2010 Pdmt i 2011 årsmelding 2010 Innhold Om PDMT 4 Organisasjonskart og ledelse 6 Organisasjonen 8 Strategi 10 IKT 12 Materiell 16 Samband 20 EBA 24 Anskaffelser 26 Sikkerhet 28 Jus 30 Økonomi 31 Kommunikasjon

Detaljer

IKT i politiet. Politiets Data- og Materielltjeneste Postboks 8031 Dep. Telefon: 61 31 80 00 Kundeservice: 61 31 80 80 E-post: post.pdmt@politiet.

IKT i politiet. Politiets Data- og Materielltjeneste Postboks 8031 Dep. Telefon: 61 31 80 00 Kundeservice: 61 31 80 80 E-post: post.pdmt@politiet. design og produksjon Wittusen & Jensen Politiets Data- og Materielltjeneste Postboks 8031 Dep NO-0030 Oslo Telefon: 61 31 80 00 Kundeservice: 61 31 80 80 E-post: post.pdmt@politiet.no PDMT - Oslo Sørkedalsveien

Detaljer

Uttalelser til utredning fra Politiets data- og materielltjeneste. NOU 2013:9 Ett politi rustet til å møte fremtidens utfordringer

Uttalelser til utredning fra Politiets data- og materielltjeneste. NOU 2013:9 Ett politi rustet til å møte fremtidens utfordringer Uttalelser til utredning fra Politiets data- og materielltjeneste NOU 2013:9 Ett politi rustet til å møte fremtidens utfordringer Innholdsfortegnelse 1. OPPSUMMERING... 3 2. SAKSUTREDNING... 4 2.1 Etablering

Detaljer

Politiets data- og materielltjeneste Strategiplan 2008-2010

Politiets data- og materielltjeneste Strategiplan 2008-2010 Politiets data- og materielltjeneste Strategiplan 2008-2010 Direktørens forord Visjon og hovedmål for PDMT «PDMT har som hovedoppgave å understøtte politietatens hovedmål og skal særlig bidra til å øke

Detaljer

pdmt i 2010 ÅRSMELDING 2009

pdmt i 2010 ÅRSMELDING 2009 pdmt i 2010 ÅRSMELDING 2009 PDMT POLITIETS DATA- OG MATERIELLTJENESTE Postboks 8031 Dep NO-0030 Oslo Telefon: 61 31 80 00 Kundeservice: 61 31 80 80 E-post: post.pdmt@politiet.no PDMT MAJORSTUA Sørkedalsveien

Detaljer

INNKJØPSINSTRUKS FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN

INNKJØPSINSTRUKS FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN UTRYKNINGSPOLITIET POLITIETS DATA- OG MATERIELLTJENESTE ØKOKRIM INNKJØPSINSTRUKS FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN Dokument Versjon 1.0 2 Innhold 1 Overordnede krav 3 2 Regelverk 3 2.1 Grunnleggende krav

Detaljer

Bedre polititjenester tryggere samfunn

Bedre polititjenester tryggere samfunn Bedre polititjenester tryggere samfunn Samfunnet endrer seg, og politiet er i stadig utvikling. For å forstå hvordan politiet må videreutvikles for å svare på borgernes og medarbeidernes forventninger,

Detaljer

Nasjonalt program for leverandørutvikling 2014

Nasjonalt program for leverandørutvikling 2014 Innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling 2014 Pilotprosjekt nr. 34 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn og formål... 3 2.1 Beskrivelse av virksomheten... 3 2.2 Leverandørutviklingsprogrammet...

Detaljer

Behandlet dato Behandlet av Utarbeidet av

Behandlet dato Behandlet av Utarbeidet av Mandat Versjon 29.9.2017 Program for digitalisering av administrative tjenester Fase 1 Behandlet dato Behandlet av Utarbeidet av dd.mm.åå Programstyret 1 INNHOLD 1 Bakgrunn... 4 2 Strategiske mål for programmet...

Detaljer

Agder politidistrikt. PNP Agder. Nærpolitireformen. Ordførere og rådmenn PNP Agder

Agder politidistrikt. PNP Agder. Nærpolitireformen. Ordførere og rådmenn PNP Agder Nærpolitireformen Ordførere og rådmenn 11.5.2016 Hvorfor må politiet endres? Det er stort rom for å sette politiet bedre i stand til å løse sitt samfunnsoppdrag Verden endrer seg. Kriminaliteten endrer

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF. Nasjonalt topplederprogram

Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF. Nasjonalt topplederprogram Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF Nasjonalt topplederprogram Bjørn Bech-Hanssen Helgeland 2014 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Administrerende direktør

Detaljer

Strategi 2015-2018 Strategisk retning for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF for perioden 2015-2018

Strategi 2015-2018 Strategisk retning for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF for perioden 2015-2018 Strategi 2015-2018 Strategisk retning for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF for perioden 2015-2018 Innhold Hovedmål 1 Vellykket teknisk innføring av nødnett-brukerutstyr... 6 Hovedmål 2:

Detaljer

Norsk Helsenett SF Firmapresentasjon

Norsk Helsenett SF Firmapresentasjon Norsk Helsenett SF Firmapresentasjon Konferanse for medisinsk kontorfaglig helsepersonell København, 11. Mars 2011 Håkon Grimstad Kort om Norsk Helsenett Selskapet opprettet som statsforetak den 1. juli,

Detaljer

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge 2015-2020 Mål: o Ledere på alle nivå skal til enhver tid ha oversikt over enhetens kompetanse og kapasitet. Kompetansebehov på kort og lang

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Nye politidistrikter og beredskap

Nye politidistrikter og beredskap Nye politidistrikter og beredskap Brann- og redningsdagen i DSB 19. april 2016 Agenda Hvorfor må politiet endres? Bakgrunnen for nærpolitireformen Hva betyr nye politidistriktene for beredskapen i kommunene?

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

Sak 01/2015. Behandles i sentralt IDF møte 27. januar 2015

Sak 01/2015. Behandles i sentralt IDF møte 27. januar 2015 Notat Fra Politidirektoratet Dato 20.1.2015 Vår referanse Til Tjenestemannsorganisasjonene og hovedverneombudet Saksbehandler Telefon Telefaks Kopi til Sak 01/2015. Behandles i sentralt IDF møte 27. januar

Detaljer

Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene. Strategiplan Pasientreiser ANS

Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene. Strategiplan Pasientreiser ANS Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene Strategiplan Pasientreiser ANS 2011-2013 Pasientreiser ANS har i 2010 videreutviklet sin rolle som en nasjonal

Detaljer

Request For Information (RFI)

Request For Information (RFI) Elektroniske verktøy for ivaretakelse av anskaffelsesprosessene i Politi- og lensmannsetaten Dokument Versjon 1.0 Skrevet av: Dato: 23.01.13 Versjon: 1.0 Status: Side 2 av 6 Innhold Request For Information

Detaljer

Utval Utvalssak Møtedato Kommunestyret i Fræna 82/2015 16.11.2015

Utval Utvalssak Møtedato Kommunestyret i Fræna 82/2015 16.11.2015 Fræna kommune Arkiv: X31 Arkivsaksnr: 2015/2722-2 Sakshandsamar: Geir Tore Vestad Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Kommunestyret i Fræna 82/2015 16.11.2015 Møre og Romsdal Politidistrikt - høring

Detaljer

Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene. Strategiplan Pasientreiser ANS

Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene. Strategiplan Pasientreiser ANS Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene Strategiplan Pasientreiser ANS 2011-2013 Pasientreiser ANS har i 2010 videreutviklet sin rolle som en nasjonal

Detaljer

Nytt jakkekonsept for Politiet

Nytt jakkekonsept for Politiet Nytt jakkekonsept for Politiet - komfortabel hele året Velkommen til dialogkonferanse! Program for konferansen 11.35 11.50 Velkomst v/ Lars Henrik Bøhler, direktør PFT 11.50 12.00 Politidirektoratets rolle

Detaljer

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 10.juni BESØKSADRESSE: POSTADRESSE: Tlf: Org.nr.

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 10.juni BESØKSADRESSE: POSTADRESSE: Tlf: Org.nr. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 10.juni 2016 SAK NR 22-2016 Risikovurdering, internkontroll og avvik Forslag til vedtak: 1. Styret

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet. Digitale verktøy

Detaljer

Bilag 1 Kravspesifikasjon

Bilag 1 Kravspesifikasjon Bilag 1 Kravspesifikasjon Kundens krav til Bistanden beskrives her Om Politiets IKT-tjenester I 2014 ble Politiets IKT-tjenester (PIT) etablert som en egen organisatorisk enhet underlagt Politidirektoratet.

Detaljer

IKT-STRATEGI

IKT-STRATEGI IKT-STRATEGI 2017-2020 Sak 232/2017. Vedtatt i fylkesrådet juni 2017. Foto: crestock Med IKT blir framtida enklere! Dette er en kort, konsis og fremtidsrettet IKT-strategi. Den skal gjøre en reell forskjell

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Styret Sykehuspartner HF 6. desember 2017 SAK NR MÅL 2018 PROSESS OG STATUS. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Saksgang: Styret Sykehuspartner HF 6. desember 2017 SAK NR MÅL 2018 PROSESS OG STATUS. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehuspartner HF 6. desember 2017 SAK NR 079-2017 MÅL 2018 PROSESS OG STATUS Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering. Skøyen, 29. november 2017

Detaljer

Strategiplan Haugaland og Sunnhordland politidistrikt

Strategiplan Haugaland og Sunnhordland politidistrikt Strategiplan 2008-2013 Haugaland og Sunnhordland politidistrikt 1 Til alle ansatte Organisasjoner er alltid i utvikling. Det vil i stor grad være opp til oss selv hvordan, og i hvilken retning denne utviklingen

Detaljer

Kundereisen Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse/kravspesifikasjon Konkurransegrunnlag for anskaffelse av Kundereisen 2016

Kundereisen Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse/kravspesifikasjon Konkurransegrunnlag for anskaffelse av Kundereisen 2016 *Foto: se siste side. Kundereisen 2016 Anskaffelse av kundereiseprosess basert på kvalitativ metode og design thinking relatert til tjenesteutvikling. Dette dokumentet gir en rask oversikt over Kundereisen

Detaljer

Strategi Strategisk retning for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF for perioden

Strategi Strategisk retning for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF for perioden Strategi 2017-2020 Strategisk retning for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF for perioden 2017-2020 Innhold Hovedmål 1: Effektive og stabile tjenester... 5 Hovedmål 2: Merverdi for våre

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014 2029 Innsatsområder Ansvar og roller Mål Brukerbehov Utfordringer Verdigrunnlag Digitaliseringsstrategien Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt

Detaljer

Strategi 2012-2016. Politiets utlendingsenhet

Strategi 2012-2016. Politiets utlendingsenhet Strategi 2012-2016 Politiets utlendingsenhet FORORD Politiets utlendingsenhet ble etablert i 2004 for å effektivisere, styrke og samordne politiets innsats på utlendingsfeltet. Våre hovedoppgaver er å

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

Hvordan sikre landingsplass for prosjektene

Hvordan sikre landingsplass for prosjektene Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Hvordan sikre landingsplass for prosjektene

Detaljer

Kravspesifikasjon. Konkurranse for kjøp av gjennomgang av organisering, strukturer og rutiner i Velferdsetaten

Kravspesifikasjon. Konkurranse for kjøp av gjennomgang av organisering, strukturer og rutiner i Velferdsetaten Kravspesifikasjon Konkurranse for kjøp av gjennomgang av organisering, strukturer og rutiner i Velferdsetaten 1 Organisasjonen Velferdsetaten ble opprettet 1.1. 2012, etter en sammenslåing av Rusmiddeletaten,

Detaljer

Stortinget vedtok 9. desember 2015 Kulturdepartementets budsjett for 2016.

Stortinget vedtok 9. desember 2015 Kulturdepartementets budsjett for 2016. Norsk lokalhistorisk institutt Postboks 8045 Dep 0031 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/985-18.12.2015 STATSBUDSJETTET 2016 - TILDELINGSBREV Brevet er disponert i følgende deler: 1. Budsjettrammer for 2016

Detaljer

Nærpolitireformen. Prosjekt nytt politidistrikt Innlandet (PNP Innlandet)

Nærpolitireformen. Prosjekt nytt politidistrikt Innlandet (PNP Innlandet) Nærpolitireformen Prosjekt nytt politidistrikt Innlandet (PNP Innlandet) Bakgrunn og mål for nærpolitireformen 1 Hvorfor må politiet endres? Det er stort rom for å sette politiet bedre i stand til å løse

Detaljer

Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi. Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte

Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi. Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte Strategi, lederforankring og gevinster Virksomhetsstrategi Skal

Detaljer

Forespørsel om deltakelse

Forespørsel om deltakelse Forespørsel om deltakelse Begrenset anbudskonkurranse for kjøp av elektronisk spørreskjemaverktøy for Politidirektoratet Søknadsfrist: 4. juni 2009 Innholdsfortegnelse 1 Innbydelse til å delta i anbudskonkurranse...

Detaljer

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 Innledning BIBSYS Kommunikasjonsstrategi gir de overordnede føringene for hvordan forvaltningsorganet skal utøve sin kommunikasjonsvirksomhet. Målgruppen for BIBSYS

Detaljer

Hvordan høyne kvaliteten på egne tjenester hvem skal bli fornøyd?

Hvordan høyne kvaliteten på egne tjenester hvem skal bli fornøyd? Hvordan høyne kvaliteten på egne tjenester hvem skal bli fornøyd? Runar Berget - 2016 100990 1.1 2 Visjon: Et skolebygg å være stolt av! Hersleb videregående skole 3 Fakta om Undervisningsbygg - Eier og

Detaljer

RESSURSANALYSE 2015 UTGIFTER OG BEMANNING I POLITI- OG LENSMANNSETATEN

RESSURSANALYSE 2015 UTGIFTER OG BEMANNING I POLITI- OG LENSMANNSETATEN RESSURSANALYSE 2015 UTGIFTER OG BEMANNING I POLITI- OG LENSMANNSETATEN Innhold Figur 3.1 Regnskapsførte utgifter i politi- og lensmannsetaten. Nominelle tall. Tall i mill. kroner. 2006 2015 Figur 3.2 Driftsutgifter

Detaljer

Ny langsiktig strategi for Altinn

Ny langsiktig strategi for Altinn Ny langsiktig strategi for Altinn Brønnøysundregistrenes forslag Avdelingsdirektør Cat Holten, Brønnøysundregistrene HVA er Altinn og for HVEM? Utfordringer for offentlig digitalisering Strategiske satsingsområder

Detaljer

HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN

HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN Vårt samfunnsoppdrag Eksempler Forsvarssektoren har ansvar for å skape sikkerhet for staten, befolkningen og samfunnet. Endringer i våre sikkerhetspolitiske omgivelser

Detaljer

TRUST-IKT: Først i Norge med felles pasientjournal Hva har vi gjort? Erling Høyem Leder prosjekt og rådgiving

TRUST-IKT: Først i Norge med felles pasientjournal Hva har vi gjort? Erling Høyem Leder prosjekt og rådgiving TRUST-IKT: Først i Norge med felles pasientjournal Hva har vi gjort? Erling Høyem Leder prosjekt og rådgiving Selskapsinformasjon Etablert 2003 Lokalisert i Lillehammer og 57 ansatte Kunder i hele skandinavia

Detaljer

Strategisk plan 2012 2016. kunnskap for et tryggere samfunn

Strategisk plan 2012 2016. kunnskap for et tryggere samfunn Strategisk plan 2012 2016 kunnskap for et tryggere samfunn FOTO: Scanpix FORORD side 3 Forord Strategisk plan 2012-2016 er Politihøgskolens overordnede, styrende dokument som gir retning og angir ambisjonsnivået

Detaljer

Fra data til innsikt. Om prosjektet

Fra data til innsikt. Om prosjektet Fra data til innsikt DEFINERE FOKUS Om prosjektet De store produksjonsselskapene innen olje og gass må hele tiden strebe etter å effektivisere drift og øke sikkerheten på sine installasjoner. For å støtte

Detaljer

Vedlegg 1: Ytelsesspesifikasjon. 1. Generell orientering om anskaffelsen

Vedlegg 1: Ytelsesspesifikasjon. 1. Generell orientering om anskaffelsen 201501839 Vedlegg 1: Ytelsesspesifikasjon 1. Generell orientering om anskaffelsen 1.1 Mål og hensikt Formålet med anskaffelsen er å inngå rammeavtaler som i størst mulig grad skal dekke Oppdragsgivers

Detaljer

Kompetanseutvikling for deg som jobber i staten

Kompetanseutvikling for deg som jobber i staten Kompetanseutvikling for deg som jobber i staten Kurs og arrangement 2014 Bruk Difis opplæringstilbud Difi skal fornye og utvikle offentlig sektor. I 2014 setter vi opp tempoet. Gjennom satsing på digital

Detaljer

AVTALE OM TJENESTELEVERANSE. mellom HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. HELSE [navn] RHF Organisasjonsnummer: Vedlegg en

AVTALE OM TJENESTELEVERANSE. mellom HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. HELSE [navn] RHF Organisasjonsnummer: Vedlegg en AVTALE OM TJENESTELEVERANSE mellom HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS og HELSE [navn] RHF Organisasjonsnummer: Vedlegg en Deltjenestene som inngår i tjenesteleveranseavtalen: Tjeneste Tjenestens

Detaljer

Rammen under post 01 inkluderer midler til dekning av merutgifter som følge av lønnsoppgjøret 2014 og midler til dekning av arbeidsgiveravgift.

Rammen under post 01 inkluderer midler til dekning av merutgifter som følge av lønnsoppgjøret 2014 og midler til dekning av arbeidsgiveravgift. Rikskonsertene Postboks 4261 Nydalen 0401 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/739 02.02.2015 Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev Rikskonsertene Brevet er disponert i følgende deler: 1. Budsjettrammer 2. Mål

Detaljer

Styret i D-IKT behandlet saken i sitt møte den , og vedtok å avgi vedlagte høringsuttalelse.

Styret i D-IKT behandlet saken i sitt møte den , og vedtok å avgi vedlagte høringsuttalelse. Vår referanse: HavHau Arkivkode: 08/11702 Sted: Drammen Dato: 25.09.08 Deres referanse: 20070103425 Fornyings- og administrasjonsdepartementet Postboks 8004 Dep 0030 Oslo HØRING AV ARBEIDSGRUPPERAPPORT

Detaljer

Digital fornying. Digitalt tett på et endringsprosjekt En friskere hverdag for både pasienter og ansatte i Helse Sør-Øst RHF

Digital fornying. Digitalt tett på et endringsprosjekt En friskere hverdag for både pasienter og ansatte i Helse Sør-Øst RHF Digitalt tett på et endringsprosjekt En friskere hverdag for både pasienter og ansatte i Helse Sør-Øst RHF Digital fornying Direktør for teknologi og ehelse Thomas Bagley Prosjektledersamlingen, 29.januar

Detaljer

Strategi for Pasientreiser HF

Strategi for Pasientreiser HF Strategi 2017 2019 for Pasientreiser HF 1 Innhold side 1 Pasientens helsetjeneste 3 2 Overordnede føringer 4 2. 1 Stortingsmeldinger 4 2.2 Eiernes strategier og føringer 4 2.3 Pasientreiser HF sitt samfunnsoppdrag

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/3724 Randi Myhre, 024/&13 17.11.2015

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/3724 Randi Myhre, 024/&13 17.11.2015 Molde kommune Plan- og utviklingsavdelingen Seksjon utvikling Politidirektoratet Melding om vedtak FSK 131/15 Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/3724 Randi Myhre, 024/&13 17.11.2015 Høringsuttalelse

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Strategi. for Vigo interkommunalt selskap

Strategi. for Vigo interkommunalt selskap Strategi for Vigo interkommunalt selskap 2017-2025 INNLEDNING Vigo IKS er et interkommunalt selskap eid av alle fylkeskommunene og Oslo kommune, (heretter kalt fylkeskommunene). Selskapet ble formelt opprettet

Detaljer

Kravspesifikasjon for utvikling av digitale selvbetjeningsløsninger for mobilisering til forskningsbasert innovasjon

Kravspesifikasjon for utvikling av digitale selvbetjeningsløsninger for mobilisering til forskningsbasert innovasjon Kravspesifikasjon for utvikling av digitale selvbetjeningsløsninger for mobilisering til forskningsbasert innovasjon Bakgrunn Forskningsrådet har de siste årene utviklet og oppgradert flere tjenester som

Detaljer

Digital fornying i en nasjonal kontekst

Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Cathrine M. Lofthus administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF Innhold Helse Sør-Østs strategiske mål Digital

Detaljer

Nødnett i Helse. Nesbyen, 25. mai 2012. Willy Skogstad Helsedirektoratet Avdeling Nødnettprosjekt - Helse

Nødnett i Helse. Nesbyen, 25. mai 2012. Willy Skogstad Helsedirektoratet Avdeling Nødnettprosjekt - Helse Nødnett i Helse Nesbyen, 25. mai 2012 Willy Skogstad Helsedirektoratet Avdeling Nødnettprosjekt - Helse Nødnett i helsetjenesten Organisering og roller Dagens kommunikasjonsberedskap Nødnett - mulighetene

Detaljer

Ledersamling Øvre Eiker kommune 20.januar 2015. KS KommIT. Oslo 28.05.15

Ledersamling Øvre Eiker kommune 20.januar 2015. KS KommIT. Oslo 28.05.15 Tenke digitalt Jobbe nasjonalt Gjennomføre lokalt KS KommIT Oslo 28.05.15 Hovedoppgaver KommIT Effektmål Samordning i kommunesektoren (428 kommuner, 19 fylkeskommuner, 500+ foretak) Samordning stat/kommune

Detaljer

Kommunikasjonspolitikk for politi- og lensmannsetaten

Kommunikasjonspolitikk for politi- og lensmannsetaten Kommunikasjonspolitikk for politi- og lensmannsetaten Prinsipper for politiets kommunikasjon Tydelig: Det skal være tydelig for innbyggerne hva politiet mener og hvem i politiet det er som kommuniserer.

Detaljer

Invitasjon til dialogkonferanse Nytt IKT-verktøy for Justervesenet.

Invitasjon til dialogkonferanse Nytt IKT-verktøy for Justervesenet. Invitasjon til dialogkonferanse Nytt IKT-verktøy for Justervesenet. Invitasjon Justervesenet skal anskaffe et nytt IKT-system for håndtering av etatens tilsyn og tjenester. Det nye systemet skal fase ut

Detaljer

Høringsuttalelse fra Regionrådet i Gjøvikregionen om NOU 2013:9

Høringsuttalelse fra Regionrådet i Gjøvikregionen om NOU 2013:9 Til : Justis- og beredskapsdepartementet 20. 9. 13 Høringsuttalelse fra Regionrådet i Gjøvikregionen om NOU 2013:9 Trygghet er en av bærebjelkene for bosetting og vekst i hele landet. Det er derfor riktig

Detaljer

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF. Lars Erik Tandsæther Adm.dir

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF. Lars Erik Tandsæther Adm.dir Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Lars Erik Tandsæther Adm.dir Formålet med HDO gitt i vedtekter HDO skal: bidra til å realisere helsetjenestes samlede målsetninger for den nasjonale medisinske

Detaljer

Sør-Øst politidistrikt

Sør-Øst politidistrikt Sør-Øst politidistrikt Sør-Øst politidistrikt Hvem er vi til for? Foto : Alstad Politidistrikt Sør-Øst 25.04.2016 Side 2 NATIONAL POLICE DIRECTORATE Bakgrunnen for politireformen NATIONAL POLICE DIRECTORATE

Detaljer

Strategi for Pasientreiser HF

Strategi for Pasientreiser HF Strategi 2017 2019 for Pasientreiser HF Revisjoner: Dato Versjon Beskrivelse 10.3.2017 0.8 Orientering i styret til Pasientreiser ANS 24.4.2017 1.0 Dokument behandlet i styret til Pasientreiser HF Side

Detaljer

Realisering av gevinster i Bærum kommune. Anskaffelsessjef Heidi E. Rygg,

Realisering av gevinster i Bærum kommune. Anskaffelsessjef Heidi E. Rygg, Realisering av gevinster i Bærum kommune Anskaffelsessjef Heidi E. Rygg, 11.05.17 Bærum kommune Norges 5.største kommune 123.000 innbyggere 7 288 årsverk 12.000 ansatte 10 milliarder brutto budsjett 1,5-2,5

Detaljer

Staten tar grep innenfor elektronisk fakturering

Staten tar grep innenfor elektronisk fakturering Staten tar grep innenfor elektronisk fakturering Cash Mangement Dagen 2009 DnB NOR 23. september 2009 Direktør Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring Side 1 Senter for statlig økonomistyring

Detaljer

Statsbudsjettet 2016 tildelingsbrev Rikskonsertene

Statsbudsjettet 2016 tildelingsbrev Rikskonsertene Rikskonsertene Postboks 4261 Nydalen 0401 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/990-22.02.2016 Statsbudsjettet 2016 tildelingsbrev Rikskonsertene Brevet er disponert i følgende deler: 1. Budsjettrammer 2. Mål

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR 036-2016 PASIENTREISER UTEN REKVISISJON FREMTIDIG ORGANISERING ETTER INNFØRING AV NY LØSNING MINE PASIENTREISER Forslag

Detaljer

Strategisk plattform 2014

Strategisk plattform 2014 Strategisk plattform 2014 De politiske føringene fra Stortinget, regjeringen og Kommunal- og moderniseringsdepartementet i statsbudsjett og tildelingsbrev gir rammene for Husbankens strategiske plattform.

Detaljer

RAPPORT EVALUERING AV PDMTS BIDRAG I FORBINDELSE MED HENDELSENE ETTER 22.07.11

RAPPORT EVALUERING AV PDMTS BIDRAG I FORBINDELSE MED HENDELSENE ETTER 22.07.11 RAPPORT EVALUERING AV PDMTS BIDRAG I FORBINDELSE MED HENDELSENE ETTER 22.07.11 Bakgrunn Fredag 22.07.11 kl 1525 detoneres en bombe i regjeringskvartalet etterfulgt av massakren på Utøya i Buskerud. Episodene

Detaljer

Hvordan har digitalisering av anskaffelser påvirket arbeidshverdagen hos Universitetet i Oslo og hvordan har vi tatt ut gevinstene?

Hvordan har digitalisering av anskaffelser påvirket arbeidshverdagen hos Universitetet i Oslo og hvordan har vi tatt ut gevinstene? Hvordan har digitalisering av anskaffelser påvirket arbeidshverdagen hos Universitetet i Oslo og hvordan har vi tatt ut gevinstene? esignatur Evaluering & tildeling System- og brukerstøtte e-handel efaktura

Detaljer

Forespørsel om informasjon (RFI) - Verktøykasse for prosjekt- og porteføljestyring. Saksnummer: DL Politidirektoratet

Forespørsel om informasjon (RFI) - Verktøykasse for prosjekt- og porteføljestyring. Saksnummer: DL Politidirektoratet Forespørsel om informasjon (RFI) - Verktøykasse for prosjekt- og porteføljestyring Saksnummer: DL 201601019 Dato: 20.1.2015 Versjon: 1.0 Status: Side 2 av 7 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn

Detaljer

Bro mellom kunnskap og praksis

Bro mellom kunnskap og praksis Bro mellom kunnskap og praksis Strategiplan 2013 2017 Kompetansesenter rus - region sør ved Borgestadklinikken (KoRus Sør) er ett av sju regionale kompetansesentra på rusfeltet, og arbeider på oppdrag

Detaljer

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 15.mars BESØKSADRESSE: POSTADRESSE: Tlf: Org.nr.

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 15.mars BESØKSADRESSE: POSTADRESSE: Tlf: Org.nr. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 15.mars 2017 SAK NR 14-2017 Risikovurdering, internkontroll og avvik Forslag til vedtak: 1. Styret

Detaljer

IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014

IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014 IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014 1 Visjon Profesjonell og smart bruk av IT Utviklingsidé 2014 Gjennom målrettet, kostnadseffektiv og sikker bruk av informasjonsteknologi yte profesjonell

Detaljer

Produktvilkår Transmisjon

Produktvilkår Transmisjon Produkter og tjenester i Nødnett Produktvilkår Transmisjon Januar 2017 1. Innhold 1. Innhold... 1 3. Definisjoner... 2 4. Om Transmisjon... 3 5. Funksjonalitet i Transmisjonstjenestene... 3 E1 leid linje

Detaljer

Instruks. Informasjon- og datasikkerhet. Instruks for innkjøp, anskaffelse og leie av programvare og utstyr til ikt, telefoni m.v.

Instruks. Informasjon- og datasikkerhet. Instruks for innkjøp, anskaffelse og leie av programvare og utstyr til ikt, telefoni m.v. Instruks Informasjon- og datasikkerhet Instruks for innkjøp, anskaffelse og leie av programvare og utstyr til ikt, telefoni m.v. Gjelder for: Alle ansatte Vedtatt av: Rådmannen Dato: 22.09.2014 Vedtaksnr.

Detaljer

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013 Styresak 15-2013 Nasjonalt samarbeid om innkjøp og forbedringsprosser Innledning/bakgrunn Bakgrunnen

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Styret Sykehuspartner HF 7. februar 2018 SAK NR OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31.

Saksframlegg. Saksgang: Styret Sykehuspartner HF 7. februar 2018 SAK NR OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehuspartner HF 7. februar 2018 SAK NR 010-2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017 Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken

Detaljer

NÆRINGSLIVSKONTAKTEN i Nordland politidistrikt

NÆRINGSLIVSKONTAKTEN i Nordland politidistrikt NÆRINGSLIVSKONTAKTEN i Politimester i Nordland NÆRINGSLIVSKONTAKTEN Etableringen av funksjonen/rollen: Regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet av 13. januar 2015. Tiltak nr. 8: Etablering av

Detaljer

Bilag 6 Vedlegg 6 Kundens organisering og prosesser

Bilag 6 Vedlegg 6 Kundens organisering og prosesser Bilag 6 Vedlegg 6 Kundens organisering og prosesser 1 / 6 Versjonshåndtering Versjon Dato Initiert av Endringsårsak 1.0 16.05.2013 Difi Dokument distribuert til tilbydere 2.0 20.08.2013

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 122/09 Nødnett - Status og videre arbeid

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 122/09 Nødnett - Status og videre arbeid HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 122/09 Nødnett - Status og videre arbeid Saksbeh: Steinar Bjørås Arkivkode: 012 Saksmappe: 2009/31 Forslag til vedtak: 1. Styret tar vedlagte sak om Nødnett -prosjektet

Detaljer

Innhold Forord 1. Dette er Artsdatabanken 2. Målbilde for Mål og strategier

Innhold Forord 1. Dette er Artsdatabanken 2. Målbilde for Mål og strategier Strategisk plan 2013 2017 Innhold Forord 1. Dette er Artsdatabanken 2. Målbilde for 2017 3. Mål og strategier 1 2 4 5 Strategisk plan 2013 17 1 Forord Artsdatabanken har nå vært operativ i 8 år, og er

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring Kommunikasjonsstrategi 2015-2018 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring 1. Innledning Hver eneste dag kommuniserer Rogaland fylkeskommune med virksomheter,

Detaljer

INTERN. Anskaffelsesstrategi

INTERN. Anskaffelsesstrategi INTERN Anskaffelsesstrategi 2013-2016 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Side 2 av 12 Innholdsfortegnelse 1 Utgangspunkt for ny strategi... 4 2 Ny strategiperiode - nye steg... 4 3 Videre

Detaljer

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Tar vi ut potensialet i vår salgsorganisasjon? Dette programmet skaper en rød tråd fra selskapets

Detaljer

BROSJYRE TIL LEVERANDØRER SLIK HANDLER DU MED UIB

BROSJYRE TIL LEVERANDØRER SLIK HANDLER DU MED UIB BROSJYRE TIL LEVERANDØRER SLIK HANDLER DU MED UIB En guide til målrettet samarbeid Vi ønsker deg og din virksomhet velkommen som leverandør til Universitetet i Bergen. Denne brosjyren har som formål å

Detaljer

Lånekassen. gjør utdanning mulig!

Lånekassen. gjør utdanning mulig! Lånekassen gjør utdanning mulig! Innhold kort om Lånekassen hva har vi fått til hvordan har Lånekassens oppnådd effektiv forvaltning og gode løsninger for kundene Lånekassen gjør utdanning mulig Lånekassen

Detaljer

Helhetlig styringssystem

Helhetlig styringssystem Helhetlig styringssystem Case: Om utviklingen og innføringen av et helhetlig virksomhetsstyringssystem i Husbanken Per Erik Torp seniorrådgiver 30. april 2008 1 Husbanken - organisering 30. april 2008

Detaljer

Difi-strategien

Difi-strategien Difi-strategien 2012-2015 Innhold Forord... 1 1 Visjon og verdier... 2 2 Samfunnsoppdraget... 2 3 Strategiske valg og prioriteringer for perioden... 3 3.1 Difi har tre innsatsområder... 3 3.2 Difis primærmålgruppe

Detaljer

for anskaffelse av Bistand til rekruttering av mellomledere

for anskaffelse av Bistand til rekruttering av mellomledere Saksnr. 2012/896 Vedlegg 2 Kravspesifikasjon for anskaffelse av Bistand til rekruttering av mellomledere Innhold 1. Bakgrunn... 2 2. Oppdraget... 2 2.1. Hovedoppdraget... 2 2.2. Opsjon... 2 3. Om avdelingene...

Detaljer