Politiets data- og materielltjeneste Strategiplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Politiets data- og materielltjeneste Strategiplan 2008-2010"

Transkript

1 Politiets data- og materielltjeneste Strategiplan

2 Direktørens forord Visjon og hovedmål for PDMT «PDMT har som hovedoppgave å understøtte politietatens hovedmål og skal særlig bidra til å øke politi - og lensmannsetatens evne til å bekjempe kriminalitet». Vår visjon: «Bidra til et tryggere samfunn» PDMT er en meget viktig støttespiller for at etaten kan realisere sine oppgaver på en god måte. Dette skal vi være både bevisste og takknemlige for. Som støttevirksomhet lykkes vi når etaten lykkes! PDMT vil bli kjent som en effektiv, kvalitetsfokusert og fremtidsrettet organisasjon som understøtter politietatens hovedmålsetning om å forebygge og bekjempe kriminalitet Både for organisasjonen og den enkelte medarbeider er det viktig å være til nytte. Derfor skal vi kontinuerlig jobbe for å tilfredsstille de forventninger som stilles til oss. Det er et helt sentralt mål både at Politidirektoratet og etaten er tilfredse med det vi leverer, og at vi har et godt omdømme. Vi skal: Fremstå og oppfattes som et profesjonelt og moderne kompetanseog servicesenter. Være i en tydelig posisjon som etatens viktigste tjenesteyter og rådgiver innen våre virksomhetsområder. Oppleves som en pålitelig og forutsigbar partner som bidrar positivt til oppnåelse av justispolitiske og prioriterte virksomhetsmål for politietaten Våre hovedmål: Være politiets nasjonale kompetanse- og servicesenter innen IKT, Materiell og EBA sikre etaten tilgang til funksjonelle IKT-tjenester sikre etaten tilgang på varer og tjenester til konkurransedyktige betingelser forestå for etaten utvikling av politioperativt materiell Strategiplanen trekker frem viktige satsingsområder for å nå dette, og er et sentralt styringsdokument for videre utvikling av våre leveranser og organisasjon. rådgi etaten innenfor eiendomsforvaltning være etatens kompetanseorgan for anskaffelser Alt kan ikke planlegges. Skal vi lykkes er vi avhengig av at alle de små og store beslutningene som foretas hver dag av den enkelte - på alle nivå - bidrar i en samlet retning. være et kompetansesenter innen prosjektledelse kunne levere tjenester til andre deler av justissektor og offentlige virksomheter Være en pådriver for effektiv utvikling av Justissektoren Denne folderen fremhever derfor på et overordnet nivå de viktige mål og satsingsområder slik at alle på en enkel måte kan få et forhold til dette i sin hverdag. Være en samfunnsbevisst og effektiv organisasjon med fokus på kvalitet, HMS og ytre miljø Lars Henrik Bøhler Direktør

3 Strategiske satsingsområder Strategiske mål - Leveranser 1. Å bli en profesjonell og kundeorientert leverandør Alltid levere til avtalt kvalitet Som en relativt ung organisasjon skal PDMT prioritere, og bevisst investere i, en profesjonalisering av vår leverandørrolle i politiog lensmannsetaten. Dette skal skje gjennom: økt tydelighet i vår kundeorientering Kritiske suksessfaktorer () Levere til avtalte kriterier innen ytelse, tid og kostnad på en stabil og pålitelig måte Avstemme forventninger gjennom enkle, tydelige og forpliktende avtaler større fokus på god forventningsavklaring mer stabil leveringsevne i tråd med avtalte krav økt tydelighet og kvalitet på prosessene i leveransekjedene I løpet av perioden etablere tjenestenivåavtaler for alle våre tjenester Pålitelige og gode leveranser skaper også tillit og økt kunnskap som basis for god rådgiving. Ambisjonen anses derfor også som en forutsetning for at vi både skal anerkjennes som - og bli - en kompetent og innovativ partner og rådgiver. Levere fremtidsrettede og kosteffektive løsninger til etatens beste Kritiske suksessfaktorer () 2. Å bli en kompetent og innovativ partner og rådgiver PDMT skal forsterke vår unike kombinasjon av faglig kompetanse og etatskompetanse. Det er etatsidentiteten og etatsforståelsen, som representerer PDMTs merverdi ift andre potensielle leverandører av tilsvarende tjenester. Formidle sikre, kosteffektive og moderne tjenester Tilby tjenester som gir grunnlag for optimal ressursutnyttelse for etaten samlet sett Vår posisjon skal utnyttes gjennom å ta ansvar for langsiktig og helhetlig utvikling av tjenester innen, og på tvers av, virksomhetsområdene til etatens beste. Dette skal skje gjennom: Understøtte og implementere migreringsplanene i sektor Realisere konsolidert IKT i Politiet god og positiv relasjonsbygging innen etaten på flere nivå å utnytte og kombinere god etatskommunikasjon med aktiv rådgiving og dialog overfor POD å være pådriver og positiv bidragsyter til samarbeid i justissektor og relevante aktører nasjonalt og internasjonalt Implementering av Nødnett (SAMPOL) Lukke gap på utgåtte rammeavtaler Implementere og utnytte ny anskaffelsesmodell innen materiell Bygge opp EBA til et helhetlig, effektivt og etterspurt nytt tjenesteområde aktivt å søke tilstedeværelse, påvirkning på, og innsikt i faglig utvikling

4 Strategiske mål - Leveranser Strategiske mål Intern utvikling Være anerkjent og etterspurt rådgiver Fokusområde 1 - Effektivisere produksjon og service 1. Effektiv og dekkende brukerstøtte Yte aktiv rådgiving innen alle våre virksomhetsområder 2. Prosessorientert og kosteffektiv tjenesteproduksjon Aktivt formidle hvordan vi kan skape og skaper gevinster til beste for etaten Bidra positivt til effektiv utnyttelse av tjenester vi leverer 3. Målrettet sourcing 4. Proaktiv ivaretakelse av informasjonssikkerhet Å etablere oss i rollen som «prime contractor» innen IKT - inkludert få på plass ny samhandlingsmodell Øke kapasitet og tilgjengelighet til å yte rådgivende virksomhet til etaten innen lokale anskaffelsesprosesser Utnytte anskaffelsesmodellen innen materiell som rådgivingsarena Bygge opp EBA som nytt tjenesteområde En brukerstøtte med rask behandling av saker, breddekompetanse og proaktiv brukerkommunikasjon Prosesser basert på beste praksis og kontinuerlig forbedring Forutsigbarhet og planmessighet i sourcingsvurderinger Høy sikkerhetskultur som bidrar til høy tillit fra alle interessenter Inneha kunnskap om fremtidens muligheter Integrere lokale IKT stabsledd i brukerstøtteprosessen Understøtte etablering av konsolidert IKT Videreutvikle drift og forvaltning av IKT i tråd med ITIL Kontinuerlig inneha kunnskap og konkrete satsingsforslag på effektiv utvikling av tjenestene. Gradvis etablere oss som den viktigste interne kunnskapsbase i etaten på oppdatert markedskunnskap, og effektiv utnyttelse av teknologiske og merkantile muligheter Utnytte nytt bygg på Jaren til å optimalisere forsyningstjenesten Optimalisere anskaffelsesprosessen Implementere et sertifiserbart kvalitetssystem og tilhørende rutiner for internkontroll Etablere en strategi for e-handel i politietaten Øke porteføljen av konkrete satsingsfor slag til nye og/eller videreutvikling av tjenester innen alle tjenesteområder Etablere interne avtaler (OLA) for regulering av interne leveranser Etablere en sourcingsstrategi inkludert rutiner og beslutningskriterier for sourcing innen alle virksomhetsområder Forbedre rutiner for systematisk leverandøroppfølging Etablere beredskapsplan og sikkerhetshåndbok

5 Strategiske mål Intern utvikling Strategiske mål Intern utvikling Fokusområde 2 Drive fremtidsrettet tjenesteutvikling Fokusområde 3 Søke samarbeid og bygge relasjoner 1. Involverende tjenesteutvikling med forutsigbar og tilfredsstillende overføring til tjenesteproduksjon 2. Tydelig og langsiktig produktledelse 1. Bidra til samordning og standardisering 2. Vektlegge nasjonalt og internasjonalt samarbeid 3. Strukturert og helhetlig kundedialog Ivareta oppdragsgiver i behovsvurdering, utvikling og evaluering. Basere utviklingsprosesser på beste praksis Utnytte markedet og moderne teknologi når hensiktsmessig Være oppdatert på, pådriver for, og etterleve satsninger innen samordning, standardisering nasjonalt og i sektor I økende grad søke nasjonalt og internasjonalt samarbeid for å oppnå rasjonell drift og styringsmessige gevinster Søke samarbeid både på overordnet ledelsesnivå og faglig nivå Kombinere fleksibilitet i å møte kundens behov med standardisering for å oppnå best mulig totalgevinster for etaten og sektor som helhet Utføre porteføljestyring med fokus på maks kvalitet ift lavest mulig levetidskostnad Tett oppfølging av etaten for å sikre innsikt i behov, forutsigbarhet, og god forventningsavklaring Vektlegge proaktivt informasjonsarbeid om leveranser til etaten Være pådriver i Justisdepartementets arkitekturarbeid Videreføre en tjenesteutvikling innen IKT basert på SOA Videreutvikle anskaffelsesvirksomheten i tråd med anbefalinger i «Strategi for e-handel i offentlig sektor (06-09)» Etablere og utvikle EBA i tråd med Norsk Standard (NS) 3454 Implementere en miljøstyring i tråd med Grønn stat Etablere et helhetlig test- og utviklingsmiljø Videreutvikle systemutvikling av IKT basert på RUP, inkl forbedring av rutiner for overføring fra prosjekt til drift. Gi produktlederrollen så likt innhold som mulig i PDMT, og utvikle langsiktige forvaltningsplaner/produktstrategier Redusere antall enkeltsystemer. Utarbeide produktregnskap Etablere samhandlingsmodell innen IKT Etablere arenaer for utarbeidelse og oppfølging av forpliktende tjenestenivåavtaler Nasjonalt prioritere økt samarbeid med aktører innen offentlig forvaltning, med spesielt fokus på Justissektoren Internasjonalt prioritere samarbeid med de nordiske land, og kontinuerlig vurdere muligheter for felles prosjekter. På lang sikt bør det også vurderes økt innslag av fellestjenester Være pådriver for etablering av, delta i, og vedlikeholde relevante faglige nettverk og utredningsmiljø Være en bidragsyter til faglig utvikling, og målrettet overføre og utnytte tilegnet kompetanse internt Drive informasjonsvirksomhet basert på en klar og tydelig informasjons- og kommunikasjonsstrategi

6 Strategiske mål Kompetanse og OU Strategiske mål Ressurser Kompetente medarbeidere på rett sted til rett tid Sikre forutsigbar og effektiv ressursstyring Fokus på strategisk kompetansestyring Alle medarbeidere skal få utvikle seg faglig og personlig Strategisk kompetanseplan og utviklingssamtaler. Etablering og gjennomføring av et lederutviklingsprogram Direkte avsetning til kompetansemidler i budsjettene Kontinuerlig forbedring av rekrutteringsprosessen En fungerende organisasjonsstruktur Fokus på, og ledelse av, tverrfaglige prosesser og aktiviteter Økt delegering av ansvar og myndighet Enkle beslutningsstrukturer Tydeliggjøre helhetlig ledelse av virksomhetsområder og fellesfunksjoner, samt resultatansvaret for PDMTs tjenester Etablere og implementere et sertifiserbart kvalitetssystem En attraktiv og spennende arbeidsplass med motiverte medarbeidere Høy jobbtilfredshet, god personalpolitikk og positiv kultur Livsfasepolitikk og oppfyllelse av statens mangfoldspolitikk. Aktivt HMS-arbeid for å forebygge ulykker, miljø- og helseskader Satse på medarbeiderne og deres kunnskap og medbestemmelse Kontinuerlig forbedring av våre styringssystemer, både på overordnet ledelsesnivå og innen de ulike VO Enkle rapporterings-, oppfølgings-, og beslutningsrutiner Intern rådgivning og veiledning knyttet til oppfølging av lover, regler og avtaler Implementere et ledelsesinformasjonssystem (LIS) Utvikle en revidert økonomi- og økonomistyringsmodell Integrere risikovurdering i vår virksomhetsstyring. Økt bruk av og kvalitet på prognoser Identifisering av produkt- og tjenestekostnader (produktregnskap) Utnyttelse av innført timeregistrering Oppnå stabile økonomiske rammevilkår Etablere langsiktige og realistiske planer og sikre fullfinansiering av prosjekter Økt fokus på konsekvenser i drift ved utvikling av nye tjenester Etablere en styringsdialog som også har en langsiktig strategisk dialog, i tillegg til kommende års oppdrag og midler Basere krav til leveranser på utarbeidede tjenestenivåavtaler Være pådriver for langtidsbudsjett og investeringsplaner i etaten I økende grad vurdere bruk av Offentlig Privat Samarbeid (OPS) i nye prosjekter

7 Politiets nasjonale kompetanseog servicesenter på IKT, Materiell og EBA En pådriver for effektivitet i Justissektor En samfunnsbevisst og effektiv organisasjon med fokus på kvalitet, HMS og ytre miljø Bli en profesjonell og kundeorientert leverandør Bli en innovativ og kompetent partner og rådgiver Alltid levere til avtalt kvalitet Opp å stå Effektivisere produksjon og service Effektiv og dekkende brukerstøtte Prosessorientert og kosteffektiv tjenesteproduksjon Målrettet sourcing Proaktiv ivaretakelse av informasjonssikkerhet Læring og utvikling BIDRA TIL ET TRYGGERE SAMFUNN Levere fremtidsrettede løsninger Kompetente medarbeidere på rett sted til rett tid En fungerende organisasjonsstruktur En attraktiv og spennende arbeidsplass med motiverte medarbeidere ØKT TILFREDSHET OG POSITIVT OMDØMME I ETATEN Være anerkjent og etterspurt rådgiver Fortsett å gå Drive fretidsrettettjenesteutvikling Høy involvering forutsigbar overføring til produksjon Tydelig og langsiktig produktledelse Strukturert og helhetlig kundedialog Ressurs Inneha kunnskap om fremtidens muligheter Prege hvor vi må Søke samarbeid og bygge netteverk Bidra til samordning og standarisering Vektlegge nasjonalt og internasjonalt samarbeid Sikre forutsigbar og effektiv ressursstyring Oppnå stabile økonomiske rammevilkår MENNESKER SKAPER RESULTATER

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden STRATEGI 2013 2015 Læring for framtiden Rettigheter Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Materialet i denne publikasjonene er videre tilgjengelig under følgende

Detaljer

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026 Kommunedelplan kommunikasjon 2026 Med handlingsdel Sist revidert februar INNHOLD INNLEDNING 3 FØRINGER OG LOVVERK 3 TEMA: OMDØMME 4 DAGENS SITUASJON 4 VIDERE UTVIKLING 5 TEMA: INFORMASJON 6 DAGENS SITUASJON

Detaljer

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi RESPEKT TILLIT MOT Søndre Land kommune - levende og landlig Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE Innhold 2 Forord... 3 1. Visjon, verdier, etikk og mål... 4 1.1 Verdier 1.2 Etikk 1.3 Overordnede

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

Kripos strategi // 2011 2015

Kripos strategi // 2011 2015 Kripos strategi // 2011 2015 Kripos strategi 2011 2015 Kripos skal være en tydelig, troverdig og handlekraftig aktør i politiet og i samfunnet forøvrig. Kripos strategi bygger på oppdatert kunnskap om

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE

KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE Kompetansestyring i Nordland ID STB.HR.1.6.25 Versjon 1.00 Gyldig fra 09.07.2014 Forfatter Guri Nestvold Verifisert Vigleik Aas Godkjent Vigleik Aas Side 1 av12 KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

Politiets kommunikasjonsstrategi

Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjon mot 2012 Innholdsfortegnelse God kommunikasjon skaper trygghet og tillit 3 Kommunikasjonsoppdraget 4 Å virkeliggjøre strategien 5 Tillit og omdømme

Detaljer

Innhold. Utgiver: Kommunikasjonsavdelingen, PDMT. Redaktør: Janne Værnø. Opplag: 2000. Design, illustrasjoner og layout: Wittusen & Jensen

Innhold. Utgiver: Kommunikasjonsavdelingen, PDMT. Redaktør: Janne Værnø. Opplag: 2000. Design, illustrasjoner og layout: Wittusen & Jensen årsmelding 2011 2 Innhold Organisasjonskart og økonomiske nøkkeltall 4 Organisasjonen 6 IKT 8 Materiell 10 Samband 12 Sikkerhet 13 Juridisk og anskaffelser 14 Eiendom, bygg og anlegg 16 Kommunikasjon 18

Detaljer

STRATEGI FOR OSLO KOMMUNES ANSKAFFELSER FOR PERIODEN 2013-2016

STRATEGI FOR OSLO KOMMUNES ANSKAFFELSER FOR PERIODEN 2013-2016 Oslo kommune Byrådsavdeling for finans 0 0 B rådssak 1036/13 STRATEGI FOR OSLO KOMMUNES ANSKAFFELSER FOR PERIODEN 2013-2016 Sammendrag: Oslo kommunes anskaffelsesstrategi for perioden 2013 til 2016 skal

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Rapport 3/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner

Rapport 3/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner Rapport 3/2010 Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst, 01.07.2010 Rapport nr. 3/2010 Revisjonsperiode Oktober 2009 - april 2010 Virksomhet Rapportmottaker

Detaljer

1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg

1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg Vedtatt av Bystyret 20.09.2012 Innhold 1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg 4 2. Roller og ansvar 4 3. Kommunens visjon 6 4. Våre verdier 6 5. Sarpsborg kommunes utfordringer 7 6. Hovedmål,

Detaljer

Kommuneplan. Iveland kommune fram mot 2026. Del A: Samfunnsdelen

Kommuneplan. Iveland kommune fram mot 2026. Del A: Samfunnsdelen Kommuneplan Iveland kommune fram mot 2026 Del A: Samfunnsdelen Vedtatt av kommunestyret 9. oktober 2014 Formelt grunnlag Kravene til samfunnsdelen av kommuneplanen er hjemlet i Plan- og bygningslovens

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? 1 Vi er BearingPoint BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Strategi 2012-2016. Politiets utlendingsenhet

Strategi 2012-2016. Politiets utlendingsenhet Strategi 2012-2016 Politiets utlendingsenhet FORORD Politiets utlendingsenhet ble etablert i 2004 for å effektivisere, styrke og samordne politiets innsats på utlendingsfeltet. Våre hovedoppgaver er å

Detaljer

Innkjøpsstrategi for politi- og lensmannsetaten 2011-2015. Dato: 22.oktober 2010

Innkjøpsstrategi for politi- og lensmannsetaten 2011-2015. Dato: 22.oktober 2010 Innkjøpsstrategi for politi- og lensmannsetaten 2011-2015 Dato: 22.oktober 2010 Godkjent: 20.desember 2010 1 Innhold Innhold...2 1 Forord...4 2 Bakgrunn...4 2.1 Oppdrag fra POD/Mandat...4 2.2 Fokus fra

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2014 2020 1

STRATEGISK PLAN 2014 2020 1 STRATEGISK PLAN 2014 2020 1 INNHOLD 3 Forord 4 Samfunnsoppdraget 5 Målsettinger 6 Strategiområder 6 A. Saksvekst og kompleksitet 7 B. Rettspolitiske utfordringer 7 C. Digital fornying 7 D. Kvalitet og

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2017. Froland Kommune

Digitaliseringsstrategi 2014-2017. Froland Kommune Digitaliseringsstrategi 2014-2017 Froland Kommune Del 1 - Digitalisering i Froland kommune overordnede føringer...3 Bakgrunn - Hvorfor digitaliseringsstrategi?......3 Visjon og hovedmål...3 Hovedmål 1:

Detaljer

IKT-STRATEGI 2014-2017

IKT-STRATEGI 2014-2017 SAMMENDRAG Med IKT skal vi bidra til gode tjenester for innbyggere og næringsliv. Vi skal være til stede på viktige lokale og nasjonale arenaer for IKT. Vi skal gå foran som en av landets ledende kommuner

Detaljer

STRATEGI FOR INFORMASJONSSIKKERHET FOR POLITIET 2014-2018

STRATEGI FOR INFORMASJONSSIKKERHET FOR POLITIET 2014-2018 STRATEGI FOR INFORMASJONSSIKKERHET FOR POLITIET 2014-2018 STRATEGI FOR INFORMASJONSSIKKERHET / 3 FORORD Politiet står overfor store utfordringer i tiden som kommer, med et kriminalitetsbilde som er komplisert,

Detaljer

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 Forord Offentlige forvaltninger over hele Europa blir i større grad enn noensinne utfordret av samfunnet på å dokumentere og forbedre

Detaljer

Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning

Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning Næringslivet opplever likere konkurransevilkår og betydelig redusert byrde Gjennom et slagkraftig samarbeid legger vi

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STEINKJER KOMMUNE Vedtatt i administrasjonsutvalget og formannskapet 22.mai 2003 Arbeidsgiverpolitisk dokument 1 Innhold Innhold...2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune...3...

Detaljer

Sluttrapport. Utredning av utvidet nasjonal innkjøpsfunksjon

Sluttrapport. Utredning av utvidet nasjonal innkjøpsfunksjon Sluttrapport Utredning av utvidet nasjonal innkjøpsfunksjon Dato 20.10.2014 Sluttrapport - Utredning av utvidet nasjonal innkjøpsfunksjon Side: 2 av 60 INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering og anbefaling...

Detaljer

4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI

4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI 4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI 4.1 Arbeidsgiverstrategi Kommuneplanens overordnede mål for organisasjonen Arendal kommune er effektive tjenester av høy kvalitet. Dette styrer også arbeidet med kommunens arbeidsgiverstrategi.

Detaljer

Ved din side Dette er Eika Gruppen 2014

Ved din side Dette er Eika Gruppen 2014 Ved din side Dette er Eika Gruppen 2014 Innhold Konsernsjefens ord Eika Alliansen Eika Gruppen Lokalbankene Kundefokus Kontakt oss 2 /24 Innhold Konsernsjefens ord 3 Eika Alliansen 4 Eika Gruppen 6 Konsernstruktur

Detaljer

Veileder Mål, strategi og resultatstyring av offentlige anskaffelser

Veileder Mål, strategi og resultatstyring av offentlige anskaffelser Veileder Mål, strategi og resultatstyring av offentlige anskaffelser Forord Vi håper at denne veilederen vil sette flere innkjøpsvirksomheter i stand til å sette mål for sine anskaffelser og ta ut effektiviseringspotensialet.

Detaljer