Finansiering - muligheter i Innovasjon Norge s. 11. NOx fondet - Rapport om utslippsforpliktelsene s. 14

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Finansiering - muligheter i Innovasjon Norge s. 11. NOx fondet - Rapport om utslippsforpliktelsene s. 14"

Transkript

1 NUMMER ÅRGANG M/S WITH JUNIOR, Egil Ulvan Rederi AS, Trondheim Finansiering - muligheter i Innovasjon Norge s. 11 NOx fondet - Rapport om utslippsforpliktelsene s. 14

2 FRAKTEFARTØYENES REDERIFORENING - stiftet 14. desember 1935 Nykirkeallmenningen 23 Postboks 2020, Nordnes 5817 Bergen Telefon: Telefaks: e-post: fi Internett: Adm. dir. Siri Hatland, mob LOKALFORENINGER: Bodø Lokalforening Jan Odd Magnussen, Tlf Hammarn 26, leil. H 0703, 8003 Bodø, Brønnbåteiernes Forening Bjørn Inge Våge, tlf Sandshamn FRAKTEMANN Redaksjon: Fraktefartøyenes Rederiforening Layout: PREFER AS Bankgiro: Opplag: 500 eks. Redaksjonen avsluttet: Abonnement: 175 kr per år/inkludert i kontingent for medlemmer. Annonser (priser eks MVA): kr. 4 per spalte mm (1 side er to spalter) 1/1 side kr /2 side kr /3 side kr 650 1/4 side kr 500 I DENNE UTGAVEN: Innhold/redaksjonelt 2 Leder 3 Generalforsamling 4 Innlegg v/eksp.sjef Ida Skard 5 Prosjektarbeid som pedagogisk medtode 6 Prosjekt Brønnbåt 6 Brønnbåtnytt 7 M/S With Junior overlevert 8 Tariffavgift, tariffkonferanse 9 Innlegg v/eivind Ingdal, Innovasjon Norge 11 Rapport om NOx fondets oppfyllelse 14 Åpning av Kongeleia 15 Styre og stell: Styret i Fraktefartøyenes Rederiforening Formann Anders Talleraas, Molde, tlf , mobil Nestformann Kjell Olav Haugland, Loddefjord, tlf Vest- Sør- og Østlandet: Lawrence Falkeid, Sandnes, tlf Varamann: Knut Arild Stamnes, Stamnes, tlf Finnmark og Troms: Yngve Eide, Harstad, Tlf Nordland: Johan Seines, Bodø, tlf Varamann: Svein Gunnar Hansen, Bodø, tlf Trøndelag: Einar Eidshaug, Ottersøy, tlf mobil Varam: Per Eidsvaag, Dyrvik, tlf Møre og Romsdal: Svein Eidhammer, Molde, tlf Varam: Andre Bårdslett, Hareid, tlf Representant fra Brønnbåteiernes Forening: Bjørn Inge Våge, 6089 Sandshamn mobil Varam.: Arnt Erling Paulsen, Herøy, tlf Forhandlingsutvalget i FR: Leder Einar Eidshaug Nestleder Anders Talleraas, Medlem Lawrence Falkeid SIDE 2 - NR ÅRGANG

3 Fornyelse i en finanskrisetid! I en situasjon hvor verden står oppe i omfattende fi nansielle og industrielle problemer, er utfordringene for vår del av skipsfarten stor. Alle land har konstruert diverse pakker for å berge banker, andre fi nansinstitusjoner, store og viktige industribedrifter, og gjennom dette tusenvis av arbeidsplasser. Ingen kan i dag si hvordan dette går, men vi vet at dramaet enda ikke er over. Ikke på kort sikt, og kanskje heller ikke på lengre sikt. Oppe i denne situasjonen, arbeider Fraktefartøyenes Rederiforening fortrøstningsfullt videre for å få fart på fornyelsen av en aldrende fl åte. Prosjektet Ny Frakt, med samarbeidspartnere fra våre medlemmer, utstyrsleverandører, designere, verft og forskere, går sin gang. Dette prosjektet, som har fått betydelig fi nansiell støtte fra Norges Forskningsråd, startet i fjor vinter, i februar, og skal være avsluttet rundt kommende årsskifte. Så får vi håpe at mulighetene til fornyelse både fi nansielt og aktivitetsmessig er til stede da. Det som er spesielt interessant med dette prosjektet, som jeg ikke tror har vært prøvd før i vår forening, er at det er omfattet med meget stor interesse og oppmerksomhet fra brede interessegrupper utenfor selve foreningen. Når Regjeringen oppsummerte sine resultater etter de første 2 årene med deres strategiprogram Stø Kurs, fi kk vårt prosjekt Ny Frakt meget bred og positiv omtale. Mange rundt oss har forventninger til at vi makter å levere nyttige ting fra dette prosjektet, og ønsker aktiv informasjon rundt hva vi gjør og hvordan det går. Men det er ikke bare dem rundt oss som har forventninger. Det har sannelig vi også, som står i spissen for Foreningen og som har dratt i gang dette prosjektet. Vi har tro på at med systematisk arbeid for å nå konkrete mål, så er mulighetene større for å lykkes. Og vi ser allerede noen resultater. Det fi nnes noen knoppskytingsprosjekter ut av Ny Frakt. Både enkeltrederier og gruppe av rederier har satt i gang med arbeid for å bidra til at fornyelsen av fl åten kan fi nne sted. Skipene skal bli nyere, men de skal også bli bedre og mer effektive. Samtidig skal de bli miljømessig mye bedre. Mindre utslipp av diverse stoffer, bedre miljø for mannskapet om bord. Sikrere og mer miljøeffektive fartøy er stikkord her. Men så må vi heller ikke glemme at et hvert nytt fartøy også skal kunne drives lønnsomt. Dette er nøkkelpunkter for å få til en bærekraftig fornyelse som kan driftes over tid. Vi vet at nettolønnsordningen har betydd svært mye for lønnsomheten og mulighetene til å bidra i det nasjonale maritime klusteret. Derfor kjemper vi for at denne skal beholdes også i fremtiden. Det samme gjelder NOx avgiften. Der er vi overbevist om at dagens ordning med NOx fondet, som er avtalt å fungere ut 2011, må fortsette. Vi ser at det virker veldig positivt, og at det fi nnes svært mange grunner til at denne ordningen bør forlenges, for eksempel til Vi som sitter i styret i dette fondet, ser at interessen for å søke om støtte til nye investeringer til for eksempel gassdrift er stor og økende, og det gis vesentlige tilskudd til slike investeringer. Men de aller fl este av disse vil først bli aktuelle for gjennomføring etter Og med dagens regelverk kan ikke fondet i dag gi tilsagn om tilskudd til disse. Disse 2 sakene arbeider Fraktefartøyenes Rederiforening aktivt med, slik at dette skal bli virkelighet. Men dette er også vanskelige politiske prosesser, som kan ta tid før endelige positive avklaringer fi nner sted. Men vær trygg på at både administrasjon og styre arbeider så hardt vi kan for å lykkes til medlemmenes beste. Til slutt, årets generalforsamling på Gardermoen ble et fl ott arrangement, selv om det var gjort unna på 1 dag. Kanskje blir det malen for generalforsamlingsmøtene en gang i fremtiden. Spesielt konferansen ble både interessant og nyttig, med tema som berørte viktige problemstillinger for Fraktefarten. Og på vegne av styret og meg selv, vil jeg takke for tilliten ved at vi ble valgt. Jeg kan forsikre dere om at styret vil gjøre sitt ytterste for å gjøre seg tilliten verdig. Anders Talleraas, styreleder i Fraktefartøyenes Rederiforening. NR ÅRGANG- SIDE 3

4 Generalforsamling 20. april 2009: Generalforsamlingen ble i år holdt som et dagsmøte på Radisson SAS Airport Hotel på Gardermoen. Det vanlige har vært at arrangementet gar over to dager hvor det også blir tid til aktiviteter av det sosiale slaget. Nå er dette prøvd ut og så får det være opp til medlemmene å bestemme hvordan det skal gjøres for fremtiden. Neste år har foreningen 75 års jubileum og da skal generalforsamlingen holdes på Solstrand Fjord Hotel i Os, noe vi tror vil bli en fi n ramme rundt arrangementet som går av stabelen juni Fraktefartøyenes Rederiforening. Anders Talleraas ble gjenvalgt som styrets formann. Kjell Olav Hauglang ble i konstituerende styremøte valgt til foreningens nestleder og Einar Eidshaug ble valgt til leder av forhandlingsutvalget. 26 medlemmer med tilsammen 57 fartøyer deltok på generalforsamlingen. Fra sstyrebordet: fra venstre; Einar Eidshaug, Yngve Eide, Jarle Matre, Anders Talleraas og dir. Siri Hatland Fra venstre: Nils Tore Mellingen. Leif Nygård, Hermund Hansen, Yngve Eide, Jan Odd Magnussen og Serverin Vik Fra venstre: Magne Nilsen, Børge Lorentzsen, Johnny Hansen, Per Eidsvaag, Arnt Erling Paulsen SIDE 4 - NR ÅRGANG

5 Regjeringens maritime strategi Innlegg v/ekspedisjonssjef Ida Skard, NHD, på FRs seminar i tilknytning til generalforsamlingen på Radisson SAS Airport Hotel 20. april -09: Økonomisk krise Ekspansivt statsbudsjett Bankpakke GIEKs økte rammer Innovasjon Norges lavrisikolån Avtale med Eksportfinans Rederiskatt egenkapital Tiltak 26. januar Bankpakke 8. februar Regjeringens visjon Norge skal være en verdensledende maritim nasjon. Norske maritime næringer skal levere de mest innovative og miljøvennlige løsningene for framtiden. Maritim Strategi Globalisering og rammevilkår Miljøvennlige maritime næringer Maritim kompetanse Maritim forskning og innovasjon Nærskipsfart Initiativer fra næringen En fremtidsrettet og offensiv transportpolitikk. Et effektivt, tilgjengelig sikkert og miljøvennlig transportsystem som dekker samfunnets behov for transport og fremmer regional utvikling. NR ÅRGANG- SIDE 5

6 Prosjektarbeid som pedagogisk metode i skipsføreropplæring ved Bergen maritime fagskole Av Kåre A. Johnsen, faglærer ved Bergen maritime fagskole. Jeg viser til formålet med prosjektet slik det fremkommer i Læreplanen: Skipsføreren skal lære å arbeide utviklingsorientert med planlegging og gjennomføring av forbedringstiltak for at styrke evnen til problemløsing, også i et langsiktig perspektiv. Skipsføreren skal kunne dra sammenheng mellom erfaringer, praktiske ferdigheter og teoretisk viten kunne identifi sere og analysere emner, områder og problemstillinger, som er sentrale i forhold til profesjonen som skipsfører. Skipsføreren skal kunne tilegne seg innsikt i et avgrenset emne, område eller problem, for derigjennom lære seg en systematisk problemformulering og problembehandling, samt innsamling og analyse av kildemateriale Det er ikke småtterier studentene skal gjennom. Men jeg ser det som et viktig ledd i deres utvikling som kommende offi serer og ledere om bord, til det å; Vise og ta ansvar Arbeide målbevisst Gjennom prosjektarbeidet kunne tilegne dere kunnskaper utover læreplan og pensum Vise ansvar og omsorg overfor medarbeidere i gruppen Dette var min innledning til avgangsstudentene ved Nautisk avdeling ved oppstart av årets prosjekt oppgave i august Et vel så viktig insitament og motivasjons faktor var min påstand at det ferdige prosjekt burde være av slik kvalitet at det kunne nyttes av næringen, meget ambisiøst, men allikevel et mål. Alternativt at det var så bra at det kunne refereres til i studentens CV i forbindelse med jobbsøkning som vedlegg. Det ferdige prosjektet jeg har for meg her vil kunne kommer i en slik kategori at næringen og den enkelte student i prosjektgruppen vil kunne nyttiggjøre seg utført arbeid. Prosjekt Brønnbåt Deltakere: Atle Sollesnes, Truls Ringø, Kenneth A. Erdal og Njål Ottesen. Alle med bakgrunn i fraktfart, fi ske og oppdrett og faktisk gruppeleder Njål med god fartstid som skipper på brønnbåt. Begrunnelse for å ta for seg denne spesielle fraktfarten kommenterer de i innledningen slik: Vårt hovedmål med dette prosjektet var i første omgang å skaffe oss selv en bedre forståelse av brønnbåtene, operasjons områder, utfordringer, da spesielt med tanke på smittespredning, økonomi, stabilitet etc., men også at prosjektet skulle kunne nyttes av andre til å få en bedre forståelse for denne typen fartøy. Til det siste skal jeg som hovedveileder kunne skrive under på beriktigelsen av, ved å følge dette prosjektet har jeg tilegnet meg ny viten om en skipstype, last og stabilitets utfordringer samt et fraktområde jeg ikke viste så mye om. Prosjektet favnet vidt og etter min vurdering så må det ha fått med seg det som er verdt å vite om brønnbåter, jeg kan bare liste opp fra innholdslisten: Arbeidsoperasjoner Lover og regler i forbindelse med transport av levende fi sk Fiskehelse Reinhold om bord Smittefare Ruteplanlegging, (spesiell i forhold til brønnbåten som smittebærer) Stabilitet Økonomi og befrakting Fremtidens brønnbåt Med andre ord de har fått med seg helheten i det å drifte en moderne brønnbåt. Stoffet er godt bearbeidet og presentert på en logisk og grei måte. Ved presentasjon av prosjektet i februar, var blant andre også Fraktefartøyenes Rederiforening tilstede etter invitasjon av undertegnete. Prosjektgruppen høstet stor annerkjennelse hos de fremmøtte for arbeidet. Skolens evaluering av prosjektet forteller gjerne det meste: Her har gruppen vist en gruppeprosess og samarbeid som det skal være i et prosjekt. Aktiviteten har vært mer eller mindre på topp fra begynnelse til slutt med alle deltakere involvert. Høy grad av IT løsning gjennom It`slearning. En god beskrivelse av gruppeprosessen Målsetting fulgt opp fra begynnelse til slutt Et godt sjølprodusert arbeid, hvor de enkelte deltakere har hatt klart ansvar og hvor den enkelte har fulgt opp med også å sette seg inn i de andres produksjon Kunne ha gitt en konklusjon/sammendrag over arbeidet utover det som kommer frem i innledningen forts. neste side SIDE 6 - NR ÅRGANG

7 Brønnbånytt: Årsmøte på Radisson SAS Hotel, Gardermoen, 20. april: På åsmøtet i Brønnbåteiernes Forening møtte 10 medlemmer som tilsammen hadde 29 fartøy (stemmer). Styreleder Bjørn Våge åpnet årsmøtet og foretok en gjennomgang av viktige foreningssaker: Brønnbåtkurset - omtrent samtlige har gjennomført. Prosjekt Brønnbåt forts. Meget bra, oversiktelig og lesevennlig. Innehar alt en prosjektrapport skal ha En fl ott presentasjon som ga tilhørerne et godt overblikk over prosjektet. Hvilket vil si at evalueringsgruppen ved skolen kom frem til karakteren A Avslutningsvis vil jeg bare henstille til oppdretts- og fraktnæringens folk, les denne utredningen, her er mye godt stoff som jeg er overbevist dere vil kunne dra nytte av. Kvalitetssikringssystemet: Tilbud er sendt til brønnbåtrederier - fortrinnsvis de mindre rederiene. Systemet implementeres gjennom FRs ISM-avdeling. Valg av styre og tillitsmenn: Styreleder Bjørn Våge ble enstemmig gjenvalgt. Nytt styremedlem: Arnt Erling Paulsen ble enstemmig valgt. Varamenn: Hans Bakke og Hans Remøy ble enstemmig valgt. Børge Lorentzsen ble enstemmig valgt til medlem av valgkomiteen. Jan Harald Hauvik ble enstemmig valgt til revisor. Moen Ottersøy AS er et reparasjonsog vedlikeholdsverft lokalisert i Nærøy kommune, Nord-Trøndelag, sentralt i forhold til Rørvik lufthavn. ANLEGG OTTERSØY VI HAR NÅ LEDIG KAPASITET Våre anlegg i Ottersøy, Kolvereid og Abelvær har ledig kapasitet. Vi har dyktige fagfolk og gode samarbeidspartnere innenfor alle fagfelt. Midt i skipsleia! ANLEGG KOLVEREID Kontakt Ole Angelsen på mobil eller Terje Holandsli, mobil ANLEGG ABELVÆR NR ÅRGANG - SIDE 7

8 Vi gratulerer Egil Ulvan Rederi AS M/S With Junior overlevert fra Moen Slip AS Klasse : DNV*1A1 Reefer / Container, Ice C, E0, Nord og Østersjøfart Ivar Ulvan godt fornøyd med nye With Junior Bygget : Moen Slip AS, 2009 Design: Multi Maritime AS Hoveddimensjoner: Lengde over alt.. 66,70 meter Lengde mellom pp 61,70 meter Bredde spant. 14,60 meter Dybde riss. 10,82 meter Dypgående sommer... 5,25 meter Dødvekt tonn. Tonnasje BT Losse- og lasteutstyr: Dekkskran : TTS Tungløft, Hovedløft 50 tonn / 13,0 meter Hjelpeløft 12,5 tonn / 24 meter Sideporter: TTS Hovedport: Arbeidsåpning bredd 7,2 meter Heiser 2 * 4,1 tonn Kaivariasjon 1 m ved høyvann og ca 7,8 m ved lavvann Luke: TTS Hydraulisk foldeluke, lysåpning 12,8 x 7,7 meter Gaffeltrucker: 2 stk 3,0 tonns elektrisk 1 stk 2,5 tonns elektrisk 2 stk 2,0 tonns elektrisk Maskineri: Hovedmotorer ABC kw Propell Diameter 3,2 meter, vribart Ror Rolls Roys høy løfte ror 2 stk Sidepr. Brunvoll, elekt. 450 kw / 350kW Hjelpemotorer Scania 2 stk å 475 ekw / 219ekW Akselgenerator1 700 kw Service fart last : 12,5 knop. Service fart ballast : 13,5 knop Lastekapasiteter, Netto: Lasterom Areal Høyde Volum Tanktopp 401 m2 2,6 m 1043 m3 Hoveddk,frys. 558 m2 1,9 m m3 Shelterdk, frys 290 m2 2,55 m 740 m3 Shelterdk, 130 m2 2,65 m 484 m3 Shelterdk, frys 210 m2 2,55 m 535 m3 Totalt frys m m3 Temperaturene kan være uavhengig i de forskjellige fryserommene, minimum 27 C. Totalt lasterom m2 Værdekk 582 m m3 Container kapasitet. Under dekk 6 stk 20 (3 stk frysecont. plugger.) Vær dekk 29 / 59 stk 20 (9 stk frysecont. plugger) SIDE 8 - NR ÅRGANG

9 Tariffavgift Vi har nå underskrevet protokoll med Norsk Sjømannsforbund, Norsk Sjøoffi sersforbund og Det norske maskinistforbund vedrørende tariffavgift. I utgangspunktet skal alle mannskaper trekkes for tariffavgift hver måned og rederiet skal sende pengene til Sjømannsorganisasjonenes Fellesorganisasjon. Dersom sjømannen ønsker å melde seg inn i sitt forbund, fungerer tariffavgiften som medlemskontingent. Det nye nå er at sjømannen har anledning å reservere seg mot trekk av tariffavgift og han må da gi rederiet skriftlig beskjed om dette. Bilder av fartøy Tariffkonferanse Foreningen planlegger å arrangere en tariffkonferanse i løpet av høsten. Formålet med en tariffkonferanse er å informere medlemmene om overenskomstene, samtidig som vi ønsker innspill fra medlemmene om saker forhandlingsutvalget skal ta opp i forhandlingene med sjømannsorganisasjonene er et mellomår i forhandlingssammenheng og det betyr at det kun er snakk om regulering av hyrene. I 2010 blir det hovedforhandlinger av alle overenskomstene og det er i hovedsak innspill til disse forhandlingene vi ønsker fra medlemmene. Vi ønsker oss bilder av medlemsfartøy til bruk i Fraktemann. NR ÅRGANG- SIDE 9

10 SMØREMIDLER OG BUNKERS FRA YX - PERFEKT TIL MARITIME UTFORDRINGER Samarbeidsavtale mellom Texaco smøremidler fra YX og Fraktfartøyenes Rederiforening Få full kontroll med YX24! - Online bestilling - Oljekonvertering - Smøreskjemaer - Helt gratis...og mye, mye mer! Se Ring SIDE 10 - NR ÅRGANG

11 FRs seminar 20. april Innovasjon Norge - Innlegg ved Eivind Ingdahl, Satsingsansvarlig Maritim Innovasjon Norge skal Fremme bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling i hele landet Utløse ulike distrikters og regioners næringsmessige muligheter Gjennom å bidra til innovasjon, internasjonalisering og profi lering. Tilbud ut fra kundenes behov Oppdrag Tjenester Innovasjon * Rådgivning Internasjonalisering * Kompetanse Profi lering * Nettverkt Regionalisering * Profi lering/omdømme Finansiering Stø kurs Innovasjon Norge følger opp regjeringens maritime strategi Stø kurs Regjeringens maritime strategi Globalisering og rammevilkår Miljøvennlige maritime næringer Maritim kompetanse Maritim forskning og innovasjon Nærskipsfart Nært de globale markeder Ni prioriterte sektorer Energi & Miljø Olje & Gass Maritim IKT Helse Reiseliv Marin Landbruk Kultur & opplevelser KOCKUMS YOUR PARTNER for maintenance/ship repair We are located with facilities in Karlskrona in south-east of Sweden and in Muskö in the southern archipelago of Stockholm, 8 nautical miles from port of Nynäshamn. We also have Flying Squads, rapid-reaction teams to send out to our customers. IMAS Edgar Werner Hansen Tel. (47) / Mob. (47) E.mail: NR ÅRGANG - SIDE 11

12 FRs seminar 20. april Innovasjon Norge - Globalisering og rammevilkår Maritimt omdømme Omdømmeprosjekt; Norsk maritim næring i utlandet. Sluttrapport til Nærings- og Handelsdepartementet. Interne Nasjonale Internasjonale Fellestiltak Maritim forskning og Innovasjon Tilskudd fra Innovasjon Norge: 2007: 68 millioner kroner 2008: 81 millioner kroner Herav maritime ordninger i 2008: - Maritim Utvikling: 26 millioner kroner - Nærskipsfart: 17 millioner kroner Forskning og innovasjon Maritim utvikling 2008 tilskudd: Totalt forbruk: 26 millioner kroner Herav: - miljøprosjekter 1 mill kroner - avansert logistikk og transport: 18 mill kroner - andre utviklingsprosjekter: 7 mill kroner Eksempel på utvikling/innovasjon prosjekt i 2008: - Maritime Information Systems AS - Utvikler og produserer maritime informasjonssystemer - Har levert systemer til 40 land - Prosjekt: utvikle nye systemer innen; miljøovervåking til havs mer effektiv fradrift av handelsskip - Miljøprosjekt Internasjonalisering Tjenseten Navigator Kompetansetjeneste innen internasjonalisering Styrke evnen og redusere risikoen ved internasjonalisering Normalt 10 bedrifter med prosjektperiode 16 måneder Aktuelle maritime prosjekter: Vietnam India Brasil Nærskipsfartsordningen Tilskudd og innovasjonslån fra 2008 Målgruppe: Norske selskaper i nærskipsfartsfl åten Forbruk i 2008: 17 millioner kroner Utvikling av fl åten 14 mill Samarbeidsprosjekter 2 mill Miljøprosjekter 1 mill Nærskipsfartsprdningen 2008 eks. på prosjekt Nytt design av bulkbåt med LNG Falkeid shipping AS Utvikle nytt design for bulkbåt for transport av stein Naturgass / LNG som drivstoff Samarbeider med solide norske teknologipartnere Utvikle ny generasjon bulkskip. Sawicon AS i samarbeid med Bergen Shipping Utvikler ny generasjon bulkskip innen nærskipsfartsfl åten Utvikle bløggbåtteknologi Napier AS Brønnbåtrederi Utvikling av bløggbåtteknologi Prosessendring hvor en fl ytter deler av slakteprosessen bløggingen til merdkanten Lastekapasiteten øker 150% i forhold til frakt i brønnbåt Gode muligheter reduserte utslipp til luft fra skipet Samseiling i Bodø-regionen pilotprosjekt Fraktefartøyenes Rederiforening Utrede samarbeidstiltak mellom enbåtsrederier i Bodøregionen Felles kontraktsportefølje Bedre tjenestetilbud Bedre fartøysutnyttelse Miljøgevinster mindre utslipp til luft Spinnoff prosjekt fra Norges forskningsråds Fornyelsesprogram for kystfl åten NyFrakt Utrede styrket sjøtransport i Nord Utrede styrket sjøtransportmuligheter fra Bodø og nordover Transport fra vei til sjø styrket nærskipsfart Mer effektiv transport Potensial for miljøløsninger reduserte utslipp til luft Ny logistikkløsning for NorStone forprosjekt Norstone AS og Møreforskning Utrede optimalisering av distribusjon av steinprodukter fra fl ere anlegg i Rogaland Spinnoff prosjekt fra Norges forskningsråds Fornyelsesprogram for kystfl åten NyFrakt Et miljøprosjekt reduserte utslipp til luft Lite White Diesel i marine diselmotorer Eco Energy Holding AS Teste ut NOx reduserende effekter av Lite White Diesel i marine dieselmotorer Miljøprosjekt SIDE 12 - NR ÅRGANG

13 FRs seminar 20. april Innovasjon Norge - Forprosjektstøtte til Eu programmet Marco Polo II Programmet: Skal bidra til å fl ytte transport fra vei til jernbane sjø og vannveier 450 mill Euro fram til 2013 Norske selskaper kan søke Innovasjon Norges bidrag Støtte til søkeprosessen /forprosjektene Maksimalt kroner pr søknad 5 prosjekter har mottatt støtte i 2009 Nærskipsfartsordningen 2009 Ramme 10 mill kroner Vedtatte saker i 2009: 2 utviklings/innovasjonsprosjekter 5 forprosjekter til EU programmet Marco Polo II Status for ledig ramme 20. april 2009: Ledig ramme : kroner Søknader til behandling :12 millioner kroner Rammesituasjonen for maritime ordningen pr 20. april -09: Nærskipsfartsordningen: Ordningen forventes oppbrukt i løpet av mai 2009 Maritim utvikling: Ledig ramme : 5 millioner kroner * * Inkludert: - søknader til behandling som ikke er besluttet - avsetning til omdømmeprosjekter i 2009 Lånemuligheter for nærskipsfartsfl åten Type lån Lavrisikolån : markedslån og god sikkerhet Risikolån: mulighet for å ta større risiko enn markedslånene Innovasjonslån: Del av nærskipsfartsordningen Forutsetinger Norsk selskap eier skipet Skipet er registrert i norsk skipregister - bakgrunn:sikkerhet og oppfølging Ordinære krav til pantesikkerhet Etterspørsel fra nærskipsfartsfl åten Økende etterspørsel En visjon: Vi gir lokale ideer globale muligheter NR ÅRGANG- SIDE 13

14 Næringslivets NOx-fond: Foreløpig rapport om oppfyllelse av utslippsforpliktelsen i 2008 Sammendrag. Næringsorganisasjonene vil med denne årsrapporten dokumentere at utslippsreduksjonsforpliktelsen for 2008 i miljøavtalen om NOx er oppfylt. Miljøavtalen om NOx mellom 14 næringsorganisasjoner og Miljøverndepartementet trådte i kraft 1. januar Ved utløpet av 1. kvartal 2009 hadde over 500 virksomheter sluttet seg til miljøavtalen. Dette er om lag 85 % av antall registrerte avgiftspliktige, og disse representerer cirka 93 % av det avgiftpliktige utslippet. Rapporteringen til NOx-fondet viser at utslippet fra disse virksomhetene var tonn, hvorav tonn skriver seg fra olje- og gassproduksjon. Årlig samlet innbetaling fra disse virksomhetene til NOx-fondet var 658 mill. kr, noe som indikerer at NOx-fondet frem til utløpet av 2011 vil disponere ca. 1,8 mrd. kroner til gjennomføring av tiltak. I følge miljøavtalens punkt 3.2 skal næringsorganisasjonene sørge for at de årlige NOxutslippene reduseres med tonn i løpet av Tiltakene skal være gjennomført innen utgangen av 1. kvartal NOx-fondets beregninger viser at samlet utslippsreduksjon som kan godskrives avtaleforpliktelsen i 2008 kan bli tonn NOx. Dette tallet fremkommer ved å summere effekten av omsøkte NOx-reduserende tiltak med gjennomføring fra 1. januar 2008 til utløp av 1. kvartal Dette viser at reduksjonsforpliktelsen for 2008 vil bli oppfylt med langt større margin enn de verifi serte tall som foreligger. Per 10. mai 2009 har DNV verifi sert gjennomførte tiltak som representerer en reduksjon på tonn. Reduksjonen skriver seg fra 40 av de 106 prosjektene som etter tilsagnene om støtte skal gjennomføres innen utgangen av 1. kvartal Dette dokumenterer at miljøavtalens bestemmelse om reduksjonsforpliktelser for 2008 er oppfylt. Det forventes at hovedtyngden av de øvrige 66 tiltakene vil bli verifi sert før 1. juli Næringsorganisasjonene vil gi oppdaterte opplysninger om dette i en egen rapport som vil bli oversendt innen 1. juli Det er gitt tilsagn til tiltak med gjennomføring i 2008 og 2009 som tilsvarer en reduksjon på hele tonn, mens forpliktelsen er tonn, hvorav tonn i Hvis alle omsøkte tiltak gjennomføres som forutsatt, herunder en rimelig andel av de søknadene som ennå ikke er styrebehandlet, vil næringsorganisasjonene med stor sannsynlighet oppfylle den samlede utslippsreduksjonsforpliktelsen på tonn. Det er da tatt hensyn til reduksjonen som følge av endret faktor for fakler offshore med tonn. SIDE 14 - NR ÅRGANG

15 Kongeleia i Kiparsundet åpnet Statssekretær Vidar Ulriksen, Fiskeridepartem. Vi kan glede oss over at Kystverket har gjort ferdig en viktig del av den moderne merkinga av leia i Ytre Sogn, sa statssekretær Vidar Ulriksen (bildet), da han åpnet Kongeleia i Kiparsundet. I Gulen kommune fi nst det øyer, holmer og skjær, i tillegg til fastlandet. Det er lett å forstå at hurtigbåten er viktig for befolkningen. Hurtigbåten gjør det lett å komme fra sted til sted, og slik kan folk bli boende i distriktet. I de senere år har Kystverket satset på navigasjonsinnretninger som er laget spesielt for hurtigbåttrafi kken. Dette har gitt gode resultat, både for de som bruker leia og for Kystverket. - I Nasjonal transportplan aukar vi løyvingane på Kystverket sitt området med 77%. Det viser til fulle at regjeringa satser på sjøtransporten, sa statssekretær Vidar Ulriksen. Arrangementet var et samarbeid mellom Kystverket, Gulen kommune, Solund kommune og Hurtigbåtenes Rederiforbund. Fraktefartøyenes Rederiforening var så heldig å være invitert til dette arrangementet. Leia blir kalla Kongeleia fordi en statua av Kong Olav V fra sin sokkel ved Skjerjehamn overvåker området. Vi slutter oss til gratulasjonane med Kongeleia og ønsker oss lysløype langs heile kysten til glede og nytte for våre medlemsrederier. NR ÅRGANG - SIDE 15

16 B BLAD RETUR: FRAKTEFARTØYENES REDERIFORENING Postboks 2020, Nordnes 5817 BERGEN KYSTMEGLERE BERGEN Interchart AS Skuteviksboder nr. 22 Boks 4050 Dreggen, 5835 Bergen Tlf Fax Privat: Per Berge Stein Brokers As Nøstetorget 5, 5011 Bergen Tlf Fax EGERSUND Ervik Shipping AS Boks 523, 4379 Egersund Tlf (24hrs service) Fax arnfi 5500 HAUGESUND R.G. Hagland As Boks 98, Tlf Fax Privat. Bjørn I. Kyvik Odd L. Vevang Kjell Ivar Rein Harald Halvorsen A/S Boks 113, Tlf Fax com Privat: Paal Halvorsen / Arve Halvorsen / HORTEN A/S Viking Boks 106, Tlf Fax adm./shipping: Fax. Spedisjon: Vakt-tlf.shipping: E-post: KRAGERØ JOS Shipping Nordre Kalstadvei 9 Tlf Fax Mobile phone Tor: Mobile phone: Jan Otto KRISTIANSAND Kr. Knudsen & Co A/S Rigedalen 44, 4626 Kristiansand Tlf Fax Telex Telegr. Adr. Nesdunk Privat MANDAL H.P. Tallaksen A.s. Boks 19, Tlf Fax E-Post: Mobil: Privat: Knut Glomså MO I RANA Skipsmegler Strand Shipping AS Boks 244, 8601 Mo i Rana Tlf Fax Meyership A/S Boks 218, 8601 Mo i Rana Tlf Fax E-post: 5440 MOSTERHAMN Aasen Chartering As Boks 73, 5447 Mosterhamn Tlf Fax E-post: Privat: J. Aas B.R. Kippersund OS GeSi Shipping Boks 26, 5201 Os, Tlf Fax Telex Jorgn Privat: Georg S. Jørgensen SARPSBORG All-Transport A/S Strandgt. 3, 1724 Sarpsborg Tlf Fax Telex alltr n 7500 STJØRDAL Stjørdal Sjøtransport AS Havneveien Tlf Fax fi TRONDHEIM Nidaros Shipbroker A/S Boks 2591, 7414 Trondheim Tlf Fax E-post: Mobil Aoh: Rimship A/S Pir II - 13 B Boks 2251, 7412 Trondheim Tlf Fax Mobil E-post: 5588 ØLEN Sandfrakt AS Postboks 133, 5588 Ølen Tlf Fax E-post:

NyFrakt - Valg av fartøykonsept som skal utredes s. 8. Pilotprosjekt for utvikling av samseiling s. 11

NyFrakt - Valg av fartøykonsept som skal utredes s. 8. Pilotprosjekt for utvikling av samseiling s. 11 NUMMER 4-2008 73. ÅRGANG M/S Artic Fjord, Artic Shipping AS, Boks 452, 6801 Førde NyFrakt - Valg av fartøykonsept som skal utredes s. 8 Pilotprosjekt for utvikling av samseiling s. 11 FRAKTEFARTØYENES

Detaljer

M/S RIGNATOR, Eides Rederi AS, 8409 Gullesfjord. Ny losforskrift fører til utfl agging s. 4. Generalforsamling - 75 års jubileum s.

M/S RIGNATOR, Eides Rederi AS, 8409 Gullesfjord. Ny losforskrift fører til utfl agging s. 4. Generalforsamling - 75 års jubileum s. NUMMER 2-2010 75. ÅRGANG M/S RIGNATOR, Eides Rederi AS, 8409 Gullesfjord Ny losforskrift fører til utfl agging s. 4 Generalforsamling - 75 års jubileum s. 8-9 FRAKTEFARTØYENES REDERIFORENING - stiftet

Detaljer

Samarbeid for felles sak. Slipper skatt på kostpenger. side 2. side 9

Samarbeid for felles sak. Slipper skatt på kostpenger. side 2. side 9 N U M M E R 2-2 0 0 5 Samarbeid for felles sak side 2 Slipper skatt på kostpenger side 9 FRAKTEFARTØYENES REDERIFORENING - stiftet 14. desember 1935 Nykirkeallmenningen 23 Postboks 2020, Nordnes 5817 Bergen

Detaljer

Statssekr. Øyvind Slåkes innlegg i Molde 24. mai s. 5. Informasjon fra Næringslivets NOx-fond s. 6

Statssekr. Øyvind Slåkes innlegg i Molde 24. mai s. 5. Informasjon fra Næringslivets NOx-fond s. 6 NUMMER 3-2008 73. ÅRGANG MS Viking Frio - Viking Reefer s K/S, Boks 317, 6001 Ålesund Statssekr. Øyvind Slåkes innlegg i Molde 24. mai s. 5 Informasjon fra Næringslivets NOx-fond s. 6 FRAKTEFARTØYENES

Detaljer

M/S Comabar - Norbar Minerals AS, 4260 Torvastad. Anders Talleraas gjenvalgt s. 4. Fornyelse av kystfraktefl åten s. 6

M/S Comabar - Norbar Minerals AS, 4260 Torvastad. Anders Talleraas gjenvalgt s. 4. Fornyelse av kystfraktefl åten s. 6 NUMMER 2-2007 72. ÅRGANG M/S Comabar - Norbar Minerals AS, 4260 Torvastad Anders Talleraas gjenvalgt s. 4 Fornyelse av kystfraktefl åten s. 6 FRAKTEFARTØYENES REDERIFORENING - stiftet 14. desember 1935

Detaljer

M/S Ronja Harvester - Overlevert Sølvtrans AS i august. Nasjonal maritim strategi s. 5. Krav til ISM for lasteskip på 500 BT s. 10

M/S Ronja Harvester - Overlevert Sølvtrans AS i august. Nasjonal maritim strategi s. 5. Krav til ISM for lasteskip på 500 BT s. 10 NUMMER 3-2007 72. ÅRGANG M/S Ronja Harvester - Overlevert Sølvtrans AS i august Nasjonal maritim strategi s. 5 Krav til ISM for lasteskip på 500 BT s. 10 FRAKTEFARTØYENES REDERIFORENING - stiftet 14. desember

Detaljer

M/S Norvind, Sandfrakt AS, 5588 Ølen. Nye losforskrifter - Bukken til havresekken s. 4. Stad-analyse på sviktende grunnlag s. 12

M/S Norvind, Sandfrakt AS, 5588 Ølen. Nye losforskrifter - Bukken til havresekken s. 4. Stad-analyse på sviktende grunnlag s. 12 NUMMER 1-2011 76. ÅRGANG M/S Norvind, Sandfrakt AS, 5588 Ølen Nye losforskrifter - Bukken til havresekken s. 4 Stad-analyse på sviktende grunnlag s. 12 FRAKTEFARTØYENES REDERIFORENING - stiftet 14. desember

Detaljer

M/S Høydal, se presentasjon side 15 NSK Shipping AS, 9008 Tromsø. Vårløsning for sjøtransport? s. 4. Kampanjen; Velg sjøveien s. 7

M/S Høydal, se presentasjon side 15 NSK Shipping AS, 9008 Tromsø. Vårløsning for sjøtransport? s. 4. Kampanjen; Velg sjøveien s. 7 NUMMER 2-2012 77. ÅRGANG M/S Høydal, se presentasjon side 15 NSK Shipping AS, 9008 Tromsø Vårløsning for sjøtransport? s. 4 Kampanjen; Velg sjøveien s. 7 FRAKTEFARTØYENES REDERIFORENING - stiftet 14. desember

Detaljer

M/S Bona Safi r, Bontveit Rederi AS, 6985 Atløy. Seminar Gods fra vei til sjø s. 4. Høringsuttalelse - Losplikt s. 10

M/S Bona Safi r, Bontveit Rederi AS, 6985 Atløy. Seminar Gods fra vei til sjø s. 4. Høringsuttalelse - Losplikt s. 10 NUMMER 2-2011 76. ÅRGANG M/S Bona Safi r, Bontveit Rederi AS, 6985 Atløy Seminar Gods fra vei til sjø s. 4 Høringsuttalelse - Losplikt s. 10 FRAKTEFARTØYENES REDERIFORENING - stiftet 14. desember 1935

Detaljer

Sjøsikkerhetskonferansen 29. september Lawrence Falkeid Styreleder Kystrederiene. Rapportering et nødvendig onde..?

Sjøsikkerhetskonferansen 29. september Lawrence Falkeid Styreleder Kystrederiene. Rapportering et nødvendig onde..? Sjøsikkerhetskonferansen 29. september Lawrence Falkeid Styreleder Kystrederiene Rapportering et nødvendig onde..? Kystrederiene Tidligere Fraktefartøyenes Rederiforening navneskifte på årets generalforsamling

Detaljer

MAROFF Maritim virksomhet og offshore operasjoner

MAROFF Maritim virksomhet og offshore operasjoner MAROFF Maritim virksomhet og offshore operasjoner Presentasjon for Logistikkforeningen Frokostseminar 17. februar 2009 Frøydis Gaarder MAROFF Innhold Målgrupper Historikk i programmet Nasjonal maritim

Detaljer

Klarer næringen å innfri NOx-forpliktelsene s. 5. Avgifter og gebyrer i norsk transportindustri s. 6

Klarer næringen å innfri NOx-forpliktelsene s. 5. Avgifter og gebyrer i norsk transportindustri s. 6 NUMMER 1-2009 74. ÅRGANG M/S Artic Lady, Artic Shipping AS, Boks 452, 6801 Førde Klarer næringen å innfri NOx-forpliktelsene s. 5 Avgifter og gebyrer i norsk transportindustri s. 6 FRAKTEFARTØYENES REDERIFORENING

Detaljer

NOx-avgift - alternativ miljøavtale og næringslivets NOx-fond s. 4 OTP - Obligatorisk tjenestepensjon s. 8

NOx-avgift - alternativ miljøavtale og næringslivets NOx-fond s. 4 OTP - Obligatorisk tjenestepensjon s. 8 NUMMER 4-2006 71. ÅRGANG M/S. Øytind laster smolt fra helikopter NOx-avgift - alternativ miljøavtale og næringslivets NOx-fond s. 4 OTP - Obligatorisk tjenestepensjon s. 8 FRAKTEFARTØYENES REDERIFORENING

Detaljer

MS Svealand - Eidshaug Rederi AS, 7940 Ottersøy. Innlegg på seminaret i Molde s. 5, 9, 11 og 14

MS Svealand - Eidshaug Rederi AS, 7940 Ottersøy. Innlegg på seminaret i Molde s. 5, 9, 11 og 14 NUMMER 2-2008 73. ÅRGANG MS Svealand - Eidshaug Rederi AS, 7940 Ottersøy Innlegg på seminaret i Molde s. 5, 9, 11 og 14 FRAKTEFARTØYENES REDERIFORENING - stiftet 14. desember 1935 Nykirkeallmenningen 23

Detaljer

Den norske fi skefôrprodusenten BioMar blir den første i verden til å ta i bruk et gassdrevet lasteskip.

Den norske fi skefôrprodusenten BioMar blir den første i verden til å ta i bruk et gassdrevet lasteskip. Pressemateriell Den norske fi skefôrprodusenten BioMar blir den første i verden til å ta i bruk et gassdrevet lasteskip. Den vedlagte minnebrikken inneholder 3 pressemeldinger og bilder Stoffet er gjengitt

Detaljer

M/S RO FJORD, Rostein AS, 6487 Harøy. Sjøtransporten må få bedre rammevilkår s. 7. Erstatter en skipslast med 60 vogntog s. 11

M/S RO FJORD, Rostein AS, 6487 Harøy. Sjøtransporten må få bedre rammevilkår s. 7. Erstatter en skipslast med 60 vogntog s. 11 NUMMER 1-2010 75. ÅRGANG M/S RO FJORD, Rostein AS, 6487 Harøy Sjøtransporten må få bedre rammevilkår s. 7 Erstatter en skipslast med 60 vogntog s. 11 FRAKTEFARTØYENES REDERIFORENING - stiftet 14. desember

Detaljer

NOx-avgift - alternativ miljøavtale og næringslivets NOx-fond s. 4 OTP - Obligatorisk tjenestepensjon s. 8

NOx-avgift - alternativ miljøavtale og næringslivets NOx-fond s. 4 OTP - Obligatorisk tjenestepensjon s. 8 N U M M E R 4-2 0 0 6 7 1. Å R G A N G M/S. Øytind laster smolt fra helikopter NOx-avgift - alternativ miljøavtale og næringslivets NOx-fond s. 4 OTP - Obligatorisk tjenestepensjon s. 8 FRAKTEFARTØYENES

Detaljer

Generalforsamling 2006 s. 4 Kan sjøtransporten gjenvinne markedsandeler? s. 9

Generalforsamling 2006 s. 4 Kan sjøtransporten gjenvinne markedsandeler? s. 9 NUMMER 2-2006 M/S Bergen Star, Bergen Tankers AS, 5353 Straume Generalforsamling 2006 s. 4 Kan sjøtransporten gjenvinne markedsandeler? s. 9 FRAKTEFARTØYENES REDERIFORENING - stiftet 14. desember 1935

Detaljer

GRØNN SKIPSFART - et maritimt kinderegg. Finansiering av grønn vekst, - "Miljøfinans" Ålesund, 29.05.2015. Fiskerstrand Veft AS Rolf Fiskerstrand

GRØNN SKIPSFART - et maritimt kinderegg. Finansiering av grønn vekst, - Miljøfinans Ålesund, 29.05.2015. Fiskerstrand Veft AS Rolf Fiskerstrand FISKERSTRAND VERFT AS GRØNN SKIPSFART - et maritimt kinderegg Ålesund, 29.05.2015 Finansiering av grønn vekst, - "Miljøfinans" Fiskerstrand Veft AS Rolf Fiskerstrand Fiskerstrand Holding AS Fiskerstrand

Detaljer

MAROFF Maritim virksomhet og offshore operasjoner

MAROFF Maritim virksomhet og offshore operasjoner MAROFF Maritim virksomhet og offshore operasjoner Presentasjon på næringslivets dag i Agder 24. mai 2017 Sesjon MAROFF Sigurd Falch, programkoordinator MAROFF s hovedmålgrupper Rederier Verft Utstyrsleverandører

Detaljer

Tid for norsk nærskipsfart s. 4 Private forsikringer gjennom FR s. 4

Tid for norsk nærskipsfart s. 4 Private forsikringer gjennom FR s. 4 N U M M E R 4-2 0 0 5 M/S ØYFJORD, Bømlo Brønnbåtservice AS, 5445 Bremnes. Tid for norsk nærskipsfart s. 4 Private forsikringer gjennom FR s. 4 FRAKTEFARTØYENES REDERIFORENING - stiftet 14. desember 1935

Detaljer

Innovasjon gjennom samarbeid

Innovasjon gjennom samarbeid Innovasjon gjennom samarbeid Logistikkdagen 2011 Erlend Ystrøm Haartveit Quality hotell, Sarpsborg, 4. mai 2011 Innovasjon Norges formål: Fremme bedrifts og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling i

Detaljer

M/S Kristian With, Egil Ulvan Rederi AS, 7011 Trondheim. Kampanjen www.fralandtilsjo.no s. 4. Sjøtransportprosjektet s. 10

M/S Kristian With, Egil Ulvan Rederi AS, 7011 Trondheim. Kampanjen www.fralandtilsjo.no s. 4. Sjøtransportprosjektet s. 10 NUMMER 1-2012 77. ÅRGANG M/S Kristian With, Egil Ulvan Rederi AS, 7011 Trondheim Kampanjen www.fralandtilsjo.no s. 4 Sjøtransportprosjektet s. 10 FRAKTEFARTØYENES REDERIFORENING - stiftet 14. desember

Detaljer

Virkemiddelapparatet Hvem kan bidra med hva? - Norges Forskningsråd

Virkemiddelapparatet Hvem kan bidra med hva? - Norges Forskningsråd Virkemiddelapparatet Hvem kan bidra med hva? - Norges Forskningsråd FHF Teknologikonferanse 2011 Gass som energibærer i fiskeflåten Arthur Almestad, Forskningsrådet, regionansvarlig, Møre og Romsdal Noen

Detaljer

Virkemiddelapparatet sovepute eller dynamisk kraft? Finnmarkskonferansen 09.09.04 Stabsdirektør Finn Kristian Aamodt

Virkemiddelapparatet sovepute eller dynamisk kraft? Finnmarkskonferansen 09.09.04 Stabsdirektør Finn Kristian Aamodt Virkemiddelapparatet sovepute eller dynamisk kraft? Finnmarkskonferansen 09.09.04 Stabsdirektør Finn Kristian Aamodt Formål Innovasjon Norge skal fremme bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling

Detaljer

NULLUTSLIPPSLØSNINGER I MARITIM TRANSPORT

NULLUTSLIPPSLØSNINGER I MARITIM TRANSPORT FISKERSTRAND VERFT AS NULLUTSLIPPSLØSNINGER I MARITIM TRANSPORT Utvikling av ferge med hydrogen som drivstoff Oslo 4. mai 2017 Konstruksjonssjef Kåre Nerem 1 1909 Skikkelig arbeid må det være, så ligger

Detaljer

Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling. Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010

Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling. Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010 Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010 Innhold Litt om innovasjon Slik jobber Innovasjon Norge Litt om Innovasjon Norges samarbeids programmer

Detaljer

Haugesundkonferansen 2013 Hva skjer i norsk maritim utdanning? Petter Aasen

Haugesundkonferansen 2013 Hva skjer i norsk maritim utdanning? Petter Aasen Haugesundkonferansen 2013 Hva skjer i norsk maritim utdanning? Petter Aasen Fylkesmannen i Oslo og Akershus 23.11.2012 Hva skjer i norsk maritim utdanning? Det er få som velger maritim utdannings og karrierevei.

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing ET OPPDRAG FRA I SAMARBEID MED MARUT 1 Bakgrunn Norsk maritim næring står foran store utfordringer: sterk internasjonal konkurranse endringer i

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2017.

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2017. http://www.mestapensjonist.no ÅRSMØTEPROTOKOLL 2017. Årsmøte i Mesta pensjonistforening (MPF) ble avholdt den 29.03.2017 kl. 1600-1800. Sted: Bergstaden Hotell, Røros Tilstede: Olav Lien, Haldor Tryggestad,

Detaljer

Derfor er sjøtransport vegen å gå

Derfor er sjøtransport vegen å gå Miljøvennlige løsninger gir bærekraftig business: Derfor er sjøtransport vegen å gå Blå mat grønn logistikk 2017 Rørvik, 23. Mars 2017 Jan Kjetil Paulsen Senior rådgiver skipsfart Miljøstiftelsen Bellona1

Detaljer

M/S Ro Master - Rostein AS, 6487 Harøy. Fornyelsesprogram for kysttransport s. 5. Kystverket vil ha skipstunnel s. 10

M/S Ro Master - Rostein AS, 6487 Harøy. Fornyelsesprogram for kysttransport s. 5. Kystverket vil ha skipstunnel s. 10 NUMMER 4-2007 M/S Ro Master - Rostein AS, 6487 Harøy Fornyelsesprogram for kysttransport s. 5 Kystverket vil ha skipstunnel s. 10 FRAKTEFARTØYENES REDERIFORENING - stiftet 14. desember 1935 Nykirkeallmenningen

Detaljer

Leting og eksperimentering. Utførelse

Leting og eksperimentering. Utførelse Leting og eksperimentering Utførelse Eiere og oppdragsgivere Eiere: Nærings- og handelsdepartementet Fylkeskommunene Oppdragsgivere: Kommunal- og regionaldepartementet Landbruks- og matdepartementet Fylkesmennene

Detaljer

Referat Styremøte i Arktisk Maritim Klynge (AMK) Følgende saker ble behandlet:

Referat Styremøte i Arktisk Maritim Klynge (AMK) Følgende saker ble behandlet: Referat Styremøte i Arktisk Maritim Klynge (AMK) Det ble gjennomført styremøte den 09. mars 2016 fra kl. kl. 10:00 til 14:00 hos Innovasjon Norge Nordland i Bodø Tilstede på styremøtet var: Styreleder

Detaljer

Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene?

Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene? Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene? Presentasjon på Haugesundkonferansen 8. februar 2012 Kjell Røang Seniorrådgiver Innovasjon - En operativ definisjon Innovasjoner er

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Vårt skip er lastet med

Vårt skip er lastet med Vårt skip er lastet med NHO Sjøfart organiserer 30 rederier som opererer 420 fartøyer i norsk innenriksfart. Fartøyene er hurtigruteskip, ferger, hurtigbåter, slepebåter, skoleskip, lasteskip og redningsskøyter.

Detaljer

Tirsdag 14. november / Formannskapssalen

Tirsdag 14. november / Formannskapssalen 2017-06 Drangedal næringsråd Møteinnkalling Tid/sted: Tirsdag 14. november 08.00 09.30 / Formannskapssalen Innkalte: Tor Peder Lohne, Wenche Kåsene, Kjell Vågsland, Bart Burgerhoudt, Bertil Petterson,

Detaljer

NOx-fondets Status og fremtid

NOx-fondets Status og fremtid NOx-fondets Status og fremtid Gasskonferansen 24. mars 2015 Tommy Johnsen, Daglig leder, Næringslivets NOx-fond NOx-avgiften Innført 01.01.2007 Gjelder for alle store utslippskilder inkludert landbasert

Detaljer

Siemens Pensjonistforening, Trondheim. Årsberetning for 2015.

Siemens Pensjonistforening, Trondheim. Årsberetning for 2015. Siemens Pensjonistforening, Trondheim. Årsberetning for 2015. Foreningens styre har i 2015 bestått av: Leder: Sekretær, nestleder: Kasserer: Styremedlem, turansvarlig: Styremedlem, arrangement: Styremedlem,

Detaljer

SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer. Valg av referent. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. V) Årsmelding.

SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer. Valg av referent. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. V) Årsmelding. PROTOKOLL GENERALFORSAMLING HERREKORET COMPAGNIE TRASS 2011 SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer II) Valg av referent III) Godkjenning av innkalling IV) Godkjenning av saksliste V) Årsmelding A) Årsmelding

Detaljer

Regjeringens visjon om grønn skipsfart

Regjeringens visjon om grønn skipsfart Regjeringens visjon om grønn skipsfart Statssekretær Lars Andreas Lunde Forum for miljøvennlig skipsfart 20. oktober 1 Verden trenger et grønt skifte 2 Det grønne skiftet er i gang 3 Skipsfarten har fortsatt

Detaljer

Maritimt næringsliv skaper reinare miljø. Kva krav kan vi vente oss?

Maritimt næringsliv skaper reinare miljø. Kva krav kan vi vente oss? Maritimt næringsliv skaper reinare miljø. Kva krav kan vi vente oss? Quality Hotel Ulstein, 16.oktober Hanna Lee Behrens Principal consultant, DNV Maritime Solutions Leder Styringsgruppe for Forum for

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing ET OPPDRAG FRA I SAMARBEID MED MARUT 1 Bakgrunn Norsk maritim næring står foran store utfordringer: sterk internasjonal konkurranse endringer i

Detaljer

NOx-avgift - Konsekvenser for fraktefarten s. 4 Hvordan utnytte potensialet til sjøtransporten sett fra industriens ståsted? s. 15

NOx-avgift - Konsekvenser for fraktefarten s. 4 Hvordan utnytte potensialet til sjøtransporten sett fra industriens ståsted? s. 15 NUMMER 3-2006 71. ÅRGANG M/S Thorn Kristine, Sarunto AS, Boks 221, 4299 Avaldsnes. NOx-avgift - Konsekvenser for fraktefarten s. 4 Hvordan utnytte potensialet til sjøtransporten sett fra industriens ståsted?

Detaljer

Havner i nord. Jan Morten Hansen seniorkonsulent og prosjektleder - Kystverket Troms og Finnmark

Havner i nord. Jan Morten Hansen seniorkonsulent og prosjektleder - Kystverket Troms og Finnmark Havner i nord Jan Morten Hansen seniorkonsulent og prosjektleder - Kystverket Troms og Finnmark Oppdragsbeskrivelse Fiskeri og kystdepartementet har gitt Kystverket i oppgave å koordinere et samarbeid

Detaljer

2013 Fakta 8/ ansatte. 3 mill kr. 6 mrd kr. 96% 44% av bedriftene at de vil. over 50 % 55% 31% 8 av 15. Hver bedrift hadde rundt

2013 Fakta 8/ ansatte. 3 mill kr. 6 mrd kr. 96% 44% av bedriftene at de vil. over 50 % 55% 31% 8 av 15. Hver bedrift hadde rundt 1 Sats på FoUoI SkatteFUNN er et springbrett til innovasjon SkatteFUNN støtter bedrifter som satser på innovasjon vha forsknings- og utviklingsprosjekter 2 2013 Fakta SkatteFUNN mottok 2530 søknader i

Detaljer

NATURGASS I TRANSPORT

NATURGASS I TRANSPORT NATURGASS I TRANSPORT HAUGESUND KOMMUNE BENYTTER NATURGASS I TJENESTEBILENE SINE. Vi har 53 busser som bruker naturgass og som kjører ca 90.000 kilometer hver i året. Da sier det seg selv at utslipp til

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av pilot «Fisk fra vei til sjø»

Samfunnsøkonomisk analyse av pilot «Fisk fra vei til sjø» Grønt Kystfartsprogram Samfunnsøkonomisk analyse av pilot «Fisk fra vei til sjø» Eivind Dale, DNV GL Havnelederforum 2018 KS Bedrift Havn, Thon Hotel Opera, 1. februar 2018 Innhold 1. Grønt Kystfartsprogram

Detaljer

Fremtiden for nærskipsfarten

Fremtiden for nærskipsfarten Fremtiden for nærskipsfarten Statssekretær Oluf Ulseth (H) Nærings- og handelsdepartementet Transportbrukerkonferansen i Sarpsborg, 13. oktober 2003 Transport er nødvendig for verdiskaping Spredt bosetting

Detaljer

Klimavennlig sjøtransport Anne-Kristine Øen

Klimavennlig sjøtransport Anne-Kristine Øen Maritimt Forum Bergensregionen Klimavennlig sjøtransport Anne-Kristine Øen Foto: Solstad - Haakon Nordvik Maritimt Forum - Bergensregionen Representerer den maritime næringsklyngen i Bergensregionen 150

Detaljer

Regjeringens arbeid med skipsfartsmeldingen

Regjeringens arbeid med skipsfartsmeldingen Regjeringens arbeid med skipsfartsmeldingen Statssekretær Oluf Ulseth (H) Nærings- og handelsdepartementet Møte i Maritimt Forum Vestfold Telemark Buskerud Horten, 25. september 2003 Hvorfor ny stortingsmelding?

Detaljer

VRI Møre og Romsdal. VRI og NCE. - roller og erfaringer. Prosjektet er støttet av. Norges forskningsråd og Møre og Romsdal fylkeskommune

VRI Møre og Romsdal. VRI og NCE. - roller og erfaringer. Prosjektet er støttet av. Norges forskningsråd og Møre og Romsdal fylkeskommune VRI og NCE - roller og erfaringer Prosjektet er støttet av Norges forskningsråd og Møre og Romsdal fylkeskommune 1 NCE Maritime : Visjon Den maritime klyngen på Møre skal i løpet av 10 år anerkjennes som

Detaljer

Innovasjon Norge Nordland. Karsten Nestvold, Myre 12.02.2015

Innovasjon Norge Nordland. Karsten Nestvold, Myre 12.02.2015 Innovasjon Norge Nordland Karsten Nestvold, Myre 12.02.2015 Vi gir lokale ideer globale muligheter Innovasjon = å skape ny verdi «en ny vare, en ny tjeneste, en ny produksjonsprosess, anvendelse eller

Detaljer

Virker miljøavgifter bedre enn miljøavtaler?

Virker miljøavgifter bedre enn miljøavtaler? Virker miljøavgifter bedre enn miljøavtaler? Geir Høibye, spesialrådgiver Næringslivets NOx-fond Frokostseminar Grand Hotell Oslo, 9. februar 2016 Miljøavtalen om NOx 2008-2017 Inngått mellom Miljøverndepartementet

Detaljer

Bergensregionen Insert company logo here

Bergensregionen Insert company logo here Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklynger ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME NÆRINGER: Rederi, verft, tjeneste- og utstyrsleverandører MARINE NÆRINGER: Fiskeri, oppdrett og marine produkter

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Et oppdrag fra i samarbeid med MARUT MARINTEK 1 Bakgrunn Maritim21 er valgt som begrep for en En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing.

Detaljer

NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ

NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ .VELKOMMEN TIL TROMSØI Delegerte og gjester til Norges Døveforbunds landsmøte 1980 ønskes velkommen til Tromsø. Jeg håper landsmøtet vil bli vellykket

Detaljer

Unge bønder Gargia 8. april 2013

Unge bønder Gargia 8. april 2013 Unge bønder Gargia 8. april 2013 En internasjonal organisasjon Kontorer i alle fylker Representert i over 30 land Innovasjon Norge Vårt hovedmål er å utløse bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling

Detaljer

Visjon, mål og strategier

Visjon, mål og strategier Fagrådet for Ytre Oslofjord side 1 Visjon, mål og strategier Fagrådet for Ytre Oslofjord Visjon, mål og strategier Styrets forslag til generalforsamlingen 2005 Fagrådet for Ytre Oslofjord side 2 Visjon,

Detaljer

Sjøfartsdirektoratets syn på Autonome skip

Sjøfartsdirektoratets syn på Autonome skip Sjøfartsdirektoratets syn på Autonome skip Svein David Medhaug Prosjektleder Innovasjon- og ny teknologi Innovasjon og ny teknologi Sjøfartsdirektoratet ønsker at Norge er verdens ledende innen maritim

Detaljer

Hvordan kan et regionalt energiselskap bidra til næringsutvikling og verdiskaping?

Hvordan kan et regionalt energiselskap bidra til næringsutvikling og verdiskaping? Energi og verdiskaping Haugesund 10.-11. august 2004 Hvordan kan et regionalt energiselskap bidra til næringsutvikling og verdiskaping? Atle Neteland, adm.dir. BKK Kort om BKK Hvilke utfordringer har vi?

Detaljer

MAROFF Maritim virksomhet og offshore operasjoner

MAROFF Maritim virksomhet og offshore operasjoner MAROFF Maritim virksomhet og offshore operasjoner Presentasjon på Maritim Innovasjon 2009 13. mars 2009 Sigurd Falch Programkoordinator MAROFF Innhold Målgrupper Nasjonal maritim strategi Aktiviteter og

Detaljer

Regional satsing for forskningsbasert innovasjon. Informasjonsmøte

Regional satsing for forskningsbasert innovasjon. Informasjonsmøte Regional satsing for forskningsbasert innovasjon Informasjonsmøte 18.5.2016 Forskning for innovasjon og bærekraft Forskningsrådets strategi 2015-2020 Innovasjon: bedriftene og offentlig sektor Bærekraft:

Detaljer

Hydrogen: Finansiering av utviklingsprosjekt

Hydrogen: Finansiering av utviklingsprosjekt Hydrogen: Finansiering av utviklingsprosjekt Ivar Singstad Haugesund 22.02.2017 www.innovasjonnorge.no Profilering Kompetanse Finansiering Rådgiving Nettverk Finansiering Lån Lavrisikolån: Langsiktige

Detaljer

CO2-reduksjoner og virkemidler på norsk

CO2-reduksjoner og virkemidler på norsk CO2-reduksjoner og virkemidler på norsk kontinental t sokkel Oljedirektoratet, seminar Klimakur 20.8.2009 Lars Arne Ryssdal, dir næring og miljø Oljeindustriens Landsforening 2 Mandatet vårt - klimaforlikets

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2016.

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2016. http://www.mestapensjonist.no ÅRSMØTEPROTOKOLL 2016. Årsmøte i Mesta pensjonistforening (MPF) ble avholdt den 30.03.2016 kl. 1200-1400. Sted: Mestas hovedkontor på Lysaker, Oslo. Tilstede: Olav Lien, Haldor

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Lørdag 16. februar klokken 16.00 19.00 Sted: Alfred Hess`s veg 2B, Trondheim Etter møtet vil det være muligheter for å kjøpe mat og drikke. Sosiale aktiviteter

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 5 Partner

Detaljer

Transnova. Styremøte i Norsk Gassforum. Erik Lorentzen Gardermoen 7. november 2012

Transnova. Styremøte i Norsk Gassforum. Erik Lorentzen Gardermoen 7. november 2012 Transnova Styremøte i Norsk Gassforum Erik Lorentzen Gardermoen 7. november 2012 Kort om Transnova Innhold Transnova og (bio)gass hvordan kan vi bidra? Om Transnova Transnova er et statlig verktøy for

Detaljer

Grip dagen, mulighetene og Nordmøre

Grip dagen, mulighetene og Nordmøre 2010 Grip dagen, mulighetene og Nordmøre Torsdag 28. januar 2010 Caroline konferansesenter Kristiansund Brynjulv Røeggen Avdelingsbanksjef Kontakt oss 03900 eller snv.no Bank. Forsikring. Og deg. Velkommen

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Haugesundkonferansen 2006 s. 4 Fokus på fornyelse s. 7

Haugesundkonferansen 2006 s. 4 Fokus på fornyelse s. 7 N U M M E R 1-2 0 0 6 M/S Heimglimt, Fredocean AS, Langøy, 5943 Austrheim Haugesundkonferansen 2006 s. 4 Fokus på fornyelse s. 7 FRAKTEFARTØYENES REDERIFORENING - stiftet 14. desember 1935 Nykirkeallmenningen

Detaljer

SLIK KAN OSLO NÅ SINE KLIMAMÅL. Frokostseminar Kulturhuset 10. mai 2017 Helge Otto Mathisen Konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt

SLIK KAN OSLO NÅ SINE KLIMAMÅL. Frokostseminar Kulturhuset 10. mai 2017 Helge Otto Mathisen Konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt SLIK KAN OSLO NÅ SINE KLIMAMÅL Frokostseminar Kulturhuset 10. mai 2017 Helge Otto Mathisen Konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt M/S Color Hybrid er verdens største plug-in hybrid ferge - innovativt

Detaljer

ERFA2014 DEN MARITIME INDUSTRIEN HEGE SOLBAKKEN

ERFA2014 DEN MARITIME INDUSTRIEN HEGE SOLBAKKEN ERFA2014 DEN MARITIME INDUSTRIEN HEGE SOLBAKKEN Hva er Maritimt Forum? Stiftet 1990 Første organisering av næringsklynge 8 regionale forum og 750 medlemmer Rammevilkår Synliggjøring Rekruttering og kompetanse

Detaljer

Landstrøm fra ide til realisering. Eva Britt Isager Klimasjef Bergen kommune

Landstrøm fra ide til realisering. Eva Britt Isager Klimasjef Bergen kommune Landstrøm fra ide til realisering Eva Britt Isager Klimasjef Bergen kommune 29.mai 2008 Det igangsettes et prosjekt parallelt med arbeidet med plan for indre havn. Prosjektets visjon skal være "Bergen

Detaljer

KREVENDE TIDER STORE MULIGHETER

KREVENDE TIDER STORE MULIGHETER KREVENDE TIDER STORE MULIGHETER Tore Forsmo Norges Rederiforbund KREVENDE TIDER Usikre markeder Krevende finansieringssituasjon Skip i opplag i alle segmenter Flere kan ha det verste foran seg Nybyggingsprogrammer

Detaljer

Mer gods bør sjøtransporteres også i nærtrafikk

Mer gods bør sjøtransporteres også i nærtrafikk Mer gods bør sjøtransporteres også i nærtrafikk NyFrakt Fornyelsesprogram for kysttransport Senioringeniør Dag Stenersen MARINTEK Teknologisk Fremsyns seminar Godsmagi 2008-11-17 MARINTEK 1 Innhold Norsk

Detaljer

En helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi for det 21. århundre

En helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi for det 21. århundre En helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi for det 21. århundre MarSafe North 26/10/2011 1 Visjon Nøkkeldrivere mot 2020 Strategiske innsatsområder Implementeringsplan Kostnader Virkemidler

Detaljer

GASS SOM DRIVSTOFF FOR KJØRETØY SEMINAR PÅ GARDERMOEN 10. NOVEMBER 2015 GASS SOM DRIVSTOFF FOR JERNBANE JØRN CHRISTEN JOHNSEN COWI

GASS SOM DRIVSTOFF FOR KJØRETØY SEMINAR PÅ GARDERMOEN 10. NOVEMBER 2015 GASS SOM DRIVSTOFF FOR JERNBANE JØRN CHRISTEN JOHNSEN COWI GASS SOM DRIVSTOFF FOR KJØRETØY SEMINAR PÅ GARDERMOEN 10. NOVEMBER 2015 GASS SOM DRIVSTOFF FOR JERNBANE JØRN CHRISTEN JOHNSEN COWI Innhold i presentasjonen Bakgrunn Nordlandsbanen, historikk og fakta Jernbanedrift

Detaljer

Havfiskeflåten: ACTION, HIGH-TECH, GOD LØNN...

Havfiskeflåten: ACTION, HIGH-TECH, GOD LØNN... UTDANNINGSVEIER: Skipper/Styrmann Maskinist Teknisk fagskole 2 år Fartstid som kadett Bachelorgrad ved høgskole 3 år Havfiskeflåten: ACTION, HIGH-TECH, GOD LØNN... Allmennfaglig påbygging OG KARRIEREMULIGHETER

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 15 MARS

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 15 MARS Styresaknr. 12/07 REF: 2002/100138 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 15 MARS Saksbehandler: Rolf Jensen Dokumenter i saken : Trykt vedlegg. - Protokollen fra styrets møte 15 mars 2007. Saksbehandlers

Detaljer

Miljøteknologisatsingen ved et veikryss Innlegg for Programrådet for miljøteknologi, NHD, Oslo

Miljøteknologisatsingen ved et veikryss Innlegg for Programrådet for miljøteknologi, NHD, Oslo Side 1 av 9 Nærings- og handelsdepartementet Innlegg 28. august 2013, kl. 09:20 Statssekretær Jeanette Iren Moen Tildelt tid: 14 min. Lengde: 1400 ord Miljøteknologisatsingen ved et veikryss Innlegg for

Detaljer

Klimamarin Er det mulig å redusere CO2-utslippene fra fiskeflåten med 40%? Jan Ivar Maråk, Fiskebåt

Klimamarin Er det mulig å redusere CO2-utslippene fra fiskeflåten med 40%? Jan Ivar Maråk, Fiskebåt Klimamarin 2017 Er det mulig å redusere CO2-utslippene fra fiskeflåten med 40%? Jan Ivar Maråk, Fiskebåt Norge har en utfordrende CO2-oppgave Norge og EU enige om at klimagassutslippene skal reduseres

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Regional satsing for mobilisering og kvalifisering. Avdelingsdirektør Elise Husum

Regional satsing for mobilisering og kvalifisering. Avdelingsdirektør Elise Husum Regional satsing for mobilisering og kvalifisering Avdelingsdirektør Elise Husum Forskning for innovasjon og bærekraft Forskningsrådets strategi 2015-2020 Forskningsrådets regionale oppdrag «Forskningsrådet

Detaljer

Marin næring Innovasjon Norge

Marin næring Innovasjon Norge Marin næring Innovasjon Norge Innovasjon Norge Arktis - Tidligere Innovasjon Norge Troms og Finnmark - Kontorsteder i Vadsø, Alta og Tromsø samt et prosjektkontor på Svalbard - Tilpassing til ny tid og

Detaljer

Maritim strategi. Regjeringens hovedmål for den maritime næringen er bærekraftig vekst og verdiskaping

Maritim strategi. Regjeringens hovedmål for den maritime næringen er bærekraftig vekst og verdiskaping Maritim strategi Regjeringens hovedmål for den maritime næringen er bærekraftig vekst og verdiskaping Arve Kambe Stortingsrepresentant, Høyre Leder av arbeids- og sosialkomiteen HAUGESUNDSKONFERANSE N

Detaljer

Møteinnkalling. Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 05.03.2012 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 05.03.2012 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Næringsutvalg Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 05.03.2012 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 47 87 96 58. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Utfordringer og kunnskapsbehov i transportforskningen. Divisjonsdirektør innovasjon Anne K Fahlvik Oslo, 3. september 2012

Utfordringer og kunnskapsbehov i transportforskningen. Divisjonsdirektør innovasjon Anne K Fahlvik Oslo, 3. september 2012 Utfordringer og kunnskapsbehov i transportforskningen Divisjonsdirektør innovasjon Anne K Fahlvik Oslo, 3. september 2012 Kunnskap trumfer alt Utvikle egen kunnskap Tilgang til andres kunnskap Evne til

Detaljer

Maritim strategi 2007. Stø kurs oppfølging av Regjeringens maritime strategi

Maritim strategi 2007. Stø kurs oppfølging av Regjeringens maritime strategi Maritim strategi 2007 Stø kurs oppfølging av Regjeringens maritime strategi Forord Stø kurs ble lagt fram for et år siden og la grunnlaget for stabile rammevilkår for den maritime næringen. Regjeringen

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

www.ipark.no Ipark Inkubator - En vellykket inkubatorsatsing 6. oktober 2009 Side 1

www.ipark.no Ipark Inkubator - En vellykket inkubatorsatsing 6. oktober 2009 Side 1 Ipark Inkubator - En vellykket inkubatorsatsing Side 1 Ipark Inkubator - En vellykket inkubatorsatsing? Regional forankring Kompetanse inkubasjon Tilgang på faglig kompetanse - forskning Dedikert team

Detaljer

Redningsselskapet. Standardpresentasjon. Redningsselskapet Trygg på sjøen

Redningsselskapet. Standardpresentasjon. Redningsselskapet Trygg på sjøen Standardpresentasjon En stolt historie, fra seil til vannjet på 124 år Om organisasjonen Ca. 60 ansatte på hovedkontoret i Oslo 5 regionskontorer 25 redningsskøyter med fast bemanning (190 ansatte) 25

Detaljer

Maritime muligheter Anne-Kristine Øen

Maritime muligheter Anne-Kristine Øen Foto: Solstad - Haakon Nordvik Maritimt Forum Bergensregionen Maritime muligheter Anne-Kristine Øen Agenda: Maritimt Forum Konjunkturrapport 2014 Norges Rederiforbund Maritim verdiskapingsbok Maritimt

Detaljer

Sjøfolkene trenger oss - og vi trenger deg

Sjøfolkene trenger oss - og vi trenger deg Nr. 2 2010 SJØMANNSKIRKENS arbeid Sjøfolkene trenger oss - og vi trenger deg Til stede for dagens sjøfolk Sjøfolkene fortsatt i våre hjerter Totalt har vi cirka 17 000 norske sjøfolk verden rundt, og Sjømanns

Detaljer

MILJØSTRATEGI SOM DRIVER. Helge Otto Mathisen Konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt

MILJØSTRATEGI SOM DRIVER. Helge Otto Mathisen Konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt MILJØSTRATEGI SOM DRIVER Helge Otto Mathisen Konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt To hoveddrivere i økonomien Skal vi lykkes å nå klimamålene - må myndighetene og næringslivet bidra sammen.

Detaljer

Befolkningsutvikling og arbeidskraftbehov"

Befolkningsutvikling og arbeidskraftbehov Befolkningsutvikling og arbeidskraftbehov" Om Hammerfest. Fra tilbakegang til vekst. Kommunens satsning i perioden og videre fremover! Trenger vi gjøre noe nå da? Om Hammerfest Næringsforening og vår rolle.

Detaljer

Innkalling til Årsmøte 2008

Innkalling til Årsmøte 2008 Faggruppe for energi, industri og miljø Innkalling til Årsmøte 2008 Faggruppe for Energi, Industri og Miljø (FEIM) Tekna Oslo avdeling Onsdag 13. februar 2008 kl. 1800, i Ingeniørenes Hus Styret ønsker

Detaljer