Samarbeid for felles sak. Slipper skatt på kostpenger. side 2. side 9

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samarbeid for felles sak. Slipper skatt på kostpenger. side 2. side 9"

Transkript

1 N U M M E R Samarbeid for felles sak side 2 Slipper skatt på kostpenger side 9

2 FRAKTEFARTØYENES REDERIFORENING - stiftet 14. desember 1935 Nykirkeallmenningen 23 Postboks 2020, Nordnes 5817 Bergen Telefon: Telefaks: e-post: Internett: Adm. dir. Siri Hatland, mob LOKALFORENINGER: Hammerfest Småskipsgruppe: Arne Wæraas, tlf Berlevågveien 12, 9600 Hammerfest Bodø Lokalforening Fritz Andreassen, tlf Torsbakken 15, 8012 Bodø I DENNE UTGAVEN: Innhold/redaksjonelt 2 Leder 3 Generalfor samling: Protokoll 4 Generalforsamling: Valg 5 Ledig 6 Ny styreformann 8 Slipper skatt på kostpenger 9 Medlemsmøte 10 Sammenslåing av FR og FA 11 Tema: Sikkerhet 12 Seminar : Fornyelse av nærskipsfar ten 14 Seminar : Forsikring 15 Brønnbåteiernes Forening Bjørn Inge Våge, tlf Sandshamn Molde Lokalforening Otto Barsten, tlf Birkelandsvegen 24, 6416 Molde Bømlo Lokalforening Sverre Gjerde, tlf Mosterhamn FRAKTEMANN Redaksjon: Fraktefartøyenes Rederiforening Layout: PREFER AS Bankgiro: Opplag: 750 eks. Redaksjonen avsluttet 20. juni 2005 Abonnement: 175 kr per år/inkludert i kontingent for medlemmer. Annonser (priser eks MVA): kr. 4 per spalte mm (1 side er to spalter) 1/1 side kr /2 side kr /3 side kr 650 1/4 side kr 500 Fargetillegg kr 900 Styre og stell Styret i Fraktefartøyenes Rederiforening Formann Anders Talleraas, Molde, tlf , mobil Nestformann Jørgen Jørgensen, Tysse, tlf mobil Finnmark og Troms: Yngve Eide, Harstad, Tlf Varam.: Arne Wæraas, Hammerfest, tlf Nordland: Johan Seines, Bodø, tlf Varam: Kjell Nilsen, Bodø, tlf Trøndelag: Einar Eidshaug, Ottersøy, tlf mobil Varam: Per Eidsvaag, Dyrvik, tlf Møre og Romsdal: Odd Einar Sandøy, Harøy, tlf Varam: Jon H. Hånes, Rovde, Vest- Sør- og Østlandet: Asmund Rune Fredheim, Austrheim, tlf Varam.: Egil Skaten, Bergen, Tlf Styret i Fraktefartøyenes Arbeidsgiverforening Formann: Jørgen Jørgensen, Tysse, tlf Nestformann: Anders Talleraas, Molde, tlf Styremedlem: Yngve Eide, Harstad, Tlf Varamann: Asmund Rune Fredheim, Austrheim, tlf

3 Samarbeid for felles sak Som nyvalgt leder av Fraktefartøyenes Rederiforening, er det hyggelig å kunne si takk for tillit og valg. Jeg ser fram til utfordringene som åpenbart følger med denne jobben. Og selv om generalforsamlingen var delt i spørsmålet om hvem som skulle lede Foreningen, så er det usedvanlig viktig for meg å understreke at jeg tar sikte på være styreformann for hele foreningen. I det ene styremøtet som vi så langt har avholdt, understreket jeg spesielt at jeg ønsker å arbeide meget tett med det samlede styret. Og i den dialogen vi fikk til i dette første møtet, så lover dette det beste for samarbeidet framover. Jeg utarbeider aldri motto når jeg påtar meg et tillitsverv. Likevel må jeg si at de ordene som nå legger en føring for den fremtidige aktiviteten, formulerer jeg som Samarbeid for utvikling av Fraktefartøynæringen og av Fraktefartøyenes Rederiforening. Når vi fra styrets side ser på hvor næringen står i dag, sett i forhold til mange 10 år med arbeid for å bedre de konkrete rammevilkårene for næringen, så virker det som om vi står i stampe. Det betyr at det i alle fall er nødvendig å se på Foreningens felles strategi på nytt. Og etter initiativ fra undertegnede, svarte styret positivt på at vi nå starter en strategiprosess, som vi tar sikte på skal munne ut i et forslag til generalforsamlingen til våren. Der får da foreningens øverste myndighet anledning til å drøfte og vedta Foreningens nye strategiplan for de neste 4 5 årene. Så vil bare tiden vise om vi får dette til. I mellomtiden arbeider vi fortrøstningsfullt videre med det som tidligere er beststemt, for om mulig å få sterkere gjennomslag i fortsettelsen. Det som gleder meg som nyvalgt leder, er at det ser ut som om Fraktefartøyenes Rederiforening har en rimelig god økonomi, og en administrasjon som står på for Foreningen og dens medlemmer. Det fortjener de som har stått i ledelsen for Fraktefartøyenes Rederiforening ros for. Så får tiden vise om vi som nå overtar stafetten, makter å videreutvikle foreningen til beste for både medlemmene og det samfunn vi skal operere innenfor. Jeg ser fram til utfordringene. Som kystboere flest, er jeg rimelig sikker på at dere sier i fra, dersom ting ikke går som de bør! Og det må dere bare gjøre. Med vennlig hilsen Anders Talleraas Gratulasjoner til 70 års jubilanten Vi har nylig avviklet årets generalforsamling og foreningens 70 års-jubileum - noe som naturlig nok preger denne utgaven av Fraktemann. Som vanlig når fraktemennene setter hverandre stevne hadde vi et svært bra arrangement både faglig og sosialt. Jeg tror alle som var til stede vil være enige i at spesielt jubileumsbanketten er noe vi vil huske med glede. Men så er nå 70 år også litt å feire! Heller ikke denne gangen ble oppslutningen slik vi kjenner den fra tidligere tider, og dette er signaler vi må ta innover oss. Det sier noe om at vår måte å gjennomføre generalforsamling på etterhvert er moden for fornyelse, og i tiden fremover vil det bli en tilpasning av arrangementet. En mulighet kan være å ha et dagsmøte annethvert år, og et større arrangement som nå annethvert år - det er fortsatt viktig å ha tid til det sosiale fellesskapet! Tiden fremover vil bli preget av stortingsvalget. Valgkampen er i gang, og vi vil oppfordre medlemmene om å bruke mulighetene når de lokale representantene er til stede til å fremme våre interesser! Vi føler sterkt at nå er det vår tur! Ha en riktig god sommer! Siri Hatland

4 Protokoll: Generalforsamlingen 2005 Protokoll fra generalforsamling i Fraktefartøyenes Rederiforening, Fraktefartøyenes Arbeidsgiverforening, Rettshjelpsfondet og Tomas Mårens Fond avholdt på Radisson SAS Hotell Norge, Bergen, lørdag 4. juni Styreformann Einar Eidshaug åpnet generalforsamlingen ved å be om et minutts stillhet for å minnes medlemmer som var gått bort i løpet av det siste året. Det var ingen merknader til innkalling eller saksliste. a) Formannens tale Styreformann Einar Eidshaug ba om forståelse for at han ikke kunne holde talen til generalforsamlingen på bakgrunn av kjennskap til at valgkomiteen hadde innstilt en annen person til ledervervet, mens talen var skrevet i den tro at han var innstilt som styreleder av valgkomiteen. b) Valg av dirigent, samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen. Det ble fremsatt forslag om Einar Eidshaug som dirigent. Ingen andre forslag ble fremsatt, og han ble enstemmig valgt. Til å underskrive protokollen ble valgt Arnt Runar Sævrøy og Hans Martin Torkelsen. godkjente fullmakter, til sammen 54 stemmer. d) Årsberetning Årsberetningen ble gjennomgått og enstemmig godkjent av generalforsamlingen. e) Foreningens regnskaper i revidert stand, med kontrollkomite og revisors beretninger. Foreningens regnskaper ble gjennomgått og enstemmig godkjent av generalforsamlingen. f) Saker meldt til styret før generalforsamlingen: Forslag til endring av FR s lover: 2. Virksomhet Nytt punkt h) å legge forholdene til rette for gunstige forretningsmessige ordninger som skal komme foreningens medlemmer til gode. Slike ordninger kan også tilbys ikke-medlemmer for å oppnå tilstrekkelig grunnlag. Statutter for slike ordninger skal godkjennes av Fraktefartøyenes Rederiforenings styre. Dette punktet ble enstemmig vedtatt av generalforsamlingen. 3 Medlemsskap. 3. avsnitt strykes Dette lyder som følger: Medlemmene er forpliktet til å tegne de tariffestede mannskapsforsikringene gjennom den ordning FR til enhver tid administrerer. c) Forsamlingens beslutningsdyktighet Det var 32 stemmer representert ved fremmøte og 22 Dette forslaget ble enstemmig forkastet av generalforsamlingen.

5 Valg: Generalforsamlingen 2005 g) Valg av styre: Etter at valgkomiteens innstilling var lest opp, ble valget avholdt: Fraktefartøyenes Rederiforening: 1. Valg av formann: Det kom benkeforslag på Einar Eidshaug og etter skriftlig avstemming ble Anders Talleraas valgt med 33 mot 21 stemmer. Styremedlemmer/varamedlemmer som står på valg i 2005: 2. Nordland: Syremedlem Johan Seines ble enstemmig gjenvalgt. Varamann Kjell Nilsen ble enstemmig valgt. 3. Trøndelag: Det ble fremsatt benkeforslag på Einar Eidshaug og etter skriftlig avtemming ble Einar Eidshaug valgt med 39 mot 15 stemmer. Varamann Per Eidsvaag ble enstemmig gjenvalgt 4. Møre og Romsdal: Det ble fremsatt benkeforslag på Gunnar Brekstad og etter skriftlig avstemming ble Gunnar Brekstad valgt med 33 mot 17 stemmer 4 stemte blankt. Varamann Jon Harald Hånes ble enstemmig valgt. Fraktefartøyenes Arbeidsgiverforening: Jørgen Jørgensen ble enstemmig gjenvalgt som styreformann. Yngve Eide ble enstemmig gjenvalgt som styremedlem og Asmund Rune Fredheim ble enstemmig gjenvalgt som varamann. FR s formann er nestformann i FA. h) Valg av formann og 2 medlemmer til valgnemnd til neste års generalforsamling fortrinnsvis fra følgende distrikt: 1) Finnmark og Troms 2) Vest-, Sør- og Østlandet. Arne Wæraas og Bernt Eide ble enstemmig valgt. Det ble fremsatt benkeforslag på Steinar Sætre, og etter skriftlig avstemming ble Severin Vik valgt med 30 mot 24 stemmer. i) Valg av kontrollkomite: Medlemmer: Jostein Aure og Jan Odd Magnusssen ble enstemmig valgt. Varamedlemmer: Lars Matre ble enstemmig gjenvalgt. På grunn av at Gunnar Brekstad ble valgt inn i FRs styre er han ikke valgbar i kontrollkomiteen og det kom benkeforslag på Leif Nygård som ble enstemmig valgt. j) Rettshjelpsfondet: Anders Talleraas, Johan Seines og Asmund Rune Fredheim ble enstemmig valgt. Tomas Mårens Fond: Einar Eidshaug ble enstemmig valgt. k) Valg av revisor. Deloitte ble enstemmig gjenvalgt som foreningens revisor. l) Opprettelse av lokalforeninger. Det var ikke kommet søknad om opprettelse av lokalforeninger. m) Generalforsamlingen Det ble fremsatt forslag på Stjørdal, Stavanger og Tromsø. Etter skriftlig avstemming ble Tromsø valgt med 38 mot 16 stemmer.

6 Shortsea Shipping Shortsea Shipping Norway er med i et europeisk nettverk som skal bidra til å overføre transport fra vei til sjø. Shortsea Shipping Norway driver nøytral promotering av sjøtransporten. Dette skal også komme fraktefartøyene til gode. Shortsea Shipping Norways internettside - - er viktig virkemiddel. Her finnes mange tjenester som skal gjøre det lettere for transportbrukere å orientere seg i markedet for sjøtransport. Der finner man blant annet en omfattende oversikt over aktører i dette markedet og det mulighet for å søke i linjerederienes faste ruter slik at en bruker kan finne en passende transportløsning. Undersøk mulighetene: Bildet er en faksimile av nettsidene. et kraftig økende besøkstall på sin internettseide. De ønsker å gjøre det på rederienes premisser og de vil gjerne ha tilbakemeldinger fra rederiene. Hva kan gjøres bedre? Hva kan legges til? Løsfart/bulktjenesten er ikke ferdig utformet har våre medlemmer noen innspill å komme med om dette forslaget eller om andre ting på internettsiden? Har dere spørsmål? Det er fint hvis kontakten med Shortsea Shipping kan gå via Siri Hatland. Shortsea Shipping Norway ser frem et godt samarbeid med medlemmene i Fraktefartøyenes Rederiforening! Shortseashipping Norway tar sikte på løpende å utvikle sin informasjonsservice på web. En ny tjeneste tilpasset fartøy i løsfart typisk bulkfartøyer er på planleggingstadiet. Dette burde være av interesse for våre medlemmer: For å få en demonstrasjon av hvordan denne tjenesten er tenkt så klikk på Shortseashipping Norway understreker at de er til for å markedsføre næringens tjenester. De forteller at de har

7

8 Fraktemann for 70 år siden Den norske sjømann. her gjelder er blitt hyldet som de helter de i virkeligheten er, og vi vet at all hyllesten er vel fortjent. Siste halvdel av januar måned har vært en stormfull tid. I Nordsjøen har den ene stormen avløst den annen, og Det kan synes merkelig at det var to skib fra ett og næsten hver dag har S.O.S.-signalet lydt gjennom æteren samme selskap som øvet denne redningsdåden, men med bønn om hjelp. Vi kjenner alle de dramatiske det er nok bare et spill av skjebnen. Det er hendelser med dampskibene Trym og selvfølgelig på sin plass at Det Bergenske Dampskibsselskap i tilfelder som Karmt, som i flere døgn kjempet en heroisk, men forgjæves kamp med dette høster den ære de fortjener, elementene og som tilslutt måtte men vi skal ikke lukke øinene bukke under i denne kampen. for at det like godt kunde vært Men vi kjenner også beretningene to andre skib fra et hvilket som om de redningsdåder som blev helst rederi som kunde ha gjort øvet i disse tilfeller. Da besetningene på Venus og Leda tok kam- hadde villet det slik. Redningsmen- det samme om omstendigheten pen op mot naturmaktene og reddet nene på Venus og Leda er da også 35 menneskeliv. de første å innrømme at det de har gjort, Enhver som har hatt noget med sjøen å gjøre, vet vilde enhver annen norsk skute gjort like godt at det ikke er små dåder som her er øvet. De som kjenner stormens styrke og sjøens raseri, vet hva det vil si å som her skal hyldes, men standen. under de samme forhold. Det er derfor ikke personene føre et forvåkent og utkjørt skipsmannskap i sikkerhet Det er den norske sjømannsstand som i disse tilfelder fra et synkende fartøi om bord i det reddende skib, - og skal æres. Og folkene på Venus og Leda får være de vet å bedømme den innsats som her er gjort. dem som tar imot æren på standens vegne. Vi vet også at mannskaper og kapteiner på de skib det

9 Slipper skatt på kostpenger Regjeringen og Fremskrittspartiet har i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett gått tilbake på skatteskjerpelsen for sjøfolk, oljearbeidere og pendlere. Dermed ble den varslede streiken avblåst. - Meget gledelig at den urettferdige skatteskjerpelsen reverseres, sier representanter fra de tre sjømannsorganisasjonene. maskinistforbund har i fellesskap arbeidet for å fjerne skatt på kostpenger som ble innført i stasbudsjettet for inneværende år. Det var stor motstand mot forslaget også under høstens budsjettforhandlinger, men skatteskjerpelsen ble likevel innført 1. januar Den varslede skatteøkningen for sjøfolk er fjernet. Skatteordningen er reversert til 2004-nivå, (virkning fra 1. januar 2005). Ledelsen i Norsk Sjøoffisersforbund, Norsk Sjømannsforbund og Det norske

10 Medlemsmøte Etter generalforsamlingen ble det avholdt medlemsmøte: Følgende saker ble tatt opp: Møter med Kystverket Orientering v/lars Matre De offentlige avgifter har økt både i antall og størrelse de siste årene, og er blitt en alvorlig flaskehals for sjøtransporten. I den forbindelse har Maritimt Forum Haugalandet og Sunnhordland tatt initiativ til en rekke møter med Kystverket for å få belyst situasjonen. Det er spesielt innenfor kyst- og nordsjøfarten det har kommet reaksjoner fra næringen. Innføring av vederlag for ISPS-kostnadene har også vakt reaksjoner i næringen. En annen sak som er tatt opp med Kystverket i disse møtene er Kystverkets håndtering av forskrift om losplikt. Lars Matre er medlem av en arbeidsgruppe med følgende mandat: Gjennomgå dagens praksis i forholdet mellom næringen og Kystverket, med sikte på forenkling, avbyråkratisering, effektivisering og rasjonalisering. Arbeidsgruppens sammensetning: Sverre Meling jr., Lars Matrek, Knut W. Aanensen og Endre Aadnøy (vara: Tove Jerstad) fra næringen. Odd Einar Mæland fra Karmsund Havn, samt Leon Ervik, John Kristian Lønning og Harald Borgø fra Kystverket. Arbeidsgruppen vil jobbe videre med forbedringer innen følgende tre områder: Losplikt (inkl. landbasert losing), Farledsbevis, Gebyrer følgelig mandat til å endre forskriften. Farledsbevis; Veien til å erverve farledsbevis må kunne gjøres kortere. Reglene krever 36 mndr effektiv fartstid for å søke om et fullstendig farledsbevis på norskekysten. Når en tar hensyn til fritiden (50% for norske sjøfolk) vil det gå 6 år før overstyrmann har et fullstendig farledsbevis på kysten. Kystverket stilte seg positive til spørsmål fra næringen om å redusere praksistiden ved å lage intensivkurs med simulator mv., men etterlyser et tilfredsstillende opplæringstilbud fra de maritime skolene. Gebyrer Sikkerhetsgebyrene oppfattes av næringen som lite rettferdige, og Kystverket vil ved den årlige justeringen foreslå en lik sikkerhetsavgift for alle. Kystgebyret (som årsavgift) har fått en betydelig økning de siste to årene. I 2004 ble gebyret utvidet til å gjelde innenriks fart, samt at den progressive satsen på årsgebyr ble fjernet. Utslagene ble rimeligere gebyr for skip over 5000 BT i utenriks fart, alle andre fikk store økninger. Påbudt led. Kystvakten og Kystverket har startet arbeidet med å gjennomgå påbudt led. Næringen reagerer på størrelsen på gebyrene som utstedes ved brudd på regelverket (kr ,- ble nevnt som eksempel). Losplikt Når det gjelder losplikt ble det understreket fra næringen at grensen for losplikt må heves fra 500 BT til enten 3000 BT eller at Kystverket tilpasser regelverket om losplikt til gjeldende regler i andre europeiske land. Losplikten er fastsatt i forskrifts form og Kystverket har

11 Sammenslåing av FR og FA Sammenslåing av Fraktefartøyenes Rederiforening og Fraktefartøyenes Arbeidsgiverforening. Til generalforsamlingen i 2003 la kontrollkomiteen frem forslag om å slå sammen FR og FA, og ba styret undersøke mulighetene for eventuell sammenslåing. forenkling. Administrasjonen og styret vil arbeide videre med de praktiske forholdene rundt omstrukturering, og saken vil bli lagt frem til behandling på neste års generalforsamling. Styret har fått en juridisk vurdering av advokat Vablum som konkluderer med at en sammenslåing av foreningene lar seg gjøre. Medlemmene sluttet seg til forslag om sammenslåing/

12 Tema: Sikkerhet Overvåkning av vanninntrengning i lasterom, tørre rom i forskipet og tomme ballasttanker. Ref.: Solas, chapter XII, Regulation 12. Gjelder for: Alle skip med Bulk klasse og med ESP=Enhanced Survey Programme) Alle Open Hatch skip med ESP Alle OBO s Alle single hull bulk carriers fra 500 DW Det Norske Veritas har satt typebetegnelse Bulk Carrier ESP som retningsgivende krav for WIM (alle bulkskip skal ha ESP som definert iht Solas kapittel 9. ESP=Enhanced Survey Programme). I tillegg har DnV bestemt at eksisterende single hull bulk carriers uten ESP også skal ha Water Ingress Alarm, med tonnasjegrense som i Solas d.v.s 500 DW. I desember 2004 ble det i IMO vedtatt en ny definisjon av bulkskip (MSC 79): bulk carrier is a ship primarily intended for the carriage of dry cargo in bulk Definisjonen gjelder nye skip bygget etter 1.juli Dette betyr at definisjonen omfatter flere skip, inkludert General Cargo vessels dersom de er designert for hovedsakelig frakt av last i bulk. Nedre tonnasjegrense i Solas er satt til 500 DW. Noen skip har allerede alarm i lasterommets lensebrønner. Den funksjonen kan ikke erstatte dette kravet. Alarmene skal plasseres som følger: 2 stk sensorer skal plasseres så nær skipets senterlinje som praktisk mulig og i akterkant av alle lasterom. Den ene i en høyde = 0,50m og den andre på 15% av rommets høyde over tanktopp, men ikke høyere enn 2m. Samt en sensor i forpeaktank og en i hvert tørt rom i forskipet. Krav om Water Ingress Monitoring System (WIM) ble noe forhastet vedtatt i IMO etter mange år under behandling. Det er vedtatt at alle skip under typebetegnelse BULK skip skal ha WIM system etter 1.juli Krav om installasjon er satt til første årlige besiktelse etter denne dato, og det er denne implementeringstiden som er noe forhastet. Noe bedre tid blir det for redere med for eksempel one singel hold skip, der gjelder følgende: Water Ingress Monitoring System for One Hold Ships. Endringer i SOLAS er vedtatt av MSC 80/WP.10, med ny Regulation 25 som trer i kraft 1/ Den 17. mai 2005 ble det bestemt at eksisterende skip med ett lasterom (one hold ships), dvs mindre lasteskip uten vanntett oppdeling av lasterommet, skal utstyres med WIM på samme måte som bulkskip. Kravet gjelder imidlertid for skip mindre enn 80m, eller 100m hvis bygget før 1. juli Bakgrunnen for dette er at disse skipene ikke har krav til skadestabilitet. Kravet vil gjelde fra 1. januar 2007, og er retroaktivt for eksisterende skip fra første renewal eller intermediate etter denne dato. Kravet gjelder ikke skip med vanntett side compartments på begge sider av lasterommet. Den vanntette oppdelingen må være i hele rommets lengde og vertikalt fra innerbunn til minst friborddekk. SYSTEM for ett-rom-skip : Det er 2 stk sensorer som skal plasseres på skottet i rommets akterkant (på de fleste skip blir det maskinromskottet). Den laveste sensoren skal ikke være lavere enn 0,3m over innerbunn og den andre skal ikke være høyere enn 15% av rommets høyde. Brosystemet skal fungere som for bulkskip med høy og lav alarm signaler. Systemet skal være godkjent av klasseselskapene.

13 Tema: Sikkerhet Det positive er at det er anledning å søke utsettelse med installasjonen via klasseselskapet / flaggstaten dersom rederiet har en realistisk begrunnelse for utsettelse. mene - Sensorene plasseres i akterkant i hvert rom. Sokkel/ flens sveises på stooltank. - Brosystemet leveres ferdig montert på montasjeskinne og er ved leveranse testet med alle sensorer tilkoblet. Den type bulkskip som fortsatt er fritatt fra kravet er skip med betegnelse Open Hatch / Double Skin da uten ESP. Vi stiller oss noe spørrende til dette da disse skipene vil heller ikke kunne tåle vanninntrengning i tomme rom forut for lasteområde / forepeaktank uten å få stabilitets problemer. Det er forskipet som er det kritiske område når skipet er i lastet tilstand. Dernest er det lasterommene. Mange skip har store rom forut for lasteområde. Det er bosun store, bow truster rom etc som også representerer dyrt utstyr. Wim system installert i disse rommene vil sikre verdier og forhindre stabilitets problemer. Vi ønsker samtidig med dette å gi følgende informasjon om vårt WIM system. Vårt system er utprøvd og testet til langt over det som klasse- og myndighetsprosedyrer beskriver. I 2002 satte Neptun Engineering AS i gang utviklingsprosjekt for i den hensikt å utvikle ett enkelt, robust system som primært skulle indikere og gi alarm ved fuktighet i lasterommene og forskipet. Sekundært skulle systemet indikere temperatur i lasten og fuktighet opp mot alarmpunktet. Det ble installert en prototype om bord på m/s Bandar (T.Klaveness Group). Denne prototypen ble ombord i 8 mnd, og deretter ble det installert komplett system. Etter prototypetesten og ex-godkjenning ble systemet levert til hele flåten i T.Klaveness Management, til Bergesen d.y., og Høegh Fleet Services. Vårt systemet er enkelt å installere: - Bare en 4-leders kabel fra lasteområde og opp på broen skal monteres. - Det er separat sensor for høy og lav indikasjon i rom- Veien videre Det er gjerne slik at noen rederier installerer bare når det er krav. De mest seriøse rederiene er med i forbedrings prosesser i forhold til sikkerhet. Vi vil forsøke å få dette systemet installert på skip uavhengig av myndighets krav. Hvordan gjør vi det? 1) Være i dialog med seriøse rederier. 2) Det er lov å påvirke forsikringsselskapene. Vi er kjent med at forsikringsselskapene kan gi bonus eller på annen måte støtte opp økonomisk når rederiet installerer sikkerhetsutstyr som ennå ikke er krav (skadeforebyggende tiltak). Forsikringsselskapenes tilbakemelding går på at de priser individuelt i forhold til skadestatistikk for hvert rederi. Samtidig uttales det at de støtter all teknologi som kan forhindre skade/ulykker. IMO tar utgangspunkt i typebetegnelser, men vi mener at alle typer skip som har konstruksjon som tilsier stabilitetsproblem ved vanninntrengning f.eks i forskipet må få tilført denne type system. Vi er veldig opptatt av å hjelpe rederiene med å finne WIM-systemløsninger som tilfredsstiller klasse- og myndighetskrav, og ikke minst rederienes egne krav og forventninger til sikkerhets forbedring og å forhindre at lasten blir skadet. Vår WEB side vil bli oppdatert med blant annet IMO/SOLAS og klassekrav. Vi sender også ut nyheter til alle som ønsker å bli informert på den måten. For mer informasjon: Alfred Saelid, Project Manager NEPTUN ENGINEERING AS Po.box 191, 3400 LIER, NORWAY Phone: Fax.:

14 Seminar: Fornyelse av nærskipsfarten Fornyelse av nærskipsfarten v/sverre Meling, Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland. Historisk tilbakeblikk Fraktefarten var begynnelsen til skipsfarten. Frem til Storbritannia opphevet navigasjonsakten i 1849, var norsk skipsfart langt på vei ensbetydende med fart på kysten, og til og fra landet. Økende gjennomsnittsalder i nærskipsflåten etter Hvorfor fornyelse nå? - Gammel flåte - Fokus på miljø - Sikkerhet - Marked voksende lastmengder rateoppgang ineffektive skip Marked - Kraftig voksende lastmengder - Rateoppgangen for store skip har forplantet seg til nærskipsfarten - For mange ineffektive skip DWT) - Mer enn av skipene er over 20 år - Mer enn 20% av flåten er mellom 20 og 30 år - I Norge er gjennomsnittsalderen over 30 år - Konsekvens: Mer enn 1200 skip må skiftes ut i løpet av de neste 15 årene Hvor meget kan bygges i Norge? - 1/3 av fornyelsen vil bygges i Europa = 400 skip i året i 15 år - Norsk kontroll over 20% av det europeiske volumet = 80 skip i året i 15 år - 10% markedsandel til norske verft = 40 skip i året i 15 år - Gjennomsnittsverdi på 100 mill NOK pr skip = investeringer på 8 milliarder NOK pr år i 15 år Maritimt Forum ønsker politiske grep. - Økt avskrivningssats for nybygg fra 14 til 20% - Økte midler til maritim forskning - Lavere avgifter på maritim forskning - Nettolønn (for NOR og kompetansemodellen i NIS) Hvilke farer truer? - Renteoppgang - Kapitalmangel - Konkurransedreiende rammebetingelser - Mangel på arbeidskraft - Overkontrahering Hvor stort er fornyelsesbehovet? - Nærskipsfarten består av skip (fra

15 Seminar del 2: Forsikringer Del 2 av seminaret sto Jens Løvik, SigmaRe AS, for. Han orienterte om forsikringsordningene i foreningen. Siden har foreningen administrert sin egen trygghetsforsikring for mannskapet om bord i medlemsfartøyene. Medlemmene er forpliktet til å tegne trygghetsforsikringene gjennom denne ordningen. Grunnen til at ordningen ble gjort obligatorisk for medlemmene var å få størst mulig volum for ordningen. Trygghetsforsikringen har fungert så godt at foreningen fra og med også satset på fartøyforsikring. Hittil han man kunnet tegne kasko, kaskointeresse, fraktinteresse og tidstap fra neste år er ordningen tenkt å utvides til også å gjelde P&I forsikring. Jens Løvik svarte på spørsmål fra medlemmene om ordningene.

16 R E T U R : FRAKTEFARTØYENES REDERIFORENING Postboks 2020, Nordnes 5817 BERGEN K Y S T M E G L E R E 5835 BERGEN Interchart AS Skuteviksboder nr. 22 Boks 4050 Dreggen, 5835 Bergen Tlf Fax Privat: Per Berge KRAGERØ JOS Shipping Nordre Kalstadvei 9 Tlf Fax Mobile phone Tor: Mobile phone: Jan Otto OSLO Norsteve AS Bygning 10, Filipstad Boks 2343, Solli, 0201 Oslo Tlf Fax EGERSUND Ervik Shipping AS Boks 523, 4379 Egersund Tlf (24hrs service) Fax HAUGESUND R.G. Hagland As Boks 98, Tlf Fax Privat. Bjørn I. Kyvik Odd L. Vevang Kjell Ivar Rein Harald Halvorsen A/S Boks 113, Tlf Fax Privat: Paal Halvorsen / Arve Halvorsen / HORTEN A/S Viking Boks 106, Tlf Fax adm./shipping: Fax. Spedisjon: Vakt-tlf.shipping: E-post: KNARREVIK A/S Stein Brokers Tlf Fax Telex stein n 4600 KRISTIANSAND Kr. Knudsen & Co A/S Boks 217, 4662 Kristiansand Tlf Fax Telex Telegr. Adr. Nesdunk Privat MANDAL H.P. Tallaksen A.s. Boks 19, Tlf Fax E-Post: Mobil: Privat: Knut Glomså MO I RANA Skipsmegler Villy J. Jacobsen AS Boks 141, 8601 Mo i Rana Tlf Fax E-post: Meyership A/S Boks 218, 8601 Mo i Rana Tlf Fax E-post: 5440 MOSTERHAMN Aasen Chartering As Boks 73, 5447 Mosterhamn Tlf Fax E-post: Telex: aasen n Privat: J. Aas B.R. Kippersund OS GeSi Shipping Boks 26, 5201 Os, Tlf Fax Telex Jorgn Privat: Georg S. Jørgensen SARPSBORG All-Transport A/S Strandgt. 3, 1724 Sarpsborg Tlf Fax Telex alltr n 7500 STJØRDAL Stjørdal Sjøtransport & Skipsmegling AS Havneveien Tlf Fax TRONDHEIM Jon Berg Shipping A/S Boks 5450, 7442Trondheim Tlf Fax E-post: Privat: Jon Berg mobil Roar Grøtting mobil Nidaros Shipbroker A/S Boks 2591, 7414 Trondheim Tlf Fax E-post: Mobil Aoh: Rimship A/S Kjøpmannsgt. 23, Boks 2251, 7412 Trondheim Tlf Fax E-post: Telex rim n Privat: Kjetil Rimolsrønning

Tid for norsk nærskipsfart s. 4 Private forsikringer gjennom FR s. 4

Tid for norsk nærskipsfart s. 4 Private forsikringer gjennom FR s. 4 N U M M E R 4-2 0 0 5 M/S ØYFJORD, Bømlo Brønnbåtservice AS, 5445 Bremnes. Tid for norsk nærskipsfart s. 4 Private forsikringer gjennom FR s. 4 FRAKTEFARTØYENES REDERIFORENING - stiftet 14. desember 1935

Detaljer

Generalforsamling 2006 s. 4 Kan sjøtransporten gjenvinne markedsandeler? s. 9

Generalforsamling 2006 s. 4 Kan sjøtransporten gjenvinne markedsandeler? s. 9 NUMMER 2-2006 M/S Bergen Star, Bergen Tankers AS, 5353 Straume Generalforsamling 2006 s. 4 Kan sjøtransporten gjenvinne markedsandeler? s. 9 FRAKTEFARTØYENES REDERIFORENING - stiftet 14. desember 1935

Detaljer

M/S Ronja Harvester - Overlevert Sølvtrans AS i august. Nasjonal maritim strategi s. 5. Krav til ISM for lasteskip på 500 BT s. 10

M/S Ronja Harvester - Overlevert Sølvtrans AS i august. Nasjonal maritim strategi s. 5. Krav til ISM for lasteskip på 500 BT s. 10 NUMMER 3-2007 72. ÅRGANG M/S Ronja Harvester - Overlevert Sølvtrans AS i august Nasjonal maritim strategi s. 5 Krav til ISM for lasteskip på 500 BT s. 10 FRAKTEFARTØYENES REDERIFORENING - stiftet 14. desember

Detaljer

NOx-avgift - alternativ miljøavtale og næringslivets NOx-fond s. 4 OTP - Obligatorisk tjenestepensjon s. 8

NOx-avgift - alternativ miljøavtale og næringslivets NOx-fond s. 4 OTP - Obligatorisk tjenestepensjon s. 8 N U M M E R 4-2 0 0 6 7 1. Å R G A N G M/S. Øytind laster smolt fra helikopter NOx-avgift - alternativ miljøavtale og næringslivets NOx-fond s. 4 OTP - Obligatorisk tjenestepensjon s. 8 FRAKTEFARTØYENES

Detaljer

M/S Comabar - Norbar Minerals AS, 4260 Torvastad. Anders Talleraas gjenvalgt s. 4. Fornyelse av kystfraktefl åten s. 6

M/S Comabar - Norbar Minerals AS, 4260 Torvastad. Anders Talleraas gjenvalgt s. 4. Fornyelse av kystfraktefl åten s. 6 NUMMER 2-2007 72. ÅRGANG M/S Comabar - Norbar Minerals AS, 4260 Torvastad Anders Talleraas gjenvalgt s. 4 Fornyelse av kystfraktefl åten s. 6 FRAKTEFARTØYENES REDERIFORENING - stiftet 14. desember 1935

Detaljer

NOx-avgift - Konsekvenser for fraktefarten s. 4 Hvordan utnytte potensialet til sjøtransporten sett fra industriens ståsted? s. 15

NOx-avgift - Konsekvenser for fraktefarten s. 4 Hvordan utnytte potensialet til sjøtransporten sett fra industriens ståsted? s. 15 NUMMER 3-2006 71. ÅRGANG M/S Thorn Kristine, Sarunto AS, Boks 221, 4299 Avaldsnes. NOx-avgift - Konsekvenser for fraktefarten s. 4 Hvordan utnytte potensialet til sjøtransporten sett fra industriens ståsted?

Detaljer

Finansiering - muligheter i Innovasjon Norge s. 11. NOx fondet - Rapport om utslippsforpliktelsene s. 14

Finansiering - muligheter i Innovasjon Norge s. 11. NOx fondet - Rapport om utslippsforpliktelsene s. 14 NUMMER 2-2009 74. ÅRGANG M/S WITH JUNIOR, Egil Ulvan Rederi AS, Trondheim Finansiering - muligheter i Innovasjon Norge s. 11 NOx fondet - Rapport om utslippsforpliktelsene s. 14 FRAKTEFARTØYENES REDERIFORENING

Detaljer

M/S Bona Safi r, Bontveit Rederi AS, 6985 Atløy. Seminar Gods fra vei til sjø s. 4. Høringsuttalelse - Losplikt s. 10

M/S Bona Safi r, Bontveit Rederi AS, 6985 Atløy. Seminar Gods fra vei til sjø s. 4. Høringsuttalelse - Losplikt s. 10 NUMMER 2-2011 76. ÅRGANG M/S Bona Safi r, Bontveit Rederi AS, 6985 Atløy Seminar Gods fra vei til sjø s. 4 Høringsuttalelse - Losplikt s. 10 FRAKTEFARTØYENES REDERIFORENING - stiftet 14. desember 1935

Detaljer

M/S RO FJORD, Rostein AS, 6487 Harøy. Sjøtransporten må få bedre rammevilkår s. 7. Erstatter en skipslast med 60 vogntog s. 11

M/S RO FJORD, Rostein AS, 6487 Harøy. Sjøtransporten må få bedre rammevilkår s. 7. Erstatter en skipslast med 60 vogntog s. 11 NUMMER 1-2010 75. ÅRGANG M/S RO FJORD, Rostein AS, 6487 Harøy Sjøtransporten må få bedre rammevilkår s. 7 Erstatter en skipslast med 60 vogntog s. 11 FRAKTEFARTØYENES REDERIFORENING - stiftet 14. desember

Detaljer

M/S Norvind, Sandfrakt AS, 5588 Ølen. Nye losforskrifter - Bukken til havresekken s. 4. Stad-analyse på sviktende grunnlag s. 12

M/S Norvind, Sandfrakt AS, 5588 Ølen. Nye losforskrifter - Bukken til havresekken s. 4. Stad-analyse på sviktende grunnlag s. 12 NUMMER 1-2011 76. ÅRGANG M/S Norvind, Sandfrakt AS, 5588 Ølen Nye losforskrifter - Bukken til havresekken s. 4 Stad-analyse på sviktende grunnlag s. 12 FRAKTEFARTØYENES REDERIFORENING - stiftet 14. desember

Detaljer

MS Svealand - Eidshaug Rederi AS, 7940 Ottersøy. Innlegg på seminaret i Molde s. 5, 9, 11 og 14

MS Svealand - Eidshaug Rederi AS, 7940 Ottersøy. Innlegg på seminaret i Molde s. 5, 9, 11 og 14 NUMMER 2-2008 73. ÅRGANG MS Svealand - Eidshaug Rederi AS, 7940 Ottersøy Innlegg på seminaret i Molde s. 5, 9, 11 og 14 FRAKTEFARTØYENES REDERIFORENING - stiftet 14. desember 1935 Nykirkeallmenningen 23

Detaljer

Innstramming i Losforskriftene s. 4. Sjøtransporten og NTP - Radikale løsninger må til s. 14

Innstramming i Losforskriftene s. 4. Sjøtransporten og NTP - Radikale løsninger må til s. 14 NUMMER 3-4 - 2011 76. ÅRGANG M/S Bjørg Pauline, Nordlaks Transport AS, 8450 Stokmarknes Innstramming i Losforskriftene s. 4 Sjøtransporten og NTP - Radikale løsninger må til s. 14 FRAKTEFARTØYENES REDERIFORENING

Detaljer

Klarer næringen å innfri NOx-forpliktelsene s. 5. Avgifter og gebyrer i norsk transportindustri s. 6

Klarer næringen å innfri NOx-forpliktelsene s. 5. Avgifter og gebyrer i norsk transportindustri s. 6 NUMMER 1-2009 74. ÅRGANG M/S Artic Lady, Artic Shipping AS, Boks 452, 6801 Førde Klarer næringen å innfri NOx-forpliktelsene s. 5 Avgifter og gebyrer i norsk transportindustri s. 6 FRAKTEFARTØYENES REDERIFORENING

Detaljer

M/S Kristian With, Egil Ulvan Rederi AS, 7011 Trondheim. Kampanjen www.fralandtilsjo.no s. 4. Sjøtransportprosjektet s. 10

M/S Kristian With, Egil Ulvan Rederi AS, 7011 Trondheim. Kampanjen www.fralandtilsjo.no s. 4. Sjøtransportprosjektet s. 10 NUMMER 1-2012 77. ÅRGANG M/S Kristian With, Egil Ulvan Rederi AS, 7011 Trondheim Kampanjen www.fralandtilsjo.no s. 4 Sjøtransportprosjektet s. 10 FRAKTEFARTØYENES REDERIFORENING - stiftet 14. desember

Detaljer

M/S Bergen Viking, Bergen Tankers AS, 5178 Loddefjord. NHD vurderer nærskipsfartsstrategi s. 5. Hevder at los gir mindre sikkerhet s.

M/S Bergen Viking, Bergen Tankers AS, 5178 Loddefjord. NHD vurderer nærskipsfartsstrategi s. 5. Hevder at los gir mindre sikkerhet s. NUMMER 3/4-2010 75. ÅRGANG M/S Bergen Viking, Bergen Tankers AS, 5178 Loddefjord NHD vurderer nærskipsfartsstrategi s. 5 Hevder at los gir mindre sikkerhet s. 16 FRAKTEFARTØYENES REDERIFORENING - stiftet

Detaljer

DRÅPEN. Hvorfor skal arbeidsmiljøloven. fra sjøfarten? Sjøfarten og arbeidsmiljøloven. Skipsbesøk i Kristiansund. Nr. 2 2003

DRÅPEN. Hvorfor skal arbeidsmiljøloven. fra sjøfarten? Sjøfarten og arbeidsmiljøloven. Skipsbesøk i Kristiansund. Nr. 2 2003 Nr. 2 2003 DRÅPEN MEDLEMSBLAD FOR SEILENDE OLJEARBEIDERES FORENING Hvorfor skal arbeidsmiljøloven holdes borte fra sjøfarten? Skipsbesøk i Kristiansund Sjøfarten og arbeidsmiljøloven OD og sikkerheten

Detaljer

Nummer 1 2013 Frakte mann 78. årgang

Nummer 1 2013 Frakte mann 78. årgang Nummer 1 2013 Fraktemann 78. årgang NTP 2014-23 LOVENDE FØ R I N G E R og våre utfordringer TEKST: DAG BAKKA JR Den fjerde Nasjonale Transportplan som regjeringen la frem 12.april har omsider gitt sjøtransport

Detaljer

Mørke skyer over utenlandsfergene SOF har skiftet navn til Fellesforbundet For Sjøfolk

Mørke skyer over utenlandsfergene SOF har skiftet navn til Fellesforbundet For Sjøfolk Nr. 4 2004 DRÅPEN F E L L E S F O R B U N D E T 3. årgang F O R S J Ø F O L K Mørke skyer over utenlandsfergene SOF har skiftet navn til Fellesforbundet For Sjøfolk Alle gode ting er tre Det fjerde følger

Detaljer

DRÅPEN. Scandinavian Star, Forbrytelsen? EMK art. 11 støtter FFFS. Blåskjell blott til lyst?

DRÅPEN. Scandinavian Star, Forbrytelsen? EMK art. 11 støtter FFFS. Blåskjell blott til lyst? DRÅPEN FF N R. 2 l 2 0 0 6 l 5. Å R G A N G l F E L L E S F O R B U N D E T F O R S J Ø F O L K FS Scandinavian Star, Forbrytelsen? EMK art. 11 støtter FFFS Blåskjell blott til lyst? Annonsepriser i Dråpen

Detaljer

DRÅPEN. The Human Factor. Områdeberedskap atter en gang. Nordsteam Festivalen. Nr. 3 2005. 4. årgang. Dråpen 2/05 1

DRÅPEN. The Human Factor. Områdeberedskap atter en gang. Nordsteam Festivalen. Nr. 3 2005. 4. årgang. Dråpen 2/05 1 Nr. 3 2005 4. årgang DRÅPEN F E L L E S F O R B U N D E T F O R S J Ø F O L K The Human Factor Områdeberedskap atter en gang Nordsteam Festivalen Dråpen 2/05 1 FFFS har fått ny adresse! 08.08.2005 flyttet

Detaljer

REFERAT FRA SEILTINGET 2007 Molde

REFERAT FRA SEILTINGET 2007 Molde REFERAT FRA SEILTINGET 2007 Molde Denne protokoll må leses i sammenheng med Årsberetning og revidert regnskap for 2005, 2006 og sakspapirene til Tinget 2007. Tinget åpnet lørdag kl. 1200. NSFs president

Detaljer

Samleskinnen. Alle medlemmer er tatt ut i politisk streik 4. november mot. de foreslåtte endringene av FKE (forskrift om kvalifikasjonskrav

Samleskinnen. Alle medlemmer er tatt ut i politisk streik 4. november mot. de foreslåtte endringene av FKE (forskrift om kvalifikasjonskrav Samleskinnen Nr. 3/2010 Årgang 15 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Alle medlemmer er tatt ut i politisk streik 4. november mot de foreslåtte endringene av FKE (forskrift om kvalifikasjonskrav

Detaljer

Innhold. NHO Sjøfart. Foreningens administrasjon holder til i Næringslivet Hus i Middelthunsgate 27 på Majorstuen i Oslo.

Innhold. NHO Sjøfart. Foreningens administrasjon holder til i Næringslivet Hus i Middelthunsgate 27 på Majorstuen i Oslo. ÅRSBERETNING 2012 Innhold Styreleders refleksjoner...3 Styrets beretning...4 Arbeidsgiverpolitikk...5 Næringspolitikk...9 Sikkerhet...12 Miljø...13 Kurs og konferanser...14 Forskning og utvikling...14

Detaljer

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf.

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf. NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg Av Torgun M. Bakken, leder for kontrollutvalgskomiteen i NKRF Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? Av Trond

Detaljer

101 BLADET. Nå kommer våren! Forsvarsbygg. OTV på tur. Årsmøte-referater. side 9. side 10. side 11

101 BLADET. Nå kommer våren! Forsvarsbygg. OTV på tur. Årsmøte-referater. side 9. side 10. side 11 101 BLADET for sivile og vervede medlemmer i Landsforening 101 Forsvaret Nr. 1 2007 Nå kommer våren! OTV på tur side 9 Forsvarsbygg side 10 Årsmøte-referater side 11 Redaktøren Vårens vakreste eventyr

Detaljer

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn REFERAT 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 1 Leder Per Olav Myhre åpner det 42. landsmøtet ved å takke BI Studentsamfunn for fantastiske år, oppsummerer noen av organisasjonens

Detaljer

HVILKE KOMPETANSEMESSIGE OG ØKONOMISKE KONSEKVENSER HAR FLERKULTURELT MANNSKAP FOR NORSKE REDERIER?

HVILKE KOMPETANSEMESSIGE OG ØKONOMISKE KONSEKVENSER HAR FLERKULTURELT MANNSKAP FOR NORSKE REDERIER? HVILKE KOMPETANSEMESSIGE OG ØKONOMISKE KONSEKVENSER HAR FLERKULTURELT MANNSKAP FOR NORSKE REDERIER? Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk-administrativ og nautikk utdanning Av:

Detaljer

Medlemsblad for. Norsk Flyteknik. Organisasjon

Medlemsblad for. Norsk Flyteknik. Organisasjon Medlemsblad for Norsk Flyteknik Organisasjon Vi bygger ditt I.---mmnuF 9- =""I i på Romerike ENEBOLIGER TOMTER PROS JEKTER Kontakt oss for en uforbindtlig prat, eller for å få tilsendt vål nye katalog.

Detaljer

DRÅPEN. Redd for å miste helseattesten? Vårt øye i rommet. Hva er det viktigste, medlemmer eller kontingent? Betraktninger vedrørende sikkerhet

DRÅPEN. Redd for å miste helseattesten? Vårt øye i rommet. Hva er det viktigste, medlemmer eller kontingent? Betraktninger vedrørende sikkerhet Nr. 2 2002 DRÅPEN MEDLEMSBLAD FOR SEILENDE OLJEARBEIDERES FORENING Redd for å miste helseattesten? Vårt øye i rommet Betraktninger vedrørende sikkerhet Hva er det viktigste, medlemmer eller kontingent?

Detaljer

DRÅPEN MEDLEMSBLAD FOR SEILENDE OLJEARBEIDERES FORENING. Det buttet lenge imot, før nettolønnsordningen fikk flertall i Stortinget

DRÅPEN MEDLEMSBLAD FOR SEILENDE OLJEARBEIDERES FORENING. Det buttet lenge imot, før nettolønnsordningen fikk flertall i Stortinget Nr. 1 2003 DRÅPEN MEDLEMSBLAD FOR SEILENDE OLJEARBEIDERES FORENING Det buttet lenge imot, før nettolønnsordningen fikk flertall i Stortinget Bondevik ll, vil ha «Brustad-bua ll» Sannheten om min død..

Detaljer