Samarbeid for felles sak. Slipper skatt på kostpenger. side 2. side 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samarbeid for felles sak. Slipper skatt på kostpenger. side 2. side 9"

Transkript

1 N U M M E R Samarbeid for felles sak side 2 Slipper skatt på kostpenger side 9

2 FRAKTEFARTØYENES REDERIFORENING - stiftet 14. desember 1935 Nykirkeallmenningen 23 Postboks 2020, Nordnes 5817 Bergen Telefon: Telefaks: e-post: Internett: Adm. dir. Siri Hatland, mob LOKALFORENINGER: Hammerfest Småskipsgruppe: Arne Wæraas, tlf Berlevågveien 12, 9600 Hammerfest Bodø Lokalforening Fritz Andreassen, tlf Torsbakken 15, 8012 Bodø I DENNE UTGAVEN: Innhold/redaksjonelt 2 Leder 3 Generalfor samling: Protokoll 4 Generalforsamling: Valg 5 Ledig 6 Ny styreformann 8 Slipper skatt på kostpenger 9 Medlemsmøte 10 Sammenslåing av FR og FA 11 Tema: Sikkerhet 12 Seminar : Fornyelse av nærskipsfar ten 14 Seminar : Forsikring 15 Brønnbåteiernes Forening Bjørn Inge Våge, tlf Sandshamn Molde Lokalforening Otto Barsten, tlf Birkelandsvegen 24, 6416 Molde Bømlo Lokalforening Sverre Gjerde, tlf Mosterhamn FRAKTEMANN Redaksjon: Fraktefartøyenes Rederiforening Layout: PREFER AS Bankgiro: Opplag: 750 eks. Redaksjonen avsluttet 20. juni 2005 Abonnement: 175 kr per år/inkludert i kontingent for medlemmer. Annonser (priser eks MVA): kr. 4 per spalte mm (1 side er to spalter) 1/1 side kr /2 side kr /3 side kr 650 1/4 side kr 500 Fargetillegg kr 900 Styre og stell Styret i Fraktefartøyenes Rederiforening Formann Anders Talleraas, Molde, tlf , mobil Nestformann Jørgen Jørgensen, Tysse, tlf mobil Finnmark og Troms: Yngve Eide, Harstad, Tlf Varam.: Arne Wæraas, Hammerfest, tlf Nordland: Johan Seines, Bodø, tlf Varam: Kjell Nilsen, Bodø, tlf Trøndelag: Einar Eidshaug, Ottersøy, tlf mobil Varam: Per Eidsvaag, Dyrvik, tlf Møre og Romsdal: Odd Einar Sandøy, Harøy, tlf Varam: Jon H. Hånes, Rovde, Vest- Sør- og Østlandet: Asmund Rune Fredheim, Austrheim, tlf Varam.: Egil Skaten, Bergen, Tlf Styret i Fraktefartøyenes Arbeidsgiverforening Formann: Jørgen Jørgensen, Tysse, tlf Nestformann: Anders Talleraas, Molde, tlf Styremedlem: Yngve Eide, Harstad, Tlf Varamann: Asmund Rune Fredheim, Austrheim, tlf

3 Samarbeid for felles sak Som nyvalgt leder av Fraktefartøyenes Rederiforening, er det hyggelig å kunne si takk for tillit og valg. Jeg ser fram til utfordringene som åpenbart følger med denne jobben. Og selv om generalforsamlingen var delt i spørsmålet om hvem som skulle lede Foreningen, så er det usedvanlig viktig for meg å understreke at jeg tar sikte på være styreformann for hele foreningen. I det ene styremøtet som vi så langt har avholdt, understreket jeg spesielt at jeg ønsker å arbeide meget tett med det samlede styret. Og i den dialogen vi fikk til i dette første møtet, så lover dette det beste for samarbeidet framover. Jeg utarbeider aldri motto når jeg påtar meg et tillitsverv. Likevel må jeg si at de ordene som nå legger en føring for den fremtidige aktiviteten, formulerer jeg som Samarbeid for utvikling av Fraktefartøynæringen og av Fraktefartøyenes Rederiforening. Når vi fra styrets side ser på hvor næringen står i dag, sett i forhold til mange 10 år med arbeid for å bedre de konkrete rammevilkårene for næringen, så virker det som om vi står i stampe. Det betyr at det i alle fall er nødvendig å se på Foreningens felles strategi på nytt. Og etter initiativ fra undertegnede, svarte styret positivt på at vi nå starter en strategiprosess, som vi tar sikte på skal munne ut i et forslag til generalforsamlingen til våren. Der får da foreningens øverste myndighet anledning til å drøfte og vedta Foreningens nye strategiplan for de neste 4 5 årene. Så vil bare tiden vise om vi får dette til. I mellomtiden arbeider vi fortrøstningsfullt videre med det som tidligere er beststemt, for om mulig å få sterkere gjennomslag i fortsettelsen. Det som gleder meg som nyvalgt leder, er at det ser ut som om Fraktefartøyenes Rederiforening har en rimelig god økonomi, og en administrasjon som står på for Foreningen og dens medlemmer. Det fortjener de som har stått i ledelsen for Fraktefartøyenes Rederiforening ros for. Så får tiden vise om vi som nå overtar stafetten, makter å videreutvikle foreningen til beste for både medlemmene og det samfunn vi skal operere innenfor. Jeg ser fram til utfordringene. Som kystboere flest, er jeg rimelig sikker på at dere sier i fra, dersom ting ikke går som de bør! Og det må dere bare gjøre. Med vennlig hilsen Anders Talleraas Gratulasjoner til 70 års jubilanten Vi har nylig avviklet årets generalforsamling og foreningens 70 års-jubileum - noe som naturlig nok preger denne utgaven av Fraktemann. Som vanlig når fraktemennene setter hverandre stevne hadde vi et svært bra arrangement både faglig og sosialt. Jeg tror alle som var til stede vil være enige i at spesielt jubileumsbanketten er noe vi vil huske med glede. Men så er nå 70 år også litt å feire! Heller ikke denne gangen ble oppslutningen slik vi kjenner den fra tidligere tider, og dette er signaler vi må ta innover oss. Det sier noe om at vår måte å gjennomføre generalforsamling på etterhvert er moden for fornyelse, og i tiden fremover vil det bli en tilpasning av arrangementet. En mulighet kan være å ha et dagsmøte annethvert år, og et større arrangement som nå annethvert år - det er fortsatt viktig å ha tid til det sosiale fellesskapet! Tiden fremover vil bli preget av stortingsvalget. Valgkampen er i gang, og vi vil oppfordre medlemmene om å bruke mulighetene når de lokale representantene er til stede til å fremme våre interesser! Vi føler sterkt at nå er det vår tur! Ha en riktig god sommer! Siri Hatland

4 Protokoll: Generalforsamlingen 2005 Protokoll fra generalforsamling i Fraktefartøyenes Rederiforening, Fraktefartøyenes Arbeidsgiverforening, Rettshjelpsfondet og Tomas Mårens Fond avholdt på Radisson SAS Hotell Norge, Bergen, lørdag 4. juni Styreformann Einar Eidshaug åpnet generalforsamlingen ved å be om et minutts stillhet for å minnes medlemmer som var gått bort i løpet av det siste året. Det var ingen merknader til innkalling eller saksliste. a) Formannens tale Styreformann Einar Eidshaug ba om forståelse for at han ikke kunne holde talen til generalforsamlingen på bakgrunn av kjennskap til at valgkomiteen hadde innstilt en annen person til ledervervet, mens talen var skrevet i den tro at han var innstilt som styreleder av valgkomiteen. b) Valg av dirigent, samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen. Det ble fremsatt forslag om Einar Eidshaug som dirigent. Ingen andre forslag ble fremsatt, og han ble enstemmig valgt. Til å underskrive protokollen ble valgt Arnt Runar Sævrøy og Hans Martin Torkelsen. godkjente fullmakter, til sammen 54 stemmer. d) Årsberetning Årsberetningen ble gjennomgått og enstemmig godkjent av generalforsamlingen. e) Foreningens regnskaper i revidert stand, med kontrollkomite og revisors beretninger. Foreningens regnskaper ble gjennomgått og enstemmig godkjent av generalforsamlingen. f) Saker meldt til styret før generalforsamlingen: Forslag til endring av FR s lover: 2. Virksomhet Nytt punkt h) å legge forholdene til rette for gunstige forretningsmessige ordninger som skal komme foreningens medlemmer til gode. Slike ordninger kan også tilbys ikke-medlemmer for å oppnå tilstrekkelig grunnlag. Statutter for slike ordninger skal godkjennes av Fraktefartøyenes Rederiforenings styre. Dette punktet ble enstemmig vedtatt av generalforsamlingen. 3 Medlemsskap. 3. avsnitt strykes Dette lyder som følger: Medlemmene er forpliktet til å tegne de tariffestede mannskapsforsikringene gjennom den ordning FR til enhver tid administrerer. c) Forsamlingens beslutningsdyktighet Det var 32 stemmer representert ved fremmøte og 22 Dette forslaget ble enstemmig forkastet av generalforsamlingen.

5 Valg: Generalforsamlingen 2005 g) Valg av styre: Etter at valgkomiteens innstilling var lest opp, ble valget avholdt: Fraktefartøyenes Rederiforening: 1. Valg av formann: Det kom benkeforslag på Einar Eidshaug og etter skriftlig avstemming ble Anders Talleraas valgt med 33 mot 21 stemmer. Styremedlemmer/varamedlemmer som står på valg i 2005: 2. Nordland: Syremedlem Johan Seines ble enstemmig gjenvalgt. Varamann Kjell Nilsen ble enstemmig valgt. 3. Trøndelag: Det ble fremsatt benkeforslag på Einar Eidshaug og etter skriftlig avtemming ble Einar Eidshaug valgt med 39 mot 15 stemmer. Varamann Per Eidsvaag ble enstemmig gjenvalgt 4. Møre og Romsdal: Det ble fremsatt benkeforslag på Gunnar Brekstad og etter skriftlig avstemming ble Gunnar Brekstad valgt med 33 mot 17 stemmer 4 stemte blankt. Varamann Jon Harald Hånes ble enstemmig valgt. Fraktefartøyenes Arbeidsgiverforening: Jørgen Jørgensen ble enstemmig gjenvalgt som styreformann. Yngve Eide ble enstemmig gjenvalgt som styremedlem og Asmund Rune Fredheim ble enstemmig gjenvalgt som varamann. FR s formann er nestformann i FA. h) Valg av formann og 2 medlemmer til valgnemnd til neste års generalforsamling fortrinnsvis fra følgende distrikt: 1) Finnmark og Troms 2) Vest-, Sør- og Østlandet. Arne Wæraas og Bernt Eide ble enstemmig valgt. Det ble fremsatt benkeforslag på Steinar Sætre, og etter skriftlig avstemming ble Severin Vik valgt med 30 mot 24 stemmer. i) Valg av kontrollkomite: Medlemmer: Jostein Aure og Jan Odd Magnusssen ble enstemmig valgt. Varamedlemmer: Lars Matre ble enstemmig gjenvalgt. På grunn av at Gunnar Brekstad ble valgt inn i FRs styre er han ikke valgbar i kontrollkomiteen og det kom benkeforslag på Leif Nygård som ble enstemmig valgt. j) Rettshjelpsfondet: Anders Talleraas, Johan Seines og Asmund Rune Fredheim ble enstemmig valgt. Tomas Mårens Fond: Einar Eidshaug ble enstemmig valgt. k) Valg av revisor. Deloitte ble enstemmig gjenvalgt som foreningens revisor. l) Opprettelse av lokalforeninger. Det var ikke kommet søknad om opprettelse av lokalforeninger. m) Generalforsamlingen Det ble fremsatt forslag på Stjørdal, Stavanger og Tromsø. Etter skriftlig avstemming ble Tromsø valgt med 38 mot 16 stemmer.

6 Shortsea Shipping Shortsea Shipping Norway er med i et europeisk nettverk som skal bidra til å overføre transport fra vei til sjø. Shortsea Shipping Norway driver nøytral promotering av sjøtransporten. Dette skal også komme fraktefartøyene til gode. Shortsea Shipping Norways internettside er viktig virkemiddel. Her finnes mange tjenester som skal gjøre det lettere for transportbrukere å orientere seg i markedet for sjøtransport. Der finner man blant annet en omfattende oversikt over aktører i dette markedet og det mulighet for å søke i linjerederienes faste ruter slik at en bruker kan finne en passende transportløsning. Undersøk mulighetene: Bildet er en faksimile av nettsidene. et kraftig økende besøkstall på sin internettseide. De ønsker å gjøre det på rederienes premisser og de vil gjerne ha tilbakemeldinger fra rederiene. Hva kan gjøres bedre? Hva kan legges til? Løsfart/bulktjenesten er ikke ferdig utformet har våre medlemmer noen innspill å komme med om dette forslaget eller om andre ting på internettsiden? Har dere spørsmål? Det er fint hvis kontakten med Shortsea Shipping kan gå via Siri Hatland. Shortsea Shipping Norway ser frem et godt samarbeid med medlemmene i Fraktefartøyenes Rederiforening! Shortseashipping Norway tar sikte på løpende å utvikle sin informasjonsservice på web. En ny tjeneste tilpasset fartøy i løsfart typisk bulkfartøyer er på planleggingstadiet. Dette burde være av interesse for våre medlemmer: For å få en demonstrasjon av hvordan denne tjenesten er tenkt så klikk på Shortseashipping Norway understreker at de er til for å markedsføre næringens tjenester. De forteller at de har

7

8 Fraktemann for 70 år siden Den norske sjømann. her gjelder er blitt hyldet som de helter de i virkeligheten er, og vi vet at all hyllesten er vel fortjent. Siste halvdel av januar måned har vært en stormfull tid. I Nordsjøen har den ene stormen avløst den annen, og Det kan synes merkelig at det var to skib fra ett og næsten hver dag har S.O.S.-signalet lydt gjennom æteren samme selskap som øvet denne redningsdåden, men med bønn om hjelp. Vi kjenner alle de dramatiske det er nok bare et spill av skjebnen. Det er hendelser med dampskibene Trym og selvfølgelig på sin plass at Det Bergenske Dampskibsselskap i tilfelder som Karmt, som i flere døgn kjempet en heroisk, men forgjæves kamp med dette høster den ære de fortjener, elementene og som tilslutt måtte men vi skal ikke lukke øinene bukke under i denne kampen. for at det like godt kunde vært Men vi kjenner også beretningene to andre skib fra et hvilket som om de redningsdåder som blev helst rederi som kunde ha gjort øvet i disse tilfeller. Da besetningene på Venus og Leda tok kam- hadde villet det slik. Redningsmen- det samme om omstendigheten pen op mot naturmaktene og reddet nene på Venus og Leda er da også 35 menneskeliv. de første å innrømme at det de har gjort, Enhver som har hatt noget med sjøen å gjøre, vet vilde enhver annen norsk skute gjort like godt at det ikke er små dåder som her er øvet. De som kjenner stormens styrke og sjøens raseri, vet hva det vil si å som her skal hyldes, men standen. under de samme forhold. Det er derfor ikke personene føre et forvåkent og utkjørt skipsmannskap i sikkerhet Det er den norske sjømannsstand som i disse tilfelder fra et synkende fartøi om bord i det reddende skib, - og skal æres. Og folkene på Venus og Leda får være de vet å bedømme den innsats som her er gjort. dem som tar imot æren på standens vegne. Vi vet også at mannskaper og kapteiner på de skib det

9 Slipper skatt på kostpenger Regjeringen og Fremskrittspartiet har i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett gått tilbake på skatteskjerpelsen for sjøfolk, oljearbeidere og pendlere. Dermed ble den varslede streiken avblåst. - Meget gledelig at den urettferdige skatteskjerpelsen reverseres, sier representanter fra de tre sjømannsorganisasjonene. maskinistforbund har i fellesskap arbeidet for å fjerne skatt på kostpenger som ble innført i stasbudsjettet for inneværende år. Det var stor motstand mot forslaget også under høstens budsjettforhandlinger, men skatteskjerpelsen ble likevel innført 1. januar Den varslede skatteøkningen for sjøfolk er fjernet. Skatteordningen er reversert til 2004-nivå, (virkning fra 1. januar 2005). Ledelsen i Norsk Sjøoffisersforbund, Norsk Sjømannsforbund og Det norske

10 Medlemsmøte Etter generalforsamlingen ble det avholdt medlemsmøte: Følgende saker ble tatt opp: Møter med Kystverket Orientering v/lars Matre De offentlige avgifter har økt både i antall og størrelse de siste årene, og er blitt en alvorlig flaskehals for sjøtransporten. I den forbindelse har Maritimt Forum Haugalandet og Sunnhordland tatt initiativ til en rekke møter med Kystverket for å få belyst situasjonen. Det er spesielt innenfor kyst- og nordsjøfarten det har kommet reaksjoner fra næringen. Innføring av vederlag for ISPS-kostnadene har også vakt reaksjoner i næringen. En annen sak som er tatt opp med Kystverket i disse møtene er Kystverkets håndtering av forskrift om losplikt. Lars Matre er medlem av en arbeidsgruppe med følgende mandat: Gjennomgå dagens praksis i forholdet mellom næringen og Kystverket, med sikte på forenkling, avbyråkratisering, effektivisering og rasjonalisering. Arbeidsgruppens sammensetning: Sverre Meling jr., Lars Matrek, Knut W. Aanensen og Endre Aadnøy (vara: Tove Jerstad) fra næringen. Odd Einar Mæland fra Karmsund Havn, samt Leon Ervik, John Kristian Lønning og Harald Borgø fra Kystverket. Arbeidsgruppen vil jobbe videre med forbedringer innen følgende tre områder: Losplikt (inkl. landbasert losing), Farledsbevis, Gebyrer følgelig mandat til å endre forskriften. Farledsbevis; Veien til å erverve farledsbevis må kunne gjøres kortere. Reglene krever 36 mndr effektiv fartstid for å søke om et fullstendig farledsbevis på norskekysten. Når en tar hensyn til fritiden (50% for norske sjøfolk) vil det gå 6 år før overstyrmann har et fullstendig farledsbevis på kysten. Kystverket stilte seg positive til spørsmål fra næringen om å redusere praksistiden ved å lage intensivkurs med simulator mv., men etterlyser et tilfredsstillende opplæringstilbud fra de maritime skolene. Gebyrer Sikkerhetsgebyrene oppfattes av næringen som lite rettferdige, og Kystverket vil ved den årlige justeringen foreslå en lik sikkerhetsavgift for alle. Kystgebyret (som årsavgift) har fått en betydelig økning de siste to årene. I 2004 ble gebyret utvidet til å gjelde innenriks fart, samt at den progressive satsen på årsgebyr ble fjernet. Utslagene ble rimeligere gebyr for skip over 5000 BT i utenriks fart, alle andre fikk store økninger. Påbudt led. Kystvakten og Kystverket har startet arbeidet med å gjennomgå påbudt led. Næringen reagerer på størrelsen på gebyrene som utstedes ved brudd på regelverket (kr ,- ble nevnt som eksempel). Losplikt Når det gjelder losplikt ble det understreket fra næringen at grensen for losplikt må heves fra 500 BT til enten 3000 BT eller at Kystverket tilpasser regelverket om losplikt til gjeldende regler i andre europeiske land. Losplikten er fastsatt i forskrifts form og Kystverket har

11 Sammenslåing av FR og FA Sammenslåing av Fraktefartøyenes Rederiforening og Fraktefartøyenes Arbeidsgiverforening. Til generalforsamlingen i 2003 la kontrollkomiteen frem forslag om å slå sammen FR og FA, og ba styret undersøke mulighetene for eventuell sammenslåing. forenkling. Administrasjonen og styret vil arbeide videre med de praktiske forholdene rundt omstrukturering, og saken vil bli lagt frem til behandling på neste års generalforsamling. Styret har fått en juridisk vurdering av advokat Vablum som konkluderer med at en sammenslåing av foreningene lar seg gjøre. Medlemmene sluttet seg til forslag om sammenslåing/

12 Tema: Sikkerhet Overvåkning av vanninntrengning i lasterom, tørre rom i forskipet og tomme ballasttanker. Ref.: Solas, chapter XII, Regulation 12. Gjelder for: Alle skip med Bulk klasse og med ESP=Enhanced Survey Programme) Alle Open Hatch skip med ESP Alle OBO s Alle single hull bulk carriers fra 500 DW Det Norske Veritas har satt typebetegnelse Bulk Carrier ESP som retningsgivende krav for WIM (alle bulkskip skal ha ESP som definert iht Solas kapittel 9. ESP=Enhanced Survey Programme). I tillegg har DnV bestemt at eksisterende single hull bulk carriers uten ESP også skal ha Water Ingress Alarm, med tonnasjegrense som i Solas d.v.s 500 DW. I desember 2004 ble det i IMO vedtatt en ny definisjon av bulkskip (MSC 79): bulk carrier is a ship primarily intended for the carriage of dry cargo in bulk Definisjonen gjelder nye skip bygget etter 1.juli Dette betyr at definisjonen omfatter flere skip, inkludert General Cargo vessels dersom de er designert for hovedsakelig frakt av last i bulk. Nedre tonnasjegrense i Solas er satt til 500 DW. Noen skip har allerede alarm i lasterommets lensebrønner. Den funksjonen kan ikke erstatte dette kravet. Alarmene skal plasseres som følger: 2 stk sensorer skal plasseres så nær skipets senterlinje som praktisk mulig og i akterkant av alle lasterom. Den ene i en høyde = 0,50m og den andre på 15% av rommets høyde over tanktopp, men ikke høyere enn 2m. Samt en sensor i forpeaktank og en i hvert tørt rom i forskipet. Krav om Water Ingress Monitoring System (WIM) ble noe forhastet vedtatt i IMO etter mange år under behandling. Det er vedtatt at alle skip under typebetegnelse BULK skip skal ha WIM system etter 1.juli Krav om installasjon er satt til første årlige besiktelse etter denne dato, og det er denne implementeringstiden som er noe forhastet. Noe bedre tid blir det for redere med for eksempel one singel hold skip, der gjelder følgende: Water Ingress Monitoring System for One Hold Ships. Endringer i SOLAS er vedtatt av MSC 80/WP.10, med ny Regulation 25 som trer i kraft 1/ Den 17. mai 2005 ble det bestemt at eksisterende skip med ett lasterom (one hold ships), dvs mindre lasteskip uten vanntett oppdeling av lasterommet, skal utstyres med WIM på samme måte som bulkskip. Kravet gjelder imidlertid for skip mindre enn 80m, eller 100m hvis bygget før 1. juli Bakgrunnen for dette er at disse skipene ikke har krav til skadestabilitet. Kravet vil gjelde fra 1. januar 2007, og er retroaktivt for eksisterende skip fra første renewal eller intermediate etter denne dato. Kravet gjelder ikke skip med vanntett side compartments på begge sider av lasterommet. Den vanntette oppdelingen må være i hele rommets lengde og vertikalt fra innerbunn til minst friborddekk. SYSTEM for ett-rom-skip : Det er 2 stk sensorer som skal plasseres på skottet i rommets akterkant (på de fleste skip blir det maskinromskottet). Den laveste sensoren skal ikke være lavere enn 0,3m over innerbunn og den andre skal ikke være høyere enn 15% av rommets høyde. Brosystemet skal fungere som for bulkskip med høy og lav alarm signaler. Systemet skal være godkjent av klasseselskapene.

13 Tema: Sikkerhet Det positive er at det er anledning å søke utsettelse med installasjonen via klasseselskapet / flaggstaten dersom rederiet har en realistisk begrunnelse for utsettelse. mene - Sensorene plasseres i akterkant i hvert rom. Sokkel/ flens sveises på stooltank. - Brosystemet leveres ferdig montert på montasjeskinne og er ved leveranse testet med alle sensorer tilkoblet. Den type bulkskip som fortsatt er fritatt fra kravet er skip med betegnelse Open Hatch / Double Skin da uten ESP. Vi stiller oss noe spørrende til dette da disse skipene vil heller ikke kunne tåle vanninntrengning i tomme rom forut for lasteområde / forepeaktank uten å få stabilitets problemer. Det er forskipet som er det kritiske område når skipet er i lastet tilstand. Dernest er det lasterommene. Mange skip har store rom forut for lasteområde. Det er bosun store, bow truster rom etc som også representerer dyrt utstyr. Wim system installert i disse rommene vil sikre verdier og forhindre stabilitets problemer. Vi ønsker samtidig med dette å gi følgende informasjon om vårt WIM system. Vårt system er utprøvd og testet til langt over det som klasse- og myndighetsprosedyrer beskriver. I 2002 satte Neptun Engineering AS i gang utviklingsprosjekt for i den hensikt å utvikle ett enkelt, robust system som primært skulle indikere og gi alarm ved fuktighet i lasterommene og forskipet. Sekundært skulle systemet indikere temperatur i lasten og fuktighet opp mot alarmpunktet. Det ble installert en prototype om bord på m/s Bandar (T.Klaveness Group). Denne prototypen ble ombord i 8 mnd, og deretter ble det installert komplett system. Etter prototypetesten og ex-godkjenning ble systemet levert til hele flåten i T.Klaveness Management, til Bergesen d.y., og Høegh Fleet Services. Vårt systemet er enkelt å installere: - Bare en 4-leders kabel fra lasteområde og opp på broen skal monteres. - Det er separat sensor for høy og lav indikasjon i rom- Veien videre Det er gjerne slik at noen rederier installerer bare når det er krav. De mest seriøse rederiene er med i forbedrings prosesser i forhold til sikkerhet. Vi vil forsøke å få dette systemet installert på skip uavhengig av myndighets krav. Hvordan gjør vi det? 1) Være i dialog med seriøse rederier. 2) Det er lov å påvirke forsikringsselskapene. Vi er kjent med at forsikringsselskapene kan gi bonus eller på annen måte støtte opp økonomisk når rederiet installerer sikkerhetsutstyr som ennå ikke er krav (skadeforebyggende tiltak). Forsikringsselskapenes tilbakemelding går på at de priser individuelt i forhold til skadestatistikk for hvert rederi. Samtidig uttales det at de støtter all teknologi som kan forhindre skade/ulykker. IMO tar utgangspunkt i typebetegnelser, men vi mener at alle typer skip som har konstruksjon som tilsier stabilitetsproblem ved vanninntrengning f.eks i forskipet må få tilført denne type system. Vi er veldig opptatt av å hjelpe rederiene med å finne WIM-systemløsninger som tilfredsstiller klasse- og myndighetskrav, og ikke minst rederienes egne krav og forventninger til sikkerhets forbedring og å forhindre at lasten blir skadet. Vår WEB side vil bli oppdatert med blant annet IMO/SOLAS og klassekrav. Vi sender også ut nyheter til alle som ønsker å bli informert på den måten. For mer informasjon: Alfred Saelid, Project Manager NEPTUN ENGINEERING AS Po.box 191, 3400 LIER, NORWAY Phone: Fax.:

14 Seminar: Fornyelse av nærskipsfarten Fornyelse av nærskipsfarten v/sverre Meling, Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland. Historisk tilbakeblikk Fraktefarten var begynnelsen til skipsfarten. Frem til Storbritannia opphevet navigasjonsakten i 1849, var norsk skipsfart langt på vei ensbetydende med fart på kysten, og til og fra landet. Økende gjennomsnittsalder i nærskipsflåten etter Hvorfor fornyelse nå? - Gammel flåte - Fokus på miljø - Sikkerhet - Marked voksende lastmengder rateoppgang ineffektive skip Marked - Kraftig voksende lastmengder - Rateoppgangen for store skip har forplantet seg til nærskipsfarten - For mange ineffektive skip DWT) - Mer enn av skipene er over 20 år - Mer enn 20% av flåten er mellom 20 og 30 år - I Norge er gjennomsnittsalderen over 30 år - Konsekvens: Mer enn 1200 skip må skiftes ut i løpet av de neste 15 årene Hvor meget kan bygges i Norge? - 1/3 av fornyelsen vil bygges i Europa = 400 skip i året i 15 år - Norsk kontroll over 20% av det europeiske volumet = 80 skip i året i 15 år - 10% markedsandel til norske verft = 40 skip i året i 15 år - Gjennomsnittsverdi på 100 mill NOK pr skip = investeringer på 8 milliarder NOK pr år i 15 år Maritimt Forum ønsker politiske grep. - Økt avskrivningssats for nybygg fra 14 til 20% - Økte midler til maritim forskning - Lavere avgifter på maritim forskning - Nettolønn (for NOR og kompetansemodellen i NIS) Hvilke farer truer? - Renteoppgang - Kapitalmangel - Konkurransedreiende rammebetingelser - Mangel på arbeidskraft - Overkontrahering Hvor stort er fornyelsesbehovet? - Nærskipsfarten består av skip (fra

15 Seminar del 2: Forsikringer Del 2 av seminaret sto Jens Løvik, SigmaRe AS, for. Han orienterte om forsikringsordningene i foreningen. Siden har foreningen administrert sin egen trygghetsforsikring for mannskapet om bord i medlemsfartøyene. Medlemmene er forpliktet til å tegne trygghetsforsikringene gjennom denne ordningen. Grunnen til at ordningen ble gjort obligatorisk for medlemmene var å få størst mulig volum for ordningen. Trygghetsforsikringen har fungert så godt at foreningen fra og med også satset på fartøyforsikring. Hittil han man kunnet tegne kasko, kaskointeresse, fraktinteresse og tidstap fra neste år er ordningen tenkt å utvides til også å gjelde P&I forsikring. Jens Løvik svarte på spørsmål fra medlemmene om ordningene.

16 R E T U R : FRAKTEFARTØYENES REDERIFORENING Postboks 2020, Nordnes 5817 BERGEN K Y S T M E G L E R E 5835 BERGEN Interchart AS Skuteviksboder nr. 22 Boks 4050 Dreggen, 5835 Bergen Tlf Fax Privat: Per Berge KRAGERØ JOS Shipping Nordre Kalstadvei 9 Tlf Fax Mobile phone Tor: Mobile phone: Jan Otto OSLO Norsteve AS Bygning 10, Filipstad Boks 2343, Solli, 0201 Oslo Tlf Fax EGERSUND Ervik Shipping AS Boks 523, 4379 Egersund Tlf (24hrs service) Fax HAUGESUND R.G. Hagland As Boks 98, Tlf Fax Privat. Bjørn I. Kyvik Odd L. Vevang Kjell Ivar Rein Harald Halvorsen A/S Boks 113, Tlf Fax Privat: Paal Halvorsen / Arve Halvorsen / HORTEN A/S Viking Boks 106, Tlf Fax adm./shipping: Fax. Spedisjon: Vakt-tlf.shipping: E-post: KNARREVIK A/S Stein Brokers Tlf Fax Telex stein n 4600 KRISTIANSAND Kr. Knudsen & Co A/S Boks 217, 4662 Kristiansand Tlf Fax Telex Telegr. Adr. Nesdunk Privat MANDAL H.P. Tallaksen A.s. Boks 19, Tlf Fax E-Post: Mobil: Privat: Knut Glomså MO I RANA Skipsmegler Villy J. Jacobsen AS Boks 141, 8601 Mo i Rana Tlf Fax E-post: Meyership A/S Boks 218, 8601 Mo i Rana Tlf Fax E-post: 5440 MOSTERHAMN Aasen Chartering As Boks 73, 5447 Mosterhamn Tlf Fax E-post: Telex: aasen n Privat: J. Aas B.R. Kippersund OS GeSi Shipping Boks 26, 5201 Os, Tlf Fax Telex Jorgn Privat: Georg S. Jørgensen SARPSBORG All-Transport A/S Strandgt. 3, 1724 Sarpsborg Tlf Fax Telex alltr n 7500 STJØRDAL Stjørdal Sjøtransport & Skipsmegling AS Havneveien Tlf Fax TRONDHEIM Jon Berg Shipping A/S Boks 5450, 7442Trondheim Tlf Fax E-post: Privat: Jon Berg mobil Roar Grøtting mobil Nidaros Shipbroker A/S Boks 2591, 7414 Trondheim Tlf Fax E-post: Mobil Aoh: Rimship A/S Kjøpmannsgt. 23, Boks 2251, 7412 Trondheim Tlf Fax E-post: Telex rim n Privat: Kjetil Rimolsrønning

Generalforsamling 2006 s. 4 Kan sjøtransporten gjenvinne markedsandeler? s. 9

Generalforsamling 2006 s. 4 Kan sjøtransporten gjenvinne markedsandeler? s. 9 NUMMER 2-2006 M/S Bergen Star, Bergen Tankers AS, 5353 Straume Generalforsamling 2006 s. 4 Kan sjøtransporten gjenvinne markedsandeler? s. 9 FRAKTEFARTØYENES REDERIFORENING - stiftet 14. desember 1935

Detaljer

Haugesundkonferansen 2006 s. 4 Fokus på fornyelse s. 7

Haugesundkonferansen 2006 s. 4 Fokus på fornyelse s. 7 N U M M E R 1-2 0 0 6 M/S Heimglimt, Fredocean AS, Langøy, 5943 Austrheim Haugesundkonferansen 2006 s. 4 Fokus på fornyelse s. 7 FRAKTEFARTØYENES REDERIFORENING - stiftet 14. desember 1935 Nykirkeallmenningen

Detaljer

Tid for norsk nærskipsfart s. 4 Private forsikringer gjennom FR s. 4

Tid for norsk nærskipsfart s. 4 Private forsikringer gjennom FR s. 4 N U M M E R 4-2 0 0 5 M/S ØYFJORD, Bømlo Brønnbåtservice AS, 5445 Bremnes. Tid for norsk nærskipsfart s. 4 Private forsikringer gjennom FR s. 4 FRAKTEFARTØYENES REDERIFORENING - stiftet 14. desember 1935

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

M/S Comabar - Norbar Minerals AS, 4260 Torvastad. Anders Talleraas gjenvalgt s. 4. Fornyelse av kystfraktefl åten s. 6

M/S Comabar - Norbar Minerals AS, 4260 Torvastad. Anders Talleraas gjenvalgt s. 4. Fornyelse av kystfraktefl åten s. 6 NUMMER 2-2007 72. ÅRGANG M/S Comabar - Norbar Minerals AS, 4260 Torvastad Anders Talleraas gjenvalgt s. 4 Fornyelse av kystfraktefl åten s. 6 FRAKTEFARTØYENES REDERIFORENING - stiftet 14. desember 1935

Detaljer

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Tid: Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 Sted: Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Detaljer

Finansiering - muligheter i Innovasjon Norge s. 11. NOx fondet - Rapport om utslippsforpliktelsene s. 14

Finansiering - muligheter i Innovasjon Norge s. 11. NOx fondet - Rapport om utslippsforpliktelsene s. 14 NUMMER 2-2009 74. ÅRGANG M/S WITH JUNIOR, Egil Ulvan Rederi AS, Trondheim Finansiering - muligheter i Innovasjon Norge s. 11 NOx fondet - Rapport om utslippsforpliktelsene s. 14 FRAKTEFARTØYENES REDERIFORENING

Detaljer

Stiftelsesdokument for SEILSAMVIRKET (BA)

Stiftelsesdokument for SEILSAMVIRKET (BA) Forslag til stiftelsesdokument med vedtekter for Seilsamvirket BA 21.mai 2005 1 Stiftelsesdokument for SEILSAMVIRKET (BA) År 20 den ble stiftelsesmøte avholdt i Til stede som stiftere var: Ellers møtte:

Detaljer

Et hav av muligheter

Et hav av muligheter Et hav av muligheter Norge som skipsfartsnasjon Norge er en stormakt på havet som en av verdens største skipsfartsnasjoner. Vi står for mer enn en tjuedel av transportarbeidet på havet. Innen offshore

Detaljer

Protokoll Årsmøte. Avholdt i Drafns hus, Drafnkollen Onsdag 25. mars 2015 kl. 18.00. Årsmøteprotokoll 2015 Side 1

Protokoll Årsmøte. Avholdt i Drafns hus, Drafnkollen Onsdag 25. mars 2015 kl. 18.00. Årsmøteprotokoll 2015 Side 1 Protokoll Årsmøte Avholdt i Drafns hus, Drafnkollen Onsdag 25. mars 2015 kl. 18.00 Årsmøteprotokoll 2015 Side 1 Saksliste 1 Åpning. 2 Godkjenninger 3 Velge dirigent/ sekretær/ underskrivere 4 Godkjenne

Detaljer

Generalforsamling i Løgeheia Hyttegrend 9. april 2009

Generalforsamling i Løgeheia Hyttegrend 9. april 2009 Generalforsamling i Løgeheia Hyttegrend 9. april 2009 (Innkallingen lagt ved til slutt med oppdatert innstilling fra valgkomiteen) Oppsummering og vedtak: Sak 0. Innkalling ble godkjent uten kommentarer.

Detaljer

NOx-avgift - alternativ miljøavtale og næringslivets NOx-fond s. 4 OTP - Obligatorisk tjenestepensjon s. 8

NOx-avgift - alternativ miljøavtale og næringslivets NOx-fond s. 4 OTP - Obligatorisk tjenestepensjon s. 8 NUMMER 4-2006 71. ÅRGANG M/S. Øytind laster smolt fra helikopter NOx-avgift - alternativ miljøavtale og næringslivets NOx-fond s. 4 OTP - Obligatorisk tjenestepensjon s. 8 FRAKTEFARTØYENES REDERIFORENING

Detaljer

PROSPEKT 2012 TRANS BULK AS

PROSPEKT 2012 TRANS BULK AS PROSPEKT 2012 TRANS BULK AS 1 Selskapet. Trans Bulk as ble stiftet den 29.oktober 2004 av grunder og daglig leder Odd Reidar Medby. Selskapets org. nr er: 987558172. Selskapets virksomhetsadresse er i

Detaljer

NOx-avgift - alternativ miljøavtale og næringslivets NOx-fond s. 4 OTP - Obligatorisk tjenestepensjon s. 8

NOx-avgift - alternativ miljøavtale og næringslivets NOx-fond s. 4 OTP - Obligatorisk tjenestepensjon s. 8 N U M M E R 4-2 0 0 6 7 1. Å R G A N G M/S. Øytind laster smolt fra helikopter NOx-avgift - alternativ miljøavtale og næringslivets NOx-fond s. 4 OTP - Obligatorisk tjenestepensjon s. 8 FRAKTEFARTØYENES

Detaljer

Protokoll fra generalforsamlingen i Hedmark Travforbund

Protokoll fra generalforsamlingen i Hedmark Travforbund Protokoll fra generalforsamlingen i Hedmark Travforbund Thon Hotel Elverum, torsdag 21. februar 2013 Tilstede: 22 årsmøtedelegater med stemmerett. Fra styret: Leder Tore Hansen, Øyvind Lindalen, Anette

Detaljer

Statssekr. Øyvind Slåkes innlegg i Molde 24. mai s. 5. Informasjon fra Næringslivets NOx-fond s. 6

Statssekr. Øyvind Slåkes innlegg i Molde 24. mai s. 5. Informasjon fra Næringslivets NOx-fond s. 6 NUMMER 3-2008 73. ÅRGANG MS Viking Frio - Viking Reefer s K/S, Boks 317, 6001 Ålesund Statssekr. Øyvind Slåkes innlegg i Molde 24. mai s. 5 Informasjon fra Næringslivets NOx-fond s. 6 FRAKTEFARTØYENES

Detaljer

P R O T O K O L L. Seksjonsleder Fredrik Bjertnæs åpnet seksjonstinget og ønsket alle fremmøtte representanter velkommen.

P R O T O K O L L. Seksjonsleder Fredrik Bjertnæs åpnet seksjonstinget og ønsket alle fremmøtte representanter velkommen. Postadresse: Serviceboks 1 Ullevål Stadion, 0804 Oslo Besøksadresse: Sognsveien 75, 0840 Oslo Telefon: 21 02 96 00 Telefax: 21 02 96 01 Bankgiro: 5134.06.06136 Organisasjonsnr: NO 0097 1484047 E-mail:

Detaljer

M/S RIGNATOR, Eides Rederi AS, 8409 Gullesfjord. Ny losforskrift fører til utfl agging s. 4. Generalforsamling - 75 års jubileum s.

M/S RIGNATOR, Eides Rederi AS, 8409 Gullesfjord. Ny losforskrift fører til utfl agging s. 4. Generalforsamling - 75 års jubileum s. NUMMER 2-2010 75. ÅRGANG M/S RIGNATOR, Eides Rederi AS, 8409 Gullesfjord Ny losforskrift fører til utfl agging s. 4 Generalforsamling - 75 års jubileum s. 8-9 FRAKTEFARTØYENES REDERIFORENING - stiftet

Detaljer

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE 2015 Vedtekter for Seniornett Norge Forslag til endrede vedtekter 9. mai 2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig

Detaljer

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN Til: s Medlemsorganisasjoner 7. januar 2009 Ref.:2.1. MKN Innkalling til Generalforsamling og medlemsmøte om forslag til nye vedtekter Hermer fremsendes første innkalling til s generalforsamling den 24-26

Detaljer

M/S Ronja Harvester - Overlevert Sølvtrans AS i august. Nasjonal maritim strategi s. 5. Krav til ISM for lasteskip på 500 BT s. 10

M/S Ronja Harvester - Overlevert Sølvtrans AS i august. Nasjonal maritim strategi s. 5. Krav til ISM for lasteskip på 500 BT s. 10 NUMMER 3-2007 72. ÅRGANG M/S Ronja Harvester - Overlevert Sølvtrans AS i august Nasjonal maritim strategi s. 5 Krav til ISM for lasteskip på 500 BT s. 10 FRAKTEFARTØYENES REDERIFORENING - stiftet 14. desember

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2012 LØRDAG 10. MARS PÅ THON AIRPORT HOTELL

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2012 LØRDAG 10. MARS PÅ THON AIRPORT HOTELL PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2012 LØRDAG 10. MARS PÅ THON AIRPORT HOTELL President Ida F. Sønju åpnet årets Ting, og ønsket de fremmøtte representantene velkommen. Sak 1 GODKJENNING AV FREMMØTTE REPRESENTANTER

Detaljer

Protokoll Årsmøte, Midt-Norge Bandyregion 2012

Protokoll Årsmøte, Midt-Norge Bandyregion 2012 Protokoll Årsmøte, Midt-Norge Bandyregion 2012 1. Åpningsinnlegg Åsmund Sjøberg, Daglig leder MNBR Gunnar Olsen, Kretskonsulent Norges Bandyforbund 2. Godkjenning av fremmøtte representanter Godkjent uten

Detaljer

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET REFERAT FRA FORBUNDSTINGET Scandic hotell Helsfyr, OSLO 11/04-2015 REPRESENTANTER NCFs styre Ronny Stavsholt Christine Josephsen Tor E. Gjersøe Karoline Olsen Anne-Renèe Mauuarin Bærum JFF Drammens Sportsfiskere

Detaljer

ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim. Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013

ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim. Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013 ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013 Dagens tema Betydelige endringer av aksjelovgivningen trådte i kraft den 1. juli 2013 Innebærer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT AV MØTEBOKA TIL SØNDRE HELGELAND MILJØVERK - SHMIL.

HOVEDUTSKRIFT AV MØTEBOKA TIL SØNDRE HELGELAND MILJØVERK - SHMIL. HOVEDUTSKRIFT AV MØTEBOKA TIL SØNDRE HELGELAND MILJØVERK - SHMIL. UTVALG STED DATO TIDSROM REPRESENTANTSKAPET Fru Haugans Hotel, Mosjøen 12.11.15 Kl. 12:00 16:15 MEDLEMMER : VARAMEDLEMMER : Alstahaug Odd

Detaljer

VEDTEKTER FOR. SpareBank 1 Nord-Norge

VEDTEKTER FOR. SpareBank 1 Nord-Norge VEDTEKTER FOR SpareBank 1 Nord-Norge 1. januar 2016 Kap. 1 FIRMA - KONTORKOMMUNE - FORMÅL 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål SpareBank 1 Nord-Norge er dannet ved en sammenslutning av Nordkapp Sparebank,

Detaljer

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsmøtereferat 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Møtereferat Emne Side 2 av 6 Møtenr. Årsmøtereferat Tekna Kristiansund avdeling Dato Kl. Sted 29.01.2009 19.00 Dødeladen Café & Kultursted

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015. Dato: 28. januar 2015 kl. 16.00 Sted: Scandic Nidelven Hotell, Trondheim SAKSLISTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015. Dato: 28. januar 2015 kl. 16.00 Sted: Scandic Nidelven Hotell, Trondheim SAKSLISTE kommunerevisorforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015 Dato: 28. januar 2015 kl. 16.00 Sted: Scandic Nidelven Hotell, Trondheim Styret innkaller herved til årsmøte i Midt-Norge kommunerevisorforening. SAKSLISTE

Detaljer

Lover og vedtekter for NBJF

Lover og vedtekter for NBJF Rev.:2012 NORWEGIAN BOWHUNTERS ASSOCIATION Lover og vedtekter for NBJF 1. NAVN OG HJEMSTED. Forbundets navn er, som forkortes til NBJF. Forbundets adresse er den til enhver tid sittende formannens adresse.

Detaljer

Lover for Bærum Røde Kors

Lover for Bærum Røde Kors Lover for Bærum Røde Kors Kapittel I. Formål 1. Bærum Røde Kors er stiftet 10.09.1909. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om Røde Kors formål og prinsipper, blant annet ved

Detaljer

NORDLYS LHCW rapport om undersøkelse av sjøulykke - brann om bord under innseiling til Ålesund 15. september 2011

NORDLYS LHCW rapport om undersøkelse av sjøulykke - brann om bord under innseiling til Ålesund 15. september 2011 Vår dato Vår referanse Vår saksbehandler 27.11.2015 2011/26414-38 Lars Inge Særsten Deres referanse Arkivkode Direkte telefon 57/021202 52 74 52 27 NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET Postboks 8090 Dep 0032

Detaljer

Aker ASA Innkalling til ordinær generalforsamling

Aker ASA Innkalling til ordinær generalforsamling Aker ASA Innkalling til ordinær generalforsamling Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Aker ASA torsdag 30. mars 2005 kl. 14.00 i Shippingklubben, Haakon VII's gt. 1, 0112 Oslo. Stemmesedler

Detaljer

Teknologiens plass i et helhetlig perspektiv på sikker og effektiv sjøtransport

Teknologiens plass i et helhetlig perspektiv på sikker og effektiv sjøtransport Teknologiens plass i et helhetlig perspektiv på sikker og effektiv sjøtransport Sikker sjøtransport Forskningens utfordringer Berit Bergslid Salvesen, DNV Maritime Solutions 12. Mars 2009 De neste 20 minuttene

Detaljer

Sak 4: Budsjett for neste år. Fastsettelse av avgift til dekning av fellesutgifter.

Sak 4: Budsjett for neste år. Fastsettelse av avgift til dekning av fellesutgifter. REFERAT FRA ÅRSMØTE I BOLIGSAMEIET YÜKSEK SITES1 I Årsmøtet ble avholdt mandag 18. april på Yüksek Sitesi I i henhold til lovlig utsendt varsel og møteinnkalling, jf Vedtekter for boligsameiet Yüksek Sitesi

Detaljer

PROTOKOLL FRA HAFSLUND ASA

PROTOKOLL FRA HAFSLUND ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HAFSLUND ASA Den 5. mai 2003 kl 1600 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Hafslund ASA i Sommerrogaten 1, Krogh-salen, Oslo. Møtet var innkalt ved styrets

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i GramArt

Innkalling til Generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 24. april 2012 Innkalling til Generalforsamling i GramArt Tid: Torsdag 24. mai 2012 kl. 15:00-17:00 Sted: Anker hotell, Storgata 55 (vis à vis Oslo legevakt) NB: Vi åpner for

Detaljer

NORSK NUMISMATISK FORENINGS STATUTTER

NORSK NUMISMATISK FORENINGS STATUTTER nr 3. 2008 30-06-08 08:14 Side 38 NORSK NUMISMATISK FORENINGS STATUTTER Vedtatt på det konstituerende møtet 27.02.27 og revidert 18.01.46, 31.01.64, 26.01.77, 30.01.80, 18.01.87, 31.01.90 og 31.01.01.

Detaljer

Møteprotokoll. Saksliste. SS 1/14 Registrering av årsmøtedelegater 2014

Møteprotokoll. Saksliste. SS 1/14 Registrering av årsmøtedelegater 2014 Møteprotokoll Utvalg: Årsmøte Forum for Kontroll og Tilsyn Møtestad: Rica Maritim Hotel, Haugesund Dato: 03.06.2014 Tidspunkt: 16:00 16:55 Saksliste Utvalgssaksnr Innhold Lukket Arkivsaksnr SS 1/14 Registrering

Detaljer

INNKALLING. Generalforsamling i Løgeheia Hyttegrend 2009

INNKALLING. Generalforsamling i Løgeheia Hyttegrend 2009 INNKALLING Generalforsamling i Løgeheia Hyttegrend 2009 Tid: 9/4-09 Skjærtorsdag kl 17:00 18:30 Sted: Stua på Knaben Leirskole Saker: 0. Konstituering, opptelling av stemmeberettigede 1. Valg av dirigent

Detaljer

Maritim strategi. Regjeringens hovedmål for den maritime næringen er bærekraftig vekst og verdiskaping

Maritim strategi. Regjeringens hovedmål for den maritime næringen er bærekraftig vekst og verdiskaping Maritim strategi Regjeringens hovedmål for den maritime næringen er bærekraftig vekst og verdiskaping Arve Kambe Stortingsrepresentant, Høyre Leder av arbeids- og sosialkomiteen HAUGESUNDSKONFERANSE N

Detaljer

SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer. Valg av referent. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. V) Årsmelding.

SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer. Valg av referent. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. V) Årsmelding. PROTOKOLL GENERALFORSAMLING HERREKORET COMPAGNIE TRASS 2011 SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer II) Valg av referent III) Godkjenning av innkalling IV) Godkjenning av saksliste V) Årsmelding A) Årsmelding

Detaljer

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri LARVIK Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014 Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri torsdag 13. februar og begynner kl. 19:00 Sakliste: 1. Godkjenne

Detaljer

ØNORD. Protokoll. Ordinær generalforsamling i 16. april 2015 kl 19.00. Boligbyggelaget Nord,

ØNORD. Protokoll. Ordinær generalforsamling i 16. april 2015 kl 19.00. Boligbyggelaget Nord, Bohgbyggelaget NoTd Protokoll Ordinær generalforsamling i 16. april 2015 kl 19.00. Boligbyggelaget Nord, Torsdag, 16. april 2015, kl 19.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Boligbyggelaget Nord.

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I REPRESENTANTSKAPET I SPAREBANK 1 SR-BANK TORSDAG, 24. MARS 2011 KL. 18.00

PROTOKOLL FRA MØTE I REPRESENTANTSKAPET I SPAREBANK 1 SR-BANK TORSDAG, 24. MARS 2011 KL. 18.00 PROTOKOLL FRA MØTE I REPRESENTANTSKAPET I SPAREBANK 1 SR-BANK TORSDAG, 24. MARS 2011 KL. 18.00 Representantskapet i SpareBank 1 SR-Bank avholdt møte torsdag, 24. mars 2011 kl. 18.00 under ledelse av representantskapets

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699. Formannskapet 18.05.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699. Formannskapet 18.05.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 18.05.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 12.05.2015. Forslag til vedtak:

Detaljer

Ås idrettslag. Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag. Ås 2. mars 2009. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede

Ås idrettslag. Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag. Ås 2. mars 2009. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Ås idrettslag Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag Ås 2. mars 2009 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede 15 stemmeberettigede ved starten av møtet. Følgende hadde ordet i saken: Ingen Sak 2.

Detaljer

Protokoll 3/14. Tid: Mandag 12. mai, kl. 16 19.45. Sted: Karl Johans gate 7

Protokoll 3/14. Tid: Mandag 12. mai, kl. 16 19.45. Sted: Karl Johans gate 7 Protokoll 3/14 Tid: Mandag 12. mai, kl. 16 19.45 Sted: Karl Johans gate 7 Til stede: Forfall: Fra adm.: Hanne Østby Granmo, Kirsten Steenberg, Bente Nordahl Langsø, Ove Vilhelm Nome, Stein Atle Roestad,

Detaljer

Fredag 17. april 2009 ble STYREMØTE nr. 7/09 i Det Norske Travselskap avholdt i Peisestua, Bjerke Travbane kl. 12.00 16.30

Fredag 17. april 2009 ble STYREMØTE nr. 7/09 i Det Norske Travselskap avholdt i Peisestua, Bjerke Travbane kl. 12.00 16.30 Fredag 17. april 2009 ble STYREMØTE nr. 7/09 i Det Norske Travselskap avholdt i Peisestua, Bjerke Travbane kl. 12.00 16.30 Følgende deltok: Nils Dagestad Torbjørn Frøysnes Torhild G. Huseby Merete Johansen

Detaljer

KYSTVERKETS AVGIFTER FOR 2011 INNLEDNING KYSTAVGIFT LOSAVGIFT LOSBEREDSKAPSAVGIFT

KYSTVERKETS AVGIFTER FOR 2011 INNLEDNING KYSTAVGIFT LOSAVGIFT LOSBEREDSKAPSAVGIFT KYSTVERKETS AVGIFTER FOR 2011 INNLEDNING Retningslinjene for innkreving av kystavgift, losavgift og sikkerhetsavgift gis i den årlige fagproposisjonen til Fiskeri- og kystdepartementet (Prop. 1 S). Kystverket

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2014 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er Seniornett Norge, med kortform SN. Seniornett Norge er en landsomfattende og selvstendig

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND

VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND 1 VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND VEDTATT PÅ EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 31. JANUAR 2007. ENDRET PÅ GENERALFORSAMLING 10. SEPTEMBER 2011 OG GJØRES GJELDENDE FRA 11. SEPTEMBER 2011. KAPITTEL 1 INNLEDENDE

Detaljer

Sparebankforeningens vedtekter

Sparebankforeningens vedtekter Sparebankforeningens vedtekter Vedtatt av årsmøtet 22. oktober 2009, sist endret på årsmøte 24. mars 2015. Endringene vedtatt i mars 2015 trer i kraft fra 1. januar 2016. Formål 1. Sparebankforeningen

Detaljer

M/S Ro Master - Rostein AS, 6487 Harøy. Fornyelsesprogram for kysttransport s. 5. Kystverket vil ha skipstunnel s. 10

M/S Ro Master - Rostein AS, 6487 Harøy. Fornyelsesprogram for kysttransport s. 5. Kystverket vil ha skipstunnel s. 10 NUMMER 4-2007 M/S Ro Master - Rostein AS, 6487 Harøy Fornyelsesprogram for kysttransport s. 5 Kystverket vil ha skipstunnel s. 10 FRAKTEFARTØYENES REDERIFORENING - stiftet 14. desember 1935 Nykirkeallmenningen

Detaljer

SEILTINGET 2013. TROMSØ 15. -17. mars. Vedlegg 1 Endringer i Norges Seilforbunds Lov

SEILTINGET 2013. TROMSØ 15. -17. mars. Vedlegg 1 Endringer i Norges Seilforbunds Lov SEILTINGET 2013 TROMSØ 15. -17. mars Vedlegg 1 Endringer i Norges Seilforbunds Lov 2 Endringer i Norges Seilforbunds lov Endringer i Norges Seilforbunds lov 3 Innledning Alle lovendringer i Norges Seilforbund

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978 VEDTEKTER FOR Bad, park og idrett Stiftet 7. april 1978 Revidert etter endringer vedtatt på landsmøtene i Trondheim 24.08.1989, Oslo 22.08.1991, Bodø 17.06.1993, Sandnes 15.06.1995, Gjøvik 21.08.1997,

Detaljer

STYREPROTOKOLL 20-21.oktober 2015

STYREPROTOKOLL 20-21.oktober 2015 STYREPROTOKOLL 20-21.oktober 2015 Til stede fra: Styre: Forfall. Adm: Møtested: Leif Helge Kongshaug, Vermund Lyngstad (dag 1), John Skogmo, Torill Helgerud Magnus Johnsen, Per Øyvin Sola Inger Johanne

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

OPPSUMMERING AV ÅRSMØTET I KRISTIANSAND 5. 8. JUNI 2008

OPPSUMMERING AV ÅRSMØTET I KRISTIANSAND 5. 8. JUNI 2008 OPPSUMMERING AV ÅRSMØTET I KRISTIANSAND 5. 8. JUNI 2008 NHIFs årsmøte 2008 ble arrangert i Kristiansand 5. 8. juni med Kristiansand Havn KF som vertskap. I alt deltok 18 av foreningens medlemmer med 11

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Nordre Bjømsund Velforening 2010.

Protokoll fra årsmøte i Nordre Bjømsund Velforening 2010. Protokoll fra årsmøte i Nordre Bjømsund Velforening 2010. 1. Formannen ønsket velkommen til årsmøtet. Han fortsatte med å gi anerkjennelse og uttrykke beundring for den formidable innsatsen Arve Hammerøy,

Detaljer

KYSTVERKETS AVGIFTER FOR 2010 INNLEDNING KYSTAVGIFT LOSAVGIFT LOSBEREDSKAPSAVGIFT

KYSTVERKETS AVGIFTER FOR 2010 INNLEDNING KYSTAVGIFT LOSAVGIFT LOSBEREDSKAPSAVGIFT KYSTVERKETS AVGIFTER FOR 2010 INNLEDNING Retningslinjene for innkreving av kystavgift, losavgift og sikkerhetsavgift gis i den årlige fagproposisjonen til Fiskeri- og kystdepartementet (Prop. 1 S). Gebyrene

Detaljer

PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 28.april 2011

PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 28.april 2011 1 Norsk Osteoporoseforening Dato 19. mai 2011 Vår ref: 538 /Sak. nr 1.2 PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 28.april 2011 Norsk osteoporoseforening gjennomførte ordinært årsmøte i Bergen 29. april 2011 kl.

Detaljer

NORGES SQUASH FORBUND

NORGES SQUASH FORBUND ORDINÆRT TING 2008 NORGES SQUASHFORBUND PROTOKOLL FRA MØTET LØRDAG 1. MARS 2008 President Mike Off åpnet årets Ting, og ønsket de fremmøtte representantene velkommen. Sak 1 GODKJENNING AV FREMMØTTE REPRESENTANTER

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Alta Idrettsforening

Alta Idrettsforening Alta Idrettsforening Årsmøte tirsdag 11.mars 2014 Kl. 19.00 (møtet hevet kl 21:25) Thon Hotel Vica Protokoll Sak 1 Konstituering a) Godkjenning møtedeltakere (stemmeberettigede fastsettelse av antall stemmeberettigede.

Detaljer

Halvårsrapport høst 2014-vår 2015 Norske Flyspeditørers Forening. 6. Mars - Oslo

Halvårsrapport høst 2014-vår 2015 Norske Flyspeditørers Forening. 6. Mars - Oslo Halvårsrapport høst 2014-vår 2015 Norske Flyspeditørers Forening 6. Mars - Oslo Sittende styre i NFF Stein Arve Sørensen, Jetpak Styreleder Bjørn Otto Andreassen, Bring Cargo Arild Østbråthen, Schenker

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT SAMEIEMØTE I GODTHAAB PARK BOLIGSAMEIE

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT SAMEIEMØTE I GODTHAAB PARK BOLIGSAMEIE PROTOKOLL FRA ORDINÆRT SAMEIEMØTE I GODTHAAB PARK BOLIGSAMEIE Det ble avholdt ordinært sameiermøte i Godthaab Park Boligsameie 11. mars 2010 kl 18 00 i Haslum Menighetshus - storsalen, Gml. Ringeriksvei

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014

PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014 Sanner Hotell, Gran. PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014 Ved årsmøtet var det til sammen 78 delegater, derav 46 stemmeberettigede til stede. Sak NKA 1/14 Konstituering av årsmøtet

Detaljer

Nord-Norges Musikkforbund

Nord-Norges Musikkforbund Nord-Norges Musikkforbund Stiftet 10. juni 1933 Referat fra tinget 18. juni 2005 i Bodø 1. Sted: SAS-hotellet, Bodø 2. Tid: 0830-1030 3. Til stede: Styret: Knut Halseth - leder Tor J. M. Breines - nestleder

Detaljer

Årsrapport 2009-2010.

Årsrapport 2009-2010. Årsrapport 2009-2010. Styret i L.C. Haugesund/Tonjer har bestått av følgende: President Visepresident Past president Kasserer Sekretær Klubbmester Aktivitetsleder Harald Ø Tønnes T Øystein H Arne N Thorbjørn

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rognerud Borettslag den 04.04.2011 kl. 18:00. Møtested : Manglerud kirke.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rognerud Borettslag den 04.04.2011 kl. 18:00. Møtested : Manglerud kirke. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rognerud Borettslag den 04.04.2011 kl. 18:00. Møtested : Manglerud kirke. Tilstede var 39 andelseiere og 4 med fullmakt til sammen 43 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER 2 KRETSTINGETS PROGRAM Kl 08.15 Kl 09.00 Registrering Kulturelt innslag / underholdning

Detaljer

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN.

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. Til stede med stemmerett: Are Olimb, UF-Asker & Bærum Børre Heggenhaugen,

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL Tirsdag 20.mars 2012 kl 18-19 Allservice lokaler på Åsen. Protokoll fra årsmøte 2011 i Uskekalven Vel Side 2 av 8 Møtet ble åpnet av styrets leder, Arne Oscar

Detaljer

INNBYDELSE SVØMMETINGET 2013. Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april

INNBYDELSE SVØMMETINGET 2013. Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april INNBYDELSE SVØMMETINGET 2013 Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april Generelt Norges Svømmeforbund har den glede å invitere til Svømmetinget 19.-21. april 2013 på Thon Hotel Lofoten i Svolvær. Det blir

Detaljer

REFERAT GENERALFORSAMLING Oi! Trøndersk Mat og Drikke as

REFERAT GENERALFORSAMLING Oi! Trøndersk Mat og Drikke as REFERAT GENERALFORSAMLING Oi! Trøndersk Mat og Drikke as DATO: 2. april 2009. KL: 16:30 MØTESTED: Rica Nidelven Hotel, Trondheim Møteleder: Referent: Vedlegg: Torgeir Salberg Jon-Ivar Holmslet Deltagerliste

Detaljer

Til aksjonærene i Pareto Shippingkapital AS. 1. juni 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO SHIPPINGKAPITAL AS

Til aksjonærene i Pareto Shippingkapital AS. 1. juni 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO SHIPPINGKAPITAL AS Til aksjonærene i Pareto Shippingkapital AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO SHIPPINGKAPITAL AS 1. juni 2010 Aksjeeierne i Pareto Shippingkapital AS innkalles til ordinær generalforsamling

Detaljer

INNHOLDSLISTE KLATRETINGET 29.- 30. MARS 2014

INNHOLDSLISTE KLATRETINGET 29.- 30. MARS 2014 INNHOLDSLISTE KLATRETINGET 29.- 30. MARS 2014 Sakene til tinget ligger i denne rekkefølgen: Saksliste Saksliste og kjøreplan Budsjett Langtidsbudsjett for 2015 og 2016 Valg Valgkomiteens innstilling Forslag

Detaljer

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FOSEN TRAFIKKLAG ASA

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FOSEN TRAFIKKLAG ASA PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FOSEN TRAFIKKLAG ASA Ekstraordinær generalforsamling i Fosen Trafikklag ASA ble avholdt tirsdag den 24. juni 2008 på Pirterminalen, Trondheim, fra kl 12.00.

Detaljer

NyFrakt - Valg av fartøykonsept som skal utredes s. 8. Pilotprosjekt for utvikling av samseiling s. 11

NyFrakt - Valg av fartøykonsept som skal utredes s. 8. Pilotprosjekt for utvikling av samseiling s. 11 NUMMER 4-2008 73. ÅRGANG M/S Artic Fjord, Artic Shipping AS, Boks 452, 6801 Førde NyFrakt - Valg av fartøykonsept som skal utredes s. 8 Pilotprosjekt for utvikling av samseiling s. 11 FRAKTEFARTØYENES

Detaljer

Protokoll for Generalforsamling i NTL. lørdag 11. oktober 2014 kl 15.00. Selvåg gartneri, Stavanger

Protokoll for Generalforsamling i NTL. lørdag 11. oktober 2014 kl 15.00. Selvåg gartneri, Stavanger Protokoll for Generalforsamling i NTL lørdag 11. oktober 2014 kl 15.00 Selvåg gartneri, Stavanger NORSKE TROPEFUGLFORENINGERS LANDSFORBUND Møtet ble åpnet ved at leder Morten Haug. Han ga ros til Stuefuglklubben

Detaljer

Lover for Tolga Røde Kors

Lover for Tolga Røde Kors Lover for Tolga Røde Kors (som vedtatt av årsmøtet 21.02.2012) Kapittel I. Formål 1. Tolga Røde Kors er stiftet den 23. januar 1948. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om

Detaljer

Referat fra det 46 ordinære årsmøtet Fjellheim samfunnshus 30 mars 2016 kl 19.00

Referat fra det 46 ordinære årsmøtet Fjellheim samfunnshus 30 mars 2016 kl 19.00 Referat fra det 46 ordinære årsmøtet Fjellheim samfunnshus 30 mars 2016 kl 19.00 Tilstede- 83 stemmeberettigede medlemmer Dagsorden 1. Åpning Innkallelsen ble godkjent. Dagsorden ble godkjent. 2. Konstituering

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of Norway (GSN)

1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of Norway (GSN) VEDTEKTER FOR NORSK GEOLOGISK FORENING Etablert xx.xx.xx, sist revidert 9.1.2013 1. Navn og formål 1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of

Detaljer

Program og saksliste Sak: GF 03/11

Program og saksliste Sak: GF 03/11 Program og saksliste Sak: GF 03/11 Behandling Programmet og sakslisten forteller når vi behandler hva. Det generelle prinsippet er at vi behandler sakene to ganger. Første debatt er generell og et godt

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2012

Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøte ble holdt den 10 mars klokken 1300 på Stathelle servicesenter i Bamble og det var 47 medlemmer til stede derav 44 med stemmerett. Styreleder Svein Eriksen ønsket velkommen.

Detaljer

Møte Sted: Lovund RorbuHotell, Lovund

Møte Sted: Lovund RorbuHotell, Lovund MØTEBOK - Helgeland Historielag Årsmøte 2015 Møte Tid: Søndag 19. April 2015. Møte Sted: Lovund RorbuHotell, Lovund Deltagere: 21 av lagets medlemmer deltok: Olav Håkon Dybvik, Ester J. V. Ødegård, Rigmor

Detaljer

M/S Norvind, Sandfrakt AS, 5588 Ølen. Nye losforskrifter - Bukken til havresekken s. 4. Stad-analyse på sviktende grunnlag s. 12

M/S Norvind, Sandfrakt AS, 5588 Ølen. Nye losforskrifter - Bukken til havresekken s. 4. Stad-analyse på sviktende grunnlag s. 12 NUMMER 1-2011 76. ÅRGANG M/S Norvind, Sandfrakt AS, 5588 Ølen Nye losforskrifter - Bukken til havresekken s. 4 Stad-analyse på sviktende grunnlag s. 12 FRAKTEFARTØYENES REDERIFORENING - stiftet 14. desember

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

Lover for Sola Røde Kors

Lover for Sola Røde Kors Lover for Sola Røde Kors (Med de endringer som vedtatt av landsstyret 12.12.2014) Kapittel I. Formål 1. Sola Røde Kors er stiftet den 15.09.87. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter

Detaljer

NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014

NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014 NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014 Forslag til vedtak: t tar godkjenning av protokollen for årsmøtet 2014 til orientering. NKA 3/15 a PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE

Detaljer

Sakliste og sakspapirer for årsmøtet

Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Til medlemmene i Drammen trekkhundklubb Drammen, 26. mai 2015 Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 15. april Årsmøtet avholdes på Steglebu fredag 5. juni kl.1800.

Detaljer

STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB

STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB V E D T E K T E R F O R STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB Postboks 276 7500 Stjørdal Stiftet 09.05 1984 1 FORENINGENS NAVN Foreningens navn er STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB 2 HJEMMKOMMUNE Hjemkommune for Stjørdal

Detaljer

Protokoll fra årsmøte 2013 Harstad Cykleklubb Tirsdag 19. februar 2014 Rica Hotell

Protokoll fra årsmøte 2013 Harstad Cykleklubb Tirsdag 19. februar 2014 Rica Hotell Protokoll fra årsmøte 2013 Harstad Cykleklubb Tirsdag 19. februar 2014 Rica Hotell Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede 38 stemmeberettigede ved starten av møtet. 4 stk ikke stemmeberettiget

Detaljer

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2012 Hafslund ASA tirsdag 24. april 2012 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2012 Hafslund ASA tirsdag 24. april 2012 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2012 Hafslund ASA tirsdag 24. april 2012 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. Åpning av møtet og valg av

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER 2015

MOMENTUMS VEDTEKTER 2015 MOMENTUMS VEDTEKTER 2015 VEDTATT PÅ LANDSMØTE 31. MAI 2015 INNHOLD 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap... 3 4 Kontingent... 3 5 Organisasjonens oppbyggingsform... 4 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 5 6 Generelt...

Detaljer