SKRITT PÅ VEIEN. Innhold. Reformer. Innledning. Forutsetninger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKRITT PÅ VEIEN. Innhold. Reformer. Innledning. Forutsetninger"

Transkript

1 Innhold Innledning Reformer Forutsetninger Side 2 Forord Side 4 Om handlingsplanen Side 9 De ni reformene Side 10 Sykehusreformen Side 30 Det indre liv: Forutsetninger for fornyelse i forvaltningen SKRITT PÅ VEIEN Utfordringer og hovedmål Organisasjon og tjenesteproduksjon skal være basert på brukernes behov 1. Brukernes rolle i utformingen av offentlig sektor 2. Brukeren som forbruker og mottaker av offentlige tjenester 3. Brukerens aksept av og vilje til å etterleve lover og påbud Ressurser skal overføres fra administrasjon til tjenesteproduksjon og fra sektorer med synkende behov til sektorer med økende behov 1. Ressurser skal overføres fra byråkrati og administrasjon til tjenester og direktekontakt med brukerne. 2. Ressurser skal overføres fra sektorer med synkende behov til sektorer med økende behov. 3. I et stramt arbeidsmarked må all arbeidskraft tas i bruk. Effektivisering av ressursbruken og økt handlingsrom på alle nivåer 1. Alle oppgaver i offentlig sektor skal løses på en mest mulig effektiv måte. 2. Økt handlingsrom og mindre detaljstyring skal gi mer effektiv ressursbruk, mindre administrasjon og mer ansvarlige enheter. Medvirkning og dialog Side 12 Utdanningsreformen Universitets- og høgskolereformen En bedre skole Side 14 Døgnåpen forvaltningreformen Døgnåpen forvaltning Offentlige servicekontor Side 16 Forsvarsreformen Side 18 Politireformen Side 20 Arbeidskraftsreformen Dempe veksten i uførhet og sykefravær Nedkorting av studietiden Funksjonshemmede i arbeid Innvandrere i arbeid Stimulere arbeidstakere til å stå lengre i arbeid Side 22 Kommunereformen Innlemming av øremerkede tilskudd Rapporteringsgjennomgang Veiledning og dialog Side 24 Forvaltningsstrukturreformen Samordning av tilsyn Tilknytningsformer Samordning og reorganisering av statlige virksomheter Oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåer Konsekvenser for distriktene Handlingsrom versus kontroll Budsjett- og økonomistyring Rapportering i statlig forvaltning Kvalitet og arbeidsmåter Fleksibel organisering av arbeidet Kvalitets- og effektivitetsutvikling Informasjons- og kommunikasjonsteknologi Personal og ledelse Personalet den viktigste ressursen De gode ledere Side 28 Regelforenkling-reformen Program for fornyelse av offentlig sektor. Oslo, mars Omslag Gazette. Design Alfa & Omega. Foto NPS.

2 Det er viljen som det gjelder, viljen frigjør eller feller Ni reformer: Henrik Ibsen forord Gjennomføringen av Program for fornyelse av offentlig sektor er nå godt i gang. Programmet omfatter nærmere 400 prosjekter. Noen av disse er store reformer, for eksempel sykehus- og forsvarsreformene, som vil påvirke folks hverdag. Andre er mindre tiltak, som lederevaluering i staten eller timebestilling til kjøretøyskontroll på internett, men de er likevel viktige byggesteiner i arbeidet med å fornye offentlig sektor. I denne handlingsplanen beskrives mer konkret hva som skal skje framover og hensikten med de enkelte, sentrale reformer og tiltak. En sterk velferdsstat er grunnlaget for Regjeringens politikk. Skal velferdsstatens verdier overleve, er det særlig tre hoved som må møtes. Offentlig sektor må løse sine oppgaver innenfor et stramt arbeidsmarked og brukerne må i større grad oppleve at deres behov er satt i sentrum. I tillegg setter hensynet til landets økonomi grenser for veksten i offentlige utgifter. Derfor vil vi fornye offentlig sektor. Tilgang på arbeidskraft er en av forutsetningene for verdiskaping og konkurranseevne. I et strammere arbeidsmarked er det en utfordring å finne en god balanse mellom offentlig og privat sysselsetting. Fornyelse av offentlig sektor skal bidra til at offentlig sektor løser sine oppgaver på en mer effektiv måte og at all arbeidskraft i landet blir tatt i bruk Sykehusreformen. Statlig overtakelse av spesialisthelsetjenesten skal sikre klarere ansvarsforhold og bedre utnyttelse av de samlede ressurser, og dermed bedre helsetjenester. Utdanningsreformen. Ny gradsstruktur og fornyelse av studienes innhold og oppbygging skal gi kortere studietid. Læremåten skal endres og utdanningens kvalitet skal økes på alle nivåer fra grunnskole til universitet. Døgnåpen forvaltning-reformen. Offentlige tjenester skal være tilgjengelige på nettet uavhengig av tid og sted. Offentlige servicekontorer gir oversiktlig forvaltning i alle kommuner. Forsvarsreformen. Forsvaret skal tilpasses og moderniseres til nye sikkerhets. Politireformen. Kampen mot kriminalitet skal bli mer effektiv. Færre politifolk til ledelse og administrasjon og mer politi i aktivt politiarbeid. Arbeidskraftsreformen. Arbeidsstyrken skal økes blant annet ved å dempe veksten i sykefravær og uførhet. Kommunereformen. Øke kommunenes og fylkeskommunenes handlingsrom ved å redusere detaljstyringen gjennom regelverk, øremerkede tilskudd og rapportering. Forvaltningsstruktur-reformen. Effektivisere organisering, oppgaveløsning og -fordeling i forvaltningen. Regelforenkling-reformen. Regelverket skal være oversiktlig for å ivareta rettssikkerheten og unngå tungvint byråkratisk saksbehandling for befolkningen, næringslivet og offentlig sektor selv. Offentlig sektor stilles overfor nye krav fordi befolkningen og næringslivet ikke vil finne seg i lange ventelister, uforståelige regler, komplisert byråkrati og manglende service. De gamle idealer om likebehandling utfordres av krav om mangfold og fleksibilitet. Rigide regler utfordres av krav om skjønn og fornuft. Byråkratiske strukturer settes under press av krav om effektive løsninger. Brukeren vil være i sentrum og det preger i stadig større grad de ansattes holdninger. Offentlig sektor skal derfor, innenfor rammene av samfunnsøkonomiske hensyn, fungere bedre i forhold til befolkningens behov. Derfor må offentlig sektor fornye sine arbeidsmåter, sin rolle og organisering og sitt regelverk. For å møte de viktigste utfordringene, spesielt knyttet til arbeidskraftsbehov og krevende brukere, gjennomfører Regjeringen ni omfattende fornyelsesreformer: Evne til fornyelse og omstilling skal prege offentlig sektor i framtiden. Derfor må rammene for offentlig sektor gjennomgås slik at unødige hindringer for fornyelsesarbeidet fjernes. Ved å gjennomgå personalpolitikk, budsjett- og økonomistyringssystem, informasjonsteknologi og forvaltningsregelverk, skal vi sikre at rammene understøtter målene i fornyelsesarbeidet. Fornyelse av offentlig sektor forutsetter et nært samarbeid med de ansatte og deres tillitsvalgte, kommunesektoren, befolkningen og næringslivet. Medvirkning og dialog er både et mål og et middel i fornyelsesarbeidet. Norge er en velferdsstat det er grunn til å være stolt av. Regjeringen er ikke villig til å oppgi de ideene velferdsstaten bygger på - som er både universelle og tidløse. Men det er ikke det samme som at velferdsstatens organisering og innhold er universell og tidløs. Derfor vil regjeringen fornye offentlig sektor. Med vennlig hilsen Jørgen Kosmo Arbeids- og administrasjonsminister 2 3

3 og hovedmål om handlingsplanen Program for fornyelse av offentlig sektor ble formelt etablert i oktober Alle offentlige virksomheter skal involveres og være ansvarlige for å gjennomføre programmet på sine fagområder. Offentlig sektor omfatter alle virksomheter og all tjenesteyting i regi av stat, kommune og fylkeskommune. Handlingsplanen for fornyelse av offentlig sektor presenterer de viktigste reformene som inngår i programmet og planene for gjennomføring. Men først og fremst skal den synliggjøre hvilke resultater brukerne kan forvente som følge av Fornyelsesprogrammet. Handlingsplanen viser et utvalg av de aktiviteter som inngår i programmet. I tillegg arbeider hele offentlig sektor, departementene, ytre etater og kommunesektoren, med en rekke fornyelsesprosjekter. Program for fornyelse av offentlig sektor vil være under stadig utvikling - der stein bygges på stein - med noen store og noen små steiner. For å belyse kompleksiteten omfatter for eksempel døgnåpen forvaltning-reformen hele 240 delprosjekter som skal realiseres innenfor Fornyelsesprogrammet. Handlingsplanen skal stimulere til ytterligere aktivitet og nyheter vil løpende bli publisert på Det tas sikte på en revisjon av planen til høsten. For å bevare tillit og legitimitet til det offentlige velferdstilbudet, og en forståelse for å bidra til fellesskapsløsningene i befolkningen og næringslivet, må offentlig sektor bevise sin berettigelse i konkrete handlinger. Med andre ord må offentlig sektor på alle områder framstå som effektiv i videste forstand. Dette vil si å framskaffe offentlig tjenester av høy kvalitet og dokumentere resultater til beste for brukerne, samt god ressursutnyttelse, evne til å prioritere og evne til hele tiden å fornye seg i nær kontakt med brukerne. Samtidig skal grunnleggende verdier som åpenhet og innsyn, rettssikkerhet og personvern, ivaretas. Viktige utviklingstrekk i samfunnet tilsier begrenset mulighet for fortsatt vekst i de offentlige velferdstjenestene. Aldringen av befolkningen innebærer økende pensjonsutgifter i folketrygden og økende behov for pleie og omsorgstjenester. Samtidig vil den forventede utviklingen i arbeidsstyrken føre til knapphet på arbeidskraft i samfunnet, og en svakere utvikling i det offentliges skatteinntekter. Omstilling og effektivisering av offentlig sektor er på denne bakgrunn vesentlig for å skape rom for å opprettholde og videreutvikle velferdstilbudene. De tre viktigste utfordringene velferdsstaten i dag står overfor er: Mer kompetente og krevende brukere Mangel på arbeidskraft Veksten i offentlige utgifter Offentlig sektor må tilpasse sine tjenester og tilbud til mer kompetente og krevende brukere. Antall klager og forespørsler til Sivilombudsmannen for forvaltningen har økt med 35 prosent fra 1990 til 2000 Brukertilfredsheten med det offentlige tjenestetilbudet totalt sett i kommunen er svakt synkende, fra score 58,8 i 1992 til score 55,9 i Noe større nedgang for den kommunale tjenesteyting, som synker fra score 61,2 til score 55,8 i perioden. (Norsk Gallup) For å styrke legitimitet og tillit til offentlige tjenester er det nødvendig å sette brukeren i fokus. Offentlig sektor må løse sine oppgaver innenfor et strammere arbeidsmarked og på en mer kostnadseffektiv måte. Antall ansatte i offentlig sektor er om lag personer, som utgjør om lag 30,5 prosent av den totale sysselsettingen I perioden fra 1990 og fram til 2000 økte antall ansatte i offentlig sektor med 37 hver eneste kalenderdag, hovedsakelig i kommunesektoren. Offentlig sektor alene har behov for nesten hele tilveksten av ny arbeidskraft, dvs om lag , de neste ti år, gitt at offentlig sektor ikke fornyer seg Folketrygdens utgifter utgjorde i 2000 om lag 175 milliarder kroner. Dette er 44,6 prosent mer enn for ti år siden regnet i løpende kroner. Omregnet til faste 2000 kroner tilsvarer økningen 14,8 prosent. Folketrygdens utgifter utgjør ca 37 prosent av statsbudsjettets utgiftsside og om lag 14 prosent av BNP For å skape rom for bedre helsevesen, eldreomsorg og opplæring er det nødvendig å frigjøre arbeidskraft og ressurser. De tre hovedutfordringene utleder hovedmålene for Fornyelsesprogrammet: a b c a Organisasjon og tjenesteproduksjon skal være basert på brukernes behov Ressurser skal overføres fra administrasjon til tjenesteproduksjon og fra sektorer med synkende behov til sektorer med økende behov Effektivisering av ressursbruken og økt handlingsrom på alle nivåer Sammenhengen mellom hovedmål og reformer: Organisasjon og tjenesteproduksjon skal være basert på brukernes behov Brukeren etterspør i økende grad løsninger som enten gir valgmuligheter eller løsninger som er bedre tilpasset ham eller henne. Når målet er å bevare felleskapsløsningene, må et offentlig velferdstilbud ta hensyn til hva brukeren etterspør. Vi ser på en rekke områder at offentlig sektor tilbyr fleksible løsninger og muligheter for å dekke enkeltpersoners behov. Fritt sykehusvalg er et eksempel på et fornyelsestiltak som setter brukeren og ikke institusjonen i sentrum. Det samme gjelder de nye tjenestene som skatteetaten tilbyr. Å sette brukeren i sentrum, betyr at forvaltningen må forholde seg til brukeren ut fra tre ulike roller eller hensyn: 1. Brukernes rolle i utformingen av offentlig sektor Dette handler om å være i dialog med brukerne om utforming av regelverk, tjenester, oppgaveløsning og servicenivå. Tiltak for å nå målet er blant annet serviceerklæringer, målinger av brukertilfredshet og testpanel. 2. Brukeren som forbruker og mottaker av offentlige tjenester Dette handler om at tjenester og organisering søker å tilfredsstille brukernes behov. Reformer for å nå målet er: Regelforenkling-reformen: Regelverk som er oversiktlig og forståelig for brukeren Sykehusreformen: Fritt sykehusvalg og bedre funksjonsfordeling Døgnåpen forvaltning-reformen: Offentlige tjenester uavhengig av tid og sted Politireformen: Mindre kriminalitet ved å få mere politi ut på gatene. 4 5

4 3. Brukerens aksept av og vilje til å etterleve lover og påbud Offentlig sektor er ikke til for seg selv. Den er til for befolkningen: Barna, elevene, foreldrene, studentene, pasientene, arbeidstakerne, pensjonistene og for bedriftene. Offentlig sektor er et uttrykk for demokratiske valg. Brukerne må derfor tas med på råd om hvordan tjenester skal utformes slik at deres behov blir ivaretatt. Ved å involvere brukerne vil det også skapes forståelse for at det må gjøres prioriteringer. c Effektivisering av ressursbruken og økt handlingsrom på alle nivåer Offentlig sektor skal forvalte felles ressurser med fornuft og framstå som effektiv i videste forstand for å bevare nødvendig legitimitet og tillit i befolkningen og næringslivet. Dette hovedmålet dreier seg om to forhold: b Befolkningen og brukerne forventer at offentlig sektor skal framstå som effektiv i vid forstand. Regjeringens program for fornyelse av offentlig sektor setter brukeren i sentrum både ved å øke tjenestenes kvalitet og ved å gjennomgå ressursbruken i offentlig sektor. Ressurser skal overføres fra administrasjon til tjenesteproduksjon og fra sektorer med synkende behov til sektorer med økende behov Skal vi klare å dekke de økende behovene til velferdsordninger innenfor et strammere arbeidsmarked, må vi frigjøre og omprioritere ressurser. Dette hovedmålet handler derfor om tre forhold: 1. Ressurser skal overføres fra byråkrati og administrasjon til tjenester og direktekontakt med brukerne. Informasjonsteknologien vil være et svært viktig middel for å nå dette målet. Målet skal også nås ved hjelp av blant annet følgende reformer: Sykehusreformen: Statlig eierskap gir mindre administrasjon Døgnåpen forvaltning-reformen: Elektroniske tjenester reduserer rutinearbeid Politireformen: 440 årsverk overføres til operativ og publikumsrettet tjeneste Kommunereformen: Mindre detaljstyring reduserer behovet for administrasjon Forvaltningsstruktur-reformen: Omorganisering av blant annet skatteetaten, domstolene og vegvesenet. 2. Ressurser skal overføres fra sektorer med synkende behov til sektorer med økende behov. Målet er å redusere oppgavene innen en sektor og behovet for arbeidskraft for å utføre disse, og overflytte ressursene til en annen sektor med større behov. Reformer for å nå målet: Forsvarsreformen: Antall ansatte i Forsvaret skal reduseres med Forvaltningsstruktur-reformen: Vegvesenet anslår at bemanningen i forvaltningsvirksomheten kan reduseres med årsverk. 1. Alle oppgaver i offentlig sektor skal løses på en mest mulig effektiv måte. Analyser viser at det er stort rom for å effektivisere offentlig sektor, selv om dette varierer fra sektor til sektor. Det er satt i gang flere reformer for å effektivisere stat og kommunesektor: Døgnåpen forvaltning-reformen: Mer effektiv oppgaveløsning på alle nivåer Regelforenkling-reformen: Forhindre tungvint og byråkratisk saksbehandling Det indre liv tiltak i forvaltningen: Målestokk-konkurranse, effektiviseringsnettverk, insitamenter og ledelsesutvikling Forvaltningsstruktur-reformen: Effektiv organisering. 2. Økt handlingsrom og mindre detaljstyring skal gi mer effektiv ressursbruk, mindre administrasjon og mer ansvarlige enheter. Tiltak for å nå målet: Kommunereformen: Mindre detaljstyring og mer bruk av frie midler i overføringene Regelforenkling-reformen: Endre og avskaffe regler som innebærer unødige bindinger for næringslivet. Rapporteringen skal forenkles og reduseres Forvaltningsstruktur-reformen: Tilknytningsformer for offentlige virksomheter Sykehusreformen: Økt ansvar og myndighet til sykehusforetakene Utdanningsreformen: Økt handlingsrom for universiteter og høgskoler, samt skolene. 3. I et stramt arbeidsmarked må all arbeidskraft tas i bruk. Målet er å legge til rette for en bedre utnyttelse av arbeidsevnen til grupper som i dag faller utenfor eller av andre årsaker ikke er i arbeid og dessuten motvirke utstøting fra arbeidslivet. Reformer for å nå målet: Arbeidskraftsreformen: Et arbeidsliv som omfatter alle og styrker tilbudet av arbeidskraft Utdanningsreformen: Mer effektive studier og kortere studietid. 6 7

5 Medvirkning og dialog Regjeringens arbeid med fornyelse av offentlig sektor skal skje i samarbeid og forståelse med befolkningen, næringslivet, kommunesektoren, de ansatte og deres organisasjoner. Det er og vil bli etablert en rekke arenaer for medvirkning og dialog. Skal målene realiseres må arbeidet gjøres i nær dialog med brukerne av offentlige tjenester. Dessuten forutsetter gjennomføring en forståelse for nødvendigheten av programmet og vilje til å bidra til endringer i hele offentlig sektor. Brukere av offentlig sektor er en særlig viktig målgruppe fordi de har kunnskap og erfaring som kan bidra til å forbedre tjenestetilbudet. For å få kunnskap og dialog om brukernes erfaringer er det en rekke grep som blir og skal bli tatt i bruk: Brukerundersøkelser og målinger av brukertilfredshet er et viktig virkemiddel for å kartlegge brukernes synspunkter på offentlig sektor generelt og de ulike tjenestene spesielt. Fordelen med å bruke slike målinger er at offentlig sektor får innsikt i brukernes personlige synspunkter på tjenestene, ut fra forventninger og erfaringer. Det må imidlertid understrekes at brukertilfredshet er et subjektivt kvalitetsmål og ikke et uttrykk for tjenestens faktiske kvalitet. Testpanel: Virkemidlet er særlig benyttet i forhold til næringslivet i arbeidet med regelforenkling og skjemareduksjon. Dette virkemiddelet gjør brukeren til aktiv deltaker i utformingen av regelverket. Fornyelseswebben er en arena for informasjon og kommunikasjon med brukerne, dette virkemidlet kombinert med folkemøter, høringer m.m. skal bidra til at fornyelsen skjer i dialog med brukeren av offentlige tjenester. For å skape den nødvendige fornyelsesevne og -vilje i offentlig sektor må alle involveres, i alle virksomheter og ansatte på alle nivå. Fornyelsesprogrammet skal bidra til å involvere, inspirere og engasjere medarbeidere i offentlig sektor gjennom blant annet "verksteder", dialogkonferanser, temamøter og nettverk. Organisasjonene Regjeringen legger stor vekt på dialog og samarbeid med hovedsammenslutningene og Norsk Lærerlag. For å legge til rette for organisasjonenes deltakelse og innspill, avholdes det jevnlige kontaktmøter med politisk ledelse. 8

6 01 sykehusreformen statlig eierskap ressursutnyttelse behandling Samlet eierskap - bedre ressursutnyttelse, funksjonsfordeling og flere behandlede pasienter. Enklere for befolkningen å holde oversikt over ansvarsforholdene i helsesektoren. Det er et mål for Regjeringen å gi befolkningen gode og likeverdige offentlige helsetjenester både bedre kvalitet på behandlingen og flere behandlede pasienter. Derfor gjennomføres den største reformen i helsesektoren i moderne tid. Spesialisthelsetjenesten står i dag overfor en rekke dilemmaer og : Spesialisthelsetjenesten har hatt en økende ressurstilgang, men likevel også stadig større økonomiske problemer. Utgiftsøkningen i somatiske sykehus i perioden 1980 til 1995 var årlig ca 1,2 prosent, korrigert for prisstigning. Utgiftsøkningen i perioden etter 1995 har vært ca 4,8 prosent årlig. Utgiftsøkningen for psykiatrien har vært ca 3,8 prosent årlig i perioden 1995 til 1999 Det har vært en stor vekst i pasientbehandlingen, men det er fortsatt uakseptable ventetider Det blir stadig utdannet mer helsepersonell, men fortsatt er det stor mangel på helsepersonell. Økningen i antall legeårsverk er på ca 50 prosent siden Tilsvarende tall for sykepleiere er 45 prosent Tjenestetilbud omfattet av reformen De offentlig finansierte tjenestene innen spesialisthelsetjenesten er i sin helhet omfattet av forslaget. Staten vil derfor også overta de etablerte driftsavtalene med private sykehus, og etablere driftsavtaler med institusjoner som har vært innlemmet i de fylkeskommunale planene uten at avtaleforholdet nødvendigvis har vært formalisert. Det legges opp til at ansvaret for følgende tjenester overtas av staten fra 1. januar 2002: Somatiske spesialisthelsetjenester Psykisk helsevern Rehabilitering og habilitering Laboratorie- og radiologiske tjenester Private spesialister med driftsavtaler Ambulansetjenesten Sykehusapotekene Større mulighet til å koordinere organisatoriske som har konsekvenser for brukerne gjennom tjenestenes tilgjengelighet og kvalitet. Bedre samordning i forhold til blant annet sykehusutbygging, bruk av informasjonsteknologi og oppgavefordeling mellom institusjoner. Tidsplan: Odelstingsproposisjonen går til Stortinget før påske. Planlagt ikrafttredelse Overordnet ansvar: Sosialog helsedepartementet Gjennom reformen vil det skapes enklere og klarere ansvarsforhold i spesialisthelsetjenesten, og legges grunnlag for en bedre funksjonsfordeling og bedre utnyttelse av de samlede ressurser. Organiseringen vil ivareta behovet for overordnet politisk styring av helsesektoren, samtidig som de enkelte virksomheter gis klart og selvstendig ansvar for å levere de nødvendige helsetjenester. Det investeres i stadig mer utstyr på sykehusene, men utstyr står ubrukt store deler av døgnet Enkelte sykehus har store ventelister på behandling av enkelte lidelser, mens andre sykehus har ledig kapasitet på samme type lidelse. Eierskap og sektoransvar Forslaget om statlige overtakelse av spesialisthelsetjenesten dreier seg både om å ta over eierskapet av offentlige sykehus og øvrige tjenester, og å overta ansvaret for å sørge for at befolkningen får de tjenester de har krav på. Virksomhetene organiseres i helseforetak Virksomhetene som overtas av staten foreslås organisert i regionale helseforetak. Dette innebærer at de blir organisert som egne rettssubjekter og vil ikke inngå i den statlige forvaltning. Overordnede helsepolitiske mål og rammer vil fortsatt fastsettes av staten, og vil ligge til grunn for styring av foretakene. Reformen vil bidra til å realisere Fornyelsesprogrammets mål om effektivisering, økt handlefrihet og brukerorientering. Rusmiddelomsorgen Sosial- og helsedepartementet vil i løpet av 2001 utrede en framtidig modell for tiltaksapparatet for rusmiddelmisbrukere. Et høringsnotat vil etter planen sendes ut i løpet av Hvordan et eventuelt utvidet statlig ansvar for disse områdene skal organiseres, blir vurdert i denne forbindelse. Departementet tar sikte på en endret organisering senest skal tre i kraft i januar

7 01 02 utdanningsreformen studietid forskning lokal frihet Bedre kvalitet og tilgjengelighet for nye studentgrupper i høyere utdanning. Hurtigere gjennomstrømming i høyere utdanning vil bedre tilgang på arbeidskraft. Utdanningsreformen omfatter både reformer på universitet og høgskoleområdet og tiltak for bedre skole. Universitets- og høgskolereformen. Norske utdannings- og forskningsinstitusjoner skal holde høy internasjonal standard. Studentene skal lykkes i sine studier, med høye fullføringsprosenter og effektive læringsløp. En bedre skole. Regjeringen vil gjennom sin satsing på en bedre skole sette elevenes læring og utvikling i sentrum. Grunnskolen og videregående opplæring må i langt større grad enn i dag ta i bruk arbeids- og læringsformer som engasjerer elevene og som forutsetter at elevene er aktive deltakere i planlegging, gjennomføring og evaluering. En mer fleksibel organisering av opplæringen, kombinert med at elevene selv får et større ansvar, gir også muligheter for at elevene kan benytte skolens lokaler og utstyr større deler av dagen, både til læring og fritidsaktiviteter. Skolene skal øke sin kompetanse, og gis større lokal frihet, til å videreutvikle arbeids- og læringsformer som setter elevenes læring i sentrum Skolenes utstyr og fysiske utforming skal støtte opp under slike arbeids- og læringsformer. Universitets- og høgskolereformen Mange av de norske studieløpene er lange sammenlignet med tilsvarende studier i andre land. I tillegg er gjennomstrømmingen lav ved flere av studiene Det er en stor utfordring å få ned gjennomsnittsalderen på norske studenter. Kompetansereformen tilsier også at førstegangsutdanningen ikke trenger å være så lang som tidligere, fordi flere forventes å ta etter- og videreutdanning etter en periode i arbeidslivet Internasjonale evalueringer viser at kvaliteten i for mange forskningsmiljøer ikke holder tilstrekkelig høyt nivå. Universitets- og høgskolereformen Arbeidsstyrken skal økes ved å korte ned studietiden og øke framdriften. Regjeringen foreslår å innføre ny gradsstruktur for høyere utdanning slik at hovedmodellen blir 3 år på lavere og 2 år på høyere grad Reformen skal medvirke til at studier på lavere grads nivå vil være hensiktsmessige som yrkesforberedelse Studielånsordningen skal endres for å stimulere til raskere gjennomstrømming, og for å bedre studentenes levekår Studieinstitusjonene skal få større frihet til å disponere ressursene. Det skal innføres en ny finansieringsordning hvor kvalitet skal belønnes, og mangel på kvalitet straffes Det legges større vekt på oppnådde resultater i utdanning og forskning i finansieringen av universiteter og høyskoler Universiteter og høyskoler må følge opp studentene tettere enn i dag. De må inngå avtaler med studentene, hvor det går klart fram hvilke plikter og rettigheter studentene og institusjonene har i forhold til hverandre. En bedre skole Forsøksvirksomhet skal gi fritak fra bestemmelser i opplæringsloven og lærernes arbeidstid- og lesepliktavtaler. Dette vil gi skolene større lokal frihet og større fleksibilitet som et grunnlag for å videreutvikle arbeids- og læringsformer som setter elevenes læring i sentrum En omfattende satsing på utvikling av kvaliteten på opplæringen gjennom kompetanseutvikling, utviklingsarbeid og forsøksvirksomhet Forskriften som regulerer vurderingen av elevene i grunnskolen og videregående opplæring skal forenkles. En ny forskrift vil kunne gjøres gjeldende fra og med skoleåret 2002/2003 Bruk av IT som en del av grunnlaget for utvikling av gode læringsformer og for å bedre elevenes arbeidsmiljø Lærerutdanningen skal sette lærerne bedre i stand til å møte utfordringene i skolehverdagen gjennom handlingsplanen for IT i lærerutdanningen , styrking av lærerutdanningens forskning og utviklingsarbeid rettet mot skolens pedagogiske praksis og gjennom revisjon av øvingslæreravtalen. Mer effektiv ressursbruk og et større handlingsrom for den enkelte skole. Tilgjengelighet til informasjons- og kommunikasjonsteknologi på skolene som et viktig hjelpemiddel for elevenes læring. Nyutdannede lærere som er godt kvalifisert til å møte utfordringene i skolen. Tidsplan; Universitets- og høgskolereformen: Oppfølging av Mjøs-utvalgets innstilling: Et forslag til kvalitetsreform i høyere utdanning er lagt fram for Stortinget vinteren Tidsplan; En bedre skole Forsøksvirksomhet (opplæringsloven og lærernes arbeidstid- og lesepliktavtale) skal gjennomføres skoleåret 2001/2002. En revidert forskrift som regulerer vurderingen av elevene i grunnskolen og videregående opplæring, vil kunne gjøres gjeldende fra og med skoleåret 2002/2003. Tiltak i lærerutdanningen Overordnet ansvar: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. Prosjektet En bedre skole skal realisere Fornyelsesprogrammets mål om skolen som en organisasjon som yter tjenester tilpasset brukernes behov. Konkrete tiltak vil bidra til mer effektiv ressursbruk og et større handlingsrom for den enkelte skole

8 døgnåpen forvaltning-reformen web-tjenester offentlige servicekontorer tilgjengelighet Brukeren får bedre tilgang til offentlig informasjon og tjenester gjennom flere kanaler og uavhengig av tid og sted Døgnåpen forvaltning skal imøtekomme brukernes krav til en forvaltning som er åpen, samordnet, serviceorientert og har individuelt tilpassede tjenester. Reformen omfatter to hovedområder for bedre service og tilgjengelighet til offentlig informasjon og tjenester; utvikling av elektroniske tjenester og offentlig servicekontorer. Offentlige tjenester via Internett og andre elektroniske kanaler gir bedre muligheter for tjenesteyting som både er på brukernes egne premisser og som er kostnadseffektive. Slike tjenester vil være tilgjengelige hvor og når brukerne ønsker, men uten at alle ansatte i offentlig sektor må jobbe døgnet rundt. Kvalitet i saksbehandlingen og rask responstid skal kjennetegne de elektroniske tjenestene, som skal være forvaltningens hovedløsning for brukerne innen utgangen av 2003 i henhold til enorge-planen. For å ivareta behovene til dem som ikke bruker internett og for å bedre tilgjengeligheten til tjenester som ikke egner seg som nett-tjenester, skal tjenestene også være tilgjengelig på offentlige servicekontorer. Det er et mål at alle kommuner skal ha offentlige servicekontorer med kommunal og statlig deltakelse innen utgangen av Døgnåpen forvaltning bidrar til å realisere Fornyelseprogrammets mål om brukerorientering, frigjøre administrative ressurser og effektivisering. Over 65 prosent av befolkningen har i dag tilgang til Internett. I februar 2001 var det ca en million "kunder" i norske nettbanker. Brukeren vil at også tjenestene til offentlig forvaltning skal være tilrettelagt for innsyn og selvbetjening via de elektroniske kanalene, samtidig som grunnleggende verdier som personvern, likebehandling og demokratisk deltakelse skal ivaretas og videreutvikles. Over 90 prosent av statlige virksomheter og 63 prosent av kommunene er tilgjengelig på Internett. Kvaliteten på tjenestene varierer sterkt og innholdet er i hovedsak statisk informasjon, men etter hvert også interaktive tjenester og selvbetjeningsløsninger. Elektroniske tjenester kan gi betydelige effektiviseringsgevinster for forvaltningen. Dette forutsetter at teknologien ikke bare benyttes til å levere tjenesten, men også preger måten oppgaven løses på og hvordan oppgaven er organisert. Servicekontorer er etablert, eller under etablering i om lag 170 kommuner over hele landet. De fleste kontorene yter bare kommunale tjenester. Mellom seksti og sytti kommuner har kontakt med lokale statlige etater, for eksempel trygd, skatt og arbeid, med sikte på et utvidet samarbeid. Døgnåpen forvaltning Elektroniske tjenester på internett skal så langt det er formålstjenlig, ut fra tjenestens egenart, brukernes behov og rettssikkerhet, være hovedløsningen for forvaltningen. Avanserte elektroniske tjenester forutsetter at IT er utnyttet i forvaltningens interne oppgaveløsning. Dette er nærmere omtalt i kapitelet om Det indre liv. Alle statlige virksomheter skal innen 1. mai 2001 ha utarbeidet strategier for tilrettelegging av elektroniske "døgnåpne" tjenester Kvalitetsmerking av alle offentlige web-tjenester på nettportalen Oppfølging av NOU 2001: 10 Uten penn og blekk: Bruk av digitale signaturer i elektronisk samhandling med og i forvaltningen eregelprosjektet: Kartleggingen av regelverk som er til hinder for elektronisk forvaltning, skal følges opp med endringer i regelverket. Endringene skal i hovedsak tre i kraft innen utgangen av 2001 Gjennomføre brukerundersøkelser for å avdekke behov for døgnåpen forvaltning Gode eksempler på offentlige elektroniske tjenester: Byggsøk: Brønnøysundregistrene: Fritt sykehusvalg: Samordnet opptak til studier: Aetat: Skatteetaten: Lånekassa: Trygdeetaten: Offentlige servicekontorer Offentlige servicekontorer skal gi innbyggerne tilgang på kommunale og statlige tjenester på ett sted eller ett telefonnummer. Etablering av offentlige servicekontorer er frivillig for kommunene. Ansvaret for den videre framdriften er plassert i kommunene, de statlige etatene og fagdepartementene Tiltaket forutsetter samarbeid mellom statlig og kommunal forvaltning og over etatsgrensene i staten. Alle statlige etater på lokalt nivå skal delta, men det er lagt opp til lokale tilpasninger Effektiviseringsgevinstene for kommunene ligger i å samle sin førstelinje og spare ressurser i andrelinjen. For de statlige etatene ligger gevinsten i å kunne opprettholde tjenestene i alle deler av landet, samtidig som omorganiseringsplanene gjennomføres Akershus er valgt som pilot-fylke for gjennomføring av reformen. Et viktig delmål er at alle kommunene i Akershus skal ha offentlige servicekontorer i løpet av 2001 og erfaringene skal danne modell for andre kommuner. Brukeren får kortere behandlingstid og bedre kvalitet på offentlige tjenester. Avanserte elektroniske tjenester gjør det mulig og sikkert for brukeren å få on-line innsyn i egne saker. Forvaltningen blir mer kostnadseffektiv blant annet ved at selvbetjening frigjør ressurser fra administrasjon til tjenesteyting. Koordinerende ansvar: Arbeids- og administrasjonsdepartementet i samarbeid med KS

(Foreløpig utgave) Kommunal- og regionaldepartementet. St.prp. nr. 67 (2006-2007)

(Foreløpig utgave) Kommunal- og regionaldepartementet. St.prp. nr. 67 (2006-2007) () Kommunal- og regionaldepartementet St.prp. nr. 67 (2006-2007) Om lokaldemokrati, velferd og økonomi i kommunesektoren 2008 (kommuneproposisjonen) Innhold 1 Regjeringens politikk overfor kommunene...

Detaljer

St.meld. nr. 25. Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer (2005 2006)

St.meld. nr. 25. Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer (2005 2006) St.meld. nr. 25 (2005 2006) Framtidas omsorgsutfordringer 2005 2006 St.meld. nr.? 2 Om helhetlig forvaltning av det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten (forvaltningsplan) Innhold

Detaljer

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år OMSORGSMELDING 2008 2015 Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år Omsorgsmeldingen ble behandlet av sektorutvalg for bistand og omsorg 17. juni 2008 (sak 38/08) og 4.

Detaljer

Legeforeningens høringsuttalelse - Produktivitets kommisjonens første delrapport - NOU 2015:1

Legeforeningens høringsuttalelse - Produktivitets kommisjonens første delrapport - NOU 2015:1 Finansdepartementet Sendt kun pr. e-post: postmottak@fin.dep.no Deres ref.: Vår ref.: 15/1337 Dato: 01.06.2015 Legeforeningens høringsuttalelse - Produktivitets kommisjonens første delrapport - NOU 2015:1

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004. Utgiftskapitler: 600-666, 2600-2690. Inntektskapitler: 3600-3622, 5527, 5631, 5701

St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004. Utgiftskapitler: 600-666, 2600-2690. Inntektskapitler: 3600-3622, 5527, 5631, 5701 St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004 Utgiftskapitler: 600-666, 2600-2690 Inntektskapitler: 3600-3622, 5527, 5631, 5701 Tilråding fra av 19. september 2003, godkjent i statsråd samme dag.

Detaljer

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd Meld. St. 13 (2011 2012) Melding til Stortinget Samspill i praksis Innhold 1 Bedre helse og velferd et spørsmål om kompetanse... 7 1.1 Om meldingen... 10 1.2 Sentrale begreper... 10 Del I Utfordringen...

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005. Utgiftskapitler: 700 761 og 2711 2790. Inntektskapitler: 3700 3751, 5577 og 5578

St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005. Utgiftskapitler: 700 761 og 2711 2790. Inntektskapitler: 3700 3751, 5577 og 5578 St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005 Utgiftskapitler: 700 761 og 2711 2790 Inntektskapitler: 3700 3751, 5577 og 5578 Innhold Del I Innledende del... 1 Regjeringens mål for helse- og omsorgspolitikken...

Detaljer

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 Arbeiderpartiets program vedtatt på landsmøtet i Arbeiderpartiet 21. april 2013 Arbeiderpartiet Postboks 8743 Yongstorget 0028 Oslo Tlf. 24 14 40

Detaljer

1 STRATEGISK UTVIKLING OG KONKRETE FORSLAG 7. 1.1 Innledning 7. 1.2 Strategisk utvikling 8. 1.3 Konkrete forslag 16

1 STRATEGISK UTVIKLING OG KONKRETE FORSLAG 7. 1.1 Innledning 7. 1.2 Strategisk utvikling 8. 1.3 Konkrete forslag 16 2 1 STRATEGISK UTVIKLING OG KONKRETE FORSLAG 7 1.1 Innledning 7 1.2 Strategisk utvikling 8 1.3 Konkrete forslag 16 2 RAMMENE FOR EKSPERTGRUPPENS ARBEID 18 2.1 Mandat og sammensetning 18 2.2 Hovedkonklusjoner

Detaljer

Meld. St. 14. Kommunereformen nye oppgaver til større kommuner. (2014 2015) Melding til Stortinget. Bestilling av publikasjoner

Meld. St. 14. Kommunereformen nye oppgaver til større kommuner. (2014 2015) Melding til Stortinget. Bestilling av publikasjoner Bestilling av publikasjoner Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 20

Detaljer

Meld. St. 26 (2014 2015)

Meld. St. 26 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 00 00 Privat sektor: Internett:

Detaljer

Personalpolitikk ved omstillingsprosesser

Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Veiledning og retningslinjer Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Revidert 2014 Veiledning og retningslinjer Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Revidert 2014 2 Innholdsfortegnelse Forord...

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 600 667, 2541 2543, 2600 2690

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 600 667, 2541 2543, 2600 2690 St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapitler: 600 667, 2541 2543, 2600 2690 Inntektskapitler: 3600 3643, 5527, 5631, 5701 5702, 5704 5705 Innhold Del I Innledende del... 9 1 Regjeringens

Detaljer

Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014 Utgiftskapitler: 600 667, 2470, 2541 2542, 2620 2690 Inntektskapitler: 3600 3642, 5470, 5571, 5607,

Detaljer

Prop. 1 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2015

Prop. 1 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2015 Prop. 1 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2015 Utgiftskapitler: 1 2, 500 595, 2412, 2427, 2445, 2465 Inntektskapitler: 3500 3595, 5312, 5445 5446,

Detaljer

Kriterier for god kommunestruktur

Kriterier for god kommunestruktur Sluttrapport fra ekspertutvalg Kriterier for god kommunestruktur Desember 2014 Innholdsfortegnelse 1 Utvalgets mandat og arbeid... 4 1.1 Mandat og sammensetning av ekspertutvalget... 4 1.2 Utvalgets forståelse

Detaljer

Utfordringer med å rekruttere, beholde og utvikle arbeidskraft i det statlige tariffområdet. Rapport fra en partssammensatt arbeidsgruppe

Utfordringer med å rekruttere, beholde og utvikle arbeidskraft i det statlige tariffområdet. Rapport fra en partssammensatt arbeidsgruppe Utfordringer med å rekruttere, beholde og utvikle arbeidskraft i det statlige tariffområdet Rapport fra en partssammensatt arbeidsgruppe 8. oktober 2009 Istockphoto 1) Innledning Utfordringer med å rekruttere,

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene AGDENES KOMMUNE 2015-2022. "Sammen sikre en bærekraftig tjeneste"

Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene AGDENES KOMMUNE 2015-2022. Sammen sikre en bærekraftig tjeneste AGDENES KOMMUNE Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene 2015-2022 "Sammen sikre en bærekraftig tjeneste" Prosjektgruppas høringsframlegg 27. mars 2015 Sammendrag Målet med denne kommuneplanen

Detaljer

Sosial- og helsetjenester for personer med nedsatt funksjonsevne. Oversikt over utviklingen i perioden 2001-2006

Sosial- og helsetjenester for personer med nedsatt funksjonsevne. Oversikt over utviklingen i perioden 2001-2006 SINTEF A1541 RAPPORT Sosial- og helsetjenester for personer med nedsatt funksjonsevne. Oversikt over utviklingen i perioden 2001-2006 Lisbet Grut, Marit Hoem Kvam, Jan-W Lippestad og Geir Tyrmi SINTEF

Detaljer

Revidert budsjett 2012 - økonomiplan 2013-2015. Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet 2011-2015 19.06.2012 83/12 Kommunestyret 2011-2015

Revidert budsjett 2012 - økonomiplan 2013-2015. Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet 2011-2015 19.06.2012 83/12 Kommunestyret 2011-2015 HITRA KOMMUNE Rådmannen Arkiv: 150 Saksmappe: 2011/2437-14 Saksbehandler: Edel Øyen Myhren Dato: 06.06.2012 Revidert budsjett 2012 - økonomiplan 2013-2015 Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet 2011-2015

Detaljer

Sykehusreformen noen eierperspektiv

Sykehusreformen noen eierperspektiv Mer informasjon om sykehusreformen? www.dep.no/shd/sykehusreformen Rapport Norsk utgave Utgitt av: Sosial- og helsedepartementet Offentlig institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra Statens forvaltningstjeneste

Detaljer

HELSE ØST ØKT INNFLYTELSE TIL BRUKERNE FÆRRE I KØ LIKEVERDIG TILBUD TIL HJERTESYKE FORENKLING MED IT

HELSE ØST ØKT INNFLYTELSE TIL BRUKERNE FÆRRE I KØ LIKEVERDIG TILBUD TIL HJERTESYKE FORENKLING MED IT 2002 ÅRSRAPPORT HELSE ØST ØKT INNFLYTELSE TIL BRUKERNE FÆRRE I KØ LIKEVERDIG TILBUD TIL HJERTESYKE FORENKLING MED IT 3 PRESENTASJON 3 Dette er Helse Øst 4 Organisering i helseforetak 5 Sykehusreformen

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018. Nes kommune Rådmannens forslag

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018. Nes kommune Rådmannens forslag ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018 Nes kommune Rådmannens forslag 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 2 Innholdsfortegnelse 1 Rådmannens forord... 4 2 Kommunens

Detaljer

På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram

På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram Innholdsfortegnelse Forord 3 Sammendrag 4 1 Digitalisering for bedre tjenester og mer effektiv ressursbruk 6 2 Strategiske valg for fremtidens

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen. Fillan den: 16.6.2011. Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen. Fillan den: 16.6.2011. Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen HITRA KOMMUNE Fillan den: 16.6.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen Medlemmene kalles med dette inn til møte i Frivilligsentralen

Detaljer

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune Overordnet analyse 2012 Nannestad kommune Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 5 1.1 Metode 5 1.2 Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning 6 1.2.1 Folketallsutviklingen 6 1.2.2 Næringsstruktur

Detaljer

Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 2008 2011

Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 2008 2011 Særskilt vedlegg Stprp nr 1 HOD kap 9_ny:Særskilt vedlegg Stptp nr 1 HOD kap 9 01.02.2008 10:09 Side 1 Særtrykk av St.prp. nr. 1 (2007 2008) kapittel 9 Utgitt av: Publikasjonen finnes på internett: www.regjeringen.no

Detaljer

Langtidsprioriteringer (LTP) 2015-2018 Fylkesrådmannens forslag 15.05.2014

Langtidsprioriteringer (LTP) 2015-2018 Fylkesrådmannens forslag 15.05.2014 Langtidsprioriteringer (LTP) 2015-2018 Fylkesrådmannens forslag 15.05.2014 Innhold I Innledning og hovedprofil... 4 2 Styringsprosessen... 6 3 Strategisk overbygning... 7 3.1 Fylkeskommunens rolle og samfunnsoppdrag...

Detaljer