KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMMUNIKASJONSSTRATEGI"

Transkript

1 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI Vedtatt av Gjøvik kommunestyre

2 INNHOLDSFORTEGNELSE STRATEGISK DOKUMENT 3 BAKGRUNN 3 Digitalisering og brukermedvirkning 4 Åpenhet, ytringsfrihet 4 Oppsummering 5 NOEN DEFINISJONER 5 Hva er informasjon og hva er kommunikasjon? 5 Kommunikasjon i kommunen hvorfor og hvordan? 6 Kommunikasjon som virkemiddel i det daglige arbeidet 6 Kommunikasjonsplan 6 KOMMUNIKASJONSPRINSIPPER I GJØVIK KOMMUNE 7 Kommunikasjon er et lederansvar 7 Ekstern kommunikasjon 7 Intern kommunikasjon 7 Kommunikasjonsutfordringer/oppgaver 7 Målgrupper 8 ANSVAR OG ROLLER 8 Rådmannen 8 Politikernes oppgaver og ansvar 8 Ordfører 8 Ledere 9 KOMMUNIKASJONSKANALER 9 Digital kommunikasjon 9 Papir 9 Direkte kommunikasjon med kommunens virksomhet og ansatte 10 Ansikt til ansikt 10 SOSIALE MEDIER 11 RETNINGSLINJER OG GODE RÅD 12 Før start 12 Hvis vi velger å etablere oss 12 Ansattes bruk av sosiale medier 13 GJØVIK KOMMUNE OG MEDIENE 14 Hvem kan uttale seg? 14 Når mediene tar kontakt 14 Når vi tar kontakt med mediene 15 2

3 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR GJØVIK KOMMUNE STRATEGISK DOKUMENT Dette strategiske dokument er bygget på Gjøvik kommunes visjon og vårt felles mål, «Motor for vekst og utvikling», kommunens verdier, «kompetanse, engasjement og respekt», samt våre øvrige overordnede mål og styringsdokumenter. I tillegg er gjeldende lover, forskrifter og prinsipper for offentlig kommunikasjon, lagt til grunn. Dokumentet er utarbeidet på bakgrunn av en grundig analyse av dagens situasjon, nye utviklingstrekk og trender, men også egne vurderinger av innhentede ønsker og behov. Kommunikasjonsstrategien skal være førende for å skape et godt og helhetlig kommunikasjonsarbeid, og gi de nødvendige rammer og føringer for hvordan Gjøvik kommune skal være synlige og tilstede i det offentlige rom. Gjøvik kommune skal være opptatt av å drive aktiv informasjon om sin virksomhet, og legge til rette for åpenhet og innsyn i forvaltningen. Gjøvik kommune skal aktivt legge til rette for å møte innbyggerne på de arenaer de til enhver tid befinner seg. Vi skal være tilgjengelige i direkte dialog, men også i de mange andre og ulike kommunikasjonskanalene som er aktuelle. Gjennom den digitale utviklingen gis det stadig nye muligheter for å informere og kommunisere. Gjøvik kommune må gjennom dette vise betydelig evne og vilje til stadig endring i måten å kommunisere på. Gjøvik kommune skal være aktivt tilstede og aktive brukere av sosiale medier. Dette dokumentet inneholder målsettinger og strategiske tiltak for hvordan kommunen skal informere og kommunisere med sine innbyggere, sine ansatte, sine samarbeidspartnere og andre interessenter. En plan for både intern og ekstern kommunikasjon. «Uten god internkommunikasjon fungerer heller ikke den eksterne.» BAKGRUNN Hver eneste dag kommuniserer Gjøvik kommune med sine innbyggere, virksomheter, grupper og enkeltmennesker. Kommunen er tilgjengelig på mange forskjellige arenaer og i mange ulike kanaler. God dialog er en forutsetning for gode relasjoner. Forventningene til det offentlige øker stadig, og mange grupper i befolkningen gis stadig flere rettigheter. Gjøvik kommunes legitimitet og omdømme er avhengig av at det er samsvar mellom de forventningene innbyggerne har, og kvaliteten på det vi leverer av tjenester og tilbud. Dette er krevende og stiller høye krav til kommunen som leverandør. Det er viktig at vi i vår kommunikasjon må være tydelige på hva som kan forventes og leveres. 3

4 Digitalisering og brukermedvirkning Det har skjedd store endringer på kommunikasjonsområdet de seneste årene. Bruken av internett har eksplodert, sosiale medier har gjort «alle» til journalister og redaktører, og den enkelte innbyggers mulighet for innsyn og deltakelse, har økt formidabelt. Dette stiller store krav til omstilling i en kommunes måte å kommunisere på. Samtidig gir det åpning og nye muligheter for å trekke innbyggerne sterkere med i de demokratiske prosessene. Åpenhet, ytringsfrihet Ansatte og Ytringsfriheten Gjøvik kommune ønsker en fri og åpen debatt omkring sin virksomhet, og også at egne ansatte skal ta del i den. Ansattes stemmer er viktige og nødvendige i diskusjoner om utvikling og framtid. Retten til å ytre seg gjelder også innenfor eget arbeidsområde og fagfelt. Det må, via de retningslinjer og rutiner som gjelder, oppmuntres til aktiv deltagelse og engasjement. Gjøvik kommune skal ha gode rutiner og systemer for frie ytringer. Den alminnelige ytringsfriheten er hjemlet i: - Grunnlovens 100, - Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel 10 - og Arbeidsmiljølovens kapittel om varsling av kritikkverdige forhold Det er derfor viktig å ta utgangspunkt i den helt overordnende rettigheten, ytringsfrihet for alle. Det er inngrep i ytringsfriheten som skal begrunnes, ikke omvendt. Ytringsfriheten er likevel ikke helt uten grenser. Både Grunnloven og EMK åpner for at det kan settes begrensninger. Disse begrensningene må være klart definerte og forankret i særlig tungtveiende hensyn. Taushetsplikten er eksempel på et slikt hensyn. Det vanligste konfliktområdet, og det som volder mest diskusjon og uenighet i arbeidslivet, er avveininger mellom ansattes ulovfestete lojalitetsplikt og ytringsfriheten. På samme måte som i mange andre typer kontraktsforhold, er partene i et arbeidsforhold forpliktet til å forholde seg lojalt overfor den andre parts interesser. Begrensninger i ytringsfriheten som begrunnes i lojalitetsplikten, skal gjelde ytringer som påviselig skader eller kan skade arbeidsgivers interesser på en unødvendig måte. Dette kan noen ganger være vanskelige avveininger, men det er ikke slik at arbeidsgivers styringsrett gir en generell adgang til å sanksjonere mot ytringer som anses som ubehagelige, uheldige eller uønskede. Hvor grensene skal gå for ansattes ytringsfrihet, vil måtte bero på en avveining av generelle hensyn og en konkret vurdering i det enkelte tilfelle. Arbeidsgiverrepresentantenes private standpunkt i sak, skal ikke være en del av den vurderingen. Relevante momenter i en slik vurdering vil være: 4

5 - ytringens innhold - ytringens form - identifikasjonsfaren, i hvilken grad det er fare for at en uttalelse blir tolket som noe annet enn den ansattes personlige og faglige standpunkt - kanaler hvor ytringene lanseres. Her er det snakk om både interne og mer offentlige arenaer Andre hensyn som må vurderes er: - den ansattes funksjon i virksomheten - tidspunktet for ytringen - formålet med ytringen Ytringsfrihet og ytringsrett, men ikke ytringsplikt Ytringsfriheten er en demokratisk og grunnlovsfestet rett, og dens mål er å kunne bringe uenighet og debatt ut i det offentlige rom, ikke primært som en rettighet for den enkelte, men som en nødvendighet for demokratiet og samfunnet. Likevel vil det være fornuftig å stille noen spørsmål om hvor, når og på hvilken måte ytringene skjer. Det er viktig at Gjøvik kommune som arbeidsgiver, etablerer og sikrer gode arenaer og trygge fora for debatt og meningsbryting, der det gis rom og plass for uenighet og diskusjon. Arenaer der det gis mulighet for reell innflytelse og deltagelse i prosesser som påvirker egne arbeidsplasser og arbeidsområder. Det er et særlig lederansvar å drive interne prosesser med stor grad av involvering og medvirkning, med nødvendig informasjon og med reelle muligheter for innflytelse og påvirkning i en tidlig fase. I en så stor organisasjon som Gjøvik kommune, vil det være helt avgjørende at tjenesteveiene er åpne og uten for mange hinder. Det er en målsetting at problemer og eventuelle konflikter løses nærmest mulig der de er skapt. Åpen dialog og løsningsorientert ledelse er nødvendig. Alternativene vil alltid være å løfte problemstillingene opp til et høyere internt nivå, eventuelt helt til rådmannen. Oppsummering Gjøvik kommune har, som arbeidsgiver, som mål å utvikle sitt arbeid og sine tjenester på en måte som involverer alle relevante parter i organisasjonen, og som skaper gode møteplasser for meningsutveksling og debatt. Det er avgjørende viktig å skape en kultur som gir stort rom for medvirkning, og som tåler uenighet. På den måten gis de beste forutsetningene for de beste avgjørelsene. Samtidig må det være slik at lojaliteten til lovlig fattede vedtak er stor, og at avgjørelser som er tatt, følges opp på en offensiv og positiv måte. Da blir det viktig å gjøre det som skal til for at vedtakene får så gode, og så få uheldige, konsekvenser som mulig. NOEN DEFINISJONER Hva er informasjon og hva er kommunikasjon? - informasjon handler om å formidle opplysninger på en slik måte at mottakeren forstår dem og kan nyttiggjøre seg dem. Enkelt definert som en monolog der et budskap formidles via den mest funksjonelle kanalen, men uten krav om umiddelbar respons eller tilbakemelding - kommunikasjon blir et verktøy som kan defineres som dialog, som informasjon med en forventning om respons/tilbakemelding. En gjensidig utveksling av informasjon og synspunkter på alle nivåer 5

6 Kommunikasjon i kommunen hvorfor og hvordan? Kommunikasjon er et viktig virkemiddel for at vi som kommune skal kunne gjennomføre vårt samfunnsoppdrag og realisere de mange samfunnsmål vi har satt oss. Strategidokumentet skal være førende for arbeidet med kommunens handlingsprogram og virksomhetsplaner. Strategien skal tas i bruk i hele organisasjonen. Det er viktig å sikre tilstrekkelig kompetanse og ressurser slik at strategien blir til handling i alle kommunenes avdelinger og virksomheter. Kommunikasjon som virkemiddel i det daglige arbeidet I den kommunale hverdagen er det fort gjort at informasjon- og kommunikasjonsarbeidet kommer for seint i gang. Proaktivitet er et nøkkelord. Kommunikasjonen skal være en naturlig del av all planlegging i kommunen, og det skal oppfattes slik at en sak ikke er ferdig behandlet før det er planlagt og bestemt hvordan den skal kommuniseres. Den, eller de, som er ansvarlige for en sak, skal også utarbeide en kommunikasjonsplan for saken. Å bruke kommunikasjon strategisk vil si at man i alle faglige, politiske, økonomiske og praktiske valg, også tar hensyn til at beslutninger skal kommuniseres. Kommunikasjonsplan Slik kan en enkel kommunikasjonsplan se ut: (kan også brukes som sjekkliste ved henvendelse fra media) Innhold: - hva er det viktig å kommunisere? - hva er målet med kommunikasjonen? Målgrupper: (Her kan det være nyttig å gjøre en interesseanalyse først). - hvem MÅ vi kommunisere med, eksternt og internt? - hvem BØR vi kommunisere med? - hvem KAN vi kommunisere med? Kanalvalg: - bestem hvor du vil kommunisere. Velg både interne og eksterne kanaler - bruk aldri bare en kanal - hvordan kommuniserer vi i de kanalene vi har valgt? Ansvar: - hvem har ansvaret for hva i de ulike delene av kommunikasjonsarbeidet? - husk å involvere de berørte internt samhandling på tvers Evaluering: - fikk vi fram budskapet slik vi ønsket til de valgte målgruppene? - hva lærte vi og hvordan kan vi gjøre det bedre neste gang? 6

7 KOMMUNIKASJONSPRINSIPPER I GJØVIK KOMMUNE - kommunikasjon er et lederansvar - de som berøres av en sak, informeres først. Det skal etterstrebes proaktiv informasjon både internt og eksternt. Ansatte skal informeres før eller samtidig med at eksterne aktører informeres. Og så langt det lar seg gjøre skal alle tjenestemottakere informeres før offentligheten. - Gjøvik kommune skal utøve meroffentlighet - bevisste valg av kommunikasjonsplattformer og kanaler - ytringsfriheten gjelder alle - alle har ansvar for omdømmet Ekstern kommunikasjon Kommunikasjonsarbeidet skal bidra til å: - skape engasjement og interesse hos innbyggerne og gi mulighet for påvirkning og deltagelse i kommunens arbeid - gjøre innbyggerne kjent med kommunens tjenestetilbud og rolle som samfunnsaktør - gi innbyggerne realistiske forventninger til vår virksomhet - gjøre innbyggerne til stolte ambassadører for Gjøvik - gjøre Gjøvik kommune mer synlig og tydelig også nasjonalt Intern kommunikasjon Kommunikasjonsarbeidet skal bidra til at: - alle ansatte i Gjøvik kommune er godt orientert om kommunens virksomhet - det legges til rette for utstrakt deling av kunnskap og informasjon på tvers av fagområder og avdelinger - alle ansatte har god tilgang til nødvendig informasjon og til det verktøyet som trengs for å kunne gjøre jobben effektivt og målrettet - ansatte aktivt tar i mot og videreformidler innspill fra brukere og pårørende inn til organisasjonen - brukerne/innbyggerne opplever informasjonen om kommunens tjenester som helhetlig, uavhengig av hvilken enhet eller hvem de er i kontakt med - ansatte blir stolte av sin egen arbeidsplass. Det er stor kraft i 2300 ansatte som kan formidle våre verdier, gode historier og erfaringer Kommunikasjonsutfordringer/oppgaver - bruke kommunikasjon bevisst som virkemiddel i det daglige arbeidet - sørge for at kommunikasjonen er relevant, forståelig og til rett tid - sikre god informasjonsflyt og konkrete tilbakemeldinger for å avdekke informasjonsbehov, og utvikle gode kanaler for kommunikasjon - bruke et forståelig og korrekt språk, og bruke den enhetlige visuelle profilen som gjelder for kommunen - bygge en felles og samlende internkultur for hele kommunen - sikre at visjoner, mål og verdier blir mer enn «papir, planer og petunia» - sikre samhandling og klargjøre roller og ansvar - møte media og andre interessenter åpent, aktivt og forberedt - rekruttere og beholde gode medarbeidere - ha nok og rett kommunikasjonskompetanse i hele organisasjonen - Universell utforming skal legges til grunn for kommunikasjons- og informasjonsarbeidet. Kommunen skal etterstrebe å ta i bruk kanaler, virkemidler og språk som er mest effektivt for å nå de ulike målgruppene 7

8 Målgrupper - tjenestemottakere - den enkelte innbygger - egne ansatte - næringslivet - samarbeidspartnere, både private og offentlige - nasjonale og regionale myndigheter - journalister/medier ANSVAR OG ROLLER En god og meningsfylt kommunikasjon krever avklarte roller innad i kommunen. Dette innebærer: - klar ansvarsfordeling mellom politisk og administrativt nivå - at ledere både får og tar ansvaret for informasjon og kommunikasjon overfor sine medarbeidere Rådmannen Alle ansatte i Gjøvik kommune skal i sitt informasjons- og kommunikasjonsarbeid ha respekt for den rollen rådmannen har som den øverste administrative lederen. Rådmannen har ansvar for å være tilgjengelig for spørsmål og innspill fra medier, innbyggere, berørte parter, tillitsvalgte og medarbeidere. Rådmannen har ansvar for å kommunisere de faglige vurderingene som er lagt til grunn i beslutninger og innstillinger. Rådmannen skal sørge for god informasjon og kommunikasjon om hva beslutninger og vedtak innebærer i praksis for mottakere av tjenester, innbyggere og medarbeidere. Politikerne Politikerne, spesielt ordfører og utvalgsledere, har et ansvar for å være tilgjengelige for spørsmål og innspill fra medier, innbyggere og andre berørte parter. Politikerne har ansvar for å kommunisere de politiske vurderingene, prioriteringene og beslutningene. Ledere Lederen er den som bærer ansvaret for åpen kommunikasjon i virksomheten den kommunikasjonen man avhenger av for å lykkes fullt ut i arbeidet med etikk og forvaltning av kommunes samfunnsansvar. Ledere skal aktivt samle inn og gi videre relevant informasjon før beslutninger fattes. De skal informere sine medarbeidere om de vedtak som er fattet. Ledere skal delta i arbeidet med å videreutvikle opplegg for informasjon og kommunikasjon innenfor sitt eget ansvars- og arbeidsområde. Rutiner for dette skal framgå av planene for den enkelte virksomhet. 8

9 KOMMUNIKASJONSKANALER Uavhengig av kanal skal kommunens kommunikasjon preges av: - åpenhet og profesjonalitet - informasjonsfaglig kompetanse - høyt presisjonsnivå - klart og tydelig språk - respekt for mottakeren - enhetlig visuell profil (se vedtatt designprogram) Digital kommunikasjon Målet er at mest mulig av kommunikasjonen mellom kommunen, innbyggere og næringsliv skal skje digitalt. Informasjon på nett er lett å oppdatere, når raskt ut og er tilgjengelig når det måtte passe den enkelte. Det er bestemt at gjøvik.kommune.no skal være hovedkanalen for kommunikasjon med innbyggerne. Det finnes mange og ulike kanaler for bruk i kommunikasjonen, og det er viktig å etablere gode rutiner for hvilke kanaler som brukes til hva og når. Papir Papirbasert informasjon og kommunikasjon, i form av brev, annonser, brosyrer, foldere, plakater, oppslag etc. vil etter hvert i stor grad erstattes av elektroniske kanaler. Både av hensyn til miljø, effektivitet og økonomi, men også av hensyn til kvalitet. Det kan unntaksvis være tilstrekkelig med én kanal, men som hovedregel vil det være klokt å kombinere flere. Også kombinasjoner av «gamle» og «nye» kanaler. Dette først og fremst for å ivareta alle innbyggerne, også de som ikke har, eller ikke kan bruke, de nye elektroniske hjelpemidlene. Kommunikasjonen må bygges opp etter de målgruppene som skal nås. Budskapet må spisses og tilrettelegges etter den enkelte målgruppe, og kanal og plattform må velges på samme måte. Vi kan ikke ta for gitt at mottakerne er like interesserte i alle detaljer i en sak som vi selv ofte kan være. Direkte kommunikasjon med kommunens virksomhet og ansatte Kundemottak/oppfølging, både på telefon og ved personlig frammøte vil fortsatt være viktig og i stor grad ivaretas av «førstelinjetjenesten». Herunder også samspillet mellom førstelinjen og kommunens nettsider. Mye god veiledning og god rådgivning kan gjøres der. Både ut mot innbyggeren, men også tilbake til organisasjonen. Det er viktig i kommunikasjonen at det lages gode rutiner i alle deler av organisasjonen for tilgjengelighet for våre «kunder». Konkret betyr det at folk må få tak i oss, enten det er på telefon eller på andre måter. 9

10 Ansikt til ansikt Den største kontaktflaten Gjøvik kommune har med sine innbyggere, er gjennom den daglige kontakten mellom tjenesteytere og brukere. Dette gjelder i alle kommunens områder, eksemplifisert som helsestasjon og barnevern, barnehage, skole og eldreomsorg, byggesaker, trafikkspørsmål, renovasjon og avgifter. Kvaliteten på disse møtene er det som har aller størst betydning for hvordan innbyggerne oppfatter kommunen, og som er mest avgjørende for kommunens omdømme. I det personlige møtet ligger det unike muligheter for å kunne forklare og forsterke, oppklare nærmere og sjekke om budskapet blir forstått. I denne sammenhengen er det avgjørende at alle medarbeidere har en felles forståelse av det som skal formidles og hvilke verdier vi står for i vår kommune. Samhandling på tvers, knyttet til enhetlig og helhetlig informasjon, blir en viktig del av lederopplæringen i kommunen. 10

11 SOSIALE MEDIER 11

12 RETNINGSLINJER OG GODE RÅD Spørsmålet er ikke OM vi skal delta i sosiale medier, men HVOR BRA vi skal gjøre det der. Med sosiale medier mener vi samfunn og aktiviteter på nett som er basert på brukerprodusert innhold. Gjøvik kommune ønsker å ha et aktivt og åpent forhold til de sosiale mediene, men ønsker samtidig å lage noen gode retningslinjer og «kjøreregler» for hvordan vi best kan bruke dem. Dialogfunksjoner som kommentarfelt, blogger og chattemuligheter på våre egne sider og kanaler, skal omfattes av de samme retningslinjene. De mest brukte sosiale mediene i Norge i dag er, med sine litt ulike funksjoner, en vesentlig del av de aller fleste folks virkelighet og dagligliv. Sosiale medier skal være en integrert del av Gjøvik kommunes kommunikasjonsvirksomhet, og ikke et mål i seg selv. Hovedkanalen for kommunikasjon er bestemt til å være gjovik.kommune.no. Sosiale medier skal være et supplement og et virkemiddel i vår kommunikasjon med innbyggerne. Det kan ikke være slik at viktig informasjon gis eksklusivt i et medium som betinger at mottakeren må være oppkoplet, for eksempel med egen Facebook-profil. Vi vil bruke sosiale medier som verktøy til å være i dialog, være tett på, få råd og innspill, svare på spørsmål, fange opp meningsytringer, men også spre kunnskap om kommunens virksomhet. Sosiale medier har en form og en fasong som gir uante muligheter, men som helt klart også skaper store utfordringer. Mulighetene for å tråkke feil er absolutt tilstede, både for den enkelte, men også for kommunen. Derfor er det viktige med en variant av vår egen «Vær varsom» -plakat. NB: Det som publiseres og deles på nettet, det blir der. Det er mye arbeid og nesten umulig å få det slettet. Før start - hvorfor vil vi opprette en profil? Hva er vårt mål med det? - hvem er målgruppen vår, og hvordan når vi den best? - hvordan skal dialogen foregå? - klarer vi å håndtere personvern og taushetsplikt? - har vi nok ressurser og tid til å følge opp det vi inviterer til? - er vi klare på at det er Gjøvik kommune som står bak? - det er bedre å la være å opprette et dialogforum, enn å opprette et som vi ikke klarer å følge opp Hvis vi velger å etablere oss - opprettelse av kommunale sider/profiler skal avklares med leder og kommunikasjonsavdelingen - det må tydelig framgå at det er Gjøvik kommune som står bak. Kommunens logo og grafiske profil skal brukes - det MÅ være en ansvarlig for å overvåke og følge opp - spørsmål som skal besvares, besvares senest innen ett døgn (innen normal arbeidstid, dvs. ikke overvåkning i helger og helligdager). Reglene for responstid, for å skrive bidrag osv., må gå klart fram - det er greit å stenge et forum f.eks. i ferien, men da må det gis klar beskjed om hvorfor og hvor lenge, og det bør ikke være tilgang til å legge inn kommentarer i denne perioden - mulig omdømmekritiske saker skal koordineres av kommunikasjonsansvarlige. Ta kontakt hvis du er i tvil om en sak er omdømmekritisk eller ikke. Vi representerer kommunen og det setter store krav til språket og presentasjonen - vi er takknemlige for både positive og negative innspill, og viser gjennom hvordan vi følger opp 12

13 diskusjonen at vi tar innspillene på alvor. Vis respekt og imøtekommenhet, og svar i en høflig tone. Også klagene og de negative innspillene - sletting av kommentarer gjøres helt unntaksvis, og bare hvis det inneholder personangrep, navngir tredjepersoner eller på annen måte bryter norsk lov - hvis noen har en negativ oppfatning av våre tilbud, er det viktig informasjon, selv om vi noen ganger kan oppleve det som urettferdig. Kommunikasjonsstrategien sier at vi skal nå alle, og det er vårt ansvar hvis vi blir misforstått. Faktiske feil retter vi. Vanskelige saker som dukker opp skal alltid håndteres i samråd med nærmeste leder eller kommunikasjonsansvarlig - arkivloven gjelder også for sosiale medier, og hver enkelt har plikt til å vurdere om meldinger til eller fra Gjøvik kommune skal tas vare på for ettertiden som saksdokumenter eller dokumentasjon - vurder om innlegg kan ha lenker til ondsinnede programmer, f.eks. virus, og sørg for å fjerne innlegget så rask som mulig dersom du oppdager slike lenker - spørsmål skal besvares. Vær obs. når spørsmålene nærmer seg saksbehandling, da skal vedkommende henvises videre til riktig kanal. Generell veiledning og opplysning av fakta er ikke saksbehandling - vær bevisst på skillet mellom administrativt og politisk nivå - i krisesituasjoner der rådmannen har satt krisestab, skal all kommunikasjon gå via kommunikasjonsansvarlig - taushetsbelagte forhold skal ikke behandles i sosiale medier Ansattes bruk av sosiale medier Sosiale medier gir oss alle mulighet til å være både journalister og redaktører i våre egne publikasjoner. En frihet og et ansvar som det er viktig å tenke nøye over. Alle ansatte er kommunens ambassadører, også på fritiden. Hver enkelt har derfor et selvstendig ansvar for å bidra til at kommunens tillit og omdømme blir ivaretatt. Som arbeidsgiver ønsker selvsagt Gjøvik kommune at ansatte som er aktive på sosiale medier også er gode representanter for kommunen. - alle i Norge har ytringsfrihet, også alle ansatte i Gjøvik kommune. Taushetsplikten gjelder imidlertid også her. (Ytringsfriheten behandles for øvrig i et eget kapittel i dokumentet) - vær gjerne aktiv i faglige diskusjoner, vær åpen om hvor du jobber når det er relevant - presiser at du ikke ytrer deg på vegne av Gjøvik kommune dersom det kan være tvil om din rolle - vær bevisst på at det som postes på nettet blir der permanent. Det kan være veldig vanskelig å få det slettet. Vær spesielt varsom ved bruk av bilder, både av deg selv og ikke minst av andre. Særlig viktig er det når bilder tas i private sammenhenger. - alle innlegg på sosiale medier er å betrakte som offentlige og tilgjengelige for alle, og innholdet spres dramatisk fort. Vurder derfor nøye hva du kommenterer og måten du gjør det på. Vær forsiktig med eksempler fra jobbsammenheng som tross anonymisering fort kan identifiseres likevel - ikke benytt jobbmailadressen som kontaktpunkt til private profiler - vurder om du som privatperson på sosiale medier skal ha direkte relasjon til elever/ brukere/ pårørende. I utgangspunkt behøver det ikke være vanskelig, lett å skille rollene, men over tid kan det føre til situasjoner som kan oppleves problematisk for begge parter. Å avslå en kontakt/ venneforespørsel kan besvares personlig med en liten forklaring i passende meldefelt - ta gjerne kontakt med leder/kommunikasjonsavdelingen dersom det er noe du lurer på 13

14 GJØVIK KOMMUNE OG MEDIENE Siden det er utarbeidet egne retningslinjer for de sosiale mediene, vil det følgende handle om de tradisjonelle mediene presse, radio og TV. Forholdet til mediene er bygget på de samme prinsipper som kommunens vedtatte «Kommunikasjonsstrategi». Det betyr et åpent og aktivt forhold til mediene preget av gjensidig respekt for de ulike roller og samfunnsoppgaver. Gjøvik kommune skal vise åpenhet og imøtekommenhet, også i de saker som kan oppfattes som vanskelige. Det skal ikke holdes tilbake informasjon som ikke er unntatt offentlighet. Kommunen skal også være proaktiv i form av selv å ta kontakt med mediene når det er aktuelt å formidle stoff av allmenn interesse. Det er viktig at kommunen og de enkelte virksomheter er organisert på en slik måte at det er effektivt og enkelt å finne fram til relevant informasjon. God service gjelder også for mediene, både ved henvendelser og når det gjelder arbeidsvilkår ved ulike typer møter og arrangementer. Oversikt over kommunens ledelse, både politisk og administrativt, skal være lett tilgjengelig for mediene på kommunens hjemmesider. Det samme skal postliste og politiske saksdokumenter være. Hvem kan uttale seg? Dette henger nøye sammen med sakens art og omfang. Et utgangspunkt er at den, eller de, som kjenner den aktuelle saken best, uttaler seg. De som besitter saksinformasjon og som kjenner vedtakene og de faktiske forhold, er de som er nærmest til å svare. I praksis kan det være saksbehandleren for den enkelte sak. Orienter nærmeste leder om at mediene viser interesse. Saker som går på tvers av flere virksomheter, eller er av mer prinsipiell karakter, løftes opp til rådmannen eller den som han delegerer ansvaret til. Det er den politiske ledelsen som gjør de politiske vurderingene. Når mediene tar kontakt Noen generelle råd/retningslinjer i møte med mediene - ikke bli stresset eller irritert. Trolig er det du som har den mest inngående kunnskap om den aktuelle saken - orienter deg raskt om navn på både medium og journalist, og avklar hva saken skal handle om - sjekk ut i hvilken sammenheng dine uttalelser skal brukes - spør om det er noen andre i kommunen som er koplet på samme sak Tidspress/ deadline - medienes tidspress fører ofte til sviktende kommunikasjon. Mulighetene for forberedelser og undersøkelser blir små, og mulighetene for feil blir større - strekk deg for å klare den ønskede tidsfristen, men vurder nøye om du har nok tid til å kunne gi gode og kvalitetssikrede svar. Unntak fra offentlighet og taushetsplikt er viktige testpunkter. Vær særlig varsom i personalsaker - det er helt legalt å ikke være klar på øyeblikket. Be om å få ringe tilbake. Men husk å gjøre det. Avtal et møte hvis det passer best slik 14

15 - tilby et skriftlig svar - være behjelpelig med å finne eventuelt andre som kan svare - du kan be om å få oversendt spørsmålene på en mail eller en sms - du kan naturligvis henvise til en overordnet dersom du er usikker på hva eller om du skal svare Direktesendinger - Lyd og bilde- opptak, streaming og livesendinger, blir stadig vanligere i den digitale medieverden. Mediene sender kontinuerlig og legger nytt stoff ut fortløpende. Det betyr at tiden til å forberede seg blir kortere. Likevel er det fornuftig å ikke «gå på lufta» før du er klar. Det kan være svært nyttig, før start, å bli enige om hva åpningsspørsmålet skal være. Det hjelper alltid å komme greit i gang - det blir svært sjelden mulighet til å ta noe om igjen - unngå veldig kompliserte resonnementer og innviklede forklaringer hvis det ikke er avgjørende og helt nødvendig. Vær ikke opptatt av å få med absolutt alt. Konsentrer deg om det viktigste, (kan være lurt å tenke litt igjennom det på forhånd) Generelle rettigheter/ønsker - du eier dine egne sitater, og du kan be om å få lese/ få dem opplest og godkjenne/korrigere dem - det samme kan du gjøre med alle dine fakta i saken. Kontroller at prosenter og antall, datoer, navn og årstall etc. er korrekte - du har en plikt og en rett til å forhindre mangelfull eller feil informasjon - resten eier journalisten og mediet selv: Herunder valg av vinkel, overskrifter, ingresser og bilder - du har ingen rett til å få lese hele manuset, men det går an å prøve å få en avtale om det - bruk et så klart og tydelig språk du kan, så misforståelser kan unngås - be journalisten gjenta spørsmålet hvis du opplever det uklart - ikke la deg friste til å svare på noe du ikke har greie på eller kan ta ansvaret for - ikke si til journalisten at det jeg nå sier, må du ikke skrive, eller at dette er «off the record». Journalister som er tilstede med papir og penn, kamera, mikrofon, eller annet digitalt utstyr, er på jobb Medietrening kan avtales med kommunikasjonsavdelingen Når vi tar kontakt med mediene Ofte kan det være vi som organisasjon, eller tjenesteytere, som ønsker kontakt med mediene. Vi har noe viktig på hjertet som vi mener er av allmenn interesse, og som vi definitivt mener er godt pressestoff. Da har vi selvfølgelig allerede vært litt redaktør og «bestemt» oss for at dette er godt og viktig stoff, og at dette må mediene ta inn og aller helst med en skikkelig positiv vinkling. Det er alltid smart å overlate den vurderingen til de som skal ta den avgjørelsen. Kom gjerne med kreative forslag og gode innspill, men ikke kom med den faglige og ferdige oppskriften samtidig. Vær aktiv både med tips og innspill. Ta særlig ansvar for de positive sakene, de negative kommer av seg selv. I vanskelige saker kan det være fornuftig å ikke sitte og vente på at media skal komme på sporet av en sak. Tar du kontakt selv, kan du også enklere legge premissene for saken. Personlig kontakt med en eller flere i mediene gir grunnlag for god dialog. Man «kjenner» hverandre, og kan forstå hverandre på en enklere måte. Både i de lette, men også i de mer kompliserte sakene. 15

16 Vær ute i god tid: Ikke send en pressemelding eller ring like før noe skal skje, eller mens det foregår, og be journalisten om å komme med en gang. Det skal en nokså kraftig nyhet til før det kastes rundt på de planer som allerede er lagt for dagen i en nyhetsbedrift. Men noen ganger skjer det noe som gjør at umiddelbar kontakt er nødvendig. Da er det bare å ta kontakt og håpe at tipset vurderes på samme måte som det vi gjør. Så sant det er mulig, vær ute i god tid med henvendelser og forespørsler. Gjør gjerne en konkret avtale, og vær forberedt når de kommer. Ta dem i mot og ha gjerne noe klart som de kan velge i. (Mulige talspersoner, intervjuobjekter, noen som kan si noe.) Pressemelding: Disse må være korte, presise, og riktige. Ikke bruk for mange faguttrykk, forkortelser og begreper som bare de innvidde forstår. Unngå stammespråk med andre ord. Vær litt bevisst på overskriften/innledningen. Der kan du være litt kreativ. Finn gjerne en formulering som kan pirre nysgjerrigheten. Og det viktigste skal stå først, - der som ellers. Husk en konkret liste med navn og telefonnummer, eventuelt mailadresse, til den eller de som kan kontaktes i sakens anledning. NB. Husk å informere/involvere på forhånd de du da setter opp. Pressekonferanse: Pressekonferanser er ofte forbeholdt litt alvorligere og tyngre saker, og der det gjerne er flere involverte. Det er et lederansvar å avholde pressekonferanser og de skal alltid godkjennes av overordnet. Så sant det er mulig, må innkalling skje i god tid og pressekonferansen være godt forberedt. (Noen ganger skjer det noe som gjør forberedelser nesten umulig). Innkalling bør skje skriftlig, og med en oppfølging på telefonen i forkant for å bekrefte deltagelsen. Viktig å ha egnede lokaler med god plass og oversikt. Ha gjerne noe skriftlig bakgrunnsstoff som kan deles ut fra start. Presenter alle deltagerne med navn og funksjon, noe som forteller hvorfor nettopp de er der. På en pressekonferanse må det settes av god tid til spørsmål, og deltagerne må også i etterkant ha tid for separate spørsmål og eventuelle intervjuer. En pressekonferanse må ha en leder som styrer ordet, og som holder tidsfristene. Kort oppsummering: - presse og media er viktige samfunnsaktører som vi skal og må forholde oss profesjonelt til. Vi har ulike roller - vi vil være offensive i forholdet til media, - også i vanskelige saker - vi forbereder oss godt de gangene det er mulig. Noter ned de viktigste punktene - er vi utrygge på egen kompetanse eller ansvar, hjelper vi med å henvise til andre - direktesendinger og sosiale medier blir mer og mer vanlig - vi lar oss ikke presse til uttalelser som vi ikke kan kvalitetssikre - vi konsentrer oss om det viktigste, og veit at vi ikke kan ta med alt - vi orienterer våre ledere om mediekontakt - det kan være lurt å trene. Kontakt gjerne kommunikasjonsavdelingen 16

17

Kommunikasjonsstrategi for Vestvågøy kommune

Kommunikasjonsstrategi for Vestvågøy kommune Kommunikasjonsstrategi for Vestvågøy kommune 1 Innholdsliste Forord... s. 3 Utfordringer/hovedprinsipper... s. 4 Kommunikasjonsmål eksternt/internt... s. 5 Retningslinjer for mediehåndtering... s. 5 Retningslinjer

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2015-2020 Innledning Hver eneste dag kommuniserer Haugesund kommune med virksomheter, grupper og enkeltpersoner. Kommunen er tilgjengelig både fysisk og i digitale medier, og dagsorden

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 «Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges best mulig til rette for offentlig innsyn i den kommunale

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring Kommunikasjonsstrategi 2015-2018 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring 1. Innledning Hver eneste dag kommuniserer Rogaland fylkeskommune med virksomheter,

Detaljer

Retningslinjer for mediehåndtering

Retningslinjer for mediehåndtering Retningslinjer for mediehåndtering Vedtak i administrasjonsutvalget 11. mars 2014 Innhold 1. Innledning... 3 2. Roller og ansvar... 4 3. Håndtering av pressehenvendelser på vegne av Rogaland fylkeskommune...

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi 2018 2020 Innledning Vi lever i et samfunn som oversvømmes med informasjon. Dagens teknologi gir oss effektive muligheter for å nå mange på kort tid. Gjennom internett, media, tv,

Detaljer

Kommunikasjonshåndbok for Rakkestad kommune

Kommunikasjonshåndbok for Rakkestad kommune Kommunikasjonshåndbok for Rakkestad kommune Saksnr. 15/1441 Journalnr. 13558/15 Arkiv 140 Dato: 07.10.2015 Kommunikasjonsprinsipper Kommunikasjonsprinsippene er i stor grad basert på statlige kommunikasjonsprinsipper

Detaljer

Kommunikasjon for en levende by

Kommunikasjon for en levende by KOMMUNIKASJONSSTRATEGI Kommunikasjon for en levende by Innhold 1. Innledning 2. Kommunikasjonsmål 3. Kommunikasjonsutfordringer 4. Målgrupper 5. Strategier med tilhørende tiltak 6. Prinsipper for kommunikasjon

Detaljer

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene:

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene: Kommunikasjonsmål: Kommunikasjonsmålene er styrende for all ekstern og intern kommunikasjon ved HiST, både fra ledelsen, avdelingene, kommunikasjonsenheten og den enkelte medarbeider. Med utgangspunkt

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR TOLGA KOMMUNE

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR TOLGA KOMMUNE KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR TOLGA KOMMUNE 2014-2018 Vedtatt i kommunestyret 30.10.2014 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s. 3 2. Tolga kommunes kommunikasjon skal være «Åpen», «aktiv» og «kompetent s.

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Kommunikasjonsstrategi

RISØR KOMMUNE. Kommunikasjonsstrategi RISØR KOMMUNE Kommunikasjonsstrategi Siste versjon: 26.04.2013 Innhold 1. Rammer for kommunens kommunikasjonsvirksomhet... 3 Overordnede styringsdokument og lovverk... 3 Hva omfatter kommunens kommunikasjonsvirksomhet?...

Detaljer

Innledning. Audun Fiskvik Rådmann

Innledning. Audun Fiskvik Rådmann Ski kommunes kommunikasjonsstrategi 2015-2018 Innledning Kommunikasjonsstrategien er et viktig styringsdokument for Ski kommune. Innholdet i strategien skal gjenspeiles og preges i overordnede planarbeider,

Detaljer

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Nordre Follo kommune Kommunikasjonsstrategi Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 MÅL... 5 2.1 Økt kunnskap om prosessen og den nye kommunen... 5 2.2 Dialog og medvirkning...

Detaljer

Innledning. Kommunikasjonsstrategi 2015-18

Innledning. Kommunikasjonsstrategi 2015-18 Vedtatt i kommunestyret, 28. januar 2015 Innledning Kommunikasjonsstrategien skal brukes av alle som kommuniserer eller informerer på vegne av Tromsø kommune. For at Tromsø kommune skal lykkes med samfunnsoppdraget

Detaljer

HiST i sosiale medier. Strategi og veiledning desember 2010

HiST i sosiale medier. Strategi og veiledning desember 2010 HiST i sosiale medier Strategi og veiledning desember 2010 Innhold Hva er sosiale medier og hvordan skal de gjøre HiST bedre? HiSTs forbedringsmuligheter i sosiale medier Sosiale medier for å nå HiSTs

Detaljer

Når journalisten ringer. tips for deg som jobber med barnevern

Når journalisten ringer. tips for deg som jobber med barnevern Når journalisten ringer tips for deg som jobber med barnevern Vårt perspektiv: Barnets beste Barnevernet skal arbeide for barnets beste Vær aktiv med å gå ut med fakta om barn og unges oppvekstsituasjon

Detaljer

Merkevare- og kommunikasjonsstrategi

Merkevare- og kommunikasjonsstrategi Merkevare- og kommunikasjonsstrategi 2016-2019 Administrativt dokument Vedtatt i rådmannens ledergruppe 11.01.16 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Sørum kommune som identitet... 3 2.1 Innledning...

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR YTRINGSFRIHET. Vedtatt av styret

RETNINGSLINJER FOR YTRINGSFRIHET. Vedtatt av styret RETNINGSLINJER FOR YTRINGSFRIHET Vedtatt av styret 10.12.18 2 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn og formål... 3 2. Spesifikt om varsling... 4 3. Omfang/virkeområde... 4 4. Aktivitet/beskrivelse... 4 5. Fremgangsmåte

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2017-2030 Innhold Innledning... 3 1.1 Visjon, verdier og satsingsområder... 3 1.2 Kommunikasjonsutfordringer... 3 Kommunikasjonsmål og strategier... 4 2.1 Prinsipper for kommunikasjon...

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE MEDIEPROTOKOLL

KRISTIANSUND KOMMUNE MEDIEPROTOKOLL KRISTIANSUND KOMMUNE MEDIEPROTOKOLL Oppdatert pr. mai 2017 1. INTRODUKSJON Hensikten med medieprotokollen er å etablere gode retningslinjer og kjøreregler for hvordan kontakten med media skal håndteres.

Detaljer

Kom m u n ikasjon sstrategi

Kom m u n ikasjon sstrategi Kom m u n ikasjon sstrategi 201 6-2020 Buskerud fylkeskommune Kommunikasjonsavdeling en august 2016 Kommunikasjonsstrategi 2016-2020 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Kommunikasjonsutfordringer... 3 1.2 Målgrupper...

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for Kragerø kommune

Kommunikasjonsstrategi for Kragerø kommune Kommunikasjonsstrategi for Kragerø kommune 2018-2021 Vedtatt i administrasjonsutvalget 22.03.18 sak 8/18 1 Innhold Hensikt med en kommunikasjonsstrategi... 3 Dagens situasjon... 4 Intern kommunikasjon...

Detaljer

MEDIEHÅNDTERING. Arbeidsdokument for NBLF

MEDIEHÅNDTERING. Arbeidsdokument for NBLF MEDIEHÅNDTERING Arbeidsdokument for NBLF Dokumentet er i hovedsak utarbeidet for den mediehåndtering som sentralstyret til NBLF utover i forbindelse med saker som ligger innenfor NBLF s strategidokument.

Detaljer

Kommunikasjon i Gran kommune

Kommunikasjon i Gran kommune Kommunikasjon i Gran kommune 1. FORORD Gran kommune har arbeidet systematisk med informasjon og kommunikasjon de siste ti årene. I 2003 åpnet kommunetorget, og et par år etter startet arbeidet med å utvikle

Detaljer

Hattfjelldal Kommune. Informasjonsplan

Hattfjelldal Kommune. Informasjonsplan Hattfjelldal Kommune Informasjonsplan Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer Økonomiplan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Dato: 25.06.2014 Telefon: 75 18 48 00 WWW.hattfjelldal-kommune.no e-post: post@hattfjelldal-kommune.no

Detaljer

Retningslinjer for Søgne kommunes tilstedeværelse i sosiale medier:

Retningslinjer for Søgne kommunes tilstedeværelse i sosiale medier: Retningslinjer for Søgne kommunes tilstedeværelse i sosiale medier: Sosiale medier er en arbeidsmåte og kommunikasjonsform. Nettsamfunn og nettaktiviteter basert på brukerskapt innhold, gjør det mulig

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for Orkdal kommune

Kommunikasjonsstrategi for Orkdal kommune Kommunikasjonsstrategi for Orkdal kommune Innhold 1. Innledning 2 2. Visjoner og mål 3 3. Utgangspunkt 3 4. Målsetting for Orkdal kommunes kommunikasjonsstrategi 4 4.1 Hva skal kommuniseres - til hvem

Detaljer

Molde kommune. Kommunikasjonsstrategi

Molde kommune. Kommunikasjonsstrategi Molde kommune Kommunikasjonsstrategi 2015 2022 1. Innledning Molde kommunes kommunikasjonsstrategi er basert på mest mulig åpenhet. Åpenhet er en forutsetning for et velfungerende demokrati, og en åpen

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI. for KARMØY KOMMUNE 2008 2011

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI. for KARMØY KOMMUNE 2008 2011 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI for KARMØY KOMMUNE 2008 2011 0. Bakgrunn og innledning Kommuneloven 4 fastslår at: "Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges

Detaljer

MEDIEHÅNDBOK For klubber og arrangører NKF - MEDIEHÅNDBOK 1

MEDIEHÅNDBOK For klubber og arrangører  NKF - MEDIEHÅNDBOK 1 MEDIEHÅNDBOK For klubber og arrangører WWW.KAMPSPORT.NO NKF - MEDIEHÅNDBOK 1 Hvorfor er synlighet og en tydelig medieprofil viktig? Gjennom medieoppslag får samfunnet bedre forståelse for hva medlemsklubbene

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Utarbeidet av Servicekontoret 2010/2011 Orienteringssak i formannskapet 30.03.2011 Innhold 1. Innledning...3 Målgrupper... 4 2. Mål for kommunikasjonspolitikken...5

Detaljer

Sør-Trøndelag fylkeskommunes lille orange kommunikasjonsbok

Sør-Trøndelag fylkeskommunes lille orange kommunikasjonsbok Sør-Trøndelag fylkeskommunes lille orange kommunikasjonsbok Kortversjon kommunikasjonsstrategi for Sør-Trøndelag fylkeskommune Hva Sør-Trøndelag fylkeskommune vedtok ny kommunikasjonsstrategi våren 2011.

Detaljer

Telehuset Kjøreregler facebook januar 2012. Kjøreregler Facebook. Januar 2012

Telehuset Kjøreregler facebook januar 2012. Kjøreregler Facebook. Januar 2012 S 1 Kjøreregler Facebook Januar 2012 S 2 1. Forstå hva Facebook handler om Ikke tenk på tilstedeværelsen på Facebook som en markedsføringskampanje eller et promoteringsverktøy, men som et sted for dialog

Detaljer

Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det?

Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det? - ta tak i vervet! Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det? Selv om setningen er kort, omfatter den mye. Vernetjenesten har tidligere hatt mest fokus på verneutstyr og lignende, men nå har en innsett

Detaljer

INFORMASJONSPLAN. q Faglig dyktig q Imøtekommende q Nyskapende DYRØY KOMMUNE. Vedtatt i kommunestyret 02.10.07. Revidert av kommunestyret 07.10.13.

INFORMASJONSPLAN. q Faglig dyktig q Imøtekommende q Nyskapende DYRØY KOMMUNE. Vedtatt i kommunestyret 02.10.07. Revidert av kommunestyret 07.10.13. DYRØY KOMMUNE INFORMASJONSPLAN Dyrøy kommune Den lærende kommune Dyrøy kommune ønsker at disse værebegrepene skal være ledestjerner i hverdagen til alle ansatte q Faglig dyktig q Imøtekommende q Nyskapende

Detaljer

Kontakt med media trussel eller mulighet?

Kontakt med media trussel eller mulighet? Kontakt med media trussel eller mulighet? NTFs tillitsvalgtkurs 2.- 3. februar 2015 Morten Harry Rolstad, kommunikasjonssjef i NTF Informasjon Generell definisjon av informasjon: «Velformede data som gir

Detaljer

Tips til journalister eller andre avismedarbeidere som skal på klassebesøk. Innhold

Tips til journalister eller andre avismedarbeidere som skal på klassebesøk. Innhold Tips til journalister eller andre avismedarbeidere som skal på klassebesøk Innhold Hvorfor klassebesøk? Hva forventer elevene? Planlegg noe! God dialog Fortell om din hverdag Mediekunnskap Forbered deg

Detaljer

Dokumentet skal være et verktøy for ansatte i alle virksomheter i kommunen og legger føringer for kommunikasjon og informasjonsarbeid.

Dokumentet skal være et verktøy for ansatte i alle virksomheter i kommunen og legger føringer for kommunikasjon og informasjonsarbeid. Innhold 1 Innledning... 1 2 Forankring... 2 2.1 Verdiforankring... 2 2.2 Forankring i enhetene... 2 3 Kommunikasjonsmål og prinsipper... 3 3.1 Åpen tilgjengelig troverdig medvirkning... 3 3.2 Målgrupper...

Detaljer

Medarbeidersamtaler i Meldal kommune

Medarbeidersamtaler i Meldal kommune Medarbeidersamtaler i Meldal kommune Veiledning Revidert 14.01.2015 arkivsaksnr: 03/01159 Anr 400 side 2 av 6 Innholdsfortegnelse Hva er en medarbeidersamtale, og hvorfor avholder vi den?... 3 Grunnlaget

Detaljer

Hvordan få drahjelp fra media?

Hvordan få drahjelp fra media? Hvordan få drahjelp fra media? Sykkelbynettverket Region midt 29. sept. 2015 v/ Lars Erik Sira Ordet fritt i Adresseavisen 7.9.15. Stor medieinteresse! 2007: 600 medieoppslag 2014: 5 000 medieoppslag Nyhetskriterier

Detaljer

LÆRERPROFESJONENS ETISKE RÅD

LÆRERPROFESJONENS ETISKE RÅD 1 2 LM-SAK 5/15 LÆRERPROFESJONENS ETISKE RÅD 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Saksutredning Vi som arbeider med barn, unge og voksne under

Detaljer

Ski kommunes kommunikasjonsstrategi

Ski kommunes kommunikasjonsstrategi Ski kommunes kommunikasjonsstrategi 1. Kommunikasjonsutfordringer Å bruke kommunikasjon strategisk, betyr i Ski kommune (SK) at vi tar hensyn til at beslutninger og handlinger skal kommuniseres i alle

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 24.09.2010 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

TEMAPLAN FOR INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON BERLEVÅG KOMMUNE 2014-2018

TEMAPLAN FOR INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON BERLEVÅG KOMMUNE 2014-2018 TEMAPLAN FOR INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON BERLEVÅG KOMMUNE 2014-2018 Berlevåg mannssangforening. Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Lovgrunnlag for informasjonsvirksomhet... 4 Lov om offentlighet... 4

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for Meløy kommune 2013-2016 VEDTATT I KOMMUNESTYRET SAK 55/13-20. JUNI 2013 INNHOLD 1. Forord s. 2 2. Visjon og mål s. 3 3. Prinsipper for kommunikasjon s. 4 4. Ansvar og organisering

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi 2016-2020 BAKGRUNN... 3 VISJON... 3 VERDIER... 3 ORGANISERING... 4 TALSPERSONER OG KOMMUNIKASJONSBÆRERE... 4 LOVGRUNNLAG... 4 ANDRE FØRINGER FOR KOMMUNIKASJONSARBEIDET... 5 MÅLGRUPPER...

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi vvv Et levende øyrike Kommunikasjonsstrategi Karlsøy kommune Vedtatt i kommunestyret 21. februar 2018 Versjon 1 februar 2018 1 1. INNLEDNING Karlsøy kommunes kommunikasjonsstrategi tar utgangspunkt i mest

Detaljer

KRISE- KOMMUNIKASJON. Håndbok for ledere og ansatte

KRISE- KOMMUNIKASJON. Håndbok for ledere og ansatte KRISE- KOMMUNIKASJON Håndbok for ledere og ansatte Oppdatert pr. januar 2012 FORORD En krise er en uønsket hendelse som rammer en større gruppe mennesker og som er for omfattende til at den kan løses gjennom

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2018-2021 Vedtatt i Bamble kommunestyre - sak 73/18-13.09.2018 Kommunikasjonsstrategi «Kommunikasjonsstrategi 2018-2021» for Bamble kommune skal være førende for alle ansatte som

Detaljer

Hva er en krenkelse/ et overgrep?

Hva er en krenkelse/ et overgrep? Samtaler og forbønn Hva er en krenkelse/ et overgrep? Definisjon: Enhver handling eller atferd mellom personer i et asymmetrisk maktforhold, hvor den som har større makt utnytter maktubalansen, seksualiserer

Detaljer

Klubbens styrearbeid i praksis VEILEDNING TIL KURSLÆRER Pr august 2015

Klubbens styrearbeid i praksis VEILEDNING TIL KURSLÆRER Pr august 2015 Klubbens styrearbeid i praksis VEILEDNING TIL KURSLÆRER Pr august 2015 Velkommen som kurslærer for kurset «Klubbens styrearbeid i praksis»! På dette kurset skal du som kurslærer gi deltakerne en god innsikt

Detaljer

Sosiale medier i et dannelsesperspektiv - Facebook. Norskfaget på yrkesfaglige programområder

Sosiale medier i et dannelsesperspektiv - Facebook. Norskfaget på yrkesfaglige programområder Sosiale medier Sosiale medier i et dannelsesperspektiv - Facebook Oppgaver tilpasset: Norskfaget på yrkesfaglige programområder Øving på nøkkelkompetanse; de grunnleggende ferdighetene: Elevene skal trene

Detaljer

KOMMUNIKASJON PÅ ARBEIDSPLASSEN

KOMMUNIKASJON PÅ ARBEIDSPLASSEN KOMMUNIKASJON PÅ ARBEIDSPLASSEN Elisabeth Rosvold Daglig leder for Blodbanken i Oslo Hva er kommunikasjon? Definisjon på kommunikasjon: Forbindelse overføring, utvekling av informasjon. Kommunisere være

Detaljer

Sammen om framtida! - arbeidsgiverstrategi Arendal 2023

Sammen om framtida! - arbeidsgiverstrategi Arendal 2023 Sammen om framtida! - arbeidsgiverstrategi Arendal 2023 Arbeidsgiverstrategien skal bidra til å virkeliggjøre kommunens samfunnsoppdrag. Våre ansatte blir vist tillit og vet at gode resultater og utvikling

Detaljer

Vil du bli internkonsulent/prosessveileder?

Vil du bli internkonsulent/prosessveileder? Vil du bli internkonsulent/prosessveileder? Internkonsulenter skal ha funksjon som prosessveiledere overfor linjen i forbindelse med gjennonføring av arbeidspolitiske verksted. Bakgrunn Den nye arbeidsgiverpolitikken

Detaljer

Flatanger kommune. Saksframlegg. Oppvekst og kultur Flatanger. Etablering av en kommunal Facebookside

Flatanger kommune. Saksframlegg. Oppvekst og kultur Flatanger. Etablering av en kommunal Facebookside Flatanger kommune Oppvekst og kultur Flatanger Saksmappe: 2011/9150-11 Saksbehandler: Kari Imsgard Saksframlegg Etablering av en kommunal Facebookside Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap 10.06.2014

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi Bærum kommune

Kommunikasjonsstrategi Bærum kommune Kommunikasjonsstrategi Bærum kommune Vedtatt i Formannskapet 20. mai 2015 Bilde fra visjonsprosessen: Mitt Bærum ved Levre skole Innhold: 1. Innledning og kommunikasjonspyramiden 2. En visjon for bærumssamfunnet

Detaljer

Samhandlingsmøter i virksomheten Godt samarbeid i form av jevnlige møter med vernetjenesten og tillitsvalgt er i seg selv forebyggende.

Samhandlingsmøter i virksomheten Godt samarbeid i form av jevnlige møter med vernetjenesten og tillitsvalgt er i seg selv forebyggende. VEILEDER FOR HÅNDTERING AV PERSONALSAKER 1. Innledning God ledelse, en sunn og åpen organisasjonskultur basert på en ryddig organisering og fornuftig fordeling av arbeidsoppgaver, vil normalt kunne forebygge

Detaljer

7. Barn og foreldres medvirkning i kontakten med barnevernet Barns medvirkning

7. Barn og foreldres medvirkning i kontakten med barnevernet Barns medvirkning 7. Barn og foreldres medvirkning i kontakten med barnevernet Både barn og foreldre skal medvirke i kontakten med barnevernet. Barn og foreldre kalles ofte for brukere, selv om en ikke alltid opplever seg

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI Klæbu kommune PRINSIPPER OG STRATEGI FOR KOMMUNIKASJON I KLÆBU KOMMUNE Godkjent av rådmannen 25.05. 2010 2 Innhold Innhold... 3 Bakgrunn... 4 Dette dokumentet tar utgangspunkt i... 4 Mål for kommunikasjon...

Detaljer

Kommunikasjons- strategi

Kommunikasjons- strategi Kommunikasjons- strategi Ekstern og intern kommunikasjonsstrategi for ansatte i Vedtatt kommunestyret 28.05.15 VERDIGRUNNLAGET Samhandlende Offensiv Lærende Ansvarlig Arbeidsgiverpolitikken Dialogen -

Detaljer

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 Innledning BIBSYS Kommunikasjonsstrategi gir de overordnede føringene for hvordan forvaltningsorganet skal utøve sin kommunikasjonsvirksomhet. Målgruppen for BIBSYS

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling: 1. Hovedutvalg

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for Østre Toten kommune Første utgave: 30.10.13 Sist revidert: 30.10.13 Utarbeidet av: Informasjonsavdelingen Vedtatt i kommunestyret: 14.11.13 2 Innledning...3 Mål og prinsipper...4

Detaljer

Retningslinjer for bruk av sosiale medier i Songdalen kommune... 1 Vi skal bruke sosiale medier som en del av:... 1 Songdalen kommunes sosiale

Retningslinjer for bruk av sosiale medier i Songdalen kommune... 1 Vi skal bruke sosiale medier som en del av:... 1 Songdalen kommunes sosiale Retningslinjer for bruk av sosiale medier i Songdalen kommune... 1 Vi skal bruke sosiale medier som en del av:... 1 Songdalen kommunes sosiale medier... 1 Opprettelse av nye kommunale sider i sosiale medier...

Detaljer

Informasjonsstrategi for Nannestad kommune. Behandlet i Forvaltnings- og økonomiutvalgets møte 04.06.14, sak 54/14

Informasjonsstrategi for Nannestad kommune. Behandlet i Forvaltnings- og økonomiutvalgets møte 04.06.14, sak 54/14 Informasjonsstrategi for Nannestad kommune Behandlet i Forvaltnings- og økonomiutvalgets møte 04.06.14, sak 54/14 Innledning. Nannestad kommunes informasjonsstrategi er basert på åpenhet overfor publikum

Detaljer

Etiske retningslinjer i Høyre. Vedtatt av Høyres Sentralstyre 21.01.2013 [Type text] [Type text] [Type text]

Etiske retningslinjer i Høyre. Vedtatt av Høyres Sentralstyre 21.01.2013 [Type text] [Type text] [Type text] Etiske retningslinjer i Høyre Vedtatt av Høyres Sentralstyre 21.01.2013 0 [Type text] [Type text] [Type text] Innhold Generelt... 2 Omfang og ansvar... 2 Grunnleggende forventninger... 2 Personlig adferd...

Detaljer

Etiske retningslinjer Hurdal kommune

Etiske retningslinjer Hurdal kommune Etiske retningslinjer Hurdal kommune Vedtatt i kommunestyret 13.12.2017 Retningslinjene er et styrende dokument, og er et supplement til lover, forskrifter og reglement som gjelder for kommunens virksomhet.

Detaljer

INNHOLDS- FORTEGNELSE

INNHOLDS- FORTEGNELSE INNHOLDS- FORTEGNELSE 1 Formål 2 Intervjugruppe 3 Intervjuet 3.1 Noen grunnregler 3.2 Hvordan starte intervjuet 3.3 Spørsmål 4 Oppsummering / vurdering 5 Referansesjekk 6 Innstilling 2 1 FORMÅL Formålet

Detaljer

ULOBAS MERKEVAREHÅNDBOK

ULOBAS MERKEVAREHÅNDBOK ULOBAS MERKEVAREHÅNDBOK FORORD Uloba har hatt en eventyrlig vekst de siste 20 årene. Vi har hatt stor suksess i å fronte kampen for likestilling og likeverd, og det er nå på tide for oss å fokusere enda

Detaljer

Informasjons- og kommunikasjonsstrategi Håndbok for ansatte

Informasjons- og kommunikasjonsstrategi Håndbok for ansatte Illustrasjon: Jorun Roaldseth Informasjons- og kommunikasjonsstrategi Håndbok for ansatte 1.0 Innledning Oppland fylkeskommune skal aktivt bruke informasjon og kommunikasjon som strategiske virkemidler

Detaljer

mmmmmmmm Kommunikasjonsprinsipper for sammenslåingsprosessen av Hedmark og Oppland fylkeskommuner

mmmmmmmm Kommunikasjonsprinsipper for sammenslåingsprosessen av Hedmark og Oppland fylkeskommuner mmmmmmmm Kommunikasjonsprinsipper for sammenslåingsprosessen av Hedmark og Oppland fylkeskommuner Hedmark og Oppland fylkeskommuner er vedtatt slått sammen til en fylkeskommune fra 1. januar 2020. Navnet

Detaljer

Informasjon og kommunikasjonsstrategi 7-10. Sør-Trøndelag fylkeskommune

Informasjon og kommunikasjonsstrategi 7-10. Sør-Trøndelag fylkeskommune Informasjon og kommunikasjonsstrategi 7-10 Sør-Trøndelag fylkeskommune Kommunikasjonsmål Sør-Trøndelag fylkeskommune har en god kultur for informasjonsdeling som gjør fylkeskommunens ambisjon, mål, vedtak

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER. For personer i tjeneste for Nordland fylkeskommune

ETISKE RETNINGSLINJER. For personer i tjeneste for Nordland fylkeskommune ETISKE RETNINGSLINJER For personer i tjeneste for Nordland fylkeskommune 2 INNLEDNING Personer i fylkeskommunal tjeneste er ansatte, politikere, tillitsvalgte, personer i fylkeskommunale råd og utvalg

Detaljer

Kommunikasjonsplan for utviklingen av Indre Fosen kommune For perioden 01.04.2016 31.12.2017

Kommunikasjonsplan for utviklingen av Indre Fosen kommune For perioden 01.04.2016 31.12.2017 1 Kommunikasjonsplan for utviklingen av Indre Fosen kommune For perioden 01.04.2016 31.12.2017 2 Innhold 1. Tidsperioden kommunikasjonsplanen skal gjelde for... 4 2. Verdier for kommunikasjonsarbeidet

Detaljer

V e r d i e n a v k o m m u n i k a s j o n. En veileder for ledere i Helse Midt-Norge

V e r d i e n a v k o m m u n i k a s j o n. En veileder for ledere i Helse Midt-Norge V e r d i e n a v k o m m u n i k a s j o n En veileder for ledere i Helse Midt-Norge Forord 1 Kommunikasjon i Helse Midt-Norge Åpenhet og ærlighet er en forutsetning for god kommunikasjon både Våre kommunikasjonsregler

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

09/1338-8 060 INFORMASJONSSTRATEGI. Hemne kommunestyre, 10.mai 2011. Revidert pr. 06.09.2012.

09/1338-8 060 INFORMASJONSSTRATEGI. Hemne kommunestyre, 10.mai 2011. Revidert pr. 06.09.2012. 09/1338-8 060 INFORMASJONSSTRATEGI Hemne kommunestyre, 10.mai 2011. Revidert pr. 06.09.2012. - 1 - Innledning. Hemne kommunes informasjonsstrategi er basert på åpenhet overfor publikum og media. Åpenhet

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI TRØNDELAG

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI TRØNDELAG KOMMUNIKASJONSSTRATEGI TRØNDELAG 1 2018 2020 INNLEDNING Trøndelag fylkeskommune er en viktig aktør for utviklingen av Trøndelag. Kommunikasjonsstrategien er et styringsverktøy for hvordan vi kommuniserer

Detaljer

Hva er en kommunikasjonsplan og hva inneholder den?

Hva er en kommunikasjonsplan og hva inneholder den? Kommunikasjonsplan KOMMUNIKASJONSPLAN AFK 2 1. Bakgrunn Hvorfor bør Akershus Fotballkrets ha en kommunikasjonsplan? For å kommunisere sitt budskap er det nyttig å ha en plan som viser hvilke målgrupper

Detaljer

Etiske retningslinjer for Alstahaug kommune. Forslag

Etiske retningslinjer for Alstahaug kommune. Forslag Etiske retningslinjer for Alstahaug kommune Forslag Innholdsfortegnelse Formål... 4 1. Ærlighet og åpenhet... 4 2. Faglig uavhengighet, lojalitet... 4 3. Forholdet til innbyggere og brukere.... 4 4. Forvaltning

Detaljer

Hvordan utfordrer sosiale medier og sosiale verktøy forvaltningen?

Hvordan utfordrer sosiale medier og sosiale verktøy forvaltningen? Hvordan utfordrer sosiale medier og sosiale verktøy forvaltningen? NOKIOS, 20. september 2011 Ingrid Stranger-Thorsen og Ragnhild Olin Amdam Direktoratet for forvaltning og IKT Hvem er vi? Hvem er du?

Detaljer

Lederveiledning: Planlegging

Lederveiledning: Planlegging Lederveiledning: Planlegging PLANLEGGING Du som leder kan ikke alltid ha full kontroll. Du må være i stand til å tilpasse deg situasjonen og gjøre det beste ut av den. Likevel er det viktig å ha en plan.

Detaljer

Kommunikasjonsplan - Veien frem til nye Aurskog-Høland og Rømskog kommune

Kommunikasjonsplan - Veien frem til nye Aurskog-Høland og Rømskog kommune Kommunikasjonsplan - Veien frem til nye Aurskog-Høland og Rømskog kommune 1 av 8 Innhold Hensikt 3 Informasjonsflyt 3 Målgruppers informasjonsbehov 4 Kanalvalg 6 Tidsplan for kommunikasjonsarbeidet 7 2

Detaljer

Utkast Kommunikasjonsstrategi Sykehusapotek Nord HF 2011-2014

Utkast Kommunikasjonsstrategi Sykehusapotek Nord HF 2011-2014 Utkast Kommunikasjonsstrategi Sykehusapotek Nord HF 2011-2014 1. Innledning En virksomhet påvirker og blir påvirket av sine omgivelser. Informasjon og kommunikasjon kan benyttes til å få et godt forhold

Detaljer

Hvem svarer på hva i media?

Hvem svarer på hva i media? // RETNINGSLINJER FOR MEDIEHÅNDTERING Oppdatert juni 2016 Det er et lederansvar å sette statens kommunikasjonspolitikk ut i livet, og topplederne har et særskilt ansvar. Kommunikasjon er et virkemiddel

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for Troms fylkeskommune

Kommunikasjonsstrategi for Troms fylkeskommune Kommunikasjonsstrategi for Troms fylkeskommune Strategi for god kommunikasjon Kommunikasjonsstrategien er en overordnet, felles strategi for intern og ekstern kommunikasjon i Troms fylkeskommune, og er

Detaljer

Innhold. Vestfold fylkeskommune skal... 3. Del 1 Kommunikasjonsstrategi...4. Kommunikasjonsstrategien skal...4

Innhold. Vestfold fylkeskommune skal... 3. Del 1 Kommunikasjonsstrategi...4. Kommunikasjonsstrategien skal...4 Innhold Innledning... 3 Vestfold fylkeskommune skal... 3 Del 1 Kommunikasjonsstrategi...4 Kommunikasjonsstrategien skal...4 Verdier og prinsipper... 4 Åpenhet... 4 Medvirkning... 4 Inkludering... 4 Aktiv...

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for byggingen av ny Vestfold og Telemark fylkeskommune

Kommunikasjonsstrategi for byggingen av ny Vestfold og Telemark fylkeskommune Kommunikasjonsstrategi for byggingen av ny Vestfold og Telemark fylkeskommune 1. Om dette dokumentet Vestfold og Telemark fylkeskommuner er vedtatt sammenslått fra 1. januar 2020. Dette dokumentet beskriver

Detaljer

Lokale lønnsforhandlinger

Lokale lønnsforhandlinger Håndbok Lokale lønnsforhandlinger Gjennomføring av lokale lønnsoppgjør og den personlige samtalen Lønnsbestemmelsen i overenskomsten for butikksjefer m.fl. og overenskomsten for daglig leder, diverse

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi Byregionprosjektet. Vedtatt av regionrådet 13.01.16

Kommunikasjonsstrategi Byregionprosjektet. Vedtatt av regionrådet 13.01.16 Kommunikasjonsstrategi Byregionprosjektet Vedtatt av regionrådet 13.01.16 Innhold 1. Formål 2. Føringer 3. Interessenter 4. Hovedutfordringer 5. Målsetninger 6. Strategi 7. Hovedbudskap 8. Kommunikasjonskanaler

Detaljer

Sørum Kommune Merkevare- og kommunikasjonsstrategi. med tiltaksplan 2014

Sørum Kommune Merkevare- og kommunikasjonsstrategi. med tiltaksplan 2014 Sørum Kommune Merkevare- og kommunikasjonsstrategi med tiltaksplan 2014 Januar 2014 Avdeling for kommunikasjon- og IKT Side 2 av 12 INNLEDNING MERKEVARESTRATEGI FORMÅL VÅRT UTGANGSPUNKT I 2012 ØNSKET POSISJON

Detaljer

Den nødvendige samtalen

Den nødvendige samtalen v/ Karin Ask-Henriksen personaldirektør NSH konferanse 19. april 2007 Hvordan løse konflikter? En godt eksempel og en god oppskrift på konflikthåndtering Den nødvendige samtalen forberedelse gjennomføring

Detaljer

Sosiale medier og offentlig forvaltning. Norsk Arkivråds høstseminar, 27. oktober 2010 Difi, Sissel Kr. Hansen

Sosiale medier og offentlig forvaltning. Norsk Arkivråds høstseminar, 27. oktober 2010 Difi, Sissel Kr. Hansen Sosiale medier og offentlig forvaltning Norsk Arkivråds høstseminar, 27. oktober 2010 Difi, Sissel Kr. Hansen Agenda 1. Hva er sosiale medier 2. Ta stilling til sosiale medier 3. Ta i bruk sosiale medier

Detaljer

INDIVIDUELLE PLANER SYSTEMATISK ANSVARSGRUPPEARBEID

INDIVIDUELLE PLANER SYSTEMATISK ANSVARSGRUPPEARBEID INDIVIDUELLE PLANER OG SYSTEMATISK ANSVARSGRUPPEARBEID - F BARN/UNGE MED FUNKSJONSNEDSETTELSE Lier kommune DEL 1: INDIVIDUELLE PLANER FOR BARN/UNGE MED FUNKSJONSNEDSETTELSE 2 Hvem har rett på en individuell

Detaljer

Kokebok for å oppdatere språk og innhold i tekster

Kokebok for å oppdatere språk og innhold i tekster Klart du kan! Kokebok for å oppdatere språk og innhold i tekster Denne kokeboka er laget for deg som skal gå igjennom og forbedre tekster du bruker i jobben din. Du som bør bruke den er Vegvesenansatt,

Detaljer

God tekst i stillingsannonser

God tekst i stillingsannonser God tekst i stillingsannonser I dag skal vi studere stillingsannonsen nærmere la oss inspirere av gode eksempler utfordre klisjeene og se på alternative formuleringer gå gjennom en sjekkliste for kvalitetssikring

Detaljer

FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret

FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret 1 FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret Fellesstyrets ledergruppe har bedt informasjonssjef Birgitte Bye (NVH) og kommunikasjonsdirektør Tonje Grave (UMB) om å utarbeide et forslag til kommunikasjonsstrategi

Detaljer