Trine Reitan/sign./ leder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trine Reitan/sign./ leder"

Transkript

1 Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles til følgende møte Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: Tid: 09:00 Det vil i starten av møtet bli orientering om status for bosetting av flyktninger v/joar Aksnes, NAV. Evt. forfall, eller inhabilitet i noen av sakene, meldes til utvalgssekretær på e-post: eller tlf Varamedlemmer møter kun ved særskilt innkalling. Verdal, 10. desember 2015 Trine Reitan/sign./ leder 1

2 SAKLISTE MØTE I KOMITÉ MENNESKER OG LIVSKVALITET 16. DESEMBER 2015 Saksnr PS 62/15 PS 63/15 PS 64/15 Innhold Godkjenning av møteprotokoll Valg av kommunale representanter (eier-representanter) i samarbeidsutvalgene ved Ness barnehage og Vuku barnehage Rullering av handlingsplan i "Temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet i Verdal kommune " PS 65/15 Høringsuttalelse - endring i helse og omsorgstjenesteloven - styrket pårørendestøtte. PS 66/15 PS 67/15 Høringsuttalelse - forslag om ny pleiepengeordning Andre saker 2

3 PS 62/15 Godkjenning av møteprotokoll 3

4 Verdal kommune Sakspapir Valg av kommunale representanter (eier-representanter) i samarbeidsutvalgene ved Ness barnehage og Vuku barnehage Saksbehandler: E-post: Tlf.: Anne Haugskott-Bjugan Arkivref: 2011/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Komité mennesker og livskvalitet /15 Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Henviser til sak 58/15 i Komite mennesker og livskvalitet. Det ble i møte valgt eierrepresentanter til de kommunale barnehagene i kommunen. Vuku Oppvekstsenter, avd barnehage og Ness Oppvekstsenter, avd barnehage fikk oppnevnt en representant for hele oppvekstsenteret. I ettertid har det kommet opplysninger om at Vuku barnehage og Ness barnehage har egne samarbeidsutvalg og har derfor egne møter. Vurdering: Komite mennesker og livskvalitet informeres i saksfremlegget om dette og må avgjøre om det skal velges en ny representant for Vuku barnehage og Ness barnehage, eller om allerede valgt representant stiller på møtene, både på skole og barnehage. 4

5 Verdal kommune Sakspapir Rullering av handlingsplan i "Temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet i Verdal kommune " Saksbehandler: E-post: Tlf.: Frode Strand Arkivref: 2014/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Komité mennesker og livskvalitet /15 Rådmannens forslag til vedtak: Forslag til rullert handlingsprogram for ordinære anlegg og nærmiljøanlegg vedtas. Vedlegg: Temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet Verdal kommune , vedtatt i kommunestyret Handlingsprogram. Prioritering av spillemiddelsøknader 2015/2016. Forslag til rullering Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Kulturdepartementet stiller krav til kommunene om at de må ha en plan som omfatter idrett og fysisk aktivitet, og det er en forutsetning at dette plankravet er oppfylt for å få tilskudd av spillemidlene. Planen må inneholde et prioritert handlingsprogram for bygging/rehabilitering av anlegg. For å være berettiget stønad av spillemidlene må anlegg det søkes midler til være tatt inn i handlingsprogrammet. Det kan søkes spillemidler til to kategorier anlegg: 1. Ordinære anlegg Det vil si anlegg for organisert idrett og fysisk aktivitet samt egenorganisert fysisk aktivitet. Kategorien omfatter både bygging av nye anlegg og rehabilitering av eksisterende. 5

6 2. Nærmiljøanlegg Nærmiljøanlegg er anlegg eller områder for egenorganisert fysisk aktivitet, hovedsakelig beliggende i tilknytning til bo- og/eller oppholdsområder. Med nærmiljøanlegg menes kun utendørsanlegg. Endringer ifht liste over spillemiddelsøknader i eksisterende plan: Anlegg som er tatt ut p.g.a. at de har fått tilsagn om spillemidler: Ordinære anlegg: Verdal kommune, tursti Vinne aktivitetspark Nærmiljøanlegg: Verdal kommune, asfaltert ballflate Verdalsøra ungdomsskole Verdal kommune, skateanlegg, Verdalsøra ungdomsskole Forbregd / Lein Velforening, Ishockeyanlegg Anlegg flyttet fra prioritert liste for spillemiddelsøknader til liste over fremtidige behov: Ordinære anlegg: Stiklestad IL, Stadion, inkl løyper, strafferunde, start og målfelt mangler idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning og søknad Stiklestad IL, Skiløype 2 km i tilknytning til stadion og skiløyper - mangler idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning og søknad. Stiklestad IL, Asfaltering av stadion og skiløype 2 km - mangler idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning og søknad. Stiklestad IL, Snø produksjonsanlegg - mangler idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning og søknad. Stiklestad IL, Lysanlegg stadion løyper - mangler idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning og søknad. Stiklestad IL, Skytebane 30 skiver - mangler idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning og søknad. Nærmiljøanlegg: Ness IL, Aktivitetsområde med BMX løype - mangler idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning og søknad. Bergshaugen Velforening, Aktivitetsområde i Tullet - mangler idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning og søknad. Ordinære anlegg og nærmiljø anlegg som mangler idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning og søknad er flyttet til liste over framtidige behov for kommunal planlegging idrett og fysisk aktivitet. Nye søknader om spillemidler: Ordinære anlegg: Verdal OK, turkart for Volhaugen Vuku IL, 9èr fotballbane kunstgress Vuku stadion Vuku IL, speaker bod /lagerrom Vuku stadion 6

7 Verdal kommune, rehabilitering av kunstgress Coop banen Sentralidrettsanlegget Nærmiljøanlegg: Verdal kommune, asfaltert ballfelt Vinne aktivitetspark Verdal kommune, tennisbane Vinne aktivitetspark Vurdering: Prioritering av anleggene er foretatt i samarbeid med Verdal idrettsråd. Fjorårets prioritering av søknader er lagt til grunn og videreført for å gi en viss forutsigbarhet for søkerne. Videre er mål og strategier i planen førende for prioriteringene. 7

8 Verdal kommune Sakspapir Høringsuttalelse - endring i helse og omsorgstjenesteloven - styrket pårørendestøtte. Saksbehandler: E-post: Tlf.: Anne Kari Haugdal Arkivref: 2015/ /G00 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Komité mennesker og livskvalitet /15 Rådmannens forslag til vedtak: Verdal kommune avgir høringsuttalelse slik den framkommer i saksutredningen. Vedlegg: Høringsnotat - og-omsorgstjenesteloven-styrket-parorendestotte/id / NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg /id646812/ NOU 2011:17 Når sant skal sies om pårørendeomsorg Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag om en ny pliktbestemmelse i helse- og omsorgstjenesteloven. Pliktbestemmelsen pålegger kommunen å tilby nødvendig pårørendestøtte til personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid. Høringsfristen er 15. januar I forbindelse med forarbeidene med samhandlingsreformen ble det gjort to offentlige utredninger som har hatt fokus på pårørendes støtte og innsats for sine nærmeste når sykdom oppstår. Kaasa-utvalget NOU 2011:17 Når sant skal sies om pårørendeomsorg viste behovet for reform av ordningene med omsorgslønn og pleiepenger for foreldre med syke og funksjonshemmede barn. Videre satte Hagen-utvalget NOU 2011:11 8

9 Innovasjon i omsorg fokus på pårørendes betydning og rolle for framtidens helse og omsorgsutfordringer. I regjeringsplattformen heter det at regjeringen vil styrke pårørendes situasjon gjennom bedre tilbud om avlastning, veiledning og en gjennomgang av støtteordningene for pårørende. I den forbindelse har arbeids- og sosialdepartementet sendt på høring et forslag til endringer i reglene om pleiepenger ved syke barn etter folketrygdloven kapittel 9. (kompensasjon for bortfall arbeidsinntekt ved midlertidig fravær fra arbeid for å pleie syke barn) Fristene for de to høringene er satt slik at høringsinstansene skal ha mulighet for å vurdere de separate forslagene opp mot hverandre. I NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg er det anslått at pårørende står for nesten halvparten av den samlede innsatsen i helse- og omsorgsektoren. Det er grunn til å forvente knapphet både på fagutdannet personell og frivillige omsorgsyteren de neste tiårene. Av den grunn er det av stor samfunnsmessig betydning å styrke og bevare pårørendeomsorgen uten at det går på bekostning av pårørendes arbeidsmarkedsdeltakelse. Dagens bestemmelser vedrørende avlastning og omsorgslønn er hjemlet i to forskjellige bestemmelser i Helse- og omsorgstjenesteloven (avlastning i 3-2 og omsorgslønn i 3-6). Det er ingen spesifikk bestemmelse i Helse og omsorgstjenesteloven om informasjon, opplæring og veiledning rettet mot pårørende. Det er heller ingen bestemmelse som direkte speiler 2-8 i Pasient- og brukerrettighetsloven: «De som har særlig tyngende omsorgsarbeid, kan kreve at den kommunale helse- og omsorgstjenesten treffer vedtak om at det skal settes i verk tiltak for å lette omsorgsbyrden og hva tiltakene i tilfelle skal bestå i.» Privatpersoner er ikke pålagt en juridisk bindende omsorgsplikt overfor andre. Unntaket er for dem som har foreldreansvar for mindreårige barn, jf barneloven 30. Pårørendes omsorgsarbeid overfor voksne familie- eller hustandsmedlemmer er ingen rettslig forpliktet til å påta seg. Det offentlige bærer det fulle ansvaret for å dekke voksne personers behov for pleie, praktisk bistand og omsorg, forutsatt at personen oppfyller lovfastsatte vilkår for å motta slik bistand. Det foreslås å samle bestemmelser om kommunens plikt til å yte tjenester til pårørende med særlig tyngende omsorgsoppgaver i en ny 3-6 i Helse- og omsorgstjenesteloven som etter forslaget skal lyde: 3-6 Kommunens ansvar overfor pårørende Til personer med særlig tyngende omsorgsarbeid skal kommunen kunne tilby nødvendig pårørendestøtte i form av: 1. Informasjon, opplæring og veiledning 2. Avlastning 3. Omsorgsstønad Tiltakene er en videreføring av dagens ordninger. Forslaget gir kommunene tydeligere plikt til å foreta en selvstendig vurdering av pårørendes behov, og fatte vedtak om tiltak, jamfør pasientrettighetsloven 2-7, annet ledd. Informasjon, råd og veiledning foreslås som ny formell plikt og rettighet. Tjenestemottaker sitt ønske om pårørendeomsorg skal ligge til grunn for kommunens plikt. 9

10 Departementet viser til at kommunes plikt til å gi tjenestemottaker informasjon, opplæring og veiledning kan tilsi at også pårørende må gis relevant informasjon, opplæring og kunnskap. Det vises til at kommunen bør tilby tiltak for å forebygge helseskader, bidra til trygghet i omsorgssituasjonen og til at de pårørende selv skal mestre sin egen situasjon. Å samarbeide med frivillige og brukerorganisasjoner om utvikling av samtalegrupper, pårørendeskoler og lignede tiltak foreslås i høringsnotatet. Det er et mål å få system for erfaringsutveksling mellom pårørende og de kommunale tjenestene. Vedrørende avlastning påpekes blant annet at de som har omfattende omsorgsoppgaver bør ha tilgang på bedre og mer fleksible avlastningsordninger for pårørende. Dette for å redusere risikoen for helseskader og sosial tilbaketrekning. Omsorgslønnsordningen innebærer at kommunen engasjerer pårørende eller andre frivillige omsorgsgivere som oppdragstakere, ev som arbeidstakere. Hvis ytelsen gis som lønn er den skattepliktig og pensjonsgivende. I høringsnotatet foreslås det å endre omsorgslønn til omsorgsstønad fordi det ikke skal være lønn i tradisjonell forstand. Stønaden skal ses i sammenheng med det øvrige tjenestetilbudet tjenestemottaker har, og baseres på en individuell vurdering av tjenestemottaker helhetlige helse og omsorgsbehov. Folketrygdloven kapittel 6 administrerer ordningen med hjelpestønad (ytes til personer som på grunn av varig lidelse har behov for særskilt tilsyn og pleie, og hvor det foreligger et privat pleieforhold), og dekker det samme omsorgsarbeid som omsorgslønn. Dette foreslås opprettholdt og skal gå til fradrag i omsorgsstønad. Ordinær hjelpestønad er per kr1171,- per mnd. Forhøyet hjelpestønad gis opp til 18 år avhengig av hjelpebehovet med 2, 4 eller 6 ganger ordinær sats. Antall pleiepengemottakere i 2013 var knapt Når inngangsvilkåret endres, slik at flere får rett til pleiepenger, vil det øke. Den generelle aldersgrensen økes til 18 år, det vil gjelde mindre alvorlig sykdom, men forutsetter behov for kontinuerlig omsorg og pleie, varig syke barn blir inkludert. Det foreslås at pleiepenger kan ytes ned til 20 % mot i dag 50 %. I dag faller retten til pleiepenger bort hvis kommunalt tilsyn/avlastning er over 50 %. Departementet mener forslaget ikke vil ha økonomiske og administrative konsekvenser av betydning for kommunene. Vurdering: Verdal kommune stiller seg bak formålet om å styrke pårørendes situasjon, og anser det som et viktig grep for å mestre morgendagens helse og omsorgsutfordringer. Verdal kommune har allikevel en del merknader til høringsforslaget. Ny 3-6 i helse og omsorgstjenesteloven pkt 1: Informasjon, opplæring og veiledning mener Verdal kommune at kunnskapsbasert og systematisk satsing på pårørendestøtte, kan utgjøre en viktig forskjell for pårørende og tjenestemottakere. Dette krever ressurser i form av personell og kompetanseheving. Det forutsettes at kommunen vil bli tilført de nødvendige ressurser til dette formålet. 10

11 Om endringen i ordningen i pleiepenger vil gi en netto økning eller reduksjon i bruk av kommunale tjenester og omsorgslønn samlet sett, er vanskelig å forutsi. Fra kommunens ståsted er det ikke ønskelig med et større uttak av omsorgsstønad enn av dagens omsorgslønn til de som også er mottakere av pleiepenger. Økt bruk av kommunale tjenester må vurderes ut i fra om det gir bedre løsninger for foreldre og barn. Eventuelle økninger i begge ordningene, må finansieres fullt ut hvis de skal realiseres. 11

12 Verdal kommune Sakspapir Høringsuttalelse - forslag om ny pleiepengeordning Saksbehandler: E-post: Tlf.: Anne Kari Haugdal Arkivref: 2015/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Komité mennesker og livskvalitet /15 Verdal formannskap Rådmannens innstilling: Verdal kommune avgir høringsuttalelse slik den framkommer i saksutredningen. Vedlegg: Høringsnotat ny pleiepengeordning - Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Arbeids- og sosialdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i reglene for rett til pleiepenger etter folketrygdloven 9. Høringsfrist er 15.desember Forslagene til endringer i pleiepenger gjelder pleiepenger til foreldre med syke barn. Fra departementets side er det ønskelig å utvide ordningen slik at de som faller utenfor ordningen i dag inkluderes. Dette gjelder barn som ikke er livstruende eller svært alvorlig syke, men som har et kontinuerlig pleiebehov og barn med varig sykdom. Det foreslås å forenkle regelverket ved at dagens to bestemmelser slås sammen til en ny bestemmelse. Saken berører kommunen i rollen som arbeidsgiver. Gjeldende rett i dag. Pleiepenger ytes i dag til foreldre med omsorg for barn etter to forskjellige bestemmelser i folketrygdloven 9-10 og Pleiepenger ytes til arbeidstakere, frilansere og selvstendig næringsdrivende. 12

13 9-10 Pleiepenger til et medlem med omsorg for barn som er innlagt i helseinstitusjon. - Gir rett til pleiepenger til den som har omsorg for barn under 12 år, som er eller har vært innlagt i helseinstitusjon, eller er behandlet poliklinisk i sykehus og som trenger kontinuerlig tilsyn og pleie. - Er barnet kronisk syk eller funksjonshemmet, gjelder retten til barnet fyller 18 år. - Pleiepenger ytes fra åttende dag regnet fra innleggelsen. Det forventes at man skal benytte seg av omsorgspenger (retten til fri for syke barn) for de syv første dagene. - Pleiepenger kan ikke ytes til begge foreldrene samtidig. - Andre enn barnets foreldre kan få pleiepenger hvis det er nødvendig av hensyn til barnet. - Pleiepenger beregnes som sykepenger, men sykepengegrunnlaget kan ikke overstige 6 ganger folketrygdens grunnbeløp. - Retten til pleiepenger gis når helseinstitusjon som har ansvar for behandling av barnet legger fram legeerklæring om at omsorgspersonen må være borte fra arbeid Pleiepenger til et medlem med omsorg for et alvorlig sykt barn. - Pleiepenger ytes når barn under 18 år har en livstruende eller annen alvorlig sykdom eller skade. - For den som har omsorg for en psykisk utviklingshemmet person, som har en livstruende eller annen svært alvorlig sykdom eller skade, ytes det pleiepenger uten hensyn til aldersgrensen 18 år. - Pleiepenger ytes fra første dag og til begge foreldrene samtidig. - Andre enn barnets foreldre kan få pleiepenger når det er nødvendig av hensyn til barnet. - Ved svært alvorlig, varig sykdom kan pleiepenger tilstås i startfasen, samt for perioder der en livstruende eller alvorlig sykdom er ustabil. - Ved svært alvorlig, progredierende sykdom, kan det foreligge kontinuerlig rett til pleiepenger. - Pleiepenger beregnes som sykepenger, men sykepengegrunnlaget kan ikke overstige 6 ganger folketrygdens grunnbeløp. - Retten til pleiepenger gis når helseinstitusjon som har ansvar for behandling av barnet legger fram legeerklæring om at omsorgspersonen må være borte fra arbeid. Oppsummering av departementets forslag til endringer: - Øke aldersgrensen til 18 år (får virkning for 9-10 tilfeller) Pleie i forbindelse med institusjonsbehandling av barn over 12 år og som ikke er kronisk syk eller funksjonshemmet, vil gi rett til pleiepenger. - Oppheve krav til kvalifisert sykdom (får virkning for dagens 9-11 tilfeller) Mindre alvorlig sykdom hos barn vil gi rett til pleiepenger. - Inkludere varig syke barn (får virkning for dagens 9-11 tilfeller) Varig sykdom hos barn som ikke er i startfasen, ustabil fase eller progredierende vil gi rett til pleiepenger. 13

14 - Utvide graderingsmulighet ned til 20% (får virkning for dagens 9-10 og 9-11 tilfeller) Graderingsmulighet gir økt fleksibilitet og at flere kommer inn under ordningen - Foreldre som pleier syke barn i forbindelse med institusjonsopphold får rett til pleiepenger fra første dag, mot åttende dag i dag (får virkning for dagens 9-10 tilfeller) - Begge foreldre kan ta ut pleiepenger samtidig (får virkning for dagens 9-10 tilfeller) Innstramminger i departementets forslag: - Ikke lenger rett til pleiepenger til foreldre med psykisk utviklingshemmede over 18 år med svært alvorlig sykdom - Foreldre som i dag får pleiepenger mer enn ett år, vil få lavere utbetaling (66% av grunnlaget) etter det første året (eller 260 dager) - Begrensningen i tid, enten som perioder på til sammen 1300 dager eller fem sammenhengende år, vil hindre at foreldre tar ut pleiepenger over veldig mange år. - Foreldre som tar ut pleiepenger samtidig teller to dager av dagkontoen med mindre det samlede uttaket er på 100% eller lavere - Gradering skal foretas ut fra størrelsen på tilsynet barnet får av andre, målt opp mot normalarbeidsdag. Forholdet til arbeidsmiljøloven Departementet ber om høringsinstansenes syn på hvilke endringer som bør gjøres i arbeidsmiljøloven som følge av endringene i regelen om rett til pleiepenger. Dagens bestemmelse i arbeidsmiljøloven 12-9, andre ledd tredje setning regulerer foreldres rett til permisjon så lenge de mottar pleiepenger fra folketrygden. Regelen innebærer at det ikke er nødvendig å gjøre endringer i permisjonsregelverket for å sikre arbeidstakere rett til permisjon i departementets forslag til endringer i retten til pleiepenger. Ordlyden slik den er i dagens permisjonsbestemmelser vil favne utvidelsen i pleiepengerettighetene. Departementet peker på at hensynet til arbeidsgiver, samt ønsket om å hindre innelåsingseffekter ved pleie av sykt barn over lenger tid, kan tilsi at permisjonsretten ikke bør være ubegrenset, dersom de materielle vilkårene gjøres mer fleksibel. En løsning kan være å gjøre reglene parallelle slik at permisjons- og pleiepengerettighetene har samme tidsavgrensning. Vurdering: Verdal kommune er positiv til intensjonen om å forenkle og utvide dagens regler for rett til pleiepenger ved barns sykdom. Å gjøre ordningen mer forutsigbar slik at det blir enklere å kombinere pleie av syke barn og arbeid, er viktig. Kommunen er enig i at dagens folketrygdelov 9-10 og 9-11 bør slås sammen i en bestemmelse, og at øvre aldersgrense settes til 18 år. Videre støtter kommunen at vilkåret til pleiepenger gjøres enklere og at flere syke barn inkluderes i ordningen. Tidsbegrensning av ordningen støttes og kommunen vektlegger departementets begrunnelse om at pleiepenger skal kompensere for tapt arbeidsinntekt. Ordningen med dagkonto framstår som fleksibel og velbegrunnet. Forslaget berører kommunen som arbeidsgiver, og i den forbindelse vil Verdal kommune påpeke at forslaget burde hatt en grundigere drøfting hvilke konsekvenser det har for 14

15 arbeidsgivere. Når pleiepenger tas ut sammenhengende, vil permisjonstiden strekke seg over en fem års periode. I dagens arbeidsliv er dette lang tid. Med tanke på at det skjer store endringer både organisatorisk, teknologisk, kompetansekrav, innhold i arbeidsoppgaver m.m. kan det være vanskelig å håndtere så lange permisjoner for arbeidsgivers del. Verdal kommune stiller spørsmål ved at høringsnotatet ikke drøfter arbeidsmiljølovens 14-9 rett til fast ansettelse for vikarer som arbeider sammenhengende i en stilling i tre år. For arbeidsgiver kan dette føre til at både den ansatte som mottar pleiepenger og permisjon inntil 5 år, og vikaren har rett til fast stilling. Administrative og økonomiske konsekvenser for arbeidsgivere er ikke tilstrekkelig vurdert i høringsnotatet. Lemping av sykdomskravet og inkludering av varig sykdom medfører at flere får rett til pleiepenger. I tillegg gis det mulighet for gradering av ytelsen og innføring av dagkonto. Til sammen kan dette gi arbeidsgivere økte administrative kostnader fordi arbeidsgivere må håndtere søknader om permisjon og skaffe vikarer i et økt omfang. 15

16 PS 67/15 Andre saker 16

Verdal kommune Rådmannen

Verdal kommune Rådmannen Verdal kommune Rådmannen Arbeids- og sosialdepartementet Deres ref: Vår ref: LIER 2015/6038 Dato: 17.12.2015 Høringsuttalelse fra Verdal kommune - forslag om ny pleiepengeordning Verdal formannskap behandlet

Detaljer

Det vil etter formannskapets møte bli avviklet møte i klageorganet.

Det vil etter formannskapets møte bli avviklet møte i klageorganet. Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 17.12.2015 Tid: 09:00 Det vil

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BMO-15/15106-3 103018/15 11.11.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Funksjonshemmedes råd / 03.12.2015 Kommunalstyret

Detaljer

Komité mennesker og livskvalitet.

Komité mennesker og livskvalitet. Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 14.12.2016 Tid:

Detaljer

Før møtet ordinær saksbehandling blir det orientering av virksomhetsleder barnehage, Kristin Gomo Hallem. Varighet: Ca. 40 min.

Før møtet ordinær saksbehandling blir det orientering av virksomhetsleder barnehage, Kristin Gomo Hallem. Varighet: Ca. 40 min. Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 06.12.2017 Tid:

Detaljer

Høringsuttalelse - Høring om arbeid og omsorg - Forslag til lovendringer med sikte på å bedre mulighetene til å kombinere arbeid med omsorgsoppgaver

Høringsuttalelse - Høring om arbeid og omsorg - Forslag til lovendringer med sikte på å bedre mulighetene til å kombinere arbeid med omsorgsoppgaver Dato: 9. januar 2009 Byrådsak 38/09 Byrådet Høringsuttalelse - Høring om arbeid og omsorg - Forslag til lovendringer med sikte på å bedre mulighetene til å kombinere arbeid med omsorgsoppgaver SANO SARK-03-200801218-121

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til endringer i reglene om rett til pleiepenger ved syke barn etter folketrygdloven kapittel 9

Høringsuttalelse til forslag til endringer i reglene om rett til pleiepenger ved syke barn etter folketrygdloven kapittel 9 Byrådssak 433/15 Høringsuttalelse til forslag til endringer i reglene om rett til pleiepenger ved syke barn etter folketrygdloven kapittel 9 INKV ESARK-03-201500090-157 Hva saken gjelder: Arbeids- og sosialdepartementet

Detaljer

Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: F00 Arkivsaksnr.: 12/4319-2 Dato: 08.05.12

Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: F00 Arkivsaksnr.: 12/4319-2 Dato: 08.05.12 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: F00 Arkivsaksnr.: 12/4319-2 Dato: 08.05.12 HØRING NÅR SANT SKAL SIES OM PÅRØRENDEOMSORG FRA USYNLIG TIL VERDSATT OG INKLUDERT â INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITÉ

Detaljer

Sosionomenes arbeid påsse

Sosionomenes arbeid påsse Sosionomenes arbeid påsse Hvor møter du oss? På internundervisning I foreldregrupper I samtaler etter henvisning fra posten Hva kan vi tilby? Bistå med samtale, råd og veiledning i forbindelse med håndtering

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Prioritering av spillemiddelsøknader 2009 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Ingvild Aasen ingvild.aasen@verdal.kommune.no 74048235 Arkivref: 2008/9385 - /243 Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 26.10.2015 Tidspunkt: 13:00

Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 26.10.2015 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 26.10.2015 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Saksframlegg. OMSORGSLØNN TIL FORELDRE SOM HAR SÆRLIG TYNGENDE OMSORGSOPPGAVER FOR EGNE BARN. Arkivsaksnr.: 05/16556

Saksframlegg. OMSORGSLØNN TIL FORELDRE SOM HAR SÆRLIG TYNGENDE OMSORGSOPPGAVER FOR EGNE BARN. Arkivsaksnr.: 05/16556 Saksframlegg OMSORGSLØNN TIL FORELDRE SOM HAR SÆRLIG TYNGENDE OMSORGSOPPGAVER FOR EGNE BARN. Arkivsaksnr.: 05/16556 Forslag til innstilling: Bystyret slutter seg til de foreslåtte retningslinjer for tildeling

Detaljer

BARNEOMBUDET. Høring om endringer i reglene om rett til pleiepenger ved syke barn

BARNEOMBUDET. Høring om endringer i reglene om rett til pleiepenger ved syke barn BARNEOMBUDET Arbeids- og sosialdepartementet postmottak@asd.dep.no Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 15/01139-2 Tone Viljugrein 9. desember 2015 Høring om endringer i reglene om rett til pleiepenger

Detaljer

Utvalg for helse og omsorg

Utvalg for helse og omsorg Møteinnkalling Utvalg for helse og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.11.2015 Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Komité mennesker og livskvalitet.

Komité mennesker og livskvalitet. Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 05.04.2017 Tid:

Detaljer

Østfold. Arbeids- og sosialdepartementet Velferdspolitisk avdeling Postboks 8019 DEP 0030 Oslo

Østfold. Arbeids- og sosialdepartementet Velferdspolitisk avdeling Postboks 8019 DEP 0030 Oslo Østfold Arbeids- og sosialdepartementet Velferdspolitisk avdeling Postboks 8019 DEP 0030 Oslo 14.12.2015 Høringsuttalelse om forslag til endringer i reglene om rett til pleiepenger ved syke barn etter

Detaljer

noreply@regjeringen.no Sendt: 23. november 2015 12:21 Postmottak ASD Høyring om forslag til endringar i reglane om rett til pleiepengar ved sjuke barn

noreply@regjeringen.no Sendt: 23. november 2015 12:21 Postmottak ASD Høyring om forslag til endringar i reglane om rett til pleiepengar ved sjuke barn Fra: noreply@regjeringen.no Sendt: 23. november 2015 12:21 Til: Postmottak ASD Emne: Høyring om forslag til endringar i reglane om rett til pleiepengar ved sjuke barn Referanse: 15/2989 Høyring om forslag

Detaljer

Pårørendepolitikk. Likepersonkonferanse 19 oktober 2014 L P P A N N E - G R E T H E T E R J E S E N ( S T Y R E L E D E R ) WWW.LPP.

Pårørendepolitikk. Likepersonkonferanse 19 oktober 2014 L P P A N N E - G R E T H E T E R J E S E N ( S T Y R E L E D E R ) WWW.LPP. Pårørendepolitikk Likepersonkonferanse 19 oktober 2014 L P P A N N E - G R E T H E T E R J E S E N ( S T Y R E L E D E R ) WWW.LPP.NO Agenda Hva sier de statlige føringer om fremtidig pårørende politikk

Detaljer

Lovverkets muligheter og begrensninger

Lovverkets muligheter og begrensninger Lovverkets muligheter og begrensninger Pårørendekonferansen 2015 25. mars Oslo kongressenter Førsteamanuensis dr. juris Alice Kjellevold University of Stavanger uis.no 3/27/2015 1 Politiske føringer Pårørende

Detaljer

Høringssvar høst 2015 til forslag til endringer i reglene om rett til pleiepenger for ME-syke barn

Høringssvar høst 2015 til forslag til endringer i reglene om rett til pleiepenger for ME-syke barn Høringssvar høst 2015 til forslag til endringer i reglene om rett til pleiepenger for ME-syke barn Ref https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing--utkast-til-endringer-i-regleneom-rett-til-pleiepenger-ved-syke-barn-etter-folketrygdloven-kapittel-9/id2439102

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Dato: 29.08.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 201201023-/INJ 201104551-11

Detaljer

HØRINGSNOTAT. Forslag til endringer i reglene om rett til pleiepenger ved syke barn etter folketrygdloven kapittel 9

HØRINGSNOTAT. Forslag til endringer i reglene om rett til pleiepenger ved syke barn etter folketrygdloven kapittel 9 Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT Forslag til endringer i reglene om rett til pleiepenger ved syke barn etter folketrygdloven kapittel 9 Utsendt: 11. september 2015 Høringsfrist: 15. desember

Detaljer

syke barn etter folketrygdloven kapittel 9.pdf

syke barn etter folketrygdloven kapittel 9.pdf Fra: noreply@regjeringen.no Sendt: 2. desember 2015 02:07 Til: Postmottak ASD Emne: Forslag til endringar i reglane om rett til pleiepengar ved sjuke barn etter folketrygdlova kapittel 9 Vedlegg: Høringssvar

Detaljer

1. Innledning Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag til ny forskrift om gradering av pleiepenger.

1. Innledning Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag til ny forskrift om gradering av pleiepenger. Høringsnotat FORSKRIFT OM GRADERING AV PLEIEPENGER 1. Innledning Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag til ny forskrift om gradering av pleiepenger. Stortinget vedtok nye regler

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato NP/JLOB Pleiepenger Kristiansand

Deres ref. Vår ref. Dato NP/JLOB Pleiepenger Kristiansand Til Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo Deres ref. Vår ref. Dato NP/ Pleiepenger Kristiansand 11.12.15 Innspill til høringsnotat: Forslag til endring i reglene om rett til pleiepenger

Detaljer

Samlet saksfremstilling

Samlet saksfremstilling STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 144 Arkivsaksnr: 2009/2654-3 Saksbehandler: Lars Eirik Nordbotn Samlet saksfremstilling Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 34/10 18.03.2010 Kommunestyret 24/10 25.03.2010

Detaljer

Det vil i starten av møtet (etter sak 20/16) bli orientert om status for bosetting av flyktninger. Verdal, 2. juni 2016. Trine Reitan/sign.

Det vil i starten av møtet (etter sak 20/16) bli orientert om status for bosetting av flyktninger. Verdal, 2. juni 2016. Trine Reitan/sign. Verdal kommune Møteinnkalling Komite mennesker og livskvalitet. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 08.06.2016 Tid:

Detaljer

11 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET /

11 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / 11 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / Arbeids- og inlduderingsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 OSLO ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET MOTTATT 27 FEB2009 Deres ref.: 200806068-/GJS Vår ref 08/17937

Detaljer

Høringssvar til forslag til endringer i reglene om rett til pleiepenger ved syke barn etter folketrygdloven kapittel 9

Høringssvar til forslag til endringer i reglene om rett til pleiepenger ved syke barn etter folketrygdloven kapittel 9 Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo 15.12.15 Høringssvar til forslag til endringer i reglene om rett til pleiepenger ved syke barn etter folketrygdloven kapittel 9 Pleiepenger er

Detaljer

Lavterskelkonferanse, Holmen fjordhotell 8. juni 2015 Førsteamanuensis dr. juris Alice Kjellevold Universitetet i Stavanger, Institutt for helsefag

Lavterskelkonferanse, Holmen fjordhotell 8. juni 2015 Førsteamanuensis dr. juris Alice Kjellevold Universitetet i Stavanger, Institutt for helsefag Lavterskelkonferanse, Holmen fjordhotell 8. juni 2015 Førsteamanuensis dr. juris Alice Kjellevold Universitetet i Stavanger, Institutt for helsefag I offentlige dokumenter er det nå gjennomgående at pårørende

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet - Vredal kommune 2010-2013 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Ingvild Aasen ingvild.aasen@verdal.kommune.no 74048235 Arkivref: 2009/8465

Detaljer

Morgendagens omsorg fra usynlig til verdsatt og inkludert

Morgendagens omsorg fra usynlig til verdsatt og inkludert fra usynlig til verdsatt og inkludert Gerd Juel Homstvedt Såstaholm, Täby Kommunene har ansvaret Kommunen skal tilby nødvendige helseog omsorgstjenester Kommunen avgjør selv hvordan tjenesten skal organiseres

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE OG UTGIFTSDEKNING FOR FOLKEVALGTE I LEKSVIK KOMMUNE

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE OG UTGIFTSDEKNING FOR FOLKEVALGTE I LEKSVIK KOMMUNE REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE OG UTGIFTSDEKNING FOR FOLKEVALGTE I LEKSVIK KOMMUNE I henhold kommunelovens 42 vedr. arbeidsgodtgjøring tar reglementet sikte på å yte en rimelig kompensasjon for den arbeidsinnsats

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE NOU 2011:17 "NÅR SANT SKAL SIES OM PÅRØRENDEOMSORG - FRA USYNLIG TIL VERDSATT OG INKLUDERT"

HØRINGSUTTALELSE NOU 2011:17 NÅR SANT SKAL SIES OM PÅRØRENDEOMSORG - FRA USYNLIG TIL VERDSATT OG INKLUDERT SAKSPROTOKOLL Arkivsak 201201535 Arkivkode E: F02 &13 Saksbehandler Katharina Hovland Saksgang Møtedato Saknr Formannskapet 28.08.12 127/12 HØRINGSUTTALELSE NOU 2011:17 "NÅR SANT SKAL SIES OM PÅRØRENDEOMSORG

Detaljer

Formannskapets medlemmer

Formannskapets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 15.12.2016 Tid: 09:00 Evt forfall,

Detaljer

Styrket pårørendestøtte?

Styrket pårørendestøtte? Styrket pårørendestøtte? Kronikk av Alice Kjellevold, dr. juris, professor i helserett, Universitetet i Stavanger, Institutt for helsefag (2016) Innledning Helse- og omsorgsdepartementet har i sitt høringsnotat

Detaljer

På slutten av møtet vil det bli orientering om Nasjonale prøver 2012 v/kommunalsjef oppvekst, Frode Kvittem.

På slutten av møtet vil det bli orientering om Nasjonale prøver 2012 v/kommunalsjef oppvekst, Frode Kvittem. Verdal kommune Møteinnkalling Medlemmer av Komité Mennesker og livskvalitet. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus Dato: 19.12.2012

Detaljer

Bjørn Iversen Ordfører (s)

Bjørn Iversen Ordfører (s) Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 09.06.2016 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

Saksbehandler: Torhild Frøiland Arkivsaksnr.: 11/3274-1 Dato: * STØTTE TIL HABILITERING FOR HJEMMEBOENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV

Saksbehandler: Torhild Frøiland Arkivsaksnr.: 11/3274-1 Dato: * STØTTE TIL HABILITERING FOR HJEMMEBOENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torhild Frøiland Arkiv: Arkivsaksnr.: 11/3274-1 Dato: * STØTTE TIL HABILITERING FOR HJEMMEBOENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV INNSTILLING TIL: Bystyrekomite for oppvekst og utdanning

Detaljer

Verdal, 27. august 2015. Kristin J. Hildrum/sign./ leder

Verdal, 27. august 2015. Kristin J. Hildrum/sign./ leder Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 02.09.2015 Tid:

Detaljer

Merk møtetidspunkt. Møtet begynner med lunch på kantina.

Merk møtetidspunkt. Møtet begynner med lunch på kantina. Verdal kommune Møteinnkalling Komité Mennesker og livskvalitet. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus Dato: 16.10.2013 Tid:

Detaljer

Ytelser ved barns og andre nære pårørendes sykdom

Ytelser ved barns og andre nære pårørendes sykdom Folketrygden Bokmål 2002 Ytelser ved barns og andre nære pårørendes sykdom - elektronisk utgave 1 2 Brosjyren gir en kort orientering om hvilken rett foreldre har til stønad når barnet eller den som passer

Detaljer

Høringsfråsegn om forslag til endringar i reglane om rett til pleiepengar ved sjuke barn etter folketrygdlova kapittel 9

Høringsfråsegn om forslag til endringar i reglane om rett til pleiepengar ved sjuke barn etter folketrygdlova kapittel 9 FISH Pb. 71 11.12.2015 6781 Stryn post@iahp.no Det Kongelige Arbeids og Sosialdepartement Velferdspolitisk Avdeling Postboks 8019 Dep NO-0030 Oslo postmottak@asd.dep.no Høringsfråsegn om forslag til endringar

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Sissel Nergård Jensen Arkiv: F10 &34 Arkivsaksnr.: 12/2061

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Sissel Nergård Jensen Arkiv: F10 &34 Arkivsaksnr.: 12/2061 SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Sissel Nergård Jensen Arkiv: F10 &34 Arkivsaksnr.: 12/2061 Økonomiske konsekvenser ved UHO`s vedtak om tiltak i sak 29/13... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE

Detaljer

FFOs hovedkrav til Statsbudsjettet for 2015

FFOs hovedkrav til Statsbudsjettet for 2015 Statsråd Solveig Horne Barne- og likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 Oslo Vår fil: B13-026LA Vårt arkiv: 401 Saksbehandler: Liv Arum Oslo, 25. november 2013 FFOs hovedkrav

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Driftsavtaler fysioterapi lokalisert til Leklemsåsen Saksbehandler: E-post: Tlf.: Inger Marie Bakken inger-marie.bakken@verdal.kommune.no 74048262 Arkivref: 2008/5616 - /G27 Saksordfører:

Detaljer

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2012 67869/2012 2012/8127 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/16 Eldrerådet 05.12.2012 12/59 Komitè for levekår 13.12.2012 12/194 Bystyret

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT. Forslag til endringer i reglene om rett til pleiepenger ved syke barn etter folketrygdloven kapittel 9

Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT. Forslag til endringer i reglene om rett til pleiepenger ved syke barn etter folketrygdloven kapittel 9 Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT Forslag til endringer i reglene om rett til pleiepenger ved syke barn etter folketrygdloven kapittel 9 Utsendt: 14. september 2015 Høringsfrist: 15. desember

Detaljer

noreply@regjeringen.no Sendt: 10. desember 2015 23:33 Postmottak ASD Emne: Nytt høyringssvar til 15/2989 Høringssvar pleiepenger.

noreply@regjeringen.no Sendt: 10. desember 2015 23:33 Postmottak ASD Emne: Nytt høyringssvar til 15/2989 Høringssvar pleiepenger. Fra: noreply@regjeringen.no Sendt: 10. desember 2015 23:33 Til: Postmottak ASD Emne: Nytt høyringssvar til 15/2989 Vedlegg: Høringssvar pleiepenger.pdf Referanse: 15/2989 Høyring: Høyring om forslag til

Detaljer

FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR GODTGJØRELSE. Gjeldende 15.10.2007

FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR GODTGJØRELSE. Gjeldende 15.10.2007 FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR OG GODTGJØRELSE Gjeldende 15.10.2007 Vedtatt i kst.møte 26.11.2007 kst.sak 154/07. Reglementet reguleres minimum før hver valgperiode av sittende kommunestyre. Godtgjørelsen

Detaljer

Innst. S. nr. 127. (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Dokument nr. 8:20 (2005-2006)

Innst. S. nr. 127. (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Dokument nr. 8:20 (2005-2006) Innst. S. nr. 127 (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Dokument nr. 8:20 (2005-2006) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Dato: 24.10.2013. Administrasjonsutvalgets medlemmer og varamedlemmer.

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Dato: 24.10.2013. Administrasjonsutvalgets medlemmer og varamedlemmer. TYDAL KOMMUNE Dato: 24.10.2013 Administrasjonsutvalgets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: møterom Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 01.11.2013 Tidspunkt: 09:00

Detaljer

Pårørendes roller og rettigheter

Pårørendes roller og rettigheter Pårørendes roller og rettigheter Pårørendesamarbeid 2016 Verktøykasse for godt og systematisk pårørendearbeid Jobbaktiv, Oslo 21. april 2016 Av Professor dr. juris Alice Kjellevold Pårørende er viktige

Detaljer

BARNEOMBUDET. Høring - NOU 2011:17 Fra usynlig til verdsatt og inkludert

BARNEOMBUDET. Høring - NOU 2011:17 Fra usynlig til verdsatt og inkludert BARNEOMBUDET Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 12/00391-2 Tone Viljugrein 008;O;H 1.8.2012 Høring - NOU 2011:17 Fra usynlig til verdsatt

Detaljer

Sykehjelpsordningen for tannleger

Sykehjelpsordningen for tannleger Sykehjelpsordningen for tannleger Vedtekter Sist endret fra 1. januar 2014 KAPITTEL I Ordningen og dens medlemmer 1 Opprettelse og finansiering 1. Sykehjelpsordningen for tannleger (i det følgende kalt

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Råd for eldre og og mennesker med nedsatt funksjonsevne. Dato: 09.11.15

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Råd for eldre og og mennesker med nedsatt funksjonsevne. Dato: 09.11.15 TYDAL KOMMUNE Dato: 09.11.15 Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevnes medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Råd for eldre og og mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Møterom

Detaljer

Når sant skal sies om pårørendeomsorg - Fra usynlig til verdsatt og inkludert

Når sant skal sies om pårørendeomsorg - Fra usynlig til verdsatt og inkludert Kari Fjugstad Giske og Vidar Lerheim Giske Hovstad 5419 Fitjar Til Helse og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep. 0030 Oslo postmottak@hod.dep.no Fitjar, 14.8.12 Høringsuttalelse - NOU 2011:17 Når sant

Detaljer

Merk! Oppmøtested! Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Merk! Oppmøtested! Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: HUNT Dato: 10.02.2016 Tid: 13:00 Merk! Oppmøtested! Faste medlemmer er med dette innkalt til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

2 Folketrygdloven 11-6

2 Folketrygdloven 11-6 Høringsnotat om forslag til endring i regelverket til arbeidsavklaringspenger i folketrygdloven 11-6 som en oppfølging av Sivilombudsmannens uttalelse i sak nr. 2014/1275 av 19. desember 2014 1 Innledning

Detaljer

Samarbeid med pårørende Dalane seminar 4. desember 2015

Samarbeid med pårørende Dalane seminar 4. desember 2015 Samarbeid med pårørende Dalane seminar 4. desember 2015 Alice Kjellevold Professor, Institutt for helsefag Universitetet i Stavanger uis.no 07.12.2015 Samarbeid med pårørende rettslig regulering Hovedpunkter

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 20.09.2010 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Saksframlegg. AVLASTNINGSTILBUD TIL VOKSNE PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE Arkivsaksnr.: 11/34129

Saksframlegg. AVLASTNINGSTILBUD TIL VOKSNE PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE Arkivsaksnr.: 11/34129 Saksframlegg AVLASTNINGSTILBUD TIL VOKSNE PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE Arkivsaksnr.: 11/34129 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet tar sak om avlastningstilbud

Detaljer

Det vil i starten av møtet bli økonomi- og stillingsrapportering.

Det vil i starten av møtet bli økonomi- og stillingsrapportering. Verdal kommune Møteinnkalling Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Driftskomiteen i Verdal Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus Dato: 14.04.2010 Tid: 09:00-ca.

Detaljer

Høringssvar til forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov

Høringssvar til forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov Til HOD Pb. 8036 dep. 0030 Oslo 17.01.2011, Oslo Ref: 6.4/MW Høringssvar til forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov er paraplyorganisasjonen for organisasjoner av, med og for unge med funksjonsnedsettelser

Detaljer

Sentralstyrets forslag til uttalelser

Sentralstyrets forslag til uttalelser Sak Sentralstyrets forslag til uttalelser a) Vi krever økt satsning på varig lønnstilskudd! b) Økt fokus på psykisk helse og CP c) CP-diagnosen krever spesialister! d) Alle barn har rett på et tilpasset

Detaljer

God pårørendepolitikk

God pårørendepolitikk Sola seminaret 201 Fra god pårørendepolitikk til bruk av sterke virkemidler i form av rettslig regulering og finansielle ordninger Av Professor dr. juris Alice Kjellevold God pårørendepolitikk Pårørende

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Stian Engen MEDL FRP Anna K. Rød MEDL H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Stian Engen MEDL FRP Anna K. Rød MEDL H Møteprotokoll Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Kommunestyresalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 21.11.2011 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Stine

Detaljer

Komité mennesker og livskvalitet.

Komité mennesker og livskvalitet. Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus Dato: 26.10.2015 Tid:

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SNÅSA KOMMUNE

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SNÅSA KOMMUNE REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SNÅSA KOMMUNE Fastsatt av Snåsa kommunestyre i møte den 27/2-1997, sak 17/97, i medhold av 41-43 i lov av 25. september 1992 om kommuner og fylkeskommuner.

Detaljer

ENGERDAL KOMMUNE. Møteinnkalling

ENGERDAL KOMMUNE. Møteinnkalling ENGERDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Engerdalshallen Dato: 06.04.2016 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes snarest på tlf. 62 45 96 07, eventuelt mobiltlf.

Detaljer

VEDTAK NR 35/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik:

VEDTAK NR 35/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik: Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 09.06.2011 Ref. nr.: 11/7343 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 35/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte tirsdag

Detaljer

Orienteringer - Enhetsleder Institusjonstjenester, Jørgen Worum orienterer om: Helsehus Staup Åsen omsorgsboliger Hva skjer med Ytterøy/Skogn inst.?

Orienteringer - Enhetsleder Institusjonstjenester, Jørgen Worum orienterer om: Helsehus Staup Åsen omsorgsboliger Hva skjer med Ytterøy/Skogn inst.? Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldres Råd LK Møtested: 3008, Levanger rådhus Dato: 20.01.2016 Tid: 10:00 Faste mer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

RESULTATVURDERING AV FORRIGE PLAN

RESULTATVURDERING AV FORRIGE PLAN RESULTATVURDERING AV FORRIGE PLAN Temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet vil erstatte Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2010-2013. Hovedmål i forrige plan var: «Idrett og fysisk aktivitet

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/2465-12 Arkiv: G27 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: FYSIOTERAPEUTENE - DIMENSJONERING AV FYSIOTERAPITJENESTEN

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/2465-12 Arkiv: G27 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: FYSIOTERAPEUTENE - DIMENSJONERING AV FYSIOTERAPITJENESTEN Saksfremlegg Saksnr.: 09/2465-12 Arkiv: G27 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: FYSIOTERAPEUTENE - DIMENSJONERING AV FYSIOTERAPITJENESTEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

Formannskapets medlemmer. Dere innkalles med dette til følgende møte:

Formannskapets medlemmer. Dere innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Dere innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 06.11.2008 Tid: 09:00 OBS

Detaljer

Høringssvar - Forslag om endringer i reglene om rett til pleiepenger ved syke barn etter folketrygdloven kapittel 9

Høringssvar - Forslag om endringer i reglene om rett til pleiepenger ved syke barn etter folketrygdloven kapittel 9 // Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8090 Dep 0030 OSLO Deresref: 15/2989 Vårref: 15/5197 Vårdato: 15.12.2015 Høringssvar - Forslag om endringer i reglene om rett til pleiepenger ved syke barn etter

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 11.03.2009 Ref. nr.: 08/40428 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 10/09 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 5/2014 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 24.11.2014 klokka 14:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Robert Wilhelmsen Nestleder

Detaljer

St. meld nr 47 Samhandlingsreformen - bygger videre på Omsorgsplan 2015. Statssekretær Tone Toften Eldrerådskonferanse i Bodø 28.04.

St. meld nr 47 Samhandlingsreformen - bygger videre på Omsorgsplan 2015. Statssekretær Tone Toften Eldrerådskonferanse i Bodø 28.04. St. meld nr 47 Samhandlingsreformen - bygger videre på Omsorgsplan 2015 Statssekretær Tone Toften Eldrerådskonferanse i Bodø 28.04.2010 Disposisjon Fremtidens helse- og omsorgsutfordringer Omsorgsplan

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.04.2010 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.04.2010 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.04.2010 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. 7845 5223 Epost: politisksekretariat@alta.kommune.no

Detaljer

Verdal, 17. februar 2015 Anne Kari Haugdal Sign.

Verdal, 17. februar 2015 Anne Kari Haugdal Sign. Møteinnkalling Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg Møtested: NAV Verdal, møterom Gilroy, Dato: 23.02.2015 Tid: 13:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

Verdal kommune Møteinnkalling

Verdal kommune Møteinnkalling Verdal kommune Møteinnkalling Komité Mennesker og livskvalitet. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 15.02.2012

Detaljer

Verdal kommune Møteinnkalling

Verdal kommune Møteinnkalling Verdal kommune Møteinnkalling Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: 3. etasje, Herredshuset Dato: 17.10.2012 Tid: Kl 09:15 ca. kl 12:00 Obs! Merk møtetidspunkt.

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Balsfjord kommune for framtida MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 27.05.2015 Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Tidspunkt: 13:30 Eventuelt forfall må varsles snarest på følgende måte: telefon

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR HELSE OG SAMHANDLING Møtested: Karlsrud Møtedato: 04.06.2013 Tid: 18:30 SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR HELSE OG SAMHANDLING Møtested: Karlsrud Møtedato: 04.06.2013 Tid: 18:30 SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR HELSE OG SAMHANDLING Møtested: Karlsrud Møtedato: 04.06.2013 Tid: 18:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806000 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

RTS Posten. NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM

RTS Posten. NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM RTS Posten NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM Leder http//www.rts-foreningen.no er ny adresse til hjemmesiden RTS-Posten -- trenger stoff til avisa(leserinnlegg) eller tips til

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 26.06.09 Ref. nr.: 09/7450 Saksbehandler: Mette Bakkerud Lundeland VEDTAK NR 39/09 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag

Detaljer

Verdal kommune Møteinnkalling

Verdal kommune Møteinnkalling Verdal kommune Møteinnkalling Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Driftskomiteen i Verdal Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus Dato: 08.06.2011 Tid: 09:00-13:00

Detaljer

Tromsø kommune støtter Vågeng-utvalgets synspunkter om at arbeidsgivere må prioriteres langt høyere av NAV.

Tromsø kommune støtter Vågeng-utvalgets synspunkter om at arbeidsgivere må prioriteres langt høyere av NAV. NAVs kontakt med arbeidsmarkedet og arbeidsgiver Tromsø kommune støtter Vågeng-utvalgets synspunkter om at arbeidsgivere må prioriteres langt høyere av NAV. NAV er helt avhengig av et godt samarbeid med

Detaljer

Verdal kommune Møteinnkalling

Verdal kommune Møteinnkalling Verdal kommune Møteinnkalling Driftskomiteens medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Driftskomiteen i Verdal Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 14.10.2009 Tid: kl 09:00

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Flekkefjord kommune Vedtatt av Flekkefjord bystyre 23.10.2014 Gyldig f.o.m. 01.01.2015 Flekkefjord kommune Vilje til vekst Innhold 1.0 De folkevalgtes arbeidsvilkår

Detaljer

Fagskolens rolle i kompetanseheving sett i lys av Samhandlingsreformen for helse- og omsorgssektoren. Arbeidstakerperspektiv

Fagskolens rolle i kompetanseheving sett i lys av Samhandlingsreformen for helse- og omsorgssektoren. Arbeidstakerperspektiv Fagskolens rolle i kompetanseheving sett i lys av Samhandlingsreformen for helse- og omsorgssektoren Arbeidstakerperspektiv Problemet er: IDEAL = Hvordan det bør være VIRKELIGHET= Hvordan hverdagen er

Detaljer

Lovvedtak 30. (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2011 2012), jf. Prop. 130 L (2010 2011)

Lovvedtak 30. (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2011 2012), jf. Prop. 130 L (2010 2011) Lovvedtak 30 (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2011 2012), jf. Prop. 130 L (2010 2011) I Stortingets møte 12. desember 2011 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Tilsyn i barnehager - statusrapport Saksbehandler: E-post: Tlf.: Lisbeth Storholmen lisbeth.storholmen@verdal.kommune.no 74079570 Arkivref: 2010/617 - /A10 Saksordfører: (Ingen)

Detaljer

Saksbehandler: Torill Skage Sørli Saksnr.: 15/02491-2

Saksbehandler: Torill Skage Sørli Saksnr.: 15/02491-2 Ås kommune Høring - "Et NAV med muligheter" Saksbehandler: Torill Skage Sørli Saksnr.: 15/02491-2 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for helse og sosial Kommunestyret Rådmannens innstilling: Ås

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: Møterom 1119, Levanger Rådhus Dato: 13.02.2013 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette innkalt til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Lov om endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre)

Lov om endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre) Lov om endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre) DATO: LOV-2011-12-16-59 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2011 hefte 13 s 1725 IKRAFTTREDELSE: Kongen bestemmer.

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling: Saksframlegg PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende: A. Mål: 1) Alle 75-åringer tilbys råd og veiledning for å fremme helse og

Detaljer

1. Organisasjonen Hjernebarna Norge

1. Organisasjonen Hjernebarna Norge Organisasjonsnummer 00994513591 Høringsuttalelse til NOU 2011: 17, Når sant skal sies om pårørendeomsorg Fra: Strøm Hjernebarna Norge v/ Vidar Ertesvåg, Nina Angellsen-Storvik og Ivar Gaute Dato: 15.august

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Ibestad kommune. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.12.2008 Tid: Kl 18.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Ibestad kommune. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.12.2008 Tid: Kl 18. Ibestad kommune Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.12.2008 Tid: Kl 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer