HØRINGSUTTALELSE NOU 2011:17 "NÅR SANT SKAL SIES OM PÅRØRENDEOMSORG - FRA USYNLIG TIL VERDSATT OG INKLUDERT"

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HØRINGSUTTALELSE NOU 2011:17 "NÅR SANT SKAL SIES OM PÅRØRENDEOMSORG - FRA USYNLIG TIL VERDSATT OG INKLUDERT""

Transkript

1 SAKSPROTOKOLL Arkivsak Arkivkode E: F02 &13 Saksbehandler Katharina Hovland Saksgang Møtedato Saknr Formannskapet /12 HØRINGSUTTALELSE NOU 2011:17 "NÅR SANT SKAL SIES OM PÅRØRENDEOMSORG - FRA USYNLIG TIL VERDSATT OG INKLUDERT" Rådmannens innstilling datert ble enstemmig vedtatt. VEDTAK: Formannskapet gir sin tilslutning til den framlagte høringsuttalelsen Sandnes, 30. august 2012 Rett utskrift: Kirsti Lygre Rostøl sekretær

2 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : E: F02 &13 : Katharina Hovland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Høringsuttalelse NOU 2011:17 Når sant skal sies om pårørendeomsorg Fra usynlig til verdsatt og inkludert Ved kongelig resolusjon 25. juni 2010 ble det oppnevnt et utvalg for å se på ytelser til pårørende som yter omfattende pleie og omsorg som kommunen ellers plikter å tilby. Hovedformålet var å foreslå ordninger som gjør det enklere, ikke minst for kvinner, å kombinere yrkesaktivitet med omsorg for barn og pleietrengende voksne. Utvalget skulle se på hvordan valg av framtidige ytelser kan forene sentrale utfordringer i dagens og framtidens omsorgstjeneste. Det gjelder særlig mangel på arbeidskraft, behov for omsorgsinnsats fra pårørende og muligheten for pårørende til å kombinere arbeid og yrkesaktivitet. Utvalget leverte sin innstilling den 17. oktober 2011; NOU 2011:17 Når sant skal sies om pårørendeomsorg - Fra usynlig til vedsatt og inkludert. Høringsfristen er satt til 15. august Bakgrunn Innstillingen handler om støtteordningene til pårørendeomsorg, som omsorgslønn, hjelpestønad og pleiepenger, og om forholdet mellom disse ordningene og kommunale tjenester. Ifølge utvalget fremstår dagens ordning med pleiepenger, hjelpestønad og omsorgslønn som fragmentert og byråkratisk. Foreldre har omsorgsplikt for barn til de er18 år. Dersom barnet har livstruende og kritisk sykdom har foreldrene mulighet til å få pleiepenger fra folketrygden i dag. Noen foreldre med barn med alvorlig, varig sykdom har fått pleiepenger i ustabile perioder, men pleiepengene faller bort når situasjonen blir stabil. Bortfallet av pleiepengene har bidratt til en stor tilleggsbyrde for foreldre med alvorlig syke barn med varige lidelser. Dagens hjelpestønad i folketrygden ytes for å kompensere der det foreligger et særskilt behov for tilsyn og pleie utover det som dekkes av offentlig hjelpeordning. Det er et vilkår at det foreligger et privat pleieforhold eller det må være slik at hjelpestønaden vil sette den pleietrengende i stand til å etablere et privat pleieforhold. Man har ingen oversikt over hvorvidt hjelpestønaden i folketrygden benyttes til formålet. Omsorgslønn er en kommunal ytelse som gis etter dagens regler i lov om kommunale helseog omsorgstjenester. Ordningen omfatter både frivillige omsorgsgivere uten omsorgsplikt og foreldre som har omsorgsplikt for mindreårige barn. Ytelsen er ikke en individuell rettighet, men kan innvilges etter en skjønnsmessig vurdering. Ofte gis den i kombinasjon med andre kommunale tjenester. Side 1 av 5

3 Utvalgets innstilling Utvalget har foretatt en gjennomgang av saksområdet og lett etter løsninger som vil være bærekraftige i et lengre perspektiv, med tanke på de demografiske endringene og fremtidens behov for arbeidskraft i helse- og omsorgssektoren. Utvalget vil prioritere målgrupper hvor det oppfattes å være størst behov. Utvalget ønsker å styrke familier hvor det er barn med alvorlige varige lidelser og pårørende med særlig krevende omsorgsoppgaver. Innstillingen er basert på fire sentrale hensyn: Forsvarlige tjenester for bruker Ordningen skal bidra til likestilling og integrering, og hindre utstøting fra arbeidslivet Ressursene skal prioriteres mot tjenester som faktisk ytes og ikke generelle kontantytelser Forenklet byråkrati 2.1 Anbefalt modell: Utvalget anbefaler en modell med tre hovedgrep som etter utvalgets mening ivaretar de sentrale hensyn i saken. 1. Utvidet pleiepengeordning med inntil % pleiepenger til foreldre med barn under 18 år som har alvorlige varige lidelser. Pleiepenger beregnes som sykepenger og er betinget av at forelderen(e) taper inntekt som arbeidstaker, frilanser eller selvstendig næringsdrivende. 2. Ny og forsterket kommunal omsorgsstønad med nasjonale satser. Den foreslåtte ordningen skal erstatte dagens hjelpestønad og omsorgslønn. Omsorgsstønad foreslås rettet mot de som faller utenfor (ikke har rett til den nye) pleiepengeordningen og som har særlig tyngende omsorgsoppgaver og har redusert inntekt. Ordningen skal ivareta brukere i alle aldersgrupper. Omsorgsstønaden er ikke foreslått som en rettighet, men er knyttet til en lovfestet pårørendestøtte 3. Lovfestet pårørendestøtte i kommunene, med tiltak som verdsetter og inkluderer de pårørende og kvalitetssikrer tjenestene. Dette innebærer avtalefestet samarbeid mellom kommune og pårørende. I forslaget inkluderer kommunens pårørendestøtte helsefremmende tiltak, opplæring /veiledning, og avlastningsordninger. I tillegg foreslås det økte permisjonsrettigheter, rett til fridager og vikar ved sykdom, forsikringsordning, krav til kontroll, oppfølging og evaluering. 2.2 Alternative modeller: Utvalget skisserer i tillegg 3 alternative modeller uten utvidet pleiepengeordning: 1. Forsterket kommunal omsorgsstønad og lovfestet pårørendestøtte. Modellen innebærer ytelser til pårørende innenfor dagens økonomiske ramme. Også dette alternativet innebærer en avvikling av hjelpestønaden og omfordeling av dagens ressurser på området. Modellen omfatter imidlertid ikke pleiepengeordningen eller etablering av kontrakt med tiltak for pårørendestøtte. 2. Omsorgsgiver ansettes i kommunen som personlig assistent eller i midlertidig stilling 3. Kommunal kontantytelse Side 2 av 5

4 3. Høringsuttalelse fra Sandnes kommune: Sandnes kommune støtter mange av intensjonene og målsettingene i NOU 2011: 17, og noen av tiltakene. Kommunen støtter ikke noen av modellene fullt ut. Likevel støtter kommunen noen av tiltakene i utvalgets anbefalte modell, og det vil i det nedenstående gjøres rede for dette. Utvalgets tre alternative modeller, som utvalget selv ikke støtter, med hhv forslag om - Kostnadsnøytral omsorgsstønad uten utvidet ordning med pleiepenger - At omsorgsgivere ansettes i kommunen - Kommunal kontaktstøtteordning, vurderes ikke som aktuelle av Sandnes kommune, i samsvar med utvalgets tilrådning. I den kostnadsnøytrale modellen er de økonomiske konsekvensene for kommunen svært usikre, og uten utvidet rett på pleiepenger vil noen av intensjonene ved en omlegging av stønadene falle bort og presset på kommunale tjenester sannsynligvis øke. At omsorgsgivere i denne type oppdrag skal ansettes i kommunen er ikke hensiktsmessig. Videre vil en kontantstøtteordning som skissert være lite målrettet og anbefales ikke. Utvalgets anbefalte modell består av tre hovedgrep. Disse vurderes forløpende i framstillingen: 1. Utvidet pleiepengeordning med inntil % pleiepenger til foreldre med barn under 18 år som har alvorlige varige lidelser Sandnes kommune støtter utvalgets forslag om å utvide nåværende pleiepengeordning gjennom Folketrygden til å omfatte foreldre til barn under 18 år, der barnet har en alvorlig varig lidelse. Dette vil gi økt forutsigbarhet i forhold til dagens ordning der det bare ytes pleiepenger i akutte/ ustabile faser. Samtidig vil graderingen gi økte intensiver for å fortsette tilknytningen til arbeidslivet. 2. Ny og forsterket kommunal omsorgsstønad med nasjonale satser. Den foreslåtte ordningen skal erstatte dagens hjelpestønad og omsorgslønn Sandnes kommune vurderer at utvalgets forslag om en ny kommunal innretning av omsorgsstønad som erstatter dagens hjelpestønad og omsorgslønn vil være mer målrettet, enklere og gi mer helhetlige tjenester. Kommunen mener likevel at utvalget ikke har utredet de økonomiske konsekvensene av ordningen. En gjennomføring av ordningen kan ikke igangsettes før en slik grundig analyse er gjort og kommunen får full kompensasjon for merutgiftene. Sandnes kommune sin faglige støtte til intensjoner og innhold i utvalgets forslag avhenger derfor av ressurstilførsel. Sandnes kommune sin vurdering av økonomiske konsekvenser blir utdypet nedenfor i pkt 4. Kommunen støtter at omsorgsstønaden ikke skal rettighetsfestes, men at hjelpebehovet og tiltak vurderes skjønnsmessig og helhetlig. Forslaget om at utmåling av omsorgsstønaden blir knyttet til en vurdering av det samlede hjelpebehovet, vil bidra til forsvarlige tjenester i balanse mellom kommunale tjenester og privat omsorg. Kommunen støtter at det utarbeides nasjonale satser i ulike trinn for stønaden. Dette vil sikre økt likhet. Ny ordning vil føre til at familier som pr i dag mottar hjelpestønad ikke vil få dette kompensert gjennom ny omsorgsstønad. Utvalget mener det er viktig å styre knappe ressurser mot de tyngste omsorgsoppgavene. Prinsippet støttes av kommunen. Likevel kan og vil dette føre til økt etterspørsel etter kommunale tjenester som kompensasjon. Utvalget har ikke utredet administrative og økonomiske konsekvenser av dette for kommunen. Side 3 av 5

5 3. Lovfestet pårørendestøtte i kommunene med tiltak som verdsetter og inkluderer de pårørende og kvalitetssikrer tjenestene Sandnes kommune er skeptisk til generell lovfestet pårørendestøtte slik den er beskrevet fra utvalget. Det understrekes at privat omsorg har stor betydning og at et godt samarbeid mellom kommunen og private omsorgsgivere er viktig. Kommunen mener at eksisterende lovverk i all hovedsak ivaretar de hensyn den foreslåtte ordningen er ment å dekke. Pårørendes rettigheter etter pasient- og brukerrettighetsloven, krav om koordinerende enhet og rett til individuell plan, danner sammen med kvalitetsforskriften tilstrekkelige formelle rammer for tjenestene. Pårørende som mottar omsorgsstønad inngår oppdragskontrakt med kommunen. Dette gjelder også i dagens ordning for omsorgslønnsmottakere. Utvalgets konkrete anbefalinger kan ivaretas gjennom ny veileder for omsorgsstønad. Utvalget anbefaler at pårørende får opplæring og veiledning. I denne sammenheng er det også viktig å understreke helseforetakenes veiledningsplikt til både foresatte/pårørende og til de kommunalt ansatte som følger opp brukeren. Lærings- og mestringssentrene i spesialisthelsetjenesten har også en viktig rolle. Kommunen vil gjerne øke opplæring og veiledning til pårørende, men ser at innenfor gjeldene ressursrammer er dette utfordrende. Økte overføringer og statlig satsning på pårørendeomsorg vil kunne danne grunnlag for økt fokus på opplæringstiltak for pårørende. For Sandnes kommune er det viktig at private relasjoner blir ivaretatt og ikke blir en del av det kommunale tjenesteapparatet. Rettigheter og tiltak som går ut over de rammer som ligger i dagens ordning med oppdragsavtaler, som f.eks. forsikringsordninger og vikar- /permisjonsrettigheter kan bidra til å gi kommunen ansvar på det privatrettslige området som ikke er ønskelig. Kommunen ønsker å opprettholde dagens praksis med oppdragsavtaler. Det er også problematisk om kommunen får et formelt ansvar for internkontroll og kvalitetssikring av pårørendeomsorg når det formelle grunnlaget for dette verken er tilstede eller ønskelig. Forsvarlighet i pårørendeomsorg må sikres gjennom vurdering ved tildeling av omsorgsstønad og ved at omsorgsstønad blir gitt i kombinasjon med kommunale tjenester. Kommunen må stå fritt i valg av hjelpeform og avlastning ut fra forsvarlighetshensyn. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser Generelt mener Sandnes kommune at konsekvensene av de foreslåtte endringene ikke er tilstrekkelig utredet. Dette gjelder ressurser til både økte administrative oppgaver, kompetansebehov og opplæring, direkte kostnader knyttet til ordningene, økt pågang til kommunale tjenester, utbygging og drift av økte avlastningstjenester mv. KS har bestilt en FoU-rapport som beregner merkostnadene for kommunene. Tallene er usikre, men i et middelkostnadsscenario er det beregnet en merkostnad for kommunene på 570 millioner årlig ved implementering av Nou`ens anbefalinger. Kostnadene i oppsettet er hovedsakelig knyttet til økt pågang av avlastningstjenester. I tilegg kommer kostnader knyttet til implementering: opplæring, klagesaker i overgangsperioden, tilpassing av fagsystemer, oppdriving av avlastningskapasitet, økt pågang på kommunale tjenester for brukere/ pårørende som ikke kvalifiserer til omsorgslønn/ pleiepenger og som mister hjelpestønaden. Videre peker rapporten på behov for: - Tydelige kriterier og retningslinjer for å sikre likebehandling - God koordinering mellom stat og kommune for å hindre kasteballproblematikk og kostnadskrevende administrasjon - Kompatible fagsystemer Sandnes kommune mener at intensjonene med NOU`en er viktige, og støtter deler av utvalgets anbefalte modell, men at det er behov for ytterligere utredning med ressurs tilførsel og fullfinansiering før eventuelle endringer kan gjennomføres. Side 4 av 5

6 Forslag til VEDTAK: Formannskapet gir sin tilslutning til den framlagte høringsuttalelsen RÅDMANNEN I SANDNES, Tore Sirnes rådmann Elin Selvikvåg kommunaldirektør Side 5 av 5

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201104584 : E: L71 &70 : K.Rasmussen, prosjektgruppen m.fl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 Bystyret

Detaljer

Høring - NOU 2011:17 Når sant skal sies om pårørendeomsorg Fra usynlig til verdsatt og inkludert.

Høring - NOU 2011:17 Når sant skal sies om pårørendeomsorg Fra usynlig til verdsatt og inkludert. Foreningen for Muskelsyke Smedsvingen 4B 1395 Hvalstad Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Trondheim 31.07.2012 postmottak@hod.no postmottak@hod.dep.no Høring - NOU 2011:17 Når sant

Detaljer

Rammer for forsøket og søknadsprosess

Rammer for forsøket og søknadsprosess «Forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenester» Rammer for forsøket og søknadsprosess Vedlegg til sak 14/10386 Innholdsfortegnelse 1 Om forsøket... 2 1.1 Målsetting og rammer for modell A...

Detaljer

BETALINGSORDNINGER FYSIOTERAPI

BETALINGSORDNINGER FYSIOTERAPI 1 BETALINGSORDNINGER FYSIOTERAPI Forslag til alternative skjermingsmodeller 2 SAMMENDRAG Arbeidsgruppen har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet foretatt en gjennomgang av dagens betalingsordning

Detaljer

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Innholdsfortegnelse FORSLAG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLANVEDTAK... 2 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 STATLIGE FOKUSOMRÅDER...

Detaljer

Rapport om kartleggingen av fosterforeldres økonomiske rammevilkår

Rapport om kartleggingen av fosterforeldres økonomiske rammevilkår Rapport om kartleggingen av fosterforeldres økonomiske rammevilkår Overlevert Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 6. august 2014 Sammendrag Formålet med kartleggingen av fosterforeldres

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Nærmere om brukerstyrt personlig

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rundskriv IS-XXXX Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning Publikasjonens tittel: Lov om kommunale

Detaljer

Utkast til lov om endringer i lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v.

Utkast til lov om endringer i lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. HØRINGSNOTAT OM OMORGANISERING AV FYLKESKOMMUNENS ANSVAR FOR INSTITUSJONER FOR SPESIALISERTE SOSIALE TJENESTER OG OMSORG FOR RUSMIDDELMISBRUKERE (RUSREFORM II) OG OM RETT TIL INDIVIDUELLE PLANER I SOSIALTJENESTELOVEN

Detaljer

Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp Økonomisk sosialhjelp Selbu kommune Juni 2008 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Selbu kommunes kontrollutvalg i perioden mars 2008 - juni 2008. Undersøkelsen er utført i

Detaljer

TILRETTELAGTE TJENESTER

TILRETTELAGTE TJENESTER Nordre Land kommune Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede TILRETTELAGTE TJENESTER UTVIKLINGSPLAN 2015-2019 Versjon 1 til handlingsplanseminar 9. og 10. juni 1 [Skriv inn

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 04.10.2010 61/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 04.10.2010 61/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201004006 : E: A00 &13 : Hege B. Gule Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 04.10.2010 61/10 HØRING VEDRØRENDE

Detaljer

Rettigheter. Organisering av tjenesteapparatet NAV. Fylkeskommunen. Kommunen

Rettigheter. Organisering av tjenesteapparatet NAV. Fylkeskommunen. Kommunen 1 Rettigheter Organisering av tjenesteapparatet Personer med eller pårørende til en som har en sjelden diagnose, vil ofte møte representanter fra tjenesteapparat som ikke umiddelbart forstår hvilke konsekvenser

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV PLEIE OG OMSORG

FORVALTNINGSREVISJON AV PLEIE OG OMSORG FORVALTNINGSREVISJON AV PLEIE OG OMSORG RANDABERG KOMMUNE AUGUST 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA IS-2313 Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA 2 // INNHOLD // 3 Innhold FORORD... 5 1. GRUNNLEGGENDE OM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE... 7 1.1 Hva er brukerstyrt personlig assistanse?...

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR Arkivsaksnr.: 10/810-3 Arkivnr.: A10 &13 Saksbehandler: Barnehagefaglig rådgiver, Geir Albertsen HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

Detaljer

Sosial- og helsetjenester for personer med nedsatt funksjonsevne. Oversikt over utviklingen i perioden 2001-2006

Sosial- og helsetjenester for personer med nedsatt funksjonsevne. Oversikt over utviklingen i perioden 2001-2006 SINTEF A1541 RAPPORT Sosial- og helsetjenester for personer med nedsatt funksjonsevne. Oversikt over utviklingen i perioden 2001-2006 Lisbet Grut, Marit Hoem Kvam, Jan-W Lippestad og Geir Tyrmi SINTEF

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune 2005 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat forslag til ny lov om kommunale helseog omsorgstjenester

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat forslag til ny lov om kommunale helseog omsorgstjenester Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat forslag til ny lov om kommunale helseog omsorgstjenester 18. oktober 2010 1 Del I. Innledning bakgrunn for forslagene... 25 1 Høringsnotatets hovedinnhold...

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Rapport. Avlastning. Tilbudet for barn og unge. Februar 2008 Stavanger kommune. www.rogaland-revisjon.no

Forvaltningsrevisjon. Rapport. Avlastning. Tilbudet for barn og unge. Februar 2008 Stavanger kommune. www.rogaland-revisjon.no Forvaltningsrevisjon Rapport Avlastning Tilbudet for barn og unge Februar 2008 Stavanger kommune www.rogaland-revisjon.no Innhold 1 Sammendrag... 2 2 Innledning... 4 2.1 Kommunens hjemmel for forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Videreutvikling av kvalitetsutviklingsprogrammet i tråd med Prop.106 L

Videreutvikling av kvalitetsutviklingsprogrammet i tråd med Prop.106 L Høringsnotat Videreutvikling av kvalitetsutviklingsprogrammet i tråd med Prop.106 L Organisering av tjenestetilbudet i Bufetat Status: Høringsdokument v. 1.0 Utsendt: 6. mai 2014 Høringsfrist: 2. juni

Detaljer

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Driftskomiteens medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Driftskomiteen i Verdal Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 16.06.2010 Tid: 09:00

Detaljer

HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020

HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020 HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020 Styrke, videreutvikle og samle de forebyggende helsetjenestene med spesiell oppmerksomhet på helhet og tilgjengelighet Styrke, videreutvikle og samle helse og omsorgstjenestene

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Dagtilbudet, Moervn.10. 16.01.2008 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Dagtilbudet, Moervn.10. 16.01.2008 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE Hovedutvalg for helse og sosial Sak 1/08 MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Dagtilbudet, Moervn.10 16.01.2008 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre

Detaljer

Handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser

Handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser Oslo kommune Byrådet Handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser Rullering 2015 2016 Vedtatt av bystyret 04.03.2015 1 Innhold Forord 5 Oppfølging av tiltakspunkter ansvarlig byrådsavdeling 6

Detaljer

Kommunens forvaltning av utleieboliger

Kommunens forvaltning av utleieboliger FORVALTNINGSREVISJON Kommunens forvaltning av utleieboliger Melhus kommune April 2015 - TITTEL - 1 Foreløpig revisjonsrapport Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes

Detaljer