Strategisk plan for Høgskolen i Telemark

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategisk plan for Høgskolen i Telemark"

Transkript

1 VEDLEGG 2 Strategisk plan for Høgskolen i Telemark ************** Rektors framlegg til rullert plan

2 2 I Verksemdsidéen Høgskolen i Telemark (HiT) skal oppfylle samfunnsoppdraget sitt ved å tilby utdannings-, forskings- og formidlingstenester av høg kvalitet med basis i regionale og nasjonale behov. HiT skal vere regionalt forankra, ha godt nasjonalt omdømme og vere internasjonalt orientert. Høgskolen skal setje studentane i sentrum, vere endringsdyktig, og fremje innovasjon og entreprenørskap i samfunns- og næringsliv. II Våre verdiar HiTs verksemd byggjer på følgjande verdiar: Heilskap i mangfald Eit rikt og variert fagleg og sosialt miljø skal vere berar av identiteten vår. Vi gir rom for og verdset mangfaldet og arbeider for heilskap og felles ansvar. Involvering Samhandling og kommunikasjon i høgskolen skal vere prega av rausheit, dialog og respekt. Vi stiller krav til kvarandre og vi støttar kvarandre. Kvalitet Kvalitet skal prege alle delar av verksemda. Den faglege verksemda skal vere driven fram av nyfikne, djervskap og sanningssøking. Utvikling Vi skal møte utfordringar og nye krav ope og utviklingsvillig. Vi skal stimulere til kreativitet og nyskaping. Vi skal skape lyst og evne til å strekkje oss mot nye mål. III Fundamentet for den strategiske utviklinga i planperioden Den strategiske utviklinga av HiT i planperioden skal byggje på følgjande fundament: 1. HiT har universitetsetablering, eventuelt vidareutvikling av universitetsfunksjonane i Telemark, som mål. 2. HiT skal delta i eit institusjonelt forankra samarbeidsprosjekt med Universitetet i Agder med sikte på å utvikle og realisere konkrete fellestiltak av fagleg og administrativ karakter og å greie ut grunnlaget for fusjon eller utvida samarbeid mellom dei to institusjonane. 3. Noverande studiestadstruktur, inkludert Drammen, skal liggje fast til Det skal gjerast eit særleg løft for å vidareutvikle kompetansen i alle delar av høgskolen, og særleg innanfor primærverksemda (undervisning, forsking og formidling). 5. HiT skal leggje stor vekt på kvalitetsarbeid, både i primærverksemda, i støttetenestene (administrasjon, bibliotek, drift og IKT) og i samarbeidet med Studentsamskipnaden i Telemark.

3 3 6. HiT skal vere langt framme mellom dei høgare utdannings- og forskingsinstitusjonane når det gjeld å ta i bruk e-læring og ny teknologi innan primærverksemda og støttetenestene. 7. HiT skal leggje vekt på nyskapande verksemd, og medverke til innovasjon og fornying i samfunns- og næringsliv. 8. HiT skal ha ein tydeleg miljøprofil, og skal gjennom verksemda si skape medvit om og aktivt møte miljøutfordringane. Miljøprofilen skal vere integrert i arbeidet med utvikling av primærverksemda og støttetenestene. 9. HiT skal delta aktivt i arbeidet med å fremje samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) i universitets- og høgskolesektoren i Noreg. 10. HiTs fagprofil skal kjenneteiknast av to berande element, som er integrerte. Det eine er dei etablerte og planlagde doktorgradsprogramma og eksisterande studieprogram som støttar opp under desse. Det andre er profesjonsutdanningar og andre yrkesretta utdanningar. Det skal leggjast til rette for utvikling av sterkare forskingsmiljø knytte til desse utdanningane. 11. HiT skal arbeide aktivt for å få sin del av den forventa veksten i talet på studentar. Målet for planperioden er minst heiltidsekvivalentar. Auken i studenttalet skal følgjast opp ved nødvendig utbygging av infrastrukturen ved dei ulike studiestadene. IV Utdanning og læringsmiljø Sektormål 1 HiT skal tilby utdanning av høg internasjonal kvalitet i samsvar med samfunnets behov. Verksemdsmål 1.1 HiT skal utdanne kandidatar med høg kompetanse med relevans for samfunnet sitt behov. a) Talet på førstevalssøkjarar i Samordna opptak skal auke frå i 2009 til minst i b) Talet på studentar (eigenfinansierte heiltidsekvivalentar) skal auke frå i 2009 til minst i Verksemdsmål 1.2 HiT skal tilby eit godt læringsmiljø med undervisnings- og vurderingsformer som sikrar fagleg innhald, læringsutbytte og god gjennomstrøyming.

4 4 c) Talet på eigenfinansierte nye 60-studiepoengseiningar skal auke frå i 2009 til minst i d) Talet på uteksaminerte bachelorgradskandidatar skal auke frå 686 i 2009 til minst 830 i e) Talet på uteksaminerte mastergradskandidatar skal auke frå 108 i 2009 til minst 130 i Strategiar 1) HiT skal tilby doktorgradsstudium innan teknologi, økologi og kulturstudiar, og søkje samarbeid med Universitetet i Agder om forskarutdanning innanfor helsefag og lærarutdanning. 2) HiT skal arbeide vidare med utvikling av mastergradsstudium innanfor engelsk og norsk - fagdidaktisk retning og innanfor økonomisk/administrativt fagområde. 3) HiT skal omarbeide vidareutdanningane i helse- og sosialfag slik at desse kan gå inn i mastergradsstudium anten ved HiT eller ved andre institusjonar. 4) HiT skal tilpasse eksisterande mastergradsstudium innan aktuelle fagområde slik at dei høver for lærarar. 5) HiT skal vidareutvikle grunnskolelærarutdanningane på trinn 1-7 og trinn 5-10 på Notodden, i Porsgrunn og som nettbaserte studium, med vekt på fagleg prioritering, kvalitetsutvikling, praksisorientering og forskingsbasering. 6) HiT skal utvide og forbetre tilbodet av fleksible studium og spesielt bruken av e-læring. Dette gjeld også etter- og vidareutdanningar. 7) HiT skal vidareutvikle system for kvalitetssikring slik at det femner om heile utdanningsprosessen frå rekruttering til avslutning av studia. Det skal leggjast særleg vekt på dei forbetringsområda som NOKUT har peika på. 8) Internasjonalisering skal innarbeidast i planar for og i gjennomføring av alle studieprogram. 9) HiT skal utforme læringsmiljøet sitt etter prinsipp om universell utforming slik at flest mogleg blir inkluderte i løysingar som fungerer for alle studentar, og dette prinsippet skal speglast i alle aktuelle planar. 10) I samarbeid med Studentorganisasjonen i Telemark og Studentsamskipnaden i Telemark skal det arbeidast ut årlege handlingsplanar for å vidareutvikle nivået på studentretta tenester og studentvelferd ved kvar studiestad.

5 5 V Internasjonalisering Verksemdsmål 1.3 HiT skal ha eit utstrekt internasjonalt utdanningssamarbeid av høg kvalitet, som medverkar til auka utdanningskvalitet. f) Talet på utvekslingsstudentar (ut-/innreisande) skal auke frå 132 i 2009 til minst 250, av dei 100 utreisande, i g) Talet på utvekslingar på over 1 månad av tilsette via programavtalar skal auke frå 9 i 2009 til 20 i ) På alle gradsprogram skal det etablerast tilbod om studentutveksling med tilrådde fagpakker hjå utvalde partnarar, særleg for å auke talet på utreisande studentar frå HiT. 12) Talet på gradsprogram som har emne som blir underviste på engelsk, skal auke. 13) Ved prioriteringa av ressursar skal det leggjast vekt på område og tiltak som koplar utdanning, forsking og studentutveksling. 14) HiT skal prioritere samarbeid med institusjonar med høgt fagleg nivå. 15) HiT skal òg samarbeide med utanlandske institusjonar ut frå eit bistandsperspektiv med sikte på å bidra til å byggje opp kompetanse i utdanning og forsking hjå partnarane. VI Forskings- og utviklingsarbeid Sektormål 2 HiT skal, i tråd med sin eigenart, utføre forsking og fagleg og kunstnarleg utviklingsarbeid av høg internasjonal kvalitet. Verksemdsmål 2.1 HiT skal gjennom nasjonalt og internasjonalt samarbeid tilby forskarutdanning av høg kvalitet. Forskarutdanninga skal vere innretta og dimensjonert for å stette behova i sektoren og samfunnet elles. h) Talet på avlagde doktorgradar tildelte av HiT skal vere 5 i i) Talet på avlagde doktorgradar av personar HiT har arbeidsgjevaransvar for skal vere 10 i 2014 mot 7 i 2009.

6 6 Verksemdsmål 2.2 HiT har som statleg høgskole eit særskilt ansvar for profesjonsretta forsking, utviklingsarbeid, kompetanseutvikling og nyskapande verksemd i regionen. Samstundes skal høgskolen innrette forskingsinnsatsen sin slik at det vert oppnådd resultat av høg internasjonal kvalitet innan fagområde der høgskolen tildeler doktorgrad, og samarbeide nasjonalt og internasjonalt om forsking og utviklingsarbeid. j) Talet på publikasjonspoeng totalt skal auke frå 56 i 2009 til minst 100 i ) HiT skal styrkje FoU-verksemda. Interne forskingsfremjande verkemiddel skal vere differensierte og rettast inn mot dei to berande elementa i fagprofilen til høgskolen etter behov, sjå kapittel III. 19) HiT skal styrkje og profilere praksisnær forsking knytt til profesjonsutdanningane. 20) HiT skal skape større og meir robuste forskingsmiljø gjennom samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon internt i høgskolen og eksternt. 21) Det skal etablerast fleire samarbeidsprosjekt mellom HiT og forskingsinstitutta i Telemark. 22) HiT skal delta i nasjonale/internasjonale forskarskolar og forskingsnettverk. 23) HiT skal auke den eksterne finansieringa av forsking og fagleg og kunstnarleg utviklingsarbeid, jf. strategiar under kapittel VII. 24) Aktive, publiserande forskarar skal prioriterast ved avsetjing av tid til samanhengande FoU-verksemd. 25) Fleire studentar skal få høve til å delta i forskingsprosjekt. VII Formidling, samfunnskontakt og verdiskaping Sektormål 3 HiT skal vere ein tydeleg samfunnsaktør og medverke til formidling, internasjonal, nasjonal og regionale utvikling, innovasjon og verdiskaping. Verksemdsmål 3.1 HiT skal gjennom formidling og deltaking i offentleg debatt tilføre samfunnet resultata frå FoU-verksemda.

7 7 Verksemdsmål 3.2 HiT skal medverke til samfunns- og næringsutvikling gjennom innovasjon og verdiskaping. k) Omfanget av den samla bidrags- og oppdragsfinansierte aktiviteten (BOA), alt utanom tildelt løyving over statsbudsjettet, skal auke frå 17 mill. kroner i 2009 til minst 40 mill. kroner i ) HiT skal utvikle insentivordningar som fremjar søknader om ekstern finansiering av forsking og fagleg og kunstnarleg utviklingsarbeid, og som honorerer gode resultat oppnådde innan BOA generelt. 27) HiT skal hente ein større del regionale utviklings- og forskingsmidlar og midlar frå Noregs forskingsråd, EU og andre kjelder m.a. gjennom å samarbeide med eksterne partnarar om å arbeide ut gode søknader. 28) Fagmiljøa knytte til doktor- og mastergradsstudia skal ha eit særskilt ansvar for at større delar av FoU-verksemda blir eksternt finansiert (akkvisisjonsplikt). 29) HiT skal motivere og kvalifisere studentane for innovasjonsarbeid og entreprenørskap, m.a. gjennom arbeidet med studentføretak. 30) HiT skal etablere og aktivisere fleire eksterne referansegrupper/fagfora knytte til høgskolen sitt fagmiljø, organisert gjennom avdelingane, for å styrkje kvalitets- og relevanskrava. 31) Høgskolen si forsking, kunnskapsutvikling og andre faglege ressursar skal gjerast tilgjengelege gjennom opne kanalar, men slik at det blir tatt omsyn til opphavsrettar etter åndsverklova. 32) HiT skal ha tiltak for å dyktiggjere studentar og tilsette i akademisk skriving og populærformidling. 33) HiT skal gjennomføre kandidatundersøkingar og/eller etablere alumniordningar. 34) HiT skal utarbeide fleire etter- og vidareutdanningstilbod i samarbeid med samfunns- og næringsliv. 35) HiT skal medverke til å auke kommersialiseringa av forskingsresultat m.a. ved å søkje midlar til dette frå Noregs forskingsråd (FORNY eller andre program) og gjennom samarbeidet med Universitetet i Agder om Technology Transfer Office. 36) HiT skal uvikle vidare retningsliner og avtalar for handtering av immaterielle rettar for tilsette og studentar ved høgskolen.

8 8 VIII Personal- og økonomiforvaltning Sektormål 4 Høgskolane skal ha effektiv forvaltning av verksemda, kompetansen og ressursane i samsvar med si samfunnsrolle. Verksemdsmål 4.1 HiT skal sikre ei god og effektiv forvaltning av ressursane. l) Kostnader per produsert 60-studiepoengseining skal vere kr i 2014 mot kr i 2009 (nominelle tal). 37) Langtidsbudsjettet skal rullerast årleg. Det skal også omfatte eksterne inntekter og gje tydelege prioriteringar for utvikling av høgskolen i samsvar med rullert strategisk plan. 38) Det skal gjerast ein årleg gjennomgang av studieporteføljen, der inntekter og kostnader, studiepoengsproduksjon, registrerte studentar og tal på søkjarar vert knytte opp til kvart enkelt studieprogram. Verksemdsmål 4.2 HiT skal gjennom personalpolitikken sin medverke til eit høgt kompetansenivå, eit godt arbeidsmiljø og eit mindre kjønnsdelt arbeidsliv. m) Del første- og toppstillingar av det totale talet på undervisnings-, forskings- og formidlingsstillingar totalt skal auke frå 0,38 i 2009 til minst 0,55 i ) HiT skal søkje systematisk etter kandidatar til faglege første- og toppstillingar på bakgrunn av kunnskap om kva verkemiddel som er mest effektive. Det skal leggjast særleg vekt på rekruttering av kvinner. 40) HiT skal arbeide målretta med å rekruttere kvinner til leiarstillingar med dei verkemidla som er tilgjengelege. 41) HiT skal leggje til rette for at fleire tilsette kan kvalifisere seg for personleg opprykk til professor/dosent. Det skal vere eit særleg fokus på kvinnelege medarbeidarar. 42) HiT skal utgreie og setje i verk tiltak for å redusere talet på mellombelse tilsetjingar. 43) HiT skal gjennomføre prosessar som styrkjer kommunikasjon og samkjensle i organisasjonen, med særleg vekt på den rolla leiarane har i slike prosessar.

9 9 Verksemdsmål 4.3 HiT skal syte for høg kvalitet i økonomiforvaltninga. I dei strategiske prioriteringane skal det takast omsyn til god intern kontroll og effektiv ressursforvaltning. Verksemdsmål 4.4 HiT skal medverke til at nasjonale kunnskapsressursar blir forvalta heilskapleg og til at oppgåver blir løyste og ansvar blir fordelt gjennom samarbeid. Sjå del III, punkta 1, 2 og 9. IX Infrastruktur og støttetenester Verksemdsmål 4.5 (eigendefinert) HiT skal ha ein fysisk og teknisk infrastruktur, IT-, bibliotek- og drifts- og administrative tenester som medverkar til å oppfylle høgskolens primæroppgåver. 44) HiT skal utvide bygningsmasse og annan infrastruktur i Porsgrunn i tråd med prognosar for utviklinga i talet på studentar og tilsette. 45) HiTs infrastruktur for IKT skal til kvar tid ha kapasitet og kvalitet for nye tenester og vekst i bruk og innhald. 46) HiT skal leggje vekt på fri programvare og standardiserte format og utstyr, i tråd med offentleg IKT- og innkjøpspolitikk. 47) HiT skal ha gode og tenlege verktøy for e-læring, videokonferansar og nettbaserte tenester. 48) HiT skal ha solid eigenkompetanse på IKT-infrastrukturen og ta del i samarbeid om IKTtenester for universitets- og høgskolesektoren. 49) HiT skal tilby nettbasert tilgang både på og utanfor høgskoleområdet til ei tilfredstillande mengd vitskaplege databasar, elektroniske tidsskrift i fulltekst og andre elektroniske informasjonsressursar, og arbeide for auka bruk av slike ressursar. 50) HiT skal gjere mest mogleg av forskingsarbeida produserte ved HiT tilgjengelege i HiTs institusjonelle arkiv TEORA. Dette inkluderer òg mastergrads- og doktorgradsavhandlingar. 54) HiT skal gjere ulike typar kvalitetssikra materiale om Telemark tilgjengeleg på internett via Digitale telemarkskjelder, ein kunnskapsbank om og for Telemark.

10 10 55) HiT skal arbeide for auka regionalt og nasjonalt samarbeid om utnytting av eksisterande bibliotekressursar. 56) HiT skal auke sin kompetanse og kapasitet for å kalkulere, styre og administrere forskingsprosjekt og andre typar av prosjekt med heil eller delvis ekstern finansiering. 57) HiT skal leggje til rette tenester og ordningar slik at dei blir tilfredsstillande og likeverdige også for utanlandske studentar og tilsette. X Rullering og oppfølging Denne strategiske planen skal rullerast årleg. I samband med rulleringa skal det gjevast ein rapport om utviklinga, sett i høve til dei måla planen fastset. Planen skal følgjast opp gjennom årsplanar for alle høgskolen sine driftseiningar og gjennom den årlege budsjetthandsaminga. Med utgangspunkt i den strategiske planen kan det bli fastsett særskilte handlingsplanar på spesielle område. Det vert teke eigne avgjerder om kva handlingsplanar som skal arbeidast ut, på område der det ikkje er lovfesta at det skal vere slike.

Rapport og planar (2012-2013)

Rapport og planar (2012-2013) Høgskolen i Telemark Rapport og planar (2012-2013) Høgskolen i Telemark Fastsett av styret 8. mars 2013 Utkast av 21.02.13 1 1 Innleiing 1.1 Resultatutvikling og nåsituasjon Høgskolen i Telemark (HiT)

Detaljer

(2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617

(2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 Prop. 1 S (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag

Detaljer

Kunnskap for ei betre verd. NTNU internasjonalt framifrå

Kunnskap for ei betre verd. NTNU internasjonalt framifrå Kunnskap for ei betre verd Foto: Geir Mogen Strategi Strategi 2011 2020 for Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet NTNU Vedteken av styret for NTNU 30. mars 2011 NTNU internasjonalt framifrå Innhold

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410. Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410. Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007 Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 Innhald Del I Oversikt over budsjettforslaget frå... 7 1 Hovudprioriteringar...

Detaljer

Prop. 1 S. (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410

Prop. 1 S. (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014 Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon

Detaljer

Prop. 1 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410

Prop. 1 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Prop. 1 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013 Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 Innhald Del I Oversikt over

Detaljer

Prop. 1 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410

Prop. 1 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Prop. 1 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012 Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 Prop. 1 S (2011 2012) Proposisjon

Detaljer

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 Side 1 1. INNLEIING

Detaljer

Arbeidsgivarpolitikk for framtida

Arbeidsgivarpolitikk for framtida (Hovuddokument versjon 130309) Møre og Romsdal fylke ein tydeleg medspelar Arbeidsgivarpolitikk for framtida 1 FORORD 4 1. SAMFUNNSOPPDRAGET 6 VÅRT UNIKE SAMFUNNSOPPDRAG 6 ARBEIDSGIVARPOLITIKK I LYS AV

Detaljer

Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og skulebibliotek i Hordaland 2011 2015

Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og skulebibliotek i Hordaland 2011 2015 Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og skulebibliotek i Hordaland 2011 2015 Bakgrunn Fylkesbiblioteket har eit lovpålagt ansvar for å arrangere møter og kurs om bibliotekspørsmål. Hordaland

Detaljer

Innhald. 1 Innleiing... 1

Innhald. 1 Innleiing... 1 Årsrapport for 2013 Innhald 1 Innleiing... 1 2 Måloppnåing... 3 2.1 Hovudmål 1: Forvaltninga skal vere godt organisert, leidd og ha riktig kompetanse... 3 2.1.1 Delmål 1.1: Statsforvaltninga skal ha eit

Detaljer

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 Hordaland fylkeskommune 3 Forord Ved inngangen til denne planperioden er dei internasjonale

Detaljer

INNHALDSOVERSYN... FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem... 9. TALDEL 4. Taldel...

INNHALDSOVERSYN... FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem... 9. TALDEL 4. Taldel... INNHALDSOVERSYN Budsjett 2014/ Økonomiplan 2014-2017 INNHALDSOVERSYN FØREORD INNHALDSOVERSYN... BUDSJETTREGLEMENT FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem...

Detaljer

FYLKESDELPLAN FOR BIBLIOTEKA I HORDALAND RULLERING 2002-2005

FYLKESDELPLAN FOR BIBLIOTEKA I HORDALAND RULLERING 2002-2005 FYLKESDELPLAN FOR BIBLIOTEKA I HORDALAND RULLERING 2002-2005 INNHALD side FØREORD 1. INNLEIING 2 1.1 Vidareføring av bibliotekplanen 1994-1997 og 1998-2001 2 1.2 Planprosessen. 3 2. UTFORDRINGAR OG OVERORDNA

Detaljer

Plan for utvikling av oppvekstavdelinga i Rennesøy

Plan for utvikling av oppvekstavdelinga i Rennesøy Rennesøy kommune STRATEGIPLAN Plan for utvikling av oppvekstavdelinga i Rennesøy 2009 2012 Strategiplan for oppvekstavdelinga 2009-2012 1 Innhald 1. OPPVEKSTAVDELINGA SINE LANGSIKTIGE MÅL...4 1.1 KOMMUNEPLANEN

Detaljer

Mellom kl. 11:00 17:00 vert det møte med statssekretær Bjørn Haugstad.

Mellom kl. 11:00 17:00 vert det møte med statssekretær Bjørn Haugstad. MØTEINNKALLING Høgskulestyret Dato: 18.11.2014 kl. 9:00 Sted: Møterom 1 i Fossbygget, Sogndal Arkivsak: 14/00725 Arkivkode: 011 Tidsramma for møtet er kl. 09:00 kl. 11:00. Mellom kl. 11:00 17:00 vert det

Detaljer

Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013

Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013 SOGNDAL KOMMUNE Me byggjer framtida Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013 Vedteken av kommunestyret den 21.10.10. VISJON FOR GRUNNSKULEN I SOGNDAL KOMMUNE ME BYGGJER FRAMTIDA I SOGNDAL

Detaljer

Evaluering av prøveordning med mastergradar i statlege høgskolar 1999-2002

Evaluering av prøveordning med mastergradar i statlege høgskolar 1999-2002 Evaluering av prøveordning med mastergradar i statlege høgskolar 1999-2002 Delrapport 2 Noregsnettrådets rapportar 06/2002 Delrapport ISSN 1501-9640 Forord Komiteen for evaluering av prøveordning med

Detaljer

Fylkesdelplan for biblioteka i Hordaland 2007-2010 Høyringsutkast

Fylkesdelplan for biblioteka i Hordaland 2007-2010 Høyringsutkast Fylkesdelplan for biblioteka i Hordaland 2007-2010 Høyringsutkast FYLKESDELPLAN FOR BIBLIOTEKA I HORDALAND 2007-2010 - HØYRINGSUTKAST 1 Fylkesdelplan for biblioteka i Hordaland 2007-2010 Innhald Innleiing...

Detaljer

Strategiplan 2011-2015

Strategiplan 2011-2015 Gudbrandsdalsmusea Strategiplan 2011-2015 Lesja bygdemuseum og Lesja kyrkje Einbustugu Otta bergverkssenter Lom bygdamuseum Lom stavkyrkjesenter Norsk fjellmuseum Jutulheimen bygdamuseum Gudbrandsdal krigsminnesamling

Detaljer

Årsmelding 2013 for Helse Bergen HF

Årsmelding 2013 for Helse Bergen HF Årsmelding 2013 for Helse Bergen HF Innleiing Helse Bergen er ein del av spesialisthelsetenesta, og visjonen til føretaket er å fremme helse og livskvalitet. Verdigrunnlaget kan samanfattast slik: Helse

Detaljer

Acos sak 10/632-3/K1-400, K2-//EHE Vedteke i Kommunestyre 16. juni 2011. Kompetanse- og rekrutteringsplan for Årdal kommune

Acos sak 10/632-3/K1-400, K2-//EHE Vedteke i Kommunestyre 16. juni 2011. Kompetanse- og rekrutteringsplan for Årdal kommune Acos sak 10/632-3/K1-400, K2-//EHE Vedteke i Kommunestyre 16. juni 2011 Kompetanse- og rekrutteringsplan for Årdal kommune 2011-2014 1 1. INNLEIING...FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT.4 2. MÅL...FEIL! BOKMERKE

Detaljer

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 2 3 Innhald Innhald... 3 Innleiing... 5 Hovudfunn... 5 Læringsmiljø... 5 Læringsresultat... 6 Gjennomføring... 6 Spesialpedagogisk arbeid... 6 Klasseleiing...

Detaljer

Strategi for Språkrådet 2013 2015. Vedteken av styret i Språkrådet 21. februar 2013

Strategi for Språkrådet 2013 2015. Vedteken av styret i Språkrådet 21. februar 2013 Strategi for Språkrådet 2013 2015 Vedteken av styret i Språkrådet 21. februar 2013 Språksituasjonen og språkpolitikken Språksituasjonen i Noreg er i endring. Norsk med dei mange dialektane og dei to skriftlege

Detaljer

Regional delplan tannhelse

Regional delplan tannhelse Regional delplan tannhelse Vedtatt av Fylkestinget 15. oktober 2013, T-59/13 Ein tydeleg medspelar Innhald Innleiing 4 1. Mål og rammer for planarbeidet Mål for planarbeidet 7 Nasjonale og regionale rammer

Detaljer

Kapittel 551, post 60 Tilskot til fylkeskommunar for regional utvikling

Kapittel 551, post 60 Tilskot til fylkeskommunar for regional utvikling Retningslinjer Kapittel 551, post 60 Tilskot til fylkeskommunar for regional utvikling Kapittel 551, post 61 Næringsretta midlar til regional utvikling, kompensasjon for auka arbeidsgivaravgift Innleiing

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 (17 18)

Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 (17 18) Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 (17 18) www.sfj.no Budsjett 2015/Økonomiplan 2016 (17-18) Føreord FØREORD Fylkeskommunen sitt budsjett for 2015 og økonomiplan for perioden 2016 (17-18) ligg med dette føre.

Detaljer

Styringsdokument 2014 Helse Fonna HF

Styringsdokument 2014 Helse Fonna HF Vedteke i Føretaksmøte 05.03.2014 Vedteke i Føretaksmøte 05.03.2014 Vedteke i Føretaksmøte 05.03.2014 Forslag til styret i Helse Vest 7.3.12 Vedteke i Føretaksmøte 05.03.2014 Styringsdokument 2014 Helse

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2007 2008) FOR BUDSJETTÅRET 2008. Utgiftskapittel: 1100 1161 Inntektskapittel: 4100 4150, 5576, 5651 og 5652

St.prp. nr. 1 (2007 2008) FOR BUDSJETTÅRET 2008. Utgiftskapittel: 1100 1161 Inntektskapittel: 4100 4150, 5576, 5651 og 5652 St.prp. nr. 1 (2007 2008) FOR BUDSJETTÅRET 2008 Utgiftskapittel: 1100 1161 Inntektskapittel: 4100 4150, 5576, 5651 og 5652 Innhald Del I Kap. 1138 Støtte til organisasjonar m.m.... 93 Innleiande del...

Detaljer

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011 System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane Opplæringsdirektøren Februar 2011 Forord Hordaland fylkeskommune utarbeidd i 2009 eit system for korleis skolane sjølv kan

Detaljer