MULIGHETSVURDERING FOR KRYSSING AV NY E18 I KULVERT FORBI FARRISEIDET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MULIGHETSVURDERING FOR KRYSSING AV NY E18 I KULVERT FORBI FARRISEIDET"

Transkript

1 Statens Vegvesen, Region Sør MULIGHETSVURDERING FOR KRYSSING AV NY E18 I KULVERT FORBI FARRISEIDET VURDERING AV MULIG E18- LØSNING MED SAMTIDIG OPPRETTHOLDELSE AV VANNVEI TIL KRAFTVERKENE VED LARVIKSFJORDEN (TRESCHOW-FRITZØE) EN GUNSTIG PLASSERING KAN OPPNÅS VED AT E18- KULVERT INNGÅR DELVIS SOM NYTT DAM-SEGMENT OVER UTLØPET AV FARRIS. DETTE GIR MULIGHET FOR HEVING AV KULVERTEN OPP OVER DAGENS ELVELEIE FORSLAGET ER GITT GROVT KOSTNADSANSLAG. UTFORMINGEN ANTAS Å GI MILJØMESSIGE OG ESTETISKE FORTRINN Vestfold, september, 2006

2 INNHOLD 1 OPPDRAGET Orientering Underlag KONKLUSJONER - MULIGHETSVURDERINGEN Hovedkonklusjoner Andre momenter Høyder Miljø Retningslinjer for dammer ARGUMENTER OG VURDERINGER Gjennomføring av E18-kulverten Konstruksjonsløsninger Forutsetninger i forhold til nåværende brukere KOSTNADER E18-kulvert Farris kraftverk. Inntak og vannvei VANNFØRINGER - AVLEDNINGSKAPASITETER Dimensjonerende vannføring Avledningskapasiteter Avledningskapasiteter. Overløp > 50m, overløp på HRV=23, Avledningskapasiteter. Overløp 30m, overløpterskel på 20,50. Gummiluke IDÉSKISSER Dagens situasjon(skjematisk, med tenkt E18-kulverttrasé) Mulige planløsninger, bredt overløp og bunnløp Mulige planløsninger, smalt overløp uten bunnløp

3 MULIGHETSVURDERING E18 KRYSSING VED FARRISEIDET OG FORHOLD TIL EKSISTERENDE DAMKONSTRUKSJONER 1 OPPDRAGET Mulighetsvurderingen gjelder kryssing av nye E18 nedstrøms Farris dam ved utløpet av Farris. Oppgaven er en mulighetsvurdering for å avklare om forslaget om bygging av E18 kulvert nedstrøms Farris dam lar seg forene med de eksisterende brukerinteresser og konstruksjoner. 1.1 Orientering Kontakt med Statens Vegvesen ble tatt av Treschow-Fritzøe/ Hernes Prosjektering i august 2006, med tanke på å få ta del i resultater vedrørende grunnforhold fra de grunnboringer som er utført av Statens Vegvesen i området omkring dammen. Statens Vegvesens grunnundersøkelser i området er gjort i samråd med Treschow-Fritzøe på bedriftens områder, og dameier kan ha nytte av slike data i forbindelse med pågående revurdering av Farris dam. Statens Vegvesen har interesse av informasjon om damkonstruksjonene og bruksfunksjonene ved Farriseidet, for å kunne se disse i sammenheng med en eventuell løsning med kryssing av E18 nedstrøms damstedet. Hernes Prosjektering har vært involvert som rådgiver for Treschow-Fritzøe ved tidligere anledninger, ved vurdering av kraftverksbygginger, og som rådgivende ingeniør ved installering av klappeluke i dammen i Hernes Prosjektering er for tiden engasjert av Treschow-Fritzøe med revurdering av Farris dam, pålagt av myndighetene (NVE). De eksisterende konstruksjoner påvirkes av den tenkte E18-kulvert, og kulvertens plassering påvirkes av de eksisterende konstruksjoner. Det er mulig at synergieffekter kan være tilstede ved å se på E18-kulverten, Farris dam og Farris kraftverks vannveier i et helhetsbilde. Det ble foretatt felles befaring på Farris dam 30. august Deltagere fra SVV: Eva Preede, Arild Vestbø, Morten Klokkersveen, Bjørn Kristoffer Dolve. Fra Treschow-Fritzøe møtte Knut Malmquist og Sten Hernes (Møtememo ) Det ble orientert om mulige planer, utvekslet opplysninger og ideer, og det fremkom at mulige felles interesser mellom Statens Vegvesen og Treschow-Fritzøe kunne være tilstede. Det ble konkludert med at en grov mulighetsvurdering burde gjøres for å verifisere holdbarheten i de ideer og tanker som fremkom.. Hernes ble oppfordret om å gi et kostnadsanslag og program for en slik initial vurdering og en kort rapport. Hernes har tidligere erfaring fra vegprosjekter, bl.a. fra Vardø tunnel og Holmestrand tunnel, og delvis overlappende kunnskap innen de aktuelle prosjektområder. Oppdraget ble deretter gitt til Hernes Prosjektering i e-post av Underlag Statens Vegvesen har pr. e-post oversendt skisse av en tenkt trase for E18 nedstrøms Farris dam, samt en skisse av et sannsynlig tverrsnitt på kulverten på dette parti. Hernes Prosjektering har utarbeidet underlag i forbindelse med andre arbeider for Treschow- Fritzøe, og noe av dette benyttes ved mulighetsvurderingen. 3

4 2 KONKLUSJONER - MULIGHETSVURDERINGEN Kryssing med ny E18 i kulvert nedstrøms for Farris dam kan gi synergieffekter for nye og eksisterende konstruksjoner og for miljø i området. 2.1 Hovedkonklusjoner Ny E18 i nedgravd kulvert nedstrøms Farris dam er fullt mulig å gjennomføre. Kulvertens høyde må tilpasses avrenningsforholdene fra Farris dam slik at disse ikke reduseres. E18-kulverten vil skjære gjennom eksisterende vannvei (kulvert/rør) til Farris kraftverk, og denne må bygges om. En linjeføring av ny E18 i kulvert like nedstrøms eksisterende Farris dam kan med fordel kombineres med et nytt inntak og damoverløp i utløpet av Farris. Gammel dam kan da avlastes og overbygningen fjernes. Dette kan tillate heving av den tenkte E18-trasé og likevel bedre dagens avledningskapasitet i Farris, og dermed redusere fare for oversvømmelser i Farris. En kombinasjon av funksjoner og konstruksjoner kan medføre miljømessige gevinster da det blir mulig å fjerne deler av gammel dam og sidepartier, og dermed oppnå større bredde i utløpet av Farris. Bygging av separat bunntappeløp vil føre til økt flomkapasitet, og kan gi mulighet for å heve E18 kulvertene ytterligere. Eksisterende dam, inntak, rør og kraftverk og eventuelt bunntappeløp, kan med fordel benyttes i byggefasen til forbiledning av avrenningen fra Farris. Flere magasiner oppover i vassdraget kan dessuten kjøres slik at maksimal magasineringseffekt oppnås, for derved å redusere vannføring og risiko for flom over det sentrale kulvertparti i byggefasen. 2.2 Andre momenter Høyder Ny E18 kulvert i separat konstruksjon nedstrøms eksisterende dam må legges så lavt at flomavledningskapasitet fra Farris beholdes. - Overkant kulvert legges i utgangspunktet i nivå med eksisterende bunn av elveleie - Høyden kan tilpasses avledningskapasiteten etter mer detaljerte beregninger - E18 kulverten kutter eksisterende vannvei som derfor må bygges om. Ny vannvei må krysse under kulverten, og kommer forholdsvis dypt. Det gis flere muligheter for å heve (høyde)-plassering av E18 kulvert ved å kombinere ny E18 kulvert med damfunksjonene og fjerne eksisterende dam. - Heving av E18 kulverten kan bedre linjerføringen, og vil også medføre heving av ny (gjenopprettet) vannvei til Farris kraftverk og medfører dermed grunnere byggegrop. - Ny damlengde kan uten videre økes til minst 30 m. Nytt reguleringsanlegg (dam) kan etableres i forbindelse med E18 kulverten, ved å sette inn lave, moderne luker på toppen av kulverten. Kulverten kan således danne et utmerket fundament for en eller to klappeluker i stål, eller for en lang gummiluke. 4

5 - E18-kulverten kan heves ytterligere slik at det etableres lukefritt overløp nær HRV (+23,25). Fri bredde på damoverløpet må da økes til ca. 50 m for å kunne ivareta flommer uten at flomstigning overskrider dagens situasjon. Denne hevingen letter underføringen av kraftverkskulvert (vannvei) fra inntaket under E18 kulvert. - Det kan installeres flomluker med løp under E18 kulvert for å begrense nødvendig overløpsbredde, eller som ytterligere flomsikring. Under visse forutsetninger kan det tenkes at ytterligere heving av E18- kulvert over HRV da kan være mulig. Flomlukene må da avlede tilsvarende vannmengder. Dette må eventuelt avklares som egen sak Miljø Det kan oppnås miljømessige gevinster - Støyproblematikken omkring Farriseidet reduseres betydelig med E18 i kulvert. - Gangbane på ny eller eksisterende dam kan etableres/ beholdes og forbindes forbi nytt inntak, slik at det kan etableres/ opprettholdes en kyststi. - Det visuelle inntrykket ved Farriseidet kan bli betydelig oppgardert ved at enkelte gamle bruer fjernes. Vannspeilet kan gjøres bredere i utløpet av Farris, og føres helt frem til damoverløpet dersom det kombineres med E18 kulverten, eller til damluke plassert på taket av kulverten. Fri dam/kulvertlengde kan bli fra 30m til vel 50 m, eller så bredt som plassen tillater. - Tersklene oppover i elva kan utvides og bunnen kan heves til å dekke nedstrøms side av kulverten, slik at hele Farriselva fremstår med vannspeil eller som steinsatt elveleie. - Det blir da enkelt mulig å etablere fisketrapper slik at laks kan gå opp i Farris Retningslinjer for dammer Det aktuelle parti av E18 kulverten må også bygges i henhold til Norges vassdragsog energidirektorat (NVE) s damforskrifter, med ivaretakelse av stabilitet og sikkerhet. 3 ARGUMENTER OG VURDERINGER 3.1 Gjennomføring av E18-kulverten E18- kulverten vil i byggefasen snu opp og ned på terrenget på begge sider av Farriseidet. Det vil da være mulig å etablere nytt inntak, med varegrind og luke, osv. i området innenfor (på landsiden av) de gamle steinmurene vest for nåværende inntak. Ny kulvert kan etableres ved siden av den eksisterende mens denne er i drift, slik at påkobling kan skje utenfor og på nedstrøms side av E18-kulverten til slutt. Det vil være nødvendig å gjøre forberedende arbeider på begge sider først, og bygge den sentrale kulvertbiten i Farriselva ved lav vannstand i Farris. Dette gjelder spesielt i områder der E18 kulvert kommer like nedstrøms damkonstruksjonen, da utgraving vil påvirke dennes stabilitet. Byggefasen bør starte med tomme magasiner oppover i vassdraget. Eksisterende vannvei må være i drift lengst mulig. Dermed bygges ny vannvei med inntak og E18-kulvertseksjon først, før man tar seksjonen over elva. 5

6 3.2 Konstruksjonsløsninger Eksisterende dam, inklusive tappeluke, har samlet lengde på ca. 20 m og har begrensninger mht. ytterligere flomavledningskapasitet. Dammen er stabil og tilstrekkelig, og godkjent for formålet, men er ikke lenger helt oppdatert vedrørende dagens praksis for manøvrering (nålestengsel). Ny dam kan gjøres bedre, og kan med letthet få bredde på over 30 m. Dermed kan terskelen heves noe høyere enn antydet på fellesbefaringen i august. Det ble under befaringen presisert at kulverten burde komme høyest mulig for å spare kostnader i tilstøtende kulvert- og tunnel traséer. Dersom ny dam gis en samlet fri lengde på ca. 50 m vil det være mulig å heve overkant av E18-kulverten helt opp til høyeste regulerte vannstand, +23,25. Dersom mulig overløpslengde ikke er tilstrekkelig på grunn av plass, kan det i tillegg etableres et lukestyrt flomløp under kulverten, parallelt med Treschow-Fritzøes vannvei. En god løsning ville være å etablere et separat tappeløp på østsiden, med bunnluke og tappekulvert under E18-kulverten. Tappeløpet kan med fordel føres helt opp til Farris, noe til side for utløpsområdet. Ved bygging og installasjon av separat lukestyrt bunntappeløp kan kulverten muligens heves ytterligere dersom tappeløpet dimensjoneres tilsvarende. Lukene må da godkjennes for flomavledning. Det kan eventuelt være mulig å etablere tappeluke på siden av ny/eksisterende vannvei til Farris kraftverk nedstrøms for E18-kulverten for å sikre forbitapping under bygging, og i fremtiden dersom kraftverket skulle stoppes, men en slik løsning har dårligere avledningskapasitet og klare funksjonsbegrensninger. 3.3 Forutsetninger i forhold til nåværende brukere For å kunne tenke seg ovenstående løsninger er det en del enkle forhold som må verifiseres. Det ligger utenfor denne grovvurderingen å gjøre dette. Både dameier, Treschow-Fritzøe og NVE, og likeledes NSB, må få uttale seg om forholdene og mulighetene og eventuelle begrensninger. 1. Kan man overhodet akseptere flomstigning (ved Qdim= 386 m3/s) opp mot 25,93 moh? Hva er evt. høyeste akseptable flomstigning? 2. Da blir kanskje Jernbaneverket (eller NSB) det svakeste (laveste) punkt? Skal/ kan jernbanen legges om? 3. Er man med dagens drift i kraftverket avhengig av klappeluken for å holde inntaket rent for is og rask ved vannstander nesten ned til LRV? 4. Kan man tenke seg å unnvære klappeluken, eventuelt bare en klappeluke med bunnterskel litt under HRV? (f.eks 1 m.) 5. Bunnluke i kulvert under E18 kulverten kan være gunstig for å kunne justere vannstander, og for å dempe småflommer. Plassering av bunnluke bør være på motsatt side i forhold til inntaket til Farris kraftverk, for ikke å forstyrre dette under drift. 6

7 Dersom svarene på ovenstående spørsmål i hovedsak er positive vil E18 kulverten kunne heves betydelig, med toppkant for eksempel like under HRV (med avrundet overløpsterskel nær HRV). Konstruksjonen må være slik at man klarer dagens maksimale flomvannstand (+25,93). Maksimalt mulig overløpslengde bestemmer dermed hvor høyt kulverten kan heves uten å introdusere bunnluker, og design av bunntappeløp og luker bestemmer eventuell ytterligere heving, eller sikrer usikkerhetsmarginer. Et overløp uten luker eller hindringer av noe slag vil sannsynligvis bli positivt imøtesett av NVE. (damtilsynet). 4 KOSTNADER 4.1 E18-kulvert Kostnader for E18 kulverten er ikke vurdert og ligger utenfor denne vurderingen. Det antas at kulverten etableres i åpen byggegrop under kontrollerte forhold. Ved å etablere gjennomløp for vann, enten via Farris kraftverk, eller gjennom separat bunnløp med oppstrøms luke, kan byggetiden gjøres nesten ubegrenset, beroende på bunnløpets tappekapasitet. Ved å trekke buntappeløpet oppstrøms eksisterende dam på østsiden av nåværende bygning oppnås ytterligere uavhengighet, både i byggetiden og senere i alle driftssituasjoner. 4.2 Farris kraftverk. Inntak og vannvei Kostnadsberegninger for inntak og vannvei er foreløpig gjort svært grovt da det gjenstår alt for mange ukjente faktorer. Både NVE og Treschow-Fritzøe må kunne uttale seg om løsningsforslagene. Det angis bare ca. tall basert på statistisk grunnlag. Statistisk kostnadsnivå for inntakskonstruksjoner tilsier et kostnadsnivå for bygningsmessige arbeider på ca. 1,5-2 mill kr. I tillegg kommer betydelige gravemasser, skjønt mye av disse vil åpnes i byggegropen for E18-kulverten. Vannvei-kulverter i betong for tilsvarende vannføringer kan forekomme fra tid til annen og blir da alltid spesielt behandliet. Det vil være innenfor målområdet å anta ca kr pr m for kulverter av de dimensjoner vi her drøfter. Dessuten kommer utløp, inntak, mv. Antas ca. 50 m total kulvertlengde vil hver seksjon koste i størrelsesorden 1,5-2 mill kr. Svært overslagsmessige ekstra kostnader (ut over E18 kulvert) kan dermed ligge i området: Inntak Farris krv, bygningsmessig 2 mill Inntak, luker, varegrind, etc. 2 Kulvert (vannvei) under E18 (vest) 2 Kulvert (bunnlukeløp) under E18 (øst) 2 Bunnluke, (øst), 1 Grunnarbeider for inntak og kulverter, 5 Adm. Prosj. Diverse og uforutsett 6 SUM 20 mill. Fordelt på E18 kulvert med 50 m overløp vil dette tilsi ekstra kulvertkostnad på dette parti på ca kr/m. Kostnader på inntak og tappeløp kan muligens bli gjenstand for fordeling på eiere og brukere i forhold til nytteverdi og eierskap. 7

8 5 VANNFØRINGER - AVLEDNINGSKAPASITETER Dimensjonerende vannføring Dimensjonerende vannføring for Farrisvatn Q 1000 = 184 m 3 /s gir flomstigning med dagens dam til kote 25,18. Kontrollflom ved damberegninger er 1,5x Q 1000 = 386 m 3 /s, og vannstand 25,93. Flomberegningene er godkjent av NVE Avledningskapasiteter Den grafiske fremstilling av avledningskapasiteter over Farris dam er generert fra kapasitetsberegninger utført på regneark. Det benyttes kjente parametere og konstanter, vurdert ut fra hva som vanligvis benyttes for tilsvarende konstruksjoner. Utforming av overløp, bunnløp, og eventuelle luker vil påvirke avledningskapasitetene. Det vises to sett kurver, for hhv. 50 m og 30 m overløpslengde (øvre kurver) De nedre kurver angir mulig avledningskapasitet ved kombinasjon overløp og bunnlukeløp. Bunnlukeløpet kan dimensjoneres for ulike avledningskapasiteter Avledningskapasiteter. Overløp > 50m, overløp på HRV=23,25 Vannstand, stigning over HRV, m 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 FARRIS dam. Mulige forbislippningskapasiteter, m 3 /s Dimensjonerende flom =386 m3/s. Gir maks vannstand i dagens situasjon ca.+25,93. (gammel dam) NSB vil være laveste faste terskel. Ny E18-terskel, L=53m, kan med samme flomvstand ha overløp =HRV Vannføring, m 3 /s Nedre kurve angir avledningskapasitet dersom det settes inn en bunnluke med tappeløp under E18- kulverten til Farriselva. E18 kan da heves ytterligere x,x m. (beroende på tappeløpets og lukens dimensjoner) Kurvene er basert på overløpslengde 53 m og bunnlukeløp 4x4,7= 18,8 m 2 8

9 5.1.4 Avledningskapasiteter. Overløp 30m, overløpterskel på 20,50. Gummiluke. Vannstand, stigning over HRV, m 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 FARRIS dam. Mulige forbislippningskapasiteter, m 3 /s Dimensjonerende flom =386 m3/s. Gir maks vannstand i dagens situasjon ca.+25,93. (gammel dam) NSB vil være laveste faste terskel. Ny E18-terskel, L=30m, kan med samme flomvannstand ha overløp =HRV Vannføring, m 3 /s Nedre kurve angir avledningskapasitet dersom det settes inn en bunnluke med tappeløp under E18- kulverten til Farriselva. E18 kan da heves ytterligere x,x m. (beroende på tappeløpets dimensjoner) Kurvene er basert på overløpslengde 30 m og bunnlukeløp 4x4,7= 18,8 m 2 9

10 6 IDÉSKISSER Under følger typiske skisser som viser mulige løsninger. Idéskisser og overslagsberegninger viser at flere løsninger kan være mulige. Tidlige utgaver av forslagene er oversendt Treschow-Fritzøe for å få kommentarer, og positive signaler er foreløpig gitt. Treschow-Fritzøe ønsker likevel en grundigere gjennomgang av mulighetene og konsekvensene dersom disse planer videreføres. Likeledes må NVE og Jernbaneverket/ NSB må få uttale seg om de forutsetninger som er lagt til grunn, samt de forslag som fremmes. 6.1 Dagens situasjon(skjematisk, med tenkt E18-kulverttrasé) 10

11 6.2 Mulige planløsninger, bredt overløp og bunnløp Plan og snitt viser kombinasjonsløsning for dam og E18-kulvert, samt vannvei til Farris kraftverk, og bunntappeløp. 11

12 6.3 Mulige planløsninger, smalt overløp uten bunnløp Plan og snitt viser kombinasjonsløsning for dam og E18-kulvert, samt vannvei til Farris kraftverk. Gummiluke antydet i topp kulvert/dam. Nedstrøms innfylling og plastring. 12

Mosvollelva ved Ørnes sykehjem

Mosvollelva ved Ørnes sykehjem Meløy kommune Mosvollelva ved Ørnes sykehjem Vurdering av flomfare og sikringstiltak 2015-09-07 Oppdragsnr.: 5150664 Oppdragsnr.: 5150664 A01 7.9.2015 Foreløpig, til vurdering hos oppdragsgiver L.Jenssen

Detaljer

Oppdrogsgiven Multiconsult AS Oppdrag: 526320 Byggeplan E136 Tresfjordbrua - Tilførselsveger og konstruksjoner

Oppdrogsgiven Multiconsult AS Oppdrag: 526320 Byggeplan E136 Tresfjordbrua - Tilførselsveger og konstruksjoner asplan viak NOTAT Oppdrogsgiven Multiconsult AS Oppdrag: 526320 Byggeplan E136 Tresfjordbrua - Tilførselsveger og konstruksjoner Dato: 2011-11-30 Skrevet av: Øystein Tranvåg Kvalitetskontrot Håvard Knotten

Detaljer

Klassifisering av trykkrør

Klassifisering av trykkrør Klassifisering av trykkrør i ht forskrift om klassifisering av vassdragsanlegg 4. Gjelder både eksisterende og planlagte anlegg. Det skal fylles ut ett skjema for hvert rør. Skjemaet besvares så komplett

Detaljer

Notat om forutsetninger og flomberegninger for konstruksjonene på parsellen Morgedal - Mostøyl

Notat om forutsetninger og flomberegninger for konstruksjonene på parsellen Morgedal - Mostøyl Dato: 02.02.2016 Notat om forutsetninger og flomberegninger for konstruksjonene på parsellen Morgedal - Mostøyl Utarbeidet av: Maria Gulbrandsen 01.02.2016 Kontrollert av: ilde Solaas 02.02.2016 For parsellen

Detaljer

FLOMSONEKART FOR STORELVA VED ARNA STASJON

FLOMSONEKART FOR STORELVA VED ARNA STASJON 90 Arna - Bergen FLOMSONEKART FOR STORELVA VED ARNA STASJON Side: Dok.nr: Rev: Dato: av 9 UUT-00-A-197 00A 01.0.05 FLOMSONEKART FOR STORELVA VED ARNA STASJON INNLEDNING Vi viser til brev fra NVE datert

Detaljer

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk. 1 Overflatehydrologiske forhold

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk. 1 Overflatehydrologiske forhold Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk Hensikten med dette skjema er å dokumentere grunnleggende hydrologiske forhold knyttet til bygging av små kraftverk. Skjemaet skal sikre

Detaljer

Flomberegninger. Langmyrvegen 19 B

Flomberegninger. Langmyrvegen 19 B Flomberegninger Langmyrvegen 19 B 17-02-2015 Tittel: Flomberegninger Langmyrvegen19 B Oppdragsgiver: Rådgiver: RAPPORT DGL EiendomRomsdalAS Oppdragsgivers kontaktperson: Norconsult AS Gotfred Lies plass

Detaljer

HENSIKT OG OMFANG...2

HENSIKT OG OMFANG...2 Overgangsbruer Side: 1 av 8 1 HENSIKT OG OMFANG...2 1.1 Fri høyde under konstruksjon...2 2 KRAV TIL UTFORMING AV BESKYTTELSESSKJERM OVER ELEKTRIFISERT JERNBANE...3 2.1 Godkjenning...3 2.2 Generelle krav

Detaljer

Småkraft prosessen. Olav Osvoll 23 Mars 2010 Vadheim

Småkraft prosessen. Olav Osvoll 23 Mars 2010 Vadheim Småkraft prosessen Olav Osvoll 23 Mars 2010 Vadheim Utvikling av eit småkraft projekt Forprosjekt Organisering av rettar og selskap Konsesjonssøknad eller melding Konsesjon? Finansiering Sal av kraft Planlegging

Detaljer

Galbmejohka historikk

Galbmejohka historikk 1 Galbmejohka historikk 2005-06: Miljøkraft Nordland og Statskog vurderer kraftpotensialet i Galbmejohka 2007: MKN engasjerer Sweco for å utrabeide forstudie og konsesjonssøknad. 2010: Konsesjonssøknad

Detaljer

TEKNISK ØKONOMISK PLAN ALTERNATIVER

TEKNISK ØKONOMISK PLAN ALTERNATIVER SMÅKRAFT OG KONSESJONSBEHANDLING SEMINAR 25.- 26.4.2007 TEKNISK ØKONOMISK PLAN ALTERNATIVER (og litt til ) Kjell Erik Stensby NVE Alternativer hvilket nivå? Hva trenger vi/ønsker vi i en konsesjonssøknad

Detaljer

Flomberegning og hydraulisk analyse for ny bru over Prestvågelva på Fosen. Per Ludvig Bjerke

Flomberegning og hydraulisk analyse for ny bru over Prestvågelva på Fosen. Per Ludvig Bjerke Flomberegning og hydraulisk analyse for ny bru over Prestvågelva på Fosen. Per Ludvig Bjerke 31 2016 O P P D R AG S R A P P O R T B Oppdragsrapport B nr 31-2016 Flomberegning og hydraulisk analyse for

Detaljer

FORSLAG - PÅKOBLING VA

FORSLAG - PÅKOBLING VA Oppdragsgiver: Oppdrag: 603680-01 Figgjo skole Bistand planprogram og KU Dato: 31.10.2016 Skrevet av: Bjørn Salte Kvalitetskontroll: Anna Mellgren Revisjon: Revisjon 1 etter innkomne merknader fra høring

Detaljer

MINDRE ENDRING REGULERINGSPLAN VEGÅRSHEI SENTRUM, 200-ÅRS FLOMANALYSE

MINDRE ENDRING REGULERINGSPLAN VEGÅRSHEI SENTRUM, 200-ÅRS FLOMANALYSE Saksframlegg Dato: Arkivref: 20.04.2016 2016/169-8 / L12 Chantal van der Linden 37 17 02 35 chantal.van.der.linden@vegarshei.kommune.no Saksnr Utvalg Møtedato Fast utvalg for plansaker 03.05.2016 MINDRE

Detaljer

LONA-VASSDRAGET I BAMBLE KRAGERØ KOMMUNER.

LONA-VASSDRAGET I BAMBLE KRAGERØ KOMMUNER. LONA-VASSDRAGET I BAMBLE KRAGERØ KOMMUNER. OVERSIKT OVER VANNVEIENE, DAMMENE OG DERES TILSTAND. På bakgrunn av almene interesser for vassdraget av hensyn til friluftsliv som bading, bruk av båt, fiske

Detaljer

Manøvrering av magasiner ved flomsituasjoner Regulantenes og myndighetenes rolle og ansvar

Manøvrering av magasiner ved flomsituasjoner Regulantenes og myndighetenes rolle og ansvar Norges vassdrags-og energidirektorat E Til eiere av vassdragsanlegg Middelthuns gate 29 Postboks 5091 Majorstua 0301 0510 Vår dato:23 05. 2005 Vår ref.: 200501924-2 ktv/dtn Arkiv: 560.9 Deres dato: Deres

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Aslaug Tomelthy Nastad OPPRETTET AV. Ole Kristian Haug Bjølstad

OPPDRAGSLEDER. Aslaug Tomelthy Nastad OPPRETTET AV. Ole Kristian Haug Bjølstad NOTAT OPPDRAG E6 Ranheim - Værnes OPPDRAGSNUMMER 13713001 TIL Hilde Marie Prestvik og Grete Ørsnes OPPDRAGSLEDER Aslaug Tomelthy Nastad OPPRETTET AV Ole Kristian Haug Bjølstad DATO 15.01.2015 KOPI TIL

Detaljer

Hydraulisk vurdering i forbindelse med bygging av ny Nes bru ved Harran i Nord-Trøndelag. Utarbeidet av Per Ludvig Bjerke

Hydraulisk vurdering i forbindelse med bygging av ny Nes bru ved Harran i Nord-Trøndelag. Utarbeidet av Per Ludvig Bjerke Hydraulisk vurdering i forbindelse med bygging av ny Nes bru ved Harran i Nord-Trøndelag Utarbeidet av Per Ludvig Bjerke Norges vassdrags- og energidirektorat 2011 Rapport Hydraulisk vurdering i forbindelse

Detaljer

Nye retningslinjer for flomberegninger forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg. Erik Holmqvist Hydrologisk avdeling, seksjon vannbalanse

Nye retningslinjer for flomberegninger forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg. Erik Holmqvist Hydrologisk avdeling, seksjon vannbalanse Nye retningslinjer for flomberegninger forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg. Erik Holmqvist Hydrologisk avdeling, seksjon vannbalanse Nye retningslinjer Har vært på høring Er under korrektur Nye

Detaljer

Dimensjonerende vannmengde i kanal fra Solheimsvannet

Dimensjonerende vannmengde i kanal fra Solheimsvannet Bergen Kommune Dimensjonerende vannmengde i kanal fra Solheimsvannet Fremtidig åpen kanal mellom Solheimsvannet og Kristianborgvannet 2013-04-29 Oppdragsnr.: 5130597 02 2013-05 Dimensjonering av kanal

Detaljer

DESEMBER 2015 LØRENSKOG KOMMUNE TILSTANDSVURDERING EKSISTERENDE UNDERGANG

DESEMBER 2015 LØRENSKOG KOMMUNE TILSTANDSVURDERING EKSISTERENDE UNDERGANG DESEMBER 2015 LØRENSKOG KOMMUNE TILSTANDSVURDERING EKSISTERENDE UNDERGANG ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no DESEMBER 2015 LØRENSKOG

Detaljer

Arealbruk i områder områder med f lomfare flomfare Tharan Fergus Seksjon for a real areal og sikring

Arealbruk i områder områder med f lomfare flomfare Tharan Fergus Seksjon for a real areal og sikring Arealbruk i områder med flomfare Tharan Fergus Seksjon for areal og sikring Arealbruk i områder med flomfare Arealbruk i områder med flomfare regelverk Flomsikring og flomsikre bygg - utfordringer Reglementet

Detaljer

NVE Konsesjonsavdelingen Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Rosendal/Notodden den 07.08.2014 Deres ref. 200904123

NVE Konsesjonsavdelingen Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Rosendal/Notodden den 07.08.2014 Deres ref. 200904123 1 NVE Konsesjonsavdelingen Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Rosendal/Notodden den 07.08.2014 Deres ref. 200904123 HAREIMA KRAFTVERK, SUNNDAL KOMMUNE (Reg.nr. 5818) SVAR PÅ HØRINGSUTTALELSER I FORBINDELSE

Detaljer

Ref: AAJ Notat Konstruksjoner Til : Statens vegvesen Region sør v/ Svein A. Tovslid Fra : Aas-Jakobsen AS v/asmund Sveen Dato : 29.

Ref: AAJ Notat Konstruksjoner Til : Statens vegvesen Region sør v/ Svein A. Tovslid Fra : Aas-Jakobsen AS v/asmund Sveen Dato : 29. NOTAT Side 1 Ref: AAJ Notat Konstruksjoner Til : Statens vegvesen Region sør v/ Svein A. Tovslid Fra : Aas-Jakobsen AS v/asmund Sveen Dato : 29. JUNI 2016 Kopi : Emne : Fv. 359 Kaste-Stoadalen Konstruksjoner

Detaljer

Bygge en trygg trapp LÆRERVEILEDNING. Presentasjon av sammenhengen

Bygge en trygg trapp LÆRERVEILEDNING. Presentasjon av sammenhengen 1 Bygge en trygg trapp LÆRERVEILEDNING Presentasjon av sammenhengen Oppgaven dreier seg om å bygge en trygg trapp for en privatbolig ved hjelp av en vanlig trekonstruksjon, slik en snekker eller tømrer

Detaljer

Kongsberg Energi Eiendom AS

Kongsberg Energi Eiendom AS DOKUMENT TITTEL: Orientering og generelle forpliktelse INNHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Generelt... 2 1.2 Prosjektets omfang... 2 1.3 Gjennomføring og fremdrift.... 3 1.4 Tillatelser, søknadspliktig tiltak....

Detaljer

NOTAT 4. mars 2010. Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Oslo

NOTAT 4. mars 2010. Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Oslo NOTAT 4. mars 21 Til: Naustdal og Askvoll kommuner, ved Annlaug Kjelstad og Kjersti Sande Tveit Fra: Jarle Molvær, NIVA Kopi: Harald Sørby (KLIF) og Jan Aure (Havforskningsinstituttet) Sak: Nærmere vurdering

Detaljer

Statens vegvesen. Reguleringsplan for E39 Volda sentrum: Forprosjekt bru. Utgave: 1 Dato:

Statens vegvesen. Reguleringsplan for E39 Volda sentrum: Forprosjekt bru. Utgave: 1 Dato: Reguleringsplan for E39 Volda sentrum: Forprosjekt bru Utgave: 1 Dato: 2014-05-26 Reguleringsplan for E39 Volda sentrum: Forprosjekt bru 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Reguleringsplan

Detaljer

FoU Miljøbasert vannføring. Kriterier for bruk av omløpsventil i små kraftverk

FoU Miljøbasert vannføring. Kriterier for bruk av omløpsventil i små kraftverk FoU Miljøbasert vannføring Kriterier for bruk av omløpsventil i små kraftverk 1 2 Vannføring (m 3 /s) Vannføring i elva ovenfor utløp fra kraftverket - slukeevne 200%,"middels år" 1977 10,0 9,0 8,0 Før

Detaljer

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold ved Isdal pumpe og kraftverk

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold ved Isdal pumpe og kraftverk Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold ved Isdal pumpe og kraftverk 1 Overflatehydrologiske forhold 1.1 Beskrivelse av kraftverkets nedbørfelt og valg av sammenligningsstasjon Figur 1 Nedbørsfeltene

Detaljer

Korridor sør: Drammen Stavanger Foreløpige resultater - Kartlegging og analyse - Linjesøk

Korridor sør: Drammen Stavanger Foreløpige resultater - Kartlegging og analyse - Linjesøk Korridor sør: Drammen Stavanger Foreløpige resultater - Kartlegging og analyse - Linjesøk Høyhastighetsutredningen fase 3 Seminar 17.6.2011 Gunnar Bratheim 1 Utfordringen. Typisk norsk enkeltspor. Moderne

Detaljer

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Hensikten med dette skjema er å dokumentere grunnleggende hydrologiske forhold knyttet til bygging av små kraftverk.

Detaljer

NOTAT. 1 Bakgrunn SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Bakgrunn SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Sætrevatn DOKUMENTKODE 124748-RiVass-NOT-001 EMNE Flomfare ved nedleggelse av dam Sætrevatn TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Devold AS OPPDRAGSLEDER J.-P. Bramslev KONTAKTPERSON Ragnhild

Detaljer

Stian Sørli - Vannkraft Trondheim

Stian Sørli - Vannkraft Trondheim Stian Sørli - Vannkraft Trondheim 1 Rørgater i bratt terreng / Erfaring og praksis i Norge Hva er bratt terreng Regelverk Rørgate i dagen Nedgravd rørgate Prosjektering Utførelse Kontroll ved utførelse

Detaljer

NOTAT Side 1. Alt 1.1: Elstad

NOTAT Side 1. Alt 1.1: Elstad NOTAT Side 1 K010 Alt 1.1: Elstad Kulvert med antatt lysåpning 6.0x4.9m Antatt kulvertlengde 20m, dette gir et areal på 120m 2 Beliggenhet pnr. 50-250 må avklares i forbindelse med uforming av lokalvegsystemet

Detaljer

Vedrørende rassikring og støy-/støvdempingstiltak ved Tuterud og Jogstad - Anmodning om behandling av justert alternativ

Vedrørende rassikring og støy-/støvdempingstiltak ved Tuterud og Jogstad - Anmodning om behandling av justert alternativ Skedsmo kommune Planavdelingen Billingstad 6. november 2015 Vedrørende rassikring og støy-/støvdempingstiltak ved Tuterud og Jogstad - Anmodning om behandling av justert alternativ Det vises til forslag

Detaljer

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Hensikten med dette skjema er å dokumentere grunnleggende hydrologiske forhold knyttet til bygging av små kraftverk.

Detaljer

REGULERINGSPLAN SCHULERUDHAGEN. VURDERING AV BEKKELUKKING.

REGULERINGSPLAN SCHULERUDHAGEN. VURDERING AV BEKKELUKKING. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 603633-01 Bekkelukking-Holmsbu 2015_10_01 Ludolf Furland Rolf Lunde REGULERINGSPLAN SCHULERUDHAGEN. VURDERING AV BEKKELUKKING. INNHOLD Innledning...

Detaljer

Foreliggende notat inneholder en grov kostnadsvurdering for fundamentering av 15 m høye næringsbygg på tomta.

Foreliggende notat inneholder en grov kostnadsvurdering for fundamentering av 15 m høye næringsbygg på tomta. TEKNISK NOTAT TIL: Kopi: Fra: NSL Eiendom og Invest AS v/martin Husebø Dimensjon Rådgivning AS v/helen Østmoe GrunnTeknikk AS Dato: Dokumentnr: 110927n1 Prosjekt: Utarbeidet av: Geir Solheim Kontrollert

Detaljer

Jernbaneverket OVERBYGNING Kap.: 14 Infrastruktur Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.06

Jernbaneverket OVERBYGNING Kap.: 14 Infrastruktur Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.06 Plattformer og spor på stasjoner Side: 1 av 9 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 PLATTFORMER... 3 2.1 Plattformhøyder og avstand spormidt - plattformkant... 3 2.2 Plattformlengde... 5 2.3 Spor mot plattformer...

Detaljer

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Vedlegg 6. Storelva kraftverk i Talvik i Alta Kommune Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt 1 Overflatehydrologiske forhold 1.1 Beskrivelse av kraftverkets

Detaljer

Vurdering av flom og isforhold i Kaldvella i Ler i Sør-Trøndelag.

Vurdering av flom og isforhold i Kaldvella i Ler i Sør-Trøndelag. Notat Til: Melhus kommune ved Kjersti Dalen Stæhli Fra: Per Ludvig Bjerke Sign.: Ansvarlig: Sverre Husebye Sign.: Dato: 4.11. 2016 Saksnr.: Arkiv: Kopi: 333/122.AZ Vurdering av flom og isforhold i Kaldvella

Detaljer

Injisering av tømmerkistedam. Ole Morten Egeland, PTK, Gardermoen 08.03.2011

Injisering av tømmerkistedam. Ole Morten Egeland, PTK, Gardermoen 08.03.2011 Injisering av tømmerkistedam Ole Morten Egeland, PTK, Gardermoen 08.03.2011 13 Reguleringsanlegg i Otra og sidevassdrag 15 (27) dammer. 2355 mill m3 magasinkapasitet. 2 pumpestasjoner AEP er operatør for

Detaljer

Flomproblematikk i Nesttunvassdraget

Flomproblematikk i Nesttunvassdraget Vassdragsteknisk forum Region Vest 31.08. 01.09.2010, Clarion Hotel Admiral, Bergen Flomproblematikk i Nesttunvassdraget Hogne Hjelle, Vann- og avløpsetaten i Bergen kommune Vann- og avløpsetaten Fjøsangerveien

Detaljer

Norconsult AS Kongens gt 27, NO-7713 Steinkjer Notat nr.: 1-GEO revisjon 1 Tel: +47 74 13 41 80 Fax: +47 67 54 45 76 Oppdragsnr.

Norconsult AS Kongens gt 27, NO-7713 Steinkjer Notat nr.: 1-GEO revisjon 1 Tel: +47 74 13 41 80 Fax: +47 67 54 45 76 Oppdragsnr. Til: Innherred helsebygg as v/tommy Aune Rehn tommyaunerehn@gmail.com Fra: Norconsult v/erling Romstad Erling.Romstad@norconsult.com Dato: 2014-10-10 2014-10-16: revisjon 1 Helge Ingstads veg 1-3, Levanger

Detaljer

Hovedprosjekt 2009. Prosjektering av nytt VA-anlegg på Lisleby, Fredrikstad kommune.

Hovedprosjekt 2009. Prosjektering av nytt VA-anlegg på Lisleby, Fredrikstad kommune. Vedlegg 1 Prosjektnavn: Hovedprosjekt 2009 Prosjektering av nytt VA-anlegg på Lisleby, Fredrikstad kommune. Prosjekttittel: Prosjektering av nytt VA-anlegg med separate spill- og overvannsledninger, samt

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal og samfunnsplanlegging

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal og samfunnsplanlegging Arkiv: 201313 Arkivsaksnr: 2013/3571-42 Saksbehandler: Rolf Brovold/Frank Johansen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal og samfunnsplanlegging Klage etter andre gangs behandling av

Detaljer

FLOMVURDERING UNDHEIM PLAN 0495

FLOMVURDERING UNDHEIM PLAN 0495 08.2016 FLOMVURDERING UNDHEIM PLAN 0495 RAPPORT ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no 08.2016 FLOMVURDERING UNDHEIM PLAN 0495 RAPPORT OPPDRAGSNR.

Detaljer

Tverrforbindelse Losen- Ler

Tverrforbindelse Losen- Ler E 6 Røskaft- Skjerdingstad Tverrforbindelse Losen- Ler Vurdering av forkastede løsninger Kommune: Melhus Region midt Trondheim kontorsted UTFYLLENDE ALTERNATIVSVURDERING VEDRØRENDE TVERRFORBINDELSEN FRA

Detaljer

Skagerak Energi. TOKE-MAGASINETI DRANGEDAL. Søknad om endring av mantivreringsreglement

Skagerak Energi. TOKE-MAGASINETI DRANGEDAL. Søknad om endring av mantivreringsreglement Skagerak Energi NVE Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091, Majorstua 0301 OSLO POSTAORESSL SkagarakKraft AS Postbaks80 3904 Porigrunn Stargi 159 b 3915 Poragrunn SENTRAI RORD 35 93 50 00

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR TELEMARK. Dambrudd

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR TELEMARK. Dambrudd Dambrudd Innledning Telemark har en lang tradisjon for utnytting av vassdragene i fylket til samferdsel og for kraftkrevende produksjon, og er et av landets største vannkraftfylker. Det betyr at vi har

Detaljer

VTF Nord Norge 3. september 2009. Repvåg Kraftlag. Dam Ørretvatn. Status og hva skjer videre.

VTF Nord Norge 3. september 2009. Repvåg Kraftlag. Dam Ørretvatn. Status og hva skjer videre. VTF Nord Norge 3. september 2009 Repvåg Kraftlag. Dam Ørretvatn. Status og hva skjer videre. 1 Agenda Litt om foredragsholder Litt om Repvåg Kraftlag Litt om Reguleringsanlegget Litt om Dam Ørretvatn Litt

Detaljer

Agder Energi Produksjon. FENNEFOSS KRAFTVERK Fagrapport om hydrologiske forhold

Agder Energi Produksjon. FENNEFOSS KRAFTVERK Fagrapport om hydrologiske forhold Agder Energi Produksjon FENNEFOSS KRAFTVERK Fagrapport om hydrologiske forhold RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 141281-1 141281 05.02.2008 Oppdragsnavn: Fennefoss kraftverk fagrapport hydrologi

Detaljer

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Formannskapets innstilling:

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Formannskapets innstilling: GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 08/1081 Sakstittel: SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å BYGGE FOSSAN KRAFTVERK I GRATANGEN KOMMUNE - HØRING Formannskapets innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

Ivar Johannes Hågensen REHABILITERING AKERSVASSDAMMEN I RANA

Ivar Johannes Hågensen REHABILITERING AKERSVASSDAMMEN I RANA Ivar Johannes Hågensen REHABILITERING AKERSVASSDAMMEN I RANA 1 Akersvassdammen Plass for bilde - Velg Sett inn Bilde Oversiktsbilde før rehabilitering 2 Tekniske data Byggeår 1964-1967 Klasse Volum dam

Detaljer

Statens vegvesen. Notat. Svein Mæle Lene Eldevik. E39 Vistvik - Sandvikvåg - vurdering av skredfare. 1 Innledning

Statens vegvesen. Notat. Svein Mæle Lene Eldevik. E39 Vistvik - Sandvikvåg - vurdering av skredfare. 1 Innledning Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Svein Mæle Lene Eldevik Saksbehandler/innvalgsnr: Lene Eldevik - 51911340 Vår dato: 22.03.2013 Vår referanse: 2012/127994-003 E39 Vistvik - Sandvikvåg - vurdering

Detaljer

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Hensikten med dette skjema er å dokumentere grunnleggende hydrologiske forhold knyttet til bygging av små kraftverk.

Detaljer

Innholdsfortegnelse BÅTER OG STØY. STORELVA. Ringerike kommune. 1 Oppgaven

Innholdsfortegnelse BÅTER OG STØY. STORELVA. Ringerike kommune. 1 Oppgaven Ringerike kommune BÅTER OG STØY STORELVA COWI AS Hvervenmoveien 45 3511 Hønefoss Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Oppgaven 1 2 Støy 2 21 Støydata fra båtmotorer 2 22 Hastigheter og støynivå

Detaljer

Kapasitet og leveringssikkerhet for Eigersund Vannverk

Kapasitet og leveringssikkerhet for Eigersund Vannverk Kapasitet og leveringssikkerhet for Eigersund Vannverk Forord På oppdrag fra Sørlandskonsult/Eigersund kommune er det utført beregning av leveringssikkerhet for Eigersund vannverk, ved dagens system og

Detaljer

NVE sin rolle som vassdragsmyndighet

NVE sin rolle som vassdragsmyndighet NVE sin rolle som vassdragsmyndighet Mindre inngrep i vassdrag Kristin Ødegård Bryhn NVE, Region Øst 04.09.2015 NVE som vassdragsmyndighet Vannressursloven er den mest sentrale loven som regulerer inngrep

Detaljer

Sundheimselvi Vedlegg 10: Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt

Sundheimselvi Vedlegg 10: Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Sundheimselvi Vedlegg 10: Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt 1 Overflatehydrologiske forhold 1.1 Beskrivelse av kraftverkets nedbørfelt og valg av sammenligningsstasjon

Detaljer

BERGENSBANEN. Detaljplan Ulriken tunnel Flomberegning og Hydraulisk vurdering Kulvert Storelva - Arna stasjon

BERGENSBANEN. Detaljplan Ulriken tunnel Flomberegning og Hydraulisk vurdering Kulvert Storelva - Arna stasjon BERGENSBANEN 01A Flombergninger for Storelva kulvert 2011-03-29 LBA LEBLO GEH 00A Flomberegning for Storelva kulvert 2011-01-26 LBA EMA GEH Revisjon Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. av

Detaljer

Kartlegging av elvemusling i Mølnelva, Bodø

Kartlegging av elvemusling i Mølnelva, Bodø Rapport 2008-07 Kartlegging av elvemusling i Mølnelva, Bodø - i forbindelse med mulig etablering av kraftverk Nordnorske Ferskvannsbiologer Sortland Rapport nr. 2008-07 Antall sider: 11 Tittel : Forfatter

Detaljer

Moko (inntak kote 250) Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt

Moko (inntak kote 250) Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Moko (inntak kote 250) Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Hensikten med dette skjema er å dokumentere grunnleggende hydrologiske forhold knyttet til

Detaljer

Flomberegning for Steinkjerelva og Ogna

Flomberegning for Steinkjerelva og Ogna Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Steinkjerelva og Ogna Lars-Evan Pettersson 1 2007 D O K U M E N T Flomberegning for Steinkjerelva og Ogna (128.Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2007 Dokument

Detaljer

Kystfarled Hvaler - Risikovurdering av sprengningsa rbeider over Hvalertunnelen

Kystfarled Hvaler - Risikovurdering av sprengningsa rbeider over Hvalertunnelen Til: Kystverket v/kristine Pedersen-Rise Fra: Norconsult v/anders Kr. Vik Dato: 2013-11-20 Kystfarled Hvaler - Risikovurdering av sprengningsa rbeider over Hvalertunnelen BAKGRUNN/FORMÅL Norconsult er

Detaljer

Utbygging i fareområder 4. Flom

Utbygging i fareområder 4. Flom 4. Flom Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 13.02.2016 4. Flom Innledning Kapittel 4 tar for seg flomprosesser og angir hvilke sikkerhetsnivå som skal legges til grunn ved bygging i fareområder.

Detaljer

HENSIKT OG OMFANG...2

HENSIKT OG OMFANG...2 Spor på bruer Side: 1 av 17 1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 SPOR PÅ BRUER MED GJENNOMGÅENDE BALLAST...3 2.1 Ballastprofil...3 2.2 Sviller...3 2.3 Ledeskinner...3 2.4 Glideskjøter...3 2.4.1 Plassering av glideskjøter...5

Detaljer

Teknisk notat. Innhold. Konseptuelt forslag til avslutning av eksisterende SiMn-deponi på Fosselandsheia.

Teknisk notat. Innhold. Konseptuelt forslag til avslutning av eksisterende SiMn-deponi på Fosselandsheia. Teknisk notat Til: Eramet Norway Kvinesdal A/S v/: Leif Hunsbedt Fra: NGI Dato: 30. april 2012 Dokumentnr.: 20111039-00-11-TN Rev.nr. / Dato: 2, 03. april 2013 Prosjekt: Deponier på Fosselandsheia i Kvinesdal

Detaljer

Hvordan få riktige grunnlagsdata til prosjektering?

Hvordan få riktige grunnlagsdata til prosjektering? Hvordan få riktige grunnlagsdata til prosjektering? Datum og projeksjoner (UTM/NTM, NN2000) Transformasjoner Metadata/koding av data Asbjørn Eilefsen Statens vegvesen Geodata Region sør Datum og projeksjoner

Detaljer

Bø Kommune. Terskler i Evjua. Teknisk underlag for bygging Oppdragsnr.:

Bø Kommune. Terskler i Evjua. Teknisk underlag for bygging Oppdragsnr.: Bø Kommune Terskler i Evjua Teknisk underlag for bygging 2014-07-11 Innhold 1 Innledning 4 2 Flomberegninger 6 3 Bygging av nye terskler 7 3.1 Generelt 7 3.2 Fundamentpreparering 7 3.3 Tapperør 7 3.4

Detaljer

ÅRSGEBYR FOR SIKKERHETSTILSYN BEREGNINGSREGLER

ÅRSGEBYR FOR SIKKERHETSTILSYN BEREGNINGSREGLER ÅRSGEBYR FOR SIKKERHETSTILSYN BEREGNINGSREGLER Norges vassdrags- og energidirektorat 2011 Innhold 1. INNLEDNING... 1 2. BEREGNINGSMODELL DAM... 1 2.1 Generelt... 1 2.2 Modell... 1 2.3 Oppdemmet magasin...

Detaljer

Kjernen i PUNDUS er arkfaner i excell der man klipper inn data fra TIOS (eller andre kilder som ANNA, manuelle registreringer etc.).

Kjernen i PUNDUS er arkfaner i excell der man klipper inn data fra TIOS (eller andre kilder som ANNA, manuelle registreringer etc.). PONDUS PONDUS er et verktøy utviklet av SINTEF Teknologi og Samfunn i samarbeid med Jernbaneverket og prosjektet PEMRO. PONDUS er et støtteverktøy for å analysere togenes forsinkelsesmønster underveis

Detaljer

Skagerak Kraft AS. Vinda kraftverk. Fagrapport hydrologi. 2013-11-05 Oppdragsnr.: 5133526

Skagerak Kraft AS. Vinda kraftverk. Fagrapport hydrologi. 2013-11-05 Oppdragsnr.: 5133526 Skagerak Kraft AS Vinda kraftverk Fagrapport hydrologi 2013-11-05 Oppdragsnr.: 5133526 Oppdragsnummer : 5133526 Vinda kraftverk Fagrapport Hydrologi Versj. nr : J-03 J-03 05.11.2013 Endelig rapport J.Lancaster

Detaljer

Innhold. PLANBESKRIVELSE FOR GEITGALJEN LODGE PLANID 257 Sist revidert av Vågan kommune 14.12.2015

Innhold. PLANBESKRIVELSE FOR GEITGALJEN LODGE PLANID 257 Sist revidert av Vågan kommune 14.12.2015 Innhold 1. INNLEDNING... 2 1.1. Oppdragsgiver... 2 1.2. Fagkyndige... 2 1.3. Planforslagets bakgrunn... 2 1.4. Planområdets beliggenhet, omfang og planstatus... 2 2. INNKOMNE FORHÅNDSUTTALELSER... 3 2.1.

Detaljer

Forprosjektrapport side 1 av 11

Forprosjektrapport side 1 av 11 Forprosjektrapport side 1 av 11 Forprosjektrapport side 2 av 11 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 OPPDRAGET... 3 1.2 BESKRIVELSE AV BRUSTEDET... 3 1.3 ESTETISK UTTRYKK... 4 2 BESKRIVELSE AV BRULØSNINGEN...

Detaljer

Nye innspill til søknad om kraftverk i Herefossen.

Nye innspill til søknad om kraftverk i Herefossen. Nye innspill til søknad om kraftverk i Herefossen. (Av Kjetil Flakke) Etter beste evne kommer det her nye betraktinger angående problemstillinger knyttet til et eventuelt kraftverk i Herefossen. Samt problemstillinger

Detaljer

Prosjekt Rjukan Oppgradering 2011-2015. Hydro Energi

Prosjekt Rjukan Oppgradering 2011-2015. Hydro Energi Prosjekt Rjukan Oppgradering 2011-2015 Hydro Energi Hydro Energi Hydro Energi har ansvaret for Hydros kraftproduksjon og den kommersielle forvaltningen av selskapets energiportefølje. Hydro er den nest

Detaljer

Byggeplan E6 Vindåsliene - Korporalsbrua

Byggeplan E6 Vindåsliene - Korporalsbrua Rapport nr. 01 Byggeplan E6 Vindåsliene - Korporalsbrua Forprosjekt konstruksjoner RAPPORT RAPPORT Detalj- og reguleringsplan for E6 Vindåsliene - Korporalsbru Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 01 125040001

Detaljer

En oversikt over plassering av alternativene og inndeling av parseller er vist i figur 3-1 under.

En oversikt over plassering av alternativene og inndeling av parseller er vist i figur 3-1 under. Geoteknisk vurdering av traséalternativer 1 Innledning Statens vegvesen planlegger ny E6 mellom Selli Asp Trøa i Steinkjer kommune. Basert på kommunedelplan 2012 ble det bestemt videre utredning av alternativ

Detaljer

Vurdering av optimal plassering av gang- og sykkelforbindelse mellom ny bydel og eksisterende bydeler

Vurdering av optimal plassering av gang- og sykkelforbindelse mellom ny bydel og eksisterende bydeler DELRAPPORT TIL PLAN- OG KONSEKVENSUTREDNING FOR NY BYDEL I HAMAR STRANDSONE 24.11.2010, siste revisjon mars 2011. Vurdering av optimal plassering av gang- og sykkelforbindelse mellom ny bydel og eksisterende

Detaljer

BEGRENSET HØRING - LØKKATOPPEN DETALJREGULERING AV BOLIG. Vi viser til førstegangsbehandling 25.3.2015 og uttalelser mottatt innen frist 29.5.

BEGRENSET HØRING - LØKKATOPPEN DETALJREGULERING AV BOLIG. Vi viser til førstegangsbehandling 25.3.2015 og uttalelser mottatt innen frist 29.5. Sande kommune NVE, SVV, FiV, Vfk og naboer Dato: Vår ref.: Arkiv: Saksbeh: 25.06.2015 15/401-32 L12 - Henrik Langum BEGRENSET HØRING - LØKKATOPPEN DETALJREGULERING AV BOLIG Vi viser til førstegangsbehandling

Detaljer

ORMHAUGFOSSEN KRAFTANLEGG

ORMHAUGFOSSEN KRAFTANLEGG 1 ORMHAUGFOSSEN KRAFTANLEGG Nytt Anlegg Utbygger og eier: Røros Elektrisitetsverk Sandvika, mars 2008 John Moe og Jorunn Røegh 2 Tekniske data Turbindata Leverandør: Turbintype: Fallhøyde: 5.25 m Vannføring:

Detaljer

Uttalelse til søknad fra Småkraft A/S innsigelse til 5 prosjekt i Valldalen, Odda kommune.

Uttalelse til søknad fra Småkraft A/S innsigelse til 5 prosjekt i Valldalen, Odda kommune. Saksbehandler, innvalgstelefon John Olav Hisdal, 5557 2324 Anniken Friis, 5557 2323 Vår dato 14.03.2012 Deres dato 31.08.2011 Vår referanse 2006/7771 561 Deres referanse 07/2906 NVE - Norges vassdrags-

Detaljer

En direkte, effektiv og trafikksikker forbindelse som bidrar til økt sykkelbruk et pionerprosjekt i Norge en ny måte å tenke sykkelanlegg på

En direkte, effektiv og trafikksikker forbindelse som bidrar til økt sykkelbruk et pionerprosjekt i Norge en ny måte å tenke sykkelanlegg på En direkte, effektiv og trafikksikker forbindelse som bidrar til økt sykkelbruk et pionerprosjekt i Norge en ny måte å tenke sykkelanlegg på SYKKELSTAMVEG STAVANGER FORUS/LURA SANDNES KOMMUNEDELPLAN OG

Detaljer

1 Flom- og vannlinjeberegning

1 Flom- og vannlinjeberegning 1 Flom- og vannlinjeberegning 1.1 Innledning På oppdrag fra Statens vegvesen Region midt, har Sweco Norge AS (Sweco) i Trondheim utført hydrologisk og hydraulisk vurdering for den planlagte kryssinga av

Detaljer

Vandringshinder for fisk Hva kan vi gjøre for å gjenåpne stengte bekker?

Vandringshinder for fisk Hva kan vi gjøre for å gjenåpne stengte bekker? Vandringshinder for fisk Hva kan vi gjøre for å gjenåpne stengte bekker? Elisabeth Strandbråten Rødland Miljøkoordinator Region midt Fagtreff 04.11.2014: Fisk i urbane miljø hvordan ivareta bærekraftige

Detaljer

Indre Hardanger Kraftlag AS. Folkedal kraftverk - opprusting og utvidelse. Endringsmelding til Søknad om konsesjon av desember 2008

Indre Hardanger Kraftlag AS. Folkedal kraftverk - opprusting og utvidelse. Endringsmelding til Søknad om konsesjon av desember 2008 AS Folkedal kraftverk - opprusting og utvidelse Endringsmelding til Søknad om konsesjon av desember 2008 Juli 2009 Side: 2 av 13 Folkedal kraftverk - opprusting og utvidelse Endringsmelding til Søknad

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 07/8337 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 25.10.2007 065/07 WESKNU Planutvalget 27.11.2008 117/08 WESKNU Planutvalget 03.09.2009 077/09

Detaljer

NOTAT. Skrevet av: Sigve Næss Dato: / rev Seksjon/avd.: BKK Rådgiving AS Dok. ID:

NOTAT. Skrevet av: Sigve Næss Dato: / rev Seksjon/avd.: BKK Rådgiving AS Dok. ID: NOTAT Skrevet av: Sigve Næss Dato: 12.07.2006/ rev. 21.08.06 Seksjon/avd.: BKK Rådgiving AS Dok. ID: 10445180 Fordeles til: Nesttunvassdragets venner, Jostein Matre Sak: Flomreduserende tiltak i Grimevatnet

Detaljer

Informasjonsbrev til beboere og grunneiere

Informasjonsbrev til beboere og grunneiere Deres ref.: Vår ref.: Dato: 15/06218-2 15.10.2015 Informasjonsbrev til beboere og grunneiere Du mottar dette brevet som beboer/grunneier på adressen over. Hvis du mener at du ikke er riktig mottaker av

Detaljer

1. INNLEDNING NOTAT INNHOLD

1. INNLEDNING NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Hostvedt Eiendom AS Oppdrag: 536741-01 Gesellveien boliger Gesellveien boliger Dato: 28.04.15 Skrevet av: Adrian Sigrist Kvalitetskontroll: Ingvild Johnsen Jokstad INNHOLD 1. Innledning...

Detaljer

Retningslinjer for flomløp

Retningslinjer for flomløp til 4-6 og 4-13 i forskrift om sikkerhet og tilsyn med vassdragsanlegg Norges vassdrags- og energidirektorat Utgave 2 - oktober 2005 Ny forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg er gjort gjeldende fra

Detaljer

5- og 10-årsflom er deretter benyttet for å beregne vannstander og vannhastigheter for midlertidig bru og fylling:

5- og 10-årsflom er deretter benyttet for å beregne vannstander og vannhastigheter for midlertidig bru og fylling: Sammendrag På oppdrag fra SVV ble det tidligere utført flomberegning og vannlinjeberegning for Forra på eksisterende og ny bru, samt midlertidig fylling for anleggsperioden. Det er nå utført flomberegning

Detaljer

7.2 RIBBEPLATER A7 ELEMENTTYPER OG TEKNISKE DATA 109

7.2 RIBBEPLATER A7 ELEMENTTYPER OG TEKNISKE DATA 109 A7 ELEMENTTYPER OG TEKNISKE DATA 19 7.2 RIBBEPLATER Generelt DT-elementer har lav egenlast og stor bæreevne, med spennvidder inntil 24 m. Elementene brukes til tak, dekker, bruer, kaier og enkelte fasadeløsninger.

Detaljer

MFT MFT. Produktinformasjon. Overvannsmagasin FluidVertic Magasin MAV 252. Sivilingeniør Lars Aaby

MFT MFT. Produktinformasjon. Overvannsmagasin FluidVertic Magasin MAV 252. Sivilingeniør Lars Aaby Regnvannsoverløp LOD anlegg Mengde/nivåregulering Høyvannsventiler MFT Miljø- og Fluidteknikk AS MFT Miljø- Postboks og 356 Fluidteknikk AS Sivilingeniør 1379 Nesbru Lars Aaby Norge Telefon: +47 6684 8844

Detaljer

KRAFTVERK HØGSETERELVA RAUMA KOMMUNE MØRE OG ROMSDAL FYLKE

KRAFTVERK HØGSETERELVA RAUMA KOMMUNE MØRE OG ROMSDAL FYLKE KRAFTVERK HØGSETERELVA RAUMA KOMMUNE MØRE OG ROMSDAL FYLKE Søknad om konsesjon.kommentarer til justeringer etter høringsrunden. Høgseterelva kraftverk 1 NVE Konsesjons og tilsynsavdelingen Postboks 5091

Detaljer

Tiltak i vassdrag. Omlegging og sikring av bekk ved Melkjær. Plan AKEB AS. Einar Beheim. Saksb: ehandl Vassdr.: 017.13 Sign.: er.:

Tiltak i vassdrag. Omlegging og sikring av bekk ved Melkjær. Plan AKEB AS. Einar Beheim. Saksb: ehandl Vassdr.: 017.13 Sign.: er.: Tiltak i vassdrag Omlegging og sikring av bekk ved Melkjær Plan Plandato: 28.11.2014 Saksb: ehandl Vassdr.: 017.13 Sign.: er.: Einar Beheim Kommune: Bamle AKEB AS Fylke: Telemark Gamle Kongevei 22, 3070

Detaljer

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk Dato: 1.9.2015 Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk 1 Overflatehydrologiske forhold 1.1 Beskrivelse av kraftverkets nedbørfelt og valg av sammenligningsstasjon Figur 1 Kart

Detaljer

HYDROLOGISKE BEREGNINGER FOR BEISFJORDVASSDRAGET

HYDROLOGISKE BEREGNINGER FOR BEISFJORDVASSDRAGET ( Versjon 1.2 pr 6. april 2011 ) HYDROLOGISKE BEREGNINGER FOR BEISFJORDVASSDRAGET Evaluering av representative serier. Beregning av normalavløp og virkninger. Kompenserende tiltak. Prosjekt 20052 Revisjon

Detaljer