Notat om forutsetninger og flomberegninger for konstruksjonene på parsellen Morgedal - Mostøyl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Notat om forutsetninger og flomberegninger for konstruksjonene på parsellen Morgedal - Mostøyl"

Transkript

1 Dato: Notat om forutsetninger og flomberegninger for konstruksjonene på parsellen Morgedal - Mostøyl Utarbeidet av: Maria Gulbrandsen Kontrollert av: ilde Solaas

2 For parsellen Morgedal Mostøyl skal det bygges tre konstruksjoner som etter vurderinger innad i prosjektet er bestemt til å være platebruer. I dette notatet beskrives de enkelte konstruksjonene hver for seg angående forutsetninger og flomberegninger. I tillegg er flomog vannstandberegningene lagt ved som vedlegg. Ny Løke bru: Løke er i dag ei platebru med spenn på 5,0 m og har en relativ stor åpning mht. vannføring. Flomberegninger viser at ved en 200-års flom vil det være 16,2 m 3 /s vann som skal forbi brua. Ved befaring er det oppdaget start av erosjon og det er derfor tenkt at ny konstruksjon skal være en større platebru med vingemur som justeres for å unngå erosjon. Det er ønskelig fra bruavdelingen å beholde en stor åpning for den nye brua. Den nye brua er tenkt å ha et spenn på 7,5 m. I en 200-års flom vil dermed vannstanden stå 1,6 m opp fra bunnen. Da vil avstanden fra vannet og til overbygningens laveste punkt være 1,114 m, noe som er tilfredsstillende da kravet er 0,5 m.

3 Ny Rjupestøyl bru: Rjupestøyl er i dag en kulvert med bunnplate med spenn på ca. 4,8 m. Flomberegninger viser at ved en 200-års flom vil det være 10,3 m 3 /s vann som skal gjennom kulverten. Siden den nye veien er tenkt å gå relativ lavt i terreng er det tenkt å ha ei platebru med en stort spenn som kompenserer for den ellers lave høyden på veien. En ny bru er tenkt å ha et spenn på 8,0 m. I en 200-års flom vil dermed vannstanden stå 1,2 m opp fra bunnen. Da vil avstanden fra vannet og til overbygningens laveste punkt være 0,631 m noe som er tilfredsstillende da kravet er 0,5 m.

4 Ny Stein bru: Stein er i dag en kulvert med sålefundament med spenn på ca. 7,8 m. Flomberegninger viser at ved en 200-års flom vil det være 12 m 3 /s vann som skal forbi brua. Fra befaring kan man se at elva kommer veldig skrått på konstruksjonen og det er problemer med at vannet ikke blir ledet godt nok gjennom konstruksjonen. En ny bru er tenkt å ha et spenn på 7,5 m. I en 200-års flom vil dermed vannstanden stå 1,3 m opp fra bunnen. Da vil avstanden fra vannet og til overbygningens laveste punkt være 1,016 m noe som er tilfredsstillende da kravet er 0,5 m. Det er i tillegg tenkt å lage en egen mur som er lenger enn vingemuren som står der i dag slik at vannet vil kunne føres gjennom konstruksjonen i stedet for å ta en annen vei som vist på bildet over.

5 Løke bru, bru nr Beregning utført av Maria Gulbrandsen Dato Basert på B N200 s og formel for avrenning av større felt enn 5 km^2 Arealet av avrenningsfeltet er funnet til å være 14,9 km^2 for Løke bru A = 14,9 km^2 Funnet ved hjelp av NVE Lavvann, areal av avrenningsfelt L = 6,9 km Funnet ved hjelp av NVE Lavvann, feltlengde S = 15,1 l/(s*km^2) Funnet ved hjelp av NVE Lavvann, middelvannføring A_se = 0,2682 km^2 Funnet ved hjelp av NVE Lavvann P = 1,8 Funnet ved hjelp av NVE Lavvann, effektiv sjø Kf = 1,4 Klimafaktor Red = 0,95 Angir 400 års flom, 5% reduskjon angir ca. 200 årsflom Q = (0,73*A*(S^0,5 (P/2)^0,5)/L^0,5)*Kf*Red m^3/s Q = 16,2 m^3/s

6 Vannstand beregning for 200-års flom ved Løke Vannføringen kan beregnes ved Mannings formel: hvor Q = Vannføring [m^3/s] M = Mannings tall [m^(1/3)/s] A = Arealet av strømningstverrsnitt [m^2] R = ydraulisk radius, A/P [m] P = Våt omkrets (bredde + 2 * høyde) [m] I = Bunnhelning [-] Følgende verdier er satt inn: Symbol Verdi Q 16,2 M 40 A 5,25*h R 7,5*h/7,5*2h I 0,001 h x b 7,5 Begrunnelse Funnet fra vannberegninger ved norgeskart.no og "Lavvann" Manningstall for naturlig vassdrag, ganske jevn ubevokset bunn Arealet av vannstanden Bredden, lysåpningen for kulverten Det antas at helningen vil være på 0,1 % (tilnærmet lik null) Ukjente verdien som skal finnes Bredden på lysåpningen gitt konstruksjonen Ved å variere høyden vil man kunne interpolere seg fram til å finne ut hvilke høyde en vannføring på 16,2 m^3/s tilsvarer. Interpolering: x_h 1,5878 [m] Vannføring 16,2017 [m^3/s] Ved løsning av h(x) = 1,5878 gir dette en vannføring som tilsvarer den beregnede vannmengden ved en 200-års flom Kommentar: Ved en vannføring på 16,2 m^3/s for 200 års flommen vil vannstanden under brua være på 1,6 mom helningen er tilnærmet lik null.

7 Rjupestøyl bru, bri nr Beregning utført av Maria Gulbrandsen Dato Basert på B N200 s Arealet av avrenningsfeltet er funnet til å være 4,8 km^2 for Rjupestøyl bru A = 480 ha Funnet ved hjelp av NVE lavvann Siden arealet er mindre enn 5km^2 kan den rasjonelle formelen brukes. Denne er gitt fra bildet under. Bildet er tatt fra B N200.

8 l = 5,8 km Feltlengde, funnet ved hjelp av NVE lavvann A_se = 0,027 Funnet ved hjelp av NVE lavvann (Sjø av feltparameter) h = 610 m Funnet ved hjelp av Norgeskart.no max min fra lavvann tc = 0,6*l* h^ 0,5+3000*Ase min tc = 221,90 min i = 34 l/s*ha Beregnger selv fra tc og tabellen under C = 1,3 * (0,35*0, ,6*0,124) C = 0,450 n=200 år avreningsfaktor økes med 30% Q200 = l/s Q200 = 10,3 m3/s

9 Lavvannskart Vassdragsnr.: 016.BC1AC3A Kommune: Kviteseid Fylke: Telemark Vassdrag: MJÅVATNBEKKEN Vannføringsindeks, se merknader Middelvannføring (61-90) Alminnelig lavvannføring 5-persentil (hele året) 5-persentil (1/5-30/9) 5-persentil (1/10-30/4) 17,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Base flow 0,0 BFI 0,0 Klima Klimaregion Årsnedbør Sommernedbør Vinternedbør Årstemperatur Sommertemperatur Vintertemperatur Temperatur Juli Temperatur August Sor ,6 7,1-4,1 9,5 9,7 l/s/km² l/s/km² l/s/km² l/s/km² l/s/km² l/s/km² mm mm mm C C C C C Feltparametere Areal (A) Effektiv sjø (S eff) Elvelengde (E ) L Elvegradient (E ) G Elvegradient (G ) Feltlengde(F ) L min max Bre Dyrket mark Myr Sjø Skog Snaufjell Urban 4,8 km² 8,5 % 8,1 km 67,7 m/km 63,9 m/km 5,8 km 514 moh. 666 moh. 736 moh. 773 moh. 794 moh. 809 moh. 826 moh. 871 moh. 960 moh moh moh. 0,0 % 0,5 % 3,5 % 2,7 % 78,7 % 12,4 % 0,0 % Kartbakgrunn: Statens Kartverk Det er generelt stor usikkerhet i beregninger av lavvannsindekser. Resultatene bør verifiseres mot egne observasjoner eller sammenlignbare målestasjoner. Kartdatum: Projeksjon: EUREF89 WGS84 UTM 33N I nedbørfelt med høy breprosent eller stor innsjøprosent vil tørrværsavrenning (baseflow) ha store bidrag fra disse lagringsmagasinene. Nedbørfeltgrenser, feltparametere og vannføringsindekser er automatisk generert og kan inneholde feil. Resultatene må kvalitetssikres.

10 Vannstand beregning for 200-års flom ved Rjupestøyl Vannføringen kan beregnes ved Mannings formel: hvor Q = Vannføring [m^3/s] M = Mannings tall [m^(1/3)/s] A = Arealet av strømningstverrsnitt [m^2] R = ydraulisk radius, A/P [m] P = Våt omkrets (bredde + 2 * høyde) [m] I = Bunnhelning [-] Følgende verdier er satt inn: Symbol Verdi Q 10,3 M 40 A 8,5*h R 8,0*h/8,0*2h I 0,001 h x b 8 Begrunnelse Funnet fra vannberegninger ved norgeskart.no og "Lavvann" Tatt fra B N200 s Manningstall for betong. Antar støpt bunnplate Arealet av vannstanden Bredden, lysåpningen for kulverten Det antas at helningen vil være på 0,1 % (tilnærmet lik null) Ukjente verdien som skal finnes Bredden på lysåpningen gitt konstruksjonen Ved å variere høyden vil man kunne interpolere seg fram til å finne ut hvilke høyde en vannføring på 10,3m^3/s tilsvarer. Interpolering: x_h 1,1152 [m] Vannføring 10,3008 [m^3/s] Ved løsning av h(x) = 1,1152 gir dette en vannføring som tilsvarer den beregnede vannmengden ved en 200-års flom Kommentar: Ved en vannføring på 10,3 m^3/s for 200 års flommen vil vannstanden i kulverten være på 1,2 mom helningen er tilnærmet lik null.

11 Stein, bru nr Beregning utført av Maria Gulbrandsen Dato Basert på B N200 s og formel for avrenning av større felt enn 5 km^2 og mindre enn 5 km^2 Siden arealet er litt mer enn hva som som er kravet på 5 km^2, men samtidig ikke overskrider 10 km^2 så vil begge metoder bli beregnet og deretter vekktlagt i forhold til hverandre. Arealet av avrenningsfeltet er funnet til å være 7,9 km^2 for Stein kulvert Metode 1 beregning av felt større enn 5 km^2: A = 7,9 km^2 Funnet ved hjelp av NVE Lavvann, areal av avrenningsfelt L = 6,1 km Funnet ved hjelp av NVE Lavvann, feltlengde S = 14,4 l/(s*km^2) Funnet ved hjelp av NVE Lavvann, middelvannføring A_se = 0,2054 km^2 Funnet ved hjelp av NVE Lavvann P = 2,6 Funnet ved hjelp av NVE Lavvann, effektiv sjø Kf = 1,4 Klimafaktor Red = 0,95 Angir 400 års flom, 5% reduskjon angir ca. 200 årsflom Q = (0,73*A*(S^0,5 (P/2)^0,5)/L^0,5)*Kf*Red m^3/s Q = 8,2 m^3/s

12 Metode 2 beregning av mindre felt 2 5 km^2: A = 790 ha Areal, funnet ved hjelp av NVE lavvann L= 6,1 km Feltlengde, funnet ved hjelp av NVE lavvann (Feltlengde) A_se = 0,047 Funnet ved hjelp av NVE lavvann (Sjø av feltparameter) h = 562 m Funnet ved hjelp avnve lavvann (max min fra lavvann) tc = 0,6*l* h^ 0,5+3000*Ase min tc = 295,39 min i = 28,6 l/s*ha Beregnger selv fra tc og tabellen under C = 1,3 * (0,35*0, ,6*0,04) (andel skog og snaufjell ut fra verdien 1,3) C = 0,44 n=200 år avreningsfaktor økes med 30% Q200 = l/s Q200 = 13,9 m3/s vis en velger å vektlegge metode 1 med 33% og metode 2 med 67 % blir en midlere 200 års flom: 8,2*0, ,9*0,67 = 12,0 m^3/s

13 Vannstand beregning for 200-års flom ved Stein Vannføringen kan beregnes ved Mannings formel: hvor Q = Vannføring [m^3/s] M = Mannings tall [m^(1/3)/s] A = Arealet av strømningstverrsnitt [m^2] R = ydraulisk radius, A/P [m] P = Våt omkrets (bredde + 2 * høyde) [m] I = Bunnhelning [-] Følgende verdier er satt inn: Symbol Verdi Q 12 M 40 A 5,5*h R 7,5*h/7,5*2h I 0,001 h x b 7,5 Begrunnelse Funnet fra vannberegninger ved norgeskart.no og "Lavvann" Manningstall for naturlig vassdrag, ganske jevn ubevokset bunn Arealet av vannstanden Bredden, lysåpningen for kulverten Det antas at helningen vil være på 0,1 % (tilnærmet lik null) Ukjente verdien som skal finnes Bredden på lysåpningen gitt konstruksjonen Ved å variere høyden vil man kunne interpolere seg fram til å finne ut hvilke høyde en vannføring på 12,0 m^3/s tilsvarer. Interpolering: x_h 1,297 [m] Vannføring 12,0048 [m^3/s] Ved løsning av h(x) = 1,297 gir dette en vannføring som tilsvarer den beregnede vannmengden ved en 200-års flom Kommentar: Ved en vannføring på 12,0 m^3/s for 200 års flommen vil vannstanden under brua være på 1,3 mom helningen er tilnærmet lik null.

14

15

16

Beregning av 200-års flom ved Kårdal-broen

Beregning av 200-års flom ved Kårdal-broen 05.2014 KAARDAL AS Beregning av 200-års flom ved Kårdal-broen TEKNISK NOTAT Beregning av 200-års flom ved Kårdal-broen 5 INNOLD 1 Innledning 6 2 Informasjon om vassdrag 7 3 Beregning av vannføring 8 4

Detaljer

Overvannsberegning. Anleggs beskrivelse:

Overvannsberegning. Anleggs beskrivelse: Overvannsberegning Prosjekt : Beregning av tilrenning av overvann. Byggherre : Nordbolig Innlandet AS Dato : 23.10.2015 Anlegg : Solhaugjordet, Bybrua Gjøvik Anleggs beskrivelse: Det må beregnes en bekk

Detaljer

RAPPORT. SVV flom og kapasitet bru Fv193 Verran STATENS VEGVESEN BEREGNING AV 200-ÅRSFLOM OG VURDERING AV KAPASITET BRU

RAPPORT. SVV flom og kapasitet bru Fv193 Verran STATENS VEGVESEN BEREGNING AV 200-ÅRSFLOM OG VURDERING AV KAPASITET BRU STATENS VEGVESEN SVV flom og kapasitet bru 17-1280 Fv193 Verran OPPDRAGSNUMMER 22915001 BEREGNING AV 200-ÅRSFLOM OG VURDERING AV KAPASITET BRU 17-1280 fv193_v4.docx fv193_v4.docx Innholdsfortegnelse 1

Detaljer

Oppdragsgiver: Vang kommune Vang, Fløgstrøndfjorden - Flom- og skredvurderinger for renseanlegg Dato:

Oppdragsgiver: Vang kommune Vang, Fløgstrøndfjorden - Flom- og skredvurderinger for renseanlegg Dato: Oppdragsgiver: Vang kommune Oppdrag: 534436 Vang, Fløgstrøndfjorden - Flom- og skredvurderinger for renseanlegg Dato: 2014-03-18 Skrevet av: Adrian Sigrist Kvalitetskontroll: Petter Reinemo, 17.03.2014

Detaljer

Tiltak i vassdrag. Omlegging og sikring av bekk ved Melkjær. Plan AKEB AS. Einar Beheim. Saksb: ehandl Vassdr.: 017.13 Sign.: er.:

Tiltak i vassdrag. Omlegging og sikring av bekk ved Melkjær. Plan AKEB AS. Einar Beheim. Saksb: ehandl Vassdr.: 017.13 Sign.: er.: Tiltak i vassdrag Omlegging og sikring av bekk ved Melkjær Plan Plandato: 28.11.2014 Saksb: ehandl Vassdr.: 017.13 Sign.: er.: Einar Beheim Kommune: Bamle AKEB AS Fylke: Telemark Gamle Kongevei 22, 3070

Detaljer

FLOMFORHOLDET I SLEVELAND FØR OG ETTER BYGGING AV NY ATKOMSTVEI

FLOMFORHOLDET I SLEVELAND FØR OG ETTER BYGGING AV NY ATKOMSTVEI RAPPORT VIANOVA KRISTIANSAND AS Flomvurdering Sleveland OPPDRAGSNUMMER 13950001 FLOMFOROLDET I SLEVELAND FØR OG ETTER BYGGING AV NY ATKOMSTVEI RAPPORTNR. 01 REV. 00 12.03.2015 SWECO NORGE AS KRISTIANSAND

Detaljer

VERSJON UTGIVELSESDATO BESKRIVELSE UTARBEIDET KONTROLLERT GODKJENT Flomvurdering RAGM KMGR KMGR

VERSJON UTGIVELSESDATO BESKRIVELSE UTARBEIDET KONTROLLERT GODKJENT Flomvurdering RAGM KMGR KMGR EVJE OG HORNNES KOMMUNE VINBEKKEN - HYDRAULISK BEREGNING ADRESSE COWI AS Karvesvingen 2 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 2 2 Regelverk, bestemmelser og retningslinjer

Detaljer

Flomvurdering Støa 19

Flomvurdering Støa 19 Til: Fra: Morten Simonsen Ingunn Weltzien Dato 2016-09-05 Flomvurdering Støa 19 Sammendrag Det er utført flomberegning og risikovurdering i hht. TEK 10 for bekken som renner forbi Støa 19 i Søndre Land

Detaljer

NEVINA (Nedbørfelt-Vannføring-INdeks-Analyse) Lavvannsverktøy Brukerveiledning

NEVINA (Nedbørfelt-Vannføring-INdeks-Analyse) Lavvannsverktøy Brukerveiledning NEVINA (Nedbørfelt-Vannføring-INdeks-Analyse) Lavvannsverktøy Brukerveiledning NEVINA Brukerveiledning NVE September 2015 1 Innhold Om NEVINA... 3 Kartlagliste... 6 Lavvannskartberegning... 8 Fremgangsmåte

Detaljer

Overvåking av gruvepåvirkede vassdrag ved Løkken gruver

Overvåking av gruvepåvirkede vassdrag ved Løkken gruver DIREKTORATET FOR MINERALFOR VALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no Overvåking av gruvepåvirkede vassdrag ved Løkken gruver

Detaljer

Flomfarevurdering Espedalsvatnet

Flomfarevurdering Espedalsvatnet Flomfarevurdering Espedalsvatnet Ecofact OPPDRAG Masseuttak Forsand EMNE DOKUMENTKODE 125812-RIEn-RAP-001 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument Multiconsult.

Detaljer

Vannføring beregninger for planlegging ny vei E39 Hjelset vest. Strekning: Mork-Vorpenes

Vannføring beregninger for planlegging ny vei E39 Hjelset vest. Strekning: Mork-Vorpenes Vannføring beregninger for planlegging ny vei 404424 E39 Hjelset vest Strekning: Mork-Vorpenes 17-12-2014 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 12.12.2014 Kunde: Statens vegvesen Region midt Vannføring

Detaljer

Sundheimselvi Vedlegg 10: Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt

Sundheimselvi Vedlegg 10: Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Sundheimselvi Vedlegg 10: Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt 1 Overflatehydrologiske forhold 1.1 Beskrivelse av kraftverkets nedbørfelt og valg av sammenligningsstasjon

Detaljer

FLOMVURDERING UNDHEIM PLAN 0495

FLOMVURDERING UNDHEIM PLAN 0495 08.2016 FLOMVURDERING UNDHEIM PLAN 0495 RAPPORT ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no 08.2016 FLOMVURDERING UNDHEIM PLAN 0495 RAPPORT OPPDRAGSNR.

Detaljer

VANNSTANDSBEREGNING SAGELVA INNHOLD. 1 Beskrivelse av oppgaven. 1 Beskrivelse av oppgaven 1. 2 Nøkkeltall 3. 3 Beregninger 6.

VANNSTANDSBEREGNING SAGELVA INNHOLD. 1 Beskrivelse av oppgaven. 1 Beskrivelse av oppgaven 1. 2 Nøkkeltall 3. 3 Beregninger 6. SKEDSMO KOMMUNE VANNSTANDSBEREGNING SAGELVA ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Beskrivelse av oppgaven 1 2 Nøkkeltall 3 3 Beregninger 6 4

Detaljer

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk Dato: 1.9.2015 Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk 1 Overflatehydrologiske forhold 1.1 Beskrivelse av kraftverkets nedbørfelt og valg av sammenligningsstasjon Figur 1 Kart

Detaljer

200årsflom ved kulvert, rv115

200årsflom ved kulvert, rv115 200årsflom ved kulvert, rv115 Denne rapporten viser forventet vannføring ved 200 årsflom oppstrøms kulvert på tvers av rv115 i Askim. Bekken i kulverten blir heretter kalt Skjørtenbekken. Vassdrag: Skjørtenbekken

Detaljer

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Hensikten med dette skjema er å dokumentere grunnleggende hydrologiske forhold knyttet til bygging av små kraftverk.

Detaljer

OPPDRAGSLEDER OPPRETTET AV

OPPDRAGSLEDER OPPRETTET AV OPPDRAG SVV - fv 710 hydrologi og miljø OPPDRAGSNUMMER 14506001 TIL KOPI TIL Statens vegvesen OPPDRAGSLEDER Torstein Rød Klausen OPPRETTET AV Frøydis Sjøvold Wolf-Dietrich Marchand DATO Hydrologiske og

Detaljer

NOTAT FLOMBEREGNING FOR STEINERUDBEKKEN

NOTAT FLOMBEREGNING FOR STEINERUDBEKKEN NOTAT Oppdragsgiver: Selvaag Bolig AS Oppdrag: 529735 Lørenskog stasjonsby Del: Dato: 2012-08-21 Skrevet av: Degaga Balcha, Jon Bergersen Zeigler Kvalitetskontroll: Jon Bergersen Zeigler FLOMBEREGNING

Detaljer

Søknad om fornyet utslippstillatelse til Årsetelva av spylevann fra vannbehandlingsanlegg.

Søknad om fornyet utslippstillatelse til Årsetelva av spylevann fra vannbehandlingsanlegg. Søknad om fornyet utslippstillatelse til Årsetelva av spylevann fra vannbehandlingsanlegg. Ålesund kommune har ikke fornyet sin utslippstillatelse av spylevann fra vannbehandlingsanlegget som ble gitt

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Reguleringsplan for Uvdal barnehage Flom- og vannlinjeberegning

Nore og Uvdal kommune. Reguleringsplan for Uvdal barnehage Flom- og vannlinjeberegning Nore og Uvdal kommune Reguleringsplan for Uvdal barnehage Flom- og vannlinjeberegning Februar 2013 RAPPORT Flom- og vannlinjeberegning Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 99719001-1 99719001 07.02.2014 Kunde:

Detaljer

Lavvannskart Brukerveiledning

Lavvannskart Brukerveiledning Lavvannskart Brukerveiledning Lavvannskart Brukerveiledning NVE Mai 2011 1 Innhold Om Lavvannskartet... 3 Lagliste... 6 Liste over verktøy... 8 Lavvannskartberegning... 9 Hjelpefunksjon... 9 Målestokk

Detaljer

Flomberegning og hydraulisk analyse for ny bru over Prestvågelva på Fosen. Per Ludvig Bjerke

Flomberegning og hydraulisk analyse for ny bru over Prestvågelva på Fosen. Per Ludvig Bjerke Flomberegning og hydraulisk analyse for ny bru over Prestvågelva på Fosen. Per Ludvig Bjerke 31 2016 O P P D R AG S R A P P O R T B Oppdragsrapport B nr 31-2016 Flomberegning og hydraulisk analyse for

Detaljer

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Vedlegg 6. Storelva kraftverk i Talvik i Alta Kommune Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt 1 Overflatehydrologiske forhold 1.1 Beskrivelse av kraftverkets

Detaljer

HVORDAN BEREGNE AVRENNING? Dimensjonering av bekkelukkinger og rørgater i landbruksområder.

HVORDAN BEREGNE AVRENNING? Dimensjonering av bekkelukkinger og rørgater i landbruksområder. Prosjekt i Vestfold - Besøkte 17 anlegg i Re, Sandefjord og Larvik - Feltarbeid: registrering av dimensjoner og nedbørfelt - Samtaler med prosjekteier registrerte problemer - Resultater: - Av 17 anlegg

Detaljer

Statens vegvesen. Flom- og vannlinjeberegning, Øyraelva. Utgave: 1 Dato:

Statens vegvesen. Flom- og vannlinjeberegning, Øyraelva. Utgave: 1 Dato: Flom- og vannlinjeberegning, Øyraelva Utgave: 1 Dato: 2014-01-2 Flom- og vannlinjeberegning, Øyraelva 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Flom- og vannlinjeberegning, Øyraelva Utgave/dato:

Detaljer

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Hensikten med dette skjema er å dokumentere grunnleggende hydrologiske forhold knyttet til bygging av små kraftverk.

Detaljer

FLOMVURDERING HÅELVA VED UNDHEIM

FLOMVURDERING HÅELVA VED UNDHEIM 11.2015 FLOMVURDERING HÅELVA VED UNDHEIM RAPPORT ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no 11.2015 FLOMVURDERING HÅELVA VED UNDHEIM RAPPORT

Detaljer

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold ved Isdal pumpe og kraftverk

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold ved Isdal pumpe og kraftverk Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold ved Isdal pumpe og kraftverk 1 Overflatehydrologiske forhold 1.1 Beskrivelse av kraftverkets nedbørfelt og valg av sammenligningsstasjon Figur 1 Nedbørsfeltene

Detaljer

Rv. 3 / 25 Ommangsvollen - Grundset SLUTTBEHANDLING REGULERINGSPLAN. Parsell: Rv. 3 Grundset nord Elverum kommune

Rv. 3 / 25 Ommangsvollen - Grundset SLUTTBEHANDLING REGULERINGSPLAN. Parsell: Rv. 3 Grundset nord Elverum kommune REGULERINGSPLAN SLUTTBEHANDLING Rv. 3 / 25 Ommangsvollen - Grundset Parsell: Rv. 3 Grundset nord Elverum kommune Region øst Juni 2016 FAGRAPPORT Flomberegninger rv. 3 nord STATENS VEGVESEN FLOMBEREGNINGER

Detaljer

Tyngdekraft AS. NVE Middelthunsgt 29, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo. Solveig Silset Berg

Tyngdekraft AS. NVE Middelthunsgt 29, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo. Solveig Silset Berg Tyngdekraft AS NVE Middelthunsgt 29, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo Til: : Solveig Silset Berg Deres Ref.: Vår Ref.: Dato: NVE-2015-03-24-but - Tverrdøla - klage på konsesjonsvedtak.doc 24. mars 2015

Detaljer

Vurdering av flom og isforhold i Kaldvella i Ler i Sør-Trøndelag.

Vurdering av flom og isforhold i Kaldvella i Ler i Sør-Trøndelag. Notat Til: Melhus kommune ved Kjersti Dalen Stæhli Fra: Per Ludvig Bjerke Sign.: Ansvarlig: Sverre Husebye Sign.: Dato: 4.11. 2016 Saksnr.: Arkiv: Kopi: 333/122.AZ Vurdering av flom og isforhold i Kaldvella

Detaljer

NOTAT SAMMENDRAG Hydrologi. Gunnar Størksen

NOTAT SAMMENDRAG Hydrologi. Gunnar Størksen NOTAT OPPDRAG Flomvurdering ved Sanddalsbotn DOKUMENTKODE 416492-RIVass-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER TOWN HOUSE ANSVARLIG ENHET KONTAKTPERSON Gunnar Størksen 3084 Hydrologi KOPI SAMMENDRAG

Detaljer

Lavvannskart GIS-basert kartsystem for beregning av karakteristiske lavvannsverdier

Lavvannskart GIS-basert kartsystem for beregning av karakteristiske lavvannsverdier Lavvannskart GIS-basert kartsystem for beregning av karakteristiske lavvannsverdier Hege Hisdal, Nils Kristian Orthe Bakgrunn Ulike lavvannsindekser Hvordan estimere i umålte felt? Lavvannskart Bakgrunn

Detaljer

Moko (inntak kote 250) Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt

Moko (inntak kote 250) Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Moko (inntak kote 250) Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Hensikten med dette skjema er å dokumentere grunnleggende hydrologiske forhold knyttet til

Detaljer

INNLEDNING HYDROLOGISKE VURDERINGER E39 BETNA-KLETTELVA NOTAT INNHOLD

INNLEDNING HYDROLOGISKE VURDERINGER E39 BETNA-KLETTELVA NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Halsa Kommune Oppdrag: 529012-01 Kommunedelplan og konsekvensutredning for Liabøen, Halsa kom Dato: 31.03.2016 Beregninger utført av: Haregewoin Haile Chernet Skrevet av: Haregewoin Haile

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Hydrologi for små kraftverk - og noen mulige feilkilder Thomas Væringstad Hydrologisk avdeling Nødvendige hydrologiske beregninger Nedbørfelt og feltparametere Middelavrenning

Detaljer

NOTAT SAMMENDRAG. Standard rørlengde. Maks overdekning. Anbefalt diameter. Nødvendig lengde

NOTAT SAMMENDRAG. Standard rørlengde. Maks overdekning. Anbefalt diameter. Nødvendig lengde NOTAT OPPDRAG Utredning av nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen DOKUMENTKODE 416813-RIVass-NOT-001 EMNE Dimensjonering av dreneringssystem TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER JBV-Trondheimsregion

Detaljer

NOTAT Vurdering av 200-årsflom ved boligutbygging på Ekeberg, Lier kommune

NOTAT Vurdering av 200-årsflom ved boligutbygging på Ekeberg, Lier kommune NOTAT Notat nr.: 1 Dato Til: Navn Firma Fork. Anmerkning TAG Arkitekter AS Kopi til: Fra: Sigri Scott Bale Sweco Norge AS, avd. Trondheim Innledning I forbindelse med boligutbygging ved Ekeberg i Lier

Detaljer

Hydraulisk analyse i forbindelse med ny E-6 på strekningen Sørelva-Storjord Nordland

Hydraulisk analyse i forbindelse med ny E-6 på strekningen Sørelva-Storjord Nordland Hydraulisk analyse i forbindelse med ny E-6 på strekningen Sørelva-Storjord Nordland Norges vassdrags- og energidirektorat 2014 1 Oppdragsrapport B x/2014 Hydraulisk analyse i forbindelse med ny E-6 på

Detaljer

Flomberegninger for Bæla (002.DD52), Lunde (002.DD52) og Åretta (002.DD51) i Lillehammer

Flomberegninger for Bæla (002.DD52), Lunde (002.DD52) og Åretta (002.DD51) i Lillehammer Internt notat Til: Paul Christen Røhr Fra: Anne Fleig. Ansvarlig: Sverre Husebye Dato: 28.08.2014 Saksnr.: 201404480-1 Arkiv: Kopi: Flomberegninger for Bæla (002.DD52), Lunde (002.DD52) og Åretta (002.DD51)

Detaljer

HYDROLOGISKE OG HYDRAULISKE BEREGNINGER

HYDROLOGISKE OG HYDRAULISKE BEREGNINGER OPPDRAG Reinå bru - Hydrologiske og hydrauliske beregninger OPPDRAGSLEDER Samuel Vingerhagen DATO OPPDRAGSNUMMER 22132001 OPPRETTET AV Samuel Vingerhagen Rev. Dato Revisjonen gjelder Sign. Utarbeidet av:

Detaljer

Kunde: Gjerdrum kommune Prosjekt: Detaljregulering for ny gang- og sykkelveg fra Klampenborg til Leikvoll

Kunde: Gjerdrum kommune Prosjekt: Detaljregulering for ny gang- og sykkelveg fra Klampenborg til Leikvoll RAPPORT BEREGNING AV FLOM OG KULVERTDIMENSJONER VED FJELDLY OG LEIKVOLL, GJERDRUM KOMMUNE Kunde: Gjerdrum kommune Prosjekt: Detaljregulering for ny gang- og sykkelveg fra Klampenborg til Leikvoll Prosjektnummer:

Detaljer

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk. 1 Overflatehydrologiske forhold

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk. 1 Overflatehydrologiske forhold Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk Hensikten med dette skjema er å dokumentere grunnleggende hydrologiske forhold knyttet til bygging av små kraftverk. Skjemaet skal sikre

Detaljer

I høringsuttalelsene er det stilt spørsmål om avrenning fra veg vil føre til lokal flom og erosjon ved påslippspunktene fra veg til resipient.

I høringsuttalelsene er det stilt spørsmål om avrenning fra veg vil føre til lokal flom og erosjon ved påslippspunktene fra veg til resipient. Oppdragsgiver: Oppdrag: 532554-01 E18 Retvet - Vinterbro Dato: 01.07.2016 Skrevet av: Haregewoin Haile Chernet Kvalitetskontroll: Petter Snilsberg LOKAL FLOMBEREGNING FRA NY E18 TIL BEKKENE INNHOLD Bakgrunn...

Detaljer

Miljøpakken E6 Jaktøyen-Storler

Miljøpakken E6 Jaktøyen-Storler Miljøpakken E6 Jaktøyen-Storler Byggeplan SVV prosj.nr: 403719 Prosj.nr: 2702 RAPPORT Utarbeidet av: Dok.nr: Tittel: R-G-13 Søknad om utslippstillatelse for overvann fra veg Dato: Fra: Til: 13.05.2015

Detaljer

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Hensikten med dette skjema er å dokumentere grunnleggende hydrologiske forhold knyttet til bygging av små kraftverk.

Detaljer

Høie mikro kraftverk. Vedlegg

Høie mikro kraftverk. Vedlegg Høie mikro kraftverk. Vedlegg Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt 1 Overflatehydrologiske forhold 1.1 Beskrivelse av kraftverkets nedbørfelt og valg av

Detaljer

Hydraulisk analyse i forbindelse med bygging av ny bru over Fjelna på Vinjeøra. Oppdragsrapport B nr. xx/2013 Utarbeidet av Per Ludvig Bjerke

Hydraulisk analyse i forbindelse med bygging av ny bru over Fjelna på Vinjeøra. Oppdragsrapport B nr. xx/2013 Utarbeidet av Per Ludvig Bjerke Hydraulisk analyse i forbindelse med bygging av ny bru over Fjelna på Vinjeøra Oppdragsrapport B nr. xx/2013 Utarbeidet av Per Ludvig Bjerke Norges vassdrags- og energidirektorat 2013 Oppdragsrapport B

Detaljer

DBC Arkitektur AS. Flomvurdering Ål Folkepark

DBC Arkitektur AS. Flomvurdering Ål Folkepark DBC Arkitektur AS Flomvurdering Ål Folkepark RAPPORT Flomvurdering Ål Folkepark Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: R01 142891 19.02.2009 Kunde: DBC Arkitektur AS ved Torstein Kaslegard Flomvurdering Ål folkepark

Detaljer

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for overføring av Litjbekken i Surnadal kommune i Møre og Romsdal. (Myrholten Kraft AS).

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for overføring av Litjbekken i Surnadal kommune i Møre og Romsdal. (Myrholten Kraft AS). Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for overføring av Litjbekken i Surnadal kommune i Møre og Romsdal. (Myrholten Kraft AS). Hensikten med dette skjema er å dokumentere grunnleggende hydrologiske

Detaljer

Hydraulisk vurdering i forbindelse med bygging av ny Nes bru ved Harran i Nord-Trøndelag. Utarbeidet av Per Ludvig Bjerke

Hydraulisk vurdering i forbindelse med bygging av ny Nes bru ved Harran i Nord-Trøndelag. Utarbeidet av Per Ludvig Bjerke Hydraulisk vurdering i forbindelse med bygging av ny Nes bru ved Harran i Nord-Trøndelag Utarbeidet av Per Ludvig Bjerke Norges vassdrags- og energidirektorat 2011 Rapport Hydraulisk vurdering i forbindelse

Detaljer

Flomberegninger. E39 Otneselva-Trollbekken-Hestneselva

Flomberegninger. E39 Otneselva-Trollbekken-Hestneselva Flomberegninger E39 Otneselva-Trollbekken-Hestneselva 11-10-2013 MVS Miljø rapportmal 20060518 Tittel: Flomberegninger E39 Otneselva-Trollbekken-Hestneselva Oppdragsgiver: Rådgiver: RAPPORT Statens vegvesen

Detaljer

Flomberegning for Grøtneselva. Kvalsund og Hammerfest kommune, Finnmark (217.3)

Flomberegning for Grøtneselva. Kvalsund og Hammerfest kommune, Finnmark (217.3) Flomberegning for Grøtneselva Kvalsund og Hammerfest kommune, Finnmark (217.3) Norges vassdrags- og energidirektorat 2013 Oppdragsrapport B 13-2013 Flomberegning for Grøtneselva, Kvalsund og Hammerfest

Detaljer

5- og 10-årsflom er deretter benyttet for å beregne vannstander og vannhastigheter for midlertidig bru og fylling:

5- og 10-årsflom er deretter benyttet for å beregne vannstander og vannhastigheter for midlertidig bru og fylling: Sammendrag På oppdrag fra SVV ble det tidligere utført flomberegning og vannlinjeberegning for Forra på eksisterende og ny bru, samt midlertidig fylling for anleggsperioden. Det er nå utført flomberegning

Detaljer

SØKNAD DAM FOLDSJØEN. Malvik kommune, Sør-Trøndelag fylke REDUSERT REGULERINGSHØYDE

SØKNAD DAM FOLDSJØEN. Malvik kommune, Sør-Trøndelag fylke REDUSERT REGULERINGSHØYDE 09.02.2017 SØKNAD OM REDUSERT REGULERINGSHØYDE DAM FOLDSJØEN Malvik kommune, Sør-Trøndelag fylke Søknad om redusert reguleringshøyde ved dam Foldsjøen Side 1 Sammendrag Det søkes om tillatelse til å redusere

Detaljer

Endringer i Hunnselva mellom bru Niels Ødegaards gate og bru Strandgata

Endringer i Hunnselva mellom bru Niels Ødegaards gate og bru Strandgata Gjøvik kommune Endringer i Hunnselva mellom bru Niels Ødegaards gate og bru Strandgata Hydrauliske beregninger 2013-10-31 Oppdragsnr.: 5112485 Innhold 1 Innledning 4 1.1 Metodikk 4 1.2 Vannføringer 5

Detaljer

Hydrologiske data for Varåa (311.2B0), Trysil kommune i Hedmark. Utarbeidet av Thomas Væringstad

Hydrologiske data for Varåa (311.2B0), Trysil kommune i Hedmark. Utarbeidet av Thomas Væringstad Hydrologiske data for Varåa (311.2B0), Trysil kommune i Hedmark Utarbeidet av Thomas Væringstad Norges vassdrags- og energidirektorat 2011 Rapport Hydrologiske data for Varåa (311.2B0), Trysil kommune

Detaljer

Vedlegg 10 - Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold Gjuvåa kraftverk

Vedlegg 10 - Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold Gjuvåa kraftverk Side 1/13 Datert 11.12.2012 - Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold Gjuvåa kraftverk 1 Overflatehydrologiske forhold 1.1 Beskrivelse av kraftverkets nedbørfelt og valg av sammenligningsstasjon

Detaljer

STATENS VEGVESEN RAPPORT. Ny E6 Ulsberg-Vindåsliene-Korporalsbrua-Støren KAPASITETSBEREGNING FOR BRU OG KULVERT TIL ELV OG BEKKEKRYSSING

STATENS VEGVESEN RAPPORT. Ny E6 Ulsberg-Vindåsliene-Korporalsbrua-Støren KAPASITETSBEREGNING FOR BRU OG KULVERT TIL ELV OG BEKKEKRYSSING RAPPORT STATENS VEGVESEN Ny E6 Ulsberg-Vindåsliene-Korporalsbrua-Støren KAPASITETSBEREGNING FOR BRU OG KULVERT TIL ELV OG BEKKEKRYSSING VER. DATO ENDRING KONTR. AV UTARB. AV 00 28.05.2015 - NOWOLF NOCAPU

Detaljer

Flomberegning for Rolvelva, Nore og Uvdal kommune i Buskerud

Flomberegning for Rolvelva, Nore og Uvdal kommune i Buskerud Notat Til: Statens Vegvesen Fra: Thomas Væringstad Sign.: Ansvarlig: Sverre Husebye Sign.: Dato: Vår ref.: NVE 201100285-10 Arkiv: Kopi: 333 / 015.JB7A Middelthuns gate 29 Postboks 5091 Majorstua 0301

Detaljer

Hvordan beregnes hydrologisk grunnlag for småkraftprosjekter?

Hvordan beregnes hydrologisk grunnlag for småkraftprosjekter? Hvordan beregnes hydrologisk grunnlag for småkraftprosjekter? Hydrologisk avdeling, NVE Thomas Væringstad Norges vassdrags- og energidirektorat 2 Nødvendige hydrologiske beregninger Nedbørfelt og feltparametere

Detaljer

Flomberegning og hydraulisk analyse i forbindelse med nye bruer i prosjektet Helgeland Nord.

Flomberegning og hydraulisk analyse i forbindelse med nye bruer i prosjektet Helgeland Nord. Flomberegning og hydraulisk analyse i forbindelse med nye bruer i prosjektet Helgeland Nord. Norges vassdrags- og energidirektorat 2014 1 Oppdragsrapport B 32/2014 Flomberegning og hydraulisk analyse i

Detaljer

Flom-og vannlinjeberegning. E6 Sørfoldtunnelene Februar 2016

Flom-og vannlinjeberegning. E6 Sørfoldtunnelene Februar 2016 Flom-og vannlinjeberegning E6 Sørfoldtunnelene Februar 2016 Logo verkkaupa Rapport tittel Flom-og vannlinjeberegning Prosjekt Sørfoldtunnelene E6 Prosjektleder - EFLA Reynir Sævarsson (RS) RAPPORT INFORMASJON

Detaljer

Flom- og vannlinjeberegning for Storelva (185.1A), Øksnes kommune i Nordland. Per Ludvig Bjerke og Thomas Væringstad

Flom- og vannlinjeberegning for Storelva (185.1A), Øksnes kommune i Nordland. Per Ludvig Bjerke og Thomas Væringstad Flom- og vannlinjeberegning for Storelva (185.1A), Øksnes kommune i Nordland Per Ludvig Bjerke og Thomas Væringstad 33 2015 O P P D R AG S R A P P O R T B Oppdragsrapport B nr 33-2015 Flom- og vannlinjeberegning

Detaljer

Hvordan estimere vannføring i umålte vassdrag?

Hvordan estimere vannføring i umålte vassdrag? Hvordan estimere vannføring i umålte vassdrag? Hege Hisdal, E. Langsholt & T.Skaugen NVE, Seksjon for hydrologisk modellering Bakgrunn Ulike modeller Et eksempel Konklusjon 1 Bakgrunn: Hva skal vannføringsestimatene

Detaljer

Hydraulisk analyse for nedre del av ny riksvei 715 fra Osen til Årvåg. Per Ludvig Bjerke

Hydraulisk analyse for nedre del av ny riksvei 715 fra Osen til Årvåg. Per Ludvig Bjerke Hydraulisk analyse for nedre del av ny riksvei 715 fra Osen til Årvåg Per Ludvig Bjerke 22 2016 O P P D R AG S R A P P O R T B Oppdragsrapport B nr 22-2016 Hydraulisk analyse for nedre del av ny riksvei

Detaljer

Enebakk kommune. Flomvurdering Flateby. Beregning av 200-årsflom og kulvertkapasiteter, og vurdering av flomveier

Enebakk kommune. Flomvurdering Flateby. Beregning av 200-årsflom og kulvertkapasiteter, og vurdering av flomveier Enebakk kommune Beregning av 200-årsflom og kulvertkapasiteter, og vurdering av flomveier RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 16182001-1 16182001 Kunde: Enebakk kommune Flomvurdering Flateby Beregning

Detaljer

Er hydrologien viktig i konsesjonsøknader

Er hydrologien viktig i konsesjonsøknader Er hydrologien viktig i konsesjonsøknader Vannføringsmålinger Kjetil Arne Vaskinn SWECO Norge Hydrologi / tilsig generelt Hydrologisk grunnlag for prosjektering av småkraftverk 1. Spesifikk avrenning 2.

Detaljer

Regulering av Øvre Rolvsvåg industriområde, vurdering av Sandelva mhp flom

Regulering av Øvre Rolvsvåg industriområde, vurdering av Sandelva mhp flom NOTAT Norconsult AS Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika Pb. 626, NO-1303 Sandvika Notat nr.: 5111447:01 Tel: +47 67 57 10 00 Fax: +47 67 54 45 76 Oppdragsnr.: 5111447 Til: Kenth Paul Opheim Fra: Daniel

Detaljer

Vannlinjeberegning for Rolvselve (015.JB7A), i Nore og Uvdal, Buskerud

Vannlinjeberegning for Rolvselve (015.JB7A), i Nore og Uvdal, Buskerud Notat Til: Fra: Ansvarlig: Statens vegvesen Region sør, Vegseksjon Buskerud v/odd Gulaker Péter Borsányi Sverre Husebye Kval.kontroll: Demissew K. Ejigu Dato: 09.02.2011 Saksnr.: NVE 201100285-11 Arkiv:

Detaljer

Mosvollelva ved Ørnes sykehjem

Mosvollelva ved Ørnes sykehjem Meløy kommune Mosvollelva ved Ørnes sykehjem Vurdering av flomfare og sikringstiltak 2015-09-07 Oppdragsnr.: 5150664 Oppdragsnr.: 5150664 A01 7.9.2015 Foreløpig, til vurdering hos oppdragsgiver L.Jenssen

Detaljer

Lavvannskart. Feltparametere. Areal (A) Effektiv sjø (S eff) Elvelengde (E )

Lavvannskart. Feltparametere. Areal (A) Effektiv sjø (S eff) Elvelengde (E ) Lavvannskart Vassdragsnr.: 010.21 Kommune: Hurum Fylke: Buskerud Vassdrag: KYSTFELT Vannføringsindeks, se merknader Middelvannføring (61-90) Alminnelig lavvannføring 5-persentil (hele året) 5-persentil

Detaljer

Figur 1: Oversiktskart (nedbørfelt og regulerings område)

Figur 1: Oversiktskart (nedbørfelt og regulerings område) Etter utbygging, vil noen områder endres fra ubebygd (skog, mark) til bebygd (hus, veier, osv.). Dette kan føre til økt avrenning av overflatevann pga. mindre infiltrasjon. Det er beregnet flomverdier

Detaljer

1 Flom- og vannlinjeberegning

1 Flom- og vannlinjeberegning 1 Flom- og vannlinjeberegning 1.1 Innledning På oppdrag fra Statens vegvesen Region midt, har Sweco Norge AS (Sweco) i Trondheim utført hydrologisk og hydraulisk vurdering for den planlagte kryssinga av

Detaljer

Beldring, S., Roald, L.A. & Voksø, A., 2002 Avrenningskart for Norge, NVE Rapport , 49s.

Beldring, S., Roald, L.A. & Voksø, A., 2002 Avrenningskart for Norge, NVE Rapport , 49s. 9 REFERANSER Beldring, S., Roald, L.A. & Voksø, A., 2002 Avrenningskart for Norge, NVE Rapport 2 2002, 49s. NVE 2007, Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt,

Detaljer

Flomberegning for Vesleelva. Sande kommune i Vestfold

Flomberegning for Vesleelva. Sande kommune i Vestfold Flomberegning for Vesleelva Sande kommune i Vestfold Norges vassdrags- og energidirektorat 2015 Oppdragsrapport Flomberegning for Vesleelva, Sande kommune i Vestfold Oppdragsgiver: Forfatter: Breivollveien

Detaljer

Impleo Web. Flom- og vannlinjeberegning for Høytverrelva i Bardu. Per Ludvig Bjerke 21 OPPDRAGSRAPPORT B

Impleo Web. Flom- og vannlinjeberegning for Høytverrelva i Bardu. Per Ludvig Bjerke 21 OPPDRAGSRAPPORT B Impleo Web Flom- og vannlinjeberegning for Høytverrelva i Bardu. Per Ludvig Bjerke 21 2015 OPPDRAGSRAPPORT B Impleo Web Oppdragsrapport B nr 21-2015 Flom- og vannlinjeberegning for Høytverrelva i Bardu.

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING HYDRAULISK BEREGNING AV HØYLANDSKANALEN

NOTAT 1 INNLEDNING HYDRAULISK BEREGNING AV HØYLANDSKANALEN Oppdragsgiver: BLOCK WATNE AS Oppdrag: 529852 Detaljreguleringsplan for Brattebø Gård B4.2 Del: Dato: 2013-08-01 Skrevet av: Petter Reinemo Kvalitetskontroll: Håvard Knotten HYDRAULISK BEREGNING AV HØYLANDSKANALEN

Detaljer

FLOMSONEKART FOR STORELVA VED ARNA STASJON

FLOMSONEKART FOR STORELVA VED ARNA STASJON 90 Arna - Bergen FLOMSONEKART FOR STORELVA VED ARNA STASJON Side: Dok.nr: Rev: Dato: av 9 UUT-00-A-197 00A 01.0.05 FLOMSONEKART FOR STORELVA VED ARNA STASJON INNLEDNING Vi viser til brev fra NVE datert

Detaljer

Statens vegvesen Region midt. Flomberegninger og hydraulisk dimensjonering av elve og bekkekrysninger for ny E39 Klettelva - Otneselva

Statens vegvesen Region midt. Flomberegninger og hydraulisk dimensjonering av elve og bekkekrysninger for ny E39 Klettelva - Otneselva Statens vegvesen Region midt Flomberegninger og hydraulisk dimensjonering av elve og bekkekrysninger for ny E39 Klettelva - Otneselva RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 585131-1 585131 Kunde: Statens

Detaljer

Vegårshei kommune. Flom- og vannlinjeberegning i planområde for Myra og Vegår, Vegårshei Kommune

Vegårshei kommune. Flom- og vannlinjeberegning i planområde for Myra og Vegår, Vegårshei Kommune Vegårshei kommune Flom- og vannlinjeberegning i planområde for Myra og Vegår, Vegårshei Kommune Februar 2016 RAPPORT Flom- og vannlinjeberegning Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 16208001-1 16208001 04.02.2015

Detaljer

Erosjonssikring av bruer. Utbedring av skadde bruer i Telemark

Erosjonssikring av bruer. Utbedring av skadde bruer i Telemark Erosjonssikring av bruer. Utbedring av skadde bruer i Telemark Bjørn Kristoffer Dolva, Statens vegvesen Region sør. Innlegg på geoteknisk nettverksmøte i Oslo 4. mai 2011 Middøla bru, Tinn kommune i Telemark

Detaljer

10981 Flomsikring langs Futelva ved Bertnes i Bodø - plan til høring og søknad om tiltak

10981 Flomsikring langs Futelva ved Bertnes i Bodø - plan til høring og søknad om tiltak Bodø kommune Postboks 319 8001 BODØ Marvin Johansen Vår dato: 17.11.2014 Vår ref.: 201401842-3 Arkiv: 411 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Anders Bjordal 78435343/abjo@nve.no 10981 Flomsikring langs

Detaljer

Rapport serie: Hydrologi / Kraftverksutbygging Dato: Rapport nr: Oppdragsnavn: RESTVANNFØRING I ÅBJØRA NEDSTRØMS BLØYTJERN

Rapport serie: Hydrologi / Kraftverksutbygging Dato: Rapport nr: Oppdragsnavn: RESTVANNFØRING I ÅBJØRA NEDSTRØMS BLØYTJERN Bilag 5 Rapport Rapport serie: Hydrologi / Kraftverksutbygging Dato: 19.07.2010 Rapport nr: Oppdragsnavn: RESTVANNFØRING I ÅBJØRA NEDSTRØMS BLØYTJERN Oppdragsgiver: Kristian Grimstvedt, Skagerak Kraft

Detaljer

E18 Retvet - Vinterbro Reguleringsplan

E18 Retvet - Vinterbro Reguleringsplan E18 Retvet - Vinterbro Reguleringsplan Rapport Vassdragstekniske vurderinger Vassdragstekniske vurderinger som følge av ny E18 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Vassdragstekniske vurderinger

Detaljer

DAMBRUDDSBØLGE- BEREGNING DAM TROMSA

DAMBRUDDSBØLGE- BEREGNING DAM TROMSA 06.2013 RINGEBU KOMMUNE DAMBRUDDSBØLGE- BEREGNING DAM TROMSA RAPPORT ADRESSE COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no 06.2013 RINGEBU KOMMUNE DAMBRUDDSBØLGE-

Detaljer

Overvannsberegning r A F

Overvannsberegning r A F Overvannsberegning r A F Prosjekt : Beregning av tilrenning av overvann. Byggherre : Sjusjøen Utvikling AS Dato : 26.10.2015 Anlegg : Sjusjøparken, Sjusjøen Ringsaker Kommune Anleggs beskrivelse: Det må

Detaljer

Flomberegning for Flåmselvi ved Brekke bru (072.2Z) Erik Holmqvist

Flomberegning for Flåmselvi ved Brekke bru (072.2Z) Erik Holmqvist Flomberegning for Flåmselvi ved Brekke bru (072.2Z) Erik Holmqvist 27 2015 R A P P O R T Rapport nr 27 2015 Flomberegning for Flåmselvi ved Brekke bru (072.2Z) Utgitt av: Redaktør: Forfattere: Norges vassdrags

Detaljer

Nore og Uvdal, Uvdal alpinsenter - Flom- og skredvurdering reguleringsplan

Nore og Uvdal, Uvdal alpinsenter - Flom- og skredvurdering reguleringsplan Nore og Uvdal, Uvdal alpinsenter - Flom- og skredvurdering Oppdragsgiver: Kontaktperson: Joar-André Halling, Vidda Ressurs AS Rapport nr.: 15051-02-1 Dato: 2015-10-13 Utført av: Kalle Kronholm Skred AS

Detaljer

Utbygging Møre AS. Overvannsvurdering Jørihaugen vest. Utgave: 1 Dato:

Utbygging Møre AS. Overvannsvurdering Jørihaugen vest. Utgave: 1 Dato: Overvannsvurdering Jørihaugen vest Utgave: 1 Dato: 2013-03-21 Overvannsvurdering Jørihaugen vest 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Overvannsvurdering Jørihaugen vest Utgave/dato: 1 /

Detaljer

Flomberegning for Opo (048.Z), Odda kommune i Hordaland. Thomas Væringstad

Flomberegning for Opo (048.Z), Odda kommune i Hordaland. Thomas Væringstad Flomberegning for Opo (048.Z), Odda kommune i Hordaland Thomas Væringstad 1 2015 O P P D R AG S R A P P O R T A Flomberegning for Opo (048.Z), Odda kommune i Hordaland Utgitt av: Redaktør: Forfattere:

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG E6 Selli-Asphaugen Reguleringsplan DOKUMENTKODE 416474-RIVass-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen OPPDRAGSLEDER Synøve Aursand KONTAKTPERSON Jorunn By SAKSBEH

Detaljer

FLOMSONEKARTLEGGING FOR VIKØYRI

FLOMSONEKARTLEGGING FOR VIKØYRI 1 Oppdragsgiver: Vik kommune Oppdrag: 536250-01 Reguleringsplan Vikja - Seimsvegen Dato: 05.10.2016 Skrevet av: Haregewoin Haile Chernet Kvalitetskontroll: FLOMSONEKARTLEGGING FOR VIKØYRI INNHOLD Innledning...

Detaljer

Statens vegvesen. Kryssinger av vassdrag, Hydrologirapport. Utgave: 1 Dato:

Statens vegvesen. Kryssinger av vassdrag, Hydrologirapport. Utgave: 1 Dato: Kryssinger av vassdrag, Hydrologirapport Utgave: 1 Dato: 2014-12-19 Kryssinger av vassdrag, Hydrologirapport 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Kryssinger av vassdrag, Hydrologirapport

Detaljer

REGULERINGSPLAN SCHULERUDHAGEN. VURDERING AV BEKKELUKKING.

REGULERINGSPLAN SCHULERUDHAGEN. VURDERING AV BEKKELUKKING. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 603633-01 Bekkelukking-Holmsbu 2015_10_01 Ludolf Furland Rolf Lunde REGULERINGSPLAN SCHULERUDHAGEN. VURDERING AV BEKKELUKKING. INNHOLD Innledning...

Detaljer

HYDROLOGI. Marianne Myhre Odberg Hydrolog Bane NOR

HYDROLOGI. Marianne Myhre Odberg Hydrolog Bane NOR HYDROLOGI Marianne Myhre Odberg odbmar@banenor.no Hydrolog Bane NOR Tema Hydrologi, hva er det? Flom Gjentaksintervall og sannsynlighet Flomberegning og klimatilpasning Hydrologi og jernbane Hensyn til

Detaljer

1 Innledning Eksisterende situasjon Vannmengder Spillvannsmengder Overvannsmengder... 4

1 Innledning Eksisterende situasjon Vannmengder Spillvannsmengder Overvannsmengder... 4 Oppdragsgiver: Kvatro AS Oppdrag: 518177 Hammer gård, Skaun - reguleringsplan Del: VA - plan Dato: 2011-02-10 Skrevet av: MKD Kvalitetskontroll: PS VA UTREDNING INNHOLD 1 Innledning... 1 2 Eksisterende

Detaljer

scao. o isitro c ' 4.2t,

scao. o isitro c ' 4.2t, Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Hensikten med dette skjema er å dokumentere grunnleggende hydrologiske forhold knyttet til bygging av små kraftverk.

Detaljer