FLOMSONEKART FOR STORELVA VED ARNA STASJON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FLOMSONEKART FOR STORELVA VED ARNA STASJON"

Transkript

1

2 90 Arna - Bergen FLOMSONEKART FOR STORELVA VED ARNA STASJON Side: Dok.nr: Rev: Dato: av 9 UUT-00-A A FLOMSONEKART FOR STORELVA VED ARNA STASJON INNLEDNING Vi viser til brev fra NVE datert v/ Toralf Otnes (vedlegg [1]). Saken gjelder offentlig ettersyn av reguleringsplan for Arna stasjon, kryssingsspor Plan Bergen kommune (se Figur 1). NVE ber om utarbeidelse av et flomsonekart som viser oversvømte arealer ved en 00-års flom med dagens situasjon, før planlagte utbedringen av jernbanekulverten er igangsatt. Det oversvømte området skal vises som en hensynssone i plankartet. Det bes i tillegg om en vurdering av den hydrauliske kapasiteten til Reinane bru, like oppstrøms jernbanen, og en vurdering om flomsikringstiltak kan bli påvirket av utilstrekkelig kapasitet gjennom bruen. Dette dokumentet beskriver forutsetningene som er lagt til grunn for utarbeidelse av en hydraulisk modell for både dagens situasjon og en fremtidig situasjon. Ved fremtidig situasjon legges det til grunn planer for utbedring av jernbanekulverten og heving av terreng langs Storelva. Analyseområde Reinane bru Figur 1. Oversiktskart.

3 90 Arna - Bergen FLOMSONEKART FOR STORELVA VED ARNA STASJON Side: Dok.nr: Rev: Dato: 3 av 9 UUT-00-A A DOKUMENTASJON Det er allerede utarbeidet flomberegninger og hydrauliske beregninger i forbindelse med saken. Følgende dokumenter er benyttet: Flomberegning og hydraulisk vurdering av kulvert Storelva, Arna stasjon (UUT-00-A-05 rev 01A) Utforming av Storelva kulvert, Ulriken Tunnel, Arna Stasjon (v/ Leif Baserg, datert ). I tillegg er følgende tegninger benyttet: UUT-00-K-1131 rev 00A (viser planlagt innløp til kulvert under jernbanen) UUT-00-O-110 rev 00A (viser planlagt kulvertløsning) UUT-00-O-1107 rev 00A (viser planlagt tverrsnitt av Storelva) UUT-00-O-110 rev 00A (viser planlagt tverrsnitt av Storelva) UUT-00-D-15 rev 00B (viser planlagt kommunal vei Reinane) UUT-00-D-10 rev 00B (viser planlagt riggområder på vestsiden av Storelva) Et utvalg av ovennevnte tegninger er vist i vedlegg [5]. INNGANGSDATA Flomberegninger Flomberegningene (dokument UTT-00-A-05 rev 01A) viser en kulminasjonsvannføring ved en 00- års flom på Q = 1 m 3 /s. Terrengmodell Det er generert en terrengmodell med FKB data; 1 meter høydekurver. Den resulterende terrengmodellen har en oppløsning på 1 x 1 m. Tverrprofiler oppstrøms og nedstrøms jernbanekulverten er generert fra terrengmodellen. Oppmålte profiler Det er utført en profilering av Storelva oppstrøms jernbanekulverten. Beliggenheten av de oppmålte profilene er vist i vedlegg []. Tverrprofilene generert fra terrengmodellen er justert for elvebunnen ved hjelp av de oppmålte profilene. Reinane bru Figur 1 viser beliggenheten av Reinane bru, ca. 15 m oppstrøms innløpet til eksisterende jernbanekulvert. Bruen er avbildet i Figur. Bruens dimensjoner og høydegrunnlag er vist i Tabell 1.

4 90 Arna - Bergen FLOMSONEKART FOR STORELVA VED ARNA STASJON Side: Dok.nr: Rev: Dato: av 9 UUT-00-A A Figur. Reinane bru. Reinane bru Bredde lysåpning 1,5 m Overkant brudekke (vest) kt. 7,35 Underkant brudekke (vest) kt.,7 Overkant brudekke (øst) kt. 7,90 Underkant brudekke (øst) kt. 7,1 Tabell 1. Beskrivelse av lysåpningen ved Reinane bru. Figur 3. Reinane bru i Hec-Ras modellen.

5 90 Arna - Bergen FLOMSONEKART FOR STORELVA VED ARNA STASJON Side: Dok.nr: Rev: Dato: 5 av 9 UUT-00-A A Jernbanekulvert Dagens jernbanekulverter er allerede simulert i Hec-Ras i forbindelse med utarbeidelse av Flomberegning og hydraulisk vurdering av kulvert Storelva. Kulvertene består av to løp, hver med dimensjon B x H = 5 x 3,5 m. Et bilde av dagens situasjon er vist i Figur. Som beskrevet i notat "Utforming av Storelva kulvert, Ulriken Tunnel, Arna Stasjon", planlegges det å øke kapasiteten gjennom jernbanen ved å bygge to nye kulvertløp over de eksisterende kulvertene, hver med dimensjon B x H = 5 x 1,5 m. Eksisterende kulverterter forlenges med 1 m på oppstrøms side samtidig som at bunnen skal utformes på en biologisk gunstig måte for å sikre passasje av fisk. De foreslåtte nye kulvertene skal ligge rett over eksisterende kulverter. Løsningen er vist i tegning UTT-00-O-110 rev 00A. Figur. Dagens kulvert under jernbanen. Gangkulvert Figur 5 viser beliggenheten av gangkulverten som går under jernbanen og ligger ca. 0 m øst for Storelva. Dagens gangkulvert har laveste punkt på ca. kote 5,. Det går ramper ned til gangkulverten fra begge sider av jernbanen. Figur viser et bilde av rampen ned til gangkulverten på sørsiden av jernbanen. Her har rampen høybrekk på ca. kote. Vannstanden på sørsiden av jernbanen må derfor nå kote før vann vil renne ned i gangkulverten. Gangkulverten er ikke simulert i Hec-Ras modellen. Dette vil medføre en noe høyere beregnet vannstand på sørsiden av jernbanen, men det vurderes at denne unøyaktigheten er relativt liten.

6 90 Arna - Bergen FLOMSONEKART FOR STORELVA VED ARNA STASJON Side: Dok.nr: Rev: Dato: av 9 UUT-00-A A Gangkulverten Ramper ned til gangkulvert Innløp til jernbanekulvert Figur 5. Kart som viser beliggenhet av gangkulvert under jernbanen (stiplet svart linje). Figur. Bilde av rampe ned til gangkulverten på kirkesiden.

7 90 Arna - Bergen FLOMSONEKART FOR STORELVA VED ARNA STASJON Side: Dok.nr: Rev: Dato: 7 av 9 UUT-00-A A Terrengnivåer Figur 7 viser områdene på sørsiden av jernbanen. kt. Planlagt flomvoll Lagerbygg Veien Reinane Reinane bru Reinane rundkjørsel Figur 7. Terrengnivåer rett oppstrøms jernbanen (turkis linje viser kt.+). Vestsiden av Storelva Med dagens situasjon ligger terrenget på vestsiden av Storelva mellom kote 5,5 og kote 7. Det fremkommer av tegninger UUT-00-D-15 rev 00B og UUT-00-D-10 rev 00B at den kommunale veien Reinane skal heves til kote 7,7 7,9. Områdene bakenfor veien (lengre vest) vil være på samme nivå, bortsett fra en liten bekk ca. m fra veien som ligger ca. 0 cm lavere. Det planlegges ikke å etablere flomvoller på vestsiden av Storelva. Tverrprofilene for fremtidig situasjon for det relevante området (profiler ) er endret på bakgrunn av denne terrenghevingen (se vedlegg [3]). Østsiden av Storelva Med dagens situasjon ligger terrenget på østsiden av Storelva mellom kote,5 og kote 7. Det er planlagt her å etablere en flomvoll som vist i tegning UUT rev 00A. Topp flomvoll vil ligge på kote 7, og vollen vil ha en skråningshelning på 1:. Utover bygging av flomvollen er det er ikke planlagt å heve terrengnivået ytterligere på østsiden av Storelva. Tverrprofilene for fremtidig situasjon for det relevante området (profiler ) er endret på bakgrunn av den planlagte flomvollen (se vedlegg [3]).

8 90 Arna - Bergen FLOMSONEKART FOR STORELVA VED ARNA STASJON Side: Dok.nr: Rev: Dato: av 9 UUT-00-A A RESULTATER Dagens situasjon Beregningene viser at dagens kulvertløsning ikke har tilstrekkelig kapasitet til å avlede en vannføring på 1 m 3 /s uten å føre til overtopping av jernbanen (se vedlegg [1]). Vannstanden oppstrøms jernbanen er beregnet til kote,. Oppstuving ved kulvertene vil føre til at hele område langs Storelva, fra E1-bruen ned til jernbanen oversvømmes. Dette medfører oversvømmelse av arealer på ca. 1 daa på vestsiden og ca. 1 daa på østsiden av Storelva. De oversvømte arealene ved en 00-års flom er vist i vedlegg []. Ved overtopping av jernbanen vil vann kunne renne inn i jernbanetunnelene, fylle gangkulverten og føre til oversvømmelse av bygninger på nedstrøms side av jernbanen. Områdene som oversvømmes på nedstrøms side av jernbanen er skjønnsmessig vurdert og er dermed meget usikre. Ved gangkulverten vil høybrekket ved rampen opptre som et overløp. Ved bruk av en enkel overløpsformel, Q = C L H 3/ (der C =1,3, L = 3,0 m og H = 0, m) får vi en vannføring på anslagsvis 1,0 m 3 /s ned rampen mot gangkulverten. Denne relativt lave vannføringen vil ikke påvirke vannstanden på sørsiden av jernbanen i vesentlig grad. Fremtidig situasjon Beregningene viser at den utbedrede kulvertløsningen har tilstrekkelig kapasitet til å avlede en vannføring på 1 m 3 /s (se vedlegg [1]). Vannstanden like oppstrøms jernbanen, mellom kulverten og Reinane bru, er beregnet til mellom kote,7 og kote,. Beregningene viser imidlertid at Reinane bru ikke har tilstrekkelig kapasitet til å ta unna en vannføring på 1 m 3 /s uten å føre til oppstuving og overtopping. Oppstuving ved bruen fører til an beregnet vannstand på ca. kote, oppstrøms bruen. Vann vil flomme over brudekket men vil så følge elveleiet på nedstrøms side av bruen. På vestsiden av elven, oppstrøms Reinane bru, vil flomvannet bryte elvebreddene og spre seg utover parkeringsplassen under bruen til E-1 (Hardangervegen) og bort til Reinane rundkjørsel. Nordover fra rundkjørselen vil flomvannet følge veien Reinane noen få meter og deretter returnere til elveleiet. Det er ikke planlagt å etablere flomvoller på vestsiden av elven som kan hindre flomvannet å returnere til elveleiet. På østsiden av elven, oppstrøms Reinane bru, skråner terrenget relativt bratt oppover mot veien Lakslia og noen garasjer / uthus som tilhører eiendommene Lakslia og Lakslia 3. I dette området ligger veien Lakslia på mellom kote og kote 11. Det er lite trolig at vannstanden i Storelva vil nå så høyt at det er fare for at flomvannet vil spre seg østover og finne alternative flomveier. Flomvollen som er planlagt etablert på østsiden av elven skal anlegges fra ca. 0 m nedstrøms Reinane bru og ned til kulverten under jernbanen (en strekning på ca. 1 m). Dette er såpass langt fra Reinane bru at vannstanden her ikke vil påvirkes av oppstuving ved bruen.

9 90 Arna - Bergen FLOMSONEKART FOR STORELVA VED ARNA STASJON Side: Dok.nr: Rev: Dato: 9 av 9 UUT-00-A A VEDLEGG [1]. Korrespondanse med NVE []. Lengdeprofil fra Hec-Ras modellen for området oppstrøms jernbanekulverten (dagens og fremtidig situasjon) [3]. Tverrprofiler fra Hec-Ras modellen for området oppstrøms jernbanekulverten (dagens og fremtidig situasjon) []. Flomsonekart: a. Tegning UUT-00-X rev 00A. Flomsonekart for en 00-års flom for dagens situasjon b. Tegning UUT-00-X rev 00A. Flomsonekart for en 00-års flom for fremtidig situasjon [5]. Tegninger: UUT-00-O-1107 rev 00A, UUT-00-D-15 rev 00B, UUT-00-D-10 rev 00B.

10 VEDLEGG 1 Korrespondanse med NVE

11

12

13 VEDLEGG Lengdeprofil fra Hec-Ras modellen for området oppstrøms jernbanekulverten (dagens og fremtidig situasjon)

14 Dagens situasjon Q = 1 m 3 /s Storelvi-Dagens Plan: Plan Geom: Storelva-dagens Storelvi Kulvert Avstand m (m) Crit Lavvann Q * 7.30* 7.* 1.93* 5.599* 9.5* * 300.* 303.* * * 31.51* * 35.1* 39.77* * * 30.7* * * * * 3.3* 3.03* * * 30.* * * 39.57* 39.37* 0.3* 0.337*.31* 1.7* 1.*.37*.1* 30.15* 3.0* 37.91* 1.93* 5.0* 9.71* 53.31* 57.53* 1.5* 5.3* 9.1* * 77.* 1.01*.931*.3* 9.7* 9.* 500.1* 50.5* 50.5* * * 50.* 5.1* 5.09* 53.0* * * * 57.7* 551.* * * 5.55* * * 51.1* 5 59.* 593.* 595.* 597.7* 599.* 01.* 03.3* 05.* 07.1* 09.*.* 1.7* 1.* 1.5* 1.* 0.*.1*.0* 5.9* * 35.73* 39.75* 3.77* 7.709* 51.90* 55.7* 59.5* 3.3* 7.1* 71.* 75.51* 79.53* 3.55* 7.57* * 95.90* 99.7* 703.5* 707.3*

15 Fremtidig situasjonq = 1 m 3 /s Storelvi-Dagens Plan: Ny kulvert og endret terreng Geom: Storelva-parallelkulvert-medbru_terreng Storelvi Kulvert Avstand m (m) Crit Lavvann Q00 5.5* * 3.* * 7.30* 7.* 1.93* 5.599* 9.5* * 300.* 303.* * * 31.51* * 35.1* 39.77* * * 30.7* * * * * 3.3* 3.03* * * 30.* * * 39.57* 39.37* 0.3* 0.337*.31* 1.7* 1.*.37*.1* 30.15* 3.0* 37.91* 1.93* 5.0* 9.71* 53.31* 57.53* 1.5* 5.3* 9.1* * 77.* 1.01*.931*.3* 9.7* 9.* 500.1* 50.5* 50.5* * * 50.* 5.1* 5.09* 53.0* * * * 57.7* 551.* * * 5.55* * * 51.1* 5 59.* 593.* 595.* 597.7* 599.* 01.* 03.3* 05.* 07.1* 09.*.* 1.7* 1.* 1.5* 1.* 0.*.1*.0* 5.9* * 35.73* 39.75* 3.77* 7.709* 51.90* 55.7* 59.5* 3.3* 7.1* 71.* 75.51* 79.53* 3.55* 7.57* * 95.90*

16 VEDLEGG 3 Tverrprofiler fra Hec-Ras modellen for området oppstrøms jernbanekulverten (dagens og fremtidig situasjon)

17 Dagens situasjon Q = 1 m 3 /s 0 1 Storelvi-Dagens Plan: Plan Geom: Storelva-dagens RS = Crit Lavvann Q Storelvi-Dagens Plan: Plan Geom: Storelva-dagens RS = Storelvi-Dagens Plan: Plan Geom: Storelva-dagens RS = Vedlegg 1. Tverrprofiler sør for jernbanen

18 1 Storelvi-Dagens Plan: Plan Geom: Storelva-dagens RS = Crit Lavvann Q Storelvi-Dagens Plan: Plan Geom: Storelva-dagens RS = 5 BR Crit Lavvann Q Storelvi-Dagens Plan: Plan Geom: Storelva-dagens RS = 5 BR Crit Lavvann Q Vedlegg 1. Tverrprofiler sør for jernbanen

19 1 Storelvi-Dagens Plan: Plan Geom: Storelva-dagens RS = Storelvi-Dagens Plan: Plan Geom: Storelva-dagens RS = Storelvi-Dagens Plan: Plan Geom: Storelva-dagens RS = Vedlegg 1. Tverrprofiler sør for jernbanen

20 1 Storelvi-Dagens Plan: Plan Geom: Storelva-dagens RS = Storelvi-Dagens Plan: Plan Geom: Storelva-dagens RS = Storelvi-Dagens Plan: Plan Geom: Storelva-dagens RS = 39. Adkomstvei nivå m (5,) Vedlegg 1. Tverrprofiler sør for jernbanen

21 1 1 Storelvi-Dagens Plan: Plan Geom: Storelva-dagens RS = Kulvert +1 m Storelvi-Dagens Plan: Plan Geom: Storelva-dagens RS = 39.7 Eksiterende Kulvert Inntak Crit Lavvann Q Vedlegg 1. Tverrprofiler sør for jernbanen

22 Fremtidig situasjon Q = 1 m 3 /s Storelvi-Dagens Plan: Ny kulvert og endret terreng Geom: Storelva-parallelkulvert-medbru_terreng RS = Crit Lavvann Q Storelvi-Dagens Plan: Ny kulvert og endret terreng Geom: Storelva-parallelkulvert-medbru_terreng RS = Storelvi-Dagens Plan: Ny kulvert og endret terreng Geom: Storelva-parallelkulvert-medbru_terreng RS = Vedlegg 1. Tverrprofiler sør for jernbanen

23 1 Storelvi-Dagens Plan: Ny kulvert og endret terreng Geom: Storelva-parallelkulvert-medbru_terreng RS = Crit Lavvann Q00 Ineff Storelvi-Dagens Plan: Ny kulvert og endret terreng Geom: Storelva-parallelkulvert-medbru_terreng RS = 5 BR Crit Lavvann Q00 Ineff Storelvi-Dagens Plan: Ny kulvert og endret terreng Geom: Storelva-parallelkulvert-medbru_terreng RS = 5 BR Crit Lavvann Q00 Ineff Vedlegg 1. Tverrprofiler sør for jernbanen

24 1 Storelvi-Dagens Plan: Ny kulvert og endret terreng Geom: Storelva-parallelkulvert-medbru_terreng RS = Crit Lavvann Q00 Ineff Storelvi-Dagens Plan: Ny kulvert og endret terreng Geom: Storelva-parallelkulvert-medbru_terreng RS = Storelvi-Dagens Plan: Ny kulvert og endret terreng Geom: Storelva-parallelkulvert-medbru_terreng RS = Vedlegg 1. Tverrprofiler sør for jernbanen

25 1 Storelvi-Dagens Plan: Ny kulvert og endret terreng Geom: Storelva-parallelkulvert-medbru_terreng RS = Storelvi-Dagens Plan: Ny kulvert og endret terreng Geom: Storelva-parallelkulvert-medbru_terreng RS = Storelvi-Dagens Plan: Ny kulvert og endret terreng Geom: Storelva-parallelkulvert-medbru_terreng RS = 39. Adkomstvei nivå m (5,) Vedlegg 1. Tverrprofiler sør for jernbanen

26 1 1 Storelvi-Dagens Plan: Ny kulvert og endret terreng Geom: Storelva-parallelkulvert-medbru_terreng RS = Kulvert +1 m Storelvi-Dagens Plan: Ny kulvert og endret terreng Geom: Storelva-parallelkulvert-medbru_terreng RS = 39.7 Eksiterende Kulvert Inntak Crit Lavvann Q Storelvi-Dagens Plan: Ny kulvert og endret terreng Geom: Storelva-parallelkulvert-medbru_terreng RS = Knekkpunkt eksiterende kulvert Crit Lavvann Q Vedlegg 1. Tverrprofiler sør for jernbanen

27 VEDLEGG Tegning UUT-00-X rev 00A Flomsonekart (Q00) for Storelva ved Arna stasjon for dagens situasjon Tegning UUT-00-X rev 00A Flomsonekart (Q00) for Storelva ved Arna stasjon for fremtidig situasjon

28 Starten på beregningene. 715 VANNSTAND VED TVERRPROFIL Storelva ved 00-års flom Profilnr ± Bygninger Veger Dagens situasjon Min. høyde i elv (m o.h.) TEGNFORKLARING Vannstand (m o.h.) Hastighet (m/s) Vann / elv Oversvømt areal Oversvømt areal (skjønnsmessig vurdert) Tverrsnitt Høydekurver (1m ekvi.) Jernbane FLOMSONEKART 00-ÅRS FLOM DAGENS SITUASJON UTBYGGING AV ARNA STASJON PLAN BERGEN KOMMUNE Oppdrag februar m Målestokk 1 : 000 Tegnnr. UUT-00-X-19000

29 Starten på beregningene. 715 VANNSTAND VED TVERRPROFIL Storelva ved 00-års flom Profilnr ± Bygninger Fremtidig situasjon Min. høyde i elv (m o.h.) TEGNFORKLARING Vannstand (m o.h.) Hastighet (m/s) Veger Vann / elv Oversvømt areal (fremtidig situasjon) Høydekurver (1m ekvi.) Jernbane Tverrsnitt FLOMSONEKART 00-ÅRS FLOM FREMTIDIG SITUASJON UTBYGGING AV ARNA STASJON PLAN BERGEN KOMMUNE Oppdrag februar m Målestokk 1 : 000 Tegnnr. UUT-00-X-19001

30 VEDLEGG 5 Tegning UUT-00-O-1107 rev 00A Tegning UUT-00-D-15 rev 00B Tegning UUT-00-D-10 rev 00B.

31

32

33

FLOMVURDERING HÅELVA VED UNDHEIM

FLOMVURDERING HÅELVA VED UNDHEIM 11.2015 FLOMVURDERING HÅELVA VED UNDHEIM RAPPORT ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no 11.2015 FLOMVURDERING HÅELVA VED UNDHEIM RAPPORT

Detaljer

Mosvollelva ved Ørnes sykehjem

Mosvollelva ved Ørnes sykehjem Meløy kommune Mosvollelva ved Ørnes sykehjem Vurdering av flomfare og sikringstiltak 2015-09-07 Oppdragsnr.: 5150664 Oppdragsnr.: 5150664 A01 7.9.2015 Foreløpig, til vurdering hos oppdragsgiver L.Jenssen

Detaljer

FLOMVURDERING UNDHEIM PLAN 0495

FLOMVURDERING UNDHEIM PLAN 0495 08.2016 FLOMVURDERING UNDHEIM PLAN 0495 RAPPORT ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no 08.2016 FLOMVURDERING UNDHEIM PLAN 0495 RAPPORT OPPDRAGSNR.

Detaljer

Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: Kunde: Vegårshei kommune v/ Chantal van der Linden

Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: Kunde: Vegårshei kommune v/ Chantal van der Linden NOTAT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 14293002 04.05.2016 Kunde: Vegårshei kommune v/ Chantal van der Linden Flom- og vannlinjeberegning ved Uberg bru, Vegårshei kommune Sammendrag: I forbindelse med planlegging

Detaljer

DBC Arkitektur AS. Flomvurdering Ål Folkepark

DBC Arkitektur AS. Flomvurdering Ål Folkepark DBC Arkitektur AS Flomvurdering Ål Folkepark RAPPORT Flomvurdering Ål Folkepark Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: R01 142891 19.02.2009 Kunde: DBC Arkitektur AS ved Torstein Kaslegard Flomvurdering Ål folkepark

Detaljer

Vurdering av flom og isforhold i Kaldvella i Ler i Sør-Trøndelag.

Vurdering av flom og isforhold i Kaldvella i Ler i Sør-Trøndelag. Notat Til: Melhus kommune ved Kjersti Dalen Stæhli Fra: Per Ludvig Bjerke Sign.: Ansvarlig: Sverre Husebye Sign.: Dato: 4.11. 2016 Saksnr.: Arkiv: Kopi: 333/122.AZ Vurdering av flom og isforhold i Kaldvella

Detaljer

5- og 10-årsflom er deretter benyttet for å beregne vannstander og vannhastigheter for midlertidig bru og fylling:

5- og 10-årsflom er deretter benyttet for å beregne vannstander og vannhastigheter for midlertidig bru og fylling: Sammendrag På oppdrag fra SVV ble det tidligere utført flomberegning og vannlinjeberegning for Forra på eksisterende og ny bru, samt midlertidig fylling for anleggsperioden. Det er nå utført flomberegning

Detaljer

FLOMSONEKARTLEGGING FOR VIKØYRI

FLOMSONEKARTLEGGING FOR VIKØYRI 1 Oppdragsgiver: Vik kommune Oppdrag: 536250-01 Reguleringsplan Vikja - Seimsvegen Dato: 05.10.2016 Skrevet av: Haregewoin Haile Chernet Kvalitetskontroll: FLOMSONEKARTLEGGING FOR VIKØYRI INNHOLD Innledning...

Detaljer

Regulering av Øvre Rolvsvåg industriområde, vurdering av Sandelva mhp flom

Regulering av Øvre Rolvsvåg industriområde, vurdering av Sandelva mhp flom NOTAT Norconsult AS Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika Pb. 626, NO-1303 Sandvika Notat nr.: 5111447:01 Tel: +47 67 57 10 00 Fax: +47 67 54 45 76 Oppdragsnr.: 5111447 Til: Kenth Paul Opheim Fra: Daniel

Detaljer

NOTAT SAMMENDRAG Hydrologi. Gunnar Størksen

NOTAT SAMMENDRAG Hydrologi. Gunnar Størksen NOTAT OPPDRAG Flomvurdering ved Sanddalsbotn DOKUMENTKODE 416492-RIVass-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER TOWN HOUSE ANSVARLIG ENHET KONTAKTPERSON Gunnar Størksen 3084 Hydrologi KOPI SAMMENDRAG

Detaljer

Skisseplan. Flomsikringstiltak i Verdalselva ved Vuku - Bygging av flomvoll - Forbedret flomavledningskapasitet for eksisterende kulvert

Skisseplan. Flomsikringstiltak i Verdalselva ved Vuku - Bygging av flomvoll - Forbedret flomavledningskapasitet for eksisterende kulvert Skisseplan Flomsikringstiltak i Verdalselva ved Vuku - Bygging av flomvoll - Forbedret flomavledningskapasitet for eksisterende kulvert Plandato: 04.07.2017 Saksnr.: 201506801 Revidert: Vassdragsnr.: 127.Z

Detaljer

Flomvurdering av utfylling ved Berentsen Mineralvandfabrik. Eigersund Mineral Vandfabrik AS

Flomvurdering av utfylling ved Berentsen Mineralvandfabrik. Eigersund Mineral Vandfabrik AS R a p p o r t Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Flomvurdering av utfylling ved Berentsen Mineralvandfabrik Flomvurdering ENDELIG Eigersund Mineral Vandfabrik AS Dato: 04. Desember 2010 Oppdrag / Rapportnr.

Detaljer

Endringer i Hunnselva mellom bru Niels Ødegaards gate og bru Strandgata

Endringer i Hunnselva mellom bru Niels Ødegaards gate og bru Strandgata Gjøvik kommune Endringer i Hunnselva mellom bru Niels Ødegaards gate og bru Strandgata Hydrauliske beregninger 2013-10-31 Oppdragsnr.: 5112485 Innhold 1 Innledning 4 1.1 Metodikk 4 1.2 Vannføringer 5

Detaljer

Vannlinjeberegning for Mørkedøla (012. CDC0), Hemsedal kommune i Buskerud. Utarbeidet av Demissew K. Ejigu

Vannlinjeberegning for Mørkedøla (012. CDC0), Hemsedal kommune i Buskerud. Utarbeidet av Demissew K. Ejigu Vannlinjeberegning for Mørkedøla (012. CDC0), Hemsedal kommune i Buskerud Utarbeidet av Demissew K. Ejigu Norges vassdrags- og energidirektorat 2011 Rapport Vannlinjeberegning for Mørkedøla (012. CDC0),

Detaljer

FAGRAPPORT HYDROLOGI VIKERSUND

FAGRAPPORT HYDROLOGI VIKERSUND 10.2012 MODUM KOMMUNE FAGRAPPORT HYDROLOGI VIKERSUND RAPPORT ADRESSE COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no 10.2012 MODUM KOMMUNE FAGRAPPORT HYDROLOGI

Detaljer

BERGENSBANEN. Detaljplan Ulriken tunnel Flomberegning og Hydraulisk vurdering Kulvert Storelva - Arna stasjon

BERGENSBANEN. Detaljplan Ulriken tunnel Flomberegning og Hydraulisk vurdering Kulvert Storelva - Arna stasjon BERGENSBANEN 01A Flombergninger for Storelva kulvert 2011-03-29 LBA LEBLO GEH 00A Flomberegning for Storelva kulvert 2011-01-26 LBA EMA GEH Revisjon Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. av

Detaljer

Vannlinjeberegning for Rolvselve (015.JB7A), i Nore og Uvdal, Buskerud

Vannlinjeberegning for Rolvselve (015.JB7A), i Nore og Uvdal, Buskerud Notat Til: Fra: Ansvarlig: Statens vegvesen Region sør, Vegseksjon Buskerud v/odd Gulaker Péter Borsányi Sverre Husebye Kval.kontroll: Demissew K. Ejigu Dato: 09.02.2011 Saksnr.: NVE 201100285-11 Arkiv:

Detaljer

NOTAT FLOMBEREGNING FOR STEINERUDBEKKEN

NOTAT FLOMBEREGNING FOR STEINERUDBEKKEN NOTAT Oppdragsgiver: Selvaag Bolig AS Oppdrag: 529735 Lørenskog stasjonsby Del: Dato: 2012-08-21 Skrevet av: Degaga Balcha, Jon Bergersen Zeigler Kvalitetskontroll: Jon Bergersen Zeigler FLOMBEREGNING

Detaljer

DAMBRUDDSBØLGE- BEREGNING DAM TROMSA

DAMBRUDDSBØLGE- BEREGNING DAM TROMSA 06.2013 RINGEBU KOMMUNE DAMBRUDDSBØLGE- BEREGNING DAM TROMSA RAPPORT ADRESSE COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no 06.2013 RINGEBU KOMMUNE DAMBRUDDSBØLGE-

Detaljer

Kunde: Statens vegvesen Region vest. Alsåkerbrua. Vannlinjeberegning og erosjonssikring

Kunde: Statens vegvesen Region vest. Alsåkerbrua. Vannlinjeberegning og erosjonssikring Kunde: Statens vegvesen Region vest Alsåkerbrua Vannlinjeberegning og erosjonssikring Innhold 1 Innledning... 1 2 Bruprosjektet... 2 2.1 Plassering av den planlagte kryssingen av Alsåkerelva... 2 2.2

Detaljer

1 Innledning Formål Grunnlagsmateriale Grunnlag for hydraulisk modellering Nåværende Flomforhold...

1 Innledning Formål Grunnlagsmateriale Grunnlag for hydraulisk modellering Nåværende Flomforhold... Oppdragsgiver: Nordplan AS Oppdrag: 533472 Fv 60 Blindheim Flom og overvannsvurdering Dato: 2014-01-24 Skrevet av: Adrian Sigrist Kvalitetskontroll: Håvard Knotten 28.01.2014 FLOMSONEKART BYTEELVA / PUSKEELVA

Detaljer

Areal + AS. Vannlinjeberegning Haugerenga Vest. Utgave: 1 Dato:

Areal + AS. Vannlinjeberegning Haugerenga Vest. Utgave: 1 Dato: Vannlinjeberegning Haugerenga Vest Utgave: 1 Dato: 214-5-16 Vannlinjeberegning Haugerenga Vest 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Vannlinjeberegning Haugerenga Vest Utgave/dato: 1 / 16

Detaljer

Kunstbrua, vannlinjeberegninger ved Kistefoss

Kunstbrua, vannlinjeberegninger ved Kistefoss Kistefossmuseet Kunstbrua, vannlinjeberegninger ved Kistefoss Fra dam Kistefoss til ca. 1 km nedstøms dammen inklusive utløpsområdet fra kraftverket Kistefoss II 500- og 200-årsflom 2017-01-12 Oppdragsnr.:

Detaljer

Reguleringsplan Vuku Side 1 av 1 Vurdering av flomfare og tiltak mot flom. Planstyring AS Bomvegen 13 7725 Steinkjer. 10107 Tittel

Reguleringsplan Vuku Side 1 av 1 Vurdering av flomfare og tiltak mot flom. Planstyring AS Bomvegen 13 7725 Steinkjer. 10107 Tittel Reguleringsplan Vuku Side 1 av 1 Bomvegen 13 7725 Steinkjer Tel E-mail 7440 0470 haavard.knotten@planstyring.no Oppdr.giver AS Oppdrag Reguleringsplan Vuku Oppdrag nr. 10107 Tittel VURDERING AV FLOMFARE

Detaljer

1 Flom- og vannlinjeberegning

1 Flom- og vannlinjeberegning 1 Flom- og vannlinjeberegning 1.1 Innledning På oppdrag fra Statens vegvesen Region midt, har Sweco Norge AS (Sweco) i Trondheim utført hydrologisk og hydraulisk vurdering for den planlagte kryssinga av

Detaljer

Hydraulisk vurdering i forbindelse med bygging av ny Nes bru ved Harran i Nord-Trøndelag. Utarbeidet av Per Ludvig Bjerke

Hydraulisk vurdering i forbindelse med bygging av ny Nes bru ved Harran i Nord-Trøndelag. Utarbeidet av Per Ludvig Bjerke Hydraulisk vurdering i forbindelse med bygging av ny Nes bru ved Harran i Nord-Trøndelag Utarbeidet av Per Ludvig Bjerke Norges vassdrags- og energidirektorat 2011 Rapport Hydraulisk vurdering i forbindelse

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING HYDRAULISK BEREGNING AV HØYLANDSKANALEN

NOTAT 1 INNLEDNING HYDRAULISK BEREGNING AV HØYLANDSKANALEN Oppdragsgiver: BLOCK WATNE AS Oppdrag: 529852 Detaljreguleringsplan for Brattebø Gård B4.2 Del: Dato: 2013-08-01 Skrevet av: Petter Reinemo Kvalitetskontroll: Håvard Knotten HYDRAULISK BEREGNING AV HØYLANDSKANALEN

Detaljer

Dønfoss camping, vurdering av flomfare

Dønfoss camping, vurdering av flomfare Til: Fra: Skjåk kommune Lars Jenssen Dato 2017-02-15 Dønfoss camping, vurdering av flomfare 1 Bakgrunn og hensikt Dønfoss camping skal utvides og det skal utarbeides en ny reguleringsplan for området.

Detaljer

Flomberegning og hydraulisk analyse for ny bru over Prestvågelva på Fosen. Per Ludvig Bjerke

Flomberegning og hydraulisk analyse for ny bru over Prestvågelva på Fosen. Per Ludvig Bjerke Flomberegning og hydraulisk analyse for ny bru over Prestvågelva på Fosen. Per Ludvig Bjerke 31 2016 O P P D R AG S R A P P O R T B Oppdragsrapport B nr 31-2016 Flomberegning og hydraulisk analyse for

Detaljer

Flomsonekartlegging for Lærdalselvi (v.nr. 073.Z) i Lærdal kommune, i Sogn og Fjordane

Flomsonekartlegging for Lærdalselvi (v.nr. 073.Z) i Lærdal kommune, i Sogn og Fjordane Notat Til: Statens vegvesen v/gunnar Søderholm Fra: Péter Borsányi NVE HV Ansvarlig: Dato: Sverre Husebye Vår ref.: NVE 201006108-8 Arkiv: Kopi: 333/073.Z Middelthuns gate 29 Postboks 5091 Majorstua 0301

Detaljer

Kartlegging av overvann for Rå/del av Fana stadion INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Beskrivelse av området 2. 3 Beregningsgrunnlag 5.

Kartlegging av overvann for Rå/del av Fana stadion INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Beskrivelse av området 2. 3 Beregningsgrunnlag 5. ABO PLAN & ARKITEKTUR Kartlegging av overvann for Rå/del av Fana stadion ADRESSE COWI AS Postboks 2422 Solheimsviken 5824 Bergen TLF +47 02694 WWW cowi.no TEKNISK NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Beskrivelse

Detaljer

VANNSTANDSBEREGNING SAGELVA INNHOLD. 1 Beskrivelse av oppgaven. 1 Beskrivelse av oppgaven 1. 2 Nøkkeltall 3. 3 Beregninger 6.

VANNSTANDSBEREGNING SAGELVA INNHOLD. 1 Beskrivelse av oppgaven. 1 Beskrivelse av oppgaven 1. 2 Nøkkeltall 3. 3 Beregninger 6. SKEDSMO KOMMUNE VANNSTANDSBEREGNING SAGELVA ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Beskrivelse av oppgaven 1 2 Nøkkeltall 3 3 Beregninger 6 4

Detaljer

Aurland kommune. Flomsonekart i Flåm. Leinafossen kraftverk. Oppdragsnr.: Dokumentnr.: 1 Versjon: C

Aurland kommune. Flomsonekart i Flåm. Leinafossen kraftverk. Oppdragsnr.: Dokumentnr.: 1 Versjon: C Aurland kommune Oppdragsnr.: 5161024 Dokumentnr.: 1 Versjon: C01 2016-09-15 Leinafossen kraftverk Sammendrag Norconsult AS utarbeidet i 2009 på oppdrag fra Aurland kommune et flomsonekart for tettstedet

Detaljer

Rv. 3 / 25 Ommangsvollen - Grundset SLUTTBEHANDLING REGULERINGSPLAN. Parsell: Rv. 3 Grundset nord Elverum kommune

Rv. 3 / 25 Ommangsvollen - Grundset SLUTTBEHANDLING REGULERINGSPLAN. Parsell: Rv. 3 Grundset nord Elverum kommune REGULERINGSPLAN SLUTTBEHANDLING Rv. 3 / 25 Ommangsvollen - Grundset Parsell: Rv. 3 Grundset nord Elverum kommune Region øst Juni 2016 FAGRAPPORT Flomberegninger rv. 3 nord STATENS VEGVESEN FLOMBEREGNINGER

Detaljer

Tiltak i vassdrag. Omlegging og sikring av bekk ved Melkjær. Plan AKEB AS. Einar Beheim. Saksb: ehandl Vassdr.: 017.13 Sign.: er.:

Tiltak i vassdrag. Omlegging og sikring av bekk ved Melkjær. Plan AKEB AS. Einar Beheim. Saksb: ehandl Vassdr.: 017.13 Sign.: er.: Tiltak i vassdrag Omlegging og sikring av bekk ved Melkjær Plan Plandato: 28.11.2014 Saksb: ehandl Vassdr.: 017.13 Sign.: er.: Einar Beheim Kommune: Bamle AKEB AS Fylke: Telemark Gamle Kongevei 22, 3070

Detaljer

Statens Vegvesen Region Sør. Hydrauliske beregninger RV.9 Langeid-Krokå

Statens Vegvesen Region Sør. Hydrauliske beregninger RV.9 Langeid-Krokå Statens Vegvesen Region Sør Hydrauliske beregninger RV.9 Langeid-Krokå RAPPORT Flomberegning Skjomen Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 144091 Kunde: Statens vegvesen Region Sør Hydrauliske beregninger RV.9

Detaljer

STATENS VEGVESEN RAPPORT. Ny E6 Ulsberg-Vindåsliene-Korporalsbrua-Støren KAPASITETSBEREGNING FOR BRU OG KULVERT TIL ELV OG BEKKEKRYSSING

STATENS VEGVESEN RAPPORT. Ny E6 Ulsberg-Vindåsliene-Korporalsbrua-Støren KAPASITETSBEREGNING FOR BRU OG KULVERT TIL ELV OG BEKKEKRYSSING RAPPORT STATENS VEGVESEN Ny E6 Ulsberg-Vindåsliene-Korporalsbrua-Støren KAPASITETSBEREGNING FOR BRU OG KULVERT TIL ELV OG BEKKEKRYSSING VER. DATO ENDRING KONTR. AV UTARB. AV 00 28.05.2015 - NOWOLF NOCAPU

Detaljer

Overvannsstrategi for Drammen kommune: Modellering og tiltaksområder. Kommunevegdagene Fredrikstad 25. april 2013 Daniel Fossberg, Norconsult

Overvannsstrategi for Drammen kommune: Modellering og tiltaksområder. Kommunevegdagene Fredrikstad 25. april 2013 Daniel Fossberg, Norconsult Overvannsstrategi for Drammen kommune: Modellering og tiltaksområder Kommunevegdagene Fredrikstad 25. april 2013 Daniel Fossberg, Norconsult DEL 1: KARTLEGGING AV SIDEVASSDRAG Kartlegging av sidevassdrag

Detaljer

NOTAT. 1 Bakgrunn SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Bakgrunn SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Sætrevatn DOKUMENTKODE 124748-RiVass-NOT-001 EMNE Flomfare ved nedleggelse av dam Sætrevatn TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Devold AS OPPDRAGSLEDER J.-P. Bramslev KONTAKTPERSON Ragnhild

Detaljer

Åseral kommune. Flomsonekart med bekkelukking for Kvitefossmyra, Bortelid

Åseral kommune. Flomsonekart med bekkelukking for Kvitefossmyra, Bortelid Åseral kommune Flomsonekart med bekkelukking for Kvitefossmyra, Bortelid Innhold 1 Flomverdi... 1 2 Terrengmodell... 2 3 Beregning med bekkelukking... 4 4 Vurdering av flom i vassdrag med is om vinteren...

Detaljer

Nittedal kommune. Oppdatering av flomsonekart for Nittedal

Nittedal kommune. Oppdatering av flomsonekart for Nittedal Nittedal kommune Oppdatering av flomsonekart for Nittedal Mars 2013 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 173000-1 173000 Kunde: Nittedal kommune Sammendrag: I forbindelse med utvidelse av Nittedal sentrum

Detaljer

Oppdrogsgiven Multiconsult AS Oppdrag: 526320 Byggeplan E136 Tresfjordbrua - Tilførselsveger og konstruksjoner

Oppdrogsgiven Multiconsult AS Oppdrag: 526320 Byggeplan E136 Tresfjordbrua - Tilførselsveger og konstruksjoner asplan viak NOTAT Oppdrogsgiven Multiconsult AS Oppdrag: 526320 Byggeplan E136 Tresfjordbrua - Tilførselsveger og konstruksjoner Dato: 2011-11-30 Skrevet av: Øystein Tranvåg Kvalitetskontrot Håvard Knotten

Detaljer

Kongsberg Skisenter. Vurdering av tiltak i Sellikbekken ved Kongsberg Skisenter.

Kongsberg Skisenter. Vurdering av tiltak i Sellikbekken ved Kongsberg Skisenter. Kongsberg Skisenter Vurdering av tiltak i Sellikbekken ved Kongsberg Skisenter. RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 2 143 982 Kunde: Kongsberg Skisenter AS Vurdering av tiltak i Sellikbekken ved Kongsberg

Detaljer

MINDRE ENDRING REGULERINGSPLAN VEGÅRSHEI SENTRUM, 200-ÅRS FLOMANALYSE

MINDRE ENDRING REGULERINGSPLAN VEGÅRSHEI SENTRUM, 200-ÅRS FLOMANALYSE Saksframlegg Dato: Arkivref: 20.04.2016 2016/169-8 / L12 Chantal van der Linden 37 17 02 35 chantal.van.der.linden@vegarshei.kommune.no Saksnr Utvalg Møtedato Fast utvalg for plansaker 03.05.2016 MINDRE

Detaljer

Hydraulisk vurdering for Rømua (002.D2Z) ved nye Hammeren bru i Sørum kommune i Akershus fylke

Hydraulisk vurdering for Rømua (002.D2Z) ved nye Hammeren bru i Sørum kommune i Akershus fylke Notat Til: Fra: Ansvarlig: Sørum kommunalteknikk KF Demissew K. Ejigu Sverre Husebye Dato: 12.05.2010 Vår ref.: NVE 200904654-10 Arkiv: Kopi: 333/002.D2Z Middelthuns gate 29 Postboks 5091 Majorstua 0301

Detaljer

Sentralrenseanlegget RA2. Vannlinjeberegninger for Strandveien 22 - Skedsmo kommune

Sentralrenseanlegget RA2. Vannlinjeberegninger for Strandveien 22 - Skedsmo kommune Sentralrenseanlegget RA2 Vannlinjeberegninger for Strandveien 22 - Skedsmo kommune Revidert rapport 2015 RAPPORT Flomsonekartlegging Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 256261 - Flom 1 (Revidering av rapport

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Aslaug Tomelthy Nastad OPPRETTET AV. Ole Kristian Haug Bjølstad

OPPDRAGSLEDER. Aslaug Tomelthy Nastad OPPRETTET AV. Ole Kristian Haug Bjølstad NOTAT OPPDRAG E6 Ranheim - Værnes OPPDRAGSNUMMER 13713001 TIL Hilde Marie Prestvik og Grete Ørsnes OPPDRAGSLEDER Aslaug Tomelthy Nastad OPPRETTET AV Ole Kristian Haug Bjølstad DATO 15.01.2015 KOPI TIL

Detaljer

NOTAT. Vurdering av vannlinjer og erosjonssikring Rv3 Evenstad-Imsroa S Geir Hoff

NOTAT. Vurdering av vannlinjer og erosjonssikring Rv3 Evenstad-Imsroa S Geir Hoff -14 OPPDRAG Reguleringsplan med KU og teknisk plan Rv 3 Evenstad-Imsroa S OPPDRAGSNUMMER 26924001 OPPDRAGSLEDER Geir Hoff OPPRETTET AV Capucine Thomas-Lepine DATO REVIDERT DATO Utarbeidet av: Capucine

Detaljer

1. INNLEDNING NOTAT INNHOLD

1. INNLEDNING NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 531128-01 Peterson Fabrikker Peterson Fabrikker Dato: 10.08.2015 Skrevet av: Per Kraft Kvalitetskontroll: Rune Skeie INNHOLD 1. Innledning... 1 1.2 Hydrologi... 2 2. Vurdering av

Detaljer

Flomberegning og hydraulisk analyse i forbindelse med nye bruer i prosjektet Helgeland Nord.

Flomberegning og hydraulisk analyse i forbindelse med nye bruer i prosjektet Helgeland Nord. Flomberegning og hydraulisk analyse i forbindelse med nye bruer i prosjektet Helgeland Nord. Norges vassdrags- og energidirektorat 2014 1 Oppdragsrapport B 32/2014 Flomberegning og hydraulisk analyse i

Detaljer

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT: KONSEKVENSER FROGNER KRYSSINGSSPOR FOR LEIRA

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT: KONSEKVENSER FROGNER KRYSSINGSSPOR FOR LEIRA FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT: KONSEKVENSER FROGNER KRYSSINGSSPOR FOR LEIRA 00A Første utgivelse 24.6.2011 Nina Syvesen Kai Lande CCC Revisjon Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj.

Detaljer

Flomsoneberegning Hunnselva

Flomsoneberegning Hunnselva Gjøvik kommune Flomsoneberegning Hunnselva Strekning mellom Alfarvegen og Mjøsa 2012-03-06 Oppdragsnr.: 5112485 Innhold 1 Innledning 8 2 Planlagte tiltak 9 3 Biologisk Mangfold 10 3.1 Forhold til regulering

Detaljer

Flomsonekart, Levanger. Per Ludvig Bjerke Seksjon for vannbalanse Hydrologisk avdeling NVE

Flomsonekart, Levanger. Per Ludvig Bjerke Seksjon for vannbalanse Hydrologisk avdeling NVE Flomsonekart, Levanger Per Ludvig Bjerke Seksjon for vannbalanse Hydrologisk avdeling NVE Disposisjon Flomsonekart Bakgrunn og formål Flomsonekart Hva kan flomsonekart brukes til? Areabruk langs vassdrag

Detaljer

Statens vegvesen. Flom- og vannlinjeberegning, Øyraelva. Utgave: 1 Dato:

Statens vegvesen. Flom- og vannlinjeberegning, Øyraelva. Utgave: 1 Dato: Flom- og vannlinjeberegning, Øyraelva Utgave: 1 Dato: 2014-01-2 Flom- og vannlinjeberegning, Øyraelva 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Flom- og vannlinjeberegning, Øyraelva Utgave/dato:

Detaljer

NOTAT. Innspill til svar til høringsuttalelser VANNDEKKET AREAL OG STRØMNINGSMØNSTER. Hafslund Produksjon v/fridjar Molle

NOTAT. Innspill til svar til høringsuttalelser VANNDEKKET AREAL OG STRØMNINGSMØNSTER. Hafslund Produksjon v/fridjar Molle Til: Hafslund Produksjon v/fridjar Molle Fra: Norconsult v/franziska Ludescher-Huber Dato: 2014-05-22 Innspill til svar til høringsuttalelser Høringsuttalelsen fra Skiptvet og Askim kommune, datert 28.mars

Detaljer

Hydraulisk analyse i forbindelse med ny E-6 på strekningen Sørelva-Storjord Nordland

Hydraulisk analyse i forbindelse med ny E-6 på strekningen Sørelva-Storjord Nordland Hydraulisk analyse i forbindelse med ny E-6 på strekningen Sørelva-Storjord Nordland Norges vassdrags- og energidirektorat 2014 1 Oppdragsrapport B x/2014 Hydraulisk analyse i forbindelse med ny E-6 på

Detaljer

Vannlinjeberegning for Vesleelva (013.AZ), Sande kommune i Vestfold. Thomas Væringstad 14 OPPDRAGSRAPPORT B

Vannlinjeberegning for Vesleelva (013.AZ), Sande kommune i Vestfold. Thomas Væringstad 14 OPPDRAGSRAPPORT B Vannlinjeberegning for Vesleelva (013.AZ), Sande kommune i Vestfold Thomas Væringstad 14 2015 OPPDRAGSRAPPORT B Vannlinjeberegning for Vesleelva (013.AZ), Sande kommune i Vestfold Utgitt av: Redaktør:

Detaljer

Bergen Kommune. Sluttrapport Utbedring av Hjellestadvegen. Utgave: 01 Dato:

Bergen Kommune. Sluttrapport Utbedring av Hjellestadvegen. Utgave: 01 Dato: Bergen Kommune Sluttrapport Utgave: 01 20100525 rapport 2 DOKUMENTINFORMASJON Bergen Kommune Rapportnavn: rapport Utgave/dato: 01 / 20100525 Arkivreferanse: Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Fag: Tema Leveranse:

Detaljer

RAPPORT TROMS KRAFT PRODUKSJON AS VANNLINJEBEREGNINGER I KÅFJORDELVA. Utarbeidet av: Kjetil Sandsbråten og Jan-Petter Magnell

RAPPORT TROMS KRAFT PRODUKSJON AS VANNLINJEBEREGNINGER I KÅFJORDELVA. Utarbeidet av: Kjetil Sandsbråten og Jan-Petter Magnell RAPPORT TROMS KRAFT PRODUKSJON AS Foto: Aranica AS Rapport nr: 27575001-2 Utarbeidet av: Kjetil Sandsbråten og Jan-Petter Magnell Sweco Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 2 Hydrauliske beregninger 3 3

Detaljer

LILLEHAMMER KOMMUNE. Reguleringsplan for KANTVEIEN 19. Vurdering av flomfare langs Skurva Kantveien

LILLEHAMMER KOMMUNE. Reguleringsplan for KANTVEIEN 19. Vurdering av flomfare langs Skurva Kantveien LILLEHAMMER KOMMUNE Reguleringsplan for KANTVEIEN 19 Vurdering av flomfare langs Skurva 09126 Kantveien 19 2017-06-28 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Brita Foss og Kjetil Veen, samt Erik Andreas Skaarseth

Detaljer

Flomvurdering av Romsaas Sør Bekkefaret

Flomvurdering av Romsaas Sør Bekkefaret ULLENSAKER KOMMUNE Flomvurdering av Romsaas Sør Bekkefaret ADR. ØRP AS Pb. 26 2051 JESSHEIM TLF 63 94 24 40 www orp.no S i d e 2 INNHOLD 1 Oppdrag 3 2 Befaring og registrering av bekker i området 3 2.1

Detaljer

REGULERINGSPLAN SCHULERUDHAGEN. VURDERING AV BEKKELUKKING.

REGULERINGSPLAN SCHULERUDHAGEN. VURDERING AV BEKKELUKKING. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 603633-01 Bekkelukking-Holmsbu 2015_10_01 Ludolf Furland Rolf Lunde REGULERINGSPLAN SCHULERUDHAGEN. VURDERING AV BEKKELUKKING. INNHOLD Innledning...

Detaljer

Beregnet til. Lillehammer kommune. Dokument type. Teknisk rapport. Dato HYDRAULISK MODELL FLOMANALYSER RØYSLIMOEN

Beregnet til. Lillehammer kommune. Dokument type. Teknisk rapport. Dato HYDRAULISK MODELL FLOMANALYSER RØYSLIMOEN Beregnet til Lillehammer kommune Dokument type Teknisk rapport Dato 28.10.2015 HYDRAULISK MODELL FLOMANALYSER RØYSLIMOEN HYDRAULISK MODELL FLOMANALYSER RØYSLIMOEN Revisjon 03 Hydraulisk modell nedstrøms

Detaljer

VURDERING AV FLOMFARE NYTT BRUFLAT RENSEANLEGG

VURDERING AV FLOMFARE NYTT BRUFLAT RENSEANLEGG VURDERING AV FLOMFARE NYTT BRUFLAT RENSEANLEGG Etnedal kommune, plan og næring 19.3.2015 Innledning Det foreslås tomt for nytt renseanlegg på Bruflat gjennom reguleringsplan Haugalia sør. Tomta er på ca

Detaljer

Flom- og vannlinjeberegning for Roksøyelva

Flom- og vannlinjeberegning for Roksøyelva Flom- og vannlinjeberegning for Roksøyelva Sortland kommune, Nordland (178.62Z) Seija Stenius 18 2016 O P P D R AG S R A P P O R T B Oppdragsrapport B nr 18-2016 Flom- og vannlinjeberegning for Roksøyelva

Detaljer

Oppstart reguleringsplan adkomst Sørvegen / Katrines Minde / Geitingsvollen Oppsummering på alternativer

Oppstart reguleringsplan adkomst Sørvegen / Katrines Minde / Geitingsvollen Oppsummering på alternativer Oppstart reguleringsplan adkomst Sørvegen / Katrines Minde / Geitingsvollen Oppsummering på alternativer Oppstart reguleringsplan adkomst Sørvegen / Katrines Minde / Geitingsvollen - Oppsummering på alternativer(puk

Detaljer

Flom- og vannlinjeberegning for Forfjordelva

Flom- og vannlinjeberegning for Forfjordelva Flom- og vannlinjeberegning for Forfjordelva Andøy kommune, Nordland (178.63Z) Seija Stenius 17 2016 O P P D R AG S R A P P O R T B Oppdragsrapport B nr 17-2016 Flom- og vannlinjeberegning for Forfjordelva

Detaljer

Hydrologiske vurderinger i forbindelse med ny bru over Langvassåga i Rana i Nordland. Utarbeidet av Per Ludvig Bjerke

Hydrologiske vurderinger i forbindelse med ny bru over Langvassåga i Rana i Nordland. Utarbeidet av Per Ludvig Bjerke Hydrologiske vurderinger i forbindelse med ny bru over Langvassåga i Rana i Nordland Utarbeidet av Per Ludvig Bjerke Norges vassdrags- og energidirektorat 2011 Rapport Hydrologiske vurderingar i forbindelse

Detaljer

Innenfor analyseområdet er det en rekke bruer som er flomutsatte.

Innenfor analyseområdet er det en rekke bruer som er flomutsatte. Flomsonekart Flomsonekart for Sandvika, Vøyenenga og Skui Flomsonekart for Sandvika, Vøyenenga og Skui ble overlevert fra NVE 14.1.2004. Bærum kommune har bidratt med lokalkunnskap, digitalt kartgrunnlag

Detaljer

Flomberegninger. Langmyrvegen 19 B

Flomberegninger. Langmyrvegen 19 B Flomberegninger Langmyrvegen 19 B 17-02-2015 Tittel: Flomberegninger Langmyrvegen19 B Oppdragsgiver: Rådgiver: RAPPORT DGL EiendomRomsdalAS Oppdragsgivers kontaktperson: Norconsult AS Gotfred Lies plass

Detaljer

FLOMFARE OG AVRENNING

FLOMFARE OG AVRENNING Beregnet til Lier kommune Dokument type Utredning, flom og overvann Dato Desember, 2016 KLINKENBERGHAGAN LIER KOMMUNE FLOMFARE OG AVRENNING LIER KOMMUNE FLOMFARE OG AVRENNING Revisjon Rev 2 Dato 16.12.2016

Detaljer

Fv. 84 x jernbanen x Fv. 212 Ny G/S veg K100 Pellervika Bru Riving av eksisterende konstruksjon Bygging av ny konstruksjon

Fv. 84 x jernbanen x Fv. 212 Ny G/S veg K100 Pellervika Bru Riving av eksisterende konstruksjon Bygging av ny konstruksjon Ny G/S veg Riving av eksisterende konstruksjon Bygging av ny konstruksjon FORPROSJEKT September 2015 RAPPORT Pellervika Bru Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 16626001 17.09.2015 Kunde: Statens vegvesen

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. REG. PLANID VA-RAMMEPLAN.

BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. REG. PLANID VA-RAMMEPLAN. BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. ORMHAUGEN. GNR. 35 BNR. 3 M. FL. REG. PLANID 6232 2320000. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 2213-notat VA-rammeplan Bergen, 21.05 2013 1. INNLEDNING Denne VA-rammeplan er utarbeidet

Detaljer

VAN N LI N JEBEREGNI N G FOR VI GGA

VAN N LI N JEBEREGNI N G FOR VI GGA Oppdragsgiver: Oppdrag: 603710-02 Dato: 17.02.2017 Skrevet av: Ingrid Alne Kvalitetskontroll: Jon Zeigler VAN N LI N JEBEREGNI N G FOR VI GGA INNHOLD 1 Innledning... 2 2 Nedbørfelt... 3 3 Flomberegning...

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG E6 Selli-Asphaugen Reguleringsplan DOKUMENTKODE 416474-RIVass-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen OPPDRAGSLEDER Synøve Aursand KONTAKTPERSON Jorunn By SAKSBEH

Detaljer

Tverrforbindelse Losen- Ler

Tverrforbindelse Losen- Ler E 6 Røskaft- Skjerdingstad Tverrforbindelse Losen- Ler Vurdering av forkastede løsninger Kommune: Melhus Region midt Trondheim kontorsted UTFYLLENDE ALTERNATIVSVURDERING VEDRØRENDE TVERRFORBINDELSEN FRA

Detaljer

Oppdragsgiver: Lærdal kommune Rammeavtale Lærdal Reguleringsplan for Håbakken Næringspark Dato:

Oppdragsgiver: Lærdal kommune Rammeavtale Lærdal Reguleringsplan for Håbakken Næringspark Dato: Oppdragsgiver: Oppdrag: 6063-02 Rammeavtale Lærdal Reguleringsplan for Håbakken Næringspark Dato: 01.04.2017 Skrevet av: Mikkel Svanevik Kvalitetskontroll: Fabian Tapia NOTAT FLAUM- OG VASSLINJEBEREKNING

Detaljer

Flomsonekart Delprosjekt Nesttun. Kjartan Orvedal Camilla Meidell Roald

Flomsonekart Delprosjekt Nesttun. Kjartan Orvedal Camilla Meidell Roald Flomsonekart Delprosjekt Nesttun Kjartan Orvedal Camilla Meidell Roald 74 2013 R A P P O R T Rapport nr 74 / 2013 Utgitt av: Redaktør: Vannlinje: Kart: Norges vassdrags- og energidirektorat Kjartan Orvedal

Detaljer

Flomsonekartlegging. Lunner kommune. Beregning av berørt område ved og årsflom

Flomsonekartlegging. Lunner kommune. Beregning av berørt område ved og årsflom Lunner kommune Flomsonekartlegging Harestua Beregning av berørt område ved 2 - og 1 - årsflom Op p dragsnr.: 1332 Dokumentnr.: 2 Versjon: 1 21-8 - 11 Oppdragsnr. : 1332 Dokumentnr.: 2 Versjon: 1 Flomsonekartlegging

Detaljer

Reguleringsplan Brygga 15 Verdal sentrum

Reguleringsplan Brygga 15 Verdal sentrum Reguleringsplan Brygga 15 Verdal sentrum - Planforslag datert 24/11 2009 Stiklestad Eiendom Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600 Levanger Tlf: 951 00 141 p-a-ro@online.no Orgnr: 989 278

Detaljer

Tiltak i vassdrag. Plan for gjennomføring og vurdering av konsekvenser. Detaljregulering for Furåsen, Tjørhom Plan nr

Tiltak i vassdrag. Plan for gjennomføring og vurdering av konsekvenser. Detaljregulering for Furåsen, Tjørhom Plan nr Tiltak i vassdrag Plan for gjennomføring og vurdering av konsekvenser Detaljregulering for Furåsen, Tjørhom Plan nr. 2012 006 INNHOLD: 1.0 Bakgrunn 2.0 Planlagt tiltak / Gjennomføring 3.0 Vurdering av

Detaljer

= god klimatilpasning. Kjersti Tau Strand, Asplan Viak

= god klimatilpasning. Kjersti Tau Strand, Asplan Viak Lokal overvannshåndtering = god klimatilpasning Kjersti Tau Strand, Asplan Viak Lastes ned fra: vannportalen.no/rogaland Asplan Viak har utarbeidet håndboka på oppdrag fra Styringsgruppen i Jæren Vannområde.

Detaljer

NOTAT Side 1. Alt 1.1: Elstad

NOTAT Side 1. Alt 1.1: Elstad NOTAT Side 1 K010 Alt 1.1: Elstad Kulvert med antatt lysåpning 6.0x4.9m Antatt kulvertlengde 20m, dette gir et areal på 120m 2 Beliggenhet pnr. 50-250 må avklares i forbindelse med uforming av lokalvegsystemet

Detaljer

E6 4-FELT GJENNOM SARPSBORG VURDERING AV BRULØSNING OVER SKJEBERGBEKKEN KONTRA KULVERT

E6 4-FELT GJENNOM SARPSBORG VURDERING AV BRULØSNING OVER SKJEBERGBEKKEN KONTRA KULVERT E6 4-FELT GJENNOM SARPSBORG VURDERING AV BRULØSNING OVER SKJEBERGBEKKEN KONTRA KULVERT WKN notat 2006:2 27. APRIL 2006 Notat 2006: 2 Utførende institusjon: Wergeland Krog Naturkart Kontaktperson: Ola Wergeland

Detaljer

Utbygging i fareområder 4. Flom

Utbygging i fareområder 4. Flom 4. Flom Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 13.02.2016 4. Flom Innledning Kapittel 4 tar for seg flomprosesser og angir hvilke sikkerhetsnivå som skal legges til grunn ved bygging i fareområder.

Detaljer

E18 Retvet - Vinterbro Reguleringsplan

E18 Retvet - Vinterbro Reguleringsplan E18 Retvet - Vinterbro Reguleringsplan Rapport Vassdragstekniske vurderinger Vassdragstekniske vurderinger som følge av ny E18 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Vassdragstekniske vurderinger

Detaljer

NOTAT Tiltaksanalyse Haneborg

NOTAT Tiltaksanalyse Haneborg NOTAT Notat nr.: 2 Dato Til: Navn Firma Fork. Anmerkning David Saxegaard Einar Olav Jystad Kopi til: Lørenskog kommune Lørenskog kommune Fra: Ane Kristiansen Sweco Norge AS NYE BEREGNINGER I MIKE URBAN,

Detaljer

7-2. Sikkerhet mot flom og stormflo

7-2. Sikkerhet mot flom og stormflo 7-2. Sikkerhet mot flom og stormflo Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.08.2012 7-2. Sikkerhet mot flom og stormflo (1) Byggverk hvor konsekvensen av en flom er særlig stor, skal ikke plasseres

Detaljer

NOTAT utvidelse av planområde tilhørende PLANPROGRAM for Detaljregulering av Sokna Sokndal kommune

NOTAT utvidelse av planområde tilhørende PLANPROGRAM for Detaljregulering av Sokna Sokndal kommune NOTAT utvidelse av planområde tilhørende PLANPROGRAM for Detaljregulering av Sokna Sokndal kommune Datert: 04.04.2017 1 1 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn for notatet Elva Sokna renner gjennom tettstedet Hauge

Detaljer

FORSLAG - PÅKOBLING VA

FORSLAG - PÅKOBLING VA Oppdragsgiver: Oppdrag: 603680-01 Figgjo skole Bistand planprogram og KU Dato: 31.10.2016 Skrevet av: Bjørn Salte Kvalitetskontroll: Anna Mellgren Revisjon: Revisjon 1 etter innkomne merknader fra høring

Detaljer

Klimatilpassing i Norge Hege Hisdal

Klimatilpassing i Norge Hege Hisdal Klimatilpassing i Norge Hege Hisdal Agenda Om NOU Klimatilpassing (http://nou-klimatilpassing.no) Hvordan blir klimaet - hva skal vi tilpasse oss? Konsekvenser, Utfordringer, Virkemidler Eksempel NVE,

Detaljer

Notat om forutsetninger og flomberegninger for konstruksjonene på parsellen Morgedal - Mostøyl

Notat om forutsetninger og flomberegninger for konstruksjonene på parsellen Morgedal - Mostøyl Dato: 02.02.2016 Notat om forutsetninger og flomberegninger for konstruksjonene på parsellen Morgedal - Mostøyl Utarbeidet av: Maria Gulbrandsen 01.02.2016 Kontrollert av: ilde Solaas 02.02.2016 For parsellen

Detaljer

VEDLEGG A10 Flomrapport Prosjekt: E39 Harestadkrysset. Høringsutgave DETALJREGULERING FORSIDEBILDE OPPDATERES TORSDAG I NESTE UKE VED LEVERING

VEDLEGG A10 Flomrapport Prosjekt: E39 Harestadkrysset. Høringsutgave DETALJREGULERING FORSIDEBILDE OPPDATERES TORSDAG I NESTE UKE VED LEVERING DETALJREGULERING Høringsutgave FORSIDEBILDE OPPDATERES TORSDAG I NESTE UKE VED LEVERING VEDLEGG A10 Flomrapport Prosjekt: E39 Harestadkrysset PLAN-ID 2013002 Kommune: Randaberg Region vest Stavanger kontorstad

Detaljer

MULIGHETSVURDERING FOR KRYSSING AV NY E18 I KULVERT FORBI FARRISEIDET

MULIGHETSVURDERING FOR KRYSSING AV NY E18 I KULVERT FORBI FARRISEIDET Statens Vegvesen, Region Sør MULIGHETSVURDERING FOR KRYSSING AV NY E18 I KULVERT FORBI FARRISEIDET VURDERING AV MULIG E18- LØSNING MED SAMTIDIG OPPRETTHOLDELSE AV VANNVEI TIL KRAFTVERKENE VED LARVIKSFJORDEN

Detaljer

A. NVE NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIVERK

A. NVE NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIVERK 25 1994 A. NVE NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIVERK Eirik Traae VASSDRAGSTEKNISK VURDERING AV UTFYLLINGER, LANGS DRAMMENSELVA, FOR G/S-VEIER I NEDRE EIKER KOMMUNE NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT BIBLIOTEK

Detaljer

Notat Befaring Åretta Deltakere: Erik Friele Lie og Gaute Thomassen

Notat Befaring Åretta Deltakere: Erik Friele Lie og Gaute Thomassen Notat Befaring Åretta 23.10.2015 Deltakere: Erik Friele Lie og Gaute Thomassen Bakgrunn I forbindelse med planlagt etablering av ny jernbanekulvert ble Åretta befart og oversiktsfisket med elektrisk fiskeapparat

Detaljer

Vannmengder til Kristianborgvannet

Vannmengder til Kristianborgvannet Bergen kommune Vannmengder til Kristianborgvannet inkludert vannmengder til fremtidig kanal mellom Minde Allé og Kristianborgvannet 2013-05-21 Oppdragsnr.: 5130597 01 2013-05-24 Beregning av vannmengder

Detaljer

Vurderinger av flom og vannstand

Vurderinger av flom og vannstand 1 Vurderinger av flom og vannstand For reguleringsplanene på Møllendal er det gjort vurderinger av hvordan området kan bli utsatt for økende havnivå og flom i Møllendalselven Havnivå DMNI (2006) har gjort

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Detaljregulering av område ved Elvevegen og Valøyslyngen, gnr/bnr 62/181 og 62/234 m.fl.

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Detaljregulering av område ved Elvevegen og Valøyslyngen, gnr/bnr 62/181 og 62/234 m.fl. Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 11.08.2015 Sak: 105/15 Tittel: Saksprotokoll - Detaljregulering av område ved Elvevegen og Valøyslyngen, gnr/bnr 62/181 og 62/234 m.fl., sluttbehandling Resultat:

Detaljer

Nytt dobbeltspor Oslo Ski

Nytt dobbeltspor Oslo Ski Nytt dobbeltspor Oslo Ski Detaljplan Omlegging av Fv152 Langhusveien 00 For kommentar fra oppdragsgiver 03. 02. 2012 StE KSt StE Revisjon Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. av Tittel: Antall

Detaljer