Venstres stortingsgruppe. Politisk regnskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Venstres stortingsgruppe. Politisk regnskap 2005-2006."

Transkript

1 Venstres stortingsgruppe. Politisk regnskap Innhold: 1. Valget og ny stortingsgruppe Venstres forslag og resultater Regjeringen og Stortinget 5 4. Venstres profilområder Statsbudsjettet og RNB Profilområde sosialt ansvar - Arbeids- og sosialkomiteen 7 - Helse- og sosialkomiteen Profilområde miljø - Energi- og miljøkomiteen Transport- og kommunikasjonskomiteen Profilområde småbedrifte - Finanskomiteen Næringskomiteen Profilområde skole/kultur - Kirke-, forsknings- og utdanningskomiteen 55 - Familie- og kulturkomiteen Andre saksområder - Kommunal- og forvaltningskomiteen Utenrikskomiteen Justiskomiteen Forsvarskomiteen Kontroll- og konstitusjonskomiteen Stortingets presidentskap Statsbudsjettet og RNB Utgitt 28. juni 2006 av Venstres stortingsgruppe. Ansvarlig: Sekretariatsleder Atle Hagtun. Rapporten og alle innlegg det er referert til, finnes elektronisk på Referater fra stortingsbehandlingen finner du på Forsidefoto: Aftenposten. 1

2 1. Valget og ny stortingsgruppe Stortingsvalget i 2005 ga Venstre stemmer (5,9 prosent) og ti stortingsrepresentanter: Odd Einar Dørum og Trine Skei Grande, Oslo, Lars Sponheim, Hordaland, Borghild Tenden, Akershus, Gunnar Kvassheim, Rogaland, Leif Helge Kongshaug, Møre og Romsdal, Anne Margrethe Larsen, Vest-Agder, Gunvald Ludvigsen, Sogn og Fjordane, André N. Skjelstad, Nord-Trøndelag, Vera Lysklætt, Finnmark. De fire siste kom på utjevningsmandat. Leif Helge Kongshaug har vært sykemeldt i hele sesjonen, og Gunn Berit Gjerde har møtt i hans sted. Venstre er representert i alle komiteer unntatt Justiskomiteen, Forsvarskomiteen og Kontrollog Konstitusjonskomiteen. Kvassheim er leder i Energi- og miljøkomiteen, Borghild Tenden er nestleder i Transport- og kommunikasjonskomiteen. Lars Sponheim er parlamentarisk leder, Trine Skei Grande nestleder og Borghild Tenden innpisker. Disse tre utgjør gruppestyret. Venstre er nå ett av tre omtrent like store sentrumspartier i Stortinget. Vi har vært aktivt med i alle viktige debatter. Stortingsgruppens støtteapparat er vesentlig utvidet, og omfatter i alt 13 ansatte på hel- og deltid. 2. Venstres forslag og resultater Den nye regjeringen Stoltenberg har rent flertall i Stortinget og det gir begrensede muligheter for opposisjonen. Venstre har likevel fremmet flere forslag som har gitt debatt og til dels også klare resultater: Second opinion : Framlegg frå stortingsrepresentantane Gunvald Ludvigsen, André N. Skjelstad og Lars Sponheim om styrking av pårørande sine rettar i situasjonar der det oppstår usemje mellom pårørande og medisinskfagleg personell om å halde fram med eller avslutte livsnødvendig behandling. Behandlet i Stortinget 15. mai Venstres innlegg ble holdt av Gunvald Ludvigsen. Saken ble tatt opp i kjølvannet av den såkalte Kristina-saken i Bergen, og etter et negativt svar fra statsråden på skriftlig spørsmål. Forslaget skapte bred debatt, men regjeringen bestemte seg for en halvgod løsning etter Venstres syn. Personvernkommisjon: Forslag fra stortingsrepresentantene Lars Sponheim og Odd Einar Dørum (V) om oppnevning av en kommisjon for personvern (Dokument nr. 8:54 ( ). Behandlet i Stortinget den 14/6-06. Odd Einar Dørum holdt innlegg på vegne av Venstre. Forslag fra Fremskrittspartiet, Høyre, og Venstre fikk ikke flertall: Stortinget oppnevner en kommisjon som skal gi en helhetlig oversikt/status for utfordringene for personvernet. Kommisjonen bes fremme forslag som kan styrke bevisstheten om personvern og styrke dets status i møte med den teknologiske utvikling og ønsker om økte former for registrering og overvåking. Kommisjonens arbeid bør skje parallelt med Regjeringens revisjon/etterkontroll av personopplysningsloven og avsluttes innen utgangen av Regjeringen var likevel svært positiv til intensjon og realitet, og vil etter alt å dømme selv oppnevne en slik kommisjon. Kontakt med den muslimske verden: Forslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Anne Margrethe Larsen om et utvekslings- og samarbeidsprogram mellom muslimske land og Norge. Dok.nr.8:36 ( ). Behandlet i Stortinget 2/

3 Det ble flertall for Venstres forslag, som ble tatt opp før Muhammed-saken, men fikk aktualitet med den. Mindretallsmerknader fra Frp og H. Åpne stortingsregnskap: Forslag fra stortingsrepresentant Gunnar Kvassheim på vegne av Venstre oversendt fra Odelstingets møte 4. mai 2006 (om offentlighetsloven): «Stortinget ber Presidentskapet fremme forslag som sikrer fullt innsyn i stortingsgruppenes regnskap i samsvar med offentlighetsprinsippet, som nå gjennom revisjon av offentlighetsloven gjøres gjeldende på flere områder.» Debatt i Odelstinget 4. mai og i Stortinget 9. mai. Innlegg ved Gunnar Kvassheim, Gunn Berit Gjerde og Odd Einar Dørum. Forslaget fikk bare Venstres stemmer, men har likevel ført til krav om større åpenhet gjennom Presidentskapets forslag til nye retningslinjer. Dette skal behandles til høsten. Venstre har som eneste parti i Stortinget åpnet sitt grupperegnskap helt. Alkoholkvoter: Venstre fremmet i forbindelse med behandlingen av Dok 8:14 ( ) forslag i finanskomiteen, sammen med H og Frp om en mer fleksibel kvoteordning: Stortinget ber Regjeringen foreta nødvendige endringer slik at den norske tollfrie innførselskvoten for alkohol får en større fleksibilitet innenfor dagens samlede totalmengde volumprosent alkohol.» Selv om forslaget ikke fikk flertall, har finansministeren fulgt det opp et stykke på vei. Stortinget behandlet saken 4. april Bioetanol: Forslag fra stortingsrepresentantene Borghild Tenden, Gunnar Kvassheim og Lars Sponheim om å frita bioetanol (biobensin) til drivstofformål fra CO2 -avgift, bensinavgift og alkoholavgift. Dok.nr.8:63 ( ). Forslaget ble behandlet av Stortinget den 16. juni (med RNB) og vedlagt protokollen. I forbindelse med RNB fritar regjeringen bioetanol for alkoholavgift og innfører fritak for CO2 avgift, men ikke fritak for bensinavgift. Arbeidsgiveravgift for frivillige: Forslag fra stortingsrepresentantene Gunnar Kvassheim, Gunn Berit Gjerde, Lars Sponheim og André N. Skjelstad (V)om å justere beløpsgrensene for arbeidsgiveravgiftsfritak for lønnet arbeid for veldedig eller allmennyttig institusjon eller organisasjon i tråd med den generelle lønnsveksten (Dokument nr. 8:76 ( ). I innstillingen fra komiteen fikk Venstre støtte av Høyre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet i forslaget om at Stortinget ber Regjeringen justere beløpsgrensene for arbeidsgiveravgiftsfritak for lønnet arbeid for veldedig eller allmennyttig institusjon eller organisasjon i tråd med den generelle lønnsvekst, og eventuelt fremme forslag om endring i lov om folketrygd dersom dette er nødvendig. Dette forslaget falt med stemmene til regjeringspartiene, men saken ble vedtatt vedlagt protokollen. Forslaget ble behandlet sammen med Revidert nasjonalbudsjett 2006 i Stortinget 16.juni Revidert budsjett: Venstre fremmet eget alternativ ved behandlingen av RNB, med profil på våre hovedsaker. Se vedlegg 1. Deling av landbrukseiendom: Forslag fra stortingsrepresentantene Andrè N. Skjelstad og Lars Sponheim om lov om endring i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) (oppheving av det generelle forbodet mot å dele landbrukseiendom) (Dokument nr. 8:27 ( ), Innst. O. nr. 43 ( )) Forslag fra (V). Venstre gjentok forslag fra Regjeringen Bondevik II om å oppheve det generelle forbudet mot å dele 3

4 landbrukseiendom, et forslag som den nye regjering hadde trukket. Venstres hovedbegrunnelse er å åpne for at også andre enn de som har inntekter fra tradisjonelt landbruk, får muligheten til å eie småbruk, eller bo på tomter i landbruksområder. Forslaget ble støttet av Høyre og Fremskrittspartiet, men falt i Odelstingsdebatten 1. I debatten deltok begge forslagsstillerne, André N. Skjelstad og Lars Sponheim. Kompetanseår: Forslag fra stortingsrepresentantene Odd Einar Dørum, Borghild Tenden, Gunnar Kvassheim og Trine Skei Grande om å innføre et kompetanseår for lærere i grunn- og videregående skole. Dok.nr.8:81 ( ). Status: Behandles av komiteen, innstilling høsten 06. Kulturbygg: Forslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande, Gunn Berit Gjerde, Odd Einar Dørum og Gunvald Ludvigsen om ny finansieringsmodell for kulturbygg i Norge. Dok.nr.8:72 ( ). Status: Behandles av komiteen, innstilling høsten 06. Kjærestevisum: Forslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande, Anne Margrethe Larsen og Lars-Henrik Michelsen om å innføre et kjærestevisum for utenlandske statsborgere med norsk kjæreste. Dok.nr.8:85 ( ). Status: Behandles av komiteen, inst Tiltak i Groruddalen i Oslo: Saken ble tatt opp av representanten Odd Einar Dørum i interpellasjon til arbeids- og inkluderingsministeren: Er statsråden åpen for et samarbeid med Oslo kommune i forbindelse med å iverksette en Oslo sør-pakke, på linje med satsingen i indre øst og Groruddalen, for å fremme inkluderende byutvikling, god integrering og sosialt likeverd? Statsråden svarte i det alt vesentlige positivt på interpellasjonen fra Dørum. Han sa bl.a. Oppsummert vil jeg si at jeg setter pris på dette initiativet fra representanten Dørum. Regjeringen er beredt til å gå inn i en dialog med Oslo kommune om å jobbe videre med et om mulig mer planmessig samarbeid om utfordringer som også Søndre Nordstrand står overfor, på samme måte som vi før har vært positiv til en tilsvarende satsing i Oslo indre øst, og på samme måte som vi nå aktivt er i dialog om utfordringene i Groruddalen. Forslag fremmet sammen med andre: Små aksjeselskaper: Forslag fra stortingsrepresentantene Jan Tore Sanner (H), Ulf Leirstein (Frp), Hans Olav Syversen (Kr.F) og Lars Sponheim (V) om å opprette et forenklet regelverk for små aksjeselskaper (Dokument nr. 8:60 ( ). Forslaget ble behandlet av justiskomiteen, hvor Venstre (og KrF) ikke er representert. På vegne av forslagsstillerne foreslo derfor representanter for Høyre og Fremskrittspartiet følgende: «Stortinget ber Regjeringen etablere et forenklet regelverk for små aksjeselskap. Følgende elementer bør blant annet inngå i en vurdering for å styrke rammevilkårene for små aksjeselskap: Størrelsen på aksjekapitalen Krav til revisjonsplikt Forenklet rapportering til styret Lavest hensiktsmessige antallet momsinnbetalinger Bruk av aksjeselskaper i primærnæringen Forenkling av registerdokumenter 4

5 Kostnad ved selskapsregistrering. Stortinget ber Regjeringen fremme forslag om forenkling og forbedring av regelverket for små aksjeselskap.» Disse forslagene falt med stemmene til regjeringspartiene, men saken ble vedtatt vedlagt protokollen, og statsråd Storberget varslet under Stortingsbehandlingen 12. juni 2006 at Regjeringen vil se nærmere på enkelte elementer bl.a. krav til revisjonsplikt og bestemmelsene om krav til daglig leder i aksjeloven Grønne sertifikater: Forslag fra stortingsrepresentantene Ketil Solvik-Olsen (Frp), Børge Brende (H), Line Henriette Holten Hjemdal (Kr. F) og Gunnar Kvassheim (V) om et felles norsk/svensk marked for grønne sertifikater for fornybar elektrisitet (Dokument nr. 8:21 ( ). Behandlet Innlegg ved Gunnar Kvassheim. Forslaget ble nedstemt av regjeringspartiene. Løfte om et bedre alternativ er så langt ikke holdt. Vestre Vollane: Forslag fra stortingsrepresentantene Børge Brende (H), Line Henriette Holten Hjemdal (Kr. F) og Gunnar Kvassheim (V) om statlig erverv av eiendommen Vestre Vollane på Hardangervidda (Dokument nr. 8:7 ( )). Forslaget ble nedstemt av regjeringspartiene. 3. Om regjeringen og Stortinget Før valget la de nåværende regjeringspartiene stor vekt på at en flertallsregjering ville føre til mindre rot og mer stabilt og forutsigbart styre. Dette har vist seg å være galt. Regjeringen har hatt store problemer med intern opposisjon som til dels har vært sterkere enn den formelle opposisjonen. Det ble skapt forventninger før valget som regjeringen ikke har klart å innfri, og det er forbausende hvor fort regjeringen har tapt anseelse, selv blant egne sympatisører. Etter Venstres vurdering er det viktigere at en regjering er sammensatt av partier som står nær hverandre og har gjensidig tillit i de daglige arbeidet, enn at den har flertall i Stortinget. I stor grad har flertallsregjeringen framstått som handlingslammet. Det har vært svært lite ny politikk, mye retorikk uten innhold og mye indre strid. Spesielt i næringspolitikken og i miljøpolitikken har regjeringen sviktet sine egne løfter fra valgkampen og Soria Moria-erklæringen. I kampen mot fattigdom har vi heller ikke sett noen nye virkemidler, og i utdanningspolitikken går mye i gal retning. Regjeringens politiske prosjekt er verken radikalt eller framtidsrettet, men framstår mer som dønn konservativt, slik Spleder Åslaug Haga selv har karakterisert sitt eget partis politikk. Venstres oppgave er å tydeliggjøre det sosialliberale alternativet i sentrum. Valget i norsk politikk skal ikke stå mellom Jens og Jensen. I debatten om trontalen og regjeringen Stoltenbergs tiltredelseserklæring ( ), sa Venstres leder Lars Sponheim bl. a: Dette valget har gjort at vi nå har tre likeverdige sentrumspartier i størrelse, og Venstre kommer til å bruke disse årene i Stortinget til å markere at vi skal være det sosiale og liberale sentrumspartiet som står for moderne løsninger for borgere i bygd og by. Det er selvsagt vårt mål at sperregrensen skal være lagt definitivt bak oss i møte med nye valg, fordi vi mener og jeg tror det er mange velgere der ute som også mener det at det er naturlig og riktig også i Norge at vi har et mellomstort minst liberalt sentrumsparti, slik de nordiske land og veldig mange av de andre europeiske land har, og som favner bredere enn det mange har oppfattet at Venstre gjør, så langt. 5

6 Venstre skal i Stortinget være tydelig som skoleparti, basert på kunnskap, respekt og seriøsitet. Vi skal ha en tydelig sosial profil og vil prioritere dem som trenger det mest, framfor å gi mer til alt og alle. Der er det kanskje et hovedskille mellom en liberal og en sosialistisk tilnærming til velferdsspørsmålene. Og vi vil fortsatt være et ledende miljøparti og et foregangsparti for småbedrifter og nyskaping. Soria Moria-erklæringen og de politiske dagene vi har hatt før og etter regjeringsskiftet, er selvsagt alltid spesielle. Vi kan vel egentlig snakke litt om hvetebrødsdagenes sødme, hvor de som er involverte, snakker til hverandre med små ord og store ord. Vi forstår godt gleden og følelsene som er knyttet til det. Det er også slik at vi som står og ser på, blir litt fascinerte av dette. Det har vi den største respekt for. Men det blir mange ord, og det har også preget taler og statsministerens innlegg både i går og i dag. Men jeg har likevel lyst til å si at vi har mye felles når det gjelder å satse på velferdsoppgaver. Men det er heller ikke slik at de som vil ha mer penger til alt over offentlige budsjetter, pr. definisjon er de mest rettferdige og mest solidariske bestandig. Det er ikke slik at et dogmatisk syn på hvordan man bør løse oppgaver også i offentlig sektor, er det beste for velferden. Jeg hadde nær sagt: Den ideologiske overgangen, eller i alle fall de små knepp som har kommet fra Stoltenberg I- til Stoltenberg II-regjeringen, kan vise seg å bidra til at vi heller får dyrere og dårligere løsninger enn bedre velferd. Vi har mange eksempler på at pengene ikke kommer dit de var tiltenkt når løftene er for rause. Den nye regjeringen har et mer dogmatisk syn. Det har vi i alle fall hørt i valgkampens retorikk, som ennå henger igjen i denne debatten når det gjelder holdninger til skattelettelser. Men det er viktig å si at velferd skapes i samspillet mellom offentlig og privat sektor, mellom fellesskapsløsninger og den enkeltes frihet og ansvar. Regjeringen har på et vis sosialistenes klokkertro på at alle problemer kan løses med mer penger i offentlig sektor. Men så enkelt er det ikke. Jeg har også merket meg at statsministeren så vidt var innom asylpolitikken i sine innlegg. Jeg er også glad for at han riktignok først på oppfordring i dag sa noe om behovet for arbeidsinnvandring for å øke kapasiteten i økonomien og sikre nok arbeidskraft til fortsatt verdiskaping og økt velferd, for vi trenger flere hender. Det må skapes større rom i økonomien hvis en skal følge opp Samarbeidsregjeringens altså den avgåtte regjeringens rekorder når det gjelder antall nyetableringer. Det må ikke bli en kamp om den dyktige arbeidskraften, hvor de små bedrifter og nyskaping er tapere. Da vil vi tape tusenvis eller flytte på tusenvis av arbeidsplasser, uten at samfunnet vårt forbedres av den grunn. Det er slik at når nå Stoltenberg igjen overtar regjeringsmakten i Norge, er det flere bedrifter enn det var da han forlot regjeringskontoret i Skal vi kunne ta vare på fundamentet for velferden i Norge på lang sikt, må regjeringen Stoltenberg levere fra seg et slikt tall, og jeg håper den vil gjøre det om fire år. Det er kanskje den viktigste utfordringen som Regjeringen i liten grad har berørt i debatten eller i sine innlegg så langt. Jeg frykter også at Regjeringens dogmatikk setter gjennomføringen av skattereformen i fare, herunder den store rettferdighetsreformen som gjelder forholdet mellom skatt på arbeid og kapital. Det sies mye bra om det i Soria Moria-erklæringen, men ordene og retorikken etterpå har definitivt ikke gått i en slik retning. Det er den kjempeurettferdigheten i det norske skattesystemet som det fortsatt bør gjøres noe med. Det er positivt at Regjeringen vil gjennomføre hovedtrekkene i Bondevik-regjeringens kunnskapsreform. Men vi skal følge nøye med når lekeskolens parti nr. 1, SV, er satt til å gjennomføre dette. Derfor velger vi å være konstruktivt skeptiske. Statsminister Stoltenberg sa lite om lokaldemokratiet. Det er noen få pene ord i Soria Moria-dokumentet, men det står i sterk kontrast til regjeringspartienes praksis i f.eks. barnehagepolitikken, slik vi så det i forrige periode, og andre ønsker om å detaljstyre kommunene. Ett oppsiktsvekkende poeng til, særlig når statsministeren har rekruttert to markante generalsekretærer fra den frivillige sektor til sin regjering, er at man bruker ord om frivillig sektor som et supplement til de offentlige tjenestene. Du verden! Her går det et ideologisk skille, hvis det ikke korrigeres. Dette er selvstendige, viktige faktorer i det norske samfunn, som er noe vesentlig mer enn statsfilialer. Jeg håper at det ikke er en ideologisk forvirring som her har oppstått, og at det kan klareres. Statsministeren sa også at Regjeringen har store ambisjoner i miljøpolitikken. Det er vi i Venstre selvsagt glade for. Men også på dette feltet gjenstår å se hva som kommer ut av de ulne formuleringene når kraftsosialister, vernepausepolitikere og sanne miljøvenner i samme regjering skal samordne sin politikk fra dag til dag. Det vil vi nok komme tilbake til i senere innlegg fra Venstre. Venstre har også merket seg statsministerens invitasjon til samarbeid, også med opposisjonen, selv om Regjeringen har flertall i denne sal. Ja, det skal vi jammen benytte oss av! Venstre vil også ta statsministerens ord på alvor i denne sammenheng. Selv om vi har noen andre erfaringer med statsministerens og presidentens parti gjennom mange år med utøvelse av regjeringsmakt, er vi villige til å legge det bak oss og se hva som ligger 6

7 i denne invitasjonen. Vi skal møte den med åpne armer, for vi håper nemlig at denne rausheten i erklæringen også vil stå seg i hverdagen. Det skal også Venstre bidra til. Avslutningsvis vil jeg gjerne få si at Venstre vil bruke disse fire årene, som vi regner med blir i opposisjon, til å tegne et tydelig sosialt, liberalt og godt sentrumsparti som står for moderne løsninger. Vi vil bruke denne anledningen til å vise fram Venstres rene politikk og bruke det som et grunnlag for å vokse videre på. Men etter to stortingsperioder, hvor Venstre har deltatt i to ulike regjeringer som har vært samarbeidsregjeringer, skal ingen være i tvil om Venstres evne til å samarbeide med andre partier i regjering. Den dagen et valgresultat krever et samarbeid som også inkluderer Venstre, som inkluderer partier som vi politisk kan samarbeide med, og som vi ideologisk kan samarbeide med, er vi selvsagt klar til å gjøre det igjen, basert på styrke og med tydelig egenpolitikk. 4. Venstres profilområder Venstres gruppe har vært inndelt i fire profilgrupper miljø, småbedrifter, sosialt ansvar, skole/kultur. Hver med to representanter og en rådgiver. I hver gruppe inngår deltakere fra partiorganisasjonen og andre med kompetanse og interesse. Venstre arbeider langsiktig med disse fire bærebjelkene i partiets politikk. I tillegg arbeides det grundig med ideologiske spørsmål, blant annet gjennom arbeidet med nytt prinsipprogram, som skal vedtas våren Statsbudsjettet for 2006 Venstre deltok i Samarbeidsregjeringen (Bondevik II) og sto derfor bak denne regjeringens forslag til statsbudsjett for Se vedlegg 1 for hovedtrekk i regjeringens budsjettforslag, endringsforslaget fra regjeringen Stoltenberg og Venstres alternativ ved Revidert Nasjonalbudsjett (RNB) for 2006). 6. Profilområde SOSIALT ANSVAR Arbeids- og sosialkomiteen (André N. Skjelstad) Bevilgninger på statsbudsjettet for 2006, kapitler under Arbeids- og inkluderingsdepartementet (rammeområdene 7 og 15). Behandlet i Stortinget 8. desember André N. Skjelstad sa blant annet: Den norske velferdsstaten er et tverrpolitisk prosjekt. Vi er mer eller mindre alle enige om at en solid velferdsstat er viktig og riktig i dagens Norge. Men retningen og midlene kan vi nok være uenige om. Det er for så vidt bra, for gjennom ulike innfallsvinkler kommer debatten og de beste løsningene som flest mulig kan støtte opp om. La det også være en oppfordring til arbeids- og inkluderingsministeren som representerer en flertallsregjering. Regjeringen har i Soria Moria-erklæringen sagt at den skal framlegge en helhetlig plan for avskaffelse av fattigdom. Det er en bra visjon, som Venstre deler. Fordi fattigdom i vår tid, i vårt rike velferdssamfunn, er uakseptabelt, la regjeringen Bondevik fram - som den første i nyere tid - en egen tiltaksplan mot fattigdom. Den samlede innsatsen mot fattigdom utgjorde i perioden ,9 milliarder kr. Statistikken viser at antallet sosialhjelpsmottakere går ned, flere kommer i jobb, og veksten i antallet uføretrygdede ser ut til å flate ut. Regjeringen Stoltenberg overtar statsrådpostene i en tid hvor viktige piler peker i rett retning. Vi vet alle at det å bekjempe fattigdom er komplisert, og det dreier seg ikke bare om penger. Vi deler målet. Om vi deler synet på hva de gode tiltakene er, vil tiden vise. Jeg kan i hvert fall love at vi skal være konstruktive og komme med gode innspill på det feltet underveis. -- For Venstre er det svært viktig at NAV-reformen følges opp på en god måte. 7

8 Velferdsstaten kan ikke være en statisk størrelse, men må endres i takt med samtidens utfordringer. Ordninger som var riktige da flertallets levestandard var lav, er ikke nødvendigvis de rette i en tid hvor flertallet lever i velstand, mens et mindretall faller utenom. Det betyr at vi stadig må være kreative og kritiske i hvorledes vi velger å utforme velferdsstaten. Vi må være åpne for nye løsninger på nye eller gamle problemer. Det opplever jeg at statsråden er. Spørsmålet blir selvfølgelig hvilken vei statsråden ønsker å gå. Skal vi tolke hans uttalelser i media, ønsker han å bevare universalitetsprinsippet, men vil kutte i enkelte velferdsordninger for å få bukt med fattigdommen. For Venstre er derimot økt målretting viktig. Eller som vi pleier å si det: Mer til dem som trenger det mest. Det betyr at vi må sette inn størst ressurser på dem som har behov for et løft. Det ligger en erkjennelse i det at flertallet av oss har det svært godt. Mange av oss ønsker å gi avkall på nye, store ordninger - til fordel for dem som trenger det. Evnen til å prioritere dem som faller utenom, er et uttrykk for en grunnleggende og ekte solidaritet. Helge Solum Larsen (1.vara fra Rogaland)sa bl. a.: "Et prinsipp om borgerlønn er den naturlige konsekvens av ideen om universalitet, trygghet for den enkelte, økt rettferdighet, tilpassing til individuelle behov, forutsigbarhet og enkelhet. Borgerlønn vil også kunne oppfylle et annet mål: fleksibilitet og valgfrihet for den enkelte. Samtidig er det klart at en borgerlønn må innføres uten å bryte med prinsippene om velferdsstatens ytelser, tilpasset samfunnets økonomiske yteevne. Det skal lønne seg å gjøre en innsats. Prinsippet må være at alle borgere skal være garantert en minimumsinntekt." Tilleggsbevilgning til NAV-reformen. Behandlet 6. april 2006, Venstres innlegg holdt av André N. Skjelstad Fra Skjelstads innlegg: "Venstre har store forventninger til arbeids- og velferdsforvaltningen fordi vi ser at det kun er et skikkelig samarbeid på tvers av etatsgrensene som kan sikre brukerne en helhetlig tjeneste. NAV-reformen er, som flere har påpekt i dag, en av de store velferdsreformene. Denne reformen representerer en nytenkning, hvor systemet skal tilpasses brukeren og ikke omvendt. Det ligger store utfordringer i denne reformen. To etater skal slås sammen med kommunale sosialkontor. Men skal denne nye etaten tilpasse systemet rundt brukeren, er det viktig at både Aetat, trygdeetat og sosialkontor klarer å jobbe sammen mot et felles mål, som er å møte brukeren med respekt og forståelse for å få ham heller henne tilbake i aktivitet eller arbeid. Og skal man være i stand til å arbeide som en samlet enhet, må den interne organiseringen av kontoret ligge til rette for det. Det må være enighet om bruk av virkemidler. Venstre mener at det er veldig viktig å utvikle et system som ivaretar personvernet, slik at opplysninger om brukerne ikke misbrukes, og etterlyser derfor en oversikt over hvor mange som skal få tilgang til de ulike personopplysningene. Venstre mener at skal man kunne bygge et system rundt brukeren, må det også være fleksibilitet i systemet, noe denne loven legger til grunn for. Kommunene kan påta seg oppgaver staten egentlig har ansvar for, og vice versa. Venstre vil også understreke at andre oppgaver utover minimumsløsningen legges til de lokale kontorene, som f.eks. økonomisk rådgivning og kommunens integreringsarbeid for innvandrere og flyktninger. NAVkontorene må også kunne samarbeide med andre nærliggende etater for å kunne gi brukeren et helhetlig tilbud." Forslag fra stortingsrepresentantene Erna Solberg og Martin Engeset /H)om utvidelse av ordningen med uføretrygd som lønnstilskudd (Dok.nr.8:40 ( ) Behandlet 27. april 2006, Venstres innlegg ble holdt av André N. Skjelstad Forslag fra stortingsrepresentantene Erna Solberg, Sonja Sjøli, Inge Lønning og Martin Engeset (H)om endringer i regelverket for pleiepenger for å sikre like rettigheter for begge foreldre ved omsorg for for tidlig fødte og syke barn. Behandlet i Stortinget 27.april 2006, Venstres innlegg ble holdt av André N. Skjelstad. Overgangsordningane for arbeidstakarar frå dei nye EØS-landa mv. (St.meld.nr.9 ( )) Behandlet i Stortinget 27. april Venstres holdning er at overgangsreglene skal fjernes, for å gjøre arbeidsmarkedet i Norge tilgjengelig for alle EØS-borgere. Bare Venstre og Høyre inntok denne posisjonen. Fra André N. Skjelstads innlegg: "Det er beklagelig at Regjeringen vil beholde dagens overgangsordninger. Venstre mener det er på tide å fjerne overgangsreglene. Siden arbeidsinnvandringen fra 8

9 øst har vist seg ikke å true norske arbeidsplasser eller velferdsordninger, blir overgangsreglene en ren rangering av borgerne i EØS-samarbeidet i første- og annenrangs borgere. Ifølge UD delte norske myndigheter ut mer enn arbeidstillatelser i 2005, noe som er 33 % flere enn i Trass i denne merkbare arbeidsinnvandringsøkningen går arbeidsløsheten i Norge ned. Tall fra Aetat viser at arbeidsløsheten i bygg- og anleggsbransjen, som er den bransjen som trolig er mest utsatt for arbeidsinnvandring, har gått ned hele 19 % det siste året.. Grunnen til at Regjeringen vil beholde overgangsordningen, er at den er redd for at dette vil kunne fremme en utvikling av mer uryddige forhold på arbeidsmarkedet, sosial dumping, så lenge man ikke har på plass tiltak som kan motvirke dette. Da kan jeg gjerne liste opp de tiltakene vi allerede har mot sosial dumping i dag: Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet fører tilsyn med virksomheter som følger vilkårene for arbeids- og oppholdstillatelse, vi har også ILO-konvensjon 94, vi har en utvidet rapporteringsplikt til Sentralskattekontoret for Utenlandssaker, vi har handlingsplan mot økonomisk kriminalitet og svart arbeid, allmenngjøringsordningen, og til slutt en meldeplikt etter utlendingsloven som ennå ikke er trådt i kraft, og en intensjon om krav til id-kort i byggebransjen. Da er spørsmålet: Hvor mange flere tiltak trenger vi for å få bukt med sosial dumping? Venstre vil understreke at det er en klar forutsetning at alle som arbeider i Norge, skal ha skikkelige lønns- og arbeidsvilkår, og at det må føres nøye kontroll med at gjeldende regelverk for lønnsbetingelser og arbeidsmiljø overholdes. Men vi mener at vi allerede har tiltak som kan motvirke dette, ved at arbeidsinnvandrere og arbeidstakere må følge de norske spilleregler som gjelder for alle arbeidstakere her i landet, i tillegg til spesifikke regler som gjelder for arbeidsinnvandrere. Å gjøre det vanskeligere for EØS-borgere å komme hit til Norge kan være en grunn til at flere utnytter og «gjemmer» seg unna myndighetene og jobber svart. Venstre tror at ved å åpne grensene slik at forholdene blir like for alle, vil noen av problemene forsvinne. Venstre mener derfor at det er på tide å fjerne overgangsreglene, slik at muligheten for å bo og arbeide i Norge blir lik for alle EØS-borger." Forslag fra stortingsrepresentantene Kari Kjønaas Kjos, Kenneth Svendsen, Harald T Nesvik og Robert Eriksson (Frp)om at personer med opptjening av rettigheter i folketrygden beholder forholdsmessige rettigheter til uførepensjon også uten tre års forutgående medlemskap ved tilbakevending til Norge. Behandlet i Stortinget 11. mai 2006, Venstres innlegg holdt av André N. Skjelstad (som også var saksordfører). Om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten (St.meld. nr. 12 ( ) Behandlet i Stortinget 12.mai 2006, Venstres innlegg ble holdt av André N. Skjelstad Trygdeoppgjeret 2006, St.prp. nr. 70 ( )) Behandlet i Stortinget 15. juni 2006, Venstres innlegg ble holdt av André N. Skjelstad. Venstre fremmet eget forslag: "Stortinget ber Regjeringen legge fram en forpliktende opptrappingsplan for minstepensjon opp til 2 ganger grunnbeløpet." Forslaget ble nedstemt. Fra Skjelstads innlegg: Trygdeoppgjøret er av stor betydning for nesten en fjerdedel av landets innbyggere og er dermed en av de viktigste forhandlingene om inntekt som er gjennomført i år. Regjeringen og Norsk Pensjonistforbund, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, LO, Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner, Unio, YS og Akademikerne har i drøftinger blitt enige om å øke grunnbeløpet med kr til kr fra 1. mai, som det tidligere er blitt gjort rede for her i dag. En minstepensjonist vil da få en lønnsøkning på 3,5 pst. og vil få kr i året. Fattigdomsgrensen i Norge er satt etter OECD-normen, noe som betyr at man blir regnet som fattig hvis man har mindre en kr å leve for. Bruker en derimot EU-normen for fattigdom, er en fattig hvis en har mindre enn kr utbetalt. Nå skal ikke jeg begi meg ut på en lang debatt om hvem som er fattig eller ikke her i landet, men jeg vil poengtere at noen av dem som i dag har minst, er minstepensjonistene. Pensjonen er deres eneste inntekt, og de har en svært begrenset mulighet til annen inntekt. Venstre uttalte i vår i forbindelse med vårt landsmøte at vi ville øke minstepensjonen til to ganger grunnbeløpet. Derfor har vi i komiteens innstilling fremmet et eget forslag hvor vi ber Regjeringen legge fram en forpliktende opptrappingsplan for minstepensjon opp til to ganger grunnbeløpet. Dette må imidlertid ses i sammenheng med valg av opptjeningsmodell i folketrygden, og Regjeringen har bebudet at den vil legge fram for Stortinget en sak om dette i løpet av nær framtid. Vi fremmer dermed dette forslaget fordi Venstre mener at skal vi klare å løse 9

Politisk regnskap 2007-2008. Venstres Stortingsgruppe. 125 år

Politisk regnskap 2007-2008. Venstres Stortingsgruppe. 125 år Politisk regnskap 2007-2008 Venstres Stortingsgruppe 125 år 1 Venstres stortingsgruppe. Politisk regnskap 2007-2008. Innhold: 1. Stortingsgruppen.. 3 2. Venstres prioriteringer og alternativt statsbudsjett..

Detaljer

Venstres stortingsgruppe. Politisk regnskap 2005-2009

Venstres stortingsgruppe. Politisk regnskap 2005-2009 1 Venstres stortingsgruppe. Politisk regnskap 2005-2009 Innhold: Stortingsgruppen. 3 Politisk regnskap, sammendrag 4 Venstres alternative statsbudsjett, finanskrise og RNB 5 Om Regjeringen og Stortinget.

Detaljer

Forhandlinger i Odelstinget nr. 43 7. juni Endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven

Forhandlinger i Odelstinget nr. 43 7. juni Endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven 2007 Forhandlinger i Odelstinget nr. 43 7. juni Endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven 615 Møte torsdag den 7. juni 2007 kl. 13.23 President: B e r i t B r ø r b y Dagsorden (nr. 39): 1.

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 77 31. jan. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Thor Haakon Knudsen

Forhandlinger i Stortinget nr. 77 31. jan. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Thor Haakon Knudsen Forhandlinger i Stortinget nr. 77 31. jan. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Thor Haakon Knudsen 1137 Møte tirsdag den 31. januar kl. 10 President: C a r l I. H a g e n Dagsorden (nr. 38):

Detaljer

Presidenten: Representanten Signe Øye vil framsette et privat forslag. Presidenten: Representanten Per Sandberg vil framsette

Presidenten: Representanten Signe Øye vil framsette et privat forslag. Presidenten: Representanten Per Sandberg vil framsette 3500 18. juni Voteringer over saker på dagsorden nr. 101 2004 Møte fredag den 18. juni kl. 10 President: J ø r g e n K o s m o Dagsorden (nr. 102): 1. Innstilling fra finanskomiteen om Revidert nasjonalbudsjett

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime 1501 Møte onsdag den 7. januar 2004 kl. 10 President: I n g e L ø n n i n g Dagsorden (nr. 38): 1. Spørretime muntlig spørretime 2. Referat

Detaljer

Møte tirsdag den 14. juni 2011 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k

Møte tirsdag den 14. juni 2011 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k 14. juni Dagsorden 4645 Møte tirsdag den 14. juni 2011 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k D a g s o r d e n (nr. 103): 1. Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Nasjonal helse- og omsorgsplan

Detaljer

Sak nr. 8 [14:29:04] Videre foreslås det at de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid på inntil 3 minutter.

Sak nr. 8 [14:29:04] Videre foreslås det at de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid på inntil 3 minutter. Sak nr. 8 [14:29:04] Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2014, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet (rammeområde 15) (Innst. 11 S (2013-2014), jf.

Detaljer

Møte mandag den 4. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte mandag den 4. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2010 4. okt. Trontaledebatt 15 Møte mandag den 4. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 3): 1. Hans Majestet Kongens tale til det 155. storting ved dets åpning

Detaljer

Presidenten: Representanten Rolf Reikvam vil fremsette. Presidenten: Representanten Jan Petersen vil fremsette

Presidenten: Representanten Rolf Reikvam vil fremsette. Presidenten: Representanten Jan Petersen vil fremsette 22 10. oktober Trontaledebatt 2000 Møte tirsdag den 10. oktober kl. 10 President: K irsti Kolle Grø ndahl Dagsorden (nr. 2): 1. Hans Majestet Kongens tale til det 145. Storting ved dets åpning og melding

Detaljer

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 25. nov. Finansdebatt 873 Møte torsdag den 25. november kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 24): 1. Finansministerens redegjørelse om stats- og nasjonalbudsjettet for

Detaljer

Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2011 15. des. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Erik Gjems-Onstad 1693 Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 36): 1. Innstilling

Detaljer

Vi stemmer for miljø, kunnskap og velferd. Olja er ikke. Venstre slo går det SIDE 4 OG 5. Krever. Slik. utdanningsløft SIDE 7

Vi stemmer for miljø, kunnskap og velferd. Olja er ikke. Venstre slo går det SIDE 4 OG 5. Krever. Slik. utdanningsløft SIDE 7 VALGET 2009: REVIDERT NASJONALBUDSJETT: DEBATT: VÅRENS VÅTESTE EVENTYR: Slik Krever Olja er ikke Venstre slo går det SIDE 4 OG 5 utdanningsløft SIDE 7 framtida i nord SIDE 12-13 statsministerens kontor

Detaljer

Framtida kan bli en ren fornøyelse. hvis vi handler nå. Venstre med ny klimakampanje: Vi kan lære av Frankrike SIDE 6 OG 7

Framtida kan bli en ren fornøyelse. hvis vi handler nå. Venstre med ny klimakampanje: Vi kan lære av Frankrike SIDE 6 OG 7 LANDSMØTET: Et moderne og framtidsretta parti SIDE 4 OG 5 OLAF THOMMESSEN: Vi kan lære av Frankrike SIDE 6 OG 7 KOSOVO: Utålmodige etter frihet SIDE 10 TERJE BREIVIK: Lokalval er ikkje ei meiningsmåling

Detaljer

S a k n r. 2 [10:01:56] Møte torsdag den 24. november 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

S a k n r. 2 [10:01:56] Møte torsdag den 24. november 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 24. nov. Finansdebatt 665 Møte torsdag den 24. november kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 21): 1. Finansministerens redegjørelse om stats- og nasjonalbudsjettet for

Detaljer

Møte tysdag den 17. mars 2009 kl. 13.15 President: S i g v a l d O p p e b ø e n H a n s e n

Møte tysdag den 17. mars 2009 kl. 13.15 President: S i g v a l d O p p e b ø e n H a n s e n 360 17. mars Endringer i plan- og bygningsloven Møte tysdag den 17. mars kl. 13.15 President: S i g v a l d O p p e b ø e n H a n s e n D a g s o r d e n (nr. 27): 1. Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen

Detaljer

Møte tirsdag den 4. desember kl. 13.20. President: Å got Valle

Møte tirsdag den 4. desember kl. 13.20. President: Å got Valle 24 4. des. Endr. i rettsgebyrloven (diff. av rettsgebyret) 2001 Møte tirsdag den 4. desember kl. 13.20 President: Å got Valle Dagsorden (nr. 6): 1. nnstilling fra justiskomiteen om lov om endringer i lov

Detaljer

Møte torsdag den 4. februar kl. 10. President: Kirsti Kolle Grøndahl. Dagsorden (nr. 49):

Møte torsdag den 4. februar kl. 10. President: Kirsti Kolle Grøndahl. Dagsorden (nr. 49): 1832 4. feb. Debatt om utviklings- og menneskerettighetsministerens redegjørelse om humanitær bistand 1999 Møte torsdag den 4. februar kl. 10 President: Kirsti Kolle Grøndahl Dagsorden (nr. 49): 1. Debatt

Detaljer

Møte fredag den 17. desember 2010 kl. 9 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 39)

Møte fredag den 17. desember 2010 kl. 9 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 39) 2010 17. des. Dagsorden 1989 Møte fredag den 17. desember 2010 kl. 9 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 39) 1. Stortingets vedtak til lov om endringer i pensjonslovgivningen

Detaljer

Møte torsdag den 16. mai 2013 kl. 10 President: Ø y v i n d K o r s b e r g. D a g s o r d e n (nr. 81):

Møte torsdag den 16. mai 2013 kl. 10 President: Ø y v i n d K o r s b e r g. D a g s o r d e n (nr. 81): 3420 16. mai Innholdsmessig revisjon av Stortingets forretningsorden 2013 Møte torsdag den 16. mai 2013 kl. 10 President: Ø y v i n d K o r s b e r g D a g s o r d e n (nr. 81): 1. Innstilling fra Stortingets

Detaljer

66 14. okt. Trontaledebatt 1998

66 14. okt. Trontaledebatt 1998 66 14. okt. Trontaledebatt 1998 Møte onsdag den 14. oktober kl. 10 President: K irsti Kolle Grøndahl Dagsorden (nr. 3): 1. Hans Majestet Kongens tale til det 143. Storting ved dets åpning og melding om

Detaljer

Møte torsdag den 11. desember 2014 kl. 10 President: O l e m i c T h o m m e s s e n

Møte torsdag den 11. desember 2014 kl. 10 President: O l e m i c T h o m m e s s e n 11. des. 1) Bevilgninger på statsbudsjettet for 2015, kapitler under Nærings- og fiskeridepartementet og Landbruksog 1258 matdepartementet (rammeområdene 9, 10 og 11) 2) Endringar i statsbudsjettet 2014

Detaljer

Møte mandag den 28. januar 2008 kl. 12 President: T h o r b j ø r n J a g l a n d

Møte mandag den 28. januar 2008 kl. 12 President: T h o r b j ø r n J a g l a n d 2008 28. jan. Permisjoner 1825 Møte mandag den 28. januar 2008 kl. 12 President: T h o r b j ø r n J a g l a n d D a g s o r d e n (nr. 43): 1. Valg av nytt varamedlem til valgkomiteen 2. Innstilling fra

Detaljer

Møte mandag den 29. april 2013 kl. 12 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte mandag den 29. april 2013 kl. 12 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 29. april Dagsorden 3137 Møte mandag den 29. april 2013 kl. 12 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 75): 1. Innstilling fra finanskomiteen om Perspektivmeldingen 2013 (Innst.

Detaljer

Møte onsdag den 17. desember 2008 kl. 10 President: T h o r b j ø r n J a g l a n d

Møte onsdag den 17. desember 2008 kl. 10 President: T h o r b j ø r n J a g l a n d 17. des. Muntlig spørretime 1617 Møte onsdag den 17. desember 2008 kl. 10 President: T h o r b j ø r n J a g l a n d D a g s o r d e n (nr. 34): 1. Spørretime muntlig spørretime ordinær spørretime S a

Detaljer

2015), Meld. St. 1 (2014 2015), Prop. 1 S (2014 2015) og Prop. 1 S Tillegg 1 3 (2014 2015))

2015), Meld. St. 1 (2014 2015), Prop. 1 S (2014 2015) og Prop. 1 S Tillegg 1 3 (2014 2015)) 1. des. Finansdebatt 617 Møte mandag den 1. desember 2014 kl. 10 President: O l e m i c T h o m m e s s e n D a g s o r d e n (nr. 20): 1. Finansministerens redegjørelse om regjeringens forslag til statsbudsjett

Detaljer

4. des. Dagsorden 969

4. des. Dagsorden 969 2012 4. des. Dagsorden 969 Møte tirsdag den 4. desember 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 25): 1. Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om bevilgninger

Detaljer

et privat forslag. Presidenten: Representanten May Hansen vil framsette Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig

et privat forslag. Presidenten: Representanten May Hansen vil framsette Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig 1748 6. feb. Riksrevisjonens undersøkelse av inntektssystemet for kommunene 2004 Møte fredag den 6. februar kl. 10 President: J ø r g e n K o s m o Dagsorden (nr. 47): 1. Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen

Detaljer

Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n

Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n 2008 29. jan. Valg av settepresident 1837 Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n D a g s o r d e n (nr. 44): 1. Interpellasjon fra representanten Ine Marie Eriksen Søreide

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001

Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001 Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001 2971 Møte mandag den 10. juni kl. 10 President: E i r i n F a l d e t Dagsorden (nr. 95): 1. Innstilling

Detaljer